1

TEMATIÇNA

BIBLIJA
AGARA Gal4:24Atojeuslicireçeno,jerovosudva zavjeta: jedan od gore Sinajske, koji rada za robovanje, i to je Agara. Gal 4:25 Jer Agara znaçi Sinaj goru u Arabiji, a odgovara sadaænjemu Jerusalemu, koji robuje s djecom svojom. ALFA Otk 1:8 Ja sam Alfa i Omega, Poçetak i Svræetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaæe, i koji øe doøi, Svemoøni. Otk 21:6 I reçe mi: “Svræilo se. Ja sam Alfa i Omega: “Poçetak i Svræetak. Ja øu œednome dati iz izvora vode œivota zabadava. Otk 22:13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Poçetak i Svræetak. ANÅELA Izl 23:20 Evo, ja æaljem anåela svojega pred tobom, da te çuva na putu i da te odvede na mjesto, æto sam ga odredio za te. Brj 22:23 I kad magarica vidje anåela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim maçemuruci,svrnumagaricasputaipoåe u polje. Balaam je tukao magaricu, da je opet vrati na put. 1Ljt 21:15 I Bog posla anåela u Jerusalem, da ga uniæti, Kad je on ubijao u njemu, pogledaGospodnanjega,isaœalimusesa zla. Zato zapovjedi anåelu, koji je ubijao: “Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!” Anåeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebu Dan 6:22 Bog moj poslao je anåela svojega. On je zatvorio çeljust lavovima. Oni mi nijesu niæta naudili, jer sam bio naåen pred njim neduœan. I protiv tebe, kralju, nijesam uçinio nikakve nepravde.” Dan 10:21 Ali øu ti prije izreøi, æto je napisano u knjizi istine. Nitko ne stoji s menom protiv onih osim vaæega kneza anåela Mihaela. Mat26:53Ilizarmisliæ,damiOtacmojnebi odmah poslao u pomoø viæe od dvanaest legija anåela, kad bih ga zamolio za to? Prikazanje anåela i objavljenje uskrsnuøa. Susret Uskrsnuloga sa œenama. Mat Mat 28:1 Po suboti, u osvit prvoga daru u sedmici, odoæe Marija Magdalena i druga Marija da pogledaj grob. Luk 15:10 Isto tako, kaœem vam, kod anåela je Boœjih radost za jednoga grjeænika, koji se obrati.” Luk 16:22 Tada umrije siromah. On bi od anåela odnesen u krilo Abrahamovo. I bogataæ umrije i bi pokopan. Iva 20:12 I vidje dva anåela gdje sjede u bijelim haljinama, jedan pokraj glave, a jedan pokraj nogu, gdje je bilo poloœeno tijelo Isusovo. Dje 7:35 Ovoga Mojsija, kojega odbiæe rekavæi:‘Tkotepostaviglavaromisucem?’ Njega posla Bog kao glavara i izbavitelja rukom anåela, koji mu se javi a grmu. Dje 23:8 Jer saduceji govore, da nema uskrsnuøa, ni anåela, ni duha, a farizeji priznaju oboje. 1Ko 10:10 Niti da mrmljate, kao æto su neki od njih mrmljali, i izginuli su od anåela pogubitelja. 1Ko 11:10 Zato œena treba da ima znak vlasti na glavi zbog anåela. 2Ko 11:14 I nije çudo, jer se sam sotona pretvara u anåela svjetla. Kol2:18Nekavasnitkoneliæinagrade,koji uœiva u postu i sluœbi anåela ponoseøi se stvarima, æto ih je toboœe vidio, uzalud nadimajuøi se miæljenjem tijela svojega, Heb 1:4 A toliko uzviæeniji postade od anåela, koliko odliçnije ime od njihova baætini. Heb1:5Jerkomeodanåelareçekad:“Tisi Sin moj, ja te danas rodih”? I opet: “Ja øu mu biti Otac, i on øe mi biti Sin”? Heb 1:13 A kojemu od anåela reçe kad: “Sjedi meni s desne strane, dok poloœim neprijatelje tvoje za podnoœje nogama tvojim. Heb 2:7 Umanjio si ga neæto malo od anåela, slavom i çaæøu ovjençao si ga, i postavio si ga nad djelima ruku svojih, Heb 2:9 A Isusa, koji je bio samo malo umanjen od anåela, vidimo zbog smrti, æto podnese, ovjençana slavom i çasøu, da bi po milosti Boœjoj za sve okusio smrt. Heb 12:22 Nego pristupiste gori Sionskoj i gradu Boga œivoga, Jerusalemu nebeskome, i mnogim tisuøama anåela, 2Pe 2:4 Jer Bog nije saçuvao ni anåela koji sagrijeæiæe nego ih je strovalio u pakao, i predao ih u mraçnu tamnicu, da se çuvaju za sud. Otk 5:2 I vidjeh silnoga anåela, koji povika glasom velikim: “Tko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi peçate njezine?” Otk 7:1 Potom vidjeh çetiri anåela gdje stoje na çetiri ugla zemlje i drœe çetiri vjetra zemlje, da ne puæe vjetar na zemlju, ni na more, niti na ikakvo drvo. Otk 8:2 I vidjeh sedam anåela, koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba Otk 10:1 I vidjeh drugoga anåela jaka gdje silazi s neba, koji bjeæe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni; Otk 14:6 I vidjeh drugoga anåela gdje leti posred neba, koji je imao da propovijeda vjeçno evanåelje onima, koji stanuju na zemlji, i svakome narodu i plemenu i jeziku i puku. Otk 15:1 I vidjeh drugi znak na nebu, veliki i divni: sedam anåela, koji su imali sedam posljednjih zala, jer se u njima izvræi gnjev Boœji. Otk 15:8 I napuni se hram dima od slave Boœje i od sile njegove; i nitko nije mogao uøi u hram, dok se ne svræi sedam zala sedmorice anåela Otk 16:1 I zaçuh glas veliki iz hrama gdje govori sedmorici anåela: “Idite i izlijte sedam çasa gnjeva Boœjega na zemlju!” Otk 17:1 I doåe jedan od sedam anåela, koji su imali sedam çaæa, i pro E govori s menom i reçe: “Hodi, da ti pokaœem sud bludnice velike, koja sjedi na vodama mnogim; Otk 19:17 I vidjeh, jednoga anåela, gdje stoji na suncu; i povika glasom velikim, govoreøi svima pticama, æto su letjele posred neba: “Doåite, i skupite se na veliku gozbu Boœju, Otk 20:1 I vidjeh anåela gdje silazi s neba, koji je imao kljuç od bezdana i lance velike u ruci svojoj. Otk 21:9 I doåe jedan od sedam anåela, koji su imali sedam çasa punih sedam posljednjih zala, i reçe mi s menom govoreøi: “Doåi, pokazat øu ti zaruçnicu, œenu Janjetovu.” Otk 21:12 I imao je zid velik i visok, æto je imao dvanaestora vrata; i na vratima dvanaest anåela, i imena napisana, i imena dvanaest plemena sinova Izraelovih. Otk 22:16 Ja, Isus, poslah anåela svojega, da vam ovo posvjedoçi u crkvama, Ja sam korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica.” ANÅELE Job 4:18 Eto, u sluge svoje on se ne pouzdaje, u anåele svoje, æto ih je stvorio sjajne: Mat 13:41 Sin çovjeçji izaslat øe anåele svoje, i oni øe skupiti sve zavoditelje i zlotvore iz kraljevstva njegova Mat 24:31 On øe poslati anåele svoje s velikim glasom trublje, i oni øe skupiti izabranike njegove od çetiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga. Iva 1:51 Tada nastavi: “Zaista, zaista, kaœem vam: vidjet øete nebo otvoreno i anåele Boœje gdje uzlaze i silaze nad Sinom çovjeçjim.” Heb 1:7 I anåelima govori: “Koji çini anåele svoje vjetrove i sluge svoje plamen ognjeni.” Heb 2:16 Jer se nigdje ne zauzima za anåele, nego se zauzima za potomke Abrahamove. Heb 13:2 Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer njom neki ne znajuøi pogostiæe anåele! Jud 1:6 I anåele, koji ne odrœaæe svojega dostojanstva, nego ostaviæe svoje prebivaliæte, zadrœao je vjeçnim okovima u mraku za sud velikoga dana. ANÅELI Pst 28:12 I usne san: ljestve stajale na zemlji æto s svojim vrhom dopirale sve do neba; i gle, anåeli Boœji hodili na njima gore i dolje. Job 38:7 Dok su klicale zvijezde jutarnje, dok su uzvikivali anåeli? Psl 148:2 Hvalite ga, svi anåeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! Mat13:39Neprijatelj,kojigajeposijao,jest åavao.Œetvajesvræetaksvijeta.Œeteocisu anåeli. Mat 22:30 Jer o uskrsnuøu niti øe se œeniti ni udavati, nego øe biti kao anåeli Boœji na

2
nebu. Mat 24:36 A onoga dana i onoga çasa ne zna nitko, ni anåeli na nebu, nego samo Otac. Mat 25:31 Kad doåe Sin çovjeçji u slavi svojoj i svi anåeli s njime, onda øe sjesti na prijestolje slave svoje. Mar 1:13 Çetrdeset dana ostao je u pustinji i bio je kuæan od sotone, œivio je sa œivotinjama divljim; a sluœili su mu anåeli. Luk 20:36 Oni ne mogu onda viæe ni umrijeti; oni su kao anåeli i djeca Boœja, jer su djeca uskrsnuøa. Luk 24:23 Ali ne naåoæe tijela njegova. Doåoæe govoreøi da su im se ukazali anåeli, koji da su rekli, da on œivi. Heb 1:6 I kad opet uvodi Prvoroåenoga u svijet, govori: “I neka mu se poklone svi anåeli Boœji.” 1Pe 1:12 Kojima se je objavilo, da nijesu sebi, nego vama sluœili ovim, æto vam se je sad javilo po onima, koji su vam propovijedali evanåelje u Duhu Svetome, poslanom s neba, u koje anåeli œele da zagledaju. 1Pe 3:22 Koji je, otiæavæi na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anåeli i vlasti i sile. 2Pe 2:11 Dok anåeli, koji veøu snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodinom hulnoga suda. Otk 1:20 Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijeønjaka zlatnih.Sedamzvijezdajesuanåelisedam crkava. I sedam svijeønjaka jesu sedam Crkava. Otk 12:7 I postade velik rat u nebu: Mihael i anåeli njegovi borili su se sa zmajem, i zmaj se je borio, anåeli njegovi. Otk 12:7 I postade velik rat u nebu: Mihael i anåeli njegovi borili su se sa zmajem, i zmaj se je borio, anåeli njegovi. Otk 12:9 I zbaçen bi zmaj onaj veliki, stara zmija, koja se zove åavao i sotona, koji zavodi sav svijet, zbaçen bi na zemlju, i anåeli njegovi zbaçeni biæe s njim. ANÅELIMA Psl 104:4 Çiniæ vjetrove anåelima svojim i ognjene plamene slugama svojim. Mat 4:6 i reçe mu: “Ako si Sin Boœji, baci se dolje, jer stoji pisano: Anåelima svojim naloœio je za tebe. Oni øe te nositi na rukama svojim, da ne zapneæ za kamen nogom svojom.” Mat 16:27 Jer øe doøi Sin çovjeçji s anåelima svojim u slavi Oca svojega i tada øe vratiti svakome po djelima njegovim. Mat 25:41 Tada øe reøi onima na lijevoj strani: “Idite od mene, prokleti, u oganj vjeçni, æto je pripravljen åavlu i anåelima njegovim! Mar 8:38 Tko se stidi mene i mojih rijeçi pred ovim preljubotvornim i grjeænim naraætajem,togaøeseiSinçovjeçjistidjeti, kad doåe u slavi Oca svojega sa svetim anåelima.” Luk 12:9 A tko se odreçe mene, njega øe se odreøi pred anåelima Boœjim. 1Ko 4:9 Jer mislim, da je Bog nas apostole najzadnje postavio, kao one, koji su na smrt osuåeni, jer smo postali asa gledanje svijetu i anåelima i ljudima. 1Ko 6:3 Ne znate li, da øemo anåelima suditi, a kamoli viæe svjetovnim stvarima? Gal 3:19 Æto øe dakle zakon? Zbog prestupaka bio je postavljen, doli doåe potomak, kojemu je bilo dano obeøanje, odreåen po anåelima, rukom posrednika, 2So 1:7 A vama koje muçe, pokoj s nama, kad se objavi Gospodin Isus s neba s anåelima sile svoje, 1Ti 3:16 I kao æto je priznato, velika je tajna poboœnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anåelima, propovijedao se neznaboæcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi. Heb 1:7 I anåelima govori: “Koji çini anåele svoje vjetrove i sluge svoje plamen ognjeni.” Heb 2:2 Jer ako je rijeç, govorena po anåelima, bila çvrsta, i svaki prestupak i neposluh pravednu plaøu primio; Otk 3:5 Tko pobijedi, on øe se obuøi u haljinebijele,ineøuizbrisatiimenanjegova iz knjige œivota, i priznat øu ime njegovo pred Ocem svojim i pred anåelima njegovim. ANÅELOM Hos 12:4 Borio se je s anåelom i nadvladao. Plakao je i molio mu se. U Betelu naæao ga je opet. Tamo je govorio s njim. Zah 3:1 Tada mi dade da vidim velikoga sveøenika Joæuu, kako stoji pred anåelom Gospodnjim,dokjesdesnenjegovestajao Sotona, da ga optuœi. Zah 3:3 A Joæua je bio obuçen u haljine prljave, kad je stajao pred anåelom. Dje 7:38 Ovo je onaj, æto je bio u zajednici u pustinji s anåelom, koji mu je govorio na goriSinajskoj,isocimanaæim,kojijeprimio rijeçi œivota, da ih dadne nama. ANÅELOVA Otk 21:17 I izmjeri zid njegov na sto i çetrdeset i çetiri lakta, po mjeri çovjeçjoj, koja je anåelova. ANÅELSKIH P.Zk 33:2 Reçe: “Sa Sinaja doåe Gospod, u svijetlu se ukaza sa Seira narodu, zasja s gore paranske, doåe usred svetih çeta anåelskih, iz desnice njegove razbuktio se plamen. ANÅELU Izl 12:23 Kad onda izaåe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proøi øe Gospod mimo vrata i neøe dati anåelu pogubitelju da uåe u kuøe vaæe, pa da ubija. 1Ljt 21:15 I Bog posla anåela u Jerusalem, da ga uniæti, Kad je on ubijao u njemu, pogledaGospodnanjega,isaœalimusesa zla. Zato zapovjedi anåelu, koji je ubijao: “Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!” Anåeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebu Luk 2:13 Ujedanput pridruœi se anåelu velika vojska nebeska, koja je hvalila Boga i pjevala: Otk 1:1 Otkrivenje Isusa Krista, koje dade njemuBog,dapokaœeslugamasvojim,æto ima da se skoro zbude, i pokaza, poslavæi po anåelu svojemu slugi svojemu Ivanu, Otk2:1AnåelucrkveuEfezunapiæi:Ovako govori onaj, koji drœi sedam zvijezda u desnici svojoj, koji hodi posred sedam svijeønjaka zlatnih: Otk 3:1 I anåelu crkve u Sardu napiæi: Ovakogovorionaj,kojiimasedamDuhova Boœjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela; imaæ ime, da si œiv, a mrtav si. Otk 3:7 I anåelu crkve u Filadelfiji napiæi: Ovako govori Sveti, Istiniti, koji ima kljuç Davidov, i koji otvori, i nitko ne zatvori, koji zatvori, i nitko ne otvori: Otk 3:14 I anåelu crkve u Laodiceji napiæi: Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti poçetak stvorenja Boœjega: Otk 10:9 I odoh k anåelu i rekoh mu, da mi dadne knjiœicu. I reçe mi: “Uzmi i progutaj je! Gorka øe doduæe biti u tvojoj utrobi, ali u ustima bit øe ti slatka kao med.” ANÅEO Pst 16:7 Anåeo Gospodnji naåe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Æur. Pst 16:10 I joæ joj reçe anåeo Gospodnji: “Umnoœit øu potomstvo tvoje tako, da se neøe moøi prebrojiti od mnoœine.” Izl 3:2 Tada mu se objavi anåeo Gospodnji uplamenuognjenom,ætojeizbijaoizgrma. Pogleda, a to grm plamenom gorio, ali ne izgarao. 1Ljt 21:15 I Bog posla anåela u Jerusalem, da ga uniæti, Kad je on ubijao u njemu, pogledaGospodnanjega,isaœalimusesa zla. Zato zapovjedi anåelu, koji je ubijao: “Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!” Anåeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebu Psl 35:6 Neka bude put njihov taman i sklizav: anåeo Gospodnji neka ih progoni! Iza 63:9 U svakoj œalosti njihovoj osjeøao se i on tuœan, ali ih je spasio anåeo lica njegova. U svojoj ljubavi i milosti on ih je otkupio, podigao ih i nosio ih sve dane u davno doba. Dan 3:25 On odgovori: “A ja vidim çetiri çovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im niæta, a çetvrti izgleda kao anåeo.” Zah 12:8 U onaj øe dan Gospod zaætititi stanovnike jerusalemske. Najslabiji meåu njima bit øe u onaj dan kao David i kuøa Davidova kao Bog, kao anåeo Gospodnji pred njima. Mat 1:20 Dok se je on bavio s tom miælju, javi mu se u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Josipe,sineDavidov,nebojseuzetiksebi Mariju, œenu svoju; jer æto se je zaçelo u njoj, od Duha je Svetoga. Mat 1:24 Josip ustade od sna i uçini, kao æto mu je bio zapovjedio anåeo Gospodnji. On uze k sebi œenu svoju. Mat 2:13 Kad su bili otiæli, javi se Josipu u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i bjeœi u Egipat! Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer øe Herod traœiti dijete, da ga pogubi.” Mat 28:2 Tada se zemlja potrese silno. Anåeo Gospodnji siåe s neba, pristupi, odvali kamen i sjede na njega. Luk 1:11 Tada mu se ukaza anåeo Gospodnji s desne strane œrtvenika kadionoga. Luk1:28Anåeouniåeknjojireçe:“Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti meåu œenama.” Luk 1:35 Anåeo joj odgovori: “Duh Sveti doøi øe na tebe, i sila Sveviænjega osjenit øe te. Zato øe se i Sveto, æto øe se roditi od tebe, zvati Sin Boœji. Luk 1:38 Tada reçe Marija: “Evo, ja sam sluœbenica Gospodnja; neka mi bude po rijeçi tvojoj!” I anåeo otide od nje. Luk 2:9 Tada stupi anåeo Gospodnji k njima, i slava ih Gospodnja obasja. I uplaæiæe se vrlo. Luk 2:10 A anåeo im reçe: “Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja øe biti svemu narodu: Luk 22:43 Tada mu se javi anåeo s neba i

3
okrijepi ga. Iva 5:4 Jer je anåeo Gospodnji silazio u odreåeno vrijeme u kupelj i zaljuljao vodu. Tko je tada najprije siæao u zaljuljanu vodu, ozdravio bi makar kakva bolest bila na njemu. Dje 5:19 Ali anåeo Gospodnji otvori noøu vrata tamnice, izvede ih i reçe: Dje 10:7 I kad otide anåeo, koji mu je bio govorio, dozva dvojicu sluga svojih i jednoga bogobojazna vojnika od onih, koji su mu sluœili. Dje 12:7 I gle, anåeo Gospodnji pristupi, i svjetlost obasja po sobi, i gurnuvæi Petra u bok probudi ga i reçe: “Ustani brœe!” I spadoæe mu lance s ruku. Dje 12:23 Ali ga odmah udari anåeo Gospodnji,jernedadeslaveBogu.Izjeden od crvi izdahnu. Dje 23:9 Tada nastade velika vika. I ustadoæe neki knjiœevnici od strane farizejske, te su se prepirali govoreøi: “Niæta zlo ne nalazimo na ovome çovjeku. Æto, ako mu je govorio duh ili anåeo?” Dje 27:23 Jet ove noøi stade preda me anåeo Boga, çiji jesam i kojemu sluœim, 2Ko 12:7 I da se ne bih prekomjerno ponio zbog veliçine otkrivenja, dade mi se trn u tijelo, anåeo sotonin, da me bije, da se ne ponosim. Gal1:8Aliakoimi,ilianåeosnebanavijesti vam evanåelje drukçije, nego æto vam navijestismo, neka bude proklet! Otk 8:3 I drugi anåeo doåe, i stade pred œrtvenik imajuøi zlatnu kadionicu; i bijaæe mu dano mnogo tamjana, da ga prikaœe s molitvama svih svetih na œrtvenik zlatni pred prijestoljem. Otk 8:8 I drugi anåeo zatrubi, i kao velika gora ognjem zapaljena baçena bi u more; i treøina mora postade krv. Otk 8:10 I treøi anåeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, i pade na treøinu rijeka i na izvore voda. Otk 9:1 I peti anåeo zatrubi, i vidjeh zvijezdugdjepadesnebanazemlju,idade joj se kljuç od zjala bezdana. Otk 11:15 I sedmi anåeo zatrubi, i postadoæe veliki glasovi u nebu govoreøi: “Postade kraljevstvo svijeta Gospodina naæega i Krista njegova, i kraljevat øe u vijeke vjekova.” Otk14:8Idrugianåeozanjimidegovoreøi: “Pade, pade Babilon veliki, koji je œestokim vinom bluda svojega napajao sve narode.” Otk 14:9 I treøi anåeo za njim ide govoreøi glasom velikim: “Ako se tko pokloni zvijeri i slici njezinoj, i primi œig na çelo svoje ili na ruku svoju, Otk 14:15 I drugi anåeo izaåe iz hrama viçuøi velikim glasom onome, æto je sjedio na oblaku: “Zamahni srpom svojim i œanji, jer doåe ças, da se œanje, dozreo je plod zemlje.” Otk 14:18 I drugi anåeo izaåe iz œrtvenika, koji je imao vlast nad Ognjem, i povika velikim glasom onome, koji je imao srp oætar, govoreøi: “Zamahni srpom svojim oætrim i beri groœåe od trsa zemlje, jer veø sazreæe jagode njegove.” Otk 14:19 I baci anåeo srp svoj oætri na zemlju, i obra trs zemlje i metnu u veliki tijesak gnjeva Boœjega. Otk 16:3 I drugi anåeo izli çaæu svoju u more;ipostadekrvkaoodmrtvaca,isvaka duæa œiva umrije u moru. Otk18:21Iuzejedanjakanåeokamen,koji je bio velik kao mlinski kamen, i baci ga u more govoreøi: “S takvom øe silom biti baçen Babilon, grad onaj veliki, i neøe se viæe naøi. ANÅEOSKE 1Ko 13:1 Ako jezike ljudske i anåeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao mjed, koja jeçi, ili cimbal, koji zveçi. ANTIKRIST 1Iv 2:18 Djeçice, posljednja je ura, i kao æto ste çuli, da øe doøi antikrist, veø sad mnogi antikristi ustadoæe; po tom poznajemo, da je posljednja. 1Iv 2:22 Tko je inaçe laœljivac nego onaj, koji nijeçe, da je Isus Krist? Taj je antikrist, koji nijeçe Oca i Sina. 2Iv 1:7 Jer mnogi zavoditelji izaåoæe u svijet, koji ne priznaju, da je Isus Krist doæao u tijelu: ovo je zavoditelj i antikrist. ANTIKRISTI 1Iv 2:18 Djeçice, posljednja je ura, i kao æto ste çuli, da øe doøi antikrist, veø sad mnogi antikristi ustadoæe; po tom poznajemo, da je posljednja. ANTIKRISTOV 1Iv 4:3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste çuli da dolazi, i sad je veø u svijetu. ANTIOHIJE Dje 6:5 I dopade se ovaj prijedlog cijeloj skupætini. I izabraæe Stjepana, çovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prokora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, doæljake iz Antiohije. APOSTOL Rim 1:1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan apostol, Izabran za evanåelje Boœje, Rim 11:13 A vama velim neznaboæcima: Dok sam ja apostol neznaboœaca, hoøu da slavim svoju sluœbu; Apostol je pravo izabrao ponizni naçin propovijedanja. 1Ko 9:1 Nijesam li ja slobodan: Nijesam li ja apostol? Nijesam li ja vidio Gospodina naæegaIsusaKrista?Nijestelividjelomoje u Gospodinu? 1Ko 9:2 Ako drugima nijesam apostol, ali vama doista jesam, jer ste vi peçat mojega apostolstva u Gospodinu, 1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meåu apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Boœju. Kol 1:1 Pavao, apostol Krista Isusa po volji Boœjoj, i Timotej, brat, 1Ti 1:1 Pavao, apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, Spasitelja naæega i Krista Isusa, nade naæe, 1Ti 2:7 Za koje sam postavljen ja kao propovjednik i apostol istinu govorim, ne laœem, kao uçitelj neznaboœaca u vjeri i istini. 2Pe 1:1 Simon Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima, koji su postigli s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi naæega Boga i Spasitelja Isusa Krista. APOSTOLA Mat 10:2 Imena dvanaest apostola jesu: “Na prvom mjestu Simon s pridjevkom Petar i njegov brat Andrija; Jakov, sin Zebedejev, i njegov brat Ivan; Dje 1:26 I baciæe kocke za njih. I pade kocka na Matiju, i bi on pribrojen jedanaestorici apostola. Dje 4:36 Tako je Levit Josip iz Cipra, koji je od apostola bio prozvan Barnaba, æto znaçi sin utjehe”, Dje 8:18 A kad vidje Simon, da se Polaganjem ruku apostola dijeli Duh Sveti, donese im novaca 2Ko 11:5 Jer mislim, da ni u çemu nijesam manji od prevelikih apostola. 2Ko 12:11 Postadoh bezuman, vi me natjeraste, jer je trebalo da me vi preporuçite; jer ni u çemu nijesam manji od prevelikih apostola, ako i jesam niæta. Gal 1:19 A drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova, brata Gospodnjega, Efe 2:20 Nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus, Otk 21:14 I zid gradski imao je dvanaest temelja, i na njima dvanaest imena dvanaest apostola Janjetovih. APOSTOLE 1Ko 4:9 Jer mislim, da je Bog nas apostole najzadnje postavio, kao one, koji su na smrt osuåeni, jer smo postali asa gledanje svijetu i anåelima i ljudima. 2Ko 11:13 Jer takvi ljudi laœni su apostoli, prevarljivi poslenici, koji se pretvaraju u apostole Kristove. Efe 4:11 I on je dao jedne za apostole, a jedne za proroke, a jedne za evanåeliste, a jedne za pastire i uçitelje, APOSTOLI Luk 17:5 Apostoli zamoliæe Gospodina: “Umnoœi vjeru naæu!” Dje 2:42 A bili su postojani u nauci apostoli, uzajednici,ulomljenjukruhaiumolitvama. Dje 5:29 A Petar i apostoli odgovoriæe: “Veøma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima. 1Ko 12:29 Zar su svi apostoli? Zar su svi proroci! Zar su svi uçitelji? Zar su svi çudotvorci? 2Ko 11:13 Jer takvi ljudi laœni su apostoli, prevarljivi poslenici, koji se pretvaraju u apostole Kristove. 1So 2:7 Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao apostoli Kristovi, bili smo ipak krotki meåu vama, kao æto dojilja njeguje djecu svoju. Otk 2:2 Znam tvoja djela i trud tvoj i strpljivost tvoju, i da ne moœeæ podnositi zlih, i iskuæao si one, koji govore, da su apostoli, a nijesu, i naæao si ih kao laæce; APOSTOLIMA Luk 6:13 Kad bi dan, dozva uçenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima: Dje4:35Istavljalisuprednogeapostolima, A davalo se svakome, koliko je tko trebao. Dje5:2Alisaznanjemœenesvojezadrœiza sebe od novaca jedan dio, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge. 1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meåu apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Boœju. Efe 3:5 Koja se u drugim vremenima ne oçitova sinovima çovjeçjim, kako se je sad otkrila svetim njegovim apostolima i prorocima u Duhu, APOSTOLSTVA Dje 1:25 Da primi mjesto sluœbe ove i apostolstva, iz kojega ispade Juda, da ode na mjesto svoje.” 1Ko 9:2 Ako drugima nijesam apostol, ali vama doista jesam, jer ste vi peçat mojega apostolstva u Gospodinu, 2Ko 12:12 Dokazi apostolstva mojega uçinjenisumeåuvamausvakojstrpljivosti, u znacima i çudesima i silama. APOSTOLSTVO Rim 1:5 Preko kojega primismo milost i apostolstvo, da pokorimo vjeri sve narode

4
na çast imena njegova; APOSTOLSTVU Gal 2:8 Jer onaj, koji pomoœe Petru u apostolstvu meåu obrezanima, pomoœe i meni meåu neznaboæcima; ARISTARHA Dje 19:29 I sav se grad napuni pobune, i navalivæijednoduænonakazaliæteuhvatiæe Gaja i Aristarha Makedonce, drugove Pavlove. ARKANÅELOV 1So 4:16 Jer øe sam Gospodin na dani znak, na glas arkanåelov, na zvuk trube BoœjesiøisnebaimrtviuKristuuskrsnutøe najprije, ARKANÅEO Jud 1:9 A Mihael arkanåeo, kad se je prepirao s åavlom i borio se za Mojsijevo tijelo, nije se usudio izgovoriti sud pogrde, nego reçe: “Gospodin neka te kazni!” ASFALTOM Izl2:3Akadganijemogladuljeskrivati,uze za njega koæaricu od papirusove trstike, zamazajedobroasfaltomismolom,metnu djeçaka u nju i stavi je u trsku kraj Nila. ATAROVIJEÇAN Dan 7:9 Dok sam joæ gledao, bili su postavljena prijestolja, i jedan atarovijeçan zauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelo kao snijeg. Kosa mu na glavi kao çista vuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni, toçkovi mu kao oganj razgoren. BAÆTINA Job 20:29 To je usud od Boga çovjeku zlikovcu; to je baætina, koju mu je Bog ostavio. Psl 16:5 Gospode, ti si meni baætina i dio; ti si, koji mi je odredio sudbinu moju. Psl 73:26 Neka mi nestane tijela i srca, ostaje ipak Bog joæ branik srca mojega, baætina moja dovijeka! Psl 119:111 Baætina su moja zauvijek svjedoçanstva tvoja, jer su samo ona slast srcu mojemu. M.Iz 3:35 Çast je baætina mudroga, a sramotu ætedi on za luåake. Gal 3:18 Jer ako je baætina od zakona, onda nije od obeøanja; a Abrahamu se je Bog milostiv iskazao obeøanjem. BAÆTINE M.Iz 19:14 Kuøa i imanje baætine se od djedova, a od Gospoda dolazi razumna œena. Eze46:17Akoliætodarujeodsvojebaætine kojemu slugi svojemu, neka to bude ovomu samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo sinovima njegovim ostaje to kao baætinski posjed. Joe 2:17 Izmeåu trijema i œrtvenika neka plaçu sveøenici, sluge Gospodnje, i neka mole: “Smiluj se, Gospode, narodu svojemu! Ne daj baætine svoje pod sramotu, da joj se rugaju neznaboæci! Zaæto da se kaæe meåu narodima: ‘Gdje im je Bog?’” Luk 12:14 On mu reçe: “Çovjeçe, tko je mene postavio sucem i djeliteljem baætine nad vama” Efe 1:14 Koji je zalog baætine naæe za otkupljenje steçevine na hvalu slave njegove. Efe 1:18 Neka rasvijetli oçi srca vaæega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave baætine njegove u svetima; Heb 6:12 Da ne budete tromi, nego nasljedovatelji onih, koji vjerom i strpljivoæøu baætine obeøanja. Heb 9:15 I zato je Novome Zavjetu posrednik, da po smrti, koju podnese za otkup od prestupaka u prvome zavjetu, prime pozvani obeøanje vjeçne baætine. BAÆTINI 4 M.Iz 27:24 Jer bogatstvo ne traje dovijeka; i baætini li se kruna kroz sve naraætaje? Mih 2:2 Dopadne li se njiva, otmu je, kuøa, oduzmu je. Çine silu çovjeku i kuøi njegovoj, posjedniku i baætini njegovoj. 1Ko 15:50 A ovo kaœem, braøo, da tijelo i krv ne mogu baætiniti kraljevstva Boœjega, niti raspadljivost baætini neraspadljivost, Heb 1:4 A toliko uzviæeniji postade od anåela, koliko odliçnije ime od njihova baætini. BAÆTINICI Rim 4:14 Jer ako bi bili baætinici samo oni, koji su od zakona, to bi bila vjera bez vrijednosti i obeøanje niætavo, Rim 8:17 A kad smo djeca, i baætinici smo: “baætinici, a subaætinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Rim 8:17 A kad smo djeca, i baætinici smo: “baætinici, a subaætinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Gal 3:29 A kad ste vi Kristovi, onda ste potomci Abrahamovi, po obeøanju baætinici. Efe1:11Unjemuimipostadosmobaætinici predodreåeni po odredbi onoga, koji sve çini po odluci volje svoje, BAÆTINICIMA Heb6:17ZatoiBog,kadjehtiobaætinicima obeøanja pokazati nepokolebljivost svoje odluke, posluœi se zakletvom, BAÆTINIK Pst 21:10 Ona reçe Abrahamu: “Otjeraj tu sluækinju i sina njezina, jer sin te sluækinje ne smije biti baætinik s mojim sinom Izakom.” \Gal 4:1 Ali velim: Dok je baætinik malodoban, ne razlikuje se niæta od roba, premda i je gospodar svega, Gal 4:7 Tako viæe nijesi rob, nego sin; a ako si sin i baætinik po Bogu. Heb 11:7 Vjerom Noa primivæi objavu o onome, æto joæ ne vidje, poboja se; naçini kovçeg za spasenje kuøe svoje, kojom osudi sav svijet, i postade baætinik pravde po vjeri. BAÆTINIKE Jak 2:5 Çujte, ljubljena braøo moja! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogate u vjeri i za baætinike kraljevstva, koje obeøa onima, koji njega ljube? BAÆTINIKOM Heb1:2Kojegapostavibaætinikomsvemu, po kojemu stvori i svijet; BAÆTINIT 1 Mat 19:29 Jest, svaki, koji ostavi kuøu, brata,sestru,oca,majku,dijeteipoljezbog imena mojega, primit øe stostruko za to i baætinit øe œivot vjeçni. BAÆTINITE 1Pe 3:9 Ne vraøajte zla za zlo, ni psovke za psovku, nego nasuprot blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baætinite blagoslov. BAÆTINITI 1Ko 6:9 Ili ne znate, da nepravednici neøe baætiniti kraljevstva Boœjega? Ne varajte se: “ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljuboçinci, ni mekoputnici, ni muœeloœnici, 1Ko 15:50 A ovo kaœem, braøo, da tijelo i krv ne mogu baætiniti kraljevstva Boœjega, niti raspadljivost baætini neraspadljivost, Heb 1:14 Nijesu li svi sluœbeni duhovi, koji su poslani na sluœbu zbog onih, koji øe baætiniti spasenje? Heb 12:17 Jer znate, da je i zatim, kad je htio baætiniti blagoslov, odbaçen; Otk 21:7 Tko pobijedi, ovo øe baætiniti, i bit øu mu Bog, i on øe biti moj sin. BAÆTINSKI Eze46:17Akoliætodarujeodsvojebaætine kojemu slugi svojemu, neka to bude ovomu samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo sinovima njegovim ostaje to kao baætinski posjed. BAÆTINSKU Iza 49:8 Ovako veli Gospod: “U Vrijeme milosti usliæio sam te, pomogao sam ti u danspasenja.Çuvaosamte,uçiniosamte posrednikom zavjeta za narod, da podigneæ zemlju, da razdijeliæ opustjelu baætinsku zemlju, BAÆTINU P.Zk 21:23 Neka ne ostane truplo njegovo preko noøi na drvetu! Isti joæ dan moraæ ga pokopati, jer je proklet od Boga tko je objeæen. Ne oskvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj, daje ga baætinu! 2Sa 21:3 David dakle upita Gibeoneje: “Æto da vam uçinim? Çim da vas namirim? Blagoslovite ipak baætinu Gospodnju!” Psl 2:8 Samo zaœeli od mene: “i dat øu ti narodezabaætinuikrajevezemljeuposjed tvoj! Psl 68:9 Kiæu si darova izlijevao, Boœe, na baætinu svoju, i kad je onemogla, ti si je krijepio. M.Iz 17:2 Razuman sluga bit øe gospodar nad sinom nevaljalim i s braøom øe dijeliti baætinu. Jer 16:18 Tako plaøam najprije dvojinom za krivnju njihovu i za grijeh njihov, jer su oskvrnili zemlju moju svojim neœivim, gadnim grdobama idolskim, æto napunjaju baætinu moju.” Luk 12:13 Jedan iz naroda reçe mu: “Uçitelju, reci bratu mojemu, da podijeli s menom baætinu!” Dje 20:32 I sad vas preporuçujem Gospodinu i rijeçi milosti njegove, koji moœe izgraditi i dati baætinu meåu svima posveøenima. Dje26:18Daimotvoriæoçi,daseobrateod tame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu, da prime oproætenje grijeha i baætinu meåu svetima po vjeri u mene.’ Heb 11:8 Vjerom posluæa Abraham, kad bi pozvan da izaåe na mjesto, koje je imao da primi u baætinu, izaåe ne znajuøi, kamo ide. 1Pe 1:4 Za baætinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, saçuvanu na nebesima za vas, BACA Psl 147:17 Koji baca grad svoj kao zalogaje, tko moœe opstati pred studeni njegovom? M.Iz 16:33 Œdrijeb se baca u krilo haljine; ali od Gospoda dolazi sav odgovor njegov. Prp 3:5 Vrijeme kad se baca kamenje, i vrijeme kad se skuplja kamenje; vrijeme kad se grli, i vrijeme kad se rastaje; Jer 51:16 Kad zaori glas njegov, zaæuæte vode na nebu. On vodi oblake s krajeva zemlje, baca munje s daœdom, izvodi vihor iz odaja njegovih. Mat 3:10 Veø je sjekira stavljena na korijen drveøu. Svako drvo, koje ne rada dobra roda, sijeçe se i u oganj se baca.

5
Mat 6:30 I kad Bog travu, æto danas stoji na polju, a sutra se baca u peø, tako odijeva, koliko øe viæe vas, malovjerni! Luk 12:28 I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se u peø baca, tako odijeva, koliko øe viæe vas, malovjerni! BACAJTE Mat7:6Nedajtesvetinjepsimainebacajte bisera svojega pred svinje! Inaçe bi ga moglepogazitinogamasvojim,okrenutise i rastrgati vas. BACAJU Psl 22:18 Dijele meåu se haljine moje i za odjeøu moju bacaju kocku. Eze 7:19 Srebro svoje bacaju na ulicu, i zlato im je njihovo kao neçist. Njihovo srebro i zlato ne moœe ih spasiti u dan gnjeva Gospodnjega. Stim ne mogu utiæati gladi svoje niti napuniti nutrine svoje; jer ih je to zavodilo na grijeh. Luk 21:1 Kad on pogleda gore, vidje, kako bogati bacaju darove svoje u œrtvenu blagajnu. 1Ti 6:9 Jer koji hoøe da se obogate, upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude i ækodljive œelje, koje bacaju ljude u propast i pogibao. BACAJUØI Job2:12Akadizdalekapodigoæeoçisvoje i ne prepoznaæe ga, poçeæe plakati glasno, razderaæe svoje haljine i posuæe se prahom po glavi bacajuøi ga gore. BACANA Mat 14:24 Laåica je veø bila nasred mora i bila je od valova bacana tamo i vamo; jer je bio protivan vjetar. BAÇEN Dan 3:6 Tko se ne baci niçice i ne pokloni se, bit øe smjesta baçen u peø ognjenu uœarenu.” Mat 18:8 Ako te ruka tvoja ili noga tvoja navodi na grijeh, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je uøi u œivot hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge da budeæ baçen u oganj vjeçni. Mat 18:9 I ako te oko tvoje sablaœnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom uøi u œivot, negoli s dva oka da budeæ baçen u oganj pakleni. Otk18:21Iuzejedanjakanåeokamen,koji je bio velik kao mlinski kamen, i baci ga u more govoreøi: “S takvom øe silom biti baçen Babilon, grad onaj veliki, i neøe se viæe naøi. Otk 20:10 I åavao, koji ih je zavodio, bi baçenujezeroognjenoisumporno,gdjeje zvijer i laœni prorok; i bit øe muçeni dan i noø u vijeke vjekova. BAÇENA Otk 8:8 I drugi anåeo zatrubi, i kao velika gora ognjem zapaljena baçena bi u more; i treøina mora postade krv. BAÇENI Otk19:20Ihiuhvaøenazvijer,isnjomlaœni prorok, koji uçini pred njom znake, kojima zavede one, koji primiæe œig zvijerin, i koji se klanjaju slici njezinoj. Œivi su bili baçeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom; . Otk 20:14 I smrt i podzemlje baçeni biæe u jezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezero ognjeno. BACI Pst 39:20 Gospodar Josipov uhvati ga i baciutamnicu,gdjesuleœalisuœnjikraljevi. I leœao je tamo u tamnici. Izl 15:1 Tada zapjeva Mojsije sa sinovima Izraelovim u hvalu Gospodu ovu pjesmu. Pjevali su ovako: “Pjevat øu Gospodu, jer je veoma silan; konja i konjanika baci u more! Izl 32:19 Kad se pribliœi taboru, ugleda tele i ples. Tada se razgnjevi Mojsije, i baci ploçe iz ruke i razbi ih pod gorom. 1Sa 20:41 Kad je bio sluga otiæao, diœe se David u pozadini, baci se niçice na zemlju na lice i pokloni se tri puta. Potom se poljubiæe, i plakali su, privijeni jedan uz drugoga; osobito je David plakao vrlo gorko. M.Iz 6:3 Onda uçini to, sine moj, da se oslobodiæ – jer si dopao u ruke bliœnjemu svojemu – ; idi, baci se na tlo, saleti bliœnjega svojega! Dan 3:6 Tko se ne baci niçice i ne pokloni se, bit øe smjesta baçen u peø ognjenu uœarenu.” Mat 4:6 i reçe mu: “Ako si Sin Boœji, baci se dolje, jer stoji pisano: Anåelima svojim naloœio je za tebe. Oni øe te nositi na rukama svojim, da ne zapneæ za kamen nogom svojom.” Mat 5:29 Ako te dakle sablaœnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. Mat 5:29 Ako te dakle sablaœnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. Mat 5:30 I ako te sablaœnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. Mat 5:30 I ako te sablaœnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. Mat 18:8 Ako te ruka tvoja ili noga tvoja navodi na grijeh, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je uøi u œivot hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge da budeæ baçen u oganj vjeçni. Mat 18:9 I ako te oko tvoje sablaœnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom uøi u œivot, negoli s dva oka da budeæ baçen u oganj pakleni. Mat 18:26 Tada mu se sluga baci pred noge i zamoli: “Gospodaru ima strpljenja s menom sve øu ti platiti! Mat21:21Isusimodgovori:“Zaista,kaœem vam: “Ako imate vjere i ne sumnjate, onda øete ne samo uçiniti, æto se je dogodilo smokvi, nego ako reknete onoj gori tamo: “Digniseibaciseumore!,toøesedogoditi. Mar 9:42 Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more. Iva 8:7 Kad su ga jednako pitali, uspravi se i reçe im: “Tko je meåu vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!” Iva 21:7 Tada uçenik onaj, koga je ljubio Isus, reçe Petru: “Gospodin je!” A Simon Petar kad je çuo da je Gospodin, baci na se koæulju – jer je bio go – i skoçi u more. Otk 12:4 I rep njegov odvuçe treøinu zvijezda nebeskih, i baci ih na zemlju, i zmaj stajaæe pred œenom, koja je imala da rodi, da joj proœdere dijete, kad rodi. Otk 14:19 I baci anåeo srp svoj oætri na zemlju, i obra trs zemlje i metnu u veliki tijesak gnjeva Boœjega. Otk18:21Iuzejedanjakanåeokamen,koji je bio velik kao mlinski kamen, i baci ga u more govoreøi: “S takvom øe silom biti baçen Babilon, grad onaj veliki, i neøe se viæe naøi. Otk 20:3 I u bezdan baci ga, i zatvori, i zapeçati nad njim, da viæe ne zavodi naroda, dok se ne navræi tisuøa godina; i potom valja da bude odvezan na malo vremena, BACIÆE Psl 106:19 Naçiniæe sebi tele na Horebu i pred livenim likom baciæe se na zemlju: Dan 6:16 Tada dade kralj zapovijed. I dovedoæe Daniela i baciæe ga u jamu lavovsku. Kralj reçe joæ Danielu: “Bog tvoj, kojemu tako postojano sluœiæ, neka te izbavi!” Mat 4:18 Kad je iæao pokraj mora Galilejskoga, vidje, kako dva brata, Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andrija, baciæe mreœu svoju u more. Oni su bili ribari. Mat14:33Kojisubiliulaåici,baciæesepred njeganiçiceirekoæe:“TisizaistaSinBoœji!” Luk 21:4 Jer svi baciæe od viæka svojega u darove Boœje, a ona metnu od sirotinje svoje sve, æto je sluœilo za njezin œiveœ.” Iva 19:24 Onda rekoæe meåu sobom: “Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu øe dopasti!” Tako se imala ispuniti rijeç Pisma: “Razdijeliæe meåu se haljine moje i za odjeøu moju baciæe kocke.” I vojnici tako uçiniæe. Iva 21:6 A on im reçe: “Bacite mreœu na desnu stranu laåice, i naøi øete.” Onda baciæe, i veø je nijesu mogli vuøi od mnoætva riba. Dje 1:26 I baciæe kocke za njih. I pade kocka na Matiju, i bi on pribrojen jedanaestorici apostola. BACILI Jer 38:9 “Moj gospodaru i kralju! Nepravda je, æto sve çine ti ljudi proroku Jeremiji. Bacili su ga u jamu, tako da on umire od gladi; jer u gradu nema viæe kruha.” Mat 5:25 Sporazumi se bez otezanja s protivnikom svojim, dok si joæ usput s njim. Inaçe mogao bi te protivnik predati sucu i sudac slugi sudskome, i onda bi te bacili u tamnicu. BACIMO Pst 37:20 Hajde da ga ubijemo i da ga bacimoujednujamu,paøemotadareøi,da ga je proœderala divlja zvijer. Vidjet øemo, æto øe biti od sanova njegovih.” Iva 19:24 Onda rekoæe meåu sobom: “Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu øe dopasti!” Tako se imala ispuniti rijeç Pisma: “Razdijeliæe meåu se haljine moje i za odjeøu moju baciæe kocke.” I vojnici tako uçiniæe. BACIT Psl 22:27 Toga se spominjuøi obratit øe se Gospodu svi krajevi zemaljski; klanjajuøi se bacit øe se pred tobom sva plemena naroda. Luk5:5“Uçitelju,”odgovoriSimon,svunoø smo se trudili, i niæta ne uhvatismo. Ali na tvoju rijeç bacit øu mreœe. BACITE Mat 25:30 A nekorisnog slugu bacite u tamu ‘Ondje øe biti jauk i ækrgut zuba. Luk 5:4 Kad je bio svræio svoj govor, reçe Simonu: “Izvezi na puçinu, i bacite mreœe svoje, te lovite!”

6
Iva 21:6 A on im reçe: “Bacite mreœu na desnu stranu laåice, i naøi øete.” Onda baciæe, i veø je nijesu mogli vuøi od mnoætva riba. Dje5:28“Nijesmolivamzapovjedilistrogo, da ne uçite u ovo ime? A eto, vi napuniste Jerusalem svojom naukom i hoøete da bacite na nas krv ovoga çovjeka.” 1Pe 5:7 I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas! BACITI Mih 7:19 On øe se nama opet smilovati, pogazit øe opaçine naæe i baciti u dubinu morsku sve grijehe naæe. Mat 13:42 I baciti ih u peø ognjenu. Ondje øe biti jauk i ækrgut zuba. Mat 15:26 On reçe: “Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psiøima.” Luk 12:5 Pokazat øu vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moø baciti u pakao. Da, kaœem vam: Njega se bojte! Otk 2:10 Niæta se ne boj od muka, æto te çekaju! Gle, åavao øe neke od vas baciti u tamnicu, da se iskuæate i imat øete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat øu ti vijenac œivota BACIVÆI Mar 15:24 Tada ga razapeæe i razdijeliæe haljine njegove meåu se bacivæi kocke za njih, tko øe æto dobiti. BADEM Izl 25:33 Na svakoj grani imaju biti tri kao badem çaæe s jabukom i cvijetom. Tako ima biti na svih æest grana, æto izlaze iz svijeønjaka. BAJAÇA Jer 27:9 Zato ne sluæajte svojih proroka, vraça, sanjaça, gatara i bajaça, koji vam govore: Neøete sluœiti kralju babilonskom! BAJKAMA 1Ti 1:4 Niti da se bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koja çine viæe prepiranja, negoli gradnju Boœju, æto stoji na vjeri. 2Ti 4:4 I odvratit øe uæi od istine, a okrenut øe se k bajkama. 2Pe 1:16 Jer vam ne javismo sile i dolaska naæega Gospodina Isusa Krista po bajkama mudro izmiæljenim, nego smo sami vidjeli slavu njegovu. BAKALJA Otk 4:5 I od prijestolja izlaœahu munje i glasoviigromovi,isedamognjenihbakalja gorahu pred prijestoljem, koje su sedam duhova Boœjih. BAKLJA Iza 62:1 Zbog Siona ne smijem æutjeti, zbog Jerusalema ne smijem mirovati, dok opravdanje njegovo ne izaåe kao svjetlost i spasenje njegovo kao goruøa baklja. Otk 8:10 I treøi anåeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, i pade na treøinu rijeka i na izvore voda. BAPSKIH 1 1Ti 4:7 A ludih i bapskih gatalica kloni se, a vjeœbaj se u poboœnosti! BARABU Mat 27:20 Ali glavari sveøeniçki i starjeæine nagovoriæe narod, da traœe Barabu, a Isusa da dadne pogubiti. Mar 15:15 Pilat htjede zadovoljiti narodu i pusti mu Barabu. A Isusa dade biçevati i predade da ga razapnu. BARJAK PNP 2:4 U vinarnicu on me vodi: kao bojni barjak njegov vije se nada mnom ljubav. BATINA M.Iz 10:13 Na usnama razumnoga naøi je mudrost, a batina pripada leåima ludoga. M.Iz 26:3 Biç konju, uzda magarcu, a batina luåacima na leåa! BDIJE Psl 127:1 Ako Gospod ne gradi kuøe, uzalud se muçe, koji je grade. Ako Gospod ne çuva grada, uzalud bdije, koji ga çuva. BDIJTE Mat 26:38 On im reçe: “Œalosna je duæa moja do smrti; ostanite ovdje bdijte s menom!” Mat 26:41 Bdijte i molite se, da ne padnete unapast;jerjeduhvoljan,alijetijeloslabo.” Mar 14:38 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.” Dje 20:31 Zato bdijte sjeøajuøi se, da tri godine noø i dan nijesam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas. 1Ko 16:13 Bdijte, stojte u vjeri, drœite se muœevno, budite jaki! Efe 6:18 Svakom molitvom i proænjom molite se u Duhu u svako vrijeme, i uz to bdijtesasvomustrajnostiimolitvomzasve svete, Kol 4:2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem! 1Pe 5:8 Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaæ, åavao, kao lav riçuøi obilazi i traœi, koga da proœdere. BDIJU 2 Jer 32:19 Veliki si u savjetu, moøni l djelima. Oçi tvoje bdiju nad svim putovima ljudi,danaplatiæsvakomepremaputovima njegovim i prema vrijednosti djela njegovih. Heb 13:17 Sluæajte predstojnike svoje i budite im podloœni, jer oni bdiju nad duæama vaæim kao oni, koji øe dati raçun, da to s radoæøu çine, a ne uzdiæuøi, jer vam to ne pomaœe! BDIO Mat 24:43 Ali ovo znajte: “Kad bi znao domaøin, u koji ças noøi dolazi lupeœ, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u kuøu njegovu. Otk 3:3 Sjeti se dakle, kako si primio i çuo; i drœi i pokaj se! Ako li ne budeæ bdio, doøi øu na tebe kao tat, i neøeæ znati, u koji øu ças doøi na tebe. BDJELE Psl 119:148 Joæ prije jutra bdjele su oçi moje, da razmiæljam o rijeçi tvojoj. BDJELI 1So 5:10 koji umrije za nas, da mi, ili bdjeli, ili spavali, zajedno s njim œivimo. BDJETI M.Iz 2:11 Oprez øe bdjeti nad tobom, razbor øe te çuvati. BEDARA PNP 7:1 Zbor: Kako su lijepi koraci tvoji u papuçama,køerikneœevska!Okretbedara tvojih kao åerdan oko vrata, djelo ruke umjetniçke. Iza 5:27 Nema u njem umorna ni sustala. Nitko ne drijema i nitko ne spava. Nikomu se ne raspasuje pojas oko bedara njegovih. Nikomu se ne rastrga remen na obuøi njegovoj. Mat 3:4 Ivan je nosio haljinu od dlake devine i pojas koœan oko bedara svojih. Hrana je njegova bila skakavci i med divlji. Heb7:5Istina,ioniodsinovaLevijevih,koji primaju sveøeniætvo, imaju zapovijed, da uzimaju po zakonu desetinu od naroda, to jest, od braøe svoje, premda su i oni izaæli IZ bedara Abrahamovih. BEDEM Zah 9:3 Tir je sebi sagradio bedem i nagomilao srebra kao praha i zlata kao po putu blata. BEDRA Iza 21:3 Zato su bedra moja puna grçeva. Bolovi me obuzimaju kao bolovi porodilje. Zagluæen sam od onoga, æto çujem. Zbunjen sam od onoga, æto vidim. Iza 21:9 I eto, dolazi povorka momçadi na konju, dva reda konjanika.” On povika i reçe: “Pade, pade Babil Iza 32:11 Straæite se, bezbriœne, i dræøite, bezbriœne, svucite se, skinite haljine i ostavite samo bedra zaogrnuta! 1Pe 1:13 Zato opasavæi bedra svojega uma, budite trijezni i zacijelo se nadajte milosti, koja vam se pruœa u otkrivenju Isusa Krista. BEDRIMA Nah 2:10 Pustoæ, pohara, rasap, klonula srca, drhtava koljena, drhat u svim bedrima, crven od stida na svim licima. BEDRO Pst 24:9 Tada metnu sluga ruku svoju pod bedro Abrahamu, gospodaru svojemu, i zakle mu se. BEDRU Otk 19:16 I ima na haljini i na bedru svojemu ime napisano: “Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima”. BEELZEBUBA Mat10:25Uçenikmorabitizadovoljan,ako mu je kao uçitelju njegovu, i sluga, ako mu je kao gospodaru njegovu. Kad su domaøina grdili kao Beelzebuba, koliko øe viæe grditi domaøe njegove! BEELZEBUBU Mat 12:24 A farizeji, koji su to çuli, rekoæe: “Taj izgoni åavle samo po Beelzebubu, poglavici zlih duhova. BELIJALOM 2Ko 6:15 Kako li se slaœe Krist s Belijalom? Ili kakav dio ima vjernik s nevjernikom? BERBU Iza 16:9 Zato øu plakati s Jazerom za lozama Sibme, zalijevat øu te suzama, Heæbone i Elealo; jer u œetvu tvoju i u berbu tvoju udari poziv na rat. Jer 8:13 “Hoøu li kod njih drœati berbu”, veli Gospod, “nema grozda na lozi, ni smokve na drvetu, i liæøe je uvenulo. Zato ih predajem onima, koji dolaze na njih.” BERE Mat 7:16 Po rodovima njihovim po znat øete ih. Bere li se s trnja groœåe ili s draçe smokve? Luk 6:44 Svako se drvo poznaje po rodu svojemu. S trnja se ne beru smokve, i groœåe se ne bere s kupine, BERI Otk 14:18 I drugi anåeo izaåe iz œrtvenika, koji je imao vlast nad Ognjem, i povika velikim glasom onome, koji je imao srp oætar, govoreøi: “Zamahni srpom svojim oætrim i beri groœåe od trsa zemlje, jer veø sazreæe jagode njegove.” BERU Luk 6:44 Svako se drvo poznaje po rodu svojemu. S trnja se ne beru smokve, i groœåe se ne bere s kupine, BESCJENJE Psl 44:12 Prodao si narod svoju bescjenje i nijesi postao bogat utrækom njihovim. BESJEDU

7
Luk 10:39 I u nje je bila sestra, po imenu Marija. Ova sjede do nogu Gospodnjih i sluæala je besjedu njegovu. BESKORISNA Tit 3:9 A ludih zapitkivanja i rodoslovlja, i svaåa i prepiranja o zakonu kloni se, jer su beskorisna i isprazna! BESKRAJNIM Iza 14:6 Koji je ljuto udarao narode udarcima beskrajnim, narode gnjevno gazio, progonio neætedice. 1Ti 1:4 Niti da se bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koja çine viæe prepiranja, negoli gradnju Boœju, æto stoji na vjeri. BESKUØNIKE Iza 58:7 Nije li u tom, da prelamaæ kruh svoj gladnome i primaæ u kuøu svoju bijedne beskuønike? Kad vidiæ koga napola gola, imaæ ga zaodjeti i ne ukloniti se svojemu rodu po krvi. BESKVASNI 1Ko 5:7 Oçistite stari kvasac, da budete novo tijesto, kao æto ste beskvasni; jer je œrtvovan naæ Pasha, Krist. BESKVASNIH Mat 26:17 U prvi dan beskvasnih kruhova pristupiæe uçenici k Isusu i upitaæe: “Gdje da pripravimo za te Pashalno janje?” BESKVASNOM 1Ko 5:8 Zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloøe i pakosti, nego u beskvasnom kruhu çistoøe i istine! BESMRTNOGA Rim 1:23 I pretvoriæe slavu besmrtnoga Boga u obliçje smrtnoga çovjeka i ptica i çetveronoœaca i gmazova. BESMRTNOME 1Ti 1:17 A kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu çast i slava u vijeke vjekova! Amen. BESMRTNOST 1Ko 15:53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuçeuneraspadljivost,iovosmrtnodase obuçe u besmrtnost. 1Ko 15:54 A kad se ovo raspadljivo obuçe u neraspadljivost, i ovo se smrtno obuçe u besmrtnost, onda øe se ispuniti rijeç, æto je napisana: “Pobjeda proguta smrt. 1Ti6:16Kojijediniimabesmrtnostiprebiva u svjetlosti, kojoj se ne moœe pristupiti; kojega nitko od ljudi nije vidio, a niti moœe vidjeti; kojemu çast i vlast vjeçna! Amen. BESPOSLENE 1Ti 5:13 A ujedno i besposlene uçe se obilaziti po kuøama, a ne samo besposlene, nego i jeziçne i radoznale, pa govore, æto ne treba. 1Ti 5:13 A ujedno i besposlene uçe se obilaziti po kuøama, a ne samo besposlene, nego i jeziçne i radoznale, pa govore, æto ne treba. 2Pe 1:8 Jer ako je ovo u vama i mnoœi se, neøevasostavitibesposleneibezplodaza poznanje naæega Gospodina Isusa Krista. BESPOSLENI Mat20:3Okotreøeureizaåeonopet.Tada vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, Mat20:6Kadjeizaæaookojedanaesteure, naåe opet druge gdje stoje. On ih upita: “Æto stojite ovdje cijeli dan besposleni? Tit 1:12 Reçe netko od njih, njihov vlastiti prorok: “Kreøani su svagda laœljivi, zle œivine, besposleni trbusi.” BESPRIJEKORAN Flp 3:6 Po revnosti progonio sam crkvu, po pravdi zakonskoj bio sam besprijekoran, 1Ti 3:2 Nadglednik dakle treba da je besprijekoran, jedne œene muœ, trijezan, pametan, çastan, gostoljubiv, sposoban da uçi, BESPRIJEKORNE 1Ti 5:7 I ovo zapovijedaj, da budu besprijekorne! BESPRIJEKORNI Flp 2:15 Da budete besprijekorni i bezazleni, djeca Boœja bez mane usred roda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemu svijetlite kao zvijezde u svijetu, 1Ti3:10Aiovinekasenajprijeiskuæaju,pa onda da vræe sluœbu posluœitelja, ako su besprijekorni. BESPRIJEKORNU 1Ti6:14Dadrœiæovuzapovijedneokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina naæega Isusa Krista, BESRAMNA M.Iz11:22Ugubicisvinjezlatnabrnjica:“to je œena lijepa, ali besramna. BESRAMNI Psl 140:5 Besramni namjestiæe mi potajne zamke, razapeæe mreœe na putu i metnuæe mi spletke. BESTIDAN Jer 13:27 Preljuboçinstvo tvoje, bestidan grohot tvoj, sramotnu bludnost tvoju: po humovima, na poljima vidio sam gadove tvoje. Teæko tebi, Jerusaleme, ti nijesi çist, i dokle øe to joæ potrajati?” BEZAKONICIMA 1Ti 1:9 Znajuøi ovo, da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima,bezboœnicimaigrjeænicima, zloçincima i neçistima, ubojicama oca i majke, krvnicima ljudskim, BEZAKONIKA 2Pe 2:7 Samo je izbavio pravednoga Lota, koji morade teæko da prepati pod neobuzdanim œivljenjem bezakonika. 2Pe 3:17 Vi dakle, ljubljeni, znajuøi naprijed, çuvajte se, da prijevarom bezakonika ne budete odvuçeni s njima i ne izgubite svojega tvrdog uvjerenja; BEZAKONJA Iza 50:1 Ovako veli Gospod: “Gdje je raspusna knjiga matere vaæe, kojom bih je bio Ja otpustio? Ili tko je od vjerovnika mojih, kojemu bih vas bio prodao? Zbog zlodjela prodali ste se sami, i zbog bezakonja vaæih bila je opustoæena mati vaæa. 2So 2:7 Jer tajna bezakonja veø djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadrœava. Tit2:14Kojijedaosamogasebezanas,da nas otkupi od svakoga bezakonja i oçisti sebi narod izabrani, koji je revan u dobrim djelima. BEZAKONJE Psl 5:5 Opaki ne mogu stajati pred oçima tvojim, ti mrziæ na sve, koji çine bezakonje. Psl 36:4 Na postelji svojoj smiælja bezakonje, udara putem opakim, ne preda pred zloøom. Psl 66:18 Da sam nosio u srcu svojem bezakonje, nikad me ne bi usliæio Svemoguøi. Psl106:6Grijeæilismosocimasvojim,çinili smo zlodjela i poçinjali bezakonje. Iza 24:20 Kao pijan çovjek ljulja se zemlja, kao viseøa postelja njiha se tamo i ovamo. Teæko je tiæti bezakonje njezino, da pada i viæe se ne diœe. Rim6:19Kaoçovjekgovorimzbogvaæega tijela, jer kao æto dadoste udove svoje u sluœbuneçistoøiibezakonjunabezakonje, tako sad dajite udove svoje u sluœbu pravdi na posveøenje! Heb 1:9 Ljubio si pravdu, i mrzio si na bezakonje; zato te pomaza, o Boœe, Bog tvoj uljem radosti veøma nego drugove tvoje.” 1Iv 3:4 Svaki, koji çini grijeh, çini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje. 1Iv 3:4 Svaki, koji çini grijeh, çini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje. BEZAKONJU Dan 9:24 Sedamdeset je godiænjih sedmica odreåeno nad tvojim narodom i nad tvojim svetim gradom, da se kraj uçini bezakonju, da se oduzmu grijehi, da se okaje opaçina, da se dovede vjeçna pravda, da se ispuni viåenje i proroçanstvo i da se pomaœe Sveti na Rim6:19Kaoçovjekgovorimzbogvaæega tijela, jer kao æto dadoste udove svoje u sluœbuneçistoøiibezakonjunabezakonje, tako sad dajite udove svoje u sluœbu pravdi na posveøenje! BEZAZLENI Mat 10:16 Eto, ja vas æaljem kao ovce meåu vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi! Flp 2:15 Da budete besprijekorni i bezazleni, djeca Boœja bez mane usred roda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemu svijetlite kao zvijezde u svijetu, BEZAZLENIH Rim 16:18 Jer ovakvi ne sluœe Gospodinu naæemu Kristu, nego svojemu trbuhu; i slatkim rijeçima i blagoslovima zavode srca bezazlenih. BEZBOŒAN M.Iz 28:15 Lav, koji riçe, i medvjed gladan, to je bezboœan vladalac siromaænome narodu. Prp 7:17 Ne budi previæe bezboœan i ne budi lud; zaæto bi umro prije vremena? Iza 61:8 Jer ja, Gospod, ljubim pravicu, mrzim na grabeœ bezboœan. Tako øu im vjerno dati plaøu i vjeçan zavjet uçinit øu s njima. BEZBOŒNA 2Pe 2:8 Jer pravednik, koji je stanovao meåu njima, gledao je i sluæao bezboœna djela, i to je dan na dan zadavalo muke pravednoj duæi njegovoj. Jud 1:15 Da uçini sud nad svima, i da kazni sve bezboœnike za sva njihova bezboœna djela, koja bezboœno poçiniæe, i za sve drske rijeçi, koje bezboœni grjeænici izgovoriæe protiv njega.” BEZBOŒNE 2Pe 2:9 Tako zna Gospodin poboœne izbaviti iz kuænje, a bezboœne, da ih kazni, saçuvati za dan suda, BEZBOŒNI Jud 1:4 Jer se uvukoæe neki ljudi, za koje veø davno pismeno stoji ovo osuåenje: bezboœni, koji pretvaraju milost Boga naæega u raspuætenosti, i odriçu se jedinoga Gospodara i Gospodina naæega Isusa Krista. Jud 1:15 Da uçini sud nad svima, i da kazni sve bezboœnike za sva njihova bezboœna djela, koja bezboœno poçiniæe, i za sve drske rijeçi, koje bezboœni grjeænici izgovoriæe protiv njega.” BEZBOŒNIÇE Mat 5:22 A ja vam kaœem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit øe kriv sudu.

8
Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit øe kriv visokomu vijeøu. A tko mu rekne: Bezboœniçe! bit øe kriv ognju paklenomu. BEZBOŒNICI Psl1:5Zatosenemogubezboœniciodrœati na sudu, ni grjeænici na skupætini pravednika. Psl 9:17 U carstvo mrtvih neka idu bezboœnici, svi narodi, koji zaboravljaju Boga! Psl 11:2 Jer evo, veø nateœu bezboœnici luk, zapinju strijelu za tetivu, da iz potaje ubijaju neduœne. Psl 12:8 Razmeøu se unaokolo bezboœnici: “prostota je gore kod ljudi. Psl 73:3 Jer se uzbunih zbog bezboœnika videøi, kako bezboœnici dobro œive. Psl94:3Dokleøesebezboœnici,Gospode, dokle øe se joæ bezboœnici hvaliti? Psl94:3Dokleøesebezboœnici,Gospode, dokle øe se joæ bezboœnici hvaliti? Psl 119:110 Bezboœnici mi metnuæe zamke, ali ja ne odstupih od zapovijedi tvojih. M.Iz 10:30 Pravednik se neøe nikada pomaknuti, a bezboœnici neøe ostati u zemlji. M.Iz 14:19 Pred dobrima moraju se zli prignuti, i bezboœnici moraju stajati na vratima pravednika. M.Iz 24:16 Jer sedam puta padne pravednik i opet ustane; a bezboœnici propadaju u nesreøi. M.Iz 29:2 Imaju li pravednici moø, veseli se narod;avladajulibezboœnici,jadikujuljudi. Dan 12:10 Mnogi øe se oçistiti, ubijeliti i okuæati. Bezboœnici øe raditi bezboœno. Bezboœnici neøe to razumjeti; ali øe poboœnici to spoznati. Dan 12:10 Mnogi øe se oçistiti, ubijeliti i okuæati. Bezboœnici øe raditi bezboœno. Bezboœnici neøe to razumjeti; ali øe poboœnici to spoznati. BEZBOŒNICIMA Psl 3:7 Digni se, Gospode, pomozi mi, Boœe moj! Ti razbi vilicu svima neprijateljima mojim, polomi zube bezboœnicima. Psl 51:13 Tada øu pokazati bezboœnicima putove tvoje, da se grjeænici obrate k tebi. Psl 91:8 Jest, vidjet øeæ oçima svojim, gledat øeæ plaøu bezboœnicima. Psl 146:9 Gospod çuva tuåince, uzdrœava sirote i udovice; a bezboœnicima put zakrçuje. M.Iz 10:29 Onome, koji hodi u neduœnosti, Gospod je obrana, a bezboœnicima propast. Iza14:5SlomiGospodæibubezboœnicima, ætap silnicima, 1Ti 1:9 Znajuøi ovo, da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima,bezboœnicimaigrjeænicima, zloçincima i neçistima, ubojicama oca i majke, krvnicima ljudskim, 2Pe 2:6 I gradove Sodomu i Gomoru osudio je na propast i spalio, i tako je postavio primjer buduøim bezboœnicima, BEZBOŒNIH 1 2Pe 3:7 A sadaænja nebesa i zemlja tom istomrijeçizadrœanasuiçuvajusezaoganj na dan suda i propasti bezboœnih ljudi. BEZBOŒNIK 17 Psl 5:4 Ti nijesi bog, kojemu se dopadaju zlodjela; u tebe nema mjesta bezboœnik. Psl 10:4 Drsko misli bezboœnik: “On ne vidi!” “Nema Boga”; tako je stalno miæljenje njegovo. Psl 10:13 Zaæto smije bezboœnik huliti na Boga i misliti u srcu: “Ti to ne vidiæ?” Psl 112:10 A bezboœnik gleda to pun jeda, ækripi zubima i gine; œelja bezboœnika propada. M.Iz 3:32 Jer Gospodu se gadi bezboœnik, a poboœniku je vjeran prijatelj. M.Iz 6:12 Lopov, bezboœnik: “tko naokolo ide s laœnim govorom, M.Iz 11:5 Neduœnome ravna put pravda njegova, a bezboœnik pada od vlastite zloøe. M.Iz 11:7 Kad umre bezboœnik, propada nadanje njegovo; oçekivanje opakoga sruæi se. M.Iz11:18Bezboœnikdobivasebiisprazan dobitak, a sigurnu plaøu, tko sije pravednost. M.Iz 13:5 Laœna rijeç mrska je pravedniku, a bezboœnik upada u porugu i sramotu. M.Iz 28:1 Bezboœnik bjeœi, i kad ga nitko ne progoni; a pravednik se osjeøa sigurnim kao mlad lav. M.Iz 29:27 Gad je pravedniku bezboœnik, a bezboœniku je pravednik gad. Iza 55:7 Neka bezboœnik ostavi svoj put i zlikovac misli svoje! Neka se vrati Gospodu, i smilovat øe mu se, Bogu naæemu, jer øe mnogo oprostiti! Eze 3:18 Kad kaœem bezboœniku: ‘Poginut øeæ!’ a ti ga ne opomeneæ i ne progovoriæ mu, da odvratiæ bezboœnika od opakog puta njegova i da ga saçuvaæ u œivotu, to øe bezboœnik poginuti zbog svoje opaçine; ali øu krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Eze 18:23 Bili bi mi drago bilo da pogine bezboœnik, govori svemoguøi Gospod, “a ne da se odvrati od putova svojih i da œivi?” Sef 3:5 Prevladan je u sredini njegovoj Gospod, ne çini nepravde. Svako jutro izvræujesudsvoj.Neizostajekaobijelidan; ali bezboœnik ne zna za stid. 1Pe 4:18 I ako se pravednik jedva spasi, gdje øe se bezboœnik i grjeænik pokazati? BEZBOŒNIKA 1Sa24:13Veøstaraposlovicakaœe:Samo od bezboœnika izlazi bezboœnost. Ali moja ruka neøe biti protiv tebi. Job 21:16 Zaista sreøa nije u njihovoj ruci; daleko je od mene miæljenje bezboœnika. PsPsl l 1:1 Blagoslovljen je çovjek, koji ne stoji u vijeøu bezboœnika i ne ide putem grjeænika i ne sjedi u druætvu opakih; Psl 1:6 Jer Gospod zna za put dobrih, a Put bezboœnika vodi u propast Psl 7:9 Neka se dokrajçi zloøa bezboœnika, a pravednika potpomozi, jer ispitujeæ srca i bubrege, pravedni Boœe! Psl 73:3 Jer se uzbunih zbog bezboœnika videøi, kako bezboœnici dobro œive. Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuøe gdje drugdje; na pragu u kuøi Boga mojega stajati draœe mi je, nego biti gost u æatorima bezboœnika. Psl 97:10 Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo, on çuva œivot pravednika svojih; otima ih iz ruku bezboœnika. Psl 112:10 A bezboœnik gleda to pun jeda, ækripi zubima i gine; œelja bezboœnika propada. Psl 139:19 O, da hoøeæ, Boœe, ubiti bezboœnika, krvoloci odstupajte od mene! M.Iz 9:7 Tko pouçava podsmjevaça, donosi sam sebi samo sramotu; tko kori bezboœnika, prima porugu. M.Iz 10:25 Kad duhne oluja, bezboœnika nestane,apravednikstojitvrdonavjeçitom temelju. M.Iz 10:28 Çekanje pravednika izlazi u radost, a nadanje se bezboœnika razbija. M.Iz 12:10 Pravednik se brine za ono, æto treba œivinçe njegovo, a u bezboœnika je srce bez osjeøaja. M.Iz 13:9 Veselo gori svjetlo pravednika, a svjetiljka se bezboœnika ugasi. M.Iz 15:8 œrtva je bezboœnika mrska Gospodu, a molitva mu je pravednika ugodna. M.Iz 15:29 Gospod je daleko od bezboœnika, a molitvu pravednika usliæi. Iza 11:4 Ne, u pravednosti sudi on malenima, po pravici prosuåuje siromahe u zemlji. Udara silnike ætapom usta svojih. Dahom usana svojih umori bezboœnika. Eze 3:18 Kad kaœem bezboœniku: ‘Poginut øeæ!’ a ti ga ne opomeneæ i ne progovoriæ mu, da odvratiæ bezboœnika od opakog puta njegova i da ga saçuvaæ u œivotu, to øe bezboœnik poginuti zbog svoje opaçine; ali øu krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Eze 3:19 Ako li ti opomeneæ Bezboœnika a on se ne vrati od bezboœnosti svoje i od opakog puta svojega, to øe on poginuti zbog opaçine svoje; a ti si spasio duæu svoju. Hab 1:13 Odveø su çiste oçi tvoje, da gledaæ zlo; ne moœeæ gledati nepravde. Zaæto gledaæ bezboœnika i æutiæ, kad zao proœdire bolje. Mal 3:18 Tada øete opet vidjeti razliku izmeåu pravednika i bezboœnika, izmeåu onoga, koji sluœi Bogu, i onoga, koji mu ne sluœi. Dje 2:23 Njega ste odreåenom odlukom i predznanju Boœjem predali i rukama bezboœnika pribili ga kriœ i ubili. Rim 4:5 A onome, koji ne radi, a vjeruje u onoga,kojiopravdavabezboœnika,raçuna se vjera njegova u pravdu. 2Pe 2:5 I staroga svijeta nije saçuvao. Samo je Nou, propovjednika pravde, spasio sa sedam joæ drugih, kad je naveo potop na svijet bezboœnika. BEZBOŒNIKE 7 Psl 82:2 “Dokle øete suditi nepravedno i zauzimati se za bezboœnike! Psl 101:8 Svako jutro uæutkam sve bezboœnike u zemlji, da tako protjeram iz grada Gospodnjega sve zlikovce. Psl 145:20 Zaætiøuje Gospod sve, koji ga ljube, a bezboœnike sve zatire. Psl 147:6 Gospod pridiœe nevoljne, a bezboœnike ponizuje do zemlje. Mal 4:3 Tada øete pogaziti bezboœnike, jer øe oni biti kao prah pod stopama vaæim u dan, æto ga spremam, veli Gospod nad vojskama. Rim 5:6 Jer Krist, kad smo joæ bili slabi, umrije u pravo vrijeme za bezboœnike. Jud 1:15 Da uçini sud nad svima, i da kazni sve bezboœnike za sva njihova bezboœna djela, koja bezboœno poçiniæe, i za sve drske rijeçi, koje bezboœni grjeænici izgovoriæe protiv njega.” BEZBOŒNIKOM M.Iz 25:26 Izvor zamuøen, studenac pokvaren, to je pravednik, koji kleca pred bezboœnikom! BEZBOŒNIKOV M.Iz 10:16 Prihodi pravednikovi sluœe za œivot, a dobitak bezboœnikov za grijeh. BEZBOŒNIKOVOJ Psl 58:10 Obradovat øe se pravednik, kad

9
vidi osvetu, oprat øe noge u krvi bezboœnikovoj. BEZBOŒNIKU Pst 18:25 Daleko neka je od tebe, da tako æto uçiniæ, i da zajedno s bezboœnim usmrtiæipravednoga,idabudepravedniku kao i bezboœniku! Daleko to neka je od tebe! Zar da sudac cijeloga svijeta ne sudi po pravdi?” M.Iz 11:31 Ako se pravedniku plaøa na zemlji, koliko prije bezboœniku i grjeæniku! M.Iz 29:27 Gad je pravedniku bezboœnik, a bezboœniku je pravednik gad. Eze 3:18 Kad kaœem bezboœniku: ‘Poginut øeæ!’ a ti ga ne opomeneæ i ne progovoriæ mu, da odvratiæ bezboœnika od opakog puta njegova i da ga saçuvaæ u œivotu, to øe bezboœnik poginuti zbog svoje opaçine; ali øu krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Eze 18:20 Duæa, koja grijehi, ona øe poginuti.Asinneøenositikrivnjeoca,iotac neøe nositi krivnje sina. Pravedniku øe biti plaøa pravednosti, bezboœniku plaøa bezboœnosti. BEZBOŒNIM Pst 18:23 I Abraham pristupi bliœe i reçe: “Zar øeæ zbilja i pravednoga pogubiti s bezboœnim? Pst 18:25 Daleko neka je od tebe, da tako æto uçiniæ, i da zajedno s bezboœnim usmrtiæipravednoga,idabudepravedniku kao i bezboœniku! Daleko to neka je od tebe! Zar da sudac cijeloga svijeta ne sudi po pravdi?” BEZBOŒNO Dan 12:10 Mnogi øe se oçistiti, ubijeliti i okuæati. Bezboœnici øe raditi bezboœno. Bezboœnici neøe to razumjeti; ali øe poboœnici to spoznati. Jud 1:15 Da uçini sud nad svima, i da kazni sve bezboœnike za sva njihova bezboœna djela, koja bezboœno poçiniæe, i za sve drske rijeçi, koje bezboœni grjeænici izgovoriæe protiv njega.” BEZBOŒNOST 1Sa24:13Veøstaraposlovicakaœe:Samo od bezboœnika izlazi bezboœnost. Ali moja ruka neøe biti protiv tebi. M.Iz 18:3 Gdje uniåe bezboœnost, ondje se smjesti i sramota, i prezir doåe sa sramotom. Iza 9:18 Jer je bezboœnost gorjela kao oganj, koji spali trnje i draçu i upali guætik æume, tako da uzavrije u stupove dima. Mat 24:12 Jer øe bezboœnost uzeti maha, ljubav øe ohladnjeti kod mnogih. Rim 1:18 Jer se otkriva gnjev Boœji s neba na svaku bezboœnost i nepravdu ljudi, koji drœe istinu u nepravdi, Rim 11:26 I tako øe se spasiti sav Izrael, kao æto je pisano: “Doøi øe od Siona Spasitelj i odvratit øe bezboœnost od Jakova. BEZBOŒNOSTI Eze 3:19 Ako li ti opomeneæ Bezboœnika a on se ne vrati od bezboœnosti svoje i od opakog puta svojega, to øe on poginuti zbog opaçine svoje; a ti si spasio duæu svoju. Eze 18:20 Duæa, koja grijehi, ona øe poginuti.Asinneøenositikrivnjeoca,iotac neøe nositi krivnje sina. Pravedniku øe biti plaøa pravednosti, bezboœniku plaøa bezboœnosti. 2Ti 2:16 A kloni se loæih i praznih razgovora, jer øe joæ viæe napredovati u bezboœnosti! BEZBRIŒNE Iza 32:11 Straæite se, bezbriœne, i dræøite, bezbriœne, svucite se, skinite haljine i ostavite samo bedra zaogrnuta! Iza 32:11 Straæite se, bezbriœne, i dræøite, bezbriœne, svucite se, skinite haljine i ostavite samo bedra zaogrnuta! BEZBRIŒNI 1Ko 7:32 A hoøu, da ste vi bezbriœni. Tko je neoœenjen, brine se za Gospodnje, kako øe ugoditi Gospodinu. BEZBRIŒNO M.Iz 11:15 Veoma se zlo prolazi, kad se jamçi za druge; tko mrzi biti jamac ide bezbriœno. BEZBROJNA Psl 3:6 Zato se ne straæim od bezbrojna naroda, koji me opkoljava. BEZDAN 1 Otk 20:3 I u bezdan baci ga, i zatvori, i zapeçati nad njim, da viæe ne zavodi naroda, dok se ne navræi tisuøa godina; i potom valja da bude odvezan na malo vremena, BEZDANA Pst 7:11 U godini æeststotoj œivota Noina, sedamnaesti dan drugoga mjeseca, taj dan prodrijeæe svi izvori velikog bezdana, i otvoriæe se ustave nebeske. Psl 42:7 Bezdana doziva bezdanu æumom slapova tvojih; svi valovi tvoji i vode tvoje prelaze preko mene. Psl 71:20 Ti nam dade doœivjeti mnogu muku i nevolju: oœivi nas opet! Izvedi nas opet iz bezdana zemaljskih! Iza 63:13 Koji ih je vodio preko vodenih bezdana kao konja preko tratine, tako da se nijesu spotakli?” Hab 3:10 Vide te gore i tresu se. Povodanj navaljuje. Bezdana puæta da zatutnji tutanj njezin, u vis podiœe ruke svoje. Otk 9:1 I peti anåeo zatrubi, i vidjeh zvijezdugdjepadesnebanazemlju,idade joj se kljuç od zjala bezdana. Otk 9:2 I otvori zjalo bezdana, i izaåe dim iz zjala kao dim iz velike peøi, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala. Otk 17:8 Zvijer, koju si vidio, bijaæe i nije, i izaøiøeizbezdana,iotiøiøeupropast;idivit øese,kojistanujunazemlji,kojimanijeime napisano u knjigu œivota od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bijaæe, i nije viæe, i opet øe doøi. Otk 20:1 I vidjeh anåela gdje silazi s neba, koji je imao kljuç od bezdana i lance velike u ruci svojoj. BEZDANOM Pst 1:2 Zemlja je bila joæ pusta i bez oblika. Tamajeleœalanadbezdanom.DuhjeBoœji lebdio nad vodama. BEZDANU Psl 42:7 Bezdana doziva bezdanu æumom slapova tvojih; svi valovi tvoji i vode tvoje prelaze preko mene. BEZLIÇAN Psl 139:16 Oçi me tvoje vidjeæe kao zametak bezliçan; u knjizi su tvojoj zabiljeœeni svi dani, æto su bili unaprijed odreåeni, kad ih joæ nije bilo ni jednoga. BEZPRIJEKORAN P.Zk 18:13 A ti budi bezprijekoran pred Gospodom, Bogom svojim! BEZUMAN Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. 2Ko 12:11 Postadoh bezuman, vi me natjeraste, jer je trebalo da me vi preporuçb e; erniuçemunijesammanjiod prevelikih apostola, ako i jesam niæta. BEZUMNA 2Ko 11:16 Opet velim; nitko neka me ne drœi bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumna primite me, da se i ja za malo æto pohvalim. BEZUMNI P.Zk32:6TakolivraøateGospodu,narode ludi i bezumni? Nije li on otac tvoj. Vlasnik tvoj, Stvoritelj tvoj, koji te napravi i utvrdi? Psl74:18Spomenisetoga:neprijateljseje narugao Gospodu; narod je bezumni psovao ime tvoje! Luk 24:25 Tada im on reçe: “O bezumni i sporoga srca za vjerovanje sve æto su navjeæøivali proroci! BEZUMNIM Job 38:2 Tko je to, æto zamraçuje osnovu Boœju govorima bezumnim? 2Ko 11:16 Opet velim; nitko neka me ne drœi bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumna primite me, da se i ja za malo æto pohvalim. BEZUMNO Psl 85:8 Da bih ipak çuo, æto je Bog, Gospod, obeøao! On govori o miru za narod svoj i za poboœne svoje; samo neka oni nikada ne rade bezumno! BIÇ Psl 91:10 l zato te nikada neøe zlo zadesiti; biç se neøe pribliœiti æatoru tvojemu. M.Iz 26:3 Biç konju, uzda magarcu, a batina luåacima na leåa! Iva2:15Tadaonspleteoduœetabiçiistjera iz hrama sve zajedno s ovcama i volovima. Mjenjaçima prosu novce i isprevrnu stolove njihove. BIÇA Job 5:21 Od biça jezika bit øeæ skriven; doåe li i pustoæ, neøeæ znati za strah. BIÇEVA Nah 3:2 Çuj, puckanje biçeva! Çuj, prasak toçkova! Konji jure, kola skaçu BIÇEVAN Mat 20:19 I onda predati neznaboæcima, da bude naruœen, biçevan i razapet. Ali øe on treøi dan uskrsnuti.” BIÇEVAT Mat 10:17 Çuvajte se od ljudi! Oni øe vas predavati sudovima i biçevat øe vas u sinagogama. Mar13:9Çuvajtese!Predavatøevaszbog mene na sudove, biçevat øe vas u sinagogamaivoditøevasprednamjesnike i kraljeve, da svjedoçite pred njima. BIÇEVATI Mat 23:34 Zato evo, ja æaljem k vama proroke,mudraceiknjiœevnike.Jedneøete pobiti i razapeti, druge u sinagogama svojim biçevati i goniti od grada do grada. Mar 10:34 Tada øe mu se narugati, popljuvati ga, biçevati i ubiti. Ali poslije tri dana on øe uskrsnuti.” Mar 15:15 Pilat htjede zadovoljiti narodu i pusti mu Barabu. A Isusa dade biçevati i predade da ga razapnu. BIJE Izl 12:23 Kad onda izaåe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proøi øe Gospod mimo vrata i neøe dati anåelu pogubitelju da uåe u kuøe vaæe, pa da ubija. Psl 141:5 Neka me bije pravednik: “te je milost; neka me kara; to je ulje za glavu moju; glava se moja neøe od toga otimati;

10
jest, zlobu njihovu susreøem vazda joæ s moljenjem. Iza 1:5 Kamo da vas se joæ bije, kad jednako otpadate? Jer 5:6 Zato ih bije lav æume, davi ih vuk iz pustare, leœi i vreba ris pred gradovima njihovim: tko izaåe iz njih, bit øe rastrgan, jer su mnogobrojne opaçine njihove, mnogovrsni su grijehi njihovi. 1Ko 9:26 Ja dakle tako trçim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj, koji bije vjetar, 2Ko 12:7 I da se ne bih prekomjerno ponio zbog veliçine otkrivenja, dade mi se trn u tijelo, anåeo sotonin, da me bije, da se ne ponosim. Heb 12:6 Jer koga ljubi Gospodin, onoga pokara,abijesvakogasina,kojegaprima.” BIJEÆ Psl 51:8 Daj mi da okuæam radost i veselje, da se obraduje tijelo moje, æto ga bijeæ! M.Iz 23:14 Bijeæ ga doduæe æibom, ali ga izbavljaæ tako od podzemnoga svijeta. 1Ti 1:18 Ovu zapovijed predajem ti, sine Timoteju, po prijaænjim proroçanstvima za tebe, da bijeæ u njima dobar boj, BIJEDAN Psl 40:17 Ja sam bijedan i siromah: Svemoguøi brinut øe se za me! Ti si moj pomoønik i spasitelj: Boœe moj, nemoj kasniti! Psl 116:6 çuva malene Gospod: bijedan sam bio, tad mi on pomoœe. Otk 3:17 Jer govoriæ: Bogat sam i obogatio sam se i niæta ne trebam; a ne znaæ, da si bijedan i nevoljan, i siromah i slijep, i gol. BIJEDE Psl 88:9 Oçi se moje gase od bijede; dan la danvapijemktebi,Gospode,ktebipruœam ruke svoje: BIJEDNE Iza 58:7 Nije li u tom, da prelamaæ kruh svoj gladnome i primaæ u kuøu svoju bijedne beskuønike? Kad vidiæ koga napola gola, imaæ ga zaodjeti i ne ukloniti se svojemu rodu po krvi. BIJEDNI Mat 9:36 A kad je vidio mnoætvo naroda, saœali mu se; jer su bili kao ovce bez pastira, bijedni i zapuæteni. BIJEDNICI Iza 41:17 Bijednici, siromasi traœe vode, ali je nema. Od œeåi gine jezik njihov. Ja, Gospod, usliæit øu ih, ja, Bog Izraelov, neøu ih ostaviti. BIJEDNIKU M.Iz 31:6 Podajte silovito piøe bijedniku i vino tuœnima! BIJEDU Psl 107:10 Drugi su sjedili u tami i u sjeni smrtnoj,leœalisuokovaniubijeduigvoœde. Jak 4:9 Osjeøajte svoju bijedu, tugujte i plaçite; smijeh vaæ neka se pretvori u plaç, i radost u œalost! BIJEG Job 41:28 Strijela ga ne moœe natjerati u bijeg,kamenjeupraøkinjemujekaopljeva. Mat 24:20 Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u subotu! BIJEL PNP 5:10 Zaruçnica: Dragi je moj bijel i rumen, meåu tisuøama moœe se poznati. Otk 2:17 Tko ima uæi, neka çuje, æto govori Duh crkvama: “Tko pobijedi, dat øu mu od maneskrivene,idatøumukamenbijel,ina kamenu novo ime napisano, koje nitko ne zna, osim onoga, koji ga prima. Otk 6:2 I vidjeh, i gle konj bijel, i onaj, koji sjeåaæe na njemu, imao je luk. I njemu se dade vijenac, i izaåe pobjeåujuøi i da pobijedi. Otk 14:14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeåaæe kao Sin çovjeçji, i imao je na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oætar. Otk 19:11 I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeåaæe na njemu, zove se Vjerni i Istiniti, i sudi i vojuje po pravdi. BIJELA Iza 59:10 Kao slijepci pipamo zid, tumaramo okolo, kao da nemamo oçiju. Spotiçemo se u po bijela dana kao u sumraçje i zdravi sliçni smo mrtvima. Otk 1:14 A glava njegova i kosa bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oçi njegove kao plamen ognjeni; Otk 1:14 A glava njegova i kosa bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oçi njegove kao plamen ognjeni; BIJELE Prp 9:8 Svagda neka su ti haljine bijele i nikada na glavi tvojoj neka ne ponestane ulja! Mat 5:36 Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne moœeæ ni dlake jedne uçiniti bijele ili crne. Iva 4:35 Ne govorite li vi: ‘Joæ çetiri mjeseca, i dolazi œetva?’ Eto, velim vam, podignite oçi svoje i promatrajte njive! One su veø bijele za œetvu. Otk 3:5 Tko pobijedi, on øe se obuøi u haljinebijele,ineøuizbrisatiimenanjegova iz knjige œivota, i priznat øu ime njegovo pred Ocem svojim i pred anåelima njegovim. Otk 3:18 Svjetujem te, da kupiæ u mene zlata œeœenoga u ognju, da se obogatiæ, i bijele haljine, da se obuçeæ, i da se ne pokaœe sramota golotinje tvoje, i masti, da pomaœeæ oçi svoje, da vidiæ. Otk 4:4 I oko prijestolja bijahu dvadeset i çetiri prijestolja, i na prijestoljima, sjeåahu dvadeset i çetiri starjeæine, obuçene u bijele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim. Otk 6:11 I dane su svakome od njih haljine bijele, i reçeno im bi, neka se strpe joæ malo vremena, dok se navræi broj drugova njihovih i braøe njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni. Otk 7:9 Potom vidjeh, i gle, veliko mnoætvo, kojega nije mogao nitko izbrojiti, od svakoga naroda i plemena i puka i jezika, gdje stoje pred prijestoljem i pred Janjetom, obuçeni u bijele haljine, i palme u rukama njihovim. BIJELI Pst 49:12 Iskre mu se oçi od vina, i zubi su mu bijeli od mlijeka. M.Iz 31:22 Æije sebi pokrivaçe, bijeli fini lan i grimiz njezino odijelo. Iza 1:18 “Dobro dakle, sudimo se!”, tako govori Gospod. “I ako su grijehi vaæi crveni kao skerlet, postat øe bijeli kao vuna! Sef 3:5 Prevladan je u sredini njegovoj Gospod, ne çini nepravde. Svako jutro izvræujesudsvoj.Neizostajekaobijelidan; ali bezboœnik ne zna za stid. BIJELIM Iva 20:12 I vidje dva anåela gdje sjede u bijelim haljinama, jedan pokraj glave, a jedan pokraj nogu, gdje je bilo poloœeno tijelo Isusovo. Dje 1:10 I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva çovjeka stadoæe kraj njih u bijelim haljinama. Otk 19:14 I vojske nebeske iåahu za njim na konjima bijelim, obuçene u platno bijelo i çisto. BIJELIMA Otk 3:4 Ali imaæ malo imena u Sardu, koja ne oskvrniæe svojih haljina, i hodit øe s menom u bijelima, jer su dostojni. BIJELO Dan 7:9 Dok sam joæ gledao, bili su postavljena prijestolja, i jedan atarovijeçan zauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelo kao snijeg. Kosa mu na glavi kao çista vuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni, toçkovi mu kao oganj razgoren. Mat 28:3 Lice je njegovo bilo kao munja, i odijelo njegovo bijelo kao snijeg. Otk 19:8 I dade joj se, da se obuçe u platno sjajno i bijelo, jer je platno pravednost svetih. Otk 19:14 I vojske nebeske iåahu za njim na konjima bijelim, obuçene u platno bijelo i çisto. Otk 20:11 I vidjeh veliko bijelo prijestolje, i onoga, koji je sjedio na njemu, od çijega je lica pobjegla zemlja i nebo, i mjesto im se ne naåe. BIJELU Psl108:2Probudise,harfoicitaro;hoøuda probudim zoru bijelu. BIJEMO 1Sa 17:10 Filistejin rugao se je dalje: “Danas sam osramotio vojsku Izraelovu. Dajte mi çovjeka, da se bijemo!”: BIJESA Luk 6:11 Tada doåoæe od bijesa, posve izvansebeiposvjetovaæesemeåusobom, æto bi mogli uçiniti Isusu. BIJESNI 1 Jud 1:13 Bijesni valovi morski, æto se pjene svojimsramotama;zvijezde,kojelutaju,za koje se çuva mrak vjeçite tame. BIJETE 1Ko 8:12 A tako kad se grijeæite o braøu, i bijetenjihovuslabusavjest,protivKristase grijeæite. BIJU Dje 23:3 Tada mu reçe Pavao: “Udarit øe tebe Bog, zide obijeljeni! I ti sjediæ, te mi sudiæ po zakonu, a protiv zakona zapovijedaæ, da me biju?” 1Ko 4:11 Do ovoga çasa i gladujemo, I œeåamo, i goli smo, i biju nas, i potucamo se, BIK Zah 11:7 l tako sam ja pasao ovce, æto su bik odreåene na klanje za trgovce ovaca, i uzeo sam sebi dva pastirska ætapa. Jedan sam nazvao ‘milost’, a drugi ‘slogu’. Tako sam pasao ovce, BIKOVA Hos 8:5 Grsti mi se bikova sluœba tvoja, Samarijo! Gnjev moj raspaljuje se na njih. Dokle øe joæ ostati bez kazne? BIKOVE Iza 66:3 Tko kolje bikove, a ujedno je ubojica ljudi; tko œrtvuje ovce, a ujedno psu lomi zatiljak; tko prinosi dar, a ujedno prinosi krv svinjeøu; tko pali kad, a ujedno hvali idola: “kao æto ovi idu svojim vlastitim putovima i nalaze ugodnost na grdobam BILINU Jer 2:21 Bio sam te posadio kao lozu plemenitu, kao posve pravu bilinu. Ali kako si mi se izrodio u divlju lozu? BILJE 2

11
Pst2:5Nijejoæbilonazemljinikakvagrmlja poljskoga,inapoljimanijejoæraslonikakvo bilje, jer Gospod Bog nije joæ pustio daœda na zemlju i nije joæ bilo ljudi, da obraåuju zemlju. M.Iz 19:12 Srdœba je kraljeva kao rika lava; a milost je njegova kao rosa na bilje. BILJEG 1Ti 4:2 U licemjerju laœaca, koji imaju biljeg upeçen na svojoj savjesti, BILJEZI Flp 3:14 Trçim k biljezi cilja, k nagradi nebeskoj, kojoj me Bog zove u Kristu Isusu. BILJKE Psl 144:12 Tada su sinovi naæi kao biljke, visoko uzrasli u mladosti svojoj; tada su køerinaæekaostupovi,krasnoizraåenikao u palaçama. BISER Mat13:46Kadnaåejedandragocjenbiser, otide, prodade sve imanje svoje i kupi ga. BISERA M.Iz 3:15 Dragocjenija je od bisera; sve dragocjenosti tvoje ne mogu se s njom izjednaçiti. M.Iz 8:11 Jer je mudrost vrednija od bisera i nikakva dragocjenost nije joj jednaka. PNP 1:10 Kako pristaje lijepo obrazima tvojim niz bisera, vratu tvojemu ogrlice zlatne! Mat7:6Nedajtesvetinjepsimainebacajte bisera svojega pred svinje! Inaçe bi ga moglepogazitinogamasvojim,okrenutise i rastrgati vas. Otk 21:21 I dvanaest vrata dvanaest bisera, svaka vrata bijahu od jednoga bisera; i ulica gradska bijaæe zlato çisto, kao staklo prozirno. Otk 21:21 I dvanaest vrata dvanaest bisera, svaka vrata bijahu od jednoga bisera; i ulica gradska bijaæe zlato çisto, kao staklo prozirno. BISERJE 1 M.Iz 31:10 Œenu vrsnu tko øe naøi? Vrijedi ona viæe nego biserje. BISEROM 1Ti 2:9 Tako i œene u pristojnom odijelu sa stidljivoæøu i bistroæøu da se kite, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenim, Otk 17:4 I œena bijaæe obuçena u grimiz i skerlet i nakiøena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imala je çaæu zlatnu u ruci svojoj punu gada i neçistoøe bluda svojega. BISTROÆØU 1Ti 2:9 Tako i œene u pristojnom odijelu sa stidljivoæøu i bistroæøu da se kite, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenim, BISTROSTI 1Ti 2:15 Ali øe se spasiti raåanjem djece, ako ostane u vjeri, ljubavi, u svetosti i bistrosti. BISTRU Otk 22:1 I Pokaza mi rijeku vode œivota, bistru kao kristal, koja je izlazila od prijestolja Boœjega Janjetova. BITAKA Suc 5:21 Kiæon odnosi neprijatelje, Kiæon, potok bitaka. Pa obraduj se çitavom snagom, duæo moja! BIVSTVENO Kol 2:9 Jer u njemu stanuje sva punina Boœanstva bivstveno; BJEDNIJI 1Ko 15:19 Ako se samo u ovom œivotu uzdamo u Krista, bjedniji smo od sviju ljudi. BJELILAC 1 Mar 9:3 Haljine njegove postadoæe sjajnobijele, kako ih ne moœe ni jedan bjelilac ubijeliti na zemlji. BJELJARA Mal 3:2 “Ali tko øe podnijeti dan dolaska njegova? Tko øe se odrœati, kad se on pojavi? Jer je on kao oganj talioca, kao luœina bjeljara. BJELJI 1 Psl 51:7 Poækropi me hisopom da se oçistim;operimeibitøubitibjeljiodsnijega. BJEŒALE 1 Psl 104:7 A od prijetnje su tvoje bjeœale, i uzmicalesuodgromovnogaglasatvojega. BJEŒALI 1 Tuœ 4:15 Vikali su im: “Natrag, neçist, natrag, natrag! Ne dodijevajte ga se!” Kad bi bjeœali i skitali se, tada bi se govorilo meåu neznaboæcima: “Ne smiju dalje boraviti.” BJEŒAT 1 Pst4:12Kadzemljuobradiæ,nekativiæene daje uroda; lutat øeæ i bjeœat øeæ po zemlji.” BJEŒE 6 Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja, Boœe; u sjenu krila tvojih bjeœe djeca çovjeçja. Psl 68:1 Ustaje Bog; neprijatelji se njegovi rasipaju! Na pogled njegov bjeœe mrzitelji njegovi! M.Iz 21:25 Lijençini donosi smrt pohota njegova; jer ruke njegove bjeœe od posla. Iza 35:10 Otkupljeni od Gospoda vratit øe se po njemu i doøi øe u Sion pjevajuøi. Glavu øe njihovu obasjavati radost vjeçna, veselje i radost prate ih, briga i uzdisanje bjeœe. Mat 24:16 Tada neka ljudi u Judeji bjeœe u gore! Iva 10:5 A za tuåinom ne idu, nego bjeœe od njega, jer ne poznaju glasa tuåega.” BJEŒEØI 1 Iza52:12Jernetrebadaizaåeteuhitnji,da se odatle uklonite bjeœeøi; jer pred vama ideGospod,ivaæejezapleøeBogIzraelov. BJEŒI 8 Pst 19:17 Oni ga izvedoæe van i pustiæe ga istom pred gradom, i rekoæe mu: “Bjeœi, jer ti se radi o œivotu, ne ogledaj se natrag i ne ustavljaj se nigdje u toj nizini Jordana; bjeœi u goru, da i ti ne pogineæ!” Pst 19:17 Oni ga izvedoæe van i pustiæe ga istom pred gradom, i rekoæe mu: “Bjeœi, jer ti se radi o œivotu, ne ogledaj se natrag i ne ustavljaj se nigdje u toj nizini Jordana; bjeœi u goru, da i ti ne pogineæ!” Psl 31:11 Podsmijeh postadoh svim neprijateljima svojim, susjedstvu svojemu uœas, znancima svojim straæilo; tko me vidi na putu, bjeœi od mene. M.Iz 28:1 Bezboœnik bjeœi, i kad ga nitko ne progoni; a pravednik se osjeøa sigurnim kao mlad lav. Mat 2:13 Kad su bili otiæli, javi se Josipu u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i bjeœi u Egipat! Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer øe Herod traœiti dijete, da ga pogubi.” Iva 10:12 A najamnik i koji nije pastir, kojemu nijesu ovce njegove, vidi vuka gdje dolazi, i ostavlja ovce, i bjeœi, a vuk grabi ih i razgoni. 1Ti 6:11 A ti, o çovjeçe Boœji, bjeœi od ovoga, a idi za pravdom, poboœnosti, vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti! 2Ti 2:22 Od œelja mladenaçkih bjeœi, idi za pravdom, vjerom, Ijubavlju, mirom s onima, koji zazivaju Gospodina iz çista srca! BJEŒITE 2 Jer 4:6 Razmahnite zastavama prema Sionu! Bjeœite! Ne stajajte, jer æaljem zlo sa sjevera i silno razorenje.” 1Ko 6:18 Bjeœite od bludnosti! Svaki grijeh, koji uçini çovjek, izvan je tijela; a koji çini blud, grijeæi protiv tijela svojega. BJESNEØI 1 Dje 26:11 I kaznio sam ih çesto po svim sinagogama, i nagonio sam ih, da hule, i bjesneøi preko svake mjere progonio sam ih sve do tuåih gradova. BJESNI 2 Tuœ 1:20 Pogledaj, Gospode, kako mi je teæko; nutrina moj a gori! U grudima mi se prevrøe srce; jest, velik je bio prkos moj! Vani bjesni maç, a unutra smrt. Eze 7:15 Vani bjesni maç, unutra kuga i glad. Tko je na polju, past øe od maça, tko u gradu, toga øe uniætiti glad i dah kuge. BJESNIO Dje 9:1 Joæ je uvijek gorio Savao bjesnio prijetnjom i ubistvom protiv uçenika Gospodnjim. On pristupi k velikomu sveøeniku BJESNIT 1 Iza 42:14 “Æutio sam dugo, çinio sam se nijem,Kaoœenakodporoåajasadøuvikati, duhat øu i bjesnit øu strahovito. BLAG 5 Brj12:3AMojsijebiojeçovjekveomablag, blaœi od svih ljudi na zemlji. M.Iz 15:1 Odgovor blag utiæava gnjev; i rijeç uvredljiva podiœe srdœbu. Mat 11:30 Jer je jaram moj blag i breme moje lagano.” 2Ti 2:24 A sluga Gospodnji ne treba da se svaåa, nego da bude blag prema svima, sposoban da uçi, spreman da podnosi zlo, Heb 5:2 Koji moœe biti blag prema onima, koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnut slabosti; BLAGA 4 Psl 104:24 Kako je mnogo djela tvojih, Gospode! Sva si mudro stvorio; puna je zemlja blaga tvojega. M.Iz 31:26 Usta svoja otvara mudro, i na jeziku joj je nauka blaga. Mat6:19Neskupljajtesebiblaganazemlji, gdjegauniætavamoljaciråa,gdjekradljivci obijaju i kradu! Heb 11:26 Drœavæi sramotu Kristovu za veøe bogatstvo od blaga egipatskoga, jer je gledao na plaøu, BLAGAJNIK 1 Rim 16:23 Pozdravlja vas Gaj, domaøin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart. BLAGAJNU Luk 21:1 Kad on pogleda gore, vidje, kako bogati bacaju darove svoje u œrtvenu blagajnu. BLAGDAN 12 Izl 23:15 Blagdan nekvasnih kruhova obdrœavaj. Sedam dana jedi kruh nekvasan, kao æto sam ti zapovjedio, u odreåeno vrijeme u mjesecu abibu. Tada siizaæaoizEgipta.Alinesmijeseizaøipred lice moje praznih ruku! Brj 29:12 I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetiæta odrœati sveçani sastanak. Ne smijete tada raditi

12
nikakva posla teœaçkoga, nego imate u çast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana. P.Zk16:10Tadasvetkujblagdantjedanau çast Gospodu, Bogu svoje Iza 1:13 Ne prinosite viæe œrtava nevrijednih, jer mi se gadi. Mjesec mlaåak, subotu, poziv na blagdan sveçan – ne podnosim: zlodjela i blagdan. Iza 1:13 Ne prinosite viæe œrtava nevrijednih, jer mi se gadi. Mjesec mlaåak, subotu, poziv na blagdan sveçan – ne podnosim: zlodjela i blagdan. Iza 34:6 Mokar øe biti od krvi maç Gospodnji, stat øe se od pretiline, od krvi janjeøe i jareøe, od pretiline bubrega ovnujskih, jer Gospod ima œrtveni blagdan u Bosri, veliko klanje u zemlji Edomu. Tuœ 2:22 Sazvao si kao na blagdan odasvud one, koji me straæe. U dan gnjeva Gospodnjega nije bio nitko, koji bi utekao i umaknuo. Koje othranih i briœno odgojih, njih mi neprijatelj moj pobi. Iva 6:4 A bio je blizu œidovski blagdan Pashe. Iva 7:2 A bio je blizu œidovski blagdan sjenica. Iva 13:1 Bilo je pred blagdan Pashe. Isus je znao, da mu je doæao ças, da ide s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje, æto su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav do kraja. Iva 13:29 Neki su mislili, jer je u Jude bila kesa za novac, da mu Isus reçe: “Kupi, æto nam treba za blagdan,” ili da dadne æto siromasima. Heb 11:28 Vjerom je svetkovao blagdan Pashe i ækropio krvlju, da se onaj, koji je ubijao, ne dotakne njihovih prvoroåenaca. BLAGDANA 5 Iza 33:20 Pogledaj na Sion, grad blagdana naæih! Oçi tvoje neka vide Jerusalem, sigurno mjesto, æator, koji ne putuje, kojemusekoljenikadaneistrgava,kojemu se uœa nikada ne rastrgaju. Tuœ 2:7 Pogrdi Gospod œrtvenik svoj, zamrzi na svetiæte svoje. Pusti da padnu u ruke neprijatelju zidovi dvorova njegovih. Stade ih vika u kuøi Gospodnjoj kao u dan blagdana. Luk 2:42 Kad mu je bilo dvanaest godina, uzaælisuuJerusalempoobiçajublagdana. Iva 7:37 U posljednji veliki dan blagdana stajao je Isus i vikao: “Tko je œedan, neka doåe k meni i pije! Iva 19:14 A bila je priprava Blagdana Pashe, oko æeste ure, i reçe Œidovima: “Evo kralj vaæ!” BLAGDANE 1 Brj 10:10 Trubite na trube i u dane veselja svojega, na blagdane i mjesece mlaåake, kod svojih œrtava paljenica i œrtava mirotvornih. Tako øe vam to biti za spomen milostiv kod Boga vaæega. Ja sam Gospod, Bog vaæ.” BLAGDANSKA Dan7:25Onøegovoritidrskegovoreprotiv Sveviænjega i gledat øe da utamani svece Sveviænjega i pomiæljat øe na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni øe biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena. BLAGDANSKE 1 Psl 118:27 Bog je Gospod, on nas obasja; veœite uœetima œrtve blagdanske sve do rogova œrtvenika! BLAGDANU Luk 2:41 Roditelji njegovi iæli bi svake godine u Jerusalem o blagdanu Pashe. BLAGE 2 Psl 141:6 Slobodno izaåoæe voåe njihove iz peøine; çuæe, kako su bile blage rijeçi moje. Tit 2:5 Neka budu razborite, çiste, dobre kuøanice, blage, pokorne svojim muœevima, da se ne psuje rijeç Boœja! BLAGI 1 Efe 4:32 A budite jedan drugome blagi, milosrdni, opraætajuøi jedan drugome kao æto je i Bog u Kristu oprostio vama! BLAGO8 1Kr 19:12 Iza vihora doåe potres, doåe oganj. Ali Gospod nije bio ugnju. Iza ognja doåe tiho, blago lahorenje. Job 3:21 Oni çeznu za smrøu, a ona ne dolazi; traœe je veøma nego blago zakopano. M.Iz 2:4 Ako je traœiæ kao srebro, kao skriveno blago ako je potraœiæ; M.Iz 10:2 Nepravedno steçeno blago ne donosi koristi, a pravednost izbavlja od smrti. M.Iz 15:16 Bolje je malo sa strahom Boœjim, negoli veliko blago s nemirom. Hos 13:15 Rodan øe biti meåu plemenskom braøom svojom, ali øe doøi istoçni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje. Tada øe mu usahnuti vrelo, studenac øe mu presuæiti: On øe odnijeti blago njegovo i sve dragocjeno dobro njegovo. Mih 4:13 Ustani, vræi, køeri sionska, jer øu uçiniti rog tvoj gvoœåem, papke øu tvoje uçiniti mjeåu. Satri mnoge narode! Posveti Gospodu blago njihovo, Gospodu çitavoga svijeta dobro njihovo! Mat 6:21 Jer gdje je blago tvoje, ondje je i srce tvoje, Mat 13:44 Kraljevstvo je nebesko kao blago, æto leœi skriveno u polju. Çovjek naåe blago i skrio ga. Tada otide pun radosti za to i prodade sve imanje svoje i kupi polje. Mat 13:44 Kraljevstvo je nebesko kao blago, æto leœi skriveno u polju. Çovjek naåe blago i skrio ga. Tada otide pun radosti za to i prodade sve imanje svoje i kupi polje. Mat 19:21 Isus mu odgovori: “Ako hoøeæ biti savræen, idi prodaj æto imaæ, i daj utrœak siromaænima, i imat øeæ blago na nebu. Onda doåi i idi za mnom!” Mar 10:21 Tada ga pogleda Isus ljubezno i reçe mu: “Jedno ti joæ fali. Idi, prodaj sve, æto imaæ, i podaj siromasima, i imat øeæ blago na nebu. Onda doåi, uzmi kriœ svoj i hajde za mnom!” Luk12:21Takobivaonome,kojisebizgrøe blago, mjesto da bude bogat u Boga.” 2Ko 4:7 Ali ovo blago imamo u zemljanim posudama, da obilje sile bude od Boga, a ne od nas. 2Ko 12:14 Evo, po treøi put sam spreman da vam doåem, i neøu vam biti na teret, jer ne traœim æto je vaæe, nego vas Jer djeca nijesu duœna roditeljima blago teøi, nego roditelji djeci. Kol 2:3 U kojemu je sve blago mudrosti i znanja skriveno. Jak 5:3 Zlato vaæe i srebro zaråa, råa njihova bit øe svjedoçanstvo protiv vas i izjest øe tjelesa vaæa kao oganj, Nagomilaste blago u posljednje dane. 1Iv 3:17 Tko, ima blago svijeta i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega; kako ljubav Boœja ostaje u njemu. BLAGOÆØU 2Ti 2:25 Da s blagoæøu pouçava one, koji se protive istini; ne bi li im kako Bog dao, da se pokaju i spoznaju istinu, BLAGOSLIVA Brj 24:9 Kao lav legne na poçinak, i kao lavica; njega podraœiti, tko da se usudi? Blagoslovljen, tko te blagosliva. Proklet, tko to proklinje.” BLAGOSLIVAM Dan 4:37 Zato ja, Nebukadnezar, hvalim, blagoslivam i slavim kralja nebeskoga; jer su sva djela njegova istinita; upravljanje je njegovo pravedno. On moœe poniziti one, koji hode u oholosti.” BLAGOSLIVLJA Pst 27:29 I narodi se pred tobom pregibali! Bio gospodar bradi svojoj, i klanjali se tebi sinovi matere tvoje! Proklet bio, koji tebe proklinje! A blagoslovljen bio, koji tebe blagoslivlja!” BLAGOSLIVLJAJTE 5 Psl 100:4 Udite na vrata njegova sa slavom, u dvore njegove s hvalom; hvalite ga, blagoslivljajte ime njegovo! Luk 6:28 Blagoslivljajte one, koji vas proklinju, i molite se za one, koji vas kleveøu! Rim 12:14 blagoslivljajte one, koji vas progone: blagoslivljajte, a ne kunite! Rim 12:14 blagoslivljajte one, koji vas progone: blagoslivljajte, a ne kunite! 1Pe 3:9 Ne vraøajte zla za zlo, ni psovke za psovku, nego nasuprot blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baætinite blagoslov. BLAGOSLIVLJAJU Pst 12:3 Blagoslovit øu one, koji tebe blagoslivljaju, i proklet øu one, koji tebe proklinju; u tebi øe biti blagoslovljena sva plemena na zemlji.” BLAGOSLIVLJAJUØI 1 Luk 24:51 I blagoslivljajuøi ih rastade se od njih i uzaåe na nebo. BLAGOSLIVLJAM Psl 16:7 Blagoslivljam Boga, koji me je svjetovao prijateljski; na to me opominje i noøu srce moje. BLAGOSLIVLJAMO 3 Psl 129:8 Koji prolaze, ne viçu: “Neka vas blagoslovi Gospod! Blagoslivljamo vas u ime Gospodnje.” 1Ko 10:16 Çaæa blagoslova, koji blagoslivljamo, nije li zajedniætvo krvi Kristove? Kruh, koji lomimo, nije li zajedniætvo tijela Kristova? Jak 3:9 Njim blagoslivljamo Boga i Oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni na sliku Boœju. BLAGOSLIVLJAT 2 Psl 34:1 Blagoslivljat øu Gospoda u svako doba, neka mi je svagda hvala njegova u ustima! Psl 145:1 Uzvisivat øu te, Boœe moj, kralju, blagoslivljat øu ime tvoje uvijek i dovijeka. BLAGOSLIVLJU M.Iz 31:28 Sinovi njezini podiœu se i blagoslivlju je, muœ njezin, i on je hvali. BLAGOSLOV 25 Pst 12:2 Jer uçinit øu te velikim narodom, i blagoslovit øu te, i uveliøat øu ime tvoje; i ti øeæ biti blagoslov. L.Zk 25:21 Onda znajte, da u æestoj godini udijelitøuvamblagoslovsvoj,davamurodi za tri godine. P.Zk 11:26 Eto, iznosim dana pred vas

