You are on page 1of 64

Gençlik ve Spor İÇİNDEKİLER

Gençlik Spor Vakfı’nın aylık ücretsiz yayınıdır.


Kasım 2009 Sayı: 6
İmtiyaz Sahibi
Gençlik Spor Vakfı adına
Yaşar Kaptan BAŞARAN
Genel Yayın Yönetmeni
Şehnaz YEYGEL
sehnaz.yeygel@gsgm.gov.tr
Genel Koordinatör 05 Başyazı / Yunus Akgül
Burak Aslan
burakaslan23@yahoo.com 07 Editörden / Şehnaz Yeygel
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adnan GÜL 08-10 Kısa haberler
a.gul@ghdb.gov.tr
Yayın Danışmanı
12-18 Gençlik Hizmetleri Dairesi
Özkan EMİNOĞLU Başkanlığı’ndan
Yayın Kurulu Unutulmaz Güney Kore ziyareti
Mehmet Ali BABACAN, Mehmet KOCATEPE, Nuri DEMİRCİ,
Alaettin ÇILGIN, Necati ÖZTÜRK, Sultan SEYHAN, Mustafa 20-23 Röportaj
KÜÇÜKAYTAN, Nurettin ÖZEN, İbrahim AYDIN, Levent KAYIŞ,
Ahmet AK FITA Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener
Yazı İşleri
İlhan DEMİR, Elkame BULUT, Ahmet TÜZÜN, Emine 24-28 2011 Erzurum Haber
UYGUN, Tülay ARIKAN, Hanife USTA, Sultan UYAR, Halis Erzurum’un notu pekiyi
HAKYEMEZOĞLU, Murat UZUN, Hasan KILINÇ, Çiğdem KOŞU
Görsel Yönetmen 30-34 Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası
Fatih EREN
Tekerlekli Sandalye engel tanımadı
Halkla İlişkiler ve Pazarlama Direktörü
Kader TÜRKEKUL 36-37 GSGM’den kış sporları atağı
kgenclikvespor@gmail.com
Haber ve Fotoğraflar 38-39 2009 Dünya Tekvando Şampiyonası
GSGM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 146 ülke içinde dördüncüyüz
Anadolu Ajansı
Bölgesel Yayın Kurulu
40-43 Röportaj
Marmara Bahri Tanrıkulu
Tamer TAŞPINAR, Ömer GÜMÜŞ, Kenan MALKOÇ
44-46 2011 Trabzon Haber
Ege
Sabri SADIKLAR, Burhanettin HACICAFEROĞLU, Zeki KUŞ ‘Akyazı’nın yazısı yazılıyor
Akdeniz
Emrullah TAŞKIN, Fazlı Bayram HADİ, Nadir YAPSAKALOĞLU 48-49 Dünya Büyükler Eskrim Şampiyonası
İç Anadolu 39 yıl aradan sonra Antalya’da kılıçlar çekildi
Metin ODABAŞ, Lale ÖZTÜRK, Yahya ŞAHAN
Karadeniz
50 Milli eskrimci Canan Korkmaz
Şerif ÖZGÜR, Korhan ÖZTEKİN, Ömer YILMAZ ‘‘Birgün final için o pistte olacağım’’
Doğu Anadolu
Fatih ÇİNTİMAR, Sedat ACAR, Ahmet SANCAR 51 GSİM Haber
Güney Doğu Anadolu ‘Tenis Oyna Oyunda Kal’ projesi gerçekleştirildi
Seyit Ahmet BAĞCI, M.Sadi FINDIKLI, Hakan ALTU
Yayın Türü
52-53 2010’a doğru
Aylık Süreli Yayın Ankara Arena 7/24
Yönetim Yeri: Gençlik Spor Vakfı
Kültür Sokak No: 3 (06570) Tandoğan/ANKARA 54-55 Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası
Tel: (312) 232 10 12-13-14-23 Fax: (312) 232 14 24 Kastamonu, bilardo ile şenlendi
Yapım: Rekor Reklam İletişim Org.
Medya Hiz. Halk. İlişk. Tic. Ltd. Şti. 58-59 Federasyon Haber
İnönü Mah. Turna Sok. No: 17 Elmadağ, Taksim/İSTANBUL
Tel: (212) 247 91 30 - 247 91 28 Fax: (212) 247 92 42 Obeziteye karşı el ele
E-mail: genclikvespordergi@gmail.com
Baskı / Cilt: Seçil Ofset
60-61 Spor Magazin
Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Süpürrr filminde ‘curling’ branşı başrolde
Dergide yer alan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek
kullanılabilir.
İÇİNDEKİLER
12/18 40/43
Gençlik Röportaj
Hizmetleri Bahri Tanrıkulu
Dairesi
Başkanlığı’ndan
an

20/23
Röportaj
FITA Başkanı
Uğur Erdener

30/34
Adana’da
Tekerlekli
Basketbol
nefes kesti

48/49
Eskrimde ilk kez
16 takım içindeyiz
y

60/61
Spor, gişeyi silip
‘süpürrr’ecek
Başyazı

Yunus AKGÜL
Gençlik ve Spor Genel Müdürü

TOT-OHP ile yeni branşlarda yeni madalyalar

O
limpiyat oyunlarındaki İl Müdürlükleri bünyesinde ilk etap- ‘Türk Olimpiyat Takımı Olimpi-
madalya sıralaması, ül- ta hangi illerde kurulacağını, Ge- yatlara Hazırlık Projesi’nin yürütül-
kelerin spordaki geliş- nel Müdürlüğümüzce belirledik. Ta- mesi, her bir ilin Gençlik Spor İl Mü-
mişlik seviyesini ifade lep olması halinde, kapsam dışında dürlerinin sorumluluğunda, kontrol
eden en önemli parametre. 2012 kalan illerde de ilgili spor federas- ve denetlemesi ise Spor Kontrolör-
Londra Olimpiyatları`nda tarihi ba- yonuyla işbirliği içerisinde, o ildeki lüğü Kurulu Başkanlığı’nın sorum-
şarılar hedefledik. İlk 15 ülke ara- mevcut sporcu potansiyeli, spor tesi- luluğundadır.
sında olmamız gerekiyor artık. si, antrenör, personel, eğitici ve öğre- ***
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- tici durumlarını göz önünde bulun- Bu büyük proje ile, olimpiyatlar-
ğü, bu çerçevede dev adımlar atma- durarak, Olimpik Sporcu Yetiştirme da başarılı olduğumuz geleneksel-
ya başladı. Enerjimizin büyük bö- Merkezi kuracağız. Olimpik Spor- leşen branşların dışındaki 8 branş-
lümünü olimpiyat hazırlıkları için cu Yetiştirme Merkezleri Türk sporu ta yüzme, cimnastik, atletizm, atıcı-
harcıyoruz. Olimpiyat adayı 1000 için bir kilometre taşı, bir milattır. lık, eskrim, yelken, kano, kürek gi-
sporcuya maaş bağlanmasının ar- Merkezlere kabul edilen sporcular, bi çok madalya dağıtan branşlarda
dından, şimdi Türkiye’nin değişik başarıya kilitlenecek ve en önemlisi 2010 yılından itibaren Türkiye re-
illerinde TOT-OHP (Türk Olimpiyat ciddiyet duygusuyla, çok yüksek bir korlarının art arda kırılmaya başla-
Takımı Olimpiyatlara Hazırlık Pro- motivasyon yakalayacaktır. yacağına yürekten inanıyorum. Biz,
jesi) ni hayata geçiriyoruz. Geliştir- *** bu sporlarla ilgili bir geleneği oluş-
diğimiz bu projenin amacı, gelenek- Türk sporunu AB standartlarına turmaya, halter, güreş, boks, tek-
sel spor kültürümüzün dışında ka- kavuşturacak Olimpik Sporcu Ye- vando gibi belli branşlarda olan ge-
lan branşlardaki yetenekli sporcu- tiştirme Merkezlerinde, ilgili bran- leneğimizi, bu branşlarda da geliş-
ları bulup; 2012 Londra ve 2016 şa uygun ve her türlü donanıma sa- tirmeye çalışıyoruz.
Olimpiyatları’na hazırlamak ve ba- hip spor tesisimiz bulunuyor. Mer- 2011 yılından itibaren, dün-
şarımızı artırmaktır. kezin bütün giderleri, ilgili İl Müdür- ya ve Avrupa seviyesinde branşla-
*** lüğünün bütçesinden karşılanacak rımızı çeşitlendirmeye başlayacağız.
Proje kapsamında, illerin tesis, ve gerektiğinde ek bütçe tahsis ede- Türkiye’nin adı, bu branşlarda da
eğitici ve sporcu potansiyelini göz ceğiz. Eğitici, öğretici ve uzmanların duyulmaya başlayacak. Yeni branş-
önüne alarak kurmaya başladığı- fazla mesai ücretlerini, her yıl Ge- larda, yeni madalyalar göreceksiniz.
mız Olimpik Sporcu Yetiştirme Mer- nel Müdürlükçe belirleyeceğiz. Mer- Hiçbir şey emek sarf etme-
kezlerinde, olimpik spor branşların- kezlerde başarılı olan sporcu, ant- den, ter akıtmadan, çalışmadan el-
da olimpiyat, dünya, Avrupa ölçe- renör ve ilgili kulübe, ayni ve nak- de edilmiyor. Başarmak için önce
ğinde ve diğer uluslararası yarışma- di yardım yapacağız. Kaynak anla- inanmak, sonra çok ama çok çalış-
larda ülkemizi en iyi şekilde temsil mında devletimizin hiçbir sıkıntısı mak gerekiyor. Biz, başaracağımıza
edecek, arzu edilen hedeflere ulaştı- yok. Antrenörümüz de var, tesisimiz inanıyoruz.
racak üst düzeyde sporcular yetişe- de var. Merkezlerde, ayrıca yabancı Bayramınız kutlu olsun.
cek. Bu merkezlerin, Gençlik ve Spor antrenörler de istihdam edeceğiz. Sevgiyle ve sporda kalın.
Editörden
09 tarihleri arasında her iki ülkenin
İnternet icat temsilcilerinin katılımıyla İstanbul
Hilton Otel’de, proje süresince orta-
oldu diye ya çıkan sonuçların sunulacağı bir
final konferansı düzenlenecek. Ge-
mertlik niye lecekte, gençlik alanında yeni fikir
ve projeleri destekleyici çalışmalar

bozulsun? için bir başlangıç noktası oluştur-


mak, gelecek planlanması için bir
buluşma ortamı sağlamak amacıy-
u twitter çılgınlığı almış

Ş
la düzenlenecek bu konferansı ka-
başını giderken, insan- çırmamanızı tavsiye ederim.
lar sosyal ağlarda her tür- ***
lü bilgiyi, belgeyi, anıyı ve FISU Erzurum’daydı bu ay. De-
anı, anında paylaşırlar- netlemek amacıyla kalabalık bir
ken biz de her ay, bir der- heyetle gelip, şehrin oyunlarla ilgi-
giyle sizlere ulaşalım diye niye uğ- li tüm çalışmalarına ‘10’ tam pu-
raş veriyoruz acaba? an verip, döndüler. Ardından, Tür-
Böyle düşünen ve zahmet edip kiye Spor Yazarları Derneği Yöne-
mesaj yollayan bazı arkadaşlar var, tim Kurulu Üyeleri, 2011 Erzu-
onlar için bu girişi yaptım. Belki Şehnaz YEYGEL rum Üniversite Kış Oyunları ha-
e-mail yoluyla geri dönmeli, belki Genel Yayın Yönetmeni zırlık çalışmalarını yerinde gör-
de hiç kaale almamalıydım ama bu- mek için Erzurum’a geldi. Dolu do-
radan yanıt verdim ki, bu düşünce- lu, hareketli ve organizasyon açı-
de başkaları da varsa kafa yorma- diye bir söz söylemek, şık ve yakı- sından çok verimli günler geçirdik.
sın, yorulmasınlar. şık olmaz. Ayrıca biz, tiraj kaygısı FISU’nun ve Türk spor basının ön-
Birincisi… Bu büyük bir aşk! da taşımıyoruz. Ancak gençliğin ve de gelen isimlerinin Erzurum ziya-
İkincisi… Siz kağıdın olmadı- sporun vizyon kazanma misyonu- reti, dergimizin ‘2011 Erzurum Ha-
ğı, kağıda dokunamadığınız, kitap- nu taşıyoruz. Sonuç olarak, hızla ber’ sayfalarında. Bu arada, 2010
gazete kokusunu alamadığınız, sa- gelişen internet teknolojisine rağ- Mart ayında, önce 2011 Üniversite
dece tuşların hakimiyetindeki bir men ve aynı zamanda onun nimet- Kış Oyunları için Erzurum’a, son-
dünyayı bir hayal edin bakayım, leri ile birlikte, 6 ay gibi çok kısa ra 2011 Avrupa Gençlik Oyunları
neye benzerdi? bir sürede farkımızı ortaya koydu- için Trabzon’a; sadece spor basını
Kitap, gazete, dergi, radyo, tele- ğumuz konusunda, herkesin be- ile değil tüm medya mensupları ile
vizyon ve internet… nimle aynı fikirde olduğunu adım kapsamlı bir gezi düzenleyeceğimi-
Biri için, diğerinden vazgeçmek gibi biliyorum. zi, şimdiden yüksek sesle duyuru-
zorunda da değiliz. Bilgilenmek, öğ- *** yorum.
renmek, gelişmek adına olan her Gençlik ve Spor Genel Müdür- ***
şey bizim. İhtiyaç hasıl olduğu za- lüğü Gençlik Hizmetleri Daire Baş- Genel Koordinatörümüz Bu-
man, hepsinin yeri ayrı. Doğru kanlığı, gençlerin gelişimine kat- rak Aslan, bilim ve spor adına çok
amaca hizmet ettiği takdirde, hepsi kı sağlayan projeleri hem art arda önemli bir ismi konuk alarak, özel
insanoğlunun bilgi sonsuzluğunda- hayata geçiriyor, hem de daha ön- bir röportaj çıkardı bu ay. “Dün-
ki susuzluğunu gidermek için yu- ce başlattığı projelerden fayda sağ- ya Okçuluk Federasyonu Başkanı
dumlayacağı başka bir okyanus. layan gençlerin yanında olmaya de- ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Hepsine sahip çıkalım, doğru ve ye- vam ediyor. Öyle ki, bütün bu çalış- Prof.Uğur Erdener’le baş başayız”
rinde kullanalım, yeter. malar sayesinde bilgi, beceri, sosya- demem yeterlidir sanırım. Uğur Ho-
*** lite ve özgüven kazanan gençler, ar- ca, engin bilgi ve birikimini esirge-
Yazılı basının, televizyon ve in- tık hayatlarını da kazanmaya baş- medi dergimizden.
ternetin karşısında yaşadığı sıkın- layacaklar. ‘Gençlik Haber’ sayfala- Evet… Adana’da yapılan 2009
tıyı yok saymıyorum. Bu konuda, rımız bu güzel haberlerle dolu. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basket-
Axel Springer International&Axel Çok önemli bir projesi da- bol Şampiyonası başta olmak üze-
Springer Magazines Başkanı Dr. ha var Gençlik Hizmetleri Daire- re federasyonlarımızın sportif orga-
Andreas Wiele’ın, üç yıl önce söyle- si Başkanlığı’nın. İsveç Gençlik İş- nizasyon ve başarılarını, il müdür-
diği sözler aklıma geldi. Wiele, “Ya- leri Ulusal Kurulu ile ortaklaşa yü- lüklerimizin faaliyetlerini bulacağı-
zılı basının canlı kalması için eli- rüttüğü 1 milyon euro değerinde- nız bir sayı daha elinizde.
mizde üç altın kural var; farklı olun, ki ‘Türkiye-İsveç Gençlik Politika- Haydi! Daha ne bekliyorsunuz.
marka olun, büyük olun” demişti. sı Alanında İşbirliği Projesi’ kapsa- Çevirin sayfaları...
Elbette, “Gençlik ve Spor Dergi- mında, Türkiye ve İsveç arasında Her gününüz bayram, bayramı-
si’ bir kurumun prestij dergisi ol- bugüne kadar 20’nin üzerinde et- nız kutlu olsun.
duğu için “Büyük ve marka oldu” kinlik düzenledi. Aralık ayının 07- Sağlıcakla kalın.
Kısa Kısa

Delihasan’a
‘Balkan’ onuru
TÜRKİYE Karate Fe-
derasyonu Başkanı
Esat Delihasan, Balkan
Karate Federasyonu
(FBK) As Başkanlığı’na
seçildi. Balıkesir’de
yapılan Balkan Ka-
rate Şampiyonası
öncesi yapılan seçimde Türkiye Karate
Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
FBK’nın As Başkanlığı’na seçilirken,
Türkiye Karate Federasyonu Teknik
Kurul Üyesi İbrahim Erçin, FBK’nın
Teknik Direktörlüğü’ne seçildi. Deli-

GSGM ve TRT’den hasan, Türk karatesinin sportif anlam-


da iyi bir dönem yaşadığı kadar, pres-
tij ve uluslararası etkinlik anlamında

yeni bir adım daha da başarılı bir dönem geçirdiğini söy-


ledi ve tek amacının Türkiye’yi tatami-
de olduğu kadar, masada da iyi temsil
etmek olduğunu ifade etti.
GENÇLİK ve Spor Genel Müdürlüğü’nün uzun zamandan bu
yana planladığı Türk Dünyası Spor Oyunları, sonunda haya-
ta geçiriliyor. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürü Yunus Akgül, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve Deniz- Eski sporcular
li Belediye Başkanı Nihat Zeybek-
2010 yılı Mayıs
ayında yapılacak
çi arasında üçlü protokol imzalana-
rak, gelecek sene Denizli’de yapı-
göreve!
olan Uluslararası lacak Uluslararası Geleneksel Spor GENÇLİK ve Spor Genel Müdürü
Geleneksel Spor Oyunları’nın temeli atıldı. Yunus Akgül, sporu bırakacak ve bıra-
Oyunları için GSGM, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yu- kan başarılı sporcuları teşkilatta görev
TRT VE Denizli nus Akgül, Uluslararası Gelenek- almaya davet etti. Yunus Akgül, geç-
Belediyesi arasında sel Spor Oyunları’nın alt yapısı- mişte spor yapmış, milli takımlarda
protokol imzalandı. nı oluşturmak için uzun zamandan başarılar elde etmiş dünya, Avrupa ve
bu yana hazırlandıklarını ifade ede- olimpiyat şampiyonlarını Genel Mü-
rek “Biz bu oyunlarla ilgili olarak, ilgili ülkelerin büyükelçilik- dürlük bünyesinde toplamaya çalış-
leriyle temasa geçerek oyunlar hakkında hem bilgi verdik, hem tıklarını belirterek, Şeref Eroğlu’nun
de davette bulunduk. Bugün dünyada, İngiliz Milletler Topluğu Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda Şu-
Spor Oyunları yapılıyor. Aynı şekilde İsrail Yahudi Oyunları’nı be Müdürlüğüne, Ahmet Ak’ın Per-
her sene, Maccabi Oyunları adı altında hayata geçiriyor. Biz de sonel Dairesi Başkanlığına, Mehmet
teşkilat olarak bundan sonra, ‘Türk Dünyası Spor Oyunları’nı Özal’ın koordinatörlüğe ve daha bir-
düzenleyeceğiz” dedi. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise, çok eski sporcunun da farklı görevlere
Denizli’de önümüzdeki sene yapılacak Uluslararası Geleneksel getirildiğini ifade etti. Akgül, göreve
Spor Oyunları’nı bir misyon hareketi olarak gördüğünü ve böy- geldiğinde sporu bırakan arkadaşlara
le bir organizasyonun yayıncı kuruluşu olmaktan mutluluk duy- GSGM’yi birlikte yönetmek için Şube
duğunu ifade etti. 2010 yılının mayıs ayında Denizli’de düzenle- Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel
necek 1. Uluslararası Geleneksel Spor Oyunları Gökbörü, Cirit, Müdür Yardımcılığı teklif ettiğini, bu
Yağlı Güreş, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, At Üstünde Okçuluk, çağrıya bazı arkadaşların cevap verdi-
Menzil Okçuluğu, Aşık ve Çevgan branşlarında yapılacak. ğini söyledi.

