5

Kontabiliteti i inventarit t mallit

Linja kohore e biznesit

BLERJA Lënda e parë apo malli për rishitje

SHTIMI i vlerës

SHITJA Inventari i përfunduar

LLOGARITJA Inventari i përfunduar Kosto e mallrave të shitura

Çfarë është inventari?
Definohet në përputhje me llojin dhe mënyrën e veprimtarisë së kompanisë.
Blerjet:
Artikujt për ri shitje. Për supermarkete, ushqimi është inventar, por jo edhe karrocat për transport.

Produktet:
‡ Lënda e parë ‡ Gjysmë produktet ‡ Produktet e gatshme

Çfarë kosto përfshihet në inventar?
$ Kosto e shkaktuar në blerjen e inventarit dhe përgatitjen e tij për shitje.
$ Kosto e lëndës së parë. $ Kosto e gjysmë produkteve. $ Kosto e produkteve të gatshme. nuk përfshihen Kostot që në koston e inventarit: 


Orvatjet për shitje Kostot e përgjithshme administrative

Defino inventarin dhe KMSH. Çfarë janë disa nga karakteristikat e tyre?
Mallra të prodhuara apo të blera për ri shitje.
‡ Inventari raportohet në pasqyrën e bilanci si një aset. Kur të shitet, inventari raportohet në pasqyrën e të ardhurave si shpenzim (kosto e mallit të shitur). KMSH: kosto e inventarit të shitur gjatë periudhës së caktuar.

‡

‡

Inventari përfundimtar & KMSH
Kosto e mallrave në dispozicion për shitje = Inventari fillestar + Neto blerjet

Pyetja është se ku është inventari i cili ka mundur të jetë shitur në këtë periudhë? Janë vetëm dy përgjigje: Në fund të periudhës, është shpërndarë në mes të: 

inventarit ende të mbetur në depo (si aset), dhe Inventarit të shitur gjatë periudhës (si shpenzim, KMSH).

Sistemi i inventarit
Inventari fillestar

+
=
Malli në dispozicion për shitje

Kosto neto e blerjes

Inventari përfundimtar

+

KMSH

Sistemet e inventarit
Metoda e vazhdueshme
Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH

Metoda periodike
Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në llogarinë Blerjet

Sistemet e inventarit
Metoda e vazhdueshme
Jep regjistrime kontinuele të shumës së inventarit në dispozicion. Kur një artikull shitet , ai regjistrohet në llogarinë e KMSH Për shkak të përparësive të teknologjisë Metoda periodike kompjuterike, metoda e vazhdueshme përdoret më shpesh në praktike dhe do të Kërkon freskimin e llogarisë së inventarit vetëm në fund të periudhës. jetë në fokus të diskutimeve tona. Kërkesat për inventarin e mallit regjistrohen përkohësisht në llogarinë Blerjet

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
Mallrat e blera

Mallrat e shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit

Mallrat e Mallrat e blera shitura

Vlerësimi i rrjedhjes së kostos së inventarit
Mallrat e blera
Mallrat e shitura

Njehsimi e inventarit
Ardi Shpk shet dhe servison pajisje bujqësore të ujitjes. Më 20 Mars 2005, Ardi shpk blen 20 motorë të pompave për ¼200 secilën. Ardi shpk tashmë ka pasur 8 motorë identik në depo, për të cilët ka paguar nga ¼175 për secilin.

Njehsimi e inventarit
Më 22 Mars, 2005, konsumatori blen një motor. A duhet kompania të regjistrojë KMSH e motorit të shitur për ¼175 apo për ¼200?

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out (FIFO)
Mars 1 Mars 20 7 8 njësi @ ¼175 për njësi 20 njësi @ ¼200 për njësi Shitur 1

Duke përdorur FIFO metodën, kostoja e motorit të shitur duhet të regjistrohet si ¼175 sepse ¼ 175 është kostoja e zërit më të vjetër në inventarin e Ardi Shpk.

Njehsimi e inventarit
Last-In, First-Out Method (LIFO)
Mars 1 Mars 20 8 njësi @ ¼175 për njësi 19 20 njësi @ ¼200 për njësi Shitur 1

Duke përdorur LIFO metodën, Ardi Shpk do të regjistroj koston e motorit të shitur më 22 Mars me çmim prej ¼200 sepse ¼200 është kostoja më e fundit e zërave në Ardi Shpk.

