1

Panimula

Ang pag-aaral ng mga Paniniwala at gawi ng mga mag-aaral ay nakakatulong sa kaalaman ng paggamit ng sariling wika sa Filipino. Sa pagaaral ng wikang pambansa ay siyang napakalaking tulong at ugnayan sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas, tungo sa malayang pagkakaisa sa komunikasyong ating ginagamit sa pakikipagtalastasan. Ang mga paniniwala at gawi natin ay siyang nagbibigay ng kaunlaran sa bansa, batay sa ating kultura at kolektebong kaban ng karanasan ng mga tao sa ating kasaysayan, mahalaga rin sa ating mamamayan na patnubayan at paunlarin ang ating naturang kultura sa paraang paniniwala at gawi sa paggamit ng sariling wika.

2

Kaligirang kasaysayan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral ng mga paniniwala at paggamit ng wikang pambansang Filipino ay sadyang napakalaki ang maitutulong sa ating mga mag-aaral lalo na sa pagpapahayag ng kanilang mga paniniwala at mauunawan ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan sa kapwa. Ngunit marami sa mga mag-aaral ang hindi marunong sa pakikipagtalastasan nang maayos at marami rin ang hindi nakapagpapahayag ng kanilang sariling kaisipan at saluobin sa bawat pag-aaral. Ang Filipino bilang wikang Pambansa ay siyang nag-uugnay sa lahat ng mga mamamayan sa Pilipinas tungo sa pagkakasundo at pagkakaunawaan sa bawat isa (Agravio 2009)

Ang wika ay kaugnay ng bawat lahi, bawat mamamayan at buong bansa. Ayon kay San Buenaventura. Ang wika ay isang larawang isinatitik, isinusulat at isang ingat-yaman ng mga tradisyon o ng mga mamamayan sa madaling salita ang wika ay isang kaisipan ng buong bansa. Kaya¶t itoy isang tapat na pangangailangan at mithiin ng sambayanan o ng lipunan. Ang paglinang at pagpapaunlad ng wika ay maisasagawa sa mga paglinang at pagpapaunlad ng wika ay maisasagawa sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtuturo ng isang guro ng panitkan at balarila.

Wika ang siyang pinakamagandang regalo sa atin ng maykapal. Ito ay ang kasangkapan ng isang tao sa pakikipag ugnayan nila sa kapwa, lalong lalo

3

na sa paaralan, institusyon, at maging sa pakikipagkomunikasyon sa kapwa Filipino at sa ibang lahi ng bansa.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na malalaman ang Mga Paniniwala at Gawi ng mga Mag-aaral sa Asignaturang Filipino na nasa antas ng Paaralan Sekundarya ng Valencia National High School, Valencia City. At upang malalaman ang mga tiyak na mga sagot sa mga sumusunod na katanungan. 1. Anu-ano ang mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 2. Gaano ka lawak ang mga naiaambag ng malayang baryabol sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 3. May kaugnayan ba ang mga paktor na demograpiko, mga paktor ng mga guro at mga paktor sa paaralan sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 4. Paano maihahambing ang mga paniniwala at gawi ng mga magaaral sa asignaturang Filipino sa mga sumunod na ito. a. Kasarian b. Gulang c. Tribong Pinagmulan

4

d. Kabuuan ng Pamilya e. Kabuhayan ng Ama f. Kabuhayan ng Ina

Layunin ng Pag-aaral

Sa pag-aaral na ito natutukoy ang mga Paniniwala at Gawi ng mga magaaral sa Asignaturang Filipino. 1. Malalaman natin ang mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral ng sekundarya sa asignaturang Filipino. 2. Maibigay ang kahalagahan at saklaw ng malayang baryabol sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 3. Maipakita ang kaugnayan ng mga paktor sa paaralan sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. 4. Maihahambing ang mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa mga sumusunod. a. Kasarian b. Gulang c. Tribong Pinagmulan d. Kabuuan ng Pamilya e. Pangkabuhayan ng Ama f. Pangkabuhayan ng Ina

5

Kahalagahan ng Pag-aaral

Naniniwala ang mga mananaliksik na mahalaga ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral upang magsilbing gabay ang mga kinalalabasan ng pananaliksik na ito, at makapagbibigay ng mga kaalaman sa mga guro at mag-aaral na mauunawaan ang kahalagahan ng pagkatuto at paggamit ng mga salita sa wikang Filipino, at para mapalawak ang pakikipagtalastasan at pag-uunawaan sa bawat isa na ginagampanan ng pinakamahalagang papel ng wikang Filipino sa buhay ng tao. Makatutulong din ang maga ito sa mga guro at tagapamahala ng isang institusyon na maliwanagan ang isang kabatiran sa kahalagahan ng isang wika. At maipabatid ang isang paraan sa pagtuturo ng kaalaman at kaangkupan sa sarili at sa pagpapahalaga sa kabuthan ng pag-uugali ng isang tao. Gayon din ang makapagbibigay sigla sa mga mag-aaral na madagdagan ang kanilang kaalaman sa wika at upang lalong maging mabisa at masanay sa paggamit ng ibat-ibang wika sa ibat-ibang lanrangan sa Estado sa buhay ng tao.

6

Saklaw at limitasyon ng Pag-aaral

Ang Pag-aaral na ito ay sumasaklaw lamang sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa adignaturang Filipino na nasa ikatlong antas ng sekundarya sa Valencia. May kabuuan na 30 na respondent, ang binigyan ng mga talatanungan at itoy ipinasagot sa mga mag-aaral sa tatlong seksyon ng nabanggit na paaralan sa pamamagitan ng Sistematikong Cluster Sampling.

7

Katuturan ng mga Katawagan

Aklat na babasahin ay katipunan ng mga nakalimbag ng akda o pinagtatalaan ng mga kwento at nasusulat ditto ang mga paksang pag-aaralan sa klase.

Ang Asignaturang Filipino ay isang sabject na itinuturo sa mga bata sa mga paaralang Sekundarya ng Pilipinas, gamit ang wikang Filipino bilang pangalawang o kapalit na instruksyon.

Banghay Aralin ng pagtuturo na ginagamit ng isang guro. Mga kagamitan panturo ay isang uri ng kagamitang ginigamit ng guro upang maging mabisa at mas kawili-wili ang kanyang paraan sa pagtuturo.

Dayalekto ay ang wikang pananalita ng isang tanging pook ng pangkat ng mga tao na naiiba sapamantayan ng wika. Guro ang tumatayong pangalawang magulang o gumagabay sa mga mag-aaral upang medaling natututo at maging mabuting mamamayan.

8

Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

Sa kabanatang ito inilahad ang mga kaugnay na pag-aaral mula sa mga babasahing aklat mga tesis na may kaugnayan sa literature, konsepto ng balangkas at ang ipotesis na pag-aaral.

Mga Paktor na Demograpiko

Kasarian: Ipinalalagay na ang kasarian ay isa sa mga determinant na salik na nakaimpluwensiya sa wikang ginagamit ng mga tao. Ayon sa pag-aaral ni Sibayan (1999) ay nagsasabing ang mga lalaki at babae ay higit ang pagkakahawig kaysa pagkakaiba ng wikang ginagamit. Dagdag pa, ang iba pang salik tulad ng konteksto at paksa ay may malaking impluwensiya sa estilo ng pag-uusap kaysa sa kasarian. Sa kanya ding pahayag, pinatunayan din niya namay pagkakaibang leksikal sa pagitan ng mga lalaki at babae, kalimitan ditto ay ayon sa dami at sa uri.