8 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Tekvando’da yine
masa başındayız
TÜRKİYE Tekvando Federasyonu
Başkanı Metin Şahin, Dünya Tekvan-
do Federasyonu Yönetim Kurulu’na
tekrar seçildi. 13 Ekim 2009 tarihin-
de Danimarka’nın Kopenhag kentin-
de yapılan WTF Dünya Taekwondo
Başkanlık, Yönetim ve Denetim Kuru-
lu seçimlerinde Dr. Chungwon Choue
Ülker Futbol Köyleri’nden üçüncü kez Dünya Tekvando Federas-
yonu Başkanlığına seçilirken, Türkiye

OLiMPiYATLARA Tekvando Federasyon Başkanı Dr. Me-


tin Şahin, 84 oy alarak büyük bir oy
farkıyla 14 kişilik Yönetim Kurulu’na
girdi. Bunun yanı sıra Türkiye Taek-
İSVİÇRE’DE düzenlenen I. ker Futbol Köyü’nde eğitim
wondo Federasyon Başkan Vekili Ali
Dünya Gençlik Olimpiyatla- alan 1995 doğumlu, 10 ye-
Sağırkaya’da, 77 oy alarak 2 kişilik
rı eleme grubundaki iki maçı- tenekli bayan sporcu, bura-
Denetim Kurulu üyeliğine getirildi.
nı da kazanarak, 2010 Ağus- da gösterdikleri performans-
ları ile milli takım kadrosu-
2010 yılında na girmeyi başardı. Futbol
Singapur’da
düzenlenecek I.
Köyleri’nin ilki olan ve 2007 Koordinatör
yılında gerçekleştirilen Van
Dünya Gençlik
Olimpiyatları’nda,
Futbol Köyü’nden 5 minik yardımcıları atandı
futbolcu da, U–15 Erkek Mil-
Avrupa kıtasını li Takım aday kadrosuna seçil- 2011 Avrupa Gençlik Oyunları Genel
temsil etmeye hak mişti. Yıldız Holding Kurum- Koordinatör Yardımcıları atandı. Ge-
kazanan U-15 Bayan sal İletişim Genel Müdürü Zu- nel Koordinatör Nihat Doker, Genel
Milli Takımı’nın hal Şeker, “U-15 Bayan Mil- Koordinatör Yardımcısı olarak Murat
18 sporcusundan li Takımımızın bizi, I. Dün- Taşkın, Hayri Güner, Nurettin Balaban
10’u Ülker Futbol ya Gençlik Olimpiyatları’nda ve Yaşar Ulusoy’un atandığını kay-
Köyleri’nden… temsil edecek olmasından gu- detti. Nihat Doker, Genel Koordinatör
rur duyduk. ‘HERKES için Yardımcılarının görev dağılımının da
tos ayında Singapur’da dü- FUTBOL’ kapsamındaki pro- yapıldığını belirterek, ‘‘Trabzon Spor-
zenlenecek I. Dünya Genç- jeleri, çok önemsediklerini ifa- cu Kamp Eğitim Merkezi’nde oluştur-
lik Olimpiyatları’na katıl- de eden Şeker, çocukların spo- duğumuz organizasyon ofisimizde ça-
maya hak kazanan U-15 Ba- ru sevmesi ve iyi birer spor- lışmaları sürdüreceğiz. Hedefimiz, gö-
yan Milli Takımı’nda, Ülker cu olması için Futbol Federas- revli ve gönüllülük esası ile 2011 Av-
Futbol Köyleri’ne katılan 10 yonu ile birlikte çalışmaya de- rupa Gençlik Oyunları’nı en iyi şekil-
sporcu yer alıyor. Sinop Ül- vam edeceklerini söyledi. de organize etmektir’’ dedi.

9
Kısa Kısa

Boya savaşlarından
Türkiye, galip çıktı
TÜRKİYE, Antalya’da gerçekleş-
tirilen ‘Milleninium Series Sarsıl-
maz Paintball Cup’ta önemli bir ba-
şarı elde etti. Türkiye Atıcılık ve Av-
cılık Federasyonu tarafından düzen-
lenen ‘Milleninium Series Sarsıl-
maz Paintball Cup’ta, 24 ülkeden 98
takım ve 800 sporcu mücadele etti.
Türkiye’den 12 takımın katıldığı or-
ganizasyonda İstanbul’dan ‘Nona-
me’ isimli ekip, kategorisinde birin-
ci oldu. Müsabakaların Eurosport’tan
canlı olarak yayınlanması
Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı
sağladı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık
Avrupa Yüzme Şampiyonası Federasyonu Başkanı Latif Aral Aliş,
paintballin elit bir spor olduğunu, bir
turizm sporu olarak tanındığını be-

ABDi iPEKÇi’DE lirterek, ‘Milleninium Series Sarsıl-


maz Paintball Cup’ın Antalya’ya ve
Türkiye’ye tanıtım anlamında büyük
KONUYLA ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Genel Mü- katkı sağladığını söyledi.
dürü Yunus Akgül, bu salonun Türk milletinin malı olduğunu
ifade ederek, ‘‘Burada ne için ihtiyaç olursa onu yapacağız. Söz
konusu yüzme şampiyonası alındığında, Ataköy Havuzu var-

Gençlik ve Spor
dı. Biz orayı göstererek almıştık. Rusya’dan altın
Ancak yapılan incelemede bura-
Genel Müdürü nın uygun olmadığı ortaya çık- gelmedi
Yunus Akgül, Aralık tı ve havuz yetişmedi. Ülkemi-
ayında İstanbul’da zin prestiji söz konusuydu. Biz RUSYA’NIN Anapa kentinde ya-
gerçekleştirilecek de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda pılan Avrupa Öğrenciler Boks
13. Avrupa Kısa yapmayı kararlaştırdık ve orada Şampiyonası’nı 3 gümüş ve 4 bronz
Kulvar Yüzme olacak’’ dedi. Basketbol federas- madalya ile tamamladık. 62 kg.
Şampiyonası’nın Abdi yonuna salonu, basketboldan ar- boksörümüz Savaş Duman, Erme-
İpekçi Spor Salonu’nda ta kalan zamanlarda her türlü or- ni rakibi Radik Grigoryan’a 5-2, 65
düzenlenmesinin kesin ganizasyonda kullanılmak üzere kg.’daki Ceyhan Barış, Rus Oleg
olduğunu söyledi. verdiklerini dile getiren Gençlik Kuzmenkov’a 8-1 ve 72 kg.’da mü-
ve Spor Genel Müdürü Akgül, cadele eden boksörümüz Aykut Ton-
‘‘Biz onlara, buranın Türkiye Cumhuriyeti’nin malı olduğunu kal da, Rus rakibi Ali Shabanov’a
ve basketbolun dışındaki kalan zamanlarda, her türlü organizas- 13-3 mağlup olarak, gümüş madal-
yonun yapılacağını deklare ettik. Onlar da bunu biliyor. Burada yada kaldılar. Yarı final karşılaşmala-
güreş şampiyonası da, parti kongresi de, erouvision yarışması rında rakiplerine yenilen 44,5 kg’da
da yapılacak. Sadece bir sıkıntı var, bir süre basketbol takımları Cengiz Onat, 50 kg.’da Nurettin
maçlarını başka yerlerde yapmak zorunda kalacak. Bir sürü baş- Ovat, 52 kg’da Abdul Haris Zaman
ka salonumuz var, orada oynayabilirler’’ şeklinde konuştu. ve 59 kg’da Hasan Ozan bronz ma-
Yunus Akgül, şampiyonanın burada yapılmasıyla salona hiç bir dalya aldılar. 17 ülkeden 155 sporcu-
zarar gelmeyeceğini vurgulayarak, ‘‘Zarar olmayacak. Gelse bi- nun katıldığı şampiyonada Türkiye,
le biz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak taahhüt ediyo- takım halinde 4. olurken, Rusya 1.,
ruz. Tertemiz ve hazır bir şekilde salonu teslim edeceğiz’’ dedi. Ukrayna 2. ve Azerbaycan 3. Oldu.

10 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Gençlik Haber
.
Unutulmaz bir
G.üney K.ore
ziyareti

G
üney Kore’ye giden Türkiye ile Güney Kore arasında 2007 yılında
gençler, değişimin ga- yapılan protokol çerçevesinde, tamamı Gençlik
yet verimli ve amacı-
na uygun bir şekilde
Merkezlerinde gönüllü olarak çalışan ve 20 kişiden
gerçekleştiğini, sosyal yönden ka- oluşan gençlik kafilesi, 19-28 Ekim 2009 tarihleri
zanımlar sağlandığını,Türkiye ve arasında Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı
Güney Kore gençliği arasında kül- Mehmet Kocatepe’nin kafile başkanlığında Güney
tür köprüsü ve yeni dostluklar ku- Kore ziyaretini gerçekleştirdi.
rulduğunu, teknolojik gelişmele-
ri yerinde görerek, güzel bir de-
ğişimle karşılaştıklarını dile getir-
diler. Bu değişimin yanı sıra Kore
insanının tarihine ve kültürüne sa-
hip çıkması, Kore eserlerinin, ta-
pınak ve saraylarının bozulmadan
büyük bir önemle korunmuş ol-
ması, gençlerin çok dikkatini çek-
miş. Gençlik kafilesi, doğa güzel-
liklerinin fazlasıyla yer aldığı Gü-
ney Kore’de, her toprağın değer-

12 Gençlik ve Spor KASIM ’09


ta yaş üzeri Güney Koreliler, he- si, Birleşmiş Milletler Anıt Me-
men size yaklaşarak, saygı ve zarlığı, Kore Savaş Anıtları Mü-
sevgilerini dile getiriyor. Bu da, zesi, Seul Dünya Kupası Stadyu-
ülkemiz insanının savaş kah- mu, Samsung Elektronik, Yong-
ramanlıklarını unutmadıkları- san i-Park Mall, HAN Nehri Ge-
nı gösteriyor’’ diyor Güney Ko- zisi ve Ulusal Gençlik Organi-
re ziyaretine katılan gençlerimiz. zasyonu Konseyi gibi kuruluş ve
Program içerisinde Türk şehitli- yerlerin ziyaretleri gerçekleşti-
ği ziyareti de yapılmış ve o ziya- rilmiş. Ziyaretler sırasında Gü-
rette belki tesadüf olabilir ama ney Korelilerin büyük misafir-
Türk şehitliğinde bulunan Kore perverlikleri dikkat çekmiş ve
gazilerinin yer alması, ellerinde ülkemiz insanlarına ne kadar çok
lendirilip dağlara, tepelere uçsuz yer alan Türk bayraklarını salla- değer verdikleri ortaya çıkmış.
bucaksız parklar, yürüme pistle- maları gurur ve mutluluk verici Türkiye–Güney Kore genç-
ri ve sosyal tesislerin yapılmış ol- bir tablo yaratmış. lik değişiminin Türkiye sorum-
masından, Güney Kore insanının Her yönüyle güzelliklerini lusu Gençlik Hizmetleri Daire-
imkanları değerlendiren, çok sos- ve farklılıklarını hissettiren Gü- si Başkanlığı, bu tür etkinlikle-
yal ve gelişime açık olduğu sonu- ney Kore’de, Kore Sağlık ve Ai- re önümüzdeki yıllarda da de-
cunu çıkarmış. Kore savaşı son- le Bakanlığı, Türkiye Büyükel- vam edecek.
rası ekonomik yönden büyük ge- çiliği, Gyeong-Ju Ulusal Müze- www.ghdb.gov.tr
lişmeler sağlamış bir ülke olması-
nı ise hayret uyandırıcı bulurken;
kendi ürettikleri arabalar, cep te-
lefonları ve diğer elektronik ürün-
ler dışında yabancı bir ürün kul-
lanımı göze çarpmayan Kore’de,
bu gelişimin en büyük nedenini,
Kore insanının bu, yerli malı kul-
lanımına bağlıyor gençler.
Ülkemize yaklaşımları konu-
sunda ise; “Sokakta Türk oldu-
ğunuzu anlayan özellikle de or-

13
Gençlik Haber

Gençleri geliştiren

Bisikletimin yolu...
Muğla’da S-UN Fonu Gençlik Projesi kapsamında kabul edilen projelerimizden olan
“Bisikletimin Yolu” projesi sona erdi. Muğla Gençlik Merkezi bünyesinde açılan
başvuru çağrılarına başvuran gençlerin oluşturduğu bir ekiple yola çıkan proje, he-
deflerine ulaşarak Muğla’da gençlerin de söyleyecek sözleri olduğunu gösterdi.

M
uğla Gençlik Mer- lerin fotoğrafları çekilerek genç- kilmeye çalışıldı. Tüm duraklar-
kezi ortaklığın- lerin objektifinden Muğla kültürü da kamp yapılarak, yerel halkla
da gerçekleştirilen gösterilmeye çalışıldı, hem de zi- gençlerin biraraya gelmesi sağla-
projenin ana teması yareti yapılan yerlerin etrafında, narak da, halkla gençler arasında
gereği yapılan hazırlıklarla, proje çevre temizliği ile doğaya özen kültür köprüsü inşa edilmesi sü-
için 9 adet bisiklet alındı. Bunun gösterilmesine yönelik dikkat çe- reci başlatıldı.
yanında projenin gerçekliğine ve
gerekçelerine desteğini gösteren İl Sağ-
TÜM organizasyon boyunca proje ekibine ait bir araç, Muğla
bisiklet firmasınca, 3 adet bisik- lık Müdürlüğü’ne ait sağlık ekipler i ve bir ambula ns ile emniye t ve
let de projede kullanılmak üzere aya ait kolluk kuvvet leri, organiz asyond a üzüntü verici
jandarm
un
hediye edildi. Türkiye’nin fark- bir olay yaşanmaması için ekibe refakat ettiler. Gezilen parkur
da olurken , proje etaplar ına 15-30 yaşlar
lı yerlerinde ve Muğla’nın çeşitli uzunluğu 360 km. civarın
de ulu-
arasında yaklaşık 30 genç katıldı. Hem yerel basında, hem
kesimlerinden gençlerin yaptığı Fethiye ilçesind e ger-
sal basında yer bulan proje, son etkinliğini
başvurularla katılımcılar belirle- fine yansıya n kareler , Fethiye Kültür
çekleştirdi. Gençlerin objekti
boyun-
nerek, tüm ekipmanlar büyük bir Merkezi’ne ait fuar alanında açılan fotoğraf sergisiyle, 3 gün
ilmeyi
özveriyle hazırlandı. İsteyen ka- ca Fethiyelilere sergilendi. Hem Muğla’nın, belki de keşfed
çıkartıl mış oldu, hem de çev-
tılımcıların kendi bisikletleriyle bekleyen kültürel alanları gün ışığına
reye verilen değeri düşünm emize yol açan bir tema işlendi .
katılabileceği organizasyonda sı- ası-
AYNI sergi Muğla merkezinde de sergilenerek, projenin uygulam
rasıyla Gökova, Akyaka, Milas, na son nokta konuldu. Projen in çıktısı olarak Muğla Gençlik Merke-
bisikle-
Ören, Bodrum, Datça ve Mar- zi bünyesinde kurulan “Bisiklet Topluluğu” bundan sonra,
yoğunl uğuna ve ge-
maris durakları gezilerek aktivi- tin özgürlüğü ile Muğla gençliğini geçmişimizin
leceğimizin ufuklarına taşımay a devam edecek .
te sürdürüldü. Gidilen her yerde,
kültürel miraslarımıza ziyaretler
düzenlenilen organizasyon bün-
yesinde, hem ziyaret edilen yer- GÜNEŞ, GENÇLERLE DOĞUYOR!
www.bisikletiminyolu.tr.gg

14 Gençlik ve Spor KASIM ’09


projeler tam gaz...
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
İşbirliği ile yürütülen S-UN Fonu Gençlik Projesi desteğiyle, gençler projeleri
ile gelişimlerini sağlamaya devam ediyor.

Dokumalar genç
ellerde tezgahlara
yerleşiyor
1 ŞUBAT 2009 - 15 Mart 2009 ta- S-UN Fonu Gençlik en üst sınır olarak belirlenen 20.000
rihlerinde açılan başvuru çağrıların- Projesi kapsamında $’lık hibeyi almaya kabul görmüş tek
da Kocaeli Gençlik Merkezi ortak- proje olma ünvanını da taşımakta.
lığında, Gençlik Merkezinin nokta-
uygulanan 4 projeden Tüm uygulama süresi 8 aylık bir
ları ve gönüllü çalışanlarınca orta- biri olan “Dokumalar döneme yayılan projede, yaklaşık 4
ya konulan proje, 8 aylık bir süreç’te Genç Ellerde Tezgahlara aydır eğitimler sürerken, bu doğrul-
Kocaeli’ne güneş gibi doğmayı vaad Yerleşiyor” Kocaeli tuda ilk meyvelerde ortaya çıkmaya
ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş olan Gençlik Merkezleri ve olgunlaşmaya başladı. İlk aşama
ve sadece Milli Saraylar Halı Doku- olarak halı dokumanın faydalanıcı
bünyesinde, Körfez
ma Fabrikası bünyesinde hem iç pa- gençlere öğretilmesinde ipek kulla-
zara, hem de ihracata yönelik üreti- Olimpiyat Gençlik nılmazken, Hereke halısı motiflerinin
le, Hereke İpek Halısı’nın dokunma- Merkezi binasında tüm öğretilmesi için yün halılar, gençle-
sına yönelik, ülkemizin dört bir ya- güzelliğiyle nakışlara rin ellerinden tezgahlara işlendi. Pro-
nından gelip Kocaeli’ne yerleşmiş işlemeye devam ediyor. jenin son ürünleri olarak dokunacak
olan 20 genç kıza yönelik eğitimler tüm halılar tam anlamıyla hem Here-
sürmektedir. Dokumaları Fabrikası, Kocaeli Kül- ke motifleriyle işlenecek, hem de as-
Kocaeli Gençlik Merkezi’nin gö- tür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Koca- lına uygun olarak ipekten dokunacak.
nüllü gencinin yürütme ekibini oluş- eli İş-kur İl Müdürlüğü de, diğer pro- Proje süresince Kocaeli Halk Eğitim
turduğu projede, ana yürütücülüğü je ortakları olarak yer almakta. S-UN Merkezi eğitmenlerince verilen eği-
Kocaeli Gençlik Merkezi’nde olmak Fonu Hareket noktalarının hepsi- timler, İş-Kur İl Müdürlüğü’nün de
üzere, Körfez Halk Eğitim Merkezi, ni bünyesinde barındıran proje aynı desteğiyle sertifikalandırılacak.
Milli Saraylar Hereke Halı ve Kumaş zamanda, S-UN Fonu hibelerinden www.dokumalargençleşiyor.com

15
Gençlik Haber

Pansiyon işletmeciliği
projesi ve ‘Benazir’in
değişen dünyası

K
umluova Belediye- yonda konakladılar. Teorik eği-
si tarafından uygula- timler, Fethiye Turizm ve Otelci-
nan proje kapsamın- lik Lisesi’nce verildi. Proje kap-
da pansiyon işletme- samında, katılımcılara bilgisayar
ciliği, bilgisayar ve el işi eğitim- ve oluşturulan el becerileri atöl-
leri düzenlendi. Katılımcılar, eği- yesinde, el yapımı ürünleri üzeri-
tim süresince Kumluova’da uygu- ne eğitimler verildi. Proje 27 Tem-
lamalı eğitimlerin sürdüğü pansi- muz 2009 tarihinde sona erdi.