13
blagoslov i prokletstvo: P.Zk 11:27 Blagoslov, ako budete sluæali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, æto vam ih dajem danas. P.Zk 23:5 Ipak Gospod, Bog tvoj, ne htjede posluæati Balaama, nego ti Gospod, Bog tvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospod, Bog tvoj. P.Zk 28:8 Gospod øe ti dati blagoslov u œitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On øe te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj. P.Zk 30:19 Zazivam danas nebo i zemlju protiv vas za svjedoke: Œivot i smrt, blagosloviprokletstvostaviosampredate. Zato izaberi œivot, da ostaneæ na œivotu, ti i potomci tvoji! Psl 3:8 Spasenje stoji u moøi Gospoda; na puk tvoj neka doåe blagoslov tvoj! Psl 24:5 Taj øe primiti blagoslov od Gospoda i pravednu plaøu od Boga, pomoønika svojega. Psl 37:26 Uvijek je milostiv i daje u zajam, i na potomcima je njegovim blagoslov. Psl 72:15 Neka bi dugo œivio i darivao ih zlatom iz Æebe! A oni neka se svagda mole za njega i neka mu uvijek prose blagoslov! M.Iz 10:22 Blagoslov Boœji obogaøava; vlastita muka ne uçini tu niæta. M.Iz 11:26 Tko ne da œita, proklinje ga narod; tko ga daje, na glavu njegovu dolazi blagoslov. M.Iz 22:9 Tko je dobrotvoran, ima blagoslov; jer daje siromahu od svojega kruha. M.Iz28:10Tkozavodipoæteneljudenazao put, taj øe sam pasti u jamu svoju; a neduœni øe dobiti blagoslov. Iza 44:3 Jer kao æto izlijevam vodu na popucano tlo i potoçiøe na suhu zemlju, tako izlijevam na potomke tvoje Duha svojega, na potomke tvoje blagoslov svoj. Joe 2:14 Tko zna, neøe li opet poœaliti, tako da vam ipak joæ ostane blagoslov njegov, te imadnete œrtvene prinose i naljeve za Gospoda, Boga svojega? Zah 8:13 l kao æto ste prije bili kletva meåu narodima, kuøo Judina i kuøo Izraelova, tako øu vam sada pribaviti spasenje, da budete blagoslov. Ne bojte se, ohrabrite se! Mal 3:10 Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okuæajte meipakutom”,veliGospodnadvojskama, neøu li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja! Gal 3:14 Da bi na neznaboæce doæao blagoslov Abrahamov u Isusu Kristu, tako da obeøanje Duha primimo po vjeri. Heb 12:17 Jer znate, da je i zatim, kad je htio baætiniti blagoslov, odbaçen; 1Pe 3:9 Ne vraøajte zla za zlo, ni psovke za psovku, nego nasuprot blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baætinite blagoslov. Otk 5:12 Koji su govorili glasom velikim: “DostojnojeJanje,kojejezaklano,daprimi silu i bogatstvo i mudrost i jakost i çast i slavu i blagoslov.” Otk 5:13 I svako stvorenje, æto je u nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru i sve, æto jeunjima,zaçuhgdjegovore:“Onome,koji sjedinaprijestolju,iJanjetublagosloviçast i slava i vlast u vijeke vjekova.” Otk 7:12 Govoreøi: “Amen! Blagoslov i slava i mudrost i hvala i çast i sila i jakost Bogu naæemu u vijeke vjekova! Amen.” BLAGOSLOVA 1Ko 10:16 Çaæa blagoslova, koji blagoslivljamo, nije li zajedniætvo krvi Kristove? Kruh, koji lomimo, nije li zajedniætvo tijela Kristova? BLAGOSLOVE 1 Mal 2:2 Ako ne posluæate i od srca ne idete za tim, da imenu mojemu dadnete çast,” veli Gospod nad vojskama, “tada øu pustiti na vas prokletstvo i pretvorit øu blagoslove vaæe u prokletstva. Jest, veø sam ih pretvorio u prokletstva, jer ih ne primiste k s BLAGOSLOVI 15 Pst 1:22 Bog ih blagoslovi rijeçima: “Raåajte se i mnoœite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se mnoœe i napune zemlju.” Pst 1:28 I Bog ih blagoslovi, i reçe im Bog: “Raåajte se i mnoœite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama mor-skim, nad pticama nebeskim i nad svakim œivim biøem, æto se miçe na zemlji!” Pst 14:19 I blagoslovi Abrama i reçe: “Blagoslovljen da si, Abrame, od Boga sveviænjega, Stvoritelja neba i zemlje! Brj 6:24 Neka te blagoslovi Gospod i neka te çuva. mu, s dragovoljnim darovima, æto ih daruje ruka tvoja kolikogod moœe, kako te blagoslovi Gospod, Bog tvoj! P.Zk 28:12 Gospod øe otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne daœd i da blagoslovi svaki radrukutvojih.Ondamoœeædavatiuzajam mnogim narodima, a sam da ne moraæ uzimati u zajam. Psl 67:1 Budi nam milostiv Boœe i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim! Psl 129:8 Koji prolaze, ne viçu: “Neka vas blagoslovi Gospod! Blagoslivljamo vas u ime Gospodnje.” Zah 1:17 Nadalje objavi: ‘Ovako veli Gospod nad vojskama: Na moje øe se gradove opet izliti blagoslovi. Gospod øe se opet smilovati Sionu i opet øe izabrati Jerusalem.’” Mat14:19Idadedanarodposjedapotravi; tada uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo i blagoslovi ih. Nato prelomi kruhove i dade ih uçenicima svojim, a uçenici ih dadoæe narodu. Mat 26:26 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade ga uçenicima svojim i reçe: “Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje.” Mar 10:16 Tada ih zagrli, metnu na njih ruke svoje i blagoslovi ih. Mar 14:22 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade im ga i reçe: “Uzmite, ovo je tijelo moje.” Heb 7:1 Jer ovaj Melkizedek, kralj Salemski, sveøenik Boga sveviænjega, koji srete Abrahama, kad se vraøao nadvladavæi kraljeve, i blagoslovi ga; Heb 11:21 Vjerom blagoslovi Jakov umiruøi svakoga sina Josipova i nagnu se duboko nad vræak palice svoje. BLAGOSLOVIÆ 2 Pst 32:26 Tada reçe onaj: “Pusti me; jer je zora veø osvanula!” Ali on odgovori: “Ne puætam te, dok me ne blagosloviæ.” Brj22:6Negodoåiiprokunimitajnarod,jer je jaçi od mene. Moœda øu ga onda moøi poraziti i istjerati ga iz zemlje, jer znam, koga ti blagosloviæ, bit øe blagoslovljen, a koga prokuneæ, bit øe proklet.” BLAGOSLOVIMA Rim 16:18 Jer ovakvi ne sluœe Gospodinu naæemu Kristu, nego svojemu trbuhu; i slatkim rijeçima i blagoslovima zavode srca bezazlenih. 2Ko 9:6 A ovo velim: Tko oskudno sije, oskudno øe i œeti; a tko u blagoslovima sije, u blagoslovima øe i œeti. 2Ko 9:6 A ovo velim: Tko oskudno sije, oskudno øe i œeti; a tko u blagoslovima sije, u blagoslovima øe i œeti. BLAGOSLOVIO 9 Izl 20:11 Jer u æest dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i sve, æto je u njima, ali sedmi dan otpoçinu on. Zato je Gospod blagoslovio i posvetio subotni dan. P.Zk 16:17 Svaki neka donese, æto moœe dati, kako te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj! Psl 45:2 Lijep si ti, lijep izmeåu sinova ljudskih; milina se razlika na usnama tvojim; jer te je blagoslovio Bog u vijek. Psl 65:9 Ti si blagoslovio zemlju, zalio si je i bogato napunio potokom Boœjim punim vode; dajeæ da joj uspijeva œito; tako si je opremio, Psl 65:10 Brazde si njezine napojio, grude njezine namoçio, kiænim kapljama razmekæao, usjeve joj u rastu blagoslovio. Iza 51:2 Pogledajte Abrahama, oca svojega, i Saru, koga vas je rodila! Sam je bio, kad sam ga pozvao. Blagoslovio sam ga i umnoœio ga. Dan 2:19 Tada je bila Danielu objavljena tajna u noønom viåenju. I Daniel je blagoslovio Boga nebeskoga. Luk 2:34 Simeon ih je blagoslovio. Tada reçe Mariji, majki njegovoj: “Ovaj je odreåen na propast i na uskrsnuøe mnogima u Izraelu i za znak, kojemu øe se protiviti. Efe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu. BLAGOSLOVIT 4 Pst 12:2 Jer uçinit øu te velikim narodom, i blagoslovit øu te, i uveliøat øu ime tvoje; i ti øeæ biti blagoslov. Pst 12:3 Blagoslovit øu one, koji tebe blagoslivljaju, i proklet øu one, koji tebe proklinju; u tebi øe biti blagoslovljena sva plemena na zemlji.” Pst 22:17 Blagoslovit øu te obilno i potomstvo øu tvoje umnoœiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na obali morskoj, i potomstvo øe tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih. Psl 115:12 Gospod se je nas spomenuo: on øe blagosloviti, blagoslovit øe kuøu Aronovu, BLAGOSLOVITE 1 2Sa 21:3 David dakle upita Gibeoneje: “Æto da vam uçinim? Çim da vas namirim? Blagoslovite ipak baætinu Gospodnju!” BLAGOSLOVITI 3 P.Zk 28:8 Gospod øe ti dati blagoslov u œitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On øe te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj. Psl 115:12 Gospod se je nas spomenuo: on øe blagosloviti, blagoslovit øe kuøu Aronovu, Psl 132:15 Hranu øu njegovu obilno blagosloviti, siromahe njegove kruhom øu nasititi. BLAGOSLOVLJEN 51 Pst 14:19 I blagoslovi Abrama i reçe: “Blagoslovljen da si, Abrame, od Boga

14
sveviænjega, Stvoritelja neba i zemlje! Pst 27:29 I narodi se pred tobom pregibali! Bio gospodar bradi svojoj, i klanjali se tebi sinovi matere tvoje! Proklet bio, koji tebe proklinje! A blagoslovljen bio, koji tebe blagoslivlja!” Brj22:6Negodoåiiprokunimitajnarod,jer je jaçi od mene. Moœda øu ga onda moøi poraziti i istjerati ga iz zemlje, jer znam, koga ti blagosloviæ, bit øe blagoslovljen, a koga prokuneæ, bit øe proklet.” Brj 24:9 Kao lav legne na poçinak, i kao lavica; njega podraœiti, tko da se usudi? Blagoslovljen, tko te blagosliva. Proklet, tko to proklinje.” Rut 4:14 Tada rekoæe œene Noemi: “Neka je blagoslovljen Gospod, koji ti ne uskrati danas zaætitnika! 1Kr 8:56 “Blagoslovljen neka je Gospod, koji je svojemu narodu Izraelu pribavio mir posveonako,kaoætojeobeøao.Nijeostalo neispunjeno ni jedno jedino od svih sjajnih obeøanja,ætoihjedaoprekosvojegasluge Mojsija. 1Kr 10:9 Blagoslovljen neka je Gospod, Bog tvoj, koji te je zavolio, tako da te je posadio na prijestolje Izraelovo, jer Gospod ljubi Izraela uvijek, postavi te kraljem, da sudiæ i dijeliæ pravicu.” Ezr 7:27 Blagoslovljen neka je Gospod, Bog otaca naæih, koji nadahnu kralja, da proslavi kuøu Gospodnju u Jerusalemu! PsPsl l 1:1 Blagoslovljen je çovjek, koji ne stoji u vijeøu bezboœnika i ne ide putem grjeænika i ne sjedi u druætvu opakih; Psl 31:21 Neka je blagoslovljen Gospod: onøemeætititiçudesnoudobrotisvojojkao u utvråenom gradu! Psl 32:1 Blagoslovljen je onaj, kojemu je oproætena opaçina, kojemu je grijeh skriven! Psl 32:2 Blagoslovljen je çovjek, kojemu Gospod ne uraçunava krivnje zlodjela, i u çijem srcu nema prijevare! Psl33:12Blagoslovljenjenarod,kojemuje Bog Gospod! Narodu, æto ga je izabrao sebi za svojinu! Psl 34:8 Kuæajte i vidite, kako je dobar Gospod! Blagoslovljen je çovjek, koji se uzda u njega! Psl 40:4 Blagoslovljen je çovjek, koji samo u Gospoda stavlja uzdanje svoje, koji ne drœi s oholima i s laæcima nevjernim! Psl 65:4 Blagoslovljen je onaj, kojega si izabrao, da bude blizu tebe, da prebiva u dvorima tvojim! Nasitimo se dobrom kuøe tvoje, svetoga hrama tvojega. Psl 68:35 Straæan je Bog od svetiæta svojega, Bog Izraelov: moø i jakost daje on narodu. Blagoslovljen neka je Bog! Psl 84:5 Blagoslovljen je çovjek, kojemu je jakost u tebi, kojemu srce hoøe na hodoçaæøa! Psl 89:15 Blagoslovljen je narod, koji zna poklike ætovanja, koji ide u svjetlosti lica tvojega, Gospode! Psl 112:2 Moøno øe biti u zemlji potomstvo njegovo, jer øe rod pravednika biti blagoslovljen. Psl 112:5. Blagoslovljen je çovjek, koji je milostiv i daje u zajam, i poslove svoje ureåuje po pravici. Psl 119:12 Blagoslovljen si, Gospode, nauçi me naredbama svojim! Psl 127:5 Blagoslovljen je çovjek, koji je njima napunio tobolac svoj! Neøe se nikada osramotiti, i kada se pravdaju s neprijateljima na vratima. Psl 144:15 Blagoslovljen je narod, kojemu jesvetodosuåeno!Blagoslovljenjenarod, u kojega je Bog Gospod! Psl 144:15 Blagoslovljen je narod, kojemu jesvetodosuåeno!Blagoslovljenjenarod, u kojega je Bog Gospod! M.Iz 3:13 Blagoslovljen je çovjek, koji postigne mudrost, i çovjeku, koji dobije razboritost! M.Iz 8:34 Blagoslovljen je onaj, koji me sluæa, koji straœi na vratima mojim svaki dan, koji çuva dovratnike moje! M.Iz 14:21 Tko prezirno postupa s bliœnjima svojim, grijeæi; blagoslovljen je onaj, koji se smiluje siromahu! M.Iz 16:20 Tko pazi na opomenu, taj dolazi dosreøe;blagoslovljenjeonaj,kojiseuzda u Gospoda. M.Iz 28:14 Blagoslovljen je çovjek, koji je svagda na oprezu; a tko uçini tvrdim srce svoje, upast øe u nesreøu. M.Iz 29:18 Bez objave razuzdava se narod; a blagoslovljen je onaj, koji drœi zakon. Mat 16:17 Tada mu reçe Isus: “Blagoslovljen si ti, Simone, sine Jonin, jer tijelo i krv nijesu to tebi objavili, nego Otac moj, koji je na nebesima. Mat 21:9 Mnoætvo naroda, æto je iælo pred njim i za njim, vikalo je iza glasa: “Hosana sinu Davidovu! Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana na visini!” Mat 24:46 Blagoslovljen je sluga, kojega gospodarnjegov,kadsevratikuøi,naåeda çini tako. Luk 1:42 Ona povika iza glasa: “Blagoslovljena si ti meåu œenama, i blagoslovljen je plod utrobe tvoje! Luk 1:68 “Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov! On pohodi narod svoj, pripravi mu otkup. Luk 14:14 Blagoslovljen si onda ti, jer ti ovi ne mogu vratiti, ali øe ti se vratiti o uskrsnuøu pravednih.” Luk 14:15 Kad je to çuo jedan od onih, æto su bili zajedno za stolom, reçe mu: “Blagoslovljen je onaj, koji blaguje u kraljevstvu Boœjemu!” Rim 1:25 Koji pretvoriæe istinu Boœju u laœ, i veøma iskazivaæe çast i sluœiæe stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke. Amen. Rim 9:5 Njihovi su oçevi, i od njih je Krist po tijelu, koji je nada sve Bog blagoslovljen u vijeke. Amen. Rim 14:22 Imaæ vjere? Imaj je sam za sebe pred Bogom! Blagoslovljen je, koji sam sebe ne sudi za ono, æto naåe za pravo! 2Ko 1:3 Blagoslovljen neka je Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, Otac milosråa i Bog sve utjehe, 2Ko 11:31 Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji je blagoslovljen na vijeke, zna da ne laœem. Efe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu. Jak 1:12 Blagoslovljen çovjek, koji pretrpi napast, jer, kad bude prokuæan, primit øe vijenac œivota, koji je Gospodin obeøao onima, koji ga ljube Jak 1:25 Ali tko pomno pogleda u savræeni zakon slobode i ostane u njemu, i ne bude zaboravni sluæatelj, nego izvræitelj djela, taj øe biti Blagoslovljen u djelu svojemu, 1Pe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas po velikom milosråu svojemu ponovo rodi za œivu nadu uskrsnuøem Isusa Krista od mrtvih, Otk 1:3 Blagoslovljen je onaj, koji çita, i onima, koji sluæaju rijeçi proroçanstva i drœe, æto je napisano u njemu, jer je vrijeme blizu! Otk 16:15 Evo idem kao tat: blagoslovljen je onaj, koji je budan i çuva haljine svoje, da gol ne hodi, i da ne vide sramotu njegovu! Otk 20:6 Blagoslovljen i svet, koji ima dio u prvom uskrsnuøu; nad njima druga smrt nema vlasti, nego øe biti sveøenici Boœji i Kristovi, i kraljevat øe s njim tisuøu godina. Otk 22:7 I evo, dolazim brzo. Blagoslovljen je onaj, koji drœi rijeçi proroçanstva ove knjige!” BLAGOSLOVLJENA 5 Pst 12:3 Blagoslovit øu one, koji tebe blagoslivljaju, i proklet øu one, koji tebe proklinju; u tebi øe biti blagoslovljena sva plemena na zemlji.” Luk1:28Anåeouniåeknjojireçe:“Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti meåu œenama.” Luk 1:42 Ona povika iza glasa: “Blagoslovljena si ti meåu œenama, i blagoslovljen je plod utrobe tvoje! Luk 1:45 Blagoslovljena je koja je vjerovala, da øe se ispuniti, æto joj je rekao Gospodin.” Luk 11:27 Dok je tako govorio, povika mu jedra œena iz naroda: “Blagoslovljena utroba, Koja te je nosila, i prsa, koja su te dojila!” BLAGOSLOVLJENE 4 Mat13:16Ablagoslovljenesuoçivaæe,æto vide, i uæima vaæim, æto çuju! Luk 12:37 Blagoslovljene su one sluge, koje gospodar naåe budne, kad doåe! Zaista, kaœem vam: “On øe se pripasati i posadit øe ih i obilazit øe, da ih posluœi. Luk 23:29 Jer eto, doøi øe dani, kada øe se reci: ‘Blagoslovljene su nerotkinje, œene, koje ne rodiæe i ne dojiæe!’ Jak 5:11 Gle, Blagoslovljene nazivamo one, koji ustrajaæe. Za strpljivost Jobovu çuli ste i svræetak ste Gospodnji vidjeli; jer je Gospodin vrlo milostiv i milosrdan. BLAGOSLOVLJENI 27 Psl 2:12 Poætujte Sina, da se ne razgnjevi, i vaæa vas osnova ne unesreøi; jer øe se gnjev njegov brzo raspaliti. Blagoslovljeni su svi, koji se u njega uzdaju! Psl 84:4 Blagoslovljeni su oni, koji prebivaju u kuøi tvojoj, koji te slave bez prestanka! Psl 106:3 Blagoslovljeni su oni, koji su se tvrdo drœe pravde i tvore pravo svagda! Psl119:1Blagoslovljenisuoni,kojisuçista œivota, koji idu po zakonu Gospodnjem. Iza 30:18 Zato oklijeva Gospod, da vam se smiluje, i zato çeka, da vas pomiluje, jer je Gospod Bog pravde. Blagoslovljeni su svi, koji ga çekaju! Mat 5:3 “Blagoslovljeni su siromaæni u duhu! Njihovo je kraljevstvo nebesko. Mat5:4Blagoslovljenisuœalosni!Oniøese utjeæiti. Mat 5:5 Blagoslovljeni su krotki! Oni øe posjedovati zemlju. Mat 5:6 Blagoslovljeni su, koji gladuju i œeåaju pravde! Oni øe se nasititi. Mat 5:8 Blagoslovljeni su koji su çista srca! Oni øe Boga gledati.

15
Mat5:9Blagoslovljenisumirotvorci!Oniøe se zvati sinovi Boœji. Mat 5:11 Blagoslovljeni ste vi kad vas ljudi zbog mene grde i progone i za vama laœno sve zlo govore! Mat 25:34 Tada øe kralj reøi onima s desne strane: “Doåite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta! Luk 6:20 Tada on upravi oçi svoje na uçenike svoje i progovori: “Blagoslovljeni ste vi siromaæni! Vaæe je kraljevstvo Boœje, Luk 6:21 Blagoslovljeni ste, koji gladujete sada! Vi øete se nasititi Blagoslovljeni ste, koji plaçete sada! Vi øete se smijati! Luk 6:21 Blagoslovljeni ste, koji gladujete sada! Vi øete se nasititi Blagoslovljeni ste, koji plaçete sada! Vi øete se smijati! Iva 13:17 Kad ovo znate, bit øete Blagoslovljeni, ako to çinite. Iva 20:29 Reçe mu Isus: “Jer si me vidio, Toma, vjerovao si. Blagoslovljeni su, koji ne vidjeæe i vjerovaæe!” Dje 3:25 Vi ste sinovi proroka i zavjeta, æto ga uçini Bog s ocima vaæim, kad reçe Abrahamu: ‘Po tvojim potomcima bit øe blagoslovljeni svi narodi na zemlji.’ Gal 3:8 A jer je Pismo predvidjelo, da Bog po vjeri opravdava neznaboæce, naprijed navijesti Abrahamu: “U tebi øe biti blagoslovljeni svi narodi.” Gal 3:9 Tako oni, koji su od vjere blagoslovljeni su vjernim Abrahamom. 1Ti 6:15 Æto øe ga u svoje vrijeme pokazati Blagoslovljeni i jedini vladalac, Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima. 1Pe 3:14 Ali ako i trpite zbog pravde, Blagoslovljeni ste! Ne dajte se od njih zastraæiti niti uznemiriti. 1Pe 4:14 Ako vas grde zbog imena Kristova, blagoslovljeni ste vi, jer çast i slava i sila Boœja i Duh njegov poçiva na vama! Otk 14:13 I zaçuh glas s neba gdje mi govori: “Napiæi: “Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada veø, govori Duh, neka poçinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.” Otk 19:9 I reçe mi: “Napiæi: Blagoslovljeni su oni, koji su pozvani na svadbenu gozbu Janjetovu!” I reçe mi: “Ovo su istinite rijeçi Boœje.” Otk 22:14 Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta, da imadnu pravo na drvo œivota, i da uåu na vrata u grad! BLAGOSLOVLJENO 4 Psl 72:19 I blagoslovljeno neka je slavno imenjegovouvijeke!Savsvijetnekajepun slave njegove! Amen! Amen! Dan 2:20 Daniel se je molio: “Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje odvijeka dovijeka, jer je njegova mudrost i moø. Dje 20:35 Sve vam pokazah, da se tako valja truditi i zauzimati za nemoøne i sjeøati se rijeçi Gospodina Isus, jer on reçe: ‘Mnogo je viæe blagoslovljeno davati, negoli primati.’ Gal4:15GdjejedaklevaæeBlagoslovljeno oduæevljenje? Jer vam svjedoçim, da biste bili kad bi moguøe bilo, izvadili oçi svoje i dali meni. BLAGOSLOVLJENOGA 1Ti 1:11 Po evanåelju slave Blagoslovljenoga Boga, koje je meni povjereno. BLAGOSLOVLJENOM Luk 1:48 Pogledao je on u milosti na neznatnu sluœbenicu svoju. Gle, od sada øe me zvati Blagoslovljenom svi naraætaji. BLAGOSLOVLJENU Tit 2:13 Çekajuøi blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja naæega Isusa Krista, BLAGOSLOVOM 3 Psl 21:3 Izaæao si mu u susret obilnim blagoslovom;metnuosimunaglavukrunu od zlata Psl 84:6 Putujuøi dolinom pustinjskom pretvaraju je u tlo obilno izvorima, æto ga i rani daœd pokrije blagoslovom. Efe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu. BLAGOST 2 Gal5:22AplodjeDuha:ljubav,radost,mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, Flp 4:5 Blagost vaæa neka bude poznata svim ljudima! BLAGOSTANJA M.Iz3:2Jertionedonosedugœivot,godine blagostanja i puno sreøe. BLAGOSTANJE 1 M.Iz 8:18 U mene se naåu bogatstvo i çast, i postojano dobro i trajno blagostanje. BLAGOSTI 2 Sluga Boœji (Mesija) u svojoj blagosti svjetlo neznaboæcima i voåa zaslijepljenom narodu 1Ko 4:21 Æto hoøete, da doåem k vama sa æibom, ili s ljubavi i duhom blagosti? BLAGOVALI 2 Mat 26:26 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade ga uçenicima svojim i reçe: “Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje.” Mar 14:22 Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade im ga i reçe: “Uzmite, ovo je tijelo moje.” BLAGOVATI 2 Mat 26:18 On odgovori: “Idite u grad k stanovitom çovjeku i recite mu:, Uçitelj poruçuje: “Vrijeme je moje blizu, kod tebe øu blagovati Pashalnu veçeru s uçenicima svojim.” 1Ti 4:3 Koji zabranjuju œeniti se, blagovati jela, koja Bog stvori, da ih vjernici i oni, koji upoznaæe istinu, uzimaju sa zahvalnoæøu. BLAGUJE 1 Luk 14:15 Kad je to çuo jedan od onih, æto su bili zajedno za stolom, reçe mu: “Blagoslovljen je onaj, koji blaguje u kraljevstvu Boœjemu!” BLAŒE 1 Psl 55:21 Glatka je licemjerna rijeç njegova, ali mu je svaåa u srcu; rijeçi su njegove blaœe od ulja, ali su maçevi. BLAŒI 1 Brj12:3AMojsijebiojeçovjekveomablag, blaœi od svih ljudi na zemlji. BLATA Job 27:16 Ako i nagomila srebra kao praha i nakupi sebi haljina kao blata: Zah 9:3 Tir je sebi sagradio bedem i nagomilao srebra kao praha i zlata kao po putu blata. BLATNE 1 Psl 40:2 Iz jame propasti izvuçe me, iz blatne kaljuœe; postavi na hridinu noge moje, utvrdi stope moje. BLATO 4 Job 30:19 On me je sruæio u blato, postao sam kao prah i pepeo. Iva 9:6 Kad reçe ovo, pljunu na zemlju, naçini blato od sline, pomaza blatom oçi slijepçeve Iva 9:15 Opet ga dakle upitaæe farizeji, kako je progledao. A on im reçe: “Blato metnu mi na oçi, i oprah se, i vidim.” Flp 3:8 Jer sve drœim za ætetu prema prevaœnoj spoznaji Isusa Krista, Gospodina svojega, zbog kojega sve izgubih i smatram za blato, da Krista steçem, BLATOM Iva 9:6 Kad reçe ovo, pljunu na zemlju, naçini blato od sline, pomaza blatom oçi slijepçeve BLEJE 1 Suc 5:16 Æto sjediæ meåu torovima i sluæaæ, kako bleje stada? Dugo vijeøe ratno drœi se u krajevima Rubenovim, BLIŒE 4 Pst 18:23 I Abraham pristupi bliœe i reçe: “Zar øeæ zbilja i pravednoga pogubiti s bezboœnim? Izl 3:5 A on zapovjedi: “Ne primiçi se bliœe ovamo! Izuj obuøu s nogu, jer mjesto na kojemu stojiæ, sveto je tlo!” Mat26:50“Prijatelju,zaætosidoæao!”Sada stupiæe bliœe, metnuæe ruke na Isusa i uhvatiæe ga. Rim 13:11 I znajuøi ovo vrijeme, da je veø ças, te mi ustanemo od sna; jer je sad bliœe naæe spasenje, negoli kad vjerovasmo. BLIŒNJEGA7 Izl 20:16 Ne svjedoçi laœno protiv bliœnjega svojega! Izl 20:17 Ne poœeli kuøe bliœnjega svojega! Ne poœeli œene bliœnjega svojega, ni sluge njegova, sluækinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje iæta, æto pripada bliœnjemu tvojemu!” Izl 20:17 Ne poœeli kuøe bliœnjega svojega! Ne poœeli œene bliœnjega svojega, ni sluge njegova, sluækinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje iæta, æto pripada bliœnjemu tvojemu!” L.Zk 19:13 Ne zakidaj i ne pljaçkaj bliœnjega svojega! Ne zadrœavaj kod sebe do sutra plaøe radnikove! L.Zk 19:18 Ne budi osvetljiv prema zemljacima svojim i ne nosi niæta za njima, nego ljubi bliœnjega svojega kao sebe samoga. Ja sam Gospod! Job 16:21 On pribavlja smrtniku pravo protiv Boga, çovjeku protiv bliœnjega svojemu. Psl 101:5 Tko tajno opada bliœnjega svojega, toga øu uæutkati; tko gleda okom oholim i srce ima naduto, toga ne mogu podnositi. M.Iz 6:3 Onda uçini to, sine moj, da se oslobodiæ – jer si dopao u ruke bliœnjemu svojemu – ; idi, baci se na tlo, saleti bliœnjega svojega! M.Iz 25:17 Stavi nogu svoju samo rijetko kad u kuøu bliœnjega svojega, inaçe nasitit øe se tebe i zamrzit øe na te. Hab 2:15 Teæko onome, koji poji bliœnjega svojega, a mijeæa unutra otrov, i opoji ga, da gleda golotinju njegovu! Mat 5:43 Çuli ste, da je bilo reçeno: Ljubi bliœnjega svojega i mrzi na neprijatelja svojega! Mat 19:19 Poætuj oca i majku, i ljubi bliœnjega svojega kao samog sebe!” Posluænost ljubav bliœnjega. Rim 13:9 Jer zapovijedi: “Ne çini preljube! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne svjedoçi laœno! Ne

16
œeli poœudno! I svaka druga zapovijed u ovojserijeçisadrœi:Ljubibliœnjegasvojega kao samoga sebe!” Gal 5:14 Jer se sav zakon izvræuje u jednoj rijeçi: “Ljubi bliœnjega svojega kao samoga sebe!” Jak 2:8 Ako zaista zakon kraljevski izvræujete po Pismu: “Ljubi bliœnjega svojega kao samoga sebe”, dobro çinite; Jak 4:12 Jedan je zakonodavac i sudac, koji moœe spasiti i upropastiti. A ti tko si, da bliœnjega sudiæ?! BLIŒNJEMU 8 Izl 20:17 Ne poœeli kuøe bliœnjega svojega! Ne poœeli œene bliœnjega svojega, ni sluge njegova, sluækinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje iæta, æto pripada bliœnjemu tvojemu!” L.Zk 19:15 Ne çinite nepravde kod presude! Niti idi na stranu siromaha, niti se obaziraj na odliçnika, nego sudi no pravdi bliœnjemu svojemu! P.Zk24:10Akodadneæbliœnjemusvojemu æto u zajam, ne idi u kuøu njegovu, da mu uzmeæ zalog! Psl15:3Tkonekleveøejezikomsvojim,tko ne çini zla bliœnjemu svojemu, tko ne nanosi sramote drugima, M.Iz 6:3 Onda uçini to, sine moj, da se oslobodiæ – jer si dopao u ruke bliœnjemu svojemu – ; idi, baci se na tlo, saleti bliœnjega svojega! Dje 7:27 A onaj, æto je çinio nepravdu bliœnjemu, odbi ga i reçe: “Tko je tebe postavio glavarom i sucem nad nama? Rim 13:10 Ljubav ne çini zla bliœnjemu. Ljubav je dakle izvræenje zakona. Rim 15:2 Svaki od nas neka ugaåa bliœnjemu, da napreduje u dobru. BLIŒNJI 1 Luk 10:29 A on se htjede opravdati i zapita Isusa: “A tko je moj bliœnji?” BLIŒNJIM Efe 4:25 Zato odbacite laœ i govorite istinu svaki sa svojim bliœnjim, jer smo udovi jedan drugome! BLIŒNJIMA M.Iz 14:21 Tko prezirno postupa s bliœnjima svojim, grijeæi; blagoslovljen je onaj, koji se smiluje siromahu! BLISTA Psl 96:6 Sjaj i veliçanstvo blista pred njim; slava i radost napunjaju svetiæte njegovo. BLISTAVIH 1 Hab 3:11 U æatoru svome ostaju sunce i mjesec kod iskrenja strijela tvojih, kod sijevanja blistavih koplja tvojih. BLIZINI 2 M.Iz 27:10 Ne ostavljaj prijatelja svojega i prijatelja oca svojega i ne idi u kuøu brata svojega u dan nesreøe tvoje; jer bolji je susjed u blizini nego brat u daljini. Jer 23:23 Jesam li ja Bog, koji samo vidi u blizini”,govoriGospod,“aneiBogudaljini? BLIZINU Luk10:33InekiSamarijanacnasvomputu doåeunjegovublizinu,ikadgavidje,saœali mu se. BLJUTAVA Mar 9:50 Dobra je so. Ali ako so postane bljutava, çim øete je onda zaçiniti? Imajte so u sebi i drœite mir meåu sobom!” BLJUVANJE 1 Iza 19:14 Gospod je stavio u njih duh opakosti, tako da zavode Egipat u svim poslovima njegovim, kao æto posrøe pijanac u svoje bljuvanje. BLJUVOTINU 2Pe 2:22 Jer im se dogodi istinita poslovica: “Pas se povraøa na svoju bljuvotinu” i: “svinja, koja se okupala, opet se valja u kaljuœi.” BLUD 4 Eze 23:17 I sinovi babilonski dolazili su k njoj na blud i okaljali je neçistoøom svojom, i ona se je okaljala s njima. Tada ih je bila sita. Hos 4:14 Ali neøu kazniti køeri vaæih, æto çine blud, ni snaha vaæih, æto çine preljubu; jer vi sami idete nasamo s bludnicama idolskim i œrtvujete s milosnicama hramskim. A narod je u tom nerazuman i tako propada. 1Ko 6:18 Bjeœite od bludnosti! Svaki grijeh, koji uçini çovjek, izvan je tijela; a koji çini blud, grijeæi protiv tijela svojega. Otk 17:2 S kojom su blud provodili kraljevi zemlje, i koji stanuju na zemlji, opiæe se vinom bluda njezina.” BLUDA 4 Dje 15:20 Nego da im se piæe, neka paze, da se ne okaljaju idolima, i da se uzdrœavaju od bluda, od udavljenoga i od krvi. Otk14:8Idrugianåeozanjimidegovoreøi: “Pade, pade Babilon veliki, koji je œestokim vinom bluda svojega napajao sve narode.” Otk 17:2 S kojom su blud provodili kraljevi zemlje, i koji stanuju na zemlji, opiæe se vinom bluda njezina.” Otk 17:4 I œena bijaæe obuçena u grimiz i skerlet i nakiøena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imala je çaæu zlatnu u ruci svojoj punu gada i neçistoøe bluda svojega. BLUDNICA M.Iz 23:27 Jer je bludnica duboka jama, tuåa œena tijesan studenac. Heb 11:31 Vjerom Rahaba bludnica ne pogiba s nevjernicima, jer je bila primila uhode s mirom. Jak 2:25 Jednako i Rahaba bludnica ne opravda li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem? BLUDNICAMA Hos 4:14 Ali neøu kazniti køeri vaæih, æto çine blud, ni snaha vaæih, æto çine preljubu; jer vi sami idete nasamo s bludnicama idolskim i œrtvujete s milosnicama hramskim. A narod je u tom nerazuman i tako propada. Otk 17:5 I na çelu njezinu napisano ime: “Tajna! Babilon veliki, mati bludnicama i gadovima zemlje.” BLUDNICE 4 Joæ 2:2 Nato posla Joæua, sin Nunov, potajno iz Lug-akacije dva çovjeka kao uhode s naputkom: “Idite, ogledajte zemlju, osobito Jeriho!” Oni otidoæe i doåoæe u kuøu jedne bludnice, koja se zvala Rahaba, da tamo prenoøe. Mat 21:31 Tko je od ove dvojice ispunio volju oçevu?” Odgovoriæe: “Drugi.” Tada im reçe Isus: “Zaista, kaœem vam: Carinici i bludnice dolaze joæ prije vas u kraljevstvo Boœje. Mat 21:32 Ivan doåe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi nijeste vjerovali Nasuprotcariniciibludnicevjerovalisumu. Vi ste to vidjeli, ali se ipak iza toga nijeste obratili i nijeste mu vjerovali. Otk 17:1 I doåe jedan od sedam anåela, koji su imali sedam çaæa, i pro E govori s menom i reçe: “Hodi, da ti pokaœem sud bludnice velike, koja sjedi na vodama mnogim; BLUDNICI 2 1Ko 6:9 Ili ne znate, da nepravednici neøe baætiniti kraljevstva Boœjega? Ne varajte se: “ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljuboçinci, ni mekoputnici, ni muœeloœnici, Otk 22:15 Vani su psi, i vraçari i bludnici, i ubojice i idolopoklonici, i svaki, koji ljubi i çini laœ. BLUDNICIMA 4 1Ko 5:9 Pisao sam vam u poslanici, da se ne mijeæate s bludnicima; 1Ti 1:10 Bludnicima, muœeloœnicima, Ijudokradicama, laœljivcima, krivokletnicima, i ako æto drugo ima protivno zdravoj nauci, Heb 13:4 Œenidbu neka drœe svi u çasti, i postelja œenidbena neka bude çista, jer bludnicima i preljuboçincima sudit øe Bog. Otk 21:8 A straæljivima, i nevjernima i neçistima, i ubojicama i bludnicima, i vraçarima i idolopoklonicima i svima laæcima, njima je dio u jezeru, æto gori ognjem i sumporom. To je smrt druga. BLUDNIÇINE 1 1Ko 6:15 Ne znate li, da su tjelesa vaæa udovi Kristovi? Hoøu li dakle uzeti udove Kristoveiodnjihnaçinitiudovebludniçine? Boœe saçuvaj! BLUDNIÇKA Hos 2:4 I neøu ætedjeti ni djece njezine; jer su djeca bludniçka; BLUDNICOM 1Ko 6:16 Ili ne znate, da tko se s bludnicom zdruœi, jedno postane tijelo? “Jer bit øe”, veli, “dvoje jedno tijelo.” BLUDNICU Otk 19:2 Jer su istiniti i pravedni sudovi njegovi, æto je osudio bludnicu veliku, koja pokvari zemlja bludom svojim, i osvetio krv sluga svojih od ruke njezine.” BLUDNIK 3 1Ko 5:11 A sad vam napisan, da se ne mijeæate, ako je jedan, koji se brat zove, bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovaç, ili pijanica, ili razbojnik; s takvima da i ne jedete! Efe 5:5 Jer ovo neka znate, da ni jedan bludnik, ili neçist, ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema dijela u kraljevstvu Krista i Boga! Heb 12:16 Da ne bude tko bludnik ili lakouman, kao Ezav, koji je za jedno jelo prodao prvorodstvo svoje! BLUDNO 4 1Ko 10:8 Niti da grijeæimo bludno, kao æto su neki od njih grijeæili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuøe. 1Ko 10:8 Niti da grijeæimo bludno, kao æto su neki od njih grijeæili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuøe. Otk 2:20 Ali imam protiv tebe, æto dopuætaæ œeni Jezebeli, koja govori, da je proroçica, i uçi i zavodi sluge moje, da grijeæe bludno i da jedu œrtve idolske. Otk 18:3 I kraljevi zemlje s njom su bludno grijeæili, i trgovci zemlje obogatili su se od sile raskoæi njezinih.” BLUDNOST 5 Jer 13:27 Preljuboçinstvo tvoje, bestidan grohot tvoj, sramotnu bludnost tvoju: po humovima, na poljima vidio sam gadove tvoje. Teæko tebi, Jerusaleme, ti nijesi çist, i dokle øe to joæ potrajati?” Mat 15:19 Jer iz srca dolaze zle misli,

17
ubojstvo, preljuba, bludnost, kraåa, laœno svjedoçanstvo, hula na Boga. 1Ko 6:13 Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog øe oboje uniætiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo. Efe 5:3 A bludnost i svaka neçistoøa i lakomstvo neka se ni ne spominje meåu vama, kao æto se pristoji svetima! Kol 3:5 Umrtvite dakle udove svoje, koji su na zemlji: bludnost, neçistoøu, poœudu, zlu œelju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo, BLUDNOSTI 7 Rim 1:29 Da budu napunjeni svake nepravde, zloøe, bludnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubojstva, svaåe, lukavstva, podmuklosti, douænici, 1Ko 5:1 Opøenito se çuje o bludnosti meåu vama, i to o takvoj bludnosti kakve nema ni meåu neznaboæcima, da naime neki ima œenu oçevu. 1Ko 5:1 Opøenito se çuje o bludnosti meåu vama, i to o takvoj bludnosti kakve nema ni meåu neznaboæcima, da naime neki ima œenu oçevu. 1Ko 6:18 Bjeœite od bludnosti! Svaki grijeh, koji uçini çovjek, izvan je tijela; a koji çini blud, grijeæi protiv tijela svojega. 1Ko 7:2 Ali zbog bludnosti neka svaki ima svoju œenu, i svaka neka ima svojega muœa! 1So 4:3 Jer je ovo volja Boœja, svetost vaæa, da se çuvate od bludnosti, Otk 18:2 I povika jakim glasom govoreøi: “Pade, pade Babilon veliki, i postade stan åavolima, i tamnica svakome duhu neçistome, i tamnica svakoj ptici neçistoj i mrskoj; jer œestokim vinom bludnosti svoje napoji sve narode; BLUDOM 2 Jud 1:7 Kao æto Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su grijeæili kao i oni bludom i iæli za protunaravnom nasladom, postavljaju se za primjer sa svojom kaznom vjeçnoga ognja. Otk 19:2 Jer su istiniti i pravedni sudovi njegovi, æto je osudio bludnicu veliku, koja pokvari zemlja bludom svojim, i osvetio krv sluga svojih od ruke njezine.” BOAZ 1 Rut 3:7 Kad je Boaz jeo i pio i dobre volje bio, leœe da spava iza stoga œita. A ona doåe polako, podiœe pokrivaç s nogu njegovih i leœe tamo. BODRIMO Heb10:25Neostavljajmoskupætinesvoje, kao æto neki imaju obiçaj, nego bodrimo jedan drugoga, i toliko veøma, koliko vidite, da se pribliœuje dan. BOG 480 Pst 1:1 U poçetku stvori Bog nebo i zemlju. Pst 1:3 Tada reçe Bog: “Neka bude svjetlost!” I postade svjetlost. Pst 1:5 Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noø, postade veçer, i postade jutro —  prvi dan. Pst 1:7 Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Pst 1:8 Svod nazva Bog nebo. I postade veçer, i postade jutro — drugi dan. Pst 1:10 Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro. Pst 1:10 Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro. Pst 1:14 Tada reçe Bog: “Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noøi, kao znakovi neka ona sluœe i pokazuju vremena, dane i godine. Pst 1:16 Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veøe, da vlada danom, i manje, da vlada noøu, uz to joæ zvijezde. Pst 1:21 Tako stvori Bog velike morske nemani i sva œiva biøa, æto se miçu, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Pst 1:21 Tako stvori Bog velike morske nemani i sva œiva biøa, æto se miçu, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Pst 1:22 Bog ih blagoslovi rijeçima: “Raåajte se i mnoœite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se mnoœe i napune zemlju.” Pst 1:26 Tada reçe Bog: “Naçinimo çovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, æto gmiœe po zemlji!” Pst 1:27 Tako stvori Bog çovjeka na sliku svoju, na sliku Boœju stvori ga, muæko i œensko stvori ih. Pst 1:28 I Bog ih blagoslovi, i reçe im Bog: “Raåajte se i mnoœite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama mor-skim, nad pticama nebeskim i nad svakim œivim biøem, æto se miçe na zemlji!” Pst 1:28 I Bog ih blagoslovi, i reçe im Bog: “Raåajte se i mnoœite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama mor-skim, nad pticama nebeskim i nad svakim œivim biøem, æto se miçe na zemlji!” Pst 2:2 Sedmi dan bio je dovræio Bog djelo svoje, æto ga stvori. On poçinu sedmi dan od svega djela svojega, æto ga je bio stvorio. Pst2:5Nijejoæbilonazemljinikakvagrmlja poljskoga,inapoljimanijejoæraslonikakvo bilje, jer Gospod Bog nije joæ pustio daœda na zemlju i nije joæ bilo ljudi, da obraåuju zemlju. Pst 2:7 Tada naçini Gospod Bog çovjeka [Adama] od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh œivota. Tako postade çovjek œivo biøe. Pst 2:9 I dade Gospod Bog, te niçe iz zemlje svakojako drveøe, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo œivota usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Pst 2:16 A dade Gospod Bog çovjeku ovu zapovijed: “Sa svakoga drveta u vrtu smijeæ jesti; Pst 2:18 Tada reçe Gospod Bog: “Nije dobro çovjeku, da je sam. Naçinit øu mu pomoønicu, koja mu pristaje.” Pst 2:21 Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Pst 3:1 Zmija je bila lukavija od svih œivotinja zemaljskih, æto ih je bio uçinio Gospod Bog. Ona reçe œeni: “Je li doista rekao Bog: ‘Ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu’?” Pst 3:1 Zmija je bila lukavija od svih œivotinja zemaljskih, æto ih je bio uçinio Gospod Bog. Ona reçe œeni: “Je li doista rekao Bog: ‘Ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu’?” Pst 3:5 Dapaçe zna Bog, da øe vam se otvoriti oçi, çim budete jeli s njega, i da øete postatikaoBog,kadspoznate,ætojedobro i zlo.” Pst 3:5 Dapaçe zna Bog, da øe vam se otvoriti oçi, çim budete jeli s njega, i da øete postatikaoBog,kadspoznate,ætojedobro i zlo.” Pst3:13IGospodBogupitaœenu:“Zaætosi to uçinila?” Œena odgovori: “Zmija me zavede; zato sam jela.” Pst 3:14 Tada reçe Gospod Bog zmiji: “Jer si to uçinila, da si prokleta meåu svom stokomisvimaœivotinjamazemaljskim!Na trbuhu øeæ svojemu puzati i prah øeæ jesti sve dane œivota svojega! Pst3:21AnaçiniGospodBogAdamuiœeni njegovoj haljine od koœe i obuøe ih u njih. Pst 3:22 Tada reçe Gospod Bog: “Eto, çovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, æto je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruœi ruku svoju i takoåer ne uzme s drveta œivota i jede i vjeçno œivi!” Pst 6:12 I kad Bog vidje, kako je zemlja bila veoma pokvarena, jer je sve çovjeçanstvo u svojemu djelovanju bilo poælo po zlu na zemlji. Pst 6:22 I Noa izvede sve onako, kako mu je bio zapovjedio Bog. Potop. Pst 8:1 Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, æto su bili s njim u kovçegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala. Pst 8:1 Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, æto su bili s njim u kovçegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala. Pst 9:6 Tko prolije krv çovjeçju, njegova se krvimatakoåerprolitiodçovjeka,jerjeBog stvorio çovjeka po slici Boœjoj. Pst 17:8 Tebi i potomstvu tvojemu dat øu zemlju, u kojoj sad prebivaæ kao tuåinac, svuzemljukanaansku,uvjeçniposjed;aja øu biti Bog njihov.” Pst 21:6 Tada reçe Sara: “Smijeh mi Bog pripravi, i svaki, koji çuje o tom, smijat øe se zbog mene.” Pst 22:1 Poslije ovih dogaåaja stavi Bog Abrahama na kuænju i reçe mu: “Abrahame!” On odgovori: “Evo me!” Pst 22:8 Abraham odgovori: “Bog øe veø pribaviti janje za œrtvu paljenicu, sine!” Tako su iæla obojica zajedno dalje. Pst 31:50 Ako bi zlo postupao s køerima mojim ili bi uzeo joæ druge œene uz køeri moje, onda pomisli, makar inaçe i nije nitko uz nas, da je Bog svjedok izmeåu mene i tebe!” Pst 41:51 Prvoroåencu nadjenu Josip ime Manaseh; “jer Bog”, reçe, “dade da zaboravim svu nesreøu svoju i svu kuøu oca svojega.” Pst 45:5 Ali sad se niæta ne uznemirujte i ne korite sebe zato, æto me prodadoste ovamo; jer Bog me posla pred vama, da vas uzdrœi na œivotu! Pst 50:20 Vi dakako misliste zlo protiv mene, ali Bog okrenu to na dobro, da izvræi ono,ætosedanaszbiva,dauzdrœinaœivotu mnoge ljude. Pst 50:24 Jednoga dana reçe Josip braøi svojoj: “Ja øu skoro umrijeti; ali øe vas Bog sigurno posjetiti i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju, koju je pod zakletvom obeøao Abrahamu, Izaku i Jakovu.” Pst 50:25 Tada zakle Josip sinove Izraelove i reçe: “Kad se Bog jedanput milostivo zauzme za vas, tada uzmite sa

18
sobom kosti moje odavde!” Izl 2:25 Bog pogleda na sinove Izraelove, i Bog se zauze za njih. Izl 2:25 Bog pogleda na sinove Izraelove, i Bog se zauze za njih. Izl 3:6 I nastavi on: “Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.” Tada Mojsije zakloni lice svoje; jer se je bojao gledati u Boga. Izl 3:6 I nastavi on: “Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.” Tada Mojsije zakloni lice svoje; jer se je bojao gledati u Boga. Izl 3:6 I nastavi on: “Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.” Tada Mojsije zakloni lice svoje; jer se je bojao gledati u Boga. Izl 3:14 Bog odgovori Mojsiju: “JA JESAM, KOJI JESAM.” (Znaçi, ‘JA POSTOJIM’) I nastavi: “Tako reci sinovima Izraelovim: ‘JA JESAM’, posla me k vama!” Izl 5:1 Nato otidoæe Mojsije i Aron i rekoæe faraonu: “Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: ‘Pusti narod moj da ide, da mi u pustinji slavi svetkovinu!’ ” Izl 7:1 A Gospod reçe Mojsiju: “Evo, uçinit øu da budeæ prema faraonu moøan kao Bog; a brat tvoj Aron bit øe govornik tvoj. Izl 15:2 Bog je jakost moja i pjesma moja, jermipostadespasitelj!TojeBogmoj,zato øu ga slaviti! Bog oca mojega, zato øu ga veliçati! Izl 15:2 Bog je jakost moja i pjesma moja, jermipostadespasitelj!TojeBogmoj,zato øu ga slaviti! Bog oca mojega, zato øu ga veliçati! Izl 15:2 Bog je jakost moja i pjesma moja, jermipostadespasitelj!TojeBogmoj,zato øu ga slaviti! Bog oca mojega, zato øu ga veliçati! Izl 20:2 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz kuøe ropstva. Izl 20:5 Ne padaj niçice pred njima i ne klanjaj se njima, jer ja Gospod, Bog tvoj, jesam Bog ljubomoran, koji kazni zlodjela otaca na djeci, do treøeg i çetvrtog koljena, onih koji me mrze, Izl 20:5 Ne padaj niçice pred njima i ne klanjaj se njima, jer ja Gospod, Bog tvoj, jesam Bog ljubomoran, koji kazni zlodjela otaca na djeci, do treøeg i çetvrtog koljena, onih koji me mrze, Izl 20:12 Poætuj oca svojega i mater svoju, da dugo œiviæ u zemlji; koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! Izl 20:20 Mojsije reçe narodu: “Ne bojte se, jer Bog doåe samo, da vas stavi na kuænju i da strah pred njim uzdrœi budan u vama, da ne grijeæite.” Izl 32:4 On ih uze od njih, preli ih i napravi od njih tele liveno. Tada oni povikaæe: “Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izvede iz zemlje egipatske.” Izl 34:6 Tada proåe Gospod ispred njega i oglasi se: “Gospod je milosrdan i milostiv Bog, strpljiv, bogat miloæøu i vjernoæøu, Izl 34:14 Jer nikojem drugome Bogu ne smijeæ se klanjati. Jer Gospod, çije je ime Ljubomoran, jest Bog ljubomoran. L.Zk 11:44 Jer ja sam Gospod, Bog vaæ. Zato se iskaœite kao sveti i budite sveti, jer samjasvet!Nemojteseoneçistitibilokojim puzavcem, æto puœe po zemlji! L.Zk 25:17 Nitko neka ne zakida drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer ja sam Gospod, Bog vaæ! Brj 10:10 Trubite na trube i u dane veselja svojega, na blagdane i mjesece mlaåake, kod svojih œrtava paljenica i œrtava mirotvornih. Tako øe vam to biti za spomen milostiv kod Boga vaæega. Ja sam Gospod, Bog vaæ.” P.Zk1:31Iupustinji,gdjesividio,kakoteje nosio Gospod, Bog tvoj, kao æto çovjek nosi dijete svoje, cijelim putem, æto ga prevaliste, dok doåoste do ovoga mjesta. P.Zk 4:7 Jer gdje je tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospod, Bog naæ, kad ga god zazovemo? P.Zk 4:7 Jer gdje je tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospod, Bog naæ, kad ga god zazovemo? P.Zk 4:31 Jer Gospod, Bog tvoj, milosrdan je Bog, on te neøe ostaviti i neøe te upropastiti i neøe zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo. P.Zk 4:31 Jer Gospod, Bog tvoj, milosrdan je Bog, on te neøe ostaviti i neøe te upropastiti i neøe zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo. P.Zk 4:40 Drœi njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobrotebiidjecitvojojnakontebeidadugo boraviæ u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek.” P.Zk5:16Poætujocasvojegaimatersvoju, kao æto ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo œiviæ i da ti dobro bude u zemlji, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! P.Zk5:16Poætujocasvojegaimatersvoju, kao æto ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo œiviæ i da ti dobro bude u zemlji, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! P.Zk 6:4 çuj, Izraele! Gospod je Bog naæ, Gospod jedini! P.Zk7:9Itakoznaj,dajeGospod,Bogtvoj, praviBog,vjerniBog,kojidrœizavjetimilost iskazujedoutisuønokoljenoonima,kojiga ljube i drœe zapovijedi njegove. P.Zk7:9Itakoznaj,dajeGospod,Bogtvoj, praviBog,vjerniBog,kojidrœizavjetimilost iskazujedoutisuønokoljenoonima,kojiga ljube i drœe zapovijedi njegove. P.Zk7:9Itakoznaj,dajeGospod,Bogtvoj, praviBog,vjerniBog,kojidrœizavjetimilost iskazujedoutisuønokoljenoonima,kojiga ljube i drœe zapovijedi njegove. P.Zk 7:21 Ne plaæi se od njih, jer je u sredini tvojoj Gospod, Bog tvoj, moøni i straæni Bog! P.Zk 7:21 Ne plaæi se od njih, jer je u sredini tvojoj Gospod, Bog tvoj, moøni i straæni Bog! P.Zk 10:12 Dakle, Izraele! Æto iæte od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiæ Gospoda, Boga svojega, da hodiæ po svim putovima njegovim, da ga ljubiæ i sluœiæ Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i svom duæom, P.Zk 10:17 Jer Gospod, Bog vas, jest najviæi Bog i najviæi Gospod, veliki, silni, straæni Bog, koji ne gleda na osobu, nije pristran i ne da se podmititi, P.Zk 10:17 Jer Gospod, Bog vas, jest najviæi Bog i najviæi Gospod, veliki, silni, straæni Bog, koji ne gleda na osobu, nije pristran i ne da se podmititi, P.Zk 10:17 Jer Gospod, Bog vas, jest najviæi Bog i najviæi Gospod, veliki, silni, straæni Bog, koji ne gleda na osobu, nije pristran i ne da se podmititi, mu, s dragovoljnim darovima, æto ih daruje ruka tvoja kolikogod moœe, kako te blagoslovi Gospod, Bog tvoj! P.Zk 16:17 Svaki neka donese, æto moœe dati, kako te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj! P.Zk 16:20 Imaj jedino i samo pravicu pred oçima, da dugo œiviæ i posjedneæ zemlju, koju ti dadne Gospod, Bog tvoj! P.Zk 18:9 Kad doåeæ u zemlju, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj, ne uçi se çiniti gnusobe onih naroda! P.Zk 18:15 Proroka iz sredine tvoje, izmeåu braøe tvoje, kao æto sam ja, podignut øe ti Gospod, Bog tvoj. Njega sluæajte! P.Zk 21:23 Neka ne ostane truplo njegovo preko noøi na drvetu! Isti joæ dan moraæ ga pokopati, jer je proklet od Boga tko je objeæen. Ne oskvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj, daje ga baætinu! P.Zk 23:5 Ipak Gospod, Bog tvoj, ne htjede posluæati Balaama, nego ti Gospod, Bog tvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospod, Bog tvoj. P.Zk 23:5 Ipak Gospod, Bog tvoj, ne htjede posluæati Balaama, nego ti Gospod, Bog tvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospod, Bog tvoj. P.Zk 23:5 Ipak Gospod, Bog tvoj, ne htjede posluæati Balaama, nego ti Gospod, Bog tvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospod, Bog tvoj. P.Zk 25:15 Puna i prava utega neka ti je, puna i prava mjera neka ti je, i da dugo œiviæ u zemlji, koju ti da je Gospod, Bog tvoj! P.Zk 28:8 Gospod øe ti dati blagoslov u œitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On øe te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj. P.Zk 30:3 Tada øe Gospod, Bog tvoj, promijeniti sudbinu tvoju, smilovat øe se tebi i opet øe te skupiti izmeåu svih naroda, meåu koje te razasu Gospod, Bog tvoj. P.Zk 30:3 Tada øe Gospod, Bog tvoj, promijeniti sudbinu tvoju, smilovat øe se tebi i opet øe te skupiti izmeåu svih naroda, meåu koje te razasu Gospod, Bog tvoj. P.Zk 31:6 Budite srçani i hrabri! Ne bojte se i Ne preplaæite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne puæta i ne ostavlja.” P.Zk 33:27 Gore pomaœe vjeçni Bog, dolje vjeçne ruke; on goni neprijatelja pred tobom, zapovijeda: Uniæti!, Rut 1:16 A Ruta odgovori: “Ne sili me tako, dateostavimidateneslijedimdalje!Kamo ti ideæ, tamo idem i ja, i gdje ti ostaneæ, ondje ostajem i ja. Tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog. Rut 1:16 A Ruta odgovori: “Ne sili me tako, dateostavimidateneslijedimdalje!Kamo ti ideæ, tamo idem i ja, i gdje ti ostaneæ, ondje ostajem i ja. Tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog. 1Sa 2:3 Ne govorite toliko rijeçi oholih! U vaæim ustima neka zamre svaka rijeç drzovita,jerGospodjeBogsveznajuøi,ion mjeri sva djela ljudska. 1Sa 2:25 Kad çovjek sagrijeæi çovjeku, onda odluçuje Bog kao sudac nad njim. Ali ako sagrijeæi çovjek protiv Gospoda, tko moœeondaistupitikaosudaczanjega?”Ali oni ne posluæaæe rijeç oca svojega; jer je Gospod bio odluçio da ih ubije. 1Sa 12:12 A kad vidjeste, da amonski kralj Nahaæ izaåe protiv vas, rekoste mi: “Ne, nego kralj neka vlada nad nama! A ipak je kralj vaæ Gospod, Bog vaæ. 1Sa 17:46 Danas øe te Gospod dati u moju

19
ruku. Ubit øu te i glavu ti odsjeøi. Trupla vojske filistejske joæ danas øu dati pticama nebeskim i œivotinjama zemaljskim, da spozna sav svijet, da ima Bog u Izraelu. 2Sa 7:23 Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael, radi kojega je Bog doæao, da ga iskupi sebi za narod, da mu steçe ime, da za vas izvede velika i çudesna djela, da ispred naroda tvojega, æto si ga izbavio iz Egipta, protjera narode i njihove bogove 2Sa 7:26 Tada øe biti ime tvoje biti uzveliøano dovijeka, i govorit øe se: “Gospod nad vojskama jest Bog Izraelov, i kuøa sluge tvojega Davida stajat øe pred tobom. 2Sa 7:28 Tako, svemoguøi Gospode, ti si Bog, i rijeçi su tvoje istina. Kad si slugi svojemu uçinio ovo sjajno obeøanje, 2Sa 12:7 Natan odgovori Davidu: “Ti si taj çovjek. Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: “Ja sam te pomazao za kralja nad Izraelom, i ja sam te izbavio iz ruke Saulove. 2Sa 22:3 Bog je branik moj: u njega traœim utoçiæte. Ætit moj, rog spasenja mojega! Jakost moja, sloboda moja! Izbavitelj moj, koji mi pomogao u teækoj nevolji. 2Sa 22:47 Œiv je Gospod! U sav glas neka je slavljena Hridina moja! Visoko hvaljen neka je Bog, hridina spasenja mojega! 1Kr 10:9 Blagoslovljen neka je Gospod, Bog tvoj, koji te je zavolio, tako da te je posadio na prijestolje Izraelovo, jer Gospod ljubi Izraela uvijek, postavi te kraljem, da sudiæ i dijeliæ pravicu.” 1Kr 18:27 Kad je bilo u podne, naruga se Ilija govoreøi: “Viçite glasnije, jer je on bog, Moœda je zaposlen ili je otiæao na stranu ili je na putu, Moœda i spava i mora se probuditi.” 2Kr 2:14 Ovdje uze plaæt, æto je bio spao s Ilije,udarinjimpovodiipovika:“Gdjejesad Gospod,BogIlijin?”Ikakoonudaripovodi, razdijeli se ona na obje strane, i prijeåe Eliæej. 2Kr 5:7 Kad je kralj Izraelov bio proçitao pismo, razdrije haljine svoje i povika: “Zar sam ja Bog, koji moœe ubiti i œivot povratiti, te ovaj æalje k meni, da oslobodim çovjeka od njegove gube? Tu vidite jasno, da on traœi svaåu s menom.” 2Kr 20:5 “Vrati se i javi Ezekiji, knezu naroda mojega: “Ovako veli Gospod, Bog Davida, djeda tvojega: “Çuo sam molitvu tvoju i vidio suze tvoje. I eto, ozdravit øu te opet veø preksutra iøi øeæ u hram Gospodnji. 1Ljt 16:36 Neka je hvaljen Gospod, Bog Izraelov! Odvijeka dovijeka!” I sav narod reçe: “Amen!”! “Hvala neka je Gospodu! 1Ljt 21:15 I Bog posla anåela u Jerusalem, da ga uniæti, Kad je on ubijao u njemu, pogledaGospodnanjega,isaœalimusesa zla. Zato zapovjedi anåelu, koji je ubijao: “Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!” Anåeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebu 2Ljt 35:21 A on posla k njemu poslanike i poruçi mu: “Æto ja imam s tobom, kralju Judin? Ne idem ja danas na tebe, nego na bojno mjesto, s kojim sam zaraøen, i Bog mi je zapovjedio da se poœurim. Proåi se raditi protiv Boga, koji je s menom, da te ne uniæ Ezr 7:27 Blagoslovljen neka je Gospod, Bog otaca naæih, koji nadahnu kralja, da proslavi kuøu Gospodnju u Jerusalemu! Job 11:5 Ali kad bi samo Bog progovorio i usta svoja otvorio protiv tebe, Job 19:22 Zaæto me progonite i vi kao Bog, i ne moœete da se nasitite mesa mojega! Job 20:29 To je usud od Boga çovjeku zlikovcu; to je baætina, koju mu je Bog ostavio. Job 22:13 A ti si mislio: Æto bi opazio Bog; moœe li suditi kroz oblake? Job22:29Kadsepoåenizbrdo,viknutøeæ: Gore! Poniznome pruœa Bog pomoø. Job 29:2 Ah, da bi ipak bilo s menom, kako jetojoæbiloprijemjeseci,udanima,kadme je ætitio Bog! Job 31:6 Neka me izmjeri na pravoj tezulji: Bog øe upoznati neduœnost moju! Job 33:14 Na jedan naçin govori Bog i na dva; ali se ne pazi na to. Job34:12Doista,Bogneradinepravedno, Svemoøni ne izvrøe pravde. Job 35:10 Ali se ne kaœe: Gdje je Bog, Stvoritelj naæ, koji nam daruje hvalospjeve u noøi, Job 35:13 Doista, Bog ne usliæi laœi i Svemoøni ne pogleda na nju. Job 36:5 Eto, Bog je silan, ali nikoga ne osuåuje, silan je snagom razuma. Job 36:26 Eto: Bog je veøi, nego æto mi shvaøamo; ne moœe se istraœiti broj godina njegovih. Job 37:5 Silan je Bog u buri; çini stvari velike mi to ne shvaøamo. Psl 5:4 Ti nijesi bog, kojemu se dopadaju zlodjela; u tebe nema mjesta bezboœnik. Psl 18:30 Bog – savræen je put njegov, istinita je rijeç Gospodnja. On je ætit svima, koji se u njega uzdaju. Psl 18:32 Bog, koji me opasao snagom, uçinio mi put neopasnim. Psl 27:5 Jer u dan nevolje krije me Bog u potkrovlju svojem, zaklanja me u skroviætu æatora svojega, diœe me visoko gore na hridinu. Psl 29:3 Çuj! Gospod nad valovima, Bog veliçanstva grmi; nad æirokim morem Gospod! Psl33:12Blagoslovljenjenarod,kojemuje Bog Gospod! Narodu, æto ga je izabrao sebi za svojinu! Psl 37:17 Je øe se moø zlikovaca slomiti, a oslon je pravedniku Bog. Psl 42:3 Suze moje postadoæe mi jelo danju i noøu, kad me se svaki dan pita: “Gdje je Bog tvoj?” Psl 44:21 Zar ne bi to pronaæao Bog, koji pozna najtajnije misli srca? Psl 45:2 Lijep si ti, lijep izmeåu sinova ljudskih; milina se razlika na usnama tvojim; jer te je blagoslovio Bog u vijek. Psl 45:7 Ljubio si pravicu i mrzio na opaçinu: zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti pred drugovima tvojim. Psl 45:7 Ljubio si pravicu i mrzio na opaçinu: zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti pred drugovima tvojim. Psl 46:1 Bog nam je utoçiæte i zaætita pomoønik u nevoljama, koji se brzo nalazi. Psl 46:5 Bog prebiva u njem: ne moœe se pomaknuti; pomoø je njegova Bog, kad puca zora. Psl 46:5 Bog prebiva u njem: ne moœe se pomaknuti; pomoø je njegova Bog, kad puca zora. Psl 46:7 Gospod nad vojskama s nama je, utoçiæte je nama Bog Jakovljev! Psl 46:10 Prestanite i spoznajte, da sam ja Bog! Slavit øe me meåu narodima i uzvisivati na zemlji. Psl 48:3 Bog se u palaçama njegovim objavio kao jaka tvråava. Psl 48:14 “Tako je Bog, Bog naæ zauvijek i vjeçno; on øe nas voditi do smrti.” Psl 48:14 “Tako je Bog, Bog naæ zauvijek i vjeçno; on øe nas voditi do smrti.” Psl 49:15 Ali duæu øe moju Bog otkupiti iz æaka svijeta mrtvih: on ne prima. Psl 50:3 On je doæao, Bog naæ, nije mogao æutjeti, pred njim oganj proœdirao; oko njega æum silan æumio. Psl 50:6 Oglasiæe nebesa sud njegov, da Bog vræi svoju sluœbu sudaçku. Psl 54:4 Ali gle, Bog je pomoønik moj, Svemoguøi je potpora œivotu mojemu. Psl57:3Onnekamipoæaljepomoøsneba, jer mi se progonitelj moj ruga! Bog neka dadne svoju milost i vjernost! Psl 58:11 Tada øe ljudi reøi: “Eto, isplati se biti poboœan! Ima joæ Bog, koji sudi na zemlji!” Psl 59:13 Uniæti ih u gnjevu svojem, istrijebi ih, da ih nema, neka spoznaju, da Bog vlada u Jakovu sve do krajeva zemaljskih! Psl 62:8 Ti narode, uzdaj se uvijek u njega! Izlijevajte pred njim srca svoja; utoçiæte je naæe Bog! Psl62:11JedanputreçeBogotom,dvaput sam to çuo: “da je moø u tebe, Boœe, Psl 63:1 Boœe, ti si Bog moj: Tebe traœim; œedna je tebe duæa moja, za tobom çezne tijelo moje u zemlji okorjeloj, suhoj bezvodnoj. Psl 65:5 Ti nas usliæiæ u dobroti çudesnim djelima; ti Bog, spasitelj naæ; ti pouzdanje svih krajeva zemaljskih, najdaljega œala, Psl 68:1 Ustaje Bog; neprijatelji se njegovi rasipaju! Na pogled njegov bjeœe mrzitelji njegovi! Psl 68:5 Otac je siromasima i zaætitnik sirotama Bog u svetom stanu svojemu. Psl 68:20 Bog nam je Bog pomoønik; u Boga, Gospoda, ima joæ izlaza iz smrti. Psl 68:20 Bog nam je Bog pomoønik; u Boga, Gospoda, ima joæ izlaza iz smrti. Psl 68:21 Jest, Bog satire glavu neprijateljima svojim, kosmato tjeme, æto hodi u krivnji. Psl 68:35 Straæan je Bog od svetiæta svojega, Bog Izraelov: moø i jakost daje on narodu. Blagoslovljen neka je Bog! Psl 68:35 Straæan je Bog od svetiæta svojega, Bog Izraelov: moø i jakost daje on narodu. Blagoslovljen neka je Bog! Psl 68:35 Straæan je Bog od svetiæta svojega, Bog Izraelov: moø i jakost daje on narodu. Blagoslovljen neka je Bog! Psl 73:1 Kako je dobar Bog Izraelu, onima, koji su çista srca! Psl 73:26 Neka mi nestane tijela i srca, ostaje ipak Bog joæ branik srca mojega, baætina moja dovijeka! Psl 74:12 Bog je kralj moj od starine, on çini silna djela na zemlji. Psl 76:1 Objavio se Bog u Judeji; veliko je ime njegovo u Izraelu. Psl 77:13 Uzviæena je uprava tvoja, Boœe, koji je bog tako velik kao Bog naæ? Psl 77:13 Uzviæena je uprava tvoja, Boœe, koji je bog tako velik kao Bog naæ? Psl 77:14 Ti si Bog, koji çiniæ çudesa; ti si objavio moø svoju narodima. Psl 78:35 Onda bi pomiæljali, da je Bog braniknjihov,dajeBog,Sveviænji,spasitelj njihov. Psl 78:35 Onda bi pomiæljali, da je Bog

20
braniknjihov,dajeBog,Sveviænji,spasitelj njihov. Psl 82:1 Bog se diœe u zajednici Boœjoj, drœi sud usred bogova: Psl 84:11 Jer je Bog, Gospod, kruna i ætit; Gospod daje milost i çast; ne uskraøuje dobara onima, koji hode poæteno Psl 85:8 Da bih ipak çuo, æto je Bog, Gospod, obeøao! On govori o miru za narod svoj i za poboœne svoje; samo neka oni nikada ne rade bezumno! Psl 86:10 Jer si ti vekik i tvoriæ çudesa velika: jedini si ti Bog! Psl 86:15 Ali ti si, Svemoguøi, Bog pun milosråa i milosti, pun strpljivosti i bogat dobrotom i vjernoæøu. Psl 94:22 Ali je Gospod utoçiæte meni; Bog je moj tvrdo utoçiæte moje. Psl 95:7 Jer je on Bog naæ, a mi smo narod, æto ga on pase, ovce pasle njegove. I danas – o da biste ipak posluæali glas njegov! Psl 99:8 Gospode, Boœe naæ, ti si ih usliæio; ti si im bio Bog, koji opraæta, a i osvetnik za djela njihova. Psl 100:3 Spoznajte: Gospod, on je Bog, on nas je stvorio: zato smo mi njegovi, narod njegov, stado na paæi njegovoj! Psl 116:5 Milostiv je Gospod i pravedan; Bog je naæ milosrdan. Psl 118:27 Bog je Gospod, on nas obasja; veœite uœetima œrtve blagdanske sve do rogova œrtvenika! Psl 118:28 Ti si Bog moj, tebe øu slaviti; ti si Bog moj, tebe øu diçiti. Psl 118:28 Ti si Bog moj, tebe øu slaviti; ti si Bog moj, tebe øu diçiti. Psl 144:15 Blagoslovljen je narod, kojemu jesvetodosuåeno!Blagoslovljenjenarod, u kojega je Bog Gospod! Psl146:10Gospodjekraljdovijeka,Sione, Bog je tvoj kroz sve naraætaje! Aleluja! Prp 3:11 On çini sve lijepo u svoje vrijeme. I svijet je on predao njihovu istraœujuøem duhu, ali da ne moœe çovjek djelo, æto ga tvori Bog, dokuçiti od poçetka do svræetka. Prp 5:6 Ne daj, da te usta tvoja navode na grijeh i ne govori pred poslanikom Boœjim: “Bila je nepaœnja!” Zaæto da se Bog srdi zbog govora tvojega i da uniæti djelo ruku tvojih? Prp 7:29 Gle, to naåoh: iskrena je I Bog stvorio çovjeka; ali oni traœe mnoge spletke. Prp 8:15 I tako ja hvalim veselje: jer nema niæta bolje çovjeku pod suncem, nego jesti i piti i veseo biti. To neka ga prati u svemu trudu njegovu kroz sve dane œivota, æto mu ih Bog dadne pod suncem! Prp 11:9 Raduj se, mladiøu, svojemu mladomœivotuinekavedrobudesrcetvoje u mladim danima; idi kamo te srce tvoje vuçe i oçi te tvoje zovu; ali znaj dobro, da o svemu tome Bog od tebe traœi raçun. Iza 9:6 Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast poçiva na pleøima njegovim, ‘çudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vjeçni’, ‘Knez mira’. Iza 12:2 Gle, Bog je spasenje moje! Potpuno se uzdam i ne bojim se, jer mi je Gospod pobjeda i pjesma, Gospod! On mi je donio spasenje.” Iza 25:9 Reøi øe se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naæ, u kojega se ufamo, da øe nas spasiti; ovo je Gospodu kojega se ufamo! Veselimo se i radujmo se zbog pomoøi njegove!” Iza 30:18 Zato oklijeva Gospod, da vam se smiluje, i zato çeka, da vas pomiluje, jer je Gospod Bog pravde. Blagoslovljeni su svi, koji ga çekaju! Iza 31:3 Jest, Egipøani su ljudi, a ne Bog, konji su njihovi meso, a ne duh. Mahne li Gospod rukom svojom, posrnut øe pomagaç i sruæit øe se onaj kojemu pomaœe – svi øe zajedno biti uniæteni. Iza 35:4 Recite onima, koji su duhom klonuli: “Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaæ, osveta dolazi, plaøa Boœja, on øe sam doøi, da vas otkupi.” Iza 40:1 “Tjeæite, tjeæite narod moj”, tako govori Bog vaæ, Iza 40:9 Uzaåi na visoku goru, Sione, kao glasnik radosti, i podigni moøno glas svoj kao glasnik radosti, Jerusaleme! Podigni ga, ne boj se, objavi gradovima Judinim: “Evo, tu je Bog vaæ!” Iza 40:28 Ne znaæ li, ne çujeæ li? –: vjeçni Bog jest Gospod, stvoritelj krajeva zemaljskih.Onseneumara,onnesustaje, nedohitna je razboritost njegova. Iza 41:17 Bijednici, siromasi traœe vode, ali je nema. Od œeåi gine jezik njihov. Ja, Gospod, usliæit øu ih, ja, Bog Izraelov, neøu ih ostaviti. Iza 42:5 Ovako govori Bog, Gospod, koji je stvorio i rasprostro nebo, koji je rasprostro zemlju s njezinim rastlinama, koji je dao dahnarodunanjoj,duhonima,ætohodepo njoj: Iza 43:3 Jer ja, Gospod, tvoj sam Bog, Svetac Izraelov tvoj je spasitelj. Dao bih Egipat za te kao otkup, Etiopiju i Sebu mjesto tebe. Iza44:8Nebojteseineplaæitese!Nijesam li ja to davno rekao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li bog osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga. Iza 45:15 Zaista, ti si Bog s tajnim osnovama, Bog Izraelov, spasitelj! Iza 45:15 Zaista, ti si Bog s tajnim osnovama, Bog Izraelov, spasitelj! Iza 45:22 Ovamo se k meni okrenite, dajte se spasiti, svi krajevi zemaljski, jer sam ja Bog, i drugi nitko. Iza 51:22 Ovako veli svemoguøi Gospod, Bog tvoj, koji pravicu pribavlja narodu svojemu: “Evo uzimam iz ruke çaæu ljutu, çasu gnjeva mojega: neøeæ je od sada piti. Iza 52:7 Kako su krasne na gorama noge glasnika radosti, koji navjeæøuju mir, koji donose radosnu vijest dobra, koji oglaæuje spasenje, koji govori Sionu: “Bog tvoj kraljuje.” Iza52:12Jernetrebadaizaåeteuhitnji,da se odatle uklonite bjeœeøi; jer pred vama ideGospod,ivaæejezapleøeBogIzraelov. Iza 54:5 Jer muœ tvoj jest stvoritelj tvoj, – “Gospod nad vojskama” ime je njegovo, – i otkupitelj tvoj jest Svetac Izraelov, – “Bog cijele zemlje”, tako se on zove. Iza 60:16 I sisat øeæ mlijeko naroda i hranit øeæ se na prsima kraljeva. Spoznat øeæ, da sam ja, Gospod, izbavitelj tvoj, i otkupitelj tvoj jaki Bog Jakovljev. Iza 62:5 Jer kao æto se mladiø vjeri s djevojkom, tako tebe uzimaju u posjed djeca tvoja. I kako se vjerenik raduje vjerenici, tako se tebi raduje Bog tvoj. Jer 3:22 “Vratite se, sinovi odmetnici, ja øu iscijeliti rane otpada vaæega!” “Evo nas, dolazimo k tebi, jer si Gospod, Bog naæ! Jer 5:19 A kada pitate: ‘Zaæto nam sve ovo uçini Gospod, Bog naæ?’ onda øeæ im reøi: ‘Kako ste ostavili mene i sluœili tuåim bogovima u zemlji svojoj, tako øete sluœiti tuåincima u zemlji, koja nije vasa.’” Jer 10:10 A Gospod je pravi Bog, œivi Bog i vjeçni kralj. Od srdœbe njegove zadræøe zemlja, narodi ne podnose gnjeva njegova. Jer 10:10 A Gospod je pravi Bog, œivi Bog i vjeçni kralj. Od srdœbe njegove zadræøe zemlja, narodi ne podnose gnjeva njegova. Jer 23:2 Zato ovako veli Gospod, Bog Izraelov, protiv pastira, koji çuvaju narod moj: “Vi ste ovce moje rastjerali i raspræili i nijeste se brinuli za njih. Sad ja pohaåam vas za vaæa zla djela”, govori Gospod. Jer 23:23 Jesam li ja Bog, koji samo vidi u blizini”,govoriGospod,“aneiBogudaljini? Jer 23:23 Jesam li ja Bog, koji samo vidi u blizini”,govoriGospod,“aneiBogudaljini? Jer24:7Idatøuimrazbor,damespoznaju, da sam ja Gospod. Oni øe biti narod moj, i ja øu biti Bog njihov, ako se obrate k meni svim srcem. Jer 25:15 Jer ovako mi veli Gospod, Bog Izraelov: “Uzmi iz moje ruke ovu çaæu gnjevnoga vina i daj da se napiju iz nje svi narodi, kojima te poæljem. Jer 30:2 Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: ‘Napiæi sebi u knjigu sve rijeçi, koje ti govorim! Jer 31:1 “U ono vrijeme”, govori Gospod, “ja øu biti Bog svima plemenima Izraelovim, i oni øe biti moj narod.” Jer 31:33 “Ne, ovo øe biti zavjet, æto øu ga uçiniti s kuøom Izraelovom poslije onih dana”, govori Gospod: “Stavit øu zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u duæu njihovu. Tako øu biti Bog njihov, i oni øe biti narod moj. Jer 42:5 Oni su uvjeravali Jeremiju: “Gospod neka je istinit i pouzdan svjedok protiv nas, ako ne postupamo posve po odluci, æto nam je preko tebe poælje Gospod, Bog tvoj! Dan 2:44 U vrijeme onih kraljeva Bog øe nebeskipodignutikraljevstvo,kojeseneøe raspasti dovijeka. Njegova vlast neøe prijeøi na drugi narod. Ono øe satrti i uniætiti sva ona kraljevstva, a samo øe stajati dovijeka. Dan 3:17 Jer evo, Bog naæ, kojega poætujemo, ima moø da nas izbavi iz peøi ognjene uœarene. On øe as, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! Dan 6:16 Tada dade kralj zapovijed. I dovedoæe Daniela i baciæe ga u jamu lavovsku. Kralj reçe joæ Danielu: “Bog tvoj, kojemu tako postojano sluœiæ, neka te izbavi!” Dan 6:22 Bog moj poslao je anåela svojega. On je zatvorio çeljust lavovima. Oni mi nijesu niæta naudili, jer sam bio naåen pred njim neduœan. I protiv tebe, kralju, nijesam uçinio nikakve nepravde.” Dan 6:26 Ovim izlazi od mene zapovijed, da se u svem podruçju vlasti moje ima svaki bojati i straæiti Boga Danielova, jer je on Bog œivi, koji ostaje dovijeka. Kraljevstvo se njegovo ne ukida nikada, i vlast njegova nema kraja. Hos 13:4 A ja, Gospod, jesam Bog tvoj od Egipta. Ne poznaæ Boga osim mene. Osim mene nema pomoønika. Joe 2:17 Izmeåu trijema i œrtvenika neka plaçu sveøenici, sluge Gospodnje, i neka mole: “Smiluj se, Gospode, narodu

21
svojemu! Ne daj baætine svoje pod sramotu, da joj se rugaju neznaboæci! Zaæto da se kaæe meåu narodima: ‘Gdje im je Bog?’” Joe2:27Tadaøetespoznati,dajaboravim usredIzraelaidasamja,Gospod,Bogvaæ, a inaçe nitko. I nikada se viæe neøe osramotiti narod moj. Amo4:11UçiniosamuvaspustoækaoBog u Sodomi i Gomori, bili ste kao glavnja, æto se istrgnula iz ognja: ali se vi ne obratiste k meni!” govori Gospod. Amo 5:14 Traœite dobro a ne zlo, da œivite! Tada øe Gospod, Bog nad vojskama, biti i s vama, kako ste rekli. Jon1:6Tadapristupiknjemukapetanlaåe i upita ga: “Æto ti spavaæ? Ustani i prizivaj Boga svojega! Moœda nam se smiluje taj Bog, da ne poginemo. Jon3:8Negosemoraju–çovjekistoka– pokriti haljinama œalosti! Neka se glasno zaziva Bog, i neka se svaki okani svojega zla puta i opakoga djela svojih ruku! Jon 3:10 Kada Bog vidje djela njihova, da senaimeokaniæesvojegazlaputa,tadase saœali Bogu zbog nesreøe, kojom im je bio zaprijetio, i ne uçini je. Jon4:2OvakoseonpomoliGospodu:“Ah, Gospode, to je eto ono, æto sam mislio, kad samjoæbiousvojojpostojbini!Upravozato htio sam prije pobjeøi u Taræiæ, jer znao sam, da si ti Bog milostiv i milosrdan, dugotrpanibogatmilosråemisaœaliæsezb Sef 2:7 Tada øe ovi krajevi pripasti ostatku kuøe Judine. Tamo øe goniti stada. U kuøama øe Aækelon lijegati uveçe, jer øe ih pohoditi Gospod, Bog njihov, i okrenut øe sudbinu njihovu. Sef 3:17 Gospod, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, junak pomoønik. On se raduje tebi pun veselja. On obnavlja ljubav svoju. On kliçe nad tobom pun radosti. Zah 11:4 Ovako veli Gospod, Bog moj: “Pasi ovce koje su odreåene za klanje, Zah 12:8 U onaj øe dan Gospod zaætititi stanovnike jerusalemske. Najslabiji meåu njima bit øe u onaj dan kao David i kuøa Davidova kao Bog, kao anåeo Gospodnji pred njima. Zah 13:9 Ovu øu treøinu metnuti u oganj i pretopit øu je, kako se pretapa srebro, i oçistit øu je, kako se çisti zlato. Ona øe tada zazvatiimemoje,ijaøujeusliæitiireøi:‘Ovo je moj narod’, a ona øe reøi: ‘Gospod je Bog moj.’” Zah 14:9 I Gospod øe biti kralj nad svom zemljom. U onaj øe dan biti Gospod jedini Bog. Njegovo øe ime jedino ime biti. Mal 2:10 Nije li nam svima jedan isti otac? Nije li nas stvorio jedan isti Bog? Zaæto onda radimo nevjerno jedan protiv drugoga i skvrnimo zavjet otaca svojih? Mal 2:16 “Jer je otpuætanje œena meni mrsko, veli Gospod, Bog Izraelov, “i tako nasiljem pokriva odjeøu svoju”, govori Gospod nad vojskama. “Zato pripazite na duha svojega i ne radite nevjerno!” Mal 2:17 Rijeçima svojim uvrijedili ste Gospoda i joæ pitate: ‘Kako smo ga to uvrijedili?’ Eto stim, æto govorite: ‘Svaki, koji çini zlo, dobar je u oçima Gospodnjim; takvi su mu mili’ ili ‘Gdje je Bog suda?’ Mat 1:23 “Eto, djevica øe zaçeti i roditi sina, i dat øe mu se ime Emanuel”, to znaçi “Bog s nama”. Mat3:9Jernemislitedasmijetegovoriti:Mi imamo Abrahama sa oca, jer vam kaœem: Bog moœe od kamenja ovoga podignuti djecu Abrahamu. Mat 6:30 I kad Bog travu, æto danas stoji na polju, a sutra se baca u peø, tako odijeva, koliko øe viæe vas, malovjerni! Mat 15:4 Bog je zapovjedio: Poætuj oca i majku! i: Tko pogrdi oca ili majku, neka smrøu umre! Mat 19:6 Oni dakle nijesu viæe dvoje nego jedno tijelo. I æto je Bog svezao, ne smije çovjek rastavljati.” Mat 22:32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? A Bog nije Bog mrtvih, nego œivih.” Mat 22:32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? A Bog nije Bog mrtvih, nego œivih.” Mat 22:32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? A Bog nije Bog mrtvih, nego œivih.” Mat 22:32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? A Bog nije Bog mrtvih, nego œivih.” Mat 22:32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? A Bog nije Bog mrtvih, nego œivih.” Mar 13:19 U one dane bit øe nevolja, I kakve nije bilo od poçetka svijeta, æto ga je Bog stvorio, do sada, niti øe je ikad biti. Luk 1:32 On øe biti velik i zvat øe se Sin Sveviænjega. Gospodin Bog dat øe mu prijestolje njegova oca Davida. Luk 1:68 “Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov! On pohodi narod svoj, pripravi mu otkup. Luk 1:69 Bog spasenja podiœe za nas u kuøi svojega sluge Davida: “ Luk 8:39 “Vrati se kuøi natrag i pripovijedaj, æto ti uçini Bog!” On otide i navjeæøivao je po svem gradu, æto mu je bio uçinio Isus. Luk 12:20 Ali Bog mu reçe: “Luåaçe, joæ ove noøi potraœit øe duæu tvoju od tebe! Kojemu øe tada pripasti, æto si nakupio. Luk 12:24 Pogledajte gavrane! Ne siju, ne œanju,nemajuspremnicaniœitnica:“Bogih hrani, a koliko ste vi vredniji od ptica! Luk 12:28 I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se u peø baca, tako odijeva, koliko øe viæe vas, malovjerni! Luk 16:15 Tada im reçe: “Vi ste oni, koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaæa, jer æto se pred ljudima pokazuje veliko, pred Bogom je gadno. Luk18:7ABogizabranimasvojim,kojidan i noø vapiju k njemu, da ne pomogne do njihovih prava, da ih pusti çekati? Iva 1:1 U poçetku bijaæe Rijeç, i Rijeç, bijaæe u Boga, i Bog bijaæe Rijeç. Iva 1:18 Boga nitko nije vidio nikada. Jedinoroåeni, koji je Bog, koji poçiva na srcu Oçevu, on je donio vijest, Iva 3:2 Ovaj doåe noøu k njemu i reçe mu: “Uçitelju,znamo,dasitiuçitelj,kojijedoæao od Boga, jer nitko ne moœe çudesa ovih çiniti, æto ih ti çiniæ, osim ako nije Bog s njim.” Iva 3:16 Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinoroåenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima œivot vjeçni. Iva 3:17 Jer Bog nije poslao Sina svojega na svijet zato, da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Iva 3:34 Jer od Boga poslani govori rijeçi Boœje, jer Bog ne daje Duha na mjeru. Iva 4:24 Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.” Iva 6:27 Starajte se ne a jelo, æto prolazi, nego za jelo, æto ostaje za œivot vjeçni, koje øe vam dati Sin çovjeçji; jer njega potvrdi Bog Otac.” Iva 9:29 Mi znamo, da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo, odakle je.” Iva 9:31 A znamo, da Bog ne sluæa grjeænika, nego ako tko poætuje Boga i çini volju njegovu, onoga usliæi. Iva 11:22 Ali i sad znam, da ætogod zaiæteæ od Boga, dat øe li Bog.” Iva 20:28 Tada mu reçe: “Gospodin moj i Bog moj!” Dje 2:17 I bit øe u posljednje dane, govori Bog: “izlit øu od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat øe sinovi vaæi i køeri vaæe, i mladiøi vaæi vidjet øe viåenja, i starci vaæi sanjat øe sve. Dje 2:24 Ali ga Bog odrijeæio veze smrti, i njegajeoœivio,jerjebilonemoguøe,daona njim vlada. Dje 2:32 Ovoga je Isusa oœivio Bog, çemu smo svi mi svjedoçi. Dje 2:39 Jer je za vas obeøanje i za djecu vaæu i za sve daljne, koje øe god dozvati Gospodin Bog naæ.” Dje 3:13 Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naæih, proslavi Slugu svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim, kad je on bio odluçio da ga pusti. Dje 3:13 Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naæih, proslavi Slugu svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim, kad je on bio odluçio da ga pusti. Dje 3:15 Vi ubiste poçetnika œivota, kojega Bogoœiviodmrtvih,çemusmomisvjedoçi. Dje 3:21 Njega dakle ima da nebo primi do vremena,kadsesveobnovi,kaoætojeBog od poçetka navijestio na usta svetih proroka svojih. Dje 3:25 Vi ste sinovi proroka i zavjeta, æto ga uçini Bog s ocima vaæim, kad reçe Abrahamu: ‘Po tvojim potomcima bit øe blagoslovljeni svi narodi na zemlji.’ Dje 5:31 Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za vladaoca i spasitelja, da dadne Izraelu pokajanje i oproætenje grijeha. Dje 7:35 Ovoga Mojsija, kojega odbiæe rekavæi:‘Tkotepostaviglavaromisucem?’ Njega posla Bog kao glavara i izbavitelja rukom anåela, koji mu se javi a grmu. Dje 10:28 Tada im reçe: “Kako znate, çovjeku Œidovu nije dopuæteno druœiti se ili dolaziti k tuåinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga çovjeka ne zovem okaljanim ili neçistim. Dje 10:34 A Petar otvorivæi usta svoja reçe: “Sad zaista razumijem, da Bog ne gleda, tko je tko. Dje 10:36 Rijeç posla Bog sinovima Izraelovim, navjeæøujuøi mir po Isusu Kristu, ovaj je Gospodin svima. Dje 10:38 Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio çineøi dobro i iscjeljujuøi sve, koje je bio nadvladao åavao, jer je Bog bio s njim. Dje 10:38 Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio çineøi dobro i iscjeljujuøi sve, koje je bio nadvladao åavao, jer je Bog bio s njim. Dje 11:17 Kad im dakle Bog dade isti dar kao i nama, koji vjerovasmo u Gospodina Isusa Krista: tko, sam ja da bih mogao

22
zabraniti Bogu?” Dje 13:17 Bog naroda ovoga izabra oçeve naæe i podiœe narod, kad su bili u tuåini, u zemlji egipatskoj, i rukom ih jakom izvede iz nje. Dje 13:37 A kojega je Bog uskrsnuo, nije vidio truhlosti. Dje 15:14 Simon reçe, kako je Bog uçinio prvi korak da iz neznaboœaca primi narod k imenu svojemu. Dje 17:30 Ne gledajuøi dakle Bog na vremena neznanja, sad navjeæøuje ljudima, da svi svuda çine pokajanje. Dje 19:11 I Bog je çinio ne mala çudesa po rukama Pavlovim, Dje 22:14 A on reçe: ‘Bog otaca naæih izabra te, da upoznaæ volju njegovu, i da vidiæ Pravednika, i da çujeæ glas iz usta njegovih: Dje 23:3 Tada mu reçe Pavao: “Udarit øe tebe Bog, zide obijeljeni! I ti sjediæ, te mi sudiæ po zakonu, a protiv zakona zapovijedaæ, da me biju?” Rim 1:2 Koje je Bog unaprijed obeøao preko proroka svojih u Svetim Pismima, Rim 1:24 I zato ih predade Bog u œeljama njihovih srdaca u neçistoøu, da sramote sami tjelesa svoja, Rim 1:26 Zato ih predade Bog sramotnim strastima, jer œene njihove pretvoriæe naravno opøenje u ono, æto je protiv naravi. Rim 2:11 Jer Bog ne gleda, tko je tko. Rim 3:4 Nego je Bog istinit, a çovjek svaki laœac, kao æto je pisano: “Da se opravdaæ u svojim rijeçima, i da pobijediæ, kad ti stanu suditi.” Rim3:5AkolinepravdanaæaBoœjupravdu rasvjetljuje, æto øemo reøi? Je li Bog nepravedan, kad u srdœbi kazni? kao çovjek govorim. Rim 3:6 Boœe saçuvaj! Kako bi inaçe mogao Bog suditi svijetu? Rim 3:25 Njega Bog izloœi kao pomirnu œrtvu po vjeri u krvi njegovoj, da pokaœe pravdu svoju. Rim3:26Usvojojdugotrpnostibiojenaime Bog propustio prije poçinjene grijehe, da pokaœe pravdu svoju u sadaænje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i uçiniti pravednim onoga, koji vjeruje u Isusa Krista. Rim 3:29 Ili je Bog samo za Œidove? Nije li i za neznaboæce Da, i za neznaboæce. Rim 3:30 Jer je samo jedan Bog, koji opravdava obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri. Rim 5:8 A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, æto Krist, kad smo bili joæ grjeænici, umrije za nas. Rim 8:3 Jer æto je bilo zakonu nemoguøe, jer je bio oslabljen zbog tijela, posla Bog Sina svojega u obliçju tijela grjeænoga, i zbog grijeha osudi grijeh u tijelu, Rim 8:28 A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreøe Bog na dobro, onima, koji su pozvani po odluci. Rim 8:31 Æto øemo dakle reøi na ovo? Ako je Bog za nas, tko øe na nas? Rim 8:33 Tko øe optuœiti izabrane Boœje? Bog je, koji ih opravdava. Rim 9:5 Njihovi su oçevi, i od njih je Krist po tijelu, koji je nada sve Bog blagoslovljen u vijeke. Amen. Rim 9:22 Æto dakle ako je Bog posude gnjeva, æto su pripravljene za propast, podnio s mnogom strpljivoæøu, da pokaœe na njima gnjev SVOJ i objavi silu svoju? Rim 10:9 Jer ako priznajeæ ustima svojim, da je Isus Gospodin, i vjerujeæ u srcu svojemu, da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit øe spaæen. Rim 11:2 Nije odbacio Bog naroda svojega, æto ga je naprijed izabrao. Ili ne znate, æto veli Pismo o Iliji, kako se tuœi Bogu na, Izraela? Rim 11:21 Jer kad Bog nije roåenih grana saçuvao, da i tebe kako ne saçuva. Rim 11:29 Jer se Bog ne kaje za svoje darove i poziv. Rim 11:32 Jer je Bog zatvorio sve u nepokornost, da se smiluje svima. Rim 12:3 Jer po milosti, koja je meni dana, kaœem svakome, koji je meåu vama, da ne misli o sebi viæe, nego æto valja misliti, nego da misli o sebi çedno, svaki po onoj mjeri vjere, koju mu je Bog udijelio. Rim 14:3 Koji jede, neka ne prezire onoga, koji ne jede, i koji ne jede, neka ne osuåuje onoga, koji jede, jer ga je Bog primio, Rim 15:5 A Bog strpljivosti i utjehe neka vamdadne,dasloœnomislitemeåusobom po Kristu Isusu, Rim 15:13 A Bog nade neka vas napuni svake radosti i mira u vjeri, da obilujete u nadi jakoæøu Duha Svetoga! Rim16:20ABogmirasatrtøeskorosotonu pod nogama vaæim. Milost Gospodina naæega Isusa Krista s vama! 1Ko 1:9 Vjeran je Bog, koji vas pozva u zajednicu Sina svojega Isusa Krista, Gospodina naæega. 1Ko 1:20 Gdje je mudrac? Gdje je knjiœevnik? Gdje je istraœivaç ovoga svijeta? Nije li uçinio Bog mudrost ovoga svijeta ludoæøu? 1Ko 1:27 Nego æto je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i æto je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako; 1Ko 1:27 Nego æto je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i æto je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako; 1Ko1:28Iætojeneplemenitopredsvijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, æto nije, da uniæti ono, æto jest, 1Ko 2:7 Nego govorimo mudrost Boœju u tajnosti skrivenu, koju predodredi Bog prije vjekova za slavu naæu. 1Ko 2:9 Nego kao æto je pisano: “Æto oko nije vidjelo, ni uho nije çulo, ni u srce çovjeçje nije uniælo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”; 1Ko 2:10 A nama je Bog objavio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Boœje. 1Ko 3:6 Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste. 1Ko 3:7 Tako niti je onaj æto, koji sadi, ni onaj, koji zalijeva, nego Bog koji daje te raste. 1Ko 3:17 Ako li tko oskvrni hram Boœji, upropastit øe njega Bog; jer je hram Boœji svet, a to ste vi. 1Ko 4:9 Jer mislim, da je Bog nas apostole najzadnje postavio, kao one, koji su na smrt osuåeni, jer smo postali asa gledanje svijetu i anåelima i ljudima. 1Ko 6:13 Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog øe oboje uniætiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo. 1Ko 6:14 A Bog je i Gospodina uskrsnuo, i nas øe uskrsnuti silom svojom. 1Ko 7:15 Ako li se nevjernik rastavlja, neka se rastavi, jer se tada brat ili sestra nisu vezani, jer nas u miru pozva Bog. 1Ko 9:9 Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: “Ne zavezuj usta volu, koji vræi!” Zar se Bog brine za volove? 1Ko 10:13 Kuæanje nije doælo na vas osim çovjeçjega. Ali je vjeran Bog, koji vas neøe pustiti, da se iskuæate veøma, nego æto moœete, nego øe uçiniti s kuæanjem povoljan izlaz, da mognete podnijeti. 1Ko 12:24 A pristojni udovi naæi ne trebaju niæta.AliBogsloœitijeloislabijemuuduviæe dade çasti, 1Ko 14:33 Jer Bog nije Bog nesloge, nego mira. Tako je u svima crkvama svetih. 1Ko 14:33 Jer Bog nije Bog nesloge, nego mira. Tako je u svima crkvama svetih. 1Ko 15:28 A kad mu bude sve pokoreno, tadaøeseisamSinpokoritionome,kojimu je sve pokorio, da bude Bog sve u svemu. 2Ko 1:3 Blagoslovljen neka je Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, Otac milosråa i Bog sve utjehe, 2Ko 1:3 Blagoslovljen neka je Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, Otac milosråa i Bog sve utjehe, 2Ko 1:4 Koji nas tjeæi u svakoj nevolji, da bismo mogli utjeæiti one, koji su u svakoj nevolji, utjehom, kojom nas same Bog tjeæi. 2Ko 1:18 Ali je Bog vjeran, te rijeç na k vama nije zajedno da i ne. 2Ko 1:21 Bog je, koji nas utvråuje s vama za Krista, i pomaza nas, 2Ko 4:4 U kojima bog ovoga svijeta oslijepi miæljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanåelja slave Kristove, koji je slika Boœja. 2Ko 4:6 Jer Bog, koji reçe: “Iz tame neka zasvijetli svjetlost”, zasvijetlio je u srcima naæim, da svijetli poznanje slave Boœje u lieu Isusa Krista. 2Ko 5:5 A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha. 2Ko 5:19 Jer je Bog bio, koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne raçunajuøi im prestupaka njihovih i metnuvæi u nas rijeç pomirenja 2Ko 5:20 Za Krista smo dakle poslanici, jer Bog kao da opominje po nama. Molimo mjesto Krista: Pomirite se s Bogom! 2Ko 6:16 Kakav li sporazum ima hram Boœji s idolima? Jer smo mi hram Boga œivoga, kao æto reçe Bog: “Stanovat øu u njima, i meåu njima øu hodati, i bit øu im Bog, i oni øe biti moj narod. 2Ko 6:16 Kakav li sporazum ima hram Boœji s idolima? Jer smo mi hram Boga œivoga, kao æto reçe Bog: “Stanovat øu u njima, i meåu njima øu hodati, i bit øu im Bog, i oni øe biti moj narod. 2Ko 9:7 Svaki, kako je odluçio u srcu, a ne saœaloæøuiliodnevolje,jerBogljubivesela darovatelja. 2Ko 9:8 A Bog moœe uçiniti, da je meåu vama izobilna, svaka milost, da u svemu svagda svega dovoljno imajuøi izobilujete za svako dobro djelo; 2Ko 11:31 Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji je blagoslovljen na vijeke, zna da ne laœem. 2Ko12:2ZnamçovjekauKristu,kojijeprije çetrnaest godina – ili u tijelu, ne znam, ili izvan tijeka, ne znam, Bog zna – bio odnesen do u treøe nebo. 2Ko 13:11 Uostalom, braøo, radujte se, budite savræeni, tjeæite jedni druge,

23
jednako mislite, œivite u miru, i Bog ljubavi i mira bit øe s vama. Gal2:6Oninasuprot,kojisubiliugledni,tko su inaçe oni bili, ne marim niæta, jer Bog ne gleda, tko je tko, i ovi, koji su bili ugledni, niæta me novo ne nauçiæe, Gal 3:8 A jer je Pismo predvidjelo, da Bog po vjeri opravdava neznaboæce, naprijed navijesti Abrahamu: “U tebi øe biti blagoslovljeni svi narodi.” Gal 3:18 Jer ako je baætina od zakona, onda nije od obeøanja; a Abrahamu se je Bog milostiv iskazao obeøanjem. Gal 4:4 Ali kad doåe punina vremena, posla Bog Sina svojega, roåena od œene, postavljena pod zakon, Gal 4:6 A jer ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojega u srca vaæa, koji vapije: “Aba, Oçe!” Gal 6:7 Ne varajte se: “Bog se ne da ruœiti, jer æto çovjek posije, ono øe i poœeti. Efe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu. Efe 1:17 Da Bog Gospodina naæega Isusa Krista, Otac slave, dadne vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate. Efe 2:4 Ali Bog, koji je bogat u milosråu, zbog velike ljubavi svoje, kojom nas je ljubio, Efe 2:10 Jer smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za djela dobra, koja Bog unaprijed pripravi, da u njima hodimo. Efe 4:6 Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima. Efe 4:32 A budite jedan drugome blagi, milosrdni, opraætajuøi jedan drugome kao æto je i Bog u Kristu oprostio vama! Flp1:8JerBogmijesvjedok,kakoçeznem za svima vama najnjeœnijom ljubavlju Krista Isusa. Flp 2:9 A zato i Bog njega povisi i darova mu ime, koje je nad svako ime, Flp 2:13 Jer Bog je, koji çini u vama, da hoøete i izvræite, kako mu je ugodno. Flp 2:27 Jer, zaista, bio je blizu smrti, ali Bog mu se je smilovao, ne samo njemu, negoimeni,daminedoåeœalostnaœalost. Flp 3:14 Trçim k biljezi cilja, k nagradi nebeskoj, kojoj me Bog zove u Kristu Isusu. Flp 3:15 Koji smo god dakle savræeni, mislimo ovo, i ako æto drukçije mislite, i ovo øe vam Bog otkriti. Flp3:19Kojimajesvræetakpropast,kojima je Bog trbuh, i slava u sramoti njihovoj, koji zemaljski misle. Flp 4:19 A Bog moj ispunit øe svaku potrebu vaæu po bogatstvu svojemu, u slavi, u Kristu Isusu. Kol1:27KojimaBoghtjedeobjaviti,kakoje bogata slava tajne ove meåu neznaboæcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu, Kol4:3Moliteseujednoizanas,anamBog otvori vrata rijeçi, da propovijedamo tajnu Kristovu, za koju sam i svezan, 1So 2:4 Nego kako nas je okuæao Bog za dostojne, da nam povjeri evanåelje, tako govorimo, ne da ljudima ugaåamo, nego Bogu, koji kuæa srca naæa. 1So 2:5 Jer nijesmo nikada govorili vama laskavim rijeçima, kao æto znate, niti pod izlikom lakomstva, Bog je svjedok; 1So 4:7 Jer Bog nas ne pozva na neçistoøu, nego na svetost. 1So 4:14 Jer ako vjerujemo, da je Isus umro i uskrsnuo, tako øe Bog i one, koji su usnuli po Isusu, dovesti s njime. 1So 5:9 Jer nas Bog ne postavi za gnjev, nego da steçemo spasenje po Gospodinu naæem Isusu Kristu, 1So 5:23 A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaæ duh, vaæa duæa i vaæe tijelo posve bez prijekora saçuva za dolaska Gospodina naæega Isusa Krista! 2So 1:11 Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naæ uçini dostojnima zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili. 2So 2:4 Koji se protivi i podiœe viæe svega, æto se zove Bog, ili æto se ætuje, tako da øe on sjesti u hramu Boœjem pokazujuøi sebe, kao da je Bog. 2So 2:4 Koji se protivi i podiœe viæe svega, æto se zove Bog, ili æto se ætuje, tako da øe on sjesti u hramu Boœjem pokazujuøi sebe, kao da je Bog. 2So 2:11 I zato øe im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laœi, 2So 2:13 A mi smo duœni svagda zahvaljivatiBoguzavas,braøoljubljenaod Gospodina, æto vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posveøenjem Duha i vjerom istine, 2So 2:16 A sam Gospodin naæ Krist Isus i Bog Otac naæ, koji nas je ljubio i dao utjehu vjeçnu i dobru nadu u milosti, 1Ti 2:5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, çovjek Krist Isus, 1Ti 4:3 Koji zabranjuju œeniti se, blagovati jela, koja Bog stvori, da ih vjernici i oni, koji upoznaæe istinu, uzimaju sa zahvalnoæøu. 2Ti 1:7 Jer nam Bog ne dade duha bojaœljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti. 2Ti 2:25 Da s blagoæøu pouçava one, koji se protive istini; ne bi li im kako Bog dao, da se pokaju i spoznaju istinu, Tit 1:2 Za nadu u vjeçni œivot, koji obeøa istiniti Bog prije vremena vjeçnih; Heb 1:1 Bog, koji je negda mnogo puta i razliçnim naçinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, Heb 1:9 Ljubio si pravdu, i mrzio si na bezakonje; zato te pomaza, o Boœe, Bog tvoj uljem radosti veøma nego drugove tvoje.” Heb 2:4 Kad i Bog posvjedoçi i znacima i çudesima i razliçnim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji. Heb 3:4 Jer svaku kuøu gradi netko, a Bog je, koji je sve stvorio. Heb 4:4 Jer negdje reçe za sedmi dan ovako: “I poçinu Bog u sedmi dan od sviju djela svojih.” Heb 6:10 Jer Bog nije nepravedan, da zaboravidjelovaæeiljubav,kojupokazaste u ime njegovo, posluœivæi svetima i sluœeøi. Heb6:13JerkadjeBogAbrahamuobeøao nemajuøi nikoga veøega, da se njim zakune, zakle se sam sobom, Heb6:17ZatoiBog,kadjehtiobaætinicima obeøanja pokazati nepokolebljivost svoje odluke, posluœi se zakletvom, Heb9:20Govoreøi:“Ovojekrvzavjeta,koji s vama naçini Bog.” Heb 11:4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju œetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedoçanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoçi za dare njegove, i po njoj on mrtav joæ govori, Heb11:5VjerombiHenokprenesen,dane vidismrti,inenaåese,jergaBogpremjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedoçanstvo, da je ugodio Bogu. Heb 11:6 A bez vjere nije moguøe ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoøe da doåe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaøa onima, koji ga traœe, Heb 11:10 Jer je iæçekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i tvorac Bog, Heb 11:16 Ali sad teœe za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad. Heb 11:16 Ali sad teœe za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad. Heb 11:19 Jer je mislio, da Bog moœe i od mrtvih uskrsnuti; zato ga i natrag dobi, da bude lika. Heb 12:7 Izdrœite u karanju! Bog postupa s vamakaosasvojomdjecom,jergdjejesin, kojega otac ne pokara? Heb 12:29 Jer je “Bog naæ oganj, koji spaljuje.” Heb 13:4 Œenidbu neka drœe svi u çasti, i postelja œenidbena neka bude çista, jer bludnicima i preljuboçincima sudit øe Bog. Heb 13:20 A Bog mira, koji uskrsnu od mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zavjeta vjeçnoga, Gospodina naæega Isusa, Jak 1:13 Ni jedan, kad se kuæa, neka ne kaœe, da je od Boga kuæan, jer Bog ne moœe biti kuæan na zlo, a on ne kuæa nikoga. Jak 2:5 Çujte, ljubljena braøo moja! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogate u vjeri i za baætinike kraljevstva, koje obeøa onima, koji njega ljube? Jak 2:19 Ti vjerujeæ, da je jedan Bog; dobro çiniæ; i åavli vjeruju, i dræøu. Jak 4:6 A on daje veøu milost, jer govori: “Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost.” 1Pe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas po velikom milosråu svojemu ponovo rodi za œivu nadu uskrsnuøem Isusa Krista od mrtvih, 1Pe 4:11 Ako tko govori, neka govori kao rijeçi Boœje; ako tko sluœi neka sluœi kao po jakosti, koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. 1Pe 4:11 Ako tko govori, neka govori kao rijeçi Boœje; ako tko sluœi neka sluœi kao po jakosti, koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. 1Pe 5:2 Pasite stado Boœje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoøe, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca; 1Pe 5:5 Tako, vi mlaåi pokoravajte se starjeæinama! A svi budite proniknuti poniznoæøu meåusobnom, jer se Bog oholima protivi, a poniznima daje milost. 1Pe 5:10 A Bog svake milosti, koji vas pozva na vjeçnu svoju slavu u Kristu Isusu, on øe vas, iza malo muke, usavræiti, okrijepiti, utvrditi. 2Pe 2:4 Jer Bog nije saçuvao ni anåela koji sagrijeæiæe nego ih je strovalio u pakao, i predao ih u mraçnu tamnicu, da se çuvaju za sud. 1Iv 1:5 I ovo je navjeætenje, koje smo çuli od njega i javljamo vama, da je Bog

