22.06.

2010 Spo tovani, rad bi izrazil svojo podporo, da se polo aj prizadetih sodelavcev in sodelavk FH v Kopru, ki so s svojim teoretskim delom prispevali k razvoju humanisti nih tudijev na tej ustanovi, pa tudi v ir em slovenskem in mednarodnem prostoru, uredi tako, da jim bo omogo eno nadaljnje delo v pedago kem procesu in v stroki. Treba je nastopiti proti temu, da (ve letni) pritiski na humanistiko, kako je asu neprimerna, prerastejo v ocene o neprimernosti tistih, ki to teoretsko polje vzpostavljajo. Pozdrav Dean Komel