9

Gulang: Isa pa ring karaniwang determinant ang salik na ika tatagumpay o kabiguan sa pag-aaral ng pangalawang wika ay ang edad o gulang ng isang tao.

Antas ng Pamumuhay: Ang antas ng pamumuhay ng isang individual na may kaugnayan sa uri o pamumuhay ng pananalita ng isang tao o mamamayan.

Tribong Pinagmulan: Sa tribong pinagmulan ay makikita o malalaman natin kung ano ang kanilang kinagisnan. Ayon sa pag-aaral ni Gonzales (1999) ang

pinakmahalagang midyum sa pagtuturo para sa mga batang mag-aaral ay ang paggamit ng isang katutubong wika. Dahil mas madali ito maiintendehan ng isang mag-aaral. Ayon naman kay Silva (2002), ang tribong pinagmulan ay may malaking impluwensiya sa pag-aaral at paglinang ng panggalawang wika.

Pangkabuhayan ng mga Magulang Ang sosyo-ekonomik na baryabol ay may malaking papel na

ginagampanan sa pagpili ng wikang ginagamit ng mga mag-aaral ay may kaugnayan sa hanapbuhay ng mga magulang.

10

MGA PAKTOR NG GURO

Pamaraan ng pagtuturo Ang pagtuturo ay nangangailangan ng puhunan at kung kulang ang puhunan ay maaring magbunga ng dikanais-nais sa mga mag-aaral. Sa pagaaral ni Gillamas (1991) walang eksaktong pormula sa pagtuturo subalit may kani-kanilang pamamaraan ang bawat guro na umaakit sa mga mag-aaral upang magsikap at matututo baling araw. Dahil sa pag-uunawa ng damdamin ng mga mag-aaral, ang guro ay kailangang makaalam sa sosyal cultural na kasaysayan ng mga mag-aaral sapagkat ang mga ito ay makakatutulong sa pagkilala ng mga istelo sa pamumuhay ng kanilang mga magulang.

Kagamitang pagtuturo Ang kagamitang panturo ay may malaking papel sa pagkakatuto ng mga mag-aaral at ito ay nakatutulong upang mapabilis at maging kawili-wili at mabisa ang proseso ng pagkatutu. Ayon kay Camino (2003) ito ay naging gabay nila sa kanilang lubos na pagkakatuto sa pagbasa, pagsilat, pag-unawa at pagsalita dahil ditto malaki ang maitutulong sa mga guro sa kanilang mga mag-aaral upang mapadali ang kanilang pagkatutu.

11

MGA PAKTOR SA PAARALAN

Batayang Aklat Ang Batayang aklat ay may malaking papel na ginagampanan sa mga mag-aaral upang sila ay medaling matututo sa pagbasa at pagsulat at saka makakatulong rin ito ng malaki sa mga guro.

Kaugnay na Pag-aaral tungkol sa Paniniwala at Gawi

Ang mga paniniwala at gawi ay may malaking papel sa pagtuturo ng mga mag-aaral at ito ay makatutulong upang mapabilis ang pagkakatuto ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin. Mas magiging kawili-wili, kapana-panabik at nakatatawag-pansin ng mga mag-aaral na dapat pag-ukulan ng isang guro at mas mabisa ang proseso sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral ni Bretaña (2005) ang obserbasyon niya sa kasalukuyan ay malaki ang naidudulot na suliranin ang pagkakaroon ng ibat-ibang dayalekto sa ating bansa sa pagpapalaganap ng wikang Filipino.

12

KONSEPTONG BALANGKAS NG PAG-AARAL

Ang pag-aaral na ito ay mababatay mula sa pag-aaral ni Silva (2002), ni Landry at Allarde macruscopic model ng Addictive at subtractive bilingualism noong 1991 para Makita ang mga individual na kahusayan sa mga proceso ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at isinasagawa sa pamamagitan ng mga binuong konsepto na siyang naging batayan at gabay sa pag-aaral.

Bago isinagawa ang pag-aaral, naglikom muna ng ibat-ibang tanong mula sa mga ibat-ibang babasahin, at mga tesis, bumuo ng talatanunmgan at pagkatapos naghanda ng pinal na kopya ng talatanungan para sa mga magaaral mula sa ikatlong antas ng sekundarya sa paaralan ng Valencia National High School sa lunsod ng Valencia.

Ang kabuuan ng mga respondent sa pag-aaral ay may 30 na mga magaaral sa asignaturang Filipino sa ikatlong antas ng sekundarya na nasa paaralan ng Valencia national High School sa lungsod ng Valencia. Ang kabuuan ng respondent ay mula sa tatlong Seksyon ng ikatlong antas ng nasabing paaralan.

13

Skema ng Diagram

Malayang Baryabol Mga paktor na Demograpiko y y y y y Kasarian Gulang Kabuuan ng Pamilya Tribong Pinagmulan Pangkabuhayan ng mga magulang

di-Malayang Baryabol Mga Paniniwala at Gawi ng mga Mag-aaral

Mga Paktor sa Guro y y y Pamamaraan sa pagtuturo Kagamitan sa pagtuturo Kakayahan sa pagtuturo

Mga paktor sa Paaralan y y Batayang Aklat Kondisyon sa Silid-Aralan

14

Ipotesis

1. Ang malayang baryabol ay hindi makabuluhan sa mga Paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino 2. Walang kaugnayan ang mga paktor na demograpiko, mga paktor sa guro, mga paktor sa paaralan sa mga asignaturang Filipino.

15

PAMAMARAAN

Lugar ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa paaralang Sekundarya sa Lungsod ng Valencia. Ito ay ang Valencia National High School.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang disenyo na ginagamit ng mga mananaliklisik sa pag-aaral ay ang pag-aaral na palarawan. Upang naipakita ang mga paktor na demograpiko, paktor sa guro, sa paaralan at sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa paaralang Sekundarya sa Valencia National High School.

16

Pagsubuk ng Datos

Ang datos o informasyon ay nalikom mula sa mga mag-aaral sa asignaturang Filipino na nasa ikatlong Antas ng Sekundarya sa paaralang Valencia national High School.

Pagkuha ng Datos

Ang mga datos ay nagmula sa mga mag-aaral na nasa paaralang Sekundarya ng Valencia National High School na nasa ikatlong antas na may kabuuan na 30 na respondent. Ito ay mula sa tatlong seksyon. Pearl (30), Opal (30), Topaz (30).

Instrumento sa Pananaliksik

Ang instrument na ginagamit sa pag-aaral at pagsusuri ng mga datos ay ang talatanungan o survey questionnaire. Mayroong apat na bahagi ang talatanungan ng mga mag-aaral. Una ay ang paktor demograpiko, Pangalawa ay ang paktor ng guro, pangatlo ay ang paktor sa paaralan at ang pang-apat o ang panghuli ay ang mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino

17

Paraang Istatistika

Ang paraan na ginamit ng mga mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos ay gumit ng deskriptibong pagmamarka tulad ng Percentage, Frequency Count at ng Mean. Lalong-lalo na sa mga paktor ng guro, paktor ng Paaralan, mga demograpikong paktor at ng mga paniniwala at Gawi ng mga mag-aaral sa tatlong Seksyon ng nasabing paaralan.