24
svjetlost, i tame u njemu nema nikakve. 1Iv 3:20 Ako nas kori srce naæe, Bog je veøi od srca naæega. On zna sve. 1Iv 4:8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 1Iv 4:9 Po tom se pokaza ljubav Boœja prema nama, æto Bog Sina svojega jedinoroåenoga posla na svijet, da œivimo po njemu. 1Iv 4:11 Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. 1Iv 4:12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimojedandrugoga,Bogostajeunama, i ljubav je njegova savræena u nama. 1Iv4:15Tkogodprizna,dajeIsusSinBoœji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 1Iv 5:10 Tko vjeruje u Sina Boœjega, ima svjedoçanstvo Boœje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, uçinio ga je laæcem; jer ne vjerova u svjedoçanstvo, koje svjedoçi Bog za Sina svojega. 1Iv 5:11 I ovo je svjedoçanstva, da nam je Bog dao œivot vjeçni; i ovaj je œivot u Sinu njegovu. 1Iv 5:20 Znamo, da je Sin Boœji doæao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i œivot vjeçni. Otk 1:1 Otkrivenje Isusa Krista, koje dade njemuBog,dapokaœeslugamasvojim,æto ima da se skoro zbude, i pokaza, poslavæi po anåelu svojemu slugi svojemu Ivanu, Otk 1:8 Ja sam Alfa i Omega, Poçetak i Svræetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaæe, i koji øe doøi, Svemoøni. Otk 4:8 I svako od çetiri biøa imaæe po æest krila, i bijahu naokolo izvana i unutra puna oçiju, i pjevala su bez odmora dan i noø; “Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemoøni, koji bijaæe, i koji jest, i koji øe doøi.” Otk 7:3 Govoreøi: “Nemojte ækoditi ni zemlji, ni moru, ni drveøu, dok ne zapeçatimo sluge Bog naæega na çelima njihovim.” Otk 7:17 Jer Janje, koje je nasred prijestolja, past øe ih i vodit øe ih na izvore œive vode; i Bog øe otrti svaku suzu od oçiju njihovih.” Otk 17:17 Jer je Bog dao u srca njihova, da uçineodlukunjegovu,dadadnuvlastsvoju zvijeri, dok se izvræe rijeçi Boœje. Otk 18:8 Zato øe u jedan dan doøi zla njezina: smrt, i tuga i glad, i spalit øe se ognjem, jer je jak Gospodin Bog, koji joj sudi. Otk 19:6 I zaçuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore: “Aleluja, jer zakraljeva Gospodin Bog naæ Svemoøni! Otk21:3Izaçuhglasvelikisprijestoljagdje govori: “Evo æatora Boœjega meåu ljudima, i stanovat øe s njima, i oni øe biti narod njegov, i sam Bog bit øe s njima Bog njihov. Otk21:3Izaçuhglasvelikisprijestoljagdje govori: “Evo æatora Boœjega meåu ljudima, i stanovat øe s njima, i oni øe biti narod njegov, i sam Bog bit øe s njima Bog njihov. Otk 21:4 I otrt øe Bog svaku suzu od oçiju njihovih, i smrti neøe biti viæe, ni tuge, ni vike, ni boli neøe biti viæe, jer prvo proåe.” Otk 21:7 Tko pobijedi, ovo øe baætiniti, i bit øu mu Bog, i on øe biti moj sin. Otk 21:22 I hrama ne vidjeh u njemu, jer je njegov hram Gospod Bog Svemoøni, i Janje. Otk 22:5 I noøi viæe neøe biti, i neøe trebati svijetla od svjetiljke, ni od svijetla sunçanoga, jer øe ih obasjavati Gospod Bog, i kraljevat øe u vijeke vjekova. Otk 22:18 Svjedoçim svakome, koji çuje rijeçi proroçanstva knjige ove: Ako tko æto dometne ovome, Bog øe nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. Otk 22:19 I ako tko oduzme od rijeçi knjige proroçanstva ovoga, Bog øe oduzeti njegov dio od drveta œivota i od grada svetoga, o kojima je pisano u knjizi ovoj. BOGA86 Pst 3:8 A kad zaçuæe suæanj koraka Gospoda Boga, koji je hodio po vrtu za dnevnogvjetriøa,skrijuseoni,Adamiœena njegova, pred Gospodom Bogom meåu grmenjem u vrtu. Pst 14:18 I Melkizedek, kralj salemski, donese kruh i vino, on je bio sveøenik Boga sveviænjega; Pst 14:19 I blagoslovi Abrama i reçe: “Blagoslovljen da si, Abrame, od Boga sveviænjega, Stvoritelja neba i zemlje! Pst 32:30 Jakov prozva ono mjesto Penuel, i reçe on: “Vidjeh Boga licem u lice, a ipak ostadoh na œivotu. Izl 3:6 I nastavi on: “Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.” Tada Mojsije zakloni lice svoje; jer se je bojao gledati u Boga. Izl 20:7 Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svojega, jer Gospod neøe pustiti bez kazne onoga, koji uzima ime njegovo uzalud. L.Zk 25:17 Nitko neka ne zakida drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer ja sam Gospod, Bog vaæ! Brj 10:10 Trubite na trube i u dane veselja svojega, na blagdane i mjesece mlaåake, kod svojih œrtava paljenica i œrtava mirotvornih. Tako øe vam to biti za spomen milostiv kod Boga vaæega. Ja sam Gospod, Bog vaæ.” P.Zk 4:29 Odanle øeæ traœiti Gospoda, Boga svojega, pa øeæ ga i naøi, ako ga budeæ œudio svim srcem i svom duæom. P.Zk 6:2 Boj se Gospoda, Boga svojega, i drœi zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unuçad tvoja, sve dane œivota svojega, da œiviæ dugo! P.Zk 6:5 Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem, svom duæom i svom snagom svojom! P.Zk 6:13 Boj se Gospoda, Boga svojega! Sluœi mu i kuni se samo njegovim imenom! P.Zk 10:12 Dakle, Izraele! Æto iæte od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiæ Gospoda, Boga svojega, da hodiæ po svim putovima njegovim, da ga ljubiæ i sluœiæ Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i svom duæom, P.Zk 11:2 Promislite sad dobro: Ne obraøam se na djecu vaæu! Oni nijesu proœivjeli i na sebi iskusili karanje Gospoda, Boga vaæega, veliçinu njegovu, jaku ruku, njegovu, podignutu miæicu njegovu, P.Zk11:13Zatoakobudetepaœljivosluæali zapovijedi moje, æto vam ih dajem danas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, te mu sluœili svim srcem i svom duæom, P.Zk11:22Jerakobudetedrœalisavzakon ovaj, æto vam ga dajem da nas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim putovima njegovim i njega se drœali, P.Zk 11:27 Blagoslov, ako budete sluæali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, æto vam ih dajem danas. P.Zk 21:23 Neka ne ostane truplo njegovo preko noøi na drvetu! Isti joæ dan moraæ ga pokopati, jer je proklet od Boga tko je objeæen. Ne oskvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj, daje ga baætinu! P.Zk 28:13 Gospod øe te uçiniti glavom a ne repom, Ti øeæ samo biti gore a nikada dolje, ako sluæaæ zapovijedi Gospoda, Bogasvojega,ætotiihdajemdanas,itoçno ih izvræujeæ. P.Zk 29:18 Neka ne bude meåu vama çovjeka, ni œene, ni porodice, ni plemena, kojibisedanasodvratiliodGospoda,Boga naæega! Neka ne bude meåu vama korijena, na kojem bi rastao otrov i pelin! P.Zk 29:29 Tajne su stvari u Gospoda, Boga naæega. Objavljene stvari za nas su i djecu naæu dovijeka, da izvræujemo sve zapovijedi ovoga zakona. P.Zk 30:20 Ljubi Gospoda, Boga svojega, sluæaj ga i budi mu vjerno odan, jer o tom ovisi œivot tvoj i duljina dana tvojih, æto ih smijeæ provesti u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da øe im je dati.” P.Zk32:12TakogajevodioGospodjedini, i nije bilo tuåega boga s njim. P.Zk 32:15 Ali se Jeæurun ugoji, pa se stade ritati; utovio si, udebljao i zasalio; pa odbaci Boga, koji ga je stvorio, i prezre Hridinu spasenja svojega. P.Zk 32:18 A na Hridinu, koja ti œivot dade, nijesi viæe mislio, zaboravio si Boga, koji te u svijet stavi. P.Zk 32:39 Ipak vidite, da sam ja, i samo ja, i da nema boga osim mene! Ja sam, koji ubija i opet oœivljava; ja sam, koji rane zadaje i opet iscjeljuje. Niæta se ne ote mojoj ruci. Joæ24:27TadareçeJoæuasvemunarodu. “Evo, ovaj kamen neka nam bude svjedok; jer je çuo rijeçi, æto ih je Gospod govorio nana. Zato neka vam je svjedok, da ne zatajite Boga svojega!” 1Sa 5:11 Zato poslaæe, te skupiæe sve glavare filistejske i zamoliæe: “Otpravite kovçeg Boga Izraelova! Neka se vrati na mjesto, kamo pripada! Inaçe mogao bi pomoriti nas i narod nas.” Jer je bio smrtan strahnadcijelimgradom.Teækajebilaruka Boœja n 1Sa 14:15 Strah nastade u taboru, na slobodnom polju i meåu svom vojskom. I straœaiçeta,ætoplijeni,prepadoæese.Usto se potrese zemlja, i bio je jedan strah od Boga. 1Sa 17:45 A David reçe Filistejinu: “Ti ideæ na me s maçem, s kopljem i sa sulicom. A ja idem na te u ime Gospoda nad vojskama, Boga vojske Izraelove, koju si ti pogrdio. 1Kr 19:10 On odgovori: “Pun sam revnosti za stvar Gospoda, Boga nad vojskama; jer sinovi Izraelovi ostaviæe zavjet tvoj, œrtvenike tvoje poruæiæe i proroke tvoje pobiæe maçem. Jedini ja ostadoh, ali i meni rade o glavi.” 2Kr 18:22 Ako li mi odvraøate: U Gospoda, Bogasvojega,miseuzdamo.Nijelitoonaj, çijejevisineiœrtvenikeuklonioEzekija,kad je zapovjedio Judi i Jerusalemu: Samo pred ovim œrtvenikom ovdje u Jerusalemu imate se klanjati? 2Ljt 20:20 Drugoga jutra rano izaåoæe u pustinju tekoansku. Kad su izlazili, stade Joæafat meåu njih i reçe: “Çujte me, Judejci

25
i stanovnici Jerusalema! Pouzdajte se u Gospoda, Boga svojega, pa øete biti sigurni! Pouzdajte se u proroke svoje, pa øete uspj 2Ljt 35:21 A on posla k njemu poslanike i poruçi mu: “Æto ja imam s tobom, kralju Judin? Ne idem ja danas na tebe, nego na bojno mjesto, s kojim sam zaraøen, i Bog mi je zapovjedio da se poœurim. Proåi se raditi protiv Boga, koji je s menom, da te ne uniæ Ezr7:26Asvaki,kojinebiizvræivaozakona Boga tvojega i zakona kraljeva, ima se odmah sudbeno kazniti: bilo smrøu ili progonom ili globom ili tamnicom.” Ezr 9:4 Tada se skupiæe oko mene svi, koji susebojalizapovijediBogaIzraelovazbog opaçine onih, koji se vratiæe iz ropstva. A ja ostadoh sjedeøi duboko potresen do veçernje œrtve. Job 2:3 Tada reçe Gospod Sotoni: “Jesi li opazio i slugu mojega Joba? Nema takva çovjeka na zemlji. Poæten je i pravedan, boji se Boga i kloni se oda zla. I premda si me nagovorio, da mu naækodim ni za æto, joæ je uvijek utvråen u svojoj poboœnosti.” Job 16:21 On pribavlja smrtniku pravo protiv Boga, çovjeku protiv bliœnjega svojemu. Job 19:26 Tada øe ova moja koœa opet biti okomene,izsvojegavlastitogmesagledat øu Boga. Job 20:29 To je usud od Boga çovjeku zlikovcu; to je baætina, koju mu je Bog ostavio. Psl 3:2 Mnogi, koji kaœu o meni: “Nema mu viæe spasenja kod Boga!” Psl 8:5 Pa ipak, namjestio si ga samo malo ispod Boga, okrunio si ga slavom i çaæøu, Psl 9:17 U carstvo mrtvih neka idu bezboœnici, svi narodi, koji zaboravljaju Boga! Psl 10:4 Drsko misli bezboœnik: “On ne vidi!” “Nema Boga”; tako je stalno miæljenje njegovo. Psl 10:13 Zaæto smije bezboœnik huliti na Boga i misliti u srcu: “Ti to ne vidiæ?” Psl14:1Luåacimisleusebi:“NemaBoga.” Pokvarena su djela njihova odurno; nema ga, koji je çinio dobro. Psl 15:4 U çijim oçima niæta ne vrijedi zlikovac,alikojiætujeonekojiseBogaboje, tko se kune na ætetu svoju i niæta ne nateœe, Psl 16:7 Blagoslivljam Boga, koji me je svjetovao prijateljski; na to me opominje i noøu srce moje. Psl 20:5 Tada øemo klicati na pomoøi, æto jedobivaæ,uimeBogasvojegarazvitøemo zastave; neka ti ispuni Gospod sve œelje tvoje! Psl 20:7 Jedni se uzdaju u kola, drugi u konje: “a mi slavimo ime Gospoda, Boga svojega. Psl 24:5 Taj øe primiti blagoslov od Gospoda i pravednu plaøu od Boga, pomoønika svojega. Psl 37:31 Zakon je Boga njegova njemu u srcu; koraci njegovi neøe se spotaknuti nikada. Psl 42:2 Duæa moja œeåa Boga, Boga œivoga; kad smijem doøi, prikazati se pred Bogom. Psl 42:2 Duæa moja œeåa Boga, Boga œivoga; kad smijem doøi, prikazati se pred Bogom. Psl 42:5 Zaæto si œalosna, duæo moja, æto uzdiæeæ u meni? Çekaj Boga, jer ga joæ slavim, mojega spasitelja i Boga. Psl 42:5 Zaæto si œalosna, duæo moja, æto uzdiæeæ u meni? Çekaj Boga, jer ga joæ slavim, mojega spasitelja i Boga. Psl 44:20 Kad bismo zaboravili ime Boga svojega, ruke svoje podizali k bogu tuåemu, Psl 48:1 Vekik je Gospod i dostojan svake slave u gradu Boga naæega, na svetoj gori svojoj! Psl 68:18 Uzaæao si na visinu, doveo sa sobom roblje, primio darove od ljudi; i nepokorni stanuju uz Boga, Gospoda. Psl 68:20 Bog nam je Bog pomoønik; u Boga, Gospoda, ima joæ izlaza iz smrti. Psl 69:3 Iznemogoh viçuøi, grlo mi se osuæilo; oçi mi se ugasiæe gledajuøi Boga svojega. Psl 78:7 Da bi i oni stavljali u Boga ufanje svoje, i da ne bi zaboravili djela Boœjih, i da bi posluæni bili zapovijedima njegovim, Psl 78:18 I kuæali su Boga u srcu svojemu iætuøi jela za poœudu svoju. Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuøe gdje drugdje; na pragu u kuøi Boga mojega stajati draœe mi je, nego biti gost u æatorima bezboœnika. Psl 90:17 Neka vlada nad nama dobrota Gospoda, Boga naæega; daj nam uspjeh djelu ruku naæih, jest, daj uspjeh djelu ruku naæih! Psl 92:13 Koji su zasaåeni u kuøi Gospodnjoj, zelene se u dvorima Boga naæega: Psl104:21Laviçiviçuzaplijenomitraœeod Boga hrane sebi. Psl 106:21 Zaboraviæe spasitelja Boga svojega, koji uçini sjajna djela u Egiptu, Psl 119:115 Odstupite od mene, zloçinci, jerhoøudadrœimzapovijediBogasvojega. Psl 131:2 Umirio sam i utiæao duæu svoju; kao æto dijete mirno poçiva na prsima materinim, tako duæa moja mirno poçiva kod Boga. Psl 136:26 Hvalite Boga nebeskoga; jer vjeçno traje milosråe njegovo! M.Iz 2:17 Koja ostavlja prijatelja mladosti svoje i zaboravlja zavjet Boga svojega. M.Iz 30:9 Inaçe bih, presitivæi se, mogao zanijekati tebe i upitati: “Tko je Gospod?”, ili, osiromaæivæi, mogao bih postati kradljivac i oskvrniti ime Boga svojega. Iza2:3Tadaøegrnutiknjojsvikolikinarodi. Mnogi øe narodi iøi tamo i govoriti: “Doåite da idemo na goru Gospodnju, u kuøu Boga Jakovljeva! Neka nas on uøi svojim putovima! Mi hoøemo hoditi stazama njegovim, jer nauka izlazi sa Siona i rijeç Gospodn Iza 7:11 “Izmoli sebi znak od Gospoda, Boga svojega, u dubini dolje, ili gore u visini! Iza 17:10 Jer si ostavio Boga spasenja svojegainijesimislionahridinumoøisvoje. Zato sadi samo krasne vrtove i presaåuj u njih strane mladice! Iza 40:8 Trava se osuæi, cvijet uvene, ali rijeç Boga naæega ostaje dovijeka.” Iza 43:10 Vi ste moji svjedoci, veli Gospod, i sluga moj, kojega sam izabrao, da spoznate i vjerujete mi i uvidite, da sam ja, prije mene nije bilo boga, niti øe ga poslije mene biti. Iza 44:6 Ovako veli Gospod, kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Gospod nad vojskama: “Ja sam prvi i ja posljednji, osim mene nema boga. Iza44:8Nebojteseineplaæitese!Nijesam li ja to davno rekao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li bog osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga. Iza 45:21 Predloœite, iznesite, neka se vijeøa zajedno: “Tko je to od starine rekao, tko je javio joæ onda? Nijesam li ja to to bio, Gospod? Nema osim mene boga, osim mene nema boga pravednoga i spasitelja. Iza 45:21 Predloœite, iznesite, neka se vijeøa zajedno: “Tko je to od starine rekao, tko je javio joæ onda? Nijesam li ja to to bio, Gospod? Nema osim mene boga, osim mene nema boga pravednoga i spasitelja. Iza 48:2 ni se imenuju po svetom gradu i oslanjaju se na Boga Izraelova, kojemu je ime Gospod nad vojskama. Iza 49:4 A ja rekoh: ‘Uzalud sam se dakle trudio, snagu sam svoju badava, ni za æto potroæio. Ipak u Gospoda stoji moje pravo, u Boga mojega plaça moja’. Iza 50:10 Tko se meåu vama boji Gospoda, taj sluæa glas sluge njegova, taj je iæao po mraku i bez svijetla, ali se je uzdao u ime Gospodnje, oslanjao se na Boga svojega. Iza53:4Aonjenosiopatnjenaæe,œalostije naæe uzeo na se, mi smo ga drœali udarenim,pogoåenimodBogaimuçenim, Iza 58:2 Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati putove moje. Kao narod, koji çini pravednost i ne odmiçe se od pravde Boga svojega, tako oni traœe od mene sudove pravedne, navaljuju na objavljenje Boœje. Iza 61:2 Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga naæega, da utjeæim sve œalosne, Iza 61:6 A vi øete se zvati “sveøenici Gospodnji”, “sluge Boga naæega” nazivat øe vas. Uœivat øete dobra naroda i hvalit øete se bogatstvom njihovim. Iza 62:3 Tada øeæ biti sjajna kruna u ruci Gospodnjoj i kraljevski zlatni vijenac a ruci Boga svojega. Jer 2:19 Zloøa je tvoja, koja te kara, otpad je tvoj, koji te kazni. Upamti i vidi, lako je zlo i gorko, æto ostavljaæ Gospoda, Boga svojega, i ne bojiæ se mene!” veli Svemoguøi Gospod nad vojskama. Jer5:24Inekaœisebi:‘BojmoseGospoda, Boga svojega, koji daje daœd, rani i kasni daœd u pravo vrijeme; koji napaja njive, uzdrœava nam œetvu!’ Jer 26:13 Zato popravite putove svoje i djela svoja i posluæajte glas Gospoda, Boga svojega! Tada øe se saœaliti Gospodu s nesreøe, kojom vam je zaprijetio. Jer 28:16 Zato veli Gospod: “‘Evo, ja te iskorjenjavam iz zemlje. Joæ ove godine umrijet øeæ, jer si propovijedao pobunu protiv Boga.” Eze 43:2 Tada doåe slava Boga Izraelova od istoka. Œamor je izlazio od nje kao œamor silnih voda. Zemlja je zasjala od slave njegove. Dan 2:19 Tada je bila Danielu objavljena tajna u noønom viåenju. I Daniel je blagoslovio Boga nebeskoga. Dan 6:10 Kad je Daniel çuo, da je pismo potpisano, otide u svoju kuøu, gdje je u svojoj gornjoj sobi imao otvore prozora naprema Jerusalemu. Tri puta na dan padao je na koljena svoja, obavljao je molitvusvojuislavioBogasvojega,kaoæto je bio çinio i Dan 6:26 Ovim izlazi od mene zapovijed,

26
da se u svem podruçju vlasti moje ima svaki bojati i straæiti Boga Danielova, jer je on Bog œivi, koji ostaje dovijeka. Kraljevstvo se njegovo ne ukida nikada, i vlast njegova nema kraja. Dan 9:9 Ali je u Gospoda, Boga naæega, milosråe i oproætenje za to, æto smo se odmetnuli od njega; Dan 11:32 Rijeçima laskavim privodi k otpadu one, koji su se ogrijeæili o zavjet. Ali mnoætvo onih, koji poznaju Boga svojega, ostat øe tvrdo i çinit øe pravo. Dan 11:36 l kralj øe çiniti æto hoøe. On øe se oholo podignuti protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko øe govoriti i nekaœnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer øe se izvræiti æto je zakljuçeno. Dan 11:36 l kralj øe çiniti æto hoøe. On øe se oholo podignuti protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko øe govoriti i nekaœnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer øe se izvræiti æto je zakljuçeno. Hos4:6Mojøenarodbitiuniæten,jermufali znanje, jer si ti odbacio znanje, zato øu te ja odbaciti, da mi ne budeæ sveøenik, jer si zaboravio zakon Boga svojega, zato øu i ja zaboraviti djecu tvoju. Hos 12:6 “Tako se imaæ i ti vratiti k Bogu svojemu. Çini ljubav i pravicu! Uzdaj se vazda u Boga svojega!” Hos 13:4 A ja, Gospod, jesam Bog tvoj od Egipta. Ne poznaæ Boga osim mene. Osim mene nema pomoønika. Joe 2:14 Tko zna, neøe li opet poœaliti, tako da vam ipak joæ ostane blagoslov njegov, te imadnete œrtvene prinose i naljeve za Gospoda, Boga svojega? Joe 2:26 Imat øete jesti izobilja i bit cote siti i slavit øete ime Gospoda, Boga svojega, koji je uçinio çudesne stvari na vama. I nikada se viæe neøe osramotiti narod moj. Jon1:6Tadapristupiknjemukapetanlaåe i upita ga: “Æto ti spavaæ? Ustani i prizivaj Boga svojega! Moœda nam se smiluje taj Bog, da ne poginemo. Mih 4:5 Jer svi narodi hode svaki u ime boga svojega; pa øemo i mi hoditi u ime Gospoda, Boga svojega, u vijek i dovijeka. Mih 4:5 Jer svi narodi hode svaki u ime boga svojega; pa øemo i mi hoditi u ime Gospoda, Boga svojega, u vijek i dovijeka. Mal 1:9 “Zato umilostivite Boga, da nas primi milostivo! Iz ruke vaæe tako mu je davano. Moœe li on tada biti milostiv prema vama?”, govori Gospod nad vojskama. Mal 3:8 Smije li çovjek varati Boga, a vi mene varate i joæ pitate: ‘U çem da smo te varali?’ Eto, u desetini i u prinosu. Mat 4:7 Isus mu reçe: “Stoji i pisano: “Ne kuæaj Gospodina, Boga svojega!” Mat 5:8 Blagoslovljeni su koji su çista srca! Oni øe Boga gledati. Mat 9:3 Tada su neki od knjiœevnika pomislili u sebi: “Ovaj huli na Boga!” Mat 15:19 Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, kraåa, laœno svjedoçanstvo, hula na Boga. Mat 15:31 Kad vidje narod, kako nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju i slijepi gledaju, divio se je i slavio je Boga Izraelova. Mat 16:16 Simon Petar odgovori: “Ti si Krist, Sin Boga œivoga. Mat 22:37 On mu odgovori: “Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim, svom duæom svojom i svom misli svojom! Mat 26:65 Tada veliki sveøenik razdera haljinu svoju i reçe: “Pohulio je na Boga! Çemutrebamojoæsvjedoke?Samistesad çuli hulu na Boga. Mat 26:65 Tada veliki sveøenik razdera haljinu svoju i reçe: “Pohulio je na Boga! Çemutrebamojoæsvjedoke?Samistesad çuli hulu na Boga. Mat 27:43 On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji, jer je govorio: “Ja sam Si Boœji.” Mar 2:7 “Kako moœe ovaj tako govoriti? Huli na Boga. Tko moœe opraætati grijehe osim jedinoga Boga?” Mar 2:7 “Kako moœe ovaj tako govoriti? Huli na Boga. Tko moœe opraætati grijehe osim jedinoga Boga?” Luk1:37JeruBoganijenemoguøanijedna stvar.” Luk 1:78 Po dubokom milosråu Boga naæega. Pohodio nas je istok s visine, Luk 2:13 Ujedanput pridruœi se anåelu velika vojska nebeska, koja je hvalila Boga i pjevala: Luk 2:25 Tada je bio u Jerusalemu çovjek po imenu Simeon. On je bio pravedan, koji se bojao Boga i çekao je utjehu Izraelovu, i Duh Sveti bio je u njemu. Luk 2:28 Tada ga on primi na ruke svoje, uze slaviti Boga i reçe: Luk2:38Ionajedoælauistovrijeme,slavila je Boga i govorila za njega svima, koji su çekali otkup Jerusalema. Luk 2:52 I Isus je napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi. Luk5:21Tadasupomisliliusebiknjiœevnici i farizeji: “Tko je ovaj, æto huli na Boga? Tko moœe opraætati grijehe osim jedinoga Boga?” Luk5:21Tadasupomisliliusebiknjiœevnici i farizeji: “Tko je ovaj, æto huli na Boga? Tko moœe opraætati grijehe osim jedinoga Boga?” Luk 5:26 Svi su bili obuzeti udivljenjem i hvalilisuBoga.Punistraharekoæe:“Danas smo vidjeli çudo.” Luk 12:6 Ne kupuje li se pet vrabaca za deset novçiøa? A ipak ni jedan od njih nije zaboravljen kod Boga. Luk12:21Takobivaonome,kojisebizgrøe blago, mjesto da bude bogat u Boga.” Luk 18:2 Recite im: “U jednom gradu bio je jedan sudac, koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. Luk 23:40 A drugi ga je korio i govorio: “Zar se ne bojiæ Boga, kad i sam trpiæ jednaku kaznu? Luk 24:53 Tada se s velikom radoæøu vratiæe u Jerusalem. Bili su uvijek u hramu i slavili su Boga. Amen. Iva 1:1 U poçetku bijaæe Rijeç, i Rijeç, bijaæe u Boga, i Bog bijaæe Rijeç. Iva 1:6 Poslan je bio çovjek od Boga, kojemu bijaæe ime Ivan. Iva 1:13 Koji nijesu roåeni od krvi, ni od voljetjelesne,niodvoljemuœevlje,negood Boga. Iva 1:18 Boga nitko nije vidio nikada. Jedinoroåeni, koji je Bog, koji poçiva na srcu Oçevu, on je donio vijest, Iva 3:2 Ovaj doåe noøu k njemu i reçe mu: “Uçitelju,znamo,dasitiuçitelj,kojijedoæao od Boga, jer nitko ne moœe çudesa ovih çiniti, æto ih ti çiniæ, osim ako nije Bog s njim.” Iva 3:34 Jer od Boga poslani govori rijeçi Boœje, jer Bog ne daje Duha na mjeru. Iva 5:18 Zato su joæ viæe gledah zidovi da ga ubiju, jer je ne samo prestupao subotu, nego je i Boga nazivao Ocem svojim i stim se gradio jednak Bogu. Iva 6:45 U prorocima stoji pisano: “Svi øe biti nauçeni od Boga. Svaki, koji çuje od Oca i nauçi, dolazi k meni. Iva 6:46 Ne kao da bi tko vidio Oca. Samo koji je od Boga, vidio je Oca. Iva 7:17 Ako tko hoøe çiniti njegovu volju, poznatøe,jeliovanaukaodBoga,ilijasam od sebe govorim. Iva 8:41 Vi çinite djela oca svojega.” Tada mu rekoæe: “Mi nijesmo roåeni od preljuboçinstva, jednoga oca imamo, Boga.” Iva 8:47 Tko je od Boga, rijeçi Boœje sluæa. Zato vi ne sluæate, jer nijeste od Boga.” Iva 8:47 Tko je od Boga, rijeçi Boœje sluæa. Zato vi ne sluæate, jer nijeste od Boga.” Iva 9:16 Tada rekoæe neki od farizeja: “Nije ovaj çovjek od Boga, jer ne svetkuje subote.” A drugi rekoæe: “Kako moœe çovjek grjeænik çiniti takve znakove?” I bio je razdor meåu njima. Iva 9:31 A znamo, da Bog ne sluæa grjeænika, nego ako tko poætuje Boga i çini volju njegovu, onoga usliæi. Iva 10:36 Smijete li vi onda za onoga, kojega Otac posveti i posla na svijet, tvrditi: ‘Huliæ na Boga,’ æto rekoh: ‘Sin sam Boœji!’ Iva 11:22 Ali i sad znam, da ætogod zaiæteæ od Boga, dat øe li Bog.” Iva 12:43 Çast kod ljudi vrijedila im je viæe, negoli çast kod Boga. Iva 14:1 “Neka se ne plaæi srce vaæe! Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte! Iva 16:30 Sad znamo, da sve znaæ, i ne treba ti, da te tko pita. Zato vjerujemo, da si izaæao od Boga.” Iva 17:3 A ovo je œivot vjeçni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista. Iva 21:19 A ovim rijeçima htjede oznaçiti, kakvom øe smrti proslaviti Boga. Nato mu reçe: “Hajde za mnom!” Dje 2:47 Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnoœavao broj onih, koji su bili na putu spasenja. Dje7:43ÆatorMolohovnosilistesasobom i zvijezdu boga Remfana, slike, æto ih naçiniste, da im se klanjate. Zato øu vas prognati dalje od Babilona. Dje 10:42 I zapovjedio nam je, da propovijedamo narodu i da svjedoçimo, da je on odreåen od Boga za suca œivima i mrtvima. Dje 13:16 Tada ustade Pavao i mahnuvæi rukom reçe: “Ljudi Izraelci i koji se bojite Boga, çujte. Dje 13:26 Ljudi braøo, sinovi roda Abrahamova, i koji se meåu vama boje Boga! Nama je poslana rijeç ovoga spasenja. Dje 15:10 Sad dakle æto kuæate Boga, i hoøete da metnete uçenicima na vrat jaram, kojega ni oçevi naæi ni mi ne mogosmo nositi? Dje 16:17 Ona poåe za Pavlom i za nama, i vikala je “Ovi su ljudi sluge Boga sveviænjega, koji vam javljaju put spasenja.” Dje 17:27 Da traœe Boga, ne bi li ga kako napipali i naæli, premda nije daleko ni od

27
jednoga od nas. Dje 24:15 Ja imam nadu u Boga, koju i oni sami oçekuju, da øe biti uskrsnuøe pravednih i nepravednih. Dje 26:29 A Pavao reçe: “Œelim od Boga, i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti, nego i svi, koji sluæaju, postali danas takvi, kao i ja æto sam, osim ovih okova.” Dje 27:23 Jet ove noøi stade preda me anåeo Boga, çiji jesam i kojemu sluœim, Rim 1:7 Svima, koji su u Rimu, ljubimcima Boœjim, pozvanima svetima. Milost vama i mir od Boga, Oca naæega, i Gospodina Isusa Krista Rim 1:21 Jer kad spoznaæe Boga, ne proslaviæe ga kao Boga, niti mu zahvaliæe, nego zaludjeæe u svojim mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo. Rim 1:21 Jer kad spoznaæe Boga, ne proslaviæe ga kao Boga, niti mu zahvaliæe, nego zaludjeæe u svojim mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo. Rim 1:23 I pretvoriæe slavu besmrtnoga Boga u obliçje smrtnoga çovjeka i ptica i çetveronoœaca i gmazova. Rim 2:23 Hvali; se zakonom, a sramotiæ Boga prijestupom zakona, Rim 2:29 Nego je ono Œidov, koji je to iznutra, i obrezanje je obrezanje srca, duhom, a ne slovom. Tu je priznanje, ne od ljudi, nego od Boga. Rim 3:11 Nema razumna; nema ga koji traœi Boga. Rim 8:28 A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreøe Bog na dobro, onima, koji su pozvani po odluci. Rim 9:14 æto øemo dakle reøi: “Zar je nepravda u Boga? Boœe saçuvaj. Rim 9:16 Tako dakle niti stoji do onoga, koji hoøe, niti do onoga, koji trçi, nego do Boga, koji se smiluje. Rim 10:2 Jer im svjedoçim, da imaju i revnost za Boga, ali ne po pravom po razumijevanju. Rim 13:1 Svaka duæa neka se pokorava viæim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a æto su, od Boga su postavljene. Rim 13:1 Svaka duæa neka se pokorava viæim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a æto su, od Boga su postavljene. Rim14:11Jerjepisano:“Takoœivja,govori Gospodin, meni øe se pokloniti svako koljeno, i svaki øe jezik slaviti Boga.” 1Ko 1:30 Od njega ste vi u Kristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravda i posveøenje i otkup, 1Ko 4:5 Zato ne sudite niæta prije vremena, dok ne doåe Gospodin, koji øe osvijetliti, æto je u tami skriveno, i objavit øe namjere srdaca; i tada øe pohvala biti svakome od Boga. 1Ko 6:11 I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina naæega Isusa Krista i u Duhu Boga naæega. 1Ko 6:19 Ili ne znate, da je tijelo vaæe hram DuhaSvetoga,kojijeuvama,kojegaimate od Boga, i ni jeste svoji? 1Ko 6:20 Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tijelu svojemu! 1Ko 7:7 Jer bih htio, da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, a onaj onako. 1Ko 8:6 Ali mi imamo jednoga Boga Oca, od kojega je sve, i mi za njega, i jednoga Gospodina Isusa Krista, po kojemu je sve, i mi po njemu. 1Ko 15:15 A nalazimo se i laœni svjedoci Boœji, æto smo svjedoçili protiv Boga, da je uskrsnuo Krista, kojega nije uskrsnuo, ako doista mrtvi ne uskræavaju. 1Ko 15:34 Otrijeznite se kako treba, i ne grijeæite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kaœem. 2Ko 3:3 Koji ste se pokazali, da ste poslanica Kristova od nas izraåena i napisana ne crnilom, nego Duhom Boga œivoga, ne na kamenim ploçama, nego na tjelesnim ploçama srca. 2Ko 3:5 Ne da smo sposobni od sebe pomisliti æto kao od sebe, nego je naæa sposobnost od Boga, 2Ko 4:7 Ali ovo blago imamo u zemljanim posudama, da obilje sile bude od Boga, a ne od nas. 2Ko 5:1 Jer znamo, da kad se ova zemaljska naæa kuøa ili æator rastoçi, imamo zgradu od Boga, kuøu nerukotvorenu, vjeçnu na nebesima. 2Ko 6:16 Kakav li sporazum ima hram Boœji s idolima? Jer smo mi hram Boga œivoga, kao æto reçe Bog: “Stanovat øu u njima, i meåu njima øu hodati, i bit øu im Bog, i oni øe biti moj narod. 2Ko 13:14 Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedniætvo Duha Svetoga neka je sa svima vama! Amen.! Gal 1:4 Koji dade sebe za grijehe naæe, da nas izbavi od sadaænjega zla svijeta, po volji Boga i Oca na Gal 3:17 A ovo velim: “Zavjeta, koji je od Boga potvråen, ne dokida zakon, koji je postao poslije çetiri stotine i trideset godina, tako da se poruæi obeøanje. Gal4:9AsadakadsteupoznaliBoga,iliste dapaçe upoznati od Boga, kako se obraøate opet na slaba i jadna poçela, kojima opet iznova hoøete da sluœite? Gal4:9AsadakadsteupoznaliBoga,iliste dapaçe upoznati od Boga, kako se obraøate opet na slaba i jadna poçela, kojima opet iznova hoøete da sluœite? Efe2:12DastebiliuonovrijemebezKrista, iskljuçeni od zajednice Izraelove i bez dijela u zavjetima obeøanja, nade nemajuøi i bez Boga na svijetu. Efe 5:5 Jer ovo neka znate, da ni jedan bludnik, ili neçist, ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema dijela u kraljevstvu Krista i Boga! Flp 1:28 I ni u çemu da se ne plaæite od protivnika; jer je to za njih znak propasti, a za vas spasenja, i to od Boga; Flp 2:11 I svaki jezik da prizna, da je Gospodin Isus Krist na slavu Boga Oca. Flp 3:9 I da se naåem u njemu, nemajuøi svoje pravde, koja je od zakona, nego onu, koja je po vjeri u Krista, pravdu, koja je od Boga po vjeri, Flp4:18Ajasamprimiosveiimamizobilja. Obogatio sam se primivæi od Epafrodita, æto ste mi poslali, sladak miris, œrtvu prijatnu, ugodnu Boga. Kol 1:15 Koji je slika Boga nevidljivoga, prvoroåeni prije svakoga stvorenja; Kol 2:2 Da se utjeæe srca njihova, da sjedinjeni u ljubavi doåu do svega bogatstva punine razboritosti, te upoznaju tajnu Boga Oca i Isusa Krista, Kol 2:12 Zakopani s njim u krætenju, u kojemu s njim i uskrsnuste po vjeri u silu Boga, koji ga uskrsnu od mrtvih. Kol 3:1 Ako dakle uskrsnuste s Kristom, traœite ono, æto je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Boga! 2So 1:8 U ognju plamenim, kad øe dati osvetu onima, koji ne poznaju Boga, i koji ne sluæaju evanåelja Gospodina naæega Isusa Krista; 1Ti 1:1 Pavao, apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, Spasitelja naæega i Krista Isusa, nade naæe, 1Ti 1:11 Po evanåelju slave Blagoslovljenoga Boga, koje je meni povjereno. 1Ti 2:5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, çovjek Krist Isus, 1Ti 3:15 Ako li se zadrœim, da znaæ, kako ti se treba vladati u kuøi Boœjoj, koja je crkva Boga œivoga, stup i tvråa istine. 1Ti 4:10 Jer zato se trudimo, i podnosimo sramotu,jerseuzdamouBogaœivoga,koji je Spasitelj svih ljudi, osobito vjernika. 1Ti 6:17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga œivoga, koji nam sve da je obilato za uœitak; 2Ti 1:2 Timoteju, ljubljenome sinu: Milost, milosråe, mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina naæega. 2Ti 1:8 Ne stidi se dakle svjedoçanstva Gospodina naæega, ni mene, suœnja njegova, nego podnosi s menom za evanåelje po sili Boga, Tit 1:16 Tvrde, da poznaju Boga, a djelima ga nijeçu; jer su mrski i nepokorni, i ni za kakvo dobro djelo valjani. Tit 2:13 Çekajuøi blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja naæega Isusa Krista, Tit 3:4 A kad se pokaza dobrota i çovjekoljublje Boga, Spasitelja naæega, Tit 3:8 Pouzdana je rijeç, i ovo hoøu da pastojano uçiæ, da se oni, koji vjeruju u Boga, trude i prednjaçe u vræenju dobrih djela. Ovo je dobro i korisno ljudima. Heb 3:12 Gledajte, braøo, da ne bude kad u kojemu od vas zlo srce nevjerstva, da odstupi od Boga œivoga; Heb 5:4 I nitko sam sebi ne prisvaja çasti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron. Heb 6:1 Zato da, ostavimo poçela Kristove nauke, i da se damo na savræenstvo; da ne postavljamo opet temelja odvraøanjem od mrtvih djela, i vjerom u Boga; Heb 7:1 Jer ovaj Melkizedek, kralj Salemski, sveøenik Boga sveviænjega, koji srete Abrahama, kad se vraøao nadvladavæi kraljeve, i blagoslovi ga; Heb 10:31 Straæno je upasti u ruke Boga œivoga. Heb 12:22 Nego pristupiste gori Sionskoj i gradu Boga œivoga, Jerusalemu nebeskome, i mnogim tisuøama anåela, Jak 1:1 Jakov sluga Boga i Gospoda Isusa Krista, pozdravlja dvanaest plemena, koja su rasijana. Jak 1:5 Ako li kojemu od vas nedostaje mudrosti, neka iæte u Boga, koji daje svima obilato, i ne kori, i dat øe mu se. Jak 1:13 Ni jedan, kad se kuæa, neka ne kaœe, da je od Boga kuæan, jer Bog ne moœe biti kuæan na zlo, a on ne kuæa nikoga. Jak 3:9 Njim blagoslivljamo Boga i Oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni na sliku Boœju. 1Pe 1:2 Po predznanju Boga Oca, posveøenjem Duha, na pokornost i ækropljenje krvlju Isusa Krista: Milost vam i mir u punini!

28
1Pe 1:23 Jer ste ponovo roåeni ne od sjemena, koje trune, nego od onoga, koje ne trune, rijeçju œivoga Boga, koja ostaje dovijeka. 1Pe 2:4 Pristupite k njemu, kamenu œivome, koji je, istina, od ljudi odbaçen, ali je od Boga izabran i çaæøen, 1Pe 2:12 Vladajuøi se dobro meåu neznaboæcima, da bi za ono, æto vas kleveøu kao zloçince, vidjevæi vaæa dobra djela, slavili Boga u dan pohoåenja. 1Pe 2:17 Sve poætujte, braøu ljubite, Boga se bojte, kralja ætujte! 1Pe 3:5 Jer su se tako kitile nekada i svete œene, koje su se uzdale u Boga i pokoravale se svojim muœevima. 1Pe 4:16 Ako li kao kræøanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga u ovom imenu! 2Pe 1:1 Simon Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima, koji su postigli s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi naæega Boga i Spasitelja Isusa Krista. 2Pe 1:2 Milost vam i mir u obilju poznavanjem Boga i Isusa, Gospodina naæega! 2Pe 1:17 Jer je on primio od Boga Oca çast i slavu, kad siåe k njemu od uzviæene slave ovaj glas: “Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji njega sluæajte.” 1Iv 3:9 Svaki, koji je roåen od Boga, ne çini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne moœe grijeæiti, jer je roåen od Boga. 1Iv 3:9 Svaki, koji je roåen od Boga, ne çini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne moœe grijeæiti, jer je roåen od Boga. 1Iv 3:21 Ljubljeni, ako nas srce ne kori, imamo pouzdanje u Boga, 1Iv4:1Ljubljeni,nevjerujtesvakomeduhu, nego kuæajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi laœni proroci iziåoæe na svijet. 1Iv 4:2 Po ovome poznajte Duha Boœjega: “Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu doæao, od Boga je; 1Iv 4:3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste çuli da dolazi, i sad je veø u svijetu. 1Iv4:6MismoodBoga.TkopoznajeBoga, sluæa nas; tko nije od Boga, ne sluæa nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude. 1Iv4:6MismoodBoga.TkopoznajeBoga, sluæa nas; tko nije od Boga, ne sluæa nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude. 1Iv4:6MismoodBoga.TkopoznajeBoga, sluæa nas; tko nije od Boga, ne sluæa nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude. 1Iv 4:7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je roåen i poznaje Boga. 1Iv 4:7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je roåen i poznaje Boga. 1Iv 4:7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je roåen i poznaje Boga. 1Iv 4:8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 1Iv 4:10 U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga,negodajeonljubionasiposlaoSina svojegakaopomirnuœrtvuzagrijehenaæe. 1Iv 4:12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimojedandrugoga,Bogostajeunama, i ljubav je njegova savræena u nama. 1Iv 4:19 Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio. 1Iv4:20Akotkokaœe:“LjubimBoga,amrzi na brata svojega, laœac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako moœe ljubiti Boga, kojega ne vidi? 1Iv4:20Akotkokaœe:“LjubimBoga,amrzi na brata svojega, laœac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako moœe ljubiti Boga, kojega ne vidi? 1Iv 4:21 I ovu zapovijed imamo od njega: “Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega! 1Iv 5:1 Svaki, koji vjeruje, da je Isus Krist, od Boga je roåen; i svaki, koji ljubi onoga, koji je rodio, ljubi i onoga, koji je roåen od njega. 1Iv 5:4 Jer sve, æto je roåeno od Boga, pobjeåuje svijet, i pobjeda koja pobjeåuje svijet, jest vjera naæa. 1Iv 5:9 Ako primamo svjedoçanstvo ljudi, svjedoçanstvo je Boœje veøe, jer je ovo svjedoçanstvo Boga: “On je svjedoçio za Sina svojega. 1Iv 5:18 Znamo, da ni jedan, koji je roåen od Boga, ne grijeæi; nego koji je roåen od Boga, çuva se, i zli ga se ne dotiçe. 1Iv 5:18 Znamo, da ni jedan, koji je roåen od Boga, ne grijeæi; nego koji je roåen od Boga, çuva se, i zli ga se ne dotiçe. 1Iv 5:19 Znamo, da smo od Boga, a sav svijet leœi u zlu, 1Iv 5:20 Znamo, da je Sin Boœji doæao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i œivot vjeçni. 3Iv 1:6 Oni posvjedoçiæe tvoju ljubav pred crkvom, i dobro øeæ uçiniti, ako ih dalje opremaæ, kako je dostojno Boga. Jud 1:4 Jer se uvukoæe neki ljudi, za koje veø davno pismeno stoji ovo osuåenje: bezboœni, koji pretvaraju milost Boga naæega u raspuætenosti, i odriçu se jedinoga Gospodara i Gospodina naæega Isusa Krista. Otk 2:7 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, dat øu mu da jede od drveta œivota, koje je u raju Boga mojega. Otk 12:10 I zaçuh glas veliki u nebu, koji je govorio: “Sad doåe spasenje i sila i kraljevstvo Boga naæega, i vlast Krista njegova, jer je zbaçen tuœitelj braøe naæe, koji ih je tuœio pred Bogom naæim dan i noø. Otk 13:6 I otvori usta svoja, da psuje Boga, da psuje ime njegovo, i æator njegov, i one, koji stanuju u nebu. Otk 14:7 I govoraæe velikim glasom: “Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer doåe ças suda njegova, i poklonite se onome, koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene.” Otk 16:9 I opaliæe se ljudi od velike œege, i psovaæe ime Boga, koji ima vlast nad zlima ovima, i ne pokajaæe se, da mu dadnu slavu. Otk16:14Tosunaimeduhoviåavolski,koji çine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoønoga. Otk19:5Iglasizaåeodprijestoljagovoreøi: “Hvalite Boga naæega, sve sluge njegove, i koji ga se bojite, mali i veliki!” Otk19:15Iizustanjegovihizlazimaçoætar, da njim pobije narode. I on øe njima vladati sa œezlom gvozdenim; i on gazi tijesak œestokoga vina gnjeva Boga Svemoønoga. Otk 21:2 I vidjeh grad sveti, Jerusalem novi,gdjesilaziodBogasneba,pripravljen kao zaruçnica, ukraæena zaruçniku svojemu. Otk 21:10 I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi sveti grad Jerusalem, gdje silazi s neba od Boga, BOGAT 21 Pst 13:2 A bio je Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. Izl 34:6 Tada proåe Gospod ispred njega i oglasi se: “Gospod je milosrdan i milostiv Bog, strpljiv, bogat miloæøu i vjernoæøu, Psl 44:12 Prodao si narod svoju bescjenje i nijesi postao bogat utrækom njihovim. Psl 86:15 Ali ti si, Svemoguøi, Bog pun milosråa i milosti, pun strpljivosti i bogat dobrotom i vjernoæøu. Psl 103:8 Gospod je milosrdan i milostiv, strpljiv i bogat ljubavlju. Psl 119:162 Radujem se rijeçima tvojim kao onaj, koji zadobije bogat plijen. Psl 130:7 Izraele, çekaj Gospoda, jer je u Gospoda milosråe; u njega je bogat otkup. Psl147:5Gospodjenaætakovelikiulmoøi tako bogat; mudrost njegova Tuœ: 1:1 Ah, kako leœi pust grad – nekada bogat stanovnicima! Udovica je postao – nekada gospodarica narodima. Nad zemljama nekada kneginja postade podanica. Eze 22:5 Koji su blizu tebe i koji su daleko odtebe,podsmijevatøetise,tebi,çijijeglas okaljan, koji si bogat pometnjom. Jon4:2OvakoseonpomoliGospodu:“Ah, Gospode, to je eto ono, æto sam mislio, kad samjoæbiousvojojpostojbini!Upravozato htio sam prije pobjeøi u Taræiæ, jer znao sam, da si ti Bog milostiv i milosrdan, dugotrpanibogatmilosråemisaœaliæsezb Nah 1:3 Gospod je dugotrpan, bogat strpljivoæøu, ali ne puæta doista niæta nekaœnjeno. Put Gospodnji ide kroz buru vihor; oblaci su prah nogama njegovim, Luk12:21Takobivaonome,kojisebizgrøe blago, mjesto da bude bogat u Boga.” Luk 16:1 Dalje reçe uçenicima svojim: “Bio je jedan çovjek bogat, koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optuœen kod njega, da mu prosipa imanje. Luk 16:19 Bio je neki çovjek bogat; oblaçio seuskerlet,ufinilanigostiosesjajnosvaki dan. Luk 18:23 Na ove rijeçi veoma se on raœalosti; jer je bio vrlo bogat. Rim10:12JernemarazlikemeåuŒidovom i Grkom; jer je isti Gospodin sviju, bogat za sve, koji ga zazivaju. 2Ko 8:9 Jer znate milost Gospodina naæega Isusa Krista, da je, premda je bio bogat, zbog vas postao siromaæan, da se vi njegovim siromaætvom obogatite. Efe 2:4 Ali Bog, koji je bogat u milosråu, zbog velike ljubavi svoje, kojom nas je ljubio, Otk 2:9 Znam tvoju nevolju i siromaætvo, ali ti si bogat; znam, da te pogråuju oni, koji se zovu Œidovi, a nijesu, nego sinagoga sotonina. Otk 3:17 Jer govoriæ: Bogat sam i obogatio sam se i niæta ne trebam; a ne znaæ, da si bijedan i nevoljan, i siromah i slijep, i gol. BOGATA Rut 1:21 Bogata sam otiæla, praznih ruku vraøa me Gospod. Æto me zovete Noema, kadGospodprotvmeneistupiiSvemoguøi tugu na me navali?” Psl 107:33 “On je, koji zemlju rijeçnu pretvara u pustinju, tla bogata izvorima u

29
suhu zemlju, Kol1:27KojimaBoghtjedeobjaviti,kakoje bogata slava tajne ove meåu neznaboæcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu, BOGATAÆ 5 Izl 30:15 Bogataæ neka ne daje viæe, a siromah ne manje od pola æekela, kad dajete prilog Gospodu kao otkup za œivot svoj. Mat 19:23 Tada reçe Isus uçenicima svojim: “Zaista, kaœem vam: “Bogataæ øe teæko uøi u kraljevstvo nebesko. Mat 19:24 Joæ vam jedanput kaœem: “Lakæe ide deva kroz iglene uæi, negoli bogataæ u kraljevstvo Boœje.” Mar 10:25 Lakæe deva ide kroz iglene uæi, negoli bogataæ u kraljevstvo Boœje.” Luk 16:22 Tada umrije siromah. On bi od anåela odnesen u krilo Abrahamovo. I bogataæ umrije i bi pokopan. BOGATAÆEVA Luk 16:21 Rado bi se bio on nasitio mrvicama, æto su padale sa stola bogataæeva. I psi su dolazili i lizali çirove njegove. BOGATAÆI 1 Mih 6:12 Kad su bogataæi njegovi puni nasilja, graåani njegovi govore samo laœ, i jezik im je pun prijevare u ustima? BOGATAÆU Luk 18:25 Lakæe je devi proøi kroz iglene uæi, nego li bogataæu uøi u kraljevstvo Boœje.” BOGATE 2 Luk 1:53 Gladne napuni dobara, bogate otpusti prazne. Jak 2:5 Çujte, ljubljena braøo moja! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogate u vjeri i za baætinike kraljevstva, koje obeøa onima, koji njega ljube? BOGATI 9 M.Iz 22:2 Bogati i siromaæni œivu jedni uz druge; Gospod ih je sve stvorio. Jer 5:28 Zato su postali moøni i bogati. Pretili su postali i gojni; jest, zloøa njihova prelazisvakumjeru.Nebrinusezapravdu, nenastupajuzapravicusiroteineodluçuju stvar siromaha. Jer 9:23 Ovako veli Gospod: “Neka se ne hvali mudrac mudroæøu svojom! Neka se ne hvali jaki jakoæøu svojom! Neka se ne hvali bogati bogatstvom svojim! Nerazrjeæivost œenidbe. Prednost djeviçanstva. Isus prijatelj malenih. Bogati mladiø. Opasnost bogatstva. Luk 6:24 Ali teæko vama, bogati, Vi veø imate utjehu svoju. Luk 21:1 Kad on pogleda gore, vidje, kako bogati bacaju darove svoje u œrtvenu blagajnu. Jak 1:10 A bogati svojom niskoøom; jer øe proøi kao cvijet trave. Jak 1:11 Jer sunce ogranu s vruçinom, i osuæi travu, i cvijet njezin otpade, i krasota lica njezina uginu; tako øe i bogati na putovima svojim uvenuti. Jak 2:6 A vi osramotiste siromaha. Nijesu li bogati, koji vas tlaçe d vuku vas na sudove? BOGATIH 1 Prp 10:20 Ni u mislima ne psuj kralja, ni u sobi, u kojoj spavaæ, ne psuj bogatih, jer ptice nebeske mogle bi primiti jeku i krilat glasnik raæiriti rijeç tvoju. BOGATIJI 1 M.Iz 11:24 Jedan dijeli obilno i sve je bogatiji; drugi ækrtari previæe i sve je siromaæniji. BOGATIM Otk 13:16 I uçini, da se svima, malim i velikim,ibogatimisiromaænim,islobodnim i neslobodnim dadne œig na desnoj ruci njihovoj ili na çelima njihovim; BOGATIMA Mar 10:23 Isus pogleda naokolo i reçe uçenicimasvojim:“Kakojeteækobogatima uøi u kraljevstvo Boœje!” 1Ti 6:17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga œivoga, koji nam sve da je obilato za uœitak; BOGATO Psl 65:9 Ti si blagoslovio zemlju, zalio si je i bogato napunio potokom Boœjim punim vode; dajeæ da joj uspijeva œito; tako si je opremio, BOGATOGA M.Iz 18:11 Posjed bogatoga njemu je jaka tvråava i kao visok zid po miæljenju njegovu. Iza 53:9 Odredili su mu grob uz zloçince, a uz bogatoga bio iza smrti, jer nije poçinio nepravde, i nije se naæla prijevara u ustima njegovim. BOGATOMU M.Iz10:15Imanjejebogatomunjegovtvrdi grad; siromasima je pogibao i njihovo siromaætvo. BOGATSTVA 7 Psl112:9Ondijeliobilno,dajesiromasima; pravda njegova ostaje uvijek; zbog bogatstva njegova uzvisuje se moø njegova. M.Iz30:8Udaljiodmenelicemjerstvoirijeç laœnu; ne daji mi siromaætva ni bogatstva, veø me hrani kruhom koji mi ti dajeæ! Prp 4:8 Jedan jedini, ni jedan drugi uz njega, ni jedan sin, ni jedan brat. Nema kraja svemu trudu njegovu; oçi njegove ne mogu da se nasite bogatstva; a ne misli za koga se muçim i oduzimam sebi svako uœivanje? I to je taætina i loæ posao! Nerazrjeæivost œenidbe. Prednost djeviçanstva. Isus prijatelj malenih. Bogati mladiø. Opasnost bogatstva. Rim 11:33 O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Boœjega! Kako su nedokuçivi njegovi sudovi i neistraœljivi njegovi putovi! Kol 2:2 Da se utjeæe srca njihova, da sjedinjeni u ljubavi doåu do svega bogatstva punine razboritosti, te upoznaju tajnu Boga Oca i Isusa Krista, Otk 18:19 I posuæe prahom glave svoje, i vikahu plaçuøi i tugujuøi: “Jao, jao, grad onaj veliki, u kojemu se obogatiæe svi, koji su imali laåe na moru, od bogatstva njegova, opustoæen je u jedan ças! BOGATSTVO 2 1Kr 3:13 Ali dat øu ti i to, æto nijesi iskao, i bogatstvo i slavu, tako da tebi jednaka ne bude meåu kraljevima, dok si œiv. M.Iz 3:16 Dug œivot krije se u desnici njezinoj, bogatstvo i çast u ljevici njezinoj. M.Iz 8:18 U mene se naåu bogatstvo i çast, i postojano dobro i trajno blagostanje. M.Iz 11:4 Bogatstvo ne koristi niæta u dan srdœbe, a pravednost izbavlja od smrti M.Iz 14:24 Kruna je mudrih bogatstvo njihovo, a ludost luåaka ostaje ludost. M.Iz 19:4 Bogatstvo pribavlja uvijek viæe prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov. M.Iz 22:1 Dobro ime bolje je nego veliko, bogatstvo; omiljelost viæe vrijedi nego srebro i zlato. M.Iz 27:24 Jer bogatstvo ne traje dovijeka; i baætini li se kruna kroz sve naraætaje? Prp 9:11 Nadalje vidjeh pod suncem: ne dobiva brzi trku, ni junaci rat, ni mudraci kruh, ni pametni bogatstvo, ni razumni milost, nego sve stoji do vremena i sreøe. Iza10:3Ætoøeteçinitiudanpohoåenjaizla vremena, æto dolazi izdaleka? Kojemu øete pribjeøi za Pomoø? I gdje øete ostaviti bogatstvo svoje? Iza 66:12 Jer ovako veli Gospod: “Gle, ja dovodim spasenje k njemu kao rijeku, sjajno bogatstvo naroda kao nabujali potok. Vi øete se na njemu napiti. Bit øete noæeni na rukama, milovani na koljenima. Jer 17:11 Ptica, koja leœi na jajima, æto ih nije snijela, jest onaj, koji steçe bogatstvo, ali nepravdom. U polovini œivota svojega mora ga ostaviti, na svræetku svojemu stoji kao luåak. Luk8:14Ætopademeåutrnje,tosuoni,koji doduæe rijeç sluæaju, ali onda zapadnu u brige,bogatstvoiuœivanjeœivotaiuguæese i tako roda ne donose. Rim 2:4 Ili prezireæ li bogatstvo njegove dobrote, i strpljivosti i dugotrpnosti? Ne znaæ li, da ta dobrota Boœja dovodi k pokajanju? Rim 9:23 I ako na posudama milosråa, Æto ih je predodredio za slavu, hoøe da pokaœe bogatstvo milosti svoje? Efe 1:18 Neka rasvijetli oçi srca vaæega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave baætine njegove u svetima; Efe 2:7 Da pokaœe u buduøim vjekovima prevelikobogatstvomilostisvojedobrotom prema nama u Kristu Isusu. Efe 3:8 Meni, najmanjemu od sviju svetih dana je ova milost, da navijestim meåu neznaboæcima neistraœljivo bogatstvo Kristovo, 1Ti 6:17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga œivoga, koji nam sve da je obilato za uœitak; Heb 11:26 Drœavæi sramotu Kristovu za veøe bogatstvo od blaga egipatskoga, jer je gledao na plaøu, Jak 5:2 Bogatstvo vaæe istrunu, i haljine vaæe pojedoæe moljci. Otk 5:12 Koji su govorili glasom velikim: “DostojnojeJanje,kojejezaklano,daprimi silu i bogatstvo i mudrost i jakost i çast i slavu i blagoslov.” BOGATSTVOM 4 Psl 49:6 Oni se oslanjaju na svoj posjed i hvale se velikim bogatstvom svojim. M.Iz 28:22 Lakomac ide pohlepno za bogatstvom i ne pomiælja, da oskudica dolazi na njega. Iza 61:6 A vi øete se zvati “sveøenici Gospodnji”, “sluge Boga naæega” nazivat øe vas. Uœivat øete dobra naroda i hvalit øete se bogatstvom njihovim. Jer 9:23 Ovako veli Gospod: “Neka se ne hvali mudrac mudroæøu svojom! Neka se ne hvali jaki jakoæøu svojom! Neka se ne hvali bogati bogatstvom svojim! BOGATSTVU 5 M.Iz 13:8 U bogatstvu njegovu otkup je za œivot njegov, a siromah ne treba sluæati prijetnju. Luk 16:13 Ni jedan sluga ne moœe dva gospodara sluœiti: ili øe na jednoga mrziti, a

30
drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati, a drugoga zanemariti. Ne moœete sluœiti Bogu i bogatstvu.” Efe 1:7 U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproætenje grijeha po bogatstvu milosti njegove, Efe3:16Davamdadnepobogatstvuslave svoje, da se silom utvrdite po Duhu njegovu u nutarnjem çovjeku, Flp 4:19 A Bog moj ispunit øe svaku potrebu vaæu po bogatstvu svojemu, u slavi, u Kristu Isusu. BOGATU P.Zk 28:12 Gospod øe otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne daœd i da blagoslovi svaki radrukutvojih.Ondamoœeædavatiuzajam mnogim narodima, a sam da ne moraæ uzimati u zajam. BOGOÆTOVLJE 1 Rim 9:4 Oni su Izraelci, imaju posinjenje i slavu, i zavjete i zakonodavstvo, i bogoætovlje i obeøanja; BOGOBOJAZNA Dje 10:7 I kad otide anåeo, koji mu je bio govorio, dozva dvojicu sluga svojih i jednoga bogobojazna vojnika od onih, koji su mu sluœili. Dje 16:14 A sIuæala je jedna bogobojazna œena, po imenu Lidija, prodavaçica skerleta iz grada Tijatire. I Gospodin otvori srce njezino, da pazi na rijeçi Pavlove. BOGOM 56 Pst 3:8 A kad zaçuæe suæanj koraka Gospoda Boga, koji je hodio po vrtu za dnevnogvjetriøa,skrijuseoni,Adamiœena njegova, pred Gospodom Bogom meåu grmenjem u vrtu. Pst 5:22 A rodivæi mu se Metuselah poœivje Henok hodajuøi s Bogom joæ trista godina, te mu se rode sinovi i køeri. Pst 6:11 Tada je bila zemlja pokvarena pred Bogom i puna zloçina. Pst 32:28 A onaj mu reçe: “Od sada se neøeæviæezvatiJakov,negoIzrael;jersise borio s Bogom i s ljudima i nadjaçao si.” L.Zk 2:13 Sve prinose svoje moraæ osoliti. NikadanesmijesolzavjetasBogomtvojim uzmanjkati kod prinosa tvojega. Kod svih prinosa svojih moraæ prinijeti sol. L.Zk 23:28 Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja, koji vam ima pribaviti pomirenje pred Gospodom, Bogom vaæim. P.Zk 18:13 A ti budi bezprijekoran pred Gospodom, Bogom svojim! 1Ljt 28:9 A ti, sine moj Salomone, drœi s Bogomocasvojegaisluœimucijelimsrcem i duæom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i œelju! Ako ga budeæ traœio, on øe dati da ga naåeæ. Ako li ga ostaviæ, odbacit øe te zauvijek. Psl 14:2 Gospod gleda s neba na djecu çovjeçju, da vidi, tko je razuman, tko se povodi za Bogom. Psl 42:2 Duæa moja œeåa Boga, Boga œivoga; kad smijem doøi, prikazati se pred Bogom. Psl 44:8 Zato øemo se mi uvijek Bogom hvaliti; ime øemo tvoje slaviti dovijeka. Psl60:12SBogomizvojujemopobjedu;on øe pogaziti neprijatelje naæe. Psl 68:3 A pravednici se vesele i raduju pred Bogom i kliçu od radosti. Psl 84:7 Od zaselka putuju dalje do zaselka, dok se ne pojave pred Bogom na Sionu. Iza 59:2 Ne, zlodjela vaæa rastavljaju vas s Bogom vaæim, grijehi vaæi zaklonili su lice njegovo od vas, da ne çuje. Dan 10:12 Tada mi reçe: ‘Ne boj se Daniele, jer odmah prvoga dana kad si se trudio, da dobijeæ pouku, i kad si se ponizio pred Bogom svojim bile su usliæene molbe tvoje. Ja dolazim na molitvu tvoju. Mih 6:8 Reklo ti se je, çovjeçe, æto je dobro, ætoGospodiæteodtebe:“Samodaçiniææto je pravo, da vræiæ ljubav, da u poniznosti hodih s Bogom svojim. Mat 16:23 A on se okrenu i reçe Petru: “Idi od mene, sotono! Ti si mi na smetnju. Ne drœiæ s Bogom, nego s ljudima.” Mat 26:63 Isus je æutio. Tada mu reçe veliki sveøenik: “Zaklinjem te Bogom œivim: “Kaœi nam, jesi li ti Krist, Sin Boœji?” Luk 6:12 U one dane otide on na goru, da se pomoli. Svu noø provede s Bogom u molitvi. Luk 16:15 Tada im reçe: “Vi ste oni, koji se gradite pravedni pred ljudima, ali Bog zna srca vaæa, jer æto se pred ljudima pokazuje veliko, pred Bogom je gadno. Luk 24:19 On ih upita “Æto?” Odgovoriæe mu: “To za Isusa Nazareøanina. On je bio prorok, silan u djelu i u rijeçi pred Bogom i svim narodom. Dje 8:21 Nema tebi dijela ni zajednice u ovoj stvari, jer srce tvoje nije pravo pred Bogom. Dje 24:16 Zato se ja trudim, da imam çistu savjest svagda pred Bogom i pred ljudima, Rim 2:13 Jer pred Bogom nijesu pravedni oni, koji sluæaju zakon, nego øe se oni proglasiti pravedni, koji vræe zakon. Rim 2:17 Ti se zoveæ Œidov, oslanjaæ se na zakon, hvaliæ se Bogom, Rim 4:17 On je svima narodima otac pred Bogom po rijeçi Pisma: “Postavio sam te ocem mnogim narodima: “Ili njega, koji oœivljuje mrtve i zove ono, æto nije, kao ono, æto jest, on je vjerovao. Rim 5:1 Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu naæemu Isusu Kristu. Rim 5:10 Jer kad smo se pomirili s Bogom smrøu Sina njegova, dok smo joæ bili neprijatelji, mnogo øemo se veøma kao pomireni spasiti u œivotu njegovu. Rim 12:17 Nikome ne vraøajte zla za zlo; nastojte oko dobra ne samo pred Bogom, nego i pred svim ljudima; Rim 14:22 Imaæ vjere? Imaj je sam za sebe pred Bogom! Blagoslovljen je, koji sam sebe ne sudi za ono, æto naåe za pravo! 1Ko 1:29 Da se ne hvali ni jedan çovjek pred Bogom. 1Ko 3:19 Jer je mudrost ovoga svijeta ludostpredBogom;jerjepisano:“Onhvata mudre u njihovu lukavstvu.” 2Ko 1:12 Jer je naæa slava ovo, svjedoçanstvo savjesti naæe, da smo u svetosti i iskrenosti pred Bogom, a ne u mudrosti tjelesnoj, nego u milosti Boœjoj œivjeli u svijetu, a osobito meåu vama. 2Ko 4:2 Nego se odriçemo tajnoga srama, neœivimoulukavstvu,nitiiskrivljujemorijeç Boœju, nego se navjeæøivanjem istine preporuçujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom. 2Ko 5:20 Za Krista smo dakle poslanici, jer Bog kao da opominje po nama. Molimo mjesto Krista: Pomirite se s Bogom! 2Ko 12:19 Mislite li opet, da se mi pred vama branimo 9 Pred Bogom u Kristu mi govorimo. A sve je, ljubljeni, za vaæ napredak. Efe 2:16 I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu kriœem, ubivæi neprijateljstvo na njemu, 1So1:3Sjeøajuøisebezprestankavaæega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina naæega Isusa Krista pred Bogom i Ocem naæim, 1So 3:9 Jer kakvu zahvalu moœemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost, kojom se radujemo zbog vas pred Bogom svojim? 1So 3:13 Da bi se utvrdila srca, vaæa bez prijekora u svetosti, pred Bogom i Ocem naæim, kad doåe Gospodin naæ Isus Krist sa svima svetima svojim, Amen. 1Ti 2:3 Jer ovo je dobro i ugodno pred Spasiteljem naæim Bogom, 1Ti 5:4 Ako li koja udovica ima djecu ili unuçad, neka se nauçe najprije svoju kuøu poætovati i zajam vraøati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom. 1Ti 6:13 Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oœivljuje, i Kristom Isusom, koji je poloœio pred Poncijem Pilatom svjedoçanstvo, dobru ispovijest, 2Ti 2:15 Postaraj se, da se pokaœeæ prokuæan pred Bogom kao radnik, koji se nema æto stidjeti, koji pravo upravlja rijeçju istine! 2Ti 3:16 Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za uçenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, 2Ti 4:1 Zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom, koji øe suditi œive i mrtve, dolaskom njegovim i kraljevstvom njegovim! Heb 2:17 Zato je trebalo, da bude u svemu sliçan braøi, da bude milosrdan i vjeran veliki sveøenik pred Bogom, da okaje grijehe naroda. Jak1:27Poboœnostçistaineokaljanapred Bogom i Ocem jest ova: “posjeøivati sirote i udovice u njihovoj nevolji i drœati sebe neokaljana od svijeta. 1Pe 2:20 Jer kakva je slava, ako zbog prestupaka podnosite kazne? Ali ako dobro çinite i pritom strpljivo trpite, to je ugodno pred Bogom. 1Pe 3:4 Nego skriveni çovjek srca u neprolaznosti tihoga i krotkoga duha, koji je pred Bogom dragocjen. Otk 3:2 Budi budan i utvråuj ostalo, æto hoøe da umre; jer ne naåoh tvojih djela savræenih pred Bogom svojim. Otk 8:2 I vidjeh sedam anåela, koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba Otk 11:16 I dvadeset i çetiri starjeæine, koje sjeåahu pred Bogom na prijestoljima svojim, padoæe na lica svoja i pokloniæe se Bogu Otk 12:10 I zaçuh glas veliki u nebu, koji je govorio: “Sad doåe spasenje i sila i kraljevstvo Boga naæega, i vlast Krista njegova, jer je zbaçen tuœitelj braøe naæe, koji ih je tuœio pred Bogom naæim dan i noø. Otk 16:19 I grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznaboœaçki padoæe; i BabilonvelikispomenusepredBogom,da mu dadne çaæu vi na ljutoga gnjeva svojega! BOGOMOLJU Dje 16:16 I dogodi se, kad smo iæli u bogomolju, da nas srete jedna ropkinja, koja je imala duha vraçarskoga, i vraçajuøi donosila velik dobitak svojim

31
gospodarima. BOGOMRSCI 1 Rim 1:30 Klevetnici, bogomrsci, uvredljivci, oholice, naduti, izmiæljaçi zala, nepokorni roditeljima, BOGOVA 7 Izl15:11Tkojeodbogovakaoti,Gospode, tko je kao ti, tako sjajan u veliçanstvu divnom? Tako strahovit u djelima slavnim, çudesna su djela tvoja! Izl 20:3 Neimaj drugih bogova uz mene! 1Ljt 16:25 Jer je velik Gospod i veoma dostojan hvale, strahovit iznad svih bogova. Psl 82:1 Bog se diœe u zajednici Boœjoj, drœi sud usred bogova: Iza 14:13 Mislio si u sebi: ‘Penjem se na nebo, viæe zvijezda Boœjih podiœem prijestolje svoje na gori skupætine bogova naseljavam se na skrajnjem sjeveru. 1Ko 8:5 Jer ako bih i bilo takozvanih bogova, ili na nebu ili na zemlji, – kao æto ima mnogo bogova i mnogo gospoda, – 1Ko 8:5 Jer ako bih i bilo takozvanih bogova, ili na nebu ili na zemlji, – kao æto ima mnogo bogova i mnogo gospoda, – BOGOVE 5 Suc5:8Jersetraœilonovebogove,pokuca tadanavratarat,alisenijevidioætitnikoplje meåu çetrdeset tisuøa u Izraelu, 2Sa 7:23 Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael, radi kojega je Bog doæao, da ga iskupi sebi za narod, da mu steçe ime, da za vas izvede velika i çudesna djela, da ispred naroda tvojega, æto si ga izbavio iz Egipta, protjera narode i njihove bogove Jer 16:19 “Gospode, snago moja, grade moj, utoçiæte moje u dan nevolje! Narodi dolaze k tebi s krajeva zemlje i govore: ‘Oci nasi imali su za samo laœne idole, niætave, nekorisne bogove. Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, ko Dje 17:18 A neki od epikurejskih i stoiçkih mudraca prepirali su se s njim; i jedni su govorili:“Ætohoøeovajbrbljavacdakaœe?” A drugi: “Çini se, da propovijeda tuåe bogove.” Jer je propovijedao Isusa i uskrsnuøe. BOGOVI 5 P.Zk 32:17 Demonima, koji nijesu bogovi, prinosili su œrtve, bogovima, kojih nijesu znali, posve novima, koji istom nastadoæe, kojih nijesu çastili oçevi vaæi. 1Ljt 16:26 Jer su svi bogovi u naroda idoli, a Gospod je stvorio nebesa, Psl97:7Svipoklonicilikovapostidjetøese, koji se hvale niætavim idolima; svi bogovi padaju pred njim u prah. Dje 14:11 A kad vidje narod, æto uçini Pavao, podigoæe glas svoj govoreøi likaonski: “Bogovi siåoæe k nama u çovjeçjoj prilici!” Dje 19:26 A vidite i çujete, da ne samo u Efezu, nego gotovo po svoj Aziji taj Pavao nagovaraiodvraøanarodmnogi,govoreøi, da to nijesu bogovi, æto se prave rukama. BOGOVIMA 7 Izl 23:24 Ne klanjaj se bogovima njihovim, ne sluœi im i ne radi po djelima njihovim, nego ih potpuno uniæti i razori kamene spomenike njihove. P.Zk 32:16 I razdraœiæe ga do ljubomore tuåim bogovima, gadovima razgnjeviæe ga. P.Zk 32:17 Demonima, koji nijesu bogovi, prinosili su œrtve, bogovima, kojih nijesu znali, posve novima, koji istom nastadoæe, kojih nijesu çastili oçevi vaæi. 1Sa 17:43 Filistejin doviknu Davidu: “Zar sam pseto, da ideæ na me sa ætapom?” I prokle Filistejin Davida bogovima svojim. Jer 5:19 A kada pitate: ‘Zaæto nam sve ovo uçini Gospod, Bog naæ?’ onda øeæ im reøi: ‘Kako ste ostavili mene i sluœili tuåim bogovima u zemlji svojoj, tako øete sluœiti tuåincima u zemlji, koja nije vasa.’” Dan 11:36 l kralj øe çiniti æto hoøe. On øe se oholo podignuti protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko øe govoriti i nekaœnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer øe se izvræiti æto je zakljuçeno. Iva 10:35 Ako one nazva bogovima, na koje doåe rijeç Boœja, a Pismo se ne moœe dokinuti. BOGU73 Pst 35:3 Onda øemo se dignuti i poøi gore u Betel; tamo øu naçiniti œrtvenik Bogu, koji me je usliæio u vrijeme nevolje moje i bio sa mnom na putu, kojim sam iæao,” Pst 39:9 Sam nije veøi od mene u kuøi ovoj i niæta mi ne krati osim tebe, jer si mu œena. Pa kako bih sad ja uçinio tako grdno zlo i Bogu tako sagrijeæio?” Izl 2:23 Proåe dugo vremena, pa umrije kralj egipatski. A sinovi Izraelovi uzdisali su joæ uvijek pod teækim poslom i vapili su glasno za pomoø, a vapaj njihov diœe se od ropstva k Bogu. Izl 20:10 Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u çast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smijeæ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili køi tvoja, ni sluga tvoj ni sluækinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih. Izl 34:14 Jer nikojem drugome Bogu ne smijeæ se klanjati. Jer Gospod, çije je ime Ljubomoran, jest Bog ljubomoran. P.Zk 10:12 Dakle, Izraele! Æto iæte od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiæ Gospoda, Boga svojega, da hodiæ po svim putovima njegovim, da ga ljubiæ i sluœiæ Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i svom duæom, P.Zk 10:14 Eto, Gospodu, Bogu tvojemu, pripada nebo i nebo nebesa, zemlja i sve, æto je na njoj. P.Zk16:10Tadasvetkujblagdantjedanau çast Gospodu, Bogu svoje P.Zk 17:1 Ne œrtvuj Gospodu, Bogu svojemu, goveçeta ni ovce, æto ima na sebi bilo kakvu manu ili kakvogod zlo, jer je to gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu. P.Zk 17:1 Ne œrtvuj Gospodu, Bogu svojemu, goveçeta ni ovce, æto ima na sebi bilo kakvu manu ili kakvogod zlo, jer je to gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu. 1Sa 23:16 Podiœe se Saulov sin Jonatan, ode k Davidu u æumu i ohrabri ga u Bogu 2Ljt 30:8 Ne budite dakle tvrdokorni kao oçevi vaæi, nego pruœite ruku Gospodu i doåiteksvetiætunjegovu,ætogajeposvetio zauvijek, i sluœite Gospodu, Bogu svojemu,daseodvratiodvasœestokignjev njegov! Job 21:14 A Bogu su ipak rekli: Idi od nas, neøemo da iæta znamo za putove tvoje. Job33:26VapijekBogu,ionmujemilostiv, daje mu da u veselju gleda lice njegovo; tako on povrati çovjeku pravo njegovo. Job 37:22 I zlatna svjetlost zasja od sjevera! Slava pripada strahovito mu Bogu, Job 38:41 Tko zgotovi gavranu hranu njegovu, kad mladi njegovi viçu k Bogu i oblijetaju bez hrane? Psl 40:3 Metnu mi u usta pjesmu novu, hvalospjevBogunaæemu;mnogitomoraju sa strahopoætovanjem iskusiti i uzdati se u Gospoda. Psl 42:8 Danju æalje Gospod milost svoju, noøujenjemupjesmamoja,molitvakBogu œivota mojega. Psl 43:4 Htio bih pristupiti k œrtveniku Boœjemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i slaviti uz citaru tebe, Boœe, Boœe moj! Psl 44:20 Kad bismo zaboravili ime Boga svojega, ruke svoje podizali k bogu tuåemu, Psl 50:14 Hvalu prinesi Bogu kao œrtvu zahvalnu; ispuni Sveviænjemu zavjete svoje! Psl 51:17 Œrtva, æto se dopada Bogu, skruæen je duh, srce skruæeno i poniœeno, Boœe, to ti ne prezireæ nikada. Psl 62:5 Samo u Bogu poçiva tiho duæa moja; jer mi od njega dolazi nada Psl 63:11 A kralj se raduje u Bogu, koji se zakleo njim, neka kliçe, jer øe se stisnuti usta laæcima. Psl 66:3 Recite Bogu ovako: Kako su straæna djela tvoja! Zbog velike moøi tvoje moraju ti se prikloniti sami neprijatelji tvoji. Psl 68:4 Pjevajte Bogu, pjevajte hvalu imenunjegovu!Poravnajteputonome,koji ide pustinjom, Gospod mu je ime – kliçite mu! Psl 84:2 Duæa je moja çeznula i ginula za dvorima Gospodnjim; srce moje i tijelo moje klicali su Bogu œivomu.. Psl 89:7 Bogu, koji je strahovit u vijeøu svetih, silno uzviæen iznad sviju oko njega. Psl 147:1 Hvalite Gospoda, jer je lijepo hvalu pjevati Bogu naæemu; jer je milo pjevati hvalospjev. Prp 5:4 Jesi li uçinio zavjet Bogu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer mu nijesu mili luåaci. Æto si zavjetovao, ispuni! Prp 12:7 I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao – : Iza 10:21 Obratit øe se ostatak, ostatak Jakovljev, k Bogu jakome. Iza 40:3 Çuj, ori se glas u pustinji: “Pripravite put Gospodu, poravnite u pustoæi stazu Bogu naæemu! Pad babilonskih idola. Spasenje je Izraelovo u Bogu, koji mu je vjeran. Iza 55:7 Neka bezboœnik ostavi svoj put i zlikovac misli svoje! Neka se vrati Gospodu, i smilovat øe mu se, Bogu naæemu, jer øe mnogo oprostiti! Iza 61:10 Glasno øu se veseliti u Gospodu. Duæa se moja raduje u Bogu mojemu, jer mojeobukaouhaljinuspasenja,zaogrnuo me plaætem pravednosti kao zaruçnika, koji sebi sveçano namjeæta na glavu nakit, kao zaruçnicu, koja na sebe meøe svoj ures. Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene,

32
drvene i kamene, ko Dan 9:4 Molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao: “Gospode, Boœe veliki i straæni! Ti drœiæ zavjet milosti onima, koji te ljube i drœe zapovijedi tvoje. Hos 5:4 Djela njihova se daju da se vrate k Bogu svojemu, jer duh idolopoklonstva vlada u njima, i oni neøe da æto znaju o Gospodu. Hos 11:12 Efraim me opkoljava laœju, kuøa Izraelova prijevarom. Ali Juda joæ uvijek hoda prema Bogu, prema Svecu, koji je vjeran. Hos 12:6 “Tako se imaæ i ti vratiti k Bogu svojemu. Çini ljubav i pravicu! Uzdaj se vazda u Boga svojega!” Joe 2:23 I vi, djeco Siona, radujte se i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu, jer vam daje daœd u pravoj mjeri, spuæta vam daœd rani i kasni kao prije. Amo 4:12 “Zato øu ti sad, Izraele, tako uçiniti zato, jer øu ti tako uçiniti, popravi se, Izraele, da izaåeæ u susret Bogu svojemu!” Jon 2:2 I Jona se pomoli u utrobi ribe Gospodu, Bogu svojemu, Jon 3:10 Kada Bog vidje djela njihova, da senaimeokaniæesvojegazlaputa,tadase saœali Bogu zbog nesreøe, kojom im je bio zaprijetio, i ne uçini je. Mih 7:17 Lizat øe prah kao zmije, kao crvi na zemlji! Dræøuøi predat øe se zajedno sa svojim tvråavama, uplaæeni pribliœit øe se Gospodu, Bogu naæemu, i tebe øe se bojati!” Mal 3:14 Govorite: ‘Bogu sluœiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist, æto drœimo zapovijedi njegove? Æto u œalosti hodimo pred Gospodom nad vojskama? Mal 3:18 Tada øete opet vidjeti razliku izmeåu pravednika i bezboœnika, izmeåu onoga, koji sluœi Bogu, i onoga, koji mu ne sluœi. Mat 4:10 Tada mu zapovjedi Isus: “Odstupi, sotono! Stoji pisano: “Gospodinu, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedino sluœi!” Mat 6:24 Nitko ne moœe dva gospodara sluœiti. Ili øe na jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne moœete Bogu sluœiti i mamoni. Mat 19:26 A Isus ih pogleda i reçe Im: “Ljudima je to nemoguøe, a Bogu je sve moguøe.” Mat 22:21 Odgovoriæe mu: “Carev.” Tada im reçe: “Dajte dakle caru carevo i Bogu Boœje! Luk 1:47 I duh se moj raduje u Bogu, Spasitelju mojemu. Luk 2:14 “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje.” Luk 16:13 Ni jedan sluga ne moœe dva gospodara sluœiti: ili øe na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati, a drugoga zanemariti. Ne moœete sluœiti Bogu i bogatstvu.” Iva 3:21 A tko çini istinu, dolazi k svijetlu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu uçinjena.” Iva 4:20 Oci su se naæi klanjali Bogu tamo na gori, a vi kaœete, da je u Jerusalemu mjesto, gdje se mora klanjati Bogu.” Iva 4:20 Oci su se naæi klanjali Bogu tamo na gori, a vi kaœete, da je u Jerusalemu mjesto, gdje se mora klanjati Bogu.” Iva 5:18 Zato su joæ viæe gledah zidovi da ga ubiju, jer je ne samo prestupao subotu, nego je i Boga nazivao Ocem svojim i stim se gradio jednak Bogu. Iva 9:24 Tada dozvaæe opet çovjeka, koji je bio slijep, i rekoæe mu: “Podaj Bogu slavu! Mi znamo, da je ovaj çovjek grjeænik.” Iva16:2Izgonitøevasizsinagoga.Adolazi vrijeme, kad øe svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu çini sluœbu. Dje 5:29 A Petar i apostoli odgovoriæe: “Veøma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima. Dje 7:55 A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Boœju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu, Dje 7:56 I reçe: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina çovjeçjega gdje stoji s desne strane Bogu.” Dje 8:27 On ustade i poåe. I gle, çovjek Etiopljanin, dvoranin i dostojanstvenik Kandake, kraljice Etiopije, koji je bio nad svim riznicama njezinim, a bio je doæao u Jerusalem, da se Pokloni Bogu. Dje 11:17 Kad im dakle Bog dade isti dar kao i nama, koji vjerovasmo u Gospodina Isusa Krista: tko, sam ja da bih mogao zabraniti Bogu?” Dje 12:23 Ali ga odmah udari anåeo Gospodnji,jernedadeslaveBogu.Izjeden od crvi izdahnu. Dje 17:23 Jer prolazeøi i motreøi vaæe svetinje naåoh i œrtvenik, na kojem je bilo napisano: “Bogu nepoznatomu. Æto dakle ne znajuøi ætujete, to vam ja propovijedam. Dje 24:14 A ovo ti priznajem: Ja sluœim Bogu otaca svojih po nauci, koju oni nazivaju sljedbom. Ja vjerujem sve, æto je pisano u zakonu i u prorocima. Dje26:18Daimotvoriæoçi,daseobrateod tame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu, da prime oproætenje grijeha i baætinu meåu svetima po vjeri u mene.’ Dje 28:15 I odanle çuvæi braøa za nas izaåoæe nam u susret do Apijeva trga i Tri krçme. I kad ih vidje Pavao, dade hvalu Bogu i ohrabri se. Rim 1:8 Najprije dakle zahvaljujem Bogu svojemu po Isusu Kristu za sve vas, æto se vjera vaæa glasi po svemu svijetu. Rim 3:19 A znamo, da ætogod zakon govori, govori onima, koji su pod zakonom, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude podvrgnut Bogu; Rim 4:3 Jer æto kaœe pismo? Vjerova AbrahamBogu,iuraçunamuseupravdu.” Rim 4:20 U obeøanje Boœje ne posumnja nevjerovanjem, nego ojaça u vjeri i dade slavu Bogu, Rim 5:11 A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po Gospodinu svojemu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje. Rim 6:10 Jer æto umrije, grijehu umrije jedanput, a æto œivi, Bogu œivi. Rim 6:11 Tako i vi drœite sebe, da ste mrtvi grijehu, a œivi Bogu, u Kristu Isusu Gospodinu naæemu. Rim 6:13 Niti dajite udova svojih grijehu za oruœje nepravde, nego dajite sebe Bogu, kao koji ste uskrsnuli na œivot od mrtvih, i udove svoje Bogu za oruœje pravde. Rim 6:13 Niti dajite udova svojih grijehu za oruœje nepravde, nego dajite sebe Bogu, kao koji ste uskrsnuli na œivot od mrtvih, i udove svoje Bogu za oruœje pravde. Rim 6:17 A hvala Bogu, æto ste bili robovi grijehu, ali posluæaste od srca ono pravilo nauke, kojemu ste predani. Rim 7:4 Dakle, braøo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Kristovim, da budete drugoga, onoga, æto uskrsnu od mrtvih, da plod donesemo Bogu. Rim 8:7 Jer mudrost tijela neprijateljstvo je Bogu,jersenepokoravazakonuBoœjemu, a niti moœe. Rim 8:8 A koji su u tijelu, ne mogu ugoditi Bogu. Rim 8:34 Tko øe osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa joæ i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara. Rim 10:1 Braøo, œelja je mojega srca i molitva Bogu za spasenje njihovo. Rim 11:2 Nije odbacio Bog naroda svojega, æto ga je naprijed izabrao. Ili ne znate, æto veli Pismo o Iliji, kako se tuœi Bogu na, Izraela? Rim 11:30 Jer kao æto ste i vi nekada bili nepokorniBogu,asadstepostiglimilosråe zbog njihove nepokornosti. Rim 12:1 Zaklinjem vas dakle, braøo, milosråem Boœjim, da prikaœete tjelesa svoja za œrtvu œivu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaæa sluœba Boœja bude duhovna. Rim14:6Kojinadanpazi,zbogGospodina pazi; i koji jede, zbog Gospodina jede, jer zahvaljuje Bogu. I koji ne jede, zbog Gospodina ne jede, i zahvaljuje Bogu. Rim14:6Kojinadanpazi,zbogGospodina pazi; i koji jede, zbog Gospodina jede, jer zahvaljuje Bogu. I koji ne jede, zbog Gospodina ne jede, i zahvaljuje Bogu. Rim 14:12 Tako øe dakle svaki od nas dati Bogu raçun za sebe. Rim 14:18 Jer tko u ovome sluœi Kristu, ugodan je Bogu i mio ljudima. Rim 16:27 Jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu, njemu çast i slava u vijeke vjekova! Amen. 1Ko 1:14 Hvala Bogu, æto nikoga od vas nijesam krstio, osim Krispa i Gaja, 1Ko 2:11 Jer tko od ljudi zna, æto je u çovjeku, osim duha çovjeçjega koji je u njemu? Tako i u Bogu æto je, nitko ne zna, osim Duha Boœjega. 1Ko8:8AjelonasnepreporuçujeBogu,jer niti æto gubimo, ako ne jedemo, niti æto dobijemo, ako jedemo, 1Ko 10:5 Ali veøina od njih nije bila po volji Bogu, jer su bili pobijeni u pustinji, 1Ko 10:20 Ali æto œrtvuju neznaboæci, zlim duhovima œrtvuju, a ne Bogu. A ja neøu, da vi budete zajedniçari s zlim duhovnima. 1Ko 14:2 Jer koji govori jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu, je nitko ne razumije, a Duhom govor tajne. 1Ko 15:24 Onda svræetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. 1Ko 15:57 A Bogu hvala, koji nam dade pobjedu po Gospodinu naæemu Isusu Kristu. 2Ko 1:20 Jer koliko je obeøanja Boœjih, naælo je u njemu svoj da, i u njemu je Amen Bogu na slavu po nama. 2Ko 2:14 A hvala Bogu, koji nam svagda daje pobjedu u Kristu Isusu, i po nama javlja miris poznanja svojega na svakom mjestu. 2Ko 2:15 Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i meåu onima, koji se spasavaju, i meåu onima, koji ginu. 2Ko 5:11 Znajuøi dakle strah Gospodnji ljude svjetujemo, a Bogu smo poznati; a nadam se, da smo i u vaæim savjestima poznati. 2Ko 7:9 Sad se radujem, ne æto ste bili œalosni, nego æto se oœalostiste na

33
pokajanje; jer se oœalostiste po Bogu, da od nas ni u çemu ne ætetujete. 2Ko 7:10 Jer œalost, koja je po Bogu, raåa stalno spasonosno pokajanje, a œalost svijeta rada smrt. 2Ko7:11Jer,gle,upravoto,ætosepoBogu oœalostiste, koliko uçini staranje meåu vama, pa opravdanje, pa Œaljenje, pa strah, pa çeœnju, pa revnost, pa pomirenje: u svemu pokazaste, da ste çisti u toj stvari. 2Ko 9:15 Hvala Bogu na njegovu neiskazanom daru! 2Ko 10:4 Jer oruœje naæe borbe nije tjelesno nego silno po Bogu za ruæenje utvrda, da odbacujemo mudrovanje, 2Ko 13:7 A molimo se Bogu, da vi ne çinite nikakva zla, ne da se mi prokuæani pokaœemo, nego da vi dobro çinite, a mi da smo kao neprokuæani. Gal 1:10 Jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi, ili mi je do toga, da se dopadnem Bogu? Ili zar nastojim da ugaåam ljudima? Kad bih joæ ljudima ugaåao, ne bih bio sluga Kristov Gal 2:19 Jer ja sam po zakonu umro zakonu, da œivim Bogu; s Kristom sam pribijen na kriœ. Gal 3:6 Kao æto Abraham vjerova Bogu, i uraçuna mu se u pravdu. Gal 4:7 Tako viæe nijesi rob, nego sin; a ako si sin i baætinik po Bogu. Efe 3:9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio; Efe 4:24 I obuçete novoga çovjeka, koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine. Efe 5:2 I œivite u ljubavi kao æto je i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i œrtvu Bogu na ugodni miris! Efe 5:20 Zahvaljujuøi svagda za sve u ime Gospodina naæega Isusa Krista Bogu i Ocu! Flp 2:6 Koji kad je bio u obliçju Boœjemu, nije drœao za otimaçinu, da bude jednak Bogu, Flp 3:3 Jer mi smo obrezani, koji duhom Bogu sluœimo i hvalimo se u Kristu Isusu, a ne uzdamo se u tijelo, Flp 4:6 Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za æto, nego u svemu molitvom i proænjom sa zahvalom neka se javljaju Bogu potrebe vaæe! Flp 4:20 A Bogu i Ocu naæemu slava u vijeke vijeka! Amen. Kol 1:12 Zahvaljujuøi Bogu Ocu, koji nas çini sposobnima, da budemo subaætinici svetih u svijetlu; Kol 1:19 Jer se je dopalo Bogu, da u njemu stanuje sva punina, Kol 3:3 Jer umrijeste, i vaæ je œivot skriven s Kristom u Bogu. Kol 3:16 Rijeç Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti uçeøi i opominjuøi jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajuøi u srcima svojim Bogu. Kol 3:17 I sve ætogod çinite rijeçju ili djelom, sve çinite u ime Gospodina Isusa Krista, zahvaljuj uøi Bogu Ocu po njemu. 1So 1:9 Jer oni obznanjuju za nas, kakav smo ulazak imali k vama, i kako ste se obratili k Bogu od idola, da sluœite Bogu œivomu i Istinitomu, 1So 1:9 Jer oni obznanjuju za nas, kakav smo ulazak imali k vama, i kako ste se obratili k Bogu od idola, da sluœite Bogu œivomu i Istinitomu, 1So 2:4 Nego kako nas je okuæao Bog za dostojne, da nam povjeri evanåelje, tako govorimo, ne da ljudima ugaåamo, nego Bogu, koji kuæa srca naæa. 1So 2:15 Koji ubiæe i Gospodina Isusa, i proroke, i nas progoniæe, i Bogu se ne mile, i svima se ljudima protive, 1So 3:9 Jer kakvu zahvalu moœemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost, kojom se radujemo zbog vas pred Bogom svojim? 1So 4:1 Uostalom dakle, braøo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu, kao ætostenauçiliodnas,kakovamtrebaœivjeti i ugaåati Bogu, da tako i œivite, da sve viæe napredujete. 2So 2:13 A mi smo duœni svagda zahvaljivatiBoguzavas,braøoljubljenaod Gospodina, æto vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posveøenjem Duha i vjerom istine, 1Ti 1:17 A kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu çast i slava u vijeke vjekova! Amen. Heb 6:18 Da bi u dvjema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguøe prevariti, imali jaku utjehu mi, koji smo pribjegli,daseuhvatimozanadu,kojanam je dana, Heb 7:19 Jer zakon nije niæta usavræio, ali je uveo bolju nadu, po kojoj se pribliœujemo k Bogu. Heb7:25Zatoimoœeuvijekspasitione,koji po njemu dolaze k Bogu, kad svagda œivi, da ih zagovara. Heb 9:14 Koliko øe viæe krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, oçistiti savjest naæu od mrtvih djela, da sluœimo Bogu œivomu! Heb 9:14 Koliko øe viæe krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, oçistiti savjest naæu od mrtvih djela, da sluœimo Bogu œivomu! Heb 10:12 A on prinesavæi jednu œrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu, Heb 11:4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju œetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedoçanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoçi za dare njegove, i po njoj on mrtav joæ govori, Heb11:5VjerombiHenokprenesen,dane vidismrti,inenaåese,jergaBogpremjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedoçanstvo, da je ugodio Bogu. Heb 11:6 A bez vjere nije moguøe ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoøe da doåe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaøa onima, koji ga traœe, Heb 11:6 A bez vjere nije moguøe ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoøe da doåe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaøa onima, koji ga traœe, Heb 12:23 I crkvi prvoroåenaca, koji su napisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savræenih pravednika, Heb 12:28 Zato jer primamo kraljevstvo nepokolebljivo,dajmohvaluinjomsluœimo ugodno Bogu s poætovanjem i sa strahom! Heb 13:15 Po njemu dakle prinosimo svagda Bogu œrtvu zahvalnu, to jest, plod usana, koje priznaju ime njegovo! Heb 13:16 A dobro çiniti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim œrtvama ugaåa Bogu! Jak 2:23 I ispuni se Pismo, koje govori: “Abraham vjerova Bogu, i uraçuna mu se u pravdu”, i “prijatelj Boœji” nazva se. Jak 4:4 Preljuboçinci, ne znate li, da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Tko dakle hoøe da bude prijatelj svijetu, postao je neprijatelj Boœji. Jak 4:7 Pokorite se dakle Bogu, a protivite se åavlu, i pobjeøi øe od vas! Jak 4:8 Pribliœite se k Bogu, d on øe se pribliœiti k vama. Oçistite ruke, grjeænici, i çistite srca, vi ljudi s dvije duæe! 1Pe2:5Isamisekaoœivokamenjeuzidajte kaoduhovnihramzasveøeniætvosveto,da prinosite œrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 1Pe 3:18 Jer je i Krist jedanput za grijehe naæe umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduæe tijelom, ali oœivljen Duhom. 1Pe 3:21 Sliçno i vas sada spasava krætenje, koje nije pranje tjelesne neçistoøe, nego molitva k Bogu za dobru savjest po uskrsnuøu Isusa Krista, 1Pe 3:22 Koji je, otiæavæi na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anåeli i vlasti i sile. 1Iv4:15Tkogodprizna,dajeIsusSinBoœji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 1Iv 5:10 Tko vjeruje u Sina Boœjega, ima svjedoçanstvo Boœje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, uçinio ga je laæcem; jer ne vjerova u svjedoçanstvo, koje svjedoçi Bog za Sina svojega. Jud 1:1 Juda, sluga Isusa Krista, a brat Jakovljev, pozvanima, koji su ljubljeni u Bogu Ocu i çuvani za Isusa Krista. Jud 1:25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju naæemu, po Isusu Kristu, Gospodinu naæemu, çast i slava, vlast i moø prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen. Otk 1:6 I uçinio nas kraljevstvom i sveøenicima Bogu i Ocu svojemu: “Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen, Otk 5:9 I pjevahu pjesmu novu govoreøi: “Dostojan si da uzmeæ knjigu i da otvoriæ peçate njezine, jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga plemena i jezika i puka i naroda; Otk 5:10 I uçinio si ih Bogu naæemu kraljevstvo i sveøenike, i kraljevat øe na zemlji.” Otk 7:12 Govoreøi: “Amen! Blagoslov i slava i mudrost i hvala i çast i sila i jakost Bogu naæemu u vijeke vjekova! Amen.” Otk 11:16 I dvadeset i çetiri starjeæine, koje sjeåahu pred Bogom na prijestoljima svojim, padoæe na lica svoja i pokloniæe se Bogu Otk 12:5 I rodi muæko, sina, koji øe vladati svim narodima ætapom gvozdenim; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. Otk 14:4 Ovo su, koji se ne okaljaæe sa œenama, jer su djevci [nevini]. Ovi prate Janje, kamogod ono poåe. Ovi su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i Janjetu. Otk 19:4 I padoæe dvadeset i çetiri starjeæine i çetiri biøa, i pokloniæe se Bogu, koji sjeåaæe na prijestolju, i rekoæe: “Amen! Aleluja!” Otk 19:10 I padoh pred noge njegove, da mu se poklonim, i reçe mi: “Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i braøa tvoja, koja imaju svjedoçanstvo Isusovo. Bogu se klanjaj!” Jer je svjedoçanstvo Isusovo duh proroçanstva. Otk22:9Ireçemi:“Nemoj,jersamijasluga

34
kao i ti i brada tvoja proroci i oni, koji drœi rijeçi knjige ove. Bogu se klanjaj!” BOJ 28 Pst 15:1 Poslije tih dogaåaja doåe rijeç Gospodnja Abramu u jednom viåenju ovako: “Ne boj se, Abrame, ja sam ætit tvoj; plaøa tvoja bit øe vrlo velika.” P.Zk 6:2 Boj se Gospoda, Boga svojega, i drœi zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unuçad tvoja, sve dane œivota svojega, da œiviæ dugo! P.Zk 6:13 Boj se Gospoda, Boga svojega! Sluœi mu i kuni se samo njegovim imenom! 2Sa 5:2 Veø prije, kad je joæ Saul bio kralj nas, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kuøi dovodio Izraela. Tebi je obeøao Gospod: “Ti øeæ pastiriti narod moj Izraela, i ti øeæ biti knez nad Izraelom!” Psl 18:39 Jer ti me naoruœa snagom za boj: “koji se staviæe protiv mene, ti ih primora na koljena preda me. Psl 44:9 Ali sad si nas posve odbacio i posramio nas; nijesi iæao s vojskama naæim u boj. M.Iz 3:7 Ne drœi sam sebe mudrim, boj se Gospoda i kloni se zla! M.Iz 24:21 Sine moj, boj se Gospoda i kralja, i ne mijeæaj se s buntovnicima: Iza 40:9 Uzaåi na visoku goru, Sione, kao glasnik radosti, i podigni moøno glas svoj kao glasnik radosti, Jerusaleme! Podigni ga, ne boj se, objavi gradovima Judinim: “Evo, tu je Bog vaæ!” Iza 41:14 Ne boj se, crviøu Jakovljev, ljudi Izraelovi. Ja ti pomaœem”, – govori Gospod – “spasitelj je tvoj Svetac Izraelov. Iza 43:1 Ali sada ovako veli Gospod, Stvoritelj tvoj, Jakove, tvorac tvoj, Izraele: “Ne boj se, jer sam te otkupio, pozvao sam te po imenu: Moj si! Iza 43:5 Ne boj se, jer sam ja s tobom! Od istoka dovodim djecu tvoju, od zapada skupljam te. Iza 54:4 Ne boj se; jer se neøeæ osramotiti! Ne stidi se; jer se ne trebaæ zacrvenjeti, jer øeæ zaboraviti sramotu mladosti svoje i prijekora udoviætva svojega neøeæ se viæe sjeøati. Jer 8:6 Pazim i sluæam: æto nije pravo, govore; nitko se ne kaje za zloøu svoju, da kaœe: ‘Æto sam skrivio?’ Svi trçe od toga tako brzo kao konj, kad nagne u boj. Dan 10:12 Tada mi reçe: ‘Ne boj se Daniele, jer odmah prvoga dana kad si se trudio, da dobijeæ pouku, i kad si se ponizio pred Bogom svojim bile su usliæene molbe tvoje. Ja dolazim na molitvu tvoju. Sef 3:16 U onaj øe se dan reøi Jerusalemu: “Sione, ne boj se! Nemoj da ti klonu ruke! Mat 1:20 Dok se je on bavio s tom miælju, javi mu se u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Josipe,sineDavidov,nebojseuzetiksebi Mariju, œenu svoju; jer æto se je zaçelo u njoj, od Duha je Svetoga. Luk 5:10 Isto tako i Jakova i Ivana, sinove Zebedejeve, koji su bili drugovi Simonovi. Tada reçe Isus Simonu: “Ne boj se! Od sad øeæ ljude loviti.” Luk 12:32 Ne boj se, malo stado; jer je bila volja Oca vaæega, da vam dadne kraljevstvo. Iva 12:15 “Ne boj se, køeri sionska! Evo, kralj tvoj dolazi, sjedi na mladetu magariçinu.” Rim 11:20 Dobro. Zbog nevjerstva odlomiæe se, a ti stojiæ zbog vjere. Ne ponosi se, nego se boj! Rim 13:4 Jer je sluga Boœji tebi za dobro. Ako li zlo çiniæ, boj se; jer uzalud ne nosi maça, jer je sluga Boœji, i kazni onoga, koji zlo çini. 1Ko 14:8 Jer ako truba dadne nejasan glas, tko øe se spremiti na boj? 1Ti 1:18 Ovu zapovijed predajem ti, sine Timoteju, po prijaænjim proroçanstvima za tebe, da bijeæ u njima dobar boj, 2Ti 4:7 Dobar sam boj vojevao, trku svræio, vjeru oçuvao. Otk 1:17 I kad Ka vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav. I metnu desnicu svoju na me govoreøi: “Ne boj se, ja sam prvi i posljednji, Otk 2:10 Niæta se ne boj od muka, æto te çekaju! Gle, åavao øe neke od vas baciti u tamnicu, da se iskuæate i imat øete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat øu ti vijenac œivota Otk16:14Tosunaimeduhoviåavolski,koji çine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoønoga. BOJA Job 38:23 Koju sam priçuvao za vrijeme nevolje, za dan boja i rata? M.Iz 21:31 Konj se oprema za dan boja; ali pobjeda dolazi od Gospoda. BOJALI 3 Ezr 9:4 Tada se skupiæe oko mene svi, koji susebojalizapovijediBogaIzraelovazbog opaçine onih, koji se vratiæe iz ropstva. A ja ostadoh sjedeøi duboko potresen do veçernje œrtve. Psl 130:4 Ali je u tebe opraætanje, da bi te se bojali. Iva 9:22 Ovo rekoæe roditelji njegovi, jer su se bojali Œidova, jer su se veø bili dogovorili Œidovi, da se svaki, koji bi ga priznao za Krista, izopøi iz sinagoge. BOJAO 3 Izl 3:6 I nastavi on: “Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.” Tada Mojsije zakloni lice svoje; jer se je bojao gledati u Boga. Luk 2:25 Tada je bio u Jerusalemu çovjek po imenu Simeon. On je bio pravedan, koji se bojao Boga i çekao je utjehu Izraelovu, i Duh Sveti bio je u njemu. Luk 18:2 Recite im: “U jednom gradu bio je jedan sudac, koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. BOJAŒLJIVOSTI 1 2Ti 1:7 Jer nam Bog ne dade duha bojaœljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti. BOJATI 7 Psl 91:5 Ne trebaæ se bojati strahote noøne, niti strijele, æto leti danju. Psl 112:7 Ne treba se bojati zla glasa, srce je njegovo mirno; on se uzda u Gospoda. Iza 59:19 Tada øe se na zapadu bojati imena Gospodnjega i na istoku slave njegove, jer øe kao plaha rijeka doøi on, kojega øe goniti dah Gospodnji. Jer 5:22 Mene se zar neøete bojati”, veli Gospod, “preda mnom zar neøete drhtati? Ja sam postavio moru pijesak za meåu, za vjeçitu ogradu, koju ne prekoraçuje nitko. Akoibude,nemoguniæta,akovaloviihuje, ne prelaze. Dan 6:26 Ovim izlazi od mene zapovijed, da se u svem podruçju vlasti moje ima svaki bojati i straæiti Boga Danielova, jer je on Bog œivi, koji ostaje dovijeka. Kraljevstvo se njegovo ne ukida nikada, i vlast njegova nema kraja. Mih 7:17 Lizat øe prah kao zmije, kao crvi na zemlji! Dræøuøi predat øe se zajedno sa svojim tvråavama, uplaæeni pribliœit øe se Gospodu, Bogu naæemu, i tebe øe se bojati!” Heb 13:6 Zato moœemo spouzdanjem govoriti:“Gospodinjemojpomoønik,ineøu se bojati; æto øe mi çiniti çovjek?” BOJE 8 Psl 15:4 U çijim oçima niæta ne vrijedi zlikovac,alikojiætujeonekojiseBogaboje, tko se kune na ætetu svoju i niæta ne nateœe, Psl 25:14 Koji ga se boje, to su pouzdanici Gospodnji; on im dade zavjet svoj, da im donese razboritost. Psl 31:19 Kako je velika dobrota tvoja, æto je çuvaæ za one, koji te se boje, æto je iskazujeæ onima, koji se kriju kod tebe od ljudi! Psl34:9Visvetinjegovi,bojteseGospoda, jer koji se boje Gospoda, ne trpe nikada oskudice. Psl 85:9 Spasenje njegovo, zaista, blizu je onih,kojigaseboje:zemljunaæuzapastøe sjajna sreøa. Psl 119:63 Prijatelj sam svima onima, koji te se boje i drœe propise tvoje. Luk 1:50 Milosråe njegovo traje kroz sve naraætaje onima, koji ga se boje. Dje 13:26 Ljudi braøo, sinovi roda Abrahamova, i koji se meåu vama boje Boga! Nama je poslana rijeç ovoga spasenja. BOJEØI 1 Kol 3:22 Sluge, pokoravajte se u svemu svojim tjelesnim gospodarima, ne sluœeøi im na oko, kao da ljudima ugaåate, nego u priprosta srce, bojeøi se Gospodina! BOJI 8 Job 2:3 Tada reçe Gospod Sotoni: “Jesi li opazio i slugu mojega Joba? Nema takva çovjeka na zemlji. Poæten je i pravedan, boji se Boga i kloni se oda zla. I premda si me nagovorio, da mu naækodim ni za æto, joæ je uvijek utvråen u svojoj poboœnosti.” M.Iz31:21Nebojisesnijegazakuøusvoju, sva çeljad njezina ima po dvoje haljine. M.Iz 31:30 Dragost vara, ljepota prolazi; œena, koja se boji Gospoda zasluœuje pohvalu. Iza 8:12 “Ne zovite urotom sve ono, æto ovaj narod zove urotom; i onoga, çega se on boji, ne bojte se i ne plaæite se! Iza 50:10 Tko se meåu vama boji Gospoda, taj sluæa glas sluge njegova, taj je iæao po mraku i bez svijetla, ali se je uzdao u ime Gospodnje, oslanjao se na Boga svojega. Iva 14:27 Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga, kao æto svijet daje. Neka se ne plaæi srce vaæe i neka se ne boji! 1Iv 4:18 U ljubavi nema straha, nego savræena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savræen u ljubavi. Otk 15:4 Tko da te se ne boji, Gospodine, i neslaviimetvoje?Jersitijedinisvet.Sviøe narodi doøi i pokloniti se pred tobom, jer se tvoji pravedni sudovi javiæe.” BOJIÆ 5 P.Zk 10:12 Dakle, Izraele! Æto iæte od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiæ Gospoda, Boga svojega, da hodiæ po svim putovima njegovim, da ga ljubiæ i sluœiæ Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i

35
svom duæom, Iza 51:12 “Ja, ja sam, koji vas tjeæim. Tko si ti, da se bojiæ smrtnih ljudi, djece çovjeçje, æto iæçeznu kao trava? Jer 2:19 Zloøa je tvoja, koja te kara, otpad je tvoj, koji te kazni. Upamti i vidi, lako je zlo i gorko, æto ostavljaæ Gospoda, Boga svojega, i ne bojiæ se mene!” veli Svemoguøi Gospod nad vojskama. Luk 23:40 A drugi ga je korio i govorio: “Zar se ne bojiæ Boga, kad i sam trpiæ jednaku kaznu? Rim 13:3 Jer vladaoci nijesu strah dobru djelu, nego zlu. A hoøeæ li da se ne bojiæ vlasti: çini dobro, i imat øeæ hvalu od nje; BOJIM 9 Psl 23:4 Moram li i putovati smrtnom dolinom: ne bojim se nesreøe, jer ti si s menom; ætap tvoj i palica tvoja, oni su, koji me tjeæe. Psl 27:1 Gospod je svjetlost moja i spasenje moje: “koga da se bojim? Gospodjezaætitnikœivotamojega:odkoga da predam? Psl 56:3 Ali neka je daleko od mene, da ih se bojim, jer u tebe se uzdajem! Psl 118:6 Kad je Gospod za me, ne bojim se niæta; æto mi moœe uçiniti çovjek? Iza 12:2 Gle, Bog je spasenje moje! Potpuno se uzdam i ne bojim se, jer mi je Gospod pobjeda i pjesma, Gospod! On mi je donio spasenje.” Dje 20:24 Ali ja svega se toga ne bojim i ne marim za svoj œivot, samo da svræim trku svoju i sluœbu, koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedoçim evanåelje milosti Boœje. 2Ko 11:3 Ali se bojim, da kao æto zmija Evu prevarilukavstvomsvojim,takoimislivaæe da se ne pokvare i odmetnu od iskrene odanosti prema Kristu. 2Ko 12:20 Jer se bojim, da kad doåem, da vas ne naåem, kakve hoøu, i da vi naåete mene, kakva neøete: da kako ne budu kod vas svaåe, zavisti, srdœbe, prkosi, opadanja, æaptanja, nadimanja, bune; Gal 4:11 Bojim se za vas, da nijesam moœda uzalud radio meåu vama. BOJITE 4 Luk 12:5 Pokazat øu vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moø baciti u pakao. Da, kaœem vam: Njega se bojte! Dje 13:16 Tada ustade Pavao i mahnuvæi rukom reçe: “Ljudi Izraelci i koji se bojite Boga, çujte. Rim 8:15 Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite, nego primiste Duha posinjenja, u kojem vapijemo: “Aba, Oçe!” Otk19:5Iglasizaåeodprijestoljagovoreøi: “Hvalite Boga naæega, sve sluge njegove, i koji ga se bojite, mali i veliki!” BOJMO Jer5:24Inekaœisebi:‘BojmoseGospoda, Boga svojega, koji daje daœd, rani i kasni daœd u pravo vrijeme; koji napaja njive, uzdrœava nam œetvu!’ Heb4:1Bojmosedakle,dakako,dokjejoæ ostavljeno obeøanje, da se ulazi u pokoj njegov, ne zakasni tko od vas! BOJNA Izl 32:17 Kad Joæua zaçu veliku viku naroda, reçe Mojsiju: “Vika je bojna u taboru.” Iza 40:10 Evo, svemoguøi Gospod dolazi kao pobjeditelj i miæica njegova dade mu pobjedu. Evo, plaøa njegova dokazi s njim! Bojna nagrada njegova ide pred njim. BOJNI 1 PNP 2:4 U vinarnicu on me vodi: kao bojni barjak njegov vije se nada mnom ljubav. BOJNO 2Ljt 35:21 A on posla k njemu poslanike i poruçi mu: “Æto ja imam s tobom, kralju Judin? Ne idem ja danas na tebe, nego na bojno mjesto, s kojim sam zaraøen, i Bog mi je zapovjedio da se poœurim. Proåi se raditi protiv Boga, koji je s menom, da te ne uniæ BOJTE 24 Izl 20:20 Mojsije reçe narodu: “Ne bojte se, jer Bog doåe samo, da vas stavi na kuænju i da strah pred njim uzdrœi budan u vama, da ne grijeæite.” L.Zk 25:17 Nitko neka ne zakida drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer ja sam Gospod, Bog vaæ! P.Zk 1:17 Budite nepristrani na sudu. Sasluæajte i maloga i velikoga. Ne bojte se nikoga, jer Boœje mjesto zastupa sudac. Ako li vam je koji pravni sluçaj preteœak, predloœite ga meni, da ga istraœim. P.Zk 31:6 Budite srçani i hrabri! Ne bojte se i Ne preplaæite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne puæta i ne ostavlja.” Psl 22:23 “Koji ætujete Gospoda, pjevajte mu hvalu! Vi iz roda Jakovljeva, çastite ga svi! Vi iz roda Izraelova, bojte ga se svi!” Psl34:9Visvetinjegovi,bojteseGospoda, jer koji se boje Gospoda, ne trpe nikada oskudice. Iza 8:12 “Ne zovite urotom sve ono, æto ovaj narod zove urotom; i onoga, çega se on boji, ne bojte se i ne plaæite se! Iza 35:4 Recite onima, koji su duhom klonuli: “Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaæ, osveta dolazi, plaøa Boœja, on øe sam doøi, da vas otkupi.” Iza44:8Nebojteseineplaæitese!Nijesam li ja to davno rekao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li bog osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga. Iza 51:7 Posluæajte me, koji teœite za spasenjem, ti narode u kojem stanuje zakon moj! Ne bojte se poruge ljudske, od psovanja njihova ne plaæite se! Zah 8:13 l kao æto ste prije bili kletva meåu narodima, kuøo Judina i kuøo Izraelova, tako øu vam sada pribaviti spasenje, da budete blagoslov. Ne bojte se, ohrabrite se! Mat 10:26 Ne bojte ih se dakle, jer nema niæta skriveno, æto se ne bi otkrilo, niæta tajno, æto se ne bi doznalo Mat 10:28 Ne bojte se onih, koji doduæe mogu ubiti tijelo, ali duæe ne mogu ubiti! Negosebojteonoga,kojimoœeduæuitijelo pogubiti u paklu! Mat 10:28 Ne bojte se onih, koji doduæe mogu ubiti tijelo, ali duæe ne mogu ubiti! Negosebojteonoga,kojimoœeduæuitijelo pogubiti u paklu! Mat 10:31 Ne bojte se dakle! Vi ste viæe vrijedni, negoli mnogi vrapci. Mat 14:27 A Isus im progovori odmah: “Utjeæite se! Ja sam. Ne bojte se!” Mat 28:10 Nato im reçe Isus: “Ne bojte se! Idite i javite braøi mojoj, neka idu u Galileju! Ondje øe me vidjeti.” Mar 16:6 A on im reçe: “Ne bojte se! Traœite Isus Nazareøanina, Razapetoga, uskrsnuo je, nije ovdje. Evo, ovdje je mjesto, kamo su ga bili poloœili. Luk 2:10 A anåeo im reçe: “Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja øe biti svemu narodu: Luk 12:4 Kaœem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih, koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu niæta uçiniti. Luk 12:5 Pokazat øu vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moø baciti u pakao. Da, kaœem vam: Njega se bojte! Luk 12:5 Pokazat øu vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moø baciti u pakao. Da, kaœem vam: Njega se bojte! 1Pe 2:17 Sve poætujte, braøu ljubite, Boga se bojte, kralja ætujte! Otk 14:7 I govoraæe velikim glasom: “Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer doåe ças suda njegova, i poklonite se onome, koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene.” BOJU 5 Izl 15:3 Jak je u boju Gospod, ime mu je Gospod! 2Sa 22:35 Ruku moju upravlja u boju, miæice moje zapeæe luk od mjedi. Psl 24:8 Tko je taj kralj pun slave? Gospod, Jaki, Junak! Gospod, Div u boju! Jer 13:23 Moœe li Crnac promijeniti boju na koœi svojoj ili ris æare svoje? Tada biste i vi joæ çinili dobro, koji ste se priviknuli na zlo. Heb 11:34 Ugasiæe silu ognjenu, utekoæe od oætrica maça, ojaçaæe od slabosti, postadoæe junaci u boju, rastjeraæe vojske tuåe; BOK 4 Iva 19:34 Nego jedan od vojnika probode mu bok kopljem, i odmah izaåe krv i voda. Iva 20:25 I rekoæe mu drugi uçenici: “Vidjeli smo Gospodina,” A on im reçe: “Dok ne vidim na rukama njegovim znaka od çavala,inemetnemprstasvojegaumjesto od çavla, i ne metnem ruke svoje u bok njegov, neøu vjerovati.” Iva 20:27 Potom reçe Tomi: “Metni prst svoj ovamo, i vidi ruke moje, i pruœi ruku svoju, i metni u bok moj, i ne budi nevjeran, nego vjeran!” Dje 12:7 I gle, anåeo Gospodnji pristupi, i svjetlost obasja po sobi, i gurnuvæi Petra u bok probudi ga i reçe: “Ustani brœe!” I spadoæe mu lance s ruku. BOKOVE 2 Izl 12:11 Ovako ga imate jesti: Imajte bokove opasane, obuøu na nogama i ætap u ruci i jedite ga u hitnji; to je paæa Gospodnja. Efe 6:14 Stojte dakle opasavæi bokove svojeistinom,iobukavæiseuokloppravde, BOL 7 Job 16:6 Ali ako govorim, neøe odlahnuti bol moja; ako li prestanem, hoøe li otiøi od mene? Psl 16:9 Tomu se raduje srce moje i veseli se duh moj; i bol øe moja poçivati u sigurnosti. Psl 73:14 Zato me svaki dan pogaåalo zlo, svako se jutro iznova podizala bol moja. M.Iz 14:10 Srce samo pozna vlastiti bol svoju; u radost njegovu ne umijeæa se tuåin. M.Iz 17:25 Lud sin briga je ocu svojemu i gorka bol materi svojoj. Jer 15:18 Zaæto da vjeçno traje bol moja, i zaæto je huda rana moja, te neøe da se iscijeli?Tisimipostaokaovaravpotok,kao voda, na koju se ne moœeæ osloniti.