Lise eğitiminden sonra belim için, internetten Fethi-


evinde oturarak sosyal ha- ye Devlet Hastanesine ran-
yata çok karışmayan ve devu alıp gittim. Pansiyon-
daha sonra bu projeye ka- culuk derslerini bilgisayarda
tılan Benazir’in yazdığı okuyorum. Kendime e-mail
adresi aldım. Dosya alıp
mektup;
gönderebilirim. Ailem bana
“Ben Benazir IŞIK. Proje’den fırsat verirse Kumluova’da
Kumluova festivalindeyken ha- pansiyon açar, ev pansiyon-
berdar oldum. Annemle bera- culuğu yaparım. Masada ye-
ber, Kumluova Belediyesi’ne gi- mek düzenini gördüm. Açık
dip konuştuk. Ertesi gün eşya- büfe gördüm. Mutfakta ça-
larım ile birlikte, beni otele gö- lıştım. Değişik şekilde salata
türüp yerleştirdiler. yapabilirim.
Daha önce hiç otelde kal- Ben el örgüsü konusun-
mamıştım. Tatil yapmak ne de- da ilgiliyim. Kendim boş va-
mek, bir fikrim yoktu. Liseyi bi- kitlerimde ticari amaçlı öre-
tirdikten sonra, ailemin yanında kalarak seralarda çalışıyor- ceğim. İlk kez pazara çıkıp, mal sattım. Grup olunca kolay-
dum. Her gün sabahtan akşama, sera-bahçe işleri ile uğraşı- dı da, kendim nasıl yaparım bilmiyorum. Kendim girmedim
rım. Belimden rahatsızlığım oldu. Lise zamanında bilgisayar ama havuz temizledim. Çevre, kültür gezilerine katıldım. Bu
yoktu. Bilgisayar açmasını bilmezdim. Ailemin dışında kim- bölgedeyim ama görmediğim yerler varmış. Daha önce fes-
seyi bilmem. Başka yere de gitmedim. Askerdeki abim çok tivale falan katılmamıştım. Gece turistlerin arasında yürü-
baskıcı. Askerde olmasa ben projeye katılamazdım. memiştim.
Projeye iyi ki katılmışım. Hayatımda olabilecek ve hatır- Projede çok şey öğrendim. Turizm okulunda değişik ütü
layacağım, tek önemli ve güzel olay oldu bu proje. Proje’ye makinesi, çabucak ütü yapıyordu. Bu proje, bana çok ilham
katılan ve uğraşan herkese çok teşekkür ederim. verdi. Fırsatını bulunca kendimi daha da geliştirmem lazım.
Projenin bana kattıkları: Daha çok bilgisayar, daha çok beceri işi... Birilerinin desteği
Bir kere ilk kez gençlerle bir arada kaldım. Ben sabah olursa, kendime yeni bir yaşam çizerim. Proje benim duygu-
6’da kalkıp çalışmaya başladığım için, eğitime gitmek için larımı, dünyaya bakışımı, beklentilerimi değiştirdi. Bir şekil-
beklemek ilk zamanlar tuhaf geldi. de bir destek bulursam, projede gördüklerim, yaşadıklarım
Diğer katılımcılar az çok bilgisayar kullanmasını biliyor- ve öğrendiklerim yeni yaşamım olur. Ben niye bir pansiyon
du. Ama ben bilmiyordum. Şimdi Windows olan bir bilgisa- işletmeyeyim ki?”
yarı açıp, yazı yazar, hesap yapar, resim çizer, fotoğraf bakıp, Benazir (23)/ Pansiyon İşletmeciliği Öğrenme, El
müzik dinleyebilirim. İnternete girerim. Proje uygulanırken Becerisi Edinme ve Pazarlama Projesi katılımcısı, Muğla

16 Gençlik ve Spor KASIM ’09


‘‘Noktalar’’ Alanya’daki eğitim programında Gençlik Hizmetleri
Daire Başkanı Adnan Gül’le birlikte...

Beklenen gün geldi


GENÇLİK Hizmetleri Dai- gönüllü olarak hizmet verdi. zeyde etki yaratması için gö-
resi Başkanlığı’nın 2006 yı- Gençlerimizin sosyal ve kültü- nüllü olarak çalışan ‘Noktala-
lında başlattığı Gençlik Sos- rel açıdan gelişmesini amaçla- rımız’ için, beklenen iş kapı-
yal Gelişim Programı kapsa- yan ve illerde Gençlik ve Spor sı açıldı. Gençlik Merkezle-
mında oluşturulan HEPiBİZ İl Müdürlükleri’ne bağlı olarak ri Yönetmeliği’nde yaptığımız
Felsefesi ve Noktalık Siste- çalışan Gençlik Merkezleri’nde değişiklikle artık resmi olarak
mi ile, Gençlik Merkezleri’nin son 3 yılda gerçekleştirilen et- yönetmelikte de yer alan Nok-
yeniden yapılandırılması adı- kinlikler, gençlerin hareketlili- talar, Gençlik Merkezleri’nde
na önemli aşamalar kaydedil- ğinin artırılmasına, kültürel çe- personel olarak çalışmaya baş-
di. Bu kapsamda ‘Noktalar’ ta- şitliliğe ve gençlerin kişisel ge- layacaklar. Bu kapsamda tüm
rafından gerçekleştirilen eği- lişimlerine önemli katkılar sağ- Türkiye genelinde işe girecek
timlere binlerce genç katıla- ladı. Bu süreçte her etkinlik- olan 167 Nokta, yereldeki ça-
rak, Gençlik Merkezleri’nin te aktif rol alarak, gerçekleş- lışmaları daha aktif hale getire-
kapasitelerinin artırılması için tirilen çalışmaların en üst dü- cektir.

17
Gençlik Haber

Gençlik Hizmetleri, kültür


hizmetine devam ediyor
DAHA önce ‘Türk Bilim Adam- ve kültürümüzden kesitler bulaca-
ları’ başta olmak üzere, ‘İnsan Ne ğı bu eser, aynı zamanda birçok
İle Yaşar’, ‘Çanakkale’nin Ruh okula da ulaştırıldı.
Portresi’ ve ‘Ömer Seyfettin Sto- 7’den 70’e tüm insanlığın gönlü-
ries’ (İngilizce) gibi eserleri ücret- nü kazanmış Nasrettin Hocamız’ın
siz olarak gençlerin hizmetine su- hikayeleri, aynı zamanda ingiliz-
nan Gençlik Hizmetleri Dairesi ceye de çevrildi ve dünya gençliği-
Başkanlığı, şimdi de Nasrettin Ho- ne armağan edildi. Tüm dünyada-
ca hikayelerini Türkçe ve İngiliz- ki gençlere ışık tutması amacıyla
ce, karikatürize ederek dev bir eser İngilizce olarak da bastırılan eser,
hazırladı. uluslararası etkinliklerimiz aracı-
‘Dünyayı Güldüren ve Düşün- lığıyla dünya gençlerine ulaştırıla-
düren Türk: Nasrettin Hoca’ adı- caktır. Gençlik Hizmetleri Dairesi
nı taşıyan eser, tamamı renkli ola- Başkanlığı’nın sürdürdüğü bu üc-
rak bastırılarak Türkiye’deki tüm retsiz kültür hizmeti, yeni yayın-
Gençlik Merkezlerimize ulaştırıl- larla devam edecek.
dı. Tüm Türk gençlerinin örf, adet www.ghdb.gov.tr

‘Çocuk Oyunlarımız’
oynanmaya devam edecek
TEKNOLOJİNİN hayatımızda bu kuz Taş’tan, ‘Güvercin Takla’ya ka-
kadar yer almadığı zamanlarda evde, dar birçok sokak oyunumuz, daha ön-
sokakta ve her yerde, herhangi bir nes- ce Gençlik Kamplarımızda ve Genç-
nenin oyun aracı olarak kullanabildi- lik Haftası’nda, gençlerimiz tarafın-
ği ve hepimizin çocukluk döneminde dan büyük bir zevkle oynanmıştı. Bu
zevkle oynadığı ‘Çocuk Oyunlarımız’ oyunların yaygınlaşması için hazır-
vardı. Teknolojinin gelişmesi ve genç- ladığımız yayınlar, birçok etkinliği-
lerimizin oyun oynayabileceği açık mizde gençlere dağıtılmış ve atılan bu
alanların azalması sonucu artık unu- adımlarla, unutulan oyunlarımız ye-
tulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları- niden canlandırılmaya çalışılmıştır.
mızı, şimdi Gençlik Hizmetleri Dai- Şimdi bu oyunlar, kurulan yeni şube-
resi Başkanlığı’na bağlı bir şube mü- nan bu oyunların, insanların ileriki ya- miz sayesinde illerde bulunan Genç-
dürlüğü yeniden canlandırılmak üze- şamlarında sosyal hayatlarına, önemli lik Merkezlerimiz aracılığıyla yeniden
re çalışmalar gerçekleştirecektir. Bu- derecede etki ettiğini ortaya koymuş- canlandırılacak ve gerçekleştirilecek;
gün uzmanların yaptığı araştırma- tur. ‘Birdirbir’den, Topaç Çevirme’ye, yeni projelerle bu oyunların daha fazla
lar, çocuk yaşlarda sokaklarda oyna- ‘Uzun Eşek’ten, İp Atlama’ya, ‘Do- gence aktarılması sağlanacaktır.

18 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Federasyon Haber

TBMM ve spor bir arada


TBMM Başkanlığı 90. Yıl Ku- TBMM’nin 90. ha sonra, 3 kategoriden oluşan
pası Bisiklet Yarışları ‘‘Kriter- yarışları başlattı.TBMM içinde
yılı kutlamaları
yum’’, TBMM Şeref Kapısı’nda tek turdan oluşan ‘halk koşusu-
TBMM Başkanı Mehmet Ali çerçevesinde, na’ bazı milletvekilleri de katıl-
Şahin’in verdiği startla başla- 15’e yakın branşta dı. Master ve profesyonel spor-
dı. Sporun sadece bireylerin de- düzenlenecek spor cular ise, şehir içi etabında ayrı
ğil kurumların da gündemin- etkinlikleri kapsamında kategorilerde yarıştı. Profesyo-
de olması gerektiğini ifade eden bulunan bisiklet nel kategoriler, 4 bin 900 metre-
Mehmet Ali Şahin, start önce- nin 8 tur koşulacağı Master Er-
si yaptığı konuşmada ‘‘Mecli- yarışları yapıldı. kekler ve Elit Erkekler kategori-
sin 90. yılını, spor etkinlikle- te olacağız” dedi. Lise yılların- leri şeklinde olurken, amatör ka-
ri yoluyla da kutlamayı düşü- da, Türkiye’de bisiklet yarışları tegoriler ise 4 bin 900 metrenin
nüyoruz. Önceki başkanımız düzenlendiğini ve TRT’nin ya- 1 tur koşulduğu Milletvekilleri,
Köksal Toptan döneminde böy- rışları naklen verdiğini, sarı ma- Veteranlar, Büyükler ve Gençler
le bir karar alınmıştı. Biz de bu- yoyu çoğunlukla o yılların ün- kategorilerinden oluştu.
nu devam ettireceğiz. Kutla- lü sporcuları Rıfat Çalışkan ve TBMM Başkanı Şahin, dere-
ma etkinlikleri içinde 15’e ya- Erol Küçükbakırcı’nın giydiği- ceye giren sporculara madalya,
kın branşta önemli spor organi- ni anlatan Şahin, ‘‘Rıfat Çalış- kupa ve birer Cumhuriyet altını
zasyonları düzenlenecek. Bun- kan ve Erol Küçükbakırcı gibi verirken, TBMM içinde tek tur-
dan sonra TBMM ve spor sık sarı mayoyu giyecek sporcula- dan oluşan “halk koşusuna” ka-
sık Türkiye’nin gündemine ge- ra ihtiyacımız var’’ diye konuş- tılan milletvekillerini de madal-
lecek. Bir çok yarışmada birlik- tu. TBMM Başkanı Şahin, da- ya ile ödüllendirdi.

19
Röportaj

FITA Başkanı
Prof. Dr. Uğur Erdener
20 Gençlik ve Spor KASIM ’09
2020 Olimpiyat Oyunları’nı
rahatlıkla yaparız
A
ta sporlarımız arasında derasyonun çok ciddi bir yapılanma- men ayrılmam gerektiğini düşün-
yer alan okçuluk branşı ya ihtiyacı var. Bir federasyon baş- düm. Bugün 142 üye federasyonu-
ile adı bütünleşen, kanı var, her şeyi kendi uhdesinde muz var, benim hepsine eşit mesa-
Hacettepe Üniversitesi tutuyor. Yarışmayı kendisi yapıyor, fede durmam gerekir. Okçuluk ma-
hakemliği kendisi yapıyor, tek kişi- ceramız böyle. Okçular ülkeye gi-
Rektörü Prof. Dr. Uğur
lik ordu diyelim. Şartlar beni, o dal- rince, basamakları yavaş yavaş çık-
Erdener’ in yanındayız bu ay.
daki zafiyeti görünce o koşulları dü- maya başladık. Türkiye’de başarı-
Bir olimpik spor dalının dünya zeltme mücadelesi içine itti. Biz sü- lı bir yönetim modeli sergileyince,
başkanlığına (FITA) seçilen ilk rekli okçuluk kovalar haline gelince, bu yurtdışında da bilinir görülür ha-
ve tek Türk spor adamı olma önce o zamanki adıyla Ankara Okçu- le geldi. O süreç beraberinde Okçu-
unvanını elinde bulunduran luk Ajanı, sonradan il temsilcisi oldu luk Avrupa Birliği’ndeki görevleri,
Erdener, dünyada Uluslararası isim. Daha sonra 3-4 ay kadar, kısa FITA Yönetim Kurulu üyeliğini, FI-
Olimpiyat Komitesi (IOC) bir federasyon başkanlığı dönemim TA Asbaşkanlığı’nı, akabinde FITA
üyeliğine seçilen ikinci FITA oldu. Çünkü, o zamanki yönetmelik 1. Asbaşkanlığı’nı ve sonuçta da FI-
çerçevesinde yaşım tutmuyordu. TA Başkanlığı’nı getirdi.
Başkanı da aynı zamanda…
Kapısını çaldığınız beyefendi,
oldukça geniş uluslararası
tecrübeye sahip bir spor
adamı olmanın yanında, bir de
bilim adamı olunca söyleyişe
nereden başlayacağınıza karar
veremiyorsunuz. Soruları en
aza indirgeyip, “onun akıcı
konuşmasına ve bilgisine
teslim olmak” en doğrusu
deyip, dolu dolu bir sohbete
dalıyorsunuz…
Kaç yaşındaydınız? Uluslararası Olimpiyat Komitesi
RÖPORTAJ: Burak ASLAN 32 yaşındaydım, 35 yaş sınırı üyeliğiniz de bu süreçle mi ala-
vardı. İlk seçim 1981 de yapıldı, se- kalı?
Okçuluğa merakınız nasıl başladı? çildim ama sonra istifa etmek duru- Sürecin içinde biliniyor tanınıyor
Ben Hacettepe Spor Kulübü munda kaldım. Federasyon ben ay- olmak, yaptıklarınızla model oluş-
Amatör Şubeler Kaptanı iken aynı rılınca atıcılıkla birleşti. Daha son- turmak, sizi uluslararası sporda da
zamanda burada öğrenciydim ve o ra Asbaşkan olarak görev yaptım. belli bir tanınırlığa, bilinirliğe eriş-
günün olanakları içinde Türkiye’de Sayın Metin Sertoğlu ile birlikte, tiriyor. Bunun sonucunda da geçti-
çok az sayıda okçu vardı. Bahsetti- çok güzel çalışma dönemi geçir- ğimiz yıl, 2008 yılında Uluslararası
ğim sayılar 25’ler, 30’lar. Bizim de dik. Sonra federasyondan ayrıldı ve Olimpiyat Komitesi üyeliğine seçil-
Hacettepe Üniversitesi’nde öğren- ben üst üste, dört beş kez seçilerek, dim ki, bütün dünyadan aşağı yukarı
ci olan 2 sporcumuz vardı. Ben, on- federasyon başkanlığı görevini 23 180 adayın içinden tek seçildim. Kı-
ların sorunlarıyla da uğraşmak duru- yıl yürüttüm. FITA Başkanı olun- sacası, benim kuş bakışı spor yöneti-
munda idim. O zaman gördük ki, fe- ca, artık bir kural olmamasına rağ- ciliği maceram bu şekilde.

21
Röportaj

Sizin gibi değerlerimizin masa ba- ‘‘Olimpiyatların la talip olunur ve alınır. Bizde tabii hem
şında bulunmaları ve lobi çalış- devletin bir spor kurumu var Gençlik
maları, uluslararası büyük orga- alınması için ve Spor Genel Müdürlüğü, hem Türki-
nizasyonların alınmasında ne ka- devletin en üst ye Milli Olimpiyat Komitesi var. Biz-
düzeyde asılması
dar etkili? de bir şans belki. Bu iki yapı birbiriy-
Şimdi bir organizasyonun içinde le bana göre uyumlu çalışıyor. Bazıla-
yer alıp, o organizasyonun içinde lo- gerekiyor...’’ rına göre farklı cevap verilebilir ama
bi çalışması yürütmek, kurallara uy- ben inanıyorum ki, biz yeterli uyuma
gun olarak tabii ki önemli. Ama tek ba- Juan Carlos ve Devlet başkanı Zapate- sahibiz. En azından ben Türkiye Milli
şına bir IOC üyesinin yapacağı lobi ye- ro bizzat devredeydi. Tokyo için de biz- Olimpiyat Komitesi’nin Asbaşkanı ola-
terli olmaz. Eğer konumuz olimpiyat zat Başbakan devredeydi. Şimdi bunlar rak, her an Türk spor teşkilatının için-
oyunları ise, büyük bir organizasyon olurken örneğin, ben Ankara’daki sa- de yaşayan bir insanım. Hemen hemen
ise, bunun ülkenin her kesiminden ya- yın büyükelçilerle İstanbul’un olim- haftanın birkaç günü, Türk sporunu yö-
ni devlet adamlarından, iş adamların- piyat adaylığıyla ilgili birkaç kez gö- neten insanlarla sayın Genel Müdürle,
dan halka varana kadar, akademisyen- rüşme yaptım. Bunları birleştirdiğiniz- sayın Başkoordinatörle, sayın Bakanla
lere varana kadar yeterli desteği bul- de bir olimpiyatın alınması için halkın, sıkça görüşüyorum. Görüş alış verişin-
ması lazım. Şimdi, 4 aday kent ile il- kamuoyunun, iş adamlarının mutlak de bulunuyoruz. Bu diğer ülkelerde ko-
gili IOC’nin son değerlendirmesine ba- bir desteği gerekiyor. Devletin en üst lay olan bir durum değil.
kıldığında, Chicago kenti için Obama- düzeyde sadece desteği değil, asılma- IOC üyesi Uğur Erdener olarak
lar hem Başkan Obama, hem eşi Mic- sı gerekiyor alma anlamında. Spor ör- dışardan baktığınızda, bizim ül-
hel Obama devredeydi. Rio için Brezil- gütünün, çok organize çalışması gere- kemiz bu olimpiyatı yapmaya ha-
ya Devlet Başkanı Lula da Silva bizzat kiyor. Genelde bu tür büyük organizas- zır mı?
devredeydi. Madrid için İspanya kralı yonlar, olimpiyat komiteleri aracılığıy- 2020 Olimpiyat Oyunları’nı biz
İstanbul’da, rahatlıkla yaparız. Ni-
ye yaparız? Olimpiyat organizasyonu-
Özerlik, her yönden nu teknik anlamda, ulusal federasyon-
serbestlik demek değil lar önemli ölçüde destekleyecektir. Ba-
kıldığında Türkiye’deki ulusal federas-
ÖZERKLİK çok güzel ama özerklik, hiç- yonların çok önemli bir bölümünün Av-
bir şeyde hesap vermemek demek de- rupa ve dünya şampiyonaları organizas-
t
ğil. Özerklik rahat hareket etmek, raha
planlama yapmak, bir takım kara rla- yon deneyimine sahip olduğunu görü-
e,
rı daha rahat almak. Bugün Türkiye’d yoruz. Bugün Türk federasyonları talip
kamunu n gene l kura lları dahi linde , bir oldukları birçok büyük yarışmayı alma
ı
yabancı antrenörün gelmesi istihdam gücüne sahipler, bu iradeye sahipler. Bu
özerklik olmadığı takd irde müm kün
büyük bir avantaj. Şimdi bu deneyimi,
değil. Şimdi bunların tümü rahatlık-
la realize olabiliyor. Benim eski ve de- olimpiyat organizasyonunda kullana-
rı-
neyimli bir federasyoncu olarak dışa cağız. İstanbul bakıldığında, tesis açı-
da görd üğü m, biz özer k-
dan baktığım sından ciddi mesafeler aldı ve almakta.
her yönd en serb estli k olara k algıl ı-
liği Kaldı ki bir olimpiyat alındıktan son-
yoruz ki bu yanlış. Dünyanı n hiçb ir ye-
rinde, hiçbir spor federasyonu, spor
da ra, 7 yıl organizasyon için hazırlık süre-
ileri ülke leri kast ediy orum hesa p ver- si var. Bu 7 yılda da, İstanbul rahatlık-
mez durumda değil. Bu hesabı per- la eksiklerini tamamlar. Hiç şüphe yok.
formans olarak verir, bu hesabı ken- Benim kaygı duyduğum bir tek konu
di genel kuruluna finansal yönden ve-
var. Bizim mutlaka ve mutlaka spor iz-
rir, bu hesabı kendi spor toplumuna,
kendi insanına aldığı sonuçlar yönü
n- leyicimize, toplumumuza, genel spor
e de, bu kültü r geliş mek - kültürünü aşılamamız, bu yöndeki kay-
den verir. Bizd
te. Uzu n yılla r çok kura llarla yöne tilen
n
gıları gidermemiz gerekiyor. Atina’da
sporumuzda, bu açılımın ben yakı bunu yaşadık 2004’de. Korkarım ki bu-
bir deng eye otur a-
bir gelecekte, belli
cağını ve federasyonlarımızın da daha
gün Türkiye’de, bir olimpiyat yapsak,
rılı
özerkliği sindirmiş olarak, daha başa biz bazı spor dallarında 3-5-10 tane se-
inan ıyoru m. Bun un
işler yapacaklarına yirciye yönelik müsabakalar yapaca-
da örnekleri var zaten. ğız. İşte bu eksiğimizi öncelikle ve ive-
dilikle gidermemiz lazım. Burada da,