18

PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Talahanayan 1-Paktor Demograpiko Valencia National High School Kasarian: Babae Lalaki Gulang: 14 15 16 17 18 Kabuuan ng Pamilya: 3 4 5 6 7 9 11 Tribong Pinagmulan: Cebuano Tagalog Hiligaynon o illonggo Ilokano Uri ng Pangkabuhayan ng mga Magulang Ama: Farmer Driver Gov. Employee OFW Negosyante Guard OFW Nasa Bahay Gov.Employee Farmer Negosyante Manghihilot

20 10 9 12 5 2 2 3 4 5 6 4 4 4

66.6/67.% 33.30% 30% 40% 16.6/17% 6.6/7.% 6.6/7.% 10% 13.30% 16.6/17% 20% 13.30% 13.30% 13.30% 22 1 5 2 73.30% 3.33% 16.6/17% 6.6/7%

Ina:

13 8 2 2 2 3 1 16 2 1 8 2

43.30% 26.6/27% 6.6/7% 6.6/7% 6.6/7% 10% 3.33% 53.30% 6.6/7% 3.33% 26.6/27% 6.6/7%

19

Talahanayan 1. Paktor Demograpiko

Ang kabanatang ito ay naglalahad at nagpapaliwanag nang maayos sa mga datos na naklap at nalikom ng mga mananaliksik mula sa mga talatanungan tungkol sa mga Paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Talahanayan 1.1

kasarian ay nagapapakita sa mga resulta ng mga Respondente tungkol sa paktor demograpiko. Mayroong (30) Talumpu¶t respondent, (20) dalawampu ang babae (66.6/67%). Ngunit (10) sampu ang lalaki na may (33.30%) ayon sa kasarian.

Gulang

Sa Talahanayan Blg 1.2 ipinakita ditto na sa 30 na respondete ang mga edad nila ay sa 14 na taong gulang ay may (9) Respondent eng mga 30% at may 15 na taong gulang na may bahagdan na 40% (12) na Respondente, 16 taong gulang na may bahagdan na 17% (5) na Respondente at mayroong 7% 0 (2) na respondent.

20

Kabuuan ng Pamilya

Sa Talahanayan 1.3 ipinakita ditto na sa may 30 na respondente ang mga resulta sa kabuuan ng pamilya mula sa 3 na Respondente na may kabuuan na 3 na may bahagdan na 10%, mayroong kabuuan na apat (4) na bahagdan mayroong ibat-ibang kabuuan ng pamilya na may bilang 4,7,9,11 na mayroong 13.30% na porcento.

Tribong Pinagmulan

Lahat ng mga tao ay mayroong sariling tribo kung saan nila nakukuha ang kanilang wikang kinagisnan. Sa mga respondent 73.30% ay ang mga Cebuano na may kabuuang bilang na 22. Hiligaynon o Ilonggo na may bilang na 5 na respondent o 16.6/17%. (2) 7% ang Ilokano at ang panghuli ay 1 o 3.33% ang tagalong.

21

Uri ng Pangkabuhayan ng mga Magulang

Sa uri naman ng pangkabuhayan ng mga magulang, lalo na ang ama sa may 30 na mga respondent ay 13 ang sumagot na ang kanilang ama ay magsasaka na may 43.30%, 8 naman ang driber na may 27%. 3 naman ang Security Guard na may 10% at ang nabibilang sa Government employee, Negosyante, OFW na mayroong 7% o 2 bilang. Sa uri ng hanapbuhay na ina 16, ang nagsabi na nasa bahay lang ang kanilang mga ina at may 53.30%. 8 o 27% ang mga negosyante. 2 o 7 ang nagsasabi na Government employee ang kanilang ina at 2 rin ang nagsasabi na manghihilot ang uri ng hanapbuhay ng kanilang ina at ang panghuli ay 1 o 3.33% na nagsasabi na magsasaka ang kanilang ina.

22

MGA PAKTOR NG GURO Talahanayan 2-Pamamaraan ng Pagtuturo
Statistics Kakayahan ng Kakayahan ng guro sa pagganyak ng tamang layunin sa Asignaturang Filipino. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum Percentiles 25 50 75 30 0 4.27 .151 4.00 4 4 128 4.00 4.00 5.00 Kakayahan ng guro na maibigay ang tamang layunin sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.07 .172 4.00 4 4 122 4.00 4.00 5.00 guro sa paglalahad sa mga paksang tatalakayin sa Asignaturang Filipino. 30 0 3.90 .205 4.00 4 4 117 4.00 4.00 5.00 May kakayahan ang guro sa pagpapahalaga ng mga aralin sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.40 .103 4.00 4 2 132 4.00 4.00 5.00 May kakayahan ang guro na mahusay sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.40 .103 4.00 4 2 132 4.00 4.00 5.00

Talahanayan 2.1
Kakayahan ng guro sa pagganyak ng tamang layunin sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Kailanggan Paunlarin Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 1 1 16 12 30 Percent 3.3 3.3 53.3 40.0 100.0 Valid Percent 3.3 3.3 53.3 40.0 100.0 Percent 3.3 6.7 60.0 100.0

23

Talahanayan 2.2
Kakayahan ng guro na maibigay ang tamang layunin sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Kailanggan Paunlarin Magaling Pinakamagaling Total 2 20 8 30 Percent 6.7 66.7 26.7 100.0 Valid Percent 6.7 66.7 26.7 100.0 Percent 6.7 73.3 100.0

Talahanayan 2.3
May kakayahan ang guro sa pagpapahalaga ng mga aralin sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 1 16 13 30 Percent 3.3 53.3 43.3 100.0 Valid Percent 3.3 53.3 43.3 100.0 Percent 3.3 56.7 100.0

Talahanayan 2.4
Kakayahan ng guro sa paglalahad sa mga paksang tatalakayin sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Kailanggan Paunlarin Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 3 2 17 8 30 Percent 10.0 6.7 56.7 26.7 100.0 Valid Percent 10.0 6.7 56.7 26.7 100.0 Percent 10.0 16.7 73.3 100.0

24

Talahanayan 2.5
May kakayahan ang guro na mahusay sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 1 16 13 30 Percent 3.3 53.3 43.3 100.0 Valid Percent 3.3 53.3 43.3 100.0 Percent 3.3 56.7 100.0

PARTOR SA GURO

Pamamaraan ng Pagtuturo

Sa Talahanayan 2 ipinakikita ang mga kasagutan ng respondent ayon sa paraan ng pagtuturo sa kanila. Ayon sa pag-aaral ni Mantong (1992) ang kakayahan, kaalaman, kaugalian,, kaisipan,paniniwala at paninindigan ng guro ang mga sangkap na kailangang taglayin ng guro upang makapagturo nang buong kahusayan at kalinawan. Mula sa (30) tatlumpu na respondent ang kabuuang resulta ay may kakayahan ang guro sa pagpapahalaga ng mga aralin sa Asignaturang Filipino, na may mean na 4.40% at sumunod ang maykakayahan ang guro na mahusay sa patuturo sa Asignaturang Filipino na mayroong din 4.40% na mean at ang pinakamababa ay ang kakayahan ng guro sa paglalahad sa mga paksang tatalakayin sa Asignaturang Filipino na may mean 3.90% na nangangahulugan na sumasang-ayon sila sa lahat ng mga indiketor.