36
1So5:3Jerkadreknu:Mirisigurnost!onda øe iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu œenu, i neøe uteøi. BOLA 1Sa2:5Morajusitiunajamiøizakruh,atko je gladovao, ima sad previæe. Sedmero djece imat øe, koja je bila neplodna, a koja je imala djece, izdisat øe od bola. BOLESNA Iza 1:6 Posve je bolesna glava i posve je iznemoglo srce. Od pete do glave nema niæta zdrava na tebi, samo uboj, modrice i rane svjeœe. Nije ih se iscijedilo, ni zavilo, ni uljem ublaœilo. 2Ti 4:20 Erast je ostao u Korintu. A Trofima sam ostavio u Miletu bolesna. BOLESNE 2 Mat 10:8 Lijeçite bolesne, diœite mrtve çistite gubave i izgonite åavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite! U pratnji Isusovoj. Prispodoba o sijaçu. Roåaci Isusovi. Bura na moru. Iscjeljenje opsjednutoga iz Gadare i bolesne œene. Køi Jairova. BOLESNI 2 Mat 9:12 Isus je to çuo i reçe: “Ne trebaju zdravi lijeçnika, nego bolesni. 1Ko 11:30 Zato su meåu vama mnogi slabi i bolesni, i preminuæe mnogi. BOLESNIÇKOJ 1 Psl 41:3 Na bolesniçkoj postelji krijepi ga Gospod; svu postelju njegovu mijenjaæ mu, kad je bolestan. BOLESNIH 1 Eze 34:4 Slabih œivotinja ne krijepite, bolesnih ne lijeçite, ranjenih ne zavijate, odagnalih ne dovodite natrag, izgubljenih ne traœite, nego ih gazite œestinom i silom. BOLESNIKA Mar 6:5 Nije mogao ondje nijednoga çuda da uçini, osim æto je metnuo ruke svoje na nekoliko bolesnika i iscijelio ih. Iva 4:54 To je bilo drugo çudo, koje uçini Isus iza svojega povratka iz Judeje u Galileju. Iscjeljenje bolesnika kod kupelji. Isus pravi Sin Boœji. Jak5:15Imolitvavjerespasitøebolesnika, i podignut øe ga Gospodin; i ako je uçinio grijehe, oprostit øe mu se. BOLESNIKE 3 Isus iscjeljuje gubavaca, slugu satnikova, punicu Petrovu, neke bolesnike i opsjednute. Mar 16:18 Uzimat øe zmije u ruke. I ako otrov smrtonosan popiju, neøe im nauditi. Na bolesnike metat øe ruke, i oni øe ozdravljati. Luk 10:9 Iscjeljujte bolesnike, æto su ondje, i navijestite; Kraljevstvo Boœje pribliœilo se vama. BOLESNO Mal 1:8 Kad donosite slijepo œivinçe na œrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga namjesniku svojemu, hoøe li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?”, veli Gospod nad vojskama. Mat 6:23 Ako li je oko tvoje bolesno, onda je sve tijelo tvoje u tami. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako velika bit øe onda tama! BOLEST 5 Psl35:13Aja?–Kadihsruæibolest,bilaje vreøa odjeøa moja; muçio sam sebe postom i molio sam se duboko prignut. Zah 11:17 Teæko loæemu pastiru, koji ostavlja ovce! Suha bolest neka doåe na miæicu njegovu i na desno, oko njegovo! Neka usahne miæica njegova, neka se ugasi oko njegovo!” Mat 10:1 On pozva k sebi svojih dvanaest uçenika i dade im vlast da izgone duhove neçiste i da lijeçe svaku bolest i svaku nemoø. Luk 9:1 On sazva dvanaestoricu i dade im moø i vlast nad svima zlim duhovima i da iscjeljuju od bolest;. Iva 5:4 Jer je anåeo Gospodnji silazio u odreåeno vrijeme u kupelj i zaljuljao vodu. Tko je tada najprije siæao u zaljuljanu vodu, ozdravio bi makar kakva bolest bila na njemu. BOLESTAN 3 Psl 41:3 Na bolesniçkoj postelji krijepi ga Gospod; svu postelju njegovu mijenjaæ mu, kad je bolestan. Mat 25:36 Go, i zaodjeli ste me. Bio sam bolestan, i pohodili ste me, u tamnici, i doæli ste k meni. Iva 11:3 Tada mu poruçiæe sestre njegove: “Gospodine, evo, koga ljubiæ, bolestan je.” BOLESTI 2 Psl 103:3 On je, koji ti opraæta za sva zlodjela, koji ozdravlja sve bolesti tvoje, Mat 4:24 Glas o njemu raæirio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve, koji su trpjeli od razliçitih bolesti i muka, i opsjednute, mjeseçnjake i uzete, i on ih je izlijeçio. BOLI 6 Psl 31:10 Jer iæçezava œivot moju boli, godine moje u uzdisanju; iscrpla se snaga moja od zlodjela mojih, i kosti moje usahnuæe. Jer 8:18 “Bez spasenja”. Nevolja navaljuje na me, moje srce u meni puno je boli! Jer 31:13 Sada se veseli djevojka u kolu, mladiø i starac zajedno. “Promjenjujem œalost njihovu u radost, nakon boli dajem im utjehu i veselje. Mat 8:17 Tako se je imala ispuniti rijeç proroka Izaije, koji veli: “On uzima naæe nemoøi i nosi naæe boli.” Rim 9:2 Da mi je vrlo œao, i srce me boli bez prestanka. Otk 21:4 I otrt øe Bog svaku suzu od oçiju njihovih, i smrti neøe biti viæe, ni tuge, ni vike, ni boli neøe biti viæe, jer prvo proåe.” BOLJELO Job 30:25 Zaista, plakao sam, ako je drugima bilo zlo; srce me je boljelo za siromahom. Jer 5:3 Nijesu li oçi tvoje, Gospode, upravljene na poæteno biøe? Udarao si ih, ali ih nije boljelo, predao si ih uniætenju, ali oni neøe da prime stegu, tvråe im je çelo od kamena, i neøe da se obrate. BOLJEMU Heb 6:9 Ali od vas, ljubljeni, nadamo se boljemu i æto je blizu spasenju, ako i govorimo tako. BOLJI 7 1Sa 15:28 Samuel mu reçe: “Gospod je danas oduzeo od tebe kraljevstvo Izraelovo i dao ga drugome, koji je bolji od tebe. Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuøe gdje drugdje; na pragu u kuøi Boga mojega stajati draœe mi je, nego biti gost u æatorima bezboœnika. M.Iz 16:32 Bolji je strpljiv çovjek nego ratni junak; tko svlada samoga sebe, veøi je nego osvojitelj gradova. M.Iz 17:1 Bolji je komad suha kruha s mirom, nego kuøa puna œrtvenog mesa sa svaåom. M.Iz 19:1 Siromah, koji hodi u neduœnosti svojoj, bolji je nego jedan, koji govori naopako i ludo. M.Iz 27:5 Bolji je javni ukor nego tajna ljubav. M.Iz 27:10 Ne ostavljaj prijatelja svojega i prijatelja oca svojega i ne idi u kuøu brata svojega u dan nesreøe tvoje; jer bolji je susjed u blizini nego brat u daljini. BOLJIM Heb 9:23 Tako dakle treba da se slike nebeskih stvari çiste, ali same nebeske stvari boljim œrtvama od ovih. BOLJOM Heb 11:16 Ali sad teœe za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad. BOLJU 2 Heb 7:19 Jer zakon nije niæta usavræio, ali je uveo bolju nadu, po kojoj se pribliœujemo k Bogu. Heb 11:4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju œetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedoçanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoçi za dare njegove, i po njoj on mrtav joæ govori, BOLNA PNP 2:5 Krijepi me groœåem, razblaœuje me jabukama, jer sam bolna od ljubavi. BOLOVA Iza 53:3 Prezren je bio, posljednji od ljudi, çovjek bolova, viçan patnjama, kao jedan, od koga çovjek zaklanja lice svoje, tako je bio prezren, i nijesmo ga cijenili. BOLOVALA Mat 9:20 Tada œena, koja je veø dvanaest godina bolovala od teçenja krvi, pristupi otraga i dotaçe se skuta haljine njegove. BOLOVI 5 Iza 13:8 Oni su smeteni, grçevi ih i bolovi napadaju, svijaju se kao œena porodilja i jedan se koçi na drugoga. Od plamenoga rumenila œare se lica njihova. Iza 21:3 Zato su bedra moja puna grçeva. Bolovi me obuzimaju kao bolovi porodilje. Zagluæen sam od onoga, æto çujem. Zbunjen sam od onoga, æto vidim. Iza 21:9 I eto, dolazi povorka momçadi na konju, dva reda konjanika.” On povika i reçe: “Pade, pade Babil Iza 21:3 Zato su bedra moja puna grçeva. Bolovi me obuzimaju kao bolovi porodilje. Zagluæen sam od onoga, æto çujem. Zbunjen sam od onoga, æto vidim. Iza 21:9 I eto, dolazi povorka momçadi na konju, dva reda konjanika.” On povika i reçe: “Pade, pade Babil Iza 66:7 Prije nego doåu bolovi, on øe poroditi. Prije nego ga uhvate muk, on øe roditi djeçaka. Mih 4:9 Ali sada – æto viçeæ tako glasno? – Nema li kralja u tebi! Je li mrtav tvoj savjetnik, da te obuzeæe bolovi kao œenu, æto raåa? BOLOVIMA Pst 3:16 Œeni reçe: “Mnoge øu ti muke umnoœiti, kad zatrudniæ. U bolovima øeæ raåati djecu, a ipak øeæ œudjeti muœa svojega, koji øe ti biti gospodar.” Iza 66:8 Tko je çuo tako æto? Tko je vidio tako æto? Moœe li zemlja u jedan dan doøi nasvijet?Moœelisenarodroditiujedanput, a ipak øe Sion leœati u bolovima i zajedno raåati djecu. BOLUJE 2 1Ti 6:4 Taj se je naduo i ne zna niæta, nego boluje od zapitkivanja i praznih prepiranja,

37
oda æto postaje zavist, svaåa, psovke, zle sumnje, Jak 5:14 Boluje li tko meåu vama? Neka dozove sveøenike crkve, i neka mole nad njim maœuøi ga uljem u ime Gospodnje! BOŒANSKA Eze 1:1 U tridesetoj godini, u çetvrtom mjesecu, peti dan toga mjeseca, kad sam boravio meåu zarobljenicima na rijeci Kebaru, otvori se nebo i vidjeh viåenja boœanska. BOŒANSKE 1 2Pe 1:4 Po tom nam je dao dragocjena i najveøa obeøanja, da po njima budete dionici boœanske naravi, jer ste utekli od pogubne poœude svijeta. BOŒANSTVA Kol 2:9 Jer u njemu stanuje sva punina Boœanstva bivstveno; BOŒANSTVENA 2Pe 1:3 Boœanstvena sila njegova darovala nam je sve, æto sluœi za œivot i poboœnost, poznavanjem onoga, koji nas pozva slavom i moøi. BOŒANSTVO Rim 1:20 Jer æto se na njemu ne moœe vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vjeçna sila i boœanstvo, te nemaju izgovora. BOŒE 86 Pst 24:12 Tada se on pomoli: “Gospode, Boœe Abrahama, gospodara mojega, daj mi sreøu danas i iskaœi milost Abrahamu, gos-podaru mojemu! 2Ljt 6:41 I tako, Gospode, Boœe moj, podigni se prema poçivaliætu svojemu, ti sam i silni kovçeg tvoj! Neka su sveøenici tvoji, Gospode, Boœe moj, obuçeni u spasenje, i poboœnici tvoji neka se obraduju u sreøi! 2Ljt 6:41 I tako, Gospode, Boœe moj, podigni se prema poçivaliætu svojemu, ti sam i silni kovçeg tvoj! Neka su sveøenici tvoji, Gospode, Boœe moj, obuçeni u spasenje, i poboœnici tvoji neka se obraduju u sreøi! Ezr 9:13 Poslije svega toga, æto doåe na nas zbog zlih djela naæih i velike krivnje naæe – premda si nas, Boœe naæ, kaznio manje, nego æto su to opaçine naæe zasluœile, i ostavio si nam ovaj ostatak –, Psl 3:7 Digni se, Gospode, pomozi mi, Boœe moj! Ti razbi vilicu svima neprijateljima mojim, polomi zube bezboœnicima. Psl 4:1 Kad zovnem, usliæi me, Boœe spasenja mojega! Ti si mi uvijek pomogao u tjeskobi; smiluj ml se, usliæi molitvu moju! Psl 7:9 Neka se dokrajçi zloøa bezboœnika, a pravednika potpomozi, jer ispitujeæ srca i bubrege, pravedni Boœe! Psl 10:12 Ustani, Gospode i Boœe, digni ruku; ne zaboravi siromaha! Psl 18:2 Gospode, hridino moja, tvråavo moja, Spasitelju moj! Boœe moj, braniæte moje, u koje se zaklanjam! Ætite moj, rog spasenja mojega, grade moj! Psl 18:28 Ti rasvjetljujeæ svjetionik moj, Gospode; Boœe moj, prosvijetli tamu moju! Psl 22:1 Boœe moj, Boœe moj! Zaæto si me ostavio? Daleko su od spasenja mojega rijeçi vapaja mojih. Psl 22:1 Boœe moj, Boœe moj! Zaæto si me ostavio? Daleko su od spasenja mojega rijeçi vapaja mojih. Psl 22:2 Boœe moj, vapijem danju – a ti ne odgovaraæ; i noøu, ali se ne pazi na me. Psl25:2Boœemoj,utebeseuzdam!Nedaj da se ikad osramotim! Ne daj da kliçu nada mnom neprijatelji moji! Psl 27:9 Ne skrivaj lica svojega od mene; ne odbacuj u gnjevu sluge svojega, jer ti si pomoønik moj: ne odbijaj me, ne ostavljaj me, pomoøniçe Boœe moj! Psl 31:5 U ruku tvoju predajem duh svoj; ti øeæ me otkupiti, Gospode, Boœe, ti vjerni! Psl 35:23 Digni se, probudi se za pravo moje, Gospode moj i Boœe moj, na parbu za me! Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja, Boœe; u sjenu krila tvojih bjeœe djeca çovjeçja. Psl 40:5 Gospode, Boœe moj, ti si uçinio mnogo; çudesima tvojim i osnovama za nas niæta se ne moœe prispodobiti; htio bih ih javljati i pripovijedati, ali im nema broja. Psl 40:8 Volju tvoju çiniti, Boœe moj, meni je slast; zakon tvoj nosim u srcu. Psl 40:17 Ja sam bijedan i siromah: Svemoguøi brinut øe se za me! Ti si moj pomoønik i spasitelj: Boœe moj, nemoj kasniti! Psl 42:1 Kao æto koæuta çezne za izvorvodom, tako çezne duæa moja za tobom, Boœe! Psl 43:1 Dosudi mi pravo, Boœe, i raspravi parbu moju s ljudima zlobnim; od laœaca i zlikovaca izbavi me! Psl 43:4 Htio bih pristupiti k œrtveniku Boœjemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i slaviti uz citaru tebe, Boœe, Boœe moj! Psl 43:4 Htio bih pristupiti k œrtveniku Boœjemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i slaviti uz citaru tebe, Boœe, Boœe moj! Psl 44:4 Ti si kralj moj, Boœe, koji pomoø æalje Jakovu! Psl 45:6 Prijestolje tvoje, Boœe, stoji zauvijekivjeçno;œezlokraljevstvatvojega: œezlo pravice! Psl 51:1 Smiluj mi se, Boœe, po milosråu svojem; po velikom milosråu svojem uniæti grijehe moje! Psl 51:10 Srce çisto stvori mi, Boœe, duh pravi obnovi u meni! Psl 51:14 Izbavi me od krvi, Boœe, Boœe spasenjamojega!Tadaøejezikmojglasno slaviti milost tvoju. Psl 51:14 Izbavi me od krvi, Boœe, Boœe spasenjamojega!Tadaøejezikmojglasno slaviti milost tvoju. Psl 51:17 Œrtva, æto se dopada Bogu, skruæen je duh, srce skruæeno i poniœeno, Boœe, to ti ne prezireæ nikada. Psl 55:1 Posluæaj Boœe, molitvu moju i ne skrivaj se vapaju mojemu! Psl 56:12 Boœe, dugujem ti, æto sam zavjetovao; œrtvu hvale prinijet øu ti, Psl 57:1 Smiluj se meni, Boœe, smiluj se meni, jer se u tebe uzda duæa moja; u sjenu krila tvojih ja øu se skriti, dok zlo ne umine! Psl 57:7 Utjeæeno je srce moje, Boœe, utjeæeno je srce moje; pjevat øu i svirat øu. Psl 60:10 Zar ne ti, Boœe, koji si nas odbacio, koji nijesi iæao s naæim çetama, Boœe? Psl 60:10 Zar ne ti, Boœe, koji si nas odbacio, koji nijesi iæao s naæim çetama, Boœe? Psl62:11JedanputreçeBogotom,dvaput sam to çuo: “da je moø u tebe, Boœe, Psl 63:1 Boœe, ti si Bog moj: Tebe traœim; œedna je tebe duæa moja, za tobom çezne tijelo moje u zemlji okorjeloj, suhoj bezvodnoj. Psl 66:10 Ti si nas kuæao, Boœe; çistio si nas, kao æto se çisti srebro; Psl 67:1 Budi nam milostiv Boœe i blagoslovi nas, obasjaj nas licem svojim! Psl 67:3 Onda te slave narodi, Boœe, onda te slave svi narodi. Psl 68:9 Kiæu si darova izlijevao, Boœe, na baætinu svoju, i kad je onemogla, ti si je krijepio. Psl 69:1 Spasi me, Boœe, jer mi veø dolaze vode do grla. Psl 71:12 Ne udaljuj se od mene, Boœe! Boœe moj, priteci mi u pomoø.” Psl 71:12 Ne udaljuj se od mene, Boœe! Boœe moj, priteci mi u pomoø.” Psl 73:20 Kao æto slika sna iæçezne, kad se probudi çovjek, tako ti, Boœe, razbijeæ sliku njihovu, kad ustaneæ. Psl 74:10 Dokle øe se, Boœe, joæ rugati protivnik? Zar øe dovijeka neprijatelj psovati ime tvoje? Psl 77:13 Uzviæena je uprava tvoja, Boœe, koji je bog tako velik kao Bog naæ? Psl 77:16 Vidjeæe te vode, Boœe, vidjeæe te i ustreptaæe; valovi zahukaæe. Psl 80:14 Boœe nad vojskama nebeskim, pogledaj opet s neba i vidi i pobrini se za vinograd svoj! Psl 84:3 I vrabac nalazi kuøu, lastavica gnijezdo,daunjihskrijemladesvoje:oltare tvoje, Gospode nad vojskama, kralju moj i Boœe moj! Psl 90:2 Prije nego postadoæe gore, i prije nego si sazdao zemlju i svijet, odvijeka dovijeka ti si, Boœe! Psl 99:8 Gospode, Boœe naæ, ti si ih usliæio; ti si im bio Bog, koji opraæta, a i osvetnik za djela njihova. Psl 104:1 Duæo moja, slavi Gospoda Velik si veoma, Gospode, Boœe moj; obukao si se u sjaj i veliçanstvo! Psl 139:17 Ali za mene, o Boœe, kako su teæke pomisli tvoje, kako im je silan broj! Psl 139:19 O, da hoøeæ, Boœe, ubiti bezboœnika, krvoloci odstupajte od mene! Psl 144:9 Pjevam pjesmu novu tebi, o Boœe, sviram ti na harfi od deset œica: Psl 145:1 Uzvisivat øu te, Boœe moj, kralju, blagoslivljat øu ime tvoje uvijek i dovijeka. Iza 26:13 Gospode, Boœe naæ! Vladali su nadnamadrugigospodariosimtebe,alimi slavimo samo ime tvoje. Jer 14:22 Ima li meåu tlapnjama neznaboœaca tko, da daje daœd, ili daje li nebo od sebe da pada daœd, nijesi li ti to, Gospode Boœe nas, zato çekamo tebe, jer ti çiniæ sve to.”; Jer 15:16 Kad si izdavao zapovijedi svoje, bile su mi kao jelo; rijeç mi je tvoja bila radost i veselje srcu mojemu, jer sam ja prozvan po imenu tvojemu, Gospode, Boœe nad vojskama! Dan 2:23 Zahvaljujem ti Boœe otaca mojih! Slavim te; jer si mi dao mudrost i snagu, Ti si mi sada i objavio, za æto smo te molili, jer si nam objavio san kraljev.” Dan 9:4 Molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao: “Gospode, Boœe veliki i straæni! Ti drœiæ zavjet milosti onima, koji te ljube i drœe zapovijedi tvoje. Dan9:17Asadposluæaj,Boœenaæ,molitvu i vapaj sluge svojega! Obasjaj licem svojim opustjelo svetiæte svoje zbog Gospoda! Dan 9:19 Gospode, usliæi; Gospode, oprosti!Gospode,posluæajiuçinineçaseøi zbog samoga sebe, Boœe; jer se ime tvoje

38
priziva nad ovim gladom i nad narodom tvojim!’ Mat 27:46 Oko devete ure povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lama sabaktani?” to jest: “Boœemoj,Boœemoj,zaætosimeostavio?” Mat 27:46 Oko devete ure povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lama sabaktani?” to jest: “Boœemoj,Boœemoj,zaætosimeostavio?” Luk 18:11 Farizej stade i poçne se moliti u sebi: ‘Boœe, zahvaljujem ti, æto nijesam kao ostali ljudi, kao razbojnici, varalice, preljuboçinci ili kao ovaj carinik. Luk 18:13 A carinik je stajao izdaleka i nije se usudio ni oçiju svojih podignuti k nebu, nego se je udarao u prsa svoja i molio se: ‘Boœe, milostiv budi meni grjeæniku!’ Rim 3:6 Boœe saçuvaj! Kako bi inaçe mogao Bog suditi svijetu? Rim 6:1 Æto øemo dakle reci! Zar da ostanemo u grijehu, da se milost I umnoœi? Boœe saçuvaj! Rim 6:15 Æto dakle? Zar øemo grijeæiti, kad nijesmo pod zakonom, nego pod miloæøu? Boœe saçuvaj! Rim 7:7 Æto øemo dakle reøi? Je li zakon grijeh? Boœe saçuvaj! Nego ja grijeha nijesam poznao osim po zakonu; jer nijesam znao za poœudu, da zakon nije govorio: “Ne œeli!” Rim 9:14 æto øemo dakle reøi: “Zar je nepravda u Boga? Boœe saçuvaj. Rim 11:11 Velim dakle: Spotakoæe li se da padnu? Boœe saçuvaj! Nego njihovim padom postade spasenje neznaboæcima, da ih potakne na natjecanje. 1Ko 6:15 Ne znate li, da su tjelesa vaæa udovi Kristovi? Hoøu li dakle uzeti udove Kristoveiodnjihnaçinitiudovebludniçine? Boœe saçuvaj! Gal 2:17 Ako li se mi, koji traœimo da se opravdamo u Kristu, naåosmo i sami grjeænici, je li tada po çemu Krist grijehu sluga? Boœe saçuvaj! Gal 3:21 Je li dakle zakon protivan obeøanjima Boœjim? Boœe saçuvaj, jer kad bi bio dan zakon, tako da bi mogao œivot dati, zaista bi od zakona bila pravda. Gal 6:14 A ja, Boœe saçuvaj, da se çim drugim hvalim, osim kriœem Gospodina naæega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu. Heb1:8ASinu:“Prijestoljejetvoje,Boœe,u vijeke vjekova; i œezlo pravde, œezlo kraljevstva tvoga, Heb 1:9 Ljubio si pravdu, i mrzio si na bezakonje; zato te pomaza, o Boœe, Bog tvoj uljem radosti veøma nego drugove tvoje.” Heb 10:7 Tada rekoh: “Evo dolazim u poçetku knjige pisano je za mene, da çinim volju tvoju, o Boœe!” Otk 4:11 “Dostojan si, Gospodine i Boœe naæ, da primiæ slavu i çast i silu, jer si ti stvorio sve, i po volji je tvojoj bilo i stvoreno je.” Otk 15:3 I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Boœjega, i pjesmu Janjeta, govoreøi: “Velika su i divna djela tvoja, Gospodine Boœe Svemoøni! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! BOŒICU Dje 19:37 Jer dovedoste ove ljude, koji niti su hram pokrali, niti hule na vaæu boœicu. BOŒJA 62 1Sa 5:11 Zato poslaæe, te skupiæe sve glavare filistejske i zamoliæe: “Otpravite kovçeg Boga Izraelova! Neka se vrati na mjesto, kamo pripada! Inaçe mogao bi pomoriti nas i narod nas.” Jer je bio smrtan strahnadcijelimgradom.Teækajebilaruka Boœja n Job 37:14 Çuj to, Jobe, stani, promatraj djela Boœja sjajna! Psl 36:1 Presuda Boœja nad grijehom za zlikovca duboko je saçuvana u srcu mojem; kazneni sud Boœji ne drœi on pred oçima svojim, Psl 52:1 Silniçe, æto se hvaliæ zloøom: “Milost Boœja traje uvijek!” Psl73:28AzamenejedobroblizinaBoœja; u Svemoguøega Gospoda stavljam samo svoje uzdanje, da opijevam sva djela tvoja. M.Iz 25:2 Slava je Boœja skrivati stvar; slava je kraljeva istraœivati stvar. M.Iz 30:5 Svaka je rijeç Boœja çista istina. On je ætit onima, koji se kriju u njemu. Iza 35:4 Recite onima, koji su duhom klonuli: “Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaæ, osveta dolazi, plaøa Boœja, on øe sam doøi, da vas otkupi.” Jer 5:13 Proroci su brbljavci vjetroviti: rijeç Boœja nije nikad u njima; neka njima samima bude tako!” Dan 9:23 Kad si se poçeo moliti, izaåe rijeç Boœja. Dolazim, da ti to navijestim; jer si ljubimac Boœji. Zato pripazi na rijeç, tada øeæ razumjeti viåenje! Luk 2:40 Dijete je raslo i jaçalo. Bilo je puno mudrosti, i milost je Boœja poçivala na njemu. Luk 8:11 Prispodoba znaçi ovo: “Sjeme je rijeç Boœja. Luk 11:49 Zato i reçe mudrost Boœja: “Poslat øu im proroke i vjesnike; od njih øe jedne pobiti druge progoniti. Luk 20:36 Oni ne mogu onda viæe ni umrijeti; oni su kao anåeli i djeca Boœja, jer su djeca uskrsnuøa. Iva 1:12 A svima, koji ga primiæe, dade vlast, da budu djeca Boœja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo, Iva 10:35 Ako one nazva bogovima, na koje doåe rijeç Boœja, a Pismo se ne moœe dokinuti. Dje 6:7 I rijeç je Boœja rasla, i broj se je uçenika vrlo mnoœio u Jerusalemu, i veliko je mnoætvo sveøenika prihvaøalo vjeru. Dje 11:21 I bila je ruka Boœja s njima, i velik ih je broj vjerovao i obratio se Gospodinu. Dje13:46APavaoiBarnabarekoæeposve smjelo: “Vama je najprije trebalo da se propovijeda rijeç Boœja. Ali kad je odbacujete i sebe drœite da nije ste vrijedni vjeçnoga œivota, evo se obraøamo k neznaboæcima. Rim 1:16 Jer se ne stidim evanåelja, jer je sila Boœja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Œidovu, pa Grku. Rim 1:17 Jer se u njemu otkriva pravda Boœja iz vjere u vjeru, kao æto je pisano: “Pravednik œivi od vjere.” Rim 2:4 Ili prezireæ li bogatstvo njegove dobrote, i strpljivosti i dugotrpnosti? Ne znaæ li, da ta dobrota Boœja dovodi k pokajanju? Rim 3:2 Mnogo na svaki naçin. Prvo, æto su im povjerena obeøanja Boœja. Rim 3:21 A sad se bez zakona oçitova pravda Boœja, posvjedoçena od zakona i od proroka; Rim 3:22 A pravda Boœja po vjeri u Isusa Krista za sve i na sve, koji vjeruju, jer nema razlike; Rim 5:5 A nada se ne sramoti, jer se ljubav BoœjaizliusrcanaæaDuhomSvetim,kojije dat nama. Rim 5:15 Ali dar nije tako kao prijestup; jer akoprijestupomjednogapomrijeæemnogi, mnogo se veøa milost Boœja i dar izli izobilno na mnoge miloæøu jednoga çovjeka Isusa Krista. Rim6:23Jerjeplaçazagrijehsmrt;amilost Boœja: “Œivot vjeçni u Kristu Isusu Gospodinu naæemu. Rim8:16OvajDuhsvjedoçinaæemuduhu, da smo djeca Boœja. Rim 9:6 A ne kao da bi bila propala Rijeç Boœja, jer nijesu svi Izraelci, koji su od Izraela. Rim 9:11 Jer dok se joæ nijesu bili rodili, ni uçinili ni dobra ni zla, da ostane Boœja odluka po izboru, Rim 12:1 Zaklinjem vas dakle, braøo, milosråem Boœjim, da prikaœete tjelesa svoja za œrtvu œivu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaæa sluœba Boœja bude duhovna. Rim 12:2 Ne izjednaçujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem miæljenja svojega, da kuæate, æto je volja Boœja, æto je dobro, ugodno i savræeno. 1Ko 1:18 Jer je rijeç o kriœu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Boœja. 1Ko 1:25 Jer je “ludost” Boœja mudrija od ljudi,! “Slabost” je Boœja jaça od ljudi. 1Ko 1:25 Jer je “ludost” Boœja mudrija od ljudi,! “Slabost” je Boœja jaça od ljudi. 1Ko3:9JermismoBoœjipomagaçi,aviste Boœja njiva, Boœja graåevina. 1Ko3:9JermismoBoœjipomagaçi,aviste Boœja njiva, Boœja graåevina. 1Ko 11:7 Ali muœ ne treba pokrivati glave, jer je slika i slava Boœja, a œena je slava muœevlja. 1Ko 15:10 Ali po milosti Boœjoj jesam, æto Jesam, i milost njegova prema meni nije bila prazna, nego sam radio viæe od svilu njih, ali ne ja, nego milost Boœja, koja je s menom. 2Ko 4:4 U kojima bog ovoga svijeta oslijepi miæljenje nevjernika, da im ne zasvijetli svjetlost evanåelja slave Kristove, koji je slika Boœja. 2Ko 5:21 Njega, koji nije poznao grijeha, uçini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Boœja u njemu. Efe 6:17 I kacigu spasenja uzmite, i maç Duha, koji je rijeç Boœja! Flp 2:15 Da budete besprijekorni i bezazleni, djeca Boœja bez mane usred roda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemu svijetlite kao zvijezde u svijetu, 1So 4:3 Jer je ovo volja Boœja, svetost vaæa, da se çuvate od bludnosti, 2Ti 2:9 Za koje trpim zlo sve do okova kao zloçinac; ali rijeç Boœja nije okovana, Tit 2:5 Neka budu razborite, çiste, dobre kuøanice, blage, pokorne svojim muœevima, da se ne psuje rijeç Boœja! Tit 2:11 Jer se pokaza milost Boœja koja spasava sve ljude, 1Pe 1:5 Koje çuva po vjeri sila Boœja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme. 1Pe 3:17 Jer je bolje, ako hoøe volja Boœja, datrpitezbogdobrihdjela,negolizbogzlih. 1Pe 4:14 Ako vas grde zbog imena Kristova, blagoslovljeni ste vi, jer çast i slava i sila Boœja i Duh njegov poçiva na vama!

39
1Pe 5:12 Po Silvanu, vjernom bratu, kao æto mislim, napisah vam ukratko, da vas opomenemiuvjerim,dajeovopravamilost Boœja, u kojoj stojite. 1Iv 2:5 A tko drœi rijeç njegovu, u njemu je zaista ljubav Boœja savræena; po tom poznajemo, da smo u njemu. 1Iv 2:14 Pisah vam, oçevi, jer upoznaste onoga, koji je od poçetka. Pisah vam, mladiøi, jer ste jaki, i rijeç Boœja u vama ostaje, i nadvladaste onoga, koji je zao. 1Iv 3:1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: “Mi se zovemo djeca Boœja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega. 1Iv 3:2 Ljubljeni, sad smo djeca Boœja, i joæ senepokaza,ætoøemobiti,Znamo,dakad se pokaœe, bit øemo mu sliçni, jer øemo ga vidjeti, kao æto jest. 1Iv 3:17 Tko, ima blago svijeta i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega; kako ljubav Boœja ostaje u njemu. 1Iv 4:9 Po tom se pokaza ljubav Boœja prema nama, æto Bog Sina svojega jedinoroåenoga posla na svijet, da œivimo po njemu. 1Iv 4:17 U tom se ljubav Boœja u nas usavræuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao æto je on, i mi smo u svijetu ovom. 1Iv 5:3 Jer je ovo ljubav Boœja, da zapovijedi njegove drœimo, i zapovijedi njegove nijesu teæke. Otk 19:13 I obuçen je u haljinu umoçenu u krv, i ime se njegovo zove “Rijeç Boœja”. Otk 21:23 I grad ne treba sunca ni mjeseca da svijetle u njemu; jer ga je slava Boœja obasjala, i svjetiljka je njegova Janje. BOŒJE 71 Izl 28:30 U naprsnik Boœjih presuda metni Urim i Tumim, da poçivaju na srcu Aronovu, kadgod stupi pred Gospoda. Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodom na svojemu srcu Boœje presude za sinove Izraelove. P.Zk 1:17 Budite nepristrani na sudu. Sasluæajte i maloga i velikoga. Ne bojte se nikoga, jer Boœje mjesto zastupa sudac. Ako li vam je koji pravni sluçaj preteœak, predloœite ga meni, da ga istraœim. Job 11:7 Moœeæ li tajne Boœje dokuçiti ili doprijeti do granice Svemoønoga? Prp 7:13 Pogledaj djelo Boœje; tko moœe ispraviti æto je on iskrivio? Prp 11:5 Kako ne znaæ, koji je put œivotnom dahu, i kako postaju kosti u krilu trudne œene, isto tako malo znaæ upravljanje Boœje, koji sve tvori. Iza 58:2 Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati putove moje. Kao narod, koji çini pravednost i ne odmiçe se od pravde Boga svojega, tako oni traœe od mene sudove pravedne, navaljuju na objavljenje Boœje. Mal 2:15 Tako ne radi nitko, koji joæ ima kakav ostatak od duha Boœjega. A æto traœi Jedan? Sjeme Boœje! Çuvajte Duha Boœjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na œeni mladosti svoje! Mat 6:33 Traœite najprije kraljevstvo Boœje i pravdu njegovu, i ovo øe vam se sve dodati. Mat 19:24 Joæ vam jedanput kaœem: “Lakæe ide deva kroz iglene uæi, negoli bogataæ u kraljevstvo Boœje.” Mat 21:31 Tko je od ove dvojice ispunio volju oçevu?” Odgovoriæe: “Drugi.” Tada im reçe Isus: “Zaista, kaœem vam: Carinici i bludnice dolaze joæ prije vas u kraljevstvo Boœje. Mat 22:21 Odgovoriæe mu: “Carev.” Tada im reçe: “Dajte dakle caru carevo i Bogu Boœje! Mat 22:29 Isus im odgovori: “Varate se, ne znate ni Pisma ni moøi Boœje. Mar 1:15 Govoreøi: “Vrijeme se je ispunilo, kraljevstvojeBoœjeblizuObratiteseivjeruj te u evanåelje!” Mar 10:23 Isus pogleda naokolo i reçe uçenicimasvojim:“Kakojeteækobogatima uøi u kraljevstvo Boœje!” Mar 10:25 Lakæe deva ide kroz iglene uæi, negoli bogataæ u kraljevstvo Boœje.” Luk 6:20 Tada on upravi oçi svoje na uçenike svoje i progovori: “Blagoslovljeni ste vi siromaæni! Vaæe je kraljevstvo Boœje, Luk 9:60 Isus mu reçe: “Pusti neka mrtvi pokopavaju svoje mrtvace; a ti hajde i navjeæøuj kraljevstvo Boœje!” Luk 9:62 Isus mu reçe: “Ni jedan, koji metne ruku svoju na plug i opet se obazire natrag,nijeprikladanzakraljevstvoBoœje.” Luk 10:9 Iscjeljujte bolesnike, æto su ondje, i navijestite; Kraljevstvo Boœje pribliœilo se vama. Luk 18:25 Lakæe je devi proøi kroz iglene uæi, nego li bogataæu uøi u kraljevstvo Boœje.” Luk 19:11 Kako su to oni sluæali, rekoæe im joæ jednu prispodobu. Zato jer je bio blizu Jerusalema, i jer su mislili ljudi, da se sad odmah mora javiti kraljevstvo Boœje. Luk 21:4 Jer svi baciæe od viæka svojega u darove Boœje, a ona metnu od sirotinje svoje sve, æto je sluœilo za njezin œiveœ.” Luk 21:31 Tako i vi, kad vidite, da se zbiva ovo, znajte, da je blizu kraljevstvo Boœje! Iva 1:29 Sutradan vidje on Isusa, gdje dolazi k njemu. Tada reçe: “Evo Janje Boœje, koje oduzima grijeh svijeta! Iva 1:36 Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reçe: “Evo Janje Boœje!” Iva 1:51 Tada nastavi: “Zaista, zaista, kaœem vam: vidjet øete nebo otvoreno i anåele Boœje gdje uzlaze i silaze nad Sinom çovjeçjim.” Iva 3:34 Jer od Boga poslani govori rijeçi Boœje, jer Bog ne daje Duha na mjeru. Iva 6:29 Isus im odgovori: “Ovo je djelo Boœje, da vjerujete u onoga, koga on posla.” Iva 8:47 Tko je od Boga, rijeçi Boœje sluæa. Zato vi ne sluæate, jer nijeste od Boga.” Dje 2:11 Kreøani i Arapi; çujemo ih gdje govore naæim jezicima veliçine Boœje.” Dje 14:22 Utvråivali su uçenike i opominjali ih, da ustraju u vjeri, jer nam valja kroz mnoge nevolje uøi u kraljevstvo Boœje. Dje 20:24 Ali ja svega se toga ne bojim i ne marim za svoj œivot, samo da svræim trku svoju i sluœbu, koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedoçim evanåelje milosti Boœje. Rim 1:1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan apostol, Izabran za evanåelje Boœje, Rim 2:24 Jer se krivnjom vaæom grdi ime Boœje meåu neznaboæcima, kako je pisano. Rim 3:23 Jer svi sagrijeæiæe i nemaju slave Boœje. Rim 4:20 U obeøanje Boœje ne posumnja nevjerovanjem, nego ojaça u vjeri i dade slavu Bogu, Rim 5:2 Po njemu smo i pristup imali vjerom k ovoj milosti, u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom slave Boœje. Rim 8:21 Da øe se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Boœje. Rim 8:33 Tko øe optuœiti izabrane Boœje? Bog je, koji ih opravdava. Rim 8:35 Tko øe nas rastaviti od ljubavi BoœjeuKristuIsusu?Nevolja?ilitjeskoba? ili progonstvo? ili glad? ili golotinja? ili pogibao? ili maç? Rim 8:39 Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne moœe nas rastaviti od ljubavi Boœje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu naæemu. Rim 10:3 Jer ne poznajuøi pravde Boœje i gledajuøi da svoju pravdu utvrde, ne pokoriæe se pravdi Boœjoj. Rim 14:17 Jer kraljevstvo Boœje nije jelo i piøe, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome. 1Ko 2:10 A nama je Bog objavio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Boœje. 1Ko 11:16 Ako li tko misli, da se moœe prepirati, neka zna, mi takva obiçaja nemamo, niti crkve Boœje. 2Ko 4:6 Jer Bog, koji reçe: “Iz tame neka zasvijetli svjetlost”, zasvijetlio je u srcima naæim, da svijetli poznanje slave Boœje u lieu Isusa Krista. 2Ko 6:4 Nego u svemu pokaœimo se kao sluge Boœje u mnogoj strpljivosti, u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, Gal 2:21 Ne odbacujem milosti Boœje! Doista, ako opravdanje po zakonu dolazi, onda je Krist uzalud umro. Efe 3:2 Jer çuli ste sluœbu milosti Boœje, koja je meni dana za vas, Efe 3:7 Njegov postadoh sluga po daru milosti Boœje, koja mi je dana po djelovanju sile njegove. Efe 6:13 Zato uzmite sve oruœje Boœje, da bistesemoglioduprijetiuzaodan,isvræivæi sve odrœati se! 1So 2:9 Jer se spominjete, braøo, truda naæeg i umora, kako smo noø i dan radili, da ne budemo na teret nijednome od vas; tako smo vam propovijedali evanåelje Boœje. 1So 4:16 Jer øe sam Gospodin na dani znak, na glas arkanåelov, na zvuk trube BoœjesiøisnebaimrtviuKristuuskrsnutøe najprije, 1Ti 4:4 Jer je svako stvorenje Boœje dobro, i niæta nije na odmet, æto se uzima sa zahvalnoæøu, 1Ti 6:1 Robovi, koji su god pod jarmom, nekasmatrajusvojegospodarevrijednima svake çasti, da se ne huli na ime Boœje i na nauku. Heb 5:12 Jer vi, iako biste morali biti uçitelji pogodinama,opettrebatedaseuçite,koja su poçela rijeçi Boœje; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane. Heb 12:15 Gledajte, da tko ne ostane bez milosti Boœje, da ne uzraste kakav korijen gorçine, i ne poçini ætete, da se mnogi ne okaljaju! Jak 1:20 Jer srdœba çovjeçja ne çini pravde Boœje. 1Pe 2:16 Kao slobodni, a ne da biste imali slobodu za pokrivaç pakosti, nego kao sluge Boœje. 1Pe 4:10 Posluœujte jedan drugoga, svaki darom, koji je primio, kao dobri upravitelji razliçne milosti Boœje. 1Pe 4:11 Ako tko govori, neka govori kao rijeçi Boœje; ako tko sluœi neka sluœi kao po

40
jakosti, koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. 1Pe 4:17 Jer je vrijeme, da poçne sud od kuøe Boœje Ako li najprije od nas, kakav li øe biti konac onima, koji se ne pokoravaju evanåelju Boœjemu? 1Pe 5:2 Pasite stado Boœje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoøe, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca; 1Iv 5:9 Ako primamo svjedoçanstvo ljudi, svjedoçanstvo je Boœje veøe, jer je ovo svjedoçanstvo Boga: “On je svjedoçio za Sina svojega. 1Iv 5:10 Tko vjeruje u Sina Boœjega, ima svjedoçanstvo Boœje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, uçinio ga je laæcem; jer ne vjerova u svjedoçanstvo, koje svjedoçi Bog za Sina svojega. Otk 1:9 Ja, Ivan, brat vas i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku, koji se zove Patmos, zbog rijeçi Boœje i zbog svjedoçanstva Isusova. Otk 15:8 I napuni se hram dima od slave Boœje i od sile njegove; i nitko nije mogao uøi u hram, dok se ne svræi sedam zala sedmorice anåela Otk 17:17 Jer je Bog dao u srca njihova, da uçineodlukunjegovu,dadadnuvlastsvoju zvijeri, dok se izvræe rijeçi Boœje. Otk 19:9 I reçe mi: “Napiæi: Blagoslovljeni su oni, koji su pozvani na svadbenu gozbu Janjetovu!” I reçe mi: “Ovo su istinite rijeçi Boœje.” Otk 20:4 T vidjeh prijestolja, i sjedili su na njima, i dade im se sud; i vidjeh duæe pogubljenih zbog svjedoçanstva Isusova i zbog rijeçi Boœje; i koji se ne pokloniæe zvijeri ni slici njezinoj, i ne primiæe œiga na çelu i na ruci svojoj; i oœivjeæe i kr Otk 22:3 I viæe neøe biti nikakva prokletstva. I prijestolje Boœje i Janjetovo bitøeunjemu,islugenjegoveklanjatøemu se. BOŒJEGA 44 Ezr 6:17 Œrtvovaæe za posvetu hrama Boœjega æto junaca, dvjesta ovnova, çetiri stotine janjaca i kao œrtvu za grijeh za svegaIzraeladvanaestjaracapremabroju plemena Izraelovih. Neh 8:8 Çitali su iz knjige zakona Boœjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli æto se çitalo. Dan 9:11 Sav je Izrael prestupao zakon tvoj, otpadao je, a da nije sluæao glasa tvojega. Prokletstvo i kletva, kako stoje napisani u zakonu Mojsija, sluge Boœjega, izlili su se na nas, jer smo mu sagrijeæili. Slavodobitna pjesma nad padom Boœjih neprijatelja. Spasenje naroda Boœjega Mal 2:15 Tako ne radi nitko, koji joæ ima kakav ostatak od duha Boœjega. A æto traœi Jedan? Sjeme Boœje! Çuvajte Duha Boœjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na œeni mladosti svoje! Mal 2:15 Tako ne radi nitko, koji joæ ima kakav ostatak od duha Boœjega. A æto traœi Jedan? Sjeme Boœje! Çuvajte Duha Boœjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na œeni mladosti svoje! Mat 3:16 Kad se je bio Isus pokrstio, izaåe odmah iz vode. Tada mu se otvoriæe nebesa. On vidje Duha Boœjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. Mar 4:11 Reçe im: “Vama je tajna kraljevstva Boœjega povjerena. Onima vani sve se iznosi u prispodobama. Mar 10:15 Zaista, kaœem vam: “Tko ne primi kraljevstva Boœjega kao dijete, neøe doøi u njega.” Mar 12:34 Kad vidje Isus, kako pametno odgovori, reçe mu: “Nijesi daleko od kraljevstva Boœjega.” Otada ne usudi se viæe nitko da ga æto zapita Luk18:29Onimreçe:“Zaista,kaœemvam: “Nitko ne ostavi zbog kraljevstva Boœjega kuøu, roditelje, brata, œenu ili djecu, Iva3:3Isusmureçe:“Zaista,zaista,kaœem ti: ako se tko ponovo ne rodi, ne moœe vidjeti kraljevstva Boœjega.” Iva 3:18 Tko vjeruje u njega, ne sudi se: tko ne vjeruje, taj je veø suåen, jer ne vjeruje u ime jedinoroåenoga Sina Boœjega. Iva 5:25 Zaista, zaista, kaœem vam: Dolazi ças, i veø je tu, kad øe mrtvi çuti glas Sina Boœjega, i koji ga budu çuli, œivjet øe. Rim 2:5 Ali svojom tvrdokornoæøu i neskruæenim srcem skupljaæ sebi gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravednog suda Boœjega. Rim 3:18 Nema straha Boœjega pred oçima njihovim.” Rim 11:33 O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Boœjega! Kako su nedokuçivi njegovi sudovi i neistraœljivi njegovi putovi! Rim 14:20 Ne ruæi djela Boœjega zbog jela; jer je sve çisto; nego je zlo za çovjeka, koji jede sa spoticanjem. Rim 15:16 Da budem sluga Krista Isusa za narode, izvræujuøi svetu sluœbu evanåelja Boœjega, da bude prinos naroda ugodan i posveøen u Duhu Svetome. 1Ko 2:11 Jer tko od ljudi zna, æto je u çovjeku, osim duha çovjeçjega koji je u njemu? Tako i u Bogu æto je, nitko ne zna, osim Duha Boœjega. 1Ko 2:14 Tjelesni çovjek ne prima æto je od Duha Boœjega; jer mu je ludost, i ne moœe da razumije, jer treba da se duhovno prosuåuje. 1Ko 6:9 Ili ne znate, da nepravednici neøe baætiniti kraljevstva Boœjega? Ne varajte se: “ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljuboçinci, ni mekoputnici, ni muœeloœnici, 1Ko 15:50 A ovo kaœem, braøo, da tijelo i krv ne mogu baætiniti kraljevstva Boœjega, niti raspadljivost baætini neraspadljivost, Gal 2:20 A ja œivim, ali ne viæe ja, nego œivi u meni Krist. A æto sad œivim u tijelu, œivim u vjeri u Sina Boœjega, koji me je ljubio, i predao samoga sebe za mene. Gal 5:21 Zavisti, ubojstva, pijanstva, razuzdanegozbeiovimsliçna,zakojavam unaprijed kaœem, kao æto sam i prije rekao, da oni, koji tako æto çine, neøe postiøi kraljevstva Boœjega. Gal6:16Isvi,kojipoovomepraviluœive,na njih mir i milosråe, i na Izraela Boœjega! Efe 4:13 Dok ne stignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Boœjega u çovjeka savræena, u mjeru dobi punine Kristove; Efe 4:30 I ne œalostite Duha Svetoga Boœjega, kojim ste zapeçaøeni za dan otkupljenja! Heb4:14Imajuøidakleuzviæenogavelikog sveøenika, koji je proæao nebesa, Isusa, Sina Boœjega, drœimo se odluçno vjeroispovijesti! Heb 6:6 pa su ipak otpali, opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo propinju i ruœe Sina Boœjega. Heb 10:29 Koliko goru, mislite, da øe zasluœiti kaznu onaj, koji Sina Boœjega pogazi, i krv zavjeta, kojom je bio posveøen, za neçistu drœi, i Duha milosti obruœi? Heb 12:2 Gledajuøi na utemeljitelja i usavræitelja vjere Isusa, koji mjesto odreåene sebi radosti podnese kriœ ne mareøi za sramotu, i sjede s desne strane prijestolja Boœjega. 2Pe 3:12 Iæçekujuøi i œeleøi dolazak dana Boœjega, koji im øe se nebesa spaliti i raspasti, i poçela od ognja rastopiti, 1Iv 4:2 Po ovome poznajte Duha Boœjega: “Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu doæao, od Boga je; 1Iv 5:10 Tko vjeruje u Sina Boœjega, ima svjedoçanstvo Boœje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, uçinio ga je laæcem; jer ne vjerova u svjedoçanstvo, koje svjedoçi Bog za Sina svojega. 1Iv 5:12 Tko ima Sina, ima œivot; tko nema Sina Boœjega, nema œivota. 1Iv 5:13 Ovo piæem vama, koji vjerujete u ime Sina Boœjega, da znate, da imate œivot vjeçni. Otk 3:14 I anåelu crkve u Laodiceji napiæi: Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti poçetak stvorenja Boœjega: Otk 9:4 I zapovjedi im se, da ne ækode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju peçata Boœjega na çelima svojim. Otk 14:19 I baci anåeo srp svoj oætri na zemlju, i obra trs zemlje i metnu u veliki tijesak gnjeva Boœjega. Otk 15:3 I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Boœjega, i pjesmu Janjeta, govoreøi: “Velika su i divna djela tvoja, Gospodine Boœe Svemoøni! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! Otk 16:1 I zaçuh glas veliki iz hrama gdje govori sedmorici anåela: “Idite i izlijte sedam çasa gnjeva Boœjega na zemlju!” Otk21:3Izaçuhglasvelikisprijestoljagdje govori: “Evo æatora Boœjega meåu ljudima, i stanovat øe s njima, i oni øe biti narod njegov, i sam Bog bit øe s njima Bog njihov. Otk 22:1 I Pokaza mi rijeku vode œivota, bistru kao kristal, koja je izlazila od prijestolja Boœjega Janjetova. BOŒJEM 3 Dje 2:23 Njega ste odreåenom odlukom i predznanju Boœjem predali i rukama bezboœnika pribili ga kriœ i ubili. 1Ko 12:3 Zato vam dajem na znanje, da nitko, koji govori u Duhu Boœjem, ne kaœe: “Proklet Isus”; i nitko ne moœe reøi: “Gospodin Isus”, osim u Duhu Svetom. 2So 2:4 Koji se protivi i podiœe viæe svega, æto se zove Bog, ili æto se ætuje, tako da øe on sjesti u hramu Boœjem pokazujuøi sebe, kao da je Bog. BOŒJEMU9 Psl 42:4 Tada pomiæljam – a srce se moje prolijeva –, kako sam nekoø hodio tamo u povorci hodoçasniçkoj, pred njima iæao k domu Boœjemu uz klicanje i hvalospjeve sveçanoga mnoætva. Psl 43:4 Htio bih pristupiti k œrtveniku Boœjemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i slaviti uz citaru tebe, Boœe, Boœe moj! Iza 29:7 Kao san, kao noøno viåenje bit øe rulja svih naroda, koji vojuju protiv ognjiæta Boœjemu, i svi, koji udaraju na njega i na gorske utvrde njegove, i koji ga pritiskuju. Eze 28:13 Boravio si u Edenu, vrtu Boœjemu.Svedragokamenjebilojeodijelo

41
tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Naçinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio. Mar 1:1 Evanåelje o Isusu Kristu, Sinu Boœjemu, zapoçelo je, Luk 13:29 Od istoka i zapada, od sjevera i juga doøi øe i sjest øe za stol u kraljevstvu Boœjemu. Luk 14:15 Kad je to çuo jedan od onih, æto su bili zajedno za stolom, reçe mu: “Blagoslovljen je onaj, koji blaguje u kraljevstvu Boœjemu!” Luk16:16ZakoniprorocidoseœudoIvana. Otada se navjeæuje radosna vijest o kraljevstvuBoœjemu,isvakiprodiresilomu njega. Luk 20:21 Upitaæe ga: “Uçitelju, znamo, da pravo govoriæ i uçiæ, i ne gledaæ na osobu ljudi, nego zaista uçiæ putu Boœjemu. Rim 2:3 Misliæ li, o çovjeçe, koji sudiæ onima, koji to çine, i sam çiniæ to, da øeæ izbjeøi sudu Boœjemu. Rim 7:22 Jer imam radost u zakonu Boœjemu po unutraænjem çovjeku, Rim 8:7 Jer mudrost tijela neprijateljstvo je Bogu,jersenepokoravazakonuBoœjemu, a niti moœe. Rim 8:14 Jer koji se god vladaju po Duhu Boœjemu, oni su sinovi Boœji. 2Ko 7:1 Imajuøi dakle ova obeøanja, ljubljeni, oçistimo se od svake ljage tijela i duha, te izvræimo posveøenje u strahu Boœjemu! Efe 4:18 Koji imaju razum tamom pokriven i otuåeni su œivotu Boœjemu zbog neznanja,ætojeunjima,zbogsljepoøesrca njihova; Flp 2:6 Koji kad je bio u obliçju Boœjemu, nije drœao za otimaçinu, da bude jednak Bogu, Heb 4:9 Dakle je ostavljeno joæ poçivanje narodu Boœjemu. Heb 7:3 Bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, nemajuøi ni poçetka danima, ni svræetka œivotu, a sliçan Sinu Boœjemu, ostaje sveøenik dovijeka. 1Pe 4:17 Jer je vrijeme, da poçne sud od kuøe Boœje Ako li najprije od nas, kakav li øe biti konac onima, koji se ne pokoravaju evanåelju Boœjemu? BOŒJI 76 Pst 1:2 Zemlja je bila joæ pusta i bez oblika. Tamajeleœalanadbezdanom.DuhjeBoœji lebdio nad vodama. Pst6:2VidjeæesinoviBoœji,dasubilelijepe køeri çovjeçje, i uzimali ih sebi za œene, koliko ih htjedoæe. Pst 28:12 I usne san: ljestve stajale na zemlji æto s svojim vrhom dopirale sve do neba; i gle, anåeli Boœji hodili na njima gore i dolje. Pst32:2KadihugledaJakov,povika:“Ovo je tabor Boœji!” Zato prozva ono mjesto Mahanaim. Izl 4:20 Mojsije uze dakle œenu svoju i sinove svoje, posadi ih na magarca i vrati se natrag u Egipat. A ætap Boœji uze Mojsije u ruku. 2Sa 7:2 Reçe kralj proroku Natanu: “Evo, ja stojim u palaçi od cedra, a kovçeg Boœji stoji pod pokrovom æatorskim. Job 33:4 Duh me je Boœji stvorio; dah me je Svemoønoga oœivio. Psl 36:1 Presuda Boœja nad grijehom za zlikovca duboko je saçuvana u srcu mojem; kazneni sud Boœji ne drœi on pred oçima svojim, Psl 46:4 Rijeka – pritoci njezini vesele grad Boœji, svetiæte, stan Sveviænjega. Psl 87:3 Slavno se govori o tebi, grade Boœji: M.Iz 10:22 Blagoslov Boœji obogaøava; vlastita muka ne uçini tu niæta. M.Iz 16:10 Sad je Boœji na usnama kraljevim; na sudu se ne smiju ogrijeæiti usta njegova, Sluga Boœji (Mesija) u svojoj blagosti svjetlo neznaboæcima i voåa zaslijepljenom narodu Dan 9:23 Kad si se poçeo moliti, izaåe rijeç Boœja. Dolazim, da ti to navijestim; jer si ljubimac Boœji. Zato pripazi na rijeç, tada øeæ razumjeti viåenje! Mat 4:3 Onda pristupi k njemu kuæaç i reçe: “Ako si Sin Boœji, zapovjedi, da ovo kamenje postane kruh!” Mat 4:6 i reçe mu: “Ako si Sin Boœji, baci se dolje, jer stoji pisano: Anåelima svojim naloœio je za tebe. Oni øe te nositi na rukama svojim, da ne zapneæ za kamen nogom svojom.” Mat5:9Blagoslovljenisumirotvorci!Oniøe se zvati sinovi Boœji. Mat 8:29 Oni povikaæe: “Æto mi imamo s tobom, Sine Boœji! Jesi li doæao ovamo, da nas muçiæ prije vremena?” Mat14:33Kojisubiliulaåici,baciæesepred njeganiçiceirekoæe:“TisizaistaSinBoœji!” Mat 21:12 Potom uåe Isus u hram Boœji, istjera van sve kupce i prodavce u hramu, isprevrnu stolove mjenjaçima i klupe trgovcima golubova Mat 22:16 Poslaæe dakle k njemu uçenike svoje zajedno s Herodovcima i rekoæe: “Uçitelju, znamo, ti si istinit, ti uçiæ put Boœji po istini i ne mariæ ni za koga; jer ne gledaæ tko je tko. Mat 22:30 Jer o uskrsnuøu niti øe se œeniti ni udavati, nego øe biti kao anåeli Boœji na nebu. Mat 26:63 Isus je æutio. Tada mu reçe veliki sveøenik: “Zaklinjem te Bogom œivim: “Kaœi nam, jesi li ti Krist, Sin Boœji?” Mat 27:40 I govorili: “Ti si htio hram poruæiti i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe, Ako si Sin Boœji, siåi s kriœa!” Mat 27:43 On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji, jer je govorio: “Ja sam Si Boœji.” Mat 27:54 Kad satnik i ljudi njegovi, koji su straœili kod Isusa, vidjeæe da se zemlja treseidrugoætosedogodilo,prepadoæese vrlo i rekoæe: “Ovaj je zaista bio Sin Boœji.” Mar 1:24 “Odlazi! Æto mi imamo s tobom posla, Isuse Nazareøanine? Ti si doæao da nasupropastiæ.Znam,tkosi,SvetacBoœji.” Luk 1:35 Anåeo joj odgovori: “Duh Sveti doøi øe na tebe, i sila Sveviænjega osjenit øe te. Zato øe se i Sveto, æto øe se roditi od tebe, zvati Sin Boœji. Luk 23:35 Narod je tu stajao i gledao. A çlanovivisokogavijeøarugalisuse:“Druge je spasio; neka sad spasi samoga sebe, ako je Pomazanik Boœji, Izabranik.” Iva 1:34 Ja sam to vidio i postao sam svjedok za to: On je Sin Boœji.” Iva3:36TkovjerujeuSina,imaœivotvjeçni; a tko ne vjeruje Sinu, neøe vidjeti œivota, nego gnjev Boœji ostaje na njemu.” Iva 4:10 Isus joj odgovori: “Kad bi ti znala darBoœjiionoga,kojitigovori:‘Dajmidase napijem’, ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu œivu.” Iva 4:54 To je bilo drugo çudo, koje uçini Isus iza svojega povratka iz Judeje u Galileju. Iscjeljenje bolesnika kod kupelji. Isus pravi Sin Boœji. Iva 10:36 Smijete li vi onda za onoga, kojega Otac posveti i posla na svijet, tvrditi: ‘Huliæ na Boga,’ æto rekoh: ‘Sin sam Boœji!’ Iva 20:31 A ova su zapisana, da vjerujete, da Isus jest Krist, Sin Boœji, i da vjerujuøi imate œivot u ime njegovo. Dje 8:20 A Petar mu reçe: “Novci tvoji neka budu s tobom na propast, æto si pomislio, da se dar Boœji moœe dobiti za novce. Dje 8:37 Filip reçe: “Ako vjerujeæ od svega srca, moœe to biti.” On reçe: “Vjerujem, da je Isus Krist Sin Boœji.” Rim 1:4 A odreåen, da bude silan Sin Boœji duhom svetosti po uskrsnuøu od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu naæemu, Rim 1:18 Jer se otkriva gnjev Boœji s neba na svaku bezboœnost i nepravdu ljudi, koji drœe istinu u nepravdi, Rim 8:9 A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, akodoistaDuhBoœjistanujeuvama.Aako tko nema Duha Kristova, on nije njegov. Rim 8:14 Jer koji se god vladaju po Duhu Boœjemu, oni su sinovi Boœji. Rim 11:4 A æto mu veli Boœji odgovor? “Ostavio sam sebi sedam tisuøa ljudi, koji ne prignuæe koljena pred Baalom.” Rim 13:4 Jer je sluga Boœji tebi za dobro. Ako li zlo çiniæ, boj se; jer uzalud ne nosi maça, jer je sluga Boœji, i kazni onoga, koji zlo çini. Rim 13:4 Jer je sluga Boœji tebi za dobro. Ako li zlo çiniæ, boj se; jer uzalud ne nosi maça, jer je sluga Boœji, i kazni onoga, koji zlo çini. 1Ko3:9JermismoBoœjipomagaçi,aviste Boœja njiva, Boœja graåevina. 1Ko 3:16 Ne znate li, da ste hram Boœji, i Duh Boœji da stanuje u vama? 1Ko 3:16 Ne znate li, da ste hram Boœji, i Duh Boœji da stanuje u vama? 1Ko 3:17 Ako li tko oskvrni hram Boœji, upropastit øe njega Bog; jer je hram Boœji svet, a to ste vi. 1Ko 3:17 Ako li tko oskvrni hram Boœji, upropastit øe njega Bog; jer je hram Boœji svet, a to ste vi. 1Ko 15:15 A nalazimo se i laœni svjedoci Boœji, æto smo svjedoçili protiv Boga, da je uskrsnuo Krista, kojega nije uskrsnuo, ako doista mrtvi ne uskræavaju. 2Ko 1:19 Jer Sin Boœji, Isus Krist, kojega mi, ja i Silvan i Timotej, vama propovijedasmo, nije bio zajedno da i ne, nego je bio u njega samo da. 2Ko 6:16 Kakav li sporazum ima hram Boœji s idolima? Jer smo mi hram Boga œivoga, kao æto reçe Bog: “Stanovat øu u njima, i meåu njima øu hodati, i bit øu im Bog, i oni øe biti moj narod. Efe 2:8 Jer ste miloæøu spaæeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Boœji, Efe 2:19 Tako dakle viæe nijeste tuåinci i doæljaci, nego ste sugraåani svetih i ukuøani Boœji, Efe 2:22 Na kojemu se i vi naziåujete za stan Boœji u Duhu. Efe 5:6 Nitko neka vas ne vara praznim rijeçima, jer zbog ovih dolazi gnjev Boœji na sinove nepokornosti! Flp 4:7 I mir Boœji, koji nadilazi svaki um, çuvat øe srca vaæa i misli vaæe u Kristu Isusu. Kol 3:6 Zbog kojih dolazi gnjev Boœji na

42
sinove neposluha, Kol 3:12 Obucite se dakle kao izabranici Boœji, sveti i ljubljeni, u srdaçno milosråe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; 1Ti 6:11 A ti, o çovjeçe Boœji, bjeœi od ovoga, a idi za pravdom, poboœnosti, vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti! 2Ti 2:19 A çvrsto stoji temelj Boœji imajuøi ovaj peçat: “Pozna Gospodin svoje”, i dalje: “Neka odstupi od nepravde svaki, koji zaziva ime Gospodnje!” 2Ti 3:17 Da bude savræen çovjek Boœji, spreman za svako dobro djelo. Tit 1:7 Jer nadglednik treba daj je bez prijekora, kao Boœji upravitelj, ne samovoljan, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne svadljiv, ne lakom na gadan dobitak; Heb 1:6 I kad opet uvodi Prvoroåenoga u svijet, govori: “I neka mu se poklone svi anåeli Boœji.” Heb 5:8 Iako je bio Sin Boœji, po muci nauçio se je posluænosti. Jak 2:23 I ispuni se Pismo, koje govori: “Abraham vjerova Bogu, i uraçuna mu se u pravdu”, i “prijatelj Boœji” nazva se. Jak 4:4 Preljuboçinci, ne znate li, da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Tko dakle hoøe da bude prijatelj svijetu, postao je neprijatelj Boœji. 1Pe 2:10 Koji nekad nijeste bili puk, a sad ste puk Boœji, koji nijeste bili pomilovani, a sad ste pomilovani. 2Pe 1:21 Jer nikad nije bilo proroçanstvo javljeno po volji çovjeçjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Boœji ljudi. 1Iv3:8Tkoçinigrijeh,odåavlaje,jeråavao grijeæi od poçetka. Zato se javi Sin Boœji, da razori djela åavolja. 1Iv4:15Tkogodprizna,dajeIsusSinBoœji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 1Iv 5:20 Znamo, da je Sin Boœji doæao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i œivot vjeçni. Otk 11:1 I dade mi se trska kao palica, govoreøi: “Ustani i izmjeri hram Boœji i œrtvenik i one, koji se klanjaju u njemu; Otk 11:19 I otvori se hram Boœji u nebu, i vidje se kovçeg zavjeta njegova u hramu njegovu, i nastade sijevanje munja, i glasovi, i gromovi, i potres zemlje, i tuça velika. Otk 15:1 I vidjeh drugi znak na nebu, veliki i divni: sedam anåela, koji su imali sedam posljednjih zala, jer se u njima izvræi gnjev Boœji. Otk 20:6 Blagoslovljen i svet, koji ima dio u prvom uskrsnuøu; nad njima druga smrt nema vlasti, nego øe biti sveøenici Boœji i Kristovi, i kraljevat øe s njim tisuøu godina. BOŒJIH 13 Izl 28:30 U naprsnik Boœjih presuda metni Urim i Tumim, da poçivaju na srcu Aronovu, kadgod stupi pred Gospoda. Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodom na svojemu srcu Boœje presude za sinove Izraelove. Psl 78:7 Da bi i oni stavljali u Boga ufanje svoje, i da ne bi zaboravili djela Boœjih, i da bi posluæni bili zapovijedima njegovim, Iza 14:13 Mislio si u sebi: ‘Penjem se na nebo, viæe zvijezda Boœjih podiœem prijestolje svoje na gori skupætine bogova naseljavam se na skrajnjem sjeveru. Slavodobitna pjesma nad padom Boœjih neprijatelja. Spasenje naroda Boœjega Mat 4:4 On mu odgovori: “Stoji pisano: Çovjek ne œivi samo o kruhu, nego o svakoj rijeçi, æto dolazi iz usta Boœjih.” Luk 15:10 Isto tako, kaœem vam, kod anåela je Boœjih radost za jednoga grjeænika, koji se obrati.” Rim 8:19 Jer çekanje stvorenja jedva çeka na objavljenje sinova Boœjih. 1Ko 4:1 Tako neka nas smatra çovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Boœjih. 1Ko 7:19 Obrezanje je niæta, i neobrezanje je niæta; nego drœanje zapovijedi Boœjih. 2Ko 1:20 Jer koliko je obeøanja Boœjih, naælo je u njemu svoj da, i u njemu je Amen Bogu na slavu po nama. Otk 3:1 I anåelu crkve u Sardu napiæi: Ovakogovorionaj,kojiimasedamDuhova Boœjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela; imaæ ime, da si œiv, a mrtav si. Otk 4:5 I od prijestolja izlaœahu munje i glasoviigromovi,isedamognjenihbakalja gorahu pred prijestoljem, koje su sedam duhova Boœjih. Otk5:6Ividjehnasredprijestoljaiçetiribiøa iposredstarjeæinaJanje,kojejestajalokao zaklano, i imalo sedam rogova i sedam oçiju: “to su sedam duhova Boœjih poslanih po svemu svijetu. BOŒJIM6 Izl 31:18 Kad je on bio zavræio svoj razgovor s Mojsijem na gori Sinaju, predade mu obadvije ploçe zakona, ploçe kamene prstom Boœjim napisane. Psl 65:9 Ti si blagoslovio zemlju, zalio si je i bogato napunio potokom Boœjim punim vode; dajeæ da joj uspijeva œito; tako si je opremio, M.Iz 15:16 Bolje je malo sa strahom Boœjim, negoli veliko blago s nemirom. Prp 5:6 Ne daj, da te usta tvoja navode na grijeh i ne govori pred poslanikom Boœjim: “Bila je nepaœnja!” Zaæto da se Bog srdi zbog govora tvojega i da uniæti djelo ruku tvojih? Luk 12:9 A tko se odreçe mene, njega øe se odreøi pred anåelima Boœjim. Iva 19:7 Odgovoriæe mu Œidovi: “Mi imamo zakon, i po zakonu mora umrijeti, jer se je gradio Sinom Boœjim.” Rim 1:7 Svima, koji su u Rimu, ljubimcima Boœjim, pozvanima svetima. Milost vama i mir od Boga, Oca naæega, i Gospodina Isusa Krista Rim 12:1 Zaklinjem vas dakle, braøo, milosråem Boœjim, da prikaœete tjelesa svoja za œrtvu œivu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaæa sluœba Boœja bude duhovna. Rim 14:10 A ti zaæto sudiæ brata svojega ni ti zaæto prezireæ brata svojega? Jer svi øemo stajati pred sudom Boœjim. Gal 3:21 Je li dakle zakon protivan obeøanjima Boœjim? Boœe saçuvaj, jer kad bi bio dan zakon, tako da bi mogao œivot dati, zaista bi od zakona bila pravda. 2So 1:4 Tako da se mi sami hvalimo vama u crkvama Boœjim zbog vaæe strpljivosti i vjereusvimavaæimprogonimainevoljama koje podnosite. Heb 11:25 I volio je stradati s narodom Boœjim, negoli imati çasovit uœitak grijeha, 1Pe 5:3 Niti kao da gospodujete Boœjim dijelom, nego kao oni, koji su ugled stadu od srca. Zapeçaøeni iz dvanaest plemena. Sveci pred prijestoljem Boœjim. Otk 7:15 Zato su pred prijestoljem Boœjim, isluœemudaninoøuhramunjegovu;ionaj, kojisjedinaprijestolju,stanovatøekodnjih. Otk 14:5 I u njihovima ustima ne naåe se laœ, jer su bez mane pred prijestoljem Boœjim. BOŒJOJ 21 Pst 6:9 Ovo je potomstvo Noino: Noa je bio pravedan çovjek i bez prijekora u svojem naraætaju; Noa je œivio po zapovijedi Boœjoj. Pst 9:6 Tko prolije krv çovjeçju, njegova se krvimatakoåerprolitiodçovjeka,jerjeBog stvorio çovjeka po slici Boœjoj. Psl 82:1 Bog se diœe u zajednici Boœjoj, drœi sud usred bogova: Prp 9:9 Sve sam to bio dobro promislio i bio sam doæao do spoznaje: pravedni i mudri u Boœjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoøe li ga ljubav ili mrœnja susresti, ne zna çovjek unaprijed. Sve mu moœe donijeti buduønost. Dje 13:43 Kad se je skupætina raziæla, poåoæe za Pavlom i Barnabom mnogi od Œidova i poboœnih doæljaka. A oni su ih u razgovoru svjetovali, da ustraju u milosti Boœjoj. Rim8:27Aonaj,kojiispitujesrcazna,ætoje œelja Duha, jer po volji Boœjoj moli se za svete. Rim 10:3 Jer ne poznajuøi pravde Boœje i gledajuøi da svoju pravdu utvrde, ne pokoriæe se pravdi Boœjoj. 1Ko 1:2 crkvi Boœjoj u Korintu, posveøenima u Kristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima, koji zazivaju ime Gospodina naæega Isusa Krista na svakome mjestu, njihovu i naæemu. 1Ko 3:10 Po milosti Boœjoj, koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziåuje; ali svaki neka gleda, kako naziåuje. 1Ko 10:32 Ne budite povodom spoticanja ni Œidovima, ni neznaboæcima, ni crkvi Boœjoj. 1Ko 15:10 Ali po milosti Boœjoj jesam, æto Jesam, i milost njegova prema meni nije bila prazna, nego sam radio viæe od svilu njih, ali ne ja, nego milost Boœja, koja je s menom. 2Ko 1:12 Jer je naæa slava ovo, svjedoçanstvo savjesti naæe, da smo u svetosti i iskrenosti pred Bogom, a ne u mudrosti tjelesnoj, nego u milosti Boœjoj œivjeli u svijetu, a osobito meåu vama. 2Ko 10:5 I svaku visost, koja se podiœe protiv spoznaji Boœjoj, i zarobljujemo svaki razum za pokornost Kristu; 2Ko 13:4 Jer ako je i raspet bio po slabosti, ali œivi po sili Boœjoj; jer smo i mi slabi u njemu, ali øemo œivjeti s njim silom Boœjom meåu vama. Kol 1:1 Pavao, apostol Krista Isusa po volji Boœjoj, i Timotej, brat, Kol 1:10 Da œivite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Boœjoj, 1Ti 3:15 Ako li se zadrœim, da znaæ, kako ti se treba vladati u kuøi Boœjoj, koja je crkva Boga œivoga, stup i tvråa istine. Heb 2:9 A Isusa, koji je bio samo malo umanjen od anåela, vidimo zbog smrti, æto podnese, ovjençana slavom i çasøu, da bi po milosti Boœjoj za sve okusio smrt. 1Pe4:19ZatoikojitrpepovoljiBoœjoj,neka preporuçuju vjernome Stvoritelju duæe svoje dobrim djelima! Jud 1:21 Drœite sami sebe u ljubavi Boœjoj

43
i çekajte milost Gospodina naæega Isusa Krista za œivot vjeçni! Otk 21:11 U krasoti Boœjoj. I svjetlost njegova bijaæe kao dragi kamen, kao kamen jaspis, æto sja kao kristal. BOŒJOM 7 Dje 20:28 Pazite na sebe i na sve stado, u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate crkvom Boœjom, koju je stekao krvlju svojom. 2Ko 11:2 Jer revnujem za vas Boœjom revnosti;jervaszaruçihmuœujednome,da djevicu çistu privedem Kristu. 2Ko 13:4 Jer ako je i raspet bio po slabosti, ali œivi po sili Boœjoj; jer smo i mi slabi u njemu, ali øemo œivjeti s njim silom Boœjom meåu vama. Efe 3:19 I poznati ljubav Kristovu, koja nadilazi svaku spoznaju, da se ispunite svom puninom Boœjom. 1Ti 4:5 Jer se posveøuje rijeçju Boœjom i molitvom. Heb 11:3 Vjerom poznajemo, da je svijet rijeçju Boœjom zgotovljen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo. 2Pe 3:5 Jer naumice neøe da znadu, da su nebesa bila veø odavna, i da je zemlja iz vode i po vodi postala rijeçju Boœjom. BOŒJU 41 Pst 1:27 Tako stvori Bog çovjeka na sliku svoju, na sliku Boœju stvori ga, muæko i œensko stvori ih. Job 38:2 Tko je to, æto zamraçuje osnovu Boœju govorima bezumnim? Psl19:1NebesapripovijedajuslavuBoœju, djela ruku njegovih navjeæøuje svod nebeski: Psl 55:14 S kojim sam pouzdano opøio, u povorci sveçanoj hodio u kuøu Boœju. Psl 68:34 Upoznajte moø Boœju! Nad Izraelom stoluje veliçanstvo njegovo, moø njegova u oblacima. Psl 73:17 Dok najposlije uniåoh u tajnu Boœju i vidjeh, kako oni skonçaju. Mat 12:4 Kako je uæao u kuøu Boœju i pojeo kruhove postavljene, kojih on i druœina njegova nijesu smjeli jesti, nego samo sveøenici? Luk 8:21 On im reçe: “Majka moja i braøa moja jesu oni, koji sluæaju rijeç Boœju i vræe je.” Dje 6:2 Tada dvanaestorica dozvaæe mnoætvo uçenika i rekoæe: “Nije pravo, da mi zanemarujemo rijeç Boœju i da sluœimo oko stolova. Dje 7:55 A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Boœju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu, Dje 13:48 A kad çuæe neznaboæci, radovali su se i slavili rijeç Boœju, i vjerovaæe, koliko ih je bilo odreåeno za œivot vjeçni. Rim 1:25 Koji pretvoriæe istinu Boœju u laœ, i veøma iskazivaæe çast i sluœiæe stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke. Amen. Rim1:32Oni,istina,znaduodredbuBoœju, da oni, koji to çine, zasluœuju smrt; ipak oni to çine, dapaçe i odobravaju onima koji to çine. Rim3:5AkolinepravdanaæaBoœjupravdu rasvjetljuje, æto øemo reøi? Je li Bog nepravedan, kad u srdœbi kazni? kao çovjek govorim. Rim 11:22 Gledaj dakle dobrotu i strogost Boœju: strogost protiv onih koji padoæe, a prema sebi dobrotu Boœju, ako ostaneæ u dobroti; inaçe i ti øeæ biti odsjeçen. Rim 11:22 Gledaj dakle dobrotu i strogost Boœju: strogost protiv onih koji padoæe, a prema sebi dobrotu Boœju, ako ostaneæ u dobroti; inaçe i ti øeæ biti odsjeçen. 1Ko 2:7 Nego govorimo mudrost Boœju u tajnosti skrivenu, koju predodredi Bog prije vjekova za slavu naæu. 1Ko 10:31 Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo æto çinite, sve na slavu Boœju çinite! 1Ko 14:4 Koji govori jezike, sam sebe podiœe, a koji prorokuje, crkvu Boœju podiœe. 1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meåu apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Boœju. 2Ko 4:2 Nego se odriçemo tajnoga srama, neœivimoulukavstvu,nitiiskrivljujemorijeç Boœju, nego se navjeæøivanjem istine preporuçujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom. 2Ko 4:15 Jer je sve zbog vas, da milost, rastuøizahvalommnogih,sluœinaætoveøu slavu Boœju. Gal 1:13 Jer ste çuli moje œivljenje nekad u Œidovstvu, da sam odviæe progonio crkvu Boœju i ruæio je. Efe 6:11 Obucite se u svu ratnu opremu Boœju, da biste se mogli odrœati zasjedama åavla! Flp 1:11 Napunjeni plodom pravde po Isusu Kristu na slavu i hvalu Boœju. Flp 1:14 I veøina braøe u Gospodinu, ohrabrena okovima mojim, usuåujem se joæ revnije, bez straha navjeæøivati rijeç Boœju. 1Ti 1:4 Niti da se bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koja çine viæe prepiranja, negoli gradnju Boœju, æto stoji na vjeri. 1Ti 3:5 A ako tko ne zna svojom kuøom upravljati, kako øe se starati za crkvu Boœju? 2Ti 1:6 Zato opominjem te, da opet raspiriæ milostBoœju,kojajeutebipolaganjemruku mojih. Heb 6:5 i okusili dobru rijeç Boœju, i sile buduøega svijeta, Heb9:1Imaojedoduæeiprvizavjetpropise za sluœbu Boœju i za svetiæte zemaljsko. Heb10:36Jervamjestrpljivostodpotrebe, da ispunivæi volju Boœju postignete obeøanje. Heb 13:7 Sjeøajte se svojih predstojnika, koji su vam govorili rijeç Boœju; gledajte na svræetak njihova œivljenja, ugledajte se na vjeru njihovu! Jak 3:9 Njim blagoslivljamo Boga i Oca, i njim kunemo ljude, koji su stvoreni na sliku Boœju. 1Pe 3:20 Koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Boœju, dok se je gradio kovçeg, u kojem se malo, to jest, osam duæa, spasilo vodom. 1Pe 5:6 Ponizite se dakle pod silnu ruku Boœju, da vas povisi u vrijeme pohoda! 2Pe 1:7 A u poboœnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Boœju. 1Iv 2:17 I svijet prolazi i poœuda njegova; a tko çini volju Boœju, ostaje dovijeka. 1Iv 3:16 Po tom spoznasmo ljubav Boœju, æto on za nas œivot svoj poloœi; tako moramo i mi poloœiti œivot za braøu. Otk 1:2 Koji svjedoçi rijeç Boœju i svjedoçanstvo Isusa Krista sve, æto vidje. Otk 19:17 I vidjeh, jednoga anåela, gdje stoji na suncu; i povika glasom velikim, govoreøi svima pticama, æto su letjele posred neba: “Doåite, i skupite se na veliku gozbu Boœju, BORACA Izl 15:4 Kola faraonova i vojsku njegovu pobaca u more. Cvijet boraca njegovih utonu u Crvenom moru. BORAVE 1 Psl 140:13 Pravednici samo zahvaljuju imenu tvojemu; poæteni borave pred licem tvojim. BORAVI 5 Izl 20:10 Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u çast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smijeæ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili køi tvoja, ni sluga tvoj ni sluækinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih. Job28:13Çovjekneznaputaknjoj,onane boravi u zemlji œivih. Psl 91:1 Onaj koji stanuje u zaætiti Sveviænjega, koji boravi u sjeni Svemoønoga. Prp 7:4 Srce mudrih ljudi boravi u kuøi œalosti, a srce ludih u kuøi veselja. Mar 2:19 Isus im reçe: “Mogu li svatovi postiti, dok boravi kod njih zaruçnik? Dok imaju kod sebe zaruçnika, ne mogu postiti. BORAVIÆ 2 P.Zk 4:40 Drœi njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobrotebiidjecitvojojnakontebeidadugo boraviæ u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek.” P.Zk 6:7 Napominji ih djeci svojoj! Govori o njima, ili kad boraviæ kod kuøe ili si na putu, ili kad lijeœeæ ili ustajeæ! BORAVILI 1 Dje25:14Tkadsuondjeboraviliviæedana, reçeFestokraljuzaPavlagovoreøi:“Feliks je ostavio u tamnici jednoga çovjeka. BORAVIM Joe2:27Tadaøetespoznati,dajaboravim usredIzraelaidasamja,Gospod,Bogvaæ, a inaçe nitko. I nikada se viæe neøe osramotiti narod moj. BORAVIO Eze 1:1 U tridesetoj godini, u çetvrtom mjesecu, peti dan toga mjeseca, kad sam boravio meåu zarobljenicima na rijeci Kebaru, otvori se nebo i vidjeh viåenja boœanska. Eze 28:13 Boravio si u Edenu, vrtu Boœjemu.Svedragokamenjebilojeodijelo tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Naçinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio. BORAVITI 3 Psl 15:1 Gospode, tko smije gost biti u æatoru tvojemu, tko smije boraviti na svetoj gori tvojoj? Iza11:6Tadaøekboravitisjanjetom,risøe leœati s jaretom, tele, lav i ovca bit øe zajedno. Malen djeçak moœe ih voditi. Tuœ 4:15 Vikali su im: “Natrag, neçist, natrag, natrag! Ne dodijevajte ga se!” Kad bi bjeœali i skitali se, tada bi se govorilo meåu neznaboæcima: “Ne smiju dalje boraviti.” BORBA Efe 6:12 Jer naæa borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zraçnim visinama.

44
BORBE 2 Jer 15:10 Teæko meni, majko moja, æto si me rodila, çovjeka borbe i svaåe za sve! Nijesam davao u zajam, niti su mi davali u zajam, i opet me sve proklinje. 2Ko 10:4 Jer oruœje naæe borbe nije tjelesno nego silno po Bogu za ruæenje utvrda, da odbacujemo mudrovanje, BORBI 1 1Ti 6:12 Bori se u dobroj borbi vjere, postigni œivot vjeçni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedoçanstvo pred mnogim svjedocima. BORE 2 Joæ9:2Skupiæesedasesloœnoboreprotiv Joæue i Izraelaca. Jak 4:1 Odakle ratovi i raspre meåu vama? Odakle?Akolineodpohlepavaæih,kojese bore u vaæim udima? BOREØI 1 Heb 12:4 Jer joæ se ne oprijeste do krvi boreøi se protiv grijeha, BORI 6 Iza19:20ToøebitiGospodunadvojskama znak i svjedoçanstvo u zemlji Egiptu. Kad zazovu Gospoda na tlaçitelje, on øe im poslati pomoønika, da se bori za njih i da ih spasi. Iza 42:13 Gospod izlazi kao junak. Kao ratnik razvija ratobornost, viçe i kliçe, bori se protiv neprijatelja kao div. 1Ti 6:12 Bori se u dobroj borbi vjere, postigni œivot vjeçni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedoçanstvo pred mnogim svjedocima. 2Ti 2:4 Ni jedan, koji se bori, ne upuæta se u poslove ovoga svijeta; inaçe neøe ugoditi vojskovoåi. 2Ti 2:5 A ako se tko i bori, ne dobije vijenca, ako se pravilno ne bori. 2Ti 2:5 A ako se tko i bori, ne dobije vijenca, ako se pravilno ne bori. BORILE 1 Iva 18:36 Isus odgovori: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta kraljevstvo moje, onda bi se sluge moje borile, da ne budem predan Œidovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.” BORILI 1 Otk 12:7 I postade velik rat u nebu: Mihael i anåeli njegovi borili su se sa zmajem, i zmaj se je borio, anåeli njegovi. BORIM 1Ko 9:26 Ja dakle tako trçim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj, koji bije vjetar, BORIO 5 Pst 32:28 A onaj mu reçe: “Od sada se neøeæviæezvatiJakov,negoIzrael;jersise borio s Bogom i s ljudima i nadjaçao si.” Hos 12:4 Borio se je s anåelom i nadvladao. Plakao je i molio mu se. U Betelu naæao ga je opet. Tamo je govorio s njim. 1Ko 15:32 Jer ako sam se po çovjeku borio sa zvjeradi u Efezu, kakva mi je korist? Ako mrtvi ne uskræavaju, “jedimo i pijmo, jer øemo sutra umrijeti.” Jud 1:9 A Mihael arkanåeo, kad se je prepirao s åavlom i borio se za Mojsijevo tijelo, nije se usudio izgovoriti sud pogrde, nego reçe: “Gospodin neka te kazni!” Otk 12:7 I postade velik rat u nebu: Mihael i anåeli njegovi borili su se sa zmajem, i zmaj se je borio, anåeli njegovi. BORITE 3 Flp 1:27 Samo œivite dostojno evanåelja Kristova, da ili doåem i vidim vas, ili sam nenazoçan, çujem za vas, da stojite u jednomeduhu,idasejednoduænozajedno borite za vjeru u evanåelje. Jak 4:2 Œelite i nemate; ubijate i za vidite, i ne moœete postiøi; borite se i vojujete, i nemate, jer ne molite. Jud 1:3 Ljubljeni! Kako mi je veoma na srcu, da vam piæem o naæemu opøemu spasenju, smatrao sam potrebnim opomenuti vas pismom, da se borite za vjeru, koja jedanput zauvijek predana svetima. BORITI 3 Izl 14:14 Gospod øe se boriti za vas. Vi moœete biti posve mirni.” Iza 49:25 Jest! Oval o govori Gospod: “I jakome otet øe se plijen, i silniku ugrabit øe se grabeœ, jer øu se boriti s protivnicima tvojim, izbavit øu djecu tvoju. Otk 13:4 I pokloniæe se zvijeri govoreøi: “Tko je kao zvijer, i tko se moœe boriti s njom?” BOSRE 1 Iza 63:1 Tko je ono æto dolazi iz Edoma, u crvenim haljinama iz Bosre? Sjajan je u svojoj odjeøi, ponosno koraçajuøi u silnoj snazi svojoj. “Ja sam, koji govorim pravednost, koji imam moø da spasim.” BOSRI 1 Iza 34:6 Mokar øe biti od krvi maç Gospodnji, stat øe se od pretiline, od krvi janjeøe i jareøe, od pretiline bubrega ovnujskih, jer Gospod ima œrtveni blagdan u Bosri, veliko klanje u zemlji Edomu. BRAÆNA Hos 8:7 Jer siju vjetar, buru øe œeti. Stabljika nema ploda, i ona ne donosi braæna. Ako bi ga donijela, proœdrijet øe ga tuåinci. Mat 13:33 Joæ im iznese daljnu prispodobu: “Kraljevstvo je nebesko kao kvasac, æto ga uze œena i pomijeæa u tri mjere braæna dok sve ne ukisa.” BRADA Otk22:9Ireçemi:“Nemoj,jersamijasluga kao i ti i brada tvoja proroci i oni, koji drœi rijeçi knjige ove. Bogu se klanjaj!” BRADI 1 Pst 27:29 I narodi se pred tobom pregibali! Bio gospodar bradi svojoj, i klanjali se tebi sinovi matere tvoje! Proklet bio, koji tebe proklinje! A blagoslovljen bio, koji tebe blagoslivlja!” BRADU 3 Psl 133:2 To je kao dragocjeno ulje na glavi, æto teçe na bradu, bradu Aronovu, æto kaplje na skut haljine njegove. Psl 133:2 To je kao dragocjeno ulje na glavi, æto teçe na bradu, bradu Aronovu, æto kaplje na skut haljine njegove. Dje 15:1 I doæli su neki iz Judeje i uçili bradu: “Ako se ne obreœete po obiçaju Mojsijevu, ne moœete se spasiti.” BRANI 1 Pavao brani svoju apostolsku çast. BRANIÆTE 2 Psl 8:2 Ti, çiju slavu nebesa slave rjeçitije, negoli usta çovjeçje djece: “podigao si sebi braniæte nasuprot neprijateljima svojim, da zamukne protivnik i mrzitelj. Psl 18:2 Gospode, hridino moja, tvråavo moja, Spasitelju moj! Boœe moj, braniæte moje, u koje se zaklanjam! Ætite moj, rog spasenja mojega, grade moj! BRANIK 8 2Sa 22:3 Bog je branik moj: u njega traœim utoçiæte. Ætit moj, rog spasenja mojega! Jakost moja, sloboda moja! Izbavitelj moj, koji mi pomogao u teækoj nevolji. Psl62:2Onjejedinihridinamojaispasenje moje, branik moj, da se ne poljuljam nikada. Psl 71:6 Od djetinjstva na tebe sam se oslonio, od krila materina bio si branik moj; tebi vazda moj hvalospjev! Psl 73:26 Neka mi nestane tijela i srca, ostaje ipak Bog joæ branik srca mojega, baætina moja dovijeka! Psl 78:35 Onda bi pomiæljali, da je Bog braniknjihov,dajeBog,Sveviænji,spasitelj njihov. Psl 92:15 Tako oni javljaju: Gospod je dobar; on je branik moj bez mane. Iza 25:4 Jest, bio si branik malenomu, branik siromahu u nevolji njegovoj, krov od oluje, sjena od œege sunçane, jer je gnjev nasilnika kao zimski pljusak, koji udara o zid, Iza 25:4 Jest, bio si branik malenomu, branik siromahu u nevolji njegovoj, krov od oluje, sjena od œege sunçane, jer je gnjev nasilnika kao zimski pljusak, koji udara o zid, BRANIKA Iza 43:20 Tada øe me slaviti zvijeri poljske, çagalji i nojevi, æto sam izveo u pustinji vode, u pustari rijeke, da napojim narod svoj, iza branika svojega. BRANIMO 2Ko 12:19 Mislite li opet, da se mi pred vama branimo 9 Pred Bogom u Kristu mi govorimo. A sve je, ljubljeni, za vaæ napredak. BRANIO Job 29:16 Otac sam bio siromasima i branio sam stvar nepoznatoga. BRANIT 1 M.Iz 23:11 Jer je jak odvjetnik njihov; branit øe stvar njihovu od tebe. BRANITE 2 Iza 1:17 Uçite se dobro çiniti: teœite za pravdom, pomaœite potlaçenomu, pribavite pravicu siroti, branite udovicu!” Mat 19:14 A Isus reçe: “Pustite djecu, neka doåu k meni, i ne branite im; jer je takvih kraljevstvo nebesko.” BRANITELJ 1 Psl 45:4 U dobri ças, sjedi na kola kao branitelj vjernosti, siromaætva, pravice! Desnica tvoja neka pokaœe sjajna djela! BRANITI 1 Luk 12:11 Ako vas povuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladaoce, ne brinite se, kako i çim øete se braniti ili æto øete reøi, BRANOM Amo 1:3 Ovako veli Gospod: “Za tri opaçine Damaska, za çetiri neøu mu oprostiti: Jer su vrhli Gilead gvozdenom branom, BRAØA5 Pst 13:8 Zato reçe Abram Lotu: “Neka ne bude svaåe izmeåu mene i tebe, izmeåu mojih i tvojih pastira; jer braøa smo. Pst 49:5 Simeon i Levi braøa su, maçevi su im oruœje nasilja. Psl 133:1 Gle, kako je lijepo i kako je ugodno,kadbraøaumirustanujuzajedno! Jer 12:6 Jer i braøa tvoja, kuøa oca tvojega, i oni su ti nevjerni, i oni viçu za tobom iza glasa, ne vjeruj im, ako i prijateljski govore s tobom!” Mat 13:55 Nije li ovo sin tesarov? Ne zove

45
li se majka njegova Marija, i braøa njegova Jakov, Josip, Simon i Juda? Mat 23:8 Ali vi se ne zovite uçiteljima, jer je jedan vaæ uçitelj, a vi ste svi braøa! Mar 3:33 On im reçe: “Tko je majka moja, i tko su braøa moja?” Luk 8:21 On im reçe: “Majka moja i braøa moja jesu oni, koji sluæaju rijeç Boœju i vræe je.” Iva 7:5 Jer ni braøa njegova nijesu vjerovala u njega. – Dje 28:15 I odanle çuvæi braøa za nas izaåoæe nam u susret do Apijeva trga i Tri krçme. I kad ih vidje Pavao, dade hvalu Bogu i ohrabri se. Gal 1:2 I sva braøa, koja su s menom, crkvama Galacije. 1Ti 6:2 A koji imaju vjernike za gospodare, nekaihnecijenemanje,ætosubraøa,nego joæ bolje neka sluœe jer su vjernici i ljubljeni, koji nastoje da dobro çine. Ovo uçi i svojski preporuçi! 1Pe 5:9 Njemu se oduprite tvrdi u vjeri i znajte, da iste muke podnose vaæa braøa u svijetu! 3Iv 1:3 Obradovah se vrlo, ad doåoæe braøa i posvjedoçiæe za tvoju istinu, kako ti u istini hodiæ. Otk 19:10 I padoh pred noge njegove, da mu se poklonim, i reçe mi: “Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i braøa tvoja, koja imaju svjedoçanstvo Isusovo. Bogu se klanjaj!” Jer je svjedoçanstvo Isusovo duh proroçanstva. BRAØE 12 Pst9:22Ham,otacKanaanu,promatraoje golotinju oca svojega, i rekao to obojici braøe svoje vani. P.Zk 1:16 U isto vrijeme dadoh sucima vaæim ovaj naputak: Sasluæavajte obje stranebraøesvoje.Suditepravosvakomu, bio brat ili stranac. P.Zk 18:15 Proroka iz sredine tvoje, izmeåu braøe tvoje, kao æto sam ja, podignut øe ti Gospod, Bog tvoj. Njega sluæajte! Mat 25:40 Kralj øe im odgovoriti: “Za “ista, kaœemvam:“Ætosteuçinilijednomuodove moje najmanje braøe, to ste uçinili meni. Luk 16:28 Imam joæ pet braøe, i neka Ih opomene, da ne doåu i oni na ovo mjesto muke!’ 2Ko 11:26 Çesto na putovanjima, u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od zemljaka, u pogiblima od neznaboœaca, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od laœne braøe, Gal 2:4 A to zbog laœne braøe, koja se nametnuæe i uæuljaæe, da uhode slobodu naæu, koju imamo u Kristu Isusu, da nas zarobe, Flp 1:14 I veøina braøe u Gospodinu, ohrabrena okovima mojim, usuåujem se joæ revnije, bez straha navjeæøivati rijeç Boœju. Heb7:5Istina,ioniodsinovaLevijevih,koji primaju sveøeniætvo, imaju zapovijed, da uzimaju po zakonu desetinu od naroda, to jest, od braøe svoje, premda su i oni izaæli IZ bedara Abrahamovih. 3Iv 1:10 Zato, ako doåem, spomenut øu njegova djela, kako nas sumnjiçi zlim rijeçima.Inijemutodosta,negosambraøe ne prima i zabranjuje onima, koji to hoøe, i izgoni ih iz crkve. Otk 6:11 I dane su svakome od njih haljine bijele, i reçeno im bi, neka se strpe joæ malo vremena, dok se navræi broj drugova njihovih i braøe njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni. Otk 12:10 I zaçuh glas veliki u nebu, koji je govorio: “Sad doåe spasenje i sila i kraljevstvo Boga naæega, i vlast Krista njegova, jer je zbaçen tuœitelj braøe naæe, koji ih je tuœio pred Bogom naæim dan i noø. BRAØI 10 Pst 9:25 Reçe on: “Proklet da je Kanaan; neka je najniœi sluga braøi svojoj!” Pst 37:5 Jedanput usni Josip san i pripovjedi ga braøi svojoj, a oni joæ veøma zamrziæe na njega. Pst 50:24 Jednoga dana reçe Josip braøi svojoj: “Ja øu skoro umrijeti; ali øe vas Bog sigurno posjetiti i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju, koju je pod zakletvom obeøao Abrahamu, Izaku i Jakovu.” Psl 22:22 Govorit øu ime tvoje braøi svojoj i usred skupætine hvalit øu. Psl 69:8 Tuåin postadoh braøi svojoj, stranac sinovima matere svoje. Mat 28:10 Nato im reçe Isus: “Ne bojte se! Idite i javite braøi mojoj, neka idu u Galileju! Ondje øe me vidjeti.” 1Ko 15:6 A zatim se je javio braøi, kojih je bilo viæe od pet stotina zajedno. Od njih mnogi œive i sad, a neki usnuæe; 1Ti 4:6 Ako to predoçiæ braøi, bit øeæ dobar sluga Krista Isusa, othranjen rijeçima vjere i dobrom naukom, koju si primio. Heb 2:12 Govoreøi: “Objavit øu ime tvoje braøi svojoj, posred crkve hvalit øu te.” Heb 2:17 Zato je trebalo, da bude u svemu sliçan braøi, da bude milosrdan i vjeran veliki sveøenik pred Bogom, da okaje grijehe naroda. BRAØO 63 Dje1:16“Ljudibraøo,trebalojedaseispuni Pismo, koje proreçe Duh Sveti na usta Davidova za Judu, koji je bio voåa onima, æto uhvatiæe Isusa. Dje 6:3 Naåite dalje, braøo, meåu sobom sedam poætenih ljudi, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih øemo postaviti nad ovim poslom. Dje 13:15 A po çitanju zakona i proroka poslaæe glavari sinagoge k njima i rekoæe: “Ljudi braøo, ako je u vama rijeç utjehe za narod, govorite!” Dje 13:26 Ljudi braøo, sinovi roda Abrahamova, i koji se meåu vama boje Boga! Nama je poslana rijeç ovoga spasenja. Dje 13:38 Neka vam je dakle na znanje, ljudi braøo, da se po njemu vama propovijeda oproætenje grijeha. Dje 23:5 A Pavao reçe: “Nijesam znao, braøo, da je veliki sveøenik, jer je pisano: “Ne grdi poglavara naroda svojega!” Rim 7:4 Dakle, braøo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Kristovim, da budete drugoga, onoga, æto uskrsnu od mrtvih, da plod donesemo Bogu. Rim 8:12 Tako dakle, braøo, nijesmo duœnici tijelu, da po tijelu œivimo. Rim 10:1 Braøo, œelja je mojega srca i molitva Bogu za spasenje njihovo. Rim 11:25 Jer vam, braøo, neøu zatajiti tajne ove, da sami sebe smatrate mudrima, jer sljepoøa pade na jedan dio Izraela, dok ne uåu neznaboæci u punom broju. Rim 12:1 Zaklinjem vas dakle, braøo, milosråem Boœjim, da prikaœete tjelesa svoja za œrtvu œivu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaæa sluœba Boœja bude duhovna. Rim 15:14 A ja sam i sam uvjeren za vas, braøo moja, da ste i sami puni dobrote, napunjeni svakoga znanja, da moœete jedan drugoga opominjati. Rim16:17Amolimvas,braøo,dapazitena one, koji çine razmirice i smutnje protiv nauka, koji vi nauçiste, i klonite se njih! 1Ko 1:10 A molim vas, braøo, imenom Gospodina naæega Isusa Krista, da svi jednako govorite, i da ne budu meåu vama razdor, nego da budete savræeni u istom osjeøanju i u istom miæljenju. 1Ko 1:26 Jer gledajte zvanje svoje, braøo, da nema ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih; 1Ko 3:1 I ja, braøo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. 1Ko 10:1 Neøu vam naime zatajiti, braøo, da su oçevi naæi svi bili pod oblakom, i svi su kroz more proæli; 1Ko 11:2 A hvalim vas, braøo, æto se u svemu mene spominjete i drœite propise, kao æto vam predadoh. 1Ko 14:20 Braøo, ne budite djeca umom, nego pakoæøu budite djeca, a razboritoæøu budite savræeni! 1Ko 14:26 Æto øe se dakle çiniti, braøo? Kad se sastajete, svaki Vs ima hvalospjev, ima nauku, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumaçenje; sve neka bude za napredovanje! 1Ko 14:39 Dakle, braøo, nastojte da prorokujete, i ne zabranjujte govoriti jezicima! 1Ko 15:31 Svaki dan umirem, tako mi, braøo, vaæe slave, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu naæemu! 1Ko 15:50 A ovo kaœem, braøo, da tijelo i krv ne mogu baætiniti kraljevstva Boœjega, niti raspadljivost baætini neraspadljivost, 1Ko 15:58 Zato, braøo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajuøi, da rad vaæ nije uzaludan u Gospodinu! 2Ko 13:11 Uostalom, braøo, radujte se, budite savræeni, tjeæite jedni druge, jednako mislite, œivite u miru, i Bog ljubavi i mira bit øe s vama. Gal 4:12 Budite kao ja; jer i ja sam kao vi. Braøo, molim vas, niæta mi ne uçiniste na œao. Gal 4:28 A vi ste, braøo, po Izaku djeca obeøanja. Gal 4:31 Tako, braøo, nijesmo djeca ropkinje, nego slobodne. Gal 5:11 A ako ja, braøo, joæ obrezanje propovijedam, zaæto joæ trpim progone? Onda je uklonjeno spoticanje kriœa! Gal 5:13 Jer ste vi, braøo, na slobodu pozvani; samo ne dajte, da sloboda bude nasluœbutijelu,negoljubavljusluœitejedan drugome! Gal 6:1 Braøo, ako i upadne çovjek u kakav prekræaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeæ iskuæan! Efe 6:10 Uostalom braøo budite jaki u Gospodinu i u moøi sile njegove! Flp 1:12 A hoøu, da vi znate, braøo, da je moje sadaænje stanje dapaçe pomoglo napretku evanåelja, Flp 3:17 Ugledajte se na mene, braøo, i gledajte na one, koji tako œive, kao æto nas imate za ugled!

