You are on page 1of 64

Gençlik ve Spor İÇİNDEKİLER

Gençlik Spor Vakfı’nın aylık ücretsiz yayınıdır.


Ekim 2009 Sayı: 5
İmtiyaz Sahibi
Gençlik Spor Vakfı adına
Yaşar Kaptan BAŞARAN
Genel Yayın Yönetmeni
Şehnaz YEYGEL
sehnaz.yeygel@gsgm.gov.tr
Genel Koordinatör
Burak Aslan
05 Başyazı / Yunus Akgül
burakaslan23@yahoo.com
07 Editörden / Şehnaz Yeygel
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adnan GÜL
a.gul@ghdb.gov.tr
08-10 Kısa haberler
Yayın Danışmanı 12-15 Gençlik Hizmetleri Dairesi
Özkan EMİNOĞLU
Başkanlığı’ndan
Yayın Kurulu
Mehmet Ali BABACAN, Mehmet KOCATEPE, Nuri DEMİRCİ, Avrupa Konseyi, gençlik uzmanlarını bir araya getirdi
Sezai BAĞBAŞI, Alaettin ÇILGIN, Necati ÖZTÜRK, Sultan
SEYHAN, Mustafa KÜÇÜKAYTAN, Nurettin ÖZEN, İbrahim 18-21 Röportaj
AYDIN, Levent KAYIŞ, Ahmet AK
Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwong Choue
Yazı İşleri
İlhan DEMİR, Elkame BULUT, Ahmet TÜZÜN, Emine UYGUN,
Tülay ARIKAN, Sultan UYAR, Halis HAKYEMEZOĞLU, Murat
22-26 2009 Dünya Güreş Şampiyonası
UZUN, Hasan KILINÇ, Çiğdem KOŞU Türk minderi Danimarka’da şahlandı
Görsel Yönetmen
Fatih GEREN 32-33 2011 Trabzon haber
fatihgeren@gmail.com Logo ve maskot yarışması başladı
Halkla İlişkiler ve Pazarlama Direktörü
Kader TÜRKEKUL 34-37 Euro Basket 2009 Polonya
kgenclikvespor@gmail.com
Teşekkürler 12 Dev Adam
Haber ve Fotoğraflar
GSGM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
38-39 Şampiyon halterci Şaziye Okur
Anadolu Ajansı Tek hayali babasına bir ev almak
Bölgesel Yayın Kurulu
40-41 26. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
Marmara
Tamer TAŞPINAR, Ömer GÜMÜŞ, Kenan MALKOÇ Ev sahipliğinde şampiyonluk bizim, kupa Polonya’nın
Ege 44-45 2010’a doğru
Sabri SADIKLAR, Burhanettin HACICAFEROĞLU, Zeki KUŞ
Akdeniz 48-49 2009 İşitme Engelliler Olimpiyatı
Emrullah TAŞKIN, Fazlı Bayram HADİ, Nadir YAPSAKALOĞLU
Tayvan’da Türk rüzgârı
İç Anadolu
Metin ODABAŞ, Lale ÖZTÜRK, Yahya ŞAHAN 50-51 GSGM Özel Haber
Karadeniz
Şerif ÖZGÜR, Korhan ÖZTEKİN, Ömer YILMAZ Gülleci Mahmut
Doğu Anadolu 52-53 Federasyon Haber
Fatih ÇİNTİMAR, Sedat ACAR, Ahmet SANCAR
Modern Pentatlon Avrupa Yıldızlar Şampiyonası Alanya
Güney Doğu Anadolu
Seyit Ahmet BAĞCI, M.Sadi FINDIKLI, Hakan ALTU
55 Spor Toto
Yayın Türü
Aylık Süreli Yayın Türk sporunun doğal sponsoru
Yönetim Yeri: Gençlik Spor Vakfı
Kültür Sokak No: 3 (06570) Tandoğan/ANKARA
56-57 Abdi İpekçi zarar görmeyecek
Tel: (312) 232 10 12-13-14-23 Fax: (312) 232 14 24
58-59 Türkiye’nin ilk sürat patencisi
Yapım: Rekor Reklam İletişim Org.
Medya Hiz. Halk. İlişk. Tic. Ltd. Şti. Selim Tanrıkulu
İnönü Mah. Turna Sok. No: 17 Elmadağ, Taksim/İSTANBUL
Tel: (212) 247 91 30 - 247 91 28 Fax: (212) 247 92 42 60-61 Şimdi ne yapıyorlar?
E-mail: genclikvespordergi@gmail.com
Efsane basketbolcu Erdal Poyrazoğlu
Baskı / Cilt: Seçil Ofset
Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. 62-63 GSİM Tesis
Dergide yer alan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek Başkent’e süper spor kompleksi
kullanılabilir.
İÇİNDEKİLER
12/15
Gençlik
Hizmetleri
Dairesi
Başkanlığı’ndan

18/21 22/26
Türk minderi
Röportaj Danimarka’da
Chungwong şahlandı
ş
Choue

34/37
Teşekkürler
12 Dev Adam

40/41
Ev sahipliğinde
şampiyonluk
bizim, kupa
Polonya’nın

48/49
Tayvan’da
Türk Rüzgarı
Başyazı

Yunus AKGÜL
Gençlik ve Spor Genel Müdürü

Rio, İstanbul’un şansını artırdı

G
enç nüfus bakımın- yimimiz buna müsait olmadı- Olimpiyat düzenleyen ülke-
dan zengin bir ülke ğı için, olimpiyatları bize ver- ler sonraki olimpiyatlarda hep
olarak, yaptığımız mediler. 2016’yı es geçerek, başarılı ve güçlü olmuşlardır.
tüm çalışmalarda 2020’yi hedef seçmedeki ama- Şu anda olimpiyatlarda ilk 10
öncelikli hedefimiz hep ‘Olim- cımız, hem İstanbul’un alt- sırayı alan ülkelerin tamamı,
piyatlar’ oldu. ‘Aslanın ağzın- yapı olarak hazırlanma süre- daha önce olimpiyat organi-
dan ekmek almak’ kadar zor ci, hem de spor organizasyon- ze eden ülkelerdir. Türkiye de
olan organizasyonları alarak, larıyla kendimizi test etmekti. 2020’de Olimpiyat Oyunları’nı
başarıyla ev sahipliği yaptık. 2011’de başlayacak ve 2013’te İstanbul’da organize ederek,
Attığımız tüm bu dev adım- karar verilecek bu zaman di- olimpiyatlarda daha başarı-
lar, 2020 yılında İstanbul’da limi öncesinde olmazsa olmaz lı olma hedefini gerçekleştire-
Olimpiyat Oyunları’nı gerçek- bütün organizasyonları yap- cektir.
leştirme hedefimizin lokomo- mış olacağız. Artık çok daha ***
tifidir. iddialı bir şekilde, Uluslarara- Takım sporlarında da o-
*** sı Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin limpiyatlara katılarak dere-
2013 yılında, 2020 karşısına çıkmış olacağız. ce elde eden, sporda ileri git-
Olimpiyatı’nı düzenleyecek *** miş ülkeler gibi olimpiyatlara
kente karar verileceğinden, o 2016 Yaz Olimpiyat 400 kişilik bir sporcu ordu-
tarihe kadar çok ciddi kulis Oyunları’nın Rio De Janerio’ya suyla iştirak eden, daha çok
çalışmaları yapmamız, kara- verilmesi, bizim açımızdan spor adamıyla dünya sporu-
rı verecek 110 civarında IOC çok güzel olmuş, 2020 yılın- nu yöneten, hakemiyle, orga-
üyesi nezdinde lobi çalışma- da olimpiyatı düzenlenme- nizatörüyle, doktoruyla ulus-
larına başlamamız gerekiyor. yi istediğimiz İstanbul’un şan- lararası kurullarda yer alan
Her şeyi çok hızlı değerlendi- sını artırmıştır. 2016 Avru- ve dünyanın A takımı ülke-
rerek, 2020 yolculuğuna çı- pa kıtasına verilseydi, 2012 lerinden biri olan bir Türkiye
kacağız. de Londra’da yapılacağın- arzuluyoruz.
*** dan 2020 ile birlikte üst üs- Bunu el birliğiyle gerçek-
2000, 2004, 2008 ve 2012 te 3 olimpiyatın Avrupa’da leştireceğiz.
Olimpiyatları’na talip olmamı- düzenlenmesi zor olacak ve Ümidimiz büyük, kararlılı-
za rağmen, tesislerimiz ve u- İstanbul’un şansı azalacaktı. ğımız kesindir.
luslararası organizasyon dene- *** Sevgiyle ve sporda kalın.
Editörden

Kimse kızmasın iletişime gereken özeni


göstermemek, zaten ama-
kendimi yazdım tör spora meraklı olmayan
medyanın işini iyice ko-
laylaştırmak değildir de


Ekim’de, doğum gü- nedir? 5N+1K’dan nasibi-
nümde buluşmak ni almamış iki satırlık basın
üzere...” diyerek bi- duyuruları yollamakla, in-
tirmiştim Eylül’deki sanüstü emekler verilerek
yazımı. Bir baktım ki ilk ge- yapılan onca önemli faa-
len, hem de tam 7 Ekim’de liyeti, kamuoyuna nasıl
değerli büyüğüm Erdo- layıkıyla yansıtacaksınız?
ğan Arıpınar olmuş. Posta Gençlik ve Spor Genel Mü-
Gazetesi’ndeki köşesin- Şehnaz YEYGEL dürlüğü başta olmak üzere
de ‘Aferin Şehnaz’ başlıklı Genel Yayın Yönetmeni tüm federasyonların, ku-
bir yazıyla şahsımdan yo- lüplerin, sporla alakalı tüm
la çıkıp, sporda aslında kurum ve kuruluşların ta-
GSGM de dahil her kuru- Sporla ilgili kuruluşların
nıtım, halkla ilişkiler ve
mu ilgilendiren önemli bir neredeyse tamamına yakı-
iletişim konularında profes-
konuya neşter vurmuş. Çok nı, hem medyada hak ettiği
yonel birimler oluşturmaları
düşündüm, başlığını ken- gibi yer bulamamaktan ya-
ve itibar yönetimlerini güç-
dimin teşkil ettiği bir köşe kınırken, hem de kendi
lendirmeleri ‘olmazsa
yazısını, genel yayın yönet- algısına göre iletişim sistemi
olmaz’larıdır artık.
meni olduğum dergiye girip oluşturmaktan vazgeçme-
miştir. Klasik hatır-gönül ***
girmemek için ama, hem
iletişimini benimseyen cid- 2005’ten itibaren uluslar-
konunun önemine binaen,
di kurumların, kamuoyu ile arası sportif organizasyon
hem de dergiyle ilgili beğeni-
ciddi iletişimsizlik yaşadığı- hareketi hız kazanan, baş-
sini sunmak adına koydum
nı bilmemek için müneccim ta 2010 Dünya Basketbol
‘Medya Penceresi’ne.
olmaya gerek yok. Şampiyonası, 2011 Erzu-
*** rum Dünya Üniversite Kış
Örneğin, son yıllar-
Bu arada, özellikle al- Oyunları ve 2011 Trabzon
da özerkleşen ve devasa
tını çizmeden geçemem. Avrupa Gençlik Oyunları ile
bütçelerle yönetilen fe-
Hiç kimse, tek başına bir 2020 Olimpiyatları’na ev sa-
derasyonları ele alırsak,
şey değildir. Biz GSGM hibi olmak için görücüye
bütçelerinin ne kadarını
Basın ve Halkla İlişkiler çıkacak Türkiye’nin, artık el
‘piar’ları için ayırmakta-
Müdürlüğü’nde, 4-5 kişi- yordamıyla yol alması düşü-
dırlar? Hepsi olmasa bile,
lik uyumlu ve çalışkan bir nülemez.
dünyada sportif değeri çok
ekibiz. Eksiğimizle, fazla- Gerçek bu.
yüksek birçok uluslararası
mızla ne yapıyorsak birlikte Kimse de kızmasın, ken-
organizasyona ev sahipli-
yapıyoruz. Bu övgüyü he- dimi yazdım.
ği yapan veya yurt dışında
pimizin adına kabul ediyor
misafir olan federasyon- ***
ve Arıpınar’a teşekkür edi-
dan, kaçının profesyonel Bu nedenle bu ay, içeriğe ka-
yorum. Yazısında değindiği
anlamda medya ve tanıtım lem oynatacak yerim kalmadı.
bazı gerçeklere, yeri gel-
merkezi var? ”Hep futbolu İçerisi gene, sayfa sayfa
mişken ben de ilaveler
yazıyor, çiziyorlar” diye- dopdolu.
yapmak istiyorum.
rek hem ağlamak, hem de Sağlıcakla kalın.
***
Kısa Kısa

2017 Deaflympics’e
adayız
DÖRT yılda bir yapılan ve en son Ey-
lül ayında Tayvan’da düzenlenen De-
aflympics Yaz Spor Oyunları’nın 2017
yılında ülkemizde düzenlenmesi için
çalışmalar başlatıldı. Deaflympics Yaz
Spor Oyunları’nın ülkemizde yapılması
için girişimlere başlayan Türkiye İşitme
Engelliler Spor Federasyonu Başkanı
Oktay Aktaş, Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Yunus Akgül’den destek aldı-
ğını söyledi. Bu organizasyonun olim-
piyatlar gibi tüm dünya tarafından çok
büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten
Aktaş, şehir olarak Bursa’da yapmayı
düşündükleri oyunların, Türkiye’de

BASKETBOL
düzenlenmesi için çok şanslı oldukları-
nı ve önümüzdeki günlerde daha uzman
bir kadro ile oyunlara talip olmak için
yeni protokoller yapacaklarını açıkladı.

en faal federasyon
GENÇLİK ve Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre, Basket-
bol Federasyonu 37 bin 884 en faal sporcuyla 56 federasyon
arasında ilk sırada yer alırken, onu 31 bin 450 sporcuyla sat-
ranç, 27 bin 802 sporcuyla da tekvando takip ediyor. İzcilik 25
bin 590 sporcuyla 4., kick boks 19
Türkiye’de bin 260 sporcuyla 5., karate 13 bin
faaliyet gösteren 976 sporcuyla 6., yüzme 11 bin
56 özerk spor
federasyonunda
674 sporcuyla 7., atletizm 11 bin
518 sporcuyla 8., halk oyunları 10
Horse Show
lisansı bulunan bin 810 sporcuyla 9. ve tenis 8 bin
295 sporcuyla 10. sırada yer aldı. 7
büyüledi
1 milyon 583 bin
737 sporcudan, bin 118 sporcuyla boks, 4 bin 256 ‘BOSPHORUS International Horse
sporcuyla judo ve kurash, 2 bin 454 Show’da ‘FEI World Cup Grand Prix
269 bin 151’i
sporcuyla güreş, bin 435 sporcuyla of İstanbul’ yarışını, Sencer Horasan
faal durumda
voleybol, 971 sporcuyla halter, 429 kazandı. SIEC İstinye tesislerinde
bulunuyor. sporcuyla hentbol ve 122 sporcuyla 38 binicinin mücadele ettiği Grand
cimnastik gibi sporun lokomotifi Prix’yi Türk binici Sencer Horasan,
olan federasyonlar ise çok gerilerde kaldı. Gençlik ve Spor Ge- ‘‘Lavaro’’ isimli atıyla kazandı.Ya-
nel Müdürlüğü’nün verilerine göre, faal sporcusu sayısı bakı- rışmada ikinciliği Suriye’den Wasim
mından son sıralarda yer alan federasyonlar ise şöyle: Anzarouti, ‘‘Cyber Boy’’ isimli atıyla
Kano 354 sporcuyla 47., triatlon 325 sporcuyla 48., motosiklet ele ederken, İrlanda’dan Gerrry Flynn
260 sporcuyla 49., bilardo 207 sporcuyla 50., bedensel engelliler da ‘‘Janico’’ isimli atıyla 3. sırada yer
155 sporcuyla 51., kayak 132 sporcuyla 52., cimnastik 122 spor- aldı. SIEC-FEI World Youth Series
cuyla 53., buz pateni 52 sporcuyla 54., buz hokeyi 41 sporcuyla Grand Prix’nin birincisi ise, Derin
55., hava sporları ise 1 sporcuyla 56. ve son sırada. Demirsoy oldu.

8 Gençlik ve Spor EKİM ’09


‘Boğaziçi Artistik
Cimnastik’te
birincilikler geldi
23. Uluslararası Boğaziçi Artistik
Cimnastik Turnuvası’na 66 sporcu ka-
tıldı. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda
yapılan turnuvaya Türkiye’nin yanı
sıra Azerbaycan, Kazakistan, Öz-
bekistan, Macaristan, Yemen, Irak,
Slovenya, Tunus, Ürdün, Bulgaristan,
Romanya ve Makedonya’dan toplam
66 sporcu katıldı. Türk sporcular,
büyük bayanlarda 2 birincilik 1’er
ikincilik ve üçüncülük elde ederken,
genç bayanlarda 1 ikincilik 4 üçün-
cülük aldı. Büyük erkeklerde 1’er
birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan
Türk sporcular, genç erkeklerde ise
2’şer birincilik ve ikincilik, 4 üçüncü-
lük kazandı.

Bayan judocularımız

TÜRKİYE
Erivan’a damga
vurdu
ERMENİSTAN’IN başkenti
Erivan’da yapılan Avrupa Gençler

benim vatanım
Judo Şampiyonası’nda Derya Cıbır
gümüş, Ebru Şahin ile Büşra Kati-
poğlu bronz madalya kazandı. 38
ülkeden 295 sporcunun katılımıyla
TÜRK vatandaşlığına ge- yaşamaktan ve Türkiye adına K.Demirchyan Spor Salonu’nda
çen ve güreşte iki yıl içinde güreşmekten çok mutlu yapılan Avrupa Gençler Judo
Avrupa, dünya, olimpiyat olduğunu ifade eden, Avrupa, Şampiyonası’nda yüzümüz üç bayan
şampiyonu olan Çeçen asıllı dünya ve olimpiyat şampiyo- sporcumuzla güldü. 48 kiloda Derya
Milli güreşçi Ramazan Şahin, nu olmasından dolayı Türk Cıbır, finale gelinceye kadar dört ra-
“Türkiye benim vatanım” devletinin kendisine ödül kibini saf dışı bıraktı ve altın madal-
dedi. Rusya Güreş Federasyo- yönetmeliğinden 1.5 milyon ya maçında Avrupa şampiyonluğunu
nu Başkanı Mamiaşvili’nin, lira verdiğini belirten şam- kaçırarak, gümüş madalyada kaldı.
kendisini Rusya adına gü- piyon güreşçi, yeni doğan 44 kiloda Ebru Şahin, üçüncülük
reştirmek için çok mücadele oğluna Hamza ismini vermiş. maçında güçlü Rus rakibini yene-
verdiğini ancak kendisinin Şahin, Dağıstan’da yaşayan rek boynuna bronz madalyayı taktı.
Türkiye’yi tercih ettiği- eşi ve çocuğunu en kısa sü- Şampiyonanın üçüncü gününde min-
ni belirten Şahin, “Buraya rede Türkiye’ye getireceğini, dere çıkan 63 kilo sporcumuz Büşrü
geldikten sonra çok doğru bir onların Türkiye’ye gelmesiyle Katipoğlu ise, üçüncülük maçında
karar verdiğimi şimdi daha iyi kendisini güreşe daha çok Yunanlı rakibini alt ederek Avrupa
anlıyorum” dedi. Türkiye’de verebileceğini söylüyor. üçüncüsü olmayı başardı.

