You are on page 1of 9

ปาฏิหาริย์หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด

เรื่องราวของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด จากหนังสือบูรพาปาฏิหาริย์ เมื่อปี 2546


โดยคุณยมุนา เขียนติดต่อกันรวม 6 ฉบับ น่าสนใจมาก จึงขอคัดย่อลงมาให้ผู้สนใจได้
รับรู้เรื่องราวศักดิส์ ิทธิท์ ่ีมีอยู่ในแผ่นดินสยามของเราเรื่องมีดังนี้ ครับ
หินพระธาตุศักดิส ์ ิทธิน์ ้ี มีแหล่งกำาเนิ ดอยู่ในบริเวณเทือกเขาที่ซับซ้อน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีลก ั ษณะเป็ นเม็ดหินสัณฐานกลมเป็ นปริมณฑล มีหลายขนาด ตั้งแต่
ขนาดเท่ากำาปั้ น ไข่ไก่ จนกระทั่งขนาดเท่า ไข่จิ้งจกและไข่ปลาดุก สีท่ีพบส่วนมากเป็ น
สีขาวคล้ายไข่จิ้งจก ส่วนสีอ่ ืนก็มี สีแดงคล้ายดินเผา ออกใสคล้ายสีน้ ำาผึ้งก็มี หินดัง
กล่าวจะซ่อนตัวโดยการฝั งอยู่ในแท่งหิน แท่งหินเหล่านี้ จะทำาหน้าที่คล้ายฝั กและมีหิน
พระธาตุเหล่านี้ อยู่ภายใน บางคนอาจเรียกหินพระธาตุดังกล่าวอีกชื่อหนึ่ งว่า พระธาตุ
ไข่ในหิน
หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด เป็ นหินศักดิส ์ ิทธ์ท่ีนิยมในหมู่ผู้ชอบสะสมของแปลกและ
พวกเครื่องรางของขลัง มานานกว่า 40 ปี แล้ว มีการขอสัมปทานขุดหินเขาสามร้อย
ยอดออกมาขาย โดยจำาหย่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น หินดิบที่มีพระธาตุฝังอยู่ นำามาแกะ
เป็ นพระ เจียร์เป็ นเครื่องประดับต่างๆ ก็มาก
มีผู้รู้ท้ังหลายกล่าวกันว่า พระธาตุส่วนมากที่พบในลักษณะของไข่ในหินนั้น เป็ นพระ
ธาตุของพระปั จเจกพระพุทธเจ้า และยังอาจมีพระธาตุของพระสาวกรูปอื่นๆรวมอยู่
ด้วย ในแผ่นหินหนึ่ งแผ่นจึงอาจเป็ นที่รวมของพระธาตุหลายชนิ ด มีอานุภาพครอบ
จักรวาล เป็ นของมหามงคลสูงสุด ที่ใครได้ไว้นับว่าเป็ นโชคลาภมหาศาล
ขุนเขาแหล่งพระธาตุแห่งนี้ มีครูบาอาจารย์ท้ังหลายจาก ทุกภาคของประเทศ นิ ยม
มาอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐาน ณ บ้านเมืองตน ที่เขาสามร้อยยอดนี้ ยังเต็มไปด้วย
พระธาตุสาวกหลากหลายชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น พระองคุลีมาล พระอัญญาโกณฑัญญะ
พระโมคคัลลา พระสารีบุตร และพระสีวลี ทั้งนี้ ยง ั ปรากฏผงพระธาตุสีต่างๆ อีกด้วย
หรือมี่เรียกกันว่า ผงพระเจ้า เท่าที่ทราบผงพระธาตุท่ีพบมีสีขาวบริสุทธิค ์ ล้ายแป้ ง
ภายในจะเป็ นเกล็ดแก้วสวยงามมาก นอกจากนี้ ยง ั มีสีคล้ายนำ้าตาลปี ๊ บ ผงแต่ละสีจะ
อยู่แยกกันตามธรรมชาติในถำ้าไม่ปะปนกัน เหมือนมีผู้นำามาแยกเอาไว้

เก้งกายสิทธิ ์.............................................
ที่มาของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดและเป็ นที่รู้จักของคนทั่วไป จากคำาบอกเล่าของ
ลุงไล้ ชาวจังหวัดประจวบฯ เล่าให้ฟังว่า หินพระธาตุน้ี เริ่มเป็ นที่รู้จักเพราะเก้ง
ธรรมดา ตัวเดียว มีนายพรานพบเห็นเก้ง ในเขตเขาสามร้อยยอดนี่ แหละ จึงทำาการ
ขึ้นนกสับไกปื นขึ้นเล็งเตรียมที่จะยิง เมื่อได้จังหวะดีก็เหนี่ ยวไกออกไป เสียงแชะ
ปรากฏว่าลูกกระสุนปื นด้าน ยิงไม่ออก เก้งรู้ตว ั จึงวิง
่ หนี ไป นายพรานตามมาทันได้
จังหวะ ก็ลองยิงซำ้าอีกครั้ง เสียงดังแชะ อีกเช่นเคย ลองยิงเป็ นครั้งที่ สาม และสี่ก็เป็ น
เหมือนเดิม จึงลองหันปากกระบอกปื นไปยังทิศทางอื่น ปรากฏว่าปื นสามารถยิงได้
เป็ นปกติตามเดิม นายพรานนึ กแปลกใจ จึงค่อยๆตามอีเก้งตัวนั้น พบว่าเก้งตัวนั้น
เลียนำ้าจากโขดหินอันหนึ่ งที่มีลก ั ษณะแปลกตา โขดหินที่ว่า มีลก ั ษณะคล้ายไข่ไก่ ไข่
เป็ ด ขนาดเขื่อง ฝั งตัวอยู่ภายในก้อนหินทั้งแท่ง ตั้งแต่น้ันมาเรื่องราวของหินพระธาตุ
เขาสามร้อยยอดก็เริ่มแพร่สะพัด ระยะแรกเป็ นที่รู้กน ั ในเฉพาะกลุ่มพรานป่ า ที่นิยม
มาแงะเอาหินเขาสามร้อยยอดพกติดตัวป้ องกันภัย โดยพลังอำานาจที่ร่ ำาลือกันมาก
ที่สุดคือ อำานาจทางด้านมหาอุด คงกระพันนั่นเอง