Njehsimi e inventarit
Metoda e çmimit mesatar
Mars 1 Mars 20 8 njësi @ ¼175 për njësi = ¼1,400 20 njësi @ ¼200 për njësi = 4,000 28 njësi ¼192.86 për njësi ¼5,400

Duke përdorur metodën mesatare, Ardi ¼5,400 koston e Shpk do të regjistrojë÷ 28 njësimotorit të shitur më 22 Mars me çmim prej ¼192,86.

Njehsimi e inventarit
Ardi Shpk ka përfunduar regjistrimin e mallit në fund të shkurtit 2005 në vlerë prej ¼ 3,000. Regjistrimi përfshinë 150 kuti me biskota me kosto prej ¼20 për kuti. Shembulli në vijim përmbledhë koston dhe shitjen për njësi për kompaninë për muajin mars.

Shembulli 6

Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për Mars
¼20.00 20.30 20.60 20.90 ¼ 3,000 60,900 61,800 62,700

Mars 1 Regjistrimi 150 Mars 8 Blerja 3,000 Mars 18 Blerja 3,000 Mars 20 Shitja 5,200 Mars 28 Blerja 3,000 Mars 31 Shitja 3,600 Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje

¼188,400

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj. fill. Mars 8 Mars 18 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.60 për njësi Blerja e inventarit (rezervave) më 8 Mars dhe 18 Mars

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.60 për njësi Shitur 5,200 njësi më 20 Mars Shitur të gjitha

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 0 3,000 njësi @ ¼20.60 për njësi Shitur 5,200 njësi më 20 Mars Shitur të gjitha

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 0 njësi @ ¼20.30 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.60 për njësi 950 Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Shitur 2,050

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi = ¼ 0 0 njësi @ ¼20.30 për njësi = 0 950 njësi @ ¼20.60 për njësi = 19,570 Regj. përfundimtar = ¼19,570

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 Mars 28 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 0 njësi @ ¼20.30 për njësi 950 njësi @ ¼20.60 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.90 për njësi Blerja e 3,000 njësive me çmim ¼20.90 për njësi më 28 Mars

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 0 njësi @ ¼20.30 për njësi Mars 8 950 njësi @ ¼20.60 për Mars 18 950 njësi @ ¼20.60 për njësi 0 njësi Mars 28 3,000 njësi @ ¼20.90 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Shitur 950

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 0 njësi @ ¼20.30 për njësi Mars 8 950 njësi @ ¼20.60 për 0 Mars 18 950 njësi @ ¼20.60 për njësi njësi Mars 28 3,000 njësi @ ¼20.90 për njësi 350 Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Shitur 2,650

Njehsimi e inventarit
Metoda First-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. 0 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 0 njësi @ ¼20.30 për njësi Mars 8 950 njësi @ ¼20.60 për Mars 18 950 njësi @ ¼20.60 për njësi 0 njësi Mars 28 350 njësi @ ¼20.90 për njësi = = = = ¼ 0 0 0 7,315

Regj. përfundimtar = ¼7,315

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.60 për njësi 0

Shitur të gjitha

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 800 0 njësi @ ¼20.60 për njësi Shitur 2,200

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 800 0 njësi @ ¼20.60 për njësi = ¼ 3,000 = 16,240 = 0

Regj. përfundimtar = ¼19,240

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 Mars 28 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 800 0 njësi @ ¼20.60 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.90 për njësi Blerë 3,000 njësi më 28 Mars

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 Mars 28 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 800 njësi @ ¼20.30 për njësi 0 njësi @ ¼20.60 për njësi 0 3,000 njësi @ ¼20.90 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31 Mars

Shitur të gjitha

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 Mars 28 150 njësi @ ¼20.00 për njësi 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi 200 800 0 njësi @ ¼20.60 për njësi 0 njësi @ ¼20.90 për njësi Shitur 3,600 njësi më 31Mars Shitur 600

Njehsimi e inventarit
Metoda Last-In, First-Out Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. Mars 8 Mars 18 Mars 28 150 njësi @ ¼20.00 për njësi = 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi = 200 0 njësi @ ¼20.60 për njësi = 0 njësi @ ¼20.90 për njësi = ¼3,000 4,060 0 0