22 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Bir rektör olarak en
büyük mücadelem,
öğrencinin temel
ihtiyaçlarının
iyileştirilmesi
BUGÜN çok bilinçli, kendini yetiştir-
me arzusu içinde olan, genç bir potan-
siyel nüfusa sahibiz. Çok ciddi boyut-
ta üniversite öğrencimiz var. Gençleri-
mize ne kadar doğru yaklaşabiliyoruz,
onları ne kadar iyi anlıyoruz ve onların
ihtiyaçlarını giderme konusunda ne ka-
dar başarılıyız? Buraları çok iyi sorgu-
lamamız lazım. Örneğin, bugün üniver-
site sayımız 140’ın üzerine çıktı. Ama
Türkiye’deki spor medyasına çok ama panya gibi ülkelerin tümünde bir gün- öğrenciyi barındırma olanağına ne ka-
dar sahibiz, bu çok tartışılır. Benim bir
çok önemli rol düşüyor. Bugün maa- lük gazeteyi alın ve bakın. Bu 5 ülke- rektör olarak en büyük mücadelem, ka-
lesef Türkiye’de gazetelerin 4-5 say- nin futbolu, Avrupa ve dünya futboluna liteli yurt yatağı sayısını arttırmak, öğ-
fa spor sayfaları içinde, futbol dışında yön veriyor. Bizim zaman zaman sağ- renciye vereceğiniz yemek ile ilgili iyi-
spor dallarını bulmamız, birazcık bas- ladığımız başarıları, bir kenara rezerv leştirmeler yapmak, öğrencimizin ula-
şımını sağlamak. Bakın bunlar çok te-
ketbol dışında olanaksız. Örnek bakın, olarak koyuyorum ama futbol kültürü, mel ihtiyaçlar. Yani genci yedireceğiz,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi çok futbol alt yapıları ve futbol başarıların- yatıracağız ve ders yapacağı yere ulaş-
önemli bir karar aldı 9 Ekim günü. Ay- daki sürekliliğe bakıldığında, bu beş ül- tıracağız. Biz daha bu temel ihtiyaçları
konuşma durumundayız. Ona spor yap-
nı gün Uluslararası Olimpiyat Komitesi kenin bizim çok üzerimizde olduğu bir tıracağız. Hani iyi bir spor kültürümüz
Başkanı seçimi de vardı. Ertesi gün 10 gerçek. Ama bu 5 ülkenin spor medya- olsun istiyoruz, sporda başarılı olalım
Ekim’de Türkiye’de yayınlanmış gaze- sına bakınız. Çok değişik dallarda ha- istiyoruz. Bizde sayısı bugün 30 binin
üzerinde olan bu genç arkadaşlarımıza,
telere bakınız. Jacques Rogge’un yeni- berleri ve röportajları görürsünüz. Sa- ciddi anlamda spor tesisi sunmak zo-
den seçildiği bazı gazetede üç, dört satır dece futbol değildir bakış açısı. Bu böy- rundayız. Devlet planlama teşkilatımız,
tek sütun bir haberdir. Olimpiyat prog- le olduğu içindir ki, bu ülkelerde ve de devletimizin diğer organları, bizim bağ-
lı olduğumuz yüksek öğretim kurulu, iş-
ramına, rugby sevens ile golfun eklen- Avrupa’nın genelinde, toplumda bir ge- te değişik komisyonlar marifetiyle bu
nel spor kültürü oluşmuştur. çözümlerin arayışı içinde. Ama Türki-
ye geliştikçe, Türkiye’de gayri safi mil-
‘‘Başarılı bir olimpiyat Bu yüzden olimpiyatı alabilme-
miz ve Türk halkına olimpizim ru-
li hasıla yükseldikçe, ben inanıyorum ki
önümüzdeki on yıllarda, biz çok daha
organizasyonu için hunun aşılanması açısından, en bilinçli, çok daha ihtiyaçları özenle kar-
şılanmış gençlerle sporda da çok daha
toplumda genel önemli sacayağı medya mıdır? başarılı sonuçlara ulaşacağız.

bir spor kültürü Medya, toplumla iletişim açısından


en önemli ayak. Siz toplumla birebir
bilinci oluşturmak iletişim kurmada, en etkin yol olarak oluşturmak zorundayız. İyi bir, başarılı
bir olimpiyat organizasyonu için.
zorundayız...’’ medyayı kullanmak durumundasınız.
Yazılı ve görsel medyayı kastediyo- Sponsorluk kanunu çıktığı halde,
rum. Genç bir nüfusa sahibiz. Çok cid- federasyonlar neden yeterli spon-
diği ise Türkiye’de hiçbir basın kurulu- sor bulamayıp hala daha devlete
di boyutta ilköğretim öğrencimiz var,
şunda yer verilmeyen bir haber. Şimdi bağlı kalıyorlar?
orta öğretim öğrencimiz var. Bunla-
eğer İstanbul, Türkiye bir olimpiyata şu
ra olimpik kültürü, spor kültürünü aşı- Herşey zincirin halkaları olarak bir-
kadar yıldır aday ise, bu bizi çok direkt
lama açısından değişik programlar uy- birine bağlı. Medyada bir spor yer bul-
olarak ilgilendirmeli.
gulamamız gerekiyor ki; bunda Türki- madığı takdirde, sponsor ne amaçla o
Ülkemizde çok popüler olmayan ye Milli Olimpiyat Komitesi’nin pilot dalı destekleyecek. Bu bir win and win
sporlarda, Avrupa’da salonların olarak uyguladığı çalışmalar var. Ha- olayı. Federasyon, sponsorun bilinirli-
dolduğunu görüyoruz. Avrupa bu- zırlanmış bir kitap var mesela… Maa- liğini, tanınırlılığını, toplum önündeki
nu nasıl başardı? lesef bunu Milli Eğitim Bakanlığımız- marka imajını güçlendirmeye yönelik
Avrupalı bunu başardığı için zaten la bir türlü koordine ederek, basıp ilko- dergilerde, televizyonlarda, basın yayın
nüfusu 3, 5, 8 milyon olan Avrupa ül- kul öğrencilerine yayamadık. Çok cid- organlarında logonun görünmesini sağ-
kelerinin olimpiyata katılan sporcu sa- di bir çalışmadır bu olimpik kültür açı- layacak. Bu o kadar güç ki. Nihayet, ya-
yılarına ve kafile büyüklüklerine bak- sından, olimpistleri yetiştirme açısın- rışma alanına o logoyu koyar, bir banner
tığımızda, 70 milyonluk Türkiye’nin dan ama bu başarılamadı. Biz üniversi- koyar. Bunlar hep birbirine bağlı konu-
çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu- te olarak da çok katkı yaptık. Bu örnek- lar, yine ucu medyaya geliyor. Sponsor-
gün Avrupa futbolunun en üst düzeyde- leri çoğaltabiliriz ama özünde, mutlaka luğun tüm spor dalları için, aynı derece-
ki İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İs- toplumda bir genel spor kültürü bilinci de başarılı yürüdüğünü söyleyemeyiz.

23
2011 Erzurum Haber

Erzurum’un notu pekiyi


25
kişilik kalabalık bir FISU Denetleme tıkları incelemeler ve değerlendir-
heyetle Erzurum’a Komitesi Başkanı me toplantısının çok yapıcı geç-
gelen Kairis Ulp, tiğini, alt yapı çalışmalarına iliş-
dört gün boyunca
Kairis Ulp ve yirmi kin bilgiler aldıklarını belirterek,
Erzurum’daki tesislerle ilgili ince- beş kişilik heyet “Erzurum’da çalışmaların bu kadar
lemelerde bulundu. Ayrıca Gençlik Erzurum’a geldi. hızlı ve bizim belirlediğimiz tak-
ve Spor Genel Müdürü Yunus Ak- vimin önünde gitmesinden dolayı
gül, Başbakan Danışmanı ve Ulus- misyonu Başkan Yardımcısı Le- memnun olduk. Erzurum’u beklen-
lararası Spor Oyunları Baş Koordi- onz Eder, Teknik Komite Başka- tilerimizin üzerinde bulduk” dedi.
natörü Mehmet Atalay, 2011 Uni- nı Roger Roth, CSU Üyesi Mari-
versiade Genel Koordinatörü Be- Çalışmalar memnun etti
an Dymalski, Kış Oyunları Mü-
kir Korkmaz’ın da katıldığı top- dürü Milan Augustin, Uluslarara- Erzurum’a gelirken yeni yapı-
lantılar yaptı. sı Üniversite Sporları Federasyo- lan spor tesislerine önem verdikle-
nu (FISU) danışmanları Ana Ra- rini belirten Ulp, “Gönderdiğiniz
“Erzurum’u ilerleme raporlarında tesisleriniz-
donjic ve Miroslav Hribljan ile be-
beklentilerimizin raberlerindekiler, Erzurum 2011 deki çalışmaların hızla ilerlediğini
üzerinde gördük” Universiade için yapılan çalışma- gördük. Biz artık bir aileyiz. Şunu
Kış Spor Oyunları (CSU) De- lar hakkında bilgi aldılar. dürüstçe söyleyebiliriz ki, tesisle-
netleme Komisyonu Başkanı Ka- CSU Denetleme Komisyonu rin bu hızla inşa edileceğini tah-
ris Ulp, CSU Denetleme Ko- Başkanı Karis Ulp, tesislerde yap- min etmedik. Buraya gelip görün-
ce, ben ve diğer üye arkadaşlarımı
oldukça şaşırttınız. Bu yüzden ben
ve branş sorumlularımızın hazırla-
dığı raporlar, oldukça iyimser. Te-
sislerin yapımını gördükçe, branş
sorumlularınızın tesis yapımında-
ki yer tespitlerinin ne kadar doğru
olduğunu gördük” dedi.
Böyle büyük inşaat projelerini
yerine getiren ve başaran tek ülke
olduğumuzu dile getiren Ulp, bu-
nun en büyük sebeplerinden birinin

24 Gençlik ve Spor KASIM ’09


ler sonucunda oldukça yorulduk-
larını, ancak bu yorgunluk sonu-
cunda elde edilen başarıdan dola-
yı keyif aldıklarını belirtti. Kork-
maz, 12-15 Kasım tarihleri ara-
sında FISU Yönetim Kurulu’nu
Erzurum’da ağırlamaktan mutlu
olacaklarını ve Üniversite Spor-
ları Federasyonu (FISU) Başkanı
George Killian’ı Erzurum’da gör-
mekten onur duyacaklarını söyle-
di ve “Bu incelemeler sonucun-
da varılan sonuçlar yaşama geçi-
lecek. Uyarılarınız bizim için yol
gösterici olacaktır” dedi.
Ulp, “Mayıs ayında yaptığı-
mız incelemelerde gördük ki, Er-
çok iyi siyasi destek almak olduğu- şekkür ederim.” diyerek sözlerine zurum çalışmalarda oldukça faz-
nu söyledi. “Oyunlara genel koordi- devam eden FISU Denetleme Ko- la yol kat etti. O tarihten bu ya-
natörün atanması ve atanan kişinin mitesi Başkanı, Bekir Korkmaz’a na istediğimiz ilerleme raporların-
sadece bu işle ilgilenmesi, oyunla- da başarılar diledi. da, Erzurum’u yoğun bir çalışma
rı ne kadar ciddiye aldığınızın bir temposu içerisinde gördük. Bizim
göstergesidir. Mart ayında incele- FISU başkanı da belirlediğimiz program takvimi ile
meler için yeniden Erzurum’da ol- Erzurum’a gelecek Erzurum’un yapmış olduğu çalış-
mayı çok istiyoruz. Bu toplantı ve 2011 Universiade Genel Koor- malar birbirine paralel olarak gidi-
ziyaret, gerçekten başarıydı. Sıcak- dinatörü Bekir Korkmaz, üç gün yor. Bu da bizi ve teknik heyetimi-
kanlı misafirperverliğiniz için te- boyunca yapılan bu inceleme- zi oldukça memnun ediyor” dedi.

ERZURUM’DA bulunan FISU


heyetiyle bir dizi toplantılar
yapan Gençlik ve Spor Genel Akgül ve
Müdürü Yunus Akgül ile Baş-
bakan Danışmanı ve Ulusla-
rarası Spor Organizasyon-
Atalay ‘zirve’
ları Baş Koordinatörü Meh-
met Atalay, 3200 rakımlı Pa- yaptı
landöken Dağı’nın zirvesine
çıktılar.
Toplantıların ardından
dağın zirvesine çıkan Yunus
Akgül, Mehmet Atalay, Tesis-
ler Daire Başkanı Hasan Hü-
seyin Şen, Erzurum Gençlik
ve Spor İl Müdürü Fatih Çin-
timar ve beraberindeki he-
yet, şehre kuş bakışı baktı.
Yol boyunca yapılan kayak
tesislerinde de incelemeler-
de bulunan ayrıca zirvedeki
TRT vericisinin kulesine de
tırmanan Akgül ve Atalay,
yetkililerden kule hakkında
bilgi aldı.

25
2011 Erzurum Haber

TSYD’den ‘Erzurum’a
çıkarma
Türkiye Spor Yazarları gün sabahı tarihi Erzurum Evleri’ni
Derneği Yönetim gezen TSYD Yönetim Kurulu, yo-
ğun ve verimli geçen bir ziyaret
Kurulu, 2011 Üniversite sonunda şehirden ayrıldı.
Kış Oyunları ile ilgili
çalışmaları görmek için ‘‘2011’e Doğru
Erzurum’a geldi. Erzurum’’ paneli
Doğu Anadolu Gazeteciler Ce-
miyeti tarafından Erzurum’da Çintimar’ın katıldığı panelde, Ata-

T
ürkiye Spor Yazarla-
2011 yılında yapılacak Üniversi- türk Üniversite’sinden kalabalık
rı Derneği Başkanı Esat
te Kış Oyunları ile ilgili Atatürk bir genç topluluğu da dinleyiciydi.
Yılmaer başkanlığında-
Üniversitesi’nde ‘2011’e Doğru Konuşmacılar, 2011 yılında
ki TSYD Yönetim Kuru-
Erzurum’ adlı panel düzenlendi. Erzurum’da yapılacak Üniversite
lu ve spor yazarları, 2011 Univer-
Erzurum Valisi Sabahattin Öz- Kış Oyunları ile ilgili olarak proje,
siade Kış Oyunları için yapımı de-
türk, Başbakan Danışmanı ve program, çalışma ve önerilerini di-
vam eden tesislerde incelemeler-
Uluslararası Spor Organizasyonla- le getirdiler.
de bulundu. Doğu Anadolu Gaze-
rı Baş Koordinatörü Mehmet Ata-
teciler Cemiyeti’nin ev sahipliği- Atalay: Erzurum’da
lay, Erzurum Büyükşehir Belediye
ni yaptığı geziye, Başbakan Danış- yeni bir dünya
Başkanı Ahmet Küçükler, 2011 Er-
manı ve Uluslararası Spor Organi-
zurum Universiade Genel Koordi- kuruluyor
zasyonları Baş Koordinatörü Meh-
natörü Bekir Korkmaz, TSYD Ge- Uluslararası Spor Organizas-
met Atalay, 2011 Erzurum Univer-
nel Başkanı Esat Yılmaer ve yö- yonları Baş Koordinatörü Mehmet
siade Genel Koordinatörü Bekir
netim kurulu üyeleri, Erzurum Atalay konuşmasında, Erzurum’da
Korkmaz ile Erzurum Gençlik ve
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih yeni bir dünya kurulduğunu ve ge-
Spor İl Müdürü Fatih Çintimar da
katıldı.
TSYD Yönetim Kurulu Üyeleri
ilk gün spor tesislerini ve şehrin ta-
rihi mekanlarını gezdiler. Erzurum
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün
Gençlik Merkezi’ne giderek, genç-
lerin yaptığı sosyal ve kültürel et-
kinlikleri incelediler. Birinci gün,
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın
verdiği yemekle sona erdi.
İkinci gün Doğu Anadolu Ga-
zeteciler Cemiyeti’nin tertipledi- TSYD
Yönetim
ği ‘2011’e Doğru Erzurum’ ad-
Kurulu
lı panele katılan gazeteciler, ar- Üyeleri,
dından yoğun kar altında Atlama tarihi
Kuleleri’nin inşaatının bulunduğu Erzurum
tepeye çıktılar ve Erzurum Valisi Evleri’ne
hayran
Sebahattin Öztürk’ün verdiği ye- kaldı...
mekle günü tamamladılar. Üçüncü

26 Gençlik ve Spor KASIM ’09


‘2011’e Doğru Erzurum’ Paneli

lecekte Erzurum’un spor ve turiz- Yılmaer: Erzurum sporcuların Türkiye’de olmayan


min başkenti olacağını, 2011 yılın- bir dünya kenti spor dallarında şampiyonlarla ya-
da Erzurum da yapılacak Üniversi- rışacağını, bunun Türkiye açısın-
te Kış Oyunlarının başta Erzurum TSYD Yönetim Kurulu Başka- dan muhteşem bir gelişme oldu-
olmak üzere Türkiye için müthiş nı Esat Yılmaer de, Erzurum’a bir ğunu ifade eden Yılmaer, tesisler-
bir fırsat olduğunu söyledi. dünya kenti olma yolunda, büyük deki ilerlemeden mutlu oldukları-
Baş Koordinatör Mehmet Ata- sıçrama yaşatan herkese teşekkür nı ve 2011 Erzurum Universiade’ı
lay, ‘‘Dünya çapındaki böyle bir ederken, 2011 Universiade Oyun- önce Türkiye’ye, sonra da dünyaya
organizasyonu tanıtmak, hepimizin ları esnasında ve sonrasında, tüm tanıtmanın herkesin görevi olduğu
boynunun borcudur’’ dedi. 2011 dünyanın Erzurum’u konuşacağı- gibi TSYD’nin de görevi olduğunu
Universiade sonrası, Erzurum’daki nı, Erzurum’un bu anlamda çıta- sözlerine ekledi.
tesislerin asla atıl kalmayacağını yı yükseltip, artık kış olimpiyatla-
belirten Atalay “Kar, bundan son- rına talip olması zamanının geldi- Hiçbir problemimiz yok
ra Erzurum için külfet değil, nimet ğini söyledi. Erzurum’a dünya ça- 2011 Universiade Genel Koor-
olacak’’ dedi. pında sporcuların geleceğini, Türk dinatörü Bekir Korkmaz, 2011 Uni-
versiade ile ilgili yoğun bir prog-
ram yaşadıklarını, tesis ve kaynak
konusunda hiçbir problem olmadı-
ğını, yakın zamanda 2011 Univesi-
ade ile ilgili projeleri de hayata ge-
çirerek Erzurum’un tanıtımını en
iyi şekilde yapacaklarını söyledi.
Çintimar: Hedef
madalya kazanmak
Erzurum Gençlik ve Spor İl
Müdürü Fatih Çintimar , “2011
Universiade’ ın Erzurum’a alın-
masında emeği geçenlere teşekkür
ederek, 2011 Universiade’ın mü-
kemmeliyeti için çabalayacakları-
nı, hedeflerinin oyunlarda madalya
kazanmak olduğunu, hem Çin’den
yarışmacı sporcular getirerek, hem
Spor yazarları Erzurum’un simgesi
Çifte Minare’nin önünde... de kendi sporcuları ile madalya
mücadelesi vereceklerini söyledi.