หินพระธาตุเขาสามร้อยยอดไม่ใช่หินธรรมดา เป็ นหินศักดิส ์ ิทธิม


์ ีเทพรักษาและยัง
ถือว่าเป็ นธาตุของผู้สำาเร็จทางจิตท่านต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแน่ นอน ดังนั้นหินดัง

1
กล่าวจึงมีศักดิศ ์ รีเหนื อกว่า วัตถุมงคลโดยทั่วไปมากมายนัก สามารถปั ดป้ องอุบัติภัย
ได้
ข่าวเรื่องหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด ยิง ่ แพร่สะพัดเป็ นทวีคูณ เมื่อมีผู้หนึ่ งพกหินพระ
ธาตุฯไปโดนกับระเบิด เพื่อนที่ไปด้วยตายทั้งคันรถ เหลือรอดอยู่เพียงคนเดียวคือ ผู้มี
หินพระธาตุฯติดตัว เรื่องนี้ เป็ นที่โด่งดังมากมากในเขตชุมพร เมื่อ สามสิบกว่าปี ที่ผ่าน
มา สรรพคุณของหินพระธาตุฯยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก เมื่อผู้ว่าเมืองประจวบฯยุคนั้น
พกหินพระธาตุฯ ไปตรวจราชการ ณ บริเวณที่มีระเบิดชุกชุม จะว่าดวงท่านไม่ถึงฆาต
หรือเพราะพลังลี้ลับจากหินพระธาตุฯ ก็แล้วแต่ ตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในบริเวณนั้น
ไม่มีระเบิดลูกใดปะทุระเบิดขึ้นเลย แทนทีท่ีท่านจากไป ปรากฏว่าจุดที่ท่านยืนอยู่น้ัน
เกิดระเบิดขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหว จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้สรรพคุณของหินพระ
ธาตุฯ เพิ่มมากขึ้น และเป็ นที่รู้จักของนักนิ ยมเครื่องรางของขลังในเวลาต่อมา ไม่
เพียงแต่การเชื่อถือกันสืบมาว่าหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดนั้น เป็ นพระธาตุของพระ
อรหันต์หลายรูปมาประชุมกัน ณ หุบเขาแห่งนี้ แต่ชาวใต้บางคนยังเชื่อว่านี่ คือ เหล็ก
ไหล ธาตุกายสิทธิแ ์ ห่งพระผู้เป็ นเจ้าอีกด้วย
คุณสุริยาทิตย์ นักเขียนท่านหนึ่ ง ได้ เขียนเรื่องราวของเหล็กไหลในพระธาตุ ตอน
หนึ่ งว่า ท่านได้เดินทางลงใต้ ชาวบ้านเขาบอกว่ามีเหล็กไหลติดตัวกัน ท่านก็ขอชม
ปรากฏว่าสิ่งที่ชาวบ้านนำามาอวดนั้น กลับเป็ นเม็ดพระธาตุ ดูแล้วเหมือนกับพระธาตุ
โมคคัลลา คุณสุริยาทิตย์ก็เลยบอกว่านี่ มันพระธาตุ ชาวบ้านก็เถียงว่าเป็ นเหล็กไหล
ต่างหาก จนได้ผลสรุปในที่สุดว่า คุณสุริยาทิตย์ ถูกข้างนอก พวกชาวบ้านถูกข้างใน
เพราะสันนิ ษฐานกันว่ามันคือเหล็กไหลในองค์พระธาตุ ศัพท์เฉพาะที่เรียกเหล็กไหล
ในองค์พระธาตุว่า หัวใจพระธาตุ พระธาตุพระสาวกทุกองค์ หรือของพระปั จเจก
พระพุทธเจ้า มักพบสิง ่ ที่เรียกว่า หัวใจพระธาตุ หรือแก่นพระธาตุ ซึ่งชาวใต้เขาเชื่อว่า
นี่ คือเหล็กไหล ลักษณะของหัวใจพระธาตุน้ัน แต่ละองค์แตกต่างกัน บางองค์มีสแ ี ดง
บางองค์มส ี ีขาว บางองค์มีสีดำา เฉพาะที่มีสีดำานั้นเขาเชื่อว่าเป็ นพระธาตุเหล็กไหล
สรุปได้ว่าหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด เป็ นของดีท่ีมีความเป็ นมาลึกลับ และเป็ นกฤติ
ยาคมแฝด คือเป็ นทั้งพระธาตุภายในตัวและยังมีของกายสิทธิอ ์ ย่างเหล็กไหลแฝงไว้
ภายในอีกด้วย
สำาหรับท่านที่มีหินพระธาตุฯติดตัว อย่าริทำาการทุบหินพระธาตุเพื่อดูแก่น หรือหัวใจ
พระธาตุท่ีเป็ นเหล็กไหลอยู่ภายในว่าจริงหรือไม่ เพราะจะเป็ นอัปมงคลแก่ตัวเอง และ
ถือว่าเป็ นการลบหลู่สง ิ่ ศักดิส
์ ิทธิ ์ ขอเพียงรู้ว่ามีของดีมีค่าอยู่กับตัวก็พอแล้ว

เทพนิ มิต...............
เรื่องราวของพระธาตุเขาสามร้อยยอดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มีเรื่องของ ลุงจร ซึ่งเป็ นผู้
หนึ่ งที่ได้สัมผัสกับสิ่งศักดิส
์ ิทธิแ
์ ห่งเขาสามร้อยยอด ลุงจร ได้เล่าว่า ในตำาบลเขาสาม
ร้อยยอดนั้น แกนับว่าเป็ นคนรุ่นแรกๆ ที่ได้ทำาการบุกเบิกนำาเอาหินพระธาตุเขาสาม
ร้อยยอด มาแกะสลักเป็ นรูปเคารพต่างๆ แกเล่าประวัติความเป็ นมาว่า ก่อนที่จะมา
ยึดอาชีพแกะหินจากเขาสามร้อยยอดนั้น แกไม่มีฝีมือทางด้านแกะสลักหินแต่อย่างใด
ต่อมาคืนหนึ่ งแกได้เห็นดวงไฟประหลาดเป็ นสีเขียวสว่างโร่ลอยเข้ามาหาแก เมื่อใกล้
ถึงตัว ดวงไฟนั้นกลับกลายเป็ นร่างคน เป็ นร่างของนักพรตจีนรูปหนึ่ งมีหนวดเครา
ยาว ตัดผมประหลาดเป็ นรูปคล้ายสี่เหลี่ยม(เหมือนเซียนในลัทธิเต๋า) ตอนนั้นแกไม่รู้
ว่าเป็ นอะไร ได้แต่ตะลึงจังงังอยู่ จำาได้แต่เพียงว่า เซียนองค์น้ัน ได้มาบอกอนุญาตให้
แกนำาหินพระธาตุ มาแกะเป็ นรูปเคารพของเทพเจ้าตามศาสนานิ กายต่างๆได้ เพื่อ
ยังชีพ จะได้ไม่ต้องไปเป็ นนายพรานล่าสัตว์ทำาบาป ละเมิดศีลข้อปาณาติบาตอีกต่อไป