25

Talahanayan 3-Kagamitan ng Pagtuturo
Statistics Gumamit ng mga tsart bilang May biswal na pantulong na ginagamit ang guro sa pagtuturo. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum 30 0 4.13 .150 4.00 4 3 124 Ang mga aklat na ginagamit ng guro ay makabagong edisyon? 30 0 3.87 .157 4.00 4 3 116 kagamitang panturo sa mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino. 30 0 3.63 .176 4.00 4 3 109 Gumagamit ng display board para sa pangganyak sa mga mag-aaral. 30 0 3.23 .184 3.00 3 4 97 Ang guro ay gumagamit ng manual sa pagtuturo. 30 0 3.87 .171 4.00 4 3 116

Talahanayan 3.1
May biswal na pantulong na ginagamit ang guro sa pagtuturo. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumang-ayon Di - makapagpasya Sumasang -ayon Lubos na sumasang-ayon Total 2 2 16 10 30 Percent 6.7 6.7 53.3 33.3 100.0 Valid Percent 6.7 6.7 53.3 33.3 100.0 Percent 6.7 13.3 66.7 100.0

26

Talahanayan 3.2
Ang mga aklat na ginagamit ng guro ay makabagong edisyon? Cumulative Frequency Valid Di ± Sumang-ayon Di - makapagpasya Sumasang -ayon Lubos na sumasang-ayon Total 2 7 14 7 30 Percent 6.7 23.3 46.7 23.3 100.0 Valid Percent 6.7 23.3 46.7 23.3 100.0 Percent 6.7 30.0 76.7 100.0

Talahanayan 3.3
Gumamit ng mga tsart bilang kagamitang panturo sa mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumang-ayon Di - makapagpasya Sumasang -ayon Lubos na sumasang-ayon Total 4 9 11 6 30 Percent 13.3 30.0 36.7 20.0 100.0 Valid Percent 13.3 30.0 36.7 20.0 100.0 Percent 13.3 43.3 80.0 100.0

Talahanayan 3.4
Gumagamit ng display board para sa pangganyak sa mga mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Lubos na di sumang ± ayon Di ± Sumang-ayon Di - makapagpasya Sumasang -ayon Lubos na sumasang-ayon Total 1 6 11 9 3 30 Percent 3.3 20.0 36.7 30.0 10.0 100.0 Valid Percent 3.3 20.0 36.7 30.0 10.0 100.0 Percent 3.3 23.3 60.0 90.0 100.0

27

Talahanayan 3.5
Ang guro ay gumagamit ng manual sa pagtuturo. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumang-ayon Di - makapagpasya Sumasang -ayon Lubos na sumasang-ayon Total 2 9 10 9 30 Percent 6.7 30.0 33.3 30.0 100.0 Valid Percent 6.7 30.0 33.3 30.0 100.0 Percent 6.7 36.7 70.0 100.0

Kagamitan sa Pagtuturo

Sa Talahanayan 3, Naipapakita ang kasagutan ng mga respondent ayon sa kagamitan sa pagtuturo na ginamit ng mga guro sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino.

Mula sa kasagutan ng mga respondent nipakita ditto ang mga resulta. 4.13% na mean ay nanggaling sa mga biswal na pangtulong na ginamit ng guro sa pagtuturo at sinundan ng dalawang indiketor na may 3.87% na mean na ang ginagamit ng guro bilang pantulong sa pagtuturo ay mga aklat na makabagong edisyon at saka ang mga guro ay gumagamit ng manual na pagtuturo. At ang dalawang pinakamababa na indiketor ay may 3.63% na mean sa nagsasabing gumamit ng mga tsart bilang kagamitang panturo sa mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino. At ang panghuli ay gumagamit ng display board para sa pangganyak sa mga mag-aaral na may mean na 3.23% upang pantulong ng mga guro sa pagtuturo. Dahil dito malaki ang maitutulong ng kagamitang

28

panturo upang maging kawili-wili sa mga nag-aaral. At bukod pa doon dapat masanay ang mga guro na gumamit ng ibat-ibang paraan upang mapaunlad ang kanilang pagtuturo at makatutulong din sa mga mag-aaral.

Talahanayan 4-Kakayahan sa Pagtuturo
Statistics Kakayahan ng guro sa pagtatalakay ng Lubusan sa takdang Aralin. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum 30 0 3.90 .205 4.00 4 4 117 May kakayahan ang guro sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.20 .111 4.00 4 3 126 May kakayahan ang guro sa pagbibigay disiplina sa mga mag-aaral. 30 0 4.20 .200 4.00 5 4 126 May kakayahan ang guro sa pagtalakay sa paksang Aralin. 30 0 4.27 .159 4.00 4 4 128 Makapagbigay ng pagsusulit sa mga mag-aaral. 30 0 4.07 .179 4.00 4 4 122

Talahanayan 4.1
Kakayahan ng guro sa pagtatalakay ng Lubusan sa takdang Aralin. Cumulative Frequency Valid Kailangang paunlarin Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 3 2 17 8 30 Percent 10.0 6.7 56.7 26.7 100.0 Valid Percent 10.0 6.7 56.7 26.7 100.0 Percent 10.0 16.7 73.3 100.0

29

Talahanayan 4.2
May kakayahan ang guro sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di ± Magaling Magaling Pinakamagaling Total 1 21 8 30 Percent 3.3 70.0 26.7 100.0 Valid Percent 3.3 70.0 26.7 100.0 Percent 3.3 73.3 100.0

Talahanayan 4.3
May kakayahan ang guro sa pagbibigay disiplina sa mga mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Kailangang paunlarin Di ± Magaling Magaling Pinakamagaling Total 2 1 13 14 30 Percent 6.7 3.3 43.3 46.7 100.0 Valid Percent 6.7 3.3 43.3 46.7 100.0 Percent 6.7 10.0 53.3 100.0

Talahanayan 4.4
May kakayahan ang guro sa pagtalakay sa paksang Aralin. Cumulative Frequency Valid Kailangang paunlarin Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 1 2 14 13 30 Percent 3.3 6.7 46.7 43.3 100.0 Valid Percent 3.3 6.7 46.7 43.3 100.0 Percent 3.3 10.0 56.7 100.0

30

Talahanayan 4.5
Makapagbigay ng pagsusulit sa mga mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Kailangang paunlarin Hindi Makapagpasya Magaling Pinakamagaling Total 2 1 18 9 30 Percent 6.7 3.3 60.0 30.0 100.0 Valid Percent 6.7 3.3 60.0 30.0 100.0 Percent 6.7 10.0 70.0 100.0

Kakayahan sa Pagtuturo

Sa Talahanayan 4 ipinakita o ipinahayag ng mga respondente ang kanilang mga sagot ukol sa mga talatanungan mg mga mananaliksik kung saan sa mga indiketor ay may mataas na resulta o mean. Mula sa 30 na respondente, nagsasabi na may kakayahan ang guro sa pagtalakay sa paksang-aralin na may mean na 4.27%. At sinusundan ng dalawang indiketor na may mean na 4.20%. Na nasa talahanayan 4.2-4.3 na magkatulad ang kanilang mga resulta. Ang ikatlong ay may mean na 4.07% at ang panghuli ay may mean na 3.90% na sinang-ayonan ng mga respondente.