Regj. përfundimtar = ¼7,060

Njehsimi e inventarit
Metoda mesatare e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Regj.fill. 150 njësi @ ¼20.00 për njësi = ¼ 3,000 Mars 8 3,000 njësi @ ¼20.30 për njësi = 60,900 Mars 18 3,000 njësi @ ¼20.60 për njësi = 61,800 Mars 20 Kosto mesatare ¼20.439 ¼125,700

¼125,700 ÷ 6,150 njësi

Njehsimi e inventarit
Metoda mesatare e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Mars 20 6,150 njësi @ ¼20.00 për njësi = ¼125,700 ¼20.439 për njësi 150 3,000 @ ¼20.439 për njësi Mars 20 ±5,200 njësi @ ¼20.30 për njësi = 106,283 Mars 20 950 njësi @ ¼20.439 për njësi ¼ 19,417

Shitur 5,200 njësi më 20 Mars

Njehsimi e inventarit
Metoda mesatare e regjistrimit Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Mars 20 Mars 28 Mars 28 950 ¼20.439 për njësi 150 njësi @ ¼20.00 për njësi = ¼19,417 62,700 3,000 njësi @ ¼20.90 për njësi = ¼ 82,117 3,950 njësi @ ¼20.789 për njësi

¼82,117 ÷ 3,950 njësi Blerë 3,000 njësi më 28 Mars më kosto ¼20.90 për njësi

Njehsimi e inventarit
Metoda mesatare e regjistrimit

Sistemi i pa ndërprerë i regjistrimit
Mars 20 3,950 njësi @ ¼20.00 për njësi = ¼20.789 për njësi 150 Mars 31 ±3,600 njësi @ ¼20.789 për njësi = 350 njësi @ ¼20.789 për njësi Mars 31 Shitur 3,600 njësi më 31 Mars ¼82,117 74,841 ¼ 7,276

Njehsimi e inventarit
Për të përcaktuar koston e mallit të shitur, ne duhet të kthejmë shumën e kostos së mallit në dispozicion për shitje, e cila është ¼188,400.

Shembull

Kosto dhe shitja për njësi për Ardi Shpk për mars
150 3,000 3,000 5,200 3,000 3,600 ¼20.00 20.30 20.60 20.90 ¼ 3,000 60,900 61,800 62,700

Mars 1 Regjistrimi Mars 8 Blerja Mars 18 Blerja Mars 20 Shitja Mars 28 Blerja Mars 31 Shitja Kosto totale e mallit Në dispozicion për shitje

¼188,400

Njehsimi e inventarit

Në lidhje me metodën e inventarit të përdorur, kosto e mallit në dispozicion për shitje ka shumën e njëjtë .

Njehsimi e inventarit

Çfarë me Fifo metodën e pa ndërprerë?
Kosto e mallit në dispoz. për shitje ± Regj. përf. KMSH

¼188,400 7,315 ¼181,085

Njehsimi e inventarit

Tani të përcaktojmë KMSH kur përdorim Lifo metodën e pa ndërprerë.

Kosto e mallit në dispoz. për shitje ± Regj. Përfund. KMSH

¼188,400 7,060 ¼181,340

Vlerësimi i inventarit dhe tatimi në të ardhura
Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të LIFO metodës është përparësia në taksa që kjo metodë iu ofron shumë kompanive.

Njehsimi e inventarit

Çfarë me metodën çmimit mesatar?
Kosto e mallit në dispozicion për shitje ± Regj. përfundimtar KMSH

¼188,400 7,276 ¼181,124

Shembull

Pasqyra e të ardhurave duke përdorur FIFO dhe LIFO për vlerësimin e inventarit
FIFO
¼220.000 (181.085) 38.915 (4,700) 34.215 (400) 33.815 (6.763) ¼ 27.052

Me datë 31 Dhjetor 2005
Të hyrat nga shitja KMSH Bruto profiti Shpenzimet e shitjes dhe administrative E ardhura operative Shpenzime të interesit E ardhura para tatimit Tatimi në të ardhura 20 % Neto e ardhura

LIFO
¼220.000 (181.340) 38.660 (4.700) 33.960 (400) 33.560 (6.712) ¼ 26.848

Inventari periodik
Sipas sistemit periodik, llogaritja fizike është e vetmja rrugë për të ardhur deri te informatat e nevojshme për të llogaritur KMSH:
Inventari fillestar, 1 Janar, 2005 + = ± = Blerjet gjatë vitit Kosto e mallrave në dispozicion për shitje gjatë 2005 Inventari përfundimtar, 31 dhjetor, 2005 Kosto e mallrave të shitura gjatë 2005