แปลกแต่จริง ตั้งแต่น้ันมาลุงจร แกก็สามารถทำาการแกะหินพระธาตุ เป็ นรูปเคารพ


ต่างๆได้ เช่น แกะเป็ นสมเด็จพุทธาจารย์โต พระพิคเณศ พระแม่กวนอิม และเซียน

2
ต่างๆได้ จากที่เล่ามาสันนิ ษฐานได้ว่า เทพเจ้าที่ทำาการปกปั กรักษาดินแดนแห่งนี้ น่า
จะเป็ นเทพเจ้าในลัทธินิกายจีน หรือเป็ นที่น่าเข้าใจอีกประการหนึ่ งว่า ดินแดนแห่งนี้
เคยมีนักพรตของนิ กายเต๋า ธุดงค์มาพักที่น่ี แล้วมามรณภาพดับขันธ์ จนกลายมาเป็ น
เทพเจ้าผู้ศักดิส
์ ิทธิค
์ อยพิทก
ั ษ์ดินแดนแห่งนี้ เอาไว้

เรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่ งว่าเหตุใดสมัยนี้ ธาตุกายสิทธิจ์ ากเขาสามร้อยยอดหรือจากที่


ต่างๆถึงได้มีออกมาสู่ตลาดต่างๆ ทั้งภายในวัดหรือร้านค้าทั่วไปมากมาย เรื่องนี้ อาจ
กล่าวได้ว่าเป็ นการคลายตัวของเงื่อนเวลาที่เมื่อถึงเวลาหนึ่ งของหายากก็จะกลับเป็ น
ง่าย เหล่านี้ เป็ นความลี้ลับของโลกธาตุท่ียากจะเข้าใจ
แต่สามารถอธิบายได้คร่าวๆว่า ในขณะนี้ โลกของเราเข้าสู่กึ่งกลางของพระศาสนา
นับวันโลกจะยิง ่ ร้อนขึ้นเรื่อยๆ มีโรคแปลกๆ ออกมาเพื่อคร่าชีวิตมนุษย์ นัก
วิทยาศาสตร์ได้ปลดปล่อยสัตว์ร้ายจากนรก ออกมาทำาลายมนุษย์เราเอง ด้วยความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์ และบางครั้งก็เป็ นความจงใจของเขา โลกเราที่ร้อนขึ้นทุกวันนี้ เพราะ
เกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซน ทำาให้รังสีอัลต้าไวโอเลต ผ่านเข้าในชั้นบรรยากาศได้มาก
ขึ้น ทำาให้เกิดการเผาไหม้ผิวหนังของมนุษย์ จนก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง การ
ทดลองทางชีวภาพอีกหลายต่อหลายอย่างที่สร้างสรรค์ชีวิตนอกรูปแบบของ
ธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม เหล่านี้ คือการการปลดปล่อยและสร้างสัตว์ร้ายขึ้นมา หากแต่
ศาสตร์และศิลป์ ของศาสนาโบราณ ได้มีวิธีช่วยเหลือ ป้ องกันภัยจากมหันตภัยร้าย
เหล่านี้ ไว้ให้เราแล้ว เพียงแต่ เราจะเชื่อหรือไม่ท่านั้น ธาตุกายสิทธิท ์ ่ีมีอยู่บนโลกและ
ที่เรากำาลังกล่าวถึง คือ หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด ก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่ งที่จะช่วยปกป้ อง
คุ้มครองเราจากภาวะดังที่เป็ นอยู่

แร่บางอย่างที่พบในศตวรรษที่ 20 เช่น เรเดียม ยูเรนี ยม โคบอลต์ 60 เหล่านี้ นับว่า


เป็ นธาตุท่ีอันตรายมาก เพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลง และทำาลายโครโมโซมที่มีอยู่
ในตัวสิง
่ มีชีวิต ให้เกิดการผิดเพี้ยนทางพันธุกรรม สามารถส่งผลให้เกิดเป็ นมะเร็งใน
เม็ดเลือดไขสันหลังได้ โดยที่เราแทบไม่รู้ตัว แต่ในขณะเดียวกันความเชื่อแห่งพลังของ
ลัทธิศาสนาโบราณได้กล่าวว่า หินพระธาตุ จากดินแดนอันศักดิส ์ ิทธิเ์ ขาสามร้อยยอด
มีอานุภาพในการป้ องกันกัมมันตภาพรังสีได้ แม้เพียงนำ้าที่ใช้แช่หินพระธาตุ ก็มี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะรักษาอาการป่ วยของผู้ท่ีทุกข์ทรมานจากรังสีมหันตภัยเหล่านี้
เรียกได้ว่าอำานาจจากธรรมชาติแท้น่ี เอง ที่จะสามารถเยียวยาความทุกข์ร้อนอันเกิด
จากการฝื นภาวะทางธรรมชาติของมนุษย์เรา

เรื่องโด่งดังเกี่ยวกับปาฏิหาริย์หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด อีกเรื่องหนึ่ งคือ การลอง


