4

Kompletimi i ciklit të kontabilitetit

Cikli i kontabilitetit
• Cikli i kontabilitetit është proces sipas të cilit kontabilistët përgatitin raportet financiare të një kompanie për një periudhë specifike kohore.

Cikli i kontabilitetit
• Për bizneset e reja, cikli fillon me hapjen e llogarive të reja, • Për bizneset ekzistuese, fillon me bartjen e balancave (gjendjeve, saldove) nga periudha e kaluar.

Llogaria T Emri Debi
Totali Debi
Mbledh hyrjet secilës anë Nëse shuma në të majtë është më e madhe, llogaria ka balancë (gjendje) debitore

Kredi

Llogaria T Emri Debi Kredi
Totali kredi Mbledh hyrjet në secilën anë Nëse shuma në të djathtë është më e madhe, atëherë llogaria ka balancë kreditore

Debitë dhe kreditë
Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
DR CR DR CR DR CR

(+)
Balancë debitore

(-)

(-)

(+)
Balancë kreditore

(-)

(+)
Balancë kreditore

Hapat bazik të ciklit të kontabilitetit
• 1. 2. 3. 4. 5. Hapat bazik: Krijimi i dokumenteve Analizimi i transaksioneve Regjistrimi në ditar Përcaktimi i balancës së llogarisë Regjistrimi dhe transferimi i zërave në llogarinë T,

Hapat bazik të ciklit të kontabilitetit
6. Regjistrimi dhe rregullimi i zërave të parapagimeve dhe akrualet 7. Rregullimi i bilancit vërtetues 8. Përgatitja e pasqyrave financiar 9. Mbyllja e librave përmes transferimit të balanceve të llogarive të përkohshme 10. Bilanci vërtetues pas mbylljes së librave në tërësi.

Koncepti i përputhjes

Të ardhurat Të ardhurat regjistrohen kur regjistrohen kur fitohen fitohen

regjistrohen kur regjistrohen kur shkaktohen shkaktohen

Shpenzimet Shpenzimet

Për shkak se transaksionet ndodhin gjatë tërë kohës, Për shkak se transaksionet ndodhin gjatë tërë kohës, RREGULLIMET kërkohen në fund të periudhës fiskale për të sjellë RREGULLIMET kërkohen në fund të periudhës fiskale për të sjellë të ardhurat dhe shpenzimet në periudhën e ““duhur”.. të ardhurat dhe shpenzimet në periudhën e duhur”

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve
• Njohja e të ardhurave
Ne kemi shpërndarë produktin te konsumatori, andaj mendojmё se duhet të regjistrojmё të ardhurën e fituar

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve
• Njohja e të ardhurave • Përputhja
Përmbledhje e shpenzimeve
Qiraja €1,000 Derivatet 500 Reklamat 2,000 Pagat 3,000 Shërb. publike 450 dhe . . . . ....

Tani pasi që kemi njohur të ardhurën, të shohim se cilat janë shpenzimet e shkaktuara për krijimin e të ardhurës

Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
Dy metoda
Baza cash e kontabilitetit Baza akruale e kontabilitetit

Sipas bazës cash për konceptin e periudhës së kontabilitetit, të ardhurat dhe shpenzimet raportohen në pasqyrën financiare në periudhën në të cilën janë pranuar apo paguar paratë.

Sipas bazës akruale për konceptin e periudhës kontabël, të ardhurat dhe shpenzimet raportohen në pasqyrën e të ardhurave në periudhën në të cilën janë fituar.

Baza akruale e kontabilitetit
 E ardhura raportohet kur fitohet  E ardhura raportohet kur fitohet  Shpenzimet raportohen kur  Shpenzimet raportohen kur shkaktohen shkaktohen  Bashkërendim ii drejtë ii të  Bashkërendim drejtë të ardhurave dhe shpenzimeve në ardhurave dhe shpenzimeve në përcaktimin e neto të hyrës përcaktimin e neto të hyrës  Kërkon regjistrimet rregulluese  Kërkon regjistrimet rregulluese në fund të periudhës në fund të periudhës

Baza akruale apo baza cash
Baza akruale E ardhura njihet kur fitohet dhe shpenzimi kur shkaktohet. Baza cash E ardhura njihet kur merret paraja dhe shpenzimi kur paguhet paraja.