Fifo periodike

Fifo periodike
200 njësi @ ¼9 300 njësi @ ¼10 400 njësi @ ¼11 100 njësi @ ¼12 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit Jan. 1 Inventari fillestar Mar. 10 Blerja Sht. 21 Blerja Nën. 18 Blerja

Fifo periodike
200 njësi @ ¼9 300 njësi @ ¼10 400 njësi @ ¼11 100 njësi @ ¼12 = ¼1,800 = = = 3,000 4,400 1,200 Jan. 1 Mar. 10 Sht. 21 Nën. 18

1,000 njësi në ¼10,400 dispozicion për shitje gjatë vitit Kosto e inventarit të mallit
në dispozicion për shitje

Fifo periodike
Numërimi fizik më 31 dhjetor tregon se 700 nga 1,000 njësi janë shitur. Duk përdorur Fifo metodën, njësia e parë e blerë teorikisht është njësia e parë e shitur. Ne fillojmë numërimin më 1 janar.

Fifo periodike
Kosto e mallrave në dispoz. për shitje Minus inventari përfundimtar KMSH ¼10,400 3,400 ¼ 7,000

Fifo periodike
Shitur këto 200 200 njësi @ ¼9 Shitur këto ¼10 300 njësi @ 300 400 Shitur @ ¼ 200 njësi 200 11 100 njësi @ ¼12 = ¼1,800 ¼ 0 = = = 3,000 0 4,400 2,200 1,200 Jan. 1 Mar. 10 Sept. 21 Sht. 21 Nën. 18

1,000 njësi në dispozicion ¼10,400 ¼ 3,400 për shitje gjatë vitit inventari inventari përfundimtar

Përmbledhje e Fifo periodike
Blerjet
Jan. 1 200 njësi me ¼9 Mar. 10 300 njësi me ¼10 Sht. 21 400 njësi me ¼11 Nën. 18 100 njësi me ¼12

Mallrat në dispozicion për shitje
¼1,800 ¼3,000

KMSH

¼1,800 ¼3,000 ¼2,200 ¼7,000 ¼4,400 ¼1,200 ¼10,400

200 njësi me ¼9 300 njësi me ¼10 200 njësi me ¼11

700 njësi

Inventari i mallit
¼2,200 ¼1,200 ¼3,400 200 njësi me ¼11 100 njësi me ¼12

1,000 njësi

300 njësi

Lifo periodike

Lifo periodike
200 njësi @ ¼9 300 njësi @ ¼10 400 njësi @ ¼11 100 njësi @ ¼12 Jan. 1 Inventari fillestar Mar. 10 Blerja Sht. 21 Blerja Nën. 18 Blerja

1,000 njësishfrytëzuar Lifo metodën, Duke available for sale during shumica e blerjeve të fundit year konsiderohen shitjet e para të mallit.

Lifo periodike
200 njësi @ ¼9 300 njësi @ ¼10 400 njësi @ ¼11 100 njësi @ ¼12 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit

njësi janë shitur gjatë Mar. 10 vitit. Blerja
Sht. 21 Blerja Nën. 18 Blerja

Jan. 1 Inventari Supozojmë se 700 fillestar

Lifo periodike
200 njësi @ ¼9 100 10 Shitur njësi nga¼këto 300 200 @ këto 400 njësi @400 Shitur këto ¼11 100 njësi @ 100 Shitur këto ¼12 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit = ¼1,800 = = = 3,000 1,000 4,400 0 1,200 0 ¼10,400 ¼2,800 Inventari përfundimtar Jan. 1 Mar. 10 Sht. 21 Nën. 18

Lifo periodike
Kosto e mallit në dispoz. për shitje Minus inventari përfundimtar KMSH ¼10,400 2,800 ¼ 7,600

Përmbledhje e Lifo periodike
Blerjet
Jan. 1 200 njësi me ¼9 Mar. 10 300 njësi me ¼10 Sht. 21 400 njësi me ¼11 Nën. 18 100 njësi me ¼12