ของกับหินพระธาตุ โดยมีผู้คนที่ไปสนทนากับลุงจร นำามาเล่าว่า พระแกะหินพระ
ธาตุฯมีลักษณะเป็ นองค์พระที่บริเวณพระเศียรที่แกะพอดีกับวงพระธาตุเมื่อแกะ
เรียบร้อยแล้วองค์พระจะมีลักษณะคล้ายกับว่ามีรัศมีแผ่ออกมาเป็ นรอบๆ ชั้นๆ ที่
บริเวณพระเศียรนั้น เคยมีผู้คนบางท่านนำามาลองยิงด้วยปื นเอ็ม 16 ปรากฏว่า
กระสุนด้านทุกนัด อีกเรื่องหนึ่ ง มีคนนำาหินพระธาตุแกะเป็ นพระสมเด็จแล้ว นำาไปให้
หลวงพ่อคูณปลุกเสก ปรากฏว่าเมื่อถึงพิธีปลุกเสก หลังจากนั่งปรกแล้วถึงขั้นตอนที่
ท่านจะประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ลงบนพระเครื่อง โดยพระเครื่องที่แกะจากหินพระ
ธาตุแพ็กไว้ในลังไม่มีใครอื่นรู้ เมื่อหลวงพ่อคูณมาถึงลังพระสมเด็จหินพระธาตุฯก็
ชะงักลง ไม่ประพรมนำ้ามนต์เหมือนลังอื่นๆที่ผ่านมา ญาติโยมก็ถามว่า ทำาไมท่านถึง
ไม่พรมลังนี้ ท่านบอกว่า บารมีท่านไม่ถึง พระที่แกะจากหินนี้ พุทธคุณสูงในตัว ไม่
จำาเป็ นต้องปลุกเสก นับว่าเป็ นกายสิทธิด ์ ีอยู่แล้ว พระชุดเดียวกันนี้ ได้นำาเอาไปให้หล
วงพ่อยิด วัดหนองจอก ปลุกเสกอีกครั้ง แต่ก็ได้รับคำายืนยันแบบเดียวับหลวงพ่อคูณ

3
หินพระธาตุฯ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ้นจากปราณของผู้สำาเร็จทางจิต หรือเป็ นอัฐิธาตุของผู้
สำาเร็จมาแต่โบราณ ฝั งตัวเองอยู่ในแท่งหินและฝั กหินต่างๆ นานนับพันนับหมื่นปี ม่
อาจคาดคะเนหรือนึ กคิดได้ เพราะเป็ นเรื่องของญาณวิสัย นอกจากนี้ หินพระธาตุย่อม
เป็ นสิง
่ สักการะของเทพเทวดาต่างๆ หินชนิ ดนี้ จง ึ มีเทพหรือสิ่งศักดิส์ ิทธิค
์ อยรักษาหรือ
แฝงเร้นอยู่ภายในเสมอ ก่อให้เกิดอำานาจมหัศจรรย์ต่างๆ จากดวงจิตที่เข้ายึดมั่นถือ
มั่นผูกพันกับหินชนิ ดนี้ เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้วหินพระธาตุฯจึงมีศักดิศ์ รี มีความศักดิส ์ ิทธิ ์
มีอานุภาพที่เด็ดขาดกว่าหินบ้านเมืองอื่นนัก

อานุภาพบำาบัดโรค..............................
หินพระธาตุฯนี้ ไม่เพียวแต่ปกป้ องคุ้มครองเท่านั้น ยังมีอานุภาพของการรักษาโรค ก้
เป็ นเรื่องที่เห็นประจักษ์ในหมู่ท่ีเคยทดลองเอาหินพระธาตุมาทำานำ้ามนต์ ครูบา
อาจารย์หลายท่านก็นิยมนำามาใช้ทำานำ้ามนต์ มีอานุภาพสุดวิเศษ ยิง ่ ถ้าได้ทำาการ
อาราธนาในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง อันเป็ นคืนวันพระใหญ่ด้วยแล้วยิ่งมีผลดี
ที่สุด เพราะพลังแห่งพระจันทร์ ขณะเต็มดวงจะช่วยเข้าเสริมพลังในหินพระธาตุให้เข้ม
ขลังยิ่งๆขึ้น นำ้ามนต์ท่ีทำาขึ้นมานี้ สามารถใช้ได้หลายประการ เช่น ขับไล่คุณไสย เป็ น
เมตตามหานิ ยม ใช้รักษาโรคบางอย่างที่แพทย์แผนปั จจุบันรักษาไม่หาย โดยนำ้ามนต์
ขันแรกนั้นท่านให้ด่ ืม ให้อาบทันทีท่ีกลางแจ้ง ที่เหลือให้เก็บไว้ล้างหน้า เป็ นเสน่ห์
เมตตาดีท่ีสุด หรือเอาไว้อาบกินอีกก็ได้ อธิษฐานระลึกถึงคุณพระธาตุก็สามารถใช้ได้
ทุกประการแล

หินพระธาตุเขาสามร้อยยอดนี้ สามารถนำาเอาหินที่แกะเป็ นพระแล้วขนาดพกติดตัว


นำามาแนบกายจะเป็ นการคล้องคอ หรือพกติดกระเป๋ าเสื้ออยู่เสมอ เพียงเท่านี้ พลัง
อำานาจจากหินพระธาตุก็สามารถซึมลงไปในร่างกาย ปรับสมดุลธาตุท้ัง 4 ให้บังเกิด
ความแข็งแรงกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอ เดีย ๋ วนี้ มีศาสตร์แห่งพลังหินเข้ามาเผยแพร่ เรา
ก็สามารถใช้เทคนิ คพลังปราณเพื่อสัมผัสพลังหินพระธาตุได้เช่นเดียวกัน
ดวงพระธาตุยามคำ่าคืน.................................
ที่เขาพระธาตุเขาสามร้อยยอดนั้น ได้ฟังจากคำาบอกเล่าของชาวบ้าน รวมทั้งลุงจร ที่มี
อาชีพแกะหินพระธาตุ ว่า ดวงพระธาตุน้ันจะมีสีเหลืองคล้ายพระจันทร์อย่างหนึ่ ง แต่
ที่พิเศษของเขาสามร้อยยอดมีผู้พบว่าดวงพระธาตุน้ันมักมีสององค์ องค์หนึ่ งเป็ นดวงสี
เขียว อีกองค์หนึ่ งนั้นเป็ นดวงสีแดง ทั้งสององค์จะทำาการลอยเวียนเป็ นทักษิณาวรรต
รอบๆหุบเขา บางครั้งเห็นสององค์ลอยจากฝั่ งซ้ายและขวา วิง ่ เข้าหากัน นับเป็ นเรื่อง
แปลกและตื่นตาตื่นใจของชาวบ้านแถบนั้น