46
Flp 4:1 Zato, braøo moja ljubljena i poœeljena, radosti i kruno moja, tako stojte u Gospodinu, ljubljeni! Flp 4:8 Uostalom, braøo, æto je god istinito, æto je çasno, æto je pravedno, æto je sveto, æto je ljubezno, æto je slavno, æto je god kreposno, i æto je god hvale vrijedno, to mislite! 1So 2:9 Jer se spominjete, braøo, truda naæeg i umora, kako smo noø i dan radili, da ne budemo na teret nijednome od vas; tako smo vam propovijedali evanåelje Boœje. 1So 4:1 Uostalom dakle, braøo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu, kao ætostenauçiliodnas,kakovamtrebaœivjeti i ugaåati Bogu, da tako i œivite, da sve viæe napredujete. 1So 4:13 A neøemo, braøo, da vi ne znate zaone,kojisuusnuli,daseneœalostitekao i ostali, koji nemaju nade. 1So5:1Aovremenuiçasu,braøo,netreba da vam piæemo, 1So 5:14 A opominjemo vas, braøo, pouçavajte neuredne, tjeæite maloduæne, zauzimajte se za slabe, budite strpljivi sa svima! 1So 5:25 Braøo, molite se za nas! 2So 2:13 A mi smo duœni svagda zahvaljivatiBoguzavas,braøoljubljenaod Gospodina, æto vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posveøenjem Duha i vjerom istine, 2So 2:15 Tako dakle, braøo, stojte i drœite predaje, koje nauçiste ili rijeçju ili poslanicom naæom. 2So 3:6 A zapovijedamo vam, braøo, u ime Gospodina naæega Isusa Krista, da se odvojite od svakoga brata, koji œivi neuredno, a ne po predaji, koju primiæe od nas. 2So 3:13 A vi, braøo, ne umarajte se dobro çineøi! Heb3:1Zato,braøosveta,sudionicizvanja nebeskoga, pogledajte na poslanika i velikog sveøenika vjeroispovijesti naæe, Isusa. Heb 3:12 Gledajte, braøo, da ne bude kad u kojemu od vas zlo srce nevjerstva, da odstupi od Boga œivoga; Heb10:19Imajuøidakle,braøo,pouzdanje ulaziti u Svetinju nad svetinjama krvlju Isusovom, Heb 10:39 A mi, braøo, nijesmo od onih, koji odstupaju na propast, nego od onih, koji vjeruju, da spase duæu. Heb 13:22 A molim vas, braøo, primite dobro ovu rijeç opominjanja; jer sam vam ukratko pisao. Jak 1:2 Svaku radost imajte, braøo moja, kad padate u razliçne napasti, Jak 1:19 Znate, ljubljena braøo moja: Neka bude svaki, çovjek brz çuti, a spor govoriti i spor srditi se. Jak 2:5 Çujte, ljubljena braøo moja! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogate u vjeri i za baætinike kraljevstva, koje obeøa onima, koji njega ljube? Jak 2:14 æto koristi, braøo moja, ako tko kaœe, da ima vjeru, a djela nema? Zar ga moœe vjera spasiti? Jak 3:1 Ne budite, braøo moja, mnogi uçitelji, znajuøi, da øemo biti stroœe suåeni! Jak 3:12 Moœe li, braøo moja, smokva masline raåati ili trs smokve? Tako ne moœe slani izvor uçiniti slatke vode. Jak 5:7 Strpite se dakle, braøo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iæçekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo çeka, dok ne primi daœd, rani i kasni. Jak 5:9 Ne uzdiæite jedan na drugoga, braøo, da ne budete suåeni! Gle, sudac stoji na vratima. Jak 5:10 Uzmite, braøo, a izgled, kako treba ustrajno i strpljivo podnositi nevolje, proroke, koji su govorili u ime Gospodnje! Jak 5:12 A prije svega, braøo moja, ne kunite se, ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom zakletvom, nego neka vaæ “da” bude “da”, i vaæ “ne” bude “ne”, da ne padnete pod sud. Jak 5:19 Braøo moja, ako tko od vas zaluta od istine, i obrati ga tko, 2Pe 1:10 Zato, braøo, postarajte se joæ veøma, da svoj poziv i izbor utvrdite dobrim djelima; jer çineøi ovo neøete pasti nikada. BRAØOM 7 M.Iz 17:2 Razuman sluga bit øe gospodar nad sinom nevaljalim i s braøom øe dijeliti baætinu. Hos 13:15 Rodan øe biti meåu plemenskom braøom svojom, ali øe doøi istoçni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje. Tada øe mu usahnuti vrelo, studenac øe mu presuæiti: On øe odnijeti blago njegovo i sve dragocjeno dobro njegovo. Dje 1:14 Ovi su svi ustrajali jednoduæno u molitvi zajedno sa œenama, s Marijom, majkom Isusovom, i s braøom njegovom. Dje 18:18 A Pavao ostade joæ podosta dugo, i oprostivæi se s braøom otplovi u Siriju, i s njime Priscila i Akvila. U Kenhreji oæiæa glavu, jer se je bio zavjetovao. Rim 8:29 Jer koje naprijed poznade, one i predodredi, da budu jednaki obliçju Sina njegova, da on bude prvoroåeni meåu mnogom braøom. 1Ko 6:5 Na sramotu vaæu govorim. Zar nema meåu vama nijednoga mudra, koji moœe rasuditi meåu braøom svojom? Heb2:11Jerionaj,kojiposveøuje,ioni,koji seposveøuju,svisuodjednoga.Zatosene stidi zvati ih braøom, BRAØU2 Pst 42:7 I Josip kad vidje braøu svoju, poznade ih dakako, ali se uçini kao da ih ne poznaje, oætro se otrese na njih i reçe im: “Odakle dolazite?” Odgovoriæe: “Iz zemlje kanaanske, da kupimo œita.” Joæ 2:18 A ti, kad doåemo u zemlju, priveœi ovu crvenu vrpcu na prozor, kroz koji si nas spustila, i skupi kod sebe u kuøi oca svojega, mater svoju i braøu svoju i svu rodbinu svoju! Luk 22:32 A ja sam se molio za tebe, da se vjera tvoja ne popusti. Zato podupri i utvrdi jednoø braøu svoju!” Dje 14:2 Ali Œidovi, koji nijesu vjerovali, podbuniæeirazdraœiæeduæeneznaboœaca na braøu. Dje 15:3 Oni dakle otpraøeni od crkve prolazili su kroz Feniciju i Samariju objavljujuøioobraøenjuneznaboœacaivrlo su obradovali svu braøu. Rim 9:3 Jer bih œelio da ja sam budem odvuçenodKristazabraøusvoju,ætosumi rod po tijelu. 1Ko 8:12 A tako kad se grijeæite o braøu, i bijetenjihovuslabusavjest,protivKristase grijeæite. 2Ko 8:23 A za Tita, on je moj drug i pomagao za vas, a za braøu naæu, oni su poslanici crkveni, slava Kristova. 1Ti 5:1 Starijega ne karaj, nego ga upozori kao oca, mlaåe kao braøu; 1Pe 2:17 Sve poætujte, braøu ljubite, Boga se bojte, kralja ætujte! 1Iv 3:14 Mi znamo, da smo preæli iz smrti u œivot, jer ljubimo braøu; tko ne ljubi, ostaje u smrti. 1Iv 3:16 Po tom spoznasmo ljubav Boœju, æto on za nas œivot svoj poloœi; tako moramo i mi poloœiti œivot za braøu. BRAT 41 Pst 4:9 Tada upita Gospod Kaina: “Gdje ti je brat Abel?” On odgovori: “Ne znam; zar sam ja çuvar brata svojega?” Pst 20:5 Nije li mi on sam rekao: ‘Sestra mi je’; a i ona izjavi: ‘Brat mi je’. U neduœnosti srca svojega i çistim rukama uçinih tako.” Pst 27:11 A Jakov reçe materi svojoj Rebeki:“Gle,mojjebratEzavçovjekrutav, a ja sam gladak. Pst 42:38 Ali on reçe: “Moj sin ne ide s vama; brat je njegov eto mrtav, i on osta sam. Ako bi ga zadesila kakva nesreøa na putu, na koji morate iøi, onda sijede vlasi moje od tuge spraviste pod zemlju.” Izl 4:14 Sada se rasrdi Gospod na Mojsija i reçe: “Nije li ti brat Aron joæ tu, Levit? Znam, da on veoma rjeçit i dobro moœe govoriti. Gle, on je veø na putu, da te susretne, a kad te vidi, obradovat øe se od srca. Izl 7:1 A Gospod reçe Mojsiju: “Evo, uçinit øu da budeæ prema faraonu moøan kao Bog; a brat tvoj Aron bit øe govornik tvoj. P.Zk 1:16 U isto vrijeme dadoh sucima vaæim ovaj naputak: Sasluæavajte obje stranebraøesvoje.Suditepravosvakomu, bio brat ili stranac. M.Iz 17:17 Uvijek nosi ljubav prijatelj; a u nevolji postaje brat. M.Iz 18:19 Brat, koji je uvrijeåen, jaçi je od tvrdoga grada i svaåe su kao prijevornice na tvråavi. M.Iz 27:10 Ne ostavljaj prijatelja svojega i prijatelja oca svojega i ne idi u kuøu brata svojega u dan nesreøe tvoje; jer bolji je susjed u blizini nego brat u daljini. Prp 4:8 Jedan jedini, ni jedan drugi uz njega, ni jedan sin, ni jedan brat. Nema kraja svemu trudu njegovu; oçi njegove ne mogu da se nasite bogatstva; a ne misli za koga se muçim i oduzimam sebi svako uœivanje? I to je taætina i loæ posao! PNP 8:8 Ah, da bi mi ti brat bio, koji je dojio prsa matere moje! Tada bih te smjela cjelivati, kad bih te naæla vani: nitko me ne bih za to prekorio. Jer 9:4 Neka se svaki çuva prijatelja svojega, i neka nitko ne vjeruje bratu svojemu, jer je svaki brat varalica; svaki prijatelj ide, te opada. Mal 1:2 “Ljubim vas”, veli Gospod. “A vi pitate: ‘Kako nas to ljubiæ?’ Nije li Ezav brat Jakovu?” govori Gospod. “Ali sam ljubio Jakova Mat 4:18 Kad je iæao pokraj mora Galilejskoga, vidje, kako dva brata, Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andrija, baciæe mreœu svoju u more. Oni su bili ribari. Mat 5:23 Ako dakle prineseæ dar svoj k œrtveniku i ondje se sjetiæ, da brat tvoj ima neæto protiv tebe, Mat 10:2 Imena dvanaest apostola jesu: “Na prvom mjestu Simon s pridjevkom Petar i njegov brat Andrija; Jakov, sin Zebedejev, i njegov brat Ivan; Mat 10:2 Imena dvanaest apostola jesu:

47
“Na prvom mjestu Simon s pridjevkom Petar i njegov brat Andrija; Jakov, sin Zebedejev, i njegov brat Ivan; Mat 10:21 Brat brata, otac sina svojega predavat øe na smrt. Djeca øe ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt. Mat 18:15 Ako je brat tvoj pogrijeæio protiv tebe,idiipotegniganaodgovoruçetirioka! Ako te posluæa, dobio si brata svojega. Mat 18:21 Tada pristupi k njemu Petar i zapita: “Gospodine, ako brat moj pogrijeæi protiv mene, koliko puta da mu oprostim? Do sedam puta?” Luk 15:27 Brat je tvoj doæao, odgovori mu on. I otac je tvoj dao zaklati tele ugojeno, jer ga je opet dobio zdrava. Luk 15:32 A trebalo je odrœati radosnu gozbu i proveseliti se; jer ovaj brat tvoj bio je mrtav i œivi opet; bio je izgubljen, i naåe se.’” Iva 11:23 Isus joj reçe: “Brat øe tvoj uskrsnuti.” Dje 1:13 Kad doåoæe tamo, uzaåoæe u gornju dvoranu, gdje su obiçno stajali, i to Petar i Ivan, Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov, sin Alfejev, Simon Revnitelj i Juda, brat Jakovljev. Rim 14:15 A ako je brat tvoj zbog jela œalostan, veø ne postupaæ po ljubavi. Ne upropaæøuj jelom svojim onoga, za kojega je Krist umro! Rim 14:21 Dobro je ne jesti mesa, i vina ne niti,iononeçiniti,naætosetvojbratspotiçe, ili se smuçuje, ili slabi. Rim 16:23 Pozdravlja vas Gaj, domaøin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart. 1Ko 5:11 A sad vam napisan, da se ne mijeæate, ako je jedan, koji se brat zove, bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovaç, ili pijanica, ili razbojnik; s takvima da i ne jedete! 1Ko 6:6 Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernicima! 1Ko 7:12 A ostalima kaœem ja, ne Gospodin: “Ako koji brat ima nevjernicu œenu, i ona pristane da œivi s njim, neka je ne otpuæta! 1Ko 7:15 Ako li se nevjernik rastavlja, neka se rastavi, jer se tada brat ili sestra nisu vezani, jer nas u miru pozva Bog. 1Ko 8:11 I zbog tvojega znanja poginut øe slabi brat, za kojega je Krist umro. 1Ko 8:13 Zato ako jelo navodi brata mojega na slabost, neøu jesti mesa dovijeka, da se brat moj ne spotakne [i sagrijeæi]. Kol 1:1 Pavao, apostol Krista Isusa po volji Boœjoj, i Timotej, brat, Flm 1:1 Pavao, suœanj Krista Isusa, i brat Timotej, Filemonu, ljubljenomu i suradniku naæemu, Jak 1:9 A niski brat neka se hvali visinom svojom; Jak 2:15 Ako li brat ili sestra goli budu i nemaju svagdanje hrane, 2Pe 3:15 I dugotrpnost Gospodina naæega drœite za spasenje, kao æto vam je i ljubljeni naæ brat Pavao po danoj mu mudrosti pisao; Jud 1:1 Juda, sluga Isusa Krista, a brat Jakovljev, pozvanima, koji su ljubljeni u Bogu Ocu i çuvani za Isusa Krista. Otk 1:9 Ja, Ivan, brat vas i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku, koji se zove Patmos, zbog rijeçi Boœje i zbog svjedoçanstva Isusova. BRATA 40 Pst 4:8 I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, neæto sporeçkao, skoçi Kain na brata svojega Abela i ubije ga. Pst 4:9 Tada upita Gospod Kaina: “Gdje ti je brat Abel?” On odgovori: “Ne znam; zar sam ja çuvar brata svojega?” Izl 28:41 Pa tim zaodjeni brata svojega Arona i sinove njegove i pomaœi ih, stavi ih usluœbunjihovuiposvetiih,damisluœekao sveøenici. Suc 3:9 Kad sinovi Izraelovi zavapiæe Gospodu, podiœe Gospod sinovima Izraelovim izbavitelja, da ih izbavi, Otniela, sina Kenaza, mlaåega brata Kalebova. M.Iz18:24Imaprijatelja,kojisunapropast; a gdjekoji je prijatelj privrœeniji od brata. M.Iz 27:10 Ne ostavljaj prijatelja svojega i prijatelja oca svojega i ne idi u kuøu brata svojega u dan nesreøe tvoje; jer bolji je susjed u blizini nego brat u daljini. Mat 4:18 Kad je iæao pokraj mora Galilejskoga, vidje, kako dva brata, Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andrija, baciæe mreœu svoju u more. Oni su bili ribari. Mat 5:22 A ja vam kaœem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit øe kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit øe kriv visokomu vijeøu. A tko mu rekne: Bezboœniçe! bit øe kriv ognju paklenomu. Mat 7:3 Æto vidiæ trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjeøas? Mat 7:5 Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega! Tada øeæ vidjeti, kako da izvadiæ trun iz oka brata svojega. Mat 10:21 Brat brata, otac sina svojega predavat øe na smrt. Djeca øe ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt. Mat 17:1 Poslije æest dana uze Isus sobom Petra i Jakova i njegova brata Ivana i izvede ih nasamo na goru visoku. Mat 18:15 Ako je brat tvoj pogrijeæio protiv tebe,idiipotegniganaodgovoruçetirioka! Ako te posluæa, dobio si brata svojega. Mat 19:29 Jest, svaki, koji ostavi kuøu, brata,sestru,oca,majku,dijeteipoljezbog imena mojega, primit øe stostruko za to i baætinit øe œivot vjeçni. Mar3:17Jakova,sinaZebedejeva,iIvana, brata Jakovljeva, kojima je dao ime Boanerges, æto znaçi sinovi groma; Mar10:30Adaneprimisvestostruko:“veø sada u ovom svijetu – ako i s progonima – kuøu, brata, sestru, majku, dijete i polje, a u buduøem svijetu œivot vjeçni. Luk 6:16 Judu, brata Jakovljeva, i Judu Iskariota, koji postade njegov Izdajnik. Luk 14:26 “Ako tko doåe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na œenu i na dijete i na brata i na sestru, da, i na samoga sebe, ne moœe biti moj uçenik. Luk18:29Onimreçe:“Zaista,kaœemvam: “Nitko ne ostavi zbog kraljevstva Boœjega kuøu, roditelje, brata, œenu ili djecu, Rim 14:10 A ti zaæto sudiæ brata svojega ni ti zaæto prezireæ brata svojega? Jer svi øemo stajati pred sudom Boœjim. Rim 14:10 A ti zaæto sudiæ brata svojega ni ti zaæto prezireæ brata svojega? Jer svi øemo stajati pred sudom Boœjim. 1Ko 8:13 Zato ako jelo navodi brata mojega na slabost, neøu jesti mesa dovijeka, da se brat moj ne spotakne [i sagrijeæi]. Gal 1:19 A drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova, brata Gospodnjega, Flp 2:25 A naåoh za potrebno, da poæljem k vama brata Epafrodita, suradnika i suborca svojega, kojega vi poslaste, da mi posluœi u mojoj potrebi, 1So 4:6 I da ne prestupate i zakidate u poslu brata svojega; jer je Gospodin osvetnik za sve ovo, kao æto vam i prije kazasmo i posvjedoçismo. 2So 3:6 A zapovijedamo vam, braøo, u ime Gospodina naæega Isusa Krista, da se odvojite od svakoga brata, koji œivi neuredno, a ne po predaji, koju primiæe od nas. 2So 3:15 Ali ga ne drœite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata! Flm 1:16 Ne viæe kao roba, nego viæe od roba, brata ljubljenoga, osobito meni, a kamoli veøma tebi, i po tijelu i u Gospodinu. Heb 8:11 I nitko neøe uçiti Svojega sugraåanina, i nitko brata svojega govoreøi: “Poznaj Gospodina; Jer øe me svi poznati od maloga do velikoga meåu njima.” 1Iv 2:9 Tko govori, da je u svjetlosti, a mrzi na svojega brata, joæ je uvijek u tami. 1Iv 2:10 Tko ljubi brata svojega, u svijetlu ostaje, i u njemu nema niæta za razlog spoticanja. 1Iv 2:11 A tko mrzi na svojega brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna jer mu tama zaslijepi oçi. 1Iv 3:12 Ne kao Kain, koji je bio od zloga i ubio brata svojega. A zaæto ga je ubio? Jer su djela njegova bila zla, a brata mu pravedna, 1Iv 3:12 Ne kao Kain, koji je bio od zloga i ubio brata svojega. A zaæto ga je ubio? Jer su djela njegova bila zla, a brata mu pravedna, 1Iv 3:15 Svaki, koji mrzi na brata svojega, ubojicaje,iznate,danijedanubojicanema u sebi vjeçnoga œivota. 1Iv 3:17 Tko, ima blago svijeta i vidi brata svojega u nevolji i zatvori srce svoje od njega; kako ljubav Boœja ostaje u njemu. 1Iv4:20Akotkokaœe:“LjubimBoga,amrzi na brata svojega, laœac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako moœe ljubiti Boga, kojega ne vidi? 1Iv4:20Akotkokaœe:“LjubimBoga,amrzi na brata svojega, laœac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako moœe ljubiti Boga, kojega ne vidi? 1Iv 4:21 I ovu zapovijed imamo od njega: “Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega! 1Iv5:16Akotkovidibratasvojega,gdjeçini grijeh, æto ne donosi smrti, neka moli, i dat øe mu œivot. To vrijedi za one, koji ne çine grijeha, æto donosi smrt. Ima grijeh, æto donosi smrt; za tajne govorim, da moli. BRATE 2 2Sa 1:26 Œao mi je za tobom, brate moj, Jonatan! Kako si mi bio drag! Viæa mi je bila ljubav tvoja od ljubavi œenske. Flm 1:20 Da, brate, da imam korist od tebe u Gospodinu, okrijepi srce moje u Kristu! BRATINSKA Heb 13:1 Ljubav bratinska ne kao stane! BRATOLJUBIVI 1 1Pe 3:8 A najposlije budite svi sloœni, milostivi, bratoljubivi, milosrdni, ponizni; BRATOM 5 Pst 4:8 I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, neæto sporeçkao, skoçi Kain na brata svojega Abela i ubije ga.

48
Mat 5:24 ostavi ondje dar svoj pred œrtvenikom, otidi prije i pomiri se s bratom svojim; onda doåi i œrtvuj dar svoj! Iva 1:41 Ovaj se sastade najprije sa svojim bratom Simonom i reçe mu: “Naåosmo Krista – to jest Pomazanika.” 1Ko 6:6 Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernicima! 1Ko 7:14 Jer je posveøen muœ nevjernik œenom, i posveøena je œena nevjernica bratom; jer inaçe djeca vaæa bila bi neçista, a sad su sveta. BRATSKI 2 Amo 1:9 Ovako veli Gospod: “Za tri opaçineTira,zaçetirineøumuoprostiti:Jer ih je do posljednjega çovjeka sve izruçio Edomu, ne misleøi na savez bratski. Zah11:14Ondasamslomiodrugiætapsvoj ‘slogu’, da tako prelomim savez bratski izmeåu Jude i Izraela. BRATSKOJ 1 2Pe 1:7 A u poboœnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Boœju. BRATSKOM Rim 12:10 Bratskom ljubavi ljubite jedan drugoga; poætovanjem jedan drugoga pretjeçite; BRATSKU 2 1Pe 1:22 Oçistite duæe svoje u posluænosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od çista srca ljubite svesrdno jedan drugoga; 2Pe 1:7 A u poboœnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Boœju. BRATU 9 Pst 27:40 Od maça svojega œivjet øeæ i bratu øeæ svojemu sluœiti. Otrgneæ li se, jaram øeæ njegov stresti s vrata svojega.” Pst 42:21 Tada rekoæe jedan drugome: “Doista, to skrivismo na bratu svojemu; jer vidjesmo muku duæevnu njegovu, dok nas je molio za milost, a mi ga ne poçusmo. Zato doåe na nas ova nesreøa.” Izl 28:2 Napravi svete haljine bratu svojemu Aronu, njemu u çast i za ukras. Jer 9:4 Neka se svaki çuva prijatelja svojega, i neka nitko ne vjeruje bratu svojemu, jer je svaki brat varalica; svaki prijatelj ide, te opada. Mat 5:22 A ja vam kaœem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit øe kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit øe kriv visokomu vijeøu. A tko mu rekne: Bezboœniçe! bit øe kriv ognju paklenomu. Mat 18:35 Tako øe i Otac moj nebeski postupati s vama, ako svaki od vas ne oprosti od srca bratu svojemu.” Luk 12:13 Jedan iz naroda reçe mu: “Uçitelju, reci bratu mojemu, da podijeli s menom baætinu!” Rim 14:13 Zato ne sudimo viæe jedan drugoga; nego ovo veøma mislite, da ne postavljate bratu spoticanja ili biti uzrok povoda za zlo! 1Pe 5:12 Po Silvanu, vjernom bratu, kao æto mislim, napisah vam ukratko, da vas opomenemiuvjerim,dajeovopravamilost Boœja, u kojoj stojite. BRAZDE 1 Psl 65:10 Brazde si njezine napojio, grude njezine namoçio, kiænim kapljama razmekæao, usjeve joj u rastu blagoslovio. BRAZGOTINE 1 Zah 13:6 Upitaju li ga onda: “Kakve su ti to brazgotine na prsima,” odgovara: “Udarili su me u kuøi mojih prijatelja.” BRÆLJANA Jon 4:10 Gospod reçe: “Tebi je œao bræljana, premda se nijesi trudio za njega i nijesi ga odgojio. U jednoj se je noøi izvio, i u jednoj je noøi propao. BRBLJAJTE 1 Mat 6:7 Kad se molite, ne brbljajte kao neznaboæci!Onimisle,daøebitiusliæeniza mnoge rijeçi svoje. BRBLJANJE 1 Job 18:2 Kad øete svræiti to brbljanje. Opameti se, pa øemo onda govoriti dalje. BRBLJAVAC 1 Dje 17:18 A neki od epikurejskih i stoiçkih mudraca prepirali su se s njim; i jedni su govorili:“Ætohoøeovajbrbljavacdakaœe?” A drugi: “Çini se, da propovijeda tuåe bogove.” Jer je propovijedao Isusa i uskrsnuøe. BRBLJAVACA Tit 1:10 Jer ih ima mnogo neposluænih, praznihbrbljavacaizavodnika,osobitokoji su iz obrezanja, BRBLJAVCI 1 Jer 5:13 Proroci su brbljavci vjetroviti: rijeç Boœja nije nikad u njima; neka njima samima bude tako!” BRDA 1Kr 19:11 On odgovori: “Izaåi i stani na gori pred Gospoda!” Tada proåe Gospod pokraj njega, Pred Gospodom je hodio silan, œestok vihor, koji je brda razdirao i hridine potresao. Ali Gospod nije bio u vihoru. Jer 50:6 Narod je moj bio stado izgubljeno. Pastiri su ga njegovi zaveli, vodili su ga okolo po gorama; iæli su s brda na humove, i zaboravili su stan svoj. BREGOVE 1 Iza 40:12 Tko je æakom izmjerio mora i mjeru neba odredio pedljem? Tko je u korito nasuo prah zemaljski, gore izmjerio na mjerila, bregove na poteg njihov? BREGOVI 1 Psl 114:4 Bregovi poskoçiæe kao ovnovi, humci kao mladi janjci. BREGOVIMA Iza 41:18 Otvorit øu rijeke na golim bregovima, izvore usred dolina. Pustinju øu obratiti u jezero vodeno, suhu zemlju u izvore vodene. BREGOVITO Iza 40:4 Svaka dolina neka se podigne, svaka gora i breœuljak neka se slegnu i Æto je krivo neka bude pravo, bregovito zemljiæte neka bude dno doline! BREME 3 Psl 38:3 Jer krivnja moja izaåe vrh glave moje, kao teæko breme pritiskuje me. Mat 11:30 Jer je jaram moj blag i breme moje lagano.” Heb 12:1 Zato dakle i mi imajuøi oko sebe toliki oblak svjedoka, odbacimo svako breme i grijeh, koji je za nas prionuo, i s ustrajnoæøu trçimo da dobijemo na trki, koja nam je odreåena, BREMENA Mat 23:4 Oni veœu bremena teæka i nesnosna i meøu ih ljudima na pleøa; a sami neøe da ih prihvate prstom svojim. Gal 6:2 Nosite bremena jedan drugoga, i tako øete ispuniti zakon Kristov! Otk 2:24 A vama govorim, ostalima u Tijatiri, kojigod nemaju nauke eve, koji ne upoznaæe dubina sotoninih, kao æto govore: Ne meøem na vas drugoga bremena; BREMENOM Psl 29:9 Çuj! Gospod çini, da se koæute rastaju s bremenom, ogoljuje æume! U palaçi njegovoj sve viçe: Kako sjajno! BREŒULJAK 2 Iza 40:4 Svaka dolina neka se podigne, svaka gora i breœuljak neka se slegnu i Æto je krivo neka bude pravo, bregovito zemljiæte neka bude dno doline! Luk3:5Svakadolinanekaseispuni,svaka goraibreœuljaknekaseslegne;ætojekrivo, neka bude pravo, æto je neravno, neka bude ravan put! BRIÆE 1 Iza 25:8 Uniætava smrt zauvijek, SvemoguøiGospodbriæesuzesasvakoga lica. Sramotu naroda svojega uklanja sa sve zemlje; jer je rekao Gospod. BRIGA 5 Job 10:12 I dao si mi œivot pun milosti, i briga je tvoja zaætitila duh moj. Job 14:1 Çovjek, od œene roåen, kratka je œivota, sit briga, M.Iz 12:25 Briga u srcu pritiskuje çovjeka, a dobra ga rijeç razvedri, M.Iz 17:25 Lud sin briga je ocu svojemu i gorka bol materi svojoj. Iza 35:10 Otkupljeni od Gospoda vratit øe se po njemu i doøi øe u Sion pjevajuøi. Glavu øe njihovu obasjavati radost vjeçna, veselje i radost prate ih, briga i uzdisanje bjeœe. BRIGAMA Nastavak propovijedi na gori: O milostinji; o molitvi; o postu; o zemaljskim dobrima; o tjeskobnim brigama. Mat 6:27 Tko od vas moœe svojim brigama produljiti œivot svoj i za jedan samo pedalj? Luk 21:34 Pazite, da svoja srca ne oteœate raspuætenoæøu i pijanstvom i brigama zemaljskim, i da vam onaj dan ne doåe iznenada. BRIGE 10 Brj 11:11 Onda se je Mojsije potuœio Gospodu: “Zaæto tako zlostavljaæ slugu svojega, i zaæto do mene tako malo drœiæ, da si mi naprtio teret brige za taj çitav narod? Psl 4:8 Bez brige legnem i zaspim odmah; jer ti, Gospode, sam dajeæ mi te stojim u sigurnosti. . Psl 13:3 Dokle øu joæ nositi brige u srcu, jad u duæi svojoj povazdan? Dokle øe se joæ neprijatelj moj podizati nada mnom? M.Iz 3:23 Tada øeæ iøi bez brige putem svojim i neøeæ se spotaknuti nogom svojom. Prp 1:18 Jer gdje je mnogo mudrosti tu je i mnogo brige, kome se mnoœi znanje, mnoœi se i muka. Iza 51:11 Osloboåeni Gospodnji vraøaju se i dolaze pjevajuøi u Sion. Na glavi njihovoj sja radost vjeçna, njihov je dio radost i veselje, nestalo je brige i uzdisanja.” Eze 23:33 Napunit øeæ se pijanstva i brige. Çaæa uœasa i groze jest çaæa tvoje sestre Samarije. Luk8:14Ætopademeåutrnje,tosuoni,koji doduæe rijeç sluæaju, ali onda zapadnu u brige,bogatstvoiuœivanjeœivotaiuguæese i tako roda ne donose. Luk 21:14 Nemajte dakle nikakve unaprijed brige, kako øete odgovarati! 2Ko 2:4 Jer sam od brige mnoge i tjeskobe srca pisao vam s mnogim suzama, ne da biste se oœalostili, nego da biste upoznali ljubav, koju imam izobilno za vas. BRIGU 2

49
M.Iz 23:29 Tko ima ah? Tko ima jao? Tko ima svaåu? Tko ima brigu? Tko ima rane ni za æto? Tko ima mutne oçi? 1Pe 5:7 I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas! BRIJESTOVI 1 Iza 60:13 Krasna stabla Libanona tebi øe se donijeti: çempresi, brijestovi i jele, da ukrasemjestosvetiætamojegaidapoçaste podnoœje nogu mojih. BRINE 10 Psl 142:4 Pogledaj nadesno i vidi: nemam nikoga, koji pazi na me; nestade mi svakoga utoçiæta; nitko se ne brine za œivot moj. M.Iz 12:10 Pravednik se brine za ono, æto treba œivinçe njegovo, a u bezboœnika je srce bez osjeøaja. Iza 66:2 Jer je sve to ruka moja napravila. Tako je sve to postalo”, veli Gospod. “Ali ja gledam na onoga, koji je ponizan, na onoga, koji je skruæen u duhu, na onoga, koji se brine za rijeç moju. Jer 30:17 Jer øu te ozdraviti, rane øu ti tvoje iscijeliti”, govori Gospod, “jer te, Sione, zovu ‘otjeranom’, jednom za koju se viæe ne brine nitko.” Eze 34:6 Po svim gorama i na svakom visokomhumulutanaokolostadomoje.Po svoj zemlji razasuto je stado moje. A nitko ga ne traœi, nitko se ne brine za njega. Rim 12:8 Ako opominje, neka opominje, koji daje, neka daje poæteno, koji upravlja, neka se brine; koji çini milosråe, neka çini radosno! 1Ko 7:32 A hoøu, da ste vi bezbriœni. Tko je neoœenjen, brine se za Gospodnje, kako øe ugoditi Gospodinu. 1Ko 9:9 Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: “Ne zavezuj usta volu, koji vræi!” Zar se Bog brine za volove? 1Ti 5:8 Ako li se tko za svoje, a osobito za ukuøane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika. 1Pe 5:7 I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas! BRINEÆ 1 Luk 10:41 Gospodin joj odgovori: “Marta, Marta, brineæ se i skrbiæ za mnogo. BRINI 2 Luk 10:35 Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioniçaru i reçe mu: “Brini se za njega, i æto viæe potroæiæ, platit øu ti, kad se vratim. 1Ko 7:21 Jesi li pozvan kao rob, ne brini se; nego, ako i moœeæ slobodan postati, ostani radije! BRINITE 5 Mat10:19Akadvaspredadu,nebrinitese, kako ili æto øete govoriti! U onaj ças dat øe vam se, æto øete govoriti. Mar 13:11 Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se, æto øete govoriti; nego recite, æto vam se da u onaj ças, jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Sveti. Luk 12:11 Ako vas povuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladaoce, ne brinite se, kako i çim øete se braniti ili æto øete reøi, Rim 13:14 Nego se obucite u Gospodina Isusa Krista, i ne brinite se za tijelo, da ugodite njegovim poœudama! Flp 4:6 Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za æto, nego u svemu molitvom i proænjom sa zahvalom neka se javljaju Bogu potrebe vaæe! BRINU 3 Jer 5:28 Zato su postali moøni i bogati. Pretili su postali i gojni; jest, zloøa njihova prelazisvakumjeru.Nebrinusezapravdu, nenastupajuzapravicusiroteineodluçuju stvar siromaha. Jer 47:3 Kada tutnje potkovi œdrijebaca, kada ætropoøu kola, kada praskaju toçkovi. Oci se ne brinu za djecu, ruka je njihova uzeta. Mat 6:32 Za sve to brinu se neznaboæci. A zna Otac vaæ nebeski, da vam to sve treba. BRINULI 3 Psl 78:53 Vodio ih je sigurno, te se nijesu brinuli, a neprijatelje njihove zatrpa more. Jer 23:2 Zato ovako veli Gospod, Bog Izraelov, protiv pastira, koji çuvaju narod moj: “Vi ste ovce moje rastjerali i raspræili i nijeste se brinuli za njih. Sad ja pohaåam vas za vaæa zla djela”, govori Gospod. Eze 34:8 ‘Tako ja bio œiv!’ govori svemoguøi Gospod. ‘Jer je stado moje ostalo za grabeœ i stado moje postalo za hranu divljim œivotinjama, i nije bilo pastira, i pastiri se moji nijesu brinuli za stado moje, nego su pastiri moji pasli sami sebe, a ne sta BRINUO Flp 2:20 Jer nijednoga nemam jednake misli sa sobom, koji bi se tako iskreno brinuo za vaæe stvari. BRINUT 1 Psl 40:17 Ja sam bijedan i siromah: Svemoguøi brinut øe se za me! Ti si moj pomoønik i spasitelj: Boœe moj, nemoj kasniti! BRINUTI 1 Mat 6:34 Ne budite dakle tjeskobno zabrinutizasutraænjidan;jerøesesutraænji dan brinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla. BRIŒLJIVO Luk 15:8 Ili kad koja œena ima deset drahma i od njih izgubi jednu, ne zapali li tada ona svjetiljku, ne pomete li kuøu i ne traœi li briœljivo, dok ne naåe drahmu? BRIŒNO 3 Joæ 1:8 Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmiæljaj o njoj dan i noø, da briœno drœiæ sve, æto je u njoj napisano; jer tada øeæ imati sreøu i uspjeh u svim preduzeøima svojim. Psl 119:67 Prije nego moradoh podnijeti kaznu, lutao sam; ali sada pazim briœno na rijeç tvoju. Tuœ 2:22 Sazvao si kao na blagdan odasvud one, koji me straæe. U dan gnjeva Gospodnjega nije bio nitko, koji bi utekao i umaknuo. Koje othranih i briœno odgojih, njih mi neprijatelj moj pobi. BRLOGOM Sef 2:15 To je buçni grad, koji je stanovao u sigurnosti, koji je mislio: “Ja sam, i drugo je sve niæta.” Kako je on postao pustinjom, brlogom zvjeradi! Tko proåe pokraj njega, zviœdat øe mu i mahati rukom svojom. BRNJICA M.Iz11:22Ugubicisvinjezlatnabrnjica:“to je œena lijepa, ali besramna. BRODOLOM 2Ko 11:25 Tri puta sam bio æiban, Jedanput kamenovan, tri puta san doœivio brodolom, noø i dan proveo sam u dubini morskoj. BRODOLOMCI 1 1Ti 1:19 Imajuøi vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivæi postadoæe brodolomci u vjeri; BROJ 18 Job 14:5 Pa kad su toçno izmjereni dani njegovi, i broj mjeseca njegovih u tebe je; kad si mu postavio meåu, preko koje ne moœe prijeøi, Job 36:26 Eto: Bog je veøi, nego æto mi shvaøamo; ne moœe se istraœiti broj godina njegovih. Psl 139:17 Ali za mene, o Boœe, kako su teæke pomisli tvoje, kako im je silan broj! Psl147:4On,kojiodreåujezvjezdamabroj njihov, koji ih sve zove imenom. M.Iz 24:6 Jer mudrim mjerama ratovat øeæ uspjeæno, i pobjeda je ondje, gdje je radio velik broj savjetnika. Iza 40:26 Podignite oçi svoje prema nebu i gledajte: tko je to stvorio? On je onaj, koji izvodi vojsku svega toga na broj, koji zove sve po imenu, i zbog velike sile njegove i jake moøi ne izostaje ni jedan jedini. Iza 66:16 Jer Gospod sudi ognjem i maçem svojim svakome tijelu. Velik øe biti broj pobijenih od Gospoda. Mat 14:21 A broj svih, koji su bili jeli, iznosio je oko pet tisuøa muœeva, bez œena i djece. Dje 2:47 Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnoœavao broj onih, koji su bili na putu spasenja. Dje 4:4 Mnogi od onih, koji su bili sluæali propovijed, vjerovaæe; i postade broj muækaraca oko pet tisuøa. Dje 6:1 A u one dane, kad je rastao broj uçenika, podigoæe Grci viku na Hebreje, æto su se njihove udovice zapostavljale, kad se dijelila hrana svaki dan. Dje 6:7 I rijeç je Boœja rasla, i broj se je uçenika vrlo mnoœio u Jerusalemu, i veliko je mnoætvo sveøenika prihvaøalo vjeru. Dje 11:21 I bila je ruka Boœja s njima, i velik ih je broj vjerovao i obratio se Gospodinu. Otk 6:11 I dane su svakome od njih haljine bijele, i reçeno im bi, neka se strpe joæ malo vremena, dok se navræi broj drugova njihovih i braøe njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni. Otk 13:17 I da nitko ne moœe ni kupiti ni prodati, osim tko ima œig: “ime zvijeri ili broj imena njezina. Otk 13:18 Ovdje je mudrost! Tko ima um, neka izraçuna broj zvijeri; jer je broj çovjeka, i broj njezin je æest stotina i æezdeset i æest. Otk 13:18 Ovdje je mudrost! Tko ima um, neka izraçuna broj zvijeri; jer je broj çovjeka, i broj njezin je æest stotina i æezdeset i æest. Otk 13:18 Ovdje je mudrost! Tko ima um, neka izraçuna broj zvijeri; jer je broj çovjeka, i broj njezin je æest stotina i æezdeset i æest. BROJA 4 Suc 7:12 Midjanci i Amaleçani i svi sinovi Istoka bili su se utaborili u ravnici tako mnogobrojno kao skakavci. Devama njihovim nije bilo broja, bilo ih je kao pijeska na moru Job 25:3 Vojskama njegovim ima li broja? I koga ne obasjava svjetlost njegova? Psl 40:5 Gospode, Boœe moj, ti si uçinio mnogo; çudesima tvojim i osnovama za nas niæta se ne moœe prispodobiti; htio bih ih javljati i pripovijedati, ali im nema broja. Luk 22:3 Tada uåe sotona u Judu, koji se zvao Iskariot, i koji je bio jedan iz broja dvanaestorice. BROJE 1 Iza 40:15 Eto, narodi su kao kap iz vijedra,

50
kao prah na mjerilima broje se! Eto, otoci su mu kao zrno pijeska, æto ga podigne. BROJI 1 Job 31:4 Ne pazi li on na putove moje, ne broji li sve korake moje? BROJIO 4 Psl 139:18 Brojio sam ih, viæe ih je nego pijeska. Kad se probudim, joæ sam uvijek uza te. Iza 33:18 Srce tvoje neka se joæ spomene straænoga vremena: “Gdje je sada, koji je brojio, gdje je, koji je mjerio novce, gdje je, koji je brojio kule?” Iza 33:18 Srce tvoje neka se joæ spomene straænoga vremena: “Gdje je sada, koji je brojio, gdje je, koji je mjerio novce, gdje je, koji je brojio kule?” Dje 1:17 On se je brojio s nama, i primio je dio ove sluœbe. BROJITI 1 Psl 90:12 Nauçi nas dakle brojiti dane naæe, da dobijemo srce mudro! BROJU 4 Pst 47:9 Jakov odgovori faraonu: “Dani putovanja mojega iznose sto i trideset godina; malo ih je na broju, a zle su bile godineœivotamojega.Nestiœuone,godine œivota otaca mojih, æto ih oni provedoæe na putovanju svojemu.” Ezr 6:17 Œrtvovaæe za posvetu hrama Boœjega æto junaca, dvjesta ovnova, çetiri stotine janjaca i kao œrtvu za grijeh za svegaIzraeladvanaestjaracapremabroju plemena Izraelovih. Mat 24:11 laœni øe proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti. Rim 11:25 Jer vam, braøo, neøu zatajiti tajne ove, da sami sebe smatrate mudrima, jer sljepoøa pade na jedan dio Izraela, dok ne uåu neznaboæci u punom broju. BRŒE 5 Izl 12:33 Egipøani su navaljivali na narod, da brœe idu iz zemlje, jer su mislili: “Mi inaçe svi pomrijesmo.” Jer 4:13 “Gle, kao oblak podiœe se! Kao vihor æume kola neprijateljska! Brœe od orlova lete konji! Teæko nama, propadosmo!” Jer 9:18 Brœe, neka zapjevaju nad nama pjesmu tuœaljku, da oçi naæe pljuæte suzama, da trepavice naæe teku vodom! Mat 28:7 A sad otidite brœe i javite uçenicima njegovim: “On je uskrsnuo od mrtvih i ide pred vama u Galileju. Ondje øete ga vidjeti. Eto, ja vam rekoh.” Dje 12:7 I gle, anåeo Gospodnji pristupi, i svjetlost obasja po sobi, i gurnuvæi Petra u bok probudi ga i reçe: “Ustani brœe!” I spadoæe mu lance s ruku. BRŒI 1 2Sa 1:23 Jest, Saul i Jonatan, mili i dragi: kao u œivotu, tako se i u smrti ne rastaviæe! Brœi su bili od orlova, jaçi od lavova. BRVNA Mat 7:3 Æto vidiæ trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjeøas? BRVNO Mat 7:5 Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega! Tada øeæ vidjeti, kako da izvadiæ trun iz oka brata svojega. BUBNJIMA Pst 31:27 Zaæto tajno pobjeœe i pokrade me? Niti mi æto reçe, da te ispratim s radoæøu i pjesmom, s bubnjima i harfama! BUBREGA Iza 34:6 Mokar øe biti od krvi maç Gospodnji, stat øe se od pretiline, od krvi janjeøe i jareøe, od pretiline bubrega ovnujskih, jer Gospod ima œrtveni blagdan u Bosri, veliko klanje u zemlji Edomu. BUBREGE 5 Psl 7:9 Neka se dokrajçi zloøa bezboœnika, a pravednika potpomozi, jer ispitujeæ srca i bubrege, pravedni Boœe! Psl 139:13 Jer si ti stvorio bubrege moje, satkao me u krilu matere moje. Jer 11:20 Gospode nad vojskama, ti sudiæ pravedno i ispitujeæ bubrege i srca, daj da vidim osvetu tvoju na njima, jer tebi sam predao stvar svoju. Jer 17:10 Ja, Gospod, istraœujem srce, ispitujem bubrege, da naplatim svakome prema putovima njegovim, kako zasluœuju djela njegova.” Otk 2:23 I djecu njezinu pobit øu na mjesto; i poznat øe sve crkve, da sam ja, koji ispitujem bubrege i srca, i dat øu vam svakome po djelima vaæim. BUÇI 4 P.Zk 32:10 Naåe ga u zemlji pustari, u pustinji, gdje buçi samoøa. Ogradio ga je, ætitio, çuvao ga je kao zjenicu oka svojega. 1Ljt 16:32 More buçi i æto je u njemu, polje se raduje i æto je na njemu. Psl 96:11 Nebo se veseli; zemlja se raduje; buçi more i æto je u njemu. Iza 14:9 Zbog tebe buçi svijet mrtvih dolje, oçekujuøi tvoj dolazak. Zbog tebe probudi on sjene, sve knezove zemaljske, diœe s prijestolja njihovih sve kraljeve naroda. BUÇILA Psl 46:3 Da bi buçila i kipjela voda njegova, da bi se tresle gore od sile njegove. BUÇITI 1 Mat 12:19 Neøe se prepirati i neøe buçiti, nitko neøe po ulicama çuti glasa njegova. BUÇNE 1 Psl 65:7 Koji utiæa buku morsku, buçne valove, bunu naroda: BUÇNI 1 Sef 2:15 To je buçni grad, koji je stanovao u sigurnosti, koji je mislio: “Ja sam, i drugo je sve niæta.” Kako je on postao pustinjom, brlogom zvjeradi! Tko proåe pokraj njega, zviœdat øe mu i mahati rukom svojom. BUDALAST 1 Hos 7:11 Efraim je kao golub, budalast, bez razuma. Zazvaæe Egipat. Otidoæe u Asiriju. BUDALO Mat 5:22 A ja vam kaœem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit øe kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit øe kriv visokomu vijeøu. A tko mu rekne: Bezboœniçe! bit øe kriv ognju paklenomu. BUDAN 4 Izl 20:20 Mojsije reçe narodu: “Ne bojte se, jer Bog doåe samo, da vas stavi na kuænju i da strah pred njim uzdrœi budan u vama, da ne grijeæite.” Mar 13:34 Ono je kao u çovjeka, koji je poæao na put. Kad je ostavljao kuøu svoju, predao je slugama svojim kuøanstvo, svakomu je odredio svoj posao, vrataru je naloœio, da bude budan. Otk 3:2 Budi budan i utvråuj ostalo, æto hoøe da umre; jer ne naåoh tvojih djela savræenih pred Bogom svojim. Otk 16:15 Evo idem kao tat: blagoslovljen je onaj, koji je budan i çuva haljine svoje, da gol ne hodi, i da ne vide sramotu njegovu! BUDIM 2Pe 1:13 Ali smatram da sam duœan, dok sam god u ovom æatoru, da vas budim opominjanjem; BUDNE 1 Luk 12:37 Blagoslovljene su one sluge, koje gospodar naåe budne, kad doåe! Zaista, kaœem vam: “On øe se pripasati i posadit øe ih i obilazit øe, da ih posluœi. BUDNI 3 Mat 24:42 Budite dakle budni; jer ne znate dana, u koji dolazi Gospodin vas. Luk 21:36 Pa zato budite uvijek budni i molite se, da uzmognete umaøi svemu tome, æto øe doøi, i da opstanete pred Sinom çovjeçjim!” 1Pe 4:7 A svemu se je kraj pribliœio Budite dakle mudri i budni u molitvama! BUDNIM Psl63:6Kadtesesjeøamnaposteljisvojoj, kad u budnim çasima razmiæljam o tebi. BUJICE 1 Jer 3:3 Bujice su se zaustavile. Nije pao kasni daœd. Ali si ti prihvatio çelo œene zloglasne, ostavio si na stranu svaki sram. BUKA Iza 13:4 Çuj, vika na gorama kao od mnogoga naroda Çuj, buka od kraljevstva, od skupljenih naroda! Gospod nad vojskama pregledava vojsku. Mat 27:24 Pilat vidje, da niæta ne postiœe, i da je buka postajala sve veøa. On dade sebi dodati vode i opra ruke svoje pred narodom govoreøi: “Ja sam neduœan u krvi ovoga pravednika. Vi øete vidjeti!” BUKE 1 Luk 21:25 Bit øe znaci na suncu, mjesecu i zvjezdama. Na zemlji øe meåu narodima vladati straæno oçajanje od buke i huke mora. BUKNE 1 Jer 4:4 Obreœite se Gospodu i skinite okrajak sa srca svojega, ljudi Judini, stanovnici Jerusalema! Inaçe bukne kao oganj jarost moja i razgori se – i nitko ne moœe ugasiti – zbog zloøe djela vaæih.” BUKOM 2 Iza 29:6 Od Gospoda nad vojskama doøi øe pohod na te gromom i treænjom i bukom velikom, burom i vihorom i plamenom, æto proœdire. 2Pe 3:10 Ali øe doøi dan Gospodnji kao tat, u koji øe nebesa s velikom bukom proøi, a poçela øe se od ognja rastopiti, i zemlja i djela, æto su na njoj, izgorjet øe. BUKTI 1 Jer 20:9 Kaœem li: “Neøu viæe misliti a njega, neøu viæe nikada govoriti u ime njegovo k, tada gori i bukti u meni kao oganj, zatvoren u kostima mojim! Muçim se, da ga podnesem, a ne mogu viæe! BUKU Psl 65:7 Koji utiæa buku morsku, buçne valove, bunu naroda: BUNA Psl 31:20 Krijeæ ih ætitom lica svojega od buna ljudskih; sklanjaæ ih pod krov svoj od svaåe jezika. BUNAR 1 Jer 6:7 Kao æto bunar drœi svjeœom vodu svoju, tako on drœi svjeœom zloøu svoju, nepravda i nasilje, çuje se u njemu jad i zlostavljanje, jednako su mi pred oçima. BUNAREVE 1 Jer 2:13 “Jest, dvostruk je grijeh poçinio moj narod: “ostavili su mene, izvor œive vode, da kopaju sebi studence, raspucane bunareve, æto ne drœe vode. BUNARSKU

51
Iza 51:1 “Posluæajte me, koji teœite za spasenjem, koji traœite Gospoda! Pogledajte hridinu, iz koje ste isjeçeni, jamu bunarsku, iz koje ste iskopani! BUNE 2 Psl2:1Zaætosebunenarodiipucikujulude osnove? 2Ko 12:20 Jer se bojim, da kad doåem, da vas ne naåem, kakve hoøu, i da vi naåete mene, kakva neøete: da kako ne budu kod vas svaåe, zavisti, srdœbe, prkosi, opadanja, æaptanja, nadimanja, bune; BUNI 2 Luk 23:2 Ondje ga poçeæe tuœiti: “Naåosmo, da ovaj buni narod naæ, da zabranjuje plaøati porez caru, i izdaje se za Krista kralja.” Gal 5:10 Ja se uzdam u vas u Gospodinu, da niæta drukçije neøete misliti. A tko vas buni, podnijet øe osudu, makar tko bio. BUNTOVNICI 2 Psl 66:7 Vjeçno vlada u moøi svojoj; oçi njegove ispituju narode, da se ne podiœu buntovnici. Iza 1:23 Knezovi su tvoji buntovnici, drugovikradljivcima.Onisviljubemitoilete za novcima. Siroti ne daju pravice i parnica udovice ne dolazi pred njih. BUNTOVNICIMA M.Iz 24:21 Sine moj, boj se Gospoda i kralja, i ne mijeæaj se s buntovnicima: BUNU Psl 65:7 Koji utiæa buku morsku, buçne valove, bunu naroda: BURA Eze 38:9 Ti øeæ se podignuti kao bura, doøi øeæ kao oblak, da pokrijeæ zemlju, ti i sve çete tvoje i mnogi narodi s tobom. Mat 8:24 I gle, podiœe se silna bura na moru, tako da se je laåica pokrila valovima. A on je spavao. U pratnji Isusovoj. Prispodoba o sijaçu. Roåaci Isusovi. Bura na moru. Iscjeljenje opsjednutoga iz Gadare i bolesne œene. Køi Jairova. BURE 2 Iza 32:2 Svaki øe biti utoçiæte od bure, zaklonodvjetra,kaopotociusuhojpustari, kao sjena velike hridine u zemlji ispucanoj od suæe. Iza 54:11 “Nevoljnice, od bure raæçupana, utjehe liæena! Evo, ja namjeætam kamenje tvojenamramoruporfirnomiosnivamtena safirima. BURI 1 Job 37:5 Silan je Bog u buri; çini stvari velike mi to ne shvaøamo. BUROM Iza 29:6 Od Gospoda nad vojskama doøi øe pohod na te gromom i treænjom i bukom velikom, burom i vihorom i plamenom, æto proœdire. BURU 3 Psl 107:29 On obrati buru u tiæinu, i valovi morski umuknuæe. Hos 8:7 Jer siju vjetar, buru øe œeti. Stabljika nema ploda, i ona ne donosi braæna. Ako bi ga donijela, proœdrijet øe ga tuåinci. Nah 1:3 Gospod je dugotrpan, bogat strpljivoæøu, ali ne puæta doista niæta nekaœnjeno. Put Gospodnji ide kroz buru vihor; oblaci su prah nogama njegovim, CAREV 1 Mat 22:21 Odgovoriæe mu: “Carev.” Tada im reçe: “Dajte dakle caru carevo i Bogu Boœje! CAREVO Mat 22:21 Odgovoriæe mu: “Carev.” Tada im reçe: “Dajte dakle caru carevo i Bogu Boœje! CAREVU Dje 25:10 A Pavao reçe: “Ja stojim na sudu carevu. Ovdje treba da mi se sudi. Œidovima niæta nijesam skrivio, kao æto ti najbolje znaæ. CARINICI 3 Mat 5:46 Jer ako ljubite samo one, koji vas ljube, kakvu øete plaøu imati? Ne çine li to i carinici? Mat 21:31 Tko je od ove dvojice ispunio volju oçevu?” Odgovoriæe: “Drugi.” Tada im reçe Isus: “Zaista, kaœem vam: Carinici i bludnice dolaze joæ prije vas u kraljevstvo Boœje. Mat 21:32 Ivan doåe i pokaza vam put pravednosti, ali mu vi nijeste vjerovali Nasuprotcariniciibludnicevjerovalisumu. Vi ste to vidjeli, ali se ipak iza toga nijeste obratili i nijeste mu vjerovali. CARINICIMA Mat 11:19 Sin çovjeçji doæao je, on jede i pije, i kaœe se: “Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinicima i grjeænicima! Ali mudrost opravdaæe djela njezina.” CARINIK 3 Mat18:17Akoninjihneposluæa,kaœicrkvi! Ako li ne posluæa ni crkve, neka ti bude kao neznaboœac i carinik! Luk 18:11 Farizej stade i poçne se moliti u sebi: ‘Boœe, zahvaljujem ti, æto nijesam kao ostali ljudi, kao razbojnici, varalice, preljuboçinci ili kao ovaj carinik. Luk 18:13 A carinik je stajao izdaleka i nije se usudio ni oçiju svojih podignuti k nebu, nego se je udarao u prsa svoja i molio se: ‘Boœe, milostiv budi meni grjeæniku!’ CARINU 2 Rim 13:7 Podajte dakle svima æto ste duœni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu çast, çast. Rim 13:7 Podajte dakle svima æto ste duœni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu çast, çast. CARSTVA Psl 30:3 Gospode, iz carstva mrtvih izveo si duæu moju; opet si me œivotu darovao izmeåu onih, koji siåoæe u carstvo mrtvih. Psl86:13“Jest,milostjetvojavelikaprema meni: izbavio si œivot moj iz dubina carstva mrtvih.” CARSTVO Psl 9:17 U carstvo mrtvih neka idu bezboœnici, svi narodi, koji zaboravljaju Boga! Psl 30:3 Gospode, iz carstva mrtvih izveo si duæu moju; opet si me œivotu darovao izmeåu onih, koji siåoæe u carstvo mrtvih. CARSTVU 5 Job 33:22 Duæa se njegova pribliœuje grobu, œivot njegov carstvu mrtvih. Psl 6:5 Jer mrtvi ne spominju viæe tebe; tko øe te slaviti u carstvu smrti? Psl 88:3 Jer je duæa moja puna jada; œivot je moj blizu carstvu mrtvih. Psl 139:8 Da bih se uzdigao gore k nebu: “ti si tamo; da bih legao dolje u carstvu mrtvih; gle, tu si. Prp 9:10 Æto ruka tvoja moœe çiniti, to neka çini vlastitom snagom, jer nema niti rada ni osnova, niti mudrosti ni znanja u carstvu mrtvih, kamo ideæ. CARU 5 Mat 22:17 Kaœi nam dakle, æto misliæ ti: “Je li dopuæteno plaøati caru porez ili nije?” Mat 22:21 Odgovoriæe mu: “Carev.” Tada im reçe: “Dajte dakle caru carevo i Bogu Boœje! Luk 23:2 Ondje ga poçeæe tuœiti: “Naåosmo, da ovaj buni narod naæ, da zabranjuje plaøati porez caru, i izdaje se za Krista kralja.” Iva 19:12 Otada je gledao Pilat da ga pusti. AlisuŒidovivikali.“Akoovogapustiæ,nijesi prijateljcaru.Svaki,kojisebegradikraljem, protivi se caru.” Iva 19:12 Otada je gledao Pilat da ga pusti. AlisuŒidovivikali.“Akoovogapustiæ,nijesi prijateljcaru.Svaki,kojisebegradikraljem, protivi se caru.” CEDAR 1 Psl92:12Apravedniksezelenikaopalma, kao cedar libanonski raste gore, CEDARSKI 1 PNP 1:5 Ja sam pocrnjela, ali mila, køeri jerusalemske, kao æatori cedarski, kao æatorske zavjese Salmini. CEDRA 2Sa 7:2 Reçe kralj proroku Natanu: “Evo, ja stojim u palaçi od cedra, a kovçeg Boœji stoji pod pokrovom æatorskim. CEDRE 2 Psl 29:5 Çuj! Gospod lomi cedre, cedre libanonske lomi Gospod. Psl 29:5 Çuj! Gospod lomi cedre, cedre libanonske lomi Gospod. CEDRI 3 Psl 104:16 Tada se napoje najveøa drveta, cedri libanonski, æto ih je on zasadio. PNP 5:15 Stoji kao na stupovima od mramora, uglavljenim na zlatnom podnoœju. Uzrast mu je kao Libanon, krasan kao cedri. Hos 14:5 Bit øu Izraelu kao rosa. Cvjetat øe kao ljiljan. Ukorijenit øe se kao cedri libanonski. CEDROM Jer 22:14 Koji kaœe: “Gradim sebi prostranu kuøu i prostrane spreme.” Probija sebi prozore, oblaœe cedrom i maœe crvenilom. CEDROVIM PNP 8:9 Ako je ona zid: sagradit øemo na njemu tvråavu od srebra! Ako li vrata, utvrdit øemo ih trenicama cedrovim! CEDRU 1Kr 4:33 Pjevao je priçe o drveøu o cedru na Libanonu do hisopa, æto raste na zidu. Sastavio je priçe o stoci, o pticama, o œivotinjama, æto gmiœu, i o ribama. CIJEDITE 1 Mat 23:24 Voåe slijepi! Cijedite komarca, a devu proœdirete. CIJENA Psl 49:8 Previsoka je cijena za œivot njegov; ne doteçe dovijeka! CIJENE 1 1Ti 6:2 A koji imaju vjernike za gospodare, nekaihnecijenemanje,ætosubraøa,nego joæ bolje neka sluœe jer su vjernici i ljubljeni, koji nastoje da dobro çine. Ovo uçi i svojski preporuçi! CIJENILI 1 Iza 53:3 Prezren je bio, posljednji od ljudi, çovjek bolova, viçan patnjama, kao jedan, od koga çovjek zaklanja lice svoje, tako je bio prezren, i nijesmo ga cijenili. CIJENITE 1 1So 5:13 Da ih osobito cijenite u ljubavi

52
zbog djela njihova; œivite u miru meåu sobom! CIJENITI 1 Iza 2:22 Zato se proåite ljudi, kojima kroz nos ide dah œivotni! Kako ih treba malo cijeniti! CIJENU 3 Joæ 6:26 U to vrijeme izreçe Joæua ovo prokletstvo: “Proklet neka je pred Gospodom çovjek, koji se hoøe da opet sagradi grad Jeriho! Za cijenu prvoroåenca svojega neka mu postavi temelj i za cijenu najmlaåega sina svojega neka mu stavi vrata!” Joæ 6:26 U to vrijeme izreçe Joæua ovo prokletstvo: “Proklet neka je pred Gospodom çovjek, koji se hoøe da opet sagradi grad Jeriho! Za cijenu prvoroåenca svojega neka mu postavi temelj i za cijenu najmlaåega sina svojega neka mu stavi vrata!” Mat 27:9 Tako se ispuni rijeç proroka Jeremije: “Uzeæe trideset srebrnjaka, cijenu procijenjenoga, koga procijeniæe sinovi Izraelovi, CIJEPA Psl 69:20 Od muke cijepa se srce moje, tako da oçajavam; nadao sam se saœaljenju, ali uzalud, tjeæiteljima, ali ih ne naåoh. CIJEPATE 1 Dje 21:13 A Pavao odgovori: “Æto çinite, te plaçete i cijepate srce moje! Jer ja sam pripravan za ime Gospodina Isusa ne samo svezan biti, nego i umrijeti u Jerusalemu.” CILJ 1 1Pe 1:9 Kad postignete cilj svoje vjere, spasenje duæa. CILJA Flp 3:14 Trçim k biljezi cilja, k nagradi nebeskoj, kojoj me Bog zove u Kristu Isusu. CIMBAL 1 1Ko 13:1 Ako jezike ljudske i anåeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao mjed, koja jeçi, ili cimbal, koji zveçi. CIMET 1 Jer 6:20 æto øe mi joæ tamjan iz Sabe, mirisni cimet iz daleke zemlje? Œrtve vaæe paljenice nijesu mi viæe i ugodne, œrtve vaæe zaklanice ne do padaju mi se.” CITARO Psl108:2Probudise,harfoicitaro;hoøuda probudim zoru bijelu. CITARU 4 Psl 33:2 Pjevajte hvalu Gospodu uz citaru, svirajte mu na harfu od deset œica! Psl 43:4 Htio bih pristupiti k œrtveniku Boœjemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i slaviti uz citaru tebe, Boœe, Boœe moj! Psl 92:3 Uz deset œica na harfu i uz citaru. Otk 5:8 I kad uze knjigu, çetiri biøa i dvadeset i çetiri starjeæine padoæe pred Janjetom. Svaki je imao citaru i zlatne çaæe pune tamjana: “to su molitve svetih CITRAMA Otk 14:2 I zaçuh glas s neba kao glas voda mnogih i kao glas groma velikoga; i glas, æto ga zaçuh, kao glas sviraça, koji sviraju na citrama svojim. CJELIVAJU Iza 49:23 Tvoji su çuvari kraljevi, tvoje su dojilje kraljice, klanjaju ti se licem do zemlje i cjelivaju prah tvojih nogu. Tako øeæ spoznati, da ja, Gospod, jesam onaj, koji ne da da se posrame oni, koji se ufaju u njega.” CJELIVALA Luk 7:38 Ona se plaçuøi postavi odostraga nogu njegovih i uze noge njegove kvasiti suzama svojim i otirati kosom glave svoje. Tada je cjelivala noge njegove i mazala ih pomaæøu. CJELIVATI 2 PNP 8:8 Ah, da bi mi ti brat bio, koji je dojio prsa matere moje! Tada bih te smjela cjelivati, kad bih te naæla vani: nitko me ne bih za to prekorio. Luk 7:45 Ti mi ne dade cjelova; a ona, otkako uåe, ne prestade cjelivati nogu mojih. CJELOVA Luk 7:45 Ti mi ne dade cjelova; a ona, otkako uåe, ne prestade cjelivati nogu mojih. CJELOVI 1 M.Iz 27:6 Udarci iz ruke prijatelja dobro su miæljeni; ali su laœni cjelovi mrziteljevi. CJELOVOM Rim 16:16 Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim! Pozdravljaju vas sve crkve Kristove. CJELOVU PNP 1:2 Zaruçnica: Ah, kad bih se mogla nasladiti na cjelovu usta tvojih, jer je slaåe od vina milovanje tvoje. CRIJEP 1 Psl 22:15 Sasuæi se kao crijep snaga moja, jezik mi prionu za nepce, u prah smrti meøeæ me. CRKAVA 4 Otk1:4IvannasedamcrkavauAziji.Milost vam i mir od onoga, koji jest, i koji bijaæe, i kojiøedoøi,iodsedamduhova,kojisupred prijestoljem njegovim; Otk 1:11 Kako govori: “Æto vidiæ, napiæi u knjigu i poælji onima sedam crkava u Aziji: “u Efez, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodiceju. Otk 1:20 Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijeønjaka zlatnih.Sedamzvijezdajesuanåelisedam crkava. I sedam svijeønjaka jesu sedam Crkava. Otk 1:20 Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijeønjaka zlatnih.Sedamzvijezdajesuanåelisedam crkava. I sedam svijeønjaka jesu sedam Crkava. CRKVA Dje 9:31 A Crkva je po svoj Judeji i Galileji i Samariji bila u miru, i napredovala je, i hodila je u strahu Gospodnjem, i umnoœavala pomoøu Duha Svetoga. 1Ti 3:15 Ako li se zadrœim, da znaæ, kako ti se treba vladati u kuøi Boœjoj, koja je crkva Boga œivoga, stup i tvråa istine. 1Ti 5:16 Ako koji vjerni ili koja vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da se ne optereti crkva, da one, koje su zaista udovice, moœe zadovoljiti. CRKVAMA 8 1Ko 14:33 Jer Bog nije Bog nesloge, nego mira. Tako je u svima crkvama svetih. Gal 1:2 I sva braøa, koja su s menom, crkvama Galacije. 2So 1:4 Tako da se mi sami hvalimo vama u crkvama Boœjim zbog vaæe strpljivosti i vjereusvimavaæimprogonimainevoljama koje podnosite. Otk 2:7 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, dat øu mu da jede od drveta œivota, koje je u raju Boga mojega. Otk 2:11 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, neøe mu nauditi druga smrt. Otk 2:17 Tko ima uæi, neka çuje, æto govori Duh crkvama: “Tko pobijedi, dat øu mu od maneskrivene,idatøumukamenbijel,ina kamenu novo ime napisano, koje nitko ne zna, osim onoga, koji ga prima. Otk 2:29 Tko ima uæi, neka çuje, æto govori Duh crkvama. Otk 22:16 Ja, Isus, poslah anåela svojega, da vam ovo posvjedoçi u crkvama, Ja sam korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica.” CRKVE 17 Mat18:17Akoninjihneposluæa,kaœicrkvi! Ako li ne posluæa ni crkve, neka ti bude kao neznaboœac i carinik! Dje 15:3 Oni dakle otpraøeni od crkve prolazili su kroz Feniciju i Samariju objavljujuøioobraøenjuneznaboœacaivrlo su obradovali svu braøu. Dje 15:41 I prolazio je kroz Siriju i Ciliciju i utvråivao crkve. Dje 20:17 A iz Mileta posla u Efez i dozva starjeæine crkve. Rim 16:16 Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim! Pozdravljaju vas sve crkve Kristove. Rim 16:23 Pozdravlja vas Gaj, domaøin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart. 1Ko 11:16 Ako li tko misli, da se moœe prepirati, neka zna, mi takva obiçaja nemamo, niti crkve Boœje. 1Ko 14:19 Ali na sastanku crkve volim pet rijeçi umom svojim reøi, da i druge pouçim, negoli deset tisuøa rijeçi jezikom. Kol 1:18 I on je glava tijelu crkve, koji je poçetak, prvoroåeni od mrtvih, da bude on u svemu prvi; Heb 2:12 Govoreøi: “Objavit øu ime tvoje braøi svojoj, posred crkve hvalit øu te.” Jak 5:14 Boluje li tko meåu vama? Neka dozove sveøenike crkve, i neka mole nad njim maœuøi ga uljem u ime Gospodnje! 3Iv 1:10 Zato, ako doåem, spomenut øu njegova djela, kako nas sumnjiçi zlim rijeçima.Inijemutodosta,negosambraøe ne prima i zabranjuje onima, koji to hoøe, i izgoni ih iz crkve. Otk2:1AnåelucrkveuEfezunapiæi:Ovako govori onaj, koji drœi sedam zvijezda u desnici svojoj, koji hodi posred sedam svijeønjaka zlatnih: Otk 2:23 I djecu njezinu pobit øu na mjesto; i poznat øe sve crkve, da sam ja, koji ispitujem bubrege i srca, i dat øu vam svakome po djelima vaæim. Otk 3:1 I anåelu crkve u Sardu napiæi: Ovakogovorionaj,kojiimasedamDuhova Boœjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela; imaæ ime, da si œiv, a mrtav si. Otk 3:7 I anåelu crkve u Filadelfiji napiæi: Ovako govori Sveti, Istiniti, koji ima kljuç Davidov, i koji otvori, i nitko ne zatvori, koji zatvori, i nitko ne otvori: Otk 3:14 I anåelu crkve u Laodiceji napiæi: Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti poçetak stvorenja Boœjega: CRKVENI 1 2Ko 8:23 A za Tita, on je moj drug i pomagao za vas, a za braøu naæu, oni su poslanici crkveni, slava Kristova. CRKVI 11 Mat18:17Akoninjihneposluæa,kaœicrkvi!

53
Ako li ne posluæa ni crkve, neka ti bude kao neznaboœac i carinik! Dje 11:26 I oni se cijelu godinu zadrœaæe u toj crkvi, i uçili su mnogi narod. U Antiohiji se najprije uçenici nazvaæe kræøani. Dje 14:23 U svakoj crkvi postaviæe im, pomolivæi se s postom, starjeæine i preporuçiæe ih Gospodinu, u koga vjerovaæe. 1Ko 1:2 crkvi Boœjoj u Korintu, posveøenima u Kristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima, koji zazivaju ime Gospodina naæega Isusa Krista na svakome mjestu, njihovu i naæemu. 1Ko4:17ZatoposlahkvamaTimoteja,koji mi je sin ljubljeni i vjerni u Gospodinu; on øe vam napomenuti putove moje u Kristu Isusu, kao æto uçim svuda u svakoj crkvi. 1Ko 10:32 Ne budite povodom spoticanja ni Œidovima, ni neznaboæcima, ni crkvi Boœjoj. 2Ko 12:13 Jer æto je, u çemu ste manji od ostalih crkvi, osim æto vam nijesam bio na teret. Oprostite mi ovu krivnju! Efe 5:23 Jer je muœ glava œeni, kao æto je i Krist glava crkvi; on je spasitelj tijela. Kol 4:16 I kad se proçita ova poslanica kod vas, uçinite, da se proçita i u Laodicejskoj crkvi, i onu, iz Laodiceje, da i vi proçitate. Heb 12:23 I crkvi prvoroåenaca, koji su napisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savræenih pravednika, 3Iv 1:9 Pisao sam neæto crkvi; ali Diotref, koji hoøe da bude prvi meåu njima, ne prima nas. CRKVOM 3 Dje 20:28 Pazite na sebe i na sve stado, u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate crkvom Boœjom, koju je stekao krvlju svojom. Efe 1:22 I sve podloœi pod noge njegove, i njega dade za glavu nad svom crkvom, 3Iv 1:6 Oni posvjedoçiæe tvoju ljubav pred crkvom, i dobro øeæ uçiniti, ako ih dalje opremaæ, kako je dostojno Boga. CRKVU0 Mat 16:18 I ja tebi kaœem: “Ti si Petar. Na toj hridini sagradit øu Crkvu svoju, i vrata paklena neøe je nadvladati. 1Ko 14:4 Koji govori jezike, sam sebe podiœe, a koji prorokuje, crkvu Boœju podiœe. 1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meåu apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Boœju. Gal 1:13 Jer ste çuli moje œivljenje nekad u Œidovstvu, da sam odviæe progonio crkvu Boœju i ruæio je. Efe5:25Muœevi,ljubitesvojeœene,kaoæto je i Krist ljubio crkvu i sebe samoga predao za nju, Efe 5:27 Da on prikaœe sebi slavnu crkvu, koja nema ljage ni nabora, ili æto sliçno, nego da bude sveta i neokaljana. Efe 5:29 Jer nitko nije nikad zamrzio na svoje tijelo, nego ga hrani i grije kao i Krist crkvu, Efe 5:32 Tajna je ovo velika; a ja velim obzirom na Krista i na crkvu. Flp 3:6 Po revnosti progonio sam crkvu, po pravdi zakonskoj bio sam besprijekoran, 1Ti 3:5 A ako tko ne zna svojom kuøom upravljati, kako øe se starati za crkvu Boœju? CRNAC 1 Jer 13:23 Moœe li Crnac promijeniti boju na koœi svojoj ili ris æare svoje? Tada biste i vi joæ çinili dobro, koji ste se priviknuli na zlo. CRNE 1 Mat 5:36 Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne moœeæ ni dlake jedne uçiniti bijele ili crne. CRNILOM 2 2Ko 3:3 Koji ste se pokazali, da ste poslanica Kristova od nas izraåena i napisana ne crnilom, nego Duhom Boga œivoga, ne na kamenim ploçama, nego na tjelesnim ploçama srca. 3Iv 1:13 Mnogo bih imao da ti piæem; ali neøu crnilom i perom da ti piæem; CRNO Otk 6:12 I vidjeh, kad otvori æesti peçat, i gle,zemljasepotresevrlo,isuncepostade crno kao vreøa od kostrijeti, i sav mjesec postade kao krv CRNOMANJASTA PNP 1:6 Ne gledajte me, æto sam crnomanjasta, jer me je sunce opalilo! Ljuto me okupiæe sinovi matere moje: postaviæe me da çuvam vinograde, i nijesam mogla da pazim na vlastiti vinograd. CRPAJU Iza 40:31 Ali koji se uzdaju u Gospoda, crpaju novu snagu, krila im rastu kao orlovima, trçe i ne umaraju se, hode i ne sustaju. CRPSTI 1 Iza 12:3 S veseljem øete crpsti vodu iz izvora spasenja. CRTICA Luk 16:17 Ali je lakæe da proåu nebo i zemlja, da propadne i jedna crtica od zakona. CRTICE 1 Mat 5:18 Jer zaista, kaœem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neøe nestati nijedne crtice slova ili toçke iz zakona, dok se sve ne ispuni. CRV 2 Psl 22:6 A ja sam crv, ne viæe çovjek; ruglo ljudima i prezir narodu! Mar 9:44 Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi. CRVE 1 Hab 1:14 Uçinio si ljude kao ribe u moru, kao crve, æto nemaju gospodara. CRVEN 2 Nah 2:10 Pustoæ, pohara, rasap, klonula srca, drhtava koljena, drhat u svim bedrima, crven od stida na svim licima. Otk 12:3 I pokaza se drugi zrak na nebu: i gle, veli, crven zmaj, imajuøi sedam glava i deset rogova; i na glavama njegovim sedam kruna; CRVENA Iza 63:2 Zaæto je crvena odjeøa tvoja, haljine tvoje kao u onoga koji gazi groœåe u kaci? CRVENI 1 Iza 1:18 “Dobro dakle, sudimo se!”, tako govori Gospod. “I ako su grijehi vaæi crveni kao skerlet, postat øe bijeli kao vuna! CRVENILOM Jer 22:14 Koji kaœe: “Gradim sebi prostranu kuøu i prostrane spreme.” Probija sebi prozore, oblaœe cedrom i maœe crvenilom. CRVENIM 2 Iza 63:1 Tko je ono æto dolazi iz Edoma, u crvenim haljinama iz Bosre? Sjajan je u svojoj odjeøi, ponosno koraçajuøi u silnoj snazi svojoj. “Ja sam, koji govorim pravednost, koji imam moø da spasim.” Jer 31:19 Otkad sam te ostavio, pokajao sam se za to. Kad sam to uvidio, udarao samseuprsasvoja.Crvenimseistidimse; jer moram okajati sramotu mladosti svoje. CRVENKASTO M.Iz 23:31 Ne gledaj na vino, kako crvenkasto sijeva, kako se u çaæi prelijeva; glatko se ono pije. CRVENO Mat16:2Aonimreçe:“Uveçegovorite:“Bit øe lijepo vrijeme; jer je nebo crveno. Mat 16:3 Ujutro: “Danas øe biti kiæovito vrijeme; jer je nebo crveno i mutno. Lice nebesko znate protumaçiti, a znake vremena ne razumijete? CRVENOG 1 Izl 26:1 Æator napravi od deset zavjesa. Oni imaju biti izraåeni od finoga lana uzvedenoga,odmodrogicrvenogskerleta i od grimiza s likovima kerubina, kako ih napravi umjetnik. CRVENOJ 1 Otk 17:3 I odvede me u pustinju u duhu; i vidjeh œenu, gdje sjedi na zvijeri crvenoj, punu imena psovaçkih, imajuøi sedam glava i deset rogova. CRVENOM 3 Izl 15:4 Kola faraonova i vojsku njegovu pobaca u more. Cvijet boraca njegovih utonu u Crvenom moru. Psl 106:9 Zaprijeti Crvenom moru, i presahnu, i provede ih preko morske dubine kao preko pustinje. Heb 9:19 Jer kad Mojsije izgovori sve zapovijedi po zakonu svemu narodu, uze krvi junaca i jaraca s vodom i vunom crvenom i hisopom, te poækropi i knjigu i sav narod CRVENU Joæ 2:18 A ti, kad doåemo u zemlju, priveœi ovu crvenu vrpcu na prozor, kroz koji si nas spustila, i skupi kod sebe u kuøi oca svojega, mater svoju i braøu svoju i svu rodbinu svoju! CRVI 3 Iza 14:11 U podzemni svijet spustio se je sjaj tvoj, œamor harfa tvojih. Prostrt je poda te truleœ, crvi su ti pokrivaç. Mih 7:17 Lizat øe prah kao zmije, kao crvi na zemlji! Dræøuøi predat øe se zajedno sa svojim tvråavama, uplaæeni pribliœit øe se Gospodu, Bogu naæemu, i tebe øe se bojati!” Dje 12:23 Ali ga odmah udari anåeo Gospodnji,jernedadeslaveBogu.Izjeden od crvi izdahnu. CRVIØU Iza 41:14 Ne boj se, crviøu Jakovljev, ljudi Izraelovi. Ja ti pomaœem”, – govori Gospod – “spasitelj je tvoj Svetac Izraelov. CRVU Job 17:14 Truleœu velim: “Moj si ti otac!” a crvu: “Moja mati, moja sestro!” CVAT 1 Iza 18:5 Jer prije œetve, kad plode cvat, i cvijet postane zreo grozd, reœu se loze noœevima i odstranjuju se klice, otkinu se. CVATU PNP 2:15 Zaruçnica: Pohvatajte nam lisice, male lisice, æto pustoæe vinograd, jer je vinograd naæ u cvatu! CVIJET 13 Izl 15:4 Kola faraonova i vojsku njegovu pobaca u more. Cvijet boraca njegovih utonu u Crvenom moru. Psl 103:15 Çovjek: kao trava; tako su dani

54
njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta. PNP2:1Jasamcvijetnapoljaniæaronskoj, ljiljan u dolini. PNP 2:13 Plod svoj veø pusta smokova; slatko miriæe cvijet vinove loze. Ustani, prijateljice moja, ljepoto moja, doåi ovamo! Iza 5:24 Zato kao æto jezik ognja proœdire strnjiku, i slame nestaje u plamenu, tako øe korijen njihov postati kao truleœ, cvijet øe se njihov razletjeti kao prah, jer odbaciæe zakon Gospoda nad vojskama i pogrdiæe rijeç Sveca Izraelova. Iza 18:5 Jer prije œetve, kad plode cvat, i cvijet postane zreo grozd, reœu se loze noœevima i odstranjuju se klice, otkinu se. Iza40:6Çuj,oriseglas:“Navjeæøuj!”Ionøe pitati: “Æto da navjeæøujem?” “Svako je mesotravaisvajemilotanjegovakaocvijet poljski. Iza 40:7 Trava se osuæi, cvijet uvene, kad dah Gospodnji dune na njih. Jest, trava je narod. Iza 40:8 Trava se osuæi, cvijet uvene, ali rijeç Boga naæega ostaje dovijeka.” Jak 1:10 A bogati svojom niskoøom; jer øe proøi kao cvijet trave. Jak 1:11 Jer sunce ogranu s vruçinom, i osuæi travu, i cvijet njezin otpade, i krasota lica njezina uginu; tako øe i bogati na putovima svojim uvenuti. 1Pe1:24Jerjesvakotijelokaotrava,svaka slava njegova kao cvijet trave; osuæi se trava, i cvijet njezin otpadne, 1Pe1:24Jerjesvakotijelokaotrava,svaka slava njegova kao cvijet trave; osuæi se trava, i cvijet njezin otpadne, CVIJETOM Izl 25:33 Na svakoj grani imaju biti tri kao badem çaæe s jabukom i cvijetom. Tako ima biti na svih æest grana, æto izlaze iz svijeønjaka. CVIJETU 2 Iza 28:1 Teæko gizdavome vijencu pijanica Efraimovih i uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline pijanih od vina! Iza 28:4 I uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline biva kao ranoj smokvi prije œetve: ugleda li je tko, veø je pojede, jedva je doæla u ruku njegovu. CVJETA Psl 103:15 Çovjek: kao trava; tako su dani njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta. CVJETAT 2 Hos 14:5 Bit øu Izraelu kao rosa. Cvjetat øe kao ljiljan. Ukorijenit øe se kao cedri libanonski. Hos 14:7 Tada øe opet stanovati u sjeni i opet sijati œito i cvjetat øe kao vinova loza. Postat øe slavni kao vino libanonsko. CVJETIØI 1 PNP2:12Napoljupokazujuseveøcvjetiøi; doælo je vrijeme rezanja loze. Pjevanje grlice çuje se u zemlji. ÇAÆA Psl 23:5 Pripremaæ stol preda mnom, na pogled neprijateljima mojim; maœeæ mi glavu uljem; çaæa se moja prelijeva. Prp 12:6 Sjeøaj se Stvoritelja, prije nego se prekine uœe srebrno, çaæa zlatna pukne, vrç se na izvoru razbije, u studenac toçak slomljeni padne. Eze 23:33 Napunit øeæ se pijanstva i brige. Çaæa uœasa i groze jest çaæa tvoje sestre Samarije. Eze 23:33 Napunit øeæ se pijanstva i brige. Çaæa uœasa i groze jest çaæa tvoje sestre Samarije. Hab 2:16 Nasitio si se sramote mjesto çasti. Sada pij i ti, da teturaæ! Sada dolazi k tebi çaæa u desnici Gospodnjoj, i na tvoju çast dolazi sramota. Mat26:39Iotidemalodalje,padeniçicena svoje lice, i pomoli se: “Oçe moj, ako je moguøe, neka me mimoiåe çaæa ova! Ali ne kako ja hoøu, nego kako ti hoøeæ.” Luk 22:20 isto tako uze poslije gozbe çaæu i reçe: “Ova je çaæa Novi Zavjet s mojom krvi, koja se prolijeva za vas. 1Ko 10:16 Çaæa blagoslova, koji blagoslivljamo, nije li zajedniætvo krvi Kristove? Kruh, koji lomimo, nije li zajedniætvo tijela Kristova? 1Ko 11:25 Tako i çaæu po veçeri, govoreøi: “Ovo je çaæa Novoga Zavjeta u mojoj krvi; ovo çinite, kadgod pijete, na moju uspomenu!” Otk 17:1 I doåe jedan od sedam anåela, koji su imali sedam çaæa, i pro E govori s menom i reçe: “Hodi, da ti pokaœem sud bludnice velike, koja sjedi na vodama mnogim; ÇAÆE 4 Izl 25:33 Na svakoj grani imaju biti tri kao badem çaæe s jabukom i cvijetom. Tako ima biti na svih æest grana, æto izlaze iz svijeønjaka. Mat 23:26 Farizeju slijepi, oçisti najprije nutrinu çaæe i zdjele, onda øe biti çista i vanjætina. 1Ko 11:28 Zato neka çovjek ispituje sam sebe, i onda od kruha neka jede i od çaæe neka pije! Otk 5:8 I kad uze knjigu, çetiri biøa i dvadeset i çetiri starjeæine padoæe pred Janjetom. Svaki je imao citaru i zlatne çaæe pune tamjana: “to su molitve svetih ÇAÆI 2 Suc 5:25 On zaiska vode. Ona mu pruœi mlijeka. U gospodskoj çaæi pruœi mu povlake. M.Iz 23:31 Ne gledaj na vino, kako crvenkasto sijeva, kako se u çaæi prelijeva; glatko se ono pije. ÇAÆØEN 1 1Pe 2:4 Pristupite k njemu, kamenu œivome, koji je, istina, od ljudi odbaçen, ali je od Boga izabran i çaæøen, ÇAÆØENA Suc 5:24 Mimo svih œena neka je slavljena Jaela, œena Ebera, Keneja! Mimo svih œena u Æatoru neka je ona visoko çaæøena! ÇAÆOM Zah 12:2 “Evo, ja øu uçiniti Jerusalem çaæom opojnom za sve narode unakolo; a ide se i protiv Jude, kad se spsjeda Jerusalem. ÇAÆØU 4 Psl 8:5 Pa ipak, namjestio si ga samo malo ispod Boga, okrunio si ga slavom i çaæøu, M.Iz 15:33 Strah je Gospodnji odgoj za mudrost; pred çaæøu ide poniznost. Rim 2:7 Vjeçni œivot onima, koji ustraju u dobrim djelima i teœe za slavom i çaæøu i neraspadljivoæøu; Heb 2:7 Umanjio si ga neæto malo od anåela, slavom i çaæøu ovjençao si ga, i postavio si ga nad djelima ruku svojih, ÇAÆU 27 Psl 116:13 Çaæu spasenja uzet øu i slaviti ime Gospodnje, Iza 51:17 Digni se, digni se, ustani, Jerusaleme! Ti si pio iz ruke Gospodnje çaæu gnjeva njegova, çaæu si ljutu iskapio. Iza 51:17 Digni se, digni se, ustani, Jerusaleme! Ti si pio iz ruke Gospodnje çaæu gnjeva njegova, çaæu si ljutu iskapio. Iza 51:22 Ovako veli svemoguøi Gospod, Bog tvoj, koji pravicu pribavlja narodu svojemu: “Evo uzimam iz ruke çaæu ljutu, çasu gnjeva mojega: neøeæ je od sada piti. Jer 25:15 Jer ovako mi veli Gospod, Bog Izraelov: “Uzmi iz moje ruke ovu çaæu gnjevnoga vina i daj da se napiju iz nje svi narodi, kojima te poæljem. Mat 10:42 Tko jednome od ovih malenih ovdje pruœi samo çaæu hladne vode da se napije,jerjemojuçenik,zaistakaœemvam: “On neøe izgubiti plaøu svoju.” Mat 20:22 Isus reçe: “Ne znate, æto molite. Moœete li piti çaæu, koju øu ja piti? Odgovoriæe mu: “Moœemo.” Mat 20:23 Tada im reçe: “Çaæu øete moju doduæepiti;alimjestosmojedesneililijeve nemogujadati;onopripadaonima,kojima je pripravio Otac moj.” Mat26:27Tadauzeçaæu,zahvaliipruœiga uçenicima i reçe: “Pijte svi iz njega; Mar 9:41 Tko vam dadne u ime moje çaæu vode da se napijete, jer pripadate Kristu, zaista,kaœemvam:“Onneøeizgubitiplaøe svoje. Mar14:23Tadauzeçaæu,zahvaliidadeim je, i pili su iz nje svi. Mar 14:36 “Aba Oçe”, reçe, tebi je sve moguøe; uzmi ovu çaæu od mene Ali ne kako ja hoøu, nego kako ti hoøeæ.” Luk 11:39 Tada mu reçe Gospodin: “Vi farizeji drœite çaæu i zdjelu izvana çistu, a iznutra ste puni grabeœljivosti i nepravednosti, Luk 22:17 Tada uze çaæu, zahvali i reçe: “Uzmite je i razdijelite meåu se! Luk 22:20 isto tako uze poslije gozbe çaæu i reçe: “Ova je çaæa Novi Zavjet s mojom krvi, koja se prolijeva za vas. Luk 22:42 “Oçe, ako hoøeæ, ukloni ovu çaæu od mene! Ali ne moja, nego neka bude volja tvoja!” 1Ko 10:21 Ne moœete piti çaæu Gospodnju i çaæu zlih duhova; ne moœete biti zajedniçari stola Gospodnjega i stola zlih duhova. 1Ko 10:21 Ne moœete piti çaæu Gospodnju i çaæu zlih duhova; ne moœete biti zajedniçari stola Gospodnjega i stola zlih duhova. 1Ko 11:25 Tako i çaæu po veçeri, govoreøi: “Ovo je çaæa Novoga Zavjeta u mojoj krvi; ovo çinite, kadgod pijete, na moju uspomenu!” 1Ko 11:26 Jer kadgod jedete kruh ovaj i pijete çaæu, smrt Gospodnju navjeæøujete, dok ne doåe. 1Ko 11:27 Tko dakle nedostojno jede kruh ovaj ili pije çaæu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj. Otk 16:3 I drugi anåeo izli çaæu svoju u more;ipostadekrvkaoodmrtvaca,isvaka duæa œiva umrije u moru. Otk 16:4 I treøi izli çaæu svoju na rijeke i na izvore vodene; i postade, krv. Otk 16:12 I æesti izli çaæu svoju na veliku rijeku Eufrat; i presahnu voda njezina, da se pripravi put kraljevima od istoka sunçanoga. Otk 16:19 I grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznaboœaçki padoæe; i BabilonvelikispomenusepredBogom,da mu dadne çaæu vi na ljutoga gnjeva svojega!

55
Otk 17:4 I œena bijaæe obuçena u grimiz i skerlet i nakiøena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imala je çaæu zlatnu u ruci svojoj punu gada i neçistoøe bluda svojega. Otk 18:6 Platite joj, kao æto i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po djelima njezinim; u çaæu, u koju je lijevala, ulijte joj dvojinom onoliko! CARA Luk 2:1 U one dane izaåe zapovijed od cara Augusta, da se popiæe sav svijet. Iva 19:15 A oni su vikali: “Uzmi, uzmi, raspni ga! Pilat im reçe: “Zar kralja vaæega da raspnem?” Odgovoriæe glavari sveøeniçki: “Nemamo kralja osim cara.” ÇARANJA Gal 5:20 Idolopoklonstvo, çaranja, neprijateljstva, svaåe, ljubomor, srdœbe, spletke, razdori, sljedbe, ÇARATI 1 L.Zk 19:26 Niæta ne smijete jesti, æto je s krvlju! Ne smijete gatati ni çarati! ÇAROLIJAMA Dje 19:19 A mnogi od onih, koji su se bavili çarolijama, skupiæe knjige i spaliæe ih pred svima; i proraçunaæe, i naåoæe, da su vrijedne pedeset tisuøa srebrnjaka. ÇASNA M.Iz 16:31 Sijeda je kosa çasna kruna; postigne se pravednim œivotom. ÇASNI 1 Iza 45:4 Zbog svojega sluge Jakova i zbog Izraela, izabranika svojega, pozvah te imenom tvojim, dadoh ti çasni naslov, a da me nijesi poznavao. ÇASNO Flp 4:8 Uostalom, braøo, æto je god istinito, æto je çasno, æto je pravedno, æto je sveto, æto je ljubezno, æto je slavno, æto je god kreposno, i æto je god hvale vrijedno, to mislite! Kol 2:23 Imaju doduæe priliku mudrosti po umiæljenoj poboœnosti, postu i trapljenju tijela,aliunjimanemaniætaçasno,negoda se zasiti tijelo. ÇASØU Heb 2:9 A Isusa, koji je bio samo malo umanjen od anåela, vidimo zbog smrti, æto podnese, ovjençana slavom i çasøu, da bi po milosti Boœjoj za sve okusio smrt. ÇASOVE 1 Dje 1:7 On im odgovori: “Nije vaæe znati vremena ili çasove, æto ih je Otac zadrœao u svojoj vlasti. ÇASOVIT 1 Heb 11:25 I volio je stradati s narodom Boœjim, negoli imati çasovit uœitak grijeha, ÇASOVITA 2Ko 4:17 Jer naæa sadaænja i çasovita lagana nevolja donosi nam izobilnu vjeçnu slavu, koja sve nadvisuje, ÇAST 42 Izl 20:10 Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u çast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smijeæ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili køi tvoja, ni sluga tvoj ni sluækinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih. Izl 28:2 Napravi svete haljine bratu svojemu Aronu, njemu u çast i za ukras. Brj 29:12 I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetiæta odrœati sveçani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla teœaçkoga, nego imate u çast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana. P.Zk16:10Tadasvetkujblagdantjedanau çast Gospodu, Bogu svoje Psl 4:2 Vi ljudi, zaæto sramotite çast moju, ljubite prijevaru i mislite na laœ? Psl 84:11 Jer je Bog, Gospod, kruna i ætit; Gospod daje milost i çast; ne uskraøuje dobara onima, koji hode poæteno M.Iz 3:9 Daj çast Gospodu posjedom svojim i prvinama svega dohotka svojega! M.Iz 3:16 Dug œivot krije se u desnici njezinoj, bogatstvo i çast u ljevici njezinoj. M.Iz 3:35 Çast je baætina mudroga, a sramotu ætedi on za luåake. M.Iz 8:18 U mene se naåu bogatstvo i çast, i postojano dobro i trajno blagostanje. M.Iz 19:11 Strpljivim çini çovjeka razboritost; çast mu je mimoiøi krivnje. M.Iz 20:3 Sluœi çovjeku na çast, kad ostaje daleko od svaåe; a svaki je luåak svadljiv. M.Iz 26:1 Kao snijeg u ljeto, kao daœd o œetvi, tako malo pristaje çast luåaku. Iza 4:2 U onaj øe dan biti mladica Gospodnja na ures i çast, i plod zemlje na ponos i slavu onima, koji su bili spaæeni iz Izraela. Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, ko Hos 4:7 Æto ih je bilo viæe, to su viæe grijeæili protiv mene. Çast njihovu pretvorit øu u sramotu. Hab 2:16 Nasitio si se sramote mjesto çasti. Sada pij i ti, da teturaæ! Sada dolazi k tebi çaæa u desnici Gospodnjoj, i na tvoju çast dolazi sramota. Mal 1:6 “Sin poætuje oca i sluga gospodara svojega. Ako sam ja otac, gdje je çast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?’ veli Gospod nad vojskama vama, sveøenici, koji sramotite ime moje. Pitate: ‘Kako smo mi to sramotili ime tvoje?’ Mal 2:2 Ako ne posluæate i od srca ne idete za tim, da imenu mojemu dadnete çast,” veli Gospod nad vojskama, “tada øu pustiti na vas prokletstvo i pretvorit øu blagoslove vaæe u prokletstva. Jest, veø sam ih pretvorio u prokletstva, jer ih ne primiste k s Iva 12:43 Çast kod ljudi vrijedila im je viæe, negoli çast kod Boga. Iva 12:43 Çast kod ljudi vrijedila im je viæe, negoli çast kod Boga. Rim 1:5 Preko kojega primismo milost i apostolstvo, da pokorimo vjeri sve narode na çast imena njegova; Rim 1:25 Koji pretvoriæe istinu Boœju u laœ, i veøma iskazivaæe çast i sluœiæe stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke. Amen. Rim 9:21 Ili zar lonçar nema vlasti nad glinom,daodistetvarinaçinijednuposudu za çast, a drugu za sramotu ‘S Rim 13:7 Podajte dakle svima æto ste duœni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu çast, çast. Rim 13:7 Podajte dakle svima æto ste duœni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu çast, çast. Rim 16:27 Jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu, njemu çast i slava u vijeke vjekova! Amen. Pavao brani svoju apostolsku çast. 1Ti 1:17 A kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu çast i slava u vijeke vjekova! Amen. 1Ti6:16Kojijediniimabesmrtnostiprebiva u svjetlosti, kojoj se ne moœe pristupiti; kojega nitko od ljudi nije vidio, a niti moœe vidjeti; kojemu çast i vlast vjeçna! Amen. 2Ti 2:21 Ako dakle tko oçisti sebe od ovih, bit øe posuda za çast, posveøena i korisna domaøinu, pripravljena za svako dobro djelo. 1Pe 1:7 Da se kuænja vaæe vjere, mnogo dragocjenija od zlata raspadljivoga, koje sekuæaognjem,naåenahvaluislavuiçast u dan objavljenja Isusa Krista, 1Pe 2:7 Vama dakle, koji vjerujete, çast je, a onima koji ne vjeruju, kamen, koji odbaciæe graditelji, koji postade kamen ugaoni, i kamen spoticanja, i stijena opadanja, 1Pe 4:14 Ako vas grde zbog imena Kristova, blagoslovljeni ste vi, jer çast i slava i sila Boœja i Duh njegov poçiva na vama! 2Pe 1:17 Jer je on primio od Boga Oca çast i slavu, kad siåe k njemu od uzviæene slave ovaj glas: “Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji njega sluæajte.” Jud 1:25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju naæemu, po Isusu Kristu, Gospodinu naæemu, çast i slava, vlast i moø prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen. Otk4:9Ikadbiøadadoæeslavuiçastihvalu onome, koji sjeåaæe na prijestolju, i koji œivi u vijeke vjekova, Otk 4:11 “Dostojan si, Gospodine i Boœe naæ, da primiæ slavu i çast i silu, jer si ti stvorio sve, i po volji je tvojoj bilo i stvoreno je.” Otk 5:12 Koji su govorili glasom velikim: “DostojnojeJanje,kojejezaklano,daprimi silu i bogatstvo i mudrost i jakost i çast i slavu i blagoslov.” Otk 5:13 I svako stvorenje, æto je u nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru i sve, æto jeunjima,zaçuhgdjegovore:“Onome,koji sjedinaprijestolju,iJanjetublagosloviçast i slava i vlast u vijeke vjekova.” Otk 7:12 Govoreøi: “Amen! Blagoslov i slava i mudrost i hvala i çast i sila i jakost Bogu naæemu u vijeke vjekova! Amen.” Otk 21:24 I hodit øe narodi u svijetlu njegovu, i kraljevi zemlje donijet øe slavu i çast svoju u njega. ÇASTAN 2 1Ti 3:2 Nadglednik dakle treba da je besprijekoran, jedne œene muœ, trijezan, pametan, çastan, gostoljubiv, sposoban da uçi, 1Ti 3:13 Jer koji dobro obavljaju sluœbu posluœitelja, stjeçu sebi çastan poloœaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. ÇASTI 9 M.Iz 29:23 Ponizit øe çovjek oholost njegova, a ponizan dokazi do çasti. Hab 2:16 Nasitio si se sramote mjesto çasti. Sada pij i ti, da teturaæ! Sada dolazi k tebi çaæa u desnici Gospodnjoj, i na tvoju çast dolazi sramota. Iva 5:41 Ja ne primam çasti od ljudi. 1Ko 12:24 A pristojni udovi naæi ne trebaju niæta.AliBogsloœitijeloislabijemuuduviæe dade çasti, 1So 4:4 Da svaki vas zna çuvati svoj sud u svetosti i çasti, 1Ti 5:17 Starjeæine, koji su dobri

56
predstojnici, dostojni su dvostruke çasti, osobito koji se trude u rijeçi i nauci! 1Ti 6:1 Robovi, koji su god pod jarmom, nekasmatrajusvojegospodarevrijednima svake çasti, da se ne huli na ime Boœje i na nauku. Heb 5:4 I nitko sam sebi ne prisvaja çasti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron. Heb 13:4 Œenidbu neka drœe svi u çasti, i postelja œenidbena neka bude çista, jer bludnicima i preljuboçincima sudit øe Bog. ÇASTILI 2 P.Zk 32:17 Demonima, koji nijesu bogovi, prinosili su œrtve, bogovima, kojih nijesu znali, posve novima, koji istom nastadoæe, kojih nijesu çastili oçevi vaæi. Psl 53:4 Zar da ne bi morali çiniti okajanje svi,kojisuçinilizlo,kojisujelinarodmojkao kruh, koji nijesu çastili Gospoda? ÇASTITE 2 Psl 22:23 “Koji ætujete Gospoda, pjevajte mu hvalu! Vi iz roda Jakovljeva, çastite ga svi! Vi iz roda Izraelova, bojte ga se svi!” Mal 4:2 A vama, koji smjerno çastite ime moje, ogranut øe sunce spasenja, æto krije zdravlje pod krilima svojim. Vi øete tada izaøi i poskakivati kao teoci, æto su stajali u ætali. ÇASTITI 1 2Pe 2:13 I primit øe plaøu nepravde. Oni misle, da je sva slast çastiti se svaki dan; oni su sramota i gnusoba, koji se hrane svojim prijevarama, kad se goste s vama. ÇASU 2 Iza 51:22 Ovako veli svemoguøi Gospod, Bog tvoj, koji pravicu pribavlja narodu svojemu: “Evo uzimam iz ruke çaæu ljutu, çasu gnjeva mojega: neøeæ je od sada piti. 1So5:1Aovremenuiçasu,braøo,netreba da vam piæemo, ÇAVALA Iva 20:25 I rekoæe mu drugi uçenici: “Vidjeli smo Gospodina,” A on im reçe: “Dok ne vidim na rukama njegovim znaka od çavala,inemetnemprstasvojegaumjesto od çavla, i ne metnem ruke svoje u bok njegov, neøu vjerovati.” ÇAVLA Iva 20:25 I rekoæe mu drugi uçenici: “Vidjeli smo Gospodina,” A on im reçe: “Dok ne vidim na rukama njegovim znaka od çavala,inemetnemprstasvojegaumjesto od çavla, i ne metnem ruke svoje u bok njegov, neøu vjerovati.” ÇEDNA Jak 3:17 A mudrost odozgo jest najprije çista, onda mirotvorna, çedna, popustljiva, posluæna, puna milosråa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna. ÇEDNI 1 Tit 3:2 Nikoga da ne psuju, da se ne svaåaju, da budu çedni i svaku krotkost da pokazuju prema svim ljudima! ÇEDNO Rim 12:3 Jer po milosti, koja je meni dana, kaœem svakome, koji je meåu vama, da ne misli o sebi viæe, nego æto valja misliti, nego da misli o sebi çedno, svaki po onoj mjeri vjere, koju mu je Bog udijelio. ÇELIMA 5 Otk 7:3 Govoreøi: “Nemojte ækoditi ni zemlji, ni moru, ni drveøu, dok ne zapeçatimo sluge Bog naæega na çelima njihovim.” Otk 9:4 I zapovjedi im se, da ne ækode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju peçata Boœjega na çelima svojim. Otk 13:16 I uçini, da se svima, malim i velikim,ibogatimisiromaænim,islobodnim i neslobodnim dadne œig na desnoj ruci njihovoj ili na çelima njihovim; Otk 14:1 I vidjeh, i gle, Janje stajaæe na gori Sionskojisnjimstoiçetrdesetiçetiritisuøe, koji su imali ime njegovo i ime Oca njegova napisano na çelima svojim. Otk 22:4 I gledat øe lice njegovo, i ime njegovo bit øe na çelima njihovim. ÇELJUST 1 Dan 6:22 Bog moj poslao je anåela svojega. On je zatvorio çeljust lavovima. Oni mi nijesu niæta naudili, jer sam bio naåen pred njim neduœan. I protiv tebe, kralju, nijesam uçinio nikakve nepravde.” ÇELJUSTI 1 Hab 2:5 Ali pijanca zaludi vino. Tako je s çovjekom oholim. On nema opstanka. Æiroko kao podzemni svijet otvara on svoje çeljusti. Nezasitan je kao smrt. Grabi sebi sve narode, skuplja oko sebe sva plemena. ÇELO 4 Jer 3:3 Bujice su se zaustavile. Nije pao kasni daœd. Ali si ti prihvatio çelo œene zloglasne, ostavio si na stranu svaki sram. Jer 5:3 Nijesu li oçi tvoje, Gospode, upravljene na poæteno biøe? Udarao si ih, ali ih nije boljelo, predao si ih uniætenju, ali oni neøe da prime stegu, tvråe im je çelo od kamena, i neøe da se obrate. Eze 9:4 Gospod mu zapovjedi: “Idi posred grada, posred Jerusalema, i zabiljeœi ‘Tau’ na çelo ljudima, koji uzdiæu i jadikuju zbog svih gadova, æto su se çinili u njemu!” Otk 14:9 I treøi anåeo za njim ide govoreøi glasom velikim: “Ako se tko pokloni zvijeri i slici njezinoj, i primi œig na çelo svoje ili na ruku svoju, ÇELU 2 Otk 17:5 I na çelu njezinu napisano ime: “Tajna! Babilon veliki, mati bludnicama i gadovima zemlje.” Otk 20:4 T vidjeh prijestolja, i sjedili su na njima, i dade im se sud; i vidjeh duæe pogubljenih zbog svjedoçanstva Isusova i zbog rijeçi Boœje; i koji se ne pokloniæe zvijeri ni slici njezinoj, i ne primiæe œiga na çelu i na ruci svojoj; i oœivjeæe i kr ÇEŒNJE 1 Psl 119:20 Gine duæa moja od çeœnje za naredbama tvojim u svako doba. ÇEŒNJU 2Ko7:11Jer,gle,upravoto,ætosepoBogu oœalostiste, koliko uçini staranje meåu vama, pa opravdanje, pa Œaljenje, pa strah, pa çeœnju, pa revnost, pa pomirenje: u svemu pokazaste, da ste çisti u toj stvari. ÇESTIH 1 1Ti 5:23 Viæe ne pij vode, nego pij pomalo vina zbog œeluca i çestih svojih slabosti! ÇESTITA Psl 32:11 Radujte se u Gospodu i kliçite, pravednici! Kliçite svi, koji ste çestita srca! Psl 94:15 Jer pravednost dolazi opet do prava svojega, da je slijede, koji su çestita srca srca. ÇESTITI 1 Dje 26:25 A Pavao reçe: “Ne ludujem, çestiti Feste, nego govorim rijeçi istine i razboritosti. ÇESTITIMA Psl 33:1 Radujte se Gospodu, pravednici! Çestitima dolikuje hvaliti ga. ÇESTITO M.Iz 20:11 Veø se djeçak pokazuje po djelima svojim, je li djelo njegovo çisto i çestito. ÇESTITOÆØU 1Ti 3:4 Koji svojom kuøom dobro upravlja i ima posluænu djecu sa svom çestitoæøu. ÇESTITOSTI 2 Psl 26:1 Opravdaj me, Gospode, jer hodih u çestitosti; uzdajem se u Gospoda i neøu se spotaknuti 1Ti 2:2 Za kraljeve i sve, koji su na: vlasti, da tihi i mirni œivot provodimo u svakoj poboœnosti i çestitosti, ÇESTO 3 Psl 78:38 Ali je on bio milostiv i opraætao zlodjela njihova i ne bi ih nikada posve pomorio; çesto bi ustavljao gnjev svoj i ne bi podizao sve jarosti svoje. Dje 26:11 I kaznio sam ih çesto po svim sinagogama, i nagonio sam ih, da hule, i bjesneøi preko svake mjere progonio sam ih sve do tuåih gradova. 2Ko 11:26 Çesto na putovanjima, u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od zemljaka, u pogiblima od neznaboœaca, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od laœne braøe, ÇETA P.Zk 33:2 Reçe: “Sa Sinaja doåe Gospod, u svijetlu se ukaza sa Seira narodu, zasja s gore paranske, doåe usred svetih çeta anåelskih, iz desnice njegove razbuktio se plamen. 1Sa 14:15 Strah nastade u taboru, na slobodnom polju i meåu svom vojskom. I straœaiçeta,ætoplijeni,prepadoæese.Usto se potrese zemlja, i bio je jedan strah od Boga. Psl 22:16 Hajka pasa opkoljuje me; çeta zlikovaca okruœuje me; probodoæe mi ruke i noge. ÇETAMA Psl 60:10 Zar ne ti, Boœe, koji si nas odbacio, koji nijesi iæao s naæim çetama, Boœe? Psl 68:11 Svemoguøi je ispunio obeøanje svoje; pobjedni glasnici doæli su u mnogobrojnim çetama: Joe3:14Çetezaçetamaudoliniodluke,jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke. ÇETE 5 Izl 12:17 Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh çete vaæe iz zemlje egipatske. Zato drœite taj dan kao vjeçnu ustanovu kroz sve naraætaje! Eze 38:9 Ti øeæ se podignuti kao bura, doøi øeæ kao oblak, da pokrijeæ zemlju, ti i sve çete tvoje i mnogi narodi s tobom. Eze 38:22 Sudit øu mu kugom i krvlju, pljuskom i kamenjem od tuçe. Oganj i sumporpustitøunanjegainaçetenjegove i na mnoge narode, koji su s njim. Joe3:14Çetezaçetamaudoliniodluke,jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke. Mat 22:7 Tada se razgnjevi kralj. Posla çete svoje, dade pogubiti ubojice i grad njihov zapaliti. ÇETI 1 Mat 26:55 A u onaj ças reçe Isus çeti: “Kao na razbojnika izaæli ste s maçevima i toljagama, da me uhvatite. Svaki dan sam sjedio u hramu i uçio, i nijeste me uhvatili. ÇETVERONOŒNE 1 Dje 10:12 I u njoj su bile svakovrsne çetveronoœneœivotinjeigmazovizemaljski

57
i ptice nebeske. ÇETVEROSTRUKO Luk 19:8 A Zakej stupi pred Gospodina i reçe: “Gospodine, pola imanja svojega dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraøam çetverostruko.” ÇEZNE 4 Psl 42:1 Kao æto koæuta çezne za izvorvodom, tako çezne duæa moja za tobom, Boœe! Psl 42:1 Kao æto koæuta çezne za izvorvodom, tako çezne duæa moja za tobom, Boœe! Psl 63:1 Boœe, ti si Bog moj: Tebe traœim; œedna je tebe duæa moja, za tobom çezne tijelo moje u zemlji okorjeloj, suhoj bezvodnoj. Iza 26:9 Duæa moja çezne za tobom u noøi i duh moj traœi te u nutarnjosti mojoj. Kada sudovi tvoji pogaåaju zemlju, tada se uçe pravednosti stanovnici svijeta. ÇEZNEM 2 Psl 119:174 Çeznem, Gospode, za spasenjem tvojim, i nauka je tvoja naslada moja. Flp1:8JerBogmijesvjedok,kakoçeznem za svima vama najnjeœnijom ljubavlju Krista Isusa. ÇEZNU Job 3:21 Oni çeznu za smrøu, a ona ne dolazi; traœe je veøma nego blago zakopano. ÇEZNULA Psl 84:2 Duæa je moja çeznula i ginula za dvorima Gospodnjim; srce moje i tijelo moje klicali su Bogu œivomu.. ÇIROVE 1 Luk 16:21 Rado bi se bio on nasitio mrvicama, æto su padale sa stola bogataæeva. I psi su dolazili i lizali çirove njegove. ÇIROVIMA Luk 16:20 Pred njegovim vratima leœao je jedan siromah po imenu Lazar sav u çirovima. ÇIST 10 2Kr 5:12 Nijesu li Abana i Parpar, rijeke u Damasku, bolje od svih voda u Izraelu? Ne bih li postao i çist, kad bih se okupao u njima?” I on se okrenu i otide pun gnjeva odatle. Job 11:4 Jer si sam rekao: “Çista je nauka moja, i çist sam u oçima tvojim!” Psl 19:13 I od strasti saçuvaj slugu svojega; ne daj da vladaju nada mnom; tada øu biti çist, slobodan od teæke krivnje. Psl 51:4 Tebi, tebi samo sagrijeæih, æto je pred tobom bilo zlo, to uçinih, tako da se ti pokazujeæ prave dan u presudi svojoj, çist stojiæ u sudu svojem. Psl 119:9 Kako mladiø drœi çist œivot svoj? Ako toçno obdrœava rijeç tvoju. Jer 13:27 Preljuboçinstvo tvoje, bestidan grohot tvoj, sramotnu bludnost tvoju: po humovima, na poljima vidio sam gadove tvoje. Teæko tebi, Jerusaleme, ti nijesi çist, i dokle øe to joæ potrajati?” Mal 1:11 Jer od istoka sunca do zapada njegova veliko øe biti ime moje meåu narodima, i posvuda øe se œrtvovati imenu mojemu i prinosit øe se çist prinos, jer øe veliko biti ime moje meåu narodima,” veli Gospod nad vojskama. Iva 13:10 Isus mu reçe: “Tko je opran, ne treba nego da samo noge opere, onda je sav çist. I vi ste çisti, ali ne svi.” Dje 20:26 Zato vam svjedoçim na danaænji dan, da sam çist od krvi sviju; 1Iv 3:3 I svaki, koji ovu nadu ima u njega, çisti se, kao i on æto je çist. ÇISTA6 Job 11:4 Jer si sam rekao: “Çista je nauka moja, i çist sam u oçima tvojim!” Job 16:17 A nema nepravde na rukama mojim, i molitva je moja bila uvijek çista. Psl 73:1 Kako je dobar Bog Izraelu, onima, koji su çista srca! Psl119:1Blagoslovljenisuoni,kojisuçista œivota, koji idu po zakonu Gospodnjem. M.Iz 30:5 Svaka je rijeç Boœja çista istina. On je ætit onima, koji se kriju u njemu. PNP 6:10 Tko je ona, koja sja kao zora, lijepa kao mjesec, çista kao sunce, strahovita kao ratna vojska? Dan 7:9 Dok sam joæ gledao, bili su postavljena prijestolja, i jedan atarovijeçan zauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelo kao snijeg. Kosa mu na glavi kao çista vuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni, toçkovi mu kao oganj razgoren. Mat 5:8 Blagoslovljeni su koji su çista srca! Oni øe Boga gledati. Mat 23:26 Farizeju slijepi, oçisti najprije nutrinu çaæe i zdjele, onda øe biti çista i vanjætina. 1Ti 1:5 A svrha je zapovijedi ljubav iz çista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne. 1Ti5:22Rukubrzonepolaœininakoga,niti budi dionik tuåih grijeha! Drœi sebe çista! 2Ti 2:22 Od œelja mladenaçkih bjeœi, idi za pravdom, vjerom, Ijubavlju, mirom s onima, koji zazivaju Gospodina iz çista srca! Heb 13:4 Œenidbu neka drœe svi u çasti, i postelja œenidbena neka bude çista, jer bludnicima i preljuboçincima sudit øe Bog. Jak1:27Poboœnostçistaineokaljanapred Bogom i Ocem jest ova: “posjeøivati sirote i udovice u njihovoj nevolji i drœati sebe neokaljana od svijeta. Jak 3:17 A mudrost odozgo jest najprije çista, onda mirotvorna, çedna, popustljiva, posluæna, puna milosråa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna. 1Pe 1:22 Oçistite duæe svoje u posluænosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od çista srca ljubite svesrdno jedan drugoga; ÇISTE 10 Job 25:5 Eto, ni mjesec ne sja bez ljage, ni zvijezde nijesu çiste u oçima njegovim, Psl 19:8 Zakon je Gospodnji savræen, veseli srce; naredbe su Gospodnje çiste, prosvjetljuje oçi. M.Iz 4:24 Drœi daleko od usta svojih laœ i usne tvoje neka budu çiste od varke! Hab 1:13 Odveø su çiste oçi tvoje, da gledaæ zlo; ne moœeæ gledati nepravde. Zaæto gledaæ bezboœnika i æutiæ, kad zao proœdire bolje. Sef 3:9 Tada øu pribaviti çiste usne narodima, da svi zazivaju ime Gospodnje i sluœe mu jednoduæno. Mat 11:5 Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se çiste, gluhi çuju, mrtvi ustaju, siromaænima se navjeæøuje Radosna vijest. 1Ti 2:8 Hoøu dakle, da se mole muœevi na svakome mjestu, podiœuøi çiste ruke bez gnjeva i svaåe. Tit 2:5 Neka budu razborite, çiste, dobre kuøanice, blage, pokorne svojim muœevima, da se ne psuje rijeç Boœja! Heb 9:23 Tako dakle treba da se slike nebeskih stvari çiste, ali same nebeske stvari boljim œrtvama od ovih. 2Pe 3:14 Zato, ljubljeni, çekajuøi ovo starajte se, d vas naåe çiste i neokaljane u miru. ÇISTI 14 Izl 37:29 Onda pripravi sveto ulje pomazanjaiçisti,mirisnikad,kakogapravi pomastar. Job 17:8 Poboœni su nad tim rasråeni, çisti su nad zloçincem pobunjeni. Psl 66:10 Ti si nas kuæao, Boœe; çistio si nas, kao æto se çisti srebro; M.Iz 16:2 Neka se çovjeku uçine çisti svi putovi njegovi, ipak je Gospod, koji ispituje duhove. Eze 36:25 Poækropit øu vas vodom çistom, da budete çisti. Oçistit øu vas od svih neçistoøa vaæih i od svih idola vaæih. Zah 13:9 Ovu øu treøinu metnuti u oganj i pretopit øu je, kako se pretapa srebro, i oçistit øu je, kako se çisti zlato. Ona øe tada zazvatiimemoje,ijaøujeusliæitiireøi:‘Ovo je moj narod’, a ona øe reøi: ‘Gospod je Bog moj.’” Iva 13:10 Isus mu reçe: “Tko je opran, ne treba nego da samo noge opere, onda je sav çist. I vi ste çisti, ali ne svi.” Iva 13:11 Jer je znao izdajnika svojega, zato reçe: “Nijeste svi çisti.” Iva15:3Visteveøçistizbogrijeçi,kojuvam rekoh. 2Ko7:11Jer,gle,upravoto,ætosepoBogu oœalostiste, koliko uçini staranje meåu vama, pa opravdanje, pa Œaljenje, pa strah, pa çeœnju, pa revnost, pa pomirenje: u svemu pokazaste, da ste çisti u toj stvari. Flp 1:10 Da iskusite bolje, da budete çisti i bez spoticanja na dan Kristov, Heb 9:22 I gotovo sve se krvlju çisti po zakonu, i bez proljevanja krvi nema oproætenja. 1Iv 1:7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao æto je on u svijetlu, imamo zajedniætvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, çisti nas od svakoga grijeha. 1Iv 3:3 I svaki, koji ovu nadu ima u njega, çisti se, kao i on æto je çist. ÇISTIH 3 Pst 7:2 Od svih œivotinja çistih uzmi k sebi posedmero,muækoiœensko,aodœivotinja neçistih po dvoje, muæko i œensko. Pst 8:20 Tada Noa podiœe Gospodu œrtvenik, uze po komad od svih çistih œivotinja i od svih çistih ptica i prinese na œrtveniku œrtvu paljenicu. Pst 8:20 Tada Noa podiœe Gospodu œrtvenik, uze po komad od svih çistih œivotinja i od svih çistih ptica i prinese na œrtveniku œrtvu paljenicu. ÇISTIM 2 Pst 20:5 Nije li mi on sam rekao: ‘Sestra mi je’; a i ona izjavi: ‘Brat mi je’. U neduœnosti srca svojega i çistim rukama uçinih tako.” Psl 18:26 S çistim postupaæ çisto, samo se zloçestom protiviæ. ÇISTIMA Tit 1:15 Çistima je sve çisto; a okaljanima i nevjernicima niæta nije çisto, nego su im okaljani i um i savjest. ÇISTIO Psl 66:10 Ti si nas kuæao, Boœe; çistio si nas, kao æto se çisti srebro; ÇISTIT 2 Mal 3:3 Tada øe on sjesti, taliti i çistiti srebro. Çistit øe sinove Levijeve, çistit øe ih kao zlato i srebro, da prinose prave œrtve Gospodu.

58
Mal 3:3 Tada øe on sjesti, taliti i çistiti srebro. Çistit øe sinove Levijeve, çistit øe ih kao zlato i srebro, da prinose prave œrtve Gospodu. ÇISTITE 2 Mat 10:8 Lijeçite bolesne, diœite mrtve çistite gubave i izgonite åavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite! Jak 4:8 Pribliœite se k Bogu, d on øe se pribliœiti k vama. Oçistite ruke, grjeænici, i çistite srca, vi ljudi s dvije duæe! ÇISTITI 1 Mal 3:3 Tada øe on sjesti, taliti i çistiti srebro. Çistit øe sinove Levijeve, çistit øe ih kao zlato i srebro, da prinose prave œrtve Gospodu. ÇISTO2 Psl 18:26 S çistim postupaæ çisto, samo se zloçestom protiviæ. Psl 24:4 U koga su neduœne ruke i çisto srce, tko se ne oslanja u duæi svojoj na zlo i ne kune se laœno, Psl 51:10 Srce çisto stvori mi, Boœe, duh pravi obnovi u meni! M.Iz 20:11 Veø se djeçak pokazuje po djelima svojim, je li djelo njegovo çisto i çestito. Mat 27:59 Kad Josip uze tijelo, zavi ga u laneno platno çisto, Luk 11:41 Dajte radije ono, æto je unutra, kao milostinju, onda vam je sve çisto. Rim 14:20 Ne ruæi djela Boœjega zbog jela; jer je sve çisto; nego je zlo za çovjeka, koji jede sa spoticanjem. Tit 1:15 Çistima je sve çisto; a okaljanima i nevjernicima niæta nije çisto, nego su im okaljani i um i savjest. Tit 1:15 Çistima je sve çisto; a okaljanima i nevjernicima niæta nije çisto, nego su im okaljani i um i savjest. 1Pe 3:2 Kad vide çisto œivljenje vaæe sa strahom. Otk 19:14 I vojske nebeske iåahu za njim na konjima bijelim, obuçene u platno bijelo i çisto. Otk 21:21 I dvanaest vrata dvanaest bisera, svaka vrata bijahu od jednoga bisera; i ulica gradska bijaæe zlato çisto, kao staklo prozirno. ÇISTOG 1 Psl 19:10 Dragocjenije su od zlata, od mnogoga çistog zlata; slaåe su od meda, æto teçe iz sata. ÇISTOGA 5 Izl 25:17 Napravi onda pomiriliæte od çistoga zlata, dva i po lakta dugo i lakat i po æiroko. Izl 37:23 Onda napravi uz to sedam svjetionica, usekaçe i tavice njihove od çistoga zlata. L.Zk 10:10 Da biste uvijek mogli razlikovati izmeåu svetoga i nesvetoga, izmeåu çistoga i neçistoga. Eze 22:26 Sveøenici njezini prestupaju zakon moj i skvrne, æto mi je sveto. Ne razlikuju sveto od prostote; ne uçe razliku neçistogaiçistoga.Zatvarajuoçiodsubota mojih, i bivam oskvrnjen meåu njima. 1Pe 2:2 I œelite kao novoroåena djeca duhovnoga, çistoga mlijeka, da po njemu uzrastete za spasenje, ÇISTOJ 1 1Ti 3:9 Koji imaju tajnu tanu vjere u çistoj savjesti. ÇISTOM 2 Eze 36:25 Poækropit øu vas vodom çistom, da budete çisti. Oçistit øu vas od svih neçistoøa vaæih i od svih idola vaæih. Heb 10:22 Pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, oçiæøeni u srcima od zle savjesti, i oprani po tijelu vodom çistom! ÇISTOØE 2 Psl 12:6 Rijeçi su Gospodnje rijeçi pune çistoøe, srebro su oçiæøeno u talionici na zemlji, sedam puta pretopljeno. 1Ko 5:8 Zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloøe i pakosti, nego u beskvasnom kruhu çistoøe i istine! ÇISTOØI 5 Psl 15:2 Tko hodi u çistoøi, tko çini pravdu, tko poæteno misli u srcu svojem, Dje 24:25 A kad je raspravljao o pravdi i o çistoøi i o buduøem sudu, uplaæi se Feliks i odgovori: “Idi za sad, kad imadnem vremena, dozvat øu te.” 2Ko 6:6 U çistoøi, u spoznaji, u dugotrpnosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi iskrenoj; 1Ti 4:12 Nitko neka ne prezre tvoju mladost; nego budi primjer vjernicima u rijeçi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u çistoøi! Heb 9:10 Jer su to zapovijedi o izvanjoj çistoøi, za jela i piøa i razliçna pranja, a postavljene su do vremena popravljenja. ÇISTOØOM 1Ti 5:2 Stare œene kao majke, mlaåe kao sestre sa svom çistoøom! ÇISTOØU Psl 51:6 Gle, ti traœiæ çistoøu srca: udijeli nutrini mojoj mudrost! ÇISTU 3 Luk 11:39 Tada mu reçe Gospodin: “Vi farizeji drœite çaæu i zdjelu izvana çistu, a iznutra ste puni grabeœljivosti i nepravednosti, Dje 24:16 Zato se ja trudim, da imam çistu savjest svagda pred Bogom i pred ljudima, 2Ko 11:2 Jer revnujem za vas Boœjom revnosti;jervaszaruçihmuœujednome,da djevicu çistu privedem Kristu. ÇITA 4 Mat 24:15 Kad dakle vidite na mjestu svetome gnusobu opustoæenja, o kojoj je govorio prorok Daniel – tko çita, neka razumije! – Luk 4:16 Tako doåe i u Nazaret, gdje je bio odrastao. Po obiçaju svojemu otide u subotu u sinagogu. Ustade da çita. Dje8:30Filippritrçaiçuje,gdjeçitaproroka Izaiju. Upita ga: “Razumijeæ li, æto çitaæ?” Otk 1:3 Blagoslovljen je onaj, koji çita, i onima, koji sluæaju rijeçi proroçanstva i drœe, æto je napisano u njemu, jer je vrijeme blizu! ÇITAÆ 1 Dje8:30Filippritrçaiçuje,gdjeçitaproroka Izaiju. Upita ga: “Razumijeæ li, æto çitaæ?” ÇITAJTE 1 Iza 34:16 Traœite samo u knjizi Gospodnjoj i çitajte, niæta od ovoga ne fali, nijedno nije bez drugoga, jer je On to zapovjedio, osnova ih je njegova skupila. ÇITAJU 2Ko 3:2 Vi ste naæa poslanica napisana u srcima naæim, koju poznaju i çitaju svi ljudi; ÇITALI 5 Neh 8:8 Çitali su iz knjige zakona Boœjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli æto se çitalo. Mat 19:4 On im odgovori: “Nijeste li çitali, da je Stvoritelj u poçetku stvorio çovjeka kao muœa i œenu i rekao: Mat 21:16 I rekoæe mu: “Çujeæ li, æto viçu ovi?” Isus im reçe: “Da. Zar nijeste nikad çitali: “Iz usta djece i nejaçadi navjeæøujeæ hvalu svoju?” Mat 21:42 Tada im reçe Isus: “Zar nijeste nikad çitali u Pismu: ‘Kamen koji odbaciæe graditelji, postade kamen ugaoni; to je djelo Gospodnje, kao çudo stoji to pred oçima naæim? Iva 19:20 I ovaj su natpis çitali mnogi od Œidova;jerjemjesto,gdjejebioraspetIsus, biloblizugrada;ibilojenapisanohebrejski, latinski i grçki. ÇITALO Neh 8:8 Çitali su iz knjige zakona Boœjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli æto se çitalo. ÇITANJE 1 1Ti 4:13 Dok doåem, pripazi na çitanje, opominjanje i uçenje! ÇITANJU 2 Dje 13:15 A po çitanju zakona i proroka poslaæe glavari sinagoge k njima i rekoæe: “Ljudi braøo, ako je u vama rijeç utjehe za narod, govorite!” 2Ko 3:14 Ali otvrdnuæe misli njihove; jer danaænjega dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u çitanju Staroga Zavjeta, jer u Kristu prestaje. ÇITAO Dje 8:32 A mjesto iz Pisma, æto ga je çitao, bilo je ovo: “Kao ovca, æto se vodi na zaklanje, i kao janje, æto je nijemo pred onim,kojigastriœe,neotvorionustasvojih. ÇITAV 2 Brj 11:11 Onda se je Mojsije potuœio Gospodu: “Zaæto tako zlostavljaæ slugu svojega, i zaæto do mene tako malo drœiæ, da si mi naprtio teret brige za taj çitav narod? Iza 62:6 “Na zidovima tvojim, Jerusaleme, namjestio sam straœare; çitav dan i svu noø neøe oni uæutjeti ni za tren.” Vi, koji imate spominjati Gospoda, ne æutite! ÇITAVIM Psl 51:19 Onda øeæ imati radost na pravim œrtvama: na œrtvama paljenicama, çitavim œrtvama; onda øe se stavljati junci na œrtvenik tvoj. ÇITAVO L.Zk 26:34 Tada øe zemlja mjesto poruæenih subota svojih dobiti çitavo vrijeme, kad bude leœala opustoæena, a vi budete œivjeli u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja øe poçivati i subote svoje nadomjestiti. ÇITAVOGA Mih 4:13 Ustani, vræi, køeri sionska, jer øu uçiniti rog tvoj gvoœåem, papke øu tvoje uçiniti mjeåu. Satri mnoge narode! Posveti Gospodu blago njihovo, Gospodu çitavoga svijeta dobro njihovo! Rim 10:18 Nego velim: “Zar nijesu çuli” Dapaçeposvojzemljiotideglasnjihov,ido granica çitavoga svijeta rijeçi njihove.” ÇITAVOM Suc 5:21 Kiæon odnosi neprijatelje, Kiæon, potok bitaka. Pa obraduj se çitavom snagom, duæo moja! ÇOKOT 3 P.Zk 32:32 Jer je çokot njihov od çokota sodomskoga, od poljana gomorskih. Groœåe je njihovo groœåe puno otrova, jagode su njihove gorke kao œuç, Iva 15:1 Ja sam pravi çokot, i Otac je moj vinogradar. Iva 15:5 Ja sam çokot, vi loze. Tko ostaje u meni,ijaunjemu,onrodimnogirod,jerbez mene ne moœete uçiniti niæta.