Malli në dispozicion për shitje
¼1,800 ¼3,000

Inventari përfundimtar
¼1,800 ¼1,800 ¼1,000 ¼2,800 KMSH 200 njësi me ¼9 100 njësi me ¼10

300 njësi

¼4,400 ¼1,200 ¼10,400

¼2,000 ¼4,400 ¼1,200 ¼7,600

200 njësi me ¼10 400 njësi me ¼11 100 njësi me ¼12

1,000 njësi

700 njësi

Kosto mesatare periodike
Jan. 1 Inventari 200 njësi @ ¼9e kostos mesatare Metoda fillestar periodike bazohet në koston 300 njësi @ ¼10 njësive të 10 Blerja Mar. njëjta. mesatare të 400 njësi @ ¼11 100 njësi @ ¼12 1,000 njësi në dispozicion për shitje gjatë vitit Sept. 21 Blerja Nov. 18 Blerja

Kosto mesatare periodike
200 njësi @ ¼9 300 njësi @ ¼10 400 njësi @ ¼11 100 njësi @ ¼11 = ¼ 1,800 = ¼ 3,000 = ¼ 4,400 = ¼ 1,200

1,000 njësi në ¼10,400 Kosto e mallit dispozicion për në dispozicion shitje gjatë vitit për shitje shitje

Kosto mesatare periodike
Kosto e mallit në dispozicion për shitje Njësitë në dispozicion për shitje gjatë vitit ¼10,400 1,000 njësi = Kosto mesatare për njësi

= ¼10.40 për njësi

Kosto mesatare periodike
Kosto e mallit në dispozicion për shitje ¼10,400 Minus inventari përfund. (¼10.40 x 300) 3,120 KMSH ¼ 7,280
Për të verifikuar këtë shumë, shumëzoni 700 njësi të shitura me ¼10.40 për të gjetur të njëjtën shumë prej ¼7,280.

Fundi i ligjëratës 6

Pjesa 3: Vlerësimi i inventarit sipas kostos më të ulët se ajo e tregut

Kosto më e ulët se ajo e tregut
Inventari duhet të raportohet sipas vlerës së tregut kur kjo vlerë e tregut është më e ulët se kostoja.

Definohet si kosto zëvendësuese rrejedhëse (jo çmim shitjes). shitjes). Konsiston me parimin e konservatizimit.

Mund të aplikohet në tri rrugë:
(1) (2) (3) Ndaras për secilin zë individual. Për kategoritë kryesore të aseteve. Për tërë inventarin.

LCM
Një shitje me pakicë e automobilave ka pasur artikujt vijues në inventar:
Per njesi Artikujt Golf: Polo Golf 5 Sub totali i kategorive Passat Lloji I par Lloji I dyt Subtotali I kateg. II Totali Per njesi Kosto Tregu $ 7,000 6,000 Kosto totale $ 160,000 50,000 210,000 40,000 45,000 85,000 $ 295,000 Tregu total $ 140,000 60,000 200,000 52,000 35,000 87,000 $ 287,000

20 $ 8,000 10 5,000

8 5

5,000 9,000

6,500

LCM
Në vazhdim të shohim si llogaritet LCM për artikuj individual të inventarit
LCM e aplikuar per
Artikujt Golf Polo Golf 5 Subtotali Passat Lloji I pare Lloji I dyte Subtotali Totali Nj. 20 10 Kosto totale $ 160,000 50,000 $ 210,000 $ 40,000 45,000 $ 85,000 $ 295,000 Tregu total Artikut Kategorite Ne teresi

$ 140,000 $ 140,000 60,000 50,000 $ 200,000 $ 52,000 40,000 35,000 35,000 $ 87,000 $ 287,000 $ 265,000

8 5

LCM
Të shohim si llogaritet LCM për dy grupet e artikujve të inventarit. inventarit.
LCM e aplikuar pwr
Artikujt Golf Polo Golf 5 Subtotali Passat Llloji I pare Lloji I dyte Subtotali Totalo Nj. 20 10 Kosto totale $ 160,000 50,000 $ 210,000 $ 40,000 45,000 $ 85,000 $ 295,000 Tregu total Artikujt Kategorite Ne teresi

$ 140,000 $ 140,000 60,000 50,000 $ 200,000 $ 52,000 40,000 35,000 35,000 $ 87,000 $ 287,000 $ 265,000