31

Talahanayan 5-Paktor sa Paaralan
Statistics Ang mga batayang Aklat ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga magaaral. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum 30 0 4.43 .104 4.00 4 2 133 May maraming aklat sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.00 .159 4.00 4 3 120 May mga bagong edisyong ang mga aklat na ginagamit ng mga magaaral. 30 0 4.00 .159 4.00 4 3 120 May ibat-ibang sangunian ng aklat ang mga guro. 30 0 4.20 .139 4.00 4a 2 126 Ang Aklat ba ay may kaugnayan sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.57 .114 5.00 5 2 137

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Talahanayan 5.1
Ang mga batayang Aklat ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 1 15 14 30 Percent 3.3 50.0 46.7 100.0 Valid Percent 3.3 50.0 46.7 100.0 Percent 3.3 53.3 100.0

32

Talahanayan 5.2
May maraming aklat sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 2 5 14 9 30 Percent 6.7 16.7 46.7 30.0 100.0 Valid Percent 6.7 16.7 46.7 30.0 100.0 Percent 6.7 23.3 70.0 100.0

Talahanayan 5.3
May mga bagong edisyong ang mga aklat na ginagamit ng mga mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 2 5 14 9 30 Percent 6.7 16.7 46.7 30.0 100.0 Valid Percent 6.7 16.7 46.7 30.0 100.0 Percent 6.7 23.3 70.0 100.0

Talahanayan 5.4
May ibat-ibang sangunian ng aklat ang mga guro. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 6 12 12 30 Percent 20.0 40.0 40.0 100.0 Valid Percent 20.0 40.0 40.0 100.0 Percent 20.0 60.0 100.0

33

Talahanayan 5.5
Ang Aklat ba ay may kaugnayan sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 2 9 19 30 Percent 6.7 30.0 63.3 100.0 Valid Percent 6.7 30.0 63.3 100.0 Percent 6.7 36.7 100.0

MGA PAKTOR NG PAARALAN

Batayang Aklat

Inilarawan dito sa talahanayan 5 ang mga kasagutan ng mga respondente o mga mag-aaral tungkol sa paktor ng paaralan lalo na sa batayang aklat. Ang resulta ay sumang-ayon. Ang nangunguna sa mga indiketor ay may mean na 4.57% na ang aklat ay may kaugnayan sa Asignaturang Filipino. At pinapangalawahan ng may 4.43% na mean na ang batayang aklat ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sinusundan nang nay ibat-ibang sangunian ng aklat ang mga guro na may mean na 4.20% at ang panghuli ay tumutugon sa 2 indiketor na may 4.00% sa bawat isa sa kanila.

34

Talahanayan 6-Kondisyon ng Silid Aralan
Statistics May mga alintuntunin bas a Ang silid aralan ba ay maluwag. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum 30 0 3.73 .166 4.00 4 3 112 loob ng silidAralan 30 0 4.33 .121 4.00 4 2 130 May mga sapat na kagamitang panlinis sa loob ng silid Aralan. 30 0 4.43 .104 4.00 4 2 133 May sapat na bentilasyon sa loob ng silid Aralan. 30 0 4.00 .144 4.00 4 2 120 May sapat na liwanag sa loob ng silid Aralan. 30 0 4.47 .104 4.50 5 2 134

Talahanayan 6.1
Ang silid aralan ba ay maluwag. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 5 2 19 4 30 Percent 16.7 6.7 63.3 13.3 100.0 Valid Percent 16.7 6.7 63.3 13.3 100.0 Percent 16.7 23.3 86.7 100.0

35

Talahanayan 6.2
May mga alintuntunin bas a loob ng silid-Aralan Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 3 14 13 30 Percent 10.0 46.7 43.3 100.0 Valid Percent 10.0 46.7 43.3 100.0 Percent 10.0 56.7 100.0

Talahanayan 6.3
May mga sapat na kagamitang panlinis sa loob ng silid Aralan. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 1 15 14 30 Percent 3.3 50.0 46.7 100.0 Valid Percent 3.3 50.0 46.7 100.0 Percent 3.3 53.3 100.0

Talahanayan 6.4
May sapat na bentilasyon sa loob ng silid Aralan. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 9 12 9 30 Percent 30.0 40.0 30.0 100.0 Valid Percent 30.0 40.0 30.0 100.0 Percent 30.0 70.0 100.0

36

Talahanayan 6.5
May sapat na liwanag sa loob ng silid Aralan. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 1 14 15 30 Percent 3.3 46.7 50.0 100.0 Valid Percent 3.3 46.7 50.0 100.0 Percent 3.3 50.0 100.0

Kondisyon ng silid aralan

Ang talahanayan 6, ay tungkol sa silid aralan ng paaralan. At ipinakita ditto ng mga mag-aaral na sumasang-ayon sila tungkol sa kondisyon ng silid aralan. Sa limang indiketors ang nangunguna ay may sapat na liwanag sa loob ng silid aralan na may mean na 4.47%, Sumunod ang 4.43% na may mga sapat na kagamitang panlinis sa loob ng silid aralan. 4.33% ang mean at pangatlo na may mga alintuntunin sa loob ng silid aralan. Sinusundan ng may sapat na bentilasyon sa loob ng silid aralan na may mean na 4.00% at ang panghuli na indiketor ay ang silid aralan ba ay maluwag na may mean na3.73%. Ayon kay hilot(1997) sa kanyang pag-aaral na ang silid-aralan ay lubos na nakaaapekto sa kakayahang kademiko ng mga mag-aaral at ang paaralan ay matatawag na worksyap ng mga mag-aaral.

37

Talahanayan 7-Paniniwala ng mga mag-aaral
Statistics Naniniwala ang mga mag-aaral na Naniniwala ba ang mga magaaral na mahalaga ang asignaturang Filipino. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum 30 0 4.67 .111 5.00 5 2 140 madaling mauunawaan ang mga paksang aralin sa Asignaturang Filipino. 30 0 4.07 .117 4.00 4 3 122 May paniniwala ba ang mga magaaral na madaling matututo sa mga paksang aralin. 30 0 4.00 .152 4.00 4 3 120 May paniniwala ang mga magaaral na minsan ang pag-aaral sa Asignaturang Filipino ay madaling maintindihan. 30 0 4.10 .162 4.00 4 3 123 May mga paniniwala na mas madaling matuto ang isang mag-aaral ng wikang Filipino. 30 0 4.43 .104 4.00 4 2 133

Talahanayan 7.1
Naniniwala ba ang mga mag-aaral na mahalaga ang asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 2 6 22 30 Percent 6.7 20.0 73.3 100.0 Valid Percent 6.7 20.0 73.3 100.0 Percent 6.7 26.7 100.0

38

Talahanayan 7.2
Naniniwala ang mga mag-aaral na madaling mauunawaan ang mga paksang aralin sa Asignaturang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 1 2 21 6 30 Percent 3.3 6.7 70.0 20.0 100.0 Valid Percent 3.3 6.7 70.0 20.0 100.0 Percent 3.3 10.0 80.0 100.0

Talahanayan 7.3
May paniniwala ba ang mga mag-aaral na madaling matututo sa mga paksang aralin. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 3 1 19 7 30 Percent 10.0 3.3 63.3 23.3 100.0 Valid Percent 10.0 3.3 63.3 23.3 100.0 Percent 10.0 13.3 76.7 100.0

Talahanayan 7.4
May paniniwala ang mga mag-aaral na minsan ang pag-aaral sa Asignaturang Filipino ay madaling maintindihan. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 2 4 13 11 30 Percent 6.7 13.3 43.3 36.7 100.0 Valid Percent 6.7 13.3 43.3 36.7 100.0 Percent 6.7 20.0 63.3 100.0

39

Talahanayan 7.5
May mga paniniwala na mas madaling matuto ang isang mag-aaral ng wikang Filipino. Cumulative Frequency Valid Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 1 15 14 30 Percent 3.3 50.0 46.7 100.0 Valid Percent 3.3 50.0 46.7 100.0 Percent 3.3 53.3 100.0

Paniniwala ng mga mag-aaral

Ipinapakita sa

talahanayan

7 na

ang pagsang-ayon ng amga

respondente tungkol sa paniniwala nga mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Sa limang indiketors nangunguna ang naniniwala ba ang mga mag-aaral na mahalaga ang asignaturang Filipino na may mean na 4.67% pumapangalawa ng may mga paniniwla na mas madaling matuto ang isang mag-aaral ng wikang Filipino na may mean na 4.43%, 4.10% na mean ang may paniniwala na ang mag-aaral ay minsan ang pag-aaral sa asignaturang Filipino ay madaling naintindihan. At pinapangatlohan ng may 4.07% na mean. Na naniniwala ang mga mag-aaral na madaling maunawaan ang paksang aralin sa asignaturang filipino. At ang panghuli ay may paniniwala ang mga mag-aaral na madaling matuto sa mga paksang aralin na may mean na 4.00%.