59
ÇOKOTA P.Zk 32:32 Jer je çokot njihov od çokota sodomskoga, od poljana gomorskih. Groœåe je njihovo groœåe puno otrova, jagode su njihove gorke kao œuç, ÇOKOTU Iva 15:4 Ostanite u meni, i ja u vama, Kao æto loza ne moœe roda roditi sama od sebe, ako ne ostane na çokotu, tako i vi, ako ne ostanete u meni. ÇOVJEÇANSTVO Pst 6:12 I kad Bog vidje, kako je zemlja bila veoma pokvarena, jer je sve çovjeçanstvo u svojemu djelovanju bilo poælo po zlu na zemlji. ÇOVJEÇE 6 Mih 6:8 Reklo ti se je, çovjeçe, æto je dobro, ætoGospodiæteodtebe:“Samodaçiniææto je pravo, da vræiæ ljubav, da u poniznosti hodih s Bogom svojim. Luk 12:14 On mu reçe: “Çovjeçe, tko je mene postavio sucem i djeliteljem baætine nad vama” Rim 2:1 Zato se ne moœeæ izgovoriti, o çovjeçe, kojigod sudiæ; jer u çemu sudiæ drugome, samoga sebe osuåujeæ; jer to çiniæ, æto osuåujeæ. Rim 2:3 Misliæ li, o çovjeçe, koji sudiæ onima, koji to çine, i sam çiniæ to, da øeæ izbjeøi sudu Boœjemu. 1Ti 6:11 A ti, o çovjeçe Boœji, bjeœi od ovoga, a idi za pravdom, poboœnosti, vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti! Jak 2:20 A hoøeæ li znati, o çovjeçe ludi, da je vjera bez djela mrtva? ÇOVJEÇJA Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja, Boœe; u sjenu krila tvojih bjeœe djeca çovjeçja. 1Ko 2:13 To i govorimo, ne rijeçima, æto uçi çovjeçja mudrost, nego æto uçi Duh, duhovno duhovnim tumaçeøi. Jak 1:20 Jer srdœba çovjeçja ne çini pravde Boœje. ÇOVJEÇJE 10 Pst6:2VidjeæesinoviBoœji,dasubilelijepe køeri çovjeçje, i uzimali ih sebi za œene, koliko ih htjedoæe. Psl 8:2 Ti, çiju slavu nebesa slave rjeçitije, negoli usta çovjeçje djece: “podigao si sebi braniæte nasuprot neprijateljima svojim, da zamukne protivnik i mrzitelj. M.Iz 16:9 Srce çovjeçje uredi sebi put svoj, a Gospod upravlja korake njegove. Iza13:7Zatosustajusveruke,oçajasvako srce çovjeçje. Iza 51:12 “Ja, ja sam, koji vas tjeæim. Tko si ti, da se bojiæ smrtnih ljudi, djece çovjeçje, æto iæçeznu kao trava? Eze 1:10 Izgled lica njihova bio je ovaj: sprijeda imala su lice çovjeçje, zdesna lice lavovo, slijeva lice volujsko, unutra lice orlovo, u sva çetiri biøa. Dan 5:5 U taj su se ças pojavili prsti çovjeçje ruke i pisali su prema svijeønjaku po okreøenom zidu kraljevske palaçe. Kada je kralj opazio ruku, æto je pisala, Dan 7:8 Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog meåu onima, i tri se prva roga iæçupaæe od njega. Na ovome rogu bile su oçi, æto su izgledale kao oçi çovjeçje, i usta, æto su govorila drske govore. 1Ko 2:9 Nego kao æto je pisano: “Æto oko nije vidjelo, ni uho nije çulo, ni u srce çovjeçje nije uniælo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”; 1Ko 15:39 Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo çovjeçje, a drugo je stoke, drugo ptiçje, a drugo riblje. ÇOVJEÇJEG 1 Kol 1:22 Sad pomiri smrøu çovjeçjeg tijela njegova, da vas njemu prikaœe svete i bez mane i krivnje. ÇOVJEÇJEGA6 Job 12:10 Kojemu u rukama poçiva œivot svih biøa i duh svakoga tijela çovjeçjega? Mat 16:28 Zaista, kaœem vam: “Od onih, æto stoje ovdje, neøe neki okusiti smrti, dok ne vide Sina çovjeçjega, gdje dolazi u kraljevstvu svojemu.” Mat 24:27 Jer kao æto se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako øe biti i s dolaskom Sina çovjeçjega. Mat 24:30 Tada øe se pokazati znak Sina çovjeçjegananebu,isviøenarodinazemlji proplakati. Ugledat øe Sina çovjeçjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moø i slavom. Mat 24:30 Tada øe se pokazati znak Sina çovjeçjegananebu,isviøenarodinazemlji proplakati. Ugledat øe Sina çovjeçjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moø i slavom. Mat 24:37 Kao u dane Noine, tako øe biti kod dolaska, Sina çovjeçjega. Mar 14:62 A Isus odgovori: “Ja sam; i vidjet øete Sina çovjeçjega gdje sjedi s desne Svemoguøega i dolazi na oblacima nebeskim.” Luk 22:48 Isus mu reçe: “Juda, poljupcem i izdajeæ Sina çovjeçjega?” Iva6:53Isusimreçe:“Zaistazaista,kaœem vam: ako ne jedete tijela Sina çovjeçjega i ne pijete krvi njegove, nemate œivota u sebi. Iva 6:62 A kad vidite Sina çovjeçjega da uzlazi gore, gdje je prije bio? Iva 8:28 Isus nastavi: “Kad podignete Sina çovjeçjega, onda øete upoznati, da sam ja, i da niæta sam od sebe ne çinim, nego onako govorim, kako me nauçi Otac moj. Iva 9:35 Çuo je Isus, da ga izbaciæe, i kad ga naåe, upita ga: “Vjerujeæ li ti u Sina çovjeçjega?” Dje 7:56 I reçe: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina çovjeçjega gdje stoji s desne strane Bogu.” 1Ko 2:11 Jer tko od ljudi zna, æto je u çovjeku, osim duha çovjeçjega koji je u njemu? Tako i u Bogu æto je, nitko ne zna, osim Duha Boœjega. 1Ko 10:13 Kuæanje nije doælo na vas osim çovjeçjega. Ali je vjeran Bog, koji vas neøe pustiti, da se iskuæate veøma, nego æto moœete, nego øe uçiniti s kuæanjem povoljan izlaz, da mognete podnijeti. Otk 1:13 I usred sedam zlatnih svijeønjaka kao Sina çovjeçjega, obuçena u dugaçku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim. ÇOVJEÇJEM 1Pe 2:13 Budite dakle pokorni svakom propisu çovjeçjem zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru, ÇOVJEÇJEMU Iza 52:14 Kako su se mnogi ustraæili nad tobom – jer je neçovjeçji bio iznakaœen njegov izgled; lik njegov nije viæe bio sliçan çovjeçjemu – ÇOVJEÇJI 41 Eze 2:3 On mi reçe: “Sine çovjeçji, ja te æaljemksinovimaIzraelovim,kplemenima odmetniçkim, koji se pobuniæe protiv mene. Oni i oçevi njihovi grijeæili su protiv mene sve do dana danaænjega. Eze 3:17 “Sine çovjeçji, postavio sam te straœarem kuøi Izraelovoj. Kad çujeæ rijeç iz mojih usta, opomenut øeæ ih u moje ime. Eze 8:6 On mi reçe: “Sine çovjeçji, vidiæ li, ætoovirade?Velikisutogadovi,ætoihovdje çini kuøa Izraelova, tako da se moram udaljiti od svetiæta svojega. Ali øeæ vidjeti joæ veøih gadova.” Eze 12:22 “Sine çovjeçji, kakve to prazne rijeçi vodite u zemlji Izraelovoj? Veli se: ‘Prolaze dani, a od proroçanstva nema niæta.’ Eze 21:9 “Sine çovjeçji, prorokuj i reci: Ovako veli Gospod: Reci: ‘Maç, maç je naoætren i takoåer uglaåen: Eze 37:9 On mi reçe: “Prorokuj duhu, prorokuj, sine çovjeçji! Reci duhu: ‘Ovako veli svemoguøi Gospod: Duæe, doåi od çetiri vjetra, zadahni ove usmrøene, da opet oœiviju!” Mat 8:20 Isus mu reçe: “Lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoja gnijezda, a Sin çovjeçji nema gdje da nasloni glavu svoju.” Mat 9:6 Ali znajte, da Sin çovjeçji ima vlast na zemlji opraætati grijehe!” I tada reçe uzetome: “Ustani, uzmi postelju svoju i idi kuøi!” Mat 11:19 Sin çovjeçji doæao je, on jede i pije, i kaœe se: “Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinicima i grjeænicima! Ali mudrost opravdaæe djela njezina.” Mat 12:8 Jer je Sin çovjeçji gospodar subote.” Mat 12:40 Kao æto je Jona bio u utrobi morskenemanitridanaitrinoøi,takoøebiti i Sin çovjeçji u krilu zemlje tri dana i tri noøi. Mat 13:37 On reçe: “Koji sije dobro sjeme, jest Sin çovjeçji. Mat 13:41 Sin çovjeçji izaslat øe anåele svoje, i oni øe skupiti sve zavoditelje i zlotvore iz kraljevstva njegova Mat 16:27 Jer øe doøi Sin çovjeçji s anåelima svojim u slavi Oca svojega i tada øe vratiti svakome po djelima njegovim. Mat17:22DoksuhodilinaokolopoGalileji, reçe im Isus: “Sin çovjeçji predat øe se u ruke ljudima. Mat 18:11 Jer je Sin çovjeçji doæao da spasi, æto je bilo izgubljeno. Mat 19:28 Isus im reçe: “Zaista, kaœem vam: “Vi, koji poåoste za mnom, kod obnove svijeta kad Sin çovjeçji sjedne na prijestolje slave svoje, isto øete tako sjesti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. Mat 20:28 Tako ni Sin çovjeçji nije doæao, da mu sluœe, nego da sluœi i da œivot svoj dadne u otkup za mnoge. Mat 24:44 Zato i vi budite spremni; jer Sin çovjeçji dolazi u ças, u koji se ne nadate. Mat 25:31 Kad doåe Sin çovjeçji u slavi svojoj i svi anåeli s njime, onda øe sjesti na prijestolje slave svoje. Mat26:45Tadasevratinatragkuçenicima svojim i reçe im: “Jednako spavate i poçivate? Evo se pribliœi ças, i Sin çovjeçji predat øe se u rake grjeænicima. Mar 2:27 Tada nastavi: “Subota je tu zbog çovjeka, a nije çovjeçji zbog subote. Mar 2:28 Tako je Sin çovjeçji i gospodar nad subotom.” Mar 8:38 Tko se stidi mene i mojih rijeçi pred ovim preljubotvornim i grjeænim naraætajem,togaøeseiSinçovjeçjistidjeti, kad doåe u slavi Oca svojega sa svetim

60
anåelima.” Mar 10:45 I Sin çovjeçji nije doæao, da mu sluœe, nego da sluœi i da dadne œivot svoj u otkup za mnoge.” Mar13:26TadaøesevidjetigdjedolaziSin çovjeçji na oblacima s velikom moøi i slavom. Luk 9:22 Pridodade: “Sin çovjeçji mora trpjeti mnogo, bit øe od starjeæina, glavara sveøeniçkih i knjiœevnika odbaçen i ubijen, ali øe treøi dan uskrsnuti,” Luk 9:56 Sin çovjeçji nije doæao da upropasti duæe, nego da ih spasi”. I tako otidoæe u drugo mjesto. Luk 9:58 Isus mu reçe: “Lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoja gnijezda. A Sin çovjeçji nema mjesta, gdje bi mogao nasloniti glavu svoju.” Luk 17:30 Upravo øe tako biti u onaj dan, kad se objavi Sin çovjeçji. Luk 18:8 Kaœem vam, brzo øe im pribaviti pravo. Ali Sin çovjeçji, kad doåe, hoøe li naøi vjeru na zemlji?” Luk 19:10 Jer je Sin çovjeçji doæao da potraœi i spasi, æto je bilo izgubljeno.” Luk 21:27 Tada øe ugledati, gdje Sin çovjeçji dolazi na oblaku s velikom moøi i slavom. Iva 3:13 Nitko nije uzaæao na nebo osim koji siåe s neba, Sin çovjeçji koji je na nebu. Iva 3:14 Kao æto je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako se mora podiøi i Sin çovjeçji, Iva 5:27 On mu dade i vlast, da drœi sud, jer je Sin çovjeçji. Iva 6:27 Starajte se ne a jelo, æto prolazi, nego za jelo, æto ostaje za œivot vjeçni, koje øe vam dati Sin çovjeçji; jer njega potvrdi Bog Otac.” Iva 12:34 Narod mu odgovori: “Mi smo çuli iz zakona, da Krist ostaje dovijeka. Kako ti moœeæ reøi, da se Sin çovjeçji mora podignuti? Tko je taj Sin çovjeçji?” Iva 12:34 Narod mu odgovori: “Mi smo çuli iz zakona, da Krist ostaje dovijeka. Kako ti moœeæ reøi, da se Sin çovjeçji mora podignuti? Tko je taj Sin çovjeçji?” 1Ko4:3Ajanimalonemarim,damesudite vi ili çovjeçji dan; a i sam sebe ne sudim. Otk 14:14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeåaæe kao Sin çovjeçji, i imao je na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojoj srp oætar. ÇOVJEÇJIH 1 Dje 17:25 Niti prima sluœbe od ruku çovjeçjih, kao da bi æto trebao, kad on sam daje svima œivot i dihanje i sve. ÇOVJEÇJIM 4 Psl 80:17 Ali ruka tvoja neka poçiva na çovjek desnice tvoje, nad sinom çovjeçjim, kojega si podigao sebi! Luk 21:36 Pa zato budite uvijek budni i molite se, da uzmognete umaøi svemu tome, æto øe doøi, i da opstanete pred Sinom çovjeçjim!” Iva 1:51 Tada nastavi: “Zaista, zaista, kaœem vam: vidjet øete nebo otvoreno i anåele Boœje gdje uzlaze i silaze nad Sinom çovjeçjim.” Efe 3:5 Koja se u drugim vremenima ne oçitova sinovima çovjeçjim, kako se je sad otkrila svetim njegovim apostolima i prorocima u Duhu, ÇOVJEÇJOJ 3 Dje 14:11 A kad vidje narod, æto uçini Pavao, podigoæe glas svoj govoreøi likaonski: “Bogovi siåoæe k nama u çovjeçjoj prilici!” 2Pe 1:21 Jer nikad nije bilo proroçanstvo javljeno po volji çovjeçjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Boœji ljudi. Otk 21:17 I izmjeri zid njegov na sto i çetrdeset i çetiri lakta, po mjeri çovjeçjoj, koja je anåelova. ÇOVJEÇJOM 3 M.Iz 8:31 Puna radosti na æirokoj zemlji njegovoj, puna zanosa nad djecom çovjeçjom. Mar 14:58 “Mi smo çuli gdje on govori: “Ja øu poruæiti ovaj hram, koji je sagraåen çovjeçjom rukom i u tri dana sagradit øu drugi, koji nije naçinjen çovjeçjom rukom.” Mar 14:58 “Mi smo çuli gdje on govori: “Ja øu poruæiti ovaj hram, koji je sagraåen çovjeçjom rukom i u tri dana sagradit øu drugi, koji nije naçinjen çovjeçjom rukom.” ÇOVJEÇJU 5 Pst 9:6 Tko prolije krv çovjeçju, njegova se krvimatakoåerprolitiodçovjeka,jerjeBog stvorio çovjeka po slici Boœjoj. Psl 11:4 Joæ stoji Gospod u svetom stanu svojem, Gospod – prijestolje je njegovo u nebu! Oçi njegove gledaju, pogledi njegovi ispituju djecu çovjeçju. Psl 14:2 Gospod gleda s neba na djecu çovjeçju, da vidi, tko je razuman, tko se povodi za Bogom. Psl 89:47 Spomeni se, Gospode: “Æto je œivo kako si ni na æto stvorio svu djecu çovjeçju? Mih 5:7 Tada øe ostatak Jakovljev biti meåu mnogim narodima kao rosa od Gospoda, kao daœd po zelenoj travi, æto ne çeka çovjeka, niti se uzda u djecu çovjeçju. ÇOVJEK 152 Pst 2:7 Tada naçini Gospod Bog çovjeka [Adama] od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh œivota. Tako postade çovjek œivo biøe. Pst 3:22 Tada reçe Gospod Bog: “Eto, çovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, æto je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruœi ruku svoju i takoåer ne uzme s drveta œivota i jede i vjeçno œivi!” Pst 6:9 Ovo je potomstvo Noino: Noa je bio pravedan çovjek i bez prijekora u svojem naraætaju; Noa je œivio po zapovijedi Boœjoj. Pst 27:11 A Jakov reçe materi svojoj Rebeki:“Gle,mojjebratEzavçovjekrutav, a ja sam gladak. Izl 4:10 A Mojsije reçe Gospodu: “Ipak ne, Gospode; ja nijesam çovjek rjeçit, koji zna govoriti. Nijesam prije bio, a nijesam ni sada, otkad govoriæ sa slugom svojim, nego sam sporih usta i spora jezika.” Brj12:3AMojsijebiojeçovjekveomablag, blaœi od svih ljudi na zemlji. P.Zk1:31Iupustinji,gdjesividio,kakoteje nosio Gospod, Bog tvoj, kao æto çovjek nosi dijete svoje, cijelim putem, æto ga prevaliste, dok doåoste do ovoga mjesta. P.Zk 8:3 Ponizio te je i glaåu te morio. Ali te je onda hranio manom, koju ti nijesi poznavao ni oçevi tvoji, da ti pokaœe, da çovjek ne œivi o samom kruhu, jer çovjek œivi o svemu, æto izlazi iz usta Gospodnjih. P.Zk 8:3 Ponizio te je i glaåu te morio. Ali te je onda hranio manom, koju ti nijesi poznavao ni oçevi tvoji, da ti pokaœe, da çovjek ne œivi o samom kruhu, jer çovjek œivi o svemu, æto izlazi iz usta Gospodnjih. Joæ 5:13 Kad se Joæua naåe jedanput pred Jerihom, podiœe oçi i pogleda, a to stoji prema njemu çovjek, koji je drœao goli maç u ruci svojoj. Joæua pristupi k njemu i upita ga: “Jesi li naæ ili naæih neprijatelja?” Joæ 6:26 U to vrijeme izreçe Joæua ovo prokletstvo: “Proklet neka je pred Gospodom çovjek, koji se hoøe da opet sagradi grad Jeriho! Za cijenu prvoroåenca svojega neka mu postavi temelj i za cijenu najmlaåega sina svojega neka mu stavi vrata!” Suc 8:21 Tada zamoliæe Zebah i Salmuna: “Ustani ti i pogubi nas, jer kakav je çovjek, onakva mu je snaga Gideon se diœe i pogubi Zebaha i Salmuna. A mjeseçiøe, æto su Ih o vratu nosile deve njihove, uze sebi. Suc 16:7 Samson joj odgovori: “Da me se sveœe sa sedam guœava sirovih, joæ neosuæenih, postao bih slab i bio bih kao drugi çovjek.” Rut 1:1 U vrijeme, kada su joæ vladali suci, nasta glad u zemlji. Tada odseli iz Betlehema u Judi Jedan çovjek sa œenom svojom i sa svoja dva sina. Mislio je nastaniti se u zemlji moapskoj. Rut 3:14 Izakako je do jutra spavala kod nogu njegovih, ustade, dok joæ nije mogao çovjek çovjeka raspoznati. On reçe: “Ne smije se znati, da je œena doæla na gumno.” 1Sa 2:9 Korake svojih poboœnih çuva on dobro, a opaki izginu u mraku; jer svojom snagom ne dolazi çovjek do pobjede. 1Sa 2:25 Kad çovjek sagrijeæi çovjeku, onda odluçuje Bog kao sudac nad njim. Ali ako sagrijeæi çovjek protiv Gospoda, tko moœeondaistupitikaosudaczanjega?”Ali oni ne posluæaæe rijeç oca svojega; jer je Gospod bio odluçio da ih ubije. 1Sa 2:25 Kad çovjek sagrijeæi çovjeku, onda odluçuje Bog kao sudac nad njim. Ali ako sagrijeæi çovjek protiv Gospoda, tko moœeondaistupitikaosudaczanjega?”Ali oni ne posluæaæe rijeç oca svojega; jer je Gospod bio odluçio da ih ubije. 2Sa 12:7 Natan odgovori Davidu: “Ti si taj çovjek. Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: “Ja sam te pomazao za kralja nad Izraelom, i ja sam te izbavio iz ruke Saulove. Job 5:7 Ne, çovjek se raåa za patnju, kao æto iskre ognjene vrcaju gore. Job 14:1 Çovjek, od œene roåen, kratka je œivota, sit briga, Job 15:16 A kamoli çovjek, sasvim pokvareni, koji pije zlodjela kao vodu. Job28:13Çovjekneznaputaknjoj,onane boravi u zemlji œivih. Job 34:15 Preminulo bi najednom svako tijelo, çovjek bi se opet vratio u prah. PsPsl l 1:1 Blagoslovljen je çovjek, koji ne stoji u vijeøu bezboœnika i ne ide putem grjeænika i ne sjedi u druætvu opakih; Psl 8:4 Æto je çovjek, da ga se spominjeæ, zemlje sin, da ga pogledaæ? Psl 10:18 Ti pribavljaæ sirotama i patnicima pravo njihovo; neka viæe ne prkosi çovjek sa zemlje! Psl 22:6 A ja sam crv, ne viæe çovjek; ruglo ljudima i prezir narodu! Psl 32:2 Blagoslovljen je çovjek, kojemu Gospod ne uraçunava krivnje zlodjela, i u çijem srcu nema prijevare! Psl 34:8 Kuæajte i vidite, kako je dobar Gospod! Blagoslovljen je çovjek, koji se uzda u njega! Psl 34:12 Tko je taj çovjek, koji ljubi œivot, koji œeli sebi godine, da okusi sreøu?

61
Psl 39:5 Eto, s pedlja izmjerio si œivot moj; vrijeme je moje pred tobom kao niæta; samo je dah çovjek, makar kako stoji çvrsto. Psl 39:6 Kao sjena prolazi çovjek, ni za æto je muka njegova; skuplja, a ipak ne zna, kojemu øe dopasti. Psl 39:11 Ti karaæ çovjeka kaznama za zlodjela; ti pustiæ da proåe œivot njegov kao moljçev; ah, samo je dah svaki çovjek! Psl 40:4 Blagoslovljen je çovjek, koji samo u Gospoda stavlja uzdanje svoje, koji ne drœi s oholima i s laæcima nevjernim! Psl 49:12 Çovjek unatoç svojemu sjaju nema opstanka; sliçan je stoci, æto se smakne. Psl 55:13 Ne, ti si, çovjek kao ja, prijatelj moj, pouzdanik moj. Psl 73:20 Kao æto slika sna iæçezne, kad se probudi çovjek, tako ti, Boœe, razbijeæ sliku njihovu, kad ustaneæ. Psl 80:17 Ali ruka tvoja neka poçiva na çovjek desnice tvoje, nad sinom çovjeçjim, kojega si podigao sebi! Psl 84:5 Blagoslovljen je çovjek, kojemu je jakost u tebi, kojemu srce hoøe na hodoçaæøa! Psl 103:15 Çovjek: kao trava; tako su dani njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta. Psl 104:23 Tada ide çovjek na posao svoj do veçera. Psl 112:5. Blagoslovljen je çovjek, koji je milostiv i daje u zajam, i poslove svoje ureåuje po pravici. Psl 116:11 Pomislih u tjeskobi svojoj: “Svaki je çovjek laœac.” Psl 118:6 Kad je Gospod za me, ne bojim se niæta; æto mi moœe uçiniti çovjek? Psl 127:5 Blagoslovljen je çovjek, koji je njima napunio tobolac svoj! Neøe se nikada osramotiti, i kada se pravdaju s neprijateljima na vratima. Psl140:11Çovjekjeziçannekaneopstane u zemlji, çovjeka nasilja neka nesreøa navede u propast!” Psl 144:4 Çovjek je kao dah; dani s u njegovi kao sjena, æto prolazi. M.Iz 3:13 Blagoslovljen je çovjek, koji postigne mudrost, i çovjeku, koji dobije razboritost! M.Iz 10:23 Luåaku je veselje poçiniti sramotu, a çovjek razuman drœi se mudrosti. M.Iz 11:21 Iako rade zajedno, zao çovjek neøe izaøi bez kazne, a rod pravednika izbavit øe se. M.Iz 12:2 Dobar çovjek dobiva milost kod Gospoda, a spletkaæa osuåuje. M.Iz 12:8 Prema razboritosti svojoj hvali se çovjek, a tko je smeten, izvrgnut je ruglu. M.Iz 12:15 Luåaku se çini pravi put njegov, a mudar çovjek prima nauku. M.Iz 12:23 Pametan çovjek skriva svoje znanje, a srce luåaka izvikuje ludost svoju. M.Iz 13:16 Pametan çovjek çini sve promiæljeno, a luåak se diçi svojom ludoæøu. M.Iz 14:14 Za œivljenje svoje prima odmetnik plaøu, a tako i çovjek dobar za djela svoja. M.Iz 14:29 Dugotrpan çovjek pokazuje mnogumudrost;çovjekjedljivpoçiniludost za ludoæøu. M.Iz 14:29 Dugotrpan çovjek pokazuje mnogumudrost;çovjekjedljivpoçiniludost za ludoæøu. M.Iz 15:20 Mudar je sin radost ocu; çovjek lud prezire mater svoju. M.Iz 16:28 Çovjek himben podiœe nemir; klevetnika razdvaja pouzdane prijatelje. M.Iz 16:32 Bolji je strpljiv çovjek nego ratni junak; tko svlada samoga sebe, veøi je nego osvojitelj gradova. M.Iz 19:22 Çovjek je radostan, kad çini dobro; a bolje je siromaæan biti nego prijevaran. M.Iz 20:5 Duboka je voda osnova u srcu çovjeka; çovjek razuman zna je iscrpsti. M.Iz 20:24 Od Gospoda su koraci çovjeka odreåeni; a çovjek æto razumije o putu njegovu? M.Iz 21:2 Sve putove svoje moœe çovjek drœati pravima; ali je Gospod, koji ispituje srca. M.Iz 21:24 Ohol, nadut çovjek – nazvan podsmjevaç – radi u neizmjernoj obijesti. M.Iz 22:3 Pametan çovjek vidi zlo unaprijed i skrije se; ludi idu dalje i imaju ætetu. M.Iz 25:15 Strpljivoæøu dade se ljut çovjek nagovoriti; mek jezik moœe slomiti kosti. M.Iz 28:14 Blagoslovljen je çovjek, koji je svagda na oprezu; a tko uçini tvrdim srce svoje, upast øe u nesreøu. M.Iz 29:22 Gnjevljiv çovjek izaziva svaåu; naprasit poçini mnogo zla. M.Iz 29:23 Ponizit øe çovjek oholost njegova, a ponizan dokazi do çasti. Prp 3:11 On çini sve lijepo u svoje vrijeme. I svijet je on predao njihovu istraœujuøem duhu, ali da ne moœe çovjek djelo, æto ga tvori Bog, dokuçiti od poçetka do svræetka. Prp 7:12 Jer je u sjeni mudrosti çovjek tako dobro zaklonjen kao u sjeni novaca; a znanje mudrosti ima prednost u tom, æto daje œivot onome, koji je posjeduje. Prp 7:20 Jest, ni jedan çovjek na zemlji nije tako pravedan, da bi çinio samo dobro i nikada se ne ogrijeæio. Prp 8:9 Sve ovo vidjeh, kad upravih srce svoje na ono, æto se dogaåa pod suncem u vrijeme, kad çovjek vlada nad drugima na zlo njihovo. Prp 9:9 Sve sam to bio dobro promislio i bio sam doæao do spoznaje: pravedni i mudri u Boœjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoøe li ga ljubav ili mrœnja susresti, ne zna çovjek unaprijed. Sve mu moœe donijeti buduønost. Iza 6:5 Tada ja povikah: “Jao meni, ja sam izgubljen; jer sam çovjek neçistih usana i stojim kod naroda neçistih usana. I ugledah kralja, Gospoda nad vojskama, vlastitim oçima!” Iza 24:20 Kao pijan çovjek ljulja se zemlja, kao viseøa postelja njiha se tamo i ovamo. Teæko je tiæti bezakonje njezino, da pada i viæe se ne diœe. Iza 35:6 Kao jelen skakat øe tada hrom çovjek, jezik øe nijemoga klicati, jer øe u pustinjitadaprovretivodeiupustaripotoci. Iza 53:3 Prezren je bio, posljednji od ljudi, çovjek bolova, viçan patnjama, kao jedan, od koga çovjek zaklanja lice svoje, tako je bio prezren, i nijesmo ga cijenili. Iza 53:3 Prezren je bio, posljednji od ljudi, çovjek bolova, viçan patnjama, kao jedan, od koga çovjek zaklanja lice svoje, tako je bio prezren, i nijesmo ga cijenili. Iza58:5Zarjetopost,kojimijepovolji,dan, kada se trapi çovjek? Da objesi glavu svoju kao sita i da stere poda se vreøu i pepeo? Zar øeæ to zvati postom i danom ugodnim Gospodu? Iza 64:6 Tako smo mi svi koliki postali kao çovjek neçist, i sva naæa pravda kao okaljana haljina, mi svi venemo kao liæøe. Zlodjela naæa odnijela su nas kao vjetar. Jer 23:9 0 prorocima: “Srce moje puca mi u tijelu, dræøu sva uda moja. Kao pijan sam, kao çovjek, kojega je osvojilo vino, zbog Gospoda, zbog svetih rijeçi njegovih. Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. Jon3:8Negosemoraju–çovjekistoka– pokriti haljinama œalosti! Neka se glasno zaziva Bog, i neka se svaki okani svojega zla puta i opakoga djela svojih ruku! Zah 1:21 Upitao sam: “Çemu su doæli ovi?” Odgovori mi: “Ono su rogovi, æto su razasuli Judu, tako da ni jedan çovjek nije podigao glave svoje. Sada su doæli ovi, da ih uplaæe i da odbiju rogove narodima, koji supodiglirogprotivzemljeJudine,dajeraz Zah 6:12 I reci mu: “‘Ovako veli Gospod nad vojskama: Gle, çovjek, “mladica” je ime njegovo! Pod njim øe proklicati, i on øe sagraditi hram Gospodnji. Mal 3:8 Smije li çovjek varati Boga, a vi mene varate i joæ pitate: ‘U çem da smo te varali?’ Eto, u desetini i u prinosu. Mat 4:4 On mu odgovori: “Stoji pisano: Çovjek ne œivi samo o kruhu, nego o svakoj rijeçi, æto dolazi iz usta Boœjih.” Mat 12:35 Dobar çovjek iz dobre riznice iznosidobro,zaoçovjekizzlerizniceiznosi zlo. Mat 12:35 Dobar çovjek iz dobre riznice iznosidobro,zaoçovjekizzlerizniceiznosi zlo. Mat 13:44 Kraljevstvo je nebesko kao blago, æto leœi skriveno u polju. Çovjek naåe blago i skrio ga. Tada otide pun radosti za to i prodade sve imanje svoje i kupi polje. Mat 16:26 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Æto moœe dati çovjek kao otkup za duæu svoju? Mat 19:6 Oni dakle nijesu viæe dvoje nego jedno tijelo. I æto je Bog svezao, ne smije çovjek rastavljati.” Mat 21:28 Æto vam se çini? Çovjek neki imao je dva sina. On ode k prvome i reçe: “Sine, idi i radi danas u vinogradu! Mat 24:22 I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se çovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit øe se dani oni. Mat 25:24 Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reçe: “Gospodaru, znam te, ti si çovjektvrd,œanjeæ,gdjenijesisijao,ikupiæ, gdje nijesi vijao. Mar 13:20 Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio ni jedan çovjek. Ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane. Luk 2:25 Tada je bio u Jerusalemu çovjek po imenu Simeon. On je bio pravedan, koji se bojao Boga i çekao je utjehu Izraelovu, i Duh Sveti bio je u njemu. Luk 16:1 Dalje reçe uçenicima svojim: “Bio je jedan çovjek bogat, koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optuœen kod njega, da mu prosipa imanje. Luk 16:19 Bio je neki çovjek bogat; oblaçio seuskerlet,ufinilanigostiosesjajnosvaki dan. Luk 19:22 On mu odgovori: ‘Iz tvojih øu ti

62
usta suditi, nevrijedni slugo! Znao si, da sam strog çovjek, da uzimam, æto nijesam uloœio, i œanjem, æto nijesam sijao. Iva 1:6 Poslan je bio çovjek od Boga, kojemu bijaæe ime Ivan. Iva 7:46 Sluge odgovoriæe: “Nikad çovjek nije tako govorio kao ovaj çovjek.” Iva 7:46 Sluge odgovoriæe: “Nikad çovjek nije tako govorio kao ovaj çovjek.” Iva 9:16 Tada rekoæe neki od farizeja: “Nije ovaj çovjek od Boga, jer ne svetkuje subote.” A drugi rekoæe: “Kako moœe çovjek grjeænik çiniti takve znakove?” I bio je razdor meåu njima. Iva 9:16 Tada rekoæe neki od farizeja: “Nije ovaj çovjek od Boga, jer ne svetkuje subote.” A drugi rekoæe: “Kako moœe çovjek grjeænik çiniti takve znakove?” I bio je razdor meåu njima. Iva 9:24 Tada dozvaæe opet çovjeka, koji je bio slijep, i rekoæe mu: “Podaj Bogu slavu! Mi znamo, da je ovaj çovjek grjeænik.” Iva 11:47 Tada glavari sveøeniçki i farizej sazvaæe visoko vijeøe i rekoæe: “Æto da çinimo, jer çovjek ovaj çini mnoga çudesa? Iva 11:50 I ne mislite, da je bolje za vas, da jedan çovjek umre za narod, negoli da narod sav propadne.” Iva 16:21 Œena kad raåa, ima œalost, jer doåe ças njezin. Ali kad rodi dijete, viæe se ne sjeøa muke zbog radosti, jer se rodi çovjek na svijet. Dje 3:2 I bio je jedan çovjek hrom od roåenja svoga, kojega su nosili i svaki dar, metali pred vrata hramska koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od onih, koji ulaze u hram. Dje 8:27 On ustade i poåe. I gle, çovjek Etiopljanin, dvoranin i dostojanstvenik Kandake, kraljice Etiopije, koji je bio nad svim riznicama njezinim, a bio je doæao u Jerusalem, da se Pokloni Bogu. Dje 10:30 I Kornelije reçe: Upravo prije çetiri dana molio sam se o devetoj uri u svojoj kuøi. I eto, çovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj. Dje 18:24 A doåe u Efez jedan Œidov, po imenu Apolon, rodom Aleksandrinac, çovjek rjeçit, silan u Pismu. Rim 3:4 Nego je Bog istinit, a çovjek svaki laœac, kao æto je pisano: “Da se opravdaæ u svojim rijeçima, i da pobijediæ, kad ti stanu suditi.” Rim3:5AkolinepravdanaæaBoœjupravdu rasvjetljuje, æto øemo reøi? Je li Bog nepravedan, kad u srdœbi kazni? kao çovjek govorim. Rim 3:20 Jer se djelima zakona neøe opravdati ni jedan çovjek pred njim, jer po zakonu dolazi poznanje grijeha. Rim 3:28 Jer sudimo, da se çovjek opravdava vjerom bez djela zakona. Rim 6:6 Znajuøi ovo, da je stari naæ çovjek raspet s njime, da se uniæti grijeæno tijelo, te mi ne robujemo grijehu. Rim6:19Kaoçovjekgovorimzbogvaæega tijela, jer kao æto dadoste udove svoje u sluœbuneçistoøiibezakonjunabezakonje, tako sad dajite udove svoje u sluœbu pravdi na posveøenje! Rim 7:24 Ja nesretni çovjek! Tko øe me izbaviti od tijela smrti ove? 1Ko 1:29 Da se ne hvali ni jedan çovjek pred Bogom. 1Ko 2:14 Tjelesni çovjek ne prima æto je od Duha Boœjega; jer mu je ludost, i ne moœe da razumije, jer treba da se duhovno prosuåuje. 1Ko 4:1 Tako neka nas smatra çovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Boœjih. 1Ko 6:18 Bjeœite od bludnosti! Svaki grijeh, koji uçini çovjek, izvan je tijela; a koji çini blud, grijeæi protiv tijela svojega. 1Ko 11:28 Zato neka çovjek ispituje sam sebe, i onda od kruha neka jede i od çaæe neka pije! 1Ko 15:45 Tako je i pisano: Prvi çovjek Adampostadeduæaœiva”,posljednjiAdam duh, koji oœivljuje. 2Ko 4:16 Zato ne sustajemo, nego ako se naæ vanjski çovjek i raspada, ipak se naæ unutraænji obnavlja iz dana u dan. Gal 2:16 A jer znamo, da se çovjek ne opravdava djelima zakona, nego samo vjerom u Isusa Krista, i mi vjerovasmo u Krista Isusa, da se opravdamo vjerom u Krista, a ne djelima zakona, jer se djelima zakona neøe opravdati ni jedan çovjek. Gal 2:16 A jer znamo, da se çovjek ne opravdava djelima zakona, nego samo vjerom u Isusa Krista, i mi vjerovasmo u Krista Isusa, da se opravdamo vjerom u Krista, a ne djelima zakona, jer se djelima zakona neøe opravdati ni jedan çovjek. Gal 6:1 Braøo, ako i upadne çovjek u kakav prekræaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeæ iskuæan! Gal 6:7 Ne varajte se: “Bog se ne da ruœiti, jer æto çovjek posije, ono øe i poœeti. Flp2:7Negojesebeponiætiouzevæiobliçje sluge, i postao je sliçan ljudima, i vanjætinom je bio naåen kao çovjek. 2So 2:3 Da vas nitko ne prevari ni na koji naçin, jer treba da najprije doåe otpad, i objavi se çovjek grijeha, sin propasti, 1Ti 2:5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, çovjek Krist Isus, 2Ti 3:17 Da bude savræen çovjek Boœji, spreman za svako dobro djelo. Heb 8:2 Kao sluga svetiæta i pravoga æatora, koji naçini Gospodin, a ne çovjek. Heb 13:6 Zato moœemo B pouzdanjem govoriti:“Gospodinjemojpomoønik,ineøu se bojati; æto øe mi çiniti çovjek?” Jak 1:7 Takav çovjek neka ne misli, da øe primiti æto od Gospodina. Jak 1:8 Çovjek s dvije duæe nestalan je na svima putovima svojim. Jak 1:12 Blagoslovljen çovjek, koji pretrpi napast, jer, kad bude prokuæan, primit øe vijenac œivota, koji je Gospodin obeøao onima, koji ga ljube Jak 1:19 Znate, ljubljena braøo moja: Neka bude svaki, çovjek brz çuti, a spor govoriti i spor srditi se. Jak 1:23 Jer ako tko sluæa rijeç, a ne isvræuje, on je kao çovjek, koji gleda naravsko lice svoje u ogledalu; Jak 2:2 Jer ako uåe u vaæu skupætinu çovjek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uåe i siromah u loæoj haljini, Jak 2:24 Vidite, da se djelima opravdava çovjek, a ne samo vjerom. Jak 3:2 Jer svi grijeæimo u mnogome. Ako tko u govoru ne grijeæi, taj je savræen çovjek; moœe zauzdati i sve tijelo. Jak 5:17 Ilija je bio çovjek podvrgnut patnji kao i mi, i vruøe se je molio, da ne bude daœda, i ne udari daœd na zemlji za tri godine i æest mjeseci. 1Pe 3:4 Nego skriveni çovjek srca u neprolaznosti tihoga i krotkoga duha, koji je pred Bogom dragocjen. Otk4:7Iprvobiøebijaæesliçnolavu,idrugo biøesliçnojuncu,itreøebiøeimaæelicekao çovjek, i çetvrto biøe bijaæe kao orao, kad leti. ÇOVJEKA 85 Pst 1:26 Tada reçe Bog: “Naçinimo çovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, æto gmiœe po zemlji!” Pst 1:27 Tako stvori Bog çovjeka na sliku svoju, na sliku Boœju stvori ga, muæko i œensko stvori ih. Pst 2:7 Tada naçini Gospod Bog çovjeka [Adama] od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh œivota. Tako postade çovjek œivo biøe. Pst 2:23 Tada Adam reçe: “Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona øe se zvati œena, jer je uzeta od çovjeka.” Pst 4:1 Adam spoznade Evu, œenu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina, pa reçe: “Dobih çovjeka s pomoøu Gospoda.” Pst 4:23 Lamek reçe œenama svojim: “Ada i Sila, çujte govor moj; œene Lamekove, poslu-æajte rijeç moju: Ubio sam çovjeka koji me ranio i momka koji me udario. Pst 7:23 Tako istrijebi on sva biøa, æto su œivjela na zemlji, çovjeka, stoku, ætogod gmiœe i ptice nebeske; sve je bilo istrijebljeno sa zemlje. Ostade samo Noa i æto je bilo s njim u kovçegu. Pst 9:6 Tko prolije krv çovjeçju, njegova se krvimatakoåerprolitiodçovjeka,jerjeBog stvorio çovjeka po slici Boœjoj. Pst 9:6 Tko prolije krv çovjeçju, njegova se krvimatakoåerprolitiodçovjeka,jerjeBog stvorio çovjeka po slici Boœjoj. Izl 13:2 “Posveti mi sve prvoroåeno! Sve, æto u sinova Izraelovih kod çovjeka i stoke najprije doåe iz krila materina, pripada meni.” Brj 18:15 Svako prvençe od svih œivih biøa, æto se prinosi Gospodu, od çovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvoroåeno od çovjeka moraæ dati otkupiti. I prvençe od neçiste stoke imaæ dati otkupiti. Brj 18:15 Svako prvençe od svih œivih biøa, æto se prinosi Gospodu, od çovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvoroåeno od çovjeka moraæ dati otkupiti. I prvençe od neçiste stoke imaæ dati otkupiti. P.Zk 29:18 Neka ne bude meåu vama çovjeka, ni œene, ni porodice, ni plemena, kojibisedanasodvratiliodGospoda,Boga naæega! Neka ne bude meåu vama korijena, na kojem bi rastao otrov i pelin! P.Zk 33:8 O Leviju reçe: “Tvoj Tumim i tvoj Urim u çovjeka su, koji se posvetio tebi. Njega si okuæao kod Mase, s njim se prepirao kod Vode Meribe, Joæ 2:2 Nato posla Joæua, sin Nunov, potajno iz Lug-akacije dva çovjeka kao uhode s naputkom: “Idite, ogledajte zemlju, osobito Jeriho!” Oni otidoæe i doåoæe u kuøu jedne bludnice, koja se zvala Rahaba, da tamo prenoøe. Rut 3:14 Izakako je do jutra spavala kod nogu njegovih, ustade, dok joæ nije mogao çovjek çovjeka raspoznati. On reçe: “Ne smije se znati, da je œena doæla na gumno.” 1Sa 17:10 Filistejin rugao se je dalje: “Danas sam osramotio vojsku Izraelovu. Dajte mi çovjeka, da se bijemo!”: 1Sa28:8ISaulseuçininepoznatim,obuçe

63
druge haljine i zaputi praøen od dva çovjeka. Sad u noøi doåoæe k onoj œeni, reçe: “Vraçaj mi zaklinjuøi mrtvace i daj dozovi mi onoga, koga ti kaœem!” 2Kr 5:7 Kad je kralj Izraelov bio proçitao pismo, razdrije haljine svoje i povika: “Zar sam ja Bog, koji moœe ubiti i œivot povratiti, te ovaj æalje k meni, da oslobodim çovjeka od njegove gube? Tu vidite jasno, da on traœi svaåu s menom.” Job 2:3 Tada reçe Gospod Sotoni: “Jesi li opazio i slugu mojega Joba? Nema takva çovjeka na zemlji. Poæten je i pravedan, boji se Boga i kloni se oda zla. I premda si me nagovorio, da mu naækodim ni za æto, joæ je uvijek utvråen u svojoj poboœnosti.” Psl 18:48 Izbavitelj moj od neprijatelja mojih ljutih, ti me podiœe nad protivnike moje, oslobodi me od çovjeka samovoljna. Psl37:7BuditihpredGospodomiçekajga, nemoj se ljutiti na onoga, koji ima sreøu u svojemu poslu, na çovjeka, koji samo kuje spletke! Psl 39:11 Ti karaæ çovjeka kaznama za zlodjela; ti pustiæ da proåe œivot njegov kao moljçev; ah, samo je dah svaki çovjek! Psl 118:8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na çovjeka. Psl140:11Çovjekjeziçannekaneopstane u zemlji, çovjeka nasilja neka nesreøa navede u propast!” M.Iz 12:24 Ruka øe marljiva çovjeka vladati, a lijena mora robovati. M.Iz 12:25 Briga u srcu pritiskuje çovjeka, a dobra ga rijeç razvedri, M.Iz 17:12 Bolje je da çovjeka susretne medvjedica, kojoj su ugrabili mlade, nego luåak u svojoj ludosti. M.Iz 19:11 Strpljivim çini çovjeka razboritost; çast mu je mimoiøi krivnje. M.Iz 20:5 Duboka je voda osnova u srcu çovjeka; çovjek razuman zna je iscrpsti. M.Iz 20:6 Mnogi ljudi çine veliku viku svojom ljubavi; ali zaista vjerna çovjeka, tko øe ga naøi? M.Iz 20:24 Od Gospoda su koraci çovjeka odreåeni; a çovjek æto razumije o putu njegovu? M.Iz 22:29 Vidiæ li çovjeka, koji je vjeæt u svojemu poslu: pred kraljevima on øe joæ stajati; on ne treba sluœiti prostacima. M.Iz 30:19 Put orla k nebu, put zmije preko hridine, put laåe posred mora, put çovjeka k djevojci. Prp 3:21 Tko zna, je li se œivotni dah çovjeka uspinje gore, je li œivotni dah œivotinje ide dolje u zemlju? Prp 7:29 Gle, to naåoh: iskrena je I Bog stvorio çovjeka; ali oni traœe mnoge spletke. Iza 46:11 Pozvao sam s istoka pticu grabljivicu, iz daleke zemlje çovjeka svoje odluke. Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako uçinim. Jer 15:10 Teæko meni, majko moja, æto si me rodila, çovjeka borbe i svaåe za sve! Nijesam davao u zajam, niti su mi davali u zajam, i opet me sve proklinje. Jer 22:30 Ovako veli Gospod: “Zapiæite toga çovjeka kao bez djece, kao çovjeka, kojemuzaœivotanjegovaniætanepolaziza rukom, jer ni jednome od roda njegova ne uspijeva da sjedne na prijestolje Davidovo i onda da vlada u Judi.” Jer 22:30 Ovako veli Gospod: “Zapiæite toga çovjeka kao bez djece, kao çovjeka, kojemuzaœivotanjegovaniætanepolaziza rukom, jer ni jednome od roda njegova ne uspijeva da sjedne na prijestolje Davidovo i onda da vlada u Judi.” Jer 31:22 Dokle øeæ se joæ otimati, køeri odmetnice? Jer je Gospod uçinio neæto novo u zemlji: Œena opkoljava çovjeka.” Dan 3:25 On odgovori: “A ja vidim çetiri çovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im niæta, a çetvrti izgleda kao anåeo.” Dan 12:6 Jedan upita çovjeka, koji je obuçen u platno stajao nad vodom u rijeci: ‘Kad øe biti kraj ovim çudesnim stvarima?’ Amo 1:9 Ovako veli Gospod: “Za tri opaçineTira,zaçetirineøumuoprostiti:Jer ih je do posljednjega çovjeka sve izruçio Edomu, ne misleøi na savez bratski. Mih 5:7 Tada øe ostatak Jakovljev biti meåu mnogim narodima kao rosa od Gospoda, kao daœd po zelenoj travi, æto ne çeka çovjeka, niti se uzda u djecu çovjeçju. Zah 13:7 “Maçu, probudi se protiv pastira mojega, protiv çovjeka, koji mi je blizu!” govori Gospod nad vojskama, “Udarit øu pastira, da se razbjegnu ovce. Tada øu okrenuti ruku svoju protiv malenih. Mat 7:24 Tko sluæa ove moje rijeçi i izvræuje ih,nalikjenarazboritaçovjeka,kojisagradi kuøu svoju na hridini. Mat 11:8 Ili æto ste izaæli? Da vidite zar çovjeka u mekim haljinama? Ne, ljudi, koji nose meke haljine, na kraljevskim su dvorima Mat 15:11 Æto ulazi u usta, ne çini çovjeka neçistim, nego æto izlazi iz usta, to çini çovjeka neçistim.” Mat 15:11 Æto ulazi u usta, ne çini çovjeka neçistim, nego æto izlazi iz usta, to çini çovjeka neçistim.” Mat 19:4 On im odgovori: “Nijeste li çitali, da je Stvoritelj u poçetku stvorio çovjeka kao muœa i œenu i rekao: Mat 26:72 On opet zataji i zakle se: “Neznam toga çovjeka.” Mat 26:74 Tada se poçne kleti i preklinjati: “Neznam toga çovjeka.” Odmah zapjeva pijetao. Mat 27:32 Dok su izlazili, namjeriæe se na çovjeka iz Cirene po imenu Simona. Njega natjeraæe, da mu ponese kriœ. Mar 2:27 Tada nastavi: “Subota je tu zbog çovjeka, a nije çovjeçji zbog subote. Mar 13:34 Ono je kao u çovjeka, koji je poæao na put. Kad je ostavljao kuøu svoju, predao je slugama svojim kuøanstvo, svakomu je odredio svoj posao, vrataru je naloœio, da bude budan. Luk 7:25 Ili æto ste izaæli? Da vidite çovjeka u mekanim haljinama? Ne, ljudi koji nose fine haljine i œive raskoæno, na dvorima su kraljeva. Luk 24:4 Dok su one zbog toga bile posve zbunjene, gle, dva çovjeka stadoæe pred njima u sjajnim haljinama. Iva 1:9 Svjetlost istinita, koje prosvjetljuje svakoga çovjeka, doåe na svijet. Iva2:25Inijemutrebalo,datkosvjedoçiza çovjeka. On je sam znao, æto je bilo u çovjeku. Iva 9:24 Tada dozvaæe opet çovjeka, koji je bio slijep, i rekoæe mu: “Podaj Bogu slavu! Mi znamo, da je ovaj çovjek grjeænik.” Iva 19:5 A Isus izaåe pod vijencem od trnja i u skrletnoj haljini. Pilat im reçe: “Evo çovjeka!” Dje 1:10 I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva çovjeka stadoæe kraj njih u bijelim haljinama. Dje 3:14 A vi se sveca i pravednika odrekoste i zaprosiste çovjeka ubojicu da vam se pokloni. Dje5:28“Nijesmolivamzapovjedilistrogo, da ne uçite u ovo ime? A eto, vi napuniste Jerusalem svojom naukom i hoøete da bacite na nas krv ovoga çovjeka.” Dje 6:5 I dopade se ovaj prijedlog cijeloj skupætini. I izabraæe Stjepana, çovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prokora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, doæljake iz Antiohije. Dje 10:28 Tada im reçe: “Kako znate, çovjeku Œidovu nije dopuæteno druœiti se ili dolaziti k tuåinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga çovjeka ne zovem okaljanim ili neçistim. Dje25:14Tkadsuondjeboraviliviæedana, reçeFestokraljuzaPavlagovoreøi:“Feliks je ostavio u tamnici jednoga çovjeka. Rim 1:23 I pretvoriæe slavu besmrtnoga Boga u obliçje smrtnoga çovjeka i ptica i çetveronoœaca i gmazova. Rim 2:9 Nevolja i tjeskoba na svaku duæu çovjeka, koji çini zlo, najprije na Œidova, onda i na Grka; Rim 5:15 Ali dar nije tako kao prijestup; jer akoprijestupomjednogapomrijeæemnogi, mnogo se veøa milost Boœja i dar izli izobilno na mnoge miloæøu jednoga çovjeka Isusa Krista. Rim 5:19 Jer kao æto nepokornoæøu jednoga çovjeka mnogi postadoæe grjeænici, tako øe i pokornoæøu Jednoga mnogi postati pravednici. Rim 14:20 Ne ruæi djela Boœjega zbog jela; jer je sve çisto; nego je zlo za çovjeka, koji jede sa spoticanjem. 2Ko12:2ZnamçovjekauKristu,kojijeprije çetrnaest godina – ili u tijelu, ne znam, ili izvan tijeka, ne znam, Bog zna – bio odnesen do u treøe nebo. Gal 1:12 Jer ga ne primih od çovjeka, niti nauçih, nego otkrivenjem Isusa Krista. Efe 2:15 Tijelom svojim poniæti protivnost, i zakon zapovijedi u propisima, da iz obojega naçini u sebi jednoga novog çovjeka, çineøi mir, Efe 4:13 Dok ne stignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Boœjega u çovjeka savræena, u mjeru dobi punine Kristove; Efe 4:22 Da iza prijaænjega œivota odloœite staroga çovjeka, koji se raspada u œeljama prevarljivim, Efe 4:24 I obuçete novoga çovjeka, koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine. Kol 1:28 Kojega mi navjeæøujemo, opominjuøi svakoga çovjeka i uçeøi svakoga çovjeka u svoj mudrosti, da prikaœemo svakoga çovjeka savræena u Kristu Isusu; Kol 1:28 Kojega mi navjeæøujemo, opominjuøi svakoga çovjeka i uçeøi svakoga çovjeka u svoj mudrosti, da prikaœemo svakoga çovjeka savræena u Kristu Isusu; Kol 1:28 Kojega mi navjeæøujemo, opominjuøi svakoga çovjeka i uçeøi svakoga çovjeka u svoj mudrosti, da prikaœemo svakoga çovjeka savræena u Kristu Isusu; Kol 3:9 Ne laœite jedan na drugoga, svucite staroga çovjeka s djelima njegovim, Tit 3:10 Çovjeka krivovjerca iza prve i druge opomene kloni se, Otk 13:18 Ovdje je mudrost! Tko ima um,

64
neka izraçuna broj zvijeri; jer je broj çovjeka, i broj njezin je æest stotina i æezdeset i æest. ÇOVJEKOLJUBLJE 1 Tit 3:4 A kad se pokaza dobrota i çovjekoljublje Boga, Spasitelja naæega, ÇOVJEKOM 4 2Sa 7:19 I nije ti to joæ bilo dosta, svemoguøi Gospode! Ti si dapaçe kuøi sluge svojega dao obeøanje za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim çovjekom, svemoguøi Gospode! M.Iz 22:24 Ne druœi se s çovjekom srditim; ne idi za çovjekom jedljivim, M.Iz 22:24 Ne druœi se s çovjekom srditim; ne idi za çovjekom jedljivim, Hab 2:5 Ali pijanca zaludi vino. Tako je s çovjekom oholim. On nema opstanka. Æiroko kao podzemni svijet otvara on svoje çeljusti. Nezasitan je kao smrt. Grabi sebi sve narode, skuplja oko sebe sva plemena. ÇOVJEKU 43 Pst 2:16 A dade Gospod Bog çovjeku ovu zapovijed: “Sa svakoga drveta u vrtu smijeæ jesti; Pst 2:18 Tada reçe Gospod Bog: “Nije dobro çovjeku, da je sam. Naçinit øu mu pomoønicu, koja mu pristaje.” Izl4:11AliGospodmuodgovori:“Tkodade usta çovjeku? Tko ga uçini nijemim ili gluhim, okatim ili slijepim? Ne çinim li to ja, Gospod? 1Sa 2:25 Kad çovjek sagrijeæi çovjeku, onda odluçuje Bog kao sudac nad njim. Ali ako sagrijeæi çovjek protiv Gospoda, tko moœeondaistupitikaosudaczanjega?”Ali oni ne posluæaæe rijeç oca svojega; jer je Gospod bio odluçio da ih ubije. Job 16:21 On pribavlja smrtniku pravo protiv Boga, çovjeku protiv bliœnjega svojemu. Job 20:29 To je usud od Boga çovjeku zlikovcu; to je baætina, koju mu je Bog ostavio. Job33:26VapijekBogu,ionmujemilostiv, daje mu da u veselju gleda lice njegovo; tako on povrati çovjeku pravo njegovo. Psl 37:23 Gospod utvråuje korak çovjeku, ako mu se dopada put njegov. Psl 37:37 Tako çuvaj neduœnost i vjeœbaj se u pravdi; jer øe çovjeku mira ostati potomstvo. Psl 104:15 I vino, koje veseli srce çovjeku, i ulje, koje mu çini lice sjajnim, i kruh, koji oœivi snagu çovjeku. Psl 104:15 I vino, koje veseli srce çovjeku, i ulje, koje mu çini lice sjajnim, i kruh, koji oœivi snagu çovjeku. M.Iz 3:13 Blagoslovljen je çovjek, koji postigne mudrost, i çovjeku, koji dobije razboritost! M.Iz 16:2 Neka se çovjeku uçine çisti svi putovi njegovi, ipak je Gospod, koji ispituje duhove. M.Iz 20:3 Sluœi çovjeku na çast, kad ostaje daleko od svaåe; a svaki je luåak svadljiv. Prp 1:3 Æto koristi çovjeku sa muka njegova, koju muçi pod suncem? Prp 8:15 I tako ja hvalim veselje: jer nema niæta bolje çovjeku pod suncem, nego jesti i piti i veseo biti. To neka ga prati u svemu trudu njegovu kroz sve dane œivota, æto mu ih Bog dadne pod suncem! Eze 10:2 On reçe çovjeku, koji je bio obuçen u laneno platno: “Uåi u prostor meåu toçkovima pod kerubinima i napuni ruke svoje œivim ugljevljem iz prostora meåu kerubinima i razaspi ga na grad! On uåe pred mojim oçima. Mih 2:2 Dopadne li se njiva, otmu je, kuøa, oduzmu je. Çine silu çovjeku i kuøi njegovoj, posjedniku i baætini njegovoj. Mat10:36Takoneprijateljiçovjekupostaju njegovi vlastiti domaøi. Mat 12:13 Tada reçe çovjeku: “Pruœi ruku svoju!” On je pruœi, i postade opet zdrava kao druga. Mat 12:45 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se u njoj. I potonje çovjeku onome bude gore od prvoga. Isto øe tako biti i ovome rodu zlome. Mat 16:26 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Æto moœe dati çovjek kao otkup za duæu svoju? Mat 18:7 Teæko svijetu zbog onoga æto navodi svijet na grijeh! Mora doduæe tako neæto doøi; ali teæko onomu çovjeku, po kome to dolazi! Mat 19:3 Tada pristupiæe k njemu farizeji, da ga kuæaju. Oni zapitaæe: “Je li dopuæteno çovjeku pustiti œenu svoju iz kojeg mu drago razloga?” Mat 26:18 On odgovori: “Idite u grad k stanovitom çovjeku i recite mu:, Uçitelj poruçuje: “Vrijeme je moje blizu, kod tebe øu blagovati Pashalnu veçeru s uçenicima svojim.” Mar8:36Ætokoristiçovjeku,akodobijesav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Luk 9:25 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a izgubi samoga sebe i propadne? Luk 11:26 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se ondje. I potonje takvu çovjeku bude gore od prvoga.” Luk23:4Pilatizjaviglavarimasveøeniçkim i narodu: “Ja ne nalazim nikakve krivnje na ovome çovjeku.” Iva2:25Inijemutrebalo,datkosvjedoçiza çovjeka. On je sam znao, æto je bilo u çovjeku. Dje 10:28 Tada im reçe: “Kako znate, çovjeku Œidovu nije dopuæteno druœiti se ili dolaziti k tuåinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga çovjeka ne zovem okaljanim ili neçistim. Dje 23:9 Tada nastade velika vika. I ustadoæe neki knjiœevnici od strane farizejske, te su se prepirali govoreøi: “Niæta zlo ne nalazimo na ovome çovjeku. Æto, ako mu je govorio duh ili anåeo?” Rim 5:12 Zato kao æto po jednome çovjeku uåe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrtprijeåenasveljude,jersvisagrijeæiæe, Rim 7:22 Jer imam radost u zakonu Boœjemu po unutraænjem çovjeku, 1Ko 2:11 Jer tko od ljudi zna, æto je u çovjeku, osim duha çovjeçjega koji je u njemu? Tako i u Bogu æto je, nitko ne zna, osim Duha Boœjega. 1Ko 3:3 Jer ste joæ tjelesni, jer kad je meåu vama zavist i prepiranje, nijeste li tjelesni, i ne œivite li po çovjeku? 1Ko 7:1 A za ono, æto ste mi pisali: dobro je çovjeku, da se ne dotiçe œene; 1Ko 7:26 Mislim dakle, da je ovo dobro za sadaænju nevolju, da je çovjeku dobro tako biti. 1Ko 15:21 Jer kako po çovjeku smrt, tako doåe i uskrsnuøe mrtvih po çovjeku. 1Ko 15:21 Jer kako po çovjeku smrt, tako doåe i uskrsnuøe mrtvih po çovjeku. 1Ko 15:32 Jer ako sam se po çovjeku borio sa zvjeradi u Efezu, kakva mi je korist? Ako mrtvi ne uskræavaju, “jedimo i pijmo, jer øemo sutra umrijeti.” 2Ko 12:4 Bio odnesen u raj, i çuo neiskazane rijeçi, kojih çovjeku nije slobodno govoriti. Efe3:16Davamdadnepobogatstvuslave svoje, da se silom utvrdite po Duhu njegovu u nutarnjem çovjeku, ÇUÆE 9 Psl 141:6 Slobodno izaåoæe voåe njihove iz peøine; çuæe, kako su bile blage rijeçi moje. Mat 13:17 Jer zaista kaœem vam: “Mnogi proroci i pravednici œeljeli su vidjeti, æto vi vidite, i ne vidjeæe, i çuti, æto vi çujete, i ne çuæe. Mat 19:25 Kad to çuæe uçenici, posve se smetoæe i upitaæe: “Tko se onda moœe spasiti?” Mar14:11Oniseobradovaæe,kadtoçuæe, i obeøaæe mu dati novaca. Sad je traœio zgodu, da, ga izda Luk 10:24 Jer vam kaœem: “Mnogi proroci i kraljevi htjedoæe vidjeti, æto vi vidite, i ne vidjeæe, htjedoæe çuti, æto vi çujete, i ne çuæe.” Dje 13:48 A kad çuæe neznaboæci, radovali su se i slavili rijeç Boœju, i vjerovaæe, koliko ih je bilo odreåeno za œivot vjeçni. Dje 18:26 Ovaj dakle poçne odvaœno propovijedati u sinagogi. I kad ga çuæe Priscila i Akvila, primiæe ga k sebi i izloœiæe mu toçnije put Gospodnji. Heb 4:2 Jer je i nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomoœe çuvena rijeç, jer je oni, koji je çuæe, ne zdruœiæe s vjerom. Otk 11:12 I çuæe glas veliki s neba, koji im govorio: “Uzaåite ovamo”, i uzaåoæe na nebo u oblaku, i vidjeæe ih neprijatelji njihovi. ÇUDA Mar 6:5 Nije mogao ondje nijednoga çuda da uçini, osim æto je metnuo ruke svoje na nekoliko bolesnika i iscijelio ih. ÇUDESA7 Izl 34:10 On reçe: “Evo, ja sklapam zavjet. Pred cijelim narodom tvojim uçinit øu çudesa, kakva se nijesu dogodila na svoj zemlji i ni u kojem narodu, i narod, meåu kojimœiviæ,vidjetøedjelovanjeGospodnje, jer çudovito je, æto øu uçiniti na tebi. 1Ljt 16:9 Pjevajte mu psalme! Svirajte mu! Sva çudesa njegova navjeæøujte! Psl 71:16 Umrijet øu slaveøi çudesa Svemoguøega; slavit øu samo pravednost tvoju, Gospode! Psl 77:14 Ti si Bog, koji çiniæ çudesa; ti si objavio moø svoju narodima. Psl 78:12 Pred oçima otaca njihovih uçini çudesa u zemlji egipatskoj, u Soanskom polju, Psl 86:10 Jer si ti vekik i tvoriæ çudesa velika: jedini si ti Bog! Psl 88:10 Hoøeæ na mrtvima joæ çiniti çudesa? Ustaju li sjene, da te slave? Psl89:5Tadasuslavilanebesa,Gospode, çudesa tvoja i vjernost tvoju u zajednici svetoj: Psl 98:1 Pjevajte Gospodu pjesmu novu, jer uçini çudesa; pomoœe mu desnica njegova, sveta miæica njegova. Psl 136:4 Koji jedini tvori çudesa velika; jer vjeçno traje milosråe njegovo!

65
Psl 145:5 O velikom sjaju veliçanstva tvojegagovoritøu,çudesaøutvojaopjevati Dan 4:3 Kako su veliki znaci njegovi! Kako su silna çudesa njegova! Kraljevstvo je njegovo kraljevstvo vjeçno. Vlast njegova traje kroz sve naraætaje. Mat 7:22 U onaj dan mnogi øe mi reøi: “Gospodine, Gospodine, nijesmo li u ime tvoje prorokovali? Nijesmo li u ime tvoje åavle izgonili Nijesmo li u ime tvoje çudesa mnoga çinili? Mat 11:23 I ti, Kafarnaume, zar øeæ se do nebesa podiøi? U podzemni svijet siøi øeæ, jer da bi se bila u Sodomi dogodila çudesa, æto su se dogodila u tebi, stajala bi joæ do danaænjega dana. Mat 21:15 Kad vidjeæe glavari sveøeniçki i knjiœevnici çudesa, æto ih uçini, i djecu, æto su vikala u hramu: “Hosana sinu Davidovu!”, rasrdiæe se Mat 24:24 Jer øe ustati laœne Kristovi i laœni proroci i çinit øe velike znake i çudesa, da zavedu, ako je moguøe, iste izabranike. Mar 16:17 One, koji vjeruju, pratit øe ova çudesa: “U moje ime izgonit øe åavle, govorit øe novim jezicima, Luk 10:13 Teæko tebi, Korozaine! Teæko tebi Betsaido! Jer kad bi se bila u Tiru i Sidonu dogodila çudesa, æto su se dogodila u vama, davno bi veø çinili pokajanje u vreøi i pepelu. Iva 3:2 Ovaj doåe noøu k njemu i reçe mu: “Uçitelju,znamo,dasitiuçitelj,kojijedoæao od Boga, jer nitko ne moœe çudesa ovih çiniti, æto ih ti çiniæ, osim ako nije Bog s njim.” Iva 4:48 Isus mu reçe: “Ako ne vidite znakova i çudesa, ne vjerujete. Iva 6:26 Isus im odgovori: “Zaista, zaista, kaœem vam, traœite me, ne æto çudesa vidjeste, nego æto jedoste kruha i nasitiste se. Iva 11:47 Tada glavari sveøeniçki i farizej sazvaæe visoko vijeøe i rekoæe: “Æto da çinimo, jer çovjek ovaj çini mnoga çudesa? Iva 20:30 I mnoga druga çudesa uçini Isus pred uçenicima svojim; koja nijesu napisana u knjizi ovoj. Dje 4:30 Pruœaj ruku svoju, da se po imenu tvojega svetoga Sluge Isusa dogaåaju iscijeljena, znaci i çudesa!” Dje 14:3 Oni ipak ostadoæe dulje vremena propovijedajuøiodvaœnouGospodinu,koji je svjedoçio rijeç milosti svoje i davao, da su se çinili znaci i çudesa po rukama njihovim. Dje 19:11 I Bog je çinio ne mala çudesa po rukama Pavlovim, 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, ÇUDESIMA 6 Psl 40:5 Gospode, Boœe moj, ti si uçinio mnogo; çudesima tvojim i osnovama za nas niæta se ne moœe prispodobiti; htio bih ih javljati i pripovijedati, ali im nema broja. Mar 16:20 A oni otidoæe i poçeæe propovijedati posvuda. Gospodin je djelovao s njima i potvråivao rijeç njihovu çudesima, æto su slijedila. Iva 2:11 Tako uçini Isus u Kani u Galileji poçetak çudesima svojim. Stim objavi slavu svoju, i uçenici njegovi vjerovaæe u njega. 2Ko 12:12 Dokazi apostolstva mojega uçinjenisumeåuvamausvakojstrpljivosti, u znacima i çudesima i silama. 2So 2:9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i laœnim çudesima, Heb 2:4 Kad i Bog posvjedoçi i znacima i çudesima i razliçnim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji. ÇUDESNA Izl15:11Tkojeodbogovakaoti,Gospode, tko je kao ti, tako sjajan u veliçanstvu divnom? Tako strahovit u djelima slavnim, çudesna su djela tvoja! 2Sa 7:23 Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael, radi kojega je Bog doæao, da ga iskupi sebi za narod, da mu steçe ime, da za vas izvede velika i çudesna djela, da ispred naroda tvojega, æto si ga izbavio iz Egipta, protjera narode i njihove bogove Psl 139:14 Zahvaljujem ti divno i çudesno ja sam stvoren; veoma su çudesna djela tvoja; duæa moja to zna dobro. ÇUDESNE 2 Psl 105:27 Oni pokazaæe meåu njima çudesne znakove njegove i strahovita djela u zemlji Kamovoj. Joe 2:26 Imat øete jesti izobilja i bit cote siti i slavit øete ime Gospoda, Boga svojega, koji je uçinio çudesne stvari na vama. I nikada se viæe neøe osramotiti narod moj. ÇUDESNI 2 Joe 2:30 I uçinit øu da se pojave çudesni znacinanebuinazemljikrv,oganjistupovi od dima. Mat 12:38 Neki knjiœevnici i farizeji rekoæe mu:“Uçitelju,htjelibismovidjetiodtebekoji çudesni znak!” ÇUDESNIM 2 Psl 65:5 Ti nas usliæiæ u dobroti çudesnim djelima; ti Bog, spasitelj naæ; ti pouzdanje svih krajeva zemaljskih, najdaljega œala, Dan 12:6 Jedan upita çovjeka, koji je obuçen u platno stajao nad vodom u rijeci: ‘Kad øe biti kraj ovim çudesnim stvarima?’ ÇUDESNO 3 Psl 4:3 Uvidite ipak: “çudesno pomaœe Gospod miljeniku svojemu! Gospod usliæi moj vapaj k njemu. Psl 31:21 Neka je blagoslovljen Gospod: onøemeætititiçudesnoudobrotisvojojkao u utvråenom gradu! Psl 139:14 Zahvaljujem ti divno i çudesno ja sam stvoren; veoma su çudesna djela tvoja; duæa moja to zna dobro. ÇUDI 1 Iva 3:7 Ne çudi se, æto ti rekoh: “Morate se ponovo roditi. ÇUDIM Gal 1:6 Çudim se, da se tako brzo od i vraøate od onoga, koji vas pozva miloæøu Kristovom, na drugo evanåelje; ÇUDIO Mar 15:5 Ali Isus ne reçe viæe niæta, tako da se je çudio Pilat. ÇUDITE 3 Iva 5:20 Jer Otac ljubi Sina i sve mu pokazuje, æto sam çini. I pokazat øe mu veøa djela od ovih, da se vi çudite. Dje 3:12 A kad to vidje Petar, progovori narodu: Ljudi Izrael, æto se çudite ovome, ili æto gledate na nas, kao da smo mi svojom moøu ili poboœnoæøu uçinili, da on hoda? 1Pe 4:12 Ljubljeni, ne çudite se vatri, koja vas stiœe za kuæanje vaæe, kao da vam se æto neobiçno dogaåa, ÇUDNO Psl 139:6 Odveø je çudno za me takvo znanje, odveø visoko; ne shvaøam ga nikada. ÇUDO 8 Psl 86:17 Uçini s menom çudo dobrote, da vide, koji mrze na me, i postide se, æto si mi ti, Gospode, pomogao i utjeæio me! Psl 118:23 To se dogodi od Gospoda; to je çudo pred oçima naæim. Iza 9:6 Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast poçiva na pleøima njegovim, ‘çudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vjeçni’, ‘Knez mira’. Mat 21:42 Tada im reçe Isus: “Zar nijeste nikad çitali u Pismu: ‘Kamen koji odbaciæe graditelji, postade kamen ugaoni; to je djelo Gospodnje, kao çudo stoji to pred oçima naæim? Luk 5:26 Svi su bili obuzeti udivljenjem i hvalilisuBoga.Punistraharekoæe:“Danas smo vidjeli çudo.” Iva 4:54 To je bilo drugo çudo, koje uçini Isus iza svojega povratka iz Judeje u Galileju. Iscjeljenje bolesnika kod kupelji. Isus pravi Sin Boœji. Iva6:14Kadljudividjeæeçudo,ætogajebio uçinio Isus, rekoæe: “Ovo je zaista prorok, koji ima doøi na svijet.” 2Ko 11:14 I nije çudo, jer se sam sotona pretvara u anåela svjetla. ÇUDOM Otk 17:6 I vidjeh œenu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I zaçudih se çudom velikim, kad je vidjeh. ÇUDOTVORCI 1 1Ko 12:29 Zar su svi apostoli? Zar su svi proroci! Zar su svi uçitelji? Zar su svi çudotvorci? ÇUDOVITO Izl 34:10 On reçe: “Evo, ja sklapam zavjet. Pred cijelim narodom tvojim uçinit øu çudesa, kakva se nijesu dogodila na svoj zemlji i ni u kojem narodu, i narod, meåu kojimœiviæ,vidjetøedjelovanjeGospodnje, jer çudovito je, æto øu uçiniti na tebi. ÇUPA Prp 3:2 Ima vrijeme kad se raåa, i vrijeme kad se umire; vrijeme kad se sadi, i vrijeme kad se çupa posaåeno; ÇUSMO 4 Jer 51:51 Stajali smo posramljeni, kad çusmo za porugu. Stid je pokrio lice naæe, jer su tuåini doæli u svete stanove Gospodnje. Iva 4:42 Oni rekoæe œeni:, “Sad ne vjerujemo viæe zbog izjave tvoje; jer sami çusmo i znamo: “Ovaj je zaista Spasitelj svijeta.” Dje 4:20 Jer ne moœemo ne govoriti, æto vidjesmo i çusmo.” Kol 1:9 Zato i mi od onoga dana, kako çusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti. ÇUVA7 Izl 23:20 Evo, ja æaljem anåela svojega pred tobom, da te çuva na putu i da te odvede na mjesto, æto sam ga odredio za te. Brj 6:24 Neka te blagoslovi Gospod i neka te çuva. 1Sa 2:9 Korake svojih poboœnih çuva on dobro, a opaki izginu u mraku; jer svojom snagom ne dolazi çovjek do pobjede. Psl 31:23 Ljubite Gospoda, svi poboœni njegovi! Gospod çuva vjerne, a po zasluzi vraøa oholima. Psl 97:10 Koji ljubite Gospoda, mrzite na

66
zlo, on çuva œivot pravednika svojih; otima ih iz ruku bezboœnika. Psl 103:4 Koji çuva od propasti œivot i tvoj, koji te kruni miloæøu i milosråem, Psl 116:6 çuva malene Gospod: bijedan sam bio, tad mi on pomoœe. Psl 117:2 Jer nas dobrota njegova çuva moøno, vjernost Gospodnja traje dovijeka. Aleluja! Psl 119:129 Divna su veoma svjedoçanstva tvoja; zato ih dobro çuva duæa moja. Psl 121:8 Gospod çuva izlazak tvoj i dolazak tvoj od sada i dovijeka. Psl 127:1 Ako Gospod ne gradi kuøe, uzalud se muçe, koji je grade. Ako Gospod ne çuva grada, uzalud bdije, koji ga çuva. Psl 127:1 Ako Gospod ne gradi kuøe, uzalud se muçe, koji je grade. Ako Gospod ne çuva grada, uzalud bdije, koji ga çuva. Psl 146:9 Gospod çuva tuåince, uzdrœava sirote i udovice; a bezboœnicima put zakrçuje. M.Iz 8:34 Blagoslovljen je onaj, koji me sluæa, koji straœi na vratima mojim svaki dan, koji çuva dovratnike moje! M.Iz 13:3 Tko çuva usta svoja, çuva œivot svoj; tko razvaljuje usne svoje, propada. M.Iz 13:3 Tko çuva usta svoja, çuva œivot svoj; tko razvaljuje usne svoje, propada. M.Iz 16:17 Put je pravednih: “kloniti se oda zla; tko pazi na put svoj, çuva œivot svoj. M.Iz 19:16 Tko drœi zapovijedi, çuva œivot svoj; tko ne pazi na putove svoje, ide u propast. Prp 3:6 Vrijeme kad se traœi, i vrijeme kad se gubi; vrijeme kad se çuva, i vrijeme kad se zabacuje; Jer 9:4 Neka se svaki çuva prijatelja svojega, i neka nitko ne vjeruje bratu svojemu, jer je svaki brat varalica; svaki prijatelj ide, te opada. Jer 31:10 Çujte, narodi, rijeç Gospoduju! Objavite je na otocima najdaljim i recite: “Koji je razasuo Izraela, skuplja ga opet i çuva ga kao pastir stado svoje.” Mat 27:64 Zato daj, da se çuva grob do treøega dana. Inaçe bi mogli doøi uçenici njegoviukrastigaiondanarodureøi:“Onje uskrsnuo od mrtvih. Tada bi posljednja prijevara bila joæ gora od prve.” Luk 11:21 Ako jaki naoruœan çuva svoj dvor, onda je imanje njegovo u sigurnosti. 1Pe 1:5 Koje çuva po vjeri sila Boœja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme. 1Iv 5:18 Znamo, da ni jedan, koji je roåen od Boga, ne grijeæi; nego koji je roåen od Boga, çuva se, i zli ga se ne dotiçe. Jud 1:13 Bijesni valovi morski, æto se pjene svojimsramotama;zvijezde,kojelutaju,za koje se çuva mrak vjeçite tame. Otk 16:15 Evo idem kao tat: blagoslovljen je onaj, koji je budan i çuva haljine svoje, da gol ne hodi, i da ne vide sramotu njegovu! ÇUVAÆ 2 Psl 31:19 Kako je velika dobrota tvoja, æto je çuvaæ za one, koji te se boje, æto je iskazujeæ onima, koji se kriju kod tebe od ljudi! Psl 32:7 Ti si zaklon moj, çuvaæ me od tjeskobe; okruœit øeæ me radoæøu spasenja. ÇUVAJ 7 P.Zk 6:12 A tada se dobro çuvaj, da ne zaboraviæGospoda,kojiteizvedeizzemlje egipatske, iz kuøe suœanjstva! Psl17:8Kaozjenicuokaçuvajme!Skrijme u sjenu krila svojih Psl 37:37 Tako çuvaj neduœnost i vjeœbaj se u pravdi; jer øe çovjeku mira ostati potomstvo. Psl141:3Postavi,Gospode,straœuustima mojim, çuvaj vrata usana mojih! M.Iz 4:13 Drœi çvrsto pouke, ne puætaj je, çuvaj je, jer ona je œivot tvoj. M.Iz 4:21 Neka ti nikada ne odlaze iz oçiju i çuvaj ih na dnu srca! 2Ti 4:15 Çuvaj se i ti njega, jer se je vrlo protivio naæim rijeçima. ÇUVAJTE 17 Iza 56:1 Ovako veli Gospod: “Çuvajte pravicu i uspostavite pravednost, jer je spasenje moje blizu, da doåe, i pravednost moja, da se otkrije.” Mal 2:15 Tako ne radi nitko, koji joæ ima kakav ostatak od duha Boœjega. A æto traœi Jedan? Sjeme Boœje! Çuvajte Duha Boœjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na œeni mladosti svoje! Mat 7:15 Çuvajte se od laœnih proroka! Oni dolaze k vama u odijelu ovçijem, a unutra su vuci grabljivi. Mat 10:17 Çuvajte se od ljudi! Oni øe vas predavati sudovima i biçevat øe vas u sinagogama. Mat 16:6 Tada im reçe Isus: “Pazite i çuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!” Mar 12:38 Dalje im reçe u pouci svojoj: “Çuvajte se knjiœevnika! Oni rado idu u dugaçkim haljinama, hoøe, da ih se pozdravlja na javnim mjestima Mar13:9Çuvajtese!Predavatøevaszbog mene na sudove, biçevat øe vas u sinagogamaivoditøevasprednamjesnike i kraljeve, da svjedoçite pred njima. Luk 12:1 Uto se je bilo skupilo toliko mnoætvo naroda, da su jedan drugome stupali na noge. Tada reçe najprije uçenicima svojim: “Çuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja! Luk 12:15 Onda nastavi: “Pazite i çuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov œivot nije ipak osiguran njegovim imanjem.” Luk 20:46 “Çuvajte se knjiœevnika! Oni rado idu u dugaçkim haljinama, hoøe da ih se pozdravlja na javnim mjestima i da zauzimaju prva mjesta u sinagogama i zaçelja na gozbama. Flp 3:2 Çuvajte se od pasa, çuvajte se od zlih poslenika, çuvajte se od osakaçenja! Flp 3:2 Çuvajte se od pasa, çuvajte se od zlih poslenika, çuvajte se od osakaçenja! Flp 3:2 Çuvajte se od pasa, çuvajte se od zlih poslenika, çuvajte se od osakaçenja! 2Pe 3:17 Vi dakle, ljubljeni, znajuøi naprijed, çuvajte se, da prijevarom bezakonika ne budete odvuçeni s njima i ne izgubite svojega tvrdog uvjerenja; 1Iv 5:21 Djeçice, çuvajte se od idola! Amen. 2Iv 1:8 Çuvajte se, da ne izgubite, æto ste stekli, nego da primite potpunu plaøu! Jud 1:23 Druge otmite ognju i spasite ih! Opet se drugima smilujte u strahu! A çuvajte se haljine, koja je okaljana od tijela! ÇUVAJU 6 Pst 3:24 I kad je bio prognao Adama, postavi istoçno od vrta edenskog kerubine s maçem ognjenim, iz kojega se vijao plamen, da çuvaju put k drvetu œivota. . Jer 23:2 Zato ovako veli Gospod, Bog Izraelov, protiv pastira, koji çuvaju narod moj: “Vi ste ovce moje rastjerali i raspræili i nijeste se brinuli za njih. Sad ja pohaåam vas za vaæa zla djela”, govori Gospod. Mat16:12Tadashvatiæe,danijebiomislio, da se çuvaju kvasca kruænoga, nego nauke farizejske i saducejske. Luk 8:15 Æto napokon pade na zemlju dobru, to su oni, koji rijeç sluæaju, u dobru je i posluænu srcu çuvaju i tako rod stalno donose. 2Pe 2:4 Jer Bog nije saçuvao ni anåela koji sagrijeæiæe nego ih je strovalio u pakao, i predao ih u mraçnu tamnicu, da se çuvaju za sud. 2Pe 3:7 A sadaænja nebesa i zemlja tom istomrijeçizadrœanasuiçuvajusezaoganj na dan suda i propasti bezboœnih ljudi. ÇUVALA Luk 2:19 A Marija je çuvala sve rijeçi ove i razmiæljala o njima u srcu svojemu. Luk 2:51 Tada siåe s njima i doåe u Nazaret, i bio im je posluæan. Majka je njegova çuvala sve rijeçi ove u srcu svojemu. ÇUVAM 3 Psl 119:34 Prosvijetli me, da çuvam zakon tvoj i da ga drœim svim srcem! Psl 119:146 Prizivam te: “Spasi me,” da çuvam svjedoçanstva tvoja! PNP 1:6 Ne gledajte me, æto sam crnomanjasta, jer me je sunce opalilo! Ljuto me okupiæe sinovi matere moje: postaviæe me da çuvam vinograde, i nijesam mogla da pazim na vlastiti vinograd. ÇUVANI 2 Gal3:23Aprijenegojedoælavjera,bilismo pod zakonom çuvani i zatvoreni za vjeru, koja se je imala objaviti. Jud 1:1 Juda, sluga Isusa Krista, a brat Jakovljev, pozvanima, koji su ljubljeni u Bogu Ocu i çuvani za Isusa Krista. ÇUVAO 6 P.Zk 32:10 Naåe ga u zemlji pustari, u pustinji, gdje buçi samoøa. Ogradio ga je, ætitio, çuvao ga je kao zjenicu oka svojega. Psl 80:1 Pastire Izraelov, çuj, koji si Josipa çuvao kao ovce, koji stolujeæ nad kerubinima, zablistaj Iza 42:6 “Ja, Gospod, dozvao sam te u dobroti. Drœao sam te za ruku i çuvao te. Uçinio sam te za narod posrednikom zavjeta, svjetlom neznaboœaca, Iza 49:8 Ovako veli Gospod: “U Vrijeme milosti usliæio sam te, pomogao sam ti u danspasenja.Çuvaosamte,uçiniosamte posrednikom zavjeta za narod, da podigneæ zemlju, da razdijeliæ opustjelu baætinsku zemlju, Iva 2:10 I reçe mu: “Svatko iznosi najprije dobro vino, a istom, kad se ponapiju gosti, loæije. Ti si çuvao dobro vino do sada.” Iva 17:12 Dok sam bio s njima, çuvao sam ih u ime tvoje, koje si mi dao, i saçuvah ih, i nitko od njih ne pogibe, osim sina propasti, da se ispuni Pismo. ÇUVAR 5 Pst 4:9 Tada upita Gospod Kaina: “Gdje ti je brat Abel?” On odgovori: “Ne znam; zar sam ja çuvar brata svojega?” Psl 121:3 Ne da on, da popusti noga tvoja: ne spava çuvar tvoj. Psl 121:4 Gle, nikada ne spava, nikada ne drijema çuvar Izraelov. Psl 121:5 Gospod je çuvar tvoj, Gospod je sjena tvoja; on ti stoji s desne strane.

67
Gal 3:24 Tako je zakon bio çuvar naæ do Krista, da se vjerom opravdamo. ÇUVARI 2 Prp 12:3 To je doba, kad zadræøu çuvari kuøe, kad se pognu snaœni ljudi, kad poçivaju mlinarice jer ih je premalo, kad se skrivaju, koji vire kroz prozore. Iza 49:23 Tvoji su çuvari kraljevi, tvoje su dojilje kraljice, klanjaju ti se licem do zemlje i cjelivaju prah tvojih nogu. Tako øeæ spoznati, da ja, Gospod, jesam onaj, koji ne da da se posrame oni, koji se ufaju u njega.” ÇUVAROM Gal 3:25 A kad je doæla vjera, nijesmo viæe pod çuvarom. ÇUVARU 1Pe2:25Jerstebilikaoizgubljeneovce,ali sad se obratiste k pastiru i Çuvaru duæa svojih. ÇUVAT 3 Psl 39:1 Rekoh: “Çuvat øu putove svoje od grijeha jezika; zauzdavat øu usta svoja, dok je joæ blizu zlikovac!” Psl 119:44 I çuvat øu zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Flp 4:7 I mir Boœji, koji nadilazi svaki um, çuvat øe srca vaæa i misli vaæe u Kristu Isusu. ÇUVATE 2 Efe 4:3 Starajuøi se, da çuvate jedinstvo duha u vezi mira 1So 4:3 Jer je ovo volja Boœja, svetost vaæa, da se çuvate od bludnosti, ÇUVATI 2 M.Iz 2:11 Oprez øe bdjeti nad tobom, razbor øe te çuvati. 1So 4:4 Da svaki vas zna çuvati svoj sud u svetosti i çasti, ÇUVENA Heb 4:2 Jer je i nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomoœe çuvena rijeç, jer je oni, koji je çuæe, ne zdruœiæe s vjerom. ÇVRSTA Iza 26:3 Çvrsta je svijest njegova i trajno øeæ mu spasenje dati, jer se uzda u tebe. 2Ko 1:7 I naæa je nada çvrsta za vas znajuøi, da kao æto ste zajedniçari u patnjama, tako ste i u utjehi. Heb 2:2 Jer ako je rijeç, govorena po anåelima, bila çvrsta, i svaki prestupak i neposluh pravednu plaøu primio; ÇVRSTO4 1Ljt 16:30 Neka strepi pred njim sav svijet! Çvrsto stoji nadzemaljski svijet – ne pomjesti se nikad! Job27:6Çvrstostojimuzpravednostsvoju i ne ostavljam je; moje srce ne kori nijednoga dana mojega. Psl 39:5 Eto, s pedlja izmjerio si œivot moj; vrijeme je moje pred tobom kao niæta; samo je dah çovjek, makar kako stoji çvrsto. Psl 89:28 Dovijeka øu mu saçuvati milost svoju; zavjet moj s njim stajat øe çvrsto. M.Iz 3:18 Stablo je œivota onome, koji je prihvati i tko je drœi çvrsto, sretan je. M.Iz 4:13 Drœi çvrsto pouke, ne puætaj je, çuvaj je, jer ona je œivot tvoj. PNP 3:4 Jedva sam ih mimoiæla, naåoh duæi svojoj dragoga. Drœala sam ga çvrsto i nijesam pustila, sve dok ga ne odvedoh u kuøu matere svoje, u sobu one, koja me rodila. Dan 1:8 Daniel je bio çvrsto odluçio, da se ne skvrni hranom kraljevom ni vinom, æto ga je on pio. Zato zamoli predstojnika nad dvoranima, da se ne mora skvrniti. 2Ko 1:24 Ne kao da mi vladamo vjerom vaæom, nego smo pomagaçi vaæe radosti, jer u vjeri stojite çvrsto. 2Ko5:6Zatosejednakouzdamoçvrsto,jer znamo, da, dok smo u tijelu, u tuåini smo, daleko od Gospodina; Gal 5:1 K slobodi nas je vodio Krist. Stojte dakle çvrsto i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti! 2Ti 2:19 A çvrsto stoji temelj Boœji imajuøi ovaj peçat: “Pozna Gospodin svoje”, i dalje: “Neka odstupi od nepravde svaki, koji zaziva ime Gospodnje!” Heb 3:6 Ali je Krist kao Sin nad kuøom svojom. Oval smo kuøa mi, ako çvrsto do svræetka odrœimo pouzdanje i slavu nade. 2Pe 2:3 I u lakomstvu traœit øe od vas dobitak izmiæljenim rijeçima. Veø odavno stoji çvrsto za njih sud kazneni. Propast njihova ne drijema. ÇVRSTOØU Kol 2:5 Jer ako tijelom i nijesam kod vas, ali samduhomsvama,radujuøiseivideøivaæ red i çvrstoøu vaæe vjere u Krista. DAH 15 Job 33:4 Duh me je Boœji stvorio; dah me je Svemoønoga oœivio. Psl 39:5 Eto, s pedlja izmjerio si œivot moj; vrijeme je moje pred tobom kao niæta; samo je dah çovjek, makar kako stoji çvrsto. Psl 39:11 Ti karaæ çovjeka kaznama za zlodjela; ti pustiæ da proåe œivot njegov kao moljçev; ah, samo je dah svaki çovjek! Psl 104:29 A odvratiæ li lice svoje, preplaæe se; uzmeæ li im dah, poginu i vraøaju se opet u prah. Psl 144:4 Çovjek je kao dah; dani s u njegovi kao sjena, æto prolazi. Prp 3:21 Tko zna, je li se œivotni dah çovjeka uspinje gore, je li œivotni dah œivotinje ide dolje u zemlju? Prp 3:21 Tko zna, je li se œivotni dah çovjeka uspinje gore, je li œivotni dah œivotinje ide dolje u zemlju? Iza 2:22 Zato se proåite ljudi, kojima kroz nos ide dah œivotni! Kako ih treba malo cijeniti! Iza30:33Jerjeodavnapodignutoognjiæte; i za kralja je pripravljeno. Duboko i æiroko naslagana su drva s ognjem mnogim. Dah Gospodnji kao potok sumporni upalit øe ga. Iza 40:7 Trava se osuæi, cvijet uvene, kad dah Gospodnji dune na njih. Jest, trava je narod. Iza 40:24 Jedva su posaåeni, jedva su posijani, jedva im se stablo ukorijenilo u zemlji, tada ih pogodi dah njegov: oni posahnu, i vihor ih raznese kao pljevu. Iza 42:5 Ovako govori Bog, Gospod, koji je stvorio i rasprostro nebo, koji je rasprostro zemlju s njezinim rastlinama, koji je dao dahnarodunanjoj,duhonima,ætohodepo njoj: Iza 59:19 Tada øe se na zapadu bojati imena Gospodnjega i na istoku slave njegove, jer øe kao plaha rijeka doøi on, kojega øe goniti dah Gospodnji. Eze 7:15 Vani bjesni maç, unutra kuga i glad. Tko je na polju, past øe od maça, tko u gradu, toga øe uniætiti glad i dah kuge. Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, ko DAHNU Iva20:22Kadjebioovorekao,dahnuunjih i reçe: “Primite Duha Svetoga! DAHOM 2 Job 15:30 Noøi neøe umaknuti, œega øe osuæiti grane njegove, dahom usta svojih nestat øe. Iza 11:4 Ne, u pravednosti sudi on malenima, po pravici prosuåuje siromahe u zemlji. Udara silnike ætapom usta svojih. Dahom usana svojih umori bezboœnika. DAHU Prp 11:5 Kako ne znaæ, koji je put œivotnom dahu, i kako postaju kosti u krilu trudne œene, isto tako malo znaæ upravljanje Boœje, koji sve tvori. DALE 1 Mat 6:2 Kad dale dajeæ milostinju, ne trubi pred sobom, kao æto çine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih slave ljudi. Zaista, kaœem vam: Oni veø imaju plaøu svoju. DALEKA 2Sa 7:19 I nije ti to joæ bilo dosta, svemoguøi Gospode! Ti si dapaçe kuøi sluge svojega dao obeøanje za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim çovjekom, svemoguøi Gospode! DALEKE 5 P.Zk 28:49 Gospod se iz daleke daljine, s kraja svijeta, dovesti protiv tebe narod, koji leti kao orao, narod, kojemu jezika ne razumijeæ. M.Iz 25:25 Hladna voda œednoj duæi, to je dobra vijest iz daleke zemlje. Iza 13:5 Dolaze iz daleke zemlje, s kraja neba: Gospod i oruåa srdœbe njegove, da pohara svu zemlju. Iza 46:11 Pozvao sam s istoka pticu grabljivicu, iz daleke zemlje çovjeka svoje odluke. Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako uçinim. Jer 6:20 æto øe mi joæ tamjan iz Sabe, mirisni cimet iz daleke zemlje? Œrtve vaæe paljenice nijesu mi viæe i ugodne, œrtve vaæe zaklanice ne do padaju mi se.” DALEKU 2 Iza 33:17 Kralja u sjaju njegovu gle dat øeæ, vidjet øeæ zemlju daleku. Luk 15:13 Nekoliko dana kasnije, pokupi mlaåi sin sve i ode u daleku zemlju. Ondje prosu imanje svoje œiveøi raspuæteno. DALJE 30 Pst 18:5 A ja øu vam iznijeti neæto za pojesti, da se okrijepite. Tada moœete poøi dalje. Pa zato ste i proæli pokraj sluge svojega.” I oni rekoæe: “Uçini, kako si rekao!” Pst 22:8 Abraham odgovori: “Bog øe veø pribaviti janje za œrtvu paljenicu, sine!” Tako su iæla obojica zajedno dalje. Pst 40:19 Danas za tri dana faraon øe uzdignuti glavu tvoju – ali dalje od tebe, jer øe te objesiti na vjeæala, a ptice øe jesti s tebe meso tvoje.” Rut 1:16 A Ruta odgovori: “Ne sili me tako, dateostavimidateneslijedimdalje!Kamo ti ideæ, tamo idem i ja, i gdje ti ostaneæ, ondje ostajem i ja. Tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog. 1Sa 17:10 Filistejin rugao se je dalje: “Danas sam osramotio vojsku Izraelovu. Dajte mi çovjeka, da se bijemo!”: Job 18:2 Kad øete svræiti to brbljanje.