27
2011 Erzurum Haber

‘‘Türkiye’ye imreniyorum’’
Zarif yapısı, içten

F
ISU’da ücret almadan
gönüllülük üzerine gö- davranışları ve
rev yapan Kairis Ulp, es- hanımefendi
ki bir basketbolcu ve ül-
kesi Estonya’da uluslararası spor görüntüsüyle dikkat
komitesinde çalışıyor. Türkiye’nin çeken FISU Heyeti
zengin kültürüne olan beğenisi- Denetleme Kurulu
ni, Erzurum’un milli kıyafeti olan Başkanı Kairis Ulp, tam
Bindallı’yı giyerek gösterdi. Türk bir Türkiye hayranı…
halkının sıcak ve samimi davra-
nışlarını dünyanın hiçbir ülkesinde ha önce düzenlenen oyunların bir-
göremediğini belirten Kairis Ulp, çoğu farklı bölgelerde yapıldı. Bu
Türkiye’nin çok güçlü ve büyük durum sporcuları çok yordu. Bun-
bir ülke olduğunu, bundan dolayı dan dolayı Erzurum’un konu-
ülkemize imrendiğini söylüyor. mu mükemmel. Tüm spor ak-
Türkiye artık tivitelerinin il içinde yapıla-
cak olması, Erzurum’daki Kış
bir spor ülkesi
Oyunları’nın başarısını en üst
Erzurum’da tesislerde gördük- seviyeye çıkaracaktır’’ sözle-
leri ilerlemenin yanı sıra, Türk hal- riyle, Erzurum’a olan inancı-
kının heyecanının da kendisini çok nı dile getiriyor.
etkilediğini ifade eden Ulp, ‘‘Türk-
lerde bu heyecan olduğu müddet- Erzurum’un geri
çe, her türlü zorluğun üstesinden dönüş şansı yok
kalkabilir ve dünyanın en zorlu Üniversite Kış
spor organizasyonlarını çok başa- Oyunları’nın, Erzurum’a
rılı bir şekilde gerçekleştirebilir- her anlamda çok büyük kat-
ler. Türkiye, çok büyük spor orga- kılar yapacağına işaret
nizasyonlarının üstesinden gelebi- eden FISU Denetleme Ku-
liyor ” diyor. rulu Başkanı Kairis Ulp,
‘‘Bundan dolayı Erzurum halkı
Erzurum’un konumu bu organizasyonu önemsemeli.
muhteşem Özellikle üniversite gençleri ve
1997 yılından beri kış oyunları- Erzurum’daki tüm sivil toplum
nın, 1999 yılından bu yana ise FISU örgütleri, kış oyunlarının ba-
bünyesinin içinde olan Kairis Ulp, şarısı için güç birliği yapma-
şimdiye kadar en başarılı Üniversi- lı. Erzurum’un yükü çok ağır
te Kış Oyunları’nın Çin’in Harbin ve Erzurum’u artık zorlu bir ‘‘Korkmaz, bizim için şans’’
kentinde düzenlendiğini söyler- süreç bekliyor. Olimpiyat gibi çok Universiade Genel
ken, Türkiye’nin Harbin’i gölgede kapsamlı organizasyonları yapmak Koordinatörlüğü’ne atanan Bekir
Korkmaz’ın insani yönü en üst se-
bırakacak yeni bir Üniversite Kış kolay iş değildir. Bizim Türkiye’ye viyede. Ayrıca tam bir profesyo-
Oyunları’na imza atacağına tüm olan inancımız sonsuz. Ayrıca bu nel. Bu özelliklerinden dolayı Bekir
kalbiyle inandığını ifade ediyor. dakikadan sonra Erzurum’un geri Korkmaz ile çok güzel işlere im-
‘‘Erzurum’daki oyunların lokal bir dönüş şansı yok. Erzurum, bu or- za atacağız. İş birliğini seven, sa-
yerde yapılacak olması, hem spor- mimi bir insan. Türkiye Üniversi-
ganizasyonu mutlaka yapacak ama
te Sporları Federasyonu Başkanı
cular hem oyunlara katılacak ülke biz çok başarılı olmasını arzuluyo- Kemal Tamer ve Korkmaz ile, her
idarecilerini memnun edecek. Da- ruz” diye konuşuyor. türlü zorluğun altından kalkacağı-
mıza inanıyorum.

28 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Federasyon Haber

GSGM Kupası
Gerard Flynn’ın!
GENÇLİK ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası’nı, Si-
ec Binicilik Kulübü’nden ‘‘Corat’’ isimli atıyla Gerard Flynn ka-
zandı. Ankara Capital Country Clup Binicilik Tesisleri’nde ya-
pılan, toplam 2 bin lira ödüllü GSGM Kupası’nda 20 sporcu ya-
rıştı. Siec Kulübü’nden Ge-
rard Flynn ‘‘Corat’’ isimli
atıyla, parkuru 66,75 saniye-
de hatasız tamamlayarak bi-
rinci oldu. Flynn, 900 lira pa-
ra ödülü aldı.
Kupada ikinciliği, yine
Siec Binicilik Kulübü’nden
Çağrı Başer, ‘‘Boemerang’’
isimli atıyla alırken, Karagücü
Binicilik ekibinden Kıdemli
Başçavuş Kadir Kartal, ‘‘Rü-
ya’’ isimli atıyla üçüncü oldu.

29
Federasyon Haber

Tekerlekli
sandalye
‘engel’
30
tanımadı!
Gençlik ve Spor KASIM ’09
31
Federasyon Haber

Adana’da Tekerlekli
Basketbol nefes kesti
5
İki yılda bir düzenlenen -15 Ekim tarihinde Ada- Avrupa Tekerlekli Basketbol
Avrupa Tekerlekli na Yüreğir Spor Salo- Şampiyonası’nda birbirinden harika
nu ve Menderes Spor maçlar ortaya koyan Türk Basketbol
Sandalye Basketbol Salonu’nda toplam 47 mü- Milli Takım sporcuları, elde ettikleri
Şampiyonası, ilk kez sabakanın yapıldığı şampiyonaya başarılarla tüm Türkiye’ye haklı bir
Türkiye’de yapıldı. İngiltere, Almanya, İsrail, İsveç, gurur yaşattı. 10 gün boyunca 12 ül-
Tekerlekli Basketbol Fransa, İspanya, Türkiye, İtalya, kenin Adana’daki şovuna ortak olan
Milli Takımı, Adana’da Polonya, Hollanda, Belçika ve İs- seyirciler tribünleri tıklım tıklım
viçre olmak üzere, Avrupa’nın en doldururken, ortaya konulan müca-
tarih yazdı.
iyi 12 Milli Takımı katıldı. deleler herkesi mest etti.

Türkiye-İngiltere yarı final maçını


Adana Valisi İlhan Atış, Gençlik
ve Spor Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Ali Babacan, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aytaç
Durak, Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu Başkanı
Mustafa Veysel Gülpınar,
Dünya Engelliler Spor Federas-
yonu Başkanı Maureen Orchard,
Avrupa Engelliler Spor Fede-
rasyonu Başkanı Jan Berling,
Basketbol Federasyonu Başkanı
Turgay Demirel de izledi.

32 Gençlik ve Spor KASIM ’09


IWBF Avrupa
Kongresi
Adana’daydı
ULUSLARARASI Tekerlekli Sandalye
Basketbol Federasyonu (IWBF), Av-
rupa Kongresi ve Forum için bu yıl
Adana’yı seçti. 13 Ekim 2009 tari-
hinde Adana Hilton Oteli’nde yapılan
IWBF Avrupa Kongresi’ne, 20’den
fazla ülkeden 300 dolayında konuk
katıldı. Avrupa Şampiyonaları’nda
uygulanacak kurallar ve grupların
oluşturulması, eleme, Avrupa kupa-
larında puanlama sistemleri, genç
oyuncularla ilgili düzenlemeler, me-
najerlik sistemi, minimal engellilik
derecesi, doping kontrolleri ve pro-
sedürleri, tekerlekli sandalye bas-
ketbolu ve istatistik programları kul-
lanımı konularının ele alındığı kong-
rede, komisyonlarca hazırlanan ra-
Avrupa 2.si olduk atışları sonucu, salondan 64-52’lik porlar da görüşülerek karara bağlan-
skorla mağlubiyetle ayrılırken, gü- dı ve Uluslararası Tekerlekli Sandal-
Türkiye, İsviçre, Fransa, İngil-
müş madalyayı boynuna takıyor- ye Basketbol Federasyonu’nun ma-
tere, İsveç ve Polonya’nın bulun- li rapor ve bütçeleri oylandı.11-12
du. Şampiyonada İngiltere üçün-
duğu A Grubunda yaptığı 5 maçta Ekim’de düzenlenen Forum’da ise,
cü, Polonya dördüncü, Fransa be-
2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eder- tekerlekli sandalye basketbolunun
şinci, Almanya altıncı, İspanya ye- geleceği tartışmaya açıldı.
ken, kıl payı çeyrek final vizesini
dinci, İsrail ise sekizinci oldu. Avrupa Tekerlekli Sandalye Bas-
aldı. Grupta ilk maçını İsviçre’ye ketbol Şampiyonası’nın Adana’da
Avrupa Tekerlekli Basketbol
karşı yapan ve rakibini 65-53’lük düzenlenecek olması, bu kongrenin
Şampiyonası’nın sayı kralı ise Öz-
skorla deviren ay-yıldızlı ekibi- Adana’da yapılmasında büyük bir
gür Gürbulak oldu. rol oynadı.
miz, ikinci maçını Fransa ile yaptı.
Şampiyonada ilk üçe giren İtal-
Üçüncü uzatma devresinde rakibi-
ya, Türkiye ve İngiltere’ye madal-
ne 84-89 kaybeden Türkiye, üçün-
ya ve kupalarını Adana Büyükşe- Engelliler için
cü karşılaşmasında İngiltere’ye 67-
77 yenilerek işi zora soktu. Türki-
hir Belediye Başkanı Aytaç Durak, iş birliği
Avrupa Engelliler Spor Federas-
ye dördüncü karşılaşmada, 2007 yı-
yonu Başkanı Jan Berling ve Tür- AVRUPA Tekerlekli Basketbol Fede-
lının Avrupa Şampiyonu İsveç’i 67- rasyonu (IWBF) Kongresi’nde, Tür-
kiye Bedensel Engelliler Federas-
57 yenerek derin bir “oh” çekti. Ay- kiye Bedensel Engelliler Spor Fede-
yonu Başkanı Mustafa Gülpınar
yıldızlı ekibimiz son maçında ise rasyonu, Çukurova Üniversitesi ve
tarafından verildi. IWBF arasında üçlü işbirliği proto-
Polonya’ya 63-54 kaybetmesine
İsrail ile karşılaştığı çeyrek fi- kolü imzalandı. İşbirliği protokolü,
rağmen çeyrek final vizesini aldı. Hilton Oteli’nde Çukurova Üniversi-
nal mücadelesinden 70-64 ga-
lip ayrılan Türkiye, bu sonuçla tesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğ-
Grupta vasat, lu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor
finallerde muhteşemdik 2010 yılında İngiltere’de yapıla- Federasyonu Başkanı Mustafa Gülpı-
cak olan Tekerlekli Sandalye Dün- nar ve Avrupa Tekerlekli Sandalye
Grup maçların aksine, çeyrek fi- ya Şampiyonası’na, doğrudan git- Basketbol Federasyonu Başkanı Jan
nalde B Grubu’nun namağlup lide- me hakkını da elde etti. Berteling arasında imzalandı.
ri İsrail’i muhteşem bir oyun sonra-
sı 70-64’lük skorla alt eden Türki-
ye, yarı finalde de İngiltere’yi 75-
69 yenerek, finalde İtalya’nın ra-
kibi oldu. Güçlü rakibi karşısında
yine başarılı bir performans orta-
ya koyan basketbolcularımız özel-
likle serbest atışlardaki isabetsiz

33
Federasyon Haber

Adana’daki Avrupa
Tekerlekli Basketbol
Şampiyonası’nda Avrupa
Türkiye’nin gurur
ikincisi olarak büyük bir
başarıya imza atan Milli
Takım’da yeni hedef;
önce dünya, ardından
kaynağı olacağız
olimpiyatlarda madalya
kazanmak…

T
ürkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonu
Başkanı Mustafa Gülpı-
nar, “Federasyonumuz
Türkiye’nin gurur noktalarından
biridir. Avrupa Şampiyonası’nda
sporcuların ortaya koyduğu müca-
delenin, şampiyonaya katılan diğer
takımlar tarafından da ayakta al-
kışlandığını ifade etti. “Tüm dün-
ya, çok yakında Türkiye’nin adı-
nı Federasyonumuz sayesinde da-
ha çok duyacak. Biz ortaya koy-
duğumuz program çerçevesinde,
her yıl, bu branşta başarımızı kat-
lıyoruz. Geçen sene, Avrupa’da se-
kizinci olduk. Bu sene, Adana’da düşünüyorum. Kulüp yöneticileri- “ACINMAK DEĞİL
şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. nin seslerini duyuramadıkları yer- ÖRNEK ALINMAK
Bundan sonraki hedefimiz ön- lerde, bedensel engellilerin sıkıntı- İSTİYORUZ”
ce dünya, ardından 2012 Lond- ları daha da büyüyor. Yerel yöne-
ra Olimpiyatları’nda kürsüye çık- timlerle sorun yaşanmayan şehir- Bedensel engelli camiası olarak
mak. Bunu da başaracak güçteyiz” lerde, kulüpler çok daha iyi nokta- en önemli mücadelelerimizden
diyerek hedef büyüttü. lara gelebiliyor” şeklinde konuştu. birisi, vatandaşlarımızın manta-
Başkan Gülpınar, Adana’da ka- litesine, algılamalarına ve ina-
litesi çok yüksek ve akıllarda kala- Gurur kaynağı olacağız nışlarına karşı verdiğimiz mü-
cadeledir. Biz bir spor camiası-
cak bir organizasyona ev sahipliği Bedensel engelli bir sporcunun yız. Spor yapan bedensel engelli
yaptıklarını ifade etti. tüm hayatının, başlı başına bir mü- vatandaşlar acınacak değil, ör-
cadele içinde geçtiğini ifade eden nek alınacak bireylerdir. Beden-
Yerel yönetimler sel engelli aktiviteleri, bir bire-
Gülpınar sözlerini şöyle noktala-
destek olmalı dı: “Sosyal ve günlük yaşamsal
yi rehabilite etmekten çok daha
önemli bir kavramdır. Temsil et-
En büyük sıkıntılarının mad- alanların, mimari ve fiziksel ye- tiğim Bedensel engelli spor ca-
di imkansızlıklar olduğunu ifade tersizliklerine girmeden, bilinçsiz miasının başkanı olarak, çalış-
eden Gülpınar, “Maddi imkansız- ve de kadercilik anlayışını yanlış malarımıza sosyal aktivite ola-
rak bakılmasına kesinlikle karşı-
lıklar; malzeme temininde ve ula- algılamış halkın, anlamsız ve tu- yım. İfadelerimin tümünde duy-
şım imkanlarını kısıtlı hale geti- haf bakışlarına maruz kalmak bile gusal değil, mantıksal bir taraf
riyor. Tabi burada kulüplerin ye- çok büyük bir mücadeledir. Fede- vardır. İnancım odur ki; TBESF
rel yönetimlerle temas halinde ol- rasyon olarak hiçbir şekilde ümit- bünyesindeki 13 branşta faa-
liyet gösteren sporcularımız,
maları gerekiyor. Yerel yönetimle- siz değiliz. Bir kaç yıl içerisinde
Türkiye’nin en azimli sporcuları-
rin özellikle Spor kulübü bulunan uygulayacağımız projelerle, spor dır. Bunu zamanla Türk halkı da
bedensel engelli derneklerine daha manasında Türkiye’nin sesini tüm anlayacak diye düşünüyorum.
çok destek çıkmaları gerektiğini Dünya’da duyuracağız.

34 Gençlik ve Spor KASIM ’09


35
Kapak

GSGM’den
kış sporları atağı

Doğu Karadeniz, Doğu Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet mazlarından birisi olarak görüyoruz.
Anadolu ve Güneydoğu Bakanı Faruk Nafız Özak, Doğu Ka- Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve
radeniz, Doğu Anadolu ve Güneydo- Güneydoğu Anadolu’nun belirli ille-
Anadolu’nun bazı illerinin ğu Anadolu illerini kapsayacak ye- rini içine alan, yeniden bir yapılan-
kış sporları açısından ni bir kayak ve kış sporları projesini ma içine giriyoruz. Türkiye’de ye-
büyük bir potansiyele hayata geçireceklerini açıkladı. ni bir kayak ve kış sporları hamle-
sahip olduğunu belirten si başlatıyoruz. Zira bu bölgelerimiz
Kış sporları hamlesini kış sporları açısından çok büyük bir
Gençlik ve Spordan başlatıyoruz potansiyele sahip’’ dedi.
Sorumlu Devlet Bakanı
Bakan Özak, bu bölgelerin kış
Faruk Nafız Özak, sporlarının yapılabilmesi açısından
Türkiye’de büyük bir büyük potansiyele sahip olduğunu
kayak projesini hayata belirterek, ‘‘Ne yazık ki günümüzde,
geçiriyor. Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip bir
ülkede, kış olimpiyatlarında yarışa-

G
ençlik ve Spor Genel cak sporcumuz yok. Neden? Çünkü
Müdür Yardımcısı Meh- geçmişte bu bölgelere ve bu sporlara
met Kocatepe, ile bir- gereken önem verilmediği gibi, yatı-
likte Gümüşhane, Ri- rımlar da yapılmadı. Oysa hükümeti-
ze, Artvin, Ardahan, Iğdır, Kars ve miz ve Başbakanımız sporu önemsi-
Erzurum’u kapsayan bir geziye çıkan yor. Sporu, Türkiye’nin olmazsa ol-

36 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Gençlik ve
Spordan
Sorumlu Devlet
Bakanı Faruk
Nafız Özak,
Gençlik ve Spor
Genel Müdür
Yardımcısı
Mehmet
Kocatepe
ile birlikte
Gümüşhane,
Rize, Artvin,
Ardahan,
Iğdır, Kars
ve Erzurum’u
kapsayan bir
geziye çıkarak
bazı tesislerde
incelemelerde
bulundu.