$ 200,000

8 5

85,000 $ 285,000

LCM
Të llogarisim LCM për inventarin në tërësi. tërësi.
LCM e aplikuar per
|Artikujt Golf Polo Golf 5 Subtotali Passat Lloji I pare Lloji I dyte Subtotali Totali Njesia 20 10 Kosto totale $ 160,000 50,000 $ 210,000 $ 40,000 45,000 $ 85,000 $ 295,000 Tregu total Artikujt Kategorite Ne teresi

$ 140,000 $ 140,000 60,000 50,000 $ 200,000 $ 52,000 40,000 35,000 35,000 $ 87,000 $ 287,000 $ 265,000

$ 200,000

8 5

85,000 $ 285,000

$ 287,000

LCM ± shembull
Duke iu përmbajtur rregullës së vlerës më të ulët se vlera e tregut, kompania duhet të njeh ¼287.000 humbje të inventarit në fund të vitit fiskal.
Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve

Data

Llogaritë

Paraja

Asetet tjera

Kapitali i Fitimet e kontribuar mbajtura

12/31 Humbja në Inventar Inventari i mallit

±8,000 ±8,000

Pjesa 4: Vlerësimi i inventarit përfundimtarMetoda e bruto profitit

Të vlerësuarit e inventarit
‡ Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar ‡ Pse?

Të vlerësuarit e inventarit
‡ Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar ‡ Pse? ‡ Nuk është praktike të kryhet numërimi fizik secilin muaj

Të vlerësuarit e inventarit
‡ Nganjëherë është e domosdoshme të vlerësohet inventarit përfundimtar ‡ Pse? ‡ Nuk është praktike të kryhet numërimi fizik secilin muaj. ‡ Humbjet që rrjedhin nga zjarri, katastrofat natyrore, vjedhjet apo shkaqet tjera

Metoda e bruto marzhës
‡ Metoda e bruto profitit shfrytëzohet për të vlerësuar koston e inventarit përfundimtar. ‡ Kjo metodë po ashtu shfrytëzohet kur një vlerësim është i nevojshëm me aksidentale. ‡ Supozim: Inventari fillestar + neto blerjet - kosto e shitjes = inventari përfundimtar

Metoda e bruto marzhës
‡ Për të vlerësuar inventarin përfundimtar. Për raportim të brendshëm apo me rastin e humbjeve aksidentale, JO për raportim vjetor. ‡ Supozim: 1 inventari fillestar + neto blerja = mallrat në dispozicion për shitje 2 mallrat në dispozicion për shitje ± KMSH = inventari përfundimtar

Metoda e bruto marzhës
Përcakton koston e mallrave në dispozicion për shitje. Vlerëson koston e mallrave të shitura duke shumëzuar shitjen me raportin e kostos. Zbret koston e mallrave të shitura nga kosto e mallrave në dispozicion për shitje për të përcaktuar inventarin përfundimtar.

Metoda e bruto marzhës
Shkalla e bruto profitit mund të caktohet sipas:
1. Përqindjes në shitje 2. Përqindjes në kosto

Shkalla e bruto profitit zakonisht bazohet në të dhëna historike. Metoda e bruto profitit nuk është e pranueshme për raportet financiare.

Metoda e bruto marzhës:Shembull
Është dhënë: ‡ Inventari fillestar : ‡ Neto blerjet : ‡ Shitja : ‡ Shkalla e bruto profitit në shitje ½ 50,000 ½ 125,000 ½ 112,000 40%

Vlerësimi i inventarit përfundimtar !

Metoda e bruto marzhës:Shembull
‡ Shitja ‡ - KMSH ‡ Bruto profiti 40%) ‡ KM Disp. SH ‡ - KMSH ‡ Inv.perfund. ½112,000 (e dhënë) ½ 67,200 (e llogaritur) ½ 44,800 (nga ½112,000 x

½175,000 (e dhënë) ½67,200 (e llogaritur) ½107,800 (rezultati)

Metoda e bruto marzhës± Shembull
Ll g ri j in n ri ërm m dë ë bru o m rzhë 000 0 500 500 Mallrat ë d s oz o ër sh t e Inventar f llestar osto neto e mallrave të blera Mallrat në d s oz on ër sh t e M nus kosto e vlerësuar e mallrave të sh tura Sh t a 500 M nus kth m sh t eve 500 Neto sht a 0 000 osto e vlerësuar e mallrave të sh tura Humb a e vlerësuar e nventar t atë mars t