ดินแดนเปิ ดมิติ..................................
ผู้มีความรู้ความสามารถทางจิตบางท่านกล่าวว่า ดินแดนเขาสามร้อยยอดแห่งนี้ เป็ น
สถานที่ท่ีเปิ ดมิติได้ จึงมีความลี้ลับ มีพลังงานไหลวนอย่างน่ าประหลาด คำาว่าเปิ ดมิติ
ที่ว่านั้น หมายความว่า เป็ นสถานที่ๆเทพพรหมลงมาติดต่อกับมนุษย์ สถานะของ
สถานที่คล้ายกับเป็ นประตูมิติท่ีมีคลื่นถี่อ่ ืนๆ สามารถจูนเข้ากับมนุษย์ จึงไม่แปลกที่
คนบนเขาสามร้อยยอด มีโอกาสเห็นเหตุการณ์แปลกๆตามธรรมชาติได้บ่อย อย่าง
พระธาตุเสด็จ เป็ นต้น คาดว่านักปฏิบัตจ ิ ิตยุคก่อนสามารถเข้าฌานสมาบัติได้ คงล่วง
รู้ด้วยญาณวิถีว่า สถานที่แห่งนี้ เป็ นจุดสำาคัญจุดหนึ่ งที่เมื่อเข้าฌานแล้วจะสามารถ
เชื่อมต่อกับภูมิรู้ของห้วงจักรวาลได้ สามารถรู้ถึงภูมิธรรมของมิติท่ีสูงกว่า ทำาให้เกิด
ความรุดหน้าในการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว และปราณจากหินพระธาตุก็จะส่งผลให้ธาตุ
ขันธ์ของผุ้ปฏิบัติมีความคงทนแข็งแรง ไม่หิว ไม่เพลีย ก่อให้สำาเร็จเป็ นวัชระกาย
วัชระจิต ได้ง่ายโดยแท้

4
พลังชีวติ จากหินพระธาตุ คล้ายกับกายสิทธิช ์ นิ ดอื่นๆ เป็ นหินที่มีธาตุน้ ำาในตัวสูง
จึงมีความเย็นและความชุ่มฉำ่ าอยู่มากกว่าหินชนิ ดอื่นๆ ด้วยเหตุผลนี้ พลังงานที่มีอิทธิ
พลต่ร่างกายของผู้ท่ีสวมใส่ หรือได้สัมผัสพลังงานจากหินพระธาตุ จึงเกิดความเย็น
สบาย และชุ่มชื่นแก่ชว ี ิต เหมาะแก่ผู้มีธาตุไฟกำาเริบ ตัวร้อนบ่อยๆ หรือเป็ นร้อนใน มี
จิตใจหงุดหงิด โมโหง่าย
พลังจากหินพระธาตูฯเหล่านี้ เย็นเป็ นส่วนมาก และยังมีผลต่ออวัยวะภายในไม่ว่า
กระแสเลือด ตับ ปอด หัวใจ สามารถส่งพลังชีวต ิ ทำาให้อวัยวะภายในเหล่านี้ มีพลังชีวิต
มากขึ้น และปรับธาตุท้ัง 4 ได้แก่ ดิน นำ้า ลม ไฟ ให้สมำ่าเสมอกัน ก่อให้เกิดสุขภาพ
แข็งแรงไม่เจ็บป่ วยบ่อยๆ ทดลองทำาสมาธิด้วยการสัมผัสพลังของหินพระธาตุบ่อยๆ ก็
จะเก็บผลได้ในไม่ช้า
มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ช่วงปี ใหม่น้ี หากใครไม่มีโปรแกรมไปไหน ลองแวะไปที่
เขาสามร้อยยอดดูซิครับ เผื่อจะได้พบอะไรดีๆ ไปหาลุงจร ช่างแกะหิน เถอะครับลุงแก
อยู่โรงเจ ไปตามเส้นทาง ปราณบุรี -เขาสามร้อยยอด ยังไม่ถึงตัวจังหวัดประจวบฯ นะ
ครับ ถามหาโรงเจ ไว้ก่อนอุ่นใจครับ ลองดู
ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ

ช่วยเสริมให้อีกนิ ดจะได้รู้เหตุผลที่แท้จริงที่หลวงพ่อคูณไม่ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์
ลงบนพระเครื่องที่แกะจากหินพระธาตุ

หลวงป่ ค ู รูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้มเคยกล่าวถึงหินพระธาตุเขาสาม


ร้อยยอดไว้ในหนังสือของท่านด้วยดังนี้ ครับ
"พระธาตุเขาสามร้อยยอด
เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว 500 ปี พระสงฆ์ท้ังหลายที่มาไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่
ยังทันพระศาสนาในสมัยนั้นยังมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม ยึดถือพระธรรมอันเคร่งครัด
อยู่เป็ นจำานวนมาก พระสงฆ์เหล่านั้นต่างแยกย้ายออกหาที่สงบวิเวกปฏิบัติธรรม เขา
สามร้อยยอดเป็ นที่สนุกสำาหรับการปฏิบัติธรรมเพราะเป็ นป่ าหิมพานต์ช้ันหนึ่ ง ผู้ท่ีมา
พักอาศัยส่วนใหญ่เป็ นพระอภิญญาเพราะท่านต้องเข้ามาบิณฑบาตรข้าวในเมือง ใน
กรุงเทพ เพียงครู่เดียวก็กลับไป คนใส่บาตรก็เห็นเป็ นพระธรรมดา สถานที่ท่านอยู่
ไม่มีคนเห็นเพราะอยู่ในป่ าลึก พระสงฆ์เหล่านี้ มค ี วามขยันหมั่นเพียรปฏิบัติธรรม
เคร่งครัดดังได้อยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับมี
อาจารย์ใหญ่ผู้เป็ นศากยวงศ์ มาจากประเทศอินเดีย มาสอนปฏิบัติกรรมฐานให้หมด
จากกิเลส ให้รีบปฏิบัติธรรมให้ทันพระพุทธเจ้าซึ่งรออยู่แล้ว พระสงฆ์ท้ังหมดต่าง
ปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหัตตผลนิ พพานในถำ้าเขาสามร้อยยอดนั้น
การมาปฏิบัติธรรมในที่น้ี เป็ นการหนี ภัยอันตรายคืออันตรายจากการที่มีคนมาหาไม่
หยุดหย่อนไม่อาจจะปฏิบัติธรรมได้ ดังเช่นพระสงฆ์ในปั จจุบน ั นี้ ไม่ห่วงการตัดกิเลส
ห่วงแต่โชคลาภ
สังขารของพระอรหันต์ท่ีนิพพานในถำ้ามีเป็ นจำานวนมาก ต่อมาช้านานกลายเป็ นก้อน
หินมีเทวดารักษา ก้อนหินนั้นมีลวดลายต่างๆ กัน พระอรหันต์ท่ีมีอานุภาพหินพระ
ธาตุก็มีลวดลายสวยงาม พระอรหันต์ทีมีอานุภาพน้อยหินก็ไม่มีลาย พระอรหันต์
แต่ละองค์จะมีฤทธิไ์ ม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้ามีฤทธิแ ์ บบหนึ่ ง พระอานนท์มีฤทธิอ ์ ย่าง
หนึ่ ง พระกัสสปะมีฤทธิอ ์ ย่างหนึ่ ง พระสารีบุตรมีฤทธิอ
์ ย่างหนึ่ ง พระโมคคัลลาน์มี
ฤทธิอ ์ ีกอย่างหนึ่ ง บารมีท่ีสร้างมาเป็ นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง อารมณ์เกิดเป็ นนิ มิต
เป็ นกรรมฐานกองใดกองหนึ่ ง พิจารณากรรมฐานนั้นให้ถึงอรหัตตผล ตัวอย่างเช่น ใช้
กสิณไฟ กสิณนำ้า กสิณลม เอาสิ่งนั้นมาเป็ นนิ มิตเป็ นรูปพระ พิจารณาให้กว้างและลึก
ทำาจนแก่กล้าขึ้น เรียนมาก รู้มากขึ้น เป็ นพระอรหันต์ท่ีโปรดสัตว์ได้มาก พระธาตุก็มี
ลักษณะสวยงามมีลวดลายมาก"