GAAP
Kontabiliteti

GAAP - JO

Baza akruale apo baza cash
• Shembull: • Gjatë vitit 2005 “Lesna” i ka faturuar klientit të saj shumën prej 148.000 €. Më 31 dhjetor, ajo ka pranuar 121.000 €, ndërsa 27.000 € kanë mbetur të pranohen në vitin 2006. Shpenzimet e tërësishme gjatë vitit 2005 ishin 131.000 €, kurse prej kësaj shume, 31.000 € nuk janë paguar ende më 31 dhjetor 2005. • Si përcaktohet e ardhura neto sipas të dy metodave:

Baza akruale apo baza cash
Baza cash e kontabilitetit Baza rrjedhëse e kontabilitetit

Cash pranimet Cash pagesat E ardhura

121000E ardhura e fituar 100000Shpenzimet e shkaktuara 21000E ardhura

148000 131000 17000

Baza akruale apo baza cash
• Si e shpjegoni diferencën prej 4.000 € (21.000 – 17.000)? • Sipas bazës cash kompania do të raportoj vetëm 121.000 € cash pranime (të ardhura), • Sipas bazës akruale, kompania do të raportoj 148.000 € të ardhura (aq sa ka realizuar edhe pse jo tërësisht të arkëtuara).

Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
• E ardhura shpreh rrjedhjen e aseteve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e shërbimeve apo veprimtarive të tjera që një kompani e caktuar është në gjendje të bëjë brenda një periudhe të caktuar kohore fiskale. E ardhura regjistrohet kur plotësohen dy kritere kryesore: Procesi i fitimit kryesisht është i kompletuar, përgjithësisht shitja është bërë apo shërbimi është kryer, Paraja gjithashtu është e grumbulluar apo grumbullimi është shtyrë me arsye.

• 1. 2.

Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
• Si mund të ndahen të ardhurat? 1. E ardhura akruale 2. E ardhura e shtyrë Nga aspekti i raporteve financiare: 1. E ardhura operative 2. E ardhura jo operative

Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
• Shpenzimet janë derdhjet apo shfrytëzimi i aseteve, shkaktimi i detyrimeve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e shërbimeve apo i veprimtarive tjera. • Ato mund të paraqiten si: 1. Shpenzime rrjedhëse, 2. Shpenzime të parapaguara 3. Shpenzime të shtyra

Raportimi i të ardhurave dhe shpenzimeve

• 1.

Diferenca në mes të ardhurave dhe shpenzimeve shprehet përmes fitimit përkatësisht humbjes. E ardhura neto paraqet ndryshimin në ekuitet të kompanisë gjatë periudhës nga transaksionet apo ngjarjet dhe rrethanat tjera, apo diferencën në mes të ardhurës dhe shpenzimeve. Zakonisht është e njohur si fitim neto apo profit, apo nëse është negativ si humbje neto. Fitimet paraqesin rritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet periferike apo të rastësishme, Humbjet parqesin zbritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet periferike apo të rastësishme,

2. 3.

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
• Shpenzimet e parapaguara quhen ato shpenzime që u takojnë më shumë se dy periudhave kontabël. • Këto janë shpenzime që ndodhin në një periudhë tjetër nga blerja e mallrave apo kryerja e shërbimeve.

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara Më 26 shkurt, Më 26 shkurt, kompania kompania parapagoi qiranë parapagoi qiranë e muajit mars në e muajit mars në shumën prej shumën prej €600 €600

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
Ditari
Data Paraja Përshkrimi 26 shk Qiraja e parapaguar

Faqe ___
Debi 600 600 Kredi

Qiraja e parapaguar është një shembull i llogarisë shpenzimeve të parapaguara, e cila po ashtu është një llogari asetesh që identifikon një burim që është paguar por që ende është I papërdorur.

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
Nga fundi ii Nga fundi marsit shërbimi ii marsit shërbimi qirasë qirasë konsumohet dhe konsumohet dhe shpenzimi duhet shpenzimi duhet të regjistrohet. të regjistrohet.