68
Opameti se, pa øemo onda govoriti dalje. Job 38:11 I rekoh: dovle dolaziæ, ne dalje; ovdje se lomi prkos tvojim valovima! Psl 78:5 Zakon postavi u Jakovu; u Izraelu izdade naputak, za koji zapovjedi ocima naæim, da ga predadu dalje djeci svojoj, Psl 82:5 Ali oni ne gledaju na to, ne uviåaju to, tumaraju dalje po tami: drmaju se svi temelji zemlje. Psl 84:7 Od zaselka putuju dalje do zaselka, dok se ne pojave pred Bogom na Sionu. M.Iz 17:9 Tko pokriva prijestupe, traœi ljubav; tko ih dalje pripovijeda, razdvaja pouzdane prijatelje. M.Iz 22:3 Pametan çovjek vidi zlo unaprijed i skrije se; ludi idu dalje i imaju ætetu. Tuœ 4:15 Vikali su im: “Natrag, neçist, natrag, natrag! Ne dodijevajte ga se!” Kad bi bjeœali i skitali se, tada bi se govorilo meåu neznaboæcima: “Ne smiju dalje boraviti.” Jon 2:5. Pomislio sam: ‘Odbaçen sam ispred oçiju tvojih. Kako mogu dalje joæ gledati sveti hram tvoj?’ Mat 10:11 Kad doåete u koji grad ili u koje selo, ispitajte, tko je u njemu dostojan! Ostanite ondje, dok ne poåete dalje! Mat26:39Iotidemalodalje,padeniçicena svoje lice, i pomoli se: “Oçe moj, ako je moguøe, neka me mimoiåe çaæa ova! Ali ne kako ja hoøu, nego kako ti hoøeæ.” Mar 10:17 Kad poåe dalje svojim putem, pritrça mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga: “Uçitelju dobri, æto moram çiniti, da postignem œivot vjeçni?” Mar 12:38 Dalje im reçe u pouci svojoj: “Çuvajte se knjiœevnika! Oni rado idu u dugaçkim haljinama, hoøe, da ih se pozdravlja na javnim mjestima Luk 12:4 Kaœem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih, koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu niæta uçiniti. Luk 16:1 Dalje reçe uçenicima svojim: “Bio je jedan çovjek bogat, koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optuœen kod njega, da mu prosipa imanje. Luk 22:35 Dalje im reçe: “Kad vas poslah bez kese za novac, bez torbe, bez obuøe, je li vam æto uzmanjkalo?” “Nije”, odgovoriæe oni. Iva 1:25 Zapitaæe ga dalje, govoreøi“Zaæto dakle krstiæ, kad ti nijesi Krist, ni Ilija, ni prorok?” Iva 1:32 Dalje je svjedoçio Ivan, govoreøi“Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim. Iva 8:12 Isus im dalje reçe: “Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, nego øe imati svjetlost œivota.” Dje 6:3 Naåite dalje, braøo, meåu sobom sedam poætenih ljudi, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih øemo postaviti nad ovim poslom. Dje7:43ÆatorMolohovnosilistesasobom i zvijezdu boga Remfana, slike, æto ih naçiniste, da im se klanjate. Zato øu vas prognati dalje od Babilona. 1Ko 1:16 A krstio sam i Stefaninu kuøu; dalje ne znam, jesam li koga drugoga krstio. 2Ti 2:19 A çvrsto stoji temelj Boœji imajuøi ovaj peçat: “Pozna Gospodin svoje”, i dalje: “Neka odstupi od nepravde svaki, koji zaziva ime Gospodnje!” Heb 10:13 Çekajuøi dalje, “dok se poloœe neprijatelji njegovi za podnoœje nogama njegovim.” 3Iv 1:6 Oni posvjedoçiæe tvoju ljubav pred crkvom, i dobro øeæ uçiniti, ako ih dalje opremaæ, kako je dostojno Boga. DALJINE 2 P.Zk 28:49 Gospod se iz daleke daljine, s kraja svijeta, dovesti protiv tebe narod, koji leti kao orao, narod, kojemu jezika ne razumijeæ. Iza 49:1 “Posluæajte me, vi zemlje na moru! Pazite, vi narodi daljine: Gospod me je pozvao od krila materina, imenovao me je od krila materina. DALJINI 3 Izl 20:18 Kad vidje sav narod gromove, munje, glas trube i goru gdje se dimi, prepade se narod i zadrhta i ostade stojeøi u daljini. M.Iz 27:10 Ne ostavljaj prijatelja svojega i prijatelja oca svojega i ne idi u kuøu brata svojega u dan nesreøe tvoje; jer bolji je susjed u blizini nego brat u daljini. Jer 23:23 Jesam li ja Bog, koji samo vidi u blizini”,govoriGospod,“aneiBogudaljini? DALJINU Eze 11:16 Zato reci: Ovako veli svemoguøi Gospod: ‘Jest, ja sam ih odveo u daljinu meåu neznaboœaçke narode i razasuo ih u zemlje i u zemljama, u koje su doæli, postao sam im samo malo predmet svetoga ætovanja.’ DALJNE 1 Dje 2:39 Jer je za vas obeøanje i za djecu vaæu i za sve daljne, koje øe god dozvati Gospodin Bog naæ.” DALJNU Mat 13:33 Joæ im iznese daljnu prispodobu: “Kraljevstvo je nebesko kao kvasac, æto ga uze œena i pomijeæa u tri mjere braæna dok sve ne ukisa.” DALMACIJU 2Ti 4:10 Jer me Dema ostavi iz ljubavi k sadaænjemu svijetu i otide u Solun, Crescent u Galaciju, Tito u Dalmaciju. Luka je sam kod mene. DAMASK 1 Zah 9:9 Presuda. Rijeç Gospodnja doåe na zemlju Hadrak i spusti se na Damask. Jer Gospod ima oko na ljude, na sva plemena Izraelova, DAMASKA Amo 1:3 Ovako veli Gospod: “Za tri opaçine Damaska, za çetiri neøu mu oprostiti: Jer su vrhli Gilead gvozdenom branom, DAMASKU 2Kr 5:12 Nijesu li Abana i Parpar, rijeke u Damasku, bolje od svih voda u Izraelu? Ne bih li postao i çist, kad bih se okupao u njima?” I on se okrenu i otide pun gnjeva odatle. DAMO 2So 3:9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za uzor, da nas nasljedujete. Heb 6:1 Zato da, ostavimo poçela Kristove nauke, i da se damo na savræenstvo; da ne postavljamo opet temelja odvraøanjem od mrtvih djela, i vjerom u Boga; DAN 306 Pst 1:5 Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noø, postade veçer, i postade jutro —  prvi dan. Pst 1:5 Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noø, postade veçer, i postade jutro —  prvi dan. Pst 1:8 Svod nazva Bog nebo. I postade veçer, i postade jutro — drugi dan. Pst 1:14 Tada reçe Bog: “Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noøi, kao znakovi neka ona sluœe i pokazuju vremena, dane i godine. Pst 2:2 Sedmi dan bio je dovræio Bog djelo svoje, æto ga stvori. On poçinu sedmi dan od svega djela svojega, æto ga je bio stvorio. Pst 2:2 Sedmi dan bio je dovræio Bog djelo svoje, æto ga stvori. On poçinu sedmi dan od svega djela svojega, æto ga je bio stvorio. Pst 7:11 U godini æeststotoj œivota Noina, sedamnaesti dan drugoga mjeseca, taj dan prodrijeæe svi izvori velikog bezdana, i otvoriæe se ustave nebeske. Pst 7:11 U godini æeststotoj œivota Noina, sedamnaesti dan drugoga mjeseca, taj dan prodrijeæe svi izvori velikog bezdana, i otvoriæe se ustave nebeske. Izl 12:15 Sedam dana jedite kruh nekvasan! Odmah prvi dan uklonite kvasac iz kuøa svojih; jer svaki, koji bude æto kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit øe istrijebljen iz Izraela. Izl 12:17 Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh çete vaæe iz zemlje egipatske. Zato drœite taj dan kao vjeçnu ustanovu kroz sve naraætaje! Izl 12:17 Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh çete vaæe iz zemlje egipatske. Zato drœite taj dan kao vjeçnu ustanovu kroz sve naraætaje! Izl16:4TadareçeGospodMojsiju:“Dobro, uçinit øu, da vam daœdi kruh s neba. Narod neka onda izlazi van i sebi skupi koliko mu treba na dan. Hoøu da ga time stavim na kuænju,daliøeseravnatipozakonumojem ili neøe. Izl 16:5 A kad budu æesti dan pripravili, æto su donijeli, bit øe dvaput toliko, koliko bi nakupili svaki dan.” Izl 16:5 A kad budu æesti dan pripravili, æto su donijeli, bit øe dvaput toliko, koliko bi nakupili svaki dan.” Izl 20:10 Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u çast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smijeæ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili køi tvoja, ni sluga tvoj ni sluækinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih. Izl 20:10 Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u çast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smijeæ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili køi tvoja, ni sluga tvoj ni sluækinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih. Izl 20:11 Jer u æest dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i sve, æto je u njima, ali sedmi dan otpoçinu on. Zato je Gospod blagoslovio i posvetio subotni dan. Izl 20:11 Jer u æest dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i sve, æto je u njima, ali sedmi dan otpoçinu on. Zato je Gospod blagoslovio i posvetio subotni dan. Izl 24:16 I slava Gospodnja spusti se na goru Sinaj, i æest dana pokrivao ju je oblak. Sedmi dan viknu on Mojsija iz oblaka. Izl 29:36 Œrtvuj svaki dan junca kao œrtvu pomirenja za grijeh. Oçisti œrtvenik od grijeha çineøi na njemu obrede oçiæøenja, i pomaœi ga, da ga posvetiæ. Izl 31:15 Æest dana smije se raditi, a sedmi

69
je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrøu. Izl 31:15 Æest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrøu. L.Zk 16:30 Jer u taj dan pribavlja se za vas pomirenje, da budete oçiæøeni; od svih grijeha svojih imate biti oçiæøeni pred Gospodom. L.Zk 23:28 Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja, koji vam ima pribaviti pomirenje pred Gospodom, Bogom vaæim. L.Zk 23:28 Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja, koji vam ima pribaviti pomirenje pred Gospodom, Bogom vaæim. Brj 29:12 I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetiæta odrœati sveçani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla teœaçkoga, nego imate u çast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana. P.Zk 21:23 Neka ne ostane truplo njegovo preko noøi na drvetu! Isti joæ dan moraæ ga pokopati, jer je proklet od Boga tko je objeæen. Ne oskvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj, daje ga baætinu! P.Zk 32:35 Moja je osveta i plaøa, u vrijeme, kad im popuzne noga; jer je blizu dan propasti njihove, ide brzo, æto øe ih zadesiti. Joæ 1:8 Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmiæljaj o njoj dan i noø, da briœno drœiæ sve, æto je u njoj napisano; jer tada øeæ imati sreøu i uspjeh u svim preduzeøima svojim. Joæ10:13Istadesunce,iustavisemjesec, dok se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne stoji li to u knjizi junaka? Tako stade sunce nasred neba i skoro cio dan nije htjelo da zaåe. Suc 14:18 Tada rekoæe ljudi grada sedmi dan, prije nego zaåe sunce: “Æto je slaåe od meda i æto je jaçe od lava?” On im odgovori: “Da nijeste orali na mojoj junici, ne biste nikada pogodili moje zagonetke.” 1Ljt 16:23 Pjevajte tako Gospodu, sve zemlje!Izdanudannavjeæøujetespasenje njegovo! 1Ljt 16:23 Pjevajte tako Gospodu, sve zemlje!Izdanudannavjeæøujetespasenje njegovo! Job21:30Zadannevoljeostajenekaœnjen zlikovac, a na dan gnjeva odvede se. Job21:30Zadannevoljeostajenekaœnjen zlikovac, a na dan gnjeva odvede se. Job 38:23 Koju sam priçuvao za vrijeme nevolje, za dan boja i rata? Psl 1:2 Nego ima radost svoju u Zakonu Gospodnjem i o Zakonu njegovu razmiælja dan i noø! Psl 19:2 Dan na dan æapøe on tu vijest, noø na noø donosi on taj glas. Psl 19:2 Dan na dan æapøe on tu vijest, noø na noø donosi on taj glas. Psl 27:5 Jer u dan nevolje krije me Bog u potkrovlju svojem, zaklanja me u skroviætu æatora svojega, diœe me visoko gore na hridinu. Psl32:3Kadsamæutio,klonuæekostimoje; jecao sam cijeli dan. Psl 32:4 Jer dan i noø leœala je teæko na meni ruka tvoja: kao na ljetnoj œegi otvrdnu sok œivota mojega. Psl 37:13 Ali mu se Svemoguøi smije, jer vidi, da se veø primiçe dan njegov. Psl 42:3 Suze moje postadoæe mi jelo danju i noøu, kad me se svaki dan pita: “Gdje je Bog tvoj?” Psl 51:4 Tebi, tebi samo sagrijeæih, æto je pred tobom bilo zlo, to uçinih, tako da se ti pokazujeæ prave dan u presudi svojoj, çist stojiæ u sudu svojem. Psl 56:5 Svaki dan preokreøu rijeçi moje; sve misli njihove idu na zlo protiv mene. Psl71:15Ustaøemojanavjeæøivatipravdu tvoju, svaki dan spasenje tvoje; jer u tom ja ne znam mjere. Psl 73:14 Zato me svaki dan pogaåalo zlo, svako se jutro iznova podizala bol moja. Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuøe gdje drugdje; na pragu u kuøi Boga mojega stajati draœe mi je, nego biti gost u æatorima bezboœnika. Psl 88:9 Oçi se moje gase od bijede; dan la danvapijemktebi,Gospode,ktebipruœam ruke svoje: Psl 88:9 Oçi se moje gase od bijede; dan la danvapijemktebi,Gospode,ktebipruœam ruke svoje: Psl 90:4 Jest, u tvojim je oçima tisuøa godina kao dan juçeraænji, æto je proæao, kao straœa noøna. Psl 102:2 Ne skrivaj lica svojega preda mnom! Prigni uho svoje k meni u nevolji; usliæi me brzo u dan, kad te zazovem! Psl 118:24 Ovo je dan, æto ga uçini Gospod; radujmo se i veselimo se na njemu! Psl 119:164 Sedam puta na dan hvalim te za pravedni zakon tvoj. Psl 139:12 I tmina ne bi la za te tamna, noø bi bila svijetla kao dan, tmina kao svjetlo. Psl 146:4 Izaåe li iz njega duh njegov, to se on vraøa u zemlju; u isti dan rastope se osnove njegove. M.Iz6:34Jerjeljubomorœestokumuœa:on ne zna za milost na dan osvete; M.Iz 8:30 Tada sam stajala, miljenica njegova, na strani njegovoj; bila sam iz dan u dan puna zanosa, puna radosti pred njim svagda, M.Iz 8:30 Tada sam stajala, miljenica njegova, na strani njegovoj; bila sam iz dan u dan puna zanosa, puna radosti pred njim svagda, M.Iz 8:34 Blagoslovljen je onaj, koji me sluæa, koji straœi na vratima mojim svaki dan, koji çuva dovratnike moje! M.Iz 11:4 Bogatstvo ne koristi niæta u dan srdœbe, a pravednost izbavlja od smrti M.Iz 21:31 Konj se oprema za dan boja; ali pobjeda dolazi od Gospoda. M.Iz 27:10 Ne ostavljaj prijatelja svojega i prijatelja oca svojega i ne idi u kuøu brata svojega u dan nesreøe tvoje; jer bolji je susjed u blizini nego brat u daljini. Prp 7:1 Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti viæe je vrijedan, nego dan roåenja. Prp 7:1 Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti viæe je vrijedan, nego dan roåenja. PNP 2:17 Dok dan zahladi i sjene uteku, doåi, dragi moj, kao srna ili kao jelençe na gorama mirisnim! Iza 2:11 Prignut øe se uznositost ljudi, poniætit øe se oholost muœeva. Samo je Gospod uzviæen u onaj dan. Iza 4:4 U onaj øe dan sedam œena prionuti za jednoga muœa i ovako øe govoriti: “Same øemo se hraniti i odijevati, samo daj da nosimo tvoje ime, skini s nas sramotu!” Iza 4:2 U onaj øe dan biti mladica Gospodnja na ures i çast, i plod zemlje na ponos i slavu onima, koji su bili spaæeni iz Izraela. Iza 9:4 Jer lomiæ teret jarma njegova, ætapove leåa njegovih, palicu goniça njegova kao nekoø u dan Midjana. Iza 9:14 Zato odsijeçe Gospod obadvoje Izraelu, glavu i rep, granu palmovu i situ u jedan dan. Iza10:3Ætoøeteçinitiudanpohoåenjaizla vremena, æto dolazi izdaleka? Kojemu øete pribjeøi za Pomoø? I gdje øete ostaviti bogatstvo svoje? Iza 11:10 U onaj dan izdanak iz korijena Jesejeva stoji kao zastava naroda: neznaboæci ga potraœuju, i poçivaliæte njegovo bit øe slavno. Iza 12:4 U onaj dan reøi øete: “Pjevajte hvalu Gospodu! Zazivajte Ime njegovo! Navjeæøujte narodima djela njegova! Javljajte, da je uzviæeno Ime njegovo. Iza 13:13 Zato puætam da se nebo potrese. Zemlja se pokreøe sa svoga mjesta od jarosti Gospoda nad vojskama u dan, kad se raspali gnjev njegov. Iza 19:18 U onaj øe dan biti pet gradova u zemlji Egiptu, koji govore jezik Kanaana i sluœe Gospodu nad vojskama. Jedan se od njih zove sunçani grad, Iza 19:19 U onaj øe dan biti œrtvenik Gospodnji usred zemlje Egipta i spomenstup Gospodnji na meåi njezinoj. Iza 20:6 Stanovnici ovoga primorja reøi øe u onaj dan: ‘Gle, tako se dogodi onima, u koje se uzdasmo, da se spasimo od kralja asirskoga, kako da tu izmaknemo?’” Iza 25:9 Reøi øe se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naæ, u kojega se ufamo, da øe nas spasiti; ovo je Gospodu kojega se ufamo! Veselimo se i radujmo se zbog pomoøi njegove!” Iza 27:12 I dogodit øe se u onaj dan, da Gospod ovija klasje, klasje od Eufrata do na potok egipatski, i tada øe se vas pobrati, djeco Izraelova, jednog po jednog. Iza 29:18 U onaj øe dan gluhi çuti rijeçi pismene, oçi slijepih vidjet øe iz tame i mraka. Iza 30:26 Tada øe svjetlost mjeseçeva biti kao svjetlost sunçana, a svjetlost øe sunçana biti sedam puta veøa, kao svjetlost od sedam dana, u dan, kad Gospod zavije ranu narodu svojemu i iscijeli modrice, æto ih je zadao. Iza 38:12 Stan se moj raspada, odnosi se od mene kao æator pastirski; kao tkalac savio sam œivot svoj: on me odsijeca od osnutka, prije nego joæ dan bude noø, çiniæ mi kraj. Iza 49:8 Ovako veli Gospod: “U Vrijeme milosti usliæio sam te, pomogao sam ti u danspasenja.Çuvaosamte,uçiniosamte posrednikom zavjeta za narod, da podigneæ zemlju, da razdijeliæ opustjelu baætinsku zemlju, Iza 58:2 Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati putove moje. Kao narod, koji çini pravednost i ne odmiçe se od pravde Boga svojega, tako oni traœe od mene sudove pravedne, navaljuju na objavljenje Boœje. Iza 58:2 Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati putove moje. Kao narod, koji çini pravednost i ne odmiçe se od pravde Boga svojega, tako oni traœe od mene sudove pravedne, navaljuju na objavljenje Boœje. Iza 58:3 Zaæto postimo, a ti to ne vidiæ,

70
trapimo se, a ti na to ne paziæ? Eto, u dan, kad postite, idete za poslovima svojim i radite sav rad svoj. Iza58:5Zarjetopost,kojimijepovolji,dan, kada se trapi çovjek? Da objesi glavu svoju kao sita i da stere poda se vreøu i pepeo? Zar øeæ to zvati postom i danom ugodnim Gospodu? Iza 58:13 Ako nogu svoju u subotu ustaviæ, tako da na sveti dan moj ne obavljaæ svojih poslova i subotu prozoveæ milinom, a sveti dan Gospodnji poætovanja dostojnim i stim ga slaviæ, da na njemu ne çiniæ svojih putova i ne obavljaæ svojih poslova i ne gov Iza 58:13 Ako nogu svoju u subotu ustaviæ, tako da na sveti dan moj ne obavljaæ svojih poslova i subotu prozoveæ milinom, a sveti dan Gospodnji poætovanja dostojnim i stim ga slaviæ, da na njemu ne çiniæ svojih putova i ne obavljaæ svojih poslova i ne gov Iza 61:2 Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga naæega, da utjeæim sve œalosne, Iza 62:6 “Na zidovima tvojim, Jerusaleme, namjestio sam straœare; çitav dan i svu noø neøe oni uæutjeti ni za tren.” Vi, koji imate spominjati Gospoda, ne æutite! Iza 66:8 Tko je çuo tako æto? Tko je vidio tako æto? Moœe li zemlja u jedan dan doøi nasvijet?Moœelisenarodroditiujedanput, a ipak øe Sion leœati u bolovima i zajedno raåati djecu. Jer 14:17 Ovako øeæ im reøi: ‘Oçi moje liju suze dan i noø i ne dolaze nikada do poçinka, jer strahovit udarac pogodi djevojku, køer, narod moj, posve neizljeçiv udarac! Jer 16:19 “Gospode, snago moja, grade moj, utoçiæte moje u dan nevolje! Narodi dolaze k tebi s krajeva zemlje i govore: ‘Oci nasi imali su za samo laœne idole, niætave, nekorisne bogove. Tuœ 2:7 Pogrdi Gospod œrtvenik svoj, zamrzi na svetiæte svoje. Pusti da padnu u ruke neprijatelju zidovi dvorova njegovih. Stade ih vika u kuøi Gospodnjoj kao u dan blagdana. Tuœ 2:22 Sazvao si kao na blagdan odasvud one, koji me straæe. U dan gnjeva Gospodnjega nije bio nitko, koji bi utekao i umaknuo. Koje othranih i briœno odgojih, njih mi neprijatelj moj pobi. Tuœ 3:14 Postao sam podsmijeh svemu narodu svojemu, ruglo njihovo svaki dan. Eze 1:1 U tridesetoj godini, u çetvrtom mjesecu, peti dan toga mjeseca, kad sam boravio meåu zarobljenicima na rijeci Kebaru, otvori se nebo i vidjeh viåenja boœanska. Eze 7:19 Srebro svoje bacaju na ulicu, i zlato im je njihovo kao neçist. Njihovo srebro i zlato ne moœe ih spasiti u dan gnjeva Gospodnjega. Stim ne mogu utiæati gladi svoje niti napuniti nutrine svoje; jer ih je to zavodilo na grijeh. Eze 28:13 Boravio si u Edenu, vrtu Boœjemu.Svedragokamenjebilojeodijelo tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Naçinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio. Eze 29:21 Na ovaj øu dan dati kuøi Izraelovoj novu snagu i tebi øu otvoriti usta meåu njima. Tada øe oni spoznati, da sam ja Gospod.” Dan 1:8 Daniel je bio çvrsto odluçio, da se ne skvrni hranom kraljevom ni vinom, æto ga je on pio. Zato zamoli predstojnika nad dvoranima, da se ne mora skvrniti. Dan 1:14 On ih posluæa u tom i pokuæa s njima za deset dana. Dan 2:19 Tada je bila Danielu objavljena tajna u noønom viåenju. I Daniel je blagoslovio Boga nebeskoga. Dan 2:20 Daniel se je molio: “Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje odvijeka dovijeka, jer je njegova mudrost i moø. Dan 2:23 Zahvaljujem ti Boœe otaca mojih! Slavim te; jer si mi dao mudrost i snagu, Ti si mi sada i objavio, za æto smo te molili, jer si nam objavio san kraljev.” Dan 2:33 Stegna od gvoœåa, noge æto od gvoœåa æto od gline. Dan 2:35 Tada se satre odjedanput gvoœåe, glina, mjed, srebro i zlato i raspræa se kao pljeva na gumnu u ljeto. Odnese ih vjetar.Neostaviæenitragodnjih.Akamen, koji je bio razmrskao lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju. Dan 2:39 Nakon tebe nastat øe drugo kraljevstvo, manje od tvojega, zatim treøe kraljevstvo od mjedi, æto øe se prostirati po svoj zemlji. Dan 2:44 U vrijeme onih kraljeva Bog øe nebeskipodignutikraljevstvo,kojeseneøe raspasti dovijeka. Njegova vlast neøe prijeøi na drugi narod. Ono øe satrti i uniætiti sva ona kraljevstva, a samo øe stajati dovijeka. Dan 3:1 Kralj Nebukadnezar dade naçiniti zlatan lik, kojemu je visina bila æezdeset lakata, a æirina æest lakata; i namjesti ga u ravnici Duri u pokrajini babilonskoj. Dan 3:6 Tko se ne baci niçice i ne pokloni se, bit øe smjesta baçen u peø ognjenu uœarenu.” Dan 3:17 Jer evo, Bog naæ, kojega poætujemo, ima moø da nas izbavi iz peøi ognjene uœarene. On øe as, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! Dan 3:25 On odgovori: “A ja vidim çetiri çovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im niæta, a çetvrti izgleda kao anåeo.” Dan 4:3 Kako su veliki znaci njegovi! Kako su silna çudesa njegova! Kraljevstvo je njegovo kraljevstvo vjeçno. Vlast njegova traje kroz sve naraætaje. Dan 4:17 Na zakljuçku nebeskih straœara osniva se ova zapovijed. Po œelji svetaca izlazi ova odredba, da upoznaju œivi, da Sveviænji ima vlast nad ljudskim kraljevstvom. On ga daje, kojemu ga hoøe dati. On moœe i najniœega postaviti za njegova vladaoca. Dan 4:19 Tada Daniel, nazvan i Belteæazar,ostaæuteøijedanpunças.Misli su ga njegove uznemirivale. Ali ga kralj ohrabri: “Belteæazare, ne uznemiruj se tim snom i njegovim znaçenjem!” Belteæazar odgovori: “Gospodaru moj, san neka bude tvojim mrzitelji Dan 4:26 Zapovijed, da se ostavi podanak drveta, znaçi: kraljevstvo øe tvoje opet zapasti tebi, çim spoznaæ, da nebo ima vlast. Dan 4:34 “Poslije stanovitog vremena ja, Nebukadnezar, podigao sam oçi svoje k nebu,irazummojopetmisejevratio.Tada sam zahvalio Sveviænjemu i hvalio sam i slavio njega, koji œivi u vijeke, çija je vlast vjeçna i çije je kraljevstvo kroz sve naraæ Dan 4:37 Zato ja, Nebukadnezar, hvalim, blagoslivam i slavim kralja nebeskoga; jer su sva djela njegova istinita; upravljanje je njegovo pravedno. On moœe poniziti one, koji hode u oholosti.” Dan 5:5 U taj su se ças pojavili prsti çovjeçje ruke i pisali su prema svijeønjaku po okreøenom zidu kraljevske palaçe. Kada je kralj opazio ruku, æto je pisala, Dan5:12Jervisokduh,mudrostirazumza tumaçenje snova, za otkrivanje tajna i za razjaænjivanje zagonetaka naæli su u Daniela, kojemu je kralj dao ime Belteæazar. Neka dozovu Daniela! On øe reøi æto znaçi.” Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, ko Dan 5:27 Tekel: ‘Izmjeren’ si bio na mjerila i naåen si prelagan. Dan 6:10 Kad je Daniel çuo, da je pismo potpisano, otide u svoju kuøu, gdje je u svojoj gornjoj sobi imao otvore prozora naprema Jerusalemu. Tri puta na dan padao je na koljena svoja, obavljao je molitvusvojuislavioBogasvojega,kaoæto je bio çinio i Dan 6:10 Kad je Daniel çuo, da je pismo potpisano, otide u svoju kuøu, gdje je u svojoj gornjoj sobi imao otvore prozora naprema Jerusalemu. Tri puta na dan padao je na koljena svoja, obavljao je molitvusvojuislavioBogasvojega,kaoæto je bio çinio i Dan 6:16 Tada dade kralj zapovijed. I dovedoæe Daniela i baciæe ga u jamu lavovsku. Kralj reçe joæ Danielu: “Bog tvoj, kojemu tako postojano sluœiæ, neka te izbavi!” Dan 6:22 Bog moj poslao je anåela svojega. On je zatvorio çeljust lavovima. Oni mi nijesu niæta naudili, jer sam bio naåen pred njim neduœan. I protiv tebe, kralju, nijesam uçinio nikakve nepravde.” Dan 6:26 Ovim izlazi od mene zapovijed, da se u svem podruçju vlasti moje ima svaki bojati i straæiti Boga Danielova, jer je on Bog œivi, koji ostaje dovijeka. Kraljevstvo se njegovo ne ukida nikada, i vlast njegova nema kraja. Dan 7:8 Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog meåu onima, i tri se prva roga iæçupaæe od njega. Na ovome rogu bile su oçi, æto su izgledale kao oçi çovjeçje, i usta, æto su govorila drske govore. Dan 7:9 Dok sam joæ gledao, bili su postavljena prijestolja, i jedan atarovijeçan zauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelo kao snijeg. Kosa mu na glavi kao çista vuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni, toçkovi mu kao oganj razgoren. Dan 7:21 I bio sam vidio, kako je taj rog vojevao sa svecima i nadvlaåivao ih, Dan 7:24 Deset rogova znaçi deset kraljeva, koji øe nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doøi øe drugi, koji øe se razlikovati od prijaænjih, i sruæit øe tri kralja. Dan7:25Onøegovoritidrskegovoreprotiv Sveviænjega i gledat øe da utamani svece Sveviænjega i pomiæljat øe na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni øe biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena.

71
Dan 7:27 Onda øe se kraljevstvo, vlast i moø nad kraljevstvima pod svim nebom dati narodu svetaca Sveviænjega. Kraljevstvo øe njegovo trajati vjeçno, i sve øe vlasti njemu sluœiti i podloœni mu biti. Dan 8:3 Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke, i imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veøi od drugoga. Veøi je bio narastao poslije. Dan 8:5 Dok sam joæ gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snaœan rog iznad oçiju. Dan 8:11 Sve do kneza vojske nebeske on se je podigao. Uzeo mu je svagdanju œrtvu i oskvrnio mjesto svetiæta njegova, Dan 8:25 Lukavstvom njegovim napredovat øe mu prijevarni pothvat njegov. Bit øe ohol i mnoge øe iznenada upropastiti. Ali çim se digne na kneza nad knezovima,bitøesatrvenbezrukeljudske. Dan 9:4 Molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao: “Gospode, Boœe veliki i straæni! Ti drœiæ zavjet milosti onima, koji te ljube i drœe zapovijedi tvoje. Dan 9:9 Ali je u Gospoda, Boga naæega, milosråe i oproætenje za to, æto smo se odmetnuli od njega; Dan 9:11 Sav je Izrael prestupao zakon tvoj, otpadao je, a da nije sluæao glasa tvojega. Prokletstvo i kletva, kako stoje napisani u zakonu Mojsija, sluge Boœjega, izlili su se na nas, jer smo mu sagrijeæili. Dan9:17Asadposluæaj,Boœenaæ,molitvu i vapaj sluge svojega! Obasjaj licem svojim opustjelo svetiæte svoje zbog Gospoda! Dan 9:19 Gospode, usliæi; Gospode, oprosti!Gospode,posluæajiuçinineçaseøi zbog samoga sebe, Boœe; jer se ime tvoje priziva nad ovim gladom i nad narodom tvojim!’ Dan 9:23 Kad si se poçeo moliti, izaåe rijeç Boœja. Dolazim, da ti to navijestim; jer si ljubimac Boœji. Zato pripazi na rijeç, tada øeæ razumjeti viåenje! Dan 9:24 Sedamdeset je godiænjih sedmica odreåeno nad tvojim narodom i nad tvojim svetim gradom, da se kraj uçini bezakonju, da se oduzmu grijehi, da se okaje opaçina, da se dovede vjeçna pravda, da se ispuni viåenje i proroçanstvo i da se pomaœe Sveti na Dan9:25Znajdakleirazumij:Odvremena, kad izaåe rijeç, da se Jerusalem opet sazida,dokustanepomazanik,knez,proøi øe sedam godiænjih sedmica i æezdeset i dvije godiænje sedmice, i opet øe se sazidati s ulicama i prokopima u teæko vrijeme. Dan 9:27 S mnogima øe za jedne godiænje sedmice sklopiti tvrd zavjet i u polovini godiænje sedmice prestat øe œrtva zaklanica i prinos. Na mjestu njihovu zavladat øe grozota pustoæi i trajat øe do svræetka. Tada øe se izliti odreåeno na opustoæitelja.” Dan 10:3 Jela teçna nijesam jeo. Meso i vino nijesu ulazila u moja usta, i nijesam se mazao, dok ne proåoæe tri sedmice. Dan 10:7 Ja, Daniel, jedini imao sam ovu prikazu. Pratioci moji nijesu vidjeli prikaze. Ali ih je spopao takav strah, te su pobjegli, da se skriju. Dan 10:12 Tada mi reçe: ‘Ne boj se Daniele, jer odmah prvoga dana kad si se trudio, da dobijeæ pouku, i kad si se ponizio pred Bogom svojim bile su usliæene molbe tvoje. Ja dolazim na molitvu tvoju. Dan 10:21 Ali øu ti prije izreøi, æto je napisano u knjizi istine. Nitko ne stoji s menom protiv onih osim vaæega kneza anåela Mihaela. Dan 11:17 Tada naumi da sve njegovo kraljevstvo dobije u svoju vlast. Sklapa s njim ugovor i daje mu køer za œenu u zloj namjeri. Ali se osnova neøe obistiniti i neøe mu uspjeti. Dan 11:31 Vojska, koju je poslao, nastupit øe, oskvrnit øe svetiæte i tvråavu, prestat øe prinositi œrtvu svagdanju i postaviti sramotnu gnusobu idolsku. Dan 11:32 Rijeçima laskavim privodi k otpadu one, koji su se ogrijeæili o zavjet. Ali mnoætvo onih, koji poznaju Boga svojega, ostat øe tvrdo i çinit øe pravo. Dan 11:33 Razumni u narodu osvijestit øe mnoge, ali øe biti donekle duboko satrti maçemiplamenom,ropstvomigrabeœem. Dan 11:36 l kralj øe çiniti æto hoøe. On øe se oholo podignuti protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko øe govoriti i nekaœnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer øe se izvræiti æto je zakljuçeno. Dan 12:2 Mnogi od onih, koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit øe a se, jedni na œivot vjeçni, drugi na sramotu i prijekor vjeçni. Dan 12:3 Poboœni øe sjati kao sjajno nebo, i oni, koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove. Dan 12:4 A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapeçati ovu knjigu do posljednjega vremena! Mnogi øe je pretraœivati, i spoznaja øe biti velika. Dan 12:6 Jedan upita çovjeka, koji je obuçen u platno stajao nad vodom u rijeci: ‘Kad øe biti kraj ovim çudesnim stvarima?’ Dan 12:8 Çuo san to, ali nijesam razumio. Zato sam upitao ‘’Gospodaru moj, æto znaçi posljednje od ovih stvari?’ Dan 12:10 Mnogi øe se oçistiti, ubijeliti i okuæati. Bezboœnici øe raditi bezboœno. Bezboœnici neøe to razumjeti; ali øe poboœnici to spoznati. Dan 12:11 Od vremena, kad se ukine œrtva svagdanja i postavi gnusoba sramotna, bit øe tisuøa i dvjesta i devedeset dana. Hos 6:2 Iza dva dana on øe nas veø ozdraviti, treøi dan podignut øe nas, i œivjet øemo pred licem njegovim. Joe2:1TrubiteutrubunaSionu!Trubitena uzbununasvetojgorimojoj!Dazadræøusvi stanovnici zemaljski, jer dolazi dan Gospodnji, Jest, on je blizu! –: Joe 2:11 I Gospod drma glasom svojim predvojskomsvojom,jerjevojskanjegova vrlo velika, mnogobrojni su izvræitelji rijeçi njegove. Jest, velik je dan Gospodnji i vrlo straæan, Tko øe ga podnijeti? Joe 2:31 Sunce øe se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego osvane dan Gospodnji, veliki i straæni dan.” Joe 2:31 Sunce øe se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego osvane dan Gospodnji, veliki i straæni dan.” Joe3:14Çetezaçetamaudoliniodluke,jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke. Amo 5:8 On, koji je stvorio zvijezde Vlaæiøe i Ætapce, koji pretvara tamu u jutro i dan i potamni u noø. On, koji doziva vode morske i izlijeva ih na zemlju: “Gospod” je ime njegovo! Amo 5:20 Doista, tama je dan Gospodnji a ne svjetlost, mrak i bez vidjela! Jon 3:4 Jona poçe dakle iøi u grad jedan dan hoda, i propovijedao je: “Joæ çetrdeset dana, i Niniva øe propasti!” Mih 3:6 Zato øe vam biti noø, a da ne gledate viåenja i tame, da ne mognete niæta vraçati. Sunce øe zapasti tim prorocima, dan øe im postati noø. Sef 1:7 Tiho pred Gospodom, Svemoguøim! Jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio œrtvu, posvetio goste svoje. Sef1:14BlizujedanGospodnji,veliki,blizu je i hiti veoma. Çuj, dan Gospodnji, gorki; tada øe vikati junaci. Sef1:14BlizujedanGospodnji,veliki,blizu je i hiti veoma. Çuj, dan Gospodnji, gorki; tada øe vikati junaci. Sef 3:5 Prevladan je u sredini njegovoj Gospod, ne çini nepravde. Svako jutro izvræujesudsvoj.Neizostajekaobijelidan; ali bezboœnik ne zna za stid. Sef 3:16 U onaj øe se dan reøi Jerusalemu: “Sione, ne boj se! Nemoj da ti klonu ruke! Zah 4:10 Jer tko je god prezreo dan malih; poçetaka, vidjet øe pun radosti zavræni kamen u ruci Zerubabelovoj. A ovo sedam svjetionica jesu oçi Gospodnje, koje prelaze svu zemlju.” Zah 11:11 Kada je bio dokinut u onaj dan, tada spoznaæe trgovci ovaca, æto su pazili na me, da se je to dogodilo po naputku Gospodnjem. Zah 12:8 U onaj øe dan Gospod zaætititi stanovnike jerusalemske. Najslabiji meåu njima bit øe u onaj dan kao David i kuøa Davidova kao Bog, kao anåeo Gospodnji pred njima. Zah 12:8 U onaj øe dan Gospod zaætititi stanovnike jerusalemske. Najslabiji meåu njima bit øe u onaj dan kao David i kuøa Davidova kao Bog, kao anåeo Gospodnji pred njima. Zah 14:8 U onaj øe dan proteøi iz Jerusalema voda œiva jedna polovina u istoçno, druga polovina u zapadno more. Tako øe biti ljeti i zimi. Zah 14:9 I Gospod øe biti kralj nad svom zemljom. U onaj øe dan biti Gospod jedini Bog. Njegovo øe ime jedino ime biti. Mal 3:2 “Ali tko øe podnijeti dan dolaska njegova? Tko øe se odrœati, kad se on pojavi? Jer je on kao oganj talioca, kao luœina bjeljara. Mal3:17“Onipripadajumeni”,veliGospod nad vojskama, “u dan, æto ga spremam, kao svojina moja! Prijazno øu postupati s njima, kao æto otac postupa sa sinom svojim, koji sluœi u njega. Mal 4:1 Jer evo, dolazi dan, koji gori kao peø. Tada øe svi zlikovci i svi zloçinci biti kao strnjika. Spalit øe ih dan, koji dolazi”, veli Gospod nad vojskama. “Ni korijena ni grane neøe im ostaviti. Mal 4:1 Jer evo, dolazi dan, koji gori kao peø. Tada øe svi zlikovci i svi zloçinci biti kao strnjika. Spalit øe ih dan, koji dolazi”, veli Gospod nad vojskama. “Ni korijena ni grane neøe im ostaviti. Mal 4:3 Tada øete pogaziti bezboœnike, jer øe oni biti kao prah pod stopama vaæim u dan, æto ga spremam, veli Gospod nad vojskama. Mal 4:5 Evo, ja øu vam poslati proroka Iliju, prije nego doåe veliki i straæni dan Gospodnji.

72
Mat 6:34 Ne budite dakle tjeskobno zabrinutizasutraænjidan;jerøesesutraænji dan brinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla. Mat 6:34 Ne budite dakle tjeskobno zabrinutizasutraænjidan;jerøesesutraænji dan brinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla. Mat 6:34 Ne budite dakle tjeskobno zabrinutizasutraænjidan;jerøesesutraænji dan brinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla. Mat 7:22 U onaj dan mnogi øe mi reøi: “Gospodine, Gospodine, nijesmo li u ime tvoje prorokovali? Nijesmo li u ime tvoje åavle izgonili Nijesmo li u ime tvoje çudesa mnoga çinili? Mat 10:15 Zaista, kaœem vam: “Zemlji Sodomi i Gomori u dan suda bit øe lakæe negoli gradu takvu! Mat 12:36 A ja vam kaœem: “Za svaku praznu rijeç, koju reknu ljudi, moraju u dan suda dati raçun. Mat 14:6 Na dan roåenja Herodova igrala je køi Herodijadina meåu gostima. To se je dopalo Herodu tako, Mat 16:21 Otada poçne Isus objaænjavati uçenicimasvojim,damoraiøiuJerusalem, da øe mnogo trpjeti od starjeæina, glavara sveøeniçkih i knjiœevnika i da øe ubijen biti, ali treøi dan da øe uskrsnuti. Mat 17:23 Ubit øe ga; ali øe on treøi dan uskrsnuti.” Tada se oni vrlo oœalostiæe. Mat 20:2 On se pogodi s poslenicima po denar na dan i posla ih u svoj vinograd. Mat20:6Kadjeizaæaookojedanaesteure, naåe opet druge gdje stoje. On ih upita: “Æto stojite ovdje cijeli dan besposleni? Mat 20:19 I onda predati neznaboæcima, da bude naruœen, biçevan i razapet. Ali øe on treøi dan uskrsnuti.” Mat 22:23 Isti dan doåoæe k njemu saduceji, koji tvrde, da nema uskrsnuøa. Oni ga zapitaæe:! Mat 26:17 U prvi dan beskvasnih kruhova pristupiæe uçenici k Isusu i upitaæe: “Gdje da pripravimo za te Pashalno janje?” Mat 26:55 A u onaj ças reçe Isus çeti: “Kao na razbojnika izaæli ste s maçevima i toljagama, da me uhvatite. Svaki dan sam sjedio u hramu i uçio, i nijeste me uhvatili. Mar 14:49 Svaki dan sam bio meåu vama u hramu i uçio, i nijeste me uhvatili. Ali se mora ispuniti Pi, smo.” Luk 6:13 Kad bi dan, dozva uçenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima: Luk 9:22 Pridodade: “Sin çovjeçji mora trpjeti mnogo, bit øe od starjeæina, glavara sveøeniçkih i knjiœevnika odbaçen i ubijen, ali øe treøi dan uskrsnuti,” Luk 9:23 A svima reçe: “Tko hoøe da ide za mnom, neka se odreçe samoga sebe, neka uzme na sebe kriœ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom! Luk 10:21 U onaj dan obradova se on u Duhu Svetome i reçe: “Slavim te, Ode, Gospodine neba i zemlje, æto si ovo skrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. Da, Oçe, tako se je dopalo tebi. Luk 13:32 A on im reçe: “Idite i kaœite onoj lisici: “Evo, izgonim åavle i iscjeljujem danas i sutra; istom sam treøi dan s time gotov. Luk 16:19 Bio je neki çovjek bogat; oblaçio seuskerlet,ufinilanigostiosesjajnosvaki dan. Luk 17:4 I ako se sedam puta na dan ogrijeæiotebeisedamputaopetdoåektebi i rekne: ‘Œao mi je’, oprosti mu!” Luk 17:30 Upravo øe tako biti u onaj dan, kad se objavi Sin çovjeçji. Luk18:7ABogizabranimasvojim,kojidan i noø vapiju k njemu, da ne pomogne do njihovih prava, da ih pusti çekati? Luk 19:42 “Kad bi i ti u ovaj svoj dan upoznao, æto ti je za mir! Ali je sad skriveno od oçiju tvojih. Luk 21:34 Pazite, da svoja srca ne oteœate raspuætenoæøu i pijanstvom i brigama zemaljskim, i da vam onaj dan ne doåe iznenada. Luk 22:53 Dan na dan bio sam kod vas u hramu, i ne staviste ruke na mene. Ali je ovo vaæ ças i vlast tame.” Luk 22:53 Dan na dan bio sam kod vas u hramu, i ne staviste ruke na mene. Ali je ovo vaæ ças i vlast tame.” Luk 24:1 U prvi dan sedmice otidoæe one vrlo rano grobu s mirisima, æto su ih bile pripravile. Luk 24:21 A mi, smo se bili nadali, da øe on izbaviti Izraela. I nakon svega toga ovo je danas treøi dan, kako se je to dogodilo. Iva 1:17 Po Mojsiju bio je dan zakon, po Isusu Kristu doåe milost i is Iva 2:1 Treøi dan iza toga bila je svadba u Kani Galilejskoj. Majka Isusova bila je ondje. Iva 6:40 A ovo je volja Oca mojega, koji me posla, da svaki, koji vidi Sina i vjeruje u njega, ima œivot vjeçni, i ja øu ga uskrsnuti u posljednji dan.” Iva 6:54 Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima œivot vjeçni, i ja øu ga uskrsnuti u posljednji dan. Iva 7:37 U posljednji veliki dan blagdana stajao je Isus i vikao: “Tko je œedan, neka doåe k meni i pije! Iva8:56Abraham,otacvaæ,kliktaoje,dabi vidio dan moj. Vidio je i obradovao se je.” Iva9:4Menivaljaraditidjelaonoga,kojime posla,dokjedan.Dolazinoø,kadanitkone moœe raditi. Iva 12:7 Isus reçe: “Pustite je! Ona je saçuvala to za dan mojega pokopa! Iva 16:23 I u onaj dan neøete me pitati ni za æto. Zaista, zaista, kaœem vam: Ako æto zamolite Oca, dat øe vam u ime moje. Iva 20:1 A u prvi dan sedmice doåe Marija Magdalena na grob rano, dok je joæ bila tama, i vidje, da je kamen odvaljen od groba. Dje 2:20 Sunce øe se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego doåe dan Gospodnji veliki i straæni. Dje 2:46 I svaki dan bili su jednako jednoduæno u hramu, i lomili su kruh po kuøamaiprimalihranusradoæøuipriprosta srca. Dje 2:47 Hvalili su Boga i imali milost u svega naroda. A Gospodin je svaki dan umnoœavao broj onih, koji su bili na putu spasenja. Dje 5:42 I svaki dan u hramu i po kuøama nijesu prestajali uçiti i propovijedati evanåelje o Kristu Isusu. Dje 6:1 A u one dane, kad je rastao broj uçenika, podigoæe Grci viku na Hebreje, æto su se njihove udovice zapostavljale, kad se dijelila hrana svaki dan. Dje 7:8 I dade mu zavjet obrezanja. I tako mu se rodi Izak, i obreza ga u osmi dan, i Izaku se rodi Jakov, i Jakovu dvanaest patrijarha. Dje 17:11 A ovi su bili plemenitiji od onih u Solunu, jer primiæe rijeç sa svim srcem, i svaki su dan ispitivali Pisma, je li to tako. Dje 20:7 A u prvi dan sedmice, kad se skupismo da lomimo kruh, govorio im je Pavao, jer je htio sutradan da otputuje, i produljio je govor do ponoøi. Dje 20:26 Zato vam svjedoçim na danaænji dan, da sam çist od krvi sviju; Dje 20:31 Zato bdijte sjeøajuøi se, da tri godine noø i dan nijesam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas. Dje 23:12 A kad bi dan, skupiæe se neki od Œidova i zakleæe se govoreøi, da neøe ni jesti ni piti, dok ne ubiju Pavla. Rim 2:5 Ali svojom tvrdokornoæøu i neskruæenim srcem skupljaæ sebi gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravednog suda Boœjega. Rim 8:36 Kao æto je pisano: “Zbog tebe nas ubijajupocijelidan;drœenaskaoovce,koje su za klanje.” Rim 10:21 A Izraelu govori: “Cijeli dan sam pruœao ruke svoje k narodu, koji je tvrdokoran i nepokoran.” Rim 13:12 Noø proåe, a dan se pribliœi. Odbacimo dakle djela tmine, a obucimo se u oruœje svijetla! Rim14:5Jerjedanrazlikujedanoddana,a drugi drœi sve dane da su jednaki: svaki neka je uvjeren za svoju misao! Rim14:6Kojinadanpazi,zbogGospodina pazi; i koji jede, zbog Gospodina jede, jer zahvaljuje Bogu. I koji ne jede, zbog Gospodina ne jede, i zahvaljuje Bogu. 1Ko1:8Kojiøevasiutvrditisvedokraja,da budete bez krivnje na dan Gospodina naæega Isusa Krista. 1Ko 3:13 Svaçije øe djelo izaøi na vidjelo; jer øe dan Gospodin pokazati, jer øe se ognjem otkriti, i oganj øe iskuæati, kakvo je çije djelo. 1Ko4:3Ajanimalonemarim,damesudite vi ili çovjeçji dan; a i sam sebe ne sudim. 1Ko 5:5 Da se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u dan Gospodina naæega Isusa Krista. 1Ko 10:8 Niti da grijeæimo bludno, kao æto su neki od njih grijeæili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuøe. 1Ko 15:4 I da je pokopan, i da je uskrsnuo treøi dan po Pismima; 1Ko 15:31 Svaki dan umirem, tako mi, braøo, vaæe slave, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu naæemu! 1Ko 16:2 Svaki prvi dan sedmice neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja, koliko moœe, da ne bivaju skupljanja tada, kad doåem. 2Ko 1:14 Kao æto nas dijelom i upozna ste, da smo vaæa slava, kao æto i vi naæa u dan naæega Isusa Krista. 2Ko 4:16 Zato ne sustajemo, nego ako se naæ vanjski çovjek i raspada, ipak se naæ unutraænji obnavlja iz dana u dan. 2Ko 6:2 Jer govori: “U pravo vrijeme usliæih te, i u dan spasenja pomogoh ti.” Evo, sad je “pravo vrijeme”! Evo, sad je “dan spasenja”! 2Ko 6:2 Jer govori: “U pravo vrijeme usliæih te, i u dan spasenja pomogoh ti.” Evo, sad je “pravo vrijeme”! Evo, sad je “dan spasenja”! 2Ko 11:25 Tri puta sam bio æiban, Jedanput kamenovan, tri puta san doœivio brodolom, noø i dan proveo sam u dubini

73
morskoj. Gal 3:21 Je li dakle zakon protivan obeøanjima Boœjim? Boœe saçuvaj, jer kad bi bio dan zakon, tako da bi mogao œivot dati, zaista bi od zakona bila pravda. Efe 4:30 I ne œalostite Duha Svetoga Boœjega, kojim ste zapeçaøeni za dan otkupljenja! Efe 6:13 Zato uzmite sve oruœje Boœje, da bistesemoglioduprijetiuzaodan,isvræivæi sve odrœati se! Flp 1:10 Da iskusite bolje, da budete çisti i bez spoticanja na dan Kristov, Flp 2:16 Drœeøi se rijeçi œivota na moju slavu na dan Kristov, da, nije sam uzalud trçao, niti se uzalud trudio. Flp3:5Kojisamobrezanosmidan,odroda Izraelova, od plemena Benjaminova, Hebrejin od Hebreja, na zakonu farizej, 1So 2:9 Jer se spominjete, braøo, truda naæeg i umora, kako smo noø i dan radili, da ne budemo na teret nijednome od vas; tako smo vam propovijedali evanåelje Boœje. 1So 5:2 Jer sami dobro znate, da øe dan Gospodnji i doøi tako kao tat u noøi. 2So 1:10 Kad doåe u onaj dan da se proslavi u svetima svojim i divan da bude u svima, koji vjerovaste; jer se je primilo svjedoçanstvo naæe meåu vama. 2So 2:2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plaæite, ni duhom, ni rijeçju, ni poslanicom, toboœe od nas poslanom, kao da je veø blizu dan Gospodnji. 2Ti1:12Zatoiovotrpim,alisenestidim,jer znam, kojemu sam vjerovao, i uvjeren sam, da je on moguø saçuvati poklad moj za dan onaj. 2Ti 1:18 Neka njemu dadne Gospodin, da naåe milosråe u Gospodina u dan onaj! I u Efezu koliko mi posluœi, ti znaæ najbolje. 2Ti 4:8 Uostalom, meni je pripravljen vijenac pravde, koji øe mi dati Gospodin u danonaj,pravednisudac;anesamomeni, nego i svima, koji su ljubili dolazak njegov, Heb 3:8 Neka ne otvrdnu srca vaæa, kao za pobune u dan napasti u pustinji! Heb 3:13 Nego opominjite jedan drugoga svaki dan, dok se danas govori, da koji od vas ne otvrdne prijevarom grijeha. Heb 4:4 Jer negdje reçe za sedmi dan ovako: “I poçinu Bog u sedmi dan od sviju djela svojih.” Heb 4:4 Jer negdje reçe za sedmi dan ovako: “I poçinu Bog u sedmi dan od sviju djela svojih.” Heb 7:27 Koji ne treba svaki dan, kao veliki sveøenici, najprije za svoje grijehe œrtve prinositi, zatim za narodne; jer je ovo uçinio jednom, kada je sun sebe prinio. Heb 10:11 I svaki sveøenik svaki dan sluœi i iste œrtve mnogo puta prinosi, koje nikad ne mogu oduzeti grijeha; Heb10:25Neostavljajmoskupætinesvoje, kao æto neki imaju obiçaj, nego bodrimo jedan drugoga, i toliko veøma, koliko vidite, da se pribliœuje dan. 1Pe 1:7 Da se kuænja vaæe vjere, mnogo dragocjenija od zlata raspadljivoga, koje sekuæaognjem,naåenahvaluislavuiçast u dan objavljenja Isusa Krista, 1Pe 2:12 Vladajuøi se dobro meåu neznaboæcima, da bi za ono, æto vas kleveøu kao zloçince, vidjevæi vaæa dobra djela, slavili Boga u dan pohoåenja. 2Pe 2:8 Jer pravednik, koji je stanovao meåu njima, gledao je i sluæao bezboœna djela, i to je dan na dan zadavalo muke pravednoj duæi njegovoj. 2Pe 2:8 Jer pravednik, koji je stanovao meåu njima, gledao je i sluæao bezboœna djela, i to je dan na dan zadavalo muke pravednoj duæi njegovoj. 2Pe 2:9 Tako zna Gospodin poboœne izbaviti iz kuænje, a bezboœne, da ih kazni, saçuvati za dan suda, 2Pe 2:13 I primit øe plaøu nepravde. Oni misle, da je sva slast çastiti se svaki dan; oni su sramota i gnusoba, koji se hrane svojim prijevarama, kad se goste s vama. 2Pe 3:7 A sadaænja nebesa i zemlja tom istomrijeçizadrœanasuiçuvajusezaoganj na dan suda i propasti bezboœnih ljudi. 2Pe 3:8 Ali ovo, ljubljeni, da vam ne bude nepoznato, da je jedan dan pred Gospodinom kao tisuøa godina, i tisuøa godina kao jedan dan. 2Pe 3:8 Ali ovo, ljubljeni, da vam ne bude nepoznato, da je jedan dan pred Gospodinom kao tisuøa godina, i tisuøa godina kao jedan dan. 2Pe 3:10 Ali øe doøi dan Gospodnji kao tat, u koji øe nebesa s velikom bukom proøi, a poçela øe se od ognja rastopiti, i zemlja i djela, æto su na njoj, izgorjet øe. 2Pe 3:18 Nego rastite u milosti i u spoznanju naæega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sad i u dan vjeçnosti! Amen. 1Iv 4:17 U tom se ljubav Boœja u nas usavræuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao æto je on, i mi smo u svijetu ovom. Otk 1:10 Tada se zanesoh u dan Gospodnji, i zaçuh za sobom glas veliki kao trube, Otk 4:8 I svako od çetiri biøa imaæe po æest krila, i bijahu naokolo izvana i unutra puna oçiju, i pjevala su bez odmora dan i noø; “Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemoøni, koji bijaæe, i koji jest, i koji øe doøi.” Otk 6:17 Jer doåe veliki dan gnjeva njegova, i tko moœe opstati? Otk 7:15 Zato su pred prijestoljem Boœjim, isluœemudaninoøuhramunjegovu;ionaj, kojisjedinaprijestolju,stanovatøekodnjih. Otk 12:10 I zaçuh glas veliki u nebu, koji je govorio: “Sad doåe spasenje i sila i kraljevstvo Boga naæega, i vlast Krista njegova, jer je zbaçen tuœitelj braøe naæe, koji ih je tuœio pred Bogom naæim dan i noø. Otk 12:12 Zato veselite se, nebesa i vi, koji stanujete u njima! Jao zemlji i moru, jer åavao siåe k vama, imajuøi gnjev velik, jer zna, dan vremena malo ima.” Otk 14:11 I dim muka njihovih diœe se u vijeke vjekova, i neøe imati poçinka dan i noø, koji se klanjaju zvijeri i slici njezinoj, i ako tko primi œig imena njezina. Otk16:14Tosunaimeduhoviåavolski,koji çine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoønoga. Otk 18:8 Zato øe u jedan dan doøi zla njezina: smrt, i tuga i glad, i spalit øe se ognjem, jer je jak Gospodin Bog, koji joj sudi. Otk 20:10 I åavao, koji ih je zavodio, bi baçenujezeroognjenoisumporno,gdjeje zvijer i laœni prorok; i bit øe muçeni dan i noø u vijeke vjekova. DANA6 Pst 4:8 I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, neæto sporeçkao, skoçi Kain na brata svojega Abela i ubije ga. Pst 7:10 Nakon sedam dana prodrijeæe vode potopa na zemlju. Pst 7:12 Daœd je padao na zemlju çetrdeset dana i çetrdeset noøi. Pst 7:17 Nato se izli potop na zemlju za çetrdeset dana. Voda naraste i podiœe se kovçeg, tako da je plovio nad zemljom. Pst 8:22 Od sada, dok bude zemlje, neøe viæe nestajati sjetve ni œetve, studeni ni vruøine, ljeta ni zime, dana ni noøi.” Pst 12:1 Jednoga dana reçe Gospod Abramu: “Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju, koju øu ti pokazati! Pst40:12Josipmuodgovori:“Tosetumaçi ovako: tri loze tri su dana. Pst 40:19 Danas za tri dana faraon øe uzdignuti glavu tvoju – ali dalje od tebe, jer øe te objesiti na vjeæala, a ptice øe jesti s tebe meso tvoje.” Pst 50:24 Jednoga dana reçe Josip braøi svojoj: “Ja øu skoro umrijeti; ali øe vas Bog sigurno posjetiti i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju, koju je pod zakletvom obeøao Abrahamu, Izaku i Jakovu.” Izl 2:11 U ono vrijeme, kad je bio Mojsije odrastao, posjeti on jednoga dana zemljake svoje i vidje, kako moraju raditi teæke poslove. Kad opazi, kako je jedan Egipøanin povalio jednoga od njegovih zemljaka hebrejskih. Izl 9:18 Ja øu sutra u ovo doba pustiti tuçu veoma teæku, kakve nije bilo u Egiptu od onoga dana, kad postade, do danas. Izl 12:15 Sedam dana jedite kruh nekvasan! Odmah prvi dan uklonite kvasac iz kuøa svojih; jer svaki, koji bude æto kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit øe istrijebljen iz Izraela. Izl 12:15 Sedam dana jedite kruh nekvasan! Odmah prvi dan uklonite kvasac iz kuøa svojih; jer svaki, koji bude æto kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit øe istrijebljen iz Izraela. Izl 20:8 Sjeti se subotnoga dana, drœi ga svetim. Izl20:9æestdanaradiiobavljajsveposlove svoje. Izl 20:11 Jer u æest dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i sve, æto je u njima, ali sedmi dan otpoçinu on. Zato je Gospod blagoslovio i posvetio subotni dan. Izl 23:15 Blagdan nekvasnih kruhova obdrœavaj. Sedam dana jedi kruh nekvasan, kao æto sam ti zapovjedio, u odreåeno vrijeme u mjesecu abibu. Tada siizaæaoizEgipta.Alinesmijeseizaøipred lice moje praznih ruku! Izl 24:16 I slava Gospodnja spusti se na goru Sinaj, i æest dana pokrivao ju je oblak. Sedmi dan viknu on Mojsija iz oblaka. Izl 31:15 Æest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrøu. L.Zk 15:19 Ako œenska osoba ima teçenje, i to mjeseçno teçenje krvi, onda je na njoj neçistoøa sedam dana; tko je se dotakne, neçist je do veçera. Brj 29:12 I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetiæta odrœati sveçani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla teœaçkoga, nego imate u çast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana. P.Zk 11:26 Eto, iznosim dana pred vas

74
blagoslov i prokletstvo: P.Zk 16:3 Ne jedi s njom niæta kvasno! Sedam dana jedi 8 njom kruhove nekvasne, kruh nevolje, jer si u hitnji nagloj izaæao iz zemlje egipatske, da se spominjeæ dana izlaska svojega iz zemlje egipatske, dok si god œiv! P.Zk 16:3 Ne jedi s njom niæta kvasno! Sedam dana jedi 8 njom kruhove nekvasne, kruh nevolje, jer si u hitnji nagloj izaæao iz zemlje egipatske, da se spominjeæ dana izlaska svojega iz zemlje egipatske, dok si god œiv! P.Zk 30:20 Ljubi Gospoda, Boga svojega, sluæaj ga i budi mu vjerno odan, jer o tom ovisi œivot tvoj i duljina dana tvojih, æto ih smijeæ provesti u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da øe im je dati.” Rut 2:2 I jednoga dana reçe Moapka Ruta Noemi: “Rado bih izaæla u polje i ako mi se dopusti, pabirçila bih klasje.” Ona odgovori: “Idi, draga køeri! Job27:6Çvrstostojimuzpravednostsvoju i ne ostavljam je; moje srce ne kori nijednoga dana mojega. Psl 39:4 Daj mi, Gospode, misliti na svrhu moju i mjeru dana mojih, kako li je malena, da mogu upoznati kako sam vrlo prolazan! Psl 109:8 Dana njegovih neka bude malo i sluœbu njegovu neka dobije drugi! Iza 30:26 Tada øe svjetlost mjeseçeva biti kao svjetlost sunçana, a svjetlost øe sunçana biti sedam puta veøa, kao svjetlost od sedam dana, u dan, kad Gospod zavije ranu narodu svojemu i iscijeli modrice, æto ih je zadao. Iza 59:10 Kao slijepci pipamo zid, tumaramo okolo, kao da nemamo oçiju. Spotiçemo se u po bijela dana kao u sumraçje i zdravi sliçni smo mrtvima. Jer 31:33 “Ne, ovo øe biti zavjet, æto øu ga uçiniti s kuøom Izraelovom poslije onih dana”, govori Gospod: “Stavit øu zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u duæu njihovu. Tako øu biti Bog njihov, i oni øe biti narod moj. Eze 2:3 On mi reçe: “Sine çovjeçji, ja te æaljemksinovimaIzraelovim,kplemenima odmetniçkim, koji se pobuniæe protiv mene. Oni i oçevi njihovi grijeæili su protiv mene sve do dana danaænjega. Eze 28:15 Savræen si bio na putovima svojim od dana, kad si se rodio, dok se nije pronaæla na tebi opaçina. Dan 1:14 On ih posluæa u tom i pokuæa s njima za deset dana. Dan 10:12 Tada mi reçe: ‘Ne boj se Daniele, jer odmah prvoga dana kad si se trudio, da dobijeæ pouku, i kad si se ponizio pred Bogom svojim bile su usliæene molbe tvoje. Ja dolazim na molitvu tvoju. Dan 12:11 Od vremena, kad se ukine œrtva svagdanja i postavi gnusoba sramotna, bit øe tisuøa i dvjesta i devedeset dana. Hos 6:2 Iza dva dana on øe nas veø ozdraviti, treøi dan podignut øe nas, i œivjet øemo pred licem njegovim. Jon 2:1 A Gospod zapovjedi, te velika riba progutaJonu.TridanaitrinoøiostadeJona u utrobi ribe. Jon 3:4 Jona poçe dakle iøi u grad jedan dan hoda, i propovijedao je: “Joæ çetrdeset dana, i Niniva øe propasti!” Mih 5:2 A ti, Betleheme-Efrato, meåu krajevima Judinim najmanji, iz tebe øe mi izaøi onaj, koji øe biti vladalac u Izraelu. Njegov je poçetak iz davne davnine, iz dana vjeçnosti. Mat4:2Postiojeçetrdesetdanaiçetrdeset noøi. Tada ogladnje. Mat11:12OddanaIvanaKrstiteljadosada trpikraljevstvonebeskosilu,isilnicigledaju da ga ugrabe. Mat 11:23 I ti, Kafarnaume, zar øeæ se do nebesa podiøi? U podzemni svijet siøi øeæ, jer da bi se bila u Sodomi dogodila çudesa, æto su se dogodila u tebi, stajala bi joæ do danaænjega dana. Mat 12:40 Kao æto je Jona bio u utrobi morskenemanitridanaitrinoøi,takoøebiti i Sin çovjeçji u krilu zemlje tri dana i tri noøi. Mat 12:40 Kao æto je Jona bio u utrobi morskenemanitridanaitrinoøi,takoøebiti i Sin çovjeçji u krilu zemlje tri dana i tri noøi. Mat 15:32 Tada Isus dozva uçenike svoje ksebiireçe:“Œaomijenaroda.Veøtridana stoje kod mene i nemaju æto jesti. Gladne neøu da ih otpustim. Inaçe bi mogli klonuti na putu.” Mat 17:1 Poslije æest dana uze Isus sobom Petra i Jakova i njegova brata Ivana i izvede ih nasamo na goru visoku. Mat 20:12 I rekoæe: Ovi posljednji radili su samo jednu jedinu uru, i ti si ih izjednaçio s nama, koji smo podnosili teret i œegu dana Mat 22:46 Na to mu nije mogao nitko odgovoriti. I od toga dana nije se viæe nitko usudio da ga æto zapita. Mat 24:29 Odmah øe po nevolji onih dana sunce pomrçati i mjesec øe izgubiti svoju svjetlost, zvijezde øe s neba pasti, i sile øe se nebeske uzdrmati. Mat 24:36 A onoga dana i onoga çasa ne zna nitko, ni anåeli na nebu, nego samo Otac. Mat 24:38 U dane pred potopom gostili su seipili,œenilisuseiudavalidoonogadana, kad Noa uåe u kovçeg; Mat 24:42 Budite dakle budni; jer ne znate dana, u koji dolazi Gospodin vas. Mat 26:29 Ali vam kaœem: Od sada neøu viæe piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio s vama posve novoga u kraljevstvu Oca svojega.” Mat 27:8 Zato se zove ona njiva do danaænjega dana krvna njiva. Mat 27:40 I govorili: “Ti si htio hram poruæiti i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe, Ako si Sin Boœji, siåi s kriœa!” Mat 27:63 I rekoæe: “Gospodaru, sjeøamo se, da je ovaj varalica rekao za œivota svojega: “Poslije tri dana uskrsnut øu. Mat 27:64 Zato daj, da se çuva grob do treøega dana. Inaçe bi mogli doøi uçenici njegoviukrastigaiondanarodureøi:“Onje uskrsnuo od mrtvih. Tada bi posljednja prijevara bila joæ gora od prve.” Mat 28:18 Tada pristupi Isus k njima i reçe im:“Danamijesvavlastnanebuinazemlji. Mar 1:13 Çetrdeset dana ostao je u pustinji i bio je kuæan od sotone, œivio je sa œivotinjama divljim; a sluœili su mu anåeli. Mar 8:2 “Œao mi je naroda. Veø tri dana stoje kod mene i nemaju æto, jesti. Mar 10:34 Tada øe mu se narugati, popljuvati ga, biçevati i ubiti. Ali poslije tri dana on øe uskrsnuti.” Mar 14:58 “Mi smo çuli gdje on govori: “Ja øu poruæiti ovaj hram, koji je sagraåen çovjeçjom rukom i u tri dana sagradit øu drugi, koji nije naçinjen çovjeçjom rukom.” Luk 1:80 Djeçak je rastao i jaçao u duhu. Œivio je u pustinji do onoga dana, kad se je pokazao pred Izraelom. Luk 2:46 Poslije tri dana naåoæe ga u hramu. Sjedio je meåu uçiteljima, sluæao ih i pitao ih. Luk 4:2 Ondje ostade çetrdeset dana i bi kuæan od åavla. Onih dana nije jeo niæta. Kad se oni navræiæe, ogladnje. Luk 4:2 Ondje ostade çetrdeset dana i bi kuæan od åavla. Onih dana nije jeo niæta. Kad se oni navræiæe, ogladnje. Luk 15:13 Nekoliko dana kasnije, pokupi mlaåi sin sve i ode u daleku zemlju. Ondje prosu imanje svoje œiveøi raspuæteno. Luk 24:18 Jedan, po imenu Kleofa, odgovori mu: “Zar si ti jedini stranac u Jerusalemu, koji ne zna, æto se je ondje dogodilo ovih dana?” Iva2:19Isusimreçe:“Razvaliteovajhram, i za tri øu ga dana opet sagraditi.” Iva 2:20 Tada rekoæe Œidovi: “Çetrdeset i æest godina gradilo se na ovom hramu, i ti da ga u tri dana sagradiæ?” Dje 2:15 Nijesu ovi pijani, kao æto vi mislite, jer je istom treøa ura dana; Dje 10:30 I Kornelije reçe: Upravo prije çetiri dana molio sam se o devetoj uri u svojoj kuøi. I eto, çovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj. Dje25:14Tkadsuondjeboraviliviæedana, reçeFestokraljuzaPavlagovoreøi:“Feliks je ostavio u tamnici jednoga çovjeka. Rim 12:3 Jer po milosti, koja je meni dana, kaœem svakome, koji je meåu vama, da ne misli o sebi viæe, nego æto valja misliti, nego da misli o sebi çedno, svaki po onoj mjeri vjere, koju mu je Bog udijelio. Rim 12:6 A imamo razliçite darove po milosti, koja nam je dana: ako proroçanstvo, neka bude po mjeri vjere; Rim14:5Jerjedanrazlikujedanoddana,a drugi drœi sve dane da su jednaki: svaki neka je uvjeren za svoju misao! 1Ko 3:10 Po milosti Boœjoj, koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziåuje; ali svaki neka gleda, kako naziåuje. 1Ko 11:15 A œeni je ures, ako nosi dugu kosu, jer joj je kosa dana mjesto pokrivala. 2Ko 3:14 Ali otvrdnuæe misli njihove; jer danaænjega dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u çitanju Staroga Zavjeta, jer u Kristu prestaje. 2Ko 4:16 Zato ne sustajemo, nego ako se naæ vanjski çovjek i raspada, ipak se naæ unutraænji obnavlja iz dana u dan. Efe 3:2 Jer çuli ste sluœbu milosti Boœje, koja je meni dana za vas, Efe 3:7 Njegov postadoh sluga po daru milosti Boœje, koja mi je dana po djelovanju sile njegove. Efe 3:8 Meni, najmanjemu od sviju svetih dana je ova milost, da navijestim meåu neznaboæcima neistraœljivo bogatstvo Kristovo, Efe 4:7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao. Flp 1:5 Za vaæe sudjelovanje u evanåelju od prvoga dana do danas, Flp 1:6 Uzdam se upravo u to, da øe onaj, kojijepoçeodobrodjelouvama,dovræitiga do dana Krista Isusa. Flp 1:29 Jer je vama dana milost za Krista, da ne samo vjerujete u njega, nego da i trpite za njega, Kol 1:9 Zato i mi od onoga dana, kako çusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje

75
njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti. 1So 5:5 Jer ste vi svi sinovi svijetla i sinovi dana; nijesmo noøi niti tame. 1So 5:8 A mi, koji smo sinovi dana, budimo trijezni i obuçeni u oklop vjere i ljubavi, i s kacigom nade spasenja; 1Ti4:14Nezanemarujmilosti,kojajeutebi i dana ti je po proroçanstvu polaganjem ruku sveøeniçkih! 2Ti 1:9 Koji nas je spasio i pozvao zvanjem svetim, ne po djelima naæim, nego po svojoj odluci i milosti, koja nam je dana u Kristu Isusu prije vjeçnih vremena. Heb 6:18 Da bi u dvjema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguøe prevariti, imali jaku utjehu mi, koji smo pribjegli,daseuhvatimozanadu,kojanam je dana, Heb 10:16 “Ovo je zavjet, koji øu sklopiti s njina poslije onih dana, govori Gospodin, dat øu zakone svoje u srca njihova, i u pamet njihovu napisat øu ih; Heb 11:30 Vjerom padoæe zidovi Jerihonski, kad se obilazilo oko njih sedam dana. Heb 12:10 Oni su nas karali za vrijeme od malo dana, kako im se svidjelo, a on za ono, æto je spasonosno, da budemo dionici svetosti njegove. 2Pe 3:12 Iæçekujuøi i œeleøi dolazak dana Boœjega, koji im øe se nebesa spaliti i raspasti, i poçela od ognja rastopiti, Jud 1:6 I anåele, koji ne odrœaæe svojega dostojanstva, nego ostaviæe svoje prebivaliæte, zadrœao je vjeçnim okovima u mraku za sud velikoga dana. Otk 2:10 Niæta se ne boj od muka, æto te çekaju! Gle, åavao øe neke od vas baciti u tamnicu, da se iskuæate i imat øete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat øu ti vijenac œivota Otk 11:3 I dat øu dvojicu svojih svjedoka, i proricat øe tisuøu i dvjesta i æezdeset dana, obuçeni u haljine pokorniçke. Otk 12:14 I œeni dana su dva hila orla velikoga, da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje øe se hraniti vrijeme i vremena i po vremena daleko od zmije. Otk 13:5 I dana su joj usta, da govori velike rijeçi, i psovke, i dana joj je vlast, da çini çetrdeset i dva mjeseca. Otk 13:5 I dana su joj usta, da govori velike rijeçi, i psovke, i dana joj je vlast, da çini çetrdeset i dva mjeseca. Otk 13:7 I bilo joj je dano, da zametne rat sa svetima i da ih pobijedi; i dana joj je vlast nad svakim plemenom i Pukom i jezikom i narodom. DANAÆNJEGA 4 Eze 2:3 On mi reçe: “Sine çovjeçji, ja te æaljemksinovimaIzraelovim,kplemenima odmetniçkim, koji se pobuniæe protiv mene. Oni i oçevi njihovi grijeæili su protiv mene sve do dana danaænjega. Mat 11:23 I ti, Kafarnaume, zar øeæ se do nebesa podiøi? U podzemni svijet siøi øeæ, jer da bi se bila u Sodomi dogodila çudesa, æto su se dogodila u tebi, stajala bi joæ do danaænjega dana. Mat 27:8 Zato se zove ona njiva do danaænjega dana krvna njiva. 2Ko 3:14 Ali otvrdnuæe misli njihove; jer danaænjega dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u çitanju Staroga Zavjeta, jer u Kristu prestaje. DANAÆNJI 1 Dje 20:26 Zato vam svjedoçim na danaænji dan, da sam çist od krvi sviju; DANE 44 Pst 1:14 Tada reçe Bog: “Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noøi, kao znakovi neka ona sluœe i pokazuju vremena, dane i godine. Pst 3:14 Tada reçe Gospod Bog zmiji: “Jer si to uçinila, da si prokleta meåu svom stokomisvimaœivotinjamazemaljskim!Na trbuhu øeæ svojemu puzati i prah øeæ jesti sve dane œivota svojega! Pst 3:17 Adamu reçe: “Jer si popustio molbi œene svoje i jeo s drveta, za koje sam ti zapovjedio: ‘Ne smijeæ jesti s njega’, to neka je prokleta zemlja zbog tebe; s mukom øeæ se od nje hraniti sve dane œivota svojega. Brj 10:10 Trubite na trube i u dane veselja svojega, na blagdane i mjesece mlaåake, kod svojih œrtava paljenica i œrtava mirotvornih. Tako øe vam to biti za spomen milostiv kod Boga vaæega. Ja sam Gospod, Bog vaæ.” P.Zk 6:2 Boj se Gospoda, Boga svojega, i drœi zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unuçad tvoja, sve dane œivota svojega, da œiviæ dugo! Job 33:25 Tada zasja tijelo njegovo viæe nego u mladosti; tada se on povrati u dane mladenaçke snage. Psl 27:4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to iætem: da stanujem u kuøi Gospodnjoj sve dane œivota svojega, da iskusim dobrotu Gospodnju, da gledam hram njegov, Psl 72:7 U dane njegove neka procvate pravica i obilje mira, dokle teçe mjeseca! Psl 90:12 Nauçi nas dakle brojiti dane naæe, da dobijemo srce mudro! Psl 90:14 Doskora nas okrijepi miloæøu svojom, da se radujemo i veselimo u sve dane svoje! Prp 8:15 I tako ja hvalim veselje: jer nema niæta bolje çovjeku pod suncem, nego jesti i piti i veseo biti. To neka ga prati u svemu trudu njegovu kroz sve dane œivota, æto mu ih Bog dadne pod suncem! Iza 51:9 “Digni se, digni se! Naoruœaj se jakoæøu, miæico Gospodnja! Digni se kao u dane davnine, za pokoljenja, æto su proæla! Nijesi li ti sasjekla Rahaba, probola nakazu? Iza 63:9 U svakoj œalosti njihovoj osjeøao se i on tuœan, ali ih je spasio anåeo lica njegova. U svojoj ljubavi i milosti on ih je otkupio, podigao ih i nosio ih sve dane u davno doba. Jer 20:18 Zaæto sam morao izaøi iz krila materina, da doœivim muku i œalost, da potratim dane svoje u sramoti” Jer 23:6 Spasenje nalazi Juda u dane njegove, i Izrael stanuje u sreøi. Ime, kojim ga zovu bit øe: ‘Gospod je pravednost naæa’. Jer 33:15 U ono dane i u ono nijeme uçinit øu da iznikne Davidu klica prava. On øe çiniti pravo i pravednost na zemlji. Jer 50:20 U one dane i u ono vrijeme,” govori Gospod, “traœit øe krivnju Izraelovu: nema je viæe, grijehe Judine: ne nalaze se, jer øu oprostiti ostatku, æto ga ostavim. Eze 16:60 Ali øu se ja spomenuti zavjeta svojega s tobom u dane mladosti tvoje i sklopit øu s tobom vjeçan zavjet. Zah 8:11 A sada neøu viæe biti kao u prijaænje dane ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama. Mat2:1KadsejeIsusudanekraljaHeroda bio rodio u Betlehemu u Judeji, doåoæe mudraci od istoka u Jerusalem i upitaæe: Mat 24:37 Kao u dane Noine, tako øe biti kod dolaska, Sina çovjeçjega. Mat 24:38 U dane pred potopom gostili su seipili,œenilisuseiudavalidoonogadana, kad Noa uåe u kovçeg; Mat 28:20 I uçeøi ih da drœe sve, æto sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svræetka svijeta.” Amen. Mar 13:19 U one dane bit øe nevolja, I kakve nije bilo od poçetka svijeta, æto ga je Bog stvorio, do sada, niti øe je ikad biti. Mar 13:20 Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio ni jedan çovjek. Ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane. Mar 13:20 Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio ni jedan çovjek. Ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane. Mar 13:24 U dane poslije te nevolje sunce øe pomrçati i mjesec svoju svjetlost izgubiti, Luk 1:75 U svetosti i pravednosti sve dane œivota svojega Luk 2:1 U one dane izaåe zapovijed od cara Augusta, da se popiæe sav svijet. Luk 6:12 U one dane otide on na goru, da se pomoli. Svu noø provede s Bogom u molitvi. Luk 17:28 Isto tako bilo je u dane Lotove, Jelo se i pilo, kupovalo se i prodavalo, sadilo se i gradilo. Dje 2:17 I bit øe u posljednje dane, govori Bog: “izlit øu od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat øe sinovi vaæi i køeri vaæe, i mladiøi vaæi vidjet øe viåenja, i starci vaæi sanjat øe sve. Dje 6:1 A u one dane, kad je rastao broj uçenika, podigoæe Grci viku na Hebreje, æto su se njihove udovice zapostavljale, kad se dijelila hrana svaki dan. Rim14:5Jerjedanrazlikujedanoddana,a drugi drœi sve dane da su jednaki: svaki neka je uvjeren za svoju misao! Gal 4:10 Obdrœavate dane i mjesece i vremena i godine. 2Ti 3:1 Ali ovo znaj, da øe u Posljednje dane nastati vremena teæka; Heb 1:1 Bog, koji je negda mnogo puta i razliçnim naçinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, Heb 5:7 On je u dane tijela svojega proænje iponiznemolitvekonome,kojigajemogao izbaviti od smrti, s velikom vikom i suzama prinosio, i bio je usliæen za svoju smjernost, Jak 5:3 Zlato vaæe i srebro zaråa, råa njihova bit øe svjedoçanstvo protiv vas i izjest øe tjelesa vaæa kao oganj, Nagomilaste blago u posljednje dane. 1Pe 3:10 Jer tko ljubi œivot i hoøe da vidi dane dobre, neka susteœe jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prijevare! 1Pe 3:20 Koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Boœju, dok se je gradio kovçeg, u kojem se malo, to jest, osam duæa, spasilo vodom. Otk 2:13 Znam, gdje stanujeæ, gdje je prijestolje sotonino; i drœiæ ime moje, i nijesi seodrekaovjereumeneniuonedane,kad je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas, gdje stanuje sotona

76
Otk 6:11 I dane su svakome od njih haljine bijele, i reçeno im bi, neka se strpe joæ malo vremena, dok se navræi broj drugova njihovih i braøe njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni. Otk 11:6 Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne padne daœd u dane njihova proricanja; i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom nevoljom, kadgod htjednu. DANI 20 Pst 47:9 Jakov odgovori faraonu: “Dani putovanja mojega iznose sto i trideset godina; malo ih je na broju, a zle su bile godineœivotamojega.Nestiœuone,godine œivota otaca mojih, æto ih oni provedoæe na putovanju svojemu.” 1Ljt 29:15 Ta mi smo samo tuåini i gosti pred tobom kao svi oçevi naæi: Kao sjena dani su naæega œivota na zemlji i bez nadanja. Job 14:5 Pa kad su toçno izmjereni dani njegovi, i broj mjeseca njegovih u tebe je; kad si mu postavio meåu, preko koje ne moœe prijeøi, Job 17:11 Dani moji odoæe, osnove se moje slomiæe, œelje srca mojega. Psl 103:15 Çovjek: kao trava; tako su dani njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta. Psl 139:16 Oçi me tvoje vidjeæe kao zametak bezliçan; u knjizi su tvojoj zabiljeœeni svi dani, æto su bili unaprijed odreåeni, kad ih joæ nije bilo ni jednoga. Psl 144:4 Çovjek je kao dah; dani s u njegovi kao sjena, æto prolazi. Prp 12:1 Spominji se Stvoritelja svojega u mladim danima, prije nego doåu dani zli i prispiju godine, za koje veliæ: “Ne dopadaju mi se!” Iza60:20Neøeviæezalazitisuncetvoje,niti øe iæçeznuti mjesec tvoj; jer øe ti Gospod postati vjeçnim svjetlom, i pri kraju su dani œalosti tvoje. Jer 7:32 Zato øe doøi dani”, veli Gospod, “kad se viæe neøe govoriti o Tofetu i o dolini Ben-Hinomu, nego o dolini daviliætu. Tada øe se upotrijebiti Tofet za groblje, jer inaçe nema viæe mjesta. Eze 12:22 “Sine çovjeçji, kakve to prazne rijeçi vodite u zemlji Izraelovoj? Veli se: ‘Prolaze dani, a od proroçanstva nema niæta.’ Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. Mat 9:15 Isus im odgovori: “Mogu li svatovi tugovati, dok je s njima zaruçnik? Ali øe doøi dani, kad øe se oteti od njih zaruçnik. Onda øe postiti. Mat 24:22 I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se çovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit øe se dani oni. Mat 24:22 I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se çovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit øe se dani oni. Luk 21:22 Jer to su dani osvete, kad øe se sve ispuniti, æto stoji u Pismu. Luk 23:29 Jer eto, doøi øe dani, kada øe se reci: ‘Blagoslovljene su nerotkinje, œene, koje ne rodiæe i ne dojiæe!’ 1So 4:16 Jer øe sam Gospodin na dani znak, na glas arkanåelov, na zvuk trube BoœjesiøisnebaimrtviuKristuuskrsnutøe najprije, Heb 8:8 Jer kudeøi ih govori: “Evo dolaze dani, govori Gospodin, i naçinit øu s kuøom Izraelovom i s kuøom Judinom nov zavjet, DANICA Otk 22:16 Ja, Isus, poslah anåela svojega, da vam ovo posvjedoçi u crkvama, Ja sam korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica.” DANICU Otk 2:28 I dat øu mu zvijezdu Danicu. DANIMA 7 Job 29:2 Ah, da bi ipak bilo s menom, kako jetojoæbiloprijemjeseci,udanima,kadme je ætitio Bog! Job 30:1 A sada me ismjehavaju ljudi, koji su danima mlaåi od mene, kojima otaca ne bih bio metnuo sa psima stada svojega. Prp 2:16 Trajan spomen ostaje tako malo od mudraca kao od luåaka; jer u buduøim danima sve se zaboravi. Ah, kako ipak premine mudrac s luåakom! Prp 11:9 Raduj se, mladiøu, svojemu mladomœivotuinekavedrobudesrcetvoje u mladim danima; idi kamo te srce tvoje vuçe i oçi te tvoje zovu; ali znaj dobro, da o svemu tome Bog od tebe traœi raçun. Prp 12:1 Spominji se Stvoritelja svojega u mladim danima, prije nego doåu dani zli i prispiju godine, za koje veliæ: “Ne dopadaju mi se!” Iza27:6Ubuduøimdanimaukorijenitøese Jakov, procvjetat øe i uzrasti Izraela i napunit øe sav svijet plodovima. Heb 7:3 Bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, nemajuøi ni poçetka danima, ni svræetka œivotu, a sliçan Sinu Boœjemu, ostaje sveøenik dovijeka. DANJU1 Izl 13:21 A Gospod je iæao pred njima, danju u stupu od oblaka, da im pokazuje put, a noøu u stupu od ognja, da im svijetli, da bi mogli putovati danju i noøu. Izl 13:21 A Gospod je iæao pred njima, danju u stupu od oblaka, da im pokazuje put, a noøu u stupu od ognja, da im svijetli, da bi mogli putovati danju i noøu. P.Zk 28:66 Œivot svoj vidjet øeæ da visi o koncu. Drhtat øeæ danju i noøu i neøeæ se osjeøati nikada siguran za œivot svoj. Psl 22:2 Boœe moj, vapijem danju – a ti ne odgovaraæ; i noøu, ali se ne pazi na me. Psl 42:3 Suze moje postadoæe mi jelo danju i noøu, kad me se svaki dan pita: “Gdje je Bog tvoj?” Psl 42:8 Danju æalje Gospod milost svoju, noøujenjemupjesmamoja,molitvakBogu œivota mojega. Psl 91:5 Ne trebaæ se bojati strahote noøne, niti strijele, æto leti danju. Psl 121:6 Da ti danju sunce ne naudi, ni mjesec u noøi. Iza 34:10 Ne gasi se ni danju ni noøu, dim se njezin diœe jednako, kroz sve naraætaje ostaje pusta, nitko ne prelazi preko nje dovijeka. Iva 11:9 Isus reçe: “Nije li dvanaest sati u danu? Tko danju ide, ne spotiçe se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Otk 21:25 I vrata njegova neøe se zatvarati danju, jer ondje noøi neøe biti. DAŒD 23 Pst 7:12 Daœd je padao na zemlju çetrdeset dana i çetrdeset noøi. Pst 19:24 Tada pusti Gospod na Sodomu i Gomoru daœd sumpora i ognja od Gospoda, s neba. P.Zk 28:12 Gospod øe otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne daœd i da blagoslovi svaki radrukutvojih.Ondamoœeædavatiuzajam mnogim narodima, a sam da ne moraæ uzimati u zajam. 1Sa 12:17 Nije li sada œetva pæeniçna? Ja øu prizvati Gospoda, neka bi poslao gromove i daœd. Tada øete spoznati i vidjeti, koliko je u oçima Gospodnjim bilo zlo,ætogapoçiniste,kadstezahtijevalisebi kralja.” Psl78:24Ipusti,teimpadekaodaœdmana za jelo, i dade im kruh s neba. Psl 84:6 Putujuøi dolinom pustinjskom pretvaraju je u tlo obilno izvorima, æto ga i rani daœd pokrije blagoslovom. M.Iz 25:23 Kao æto sjeverni vjetar nosi daœd, tako jezik klevetni zlovoljno lice. M.Iz 26:1 Kao snijeg u ljeto, kao daœd o œetvi, tako malo pristaje çast luåaku. PNP 2:11 Gledaj samo, zima proåe, ode i proæumi daœd. Iza 55:10 Jer kako padaju daœd i snijeg s neba i ne vraøaju se onamo, dok nijesu zemlju natopili i oplodili i zazelenili, da dadne sjemena sijaçu, i kruha onome koji jede. Jer 3:3 Bujice su se zaustavile. Nije pao kasni daœd. Ali si ti prihvatio çelo œene zloglasne, ostavio si na stranu svaki sram. Jer5:24Inekaœisebi:‘BojmoseGospoda, Boga svojega, koji daje daœd, rani i kasni daœd u pravo vrijeme; koji napaja njive, uzdrœava nam œetvu!’ Jer5:24Inekaœisebi:‘BojmoseGospoda, Boga svojega, koji daje daœd, rani i kasni daœd u pravo vrijeme; koji napaja njive, uzdrœava nam œetvu!’ Jer 14:22 Ima li meåu tlapnjama neznaboœaca tko, da daje daœd, ili daje li nebo od sebe da pada daœd, nijesi li ti to, Gospode Boœe nas, zato çekamo tebe, jer ti çiniæ sve to.”; Jer 14:22 Ima li meåu tlapnjama neznaboœaca tko, da daje daœd, ili daje li nebo od sebe da pada daœd, nijesi li ti to, Gospode Boœe nas, zato çekamo tebe, jer ti çiniæ sve to.”; Hos 6:3 Budimo razboriti i teœimo revno za spoznanjem Gospoda! Kao zora on øe sigurno doøi. Kao zimski daœd siøi øe nam, kao kasni daœd, koji natapa zemlju.” Hos 6:3 Budimo razboriti i teœimo revno za spoznanjem Gospoda! Kao zora on øe sigurno doøi. Kao zimski daœd siøi øe nam, kao kasni daœd, koji natapa zemlju.” Joe 2:23 I vi, djeco Siona, radujte se i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu, jer vam daje daœd u pravoj mjeri, spuæta vam daœd rani i kasni kao prije. Joe 2:23 I vi, djeco Siona, radujte se i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu, jer vam daje daœd u pravoj mjeri, spuæta vam daœd rani i kasni kao prije. Mih 5:7 Tada øe ostatak Jakovljev biti meåu mnogim narodima kao rosa od Gospoda, kao daœd po zelenoj travi, æto ne çeka çovjeka, niti se uzda u djecu çovjeçju. Jak 5:7 Strpite se dakle, braøo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iæçekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo çeka, dok ne primi daœd, rani i kasni. Jak 5:17 Ilija je bio çovjek podvrgnut patnji

77
kao i mi, i vruøe se je molio, da ne bude daœda, i ne udari daœd na zemlji za tri godine i æest mjeseci. Otk 11:6 Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne padne daœd u dane njihova proricanja; i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom nevoljom, kadgod htjednu. DAŒDA 4 Pst2:5Nijejoæbilonazemljinikakvagrmlja poljskoga,inapoljimanijejoæraslonikakvo bilje, jer Gospod Bog nije joæ pustio daœda na zemlju i nije joæ bilo ljudi, da obraåuju zemlju. 1Kr18:41PotomreçeIlijaAhabu:“Idigore, jedi i pij, jer çujem veø hujanje daœda” Prp 12:2 Prije nego pomrçi sunce, svjetlo i mjesec i zvijezde i iza daœda opet doåu oblaci. Jak 5:17 Ilija je bio çovjek podvrgnut patnji kao i mi, i vruøe se je molio, da ne bude daœda, i ne udari daœd na zemlji za tri godine i æest mjeseci. DAŒDI 2 Izl16:4TadareçeGospodMojsiju:“Dobro, uçinit øu, da vam daœdi kruh s neba. Narod neka onda izlazi van i sebi skupi koliko mu treba na dan. Hoøu da ga time stavim na kuænju,daliøeseravnatipozakonumojem ili neøe. Mat 5:45 Tada øete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji puæta da sunce njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daœdi nad pravedne i grjeænike. DAŒDOM Jer 51:16 Kad zaori glas njegov, zaæuæte vode na nebu. On vodi oblake s krajeva zemlje, baca munje s daœdom, izvodi vihor iz odaja njegovih. DAŒDU Job 37:6 Tada govori snijegu: “Padaj na zemlju!” Tako i daœdu i njegovim silnim prolomima oblaka. DAR 24 P.Zk 27:25 Proklet, tko primi kakav dar, da prolije krv neduœnu! I sav narod neka odgovori: Amen! Psl 127:3 Eto, sinovi su dar od Gospoda; nagrada njegova jesu djeca. Iza 57:6 Tvoj je dio na glatku kamenu u dolini potoçnoj. Upravo to je najdraœe mjesto tvoje, i njima, si izlijevao naljev, prinosio dar. Za øu se time zadovoljiti? Iza 61:3 Da œalosnima u Sionu kao dar dadnem na glavu nakit mjesto pepela, ulje radosti mjesto odjeøe œalosti, hvalospjev mjesto plaæljivosti? “Hrastovi pravednosti” zvat øe se oni, “nasad Gospodnji za slavu njegovu”. Iza 66:3 Tko kolje bikove, a ujedno je ubojica ljudi; tko œrtvuje ovce, a ujedno psu lomi zatiljak; tko prinosi dar, a ujedno prinosi krv svinjeøu; tko pali kad, a ujedno hvali idola: “kao æto ovi idu svojim vlastitim putovima i nalaze ugodnost na grdobam Mat 5:23 Ako dakle prineseæ dar svoj k œrtveniku i ondje se sjetiæ, da brat tvoj ima neæto protiv tebe, Mat 5:24 ostavi ondje dar svoj pred œrtvenikom, otidi prije i pomiri se s bratom svojim; onda doåi i œrtvuj dar svoj! Mat 5:24 ostavi ondje dar svoj pred œrtvenikom, otidi prije i pomiri se s bratom svojim; onda doåi i œrtvuj dar svoj! Iva 4:10 Isus joj odgovori: “Kad bi ti znala darBoœjiionoga,kojitigovori:‘Dajmidase napijem’, ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu œivu.” Dje 2:38 Petar im reçe: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproætenje grijeha svojih, i primit øete dar Duha Svetoga; Dje 3:2 I bio je jedan çovjek hrom od roåenja svoga, kojega su nosili i svaki dar, metali pred vrata hramska koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od onih, koji ulaze u hram. Dje 8:20 A Petar mu reçe: “Novci tvoji neka budu s tobom na propast, æto si pomislio, da se dar Boœji moœe dobiti za novce. Dje 10:45 Vjernici iz obrezanja, æto su bili doæli s Petrom, divili su se, æto se i na neznaboæce izli dar Duha Svetoga. Dje 11:17 Kad im dakle Bog dade isti dar kao i nama, koji vjerovasmo u Gospodina Isusa Krista: tko, sam ja da bih mogao zabraniti Bogu?” Rim 5:15 Ali dar nije tako kao prijestup; jer akoprijestupomjednogapomrijeæemnogi, mnogo se veøa milost Boœja i dar izli izobilno na mnoge miloæøu jednoga çovjeka Isusa Krista. Rim 5:15 Ali dar nije tako kao prijestup; jer akoprijestupomjednogapomrijeæemnogi, mnogo se veøa milost Boœja i dar izli izobilno na mnoge miloæøu jednoga çovjeka Isusa Krista. Rim 5:16 I dar nije kao grijeh jednoga: “jer je za grijeh jednoga bio sud na osuåenje, a dar od mnogih prijestupa vodi k opravdanju. Rim 5:16 I dar nije kao grijeh jednoga: “jer je za grijeh jednoga bio sud na osuåenje, a dar od mnogih prijestupa vodi k opravdanju. mnogo øe viæe oni, koji primaju izobilje milosti i dar pravde, u œivotu vladati po jednome Isusu Kristu. 1Ko 7:7 Jer bih htio, da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, a onaj onako. 1Ko 12:9 Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar lijeçenja u jednom Duhu; 1Ko 13:2 I ako imam dar proroçanstva i znamsvetajneisveznanje,iakoimamsvu vjeru, da i gore premjeætam, a ljubavi nemam, niæta sam. Efe 2:8 Jer ste miloæøu spaæeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Boœji, Jak 1:17 Svaki dobri dar i svaki savræeni poklon odozgo je, silazeøi od Oca svjetlosti,ukojeganemapromjenenisjene mijene. DARA Flp 4:17 Ne kao da traœim dara, nego traœim ploda, koji se mnoœi na korist vaæu. Heb 6:4 Jer nije moguøe one, koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, i postali dionici Duha Svetoga, DARE 4 Mat 7:11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko øe viæe Otac vaæ nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole! Luk 11:13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko øe viæe Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!” Dje2:18Inaslugesvojeinasluækinjesvoje u one dare izlit øu od Duha svojega, i prorokovat øe. Heb 11:4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju œetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedoçanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoçi za dare njegove, i po njoj on mrtav joæ govori, DAREŒLJIVI 1 1Ti6:18Nekadobroçine,nekaseobogate u dobrim djelima, neka budu dareœljivi i meåusobno dijele. DARI 1 Efe 5:16 I dobro iskoristite vrijeme, jer su dari loæi! DARIVAO Psl 72:15 Neka bi dugo œivio i darivao ih zlatom iz Æebe! A oni neka se svagda mole za njega i neka mu uvijek prose blagoslov! DARIVATI 1 Psl 16:4 Koji sluœe idolima, imaju mnogo muke; ja im neøu nikada darivati krvavih naljeva, niti øu uzimati u usta svoje imena njihova! DAROM 2 Mat 23:18 Nadalje: Ako se tko kune œrtvenikom, onda to niæta ne vrijedi; kune li se œrtvenim darom, koji je na njemu, onda je vezan. 1Pe 4:10 Posluœujte jedan drugoga, svaki darom, koji je primio, kao dobri upravitelji razliçne milosti Boœje. DAROVA 4 Psl 68:9 Kiæu si darova izlijevao, Boœe, na baætinu svoju, i kad je onemogla, ti si je krijepio. Mal 2:13 Drugi put çinite ovo: Pokrivate œrtvenik Gospodnji suzama, plaçem i uzdasima, jer on viæe ne gleda milostivo œrtava i ne prima darova iz vaæe ruke. Flp 2:9 A zato i Bog njega povisi i darova mu ime, koje je nad svako ime, Heb 10:5 Zato ulazeøi u svijet govori: “œrtava i darova nijesi htio, ali si mi tijelo pripravio. DAROVALA 2Pe 1:3 Boœanstvena sila njegova darovala nam je sve, æto sluœi za œivot i poboœnost, poznavanjem onoga, koji nas pozva slavom i moøi. DAROVAO 3 Psl 30:3 Gospode, iz carstva mrtvih izveo si duæu moju; opet si me œivotu darovao izmeåu onih, koji siåoæe u carstvo mrtvih. Iza 8:18 Evo, ja i djeca, koju mi je darovao Gospod, jesmo postavljeni za znak i znamenje u Izraelu od Gospoda nad vojskama, koji stanuje na gori Sionu. Efe 4:7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao. DAROVATELJA 2Ko 9:7 Svaki, kako je odluçio u srcu, a ne saœaloæøuiliodnevolje,jerBogljubivesela darovatelja. DAROVE 9 Psl 68:18 Uzaæao si na visinu, doveo sa sobom roblje, primio darove od ljudi; i nepokorni stanuju uz Boga, Gospoda. Luk 21:1 Kad on pogleda gore, vidje, kako bogati bacaju darove svoje u œrtvenu blagajnu. Luk 21:4 Jer svi baciæe od viæka svojega u darove Boœje, a ona metnu od sirotinje svoje sve, æto je sluœilo za njezin œiveœ.” Rim 11:29 Jer se Bog ne kaje za svoje darove i poziv. Rim 12:6 A imamo razliçite darove po milosti, koja nam je dana: ako proroçanstvo, neka bude po mjeri vjere; 1Ko 12:30 Zar svi imaju darove lijeçenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumaçe? 1Ko 12:31 A trsite se za najveøe darove! I

78
pokazat øu vam joæ izvrsniji put. 1Ko 14:1 Teœite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete! Efe 4:8 I zato govori “Uzaåe na visinu, odvede zarobljene i porazdijeli darove ljudima.” DAROVI 1 1Ko 12:4 Milosni su darovi razliçni, ali je isti Duh. DAROVIMA mu, s dragovoljnim darovima, æto ih daruje ruka tvoja kolikogod moœe, kako te blagoslovi Gospod, Bog tvoj! Luk 21:5 Kad su neki govorili za hram, da je ukraæen sjajnim kamenjem i posvetnim darovima, reçe: DARU 3 Prikazanje anåela i objavljenje uskrsnuøa. Susret Uskrsnuloga sa œenama. Mat Mat 28:1 Po suboti, u osvit prvoga daru u sedmici, odoæe Marija Magdalena i druga Marija da pogledaj grob. 2Ko 9:15 Hvala Bogu na njegovu neiskazanom daru! Efe 3:7 Njegov postadoh sluga po daru milosti Boœje, koja mi je dana po djelovanju sile njegove. DARUJ 1 Psl 118:25 Gospode, donesi nam pomoø! Gospode, daruj nam sreøu! DARUJE 4 mu, s dragovoljnim darovima, æto ih daruje ruka tvoja kolikogod moœe, kako te blagoslovi Gospod, Bog tvoj! Job 35:10 Ali se ne kaœe: Gdje je Bog, Stvoritelj naæ, koji nam daruje hvalospjeve u noøi, Eze46:17Akoliætodarujeodsvojebaætine kojemu slugi svojemu, neka to bude ovomu samo do oprosne godine! Onda neka se vrati knezu! Samo sinovima njegovim ostaje to kao baætinski posjed. Rim 8:32 Koji dakle svojega vlastitog Sina nije saçuvao, nego ga je predao za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje! DATE 2 Mat 23:13 Teæko vama, knjiœevnici i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate kraljevstvo nebesko od ljudi, Vi sami ne ulazite, niti date da ulaze, koji bi htjeli, 2So 2:2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plaæite, ni duhom, ni rijeçju, ni poslanicom, toboœe od nas poslanom, kao da je veø blizu dan Gospodnji. DATI 58 Izl 12:23 Kad onda izaåe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proøi øe Gospod mimo vrata i neøe dati anåelu pogubitelju da uåe u kuøe vaæe, pa da ubija. Izl 20:12 Poætuj oca svojega i mater svoju, da dugo œiviæ u zemlji; koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! Brj 18:15 Svako prvençe od svih œivih biøa, æto se prinosi Gospodu, od çovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvoroåeno od çovjeka moraæ dati otkupiti. I prvençe od neçiste stoke imaæ dati otkupiti. Brj 18:15 Svako prvençe od svih œivih biøa, æto se prinosi Gospodu, od çovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvoroåeno od çovjeka moraæ dati otkupiti. I prvençe od neçiste stoke imaæ dati otkupiti. Brj 35:6 Gradovi, æto ih imate dati Levitima, neka budu æest slobodnih gradova, æto su od vas odreåeni kao mjesto utoçiæta za onoga, koji je poçinio ubojstvo; osim toga imate im dati joæ çetrdeset i dva grada. Brj 35:6 Gradovi, æto ih imate dati Levitima, neka budu æest slobodnih gradova, æto su od vas odreåeni kao mjesto utoçiæta za onoga, koji je poçinio ubojstvo; osim toga imate im dati joæ çetrdeset i dva grada. P.Zk5:16Poætujocasvojegaimatersvoju, kao æto ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo œiviæ i da ti dobro bude u zemlji, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! P.Zk 16:17 Svaki neka donese, æto moœe dati, kako te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj! P.Zk 18:9 Kad doåeæ u zemlju, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj, ne uçi se çiniti gnusobe onih naroda! P.Zk21:17Negomoraprvoroåencamanje ljubljene œene priznati kao takva i dati mu dva dijela od svega, æto ima, jer je on prvenac snage njegove, pripada mu pravo prvoroåenja. P.Zk 28:8 Gospod øe ti dati blagoslov u œitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On øe te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj. P.Zk 30:20 Ljubi Gospoda, Boga svojega, sluæaj ga i budi mu vjerno odan, jer o tom ovisi œivot tvoj i duljina dana tvojih, æto ih smijeæ provesti u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da øe im je dati.” 1Sa 17:46 Danas øe te Gospod dati u moju ruku. Ubit øu te i glavu ti odsjeøi. Trupla vojske filistejske joæ danas øu dati pticama nebeskim i œivotinjama zemaljskim, da spozna sav svijet, da ima Bog u Izraelu. 1Sa 17:46 Danas øe te Gospod dati u moju ruku. Ubit øu te i glavu ti odsjeøi. Trupla vojske filistejske joæ danas øu dati pticama nebeskim i œivotinjama zemaljskim, da spozna sav svijet, da ima Bog u Izraelu. 1Ljt 28:9 A ti, sine moj Salomone, drœi s Bogomocasvojegaisluœimucijelimsrcem i duæom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i œelju! Ako ga budeæ traœio, on øe dati da ga naåeæ. Ako li ga ostaviæ, odbacit øe te zauvijek. Psl 37:6 On øe dati, te pravednost tvoja zasja kao svjetlost, pravica tvoja kao podnevna svjetlost. Psl 78:20 On doduæe udari u kamen, i potekoæe vode i potoci se razliæe: ali moœe li joæ i kruha dati i mesa postaviti narodu svojemu?” Iza 7:14 Zato øe vam sam Svemoguøi dati znak: “Eto, djevica øe zaçeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel Iza 26:3 Çvrsta je svijest njegova i trajno øeæ mu spasenje dati, jer se uzda u tebe. Iza 53:12 Zato øu mu dati mnoge kao dio, mnogobrojneøeonprisvojitizato,jerjedao œivot svoj na smrt, i bio ubrojen meåu zloçince, i nosio grijehe mnogih, i molio se za zloçince.” Iza 61:8 Jer ja, Gospod, ljubim pravicu, mrzim na grabeœ bezboœan. Tako øu im vjerno dati plaøu i vjeçan zavjet uçinit øu s njima. Jer 11:5 Da mogu ispuniti zakletvu, koju dadoh ocima vaæim; da øu im dati zemlju, u kojoj teçe mlijeko i med, kako je to joæ danas.” Tada ja odgovorih: “Tako neka bude, Gospode!” Jer 45:5 Æto øeæ traœiti za sebe velike stvari? Ne traœi, jer evo: Na svako tijelo pustitøunesreøu,’govoriGospod,atebiøu dati œivot tvoj kao plijen u svim mjestima, kamo otideæ!’” Eze21:27Uniætitøu,uniætitøu,uniætitøuga, i neøe ga viæe bih, dok ne doåe onaj, kojemu po pravu pripada: ‘njemu øu ga dati.’ Eze 29:21 Na ovaj øu dan dati kuøi Izraelovoj novu snagu i tebi øu otvoriti usta meåu njima. Tada øe oni spoznati, da sam ja Gospod.” Dan 4:17 Na zakljuçku nebeskih straœara osniva se ova zapovijed. Po œelji svetaca izlazi ova odredba, da upoznaju œivi, da Sveviænji ima vlast nad ljudskim kraljevstvom. On ga daje, kojemu ga hoøe dati. On moœe i najniœega postaviti za njegova vladaoca. Dan 7:27 Onda øe se kraljevstvo, vlast i moø nad kraljevstvima pod svim nebom dati narodu svetaca Sveviænjega. Kraljevstvo øe njegovo trajati vjeçno, i sve øe vlasti njemu sluœiti i podloœni mu biti. Mih 6:7 Dopadaju li se Gospodu tisuøe ovnova, deset tisuøa potoka ulja? Imam li dati prvoroåenca svojega za opaçinu svoju, plod tijela svojega za grijeh svoj?” Mat 7:9 Tko øe od vas sinu svojemu dati kamen, ako ga zamoli kruha. Mat 7:10 Ili tko øe mu dati zmiju, ako zamoli ribu? Mat 7:11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko øe viæe Otac vaæ nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole! Mat 12:36 A ja vam kaœem: “Za svaku praznu rijeç, koju reknu ljudi, moraju u dan suda dati raçun. Mat 12:39 On im reçe: “Zao i preljubotvoran rod traœi znak. Ali mu se neøe dati drugi znak osim znaka proroka Jone. Mat 16:19 Tebi øu dati kljuçeve kraljevstva nebeskoga. Ætogod sveœeæ na zemlji, bit øe svezano i na nebesima, i ætogod razrijeæiæ na zemlji, bit øe razrijeæeno i na nebesima.” Mat 16:26 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Æto moœe dati çovjek kao otkup za duæu svoju? Mat 20:14 Uzmi, æto je tvoje, i idi! A ja hoøu i ovome posljednjemu dati kao tebi. Mat 20:23 Tada im reçe: “Çaæu øete moju doduæepiti;alimjestosmojedesneililijeve nemogujadati;onopripadaonima,kojima je pripravio Otac moj.” Mat 21:41 Odgovoriæe mu: “Zloçince øe zlom smrti pogubiti i svoj øe vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji øe mu davati dio roda u pravo vrijeme.” Mat 26:9 Bilo bi se moglo to prodati skupo i dati siromasima.” Mat 26:15 I reçe: “Æto øete mi dati, da vam ga predam?” Oni mu isplatiæe trideset srebrnjaka, Mar14:11Oniseobradovaæe,kadtoçuæe, i obeøaæe mu dati novaca. Sad je traœio zgodu, da, ga izda Luk 1:73 Zakletve, kojom se zakle Abrahamu, ocu naæemu: “da øe nam dati, Luk 11:13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko øe viæe Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!” Iva 4:14 A koji pije od vode, koju øu mu ja dati, neøe oœednjeti dovijeka. Nego voda,

79
æto øu mu ja dati, bit øe u njemu izvor vode, æto teçe u œivot vjeçni.” Iva 4:14 A koji pije od vode, koju øu mu ja dati, neøe oœednjeti dovijeka. Nego voda, æto øu mu ja dati, bit øe u njemu izvor vode, æto teçe u œivot vjeçni.” Iva 6:27 Starajte se ne a jelo, æto prolazi, nego za jelo, æto ostaje za œivot vjeçni, koje øe vam dati Sin çovjeçji; jer njega potvrdi Bog Otac.” Iva 6:51 Ja sam kruh œivi, koji siåoh s neba. Tko jede od ovoga kruha, œivjet øe dovijeka. Kruh, koji øu ja dati, tijelo je moje za œivot svijeta.” Iva 6:52 Tada su se prepirali Œidovi meåu sobom,irekoæe:“Kakonammoœeovajdati tijelo svoje da jedemo?” Dje 2:27 Jer neøeæ ostaviti duæe moje u podzemnom svijetu, niti øeæ dati, da Svetac tvoj vidi truhlosti. Dje 20:32 I sad vas preporuçujem Gospodinu i rijeçi milosti njegove, koji moœe izgraditi i dati baætinu meåu svima posveøenima. Rim 2:6 On øe dati svakome po djelima njegovim: “ Rim 14:12 Tako øe dakle svaki od nas dati Bogu raçun za sebe. Gal 3:21 Je li dakle zakon protivan obeøanjima Boœjim? Boœe saçuvaj, jer kad bi bio dan zakon, tako da bi mogao œivot dati, zaista bi od zakona bila pravda. 2So 1:8 U ognju plamenim, kad øe dati osvetu onima, koji ne poznaju Boga, i koji ne sluæaju evanåelja Gospodina naæega Isusa Krista; 2Ti 4:8 Uostalom, meni je pripravljen vijenac pravde, koji øe mi dati Gospodin u danonaj,pravednisudac;anesamomeni, nego i svima, koji su ljubili dolazak njegov, Heb 13:17 Sluæajte predstojnike svoje i budite im podloœni, jer oni bdiju nad duæama vaæim kao oni, koji øe dati raçun, da to s radoæøu çine, a ne uzdiæuøi, jer vam to ne pomaœe! 1Pe 4:5 Ali øe oni dati raçun onome, koji stoji spreman da sudi œive i mrtve. Otk 21:6 I reçe mi: “Svræilo se. Ja sam Alfa i Omega: “Poçetak i Svræetak. Ja øu œednome dati iz izvora vode œivota zabadava. DAVALI 2 Jer 15:10 Teæko meni, majko moja, æto si me rodila, çovjeka borbe i svaåe za sve! Nijesam davao u zajam, niti su mi davali u zajam, i opet me sve proklinje. 2Ko 8:3 Svjedoçim za njih, da su po moguønostima i preko moguønosti dragovoljno davali. DAVALO Dje4:35Istavljalisuprednogeapostolima, A davalo se svakome, koliko je tko trebao. DAVANO Mal 1:9 “Zato umilostivite Boga, da nas primi milostivo! Iz ruke vaæe tako mu je davano. Moœe li on tada biti milostiv prema vama?”, govori Gospod nad vojskama. DAVAO 6 Pst 39:3 Gospodar njegov vidje, da je Gospod s njim, i da je Gospod po ruci njegovoj davao uspjeh svima djelima njegovim, P.Zk 32:13 Vodio ga je na visine zemlje, i jeo je plodove poljske. Davao mu je da siæe med iz kamena, ulje iz tvrda kremena, Jer 15:10 Teæko meni, majko moja, æto si me rodila, çovjeka borbe i svaåe za sve! Nijesam davao u zajam, niti su mi davali u zajam, i opet me sve proklinje. Luk 15:16 Rado bi bio utiæao glad svoju mahunama, æto su jele svinje; ali mu ih nitko nije davao. Dje 2:4 I napuniæe se svi Duha Svetoga, i stadoæe govoriti raznim jezicima, kao æto im je Duh [Sveti] davao da govore. Dje 14:3 Oni ipak ostadoæe dulje vremena propovijedajuøiodvaœnouGospodinu,koji je svjedoçio rijeç milosti svoje i davao, da su se çinili znaci i çudesa po rukama njihovim. DAVATI 7 P.Zk 28:12 Gospod øe otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne daœd i da blagoslovi svaki radrukutvojih.Ondamoœeædavatiuzajam mnogim narodima, a sam da ne moraæ uzimati u zajam. Mat 7:11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko øe viæe Otac vaæ nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole! Mat 21:41 Odgovoriæe mu: “Zloçince øe zlom smrti pogubiti i svoj øe vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji øe mu davati dio roda u pravo vrijeme.” Luk 11:13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko øe viæe Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!” Dje 20:35 Sve vam pokazah, da se tako valja truditi i zauzimati za nemoøne i sjeøati se rijeçi Gospodina Isus, jer on reçe: ‘Mnogo je viæe blagoslovljeno davati, negoli primati.’ Efe 4:28 Tko je krao, viæe neka ne krade, nego neka se radije trudi çineøi dobro rukama svojim, da ima æto davati potrebnima! Heb 13:16 A dobro çiniti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim œrtvama ugaåa Bogu! DAVI 1 Jer 5:6 Zato ih bije lav æume, davi ih vuk iz pustare, leœi i vreba ris pred gradovima njihovim: tko izaåe iz njih, bit øe rastrgan, jer su mnogobrojne opaçine njihove, mnogovrsni su grijehi njihovi. DAVILIÆTU Jer 7:32 Zato øe doøi dani”, veli Gospod, “kad se viæe neøe govoriti o Tofetu i o dolini Ben-Hinomu, nego o dolini daviliætu. Tada øe se upotrijebiti Tofet za groblje, jer inaçe nema viæe mjesta. DAVITELJ 1 Jer 4:7 Iz guætare svoje diœe se lav, davitelj se naroda otresa, ostavlja leœaj svoj, da zemlju tvoju uçini pustinjom. Gradovi øe tvoji biti opustoæeni i bez ljudi. DAVITI 1 Mat 18:28 A kad izaåe sluga naåe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio duœan æto denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreøi: “Plati, æto si duœan! DAVNE 2 Iza 46:10 Koji je od poçetka javljao svræetak, od davne davnine, æto se joæ nije dogodilo! Ja kaœem: Odluka øe se moja ispuniti, sve, æto mi je drago, ispunjam. Mih 5:2 A ti, Betleheme-Efrato, meåu krajevima Judinim najmanji, iz tebe øe mi izaøi onaj, koji øe biti vladalac u Izraelu. Njegov je poçetak iz davne davnine, iz dana vjeçnosti. DAVNINE 5 Iza 46:10 Koji je od poçetka javljao svræetak, od davne davnine, æto se joæ nije dogodilo! Ja kaœem: Odluka øe se moja ispuniti, sve, æto mi je drago, ispunjam. Iza 51:9 “Digni se, digni se! Naoruœaj se jakoæøu, miæico Gospodnja! Digni se kao u dane davnine, za pokoljenja, æto su proæla! Nijesi li ti sasjekla Rahaba, probola nakazu? Iza63:16Jertisiotacnaæ!Abrahamnezna za nas, i Izrael nas ne pozna. Ti si, Gospode, otac nas. “Otkupitelj naæ od davnine” ime je tvoje. Mih 5:2 A ti, Betleheme-Efrato, meåu krajevima Judinim najmanji, iz tebe øe mi izaøi onaj, koji øe biti vladalac u Izraelu. Njegov je poçetak iz davne davnine, iz dana vjeçnosti. Luk 1:71 Kao æto je od davnine obeøao na usta svetih proroka; DAVNO 5 Psl 119:92 Kad zakon tvoj ne bi bio slast moja, davno bih poginuo u nevolji svojoj. Iza44:8Nebojteseineplaæitese!Nijesam li ja to davno rekao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li bog osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga. Iza 63:9 U svakoj œalosti njihovoj osjeøao se i on tuœan, ali ih je spasio anåeo lica njegova. U svojoj ljubavi i milosti on ih je otkupio, podigao ih i nosio ih sve dane u davno doba. Luk 10:13 Teæko tebi, Korozaine! Teæko tebi Betsaido! Jer kad bi se bila u Tiru i Sidonu dogodila çudesa, æto su se dogodila u vama, davno bi veø çinili pokajanje u vreøi i pepelu. Jud 1:4 Jer se uvukoæe neki ljudi, za koje veø davno pismeno stoji ovo osuåenje: bezboœni, koji pretvaraju milost Boga naæega u raspuætenosti, i odriçu se jedinoga Gospodara i Gospodina naæega Isusa Krista. DEMONIMA P.Zk 32:17 Demonima, koji nijesu bogovi, prinosili su œrtve, bogovima, kojih nijesu znali, posve novima, koji istom nastadoæe, kojih nijesu çastili oçevi vaæi. DENAR 5 Mat 20:2 On se pogodi s poslenicima po denar na dan i posla ih u svoj vinograd. Mat 20:13 Prijatelju, odgovori on jednome od njih, ja tebi ne çinim krivo. Nijesi li se pogodio s menom po denar? Mat 22:19 Pokaœite mi novac porezni!” Oni mu pruœiæe denar. Otk 6:6 I zaçuh kao glas izmeåu çetiri biøa gdje govori: “Oka pæenice za denar, i tri oke jeçma za denar; a ulja i vina neøe ni biti!” Otk 6:6 I zaçuh kao glas izmeåu çetiri biøa gdje govori: “Oka pæenice za denar, i tri oke jeçma za denar; a ulja i vina neøe ni biti!” DENARA Mat 18:28 A kad izaåe sluga naåe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio duœan æto denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreøi: “Plati, æto si duœan! Luk 7:41 Reçe: “Jedan vjerovnik imao je dva duœnika. Jedan mu je bio duœan pet stotina denara, drugi pedeset. Luk 10:35 Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioniçaru i reçe mu: “Brini se za njega, i æto viæe potroæiæ, platit øu ti, kad se vratim. DERE 1 Prp 3:7 Vrijeme kad se dere, i vrijeme kad se saæiva; vrijeme kad se æuti, i vrijeme kad

80
se govori; DERETE 1 Mih 3:3 Jedete meso naroda mojega i derete koœu s njih, prebijate im kosti, sasijecate ih kao meso u loncu, kao meso za juhu u kotlu.” DERIMO Iva 19:24 Onda rekoæe meåu sobom: “Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu øe dopasti!” Tako se imala ispuniti rijeç Pisma: “Razdijeliæe meåu se haljine moje i za odjeøu moju baciæe kocke.” I vojnici tako uçiniæe. DESET 26 Izl 26:1 Æator napravi od deset zavjesa. Oni imaju biti izraåeni od finoga lana uzvedenoga,odmodrogicrvenogskerleta i od grimiza s likovima kerubina, kako ih napravi umjetnik. 1Sa 18:7 Pritom su œene igrajuøi pjevale: “Saul pobi svoju tisuøu, a David svojih deset tisuøa.” 2Kr 20:9 Izaija odgovori: “Ovo neka ti bude znak od Gospoda, da øe Gospod ispuniti svoje obeøanje, æto ga je dao: “Hoøeæ li da otide sjena za deset stepena naprijed ili za deset stepena natrag?” 2Kr 20:9 Izaija odgovori: “Ovo neka ti bude znak od Gospoda, da øe Gospod ispuniti svoje obeøanje, æto ga je dao: “Hoøeæ li da otide sjena za deset stepena naprijed ili za deset stepena natrag?” Psl 33:2 Pjevajte hvalu Gospodu uz citaru, svirajte mu na harfu od deset œica! Psl 92:3 Uz deset œica na harfu i uz citaru. Psl 144:9 Pjevam pjesmu novu tebi, o Boœe, sviram ti na harfi od deset œica: Iza 38:8 Evo, ja øu vratiti sjenu po stepenima, po kojima je siæla na sunçaniku Ahazovu, natrag za deset stepena.” Tada se vrati sunce natrag za deset stepena po stepenima, po kojima je bilo siælo. Iza 38:8 Evo, ja øu vratiti sjenu po stepenima, po kojima je siæla na sunçaniku Ahazovu, natrag za deset stepena.” Tada se vrati sunce natrag za deset stepena po stepenima, po kojima je bilo siælo. Dan 1:14 On ih posluæa u tom i pokuæa s njima za deset dana. Dan 7:24 Deset rogova znaçi deset kraljeva, koji øe nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doøi øe drugi, koji øe se razlikovati od prijaænjih, i sruæit øe tri kralja. Dan 7:24 Deset rogova znaçi deset kraljeva, koji øe nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doøi øe drugi, koji øe se razlikovati od prijaænjih, i sruæit øe tri kralja. Amo 6:9 I ako deset ljudi samo ostane a jednoj kuøi, moraju i oni mrijeti. Mih 6:7 Dopadaju li se Gospodu tisuøe ovnova, deset tisuøa potoka ulja? Imam li dati prvoroåenca svojega za opaçinu svoju, plod tijela svojega za grijeh svoj?” Mat 18:24 Kad se poçne uraçunati, dovedoæemujednoga,kojimujebioduœan deset tisuøa talenata. Mat 25:1 Tada øe biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica, koje uzeæe svjetiljke svoje i izaåoæe u susret zaruçniku. Luk 12:6 Ne kupuje li se pet vrabaca za deset novçiøa? A ipak ni jedan od njih nije zaboravljen kod Boga. Luk 15:8 Ili kad koja œena ima deset drahma i od njih izgubi jednu, ne zapali li tada ona svjetiljku, ne pomete li kuøu i ne traœi li briœljivo, dok ne naåe drahmu? Luk 19:17 On mu odgovori: ‘Dobro, dobri slugo: jer si mi u malom bio vjeran, imat øeæ vlast nad deset gradova.’ 1Ko 4:15 Jer ako imate i deset tisuøa odgojitelja u Kristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas ja u Kristu Isusu rodih evanåeljem. 1Ko 14:19 Ali na sastanku crkve volim pet rijeçi umom svojim reøi, da i druge pouçim, negoli deset tisuøa rijeçi jezikom. Otk 2:10 Niæta se ne boj od muka, æto te çekaju! Gle, åavao øe neke od vas baciti u tamnicu, da se iskuæate i imat øete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat øu ti vijenac œivota Otk 12:3 I pokaza se drugi zrak na nebu: i gle, veli, crven zmaj, imajuøi sedam glava i deset rogova; i na glavama njegovim sedam kruna; Otk 13:1 I vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama ime na psovke. Otk 13:1 I vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja je imala deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama ime na psovke. Otk 17:3 I odvede me u pustinju u duhu; i vidjeh œenu, gdje sjedi na zvijeri crvenoj, punu imena psovaçkih, imajuøi sedam glava i deset rogova. DESETINI 1 Mal 3:8 Smije li çovjek varati Boga, a vi mene varate i joæ pitate: ‘U çem da smo te varali?’ Eto, u desetini i u prinosu. DESETINU 5 Mal 3:10 Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okuæajte meipakutom”,veliGospodnadvojskama, neøu li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja! Mat 23:23 Teæko vama, knjiœevnici i farizeji, licemjeri! Vi dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a zanemarujete najvaœnije zahtjeve zakona: “pravednost, milosråe i vjernost, Ovo se ima çiniti, drugo ne popustiti. Luk 18:12 Postim dvaput u tjednu i dajem desetinu od svega, æto steçem.’ Heb 7:4 A pogledajte, koliki je ovaj, kojemu je Abraham patrijarh dao desetinu od najboljih dijelova plijena. Heb7:5Istina,ioniodsinovaLevijevih,koji primaju sveøeniætvo, imaju zapovijed, da uzimaju po zakonu desetinu od naroda, to jest, od braøe svoje, premda su i oni izaæli IZ bedara Abrahamovih. DESNA Jon 4:11 A meni da ne bude œao Ninive, velikoga grada, u kojem stanuje viæe od sto i dvadeset tisuøa ljudi, koji ne mogu razlikovati izmeåu desna i lijeva, a usto joæ mnoge œivotinje?” Mat 5:30 I ako te sablaœnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. DESNE 19 1Kr 22:19 A Mikaja nastavi: “Zato çuj rijeç Gospodnju: “Vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju svojem, a sva vojska nebeska stoji mu s desne i s lijeve strane. Psl 121:5 Gospod je çuvar tvoj, Gospod je sjena tvoja; on ti stoji s desne strane. Zah 3:1 Tada mi dade da vidim velikoga sveøenika Joæuu, kako stoji pred anåelom Gospodnjim,dokjesdesnenjegovestajao Sotona, da ga optuœi. Mat 20:23 Tada im reçe: “Çaæu øete moju doduæepiti;alimjestosmojedesneililijeve nemogujadati;onopripadaonima,kojima je pripravio Otac moj.” Mat 25:33 Postavit øe ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi. Mat 25:34 Tada øe kralj reøi onima s desne strane: “Doåite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta! Mar 14:62 A Isus odgovori: “Ja sam; i vidjet øete Sina çovjeçjega gdje sjedi s desne Svemoguøega i dolazi na oblacima nebeskim.” Mar 15:27 S njim razapeæe dva razbojnika, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove, Luk 1:11 Tada mu se ukaza anåeo Gospodnji s desne strane œrtvenika kadionoga. Luk 23:33 Kad doåoæe na mjesto, koje se zove Lubanja, raspeæe ga ondje. Isto tako zloçince, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove. Dje 7:55 A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Boœju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu, Dje 7:56 I reçe: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina çovjeçjega gdje stoji s desne strane Bogu.” Rim 8:34 Tko øe osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa joæ i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara. Kol 3:1 Ako dakle uskrsnuste s Kristom, traœite ono, æto je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Boga! Heb 1:3 Koji jer je sjajnost slave njegove i prilika biøa; njegova i nosi sve rijeçju sile svoje, poæto nas je oçistio od grijeha, sjede s desne strane veliçanstva na visini; Heb 1:13 A kojemu od anåela reçe kad: “Sjedi meni s desne strane, dok poloœim neprijatelje tvoje za podnoœje nogama tvojim. Heb 10:12 A on prinesavæi jednu œrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu, Heb 12:2 Gledajuøi na utemeljitelja i usavræitelja vjere Isusa, koji mjesto odreåene sebi radosti podnese kriœ ne mareøi za sramotu, i sjede s desne strane prijestolja Boœjega. 1Pe 3:22 Koji je, otiæavæi na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anåeli i vlasti i sile. DESNICA Psl 18:35 Pomoø svoju dao si mi kao ætit, desnica je tvoja postala potpora moja, velikim me je uçinila dobrota tvoja. Psl 26:10 Kojima je zloçinstvo prionulo za ruke, i kojima je desnica puna mita! Psl 45:4 U dobri ças, sjedi na kola kao branitelj vjernosti, siromaætva, pravice! Desnica tvoja neka pokaœe sjajna djela! Psl 89:13 Miæica puna i junaçke snage tvoja je; ruka je tvoja jaka, desnica tvoja ispruœena. Psl 98:1 Pjevajte Gospodu pjesmu novu, jer uçini çudesa; pomoœe mu desnica njegova, sveta miæica njegova. Psl 118:15 “Çuj! Glas pobjede odjekuje u æatorima pravednika: “desnica Gospodnja pokazala je snagu. Psl 137:5 Ako bih zaboravio tebe, Jerusaleme, neka usahne desnica moja! Psl 139:10 I tamo bi me pratila ruka tvoja, prihvatila bi me desnica tvoja. PNP 8:3 Tada se privine ljevica njegova