5
หินพระธาตุ ศักดิส ์ ิทธิน
์ ้ี มีแหล่งกำาเนิ ดอยู่ในบริเวณเทือกเขาที่ซับซ้อน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็ นหินศักดิส ์ ิทธ์ท่ีนิยมในหมู่ผู้ชอบสะสมของแปลกและพวก
เครื่องรางของขลัง มานานกว่า 40 ปี แล้วค่ะ มีการขอสัมปทานขุดหินเขาสามร้อย
ยอดออกมาจำาหน่ ายในรูปแบบต่างๆ หินพระธาตุสว ่ นมากที่พบในลักษณะของไข่ใน
หินนั้น เป็ นพระธาตุของพระปั จเจกพระพุทธเจ้า และยังอาจมีพระธาตุของพระสาวกรู
ปอื่นๆรวมอยู่ด้วย ในแผ่นหินหนึ่ งแผ่นจึงอาจเป็ นที่รวมของพระธาตุหลายชนิ ด มี
อานุภาพครอบจักรวาล เป็ นของมหามงคลสูงสุด ที่ใครได้ไว้นับว่าเป็ นโชคลาภ
มหาศาล ขุนเขาแหล่งพระธาตุแห่งนี้ มีครูบาอาจารย์ท้ังหลายจาก ทุกภาคของ
ประเทศ นิ ยมมาอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐาน ณ บ้านเมืองตน ที่เขาสามร้อยยอดนี้
ยังเต็มไปด้วยพระธาตุสาวกหลากหลายชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น พระองคุลีมาล พระอัญญา
โกณฑัญญะ พระโมคคัลลา พระสารีบุตร และพระสีวลี

อานุภาพแห่งหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด

1.ดีทางร่มเย็นเป็ นสุข บังเกิดความเย็นใจแก่ผู้ท่ีเป็ นเจ้าของ จะทำาให้สงบในใจแก่ผู้


นั้น
2.ช่วยในการเจริญสมาธิภาวนา เรียกว่าเจริญในธรรม
3.เป็ นเมตตามหานิ ยม ทำาให้ผู้ท่ีพบเห็นเราเกิดความรักใคร่อยากช่วย
เหลือแต่ไม่เด่นเรื่องทางชู้สาว
4.ดีทางคุ้มครอง เป็ นแคล้วคลาด คือผู้ท่ีพกพาหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดจะ
แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ สามารถรอดตัวโดยไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลย
5.ดีทางโชคลาภ หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด เป็ นสื่อนำาสิง ่ ดีๆเข้ามาในชีวิต เรียกว่า
ในหินพระธาตุน้ัน มีกายสิทธิภ ์ าคผู้เลี้ยงรักษาอยู่ภายในผู้ท่ีหมั่นนำาเอาหินนี้ มาสวด
มนต์ภาวนา นำามาพกติดตัวเสมอๆมักได้โชคได้ลาภ
6.ดีทางสมบูรณ์ด้วยสุขภาพพลานามัย เนื่ องจากหินพระธาตุน้ี
เป็ นสิง
่ ที่สะสมปราณ ฟ้ าดิน พระอาทิตย์ พระจันทร์ ขุนเขา ทะเล มานานนับร้อยนับ
พันปี จึงทำาให้มีพลังชีวิตแห่งจักรวาลอยู่ในตัวอย่างสูงส่ง ผู้ท่ีพกหินนี้ หรือมีหินพระ
ธาตุอยู่ใกล้ๆตัวย่อมเป็ นผู้ได้รับกระแสพลังปราณอันลี้ลับ พลอยทำาให้สุขภาพสมบูรณ์
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนนาน
7.ดีทางเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสำาเร็จในชีวิต หินพระธาตุเขาสาม
ร้อยยอด จะมีลก ั ษณะเด่นคือ เมื่อนำาหินมาเจียรแล้วจะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์
หรือพระจันทร์ทรงกลด อันเป็ นมงคลลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของลายหิน โดย
ลักษณะดังกล่าว เป็ นลักษณะแห่งพลังธรรมชาติท่ีนำาพาความรุ่งเรืองความสำาเร็จมาสู่
ผู้บูชาดังนั้นพลังลี้ลับศักดิส
์ ิทธิจ์ ากหินเขาสามร้อยยอดจึงเป็ นแรงผลักดันอย่างลี้ลับ
ในการนำาพาชีวิตของผู้น้ันไปส่ค ู วามเจริญในหน้าที่การงานและความสำาเร็จในชีวิต
8.หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด เป็ นหินแห่งญาณทัศนะ ข้อดีในความหมายนี้ คือ ผู้ท่ี
พกพาหินพระธาตุเป็ นประจำา จะบังเกิดญาณหยั่งรู้ท่ีพิเศษกว่าปุถุชน สามารถรู้เหตุ
ดีร้ายล่วงหน้า เนื่ องจากกระแสญาณบารมีจากเทพเซียนที่รักษาหินนั้นจะคอยสอด
ญาณหยั่งรู้หรือบันดาลเทพสังหรณ์ให้แก่ผู้น้ัน นับเป็ นคุณวิเศษอันลี้ลับของหินพระ
ธาตุเขาสามร้อยยอด
9.คำ้าคูณดวงชะตาไม่ให้ตกตำ่า คนที่รู้ว่าดวงชะตาตนเองไม่ดีหรือชงกับปี นั้นๆ หากได้
หินพระธาตุเขาสามร้อยยอดมาบูชา อำานาจจากอริยะธาตุแห่งหินเขาสามร้อยยอดจะ
ทำาการเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านไม่ให้ตกตำ่าลงไป ผ่อนหนักเป็ นเบาสามารถรอดพ้น
จากอำานาจ จากดวงดาวหรือผ่อนปรนภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวท่านได้