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
Ditari
Data Përs hkrimi Qiraja e parapaguar 31 mar Shpenzimet e qirasë

Faqe ___
Debi 600 600 Kredi

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
• Supozojmë se ju keni blerë policën e sigurimit më 1 janar 2009 në shumën prej 900 €, për periudhën njëvjeçare. Më 1 janar do të paraqitet ky regjistrim:
Ditari
Data Paraja Përshkrimi 1 jan Parapagimi I sigurimit

Faqe ___
Debi 900 900 Kredi

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
• Çfarë do të ishte regjistrimi rregullues më 31 dhjetor 2009?
Ditari
Data Përshkrimi Parapagimi i s igurimit 31 dhj Shpenzimet e sigurimit

Faqe ___
Debi 900 900 Kredi

Shpenzimet e parapaguara Shpenzimet e parapaguara
• Regjistrimet e mësipërme tregojnë që një aset (paraja) është ndërruar me një aset tjetër (parapagimi...). Gjatë periudhës së shfrytëzimit të asetit të dytë, për secilin muaj, ky aset krediton duke debituar shpenzimi (i qirasë, sigurimit etj.).

Rregullimi i shpenzimeve të parapaguara
Më 1 dhjetor 2009, kompania ka paguar €12,000 për të mbuluar qiranë e muajit dhjetor deri në maj 2010. Si do të jenë regjistrimet më 1 dhjetor?
G N DITA J U N L E E A RIO R A R L
DD ata ate 1 Paraja
Parapagimi gjys vjetor i qiras më ë

Faqe 34 P g 3 ae 4
PR D P ebi R Kredi D it eb 12,000 12,000

Pers D c tio hkrimi es rip n

C it red

dhj Qiraja e parapaguar

Rregullimi i shpenzimeve të parapaguara
Më 1 dhjetor 2009, kompania ka paguar €12,000 për të mbuluar qiranë e muajit dhjetor deri në maj 2010. Si do të jenë regjistrimet më 31 dhjetor?
D ata Dj h

IT I G N R AJ U N L E EDA RO R A L
P h rim ers k i 3 S p zim e q 1 h en et iras

Fq 3 ae 4
P R D i eb 2 0 ,0 0

D ate

D c tio es rip n
ё

P R

K i red

Pg 3 ae 4
C it red

D it eb

Q iraja e p arap u ag ar
R g trim m jo I q e jis i u r iras ё

2 0 ,0 0

Rregullimi i shpenzimeve të parapaguara Pas bartjes, llogaritë e involvuara duken kështu:
Qiraja e parapag.
12/1 €12,000 12/31 €2,000

Shpenz.e qirasë
12/31 €2,000

Pse kryejmë regjistrimet rregulluese?
Regjistrimet rregulluese kërkohen në fund të secilës periudhë kontabël sipas bazës akruale të kontabilitetit, kryesisht për të përgatitur pasqyrat financiare.
Për të sjellë llogaritë e bilancit në gjendje rrjedhëse. Për të reflektuar shumat e drejta të të ardhurave dhe shpenzimeve në pasqyrën e të ardhurave.

Llojet e regjistrimeve rregulluese
Secili regjistrim rregullues Secili regjistrim rregullues përherë përfshinë së paku përherë përfshinë së paku një llogari të pasqyrës së të një llogari të pasqyrës së të ardhurave dhe një llogari të ardhurave dhe një llogari të bilancit të gjendjes. bilancit të gjendjes.

Regjistrimet rregulluese kurr nuk përfshijnë paranë

Llojet e regjistrimeve rregulluese
• Cili është procesi trehapësh për hyrjet rregulluese? - Së pari, identifikimi i hyrjeve origjinale që janë bërë (për të ardhurat e pafituara dhe shpenzimet e parapaguara), - Së dyti, përcaktimi se çfarë balancime korrigjuese duhet bërë në atë kohë, - Së treti, kryerja e rregullimeve të nevojshme për të korrigjuar balancimet.

Shpenzimet e shtyra Shpenzimet e shtyra
Shpenzimet rrjedhëse Shpenzimet rrjedhëse Shpenzimet e shtyra Shpenzimet e shtyra rezultojnë kur rezultojnë kur rezultojnë kur shpenzimet rezultojnë kur shpenzimet shpenzimet njihen para shpenzimet njihen para njihen pas pagimit të parave. njihen pas pagimit të parave. pagesës së parave. pagesës së parave.

Rregullimi i shpenzimeve të shtyra
Global Consulting paguan punëtorët e tij në fillim të secilit Global Consulting paguan punëtorët e tij në fillim të secilit muaj. Muaji përfundon më 31 mars. Pasi që punëtorët, më muaj. Muaji përfundon më 31 mars. Pasi që punëtorët, më 31 mars kanë fituar pagat prej € 7,250 për të njëjtin muaj, 31 mars kanë fituar pagat prej € 7,250 për të njëjtin muaj, Global Consulting duhet të kryej regjistrimet rregulluese. Global Consulting duhet të kryej regjistrimet rregulluese.

Ditari
Data Pershkrimi
Pagat e pagueshme
Regjistrimi i pagave për muajin mars

Faqe 34
PR Debi
7,250 7,250

Kredi

31 mar Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e shtyra Shpenzimet e shtyra
• Me rastin e pagesës në fillim të muajit vijues:

Ditari
Data Paraja Përshkrimi 5 prill Pagat e pagueshme

Faqe
Debi 7,250

K

Rregullimi i shpenzimeve të shtyra
Global Consulting paguan punëtorët e tij në fillim të secilit Global Consulting paguan punëtorët e tij në fillim të secilit muaj. Muaji përfundon më 31 mars. Pasi që punëtorët, më muaj. Muaji përfundon më 31 mars. Pasi që punëtorët, më 31 mars kanë fituar pagat prej € 7.250 për të njëjtin muaj, 31 mars kanë fituar pagat prej € 7.250 për të njëjtin muaj, Global Consulting duhet të kryej regjistrimet rregulluese. Global Consulting duhet të kryej regjistrimet rregulluese.
Dita e fundit e pagesës 31/03/10 1/03/10 31/03/10 Fundi i muajit Dita tjetër e pagesës 2/04/10 Regjistro hyrjet Regjistro hyrjet rregulluese. rregulluese.

Rregullimi i shpenzimeve të shtyra
Pas bartjes, llogaritë e përfshira duken kështu . . .

Shpenzimet e pagave
31/03 €7,250

Pagat e pagueshme
31/03 €7,250

Shpenzimet e shtyra Shpenzimet e shtyra
• Regjistrimi i kthimit të huasë së marrë dhe interesit të pagueshëm në fund të periudhës dhe bartja e tyre në periudhën tjetër. • Ato barten si detyrime në vitin e ardhshëm dhe si të tilla paguhen në atë periudhë. Prandaj edhe konsiderohen si shpenzime të shtyra.

Të ardhurat e shtyra Të ardhurat e shtyra
Më 1 dhjetor, Më 1 dhjetor, konsumatori konsumatori paguan € 2,250 paguan € 2,250 parapagim për parapagim për shërbime tremujore shërbime tremujore të dizajnimit të të dizajnimit të oborrit. oborrit.

Të ardhurat e shtyra Të ardhurat e shtyra
• Më 1 dhjetor, konsumatori ka paguar 2.250 € për shërbime tremujore të dizajnimit të një oborri. Projektuesi regjistron këtë transaksion:
D ri ita
D ata 1 dj h P araja T ard u e s ty ë h rat h ra P h rim ërs k i

Fq __ ae _
D i eb 2 5 ,2 0 2 5 ,2 0 K i red

Të ardhurat e pa fituara (të shtyra) janë llogari detyrimi që rezulton kur një kompani merr nga një konsumator për mallrat dhe shërbimet që do të jepen në të ardhmen.

Të ardhurat e shtyra Të ardhurat e shtyra
Të ardhurat njihen Të ardhurat njihen kur shërbimi është kur shërbimi është kryer. kryer.
Global...

Të ardhurat e shtyra Të ardhurat e shtyra
• Më 31 dhjetor projektuesi regjistron të ardhurat e realizuara për muajin dhjetor:
D ri ita
D ata 3 1 dj h P h rim ërs k i T ard u e s ty ë h rat h ra T ard u n a s ërb et ë h rat g h im

Fq __ ae _
D i eb 70 5 70 5 K i red

Rregullimi i të ardhurave të shtyra
Paraja e pranuar si parapagim për Paraja e pranuar si parapagim për produktet apo shërbimet që do të produktet apo shërbimet që do të ofrohen. ofrohen.

Detyrimet
Rregullimi i debisë Balanca e pa rregulluar

Të ardhurat
Rregullimi i kredisë

Rregullimi i të ardhurave të shtyra
Më 1 dhjetor 2006, kompania ka pranuar 12.000 € Më 1 dhjetor 2006, kompania ka pranuar 12.000 € në emër të objektit të lëshuar me qira deri në maj në emër të objektit të lëshuar me qira deri në maj 2007. Kompania kryen regjistrimet vijuese: 2007. Kompania kryen regjistrimet vijuese:
Ditari
Pershkrimi 1 dhj Paraja E ardhura e pafituar (e shtyrë)
Pranimi i 12.000 € për objektin e dhënë m e qira