9
Kısa Kısa

Dergimizin görsel yönetmeni


Fatih Geren’e ödül
TÜRK Telekom, yılın en başarı-
lı foto muhabirleri ve eserlerini
seçti. Türk Telekom’un, basketbol
heyecanını ölümsüzleştiren foto
muhabirlerine yönelik düzenlemiş
olduğu gelenekselleşen “Türk
Telekom Foto Muhabirleri Bas-
ketbol Fotoğrafları Yarışması”nda
Gençlik ve Spor Dergisi görsel gazeteci. 21 muhabirin 2008-2009 aldı. Jüri Özel Ödülleri ise Sabah
yönetmeni Fatih Geren üçüncülü- sezonunda çekilmiş 61 eserinin Gazetesi’nden Selçuk Mumcu
ğe layık görüldü. Abdi İpekçi Spor çekiştiği yarışmada, Yeni Şa- ve Hürriyet Gazetesi’nden Celal
Salonu’nda oynanan Fenerbahçe- fak Gazetesi’nden Halil Özkan Demirbilek’in çektiği fotoğraflara
Türk Telekom maçında çektiği hem birincilik hem de ikinci- verildi. Yarışmada dereceye giren
fotoğrafla dereceye giren Ge- lik ödülü kazanırken, Anadolu eserler, Türk Telekom tarafından
ren, Türk basınında birçok özel Ajansı’ndan Volkan Furuncu yapılacak bir ödül töreniyle tanı-
fotoğraf ve habere imza atmış bir Türk Telekom Özel Ödülü’nü tılacak.

Genç ve Yıldız
kızlar dünyada
ilk üçe girdi
TÜRKİYE, Uluslararası Voleybol
Federasyonu (FIVB) tarafından yapı-
lan değerlendirmede, yıldız ve genç
bayan voleybolunda üçüncü sırada.
Gecekondudan Milli Takım’a FIVB’nin yaptığı sıralamada ülkelerin
Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki
DAR gelirli ailelerin çocuklarını beş birincilik alarak kırılması zor başarıları baz alınıyor. Ülkemiz de alt
spora kazandırmak amacıyla bir rekora imza attı. 2005 yılında, yapıya yapılan yatırımlar sonucun-
kurulan Fenerbahçe Ankara Boks Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı da, Yıldız ve Genç Milli Takımların
Okulu, Avrupa ve Türkiye’de Aziz Yıldırım’ın talimatı üzerine dünya ve Avrupa şampiyonalarında
aldığı birçok başarının ardından Fenerbahçe Boks Şube Kaptanı elde ettiği derecelerle listenin üçün-
şimdi de Avrupa Şampiyonasın- Mert Öztemel tarafından açılan cü basamağına oturdu. Daha önce 6.
da 4 sıklette Türkiye’yi temsil Fenerbahçe Ankara Boks Okulu, sırada bulunan genç ve yıldız bayan
edecek. 28 Eylül – 4 Ekim 2009 kısa sürede Türkiye’nin en başa- voleybolumuz, son dönem başarı-
tarihleri arasında Rusya’nın Ana- rılı takımı oldu. Çoğunluğunu so- ları da göz önüne alınarak yapılan
pa kentinde yapılacak Avrupa kakta çalışan çocukların oluştur- sıralamada, 2009 Ağustos ayı itibarı
Öğrenciler Boks Şampiyonası’na duğu boks okulu, 4 yıldır Gençlik ile 146 puanla dünya üçüncülüğüne
katılacak 38 kişilik sporcu kafile- ve Spor Genel Müdürlüğü, Boks yükseldi. Birinciliği 240 puanla Bre-
sinin 9’u Fenerbahçe Boks Okulu Federasyonu, Fenerbahçe Spor zilya, ikinciliği 153 puanla Dominik
öğrencisi… Büyük emeklerle Kulübü ve Ankara Gençlik ve Cumhuriyeti’nin elde ettiği listede
kurulan okulun bir Avrupa ikin- Spor İl Müdürlüğü’nün katkıları Türkiye; Almanya, Sırbistan, Japon-
ciliği, birçok Türkiye derecesi ile, 4 yıl içinde Türk boksunun ya, Belçika, Tayvan, Peru, Meksika,
var. Okul, geçtiğimiz günlerde alt yapısına 11 elit sporcu kazan- Tayland, İtalya, ABD, Çin ve Bulga-
yapılan Türkiye şampiyonasında dırdı. ristan gibi ülkeleri geride bıraktı.

10 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Gençlik Haber

Avrupa Konseyi,
gençlik uzmanlarını
bir araya getirdi

43. AVRUPA Konseyi Gençlik Yönetim Komitesi


(CDEJ) ve 21. Gençlik Karma Konseyi (CMJ) toplantı- Gençlik Yönetim
ları Macaristan’ın Budapeşte şehrinde yapıldı. Söz ko-
nusu toplantılara Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Komitesi
Adnan Gül ve Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Vil- (CDEJ)
dan Görbil katıldı.
KONSEY’E üye ülkeler ve Avrupa kültür sözleşmesi-
ÖNÜMÜZDEKİ süreçte gençlik alanında yapılabile- ne taraf ülkeler dahil olmak üzere toplam 49 ülkenin
cek çalışmaların vurgulandığı toplantıda, üye ülkelerde üst düzey resmi görevlisinden oluşan Avrupa Genç-
gerçekleştirilen etkinliklere değinildi ve ülkemizde 22- lik Yönetim Komitesi, gençlik alanında ülkelerarası
29 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenen “Gençlik Ka- işbirliğini geliştirmek için çalışmalar yürütmekte,
gençlik politikalarına ilişkin düşüncelerin dile getiril-
tılımı ve Gençlik Politikası Geliştirilmesi” konulu eği-
mesi için ortam sağlamakta ve üye ülkelerde gençlik
tim kursu ile 12 Temmuz – 01 Ağustos 2009 tarihlerin- politikalarını düzenleyen ve geliştirmeyi amaçlayan
de İstanbul ve Trabzon’da yapılan “Gençlik Çalışmala- taslak yasal metinler hazırlamaktadır. Gençlikten
rında Kültürlerarası Diyalog” eğitiminin başarıyla ger- Sorumlu Bakanlar Konferansı da Avrupa Gençlik Yö-
çekleştirildiğinden söz edilerek gerek personel, gerek netim Komitesi tarafından düzenlenmektedir.
ekipman, gerekse sağlanan koşullar açısından Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı’na teşekkür edildi.

Gençlik Karma
Konseyi
(CMJ)
GENÇLİK sivil toplum örgütleri ve ağlarından 30
temsilcinin bir araya geldiği Gençlik Danışma Kon-
seyi ile Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi temsilci-
lerinin bir araya gelmesiyle oluşan Gençlik Ortak
Konseyi, gençlik alanının önceliklerini saptamak ve
Bakanlar Komitesine rapor vermekle yükümlüdür.

12 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Güneş ışıldamaya
devam ediyor...
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği
ile yürütülen S-UN Fonu Gençlik Projesi ikinci dönem başvuru çağrılarına çıkıyor.
2007 yılında imzalanan protokol çer- Gençlik alanında kullanılmak larlık fon, Gençlik Hizmetleri Dairesi
çevesinde, İsviçre Kalkınma ve İş- üzere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Başkanlığı’nın ulusal yürütücülüğünde
birliği Ajansı tarafından Türkiye’de Programı’na devredilen 750 bin do- projelendirildi.

PROJE çerçevesinde ‘iç göçten etkilenerek sosyal haya-


tın dışında kalmış gençlerin, kültür ve turizm değerleri
ekseninde topluma adaptasyonu ve gençlik çalışmalarına
katılımı’ ana tema olarak belirlendi. Bu doğrultuda, proje-
yi yerelde yürütecek Gençlik Merkezlerinin aktifliği, illerin
almakta oldukları iç göç oranları ve sahip oldukları kültür
ve turizm varlıkları dikkate alınarak Konya, Muğla ve Ko-
caeli illeri pilot uygulamanın yürütülmesi için belirlendi. 1
Şubat 2009 ve 15 Mart 2009 tarihleri arasında, 3 ilden top-
lam 55 geçerli başvuru alındı, 20 proje başvurusunun hibe
talepleri kabul edildi. Projeler, 12-25 yaşları arasındaki
gençlerden oluşan proje ekiplerince yürütülmektedir. Her
biri 3-20 bin dolar arasında hibe desteği alan projelere ak-
tarılan toplam kaynak 303.766 dolardır.

AKTARILMASI planlanan 500 bin leri Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra, verdiği 20 proje gözden geçirilerek,
dolarlık hibeden geriye kalan yak- Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra- meydana getirdikleri etki incelendi.
laşık 200 bin dolarlık kaynağın ne mı, İsviçre Büyükelçiliği ve Devlet Bu bilgiler ışığında aktarılması plan-
şekilde kullanılacağını belirlemek Planlama Teşkilatı temsilcileri lanan hibenin geleceği şekillendiri-
üzere gerçekleştirilen yönlendirme katıldı. Toplantıda S-UN Fonu Genç- lerek yeni pilot illerin belirlenmesi
kurulu toplantısına, Gençlik Hizmet- lik Projesi’nin bugüne kadar hibe kararlaştırıldı.

İLK başvuru çağrılarında aldığı pay,


uygulanan projelerin başarısı ve
şehirde S-UN Fonu Gençlik Projesi
kapsamında yürütülecek çalışma-
ların potansiyeli dikkate alınarak,
Kocaeli ilinde yeniden başvuru
çağrılarına çıkılmasına karar veril-
di. S-UN Fonu kriterleri göz önünde
bulundurularak incelenen iller ara-
sında ise Adana ve Balıkesir’in yeni
başvuru çağrılarında yer alması
kararlaştırıldı.
KASIM ayı itibariyle Adana, Balıkesir
ve Kocaeli’nde proje çalışmalarına
başlanırken, pilot illerdeki Gençlik
Merkezleri öncülüğünde uygulanacak
projeler, gençlerin hayallerini gerçe-
ğe dönüştürmeye devam ediyor…

Hazır olun, GÜNEŞ GENÇLERLE DOĞUYOR...


13
Gençlik Haber

Gençler projelerinin
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile
yürütülen S-UN Fonu Gençlik Projesi desteğiyle, gençler projelerinin meyvelerini toplayarak,
kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor...

Güneş Yarınlara
Doğdu...
S-UN Fonu Gençlik Projesi kapsamın-
da Kulu Belediyesi ortaklığında hibe
talebinde bulunan Konya’nın Kulu il-
çesinde yaşayan gençler, şimdi yarın-
ların temsilcisi oldu.
KONYA’NIN Kulu ilçesinde bir
grup gencin ortak girişimi ve Kulu
Belediyesi’nin desteğiyle geliştirilen
“Yarına Umutla” projesi ilçeye bilgi
ziyafeti yaşattı.

TOBB Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat yazar Ahmet Köseoğlu’na pek çok konuk, hem başarı
Bilkan’dan, kişisel gelişim uzmanı Oğuz Saygın’a, öykülerini Kulu’lu gençlerle paylaştılar; hem de genç-
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’den, liği ilgilendiren pek çok konuda bilgi verdiler.

PROGRAMLARA katılan gençler, kendi ifadeleriyle daha önce


Kulu’yu sadece Ankara-Konya yolu arasında otomobille geçtikle-
ri bir yer olarak ve sadece televizyondan adını duydukları kişilerin
de aslında kendileri gibi bir insan olduğunu fark ederken, inanarak
ve okuyarak benzer başarılar kazanabileceklerine de ikna oldular.
PROJENİN oluşturduğu potansiyel ve Kulu’daki kurumların genç-
lik alanına ilgisinin çekilmesi sonucunda, Kulu Belediyesi Başka-
nı Ahmet Yıldız öncülüğünde Kulu’da belediyeye bağlı bir Gençlik
Merkezi açılması çalışmalarına hız verildi. Ekim ayı sonu itibariyle
açılması planlanan Kulu Gençlik Merkezi, hem gençlik eğitimlerine
hem de sosyal yapılanma çalışmalarına daha da nitelikli bir şekil-
de kendi özünden aldığı güçle devam edecek.

Kulu’lu gençler, artık yarına umutla bakıyor..

14 Gençlik ve Spor EKİM ’09


meyvelerini topluyor
Kültür Avcıları
Her Yerde...
S-UN Fonu Gençlik Projesi desteğiy-
le Kocaeli ilinde uygulanmakta olan
4 projeden biri olan “Kültür Avcı-
ları” projesi sona erdi. 8 gençten
oluşan proje ekibi, Toplum Gönüllü-
leri Vakfı ile İzmit Evleri ve Tarihini Koruma ve Yaşatma
Derneği ortaklığında “Aynı yerde, başka bir farkındalık”
sloganıyla yürütülen projenin çıktılarını, Gölcük Sanat
Galerisi’nde düzenlenen sonuç kokteylinde paylaştılar.
S-UN Fonu Gençlik Projesi’nden 17.214 dolarlık bir hibe
alan proje, Kocaeli’de yaşayan ya da yaşamının bir bölü-
münde yolu Kocaeli’den geçen gençleri bir araya getirdi.
Proje kapsamında Kocaeli’nin saklı kalmış kültürel mira-
sını ve bu mirasın önemini anlatan sıra dışı bir eğitimden
geçirilen katılımcıların, gençlik çalışması alanında güç-
lendirilmesi amaçlandı. Başvurular üzerinden belirlenen
26 gencin katıldığı eğitimler, Kocaeli İzci Evi’nin tabiatla
iç içe olan kamp alanında yapıldı.
“Aynı yerde başka bir farkındalık” sloganıyla yola çıkan
kültür avcıları, uyguladıkları eğitim metoduyla birbirin-
den farklı 26 genci kültürlerarası diyalog, hoşgörü ve
farkındalık gibi konuları içeren temel eğitimlerden geçir-
diler. Gençlerin eğitimler sırasında öğrendiklerini yansıt-
maları üzerine, atölye çalışmaları oluşturuldu. Eğitim ve
atölye çalışmaları, katılımcıları eğitimin temel taşı olan
dış alan aşamasına hazır hale getirmek için gereken fark-
lı içeriklerle şekillendi.

İÇ alan çalışması sonunda katılımcı-


lara, herhangi bir iletişim ve alışveriş
aracı olmadan ve kendilerine verilen
görevleri yerine getirerek, toplam
360 km.’lik bir parkuru tamamlama
misyonu yüklendi. Görevlerini yerine
getirmek için yerel halkla yoğun bir
iletişim kuran gençler, kimi zaman
farklı bireylerle iletişim kurma ve
işbirliği geliştirme konusundaki ek-
sikliklerinin ve önyargılarının farkına
vardılar, kimi zamansa yıllardır içinde
yaşadıkları şehrin sahip olduğu kültü-
rel mirasa neden bunca uzak kaldıkla-
rını sorguladılar.

TÜM proje süreci, Türkiye’de bir KOCAELİ Gençlik Merkezi ve dönemde Ulusal Ajans tarafından
ilk gerçekleştirilerek, internet Gölcük Belediyesi’nin de aktif desteklenecek proje, “Cultur
televizyonu aracılığıyla yayınlan- desteğini alan Kültür Avcıları Pro- Hunters” adıyla farklı ülkelerden
dı. Basılan sonuç kitapçığıyla ise, jesi, S-UN Fonu Gençlik Projesi ile gençlerin katılımıyla uluslararası
gençlik çalışmaları literatürüne başlayan kıvılcımını uluslararası gençlik çalışması şeklinde uygula-
güzel bir eser kazandırıldı. boyuta taşımayı da başardı. Yeni nacak.

www.kulturavcilari.com

15
Erzurum 2011 Haber

Erzurum’un başındaki
talih kuşu ‘2011’
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk
Nafız Özak, Erzurum’da incelemelerde bulundu.
HABER: Hanife USTA Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak
“Erzurum, Universiade Oyunları
HDK TOPLANDI

E
rzurum’da 2011 yılında ile dünya şehri olacak.” dedi. 2011
yapılacak Kış Üniversite Universiade Kış Oyunları’yla ilgili 2011 Universiade Oyunları’yla il-
gili olarak HDK (Hazırlık ve Düzen-
Oyunları’nın Hazırlık olarak Atatürk Üniversitesi Kampü-
leme Kurulu) Toplantısı, Erzurum
ve Düzenleme Kurulu sü içerisinde konaklama tesislerinin merkez ofiste Gençlik ve Spordan
Toplantısı için şehre gelen Genç- rehabilite edileceğini ve buraya Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Na-
lik ve Spor’dan sorumlu Devlet 1500 yataklı, dört bloktan oluşan fız Özak başkanlığında yapıldı.
Bakanı Faruk Nafız Özak, Genç- yeni yurtlar yapılacağını söyledi. Toplantıya Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Yunus Akgül, Uluslararası
lik ve Spor Genel Müdürü Yunus “Erzurum, 2011 sonrası bölgenin Spor Organizasyonları Başkoor-
Akgül, Başbakan Danışmanı ve aynı zamanda turizm merkezi dinatörü Mehmet Atalay, 2011
Uluslararası Spor Organizasyonları olacak. Dünyanın en uzun atlama Erzurum Genel Koordinatörü Be-
Başkoordinatörü Mehmet Atalay, kulesini Erzurum’da inşa ediyoruz. kir Korkmaz, Erzurum Gençlik ve
Spor İl Müdürü Fatih Çintimar ile
Universiade 2011 Koordinatörü Bu tesislerin Erzurum’a kazandırıl- Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
Bekir Korkmaz’la birlikte tesislerle masıyla, kış oyunlarında dev pro- met Küçükler, Kredi ve Yurtlar
ilgili olarak bir dizi incelemelerde jelere talip olacağız. Tüm bunların Genel Müdürü Hasan Albayrak,
bulundu. Konaklı, Kandilli, Palan- ardından, Erzurum’a lüks oteller GSGM Tesisler Daire Başkanı Ha-
döken, Tabyalaraltı ve Yenişehir’de yapılarak bu şehir kış turizminin san Hüseyin Şen ve şehrin kamu
kuruluşlarının önde gelen isimleri
yapılan tesislerde incelemelerde de merkezi olacak. Bu sayede, katıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl
bulunan Bakan Özak, yetkililerden Erzurum’un çehresi değişecek, böl- Müdürü Fatih Çintimar’ın yaptığı
detaylı bilgi aldı. geye yatırımlar artacak ve insanı- sunumun ardından, tesislerle ilgi-
Bakan, Genel Müdür ve Baş- mıza iş alanları oluşacak.” diyerek, li ortaya çıkan hukuki problemler
masaya yatırıldı. Bakan Özak, te-
koordinatör akşam saatlerinde Erzurum’a yapacakları yatırımlarla, sislerin bir an önce bitirilmesi ko-
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu başta şehrin ve bölgenin çehresinin nusunda, kamu kuruluşlarının tek
Toplantısı’nı gerçekleştirdi. değişeceğinin altını çizdi. tek bilgilerine başvurarak çözüm
yollarını belirledi.
Erzurum dünya şehri
olacak
Erzurum’da 2011 yılında
gerçekleştirilecek Universiade Kış
Oyunları’nın Erzurum’u cazibe
merkezi haline getireceğini belir-
ten Gençlik ve Spordan Sorumlu