Yeni tesisler yapılacak


Beraberindeki heyetle ilk olarak
Gümüşhane Çakırgöl’e gelen Ba- Bitlis’te eğitim
semineri
kan Faruk Nafız Özak, daha sonra
Rize Ayder Kayak Merkezi ile Art-
vin Atabarı Kayak Merkezi’nde in-
celemelerde bulundu. Bazı tesisle- let Bakanı Sayın Faruk
GENÇLİK ve Spor İl Dev
rin yeni yapılacağını, bazı tesislerin ız Özak ile Gençlik ve
Müdürlüğü’nde görev ya- Naf
ise yenileneceğini ifade eden Bakan r Genel Müdür Yardım-
pan personele yönelik hiz- Spo
Özak, bu bölgelerde yapılacak yatı- Mehmet Kocatepe de,
met içi eğitimin ilki, Genç- cısı
rımlarla, kış turizminin gelişeceği- is iline ziyaretleri esna-
lik ve Spordan Sorumlu Bitl
ni, yatırımları en kısa sürede yapa- a eğitim programına ka-
Devlet Bakanı Faruk Nafız sınd
rak Anadolu’nun bu bölgelerini te- ak, kursiyerlerle birlik-
Özak’ın katılımıyla Bitlis’te tılar
sislerle donatacaklarını ve kış turiz- an geçirdiler. Genç-
yapıldı. Gençlik ve Spor İl te zam
mini canlandıracaklarını söyledi. Spor Genel Müdürlü-
Müdürlükleri’nde görev ya- lik ve
fından Bitlis Gençlik
pan personele yönelik ola- ğü tara
Spor İl Müdürlüğü’nde
rak, 5510 sayılı Sosyal Si- ve seminere,
ekleştirilen
gortalar ve Genel Sağlık Si- gerç
ıştay Başkanlığı’ndan
gortası Kanunu ile Kamu Say
denetçi Salim Demirel,
İhale Kanunu hakkında bilgi- Baş
um İç Denetim Birim
ler vermek amacıyla, 4 grup- Kur
kanlığı’ndan İç denetçi
ta düzenlenecek olan KİK ve Baş
ah Kar ve Süleyman
SGK eğitim seminerlerinin Emrull
ğrul, Kamu İhale Kanu-
ilki, 06-08 Ekim 2009 tarih- Ertu
kında bilgiler vermek
lerinde Bitlis ilinde gerçek- nu hak
katıldılar.
leştirildi. Spordan Sorumlu için

37
Federasyon Haber

146 ülke
içinde
dördüncüyüz
Dünya 19. Erkekler ve 12. Bayanlar Büyükler
Tekvando Şampiyonası,
Şampiyonası Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’da düzenlendi.

T
ekvandoda, şimdiye ka- Bahri Tanrıkulu, üçüncü
dar yapılan dünya şam- kez dünya şampiyonu
piyonaları içindeki en
kalabalık organizasyon Erkeklerde 87 kiloda Bah-
olan 2009 Kopenhag Dünya Tek- ri Tanrıkulu, altın madalya alarak
vando Şampiyonası’nda, 146 ülke- dünya şampiyonu oldu. Şampiyo-
ye mensup 1000’in üzerinde spor- nanın dördüncü gününde tatami-
cu mücadele etti. Rekor bir katı- ye çıkan ve ilk turu maç yapma-
lımın olduğu, böylesine kalabalık dan geçen Tanrıkulu, 2. turda Öz-
ve zorlu bir şampiyonada başarı- bek Igor Li ile karşılaşarak, maçı
lı bir sınav veren Türkiye, 1 altın, 7-0 kazandı. 3. turda Alman Ro-
ve 3 bronz madalya ile Kore, İran, bert Vossen’i 3-1, çeyrek finade
İspanya’nın ardından takım dör- Macar Balazs Toth’u 5-0, yarı fi-
düncülüğünü kazandı. nalde İranlı Yousef Karami’yi 5-2

38 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Kopenag’da mücadele
eden Tekvando
Milli Takımı

ERKEKLER
54 kg Remzi Başakbuğday
58 kg Fırat Pozan
63 kg Cem Uluğnuyan
68 kg Servet Tazegül
yendi. Finalde İtalyan Carlo Mol- yonanın üçüncü gününde tatami- 74 kg Rıdvan Baygut
fetta ile karşılaşan Tanrıkulu, nor- ye çıkan erkekler 63 kiloda Cem 80 kg Serdar Yüksel
mal süresi ve uzatması 2-2 sonuç- 87 kg Bahri Tanrıkulu
Uluğnuyan da, yarı finalde Kore-
+87 kg Soner Pınarcık
lanan karşılaşmada hakem kara- li Hyo-seob Yeom’a 8-5 yenildi
rıyla maçı kazanarak, dünya şam- BAYANLAR
ve bronz madalyada kaldı. Erkek-
piyonu oldu. ler 68 kiloda Servet Tazegül ise ilk 46 kg Rukiye Yıldırım
49 kg Sevde Mavi
turu maç yapmadan geçip, çeyrek
Aydın, Uluğnuyan ve 53 kg Sibel Yıldırım
finalde Koreli Inn-kyu Lee’yi 7-3 57 kg Zeynep Kirez
Tazegül’den bronz… yendi ve yarı finale yükseldi an- 62 kg Sibel Sağır
Bayanlar 73 kiloda Furkan cak yarı finalde İranlı Mohammad 67 kg Nur Tatar
Asena Aydın, yarı finalde Kore- Bagheri Motamed’e 4-3 kaybede- 73 kg Asena Furkan Aydın
li In-jong Lee’ye 4-0 yenilerek rek, bronz madalya ile yetinmek +73 kg Burcu Sallakoğlu
bronz madalya kazanırken, şampi- zorunda kaldı.

Servet Tazegül-Mohammad Bagheri müsabakası. Madalya kazanan sporcularımız bir arada...


39
Röportaj

40 Gençlik ve Spor KASIM ’09


ÜÇÜNCÜ KEZ
DÜNYA ŞAMPİYONU
Danimarka’nın
Kopenhag kentinde
yapılan Dünya Tekvando
Şampiyonası’nda 87
kiloda altın madalya
kazanan Bahri
Tanrıkulu, üçüncü
şampiyonluğuna
ulaşarak kırılması
güç bir rekora imza
atarken, tekvandonun
da yüz akı oldu.

41
Röportaj

Röportaj: Emine UYGUN

S
por yaşantısı boyunca
üçüncü dünya şampiyon-
luğuna Danimarka’nın
Kopenhag kentinde ula-
şan başarılı sporcumuz, son he-
definin 2012 Londra Olimpiyatla-
rı olduğunu söylüyor. Uluslarara-
sı şampiyonalarda elde ettiği ba-
şarılarla tekvandonun yüz akı ol-
maya devam eden Bahri Tanrıku-
lu, Kopenhag’da da 87 kiloda al-
tın madalya kazanarak bu alanda
rakipsiz olduğunu bir kez daha is- Antalya’da ikamet ettiklerinden, du. Bir gün doktor anneme, “Eğer
patladı. ben de Antalya’da yaşıyorum. Ye- bu çocuğun iyileşmesini istiyor-
“Kariyerimde Avrupa, dünya ni kulübüm Kocaeli Büyükşehir san ona spor yaptır” dedi. Annem
şampiyonlukları var. Ancak tek ek- Belediyesi. Kulübümün, şampiyon de evimizin yakınında bir spor sa-
siğim olimpiyat altını. Tek hedefim olmamda çok büyük katkısı var. lonuna beni götürerek tekvandoya
2012 Londra Olimpiyatları’nda al- Senin spora başlama hikayen başlattı. Başlayış o başlayış. Bu-
tın madalya kazanıp spor yaşantı- biraz farklı olmuş değil mi? gün dünyanın zirvesindeyim.
ma nokta koymak” diyen Bahri, şu Doğduğumda çelimsiz ve za- Spor dışında, para kazanıyor
aralar şampiyonlukla birlikte, baba yıf bir çocuktum ve sürekli ola- musun?
olacağının heyecanını da yaşıyor. rak hastalanıyordum.Annem be- Spordan kazandıklarımla iş ha-
Ankara’da doğdun, ailen ni sürekli olarak doktora g ö t ü - yatına atıldım ve bir tekstil firması
Diyarbakırlı, bir evin rüp ilaçlar alıyor- kurdum. Ancak, spordaki başarı-
Antalya’da, bir evin Konya’da, mı ticaret hayatında göste-
kulübün Kocaeli’nde… Nerede remedim. Bir Avrupa ve
yaşıyorsun? dünya şampiyonluğu-
1980 yılında Ankara’da doğ- nun parasını ticarette
kaybettim. Bundan
dum. Babam Diyarbakırlı oldu-
sonra ticaret mi, as-
ğu için, Diyarbakırlı’yım. Fakat
la! Avustralya’dan
amcalarım ve yakın akrabalarım
aylık 20 bin dolara
antrenörlük tekli-
fi yapıldı, ancak
faal spora devam
ettiğim için bu
teklifi kabul et-
medim.

42 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Medya nerede?
rlu ev-
Amatör sporcular, çok zo
ru pa , dünya,
relerden geçerek Av
rı elde
olimpiyat şampiyonlukla ra Olimpiyatları’nı iple çekiyo-
büyük
ediyorlar. Elde ettiğimiz rum. Orada altın madalya alıp, ak-
başarılara rağmen, yazıl
ı ve tif spor yaşantıma nokta koymak
TANRIKULU’NUN
am amız ŞEREF TABLOSU
görsel medyada yer alm istiyorum. Benden sonra, Milli ta-
r. Sıra-
bizlerin moralini bozuyo kımda olan kardeşim Çağrı Tanrı- 1999 Dünya İkincisi
elerin
dan futbol haberleri gazet kulu bu bayrağı devralacak. Sporu (Kanada)
n, be nim
manşetlerini süslerke bıraksam da, gözüm arkada kalma- 2000 Avrupa Şampiyonu
iyonlu-
elde ettiğim dünya şamp yacak, çünkü Çağrı var. 2001 Dünya Şampiyonu
olarak
ğu öte yandan bir haber Aktif sporu bırakınca, spor
(Güney Kore)
olm amalı. 2002 Avrupa Şampiyonu
değerlendiriliyor. Bu için ne yapmayı düşünürsün? (Samsun)
sp orun
Medya mutlaka amatör Sayın Genel Müdürümüz Yu- 2002 Dünya Kupası İkincisi
olmalı.
ve sporcusunun yanında nus Akgül’ün, şampiyon sporcuları
2004 Avrupa Şampiyonu
n ama-
Eğer böyle olursa, o zama aktif spor yaşantıları sonrası, spor
2004 Atina Olimpiyatları
nç sayısı İkincisi
tör sporlara yönelen ge teşkilatında görevlendirme projesi 2006 Avrupa İkincisi
daha da artar. 2007 Dünya Şampiyonu
çok doğru bir karar. Ben de, aktif
(Pekin)
Eşinle nasıl tanıştınız? spor yaşantım sonrası spor teşkila- 2009 Dünya Takımlar
2005 yılında İspanya’da yapılan tında yer alarak, Türk sporuna hiz- Şampiyonu (Azerbaycan)
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda met etmek isterim. Çünkü sporun 2009 Dünya Şampiyonu
çilesini ve problemlerini bilen bi- (Danimarka)
gönlümü, Avustralyalı dünya şam-
piyonu tekvandocu Tina Morgan’a risiyim.
kaptırdım. Sonra İzmir’deki 2005 Başarında Metin Şahin’in
Üniversite Yaz Oyunları’nda da- ne kadar payı var? EŞİ TİNA: TÜRKİYE
ha da yakınlaştık. Ardından Federasyon Başkanımız Me-
Avustralya’ya gittim ve Tina’nın tin Şahin tekvando için bulun-
HARİKA BİR YER
ailesiyle tanıştım. 2009 yılının maz bir şans ve başarımda çok bü- TÜRKİYE’DE bulunmaktan ve
Bahri Tanrıkulu ile evlenmekten
Ocak ayında evlendik. Tina, çok yük bir paya sahiptir. Sayın başka- dolayı mutluluğunu dile getiren
iyi bir psikolog. Birçok zorlu maç nımız sosyal bir insan. Herkes ile ve 2006 yılında Avustralya adına
öncesi beni motive ederek, maçlar- çok iyi diyalog kuruyor. Bu özel- tekvando dünya şampiyonu olan
dan galip çıkmamı sağladı. Ayrıca liğinden dolayı Dünya Tekvando Tina, “Türkiye muhteşem bir
tekvandoyu bilmesi, benim açım- ülke. Bahri müthiş bir profesyo-
Federasyonu’nun yönetim kurulu
nel. Üç defa dünya şampiyonu
dan çok yararlı. Zaman zaman,, üyeliğine
y ğ seçildi.ç olmak kolay iş değil. Şampiyon
devre aralarında bile bana taktik
ktik Motosiklet tutkun devam olmak zor ama orada sürekli
verdiği oluyor. ediyor mu? kalmak daha zor. Bundan dolayı
Bahri’ye çok saygı duyuyorum”
Şimdi baba oluyorsun… En büyük zevklerimden biri- derken, Bahri’nin en son dünya
Eşim Tina 3.5 aylık hami- mi- si motosiklete binmek ve hız şampiyonasındaki maçını he-
le ve bu nedenle büyük bir he-- yapmak. Ayrıca sinemaya git- yecandan izleyemediğini ifade
ediyor.
yecan yaşıyoruz. Bebeğimiz,, mek ve seyahat etmekten
Avustralya’da dünyaya gelecek. k. çok hoşlanırım. Artık mo-
Daha sonra Antalya’da yaşaya- a- tosiklet ile hız yapamı-
cağız. Antalya’da evimizi, şimdi-
mdi- yorum çünkü eşim izin
den aldık. Başbakan Recep Tay- vermiyor.
yip Erdoğan’ın “en az üç çocuk” uk”
temennisine destek veriyorum. Bu
konuda, eşimden de olur aldım. Ti-
na, “Bahri, herhelde üç defa dünya
ünya
şampiyonu olduğu için, üç çocuk cuk
istiyor” diye takılıyor.
Ailece tekvandocu olmak
nasıl bir duygu?
Spor yaşantımı bir olimpiyat
iyat
şampiyonluğu ile taçlandırmak k is-
tiyorum. Bunun için 2012 Lond-ond-

43
2011 Trabzon Haber

‘AKYAZI’nın Gençlik ve Spordan


Sorumlu Devlet
Bakanı Faruk
Özak, Akyazı Stat

yazısı yazılıyor projesini yapmayı


çok istediklerini
söyledi.

B
akan Özak, Trabzon Va- Başbakan projeyi
lisi Dr. Recep Kızılcık, destekliyor
Belediye Başkanı Dr. Başta Hüseyin Avni Aker Stad-
Orhan Fevzi Gümrük- yumu olmak üzere, bazı spor tesis-
çüoğlu, Uluslararası Spor Organi- lerinin devri ile yapılacak projenin
zasyonları Başkoordinatörü Meh- bulunduğu Akyazı sahili ve dol-
met Atalay, TAV Yönetim Kuru- gu alanında incelemelerde bulu-
lu Başkanı Hamdi Akın ile birlik- nan Devlet Bakanı Özak ve HDK
te, Akyazı Stadı’nın inşa edilece- üyeleri, yetkililerden bilgi aldı.
ği Akyazı beldesi sahilinde ince- Bakan Özak, 2016 Avrupa Futbol
lemelerde bulundu. İncelemelere, Şampiyonası’nı düzenlemeye ta-
Genel Koordinatör Nihat Doker lip bir ülke olarak statların moder-
ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şe- nizasyonuyla ilgili çalışmalar baş-
rif Özgür de katıldı. lattıklarını, Trabzon’da 2007 yı-

44 Gençlik ve Spor KASIM ’09


lında Akyazı Projesi’nin gündeme
geldiğini, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da bu projeye des-
Akyazı Projesi’ne
tek verdiğini ifade etti. İki yıl önce
hukuki alt yapısını oluşturdukları
projenin, altyapı çalışmalarının de-
medya ilgisi
vam ettiğini ve bu projenin yapıl- TRABZON’DA Akyazı projesine, ğı olarak gösterilen spor tesisleri
masını çok istediklerini söyledi. Trabzon’un yerel medyası yoğun ve Trabzon Otogarı’nda yaptıkla-
TAV Yönetim Kurulu Başkanı ilgi gösteriyor. Medya kuruluşları- rı incelemeleri, dakika dakika ta-
Hamdi Akın’la proje üzerinde fikir nın bu ilgisi, Gençlik ve Spordan kip etti.
Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Na- 2011 Avrupa Gençlik Oyunla-
alışverişinde bulunduklarını ve il-
fız Özak’ın, Akyazı’da yaptığı in- rı Medya Sorumlusu Murat Taşkın,
gili yerleri gezdiklerini kaydeden celemeler sırasında kendini gös- Trabzon’daki basın kuruluşlarının
Bakan Özak, yapımı üstlenecek terdi. Trabzon basını, ilk günde- kamuoyu adına her konuyu oldu-
müteşebbislerle görüşme aşama- me geldiği andan itibaren Akya- ğu gibi, Akyazı Projesi’ni de titiz-
sında olduklarını ve bu ay içinde zı projesini, çeşitli haberlerle sü- likle takip ettiğine dikkat çeke-
rekli gündemde tuttu. rek, bu projenin kamuoyuna mal
masaya oturacaklarını söyledi. Basın mensupları, Bakan Fa- edilmesi ve Trabzon’a kazandırıl-
Uluslararası Spor Organizas- ruk Nafız Özak, Başbakan Danış- ması noktasında, basının üzerine
yonları Başkoordinatörü Mehmet manı Mehmet Atalay ve işadamı düşen görevi fazlasıyla yerine ge-
Atalay ise, Akyazı Projesi’nin ilk Hamdi Akın’ın projenin inşa edi- tirdiğini ve bundan sonra da getir-
leceği Akyazı ile, projenin karşılı- meye devam edeceğini söyledi.
aşamasını oluşturan stadın 15 ay
gibi bir sürede tamamlanabilece-
ğini; böylece 2011 Avrupa Genç-
lik Oyunları’nın açılış ve kapanış
törenlerinin de görkemli bir şekil-
de, çağdaş bir spor tesisinde ger-
çekleştirme imkanı bulunduğu-
nun altını çizdi.

45
2011 Trabzon Haber

TRABZONSPOR’dan
2011’e destek

B
aşbakan Danışmanı ve Başkoordinatör Mehmet Atalay, Trabzonspor’u
Uluslararası Spor Orga- ziyaret ederek Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu
nizasyonları Başkoordi-
natörü Mehmet Atalay,
ile görüştü. 2011 Avrupa Gençlik Oyunları için,
Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret Trabzonspor’un her konuda desteği alındı.
ederek Asbaşkan Hayrettin Hacı-
salihoğlu ve bazı yöneticilerle gö- olarak, özellikle 2011’in tanıtımı- gulayarak, “Akyazı projesi baş-
rüştü. Görüşmede özellikle 2011 na katkı sağlamak amacıyla, üzer- lı başına bir kazanımdır. Avrupa
Avrupa Gençlik Oyunları ve Ak- lerine düşen ne varsa yerine getir- Futbol Şampiyonası demek, 5 bin
yazı projesi üzerinde duruldu. meye hazır olduklarını, bunun için kişilik bir konaklama imkanının
Hayrettin Hacısalihoğlu, ku- kulüp olarak projeler geliştirecek- bu şehre kazandırılması demektir.
lüp olarak 2011 Organizasyon lerini açıkladı. Hacısalihoğlu, “Sa- İstanbul’dan sonra ‘futbol’ denince
Komitesi’nde bulunduklarını ve ha içinde ve saha dışında Trab- ilk akla gelen kent olan Trabzon, bu
oyunları Trabzon için çok önemse- zonspor markası, Avrupa Gençlik üstünlük ve özelliğini değerlendir-
diklerinin altını çizdi. Trabzonspor Oyunları için kullanılmaya hazır- melidir. 2016’nın Trabzon’da ol-
dır. 2011’deki Oyunlar ile, şayet ması demek, yatırımcı için bu ken-
alınabilirse 2016’daki Avrupa Fut- tin cazip hale gelmesi ve otomatik
bol Şampiyonası gibi büyük orga- olarak buraya yönlenmesi demek-
nizasyonlar, aynı zamanda şehrin tir” şeklinde konuştu.
eksiklerinin giderilmesi için de bü- Ziyarete, 2011 Trabzon Avrupa
yük bir fırsattır.” dedi. Gençlik Oyunları Genel Koordi-
natörü Nihat Doker, Trabzonspor
Trabzon, yatırımcı için Sportif A.Ş Direktörü Ünal Kara-
cazip hale gelecek man, Gençlik ve Spor İl Müdü-
Mehmet Atalay da, her iki or- rü Şerif Özgür ve GSGM Gençlik
ganizasyonun Trabzon için dönüm Hizmetleri Daire Başkanı Adnan
noktası niteliğinde olduğunu vur- Gül de katıldılar.