Faqe 4
PR Debi 12,000 12,000 Kredi

Rregullimi i të ardhurave të shtyra
Regjistrimet rregulluese më 31 dhjetor për Regjistrimet rregulluese më 31 dhjetor për kompaninë janë: kompaninë janë:

Ditari
Data Pershkrimi E ardhura nga qiraja
Njohja e të ardhurës me 31 dhjetor

faqe 6
PR Debi 2,000 2,000 Kredi

31 dhj E ardhura e pafituar (e shtyrë)

Rregullimi i të ardhurave të shtyra
Paraja e pranuar si parapagim për Paraja e pranuar si parapagim për produktet apo shërbimet që do të produktet apo shërbimet që do të ofrohen. ofrohen.

Detyrimet
Rregullimi i debisë Balanca e pa rregulluar

Të ardhurat
Rregullimi i kredisë

Rregullimi i të ardhurave të shtyra
Pas bartjes, llogaritë e involvuara duken si vijon . . .

E ardhura e shtyrë
12/31 €2,000 10/1 €12,000

E ardhura nga qiraja
12/31 €2,000

Të ardhurat rrjedhëse (akruale) Të ardhurat rrjedhëse (akruale)
Më 12 shkurt, 2006, Më 12 shkurt, 2006, Global Consulting Global Consulting shet kutitë me shet kutitë me biskota (kosto biskota (kosto €400) konsumatorit €400) konsumatorit për €600 me afat për €600 me afat pagese (kredi). pagese (kredi).

l. . . ba lo G l... ba lo G l. . ba lo G

Të ardhurat rrjedhëse Të ardhurat rrjedhëse
D itari
D ata 1 2 P h rim ërs k i Eard u n a s itja e m h ra g h allit K s em o to allit të s itu h r M alli 40 0 40 0 s k L g të ark es m h lo ari ëtu h e

Fq __ ae _
D i eb 60 0 60 0 K i red

Llogari e arkëtueshme është një llogari asetesh që rritet kur mallrat shiten me kredi.
Regjistrimi i dytë tregon koston e biskotave dhe zvogëlimin e mallit.

Të ardhurat rrjedhëse Të ardhurat rrjedhëse
Transaksioni ii Transaksioni shitjes është ii lidhur shitjes është lidhur me një transaksion me një transaksion të dytë që ndodhi të dytë që ndodhi me 10 mars, kur me 10 mars, kur konsumatori pagoi konsumatori pagoi për mallin. për mallin.

Të ardhurat rrjedhëse Të ardhurat rrjedhëse
D ri ita
D ata 1 m 0 ar P araja L g të ark es m lo ari ëtu h e P h rim ërs k i

Fq __ ae _
D i eb 60 0 60 0 K i red

E ardhura nuk njihet si e tillë në kohën kur E ardhura nuk njihet si e tillë në kohën kur merren paratë, pasi që ajo është e njohur në merren paratë, pasi që ajo është e njohur në momentin kur janë shitur mallrat. momentin kur janë shitur mallrat.

Rregullimi i të ardhurave të rrjedhëse
Të ardhurat fitohen në periudhën në të cilën janë regjistruar por nuk janë pranuar.
Po, ju mund të më pagueni kur unë të kryej punën

Asetet
Rregullimi I debisë

Të ardhurat
Rregullimi i kredisë

Rregullimi i të ardhurave të rrjedhëse
“Global Consulting” gjatë muajit dhjetor ka kompletuar “Global Consulting” gjatë muajit dhjetor ka kompletuar punën në vlerë prej € 31,200 por ende nuk ii ka faturuar punën në vlerë prej € 31,200 por ende nuk ka faturuar klientit. Me qëllim të mbylljes së librave, kompania më 31 klientit. Me qëllim të mbylljes së librave, kompania më 31 dhjetor duhet të faturoj punën. Të kryejmë regjistrimet dhjetor duhet të faturoj punën. Të kryejmë regjistrimet rregulluese më 31 dhjetor 2006. rregulluese më 31 dhjetor 2006.

Ditari
Data
31 dhj LL/A E ardhura nga shërbimet

Faqe 34
PR Debi
31,200 31,200

Pershkrimi

Kredi

Rregullimi i të ardhurave të rrjedhëse

LL/A
12/31 €31,200

E ardhura nga shërbimet
12/31 €31,200

Procesi i mbylljes
• Rivënja e balancës së llogarive të ardhurave, shpenzimeve dhe dividendës në zero në fund të periudhës. • Ndihmon përmbledhjen e të ardhurave dhe shpenzimeve të periudhës në llogarinë E ardhura e përmbledhur Identifikimi I llogarive për mbyllje

Regjistrimi dje bartja e hyrjeve mbyllëse

Përgatitja e Bilancit provues pas-mbyllës.