Gençlik ve Spor’dan sorumlu Devlet


Bakanı Faruk Nafız Özak, Gençlik
ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül,
Başbakan Danışmanı ve Uluslararası
Spor Organizasyonları Başkoordi-
natörü Mehmet Atalay, Universiade
2011 Koordinatörü Bekir Korkmaz’la
birlikte tesislerle ilgili olarak bir dizi
incelemelerde bulundu.
16 Gençlik ve Spor EKİM ’09
Korkmaz, işe hızlı başladı

ERZURUM Universiade 2011 Ge- yekün bir seferberlik düzenlen-


Erzurum’a nel Koordinatörlüğüne atanan Be-
kir Korkmaz, Hazırlık ve Denetle-
mesi gerektiğini söyleyen Bekir
Korkmaz, Küçükler, Tüzemen ve
400 milyon TL bütçe me Kurulu toplantısını ardından
şehrin ileri gelenleriyle seri top-
Çalkavur’un yakın ilgisiyle karşı-
landı. Dünya çapında büyük bir
TESİSLERİN düşünülen zaman- lantılar yaptı. Korkmaz, başarı i- organizasyonun şehirlerinde dü-
çin Erzurum’da heyecan fırtına- zenlenmesinden dolayı büyük bir
dan önce teslim edileceğinin müj-
sı estireceklerini söyledi. Genç- mutluluk yaşadığını ifade eden Er-
desini de veren Bakan Özak, “Te- lik ve Spordan Sorumlu Devlet Ba- zurum Büyükşehir Belediye Baş-
sisler planlanandan önce tamam- kanı Faruk Nafız Özak ile Genç- kanı Ahmet Küçükler, Korkmaz’a
lanacak çünkü problemi olmayan lik ve Spor Genel Müdürü Yunus her türlü desteği vermenin öte-
tek şey para. Biz para gönderiyo- Akgül tarafından Erzurum 2011 sinde, bir ekip ruhuyla birlikte
Universiade Kış Oyunları Genel çalışmaları gerektiğini söyledi. Er-
ruz, müteahhitler gönderdiğimiz Koordinatörlüğü’ne atanan Bekir zurum Atatürk Üniversitesi Rek-
paraları kullanamıyor. Buraya, 400 Korkmaz, işe Erzurum’u yöneten tör Yardımcısı Sabahattin Tüze-
milyon TL gibi çok büyük bir büt- bürokratları ziyaret ederek baş- men ise 2011 UNIVERSIAD’ın bir
çe aktarıyoruz. 400 tır malzeme a- ladı. vizyon projesi olduğunu ve bunun
Kolları sıvayan Korkmaz, Erzu- içinde bulunmaktan dolayı bah-
lındı ve sürekli olarak bu malze-
rum Büyükşehir Belediye Başkanı tiyarlık duyduklarını dile getir-
meler Erzurum’a aktarılıyor. 2010 Ahmet Küçükler, Atatürk Üniver- di. Emniyet Müdürü Yusuf Çalka-
Eylül’ünde tesislerimizin hemen sitesi Rektör Yardımcısı Sabahat- vur da, Korkmaz’ı İstanbul Büyük-
hemen tümü bitecek. Tesislerin bi- tin Tüzemen ve Erzurum Emniyet şehir Belediyesi Personel Dairesi
timinden sonra Erzurum’un önce Müdürü Yusuf Çalkavur’a nezaket Başkanlığı’ndaki başarılı çalışma-
ziyaretlerinde bulundu. larından tanıdığını ve üzerlerine
Türkiye’ye, sonra da dünyaya tanı- Erzurum 2011 UNIVERSIAD’ın düşen her türlü yardımı yapmaya
tılmasına başlayacağız. 2011 Uni- başarılı olması için şehirde top- hazır olduklarını ifade etti.
versiade, Türkiye’nin gururu ola-
cak.” dedi.
‘‘Takım ruhu
oluşturacağız’’
Türkiye’nin uluslararası orga-
nizasyonlarda çok başarılı işlere
imza attığını hatırlatan Bakan Ö-
zak, “Erzurum’da tam anlamıyla
bir takım ruhu oluşturmak lazım.
Erzurum’daki sivil toplum örgüt-
leri, Büyükşehir Belediyesi, Vali-
lik, Üniversite, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü ile halk el ele vererek,
Universiade Oyunları’ndan yüzü- GSGM ANA OMURGA Erzurum 2011UNİversite Kış Oyunları’nda
nün akıyla çıkmalı. Erzurumlu’nun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ana omurgayı teşkil ettiğini an-
cak oluşturulacak yeni kadroyla da en mükemmeli yapmaya gayret ede-
bunu gerçekleştireceğine inanıyo- ceklerini dile getiren Bekir Korkmaz, Erzurum halkının yediden yetmi-
rum” dedi. şe bu projenin içinde gönüllü olması gerektiğini söyledi.

17
Röportaj

‘Türkiye’ deyince aklıma


Metin Şahin
geliyor
U
zak Doğulu’lar hem
ilgimi çekmiş, hem de kadar hırslı ki, her organizasyonu
beni çok ürkütmüştür. Türkiye’ye almak istiyor. Türkiye
Uzak Doğu’dan, Tekvando Federasyonu çok çalış-
uzak dururum ben kan bir federasyon ve başkan tek-
nedense… Ancak bu defa vando konusunda o kadar hırslı ki,
WTF’nin yaptığı her organizasyo-
öyle olmadı. Dünya Tekvando
nu Türkiye’ye almak istiyorlar.
Federasyonu’nun (WTF)
Güney Koreli Başkanı “Türkiye, tekvandonun ikinci
Chungwong Choue’nun çekik Mekkesi’dir.” demiştiniz. Öyle
gözlerinden çekinmedim. mi gerçekten?
Hatta çok ağrıyan sol dizini Evet… Türkiye, Kore’den
bana şikayet edince, tarihten sonra tekvandonun 2. ülkesi
bize yansıttığı sıcak sevgisine haline gelmiştir. Tekvando-
nun Türkiye’deki sunumu ve
dayanamayıp, bir uzak
Türkiye’deki seviyesi gerçekten
doğulunun dizini bile ovaladım çok güzel, gerçekten çok yüksek
şifacıymışım gibi. seviyede. Bildiğiniz gibi tekvan-
Şaka bir yana WTF Başkanı, do Kore orijini bir spor, Kore ve
Türk tekvandosunu Kore RÖPORTAJ: Şehnaz YEYGEL Türkiye’nin kendi aralarındaki
tekvandosu kadar başarılı ilişkileri gerçekten çok özel. Kar-
Türk tekvandosu nereye deş gibi. Diğer Asya ülkelerine
buluyor ve bize çok güveniyor.
koşuyor? nazaran, biz Koreliler Türkleri çok
Ben de, Tekvando Federasyonu
Türkiye’de Türk tekvandosu seviyoruz. Türklerin de Korelilere
Başkanımız Metin Şahin’in,
Metin ile (Metin Şahin’i kaste- karşı sevgileri olduğunu biliyoruz.
başkana yaptığı Korece fasıl ile diyor) birlikte, son üç dört yıldır Bu özel ilişkilerimizden, özel ken-
32 dişinizi gösteren o meşhur büyük bir aşama kaydetti. Metin dimize ait duygularımızdan dolayı
‘Helva’ kasidesini dinledikten Şahin Türkiye’de tekvandonun sanıyorum Tekvando Türkiye’de
sonra, onun kanatları altında en büyük emekçisi ve destek- çok güçlü. Biz bunu böyle hisse-
yaptım bu söyleşiyi… çisidir. Tekvando konusunda o diyoruz.

18 Gençlik ve Spor EKİM ’09


WTF Başkanı
Chungwong Choue 19
Röportaj

Dünya Tekvando Feedrasyonu


Başkanı Chungwong Choue ve
Türkiye Tekvando Federasyonu
Başkanı Metin Şahin

Türk tekvandosunun ayrı bir spor olarak görmüyor-


geleceğini nasıl lar. Dersten çıkan öğrenci gider
görüyorsunuz? 2012 Londra antremanını yapar, ondan sonra
Olimpiyatları’nda Türkiye ne evine gider.
yapar?
Kaç saat antrenman yapar
2012 Londra Olimpiyatları’nda bir tekvandocu?
Türkiye’nin altın madalya alma- Orada her okulda antrenman
sı şansı çok yüksek. Çünkü Türk yapacak salonlarımız var. Ayrıca,
sporcuları gerçekten hem çok ye- okuldan çıksalar bile, her semtte
tenekli, hem de çok zekiler. Alma- insanların çok rahat antrenman
maları için her hangi bir sebep gö- yapabileceği tekvando salonları
remiyorum. var.
Kore’de bir eğitim Samsung ve Hundai
kurumunuz olduğunu firmalarınız, sponsorluk
biliyoruz. Türkiye’de Beykent alanında da isim sahibi
üniversitesiyle bir eğitim oldular. Türk Tekvando Milli
işbirliğiniz olduğunu da.. Biz Takımına sponsor olmaları
de eğitimle sporun birlikte için neler yapılabilir?
yürümesi kolay olmuyor.
Evet.Neden olmasın, mesela
Kore bu sorunu çözdü mü?
2005 de Madrid’de Kia sponsor
Kore’deki öğrencilerin man- olmuştu. Kore’nin bu büyük
taliteleri tekvandoya göre işliyor. firmalarının buradaki lokal fir-
Hayatlarının bir parçası, onu malarından, müdürlüklerinden

20 Gençlik ve Spor EKİM ’09


FUTBOL VE
ŞENOL GÜNEŞ
Mükemmel bir hoca,
mükemmel iyi iş yapıyor.
Kore’de çok seviliyor.
Türk futbolu, Kore
futbolundan ilerde.
Özellikle Şenol Güneş
orada çok iyi işler yaptı
ve takımı bir yerlere
getirdi. Kendisini çok
başarılı buluyorum.

sponsorluk alınabilir. Destek ola-


caklarına inanıyorum.
Tekvando çok büyük bir
değişime girdi. Bütün sistem
hakemlikten elektroniğe
döndü. Olimpiyatlara ne gibi
katkısı ne olacak?
Karşılaşmaların elektronik ko-
ruyucularla oynanmasına yönelik
bir çalışma içindeyiz. Hakemlerin
şeffaflığı ve adaletli maç sonuç-
ları için gerçekten çok yardımcı
olacak.Elektronik koruyucu saye-
sinde, vuruşların şiddeti ölçülerek
puanlama yapılmasını planlıyo- ‘Türkiye’ denince aklınıza hatıra. Metin başkanın Kore ziya-
ruz. Bu sayede insani hataların, ilk ne geliyor? reti sırasında, Türk Şehitliği’ni,
yani hakem hatalarının en aza Metin Şahin… Tabii önce- Pusan’daki şehitliği beraber ziya-
indirilmesi hedefimiz. Bu sistem likle, biraz önce de söylediğim ret ettik.
işimizi çok kolaylaştıracak. 2009 gibi, biz Koreliler sizlere karşı
yılında Kopenhag’da yapılacak Ekim ayının ortasında
özel duygular içindeyiz. Yalnızca
Dünya Şampiyonası sırasında bu Danimarka’da WTF kongresi
kendim için değil, bütün Kore-
sistemin denemesini yapacağız. var ve tekrar adaysınız.
liler için geçerli bu. Sizler için
Ancak, 2012 Olimpiyat Oyunları Şansınızı nasıl görüyorsunuz?
içimizde yumuşak duygular, sevgi
kesinlikle bu sistemle gerçek- kaynaklı bir kardeşlik hissedi- Ben ve üye ülkeler, biz hep
leştirilecek. 2009 Ekim ayında yoruz. Ayrıca şunu hiçbir zaman beraber bundan önceki 4 senelik
Kopenhag’da yapılacak olan unutmuyoruz. Kore savaşında dönemde tekvandonun gelece-
Dünya Ferdi Şampiyonası’ndan genç Türk askerleri geldiler ve ği için gerçekten çok önemli
sonra 2012 Olimpiyatları’nda bizler için hayatlarını kaybettiler. adımlar attık. İyi işler yaptığımız
kullanıp kullanmayacağımıza ka- Bu bizim her zaman müteşekkir kanısındayım. Bu seçimlerde de,
rar vereceğiz. Bundan geri adım olduğumuz, çok iyi duygular bes- bunun sonucunu alacağımızı bek-
yok. lediğimiz, unutamayacağımız bir liyorum.

21
Kapak

TÜRK

22 Gençlik ve Spor EKİM ’09


MiNDERi
Danimarka’da
ŞAHLANDI Danimarka’nın Herning
şehrinde yapılan ve
Türk güreşinin özellikle
grekoromende zirve
yaptığı şampiyonada
birçok ‘ilk’e imza
atıldı. Herning
şehrinde yapılan Dünya
Serbest, Grekoromen
ve Bayanlar Güreş
Şampiyonası’nda Türk
güreşçiler 2 altın,
1 gümüş 2 bronz
madalya kazanarak
mindere damga vurdu.
Özellikle grekoromen
stilde 84 kiloda Nazmi
Avluca ile 74 kiloda
Selçuk Çebi, altın
madalya kazanarak
muhteşem bir başarıya
imza atarlarken, 120
kiloda 20 yaşındaki
genç güreşçimiz Rıza
Kayaalp ise bronz
madalyaya ulaşarak
dünya üçüncülüğü elde
etti.
23
Kapak

Nazmi Avluca’dan
en güzel altın
2
008 Pekin çünkü alttan gelen çok kabiliyetli
Olimpiyatları’nda üçün- gençlerimiz var” dedi.
cü olan Nazmi Avluca,
Danimarka’nın Herning Çebi, muradına erdi
kentinde yapılan dünya şampi- Selçuk Çebi, Danimarka’da ta-
yonasında altın madalya kazana- rih yazan bir diğer güreşçimiz-
rak bu alanda ikinci dünya şam- di. Eroğlu ile yıllarca aynı kilo-
piyonluğunu elde etti. 10 yıl ara- da (66) mücadele veren Çebi, da-
dan sonra ikinci defa aynı başarı- ha sonra çıktığı 74 kiloda bü-
yı yakalayan Avluca, 1999 yılında yük başarılara imza attı. 27 yaşın-
Atina’da dünya şampiyonasında da Danimarka’da dünya şampiyo-
altın madalya kazanmıştı. nu olan Selçuk Çebi, daha önce de
Spor yaşantısında henüz o- 2005’te İzmir’de yapılan 23. Üni-
limpiyat şampiyonluğuna ula- versite Oyunları’nda, 1998 yılında
şamayan Nazmi Avluca, dün- Güney Afrika’da, 1999 yılında ise
ya şampiyonasındaki başarısı- Danimarka’daki yıldızlarda dünya
nın ardından gözünü 2012 Lond- şampiyonlukları kazanmıştı.
ra Olimpiyatları’na dikti. Tecrü-
beli güreşçimiz, 2012 yılında ya-
pılacak Londra Olimpiyatları’nda
altın madalya kazandıktan sonra
minderlere veda edeceğini açıkla-
dı. Bugünden itibaren 2012 Lond-
ra Olimpiyatları’nın hazırlıkları-
na başlayacağını ifade eden şam-
piyon güreşçi, “Spor yaşantımı o-
limpiyat şampiyonu olarak taçlan-
dırmak istiyorum. Allah’tan bir
sakatlık gelmediği sürece bu he-
defi gerçekleştirip çok sevdiğim
güreşe veda etmek istiyorum. Ay-
rıca gözüm arkada kalmayacak,

MUSTAFA DAĞISTANLI VE HAMZA YERLİKAYA’YA BÜYÜK ONUR


DANİMARKA’DA tüm bu güzellikler yaşanırken, geç-
mişte elde ettikleri büyük başarılarla Türk Güreş
Tarihi’ne isimlerini altın harflerle yazdıran ve spor
yaşantısı boyunca bir defa bile mağlup olmayan
Mustafa Dağıstanlı ile 17 yaşında dünya şampiyo-
nu olarak FILA tarafından asrın güreşçisi ilan edi-
len Hamza Yerlikaya’ya da yine FILA tarafından o-
nurlandırıldı. FILA Başkanı Martinetti’nin Dağıstan-
lı ve Yerlika’ya, “Hall of Fame” ödülü vermesi ise
kafilemizi onurlandıran güzelliklerdi.