46 Gençlik ve Spor KASIM ’09


GSİM Haber

Nevşehir Gençlik ve Spor dergisi ve spor kitapları


Spor ve Spor İl Müdürü
asıl sahiplerine teslim edildi. Ço-
cukların oldukça sevindiği bu zi-
Muzaffer Çintimar,
için Kozaklı ilçesi ne bağlı
yaret esnasında Özlem Sezer’ de,
duyarlı mektubuna aldığı bu ceva-
Karahasanlı beldesinde bın haklı gururunu yaşadı. İl Mü-
köyden okuyan bir öğrencinin dürü Muzaffer Çintimar özgüven
sahibi, kendine güvenen, yaşadığı
gönderdiği mektuba
kente binaen, Karahasanlı
toplum için bir şeyler yapma arzu-
sunda olan Özlem gibi gençlerin,
İlköğretim okulunu
‘mektup’ ziyaret etti.
mutlak arzularına ulaşacaklarını

R
NEVŞEHİR
bilmeleri gerektiğini vurguladı.
Karahasanlı Belediye Baş-
kanı Halit Peker ile de, bölgede
‘‘OKULUMUZA YARDIM EDİN’’ geçmişten günümüze, vatanda-
Nevşehir merkeze en uzak ilçe olan Kozaklı’ya bağlı, Karahasanlı şın spor yapabilmesi için sağla-
beldesi İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi Özlem SEZER tarafından, nan imkânlar ve yapılan yatırım-
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış mektup; lar konuşuldu. Daha önce spo-
“Okulumuzun imkânları çok kısıtlı. Spor malzemeleri, bando
ra yapılan yatırımların amacına
malzemeleri, hiçbir şeyi yok. Televizyonlarda spor yapmanın ne kadar vardığından ve şu anda
insan bedenine ve zihnine ne kadar yararlı olduğunu söylüyorlar nelerin yapılabileceğinden bah-
ama biz spor yapamadığımız için, bu durumdan mahrum sedildi. İl Müdürü Çintimar, Ka-
kalıyoruz. Okulumuzda 310 öğrenci bulunmaktadır. Bizim vak beldesinde yapılan spor sa-
okulumuza yardım etmenizi istiyorum.” lonunun belli bir potansiyele sa-
hip her belde ve ilçede yapılabi-
Gelen bu mektup üzerine İl leceğini, çok amaçlı kullanılabi-
lecek örnek bir spor salonu oldu-
Müdürü Muzaffer Çintimar, Ko-
ğunu ve maliyetinin de gördüğü
zaklı İlçe Müdür Vekili Deniz Ha-
hizmete oranla gayet makul ol-
cıbekiroğlu ile birlikte bu oku-
duğuna değindi. Yerel yönetimle-
lu ziyaret ettiler. Okul spor tem-
rin bu salonları yapma gayretine
silcisi olduğu öğrenilen, spor sev-
girmeleri noktasında, Gençlik ve
dalısı bu minik kız ve arkadaşla-
Spor İl Müdürlüğü olarak ellerin-
rı ile sınıflarında yapılan görüş-
den gelen yardımı sağlamaya ça-
mede; futbol, voleybol, basketbol
lışacaklarını söyledi.
topları, voleybol filesi ile Gençlik

47
Federasyon Haber

Dünya şampiyonasına
‘muhteşem’ açılış
2009 Dünya Büyükler Eskrim ti. Başkan Bilgin, “Olimpiyatlar-
Şampiyonası resmi açılış töreni, dan sonra en büyük spor orga-
erkekler flöre ve bayanlar kı- nizasyonlarından biri olan dün-
lıç müsabakaları öncesinde, Sul- ya şampiyonasını ülkemizin tu-
tans Of The Dans grubunun gös- rizm merkezi Antalya’da başa-
terisi ile açıldı. Açılışa, Dünya rıyla düzenlemekten ve sizle- Artık eskrimde de varız
Eskrim Federasyonu (FIE) Baş- ri konuk etmekten büyük mut- Dünyada, eskrim sporunda
kanı Alisher Usmanov, FIE Eski luluk duyuyoruz” diye konuştu. büyükler branşında ilk 64’de hiç
Başkan Onur Kurulu üyesi Re- Konuşmalardan sonra Federas- sporcumuz olmadığı gibi, eleme
ne Koch, Antalya Vali Yardımcısı yon Başkanı Bilgin, FIE Başkanı turlarından da çıkamıyorduk.
2009 Büyükler Eskrim Dünya
Fuat Günel, Türkiye Eskrim Fe- Alisher Usmanov ve Antalya Va-
Şampiyonası’nda 12 sporcumuz
derasyonu (TEF) Başkanı Mümin- li Yardımcısı Fuat Günel’e, 2009 eleme turlarından çıktı ve
han Bilgin ve Gençlik Spor İl Mü- Dünya Eskrim Şampiyonası anı- 3 oyuncumuz da, son 64
dürü Nadir Yapsakaloğlu katılır- sına birer plaket verdi. arasında yer aldı.
ken, Antalya’lı eskrim severler Bireysel final müsabakala-
de yoğun ilgi gösterdi. rı öncesi sahne alan Sultans Of
Şampiyonanın açılış konuş- The Dans grubu adeta kılıç ve
masını yapan TEF Başkanı Mü- davul şov yaptı. Grubun gösteri-
minhan Bilgin, organizasyona si, yabancı delegasyonlar ve açı-
katılan 85 ülkenin sporcu ve ka- lışa katılan vatandaşlardan bü-
file başkanlarına teşekkür et- yük beğeni topladı.

48 Gençlik ve Spor KASIM ’09


iLK KEZ
Bireysel sonuçlar
Şampiyonada, Bayanlar Epe’de
dünya birincisi Rus Lubov Shuto-
va oldu. Dünya ikinciliğini Kana-
dalı Sherraine Schalm kazanırken,
üçüncülükleri ise Ukraynalı Anfi-

16 takım
sa Pochkalov ile Hollandalı Sonja
Tol paylaştı.
Erkekler Kılıç müsabakaların-
da dünya şampiyonu, Hollandalı
Nicolas Limbach oldu. İkinci Ro-
men Rares Dumitrescu olurken,

iÇiNDEYiZ üçüncülüğü Macaristan’dan Ta-


mas Decsi ile İtalyan Luigi Taran-
tino paylaştı.
Hakem Palabıyık
final maçını yönetti
Büyükler Eskrim Dünya

T
Büyükler Eskrim Dünya ürkiye’nin ev sahip-
Şampiyonası’nın son finalini,
Şampiyonası’nı, 39 yıl liğinde Antalya Expo
Türk hakem Cihan Palabıyık idare
Center’de 85 ülkeden
aradan sonra Antalya’da 1.100 sporcunun katılı-
etti. Daha önce de bayanlar ferdi
düzenlendik.Erkek mıyla düzenlenen şampiyonada,
epe yarı final müsabakasını yöne-
Kılıç Milli Takımı, dünya ten Türk hakem, İtalya ile Polonya
Türk Erkek Kılıç Takımı İran’ı 45-
arasında oynanan bayanlar epe ta-
şampiyonasını 15. sırada 43 yenerek, ilk 16 takım arasın-
kım finalinde düdük çaldı.
tamamladı. da kaldı. Klasman müsabakasın-
da Kazakistan’ı yenen Milli takım,
dünya klasmanında 15. sırada yer
aldı. Bu sonucun ardından Türki-
ye, eskrimde tarihinde ilk kez, ilk
16 takım arasında yer aldı. Bayan
epeciler ise, İsviçre’ye 45-32 yeni-
lerek dünya sıralamasında 22. ol-
du. Erkekler kılıç finalinde Ro-
manya, İtalya’yı 45-44 mağlup
ederek şampiyon olurken, üçüncü
sırayı Rusya’yı aynı skorla yenen
Macaristan aldı. Bayanlar epe ta- Kapanış töreni
kım final müsabakasında Polonya Final müsabakalarının ardın-
ile karşılaşan İtalya, rakibini 45- dan düzenlenen kapanış töreninde,
31 yenerek şampiyonluğa uzanır- FIE bayrağı, 2010 yılında Dün-
ken, üçüncülüğü Rusya’yı 22-21 ya Şampiyonası’nı düzenleyecek
yenen Almanya kazandı. Fransa’ya teslim edildi.

49
Federasyon Haber

‘‘Bir gün final için


o pistte olacağım’’

ERZURUM’UN İspir ilçesin- Milli eskrimci Canan kazandıran bir sporcu olarak Türk
de 1993 yılında doğan milli spor- Korkmaz’ın hedefi, tarihine geçmek istediğini söyledi.
cu Canan Korkmaz’ın eskrim spo-
runa başlaması da hayli ilginç ol- bir gün dünya Müsabakalara futbol
muş. Yenişehirspor Kulübü tara- şampiyonasında, sahasında hazırlanıyor
fından yürütülen “Yuvada ve yurt- orta pistte final Ankara Keçiören’de bulanan
ta yetişen çocukların spora kazan- müsabakasına Atatürk Çocuk Yuvası’nda kalan
dırılması” projesi çerçevesinde, çıkmak… milli sporcu Canan Korkmaz, ant-
milli antrenör Ferhunde Kaya ta- renmanlarını eskrim pisti olmadan
rafından, 11 yaşındayken Anka- yurdun spor salonunda ve futbol
ra Atatürk Çocuk Yuvası’ndan se- sahasında yaptığını söyledi. Ulus-
çilen 18 çocuktan, bugün eskrim lararası çeşitli turnuvalarda dere-
sporuna devam eden tek sporcu celeri bulunan ve Antalya’da yapı-
Canan Korkmaz… lan 2009 Eskrim Büyükler Dünya
Antalya Expo Center’da bi- Şampiyonası’nda, bayanlar birey-
reysel müsabakalarını tamamla- sel flöre branşında ülkemizi tem-
mış, şampiyonaya veda etmiş, üz- sil eden Canan, pul maçlarını ge-
gün ama gelecekten çok umutlu ve çerek ilk 64 eleme müsabakasın-
azimli birisi olarak karşımıza çık- da, Polonyalı rakibi Malgorzata
tı Canan. Elendiği için üzgün ol- Wojkowiak’a 15-10 yenilerek dün-
duğunu belirten Milli sporcu, fi- ya sıralamasında 68. oldu. Canan,
nal müsabakalarının yapıldığı orta şampiyona öncesi dünya sıralama-
pisti göstererek “Bir gün mutlaka sında, 278. sırada bulunuyordu.
o pistte final müsabakasına çıkaca- Milli sporcu Canan Korkmaz’ın
ğım” diye çok iddialı bir açıklama Akdeniz Şampiyonası 3.lüğü, Yıl-
yaptı. Canan, yaşının henüz genç dızlar ve Gençler Türkiye Şam-
olduğunu ve çok çalışarak, eskrim piyonluğu ve Büyükler Türkiye
dünya şampiyonasında madalya 3.’lüğü bulunuyor.

50 Gençlik ve Spor KASIM ’09


GSİM Haber

Trabzon’da ’Tenis Oyna


Oyunda Kal’ projesi

N
TRABZON
Tenisin tabanını genişletmek, ülke geneline yaymak 19 MAYIS Spor Salonu’nda ya-
ve Türkiye’nin adını uluslararası platformda pılan ve 7–12 yaş arası çocuklara,
tenis sporunun uygulamalı göste-
duyurabilecek yeni genç yeteneklere kavuşabilmek rildiği etkinlikte konuşan Trabzon
için hazırlanan ‘‘Tenis Oyna, Oyunda Kal’’ projesi, Valisi Dr. Recep Kızılcık, genç-
Trabzon’da gerçekleştirdi. lerin zararlı alışkanlıklardan kur-
tarılması ve uluslararası başarı-
lar yakalanması açısından, sporun
çok önemli olduğunu kaydetti.
Vali Kızılcık, minik
tenisçilerle maç yaptı
Küçük tenisçilerle kısa süreli
bir gösteri maçı da yapan Vali Kı-
zılcık, sporu her yaştan her kesi-
min yapması gerektiğini vurgula-
dı ve ‘‘Spor, toplumun eğitilmesi,
kültürel deneyimlerin arttırılması
ve sağlık açısından yararları bakı-
mından ‘olmazsa olmaz’ uğraşlar
arasında yer alır. Bunun için bu tür
faaliyetler çok önemli’’ dedi.

51
2010’a Doğru

ANKARA
ARA ARENA
A
D
ünya Basketbol
Şampiyonası’nın An-
kara ayağının oynana-
cağı çok amaçlı spor
salonu inşaatında toplam 34 bin
7/24
2010 Dünya Basketbol
Çok amaçlı spor salonu
2010 Dünya Basketbol
Şampiyonası’na yetiştirilmesi için
inşaatı büyük bir hızla devam eden
Ankara Arena çok amaçlı spor sa-
m3 beton ve 4 bin ton demir kul- Şampiyonası’nın bir lonu Basketbol dışında Voleybol,
lanılacağı belirtiliyor. İnşaatta 370 ayağının oynanacağı Tenis, Buz Hokeyi ve Boks gibi
işçi, günde iki vardiyalı sistem-
Ankara Arena çok spor branşlarının organizasyonla-
le 18 saat mesai yaparak Ankara rına da ev sahipliği yapacak. Spor
Arena’yı, iş teslim tarihi olan 12 amaçlı spor salonunun
organizasyonlarının dışında An-
Şubat 2010’a yetiştirmek için ge- inşaatı büyük bir hızla
kara Arena, konser, kongre gi-
ce gündüz çalışıyor. devam ediyor. bi sosyal ve kültürel etkinliklerin

52 Gençlik ve Spor KASIM ’09


düzenleneceği, sosyal bir kent cek konuma sahip. Bunun ya-
merkezi olarak da hizmet ve- nında 545’i kapalı olmak üze-
recek bir tesis. re, toplam 925 araç kapasiteli
otoparkı ile sporcu ve sporse-
Yaşayan spor salonu verlere park sıkıntısı yaşatma-
55 bin m2 kullanılabilir ala- yacak imkanı sunabilecek.
nı bulunan Ankara Arena çok Aynı zamanda tüm binaya
amaçlı spor salonu, bin 425’i ulaşımı sağlayan merdiven ve
protokol koltuğu olmak üzere farklı kotlarda oluşturulan te-
toplam 10.754 seyirci kapasite- rasları, açık ve kapalı mekan-
ne sahip olacak. Ankara Arena, ları, kentin sosyal yaşamının
34 bin m2’lik ana spor salonu bir uzantısı olmayı amaçlıyor.
ile 21 bin m2’lik toprak altında Böylece Ankara Arena Spor
oluşturulmuş kapalı otopark bi- Kompleksi, sadece spor aktivi-
nasından oluşuyor. Arena, şeh- teleri ile kullanılan bir tesis ol-
rin merkezinde bulunduğun- maktan başka sosyal yaşamın
dan yaya ulaşımın yanında oto- bir parçası olarak, kente 365
büs, metro toplu taşım araçla- gün, 24 saat hizmet veren bir
rı ile de kolaylıkla ulaşılabile- merkez haline gelecek.

‘YOK’ YOK
ANKARA Arena içerisinde
spor salonunun yanında,
ısınma salonu, sporcu ve
hakemler için soyunma
odaları, idari ofisler, basın
merkezi ve çalışma odaları
da yer alıyor. Seyirciler
için kafe, büfe, restaurant
ve mağazalar ile tesis
içerisinde, protokol ve
VIP için de özel bölümler
yapılıyor. Salonda
ayrıca, engelliler için
özel otoparklar; ulaşım
kolaylığını sağlayacak
çözümler ve özel
tuvaletler inşa ediliyor.

53
Federasyon Haber

Kastamonu, bilardo Şampiyonada mücadele


eden sporcular
ile şenlendi TÜRKİYE: Hacı Arap Yaman,
Serdar Gümüş, Yavuz Öney,

D
ünya Artistik Bilar- Yaman’a 3-1 yenilen Hollanda- Koray Kırman, Barış Cin,
do Şampiyonası, 8 ül- lı Martin Van Rhee, şampiyonayı Şenol Öztaş
keden toplam 24 spor- üçüncü sırada tamamladı. JAPONYA: Nubuyasu Sakaı,
cunun katılımıyla 30 Milli sporculardan Şenol Öz- Haijme Watanabe, Kouhei
Eylül-4 Ekim tarihinde Kastamonu taş, Belçikalı Walter Bax ile yap- Kano
Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda tığı maçı 3-0 yitirirek şampiyona- KORE: Yong Seok Jeong
yapıldı. dan elendi. Barış Cin, takım arka- FRANSA: Kevin Tran, Seung
daşı Hacı Arap Yaman’a 3-1 yeni- Han Park, Jean Reverchon,
Hacı Arap Yaman lerek şampiyonaya veda etti. Ge- Michei Parra
finalde! çen yılın dünya üçüncüsü ve Avru- HOLLANDA: Sander Jonen,
Geçen yılın dünya şampiyonu pa Şampiyonu Serdar Gümüş de, Martin Van Rhee, Rob
Hacı Arap Yaman’ın dünya ikinci- Hollandalı Rob Scholtes’i 3-2 yen- Scholtes, Manfred Hekerle
si olduğu şampiyonada, Belçikalı di ancak, daha önce yaptığı 2 maç- ALMANYA: Thomas Ahrens,
sporcu Eric Daelman, dünya şam- ta yenildiği için yarı final şansını Franz Heıgl
piyonu oldu. Çeyrek final maçın- kaybetti. Koray Kırman ise, Fran- İSPANYA: Xaver Fonellosa,
da Hollandalı Rob Scholtes’ı 3-1 sız Michael Hammen ile yaptığı Juan Carlos Cuadrado
yenerek, yarı finale kalan tek Türk mücadeleyi 3-2 kaybederek , şam- BELÇİKA: Walter Bax ve
sporcu Yaman, yarı finalde Hollan- piyonadan elendi. Eric Daelman
dalı Martin Van Rhee’i 3-2 yene-
rek finale çıktı. Finalde Hacı Arap
Yaman’ı 3-2 mağlup eden Belçi-
kalı sporcu Eric Daelman, dünya
şampiyonu olurken,Yaman şampi-
yonayı ikinci sırada tamamladı.
Yarı final maçında Eric
Daelman’a 3-2 mağlup olan Bel-
çikalı Walter Bax ve Hacı Arap

54 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Dünya Artistik Bilardo
Şampiyonası’na sekiz ülkeden
toplam 24 sporcu katıldı.