40

Talahanayan 8-Gawi ng mag-aaral
Statistics Ayaw kong Hindi ako masyadong makapagsalita ng Tagalog o Filipino. N Valid Missing Mean Std. Error of Mean Median Mode Range Sum 30 0 2.60 .247 2.00 2 4 78 palaging mag May mga salitang salita ng wikang Filipino na hindi maiintindihan ng mga mag-aaral. 30 0 3.63 .200 4.00 4 4 109 Nakagagawa ng Asignaturang Mahusay kong magsalita ng wikang Tagalog. 30 0 3.17 .235 4.00 4 4 95 30 0 4.00 .166 4.00 4 3 120

Filipino o Tagalog Filipino sa tulong sa loob ng silidaralan. 30 0 2.57 .202 3.00 3 4 77 ng ibang magaaral.

Talahanayan 8.1
Hindi ako masyadong makapagsalita ng Tagalog o Filipino. Cumulative Frequency Valid Lubos na di sumasang-ayon Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 6 13 2 5 4 30 Percent 20.0 43.3 6.7 16.7 13.3 100.0 Valid Percent 20.0 43.3 6.7 16.7 13.3 100.0 Percent 20.0 63.3 70.0 86.7 100.0

41

Talahanayan 8.2
May mga salitang Filipino na hindi maiintindihan ng mga mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Lubos na di sumasang-ayon Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 2 3 4 16 5 30 Percent 6.7 10.0 13.3 53.3 16.7 100.0 Valid Percent 6.7 10.0 13.3 53.3 16.7 100.0 Percent 6.7 16.7 30.0 83.3 100.0

Talahanayan 8.3
Ayaw kong palaging mag salita ng wikang Filipino o Tagalog sa loob ng silid-aralan. Cumulative Frequency Valid Lubos na di sumasang-ayon Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 6 8 10 5 1 30 Percent 20.0 26.7 33.3 16.7 3.3 100.0 Valid Percent 20.0 26.7 33.3 16.7 3.3 100.0 Percent 20.0 46.7 80.0 96.7 100.0

42

Talahanayan 8.4
Nakagagawa ng Asignaturang Filipino sa tulong ng ibang mag-aaral. Cumulative Frequency Valid Lubos na di sumasang-ayon Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 5 4 5 13 3 30 Percent 16.7 13.3 16.7 43.3 10.0 100.0 Valid Percent 16.7 13.3 16.7 43.3 10.0 100.0 Percent 16.7 30.0 46.7 90.0 100.0

Talahanayan 8.5
Mahusay kong magsalita ng wikang Tagalog. Cumulative Frequency Valid Di ± Sumasang-ayon Di makapagpasya Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon Total 3 3 15 9 30 Percent 10.0 10.0 50.0 30.0 100.0 Valid Percent 10.0 10.0 50.0 30.0 100.0 Percent 10.0 20.0 70.0 100.0

43

Gawi ng mga mag-aaral

Ipinapakita

sa

talahanayan

naito

na

sumasang-ayon

ang

mga

respondente ukol sa kanilang mga gawi. Sa pagsasalita ng wikang tagalong na may 4.00% na mean ang mahusay magsalita ng wikang tagalong at sinusundan ng may mean na 3.63% na may mga salitang Filipino na hindi maintindihan ng mga mag-aaral, 3.17% na mean ang ikatlong indiketors ng makagagawa ng asignaturang Filipino sa tulong ng ibang mag-aaral at sinusundan ng hindi ako masyadong makapagsalita ng tagalong o Filipino na may mean na 2.60 at ang panghuli ay may mean na 2.57% na ayaw kong palaging magsalita ng wikang tagalong o Filipino.

44

BUOD, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

BOUD

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay matutukoy ang mga paniniwla at gawi ng anga mag-aaral sa asignaturang Filipino. At maipakita ang kaugnayan ng mga paktor na demograpiko , mga paktor sa guro mga paktor sa paaralan ata sa mga paniniwala at gawi ngamga mag-aaral sa assignaturang Filipino at kung gaano kalawak ang maiambag ng malayang baryabol sa mga mag-aaral ukol sa kanilang kasarian , gulang , tribong pinagmulan, kabuuan ng pamilya , at uri ng pamumuhay ng mga magulang. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa paaralang sekondarya ng Valencia national high school. Sa tatlong seksyon ng ikatlong taon. May 30 na mga repondente ang sumagot sa mga datos sa pamamagitan ng mga talatanungan at ito ay ang mga mag-aaral sa ikatlong antas ng sekondarya ng tatlong seksyon na sumusunod : opal (30), Pearl (30), Topaz (30) na mga respondent ng paaralang Valencia national high school.

Natuklasan sa pag-aaral na ito na ang mga paktor na demograpiko ay may mataas na bahagdan tulad ng kasarian ng mga babae na may 67%, gulang 40% namay 12 na respondente , kabuuan ng pamilya (6) 20%, tribong pinagmulan 73.30% na may 22 na respondente ang Cebuano.

45

KONKLUSYON

Ayon sa isinsagawang pag-aaral masusing nasuri mabuti ang mga sumusunod na konklusyon.

Ang mga paniniwala at gawi ay mahalaga sa mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa ikatlong antas ng sekundarya. May makabuluhang pagkakaugnay ang mga baryable na kasarian ,gulang , kabuuan ng pamilya .tribong pinagmulan ,uro ng pangkabuhayan ng mga magulang ,mga paraan ng pagtuturo,kagamitan sa pagtuturo ,kakayahan sa pagtuturo at mga paktor sa paaralan tulad ng batayang aklat kondisyon ng silid-aralan ,at mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa assignaturang Filipino.

Ang kita ng mga magulang tulad ng pangkabuhayan ng Ama, pangkabuhayan ng Ina ,gulang , kasarian at tribong pinagmulan ay ang mga malayang baryable na may mahalagang naiambag sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral.

46

REKOMENDASYON

Sa pag-aaral na ito ay natuklasan ang mga ibat-ibang resulta batay sa mga paniniwala at gawi ng mga mag-aaral sa assignaturang Filipino na nasa ikatlong antas ng sekundarya ng Valencia national high school sa lungsod ng Valencia city.

Ang kita at kabuhayan ng mga magulang ay may malaking epekto sa paninwala at gawi ng mga mag-aaral. Ito ay may malaking implikasyon sa kanila. Upang maipagpatuloy nila nag kanilang sinimulan. At maging ang pangarap sa kanilang mga anak.