24 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Rıza, geleceğin
şampiyonu
120 kiloda mindere çıkan 20 ya- ğin olimpiyat şampiyonu
şındaki genç güreşçimiz Rıza Ka- gözüyle bakıyor.
yaalp, ise tecrübesizliğinin kurbanı
oldu. Şampiyona boyunca birbirin- Takım halinde de
den mükemmel maçlar çıkaran Ka- şampiyonuz
yaalp, grup finalinde dünya, olim- Grekoromende muhteşem bir tab-
piyat şampiyonu Kübalı Lopez’e, lo ortaya koyan sporcularımız, 2006
her iki devrede de 1-0 yenilerek al- yılında Çin’de yapılan dünya şampi-
tına uzanamadı. Hele, Rıza’nın yonasının ardından ikinci defa takım
çeyrek finalde karşılaştığı dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk Spor
şampiyonu Rus rakibini yendiği bir Tarihi’ne altın harflerle geçmeyi ba-
maç vardı ki, dillere destan. şardı. 44 puanla takım şampi- yon-
Genç güreşçimiz, ünlü rakibi- luğuna ulaşan Türkiye’yi İran ve A-
ne yaptığı çırpma ile Rus’un ka- zerbaycan takip ederken, yıllarca
burgasını kırmış ve yarı finale çık- dünya güreşinde söz sahibi olan ve
mıştı. Genç yaşına rağmen, dün- takım şampiyonluklarını hiçbir ülke-
ya şampiyonasında mükemmel ye kaptırmayan Rusya’nın dördüncü
bir performans ortaya koyan Rıza sıraya düşmesi ise, Danimarka’nın
Kayaalp’e, güreş otoriteleri gelece- ilklerinden birisi oldu.

25
Kapak

BEKİR ÇEKER’E ALTIN


DÜDÜK ÖDÜLÜ
DANİMARKA’NIN Herning
şehrindeki dünya güreş
şampiyonasında sporcularımız
minderde zafer üstüne zafer
kazanırken, uluslararası
Serbestte hakemimiz Bekir Çeker ise bir
başka alanda tarih yazıyordu.
dördüncü Tecrübeli güreş hakemimiz Çeker,
FILA tarafından şampiyonanın en
başarılı hakemi seçilirken, Türk
olduk sporu adına bir başka başarıya
imza atıyordu. Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü tarafından Aydın
Spor İl Müdürlüğü’ne atanan
DANİMARKA’DA ilk ola- Türk’ün gücünü bir kez Çeker, hakemlik yaşantısında en
rak mindere çıkan serbestçileri- daha gösterdik verimli dönemini yaşıyor.
miz ise şampiyonayı 1 gümüş,
Güreşçilerimizin
1 bronz madalya ile tamamlaya-
Danimarka’daki bu büyük başarı-
rak takım sıralamasında dördün-
sından en çok memnun olan kişi,
cülüğü elde etti. Genç bir ekiple
şüphesiz federasyon başkanı Os-
Danimarka’ya giden Serbest Gü-
man Aşkın Bak’tı. Bak, gelecek a-
reş Milli Takımı’nda 55 kiloda Se-
dına daha da ümitlendiğini belir-
zar Akgül, yaptığı başarılı maç-
terek, “ Genç güreşçilerimizin el-
larla gelecek için büyük umut va-
de ettiği bu büyük başarı, bizleri i-
ad etti. Akgül, finalde Kuzey Ko-
lerisi için daha çok umutlandırıyor.
reli rakibine yenilerek gümüş ma-
Burada elde edilen ferdi ve takım
dalyada kalırken, hedefinin 2012
şampiyonlukları, Türk’ün gücünü
Londra Olimpiyatları’nda altın
bir kez daha dünyaya göstermiştir.
madalya almak olduğunu söyledi.
Bizim asıl hedefimiz, 2012 yılında-
Serbest stilde 96 kiloda ise Ser-
ki Londra Olimpiyatları’dır” dedi.
hat Balcı, bronz madalya kazana-
rak dünya üçüncüsü olan bir diğer
BUL’DA
2011 DÜNYA ŞAMPİYONASI İSTAN
güreşçimiz oldu. Türkiye, bu stil-
de takım sıralamasında dünya 4. ras- ini ardı ardına devirirken fede
olurken, bayanlarda ise sıralama- GÜREŞÇİLERİMİZ minderde rakipler a
masa başında çok büyük başarılar
da 26.’lıkta kaldık. yon yetkilileri de, Danimarka’da j nite liği taşıyan ve o-
tları önc esi bara
imza attı. 2012 Londra Olimpiya e-
iyat oyu nlarına katı lacak spor cuların büyük bölümünün belirlen
Tebrik trafiği limp an Osm an Aşkın Bak
İstanbul’a kazandır
ceği dünya güreş şampiyonasını
Özellikle grekoromen stilde ettikler i bu sonu çla 2012 Londra Olimpiyatları için mü-
ve ekibi, elde
ilediler. Türkiye’nin yanı sıra Özbe-
gelen ferdi ve takım şampiyon- kemmel bir yöneticilik örneği serg 1
ada ve ABD’nin de aday olduğu 201
lukların üzerine Cumhurbaşka- kistan, Macaristan, İsveç, Çin, Kan arak , olim piyatlara da-
bul’a kaza ndır
Dünya Güreş Şampiyonası’nı İstan -
nı Abdullah Gül, Meclis Başkanı güreşçiyle katılma imk anın ı elde eden Osman Aşkın Bak ve fede
ha çok le kutl adı.
Mehmet Ali Şahin, Başbakan Re- yöneticileri içtenlik
rasyon yetkililerini, spor teşkilatı
cep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve
Spor’dan Sorumlu Devlet Bakanı
Faruk Nafız Özak ile Gençlik ve
Spor Genel Müdürü Yunus Akgül,
gerek sporcuları gerek Federasyon
Başkanı Osman Aşkın Bak’ı tele-
fonla arayarak başarılarından do-
layı tebrik etti.

26 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Başbakan, şampiyon
güreşçileri bağrına bastı
BAŞBAKAN Recep Tayyip Er- Osman Aşkın Bak da, dünya şam- Öte yandan takım şampiyonu
doğan, Danimarka’nın Herning piyonasında takım halinde birin- olan grekoromen milli takım spor-
kentinde yapılan Dünya Güreş ci gelerek büyük bir başarıya im- cularına ise ayrıca 50’şer cumhu-
Şampiyonası’nda takım halinde za atan güreşçiler ve teknik heyet riyet altını ödülün verileceği öğ-
şampiyon olan Grekoromen Güreş ile birlikte yer aldı. Güreş ve tüm renildi. Ödül olarak verilecek o-
Milli takımı ve madalya kazanan sporları yakından izlediğini ifa- lan 4927.5 adet Cumhuriyet Al-
güreşçileri makamında kabul etti. de eden Başbakan Erdoğan, Genç- tının Türk Lirası olarak karşılığı-
Başbakanlık yeni binada ya- lik ve Spor Genel Müdürü Yunus nın ise 1.566.945 TL olduğu belir-
pılan kabulde, Gençlik ve Spor- Akgül’den detaylı bilgi aldı. tildi. Başbakan Recep Tayyip Er-
dan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Başbakan Recep Tayyip doğan tarafından güreşçilere veri-
Nafız Özak, AK Parti Milletvekili Erdoğan’ın, dünya şampiyonasın- lecek olan ödüller, doping muaye-
Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor da şampiyon olan ve madalya ka- ne sonuçları açıklandıktan sonra
Genel Müdürü Yunus Akgül, Tür- zanan güreşçi ve antrenörleri ö- nakit olarak hesaplara geçirileceği
kiye Güreş Federasyonu Başkanı düllendireceği açıklandı. kaydedildi.

27
Kapak

Bakanlardan
güreşçilere
kutlama

T
akım halinde dün- ye Bakanı Mehmet Şimşek, Dev-
ya şampiyonu olan ve let Bakanı Zafer Çağlayan, Dev-
Türkiye’ye döner dön- let Bakanı Egemen Bağış, Kültür
mez Başbakan Recep ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü-
Tayyip Erdoğan tarafından kabul nay, güreşçi ve antrenörlerle soh-
edilen Milli takım sporcu ve tek- bet ederek başarılarından dola-
nik heyetine bakanlar büyük ilgi yı tebrik etti. Özelikle Milli Ta-
gösterdi. kım Teknik Direktörü Salih Bora,
dünya şampiyonları Nazmi Avlu-
Bakan Çağlayan, ca ile Selçuk Çebi’nin bakanlar
el-ense çekti tarafından büyük ilgi görmesi ise
Başbakan Recep Tayyip gözden kaçmadı. Bu arada Dev-
Erdoğan’ın güreşçileri kabul et- antrenörlere çok yakın ilgi gös- let Bakanı Zafer Çağlayan’ın eski
mesinin ardından Bakanlar Ku- terdi. Çalışma ve Sosyal Güven- 120 kilo güreşçisi ve milli takım
rulu toplantısı sona erdi. Bir an- lik Bakanı Faruk Çelik, Sanayi ve antrenörü Şaban Donat’a el ense
da Milli Takım sporcularını karşı- Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Dev- çekmesi, etrafta bulunanları kah-
larında gören bakanlar, güreşçi ve let Bakanı Hayati Yazıcı, Mali- kahaya boğdu.

28 Gençlik ve Spor EKİM ’09


29
Federasyon Haber

Sultanlar
2011 biletini kesti
B
ayan Voleybol Milli Play-Off ilk maçında Sırbistan’la
takımımız Polonya’da karşılaşan A Bayan Milli Takımı,
yapılan 26.Avrupa Sırbistan’3-1 yendi. Ardından
Bayanlar Voley- (F) grubundaki 2. maçında Azer-
bol Şampiyonası’nda Çek baycan ile oynayan Türkiye, mü-
Cumhuriyeti’ni 3-0 yenerek Av- sabakayı 3-1 kazandı.
rupa beşincisi oldu. 26. Avrupa Play-off’larda yer aldığı F
Bayanlar Voleybol Şampiyonası Grubu’ndaki üçüncü ve son ma-
B Grubu ilk maçında Fransa çında Çek Cumhuriyeti’ni 3-0
ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3- yenerek grubunu 8 puanla 3. sı--
0 yenerek turnuvaya süper başla- rada bitiren A Milli Takım yarı
dı. A Bayan Milli Takımımız, B final şansını yitirdi.
Grubundaki 2. maçında Avrupa F Grubu’nda yaptığı 3 maç-
şampiyonu apoletli İtalya’ya 3-0 tan da galip ayrılan ve şampiyo-
yenildi. nayı 5. sırada tamamlayan sul-
Grubundaki üçüncü maçı- tanlarımız, böylece 2011 yılın-
nı Almanya ile oynayan Filenin da yapılacak Avrupa Şampiyo-
Sultanları 3-2 yenilerek grubunu nası finallerine doğrudan katılma
üçüncü sırada bitirdi. A Bayanlar hakkı kazandı.

30 Gençlik ve Spor EKİM ’09


POLONYA’DA düzenlenen 26. Avrupa Bayanlar Voleybol
Filenin Şampiyonası’nda Avrupa beşincisi olan A Milli Bayan Voleybol Ta-
sultanlarına kımımız, İstanbul’a dönüşünde törenle karşılandı. Sporculara çeşit-
li armağanların verildiği karşılama töreninde, Voleybol Milli Takım
özel karşılama Kaptanı Esra’nın doğum günü nedeni ile Gençlik ve Spordan So-
rumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak’ın gönderdiği çiçeği, İstanbul
İl Müdürü Ömer Gümüş Esra’ya takdim etti. Voleybol Federasyonu
Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve federasyon yöneticileri de, karşıla-
mada hazır bulundu.

31
Trabzon 2011 Haber

Başbakan Danışmanı
ve Uluslararası
Organizasyonlardan
Sorumlu Baş
Koordinatör
Mehmet
Atalay, 2011
Avrupa Gençlik
Oyunları (EYOF)
organizasyonu ile
ilgili bir panele
katıldı.

‘‘Trabzon, zirve yapacak’’


P
anelde, oyunlar Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon
konusunda değerlen- Şubesi tarafından Zorlu Grand Otel’de, 2011
dirme yapan Başbakan
Danışmanı ve Ulus-
Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) organizasyonu
lararası Organizasyonlardan ile ilgili bir panel düzenlendi.
Sorumlu Baş Koordinatör
Mehmet Atalay, bugüne ka- yaptık. Buraya Gençlik ve Spor Büyük Liman Oteli’nde kal-
dar oyunlar tarihindeki en iyi Genel Müdürlüğü’nün en başa- dıklarını hatırlatarak, “Bu
organizasyonu Trabzon’da rılı ve çalışkan genel sekreteri organizasyonla Trabzon, büyük
yapacaklarına inandıklarını Nihat Doker’i atadık.”diye ko- oteller ve konaklayacak yerler
söyledi. Trabzon’un Avrupa nuştu. 2011 yılına kadar gerekli kazanacak. Peş peşe aldığımız
Gençlik Oyunları’na önceden çalışmaların yapılması için za- organizasyonlardan alnımı-
hazırlıklı olduğunu ifade eden manlarının olduğunu kaydeden zın akıyla, gururla çıktık. Bu
Atalay, ‘’Biz zaten Trabzon’u Atalay, Gençlik Oyunları’nın oyunlar İstanbul’un olimpiyat
bir yerlere hazırlıyorduk. Kara- yöreyi çok değiştireceğini, yolunu açacaktır’’ dedi.
deniz Oyunları’nı da bu kentte Trabzonspor’un Barcelona, Panele Atalay’ın yanı sıra
Liverpool ile oynadığı yıllarda Ümit Milli Takım Antrenörü
rakip takımların başka Hami Mandıralı, Trabzonspor
otel olmadığı için eski teknik direktörü Giray
Vakfıkebir

32 Gençlik ve Spor EKİM ’09


2011 Trabzon için logo
ve maskot yarışması
Trabzon’da kapsamında, organizasyonun
2011 yılında tüm kurumsal kimlik çalışmala-
rında, her türlü görsel baskı ve
gerçekleştirilecek elektronik ortamda kullanılmak
Avrupa Gençlik üzere Trabzon ilinin kültürünü,
Oyunları’yla ilgili tarihi ve doğal güzellikleri-
logo ve maskot ni, spor ve gençlik temasıyla
tasarım yarışması özdeşleştirebilen bir logo ve
maskotun oluşturulabilmesini
düzenlendi.
sağlamak amacıyla tasarım ya-
TRABZON 2011 Avrupa Genç- rışması düzenlendiğini ifade etti.
lik Oyunları Genel Koordinatörü Yarışmaya son başvuru tarihi 28
Nihat Doker yaptığı açıklama- Ekim 2009, büyük ödül de 3 bin
da, 23-30 Temmuz 2011’de lira olarak belirlendi.
Trabzon’da düzenlenecek Av-
rupa Gençlik Oyunları (EYOF)

33
Euro Basket 2009

‘Gönül isterdi ki

34 Gençlik ve Spor EKİM ’09


böyle bitmesin’

35
Euro Basket 2009

‘Dev’ gibi
uğurlandılar
12 DEV ADAM, 36. Avrupa
Basketbol Şampiyonası’nın
yapıldığı Polonya’ya, 25
Teşekkürler
kişilik bir kafilenin yer
aldığı özel uçakla gitti.
Ay-yıldızlıları Polonya’ya
uğurlamak üzere Atatürk
Havalimanı’na gelen
12 Dev Adam
basketbolseverlerin dış
hatlar terminalindeki yoğun
sevgisi görülmeye değerdi. Polonya’da, derek, ikinci tura yenilgisiz lider
A Basketbol Milli Takımı olarak yükseldi.
ile birlikte, Gençlik ve
07-20 Eylül tarihleri
Spor Genel Müdürü Yunus arasında yapılan Çeyrek finalde elendik
Akgül, Türkiye Basketbol 36.Avrupa Basketbol
Federasyonu Başkanı Turgay
16 takımın katıldığı şampi-
Demirel,TBF yetkilileri, Şampiyonası’nda, yonada, son dünya şampiyonu
sponsor firma yetkilileri ve 12 Dev Adam İspanya’yı da devirerek, F Gru-
çok sayıda basın mensubu da bu ikinci tura fırtına gibi başla-
Polonya’ya gitti. sekizinci oldu.
yan Milliler, 63-60 aldıkları maç-
la çeyrek finali garantiledi. Ardın-

A
Milli Basketbol Ta-
kımı ilk tur D Gru- dan, ikinci tur ikinci maçı Sırbis-
bu ilk maçında kar- tan ile yapan 12 Dev Adam, nor-
şılaştığı Litvanya’yı mal süresi 64-64 eşitlikle tamam-
84-76 yenerken, ikinci maçında lanan maçın uzatma periyodun-
Bulgaristan’ı 94-66 gibi farklı da Sırbistan’ı 69-64 yendi. İkin-
bir skorla devirdi. Ay-yıldızlılar ci tur son maçında Slovenya kar-
gruptaki son karşılaşmada, ev sa- şısında 18 sayı geriden geldi-
hibi Polonya’yı 87-69 mağlup e- ği karşılaşmayı, son topta 69-67

Gençlik ve Spordan
Sorumlu Devlet Bakanı
Faruk Nafız Özak, Millilere
destek için Polonya’daydı

36 Gençlik ve Spor EKİM ’09


2010 Türkiye
standına yoğun ilgi
kaybeden ay-yıldızlılar Avrupa 36. AVRUPA Basketbol
B Lodz Arena’nın seyirci giriş kapısı-
Şampiyonası’nda (Euro Basket
Şampiyonası’n nın karşısına kurulan 2010 tanıtım
Şampiyonası’ndaki ilk yenilgile- 2009) 12 Dev Adam kadar, önümüz- standı, özellikle Litvanya ve Po-
rini aldılar. F Grubu’nu ikinci sı- deki yıl ev sahipliği yapacağımız lonyalı basketbolseverler olmak ü-
rada tamamlayarak çeyrek final- 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nın zere, maçları izlemeye gelen tüm
de E Grubu üçüncüsü Yunanistan tanıtım standı da göz kamaştır- izleyiciler tarafından yoğun il-
dı. 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri a- gi gördü. Tanıtım standında, Tu-
ile eşleşen A Milliler, ne yazık ki
rasında Türkiye’de düzenlenecek rizm Bakanlığı’nın hazırlatmış ol-
Yunanistan'a 76-74 yenilerek, tur- olan 2010 FIBA Dünya Basketbol duğu Türkiye tanıtım filmi ve 2010
nuvaya çeyrek finalde veda ettiler. Şampiyonası ile ilgili, A Milli Bas- FIBA Dünya Şampiyonası’nın Krea-
Turnuvanın kalan bölümü- ketbol Takımı’nın Wroclaw ken- tif Ajansı Iconisus’un hazırlamış ol-
nü en iyi yerde bitirmek için mü- tinde ilk tur grup maçlarını oyna- duğu dünya şampiyonası tanıtım
dığı Centennial Salonu’nda tanı- filmleri sürekli yayınlandı. Turizm
cadelesine devam eden ve klas- tım stantları kuruldu. Tanıtım ça- Bakanlığı’na ait Türkiye tanıtım
man maçına çıkan 12 Dev Adam, lışmaları, Millilerin ikinci tur maç- broşürü ve TBF tarafından hazırla-
Fransa’ya 80-68 yenilip, Rusya i- larını yaptığı Lodz şehrinde de de- nan 2010 FIBA Dünya Şampiyona-
le oynadığı maçı da 89-66 kay- vam etti. Avrupa Şampiyonası’nda sı promosyon malzemeleri ile tanı-
F Grubu maçlarının oynandığı tım broşürleri dağıtıldı.
bedince 36. Avrupa Basketbol
Şampiyonası’nı sekizinci olarak
tamamladı.
Altın madalya
‘Boğalar’ın boynunda…
A Milli Basketbol Takımı’nın
yendiği iki takımdan, Sırbistan-
İspanya finalini kazanan İspanya
şampiyon oldu.
Yunanistan, Slovenya’yı 57-56
yenerek bronz madalyayı alırken,
Hırvatistan’ı 69-62 yenen Fransa
da 5. oldu.

37
GSGM Özel Haber

İsrail’in Eliat şehrinde 06-13 tarihinde


yapılan Avrupa Yıldızlar Halter
Şampiyonası’nda 4 dünya, 5 Avrupa
rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan
Şaziye Okur’un evine misafir olduk...

Tek hayali
babasına
ev almak
1992 yılında Ankara’da
doğan ve 10 yaşında haltere
başlayan Şaziye Okur, elde
ettiği başarıyla Türk spor
kamuoyunun gündemine
oturan başarılı bir sporcu...
HABER: İlhan DEMİR lübü Goncaspor ile arasında prob- ye ve ailesi kulaklarını tıkamışlar
lemler olunca, kızmış ve sporu bı- bu seslere ve başarılar ardı ardına
eçiören’de müteva-

K
rakmış. Yeniden haltere dönmek gelince, bu defa tüm sülale destek
zı bir apartman katın- istiyor ama “Goncaspor’da ol- oluvermiş genç şampiyona...
da, kirada yaşayan O- maz” diyor...
kur ailesi şampiyon Kulübü ile problemli
Şaziye’nin üzerine titriyor. Baba 10 yaşında haltere Spora Goncaspor’da başlayan
İsmet Okur işsiz. Zaman zaman ‘merhaba’ Şaziye Okur, daha sonra kulüp
inşaatlarda çalışırsa, evine ekmek Şaziye Okur, ilköğretim dör- başkanı ve antrenörü Ömer Öztürk
getirebiliyor. Anne Hatun Okur, düncü sınıfa giderken yani 10 ya- ile ters düşmüş. Hatta mahkemelik
kızının başarısından dolayı gurur- şındayken bugünkü kulüp baş- bile olmuş ancak mahkemeyi kay-
lu mu gururlu. Ağabeyi Gökhan i- kanı ve antrenörü Ömer Öztürk beden taraf Şaziye olunca, kulü-
se kardeşi gibi halterci. Ancak ku- gelmiş Daniş Tunalı İlköğretim bünde kalıvermiş mecburen. Şazi-
Okulu’na... ye Okur, bir başka kulübe gitmek
Hemen farketmiş Şaziye’yi ve istiyor ancak Öztürk’le bonservis
10 yaşında halter ile tanışmış Şa- konusundaki zorlukları aşamıyor.
ziye… Konuyu annesi ve babası- Türkiye şampiyonalarına kulübü
na, korka korka söylediğinde ise olmadığı için katılamıyor. Halter
beklemediği bir hoşgörüyle kar- Federasyonu Başkanı Hasan Ak-
şılaşmış. Baba İsmet ile anne Ha- kuş ile Konya’dan antrenör Talat
tun Okur, kızlarının hep arkasında Ünlü’nün yakın destekleriyle bu
olmuşlar destek vermişler.Ne var problemleri aşıyor aşmasına ama
ki amcalar, dayılar, teyzeler, hala- bir defa gönlü kırılmış Şaziye’nin.
lar veryansın etmiş. “Kız çocuğu- Kendisine yardımcı olacak bir ka-
nun ne işi var halterde” diye. Şazi- pı arıyor bu sıralar genç sporcu...

38 Gençlik ve Spor EKİM ’09


En sevdiği
yemek sarma
ŞAZİYE Okur’un babası İsmet
bey işsiz. 6-7 aydır düzenli bir
işi olmadığını ve bu durumun
kendisini çok üzdüğünü belirten
İsmet Okur, kızının başarılarından
dolayı büyük gurur duyuyor. Annesi
Hatun Okur ise ilk başlarda,
kızının sık sık kamplarda kalmasına
alışamamış. Ancak bu sıralar
rahat. Şaziye kamp dönüşü, en
çok annesinden sarma ve patates
yemeği yapmasını istiyor. Ayrıca
baklava da, en çok sevdiği tatlı
Şaziye’nin. “Hele o fıstık sarması
yok mu?” dediğinde yüzünde sanki
güller açıyor. Şaziye için olmazsa
olmaz bir sevda da, Fenerbahçe
tabii. “Fenerbahçe adına yarışmak
için neler vermezdim ki” diyerek,
sarı-lacivert forma aşkının kendisi
için çok büyük bir anlam taşıdığını
da dile getirmeden edemiyor.

Günde 3 saat idman den büyüklerde dünya, olimpi- nı hatırlatarak, “Umarım alaca-
Kulüpsüz ve antrenörsüz kalın- yat şampiyonu olmak istiyorum. ğım para babama ev almama ye-
ca da iş başa düşüyor. Şaziye, Ata- En büyük hedefim, 2012 Lond- ter” diyor.
türk Spor Salonu’ndaki halter sa- ra Olimpiyatları’nda altın madalya
kazanmak. Spordan kazandıkla- Kendi halinde
lonunda tek başına idman ya-
rımla da, babama bir ev satın ala- bir şampiyon
pıyor. Günde 3 saat çalışan
Şaziye Okur, “Tek başıma rak onu kiradan kurtarmak istiyo- Zamanın büyük bir kısmına
nasıl aşama yapabilirim ki” rum. En büyük hayalim bu” şek- maçlar, kamplar ve seyahatlerde
diye yakınıyor. Nurcan Tay- linde konuşuyor. geçirdiğini ifade eden Şaziye O-
lan ile aynı kiloda bulunduğunu kur, en mutlu oldu-
Ödülleri merak ediyor ğu yerin ise oda-
ve Taylan’ın kendisine çok destek
Şimdiye kadar elde etti- sı olduğunu söy-
verdiğini ifade eden Şaziye, za-
ği başarılar sonucu 30 mil- lüyor. Eve geldi-
man zaman nasıl çalışması konu-
yar para kazandığı- ğinde büyük bir
sunda ablası Nurcan’dan prog-
nı ifade eden genç rahatlama içine
ramlar aldığını da belirtiyor.
şampiyon, Av- girdiğini ifade e-
Babama ev rupa Yıldızlar den Şaziye Okur,
alacağım Şampiyonası’ndan saatlerce odasın-
sonra kendisine ne dan çıkmıyor. Bil-
Sporda büyük hedef-
kadar ödül verilece- gisayarının ba-
lerinin olduğunu belir-
ğini merak ediyor. Şa- şında oya-
ten Şaziye Okur, “Da-
ziye, 4 dünya, 5 Avru- lanan ve
ha yaşım genç. İnşallah
pa rekoru kır- dışarda-
ciddi bir sakatlık
dığı- ki hayatı
geçirme-
pek sevme-
yen genç şam-
piyon, sık olmasa da za-
man zaman ailesiyle bir-
likte alışverişe çıkıyor.

39
Federasyon Haber

Ev sahipliğinde şampiyonluk
bizim, kupa Polonya’nın

26.Avrupa Erkekler Efeler elendi pınar Salonu’ndaki final maçında


Voleybol Şampiyonası, Türkiye, ilk maçında İzmir’de Fransa ile karşılaşan Polonya, ra-
Almanya ile karşı karşıya geldi ve kibini 3-1 yenerek şampiyon ol-
03-13 Eylül tarihinde du. Daha önceki şampiyonalarda
İzmir ve İstanbul’da karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı.
Grubundaki 2. maçını Polonya ile 5 gümüş ve 1 bronz madalyası bu-
16 ülkenin katılımı ile yapan Türkiye, maçı 3-0 kaybet- lunan Polonya, altın madalyaya
yapıldı. ti. Müsabakayı Devlet Bakanı Fa- Türkiye’de kavuştu.
ruk Özak’ın ile 26. Avrupa Şam-

Ş
ampiyonanın, A ve C piyonası finallerine İzmir’de ha-
grup maçlarının yanı sıra zırlanan (A) Milli Bayan Voleybol
final müsabakaları İzmir Takımı oyuncuları ve teknik he-
Halkapınar, B ve D gru- yeti de izledi. 26. Avrupa Erkekler
bu maçları da İstanbul Voleybol Şampiyonası’ndaki son
Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oy- maçında, Fransa’ya da 3-0 yenile-
nandı. Türkiye’nin de yer aldığı A rek hiç galibiyet alamayan Türki-
grubu’nda Almanya, Fransa ve Po- ye, grubu, 3 puanla son sırada bi-
lonya, B grubunda Rusya, Finlan- tirerek şampiyonadan elendi.
diya, Estonya ve Hollanda, C gru-
bunda İspanya, Yunanistan, Slo- Şampiyon Polonya
vakya ile Slovenya, D grubunda i- 26. Avrupa Erkekler Vo-
se Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve leybol Şampiyonası’nda zafer
Çek Cumhuriyeti yer aldı. Polonya’nın oldu. İzmir Halka-

40 Gençlik ve Spor EKİM ’09


1948 ve 1971’de ev sahipliği ya- Fransa, Hollanda, Romanya 2 kez
Türkiye pan ve 2005’te de Sırbistan Ka-
radağ ile ortak organizasyona gi-
kupaya ev sahibi olurken Avustur-
ya, Belçika, Doğu Almanya, İs-

ikinci kez den İtalya 3 kez, Almanya, Bulga-


ristan, Çekoslovakya, Finlandiya,
veç, Rusya, Yugoslavya ile Yuna-
nistan 1 kez şampiyonaya ev sa-
hipliği yaptı. Türkiye, Avrupa ku-
ev sahibi DÜNDEN BUGÜNE
pasına ilk ev sahipliğini 1967’de
yapmıştı. 2009 Avrupa Erkekler
Voleybol Şampiyonası, kupayı i-
ŞAMPİYONA kinci ağırlayışımız…

1948’de Çekoslovakya,
Fransa, İtalya, Portekiz,
Belçika ve Hollanda’nın
katılımıyla başlayan
şampiyona, daha sonra 1950,
1951, 1955, 1958, 1963,
1967 ve 1971 yıllarında
yapıldı. 1975’ten itibaren
12 ülkenin katılımıyla, 2
yılda bir gerçekleştirildi.
2007’den itibaren katılan
takım sayısı 16’ya çıkan
şampiyonada, Rusya 12 kez
şampiyon olurken, İtalya 6,
Çekoslovakya 3, Hollanda,
Romanya, Yugoslavya,
İspanya ve Polonya, birer kez
kupayı evlerine götürdüler.

41
Federasyon Haber

CEV 30. Olağan Kongresi


İzmir’de toplandı

İ
ZMİR Swissotel Grand
Efes’teki toplantıya Genç- Avrupa Voleybol
lik ve Spordan Sorumlu Dev- Konfederasyonu’nun
let Bakanı Faruk Nafız Özak, (CEV) 30. Olağan
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kongresi, 11 Eylül’de
Yunus Akgül, İzmir Vali Yardımcı- İzmir’de toplandı.
sı Sait Topoğlu, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
Voleybol Federasyonu Başkanı E-
rol Ünal Karabıyık ve Avrupa’nın
farklı ülkelerinden 55 federasyon
temsilcisi katıldı.
Bakan Faruk Nafız Özak, top-
lantıda yaptığı konuşmaya, kong-
reye katılanları ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek
başladı. Kongreye gelen konukla-
rın Akdeniz Oyunları, Universia-
de ve daha birçok uluslararası spor
organizasyonuna ev sahipliği ya- Konfederasyonu’nun ve onun ku- re Meyer’e şükran madalyası taktı.
pan İzmir’den memnun ayrılaca- rucu unsuru olan Avrupa voleybol Gençlik ve Spor Genel Müdürü
ğına inandığını, 26. Erkekler Av- ailesinin bu yükselişini takdirle iz- Yunus Akgül de Türkiye’nin artık,
rupa Şampiyonası’nda gösterilen liyorum. Biz, Türk Spor Teşkila- dünyanın büyük spor organizas-
organizasyon performansı ve or- tı ve Spor Bakanlığı olarak, görev- yonlarının merkezi olduğunu ve
taya konulan voleybolun, Avru- de bulunduğu her an voleybol için olmaya da devam edeceğini söy-
pa voleybol ailesinin büyüklüğünü daha iyisini yapmaya çalışan Tür- ledi ve Avrupa Voleybol Federas-
bir kez daha gözler önüne serdiği- kiye Voleybol Federasyonu’nun yonunun 30. Olağan Kongresi’nin
ni söyledi. Dünya voleybolunda- yanında ve destekçisi olmaya de- İzmir’de yapılmasından ve 55 ül-
ki saygınlığını her geçen gün daha vam edeceğiz’’ diye sözlerine de- kenin saygı değer başkanları-
fazla artıran Avrupa voleybolunun vam eden Bakan Özak, konuşma- nı Türkiye’de görmekten, büyük
mimarı olarak Avrupa Voleybol sının ardından CEV Başkanı And- mutluluk duyduğunu belirtti.

42 Gençlik ve Spor EKİM ’09


GSİM Haber

Mersin, Akdeniz Oyunları’na


yeniden aday
Mersin, 2017 yılında
yapılacak 18.Akdeniz
Oyunları’na ev sahipliği bir ekibin olması da şansımızı niz Oyunları sırasında, Gençlik
yapmak üzere adaylık artırmaktadır.” diyen Taşkın, ge- ve Spor Genel Müdürlüğü Ba-
çalışmalarına başladı. rek sporcu potansiyeli, gerekse sın Müşaviri Şehnaz Yeygel’e
Konuyla ilgili, Mersin tesis alt yapısı açısından Mersin Türkiye ile ilgili röportaj veren
olarak böyle bir organizasyona Akdeniz Oyunları Başkanı Amar
Gençlik ve Spor İl şimdiden hazır olduklarını ve bu Addadi, Mersin’in adaylık dene-
Müdürü Emrullah Taşkın doğrultuda Mersin Valiliği’nce yimi olduğunu ayrıca 18. Akde-
bir açıklama yaptı. 18.Akdeniz Oyunları adaylığı niz Oyunları için yeni başvurusu
için Gençlik ve Spordan Sorum- bulunduğu takdirde önceki aday-
“2013 yılında yapılacak olan lu Devlet Bakanlığı, Gençlik ve lık çalışmalarında gösterdiğimiz
Akdeniz Oyunları’na aday olan Spor Genel Müdürlüğü ve Tür- performansın da göz önünde
Mersin kentinde, o zaman halk kiye Milli Olimpiyat Komitesi bulundurulacağının altını çizmesi
arasında büyük bir heyecan ve Başkanlığı’na başvuru yapıldığı- ve Mersin’in şansının yüksek
istek oluşmuştu. Sadece aday nı, adaylık sürecinde, Mersin’de olduğunu belirtmesi bizi mutlu

MERSİN
olmanın bile Mersin sporuna çok tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil etti. İlimizin adaylığı onaylandığı
olumlu yansıdığı görülmektedir. toplum kuruluşları, yerel yöne- takdirde; Akdeniz Oyunları gibi
Şu anda da aynı istek ve heyecan timler ve Mersin halkının aday- büyük ve prestijli bir uluslar arası
oluşmaya başlamış durumda. lığı benimseyerek büyük destek spor organizasyonuna ev sahipli-
Ayrıca, 2017 Akdeniz Oyunla- verdiklerini söyledi. ği yapmaktan ülkemiz ve Mersin
rı adaylığı için, çok deneyimli Emrullah Taşkın, ‘‘16.Akde- adına onur duyacağız.” dedi.

43
2010’a Doğru

FIBA’dan soru ve
sorun yok
O
rganizasyon hazırlık- Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA)
ları kapsamında yapı- heyeti, 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihleri arasında
lan 3 günlük ziyare-
tin son gününde, Genç-
ev sahipliğini yapacağımız Dünya Basketbol
lik ve Spordan Sorumlu Devlet Şampiyonası hazırlıklarını incelemek için
Bakanı Faruk Nafiz Özak, Türki- İstanbul’a geldi.
ye Basketbol Federasyonu (TBF)
yetkilileri ile FIBA Genel Sekre- ‘‘2010 ülke meselemiz’’ TBF Genel Sekreteri Ali
teri Patrick Baumann ve FIBA he- Bakan Faruk Özak, 2010 Dün- Özsoy’un şampiyonanın tüm konu-
yeti bir araya geldi. Bakan Faruk ya Basketbol Şampiyonası’nı ül- ları ve çalışmalarıyla ilgili yaptığı
Nafız Özak başkanlığında Ataköy ke meselesi olarak gördüklerini, sunumdan sonra, FIBA Genel Sek-
Olimpiyatevi’nde yapılan toplantı- Ankara ve İstanbul’da devam e- teri Patrick Baumann söz aldı.
ya, Gençlik ve Spor Genel Müdü- den salonların sadece belediye- ‘‘Organizasyon için
rü Yunus Akgül, Türkiye Basketbol lerin değil, bütün ülkenin işi ol-
hiçbir endişemiz yok’’
Federasyonu Başkanı Turgay De- duğunu ifade etti. Finansal ola-
mirel, FIBA Genel Sekreteri Pat- rak desteklerinin sürdüğünü, Baş- FIBA Genel Sekteri Patrick
rick Baumann ve FIBA heyetinin bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Baumann da İstanbul’da toplantı-
yanı sıra, Türkiye Basketbol Fede- bu işin yakın takipçisi olduğunu lardan memnun kaldıklarını söyle-
rasyonu Genel Sekreteri Ali Özsoy, son durum hakkında bilgiler aldı- yerek hiç bir endişelerinin bulun-
2010 Yerel Organizasyon Direktö- ğını söyleyen Özak, “2010 Dünya madığını, yapılan işlerin yolunda
rü Emin Balcı, Türkiye Basketbol Şampiyonası’nı Türkiye olarak en ve planlanan şekilde devam ettiği
Federasyonu FIBA ve Dış İlişkiler iyi şekilde gerçekleştireceğiz’’ di- için hiçbir endişeleri olmadığını i-
Direktörü Emir Turam katıldılar. ye konuştu. fade etti. Organizasyonun çok bü-

44 Gençlik ve Spor EKİM ’09


yük bir organizasyon olması ne- di. Toplantının sonunda Bakan Fa-
deniyle, her işlemin adım adım ta- ruk Nafiz Özak, ‘‘Her şey sizin Bir Türk markası
kip edilmesi gerektiğini söyle- beklediğinizden daha güzel ola-
yen Baumman, ‘‘Yapılanları ye- cak. Bakan olarak spor camiası ol- ilk kez sponsor
rinde görmekten mutluluk duy- sun, iş dünyası olsun, Türk med- Beko, Türkiye’de düzenle-
duk. Şampiyonanın gelecek yıl yası olsun, bu konuda destek vere- necek 2010 Dünya Basketbol
tüm dünyada konuşulacak seviye- cek herkesin kapısını çalmaya ha- Şampiyonası`nın presenting spon-
soru (Şampiyonayı tüm dünyaya
ye getirilmesi için iletişim kana- zırım ve çalacağım. Benim önce- sunan en büyük sponsor) oldu. FI-
larının, tanıtım faaliyetlerinin, eşi likli işim, önümüzdeki 2 yıl için- BA Genel Sekreteri Patrick Bau-
benzeri görülmemiş seviyede ya- de ülkemizde yapılacak 3 önem- mann, TBF Başkanı Turgay Demi-
pılmasından büyük mutluluk du- li spor organizasyonunu en iyi şe- rel, Koç Holding Dayanıklı Tüke-
yacağız. Belki bunu tüm şehirler- kilde gerçekleştirmek” derken ay- tim Grubu Başkanı Aka Gündüz
Özdemir ve Arçelik A.Ş. Genel Mü-
de gerçekleştiremeyebiliriz ama rıca FIBA Genel Sekreteri Patrick dürü Levent Çakıroğlu`nun katılı-
sadece İstanbul’da sanki olimpi- Baumann’nın altını çizdiği önem- mıyla imzalanan sponsorluk anlaş-
yat düzenleniyormuş gibi her tara- li noktalar için de, ilgili bakanlar- masıyla, ilk kez bir Türk markası
fa yayabilirsek, İstanbul’u bir bas- la temaslarda bulunacağını ve en dünya sporunun en önemli turnu-
valarından birinin sponsorluğunu
ket şehrine dönüştürebilirsek çok kısa sürede hayata geçirerek pro- yapacak. Anlaşma sonrası, Türki-
güzel olur. Çünkü şimdiye kadar jeleri kendilerine sunacağını söy- ye Basketbol Federasyonu Başkanı
böyle bir şey hiç olmadı. İstanbul, ledi. Turgay Demirel “Ülkemizde 2010
2010 yılı boyunca zaten Avrupa Bakan ve diğer yetkililerle Si- Dünya Basketbol Şampiyonası’na
Kültür Başkenti olarak dünyada nan Erdem Spor Salonu’nu ge- sponsor desteği sağlanması ve
en önemlisi bu desteğin bir Türk
konuşulacak. Bunu başarabiliriz. zen FIBA heyeti daha sonra markası tarafından verilmesi bizi
Bu konuda biz de her türlü des- İstanbul’dan ayrıldı. çok mutlu ediyor” dedi.
tek ve katkıda bulunmaya hazırız.
Güçlü sponsor veya finansal des-
tek oldukça önemli. Tüm güçleri-
mizi birleştirerek pazarlama çalış-
malarına önem vermemiz gereki-
yor. Ne kadar çok kaynak bulur-
sak o oranda kaynakları basketbo-
la döndürürüz’’ dedi.
Demirel: Çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor
TBF Başkanı Turgay Demi-
rel ise çalışmalara tüm hızıyla de-
vam ettiklerini belirterek, tanı-
tım konularıyla ilgili Turizm Ba-
kanlığı ile İstanbul 2010 Kül-
tür Başkenti’nden destek almak i-
çin temasa geçtiklerini ve tanı-
tım çalışmalarını daha da arttıra-
rak zaten yüksek olan bilinirli-
ği daha da arttıracaklarını söyle-

45
Medya Penceresi

Aferin Şehnaz

ERDOĞAN ARIPINAR
Spor Yazarı

B
asın hayatıma başla- Defalarca yazdım. Hem kulüp- merkezini bir metih ve abartma
dığım ilk günden beri lerin hem federasyonların hem de merkezi haline getirmeden) doğ-
spor basınının en bü- medyanın ilgilendiği haber kay- ru yerlere, medya zamanlamasına
yük sorunu; ülkemizde- nakları olan kuruluşların birer ha- uygun şekilde görev aldıkları ku-
ki başta GSGM (Gençlik ve Spor ber merkezi kurmaları şart. Tabii ruluşların haber ve fotoğraflarını
Genel Müdürlüğü) olmak üze- eğer, kendileri ile ilgili haberlerin ulaştırarak görevlerini iyi yapma-
re, spor kuruluşları, federasyonlar doğru alınmasını, doğru yayınlan- larını ve ülke sporuna yararlı ol-
ve kulüplerle iletişimdir. Son yıl- masını istiyorlarsa. malarını bekleriz. Modern dünya-
larda kulüpler bu sorunu iyi kötü Dünyamızda spor kuruluşla- da en önemli konu, devamlı geli-
çözmeye çalışsalar da, tam ola- rının da bir ticari şirket gibi tanı- şen iletişimdir. Bu sporda da böy-
rak birer haber merkezi kurama- tıma ihtiyacı vardır. Bunun için- ledir ve böyle olmalıdır.
dılar. Medya haberleri ikinci ağız- de sporu bilen, yabancı medya-
dan değil, haberin ana kaynağın- yı takip eden profesyonel spor
dan almalıdır. habercileri ile çalışmaları zo-
Son 6 ay içinde GSGM’de gü- runludur. Son günlerde voley-
zel bir hamle gördük. Orta ka- bol da bu yolda adımlar atı-
rar devam eden web sitesinin yanı yor, amma bu kişisel haberleş-
sıra; genç bir kızımız Şehnaz Yey- me şeklinde olmamalıdır. Örnek
gel, son Akdeniz Oyunları’ndan vermek gerekirse; internetle ge-
başlayarak GSGM’de gerçek ha- len haber ve fotoğraflar ciddiyet
ber merkezinin görevlerini üstlen- bakımından federasyonun adını
meye başladı. Medyaya yerli ve taşımalıdır. Voleybol Federasyo-
yabancı yetkililerle yaptığı röpor- nu Haber Merkezinin adının kul-
tajları ulaştırdı. Haberleri munta- lanılması gibi.
zaman, tarafsız olarak verdi. Bu- İletişim dünyadaki pek çok so- o-
nun yanı sıra, editörlüğünü yaptı- runu ortadan kaldırır, yalan haberi ri
ğı GSGM’nin yayın organı Genç- engeller, yanlış anlamayı düzeltirr 09
lik ve Spor Dergisi’ni de adam ve kamuoyunu doğrularla aydınla- a- 07 Ekim 20
tesi
gibi bir dergi olarak kamuoyuna tır. Spor kuruluşlarında bu görevee Posta Gaze
sundu. talip olan arkadaşlarımız da (haber er

46 Gençlik ve Spor EKİM ’09


GSİM Haber

Şırnak’ta ‘Tek Pota


Basketbol Turnuvası’
yapıldı

25 takımın mücadele altın ve t-shirt, hakem ve görev- cısı, İl Müftüsü, Ticaret ve Sanayi
ettiği ‘Şırnak Tek Pota lilere de eşofman takımı verildi. Odası Başkanı ve büyük bir seyir-
Ayrıca 50 adet basketbol topu ci kitlesi izledi. Gençlik ve Spor
Basketbol Turnuvası’ 11 dağıtıldı. İl Müdürü Necat Pehlivan ödül
Eylül 2009 Cuma gecesi Müsabakaları başta Şırnak töreni öncesinde yaptığı konuş-

ŞIRNAK
Cumhuriyet meydanında Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere, mada maddi-manevi hiçbir des-
3.4’lük maçı, 3 sayı Cumhuriyet Başsavcısı, Şırnak teği esirgemeyen tüm kişi, kurum
yarışması ve final maçı Üniversitesi Rektörü, İl Özel İda- ve kuruluşlara teşekkür ederek,
re Genel Sekreteri, Vali Yardım- sporun önemini vurguladı.
sonrası düzenlenen ödül
töreni ile sona erdi.
BAŞLAMA pasını Şırnak Valisi
Ali Yerlikaya’nın, baş hakemliği-
ni de Gençlik ve Spor İl Müdürü
Necat Pehlivan’ın yaptığı final
maçı oldukça zevkli ve çekişme-
li geçti. Rakibini 16-12 yenen
Beyaz Gölge takımı birinci,
Efsaneler takımı 2’inci ve Cudi
Lakers takımı da üçüncü oldu.
Beyaz Gölge takımından Özgür
Özcan’da 3 sayı kralı oldu. Bi-
rinci olan takım oyuncularına
kupa, madalya, yarımşar altın ve
spor ayakkabısı, ikinci ve üçüncü
takımların oyuncularına çeyrek

47
Federasyon Haber

Tayvan’da
Türk rüzgârı

HABER: Ahmet TÜZÜN

T
ürkiye, bir önceki oyunla- Türkiye 12 branşta mücadele ettiği 21. Dünya İşit-
ra göre madalya sayısı ve me Engelliler Yaz Oyunları’nda (Summer Deafly-
başarı oranını artırarak,
organizasyondan alnı-
mpics Games) 4 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya
nın akıyla çıkmasını bildi.2005’de kazanarak, oyunlar öncesi koyduğu hedefi aştı.
Avustralya’nın Sdyney kentinde ya-
pılan oyunlarda 2 altın, 4 gümüş, 4 ya Yaz Oyunları’na 135 kişilik bir Madalyalar peşpeşe geldi
bronz olmak üzere 10 madalya ka- kafileyle katılan Türkiye, açılış tö- Tayvan’ın Taipei kentinde de-
zanan ülkemiz, bu defa 4 altın, 6 reninin yapıldığı Taipei Stadı’nda vam eden Deafolimpik Yaz Spor
gümüş ve 7 bronz olmak üzere top- tribünlerden gelen yoğun alkış ve Oyunları’nda Tekvando’da 58 kilo-
lam 17 madalya alarak büyük bir sevgi gösterileri eşliğinde törende- da Muhammet Güler altın madal-
başarıya imza attı ve 91 ülke arasın- ki yerini aldı. ya kazanırken, 68 kiloda Serkan Sa-
da 11’inci oldu. 2013’de Atina’da 91 ülkeden 5 bini aşkın ka- ğır bronz madalya elde etti. Şampi-
yapılacak 22. Summer Deafly- tılımcının iştirak ettiği Taipe- yon sporcumuz, birinci turda Çin-
mpics Games için temennimiz, fer- i Stadı’ndaki açılış töreni, adeta bir li rakibini yenerek yarı finale çık-
di branşlarda gösterdiğimiz başarı- olimpiyat açılış töreni, birbirinden tı. Yarı finalde İngiliz rakibini de-
yı futbol, basketbol, voleybol, hent- güzel ve nefes kesen tablolara sah- viren Güler, finalde Rus tekvando-
bol gibi takım sporlarında da göste- ne oldu. Organizasyonu mükem- cuyla karşılaştı. Final karşılaşma-
rerek, ülkemizi zirveye taşımak o- mel bir şekilde yürüten Tayvanlılar, sında müthiş bir performans ortaya
lacaktır. törende havai fişekler, yerel halk koyan Muhammet Güler, minder-
dansları ve Uzakdoğu folklorundan den galip ayrılarak altın madalyanın
Muhteşem açılış çeşitli örneklerin sunulduğu göste- sahibi oldu.
Başkent Taipei’deki 22 ayrı spor rilerle “Summer Deaflympics Ga-
tesisinde yapılan 21. İşitme Engel- mes” tarihinde, hafızalardan silin- Judoda bir ilk
liler Yaz Oyunları, görkemli bir açı- meyecek olağanüstü bir açılış orga- Judoda bir ilki başaran Murat
lışla başladı. İşitme Engelliler Dün- nizasyonuna başarıyla imza attı. Baştuğ, Türkiye’ye gümüş madalya

48 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Muhammed
Güler ve
Serkan Sağır
madalya
Tekvando’da sevincini
Muhammed Güler paylaştılar.
altın madalya
kazandı

ları atletizm gülle at- reşçiye son saniyede şanssız bir şe-
ma dalında Mahmut kilde puan vererek gümüşle yetin-
Kılıç, 15 metre 21 san- di. Şenol Aydın, üçüncülük maçın-
kazandırdı. Bu, aynı zamanda De- timlik derecesiyle ikin- da Belaruslu rakibini yenerek bronz
aflympics Oyunları tarihinde, ju- ci olarak, Türkiye’ye madalyaya ulaştı. 55 kiloda Niya-
doda Türkiye adına aldığımız ilk atletizm branşın- zi Başaran Rus rakibine yenilerek i-
madalya oldu. 90 kiloda Murat Baş- daki ilk madalya- kinci oldu. 66 kiloda Erkan Kara-
tuğ Brezilyalı ve Japon rakiplerini sını kazandırdı. Bu derece, aynı za- kaş, üçüncülük maçında Kazak gü-
yenerek finale çıktı ve Türkiye’ye manda işitme engelliler Türkiye re- reşçiyi yenerek bronz madalya aldı.
gümüş madalya kazandırdı. Kocae- koru. 84 kiloda Seyfullah Karadeniz, fi-
li Belediye Kağıtspor’un sporcusu nalde muhteşem bir güreşten sonra
olan Murat Baştuğ, şampiyon ola- Güreşte madalya İranlı rakibini yenerek Türkiye’ye
madığı için üzgün olduğunu ancak yağmuru altın madalya kazandırırken, 120
bundan sonra, mutlaka Türkiye’ye 96 kiloda İlhan Çıtak altın, 74 kiloda Mustafa Dede, Ukraynalı ra-
bir altın madalya armağan edeceği- kiloda Dursun Güzel gümüş ve 60 kibine yenilerek gümüş madalya-
ni söyledi. kiloda Şenol Aydın, ülkemize bronz da kaldı.
madalya kazandırdı. Finalde Rus Grekoromen güreş 76 kiloda
Atletizmde güreşçiye minderi dar eden İlhan, Mahmut Irk, üçüncülük müsabaka-
gümüş madalya altın madalyanın sahibi oldu. sında Ukraynalı’yı yenerek bronz
21. İşitme Engelliler Yaz Oyun- Dursun Güzel, finalde Rus gü- madalya elde etti.

49
GSGM özel Haber

GÜLLECİ

Bütün engelleri yıktı,


sporla hayata bağlandı

HABER: Burak ASLAN

M
21. İşitme Engelliler Yaz ahmut, 5 aylıkken mek amacıyla atletizmin gülle at-
Oyunları’nda (Summer babası bıçaklanarak ma dalında kendini deniyor ve ilk
Deaflympics Games) öldürülüyor. Annesi atışında 9 metreyi tutturunca gül-
atletizm gülle atma dalında de başka biriyle ev- leci olmaya karar veriyor.
lenip, 3 çocuğunu yurda terk edi- Daha sonra katıldığı ilk Tür-
Mahmut Kılıç, 15 metre 21
yor.Böylece Mahmut’un, uzun yıl- kiye şampiyonasında birinci o-
santimlik derecesiyle ikinci
lara yayılan yurt hayatı başlıyor. lan Mahmut, ardından katıldı-
olarak Türkiye’ye atletizm 9 yaşındayken şiddetli bir menen- ğı ilk Avrupa şampiyonasın-
branşında oyunların ilk jit hastalığı geçirerek, duyma ye- da da, Bulgaristan’da 15.02 met-
madalyasını kazandırdı. Bu tisini kaybediyor. Çocukluk süreci re atarak Avrupa Şampiyonu olu-
derece aynı zamanda işitme tam 12 ayrı yurtta geçen ve burada yor. Geçen yıl İzmir’de yapılan
engelliler Türkiye rekoru. sporla tanışan Mahmut Kılıç , gü- Dünya İşitme Engelliler Atletizm
Mahmut’un dramatik ama reşe başlıyor. Daha sonra omzun- Şampiyonası’nda 14.04’le dünya
bir o kadar da örnek olması dan sakatlanarak, güreşi bırakmak üçüncüsü olan Mahmut, bu arada
gereken, hayat hikayesine zorunda kalıyor. gönlünü Ayşe isimli bir kıza kaptı-
uzandık. Vücudunun son derece güçlü rıyor. Ayşe ile 2007’de evleniyor.
olmasından dolayı, kendini dene- Eşinden ayrı kalamayan Mahmut,

50 Gençlik ve Spor EKİM ’09


MAHMUT
17 METRE ATAR
MİLLİ Takım Antrenö-
rü Sedef Kurt, “Biz
Tayvan’a gülle atmada
birincilik için gelmiştik.
Mayıs başından beri ça-
lışmalarımız o yöndeydi.
Kampın son dönemin-
de Mahmut formunun
zirvesine çıktı. Saat farkı
çok olmasına rağmen
Tayvan’a çabuk uyum
sağladık. Mahmut’un
müsabakadaki perfor-
mansı üst seviyedeydi.
Burada aynı zamanda
Türkiye rekoru kırarak
15.21’le gümüş aldık
ama, bundan sonraki
hedefimiz 16 metrenin
üzerine çıkarak altın
madalyayı kazanmak.
Kariyerimde gülle
atmada ilk çalıştırdığım
sporcu Mahmut Kılıç ve
ilk kez böylesine büyük
kapsamlı bir organi-
zasyona katılıyorum. Ve ilk katıldı- rem yoktu. Zamanla alıştım, haya- “Ben de eski milli atletim. Gül-
ğım yarışta da gümüş madalya ile ta tutunmaya çalıştım’’ diyor. le ve disk atmada şampiyonlukla-
ülkemize dönüyoruz. İnanıyorum ki
beni, kariyerimde en çok mutlu ede-
rım var. İlk başlarda yazarak an-
Aşılamayacak engel yok laştık. Teknik terimlerle başladık.
cek şey bu güzel başlangıç olacak.
Mahmut’tan ileride çok daha büyük Artık 26 yaşında olgun bir Ben tekniğin adını yazdım, o da
başarılar bekliyoruz. Çünkü onda bu sporcu olan Mahmut Kılıç, bel- bana işaret dilinde nasıl olduğunu
potansiyel var. Mahmut çok iyi bir li bir çalışma sistemi oturtama- gösterdi. Şimdi işaret dilini çok i-
çalışmayla kariyerinde 17 metreye
yan ilk antrenöründen memnun ol- yi konuşuyorum. 3 ay gibi kısa bir
kadar çıkabilir” şeklinde konuşarak,
Türkiye’ye daha çok madalyalar madığını belirterek, ‘‘2007 yılında sürede öğrendim” diyor.
kazandırmak için bundan sonra da şimdiki antrenörüm Sedef Kurt’a
var güçleriyle çalışacaklarını kayde- giderek beni çalıştırmasını iste- Hedefimiz büyük
derek, Tayvan’dan Türkiye’ye mesaj dim. Çok az süremiz vardı. O süre Niğde’de gülle atma çembe-
gönderdi.
içinde öğrendiğim 1-2 teknikle Av- ri olmadığını, Niğde Belediyesi ile
rupa Şampiyonası’nda altın madal- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün
ya kazandım. Daha sonra ayrılma- kendileri için çember ve atış alanı
çok ısrar
ısra edi
edince İşitme Engelliler dık zaten. Sedef hoca beni çok i- yaptığını anlatan Kurt, ‘‘Ayrıca İ-
Federasyonu Başkanı Oktay Ak- yi anlıyor ve bana büyük güç veri- şitme Engelliler Spor Federasyonu
taş, Mahmut’un eşi Ayşe ile bera- yor. O yanımda olduğu sürece be- Başkanı Oktay Aktaş hiçbir isteği-
ber kampta kalmasına izin veriyor. nim için aşılamayacak hiçbir zor- mizi geri çevirmedi. En iyi kalite-
luk, hiçbir engel yok’’ şeklinde ko- de malzeme sağladı. Herkese çok
Yıkılmadım, ayaktayım nuşuyor. Niğde Adliyesi’nde me- teşekkür ediyoruz. Her imkan su-
Hayatı boyunca karşılaştığı mur olan Kılıç, ‘‘Evliyim, memur nuldu, bize düşen sadece çok ça-
tüm zorluklara rağmen yılmamış maaşıyla geçinip, spor yapıyorum. lışmaktı. Mahmut ile karşılıklı gü-
ve hayata olan bağlılığını hiç kay- Daha önce kazandığım 3 altın ma- vene dayalı bir ilişkimiz var. Onu
betmemiş biri Mahmut Kılıç. Me- dalyada da hiç ödül alamadım’’ di- çok iyi tanıyorum. O da bunu bil-
nenjit hastalığıyla birlikte küçük ye sitem etmekten de kendini ala- diği için bana çok güveniyor. İşit-
yaşta büyük bir darbe aldığını, kü- mıyor. me engellilerle iletişim kolay ol-
çük yaşta dünya sesleriyle bağ- Kılıç ile 2,5 yıldır birlikte çalış- muyor bazen ama Mahmut çok
lantısının kesildiğini belirtiyor ve tıklarını ifade eden ve aynı zaman- söz dinliyor, hiç asiliği yok. Allah
‘‘Hastalıktan sonra uzun süre bu da Niğde Üniversitesi Beden Eği- utandırmasın. Hedefimiz büyük.
durumu kabullenemedim. Çok zor timi ve Spor Yüksekokulu’nda öğ- Türkiye’ye kazandıracağımız çok
günlerdi benim için ama başka ça- retim görevlisi olan Sedef Kurt, şey var” diyor.

51
Federasyon Haber

Pentatlonun yıldızları
Alanya’da parladı
A
Modern Pentatlon vrupa Şampiyonası’nda olarak erkeklerde Belarus, bayan-
Türkiye, Macaristan, larda ise Macaristan birinci oldu.
Yıldızlar Avrupa
Portekiz, Bulgaristan, Erkeklerde takım halinde Be-
Şampiyonası, 09-13 Ukrayna, İngiltere, İs- larus birinci olurken, ikinciliği
Eylül tarihlerinde panya, Fransa, Litvanya, Rusya, Macaristan, üçüncülüğü ise Rus-
Antalya’nın Alanya Çek Cumhuriyeti, Belarus, Leton- ya elde etti.
ilçesinde yapıldı. ya, Polonya, İrlanda, İsviçre, Vene- Bayanlar da, takım olarak Ma-
zuella, Avustralya, ve Almanya ol- caristan birinciliği kazanırken,
mak üzere 19 ülkeden 130 spor- Almanya ikinci, İngiltere ise ü-
cu yüzme, eskrim, koşu ve atıcılık çüncü oldu.
olmak üzere dört branşta takım ve Ferdi bayanlarda Macar spor-
ferdi olarak yarıştı. cu Seralta Kovacs birinci, Alman
Alanya Belediyesinin ana Anna Hackel ikinci, Belaruslu E-
sponsorluğunda ilk kez gerçek- katorina Arol ise üçüncü olurken,
leştirilen şampiyonayı,Türkiye ferdi erkeklerde birinciliği İngiliz
Modern Pentatlon Federasyonu Jamye Cooke, ikinciliği Belarus-
Başkanı Turgay Çetinkaya ve Av- lu Wyoch Aslev, üçüncülüğü ise
rupa Pentatlon Federasyonu Ge- Rus Sergey Terentow kazandı.
nel Sekreteri İvan Popov ile 19 Üçüncü ve dördüncü gün ya-
ülkenin teknik delegesi de izledi. pılan bay karışık - bayan karı-
şık yarışlarında erkeklerde Polon-
İlk ona giremedik ya, bayanlarda Macaristan, bay-
Modern Pentatlon Yıldızlar rak yarışını birinci olarak tamam-
Avrupa Şampiyonası’nda, takım ladılar.

52 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Ivan Popov’dan
Türkiye’ye övgü
katılımlı bir Av-
Modern Pentatlon da ilk defa, önemli ve en yüksek
AVRUPA Yıldızlar ile “mükem-
ci olarak katı- rupa Şampiyonası’nı tek kelime
Şampiyonası’na gözlem mel” yapıyorsunuz. Tür kiye ’nin , bu tempo i-
Mod ern Pen tatl on Birli- her dalda o-
lan Uluslararası le giderse Mod ern Pen tatl on dah il
üye si Bulg ar Ivan Popov,
ği Tek nik Kom ite ğına inanıyorum.
. Tür kler in or- limpiyat şampiyonları çıkaraca
Türkiye’ye övgüler yağdırdı Ülkeniz özellikle yüzmed e öne mli bir potansi-
iliye tine hay ran kald ık-
ganizasyon kab 2’de yap ılac ak olan Ulusla-
ya’n ın gele ceğ in San- yele sahip”dedi. 201
ların ı ve Alan k seçiminin de
Po- rarası Modern Pentatlon Başkanlı
ta Tropez’i olacağını söyleyen den geleni yapa-
yıllarda Tür kiye ’yi iz- İstanbul’da yapılması için elin
pov, “ Son ov, Tür kiye ’nin bu branş-
Ade ta bir orga niza s- cağını ifade eden Pop
liyo rum . nok tası yaşa dığı takd irde bir çok
nizi gıp- ta bir kırılma
yon ülkesi oldunuz. Ülke olar ak day anıklı
Avrupa ülkesini geçeceğini, ırk
tayla izliyoruz. Komşumuz ola- Mod ern Pen tatl on gibi
insanlar olan Türkler’in,
rak yaptığınız organizasyonla- alan bu spo rda dün ya ve olim-
dayanıklılığı esas
rı biz de yapmak istiyoruz. Bu- eğin i söyl edi.
piyat şampiyonları çıkartabilec
gün burada Modern Pentatlon-

Demir çocuklar
doyasıya
eğlendi
ALANYA’DA yapılan-
Yıldızlar Modern Pentatlon
Şampiyonası’na katılan
sporcular ve teknik heyet,
tekne gezisi ile, final
müsabakaları öncesinde
moral depoladılar. Tekne
gezisinde bol bol yüzen sporcular,
erini
Alanya’dan çok güzel hatıralarla dönecekl
rcula r Alan ya’y ı çok beğe ndik -
söylediler. Spo
lerini ve aileleriyl e de turis t olara k bir daha
geleceklerini dile getirdiler.

53
GSGM Haber

Gençlik ve Spor Genel Müdür


Yardımcısı Mehmet Kocatepe
önce tesisleri gezdi daha
sonra da Uluslararası Modern
Pentatlon Birliği Teknik
Komite üyesi Ivan Popov ile
karşılaşmaları izledi.

Alanya, olimpiyat hazırlık


merkezi oluyor
Modern Pentatlon HABER: Hüseyin KÜÇÜKKELEPÇE Havuzu’nda incelemelerde bu-
Avrupa Yıldızlar lunan Kocatepe, Türkiye’nin
olimpiyatlara hazırlık süreci-

K
Şampiyonası dolayısıyla ocatepe, Alanya’nın
mevcut olan ve ya- ni çok iyi geçirmesi gerektiğini,
Antalya’nın Alanya pımı devam e- Alanya’nın var olan turizm po-
ilçesine gelen den spor tesisle- tansiyeli ve tabiat şartları ile o-
Gençlik ve Spor ri ile önemli bir potansiyele sa- lağanüstü bir spor potansiyeli-
Genel Müdür hip olduğunu ve Türkiye’nin ni barındırdığını ve bu enerjiyi
eksiği olan olimpiyat hazır- harekete geçirmenin Gençlik ve
Yardımcısı Mehmet
lık sürecini önemli ölçüde kar- Spor Genel Müdürlüğü’nün ön-
Kocatepe, tesisleri celikli hedefi olduğunu söyledi.
şılayacağını söyledi. Yapı-
gezdi. mı devam eden 15.000 kişi- Yapımı devam eden Alan-
lik Alanya Şehir Stadyumu ve ya Olimpik Yüzme Havuzu’nun
1.000 kişilik Alanya Olimpik yüzme braşında yapılacak a-
tılımlara önemli ölçüde kat-
kı sağlayacağını, 15.000 kişilik
stadyumun da dünya takımları-
nın bir kamp merkezi olacağı-
nı söyleyen Mehmet Kocatepe,
daha sonra Uluslararası Modern
Pentatlon Birliği Teknik Komi-
te üyesi Ivan Popov ile karşı-
laşmaları izleyerek Milli takım
sporcularına başarılar diledi.

54 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Türk sporunun doğal
sponsoru
Spor Toto Teşkilat
Başkanı Bekir Yunus
Uçar, Spor Toto’nun
federasyonlara sağladığı
katkıyla, sponsorluk
sorununun büyük
ölçüde giderildiğini
söyledi.

B
ekir Yunus Uçar, ‘‘60
federasyona, bütçe-
lerinin yüzde 50’si
oranında katkı sağlı-
yoruz’’ derken, federasyonların
bütçelerine araştırma adı altında
bir kalem ekleyerek, branşla-
rıyla ilgili eksikler konusunda
kendilerine yardımcı olmaları
gerektiğini ifade etti. Uçar, ‘‘Fe-
derasyonlar, yılda 25 bin TL’lik
bir araştırma bütçesi ayırmalı. Bu
araştırmada, branşının tanıtımını,
eksiklerini ve diğer öğeleri orta-
ya çıkarırlarsa, bizler kendilerine
daha fazla katkı sağlarız” dedi.

BEKLENEN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI


SPOR TOTO Teşkilatı’nın yatırım alınan kararda, “25.12.2008 sporcusunun her zaman yanın-
ve işletme giderlerini düzenle- tarihli ve 2008/14482 sayılı Ba- da ve destekçisi konumunda olan
yen Bakanlar Kurulu Kararı bugün kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe Spor Toto Teşkilatı tarafından ku-
Resmi Gazete’de yayımlandı. konulan Şans Oyunları Tertip lüplerimize ödenen isim hakkı
Özellikle spor kulüplerimizin id- Eden Kurum ve Kuruluşların Yatı- bedelleri yeniden düzenlenecek.
daa oyun bültenlerinde yer rım ve İşletme Giderlerine İlişkin Kulüplerimizin daha iyi
almaları halinde müsabaka ba- Azami Oranların Tespitine Dair şartlarda spor faaliyet ve hiz-
şına kazandıkları isim hakkı Kararın birinci maddesinin birinci metlerini sürdürebilmeleri
bedellerinin artışını beraberin- fıkrasının (b) bendinde yer alan amacıyla yapılacak düzenleme,
de getirecek olan karar, tüm spor “% 26” ibaresi “% 33” olarak de- Bakanlar Kurulu Kararının yayım-
camiasında büyük sevinçle karşı- ğiştirilmiştir” ifadesi yer aldı. landığı 15.09.2009 Salı gününden
landı.Bakanlar Kurulu tarafından Buna göre, Türk sporu ve itibaren geçerli olacak.

55
Federasyon Haber

Abdi İpekçi
zarar görmeyecek
10
-13 Aralık tarihleri havuz kurulmasını onayladığı Ab- hakları LEN’e ait olan bu ve
arasında yapılacak olan di İpekçi Arena seçilmiştir. benzeri şampiyonalar için sade-
ve Türkiye için büyük ce portatif havuzlar için gerekli
önem taşıyan 13. Avrupa Kısa Myrtha Pools inceleme koşulların oluşması da yeterli
Kulvar Şampiyonası ile ilgili soru yaptı ve imza atıldı değildir. Soyunma odalarından,
işaretlerine, Yüzme Federasyonu Yüzme Federasyonu ve İtalyan
Başkan Vekili ve Organizasyon firma Myrtha Pools ile (2009 /
Komite Başkanı Onat Yıldırım ta- İtalya Dünya Şampiyonası ha-
rafından bir açıklama getirildi. vuzunu da inşa eden firma) 26
Ağustos 2009 tarihinde anlaşma
Abdi İpekçi 2 bin ton yapıldı. İtalyan Firma tarafından
ağırlığı taşıyabilir mi? Abdi İpekçi’de yapılan detaylı bir
Abdi İpekçi Arena’ya havuz inceleme sonrasında, yetkililer
kurulma projesi, Yıldız Teknik teknik ve idari açıdan Abdi İpekçi
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Arena’nın içine kurulacak olan
Üniversitesi ile yapılan yazışmalar portatif havuzlar ve diğer tüm
sonrasında 30 kişilik bir kuruldan detaylarla ilgili onay verdi. 2009
geçerek onay alındı. yılında İtalya’da yapılan Dün-
ya Kısa Kulvar Şampiyonası ve
LEN (Avrupa Yüzme benzeri pek çok şampiyona için
Birliği) onay verdi… portatif havuzlar kuran İtalyan
Bütün bu ve benzeri şampiyo- Firma’nın, Abdi İpekçi Arena’da
naların sahibi olan Avrupa Yüzme uygunluk teşkil etmeyen bir du-
Birliği(LEN) yarışın yapılacağı rum görmesi halinde, olası bir
alanı denetlemek üzere ülkemize riski göze alarak onay vermesi
geldi ve gerekli teknik ve idari mümkün değildir. İtalyan firmanın
anlamda yapılan incelemeler ve gerekli koşullar olmadığı taktir-
denetlemeler sonucunda LEN, de onaylamama hakkı vardır ve duş kapasitesine, basın odala-
Abdi İpekçi Arena’nın 13.Avrupa montajlama sorumluluğu firmaya rından, tribünlere kadar pek çok
Kısa Kulvar Şampiyonası için ait olduğu için, risk teşkil eden konuda var olan ve değiştirilmesi
uygunluğuna karar verdi. Son bir duruma kendi adını koyarak mümkün olmayan tüm kurallar
yıllarda sıkça büyük şampiyo- bir başarısızlığa ortaklık etmeye dahilinde gerekli olan çalışmalar
nalarda örneklerine rastlanan kalkması düşünülemez. Lisans yapılmaktadır.
portatif havuzlarda yapılan müsa-
bakaların bir ilk’i de Türkiye’de
13. Avrupa Kısa Kulvar Şampi- Yüzme
yonası dolayısıyla Abdi İpekçi Federasyonu
Başkan Vekili
Arena’da gerçekleştirilecektir. Onat Yıldırım
Yapılan araştırmalar göstermiştir
ki, İstanbul’da LEN kriterlerine
uygun bir havuz bulunmamak-
tadır. 13. Avrupa Kısa Kulvar
Şampiyonası’nın İstanbul dışında
başka bir il de yapılması mümkün
olamadığı için de, LEN’in portatif

56 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Abdi İpekçi Arena’da kuru- sorumluluk ve bilinçle 13.Avrupa 11 günlük bir süreye ihtiyaç ol-
lacak olan portatif havuzların Kısa Kulvar Şampiyonası’nı duğu telaffuz edildi. Ardından
oluşturabileceği her türlü zarar Türkiye’nin adına yakışır bir şe- LEN ve havuz şirketinin nihai
için gerekli çalışmalar için ön kilde gerçekleştireceğiz. Oluşması tespitlerinden sonra iki havuzun
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu endi- muhtemel her türlü zarar da fede- da, içeride bulunması gerekliliği
şeyle, dünyada 600 milyon kişinin rasyonumuzca karşılanacaktır. ortaya çıktı ve yapılan fizibilite
gözünün İstanbul’da olacağı bir çalışmaları sonucunda 20 Kasım-
organizasyona yaklaşmak doğru Euroleague maçları 20 Aralık 2009 tarihleri arasında
değildir. Sadece skor board’lar hakkında… Abdi İpekçi’nin kullanımına ihti-
için değil, birçok malzeme için Bu konu Yüzme Federasyonu yaç olduğu belirlendi. Bu bir aylık
aynı risk her türlü organizasyon- ile ilgili olmayıp, bizlerin bir yo- çalışma süreci Abdi İpekçi’nin ha-
da geçerlidir. Bütün çalışmalar, rum yapması söz konusu değildir. vuza dönüştürülmesi, yarışmaların
herhangi bir zarar görmeden başa- Ancak burada değerlendirilmesi yapılması ve havuzun kendi nihai
yerine taşınmasını kapsamaktadır.
Bu bir aylık süreç içerisinde yapı-
lacak tüm çalışmalar sonrasında,
Yüzme Federasyonu tarafından
gereken saygı ve özen tümüyle
gösterilecektir.
Amacımız Basketbol
Federasyonu’nu zorda bırakmak
değil, GSGM’nin de tüm desteğini
aldığımız bu organizasyonla, tüm
dünyanın önemsediği bu şampi-
yonanın aynı algıyla, ülkemizde
de algılanmasına bir nebze olsun
doğru ve sağlıklı bir çalışmayla
katkıda bulunmaktır.
Havuzlar beton blok mu,
çelik mi olacak?
Abdi İpekçi Arena’da kurula-
2008 Gençler Dünya Güreş
Şampiyonası Abdi İpekçi Arena
cak olan portatif havuzlar için iki
ayrı metod bulunuyor. Birincisi
beton bloklar-ki kapıların dar ol-
rıyla bu organizasyonun altından gereken bir konu varsa, Dünya ması ve tırların içeri girememesi
kalkmak üzerine kuruldu. Şampiyonası’ndan sonra en büyük nedeniyle bu metod uygulanamı-
şampiyonaya ev sahipliği yapma- yor, ikincisi ise çelik. Diğer teknik
Basketbol maçları ya hazırlanıyor olmamız. Yüzme konular gibi, bu konuda dikkate
hakkında… Federasyonu olarak talebimiz bu alınarak bu yönteme başvuruldu.
Abdi İpekçi Arena GSGM’ye şampiyonayı gerçekleştirmemiz için
bağlı olan bir spor salonudur. Bas- LEN’in koşullarına uygun bir yer Abdi İpekçi’nin parkeleri
ketbol Federasyonu da GSGM’nin temin edilmesi oldu ve gösterilen zarar görür mü?
kiracısıdır. Kiracının Abdi İpekçi adres de Abdi İpekçi Arena oldu. Basketbol Federasyonu’nun
Arena ile ilgili nasıl bir görevi Basketbol Federasyonu yetkililerinin satın aldığı, özel bir portatif
varsa, bizim de alt kiracı olarak bu konuda Yüzme Federasyonu’na taşınabilir basketbol zemini kaldı-
aynı şekilde görev ve sorum- ellerinden gelen tüm desteği göster- rılacak ve var olan eski parkelerin
luluklarımız vardır. Daha önce diklerinden kuşkumuz yoktur. de zarar görmemesi için üzerine
Güreş Federasyonu, Voleybol Fe- bir koruma yapılarak, daha son-
derasyonu Abdi İpekçi Arena’da 11 günlük sürenin 30 ra iskeleler kurulacaktır. Daha
çeşitli spor organizasyonlarına ev güne çıkmasına dair… önce Güreş Federasyonu’nun ev
sahipliğini nasıl yaptıysa, biz de Bu yola ilk çıkıldığında Abdi sahipliği yaptığı şampiyonalarda
Yüzme Federasyonu olarak, aynı İpekçi’nin belirlenmesi ardından olduğu gibi.

57
GSGM Özel Haber

TÜRKİYE’NİN İLK SÜRAT PATENCİSİ

Selim
Tanrıkulu
B R: İlhan DEMİR
HABER:
HABE
HA DE
EMİ
MR nını da eline geçirdi. Hedefininn ay-
yıldızlı forma ile olimpiyat şampi-
mpi-
yonluğu olduğunu söyleyen genç enç

B
elçika’nın Başkenti
Brüksel’de 1990 yılında erek
sporcu, sık sık Erzurum’a gelerek
dünyaya gelen ve 3 ya- çalışmalarını burada devam ettiri-
ttiri-
şında sürat pateniyle ta- yor.
nışan Selim Tanrıkulu, Türkiye Sü- Anne ve babasının ayrıldığını
ğını ve
rat Pateni Şampiyonası’nda 500, Brüksel’de annesiyle birlikte kaldı-
1000, 1500 metrede tüm birincilik- ğını belirten Selim Tanrıkulu, bu se-
leri kazanarak Türkiye’nin ilk milli ne Belçika’da üniversiteye başlaya-
şlaya-
sürat patencisi olmaya aday... cak. Brüksel’de ekonomi tahsili ili gö-
receğini ifade eden Selim Tanrıku-
rıku-
len
Belçika’da dünyaya ge lu, ilk etaptaki hedefinin 2011 yılın-
annesi Belçikalı babası da Erzurum’da yapılacak Universi-
versi-
lim
Konyalı bir Türk olan Se
ade oyunlarında madalya kazanmak
anmak
olduğunu söylüyor.
Tanrıkulu, Erzurum’da Sürat pateninin Türkiye’dee yeni
yapılan Türkiye Sürat yeni yapılmaya başlandığını ifade
fade
a
Pateni Şampiyonası’nd eden Selim, Türk sporcuların bu ko-
tüm birinciliklere nuda çok yetenekli olduğunu belir-
ambargo koydu. tiyor. Türkçe’nin haricinde Flaman-
aman-
ca, İngilizce, Fransızca, Almanca’yı
nca’yıı
Türkiye’ye, kendi çabaları sonu- mükemmel şekilde konuşan Selim,
cu Buz Sporları Federasyonu’nu a- Çinli antrenör Wan Xuemei’nin in dee
rayarak gelen ve Belçika adına ya- adeta göz bebeği konumunda. Bu
rışmayarak tercihini Türkiye’den sporu Türkiye’de yapmak içinn sık
yana kullanan genç sporcu, sık Brüksel-Erzurum hattını aşın-
şın-
Erzurum’daki Türkiye Sürat Pate- dıran Selim Tanrıkulu, Türkiyeye a-
ni Şampiyonası’nda birinci gelerek, dına yarışacak olmaktan da büyük
üyük
ülkemizin ilk sürat patencisi unva- mutluluk duyduğunu ifade ediyor.
iyor.

58 Gençlik ve Spor EKİM ’09


Sürat pateni
‘Wan’a emanet
Buz Sporları Federasyonu’nun Türk sporcuları
eğitmek için Çin’den Türkiye’ye getirdiği Wan
Xuemie, Erzurum’da olmaktan çok mutlu…
2011 yılının Mayıs ayına kadar ül- rağmen Türkçeyi de öğrenmiş.
kemizde kalacak olan Çinli hoca, Derdini anlatacak kadar dil bilen
sürat pateninin inceliklerini spor- Wan’ın yakın vadedeki hedefi,
cularımıza öğretiyor. Wan Xue- 2011 yılında Erzurum’da yapıla-
mei, Üniversite Kış Oyunları’nda cak Üniversite Kış Oyunları’nda
Çin adına üçüncü olmuş başarı- Türk sporcuların birkaçını kürsü-
lı bir sporcu. 7 yaşında sürat pa- ye çıkarmak… Sporcuların çok
teniyle tanışan ve 23 yaşına kadar hırslı ve istekli olması nedeniy-
bu sporda birçok başarıya imza a- le bunu başaracağına inandığını
tan Wan, 2011 yılının Mayıs ayına söylüyor.
kadar ülkemizde kalacak ve sürat
pateninin inceliklerini sporcuları-
mıza öğretecek.
Çalışma ortamı
mükemmel
Wan Xuemei, Türk sporcula-
rın bu spora çok yatkın olduğunu
belirtiyor. Erzurum’da yeni hiz-
mete giren Palandöken Buz Ho-
keyi Spor Salonu’nda, günde 4
saat antrenmanla sürat pateninin
inceliklerini Türk sporculara ak-
taran Wan, gelecekte Türkiye’nin
bu branşta çok başarılı sporcu-
lar çıkaracağını ifade ediyor. İlk-
lerin her zaman zor olduğunu an-
cak kendisine verilen çalışma or-
tamından memnun kaldığını ifa-
de eden Çinli hoca, 10 yaşındaki
kızını çok özlediğini de söyleme-
den geçemiyor.
Tercümanlığını Doğu Türkis-
Sürat pateni hocası
tanlı Rana Nuri’nin yaptığı Wan, Wan Xuemei
Türkiye’de çok yeni olmasına

59
Şimdi Ne Yapıyorlar?

Efsane basketbolcu
Erdal Poyrazoğlu

‘‘Gerçek basketbol seyircisinin


yerini taraftar aldı’’
E
rdal Poyrazoğlu… nokta koymuş. Poyrazoğlu, “Yok özellikler, yerini fiziksel kuvvete
Basketbol sevgisini canım” diyerek mütevazilik gös- bıraktı. Bu nedenle gerçek bas-
eğitimi ile bir arada teriyor ancak kendisini oyuncu ketbol seyircisinin yerini taraftar
götürebilmiş ender olarak izlemiş olanların ortak ka- aldı ve salonlardaki hava değişti”
yeteneklerimizden birisi… Bir nısı “Bugün oynasaydı, tereddüt- diyor.
koltuğunda Türk Milli Takımı ve süz NBA’deki temsilcilerimizden Üniversitedeki akademik
kaptanlığıyla sonlanan yirmi yıl, biri de o olurdu” şeklinde. kariyerinin bitmesine rağmen
diğer koltuğunda profesörlükle Basketbolu sadece seyirci hastalarının diş sorunlarını kendi
tamamlanan akademik kariyer. olarak izlediğini ifade eden özel yerinde çözmeye devam
Basketbol oynadığı dönemde büyük usta, kendi zamanında eden Poyrazoğlu’nun en büyük
zamanının en teknik oyuncula- oynanan oyundan çok farklı ol- arzusu A Milli Takımımızın 2010
rından biri olması nedeniyle, ant- duğuna işaret ediyor ve “Bizim FIBA Dünya Şampiyonası’nda
renörleri tarafından her bölgede zamanımızdaki teknik ve görsel final oynaması.
rahatlıkla görevlendirilebilmiş
Erdal Poyrazoğlu. En dikkat çe-
kici özelliklerinden biri potaya
hem yüzü dönük, hem de sırtı
dönük oynayabilmesi, diğeri ise
sol elini de sağ eli kadar ustaca
kullanabilmesiymiş.
Basketbolcu olarak oyunda
kalma süresi, kırk dakikanın al-
tına düşmeğe başladığı anda “Bu
kadar yeter, zirvede bırakmak en
doğrusu” demiş ve Milli takımla
1975’ de Avrupa 9. oldukları gün
35 yaşında aktif oyunculuğuna

60 Gençlik ve Spor EKİM ’09


yükseliş göstererek önce Doçent,
sonra da Profesör oldu. 2007 yı-
lında üniversiteden emekli oldu.
İstanbul Üniversitesi’ndeki
öğretim üyeliği yanında uzun süre
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği
Kulübü’nde genel sekreter olarak
görev aldı. Basketbol oynarken,
oynadığı takımların genç ve yıl-
Erdal Poyrazoğlu… dız takımlarını da çalıştırdı ve bu
Erdal Poyrazoğlu, 1940 yı- takımların antrenörü olarak İstan-
lında Ankara’da doğdu. Basket- bul ve Türkiye şampiyonlukları
bola, öğrenimini yaptığı TED kazandı. Bu arada, 1982 yılında
Ankara Koleji’nde başladı. Lise yayın hayatına katılan Güneş
öğrenimini tamamlayıp yüksek Gazetesi’nde 8 yıl süreyle ara-
öğrenimi için İstanbul’a geldiğin- lıksız basketbol kritikleri yazdı,
de, İstanbul Teknik Üniversitesi çeşitli televizyon programlarında Hatıra Defterinden
takımında basketbol oynarken İs- yorumcu olarak yer aldı.
tanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Erdal Poyrazoğlu, kendisi gibi “1973 yılında Polonya
TED Ankara Koleji mezunlarının Milli takımıyla İspanya’da
Fakültesi’nde de yüksek öğreni- oynadığımız maç en
mini sürdürdü. bir araya gelerek, 1997 yılında unutulmazlardandır. Başa
Erdal Poyrazoğlu, 1963’de kurdukları TED İstanbul Koleji baş giden bir maç, son
İTÜ takımından Fenerbahçe’ye Vakfı’nın 3. vakıf başkanı oldu ve saniyeler, kazanan Avrupa
transfer oldu. Bu arada 2 kez iki dönem bu görevini sürdürerek, Şampiyonası finallerine
katılacak, skor berabere ve
Genç, 1 kez Ümit ve 138 kez de A üniversitedeki eğitimciliğini ilk son top bizim tarafımızdan
Milli olmak üzere, toplam 141 kez ve orta öğretimde de sürdürdü. kullanılacak. En iyi
Ay-yıldızlı formayı giydi. A Milli Kurulduğu 1997 yılından 1 yıl şutörümüz topu potaya
Takım’da uzun yıllar kaptanlık gibi kısa bir süre sonra eğitime gönderdi, top çemberden
başlayan TED İstanbul Koleji, sekti, ben ribaundu
yaptı. aldım ve çok güç, aynı
Aktif sporculuk hayatında Tür- anaokulundan başlayarak daha zamanda alışık olmadığım
kiye Basketbol Federasyonu’ndan sonra ilköğretim ve liseye de bir durumda topu sepete
50. ve 100. millilik madalyalarını öğrenci alarak, mezunlar yetiştir- attım. Çemberde iki
aldı. 1973 yılında Dünya Gazetesi meye başlamıştır. Ayrıca Turkcell tur atan top, filelerden
süzülürken maçın bitiş
tarafından “Yılın Sporcusu” seçil- ile ortaklaşa ‘Kardelenler’ projesi düdüğü çalıyordu. Bir
di, 1974 yılında Milliyet Gazetesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu anda kendimi omuzlarda
tarafından “Yılın Sporcusu Aday- illerimizden 25 kız öğrenciyi bün- buldum, büyük bir coşku ve
ları” arasında yer aldı. 1975 Av- yesine alarak, eğitimlerine olanak sevinç yaşandı. Bu dönüm
sağlamıştır. Bu projenin ilk me- maçı Türk Milli takımına, 24
rupa Basketbol Şampiyonası’nda takım arasında, Avrupa 8.
(Belgrade) “Turnuvanın En zunlarını 2010 yılında verecektir. liğini getirdi.”
Teknik Basketbolcusu” unvanını Poyrazoğlu, halen TED İstanbul
kazandı. Ayrıca, Türk Basketbo- Koleji Vakfı’nın başkan
luna yapmış olduğu hizmetlerden yardımcılığı görevini sür-
dolayı, Türkiye Milli Olimpiyat dürmektedir.
Komitesi tarafından 2001 yılında Birçok bilimsel, sosyal
kendisine “Türk Sporuna Hizmet ve sportif derneklerde üye-
Ödülü” verildi. liği bulunan Prof. Dr. Erdal
Başarılı basketbolunun yanı Poyrazoğlu evli ve bir kız
sıra mesleği olan diş hekimliğinde evlat babasıdır. Halen Fe-
de aynı büyük başarıyı gösteren nerbahçe Spor Kulübü’nün
Poyrazoğlu, İstanbul Üniversite- Yüksek Divan Kurulu üye-
si Diş Hekimliği Fakültesi’nde liğini yapmaktadır.
akademik kariyerine devam etti.
Mesleğinde hızlı ve istikrarlı bir

61
GSİM Tesis

Başkent’e süper

Gençlik ve Spor Genel


Müdürlüğü, Başkent
Ankara için kolları
sıvadı. 19 Mayıs Stadı ve
etrafındaki tüm tesislerin
yıkılarak, yerine son
derece modern bir stat
ve farklı aktivitelerin
yapılacağı spor kompleksi
için düğmeye basıldı.
ençlik ve Spor Ge-

G nel Müdürü Yu-


nus Akgül, Başkent
Ankara’nın spor te-
sisi anlamında en kısa sürede
çehresinin değişeceğini söyledi.
bin kişilik son derece modern bir
stat yapımı için düğmeye bastık-
larını belirtti. Akgül, “Ankara’ya
Türkiye’nin en modern stat ve te-
sislerini kazandırmak için mev-
Ankara’nın şu anda sahip oldu- cut araziyle ilgili olarak master
ğu spor tesisleri bakımından bir- planı yapılıyor. Çok kısa bir süre
çok ilin gerisinde bulunduğunu i- sonra master planıyla ilgili ola-
fade eden ve “Başkent Ankara’ya rak ihale yapacağız” dedi.
yakışan en güzel spor komplek-
si için kolları sıvadık” diyen Ak- Ankara bir ilk olacak
gül, 19 Mayıs Stadyumu’nun ya- 19 Mayıs Stadı’nın bulundu-
nı sıra bu alanda bulunan saha ve ğu arazinin yerine Türkiye’nin en
salonların yıkılarak buraya 45-50 modern stadını inşa edecekleri-

62 Gençlik ve Spor EKİM ’09


spor kompleksi

Ankara 19 Mayıs Stadı

ni söyleyen Gençlik ve Spor Ge- natacağız” diye konuştu. Genel rek, bu anlayışın Mehmet Atalay
nel Müdürü Yunus Akgül, “Bura- Müdür Yunus Akgül, 19 Mayıs ve kendisiyle birlikte sona erdiği-
da yapacağımız komplike tesis- Stadyumu’nun yerine yapılacak ni söyledi.
ler 24 saat yaşanılan alanlar ola- yeni spor kompleksiyle ilgili ola-
cak. Buradaki stat Ankara’nın de- rak milli komiteden izin alındığı- Ankara’da tesis
ğil Türkiye’nin en modern sta- nı da sözlerine ekledi. hamlesine devam…
dı olacak. Şu anda buraya 45-50 19 Mayıs Stadı’nın bulun-
bin kapasiteli bir stat projesi dü- İç Anadolu’nun duğu alanın hemen yanında i-
şünüyoruz. Yapılacak stat komp- spor merkezi olacak se 2010 yılında Türkiye’de ya-
leksini Ankara’nın en lüks resto- 19 Mayıs Stadı’nın yerine dü- pılacak Dünya Basketbol
ranları, alışveriş merkezleri, rek- şünülen spor kompleksiyle ilgili Şampiyonası’nın yapılacağı An-
reasyon alanları ve halkın za- olarak uzmanlarını görevlendir- kara Arena’nın temelini attıkla-
manın büyük bir kısmını geçi- diğini ve hukuki alt yapıyla ilgi- rını ve inşaatın çok süratli bir şe-
receği muhteşem tesislerle do- li olarak tüm çalışmaları sonlan- kilde devam ettiğini ifade eden
dırdıklarını belirten Gençlik ve Akgül, “Ankara’da tesis hamle-
Spor Genel Müdürü Yunus Ak- mizi ilk etapta Eryaman’da in-
gül, “Buraya amatör futbol maç- şa ettiğimiz Olimpik Sporcu
larının yapılması için 4-5 adet Merkezi’ni hizmete sokarak baş-
son derece modern çim sahalar lattık. Bunun ardından Anka-
yapacağız. Ayrıca farklı sporların ra Arena Spor Salonu’nun inşa-
yapıldığı en azından 7-8 spor sa- atı başladı ve gelecek yılın şu-
lonu inşa edilecek. Ankara sade- bat ayında teslim edilecek” diyen
ce kendi gençliğinin değil İç A- Gençlik ve Spor Genel Müdürü,
nadolu Bölgesi’nin de spor mer- Türkiye’yi beş bölgeye ayırdıkla-
kezi haline gelecek” diye ko- rını ve buraya yapacakları olim-
nuştu. Yunus Akgül, Başkent pik sporcu merkezleriyle kısa va-
Ankara’nın geçmiş dönemlerde dedeki hedeflerinin 2012 Londra
spor tesisleri bakımından ne ya- Olimpiyatları’nda başarı elde et-
zık ki ihmal edildiğini öne süre- mek olduğunu söyledi.

Ankara 19 Mayıs Tesisleri’nin içinde 63


bulunan Nali Moran Atletizm Pisti