6
ข้อควรปฏิบัติ เชื่อมั่นในพุทธคุณของหินพระธาตุ อย่าคิดลองของ, ไม่ทุบหรือทำาลาย
หินพระธาตุ แต่แกะสลักเพื่อความสวยงาม, ได้ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=amatanippan&group=17
***พระปั จเจกพุทธเจ้าและพระบรมธาตุฯ***

ผมได้คุยเรื่องพระบรมธาตุของสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระพุทธเจ้า


กัสสโป และพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปบ้างแล้ว วันนี้ มาคุยเรื่องพระปั จเจกพุทธเจ้า
บ้าง ซึ่งหาเรื่องราวศึกษาได้ค่อนข้างยาก มีนอ ้ ยมากจริงๆ ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าเองทรง
ยกย่องพระปั จเจกพุทธเจ้าไว้อย่างมาก เรื่องพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าต่างๆค่อย
คุยวันหลังต่อ เอาเรื่องพระปั จเจกพุทธเจ้าก่อน เพราะน่ าศึกษาเรียนรู้ไว้เป็ นแบบ
อย่างจริงๆ พระบรมธาตุของพระปั จเจกพุทธเจ้าที่ผมได้มาในภาพ ก็ได้มาจากการ
ทำาบุญตามวัด สถานที่ต่างๆนั่นแหละ มีลักษณะสีขาวกลม หรือเกือบกลม องค์ค่อน
ข้างโต คล้ายกับพระบรมธาตุของสมเด็จองค์ปฐมมาก ของสมเด็จองค์ปฐม ที่เคยเห็น
มักจะไม่ค่อยกลม มีเหลี่ยมมนๆ แต่พลังของพระบรมธาตุสมเด็จองค์ปฐมแรงกว่า
มาก....เมื่อก่อนผมก็สงสัยเหมือนกับทุกๆคนว่า หินเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบที่นำา
ออกมาวางให้บูชากันเกร่อไปนั้น ที่เขาเรียกว่า"หินพระปั จเจก(พุทธเจ้า)"น่ะจริงไหม
? ทำาไมมีมากขนาดเป็ นภูเขาเลากาอย่างนั้น แต่เป็ นเรื่องจริงที่แทบไม่น่าเชื่อเหมือน
กันนะ ว่าหินดังกล่าวเป็ นพระบรมธาตุของพระปั จเจกพุทธเจ้าจริงๆ มีพลังแรงพอ
สมควร ถ้าเราศึกษาทางมหายานจะทราบว่าพระพุทธเจ้า พระโพธิสต ั ว์น่ี มีจำานวน
มากมายมหาศาลนับไม่ได้ ประเมินก็เท่ากับเม็ดทรายในคงคามหานที แล้วพระ
ปั จเจกพุทธเจ้าเล่า ก็ต้องมีมากกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีก เพราะช่วงเวลาของพระ
ปั จเจกพุทธเจ้า ที่ไม่มีพระพุทธเจ้ายาวนานมาก(ประมาณว่า 1 อสงไขยก็ม)ี แล้ว
ทำาไมอัฐิธาตุของท่านจะเป็ นภูเขาไม่ได้ บริเวณเขาสามร้อยยอดเป็ นดินแดนศักดิส ์ ิทธิ ์
มีเจ้าป่ ูดูแลรักษา นักบินที่บน ิ ผ่านบริเวณนี้ หลายคน พบแสงประหลาดพุ่งมาจากข้าง
ล่างสว่างจ้าไปหมด ต่อมาเขาก็รู้ว่าเป็ นแดนนี้ พบเจ้าป่ ูท่ีศักดิส์ ิทธิม
์ าก ผมเคยถ่ายรูป
เจ้าป่ ูท่ีศาลเจ้าเก่า ก็เป็ นภาพปาฏิหาริย์มีแสงสว่างจ้าที่หน้าผาก(ตาที่สาม)ของเจ้าป่ ู
วันหลังถ้าไม่ลืม ก็จะนำามาให้ชมกัน เมื่อก่อนหาหินพระปั จจเจกฯไม่ยาก แต่เดีย ๋ วนี้
เบื้องบนสั่งเก็บหมดแล้ว หายากแล้ว พวกคนไต้หวัน จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่นมา
กว้านซื้อไปเป็ นว่าเล่น เรียกราคาเท่าไรเขาก็ไม่ต่อสักคำา เพราะรู้ว่าศักดิส ์ ิทธิจริง ดี
จริง พระเกจิอาจารย์ของไทย รู้มานานแล้ว ก็ปลุกเศกพระเครื่องจากหินนี้ สวยงาม
มาก เช่น ของหลวงพ่อคูณ หลวงป่ ูศรีจันทร์ หลวงพ่อพุธ หลวงป่ ูพรหมมา และอีก
หลายองค์ แค่หน ิ ดังกล่าวไม่ต้องเป็ นองค์พระก็พกติดตัวเป็ นของศักดิส ์ ิทธิไ์ ด้แล้ว ที่ถ้ ำา
เขาสามร้อยยอดพบซากมังกรโบราณอายุเป็ นล้านปี มีโชว์ให้ชมกันด้วย นอกจากที่น่ี
ก็มีท่ีสกลนครโน่ น มีตามภูเขา ส่วนมากเป็ นวัดป่ าฯกรรมฐานฯ ต่อไปผมอยากจะเล่า
เรื่องพระปั จเจกให้ฟังกันบ้าง เพื่อประดับความรู้ในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
ด้วย......

***พระปั จเจกพุทธเจ้า***

ถาม-พระปั จเจกพุทธเจ้า คือ ใคร ?