× 70%
000 500

Metoda e bruto marzhës Shembull
Në mars 2 , inventari i Ardi Co është shkatërruar nga zjarri. Raporti normal i bruto profitit i Ardi Co është 3 % nga shitja. Në momentin e zjarrit, Ardi Co tregon balancet vijuese:

Shitja $ 31.500 Kthimi në shitje 1.500 Inventari fillestar 12.000 Neto kosto e mallrave të blera 20.500

Pjesa 5: Metoda e inventarit në shitje me pakicë

Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Shfrytëzon së bashku vlerën e shitjes me pakicë dhe koston e artikujve për shitje për të kalkuluar koston për raportin e shitjes.
Inventari përfundimtar në shitje me pakicë Konverto në: Inventari përfundimtar sipas kostos

Duhet ditur . . .
Shitjen për periudhën. Inventarin fillestar në shitje me pakicë dhe kosto. Neto blerja në shitje me pakicë dhe kosto.

Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Ardi Co. Shfrytëzon metodën e inventarit në shitje me pakicë për të vlerësuar inventarin në fund të secilit muaj. Për muajin maj kontrollori mbledhë këto informacione:

Inv. Fillestar Neto blerja Neto shitja

Kosto Pakica $ 27.000 $ 45.000 180.000 300.000 n/a 310.000

Të vlerësojmë inventarin më 31 maj

Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Inventari, 1 maj Neto blerja për maj Mallrat në dispozicion për shitje Kosto Pakica $ 27.000 $ 45.000 180.000 300.000 207.000 345.000

Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Inventari, 1 maj Neto blerjet për maj Mallrat në dispozicion për shitje Raporti i kostos (207,000 ÷ 345,000) 60% Kosto Pakica $ 27.000 $ 45.000 180.000 300.000 207.000 345.000

Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Inventari, 1 maj Neto blerjet për maj Mallrat në dispozicion për shitje Raporti i kostos (207,000 ÷ 345,000) 60% Shitja për maj Inventari përfundimtar në shitje me pakicë Kosto Pakica $ 27.000 $ 45.000 180.000 300.000 207.000 345.000

$

310.000 35.000

Metoda e inventarit në shitje me pakicë
Inventari, 1 maj Neto blerjet për maj Mallrat në dispozicion për shitje Raporti i kostos (207,000 ÷ 345,000) 60% Shitja për maj Inventari përfundimtar në shitje me pakicë $ Raporti i kostos $ 21.000 Inventari përfundimtar sipas kostos Kosto Pakica $ 27.000 $ 45.000 180.000 300.000 207.000 345.000

310.000 35.000 60%

Metoda e inventarit për shitje me pakicë
Inventari i mallit, jan. 1 Blerjet në janar (neto) Invent. i mallit në dispozicion për shitje
Raporti i kostos ndaj çmimit me pakicë =

Kosto Shitja me pak. ¼19,400 ¼ 36,000 64,000 42,600 ¼62,000 ¼100,000

¼62,000 = 62% ¼100,000

Hapi 1:

Përcakto raportin e kostos me çmimin me pakicë. pakicë.

Metoda e inventarit për shitje me pakicë
Inventari i mallit, jan. 1 Blerjet në janar (neto) Inventari i mallit në dispozicion për shitje Kosto Shitja me pak. ¼19,400 ¼ 36,000 64,000 42,600 ¼62,000 ¼100,000

Shitjet në janar (neto) 70,000 Inventari i mallit janar 31, shitja me pakicë ¼ 30,000

Hapi 2: Përcakto inventarin përfundimtar të mallit të shitur me pakicë. pakicë.

Metoda e inventarit për shitje me pakicë
Inventari i mallit, Jan. 1 Blerjet në janar (neto) Malli në dispozicion për shitje Shitjet në janar Inventari i mallit më 31 janar në shitje me pakicë Inventari i mallit më janar 31, sipas kostos (¼30,000 x 62%) Kosto Shitja me pak. ¼19,400 ¼ 36,000 64,000 42,600 ¼62,000 ¼100,000 70,000 ¼ 30,000 ¼18,600

Hapi 3: Kalkulo inventarin 3: mesatar sipas kostos. kostos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful