You are on page 1of 4

บันทึกช่วยจำำของ “เหลียงจี้จำง”

“เหลียงจี้จำง” เป็ นพิธีกรดังของ TVB ในฮ่องกงและเป็ นนั กเขียน


ด้วย บันทึกช่วยจำำที่เขำเขียนให้ลูก ได้รบ
ั กำรเผยแพร่เป็ นวงกว้ำง
เมื่อไม่นำนมำนี้ นอกจำกแสดงถึง
ควำมห่วงหำอำทรที่พอ
่ มีต่อลูกเฉกเช่นคุณพ่อทัว่ ๆไป มุมมองของ
เขำบำงเรื่อง(แบบสังคมฮ่องกง) แม้บำงคนจะเคยประสบมำบ้ำง
เหมือนกัน อ่ำนแล้วก็ยังอดอึ้ง
ไม่ได้ เลยถ่ำยทอดสู่กันฟั ง...

ลูกรัก ... ที่พ่อเขียนบันทึกช่วยจำำฉบับนี้ ให้ลูก มีเหตุผลอยู่ 3


ประกำร คือ
1. สรรพสิ่งล้วนอนิ จัง จะมีชิวิตอยู่ได้อีกนำนเท่ำใดไม่มีใครบอกได้
พ่อจึงคิดว่ำ บำงเรื่องพ่อน่ำจะสัง่ เสียไว้แต่เนิ่ นๆ ย่อมจะดีกว่ำ
2. เพรำะพ่อเป็ นพ่อของลูก ถ้ำพ่อไม่บอกลูก ไม่มีใครหรอกที่เขำจะ
บอกลูกแบบที่พ่อบอก
3. สิ่งที่พ่อบันทึกไว้น้ ี ล้วนเป็ นประสบกำรณ์อันแสนเจ็บปวดที่พ่อได้
เรียนรู้มำ มันจะทำำให้ลูกไม่ต้องเสียเวลำไปเรียนรู้มันอีก

ในชีวิตของลูก ขอให้จำำสิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้ ไว้ให้ดี

1. คนที่ไม่ดีต่อเรำ ไม่ต้องไปใส่ใจนั ก ในชีวิตคนเรำ ไม่มีใครมีหน้ำที่


ที่จะต้องมำดีต่อเรำ ยกเว้นพ่อกับแม่ของลูก สำำหรับคนที่ดีกับลูก
นอกจำกลูกต้องหวงแหนและขอบคุณเขำแล้ว ยังต้องคอยระวังตัวไว้
ด้วย เพรำะคนเรำทุกคน ทำำอะไรย่อมมีจุดประสงค์ เขำทำำดีกับลูก ใช่
ว่ำเขำจะทำำเพรำะชอบลูกเสมอไป ลูกต้องตระหนั กจุดนี้ ให้ดี อย่ำเพิ่ง
รับเขำเป็ นเพื่อนเร็วเกินไป

2. ไม่มีคนที่ทดแทนกันไม่ได้ และไม่มีส่ิงใดที่ต้องมีให้ได้ ถ้ำเข้ำใจ


จุดนี้ หำกวันใดคนข้ำงกำยของลูกไม่ต้องกำรลูกอีกต่อไป หรือวันใดที่
ลูกต้องเสียสิ่งที่รก
ั ที่สุดไป ลูกจะได้เข้ำใจ ว่ำนี่ ไม่ใช่เรื่องคอขำดบำด
ตำยอะไรเลย

3. ชีวิตนี้ แสนสั้นหำกลูกยังใช้ชีวิตอย่ำงไม่เห็นคุณค่ำ พรุ่งนี้ ลูกจะพบ


ว่ำชีวิตจะหลุดลอยไปไกลยิ่งขึ้น ดังนั้ น ยิ่งรู้จักถนอมชีวิตเร็วเท่ำใด
เวลำที่ลูกจะได้รบ
ั ควำมสุขจำกชีวิตก็จะยิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้ น หำควำมสุข
เสียแต่วันนี้ ดีกว่ำนั ่งหวังให้มีอำยุยืนนำน