Ang gulang ng isang tao ay isa sa may makabuluhang kontribusyon sa posotibong paniniwala at gawi ng mag-aaral.

Ang mga kagamitang panturo ng mga guro sa mga mag-aaral sa assignaturang Filipino. May malaking halaga ang mga kagamitan upang madaling matuto o maintindihan ng mga mag-aaral ang kanilang mga leksyon , sapagkat ang mga guro ay mayroong pananaw sa pamamagitan ng kanilang mga kaakit-akit ng mga kagamitang panturo.

47

TALASANGUNIAN

AGRAVIO, R.B. 2009 ±

Karagdagan kagamitan panturo para unang taon ng mataas na paaralan ng Valencia. Master¶s Thesis, Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon. Isang karagdagang kagamitang panturo sa sining pakikipagtalastasan sa antas para kolehiyo ng Mountain View College. Master¶s Thesis Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon. Kasapatan at paggamit ng mga kagamitang panturo sa paaralang sekundarya sa Timog Bukidnon ang kanilang kaugnayan sa mga perpormans ng mga guro at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral. Master¶s Thesis, Central Mindanao University. Mga suliranin ng mga guro sa pagtuturo ng Pilipino bilang bahagi ng patakarang bilingwal sa purok ng silang bansalan sangay ng Timog Dabaw taong panuruan 1980-1981. Master¶s Thesis, Pamantasan ng Ateneo ng Davao. Davao City.

BRETANA, M.P. 2005 ±

HILOT, R.M. 1997 ±

GILLAMAC, I.C. 1991 ±

GONZALEZ, E.A. 1999 ± Batayang aklat sa Filipino !!. Metro Manila. Andrian Printing Co.,Inc. MANTONG, F.H. 1992 ± Ang mga saloobin ng mga mag-aaral sa kursong Rizal sa Central Mindanao University. Taong panuruan 1991-1992. Master¶s Thesis Cental Mindanao University. The use of Philippine Native Language in Educators the Philippine Journal of Education. Language behavior of Students of Mindanao Mission Academy. Manticao Misamis Oriental. Master¶s Thesis Central Mindanao University.

SIBAYAN, B.P. 1999 ±

SILVA, L. 2002

±

48

APPENDIKS

49

Valencia National High School Valencia City, Bukidnon

Ika-10 Ng November, 2009

Gng. Susan S. Olana,Ph.D. Punongguro Hyskol na Departamento Valencia National High School Valencia City, Bukidnon

Madam: Pagbati! Ang mga mag-aaral na kumukuha sa kursong Edukasyon o Bachelor of Secondary Education (BSED) ng San Agustin Institute of Technology, Valencia City, ay taos puso na humingi ng inyong pahintulot na maipamudmud naming an gaming mga talatanungan, sa pag-sagot ng inyong mga Mag-aaral. Ang talatanungan po naming ito ay may kaugnayan sa aming pag-aaral sa kursong Edukasyon Major in Filipino. Ang aming pananaliksik ay pinamagatan naming na ³PANINIWALA AT GAWI NG MGA MAG-AARAL SA ASIGNATURANG FILIPINO NA NASA SEKINDARYA NG PAARALAN VALENCIA NATIONAL HIGH SCHOOL´, Sa Lunsod ng Valencia. Ang inyong suporta at pakikipagtulungan ay makakatutulong ng malaki sa aming ikatatagumpay ng nabanggit naming pag-aaral.

Lubos na gumagalang,

Tagapayo:

50

Valencia National High School Valencia City, Bukidnon

MGA PANINIWALA AT GAWI NG MGA MAG-AARAL SA ASIGNATURANG FILIPINO SA PAARALANG SEKUNDARYA NG VALENCIA NATIONAL HIGH SCHOOL VALENCIA CITY

³TALATANUNGAN´

Ang pag-aaral na ito upang mailabas ang mga Saloobin ng mga magaaral sa asignaturang Filipino. Kailangan sagutin ng maayos ang mga tanong.

I.

Propyl ng Respondents

1. Pangalan: ___________________________________ 2. Kasarian:_________

3. Gulang: _______________ 4. Kabuoan ng Pamilya: ___________________

1. Tribong Pinagmulan:

( ) Cebuano ( ) Tagalog

( ) Hiligaynon o Ilonggo ( ) Ilokano

( ) Atbp: Paki sulat sa patlang: 2. Uri ng Pangkabuhayan ng mga Magulang (Trabaho) Ama: _________________________ Ina: __________________________

51

II.

Mga Paktor sa Guro:

Panuto: Sa ibaba ay ang mga aytem na nauukol sa paraan ng pagtuturo ng iyong guro. Tsekan kung paano mo siya mamarkahan sa pamagitan ng sumusunod.

5 ± Pinakamagaling 3 ± Hindi Makapagpasya 1 ± Kailanggan Paunlarin.

4 ± Magaling 2 ± Di ± Magaling

5 1. Kakayahan ng guro sa pagganyak ng tamang layunin sa Asignaturang Filipino. 3. Kakayahan ng guro na maibigay ang tamang layunin sa Asignaturang Filipino. 4. Kakayahan ng guro sa paglalahad sa mga paksang tatalakayin sa Asignaturang Filipino. 5. May kakayahan ang guro sa pagpapahalaga ng mga aralin sa Asignaturang Filipino. 6. May kakayahan ang guro na mahusay sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino.

4

3

2

1

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

52

III.

Kagamitang Pagtuturo

Panuto:

Bigyan ng marka ang paggamit ng kagamitang panturo ng iyong guro sa pamamagitan ng sumusunod.

5 ± Lubos na sumasang-ayon 3 ± Di - makapagpasya 1 ± Lubos na di sumang ± ayon

4 ± Sumasang -ayon 2 ± Di ± Sumang-ayon

5 1. May biswal na pantulong na ginagamit ang guro sa pagtuturo. ( )

4 ( )

3 ( )

2 ( )

1 ( )

2. Ang mga aklat na ginagamit ng guro ay makabagong edisyon?

( )

( )

( )

( )

( )

3. Gumamit ng mga tsart bilang kagamitang panturo sa mga mag-aaral sa Asignaturang ( ) Filipino.

( )

( )

( )

( )

4. Gumagamit ng display board para sa pangganyak sa mga mag-aaral.

( )

( )

( )

( )

( )

5. Ang guro ay gumagamit ng manual sa pagtuturo.

( )

( )

( )

( )

( )

53

IV.

Kakayahan sa Pagturo

Panuto: Sa ibaba ay ang mga aytem na nauukol sa kakayahan sa patuturo ng iyong guro. Tsekan kung paano mo siya mamarkahan sa pamamagitan ng dumusunod.

5 ± Pinakamagaling 3 ± Hindi Makapagpasya 1 ± Kailangang paunlarin

4 ± Magaling 2 ± Di ± Magaling

5 1. Kakayahan ng guro sa pagtatalakay ng Lubusan sa takdang Aralin. ( )

4 ( )

3 ( )

2 ( )

1 ( )

2. May kakayahan ang guro sa pagtuturo sa Asignaturang Filipino.

( )

( )

( )

( )

( )

3. May kakayahan ang guro sa pagbibigay disiplina sa mga mag-aaral.

( )

( )

( )

( )

( )

4. May kakayahan ang guro sa pagtalakay sa paksang Aralin.

( )

( )

( )

( )

( )

5. Makapagbigay ng pagsusulit sa mga mag-aaral.

( )

( )

( )

( )

( )

54

V.