ตอบ-การที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จมาอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาสักพระองค์หนึ่ ง

7
เป็ นสิง
่ ที่ยากเหลือคณา เพราะกว่าที่พระโพธิสัตว์ จะบำาเพ็ญบารมี 30 ทัศ ให้เต็ม
บริบูรณ์น้ัน อย่างน้อยที่สุด จะต้องใช้เวลานานถึง 4 อสงไขยกำาไรแสนมหากัป แล้ว
ในเวลาที่ว่างเว้นพระศาสนา ซึ่งในบางครั้ง ยาวนานถึง 1 อสงไขย สัตว์โลกที่ยังต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ต้องมืดมนอนธกาลขาดที่พึ่ง ต้องอยู่ในอบายภูมิ
เป็ นจำานวนมาก.....

การอุบัติขึ้นของพระปั จเจกพุทธเจ้า ในระหว่างที่ว่างเว้นพระศาสนา หรือที่เรียกว่า


พุทธันดร นั้น นับว่าเป็ นโชคมหาศาลของผู้ท่ีเกิดในยุคนั้น เพราะปั จเจกพุทธเจ้า ย่อม
มาสงเคราะห์สัตว์โลก ให้ต้ังอยู่ในทาน ในศีล เมื่อละร่างกายไปแล้ว ย่อมสู่สค ุ ติภูมิ มี
สวรรค์เป็ นต้น ให้บคุ คลที่ตกยาก แต่มีศรัทธาเต็มเปี่ ยม ได้เป็ นมหาเศรษฐี ด้วยการ
ออกจากนิ โรธสมาบัติ แล้วมาสงเคราะห์บิณฑบาต.....

พระปั จเจกพุทธเจ้า จึงเป็ นเอก ควรแก่การได้รับไทยธรรม ที่เขานำามาถวาย หรือจะ


เรียกว่า "อัครทักขิไณยบุคคล" ในยุคพุทธันดรอย่างแท้จริง เพราะในยุคนั้น ไม่มีใคร
เปรียบเสมอ สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า........

"ในโลกทั้งปวง เว้นเราเสียแล้ว ไม่มีใครเสมอกับพระปั จเจกพุทธเจ้าได้เลย"

**พระพุทธเจ้า 2 จำาพวก**

ที่จริงแล้วนั้น พระปั จเจกพุทธเจ้า ก็คือ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ ง สมดังที่พระพุทธเจ้า


ได้ตรัสไว้ ปรากฏในพระสูตรอังคุตรนิ กายทุกนิ บาต ว่า......

ดูก่อน พระภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจ้า 2 จำาพวกนี้ 2 จำาพวกเป็ นไฉน? คือ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 1

พระปั จเจกพุทธเจ้า 1

ดูก่อนพระภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจ้า 2 จำาพวกนี้ แล.......

**พุทธะ 3 จำาพวก**

ในอรรถกถาคัมภีร์อุทาน ท่านได้อธิบายคำาว่า "พุทธะ"ว่า ชื่อว่า "พุทธะ" เพราะ


ตรัสรู้(อริย)สัจจะ 4 ก็พุทธะเหล่านั้น มี 3 ประเภท คือ

สาวกพุทธะ

ปั จเจกพุทธะ

สัมมาสัมพุทธะ

พุทธญาณ

http://www.buddhabhumi.info/yokavajron/konmeungbua/book1/10.htm

8
ทีม
่ าของพระบรมสารีริกธาตุ

ความเป็ นไปเป็ นมาของโลกธาตุและพระธาตุมีความเชื่อมโยงกันใน


ทัศนะ ของคนเมืองบัว

พระธาตุส่วนใหญ่จะต่างกันแม้แต่เป็ นพระอรหันต์กต ็ ่างกัน แต่ละ


พระองค์ ยิง ่ ของท่านที่เป็ นพระโพธิสต
ั ว์แล้วยิง่ มีความแตกต่างกันอย่างยิง ่ เพราะเหตุ
ว่าบารมียังไม่เต็มเป็ นพระพุทธเจ้านั่นเอง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของชิ้นส่วนฟอสซิลที่
ยังไม่เป็ นหินอ่อนหรือ หยก หรือ เพชร หรือ แก้วใส
พระธาตุ มันเกิดเป็ นปกติวิสยั ของ ภูมิธรรมท่าน พอกายดับ แล้วมีเป็ น
ธรรมดา ธรรมชาติ หรือ ท่านต้องอธิษฐาน ก่อน แล้ว จึงมีพระธาตุได้
การมีพระธาตุเป็ นไปตามความบริสุทธิข ์ องจิต ถ้าความบริสุทธิข ์ องจิต
แบบพระพุทธเจ้า ก็มีความบริสุทธิอ ์ ย่างหนึ่ ง พระอัครสาวก ก็อีกอย่างหนึ่ ง พระ
ปั จเจกพุทธเจ้าก็อีกอย่างหนึ่ ง พระอรหันต์สุขวิปัสสโกก็อีกอย่างหนึ่ ง
การหายของพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุเกิดจากความเสื่อมศรัทธา
ของมนุษย์ เทวดาจึงนำากลับคืนสู่ปฐพี รวม ณ ที่ใดที่หนึ่ งของโลก หรือกระจายโดย
ทั่วไป แต่เมื่อใดที่โลกได้เสื่อมสลายถึงที่สุด จนกลายเป็ นแก๊สเป็ นส่วนใหญ่ พระธาตุก็
จะเกาะรวมกันเป็ นศูนย์กลางของแก๊สเหมือนนิ วเคลียสของโลกนั่นเอง และเมื่อถึง
เวลา อานุภาพแห่งพุทธานุภาพ จะรวมตัวให้เกิด ดิน นำ้า ลม ไฟ ขึ้นมาใหม่ แล้วกลุ่ม
พระธาตุก็จะดันตัวออกมาอยู่นอกเปลือกโลกเสียส่วนใหญ่ ในปั จจุบน ั ตั้งแต่โบราณมา
เป็ นความโชคดีของเมืองไทย ที่พระธาตุน้ันได้ถก ู ดันตัวมาจากศูนย์กลางโลก มาอยู่ท่ี
ประเทศไทยเป็ นครั้งแรกในกลุ่มเขาสามร้อยยอด คนไทยโบราณได้รู้จากพระอรหันต์
จึงได้ต้ังชื่อเป็ นภาษาไทยว่าประจวบคีรีขันธ์ หรือ ขันธ์ของอรหันตธาตุและพระบรม
สารีริกธาตุ อัดรวมกันดั่งหินอ่อน รวมกันเป็ นภูเขา อยู่ใต้เขานั้นบ้าง บนเขานั้นบ้าง
มากมายจนเป็ นเขานับได้ สามร้อยยอด จึงเป็ นแหล่งพระธาตุรวมของโลก