Llogaritë e përkohshme dhe të pёrhershme
Të ardhurat Asetet

Shpenzimet

Dividendat

Detyrimet

Fitimet e mbajtura

Llog. e përkohshme

LLog. e përhershme

Përmbledhje e të ardhurave

Procesi iimbylljes Procesi mbylljes aplikohet vetëm te aplikohet vetëm te llogaritë e përkohshme llogaritë e përkohshme

Regjistrimi dhe bartja e hyrjeve mbyllëse
Të shohim si duket procesi i mbylljes!

 Mbyll llogaritë e të ardhurave me llogarinë Përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve.  Mbyll llogaritë e shpenzimeve me llogarinë Përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve.  Mbyll llogarinë Përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve me Fitimet e mbajtura.

Skema e regjistrimeve mbyllëse
Fitimi i mbajtur

Dividendët

E ardhura e përmbledhur

4
Shpenzimet 1

3 E ardhura 2

Mbyllja e llogarive
• Llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve mbyllen me llogarinë e të ardhurës së përmbledhur • E ardhura e përmbledhur mbyllet me Fitimet e mbajtura përkatësisht Kapitalin. • Tërheqjet mbyllen me Kapitalin • Te korporatat, Dividendët mbyllen me Fitimet e mbajtura

Mbyllja e llogarive
E ardhura e përmbledhur E ardhura e përmbledhur

Balanca në debi Balanca në debi tregon humbje neto tregon humbje neto

Balanca në kredi Balanca në kredi tregon të ardhur neto tregon të ardhur neto

Procesi i mbylljes së llogarive
Llog. e shpenzim eve
Llog. e te ardhurave

10,000

25,000

25,000

10,000

E ardhura e permbledh.

Fitimet e mbajtura 25,000

25,000

Balancat para mbylljes

Procesi i mbylljes së llogarive
Llog. e shpenzimeve

Llog. e te ardhur.

10,000

10,000

Mbyll llogaritë e të ardhurave me Permbledhje e te ardhurave
Permbl. e te ardhurave

25,000

25,000

-

25,000

25,000
Fitimet e mbajtura

25,000

25,000

Procesi i mbylljes së llogarive
Llog. e shpenzim eve

10,000

10,000

-

Mbyll llogaritë e shpenzimeve me Përmbledhje e të ardhurave
Permbl. e te ardhurave

Llog. e te ardhurave

25,000

25,000

-

10,000

25,000

15,000
Fitimet e mbajtura

25,000

25,000

Balanca në Përmbledhje e Balanca në Përmbledhje e të ardhurave është e të ardhurave është e barabartë me neto të barabartë me neto të ardhurën ardhurën

Procesi i mbylljes së llogarive
Shpenzimet 10,000 10,000

-

Mbyll llogarinë Përmbledhje e të ardhurave me Fitimet e mbajtura.
Permbl. e te ardhur.

Te ardhurat 25,000 25,000

-

10,000 15,000

25,000

Fitimet e mbajtura Retained Earnings 25,000 30,000 15,000 15,000

40,000

45,000

Hapi parë: Përgatit pasqyrën e të ardhurave

Hapi dytë: Përgatit pasqyrën e fitimeve të mbajtura. Shënim: Neto e ardhura nga pasqyra e të ardhurave bartet ne pasqyrën e fitimeve të mbajtura.

Ardi Co Bilanci 31 dhjetor 2006

Asetet
Paraja LL/A Furnizimet Sigurimet e parapaguara Pajisjet Minus: zhvl.ak. - pajisjet Totali I aseteve $ 3,950 1,800 8,670 2,300 25,625 42,345

26,000 (375) $ $ 6,200 210 2,750 $

Detyrimet
LL/P Pagat e pagueshme E ardhura e pafituar Totali I detyrimeve

9,160 30,000 3,185 42,345

Ekuiteti I pronareve
Aksionet e zakonshme
Fitimet e mbajtura Totali I detyrimeve dhe ekuiteti $

Hapi 3: Përgatit bilancin e gjendjes

Fund i ligjëratës 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful