You are on page 1of 1

ASTELEHENEKO GOIENKARIA

30 KULTURA 2010eko ekainaren 28a

NON: Bergarako Munibe plazan.


EGUNA: Egubakoitza, ekainak 25.
IKUSKIZUNA: 'Performance'-a.
IRAUPENA: Ordu erdi.

ARRITXU BARRUSO > BERGARA


Egubakoitzekoa, benetan, gau
magikoa izan zen Bergarako
Munibe plazan. Ramon Aran-
tzabalen aurora borealak txun-
dituta utzi gintuen bertara ger-
turatutako guztiok.
Jakin-mina handia zen, Eus-
kal Herriko "tamaina horretako
lehenengo performance-a" zela
iragarri zigun-eta Arantzabalek
berak aurreko egunetan.

MUNIBE PLAZA TOPERA


Bergarako kaleetan, iluntze par-
tean ez zen beste gairik. Perfor-
mace hitza zer zen ere ez zekiten
askok, baina bazekiten zerbait
berezia eta ikusgarria gertatu-
ko zela gauean Munibe plazan.
Hitzordua 22:30ean zen, bai-
na ordu erdi lehenago Munibe
plaza jendez beteta zegoen; lehe- Osintxuko Musiraka taldeko dantzariak Ramon Arantzabalen margolana inguratzen. JOSETXO ARANTZABAL
nengo ilaran egon nahi zuten
guztiek. Eserlekurik ez zegoela
ikusi zutenean, atsekabea har- 'PERFORMACE'-A > 'GAU MAGIKOAK MUNIBE PLAZAN'
tu zuten batzuek, baina, horrek
ere misterio handiagoa ematen
zion hitzorduari: "Nolakoa izan-
go ote da ba gaur gaueko kontzer-
tu hau?", zioen adineko emaku-
me koadrila batek. Berehala jaso-
Munibe inoiz baino ederrago
ko zuten erantzuna.

MUSIKA, ARGIAK ETA DANTZA ten duena, arte diziplina desber- garako Munibe plazan sekula Margolanak ikusi ostean, dan- MUXUAK ETA ZORIONAK
Ikuskizuna 22:30ean, puntu-pun- dinak uztartu. Osintxuko Musi- baino ederrago ikusi genuen egu- tzariek lurrean zegoen tamaina Ramon Arantzabal ezkutuan,
tuan hasi zen, Munibeko ilunta- raka dantza taldeak lan bikaina bakoitz gauean. handiko margolana erretiratu ilunpean, egon zen ikuskizunak
suna eta isiltasuna musikak eta egin zuen, eta azpimarratzekoa Ikuskizunaren bigarren zatian zutenean amaitu zen Munibe pla- iraun zuen bitartean; baina,
argiek apurtu zutenean. Hurren- Manex Alberdi gaztearen maisu- ikusleak mugimenduan ipini zako gau magikoa. behin bukatuta, berehala hartu
go hamabost minutuetan deneta- tasuna. Finlandiako Jean Sibe- zituen Arantzabalek; bere margo- Askori motz egin zitzaien gaua; zuen merezi zuen protagonis-
rik ikusi genuen: dantza garai- liusen doinu sakon eta indar- lanak lasai ikusteko gonbitea luza- Arantzabalen magikotasunean moa. Margolari arrasatearrak
kidea, antzerkia, argi-jokoak, tsuek ere magikotasuna gehitu tu zien; horrek ere harridura era- murgilduta gustura zeuden seina- nahikoa lan izan zuen ikusleen
musika eta artea, batez ere artea. zioten gauari. Ramon Arantzaba- gin zuen. Nora joan? Nola jokatu? le. Lehen performance-a zen asko- besarkadak, muxuak eta zorio-
Hori da-eta performance-ak egi- len margolanek lagunduta Ber- Bukatu al zen dena? rendako eta gehiago nahi zuten. nak jasotzen.

JULIO CALLEJA ARRITXU BARRUSO

Adarrots taldeak Ekaineko barikuetako musika programazioa folk doinuekin amaitu zuten Elkorori esker ona emateko kontzertua
Aramaoin, Adarrots taldearen kontzertuarekin, hain justu ere. Aramaioko
folk doinuak ekarri Sastiña ermitaren aurreko aldea musika instrumentuz bete zuten Domeka eguerdian Bergarako Espoloia jendez bete zen Udal Bandak
zituen Sastiñara bizkaitarrek: alboka, flauta, klarinetea, biolina, perkusioa, gitarra... Jose Luis Elkorori esker ona emateko eskainitako kontzertua entzuteko.
Instrumentu horiek guztiak, Rosa abeslariaren ahotsaz eta alaitasunaz Musikariek, modu horretan, alkate ohiak Bergarako banda bizirik
bariku iluntzean lagunduta kontzertu ederra eskaini zuten. 'Haizekadak' diskoan jasotako mantentzeko egindako lana eskertu nahi izan zuten. Kontzertuaren
kantuak eta konposizio berriak tartekatu zituzten. programaren atzeko aldean Elkororendako gutuna idatzi zuten.