4. ในโลกนี้ ไม่มีเรื่องรักนิ รน
ั ด์กำล ควำมรักเป็ นเพียงควำมรู้สึกชัว่ วูบ
โดยควำมรู้สึกนี้ ย่อมเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำและอำรมณ์ หำกสิ่งที่ลูก
รักมำกที่สุดจำกลูกไป ขอให้รอคอยอย่ำงอดทน ให้เวลำช่วยชะล้ำง
ให้จิตใจค่อยๆตกตะกอน แล้วควำมทุกข์ของลูกจะค่อยๆจำงหำยไป..
อย่ำวำดหวังควำมรักให้สวยเกินไป และอย่ำซำ้ำเติมกำรอกหักให้ทุกข์
เกินเหตุ

5. แม้ว่ำคนหลำยคนที่ประสบควำมสำำเร็จในโลกนี้ ไม่ได้เรียนมำสูง
แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ หำกไม่ขยันเรียน แล้วจะได้ดี ควำมรู้คืออำวุธ
คนเรำอำจสู้แล้วรวย แต่ไม่มีทำงรวยได้ หำกปรำศจำกอำวุธสู้.. จำำไว้
6. พ่อจะไม่ขอให้ลูกเลี้ยงดูครึง่ ชีวิตหลังของพ่อ เพรำะพ่อก็จะไม่
เลี้ยงดูครึง่ ชีวิตหลังของลูกเช่นกัน เมื่อลูกโตพอจนเป็ นอิสระได้แล้ว
พ่อก็หมดหน้ำที่แล้วเช่นกัน หลังจำกนั้ นไป ลูกจะนั ่งรถเมล์หรือจะ
นั ่งรถเบ๊นซ์ จะกินหูฉลำมหรือจะกินบะหมี่ยำำๆ ลูกต้องเลือกเอง

7. ต้องทำำดีต่อผู้อ่ ืน แต่อย่ำหวังว่ำผู้อ่ ืนต้องทำำดีต่อเรำ เรำปฏิบัติต่อ


ผู้อ่ ืนอย่ำงไร มิได้หมำยควำมว่ำผู้อ่ ืนก็จะปฏิบัติตอบต่อเรำในแบบ
เดียวกัน.. ลูกต้องเข้ำใจในข้อนี้ จะได้ไม่หำทุกข์ใส่ตัวโดยไม่จำำเป็ น

8. พ่อซื้ อล๊อตเตอรีม
่ ำตลอดชีวิต ยังยำกจนเหมือนเดิม แม้แต่รำงวัล
เลขท้ำยยังไม่เคยถูกเลย นี่ เป็ นบทพิสูจน์ว่ำ คนเรำจะเจริญก้ำวหน้ำ
ได้ ต้องขยันขันแข็งอย่ำงเดียวเท่ำนั้ น ในโลกนี้ ไม่มีมื้อเที่ยงที่ไม่ต้อง
เสียตังค์

9. ญำติ มิตร หรือสหำย ล้วนเป็ นกันชำติน้ ี ชำติเดียว ฉะนั้ น จง


หวงแหนโอกำสที่ได้อยู่ด้วยกันและแสนมีค่ำนี้ เพรำะในชำติหน้ำ ไม่ว่ำ
ท่ำนจะรักใครหรือชังใคร ท่ำนก็จะไม่มีโอกำสได้พบกันอีก (หมำยเหตุ
ถึงพบกันก็ไม่รู้จักกัน เพรำะระลึกชำติไม่ได้ นี่ เป็ นเกรำะคุ้มกันของ
ธรรมชำติ จะได้ไม่ทุกข์ข้ำมชำติ ฉะนั้ น ใครที่ระลึกชำติได้ ถือว่ำอำ
ภัพสุดๆ)

จำกพ่อ
เหลียงจี้จำง