Artistik bilardonun
yeni kralı

HACI ARAP YAMAN


DÜNYA Artistik Bilardo karşılaşmasında Hollandalı Martin Dünya şampiyonluğu
Şampiyonası’nda Türkiye’ye tek Van Rhese’yi çok başarılı bir oyun sözü verdi
madalya kazandıran Hacı Arap sonrası saf dışı bırakarak finale çı-
Geçen yıl yapılan Artistik Dün-
Yaman, bilardonun yeni Semih kan Yaman, altın madalya mücade-
ya Bilardo Şampiyonası’nda altın
Saygıner’i olarak değerlendiriliyor. lesinde çok dramatik bir sonuç ala-
madalya kazanarak büyük bir sük-
Kastamonu’da 8 ülkeye mensup 20 rak şampiyonluğa uzanamadı. Rhe-
se yapan ve bilardonun yeni Semih
sporcunun mücadele ettiği Dünya se karşısında 2-0 öne geçen Hacı
Saygıner’i olarak değerlendirilen
Artistik Bilardo Şampiyonası’nda, Arap Yaman, arda arda verdiği pe-
Yaman, bu sene elde ettiği dünya
birbirinden yaptığı zorlu maçlarla riyotlarla maçı bir anda 2-2’ye ge-
ikinciliğiyle de, başarısının tesadü-
dikkat çeken Hacı Arap Yaman, fi- tirdi. Final devresinde de Rhese’nin
fü olmadığını bir kez daha ispatla-
nal maçında ortaya koyduğu perfor- ataklarına karşı koyamayan Yaman,
dı. “Ülkemde yapılan bir şampiyo-
mansla da alkışı hak etti. Yarı final gümüş madalyada kaldı.
nada altın madalyayı almayı çok is-
terdim. Ama olmadı” diye konuşan
Hacı Arap Yaman, bu sonucun ken-
disini daha da hırslandırdığını be-
lirterek, hiç vakit kaybetmeden ge-
lecek yıl yapılacak dünya şampiyo-
nasına hazırlanacağını söyledi. Ya-
man, ‘‘Özellikle final maçında bir
ara konsantrasyonumun bozulma-
sı, altın madalyanın Hollanda’ya
gitmesine sebep oldu. Ama bu işin
arkasını bırakmam. Ben her sene
daha büyük hedefleri kendisime
Hacı Arap Yaman
Kastamonu’da final
prensip edinmiş bir insanım. Sene-
maçında. ye dünya şampiyonluğu kesinlikle
Türkiye’ye gelecek’’ dedi.

55
GSGM Haber

Kahve köşelerinden
spor salonuna
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Avrupa
Artistik Bilardo Şampiyonası’nda şampiyon olan Milli
sporcuları, makamında kabul etti.

G
enel Müdür Yunus Ak- meliğini yeniden yapılandırıyoruz.
gül, bilardonun zama- Bu yapılanma da, başarı elde eden
nında kahve köşelerin- Milli sporcularımızı memnun ede-
de anılan bir oyun ol- cek bir düzenleme olacak” dedi.
maktan çıkarak, artık uluslararası Türkiye Bilardo Federasyonu
arenada söz sahibi olduğumuz bir Başkanı Uğur Kurugöllü, hazır-
spor haline geldiğini belirtti. “Bi- ladıkları bilardo tesislerinin pro-
lardo son zamanlarda hızlı bir ge- jesini Genel Müdüre sundu. Ak-
lişme göstererek kendisinden söz gül, tesisleşme için federasyon-
ettirmeye başladı. Bu gelişim ve ların önünü açtıklarını, yapılacak
değişim öyle güzel gelişti ki, bilar- olan bu tesisle, kahvelerde bilar-
do artık Milli Eğitim Bakanlığı ile do oynayan sporcuların kendi te-
yapılan protokolde, seçmeli ders sislerinde iyi şartlarda, uluslarara-
olarak düşünülür hale geldi” diyen sı turnuvalara hazırlanma imkânı
Akgül, Milli sporcuların ödüllerle bulacaklarını söyledi.
ilgili sorularını da yanıtladı.
Ödül yönetmeliği ŞAMPİYON BİLARDOCULAR
yeniden yapılandırılıyor
Genel Müdür Yunus Akgül, 15-18 Ekim tarihleri arasında, Fransa’nın Dinnard kentinde
“Ödüller, bizlerin şahsi inisiyati- yapılan Avrupa 3 Bant Takımlar Bilardo Şampiyonası’nda
Türkiye A Milli Takımı, şampiyon oldu. B takımımız ise Avrupa
finde değil, devletimizin belirle-
beşinciliğini elde etti. 16 ülkenin mücadele ettiği Avrupa
diği yönetmeliklere göre veriliyor. Şampiyonası’nda A takımda mücadele eden Lütfü Çenep
Bu yönetmelikler günün gerekle- ve Tayfun Taşdemir finalde Hollanda’yı 2-0 yendi ve altın
rine ve sporun popülaritesine gö- madalyaya ulaşarak büyük bir zafere imza attılar.
re belirleniyor. Şu an, ödül yönet-

56 Gençlik ve Spor KASIM ’09


GSİM Haber

Manisa’ya ‘yeni saha’


Manisa’da, suni çim
saha ve atletizm
pistinin açılışı yapıldı.

MANİSA’DA yapımı tamam-


lanan suni çim saha ve atletizm
pistinin açılışı, Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç, Gençlik
ve Spordan Sorumlu Devlet Ba-
kanı Faruk Nafız Özak, Genç-
lik ve Spor Genel Müdürü Yunus
Akgül, Başbakan Danışmanı ve
Uluslararası Spor Organizasyon-
larından Sorumlu Baş Koordina-
tör Mehmet Atalay’ın katılımı ile
gerçekleştirildi.
‘‘Sağlıklı bir gelecek Arınç: Başarılı sporcular yon TL, bundan önceki tribün ça-
için spor yapmalıyız’’ Manisa’dan yetişecek lışmaları için 3 milyon TL olmak
üzere toplam 7,5 milyon TL har-
Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bülent cadıklarını söyledi.
Gençlik ve Spordan Sorumlu Dev- Arınç ise, Manisa’nın geleceği Açılışı yapılan sentetik çim
let Bakanı Faruk Nafiz Özak, mil- için çok güzel işler yaptıklarını,

A
MANİSA
sahanın ve atletizm pistinin çok
let olarak sporu ve sporcuya de- Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nun modern olduğunu belirten Baş-
ğer verdiğimizi ancak spor yapma- UEFA kriterlerine uygun hale ge- bakan Yardımcısı Bülent Arınç,
yı sevmediğimizi, sağlıklı bir gele- tirildiğini söyledi. Manisaspor’un Manisa’nın geçmişte çok önemli
cek içinse spor yapılması gerekti- burayı en iyi şekilde kullanacağı- sporcular yetiştirdiğini, bugün de
ğini; bilim ve teknoloji kadar kül- nı, başarıdan başarıya koşacağı- ve gelecekte en kabiliyetli spor-
tür, sanat ve sporun da gelişmişli- nı ifade eden Bülent Arınç, kapa- cuların Manisa’dan yetişeceğine
ğin göstergesi olduğunu söyledi. lı tribünün bitirilmesi için 4,5 mil- emin olduğunu ifade etti.

57
Federasyon Haber

Obeziteye karşı

EL ELE
O
bezitiye karşı ulusal Herkes İçin Spor Federasyonu öncülüğünde, Gençlik
eylem planı çerçeve- ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı’nın
sinde ortaklaşa dü-
zenlenen, çok renk-
‘Obeziteye karşı ulusal eylem planı’ çerçevesinde,
çerçevesinde
li ve zengin spor aktivitelerinin Ankara’da zengin spor etkinlikleri düzenleniyor.
yer aldığı organizasyonun ilki,
16-17 Ekim tarihlerinde Ankara
Kızılay’da Zafer Çarşısı’nın bu-
lunduğu alanda gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-
ğü, Herkes İçin Spor Federasyo-
nu, Ankara Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi ve Sağlık Bakanlığı’nın
desteklediği etkinliğin açılışı-
nı; Gençlik ve Spordan Sorumlu
Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak,
Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Yunus Akgül ve Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ad-
nan Çınal ile birlikte yaptı.

58 Gençlik ve Spor KASIM ’09


“Obeziteye karşı
ulusal eylem planı”
Herkes İçin Spor
Federasyonu öncülüğünde,
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü ile Sağlık
Bakanlığı’nın “obeziteye
karşı ulusal eylem planı”
çerçevesinde, Ankara’da
düzenlediği etkinliğe Gençlik
ve Spordan Sorumlu Devlet
Bakanı Faruk Nafız Özak da
katıldı. Bakan Özak, havalı
tabancayla atış yaparken,
bilardonun inceliklerini
de başarılı sporculardan
öğrendi...

‘‘Tesislerimiz halkın
hizmetinde’’
Bakan Özak yaptığı konuşma-
da, Türk halkının sporu sevdiğini,
ancak spor yapmadığını ve obezi- ni ve farklı spor dallarında halkın geli beslenmek de çok önemli bir
tenin çağın hastalığı olduğunu be- ve çocukların spor yapmasına im- unsur’’ diye konuştu.
lirtti. Halk arasında ‘şişmanlık’ kan tanınacağı söyledi. Akgül, bu Organizasyonda, eskrim, bas-
olarak bilinen obezite hastalığının organizasyon ile obeziteye karşı ketbol, bilardo, modern pentat-
önüne geçmek için dengeli beslen- egzersiz ve spor yaparak karşı du- lon, karate, masa tenisi, tekvando,
mek ve spor yapmak lazım. Genç- rulabileceğinin mesajını vermeyi badminton, çim hokeyi, dağcılık
yaşlı herkesin spor yapması lazım. amaçladıklarını belirtti. gibi pek çok federasyon çeşitli et-
Federasyonlarımız ve tesislerimiz kinlikler yaparken; vatandaşların
halkımızın hizmetinde’’ dedi. ‘‘Sporu tabana obezite ve spora yönlenmeleri ko-
yaymalıyız’’ nusunda dikkatleri çekildi.
‘‘Halkımızı obeziteye
Herkes İçin Spor Federasyonu Zafer Çarşısı önünde kurulan
karşı biliçlendireceğiz’’ Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba da platformda 2 gün boyunca dans,
Obezitenin dünyada olduğu gi- Herkes İçin Spor Federasyonu’nun halk oyunları, capoera, step, ae-
bi Türkiye’de de insan sağlığı- felsefesinin insanlara sporu sev- robik gösterileri ve tekvando gibi
nı tehdit eder hale geldiğini belir- dirmek ve yaptırmak olduğunu di- şovlar yapıldı. Spor aktiviteleri-
ten Gençlik ve Spor Genel Müdü- le getirerek, ‘‘Sporu tabana yayar- ne katılan her yaştan insana adım-
rü Yunus Akgül, bu tehlikeye karşı sak, olimpizm ruhunu da yaygın- sayar, yağ ölçüm tablosu, broşür,
spor aktiviteleri düzenleyerek hal- laştırmış oluruz. Obeziteye karşı şapka, tişört ve eğitim CD’leri he-
kı bilinçlendirmeyi hedefledikleri- tek başına spor yeterli değil. Den- diye olarak verildi.

59
Spor Magazin

Spor, gişeyi silip


‘süpürrr’ecek
18 Aralık’ta vizyona ling Sahası da bu film için yapımı-
girecek olan ‘Süpürrr’ nı hızlandırdı. Film için 1’i bayan
takımı olmak üzere, 8 ayrı curling
filminde, Erzurum’da takımı kuruldu.
düzenlenecek Figurasyon, set ekibi, prodük-
2011 Üniversite Kış siyon ekibi, oyuncular, masa başı
Oyunları’nın temel ekibi, buz pateni federasyonu ka-
branşlarından ‘Curling’ tılanları ile toplam 1400 kişinin
Süpürrr’e emeği geçti.
başrolde…
Filmin galası, 14 Aralık’ta
Zeytinburnu’ndaki Silivrikapı Buz

H
edef kitlesi 17-25 yaş Pateni Salonu’nda yapılacak.
aralığı olan ‘Süpürrr’ Kahkahalarla izlenecek film,
filmi, toplam 26 me- sevdiği kızla evlenmek için
kanda çekildi. Bunlar- Türkiye’de hiç bilinmeyen bir
dan üçü, spor sahnelerinin çekildi- sporu öğrenmekten başka seçe- SANATA GSGM DESTEĞİ
ği İzmit Şişme Buz Pisti, İstanbul neği kalmayan Oğuz’un eğlen- Prodüksiyon firmaları, kimsenin
Burhan Felek Tesisleri, İstanbul celi hikâyesini anlatıyor. Film, adını dahi bilmediği bir spor dalı-
Bağcılar Spor Kompleksi… Özel- gösterime gireceği Aralık ayın- nı konu alan bu komedi filminin, gi-
şede bir başarı yakalayamayacağını
likle İzmit çekimleri son derece da komik sahneleri kadar, fark- düşünerek, “neden curling gel şunu
renkli geçti ve aynı dönemde açı- lı mekânlardaki hareketli kurgu- falanca spor yapalım” diye yapım-
lan curling hakemliği kursları, fil- su ile de dikkatleri üzerine çekece- cı Tılsım Hanım’ı uyarıyorlar. Senar-
min de rüzgarıyla yoğun ilgi gör- ğe benziyor. “Süpürrr”, bir dostluk yonun zekası, zaten çocukların cur-
lingi seçmelerinden kaynaklandı-
dü. 1000’in üzerinde figürasyon hikâyesi olması dışında, biraz hırs,
ğı için Tılsım Hanım yılmıyor, Genç-
kullanılan film için, tüm oyuncu- fazlasıyla aşk, azıcık terle harman- lik ve Spor Genel Müdürlüğü ile te-
lar özel hocalardan Curling ders- lanmış, olimpik kahkahaları da masa geçiyor. GSGM, 2011 Erzurum
leri alırken, Türkiye’nin tek Cur- içinde barındırıyor. Üniversite Kış Oyunları’nın çok yak-
laşmış olması ve curlingin tanınması
açısından filmi bir fırsat olarak de-
CURLING NEDİR? ğerlendirerek, projeyi destekliyor.

k geçen
16. yüzyılda İskoçya’da, aşırı soğu
şey olm ama-
kışlardan ve yapacak pek bir
aç İsko ç’un , buz tut-
sından bunalan birk
n üstü nde tem elin i attı ğı cur-
muş bir gölü
k’ üzerin-
ling, 42 m x 4.3 m buz bir ‘Rin
takı m oyun u. Buz
de oynanan olimpik bir
inde iç içe çizil miş üç hal-
üzerine disk şekl
evi oluş turu r. Pist in iki ucun da
ka hed efi,
evin , oyun hatt ı
olan 3,66 metre çapındaki
met re, birb irler inde n
hogdan uzaklığı 6,4
merke-
uzaklığı 34,7 metredir. Puan, evin
na taş ata-
zine karşı takımdan daha yakı
sevi yesi ve kaza n-
rak kazanılır. Hassaslık
ya kona n stra teji k düşü nce-
mak için orta
ing “buz
nin karmaşık yapısı sayesinde, curl
ak değ erle ndir ilir.
üzerinde satranç” olar

60 Gençlik ve Spor KASIM ’09


SİNOPSİS
’’Yön ver, at,
süpüürrr!!’’
ALPER’İN sinsi planları yüzünden
Naz’ın kalbini kıran ve Alper’in
ilişkileri için ne kadar ciddi bir
tehlike olduğunu farkeden Oğuz,
Naz ile evlenmenin tek çözüm ol-
duğunu düşünür. Ani bir karar ile
yanında Tarık ve karısı Serap ile
Naz’ı istemeye gider.
Naz,
Naz bu sürprize hem
sevinir
sevi hem şaşırır. O
gece
gec Oğuz, Naz’ın ba-
bası
bas Cemal’in saplan-
tılarını
tıla öğrenecektir.
Cemal,
Cem aniden kızı-
nı iistemeye gelen ya-
bancılara kızını ne
ban
KÜNYE pahasına
pa olsun milli
bir sporcuyla evlen-
Yapım: dir
dirmek istediğini di-
Tılsım Dizayn&Prodüksiyon le getirir. “İster zen-
Ltd Şti gin,
gi ister fakir ol-
Ortak Yapım: sun,
su yeter ki milli
Mucizeler Evi Film Yapım olsun”.
ol Herkes çok
Yapımcı: şaşırır.
şa Oğuz kararlı-
Tılsım Yılmaz, dır,
dı Naz ile evlene-
Yönetmen: cektir
c ve bunun için
Yeşim Sezgin milli
m sporcu olması
Senaryo: gerekiyorsa
g mutla-
Selim Çiprut ka
k olacaktır. Bu de-
Görüntü Yönetmeni: li
l savaşta çocukluk
Eyüp Boz, Muharrem Dokur arkadaşları
a Haya-
Curling Spor Danışmanlık ti,
t Baki ve Tarık da
ve Destek: Türkiye Buz Pateni onun
o yanında yer
Federasyonu alacaklardır.
a An-
İkinci Yönetmen: cak 25 yaşını geç-
Goncagül Cin Aköz miş ve spor ile hiç
Müzik: alakası olmayan
Alp Yenier, Alpay Göltekin Oğuz için bu hiç
Ses Dizayn: de kolay bir sa-
Levent Gündüz vaş olmayacaktır.
Motion Graphic & Compositing: Üstelik herşeyden
Ufuk Çelik haberdar olan Al-
Cast Direktörü: per de bu savaşa
Dilek Tözen dahil olur. Oyun
Yardımcı Yönetmen: bir anda Naz için yapılan
Başak Othan Oyuncular: bir düelloya dönüşmek üzeredir.
Yapım Koordinatörü: Cem Kılıç: ..........Oğuz Başak Parlak: ...Naz Zorlu spor denemelerine Tarık’ın
Fethi Bayram Cenk Tunalı:......Hayati Oya Aydoğan: ...Narin yurtdışından getirttiği deli spor
Curling Eğitmeni: Kemal Pekser:...Tarık Sümer Tilmaç: ..Cemal hocası Şuşu’nun eziyetleri de ek-
Celal İşgör Jess Molho: .......Alper Gamze Topuz: ...Serap lenince “ekip” için çılgın günler
Kurgu Yönetmeni: Ufuk Özkan: ......Şuşu Damla Özen: .....Handan başlamıştır.
Goncagül Cin Aköz Ruhi Yapıcı: .......Baki Lila Gürmen:.....Samantha

61
GSGM Tesis

62 Gençlik ve Spor KASIM ’09


Hentbol tesislerine
‘GSGM’ desteği
Gençlik ve Spor
Genel Müdürü Yunus
Akgül, Çankaya’da
yapımı devam eden
hentbol tesislerinde
incelemelerde bulundu.

A
nkara’nın Çankaya
İlçesi’nde yapımı de-
vam eden hentbol sa-
lonu ve spor komplek- başarılı bir sınav verdiğinin altını
sinde, Spor Toto Teşkilat Başkanı çizen Genel Müdür Yunus Akgül,
Bekir Yunus Uçar ile incelemeler- “Hentbol de hedef; 2012 Londra
de bulunan Gençlik ve Spor Genel Olimpiyatları’na katılmak” dedi.
Müdürü Yunus Akgül, yetkililer- Hentbol Federasyonu Başkanı
den bilgi aldı. Tarık Cengiz ise inşaatın son sü-
Sporda başarılı olmak için tesi- rat devam ettiğini, tesislerin yüz-
sin en önemli faktör olduğunu ve de yetmişine yakın bir bölümü-
kendi dönemlerinde Türkiye’nin nün bittiğini söyledi. Genel Mü-
dört bir yanında tesis seferberli- dür Yunus Akgül’ün tesisler konu-
ği başlattıklarını ifade eden Ak- sunda kendilerine çok destek ver-
gül, hedeflerinin tüm sporlar- diğini ve tesislerin bitimiyle ilgili
da olduğu gibi takım sporlarında olarak çok titiz davrandığını ifade
da başarıyı yakalamak olduğunu eden Cengiz, hedeflerinin bu tesi-
söyledi. Hentbolun son Akdeniz si bir an önce bitirip gençliğin hiz-
Oyunları’nda elde ettiği sonuçlarla metine sokmak olduğunu belirti.

63