Mga paktor sa Paaralan

Panuto: Nasa ibaba ang mga aytem tungkol sa batayang aklat sa asignaturang Filipino. Tsekan batay sa iyong pangsang-ayon o di pagsangayon batay sa sumusunod.

5 ± Lubos na Sumasang-ayon 3 ± Di makapagpasya 1 ± Lubos na di sumasang-ayon

4 ± Sumasang-ayon 2 ± Di ± Sumasang-ayon

A. Batayan na Aklat: 1. Ang mga batayang Aklat ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral.

5

4

3

2

1

( )

( )

( )

( )

( )

2. May maraming aklat sa Asignaturang Filipino.

( )

( )

( )

( )

( )

3. May mga bagong edisyong ang mga aklat na ginagamit ng mga mag-aaral.

( )

( )

( )

( )

( )

4. May ibat-ibang sangunian ng aklat ang mga guro.

( )

( )

( )

( )

( )

5. Ang Aklat ba ay may kaugnayan sa Asignaturang Filipino.

( )

( )

( )

( )

( )

55

VI.

Kondisyon ng Silid Aralan

Panuto: Nasa ibaba ang mga aytem tungkol sa kondisyon ng silid Aralan. Tsekan batay sa iyong pag-aayon o di pagsang-ayon sa mga sumusunod.

5 ± Lubos na Sumasang-ayon 3 ± Di makapagpasya 1 ± Lubos na di sumasang-ayon

4 ± Sumasang-ayon 2 ± Di ± Sumasang-ayon

5 1. Ang silid aralan ba ay maluwag. ( )

4 ( )

3 ( )

2 ( )

1 ( )

2. May mga alintuntunin bas a loob ng silid-Aralan

( )

( )

( )

( )

( )

3. May mga sapat na kagamitang panlinis sa loob ng silid Aralan.

( )

( )

( )

( )

( )

4. May sapat na bentilasyon sa loob ng silid Aralan.

( )

( )

( )

( )

( )

5. May sapat na liwanag sa loob ng silid Aralan.

( )

( )

( )

( )

( )

56

VII.

Paniniwala ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino.

Panuto: Nasa ibaba ang mga aytem na pagpipilian tungkol sa Paniniwala ng mga mag-aaral sa Assignaturang Filipino. Tsekan batay sa iyong pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa mga sumusunod.

5 ± Lubos na Sumasang-ayon 3 ± Di makapagpasya 1 ± Lubos na di sumasang-ayon

4 ± Sumasang-ayon 2 ± Di ± Sumasang-ayon

5 1. Naniniwala ba ang mga mag-aaral na mahalaga ang asignaturang Filipino. ( )

4 ( )

3 ( )

2 ( )

1 ( )

2. Naniniwala ang mga mag-aaral na madaling mauunawaan ang mga paksang aralin sa Asignaturang Filipino.

( )

( )

( )

( )

( )

3. May paniniwala ba ang mga mag-aaral na madaling matututo sa mga paksang aralin.

( )

( )

( )

( )

( )

4. May paniniwala ang mga mag-aaral na minsan ang pag-aaral sa Asignaturang Filipino ay madaling maintindihan.

( )

( )

( )

( )

( )

5. May mga paniniwala na mas madaling matuto ang isang mag-aaral ng wikang Filipino.

( )

( )

( )

( )

( )

57

VIII.

Gawi ng mga mag-aaral

Panuto: Nasa ibaba ang mga aytem tungkol sa mga kagawian ng mga mag-aaral sa Asignaturang Filipino.

5 ± Lubos na Sumasang-ayon 3 ± Di makapagpasya 1 ± Lubos na di sumasang-ayon

4 ± Sumasang-ayon 2 ± Di ± Sumasang-ayon

5 1. Hindi ako masyadong makapagsalita ng Tagalog o Filipino. ( )

4 ( )

3 ( )

2 ( )

1 ( )

2. May mga salitang Filipino na hindi maiintindihan ng mga mag-aaral.

( )

( )

( )

( )

( )

3. Ayaw kong palaging mag salita ng wikang Filipino o Tagalog sa loob ng silid-aralan.

( )

( )

( )

( )

( )

4. Nakagagawa ng Asignaturang Filipino sa tulong ng ibang mag-aaral.

( )

( )

( )

( )

( )

5. Mahusay akong magsalita ng wikang Tagalog.

( )

( )

( )

( )

( )

Maraming salamat! . . .

58

PANSARILING KASAYSAYAN

Ang mananaliksik ay isinilang noong oktobre 1, 1990 sa iligan city . Panganay siya sa dalawang magkakapatid na anak nina Gng.Emelda Sia at G. Roberto Sia . Nagtapos siya ng kanyang elementary sa paaralang Valencia city cenral school noong 2002. At nakapagtapos ng sekundarya sa paaralang Valencia national high school, noong 2006.

Pagkatapos ng pag-aaral sa sekundarya, noong 2007 kumuha ng kursong edukasyon sa paaralang San Agustin Institute of technology. At hanggang sa umabot siya ng ikatlong taon sa kolehiyo, ipinagpatuloy parin niya ang kanyang tungkulin bilang isang mag-aaral ng San Agustin Institute of Technology.

Robertmel Boy P. Sia

59

Ang mananaliksik ay isinilang noong Desyembre 14, 1990 sa Poblacion Pangantucan Bukidnon. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid na anak nina Gng. Visitacion Manegdeg at G. Benito Manegdeg. Nagtapos siya ng kanyang Elementarya sa Paaralang Pangantucan Elementary School noong 2002. At nakapagtapos sa Sekundarya sa Paaralann Kibawe National High School noong 2006. Pagkatapos ng pag-aaral sa Sekundarya noong 2007 kumuha ng kursong Edukasyon sa paaralang San Agustin Institute of Technology. At hanggang sa umabot siya ng ikatlong taon sa kolehiyo, ipinagpatuloy parin niya ang kanyang tungkulin bilang isang mag-aaral na San Agustin Instite of Technology.

Ma. Cleofe P. Manegdeg

60

Ang mananaliksik ay anak nina G. Basilio Capuras at Gng. Sofia Capuras. Isinilang noong June 11,1978, sa Candoni Negros Occidental. Panganay sa tatlong magkakapatid. Nakapagtapos siya ng kanyang Elementarya sa Mababang Paaralan ng Busco Central Elementary School noong 1990. At nakapagtapos ng sekundarya sa Valencia National High School noong 1994. At kumuha ng kursong Junior Secretarial sa Central Mindanao University at nagtapos noong 1997. Kumuha ng kursong Bachelor of Science in Commerce Major in Management sa San Agustin Institute of Technology noog 2001. Ang mananaliksik ay nakapagtrabaho sa Sugarcane Growers Association of Bukidnon. Busco, Butong, Quezon, Bukidnon. Bilang isang Data Encoder. At nakapag-asawa sa kay G. Bethoven Lacubtan. At dahil gustong madagdagan ang kanyang kaalaman kunuha siya ng kursong Edukasyon sa paaralan ng San Agustin Institute of Technology at hanggang sa umabot siya ng ikatlong taon sa kolehiyo. Ipinagpatuloy parin niya ang kanyang pag-aaral bilang mag-aaral sa San Agustin Institute of Technology.

Joanne Capuras Lacubtan

61

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.