81
pod glavu moju, u ljubavi me ogrli desnica njegova. Mat 6:3 Kad ti dajeæ milostinju, neka ti ne zna ljevica tvoja, æto çini desnica tvoja, DESNICE 2 P.Zk 33:2 Reçe: “Sa Sinaja doåe Gospod, u svijetlu se ukaza sa Seira narodu, zasja s gore paranske, doåe usred svetih çeta anåelskih, iz desnice njegove razbuktio se plamen. Psl 80:17 Ali ruka tvoja neka poçiva na çovjek desnice tvoje, nad sinom çovjeçjim, kojega si podigao sebi! DESNICI 6 Psl 16:11 Stazu k œivotu ti mi objavljujeæ: “u tebe je punina radosti, u desnici tvojoj milina vjeçna. M.Iz 3:16 Dug œivot krije se u desnici njezinoj, bogatstvo i çast u ljevici njezinoj. Iza 44:20 Tko pristaje uz niætetno, toga je zavelo ludo srce. On ne izbavlja nikada œivotasvojegainegovorisebi:‘Njelivarka, æto mi je u desnici?’ Hab 2:16 Nasitio si se sramote mjesto çasti. Sada pij i ti, da teturaæ! Sada dolazi k tebi çaæa u desnici Gospodnjoj, i na tvoju çast dolazi sramota. Otk 1:20 Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijeønjaka zlatnih.Sedamzvijezdajesuanåelisedam crkava. I sedam svijeønjaka jesu sedam Crkava. Otk2:1AnåelucrkveuEfezunapiæi:Ovako govori onaj, koji drœi sedam zvijezda u desnici svojoj, koji hodi posred sedam svijeønjaka zlatnih: DESNICOM Dje 5:31 Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za vladaoca i spasitelja, da dadne Izraelu pokajanje i oproætenje grijeha. DESNICU 3 Iza 63:12 Koji je silnom miæicom svojom iæao uz desnicu Mojsijevu? Koji je pred njima razdvojio vode, da steçe sebi vjeçno ime? Mat 27:29 Tada opletoæe vijenac od trnja, metnuæe mu ga na glavu i dadoæe mu trsku u desnicu. Onda su pregibali koljeno pred njim i rugali mu se govoreøi: “Zdravo, kralju œidovski!” Otk 1:17 I kad Ka vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav. I metnu desnicu svoju na me govoreøi: “Ne boj se, ja sam prvi i posljednji, DESNO Zah 11:17 Teæko loæemu pastiru, koji ostavlja ovce! Suha bolest neka doåe na miæicu njegovu i na desno, oko njegovo! Neka usahne miæica njegova, neka se ugasi oko njegovo!” Mat 5:29 Ako te dakle sablaœnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao. DESNOJ 2 Otk 1:16 I imao je u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovih izlazio maç oætar s obje strane; i lice njegovo kao æto sunce sja u sili svojoj. Otk 13:16 I uçini, da se svima, malim i velikim,ibogatimisiromaænim,islobodnim i neslobodnim dadne œig na desnoj ruci njihovoj ili na çelima njihovim; DESNOM Mat 5:39 A ja vam kaœem: Ne opirite se zlu, nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi! DESNU 4 Psl 73:23 Ali ipak ostadoh stalno kod tebe; ti si me bio prihvatio za desnu ruku. Psl 110:1 Reçe Gospod Gospodu mojemu: “Sjedi mi s desnu stranu moju, dok poloœim neprijatelje tvoje za podnoœje nogama tvojim!” Mat 22:44 Reçe Gospodin Gospodinu mojemu: “Sjedi s moju desnu, dok poloœim neprijatelje tvoje za podnoœje nogama tvojim? Iva 21:6 A on im reçe: “Bacite mreœu na desnu stranu laåice, i naøi øete.” Onda baciæe, i veø je nijesu mogli vuøi od mnoætva riba. DEVA Iza60:6Mnoætvodevaprekrilitøete,mlade deve od Midjana i Efe. Svi oni dolaze od Sabe. Zlato i kad donijet øe, i radosno øe se navjeæøivati slavna djela Gospodnja. Mat 19:24 Joæ vam jedanput kaœem: “Lakæe ide deva kroz iglene uæi, negoli bogataæ u kraljevstvo Boœje.” Mar 10:25 Lakæe deva ide kroz iglene uæi, negoli bogataæ u kraljevstvo Boœje.” DEVAMA Suc 7:12 Midjanci i Amaleçani i svi sinovi Istoka bili su se utaborili u ravnici tako mnogobrojno kao skakavci. Devama njihovim nije bilo broja, bilo ih je kao pijeska na moru DEVE 3 Pst 24:63 Podveçer bio je Izak izaæao na poljedarazmatra;kadpodiœeoçiipogleda, a to dolazile deve. Suc 8:21 Tada zamoliæe Zebah i Salmuna: “Ustani ti i pogubi nas, jer kakav je çovjek, onakva mu je snaga Gideon se diœe i pogubi Zebaha i Salmuna. A mjeseçiøe, æto su Ih o vratu nosile deve njihove, uze sebi. Iza60:6Mnoætvodevaprekrilitøete,mlade deve od Midjana i Efe. Svi oni dolaze od Sabe. Zlato i kad donijet øe, i radosno øe se navjeæøivati slavna djela Gospodnja. DEVEDESET 4 Dan 12:11 Od vremena, kad se ukine œrtva svagdanja i postavi gnusoba sramotna, bit øe tisuøa i dvjesta i devedeset dana. Mat 18:12 Æto vam se çini? Ako ima jedan æto ovaca, i jedna od njih zaluta, ne ostavi li ondevedesetiøevetugoriineidelidatraœi onu, æto je zalutala? Luk 15:4 “Ako jedan od vas ima sto i ovaca i izgubi jednu od njih, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne naåe? Luk 15:7 Kaœem vam, isto tako bit øe u nebu veøa radost za jednoga jedinoga grjeænika, koji se obrati, negoli za devedeset i devet pravednika, koji ne trebaju obraøenja. DEVET 2 Luk 15:4 “Ako jedan od vas ima sto i ovaca i izgubi jednu od njih, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne naåe? Luk 15:7 Kaœem vam, isto tako bit øe u nebu veøa radost za jednoga jedinoga grjeænika, koji se obrati, negoli za devedeset i devet pravednika, koji ne trebaju obraøenja. DEVETE 1 Mat 27:46 Oko devete ure povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lama sabaktani?” to jest: “Boœemoj,Boœemoj,zaætosimeostavio?” DEVETOJ 1 Dje 10:30 I Kornelije reçe: Upravo prije çetiri dana molio sam se o devetoj uri u svojoj kuøi. I eto, çovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj. DEVI 1 Luk 18:25 Lakæe je devi proøi kroz iglene uæi, nego li bogataæu uøi u kraljevstvo Boœje.” DEVINE 1 Mat 3:4 Ivan je nosio haljinu od dlake devine i pojas koœan oko bedara svojih. Hrana je njegova bila skakavci i med divlji. DEVU Mat 23:24 Voåe slijepi! Cijedite komarca, a devu proœdirete. DIÆE 1 Psl150:6SveætodiæenekahvaliGospoda! Aleluja! DIÆU PNP 7:13 Mandragore diæu veø svojim mirisom. Vrata naæa kriju svakojakoga krasnog voøa: novoga i staroga, za tebe sam ga saçuvala, Dragi moj! DIÇE 2 Iza 45:25 U Gospodu dokazuju svoje pravo i diçe se svi potomci Izraelovi. 2Ko 5:12 Jer se ne preporuçujemo opet vama, nego vam dajemo prigodu, da se ponosite s nama, da imate æto odgovoriti onima, koji se diçe onim, æto je na licu, a ne u srcu. DIÇI 2 Psl 34:2 Neka se diçi Gospodom duæa moja, neka çuju, koji stradaju, i neka se raduju! M.Iz 13:16 Pametan çovjek çini sve promiæljeno, a luåak se diçi svojom ludoæøu. DIÇITI 1 Psl 118:28 Ti si Bog moj, tebe øu slaviti; ti si Bog moj, tebe øu diçiti. DIHANJE 1 Dje 17:25 Niti prima sluœbe od ruku çovjeçjih, kao da bi æto trebao, kad on sam daje svima œivot i dihanje i sve. DIJEL 1 Heb 2:14 A jer djeca zajedniçki imaju tijelo i krv, i on uze dijel u tome, da smrøu satre onoga, koji ima vlast nad smrøu, to jest åavla; DIJELA 6 P.Zk21:17Negomoraprvoroåencamanje ljubljene œene priznati kao takva i dati mu dva dijela od svega, æto ima, jer je on prvenac snage njegove, pripada mu pravo prvoroåenja. Iva 13:8 Petar mu odgovori: “Nikad mi ti neøeæopratinogu!”Isusmuodgovori:“Ako teneoperem,neøeæimatidijelasmenom.” Dje 8:21 Nema tebi dijela ni zajednice u ovoj stvari, jer srce tvoje nije pravo pred Bogom. Efe2:12DastebiliuonovrijemebezKrista, iskljuçeni od zajednice Izraelove i bez dijela u zavjetima obeøanja, nade nemajuøi i bez Boga na svijetu. Efe 5:5 Jer ovo neka znate, da ni jedan bludnik, ili neçist, ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema dijela u kraljevstvu Krista i Boga! Otk 16:19 I grad veliki razdijeli se na tri dijela, i gradovi neznaboœaçki padoæe; i BabilonvelikispomenusepredBogom,da mu dadne çaæu vi na ljutoga gnjeva svojega! DIJELE 3

82
Psl 22:18 Dijele meåu se haljine moje i za odjeøu moju bacaju kocku. 1Ko 9:13 Ne znate li, da oni, koji vræe svetu sluœbu,odsvetinjesehrane,ikojiœrtveniku sluœe, sa œrtvenikom dijele? 1Ti6:18Nekadobroçine,nekaseobogate u dobrim djelima, neka budu dareœljivi i meåusobno dijele. DIJELI 5 Psl 18:50 Koje daje sreøu i spasenje kralju svojemu, milost dijeli pomazaniku svojemu, Davidu i rodu njegovu u vjeçna vremena! Psl112:9Ondijeliobilno,dajesiromasima; pravda njegova ostaje uvijek; zbog bogatstva njegova uzvisuje se moø njegova. M.Iz 11:24 Jedan dijeli obilno i sve je bogatiji; drugi ækrtari previæe i sve je siromaæniji. M.Iz 29:24 Tko dijeli s kradljivcem, taj mrzi na svoju duæu; çuje kletvu i niæta ne otkriva. Dje 8:18 A kad vidje Simon, da se Polaganjem ruku apostola dijeli Duh Sveti, donese im novaca DIJELIÆ 2 1Kr 10:9 Blagoslovljen neka je Gospod, Bog tvoj, koji te je zavolio, tako da te je posadio na prijestolje Izraelovo, jer Gospod ljubi Izraela uvijek, postavi te kraljem, da sudiæ i dijeliæ pravicu.” M.Iz 3:27 Oskudnima ne uskraøuj dobroçinstva, kad je u moøi tvojoj da ga dijeliæ! DIJELILA Pst 2:10 Od Edena dolazila je rijeka, da natapa vrt, i ona se kod izlaza iz njega dijelila u çetiri otoke. Dje 6:1 A u one dane, kad je rastao broj uçenika, podigoæe Grci viku na Hebreje, æto su se njihove udovice zapostavljale, kad se dijelila hrana svaki dan. DIJELILI 1 Dje 2:45 Prodavali bi svoje imanje i dobro, i dijelili svima, kako bi koji trebao. DIJELITI 2 M.Iz16:19Boljejebitiponizansmalenima, nego dijeliti plijen s oholima. M.Iz 17:2 Razuman sluga bit øe gospodar nad sinom nevaljalim i s braøom øe dijeliti baætinu. DIJELJENJEM Heb 2:4 Kad i Bog posvjedoçi i znacima i çudesima i razliçnim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji. DIJELOM 6 1Ko 13:9 Jer dijelom znamo i dijelom prorokujemo. 1Ko 13:9 Jer dijelom znamo i dijelom prorokujemo. 1Ko 13:12 Jer sada u ogledalu slabo vidimo, a tada øemo licem u lice. Sad poznajem dijelom, a tada øu poznati, kao æto sam i poznat. 2Ko 1:14 Kao æto nas dijelom i upozna ste, da smo vaæa slava, kao æto i vi naæa u dan naæega Isusa Krista. 1Pe 5:3 Niti kao da gospodujete Boœjim dijelom, nego kao oni, koji su ugled stadu od srca. Otk 6:8 I vidjeh, i gle, konj sivac, i onome, koji sjeåaæe na njemu, bio je ime smrt, i podzemlje pratilo ga. I njemu se dade vlast nad çetvrtim dijelom zemlje, da ubija maçem i glaåu i kugom i zvijerima zemaljskim. DIJELOVA Heb 7:4 A pogledajte, koliki je ovaj, kojemu je Abraham patrijarh dao desetinu od najboljih dijelova plijena. DIJELOVE 1 Efe 4:9 A “uzaåe” æto je, nego da najprije i siåe u donje dijelove zemlje? DIJETE 32 L.Zk 20:3 Ja sam postupati protiv njega i istrijebit øu ga iz naroda njegova, jer dade dijete svoje Moleku i tako oneçisti Svetiæte moje i oskvrni sveto ime moje, P.Zk1:31Iupustinji,gdjesividio,kakoteje nosio Gospod, Bog tvoj, kao æto çovjek nosi dijete svoje, cijelim putem, æto ga prevaliste, dok doåoste do ovoga mjesta. P.Zk 6:2 Boj se Gospoda, Boga svojega, i drœi zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unuçad tvoja, sve dane œivota svojega, da œiviæ dugo! Psl 131:2 Umirio sam i utiæao duæu svoju; kao æto dijete mirno poçiva na prsima materinim, tako duæa moja mirno poçiva kod Boga. M.Iz 22:6 Odgoj dijete prema putu, kojim ima iøi, pa neøe odstupiti od njega ni u starosti. M.Iz29:15Prutiukordajumudrost,adijete prepuæteno samomu sebi sramoti mater svoju. Iza 9:6 Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast poçiva na pleøima njegovim, ‘çudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vjeçni’, ‘Knez mira’. Iza 11:8 Nejaçe igrat øe se nad rupom gujinom. U rupu zmije baziliska zavlaçit øe ruku svoju dijete odbijeno od prsiju. Jer 31:20 Nije li Efraim sin moj ljubljeni, moje dijete predrago? Kadgod mu se zaprijetim, moram se milo spomenuti njega. Zato za njega kuca srce moje; ja mu se moram smilovati,” govori Gospod. Mat 2:13 Kad su bili otiæli, javi se Josipu u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i bjeœi u Egipat! Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer øe Herod traœiti dijete, da ga pogubi.” Mat 2:13 Kad su bili otiæli, javi se Josipu u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i bjeœi u Egipat! Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer øe Herod traœiti dijete, da ga pogubi.” Mat 18:4 Tko se dakle drœi malenim kao dijete ovo, taj je najveøi u kraljevstvu nebeskom. Mat 18:5 Tko primi takvo dijete u ime moje, taj primi mene. Mat 19:29 Jest, svaki, koji ostavi kuøu, brata,sestru,oca,majku,dijeteipoljezbog imena mojega, primit øe stostruko za to i baætinit øe œivot vjeçni. Mar 9:36 Tada uze dijete, metnu ga u sredinu meåu njih, zagrli ga i reçe im: “ Mar9:37“Tkojednotakvodijeteprimiuime moje, mene primi; a tko primi mene, ne primi mene, nego onoga, koji me posla.” Mar 10:15 Zaista, kaœem vam: “Tko ne primi kraljevstva Boœjega kao dijete, neøe doøi u njega.” Mar10:30Adaneprimisvestostruko:“veø sada u ovom svijetu – ako i s progonima – kuøu, brata, sestru, majku, dijete i polje, a u buduøem svijetu œivot vjeçni. Luk 1:44 Jer evo, çim pozdrav tvoj doåe u uæi moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojoj. Luk 2:12 I ovo neka vam je zna: “Naøi øete dijete, æto je povito u pelenice i leœi u jaslama.” Luk2:16MarijuiJosipaidijete,ætojeleœalo u jaslama. Luk 2:40 Dijete je raslo i jaçalo. Bilo je puno mudrosti, i milost je Boœja poçivala na njemu. Luk 14:26 “Ako tko doåe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na œenu i na dijete i na brata i na sestru, da, i na samoga sebe, ne moœe biti moj uçenik. Iva 16:21 Œena kad raåa, ima œalost, jer doåe ças njezin. Ali kad rodi dijete, viæe se ne sjeøa muke zbog radosti, jer se rodi çovjek na svijet. 1Ko 13:11 Kad sam bio dijete, govorio sam kaodijete,misliosamkaodijete,sudiosam kao dijete. Kad sam postao muœ, odbacio sam, æto je bilo djetinje. 1Ko 13:11 Kad sam bio dijete, govorio sam kaodijete,misliosamkaodijete,sudiosam kao dijete. Kad sam postao muœ, odbacio sam, æto je bilo djetinje. 1Ko 13:11 Kad sam bio dijete, govorio sam kaodijete,misliosamkaodijete,sudiosam kao dijete. Kad sam postao muœ, odbacio sam, æto je bilo djetinje. 1Ko 13:11 Kad sam bio dijete, govorio sam kaodijete,misliosamkaodijete,sudiosam kao dijete. Kad sam postao muœ, odbacio sam, æto je bilo djetinje. Heb 5:13 Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije rijeçi pravde, jer je dijete. Heb 11:23 Vjerom su Mojsija, poæto se rodi, tri mjeseca skrivali roditelji njegovi, jer vidjeæe krasno dijete i ne pobojaæe se zapovijedi kraljeve. Otk 12:4 I rep njegov odvuçe treøinu zvijezda nebeskih, i baci ih na zemlju, i zmaj stajaæe pred œenom, koja je imala da rodi, da joj proœdere dijete, kad rodi. Otk 12:5 I rodi muæko, sina, koji øe vladati svim narodima ætapom gvozdenim; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. DIM 9 M.Iz 10:26 æto je ocat zubima i dim oçima, to je lijençina svojemu gospodaru. Iza 34:10 Ne gasi se ni danju ni noøu, dim se njezin diœe jednako, kroz sve naraætaje ostaje pusta, nitko ne prelazi preko nje dovijeka. Iza 51:6 Podignite gore k nebu oçi svoje, i pogledajte dolje na zemlju, jer øe nebo iæçeznuti kao dim, kao haljina zemlja øe se raspasti. Kao muæice umiru stanovnici njezini, a moja øe pomoø ostati dovijeka, i spasenju mojemu nema nikada kraja. Jak 4:14 Vi, koji ne znate, æto øe biti sutra, jer æto je vaæ œivot? Jer ste dim, koji se zamalo pokaœe, i onda, ga nestane. Otk 9:2 I otvori zjalo bezdana, i izaåe dim iz zjala kao dim iz velike peøi, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala. Otk 9:2 I otvori zjalo bezdana, i izaåe dim iz zjala kao dim iz velike peøi, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala. Otk 9:17 I tako vidjeh u viåenju konje i one, æto sjeåahu na njima: imali su oklope ognjene i plavetne i sumporne; i glave konja bile su kao glave lavova, i iz usta njihovih izlazio je oganj i dim i sumpor. Otk 14:11 I dim muka njihovih diœe se u vijeke vjekova, i neøe imati poçinka dan i noø, koji se klanjaju zvijeri i slici njezinoj, i ako tko primi œig imena njezina. Otk19:3Iopetrekoæe:“Aleluja!Idimnjezin diœe se u vijeke vjekova.”

83
DIMA 6 PNP 3:6 Zbor naroda: Æto ono ide gore iz pustinjetamo,stupovimadimazaogrnuto? U mirisu smirne i tamjana i svakojakih mirodija? Iza 9:18 Jer je bezboœnost gorjela kao oganj, koji spali trnje i draçu i upali guætik æume, tako da uzavrije u stupove dima. Joe 2:30 I uçinit øu da se pojave çudesni znacinanebuinazemljikrv,oganjistupovi od dima. Otk 9:2 I otvori zjalo bezdana, i izaåe dim iz zjala kao dim iz velike peøi, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala. Otk 9:3 I iz dima zjala izaåoæe skakavci na zemlju, i dade im se vlast, kao æto je imaju skorpioni zemaljski. Otk 15:8 I napuni se hram dima od slave Boœje i od sile njegove; i nitko nije mogao uøi u hram, dok se ne svræi sedam zala sedmorice anåela DIMI 1 Izl 20:18 Kad vidje sav narod gromove, munje, glas trube i goru gdje se dimi, prepade se narod i zadrhta i ostade stojeøi u daljini. DIO 3 Neh 8:8 Çitali su iz knjige zakona Boœjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli æto se çitalo. Neh 8:8 Çitali su iz knjige zakona Boœjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli æto se çitalo. Psl 16:5 Gospode, ti si meni baætina i dio; ti si, koji mi je odredio sudbinu moju. Iza 51:11 Osloboåeni Gospodnji vraøaju se i dolaze pjevajuøi u Sion. Na glavi njihovoj sja radost vjeçna, njihov je dio radost i veselje, nestalo je brige i uzdisanja.” Iza 53:12 Zato øu mu dati mnoge kao dio, mnogobrojneøeonprisvojitizato,jerjedao œivot svoj na smrt, i bio ubrojen meåu zloçince, i nosio grijehe mnogih, i molio se za zloçince.” Iza 57:6 Tvoj je dio na glatku kamenu u dolini potoçnoj. Upravo to je najdraœe mjesto tvoje, i njima, si izlijevao naljev, prinosio dar. Za øu se time zadovoljiti? Jer 10:16 Ali kao ovi nije dio Jakovljev, negojeonstvoriteljsvega,iIzraeljepleme, æto je njegovo. “Gospod nad vojskama ime je njegovo. Tuœ3:24Velim:“Gospodjediomoj;zatose ufam u njega.” Mat 21:41 Odgovoriæe mu: “Zloçince øe zlom smrti pogubiti i svoj øe vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji øe mu davati dio roda u pravo vrijeme.” Luk 10:42 Samo je jedno potrebno. Marija je najbolji dio izabrala, koji joj se neøe oduzeti.” Luk 15:12 Mlaåi od njih reçe ocu: ‘Oçe, daj mi dio od imanja, æto pripada meni.’ On im dakle podijeli imanje. Dje 1:17 On se je brojio s nama, i primio je dio ove sluœbe. Dje5:2Alisaznanjemœenesvojezadrœiza sebe od novaca jedan dio, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge. Dje5:2Alisaznanjemœenesvojezadrœiza sebe od novaca jedan dio, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge. Dje 5:3 Tada reçe Petar: “Ananija, zaæto napuni sotona srce tvoje, te si slagao Duhu Svetome i zadrœao za sebe jedan dio od novaca, æto si dobio za njivu? Rim 11:25 Jer vam, braøo, neøu zatajiti tajne ove, da sami sebe smatrate mudrima, jer sljepoøa pade na jedan dio Izraela, dok ne uåu neznaboæci u punom broju. Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i svojim zemaljskim posluœiti. 1Ko 9:10 Ili govori jamaçno za nas? Jer je za nas napisano: Jer tko ore, treba u nadi da ore, i tko vræi, u nadi øe dobiti dio. 2Ko 6:15 Kako li se slaœe Krist s Belijalom? Ili kakav dio ima vjernik s nevjernikom? 2Iv 1:11 Jer tko ga pozdravlja, prima dio u njegovim zlim djelima. Otk 20:6 Blagoslovljen i svet, koji ima dio u prvom uskrsnuøu; nad njima druga smrt nema vlasti, nego øe biti sveøenici Boœji i Kristovi, i kraljevat øe s njim tisuøu godina. Otk 21:8 A straæljivima, i nevjernima i neçistima, i ubojicama i bludnicima, i vraçarima i idolopoklonicima i svima laæcima, njima je dio u jezeru, æto gori ognjem i sumporom. To je smrt druga. Otk 22:19 I ako tko oduzme od rijeçi knjige proroçanstva ovoga, Bog øe oduzeti njegov dio od drveta œivota i od grada svetoga, o kojima je pisano u knjizi ovoj. DIONICI 5 1Ko 10:17 Jer jedan kruh, jedno smo tijelo mnogi, jer svi smo dionici jednoga kruha. Heb 6:4 Jer nije moguøe one, koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, i postali dionici Duha Svetoga, Heb 12:10 Oni su nas karali za vrijeme od malo dana, kako im se svidjelo, a on za ono, æto je spasonosno, da budemo dionici svetosti njegove. 1Pe 4:13 Nego se radujte, æto ste dionici muka Kristovih, da biste se radovali i veselili, kad se objavi slava njegova! 2Pe 1:4 Po tom nam je dao dragocjena i najveøa obeøanja, da po njima budete dionici boœanske naravi, jer ste utekli od pogubne poœude svijeta. DIONIK 3 1Ti5:22Rukubrzonepolaœininakoga,niti budi dionik tuåih grijeha! Drœi sebe çista! 1Pe 5:1 Starjeæine dakle, koje su meåu vama, opominjem, koji sam i sam starjeæina i svjedok Kristovih muka, a koji sam i dionik slave, koja se ima otkriti. Otk 1:9 Ja, Ivan, brat vas i dionik u nevolji i u kraljevstvu i strpljivosti u Kristu Isusu, bijah na otoku, koji se zove Patmos, zbog rijeçi Boœje i zbog svjedoçanstva Isusova. DIŒE 19 Izl 2:23 Proåe dugo vremena, pa umrije kralj egipatski. A sinovi Izraelovi uzdisali su joæ uvijek pod teækim poslom i vapili su glasno za pomoø, a vapaj njihov diœe se od ropstva k Bogu. Izl 7:20 Mojsije i Aron uçiniæe tako, kako im bio zapovjedio Gospod. On diœe ætap i udari njim po vodi u Nilu pred oçima faraona i sluga njegovih. Tada se sva voda u Nilu pretvori u krv. Brj 20:11 I kad Mojsije diœe ruku i dvaput udari ætapom svojim po hridi, isteçe mnoga voda, te se napoji zajednica i stoka njihova Brj 24:17 Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, œezlo se diœe iz Izraela. Razbit øe sljepoçice Moabove, sinove Setove uniætit øe sve kolike. Suc 8:21 Tada zamoliæe Zebah i Salmuna: “Ustani ti i pogubi nas, jer kakav je çovjek, onakva mu je snaga Gideon se diœe i pogubi Zebaha i Salmuna. A mjeseçiøe, æto su Ih o vratu nosile deve njihove, uze sebi. 1Sa 20:41 Kad je bio sluga otiæao, diœe se David u pozadini, baci se niçice na zemlju na lice i pokloni se tri puta. Potom se poljubiæe, i plakali su, privijeni jedan uz drugoga; osobito je David plakao vrlo gorko. Psl 27:5 Jer u dan nevolje krije me Bog u potkrovlju svojem, zaklanja me u skroviætu æatora svojega, diœe me visoko gore na hridinu. Psl 82:1 Bog se diœe u zajednici Boœjoj, drœi sud usred bogova: M.Iz 30:13 Jao rodu, koji nosi visoko glavu i trepavice svoje diœe gore! Iza 2:4 On sudi meåu narodima, govori pravicu mnogim narodima. Oni raskivaju maçeve svoje za raonike, koplja svoja za srpove. Viæe ne diœe maç narod protiv narodu i viæe se ne uçi ratu. Iza 14:9 Zbog tebe buçi svijet mrtvih dolje, oçekujuøi tvoj dolazak. Zbog tebe probudi on sjene, sve knezove zemaljske, diœe s prijestolja njihovih sve kraljeve naroda. Iza 24:20 Kao pijan çovjek ljulja se zemlja, kao viseøa postelja njiha se tamo i ovamo. Teæko je tiæti bezakonje njezino, da pada i viæe se ne diœe. Iza 34:10 Ne gasi se ni danju ni noøu, dim se njezin diœe jednako, kroz sve naraætaje ostaje pusta, nitko ne prelazi preko nje dovijeka. Jer 4:7 Iz guætare svoje diœe se lav, davitelj se naroda otresa, ostavlja leœaj svoj, da zemlju tvoju uçini pustinjom. Gradovi øe tvoji biti opustoæeni i bez ljudi. Eze 3:12 Tada me podiœe duh gore. Çuo sam za sobom glasan, silan i æum, kada se diœe sa svojega mjesta slava Gospodnja, Mat 19:19 Kad je Isus bio svræio ove govore,diœeseizGalilejeipoåeupodruçje Judeje, s onu stranu Jordana. Luk 22:45 Diœe se od molitve i poåe k uçenicima svojim, ali ih naåe gdje spavaju od œalosti. Otk 14:11 I dim muka njihovih diœe se u vijeke vjekova, i neøe imati poçinka dan i noø, koji se klanjaju zvijeri i slici njezinoj, i ako tko primi œig imena njezina. Otk19:3Iopetrekoæe:“Aleluja!Idimnjezin diœe se u vijeke vjekova.” DIŒETE 1 Psl 127:2 Uzalud je, æto se rano diœete i kasno za sto sjedate, da jedete kruh muke: ljubimcima svojim daje ga on u snu. DIŒITE 1 Mat 10:8 Lijeçite bolesne, diœite mrtve çistite gubave i izgonite åavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite! DIŒU Dje 4:26 Diœu se kraljevi zemaljski, i skupljaju se knezovi protiv Gospodina i Pomazanika njegova.’ DIRNE 1 Zah 2:8 Jer ovako veli Gospod nad vojskama: “Za slavom poslao me je k narodima neznaboœaçkim, koji su vas oplijenili. Jest, tko dirne u vas, dirnuo je u zjenicu oka mojega. DIRNUO Zah 2:8 Jer ovako veli Gospod nad vojskama: “Za slavom poslao me je k narodima neznaboœaçkim, koji su vas

84
oplijenili. Jest, tko dirne u vas, dirnuo je u zjenicu oka mojega. DIV 2 Psl 24:8 Tko je taj kralj pun slave? Gospod, Jaki, Junak! Gospod, Div u boju! Iza 42:13 Gospod izlazi kao junak. Kao ratnik razvija ratobornost, viçe i kliçe, bori se protiv neprijatelja kao div. DIVAN 1 2So 1:10 Kad doåe u onaj dan da se proslavi u svetima svojim i divan da bude u svima, koji vjerovaste; jer se je primilo svjedoçanstvo naæe meåu vama. DIVILI 5 Luk2:18Svi,kojisutoçuli,divilisusetome, æto im pripovjediæe pastiri. Luk 2:47 Svi, koji su ga sluæali, divili su se njegovu razumu i njegovim odgovorima. Luk 4:22 Svi su mu odobravali i divili se milosnim rijeçima, æto su tekle iz usta njegovih. Rekoæe: “Nije li ovo sin Josipov?” Dje 4:13 A kad vidjeæe smjelost Petrovu i Ivanovu i razabraæe, da su ljudi neækolovani i prosti, divili su se, a znali su ih, da su bili s Isusom. Dje 10:45 Vjernici iz obrezanja, æto su bili doæli s Petrom, divili su se, æto se i na neznaboæce izli dar Duha Svetoga. DIVIO Mat 15:31 Kad vidje narod, kako nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju i slijepi gledaju, divio se je i slavio je Boga Izraelova. DIVIT 1 Otk 17:8 Zvijer, koju si vidio, bijaæe i nije, i izaøiøeizbezdana,iotiøiøeupropast;idivit øese,kojistanujunazemlji,kojimanijeime napisano u knjigu œivota od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bijaæe, i nije viæe, i opet øe doøi. DIVLJA Pst 37:20 Hajde da ga ubijemo i da ga bacimoujednujamu,paøemotadareøi,da ga je proœderala divlja zvijer. Vidjet øemo, æto øe biti od sanova njegovih.” DIVLJE 1 Rim 11:24 Jer ako si ti odsjeçen od roåene divlje masline i pricijepio se na neroåenu pitomu maslinu, a kamoli oni, koji øe se pricijepiti na roåenu svoju maslinu! DIVLJI 3 Psl 124:4 Vode bi nas bile odnijele, divlji bi potok bio preæao preko nas, Jer 14:6 Divlji magarci stoje na visovima i zijevaju za zrakom kao çagalji, oçi se njihove gase, jer nema hrane.” Mat 3:4 Ivan je nosio haljinu od dlake devine i pojas koœan oko bedara svojih. Hrana je njegova bila skakavci i med divlji. DIVLJIM 2 Eze 34:8 ‘Tako ja bio œiv!’ govori svemoguøi Gospod. ‘Jer je stado moje ostalo za grabeœ i stado moje postalo za hranu divljim œivotinjama, i nije bilo pastira, i pastiri se moji nijesu brinuli za stado moje, nego su pastiri moji pasli sami sebe, a ne sta Mar 1:13 Çetrdeset dana ostao je u pustinji i bio je kuæan od sotone, œivio je sa œivotinjama divljim; a sluœili su mu anåeli. DIVLJU Jer 2:21 Bio sam te posadio kao lozu plemenitu, kao posve pravu bilinu. Ali kako si mi se izrodio u divlju lozu? DIVNA 4 Psl 119:129 Divna su veoma svjedoçanstva tvoja; zato ih dobro çuva duæa moja. Iza 28:29 I to dolazi od Gospoda nad vojskama; divna je osnova njegova, velika je mudrost njegova. Eze 1:22 Nad glavama biøa bilo je vidjeti neku vrstu svoda nebeskoga iz divna kristala, æto se je prostirao gore nad glavama njihovim. Otk 15:3 I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Boœjega, i pjesmu Janjeta, govoreøi: “Velika su i divna djela tvoja, Gospodine Boœe Svemoøni! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! DIVNI 1 Otk 15:1 I vidjeh drugi znak na nebu, veliki i divni: sedam anåela, koji su imali sedam posljednjih zala, jer se u njima izvræi gnjev Boœji. DIVNO Psl 8:1 Gospode, vladaoçe naæ, kako je divno ime tvoje po svoj zemlji! Veliçanstvom nebo natkriljujeæ. Psl 139:14 Zahvaljujem ti divno i çudesno ja sam stvoren; veoma su çudesna djela tvoja; duæa moja to zna dobro. DIVNOM Izl15:11Tkojeodbogovakaoti,Gospode, tko je kao ti, tako sjajan u veliçanstvu divnom? Tako strahovit u djelima slavnim, çudesna su djela tvoja! DIVNOME 1 1Pe 2:9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveøenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu; DIZALA Pst 2:6 No dizala se je magla iz zemlje i natapala je svu povræinu tla. DIZALI 1 Psl 107:26 Dizali se do neba, survali se u dubinu;tadajeduæanjihovaobnemoglaod nevolje. DJECA 44 Izl12:26Kadvasondazapitajudjecavaæa: Kakav vam je taj obiçaj? Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja, Boœe; u sjenu krila tvojih bjeœe djeca çovjeçja. Psl 127:3 Eto, sinovi su dar od Gospoda; nagrada njegova jesu djeca. Iza3:4Djeçakestavljamzagospodarenad njima. Djeca øe im obijesna zapovijedati. Iza 3:12 Djeca, narode moj, tvoji su gospodari. Lihvari vladaju nad tobom. Narode moj, zavodnici su tvoje voåe. Oni kvare tijek tvojoj stazi. Iza 8:18 Evo, ja i djeca, koju mi je darovao Gospod, jesmo postavljeni za znak i znamenje u Izraelu od Gospoda nad vojskama, koji stanuje na gori Sionu. Iza 62:5 Jer kao æto se mladiø vjeri s djevojkom, tako tebe uzimaju u posjed djeca tvoja. I kako se vjerenik raduje vjerenici, tako se tebi raduje Bog tvoj. Tuœ 1:16 Zato ja moram gorko plakati; oko moje pliva u suzama. Daleko je od mene utjeæitelj, koji bi me okrijepio. Postiåena su djeca moja, jer je nadvladao neprijatelj.” Hos 2:4 I neøu ætedjeti ni djece njezine; jer su djeca bludniçka; Hos 11:10 Dolaze za Gospodom. On zove kao rikom lava. Na poziv njegov pridolaze ovamo dræøuøi djeca Izraelova sa zapada, Mat 5:45 Tada øete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji puæta da sunce njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daœdi nad pravedne i grjeænike. Mat 8:12 A djeca kraljevstva bit øe izbaçeni u tamu. Ondje øe biti jauk i ækrgut zuba.” Mat 10:21 Brat brata, otac sina svojega predavat øe na smrt. Djeca øe ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt. Mat 13:38 Njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva; kukolj su djeca zloga. Mat 13:38 Njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva; kukolj su djeca zloga. Mat 18:3 I reçe “Zaista, kaœem vam: “Ako seneobratiteinebudetekaodjeca,neøete uøi u kraljevstvo nebesko. Luk 6:35 Nego ljubite neprijatelje svoje, çinite dobro i posuåujte, a da ne oçekujete æto natrag! Tada øe biti vaæa plaøa velika, i bit øete djeca Sveviænjega; jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima. Luk7:32Onisukaodjeca,ætosjedenatrgu i dovikuju jedni drugima: Mi smo vam zasvirali, i vi nijeste igrali; mi smo tuœaljke zapjevali, i vi nijeste plakali. Luk 7:35 Ali mudrost spoznadoæe kao pravednu sva djeca njezina.” Luk 16:8 Gospodar pohvali nepravednog upravitelja, æto je radio mudro, jer su djeca ovoga svijeta u svojem naraætaju mudrija od djece svjetlosti. Luk 20:36 Oni ne mogu onda viæe ni umrijeti; oni su kao anåeli i djeca Boœja, jer su djeca uskrsnuøa. Luk 20:36 Oni ne mogu onda viæe ni umrijeti; oni su kao anåeli i djeca Boœja, jer su djeca uskrsnuøa. Iva 1:12 A svima, koji ga primiæe, dade vlast, da budu djeca Boœja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo, Iva 8:33 Odgovoriæe mu: “Mi smo djeca Abrahamova i nikome nijesmo robovali nikad. Kako ti veliæ: “Bit øete slobodni?” Iva 8:37 Znam, da ste djeca Abrahamova. Ali gledate da me ubijete; jer se moja rijeç vas ne prima, Iva 8:39 Odgovoriæe mu: “Otac je naæ Abraham.” Isus im reçe: “Ako ste djeca Abrahamova, onda çinite i djela Abrahamova! Rim8:16OvajDuhsvjedoçinaæemuduhu, da smo djeca Boœja. Rim 8:17 A kad smo djeca, i baætinici smo: “baætinici, a subaætinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. 1Ko 7:14 Jer je posveøen muœ nevjernik œenom, i posveøena je œena nevjernica bratom; jer inaçe djeca vaæa bila bi neçista, a sad su sveta. 1Ko 14:20 Braøo, ne budite djeca umom, nego pakoæøu budite djeca, a razboritoæøu budite savræeni! 1Ko 14:20 Braøo, ne budite djeca umom, nego pakoæøu budite djeca, a razboritoæøu budite savræeni! 2Ko 12:14 Evo, po treøi put sam spreman da vam doåem, i neøu vam biti na teret, jer ne traœim æto je vaæe, nego vas Jer djeca nijesu duœna roditeljima blago teøi, nego roditelji djeci. Gal 4:28 A vi ste, braøo, po Izaku djeca obeøanja. Gal 4:31 Tako, braøo, nijesmo djeca ropkinje, nego slobodne. Efe 2:3 U kojima smo i mi svi nekad œivjeli po œeljama tijela svojega, çineøi volju tijela i pomisli, i bili smo po naravi djeca srdœbe, kao i ostali; Efe 4:14 Da ne budemo viæe mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke po zloøi ljudi, po lukavstvu, da zavede u

85
zabludu; Efe 5:8 Jer ste bili nekada tama, a sad ste svjetlost u Gospodinu. Kao djeca svijetla œivite! Flp 2:15 Da budete besprijekorni i bezazleni, djeca Boœja bez mane usred roda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemu svijetlite kao zvijezde u svijetu, Heb 2:14 A jer djeca zajedniçki imaju tijelo i krv, i on uze dijel u tome, da smrøu satre onoga, koji ima vlast nad smrøu, to jest åavla; 1Pe 1:14 Kao djeca posluha, ne vladajuøi se po prijaænjim œeljama u svojemu neznanju, 1Pe 2:2 I œelite kao novoroåena djeca duhovnoga, çistoga mlijeka, da po njemu uzrastete za spasenje, 1Iv 3:1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: “Mi se zovemo djeca Boœja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega. 1Iv 3:2 Ljubljeni, sad smo djeca Boœja, i joæ senepokaza,ætoøemobiti,Znamo,dakad se pokaœe, bit øemo mu sliçni, jer øemo ga vidjeti, kao æto jest. 3Iv 1:4 Nemam veøe radosti od ove, da çujem, moja djeca u istini da hode. DJEÇAK 4 Pst 22:5 Tada reçe Abraham slugama svojim: “Ostanite ovdje s magarcem a ja i djeçak poøi øemo tamo, da se poklonimo, pa øemo se opet vratiti k vama.” M.Iz 20:11 Veø se djeçak pokazuje po djelima svojim, je li djelo njegovo çisto i çestito. Iza11:6Tadaøekboravitisjanjetom,risøe leœati s jaretom, tele, lav i ovca bit øe zajedno. Malen djeçak moœe ih voditi. Luk 1:80 Djeçak je rastao i jaçao u duhu. Œivio je u pustinji do onoga dana, kad se je pokazao pred Izraelom. DJEÇAKA 5 Izl2:3Akadganijemogladuljeskrivati,uze za njega koæaricu od papirusove trstike, zamazajedobroasfaltomismolom,metnu djeçaka u nju i stavi je u trsku kraj Nila. Izl 2:9 Njoj reçe køi faraonova: “Uzmi ovog djeçaka i doji ga, a ja øu ti za to platiti!” Œena uze djeçaka i dojila ga. Izl 2:9 Njoj reçe køi faraonova: “Uzmi ovog djeçaka i doji ga, a ja øu ti za to platiti!” Œena uze djeçaka i dojila ga. Iza 66:7 Prije nego doåu bolovi, on øe poroditi. Prije nego ga uhvate muk, on øe roditi djeçaka. Luk 9:42 Dok se je joæ pribliœavao, trgao ga jeidrmaozaoduh.Isuszaprijetineçistome duhu, iscijeli djeçaka i dade ga natrag ocu njegovu. DJEÇAKE 1 Iza3:4Djeçakestavljamzagospodarenad njima. Djeca øe im obijesna zapovijedati. DJEÇAKOV 1 Mar 9:24 Odmah povika otac djeçakov sa suzama: “Vjerujem, pomozi mojemu nevjeru!” DJECE 17 Pst 11:30 A Saraja bila je nerotkinja; nije imala djece. 1Sa2:5Morajusitiunajamiøizakruh,atko je gladovao, ima sad previæe. Sedmero djece imat øe, koja je bila neplodna, a koja je imala djece, izdisat øe od bola. 1Sa2:5Morajusitiunajamiøizakruh,atko je gladovao, ima sad previæe. Sedmero djece imat øe, koja je bila neplodna, a koja je imala djece, izdisat øe od bola. Psl 8:2 Ti, çiju slavu nebesa slave rjeçitije, negoli usta çovjeçje djece: “podigao si sebi braniæte nasuprot neprijateljima svojim, da zamukne protivnik i mrzitelj. Psl 37:25 Bio sam mlad; sad sam star: “ali ne vidjeh nikada poboœnika ostavljena, ni djece njegove da prose kruha. Psl 113:9 On daje da nerotkinja stanuje u kuøi kao vesela mati djece. Aleluja! Iza 51:12 “Ja, ja sam, koji vas tjeæim. Tko si ti, da se bojiæ smrtnih ljudi, djece çovjeçje, æto iæçeznu kao trava? Jer 22:30 Ovako veli Gospod: “Zapiæite toga çovjeka kao bez djece, kao çovjeka, kojemuzaœivotanjegovaniætanepolaziza rukom, jer ni jednome od roda njegova ne uspijeva da sjedne na prijestolje Davidovo i onda da vlada u Judi.” Hos 2:4 I neøu ætedjeti ni djece njezine; jer su djeca bludniçka; Mat 14:21 A broj svih, koji su bili jeli, iznosio je oko pet tisuøa muœeva, bez œena i djece. Mat 15:38 Bilo je çetiri tisuøe muœeva, koji su jeli, osim œena i djece. Mat 21:16 I rekoæe mu: “Çujeæ li, æto viçu ovi?” Isus im reçe: “Da. Zar nijeste nikad çitali: “Iz usta djece i nejaçadi navjeæøujeæ hvalu svoju?” Luk 16:8 Gospodar pohvali nepravednog upravitelja, æto je radio mudro, jer su djeca ovoga svijeta u svojem naraætaju mudrija od djece svjetlosti. Rim 8:21 Da øe se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Boœje. Gal 4:27 Jer je pisano: “Razveseli se, nerotkinjo,kojaneraåaæ;klikniipoviçi,koja ne trpiæ muke poroåaja; jer ostavljena ima mnogo viæe djece, negoli ona, koja ima muœa.” Efe 6:4 I vi, oçevi! Ne razdraœujte djece svoje, nego ih odgajajte stegom i naukom Gospodnjim! 1Ti 2:15 Ali øe se spasiti raåanjem djece, ako ostane u vjeri, ljubavi, u svetosti i bistrosti. DJECI 16 Izl 20:5 Ne padaj niçice pred njima i ne klanjaj se njima, jer ja Gospod, Bog tvoj, jesam Bog ljubomoran, koji kazni zlodjela otaca na djeci, do treøeg i çetvrtog koljena, onih koji me mrze, Brj 14:18 Gospod je strpljiv i obilan milosråem. On opraæta zlodjela i grijeh. Ali posve ne otpuæta kaznu, nego pohodi zlodjela otaca na djeci do u treøe i çetvrto koljeno. P.Zk 4:40 Drœi njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobrotebiidjecitvojojnakontebeidadugo boraviæ u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek.” P.Zk 6:7 Napominji ih djeci svojoj! Govori o njima, ili kad boraviæ kod kuøe ili si na putu, ili kad lijeœeæ ili ustajeæ! Psl 78:5 Zakon postavi u Jakovu; u Izraelu izdade naputak, za koji zapovjedi ocima naæim, da ga predadu dalje djeci svojoj, Psl 103:7 Putove svoje pokaza Mojsiju, djela svoja djeci Izraelovoj. Psl 103:13 Kao æto se otac smiluje djeci svojoj, tako se smiluje Gospod pravednicima svojim. Iza 45:19 Nijesam govorio tajno, u kojem tamnu kutu zemlje. Nijesam potajno rekao djeciJakovljevoj:‘Traœiteme!’Ja,Gospod, govorim,ætojepravo,javljam,ætojeistinito. Eze 18:2 “Kako dolazite do toga, da u zemlji Izraelovoj imate u ustima ovu rijeç podrugljivu: “Kiselo groœåe jeli su oçevi, a djeci utrnuæe zubi? Mat 7:11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko øe viæe Otac vaæ nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole! Mat 15:26 On reçe: “Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psiøima.” Luk 1:17 On øe doøi pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da opet obrati srca otaca k djeci, nepokorne da privede k miæljenju pravednika i tako uçini Gospodinu narod spreman.” Luk 11:13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko øe viæe Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!” Rim 2:20 Odgojitelj nerazumnima, uçitelj djeci, koji u zakonu ima pravilo spoznanje i istine; 1Ko 3:1 I ja, braøo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. 2Ko 12:14 Evo, po treøi put sam spreman da vam doåem, i neøu vam biti na teret, jer ne traœim æto je vaæe, nego vas Jer djeca nijesu duœna roditeljima blago teøi, nego roditelji djeci. DJEÇICE 8 Gal 4:19 Djeçice moja, koju opet s mukom raåam, dokle Kristovo obliçje ne postane u vama! 1Iv2:1Djeçicemoja,ovovampiæem,dane grijeæite. I ako tko sagrijeæi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika. 1Iv 2:12 Piæem vam, djeçice, jer su vam oproæteni grijehi zbog imena njegova. 1Iv 2:18 Djeçice, posljednja je ura, i kao æto ste çuli, da øe doøi antikrist, veø sad mnogi antikristi ustadoæe; po tom poznajemo, da je posljednja. 1Iv 2:28 I sad, djeçice, ostanite u njemu, da imamo pouzdanje, kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku. 1Iv 3:7 Djeçice, nitko neka vas ne zavede! Tko pravdu çini, pravedan je, kao æto je on pravedan. 1Iv 3:18 Djeçice, ne ljubimo rijeçju ni jezikom, nego djelom i istinom. 1Iv 5:21 Djeçice, çuvajte se od idola! Amen. DJEÇJIH 1 Mar 7:28 “Da, Gospodine”, odgovori mu ona; “ali psiøi pod stolom dobiju ipak od mrvica djeçjih.” DJECO 8 Psl 34:11 Doåite, djeco, posluæajte me; nauçit øu vas strahu Gospodnjemu! Iza 1:4 Jao, pokoljenje grijeæno, narode zlodjelima natovareni, leglo zlikovaca, djeco izroåena! Oni ostaviæe Gospoda, pogrdiæe Sveca Izraelova, okrenuæe mu leåa. Iza 27:12 I dogodit øe se u onaj dan, da Gospod ovija klasje, klasje od Eufrata do na potok egipatski, i tada øe se vas pobrati, djeco Izraelova, jednog po jednog. Joe 2:23 I vi, djeco Siona, radujte se i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu, jer vam daje daœd u pravoj mjeri, spuæta vam daœd rani i kasni kao prije. Iva 21:5 Tada im reçe Isus: “Djeco, imate li æto za jelo?” odgovoriæe mu: “Nemamo.”

86
Efe 6:1 Djeco! Sluæajte svoje roditelje u Gospodinu, jer je ovo pravo! Kol 3:20 Djeco, sluæajte roditelje svoje u svemu, jer je to ugodno u Gospodinu! 1Iv 2:13 Piæem vam, oçevi, jer upoznaste onoga, koji je od poçetka. Piæem vam, mladiøi, jer nadvladaste onoga, koji je zao. Pisah vam, djeco, jer upoznaste Oca. DJECOM 6 M.Iz 8:31 Puna radosti na æirokoj zemlji njegovoj, puna zanosa nad djecom çovjeçjom. Mat2:18“URamiseçujetuœba,mnogiplaç i jauk: Rahela plaçe za djecom svojom i neøe da se utjeæi, jer ih viæe nema.” Gal 4:25 Jer Agara znaçi Sinaj goru u Arabiji, a odgovara sadaænjemu Jerusalemu, koji robuje s djecom svojom. 1Ti 3:12 Posluœitelji neka su muœevi jedne œene, koji dobro upravljaju djecom i svojim kuøama. Heb 12:7 Izdrœite u karanju! Bog postupa s vamakaosasvojomdjecom,jergdjejesin, kojega otac ne pokara? 2Iv1:4Obradovahsevrlo,ætonaåohmeåu tvojom djecom takve, koji hode u istini, kao æto primismo zapovijed od Oca. DJECU 34 Pst 3:16 Œeni reçe: “Mnoge øu ti muke umnoœiti, kad zatrudniæ. U bolovima øeæ raåati djecu, a ipak øeæ œudjeti muœa svojega, koji øe ti biti gospodar.” P.Zk 11:2 Promislite sad dobro: Ne obraøam se na djecu vaæu! Oni nijesu proœivjeli i na sebi iskusili karanje Gospoda, Boga vaæega, veliçinu njegovu, jaku ruku, njegovu, podignutu miæicu njegovu, P.Zk 29:29 Tajne su stvari u Gospoda, Boga naæega. Objavljene stvari za nas su i djecu naæu dovijeka, da izvræujemo sve zapovijedi ovoga zakona. Psl 11:4 Joæ stoji Gospod u svetom stanu svojem, Gospod – prijestolje je njegovo u nebu! Oçi njegove gledaju, pogledi njegovi ispituju djecu çovjeçju. Psl 14:2 Gospod gleda s neba na djecu çovjeçju, da vidi, tko je razuman, tko se povodi za Bogom. Psl 89:47 Spomeni se, Gospode: “Æto je œivo kako si ni na æto stvorio svu djecu çovjeçju? Psl 102:20 Da çuje uzdisanje zasuœnjenih, da oslobodi djecu smrti, Psl 115:14 Neka vas umnoœi Gospod, vas i djecu vaæu! Iza 1:2 Çujte, nebesa, sluæaj, zemljo, jer Gospod govori: “Djecu odgojih i podigoh, ali mi ona postade nevjerna. Iza 43:5 Ne boj se, jer sam ja s tobom! Od istoka dovodim djecu tvoju, od zapada skupljam te. Iza 49:25 Jest! Oval o govori Gospod: “I jakome otet øe se plijen, i silniku ugrabit øe se grabeœ, jer øu se boriti s protivnicima tvojim, izbavit øu djecu tvoju. Iza 66:8 Tko je çuo tako æto? Tko je vidio tako æto? Moœe li zemlja u jedan dan doøi nasvijet?Moœelisenarodroditiujedanput, a ipak øe Sion leœati u bolovima i zajedno raåati djecu. Jer 9:21 “Kroz prozore se pope smrt, prodrije u dvorove naæe, pomori djecu na ulici, mladeœ s trga!” Jer 47:3 Kada tutnje potkovi œdrijebaca, kada ætropoøu kola, kada praskaju toçkovi. Oci se ne brinu za djecu, ruka je njihova uzeta. Hos4:6Mojøenarodbitiuniæten,jermufali znanje, jer si ti odbacio znanje, zato øu te ja odbaciti, da mi ne budeæ sveøenik, jer si zaboravio zakon Boga svojega, zato øu i ja zaboraviti djecu tvoju. Joe 2:16 Skupite narod! Posvetite zajednicu! Sazovite starce! Skupite djecu i nejaçad! Zaruçnik neka izaåe iz svoje sobe, zaruçnica iz svoje odaje! Mih 5:7 Tada øe ostatak Jakovljev biti meåu mnogim narodima kao rosa od Gospoda, kao daœd po zelenoj travi, æto ne çeka çovjeka, niti se uzda u djecu çovjeçju. Mat3:9Jernemislitedasmijetegovoriti:Mi imamo Abrahama sa oca, jer vam kaœem: Bog moœe od kamenja ovoga podignuti djecu Abrahamu. Mat 19:14 A Isus reçe: “Pustite djecu, neka doåu k meni, i ne branite im; jer je takvih kraljevstvo nebesko.” Mat 21:15 Kad vidjeæe glavari sveøeniçki i knjiœevnici çudesa, æto ih uçini, i djecu, æto su vikala u hramu: “Hosana sinu Davidovu!”, rasrdiæe se Mat 27:25 Tada povika sav narod: “Krv njegovanekadoåenanasinadjecunaæu!” Luk 13:34 Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaæ proroke i kamenujeæ one, koji su poslani k tebi! Koliko puta htjedoh da skupim djecu tvoju kao kvoçka piliøe svoje pod krila, ali ne htjedoste! Luk18:29Onimreçe:“Zaista,kaœemvam: “Nitko ne ostavi zbog kraljevstva Boœjega kuøu, roditelje, brata, œenu ili djecu, Luk 19:44 Oni øe tebe i djecu tvoju, æto su u tebi, lupiti o zemlju i neøe ostati u tebi kamena na kamenu, jer nijesi upoznao vremena pohoåenja svojega.” Dje 2:39 Jer je za vas obeøanje i za djecu vaæu i za sve daljne, koje øe god dozvati Gospodin Bog naæ.” Dje 7:19 Ova je lukavo postupao s narodom naæim. Silio je oçeve naæe, da izlaœu djecu svoju, da ne ostanu na œivotu. 1So 2:7 Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao apostoli Kristovi, bili smo ipak krotki meåu vama, kao æto dojilja njeguje djecu svoju. 1Ti 3:4 Koji svojom kuøom dobro upravlja i ima posluænu djecu sa svom çestitoæøu. 1Ti 5:4 Ako li koja udovica ima djecu ili unuçad, neka se nauçe najprije svoju kuøu poætovati i zajam vraøati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom. 1Ti 5:10 I koja ima svjedoçanstvo u dobrim djelima, ako je djecu odgojila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je iæla za svakim dobrim djelom. 1Ti 5:14 Hoøu dakle, da se mlaåe udaju, djecu raåaju, da budu domaøice, a nikakve prilike da ne daju protivniku za psovanje. Tit 1:6 Ako je tko bez prijekora, jedne œene muœ, i ima vjernu djecu, koju ne treba karati zbog raspuætenosti ili nepokornosti. Tit 2:4 Da mudro upuøuju mlade œene, neka ljube svoje muœeve, neka ljube svoju djecu. Otk 2:23 I djecu njezinu pobit øu na mjesto; i poznat øe sve crkve, da sam ja, koji ispitujem bubrege i srca, i dat øu vam svakome po djelima vaæim. DJEDOVA M.Iz 19:14 Kuøa i imanje baætine se od djedova, a od Gospoda dolazi razumna œena. DJELITELJEM Luk 12:14 On mu reçe: “Çovjeçe, tko je mene postavio sucem i djeliteljem baætine nad vama” DJELOMIÇNO 1Ko 13:10 A kad doåe, æto je savræeno, prestat øe, æto je djelomiçno. DJELOVALE 1 Rim 7:5 Jer kad smo bili u tijelu, strasti grijeæne,ætoihjeupaljivaozakon,djelovale su u udima naæim, da se donosi plod smrti. DJELOVANJA Psl 4:4 Dræøite i okanite se grjeænoga djelovanja! Smislite se na postelji svojoj! Prestanite! DJELOVANJE 4 Izl 34:10 On reçe: “Evo, ja sklapam zavjet. Pred cijelim narodom tvojim uçinit øu çudesa, kakva se nijesu dogodila na svoj zemlji i ni u kojem narodu, i narod, meåu kojimœiviæ,vidjetøedjelovanjeGospodnje, jer çudovito je, æto øu uçiniti na tebi. Psl 35:28 Moj øe jezik navjeæøivati pravedno upravljanje tvoje, uvijek slavno djelovanje tvoje. Eze 7:3 Pustit øu gnjev svoj na te, sudit øu ti po putovima tvojim, platit øu ti sve gadno djelovanje tvoje. Isusa kuæa sotona. Isus propovijeda u Kafarnaumu. Prvi uçenici. Pogled na djelovanje Isusovo u Galileji. DJELOVANJEM Prp 9:9 Sve sam to bio dobro promislio i bio sam doæao do spoznaje: pravedni i mudri u Boœjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoøe li ga ljubav ili mrœnja susresti, ne zna çovjek unaprijed. Sve mu moœe donijeti buduønost. DJELOVANJU 6 Pst 6:12 I kad Bog vidje, kako je zemlja bila veoma pokvarena, jer je sve çovjeçanstvo u svojemu djelovanju bilo poælo po zlu na zemlji. Psl 145:13 Kraljevstvo je tvoje kraljevstvo pravjeçno; vlast tvoja traje kroz sva pokoljenja; vjeran je Gospod u svima rijeçima svojim i milostiv u svemu djelovanju svojemu. Mat 11:2 Kad je Ivan u tamnici çuo o djelovanju Kristovu, posla dvojicu uçenika svojih Efe 1:19 I koja je izobilna veliçina sile njegove prema nam koji vjerujemo po djelovanju jake sile njegove, Efe 3:7 Njegov postadoh sluga po daru milosti Boœje, koja mi je dana po djelovanju sile njegove. 2So 2:9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i laœnim çudesima, DJELOVAO Mar 16:20 A oni otidoæe i poçeæe propovijedati posvuda. Gospodin je djelovao s njima i potvråivao rijeç njihovu çudesima, æto su slijedila. DJELUJ 1 Otk 2:5 Pomisli, s koje si visine spao, çini pokajanje i djeluj opet kao prije! Ako li ne, doøi øu ti brzo, i dignut øu svijeønjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokajeæ. DJELUJE 6 Psl 111:10 Poçetak je mudrosti strah Gospodnji; tko po njemu djeluje, dobije razboritost spasonosnu, hvala njegova traje dovijeka. M.Iz 17:10 Ukor djeluje na razumnoga veøma, negoli æto udaraca na luåaka.

87
Iva 5:17 Isus im izjavi: “Otac moj do sada djeluje, i ja djelujem.” 2Ko4:12Daklesmrtdjelujeunama,aœivot u vama Efe 3:20 A onome, koji moœe sve uçiniti izobilnije nego æto molimo ili mislimo, po sili, koja djeluje u nama, 2So 2:7 Jer tajna bezakonja veø djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadrœava. DJELUJEM Iva 5:17 Isus im izjavi: “Otac moj do sada djeluje, i ja djelujem.” DJETETA M.Iz 22:15 Ludost hvata korijen u srcu djeteta; a æiba je ukloni od njega. Luk 1:66 Svi, koji su çuli to, razmiæljali su o tom u srcu i govorili: “Æto øe biti iz ovoga djeteta?” Jer je ruka Gospodnja bila s njim. DJETETU M.Iz23:13Neætedikaznedjetetusvojemu, jerizbijeæligaæibom,neøeodtogaumrijeti. DJETINJE 1 1Ko 13:11 Kad sam bio dijete, govorio sam kaodijete,misliosamkaodijete,sudiosam kao dijete. Kad sam postao muœ, odbacio sam, æto je bilo djetinje. DJETINJSTVA Psl 71:6 Od djetinjstva na tebe sam se oslonio, od krila materina bio si branik moj; tebi vazda moj hvalospjev! 2Ti 3:15 I jer iz djetinjstva znaæ Sveta Pisma, koja te mogu uçiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu. DJEVCI 1 Otk 14:4 Ovo su, koji se ne okaljaæe sa œenama, jer su djevci [nevini]. Ovi prate Janje, kamogod ono poåe. Ovi su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i Janjetu. DJEVICA 4 Iza 7:14 Zato øe vam sam Svemoguøi dati znak: “Eto, djevica øe zaçeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel Mat 1:23 “Eto, djevica øe zaçeti i roditi sina, i dat øe mu se ime Emanuel”, to znaçi “Bog s nama”. Mat 25:1 Tada øe biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica, koje uzeæe svjetiljke svoje i izaåoæe u susret zaruçniku. 1Ko 7:28 A ako li se oœeniæ, nijesi sagrijeæio, i ako se uda djevica, nije sagrijeæila; ali øe imati takvi nevolju tjelesnu, a ja bih vas rado saçuvao od nje, DJEVIÇANSTVA Nerazrjeæivost œenidbe. Prednost djeviçanstva. Isus prijatelj malenih. Bogati mladiø. Opasnost bogatstva. DJEVICE 3 Mat 25:7 Tada se digoæe sve djevice one i prirediæe svjetiljke svoje. Dje21:9Onjeimaoçetirikøeridjevice,koje su proricale. 1Ko 7:25 A za djevice nemam zapovijedi Gospodnje, nego dajem savjet, kao koji sammilostdobioodGospodina,dabudem vjeran. DJEVICI 3 Luk 1:27 K djevici zaruçenoj muœu, kojemu je bilo ime Josip, iz kuøe Davidove. Ime je djevici bilo Marija. Luk 1:27 K djevici zaruçenoj muœu, kojemu je bilo ime Josip, iz kuøe Davidove. Ime je djevici bilo Marija. 1Ko 7:36 A ako li tko misli, da se ne ponaæa poæteno prema svojoj djevici [zaruçnici], s jakim osjeøajima, i tako mora biti, neka çini, æto hoøe; ne grijeæi, neka se œene! DJEVICU 2 1Ko 7:38 Tako i onaj, koji udaje svoju djevicu, dobro çini; a onaj, koji je ne udaje, bolje çini. 2Ko 11:2 Jer revnujem za vas Boœjom revnosti;jervaszaruçihmuœujednome,da djevicu çistu privedem Kristu. DJEVOJCI 1 M.Iz 30:19 Put orla k nebu, put zmije preko hridine, put laåe posred mora, put çovjeka k djevojci. DJEVOJKA Jer 31:13 Sada se veseli djevojka u kolu, mladiø i starac zajedno. “Promjenjujem œalost njihovu u radost, nakon boli dajem im utjehu i veselje. Mat 9:24 “Odstupite, jer djevojka nije mrtva, ona samo spava.” Tada su mu se oni podsmijevali. DJEVOJKAMA PNP 2:2 Zaruçnik: Meåu trnjem ljiljan prijateljica je moja meåu djevojkama! DJEVOJKO Iza 47:1 Siåi i sjedi u prah, djevojko køeri babilonska! Bez prijestolja sjedi na zemlju, køeri kaldejska, jer se ubuduøe ne zoveæ viæe njeœna i lijepa. DJEVOJKOM Iza 62:5 Jer kao æto se mladiø vjeri s djevojkom, tako tebe uzimaju u posjed djeca tvoja. I kako se vjerenik raduje vjerenici, tako se tebi raduje Bog tvoj. DJEVOJKU Jer 14:17 Ovako øeæ im reøi: ‘Oçi moje liju suze dan i noø i ne dolaze nikada do poçinka, jer strahovit udarac pogodi djevojku, køer, narod moj, posve neizljeçiv udarac! DOÆLJACI 1 Efe 2:19 Tako dakle viæe nijeste tuåinci i doæljaci, nego ste sugraåani svetih i ukuøani Boœji, DOÆLJAK 2 Pst 23:4 “Ja sam samo tuåinac i doæljak meåu vama. Dajte mi dakle zemljiæte sa grob kod vas, da iznesem pokojnicu svoju iz kuøe i da je pokopam!” Dje 7:29 Çuvæi Mojsije ovu rijeç pobjeœe, i posta doæljak u zemlji Midjanskoj, gdje mu se rode dva sina. DOÆLJAKA Dje 13:43 Kad se je skupætina raziæla, poåoæe za Pavlom i Barnabom mnogi od Œidova i poboœnih doæljaka. A oni su ih u razgovoru svjetovali, da ustraju u milosti Boœjoj. DOÆLJAKE 2 Dje 6:5 I dopade se ovaj prijedlog cijeloj skupætini. I izabraæe Stjepana, çovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prokora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, doæljake iz Antiohije. 1Pe 2:11 Ljubljeni, opominjem vas kao doæljake i putnike, da se uzdrœite od tjelesnih œelja, koje vojuju na duæu, DOB 1 Iza 65:22 Neøe oni gradit i, a drugi stanovati. Neøe saditi, a drugi jesti. Dobi drveøa bit øe jednaka dob naroda mojega. Prihod svojih ruku moji øe izabranici takoåer sami potroæiti. DOBA 7 Pst 18:14 Je li Gospodu iæta nemoguøe? Do godine u ovo doba opet øu doøi k tebi, i tada øe Sara imati sina.” Izl 9:18 Ja øu sutra u ovo doba pustiti tuçu veoma teæku, kakve nije bilo u Egiptu od onoga dana, kad postade, do danas. Psl 4:7 Viæe radosti stavio si mi u srce u doba œetve, kad rodi œito i vino u izobilju. Psl 34:1 Blagoslivljat øu Gospoda u svako doba, neka mi je svagda hvala njegova u ustima! Psl 119:20 Gine duæa moja od çeœnje za naredbama tvojim u svako doba. Prp 12:3 To je doba, kad zadræøu çuvari kuøe, kad se pognu snaœni ljudi, kad poçivaju mlinarice jer ih je premalo, kad se skrivaju, koji vire kroz prozore. Iza 63:9 U svakoj œalosti njihovoj osjeøao se i on tuœan, ali ih je spasio anåeo lica njegova. U svojoj ljubavi i milosti on ih je otkupio, podigao ih i nosio ih sve dane u davno doba. DOBAR 17 Pst 3:6 Sada istom vidje œena, kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poœeljan, jer daje spoznanje. I ona uze od njegova ploda i jede; i muœu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega, i on isto jede. Psl 34:8 Kuæajte i vidite, kako je dobar Gospod! Blagoslovljen je çovjek, koji se uzda u njega! Psl 73:1 Kako je dobar Bog Izraelu, onima, koji su çista srca! Psl 92:15 Tako oni javljaju: Gospod je dobar; on je branik moj bez mane. Psl100:5JerjedobarGospod:vjeçnotraje milost njegova, kroz sve naraætaje vjernost njegova. Psl 136:1 Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer vjeçno traje milosråe njegovo! M.Iz 12:2 Dobar çovjek dobiva milost kod Gospoda, a spletkaæa osuåuje. M.Iz 14:14 Za œivljenje svoje prima odmetnik plaøu, a tako i çovjek dobar za djela svoja. Mal 2:17 Rijeçima svojim uvrijedili ste Gospoda i joæ pitate: ‘Kako smo ga to uvrijedili?’ Eto stim, æto govorite: ‘Svaki, koji çini zlo, dobar je u oçima Gospodnjim; takvi su mu mili’ ili ‘Gdje je Bog suda?’ Mat 12:35 Dobar çovjek iz dobre riznice iznosidobro,zaoçovjekizzlerizniceiznosi zlo. Mat 19:17 On mu odgovori: “Æto me pitaæ za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoøeæ uøi u œivot, drœi zapovijedi!” Mat 20:15 Ili zar ja ne smijem çiniti svojim vlasniætvom æto hoøu? Zar je oko tvoje zavidno, æto sam ja dobar? 1Ti 1:8 A znamo, da je zakon dobar, ako ga tko drœi kako treba. 1Ti 1:18 Ovu zapovijed predajem ti, sine Timoteju, po prijaænjim proroçanstvima za tebe, da bijeæ u njima dobar boj, 1Ti 4:6 Ako to predoçiæ braøi, bit øeæ dobar sluga Krista Isusa, othranjen rijeçima vjere i dobrom naukom, koju si primio. 2Ti 2:3 Podnosi s menom napore kao dobar vojnik Krista Isusa! 2Ti 4:7 Dobar sam boj vojevao, trku svræio, vjeru oçuvao. DOBARA 5 Psl 84:11 Jer je Bog, Gospod, kruna i ætit; Gospod daje milost i çast; ne uskraøuje dobara onima, koji hode poæteno Luk 1:53 Gladne napuni dobara, bogate otpusti prazne. Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i

88
svojim zemaljskim posluœiti. Heb 9:11 Ali Krist se je pojavio kao r veliki sveøenik buduøih dobara i uæao u veøi i savræeniji æator, koji nije rukom naçinjen, to jest, nije od ovoga svijeta; Heb 10:1 Jer kako zakon ima samo sjenu buduøih dobara, a ne bitnu sliku stvari, to ne moœe nikada usavræiti one, koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste œrtve; DOBI 8 Pst 43:33 Sjedili su pred njim, od najstarijega do najmlaåega toçno po dobi razmjeæteni; zato su se ljudi zgledali zaçuåeni. Iza 65:22 Neøe oni gradit i, a drugi stanovati. Neøe saditi, a drugi jesti. Dobi drveøa bit øe jednaka dob naroda mojega. Prihod svojih ruku moji øe izabranici takoåer sami potroæiti. Luk 2:52 I Isus je napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi. Efe 4:13 Dok ne stignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Boœjega u çovjeka savræena, u mjeru dobi punine Kristove; Heb 6:15 I tako strpljivo çekajuøi dobi obeøanje. Heb11:5VjerombiHenokprenesen,dane vidismrti,inenaåese,jergaBogpremjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedoçanstvo, da je ugodio Bogu. Heb 11:11 Vjerom i sama Serah primi silu, da zatrudni i unatoç poodmakloj dobi, jer je vjerovala, da je vjeran onaj, koji je bio obeøao. Heb 11:19 Jer je mislio, da Bog moœe i od mrtvih uskrsnuti; zato ga i natrag dobi, da bude lika. DOBIÆE 1 Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i svojim zemaljskim posluœiti. DOBIH 1 Pst 4:1 Adam spoznade Evu, œenu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina, pa reçe: “Dobih çovjeka s pomoøu Gospoda.” DOBIJE 12 Psl 109:8 Dana njegovih neka bude malo i sluœbu njegovu neka dobije drugi! Psl 111:10 Poçetak je mudrosti strah Gospodnji; tko po njemu djeluje, dobije razboritost spasonosnu, hvala njegova traje dovijeka. M.Iz 3:13 Blagoslovljen je çovjek, koji postigne mudrost, i çovjeku, koji dobije razboritost! M.Iz 8:35 Jer tko naåe mene, naåe œivot i æto œeli, dobije od Gospoda. M.Iz 9:9 Pouçavaj mudroga, i bit øe joæ mudriji! Pouçavaj poboœnika: on dobije joæ na razboritosti. Iza 6:10 Uçini da otvrdne srce tome narodu! Uçini gluhima uæi njegove, slijepima oçi njegove, da ne vidi oçima svojim, da ne çuje uæima svojim, da srce njegovonedobijespoznaje,daseneobrati i ne ozdravi!” Dan 11:17 Tada naumi da sve njegovo kraljevstvo dobije u svoju vlast. Sklapa s njim ugovor i daje mu køer za œenu u zloj namjeri. Ali se osnova neøe obistiniti i neøe mu uspjeti. Mat 10:39 Tko gleda da dobije œivot svoj, izgubit øe ga, a tko izgubi œivot svoj zbog mene, dobit øe ga. Mat 16:26 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Æto moœe dati çovjek kao otkup za duæu svoju? Mar8:36Ætokoristiçovjeku,akodobijesav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Luk 9:25 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a izgubi samoga sebe i propadne? 2Ti 2:5 A ako se tko i bori, ne dobije vijenca, ako se pravilno ne bori. DOBIJEÆ 1 Dan 10:12 Tada mi reçe: ‘Ne boj se Daniele, jer odmah prvoga dana kad si se trudio, da dobijeæ pouku, i kad si se ponizio pred Bogom svojim bile su usliæene molbe tvoje. Ja dolazim na molitvu tvoju. DOBIJEM Gal 1:10 Jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi, ili mi je do toga, da se dopadnem Bogu? Ili zar nastojim da ugaåam ljudima? Kad bih joæ ljudima ugaåao, ne bih bio sluga Kristov DOBIJEMO 3 Psl 90:12 Nauçi nas dakle brojiti dane naæe, da dobijemo srce mudro! 1Ko8:8AjelonasnepreporuçujeBogu,jer niti æto gubimo, ako ne jedemo, niti æto dobijemo, ako jedemo, Heb 12:1 Zato dakle i mi imajuøi oko sebe toliki oblak svjedoka, odbacimo svako breme i grijeh, koji je za nas prionuo, i s ustrajnoæøu trçimo da dobijemo na trki, koja nam je odreåena, DOBIJETE 2 Mat 23:15 Teæko vama, knjiœevnici i farizeji, licemjeri! Vi prolazite kopnom i morem, da dobijete jednoga jedinog suvjernika, i je li jedan to postao, uçinite ga sinom paklenim, dvaput gorim od sebe. 1Ko 9:24 Ne znate li, da oni, æto trçe u trkaliætu, svi trçe, ali jedan prima nagradu? Tako trçite da dobijete! DOBIJU 5 Prp 4:9 Bolje je dvojici nego jednome; jer za trud svoj dobiju dobru plaøu. Mat 15:27 “Sigurno, Gospodine”, odgovori ona, “ali psiøi dobiju ipak od mrvica, æto padnu sa stola njihovih gospodara”. Mar 7:28 “Da, Gospodine”, odgovori mu ona; “ali psiøi pod stolom dobiju ipak od mrvica djeçjih.” 1Ko 9:25 A svaki, koji se natjeçe za nagradu, od svega se uzdrœava: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv. Heb 11:35 œene primiæe svoje mrtve uskrsnuøem a drugi su bili pobijeni ne primivæi osloboåenja, da dobiju bolje uskrsnuøe; DOBILI 3 Mat 10:8 Lijeçite bolesne, diœite mrtve çistite gubave i izgonite åavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite! Rim11:7Ætodakle?ÆtojetraœioIzrael,ono nije dobio, a izabrani su dobili; a ostali su zaslijepili, Heb 11:39 I ovi svi, koji su dobili vjerom svjedoçanstvo, ne primiæe obeøanja, DOBIO 8 M.Iz18:22Tkojenaæaodobruœenu,naæao je krasan nalaz, i dobio je od Gospoda milost. Mat 18:15 Ako je brat tvoj pogrijeæio protiv tebe,idiipotegniganaodgovoruçetirioka! Ako te posluæa, dobio si brata svojega. Luk 15:27 Brat je tvoj doæao, odgovori mu on. I otac je tvoj dao zaklati tele ugojeno, jer ga je opet dobio zdrava. Dje 5:3 Tada reçe Petar: “Ananija, zaæto napuni sotona srce tvoje, te si slagao Duhu Svetome i zadrœao za sebe jedan dio od novaca, æto si dobio za njivu? Rim11:7Ætodakle?ÆtojetraœioIzrael,ono nije dobio, a izabrani su dobili; a ostali su zaslijepili, 1Ko 7:25 A za djevice nemam zapovijedi Gospodnje, nego dajem savjet, kao koji sammilostdobioodGospodina,dabudem vjeran. Heb 8:6 A sad je dobio uzviæeniju sluœbu, koliko je i posrednik uzviæenijeg zavjeta, koji je utvråen na uzviæenijim obeøanjima. Heb 11:4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju œetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedoçanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoçi za dare njegove, i po njoj on mrtav joæ govori, DOBIT 8 Psl 15:5 Tko ne pozaima novaca svojih na dobit, tko se ne da podmititi protiv neduœnima; tko ovako radi, neøe se poljuljati nikada! Psl 90:10 Vrijeme œivota naæega traje sedamdeset godina, i osamdeset godina, ako doåe visoko; a ipak je dobit njihova jedino muka i nevolja; jer brzo prolazi, i mi odlijeøemo. M.Iz 1:13 Dobit øemo koje dragocjeno dobro, napunit øemo kuøe svoje plijena. M.Iz 28:16 Knez, koji nema razboritosti, vræi mnoge globe; a kome se gadi nepravedna dobit, œivjet øe dugo. Mat 10:39 Tko gleda da dobije œivot svoj, izgubit øe ga, a tko izgubi œivot svoj zbog mene, dobit øe ga. Mat 21:22 Sve, æto zamolite pouzdano u molitvi, dobit øete.” Luk 12:47 A onaj sluga, koji zna volju gospodara svojega, ali ne radi i ne upravlja po volji njegovoj, dobit øe mnogo udaraca. Luk 12:48 A koji ga ne zna i radi æto zasluœuje kaznu, dobit øe malo udaraca. Kojemu je mnogo dano, od njega øe se mnogotraœiti;kojemujemnogopovjereno, od njega øe se joæ viæe iskati. DOBITAK 9 M.Iz 10:16 Prihodi pravednikovi sluœe za œivot, a dobitak bezboœnikov za grijeh. M.Iz11:18Bezboœnikdobivasebiisprazan dobitak, a sigurnu plaøu, tko sije pravednost. M.Iz 15:27 Tko steçe nepravedan dobitak, razarakuøusvoju;komesegadimito,œivjet øe mirno. Iza 33:15 Tko je pravedan i govori iskreno; tko mrzi na dobitak od nasilja; tko otresa ruku svoju da ne primi poklona; tko zatiskuje uæi svoje, da ne çuje za krv; tko zatvara oçi svoje, da ne vidi zla s dopadanjem: Dje 16:16 I dogodi se, kad smo iæli u bogomolju, da nas srete jedna ropkinja, koja je imala duha vraçarskoga, i vraçajuøi donosila velik dobitak svojim gospodarima. Flp 1:21 Jer je meni œivot Krist, a smrt dobitak. 1Ti 6:6 U istinu velik je dobitak poboœnost, kad je spojena sa zadovoljstvom. Tit 1:7 Jer nadglednik treba daj je bez prijekora, kao Boœji upravitelj, ne samovoljan, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne svadljiv, ne lakom na gadan dobitak; 2Pe 2:3 I u lakomstvu traœit øe od vas

89
dobitak izmiæljenim rijeçima. Veø odavno stoji çvrsto za njih sud kazneni. Propast njihova ne drijema. DOBITI 7 L.Zk 26:34 Tada øe zemlja mjesto poruæenih subota svojih dobiti çitavo vrijeme, kad bude leœala opustoæena, a vi budete œivjeli u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja øe poçivati i subote svoje nadomjestiti. M.Iz 3:14 Jer je bolje nju steøi nego srebro; nju dobiti viæe vrijedi od zlata. M.Iz 16:16 Mudrost steøi daleko je bolje nego zlato; i razboritost dobiti viæe je vrijedno nego srebro. M.Iz28:10Tkozavodipoæteneljudenazao put, taj øe sam pasti u jamu svoju; a neduœni øe dobiti blagoslov. Mar 15:24 Tada ga razapeæe i razdijeliæe haljine njegove meåu se bacivæi kocke za njih, tko øe æto dobiti. Dje 8:20 A Petar mu reçe: “Novci tvoji neka budu s tobom na propast, æto si pomislio, da se dar Boœji moœe dobiti za novce. 1Ko 9:10 Ili govori jamaçno za nas? Jer je za nas napisano: Jer tko ore, treba u nadi da ore, i tko vræi, u nadi øe dobiti dio. DOBITKA 6 M.Iz 14:23 U svakom radu ima dobitka, a puste rijeçi donose samo gubitak. M.Iz 31:11 Oslanja se na nju srce muœa njezina, i dobitka neøe nikada faliti. Tit 1:11 Kojima treba usta zatvoriti; koji cijele kuøe prevraøaju uçeøi, æto ne treba, zbog gadna dobitka. 1Pe 2:9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveøenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu; 1Pe 5:2 Pasite stado Boœje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoøe, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca; Jud1:16Onimrmljajuijadikujunadsvojom sudbinom, a œive po svojim poœudama. Usta njihova govore nadute rijeçi, i laskaju se ljudima zbog dobitka. DOBITKOM 4 Jer 22:17 “Ali tvoje oko i srce ne ide za tim, nego samo za dobitkom svojim i da prolijevaæ krv neduœnu i da tlaçiæ i ugnjetavaæ.” Eze 33:31 Tada dolaze k tebi listom, sjedaju pred tobom kao narod moj i sluæaju rijeçi tvoje, ali ih ne izvræuju, slatki su u svojim ustima, a srce njihovo ide za nepravednim dobitkom. Luk 19:23 Pa zaæto nijesi dao mojega novca u novçaru, da bih ga ja doæavæi mogao primiti s dobitkom.’ Jud 1:11 Teæko njima! Oni poåoæe putom Kainovim.Oniusvojojpohlepizadobitkom padoæe u prijevaru Balaamovu, i u svojoj pobuni kao Korah propadoæe. DOBIVA M.Iz11:18Bezboœnikdobivasebiisprazan dobitak, a sigurnu plaøu, tko sije pravednost. M.Iz 12:2 Dobar çovjek dobiva milost kod Gospoda, a spletkaæa osuåuje. Prp 9:11 Nadalje vidjeh pod suncem: ne dobiva brzi trku, ni junaci rat, ni mudraci kruh, ni pametni bogatstvo, ni razumni milost, nego sve stoji do vremena i sreøe. DOBIVAÆ 1 Psl 20:5 Tada øemo klicati na pomoøi, æto jedobivaæ,uimeBogasvojegarazvitøemo zastave; neka ti ispuni Gospod sve œelje tvoje! DOBIVAJU Tuœ 2:9 Utonuæe u zemlju vrata njezina; polomi i razbi prijevornice njezine. Kod neznaboœaca su klali njezin, knezovi njezini. Nema viæe zakona. I proroci njezini ne dobivaju viåenja od Gospoda. DOBRA Pst 2:9 I dade Gospod Bog, te niçe iz zemlje svakojako drveøe, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo œivota usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Pst 2:17 Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer çim bi jeo s njega, morao bi umrijeti.” Psl 37:3 Uzdaj se u Gospoda i çini, æto je dobro, da ostajeæ u zemlji i uœivaæ dobra njezina. M.Iz 8:21 Onima, koji me ljube, dajem dobra, napunjam riznice njihove. M.Iz 12:25 Briga u srcu pritiskuje çovjeka, a dobra ga rijeç razvedri, M.Iz 25:25 Hladna voda œednoj duæi, to je dobra vijest iz daleke zemlje. Prp 9:18 Bolja je mudrost nego ratno oruœje, ali jedan jedini zloçinac moœe pokvariti mnogo dobra. Iza 52:7 Kako su krasne na gorama noge glasnika radosti, koji navjeæøuju mir, koji donose radosnu vijest dobra, koji oglaæuje spasenje, koji govori Sionu: “Bog tvoj kraljuje.” Iza 61:6 A vi øete se zvati “sveøenici Gospodnji”, “sluge Boga naæega” nazivat øe vas. Uœivat øete dobra naroda i hvalit øete se bogatstvom njihovim. Mat 3:10 Veø je sjekira stavljena na korijen drveøu. Svako drvo, koje ne rada dobra roda, sijeçe se i u oganj se baca. Mat 5:16 Tako neka se svijetli svjetlost vaæapredljudima,davidevaæadobradjela i slave Oca vaæega na nebesima. Mat 7:11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko øe viæe Otac vaæ nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole! Mat 19:16 I gle, tada pristupi jedan k njemu izapita:“Uçitelju,ætodobramoramçiniti,da postignem œivot vjeçni?” Mat 19:22 Na ove rijeçi otide mladiø œalostan; jer je posjedovao mnoga dobra. Mar 9:50 Dobra je so. Ali ako so postane bljutava, çim øete je onda zaçiniti? Imajte so u sebi i drœite mir meåu sobom!” Mar 10:22 Na ovu rijeç posta on œalostan i otide tuœan odatle; jer je posjedovao mnoga dobra. Luk 12:18 Ovako øu çiniti, reçe:, Sruæit øu œitnice svoje i sagradit øu veøe. U njih øu skupiti sav prihod svoj i sva dobra svoja. Iva 10:32 Isus im reçe: “Mnoga vam dobra djela pokazah od Oca svojega. Za koje me od ovih djela kamenujete?” Dje 27:8 I muçno ploveøi uz obalu doåosmo na jedno mjesto, koje se zove Dobra pristaniæta, kod kojega blizu bio je grad Laseja. Rim 9:11 Jer dok se joæ nijesu bili rodili, ni uçinili ni dobra ni zla, da ostane Boœja odluka po izboru, Rim 10:15 A kako øe propovijedati, ako ne budu poslani? Kao æto je pisano: “Kako su krasne na noge glasnika radosti, koji navjeæøuju mir, koji donose radosnu vijest dobra!” Rim 12:17 Nikome ne vraøajte zla za zlo; nastojte oko dobra ne samo pred Bogom, nego i pred svim ljudima; 1Ko5:6Nijedobrahvalidbavaæa.Neznate li, da malo kvasca ukiseli sve tijesto? Gal 4:18 A dobro je, da uvijek zbog dobra revnuju za vas, a ne samo, kad sam ja kod vas. Efe 2:10 Jer smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za djela dobra, koja Bog unaprijed pripravi, da u njima hodimo. Efe 4:29 Nikakva loæa rijeç neka ne izlazi iz usta vaæih, nego samo dobra, koja pobuåuje na dobro prema potrebi, da dadne milost onima, koji sluæaju! 1Ti 5:25 Tako su i dobra djela oçevidna, i koja su drukçija, ne mogu se skriti. Heb 5:14 A za savræene je tvrda hrana, koji imaju osjeøanja navadom izvjeœbana za razlikovanje dobra i zla. 1Pe 2:12 Vladajuøi se dobro meåu neznaboæcima, da bi za ono, æto vas kleveøu kao zloçince, vidjevæi vaæa dobra djela, slavili Boga u dan pohoåenja. 1Pe 5:2 Pasite stado Boœje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoøe, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca; DOBRE 15 Rut 3:7 Kad je Boaz jeo i pio i dobre volje bio, leœe da spava iza stoga œita. A ona doåe polako, podiœe pokrivaç s nogu njegovih i leœe tamo. M.Iz 4:2 Jer vam dobre nauke dajem; ne prezirite naputka mojega! M.Iz 15:3 Na svakom su mjestu oçi Gospodnje; gledaju zle i dobre. Mat 5:45 Tada øete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji puæta da sunce njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daœdi nad pravedne i grjeænike. Mat 7:11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate dobre dare davati djeci svojoj, koliko øe viæe Otac vaæ nebeski dati dobra onima, koji ga za to mole! Mat 7:17 Tako raåa svako dobro drvo rodove dobre, a zlo drvo raåa zle rodove. Mat 12:35 Dobar çovjek iz dobre riznice iznosidobro,zaoçovjekizzlerizniceiznosi zlo. Luk 2:14 “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje.” Luk 11:13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko øe viæe Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!” Dje 27:22 A sad vas opominjem: budite dobre volje, jer nijedna duæa od vas neøe propasti osim laåe. Flp 1:15 Jedni doduæe iz zavisti i svaåe, ali drugi od dobre volje propovijedaju Krista. 1Ti 1:5 A svrha je zapovijedi ljubav iz çista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne. Tit 2:5 Neka budu razborite, çiste, dobre kuøanice, blage, pokorne svojim muœevima, da se ne psuje rijeç Boœja! 1Pe 2:14 Bilo namjesnicima, kao onima, koje on æalje, da kazne zloçince, a pohvale dobre; 1Pe 3:10 Jer tko ljubi œivot i hoøe da vidi dane dobre, neka susteœe jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prijevare! DOBRI 11 Psl 45:4 U dobri ças, sjedi na kola kao branitelj vjernosti, siromaætva, pravice! Desnica tvoja neka pokaœe sjajna djela! Mat 25:21 Tada mu reçe gospodar njegov: “Pravo,slugodobriivjerni!Nadmalimsibio

90
vjeran, zato øu te postaviti nad mnogim. Uåi u radost gospodara svojega! Mat 25:23 Tada mu reçe gospodar njegov: “Pravo,slugodobriivjerni!Nadmalimsibio vjeran, zato øu te postaviti nad mnogim. Uåi u radost gospodara svojega! Mar 10:17 Kad poåe dalje svojim putem, pritrça mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga: “Uçitelju dobri, æto moram çiniti, da postignem œivot vjeçni?” Luk 19:17 On mu odgovori: ‘Dobro, dobri slugo: jer si mi u malom bio vjeran, imat øeæ vlast nad deset gradova.’ Iva 10:11 Ja sam pastir dobri, Pastir dobri daje œivot svoj za ovce. Iva 10:11 Ja sam pastir dobri, Pastir dobri daje œivot svoj za ovce. Iva 10:14 Ja sam pastir dobri i poznajem svoje [ovce], i mene poznaju moje. 1Ti 5:17 Starjeæine, koji su dobri predstojnici, dostojni su dvostruke çasti, osobito koji se trude u rijeçi i nauci! Jak 1:17 Svaki dobri dar i svaki savræeni poklon odozgo je, silazeøi od Oca svjetlosti,ukojeganemapromjenenisjene mijene. 1Pe 4:10 Posluœujte jedan drugoga, svaki darom, koji je primio, kao dobri upravitelji razliçne milosti Boœje. DOBRIH 7 Psl 1:6 Jer Gospod zna za put dobrih, a Put bezboœnika vodi u propast Mat 7:18 Drvo dobro ne moœe raåati zlih rodova, ni drvo zlo rodova dobrih, Dje 9:36 A u Jopi je bila jedna uçenica po imenu Tabita, æto znaçi Srna. I ona je bila punadobrihdjelaimilostinja,ætoihjeçinila. Tit 2:7 U svemu sam sebe podaj za izgled dobrih djela: u nauci cijelost, dostojanstvenost, Tit 3:8 Pouzdana je rijeç, i ovo hoøu da pastojano uçiæ, da se oni, koji vjeruju u Boga, trude i prednjaçe u vræenju dobrih djela. Ovo je dobro i korisno ljudima. Jak 3:17 A mudrost odozgo jest najprije çista, onda mirotvorna, çedna, popustljiva, posluæna, puna milosråa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna. 1Pe 3:17 Jer je bolje, ako hoøe volja Boœja, datrpitezbogdobrihdjela,negolizbogzlih. DOBRIM1 Rim 2:7 Vjeçni œivot onima, koji ustraju u dobrim djelima i teœe za slavom i çaæøu i neraspadljivoæøu; Rim 12:21 Ne daj, da te zlo nadvlada, nego nadvladaj zlo dobrim! 1Ti 5:10 I koja ima svjedoçanstvo u dobrim djelima, ako je djecu odgojila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je iæla za svakim dobrim djelom. 1Ti 5:10 I koja ima svjedoçanstvo u dobrim djelima, ako je djecu odgojila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je iæla za svakim dobrim djelom. 1Ti6:18Nekadobroçine,nekaseobogate u dobrim djelima, neka budu dareœljivi i meåusobno dijele. Tit2:14Kojijedaosamogasebezanas,da nas otkupi od svakoga bezakonja i oçisti sebi narod izabrani, koji je revan u dobrim djelima. Tit 3:14 A i naæi neka se uçe prednjaçiti u dobrim djelima, kada je nuœda i potreba, da ne budu bez ploda! Heb 10:24 I pazimo jedan na drugoga u poticanju k ljubavi i dobrim djelima; Jak 3:13 Tko je meåu vama mudar i pametan, neka pokaœe dobrim œivljenjem djela svoja u krotkosti mudrosti! 1Pe4:19ZatoikojitrpepovoljiBoœjoj,neka preporuçuju vjernome Stvoritelju duæe svoje dobrim djelima! 2Pe 1:10 Zato, braøo, postarajte se joæ veøma, da svoj poziv i izbor utvrdite dobrim djelima; jer çineøi ovo neøete pasti nikada. DOBRIMA 4 Psl 103:5 Koji nasiti duæu tvoju dobrima, da se obnovi mladost tvoja kao u orla. M.Iz 14:19 Pred dobrima moraju se zli prignuti, i bezboœnici moraju stajati na vratima pravednika. Nastavak propovijedi na gori: O milostinji; o molitvi; o postu; o zemaljskim dobrima; o tjeskobnim brigama. 1Pe 2:18 Sluge, budite pokorni sa svim strahom gospodarima, ne samo dobrima, nego i zlima! DOBRO58 Pst 1:10 Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro. Pst 1:21 Tako stvori Bog velike morske nemani i sva œiva biøa, æto se miçu, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro. Pst 2:9 I dade Gospod Bog, te niçe iz zemlje svakojako drveøe, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo œivota usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Pst 2:18 Tada reçe Gospod Bog: “Nije dobro çovjeku, da je sam. Naçinit øu mu pomoønicu, koja mu pristaje.” Pst 3:5 Dapaçe zna Bog, da øe vam se otvoriti oçi, çim budete jeli s njega, i da øete postatikaoBog,kadspoznate,ætojedobro i zlo.” Pst 3:22 Tada reçe Gospod Bog: “Eto, çovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, æto je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruœi ruku svoju i takoåer ne uzme s drveta œivota i jede i vjeçno œivi!” Pst 12:13 Reci jednostavno, da si mi sestra, da mi zbog tebe bude dobro, i da zbog tebe ostanem na œivotu!” Pst 32:12 Ali ti si obeøao: ‘Ja øu gledati, da ti bude dobro, i uçinit øu potomstvo tvoje da ga bude kao pijeska u moru, æto se ne moœe izbrojiti od mnoœine.’ ” Pst 40:14 Tada misli i na mene, kad ti bude dobro, pa mi uçini ljubav, da me preporuçiæ faraonu i izbaviæ me iz ove kuøe! Pst 50:20 Vi dakako misliste zlo protiv mene, ali Bog okrenu to na dobro, da izvræi ono,ætosedanaszbiva,dauzdrœinaœivotu mnoge ljude. Izl2:3Akadganijemogladuljeskrivati,uze za njega koæaricu od papirusove trstike, zamazajedobroasfaltomismolom,metnu djeçaka u nju i stavi je u trsku kraj Nila. Izl 4:14 Sada se rasrdi Gospod na Mojsija i reçe: “Nije li ti brat Aron joæ tu, Levit? Znam, da on veoma rjeçit i dobro moœe govoriti. Gle, on je veø na putu, da te susretne, a kad te vidi, obradovat øe se od srca. Izl16:4TadareçeGospodMojsiju:“Dobro, uçinit øu, da vam daœdi kruh s neba. Narod neka onda izlazi van i sebi skupi koliko mu treba na dan. Hoøu da ga time stavim na kuænju,daliøeseravnatipozakonumojem ili neøe. P.Zk 4:40 Drœi njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobrotebiidjecitvojojnakontebeidadugo boraviæ u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek.” P.Zk5:16Poætujocasvojegaimatersvoju, kao æto ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo œiviæ i da ti dobro bude u zemlji, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! P.Zk 6:12 A tada se dobro çuvaj, da ne zaboraviæGospoda,kojiteizvedeizzemlje egipatske, iz kuøe suœanjstva! P.Zk 6:18 Çini, æto je dobro i pravo u oçima Gospodnjim, da ti bude dobro i da mogneæ uøi u lijepu zemlju, za koju se Gospod zakleo ocima tvojim, da je uzmeæ u posjed, P.Zk 6:18 Çini, æto je dobro i pravo u oçima Gospodnjim, da ti bude dobro i da mogneæ uøi u lijepu zemlju, za koju se Gospod zakleo ocima tvojim, da je uzmeæ u posjed, P.Zk 10:13 Drœeøi zapovijedi i zakone Gospodnje, æto ti ih dajem danas, da ti bude dobro, P.Zk 11:2 Promislite sad dobro: Ne obraøam se na djecu vaæu! Oni nijesu proœivjeli i na sebi iskusili karanje Gospoda, Boga vaæega, veliçinu njegovu, jaku ruku, njegovu, podignutu miæicu njegovu, 1Sa 2:9 Korake svojih poboœnih çuva on dobro, a opaki izginu u mraku; jer svojom snagom ne dolazi çovjek do pobjede. 2Sa19:35Imamisadaosamdesetgodina. Pa mogu li joæ razlikovati dobro i zlo? Ima li sluga tvoj joæ okusa na onom, æto jede i pije? Mogu li joæ sluæati glas pjevaça i pjevaçica? Zaæto da bih sluga tvoj pao joæ na teret svojemu gospodaru i kralju? Job 2:6 Tada reçe Gospod Sotoni: “Dobro, neka ti je on u vlasti! Samo mu moraæ saçuvati œivot!” Psl14:1Luåacimisleusebi:“NemaBoga.” Pokvarena su djela njihova odurno; nema ga, koji je çinio dobro. Psl14:3Alisusvizastranili,svisepokvarili; nema ga, koji je çinio dobro, nema ni jednoga! Psl 34:10 Lavovi imaju oskudicu i gladuju, a tko traœi Gospoda, ima svako dobro. Psl34:14Kloniseodazla,açinidobro,traœi mir i idi za njim! Psl 35:12 Vraøaju mi zlo za dobro; osama je sudbina duæi mojoj. Psl 35:27 A neka se raduju i vesele, koji mi œele pravicu, koji govore vazda: “Velik je Gospod, koji hoøe dobro slugi svojemu!” Psl 37:3 Uzdaj se u Gospoda i çini, æto je dobro, da ostajeæ u zemlji i uœivaæ dobra njezina. Psl 49:10 On vidi, kako i mudri umiru, i luåak kao œivotinja gine, i kako r drugi ostavljaju svoje dobro. Psl 73:3 Jer se uzbunih zbog bezboœnika videøi, kako bezboœnici dobro œive. Psl73:28AzamenejedobroblizinaBoœja; u Svemoguøega Gospoda stavljam samo svoje uzdanje, da opijevam sva djela tvoja. Psl116:12KakodavratimGospoduzasve dobro, æto mi uçini? Psl 119:65 Uçinio si dobro slugi svojemu, Gospode, po rijeçi svojoj! Psl 119:129 Divna su veoma svjedoçanstva tvoja; zato ih dobro çuva duæa moja. Psl 139:14 Zahvaljujem ti divno i çudesno ja sam stvoren; veoma su çudesna djela tvoja; duæa moja to zna dobro.

91
Psl 142:7 Izvedi iz tamnice duæu moju, da slavim ime tvoje! Tada øe se pravednici radosno okupiti oko mene, kad mi uçiniæ dobro. M.Iz 1:13 Dobit øemo koje dragocjeno dobro, napunit øemo kuøe svoje plijena. M.Iz 8:18 U mene se naåu bogatstvo i çast, i postojano dobro i trajno blagostanje. M.Iz 11:14 Gdje nema vodstva, propada narod, a dobro stoji gdje se çuju mnogi savjetnici. M.Iz 17:13 Tko vraøa zlo za dobro, kuøu njegovu neøe ostaviti nesreøa. M.Iz 19:10 Dobro œivljenje ne pristaje luåaku; joæ manje slugi, da vlada knezovima. M.Iz 19:22 Çovjek je radostan, kad çini dobro; a bolje je siromaæan biti nego prijevaran. M.Iz 22:1 Dobro ime bolje je nego veliko, bogatstvo; omiljelost viæe vrijedi nego srebro i zlato. M.Iz 25:27 Previæe meda jesti nije dobro; zato ætedi rijeçi pohvale! M.Iz 27:6 Udarci iz ruke prijatelja dobro su miæljeni; ali su laœni cjelovi mrziteljevi. Prp 5:11 Mnoœi li se dobro, mnoœe se i niætitelji njegovi, pa æto ima posjednik od toga, osim da to gleda. Prp 7:1 Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti viæe je vrijedan, nego dan roåenja. Prp 7:1 Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti viæe je vrijedan, nego dan roåenja. Prp 7:12 Jer je u sjeni mudrosti çovjek tako dobro zaklonjen kao u sjeni novaca; a znanje mudrosti ima prednost u tom, æto daje œivot onome, koji je posjeduje. Prp 7:20 Jest, ni jedan çovjek na zemlji nije tako pravedan, da bi çinio samo dobro i nikada se ne ogrijeæio. Prp 9:9 Sve sam to bio dobro promislio i bio sam doæao do spoznaje: pravedni i mudri u Boœjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoøe li ga ljubav ili mrœnja susresti, ne zna çovjek unaprijed. Sve mu moœe donijeti buduønost. Prp 11:9 Raduj se, mladiøu, svojemu mladomœivotuinekavedrobudesrcetvoje u mladim danima; idi kamo te srce tvoje vuçe i oçi te tvoje zovu; ali znaj dobro, da o svemu tome Bog od tebe traœi raçun. PNP 4:12 Vrt je sestra zaruçnica moja, dobro ograåen, studenac zatvoren, izvor zapeçaøen. Iza 1:17 Uçite se dobro çiniti: teœite za pravdom, pomaœite potlaçenomu, pribavite pravicu siroti, branite udovicu!” Iza 1:18 “Dobro dakle, sudimo se!”, tako govori Gospod. “I ako su grijehi vaæi crveni kao skerlet, postat øe bijeli kao vuna! Iza 3:14 Na sud ide Gospod sa starjeæinama naroda svojega i s knezovima njegovim: “Potrste vinograd! U vaæim je kuøama ugrabljeno dobro siromaha. Iza 5:20 Jao vama, koji zlo zovete dobro, i a dobro zlo! Koji pravite od tmine svjetlost, a od svjetlosti tminu, koji pravite od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko! Iza 5:20 Jao vama, koji zlo zovete dobro, i a dobro zlo! Koji pravite od tmine svjetlost, a od svjetlosti tminu, koji pravite od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko! Iza 7:15 Gruæevinom i medom hranit øe se, dok ne nauçi odbaciti zlo, a izabrati dobro. Iza55:2Zaætoizdajetenovcesvojenaono, æto ne siti? Sluæajte me, pa øete jesti æto je dobro, i duæa øe se vaæa okrijepiti pretilinom! Iza 58:11 Vazda øe te voditi Gospod, pa i u suæi duæu øe ti krijepiti. Kosti tvoje on jaçi, i tisikaovrtdobrozaliven,kaoizvor,kojemu voda ne presuæi nikada. Jer 8:15 Uzdamo se u mir, ali ne dolazi niætadobro,uvrijemespasenja,alijesamo strah! Jer 13:23 Moœe li Crnac promijeniti boju na koœi svojoj ili ris æare svoje? Tada biste i vi joæ çinili dobro, koji ste se priviknuli na zlo. Tuœ 3:26 Dobro je mirno çekati pomoø Gospodnju. Tuœ 3:27 Dobro je svakome nositi jaram svoj od mladosti. Hos 13:15 Rodan øe biti meåu plemenskom braøom svojom, ali øe doøi istoçni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje. Tada øe mu usahnuti vrelo, studenac øe mu presuæiti: On øe odnijeti blago njegovo i sve dragocjeno dobro njegovo. Amo 5:14 Traœite dobro a ne zlo, da œivite! Tada øe Gospod, Bog nad vojskama, biti i s vama, kako ste rekli. Mih 4:13 Ustani, vræi, køeri sionska, jer øu uçiniti rog tvoj gvoœåem, papke øu tvoje uçiniti mjeåu. Satri mnoge narode! Posveti Gospodu blago njihovo, Gospodu çitavoga svijeta dobro njihovo! Mih 6:8 Reklo ti se je, çovjeçe, æto je dobro, ætoGospodiæteodtebe:“Samodaçiniææto je pravo, da vræiæ ljubav, da u poniznosti hodih s Bogom svojim. Mat 7:17 Tako raåa svako dobro drvo rodove dobre, a zlo drvo raåa zle rodove. Mat 7:18 Drvo dobro ne moœe raåati zlih rodova, ni drvo zlo rodova dobrih, Mat 12:34 Vi zmijino leglo, kako moœete dobro govoriti, kad ste zli? Jer çega je srce puno, o tome govore usta. Mat 12:35 Dobar çovjek iz dobre riznice iznosidobro,zaoçovjekizzlerizniceiznosi zlo. Mat 13:37 On reçe: “Koji sije dobro sjeme, jest Sin çovjeçji. Mat 13:38 Njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva; kukolj su djeca zloga. Mat17:4TadaprogovoriPetarireçeIsusu: “Gospodine, dobro je, da smo ovdje! Ako hoøeæ, naçinit øu ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.” Mat 19:17 On mu odgovori: “Æto me pitaæ za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoøeæ uøi u œivot, drœi zapovijedi!” Mat 26:10 Isus to zapazi i reçe im: “Zaæto œalostite œenu? Ona uçini dobro djelo na meni Mar 3:4 Onda ih upita: “Treba, li u subotu dobro çiniti ili zlo? Œivot spasiti ili pustiti da propadne?” Æutjeli su. Luk6:9TadaimreçeIsus:“Pitamvas:“Ima liseusubotuçinitidobroilizlo?Œivotspasiti ili pogubiti?” Luk 6:35 Nego ljubite neprijatelje svoje, çinite dobro i posuåujte, a da ne oçekujete æto natrag! Tada øe biti vaæa plaøa velika, i bit øete djeca Sveviænjega; jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima. Luk 16:25 Abraham reçe: ‘Sjeti se, sinko, tebi je u œivotu tvojemu bilo dobro, a Lazaru zlo. Sad se on ovdje tjeæi, a ti se muçiæ. Luk 19:17 On mu odgovori: ‘Dobro, dobri slugo: jer si mi u malom bio vjeran, imat øeæ vlast nad deset gradova.’ Iva 1:46 Natanael mu odgovori: “Iz Nazareta moœe li doøi æto dobro?” Filip mu reçe: “Doåi i vidi!” Iva 2:10 I reçe mu: “Svatko iznosi najprije dobro vino, a istom, kad se ponapiju gosti, loæije. Ti si çuvao dobro vino do sada.” Iva 2:10 I reçe mu: “Svatko iznosi najprije dobro vino, a istom, kad se ponapiju gosti, loæije. Ti si çuvao dobro vino do sada.” Iva 5:29 Tada øe oni, koji su çinili dobro, izaøinauskrsnuøeœivota,akojisuçinilizlo, na uskrsnuøe suda. Dje 2:45 Prodavali bi svoje imanje i dobro, i dijelili svima, kako bi koji trebao. Dje 10:33 Onda ja odmah poslah k tebi, i ti si dobro uçinio, æto si doæao. Sad dakle mi svi stojimo pred tobom, da çujemo sve, æto je tebi od Gospodina zapovjeåeno.” Dje 10:38 Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio çineøi dobro i iscjeljujuøi sve, koje je bio nadvladao åavao, jer je Bog bio s njim. Dje 14:17 Ali opet nije ostavio sebe neposvjedoçena çineøi dobro, dajuøi vam s neba kiæu i godine rodne i puneøi srca vaæa jelom i veseljem.” Rim 2:18 I poznajeæ njegovu volju. U zakonu pouçen znaæ, æto je dobro i zlo; Rim 3:8 I zaæto da ne çinimo zla, da doåe dobro, kao æto nas neki kleveøu, da mi to çinimo? Njih çeka pravedna kazna. Rim 3:12 Svi zastraniæe, svi se pokvariæe; nema ga, koji çini dobro, nema nijednoga. Rim7:18Jerznam,dadobroneœiviumeni, tojestutijelumojemu,jerhtjetiimamusebi, ali uçiniti dobro, ne nalazim. Rim7:18Jerznam,dadobroneœiviumeni, tojestutijelumojemu,jerhtjetiimamusebi, ali uçiniti dobro, ne nalazim. Rim 7:19 Jer dobro, æto hoøu, ne çinim, nego zlo, æto neøu, ono çinim. Rim 8:28 A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreøe Bog na dobro, onima, koji su pozvani po odluci. Rim 11:20 Dobro. Zbog nevjerstva odlomiæe se, a ti stojiæ zbog vjere. Ne ponosi se, nego se boj! Rim 12:2 Ne izjednaçujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem miæljenja svojega, da kuæate, æto je volja Boœja, æto je dobro, ugodno i savræeno. Rim 12:9 Ljubav neka je bez pretvaranja; mrzeøi na zlo prianjajte uz dobro; Rim 13:3 Jer vladaoci nijesu strah dobru djelu, nego zlu. A hoøeæ li da se ne bojiæ vlasti: çini dobro, i imat øeæ hvalu od nje; Rim 13:4 Jer je sluga Boœji tebi za dobro. Ako li zlo çiniæ, boj se; jer uzalud ne nosi maça, jer je sluga Boœji, i kazni onoga, koji zlo çini. Rim 14:21 Dobro je ne jesti mesa, i vina ne niti,iononeçiniti,naætosetvojbratspotiçe, ili se smuçuje, ili slabi. Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i svojim zemaljskim posluœiti. 1Ko 7:1 A za ono, æto ste mi pisali: dobro je çovjeku, da se ne dotiçe œene; 1Ko 7:26 Mislim dakle, da je ovo dobro za sadaænju nevolju, da je çovjeku dobro tako biti. 1Ko 7:26 Mislim dakle, da je ovo dobro za sadaænju nevolju, da je çovjeku dobro tako biti.

92
1Ko 7:38 Tako i onaj, koji udaje svoju djevicu, dobro çini; a onaj, koji je ne udaje, bolje çini. 1Ko 10:23 Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro. 1Ko15:33Nedajtesezavesti:zlirazgovori kvare dobro øudoreåe. 2Ko 5:10 Jer nam se svima valja javiti na sudu Kristovu, da primi svaki prema tome, kako je çinio u tijelu svojemu dobro ili zlo. 2Ko 9:8 A Bog moœe uçiniti, da je meåu vama izobilna, svaka milost, da u svemu svagda svega dovoljno imajuøi izobilujete za svako dobro djelo; 2Ko 13:7 A molimo se Bogu, da vi ne çinite nikakva zla, ne da se mi prokuæani pokaœemo, nego da vi dobro çinite, a mi da smo kao neprokuæani. Gal 4:18 A dobro je, da uvijek zbog dobra revnuju za vas, a ne samo, kad sam ja kod vas. Gal 6:9 A dobro çiniti, neka nam ne dodija, jer øemo u svoje vrijeme poœeti, ako ne sustanemo. Gal 6:10 Zato dakle, dok imamo vremena, çinimo dobro svima, a osobito onima, koji su s nama u vjeri! Efe 4:28 Tko je krao, viæe neka ne krade, nego neka se radije trudi çineøi dobro rukama svojim, da ima æto davati potrebnima! Efe 4:29 Nikakva loæa rijeç neka ne izlazi iz usta vaæih, nego samo dobra, koja pobuåuje na dobro prema potrebi, da dadne milost onima, koji sluæaju! Efe 5:16 I dobro iskoristite vrijeme, jer su dari loæi! Efe 6:8 Znajuøi, da svaki æto uçini dobro, ono øe i primiti od Gospodina, bio rob ili slobodnjak. Flp 1:6 Uzdam se upravo u to, da øe onaj, kojijepoçeodobrodjelouvama,dovræitiga do dana Krista Isusa. 1So 5:2 Jer sami dobro znate, da øe dan Gospodnji i doøi tako kao tat u noøi. 1So 5:11 Zato tjeæite jedan drugoga i potiçite jedan drugoga na dobro, kao æto i çinite! 1So 5:21 A sve kuæajte; æto je dobro, zadrœite! 2So 3:13 A vi, braøo, ne umarajte se dobro çineøi! 1Ti 2:3 Jer ovo je dobro i ugodno pred Spasiteljem naæim Bogom, 1Ti 3:4 Koji svojom kuøom dobro upravlja i ima posluænu djecu sa svom çestitoæøu. 1Ti 3:7 A valja da ima i dobro svjedoçanstvo od onih, koji su vani, da ne bi upao u sramotu i u zamku åavolju. 1Ti 3:12 Posluœitelji neka su muœevi jedne œene, koji dobro upravljaju djecom i svojim kuøama. 1Ti 3:13 Jer koji dobro obavljaju sluœbu posluœitelja, stjeçu sebi çastan poloœaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. 1Ti 4:4 Jer je svako stvorenje Boœje dobro, i niæta nije na odmet, æto se uzima sa zahvalnoæøu, 1Ti 6:2 A koji imaju vjernike za gospodare, nekaihnecijenemanje,ætosubraøa,nego joæ bolje neka sluœe jer su vjernici i ljubljeni, koji nastoje da dobro çine. Ovo uçi i svojski preporuçi! 1Ti 6:12 Bori se u dobroj borbi vjere, postigni œivot vjeçni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedoçanstvo pred mnogim svjedocima. 1Ti6:18Nekadobroçine,nekaseobogate u dobrim djelima, neka budu dareœljivi i meåusobno dijele. 2Ti 2:21 Ako dakle tko oçisti sebe od ovih, bit øe posuda za çast, posveøena i korisna domaøinu, pripravljena za svako dobro djelo. 2Ti 3:17 Da bude savræen çovjek Boœji, spreman za svako dobro djelo. Opomena Timoteju, da dobro vræi svoju sluœbu. zavræetak poslanice. 2Ti 4:2 Propovijedaj rijeç, nastoj oko toga u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, opominji, zaprijeti sa svom strpljivoæøu i naukom! Tit 1:16 Tvrde, da poznaju Boga, a djelima ga nijeçu; jer su mrski i nepokorni, i ni za kakvo dobro djelo valjani. Tit 2:3 Starice isto tako da se vladaju, kako dolikuje svetima, da ne kleveøu, da se ne predaju vrlo vinu, da uçe dobro, Tit 3:1 Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu posluæni i spremni na svako dobro djelo; Tit 3:8 Pouzdana je rijeç, i ovo hoøu da pastojano uçiæ, da se oni, koji vjeruju u Boga, trude i prednjaçe u vræenju dobrih djela. Ovo je dobro i korisno ljudima. Heb 13:16 A dobro çiniti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim œrtvama ugaåa Bogu! Heb 13:22 A molim vas, braøo, primite dobro ovu rijeç opominjanja; jer sam vam ukratko pisao. Jak 2:8 Ako zaista zakon kraljevski izvræujete po Pismu: “Ljubi bliœnjega svojega kao samoga sebe”, dobro çinite; Jak 2:19 Ti vjerujeæ, da je jedan Bog; dobro çiniæ; i åavli vjeruju, i dræøu. Jak 4:17 Jer tko zna dobro çiniti i ne çini grijeh mu je. 1Pe 2:12 Vladajuøi se dobro meåu neznaboæcima, da bi za ono, æto vas kleveøu kao zloçince, vidjevæi vaæa dobra djela, slavili Boga u dan pohoåenja. 1Pe 2:20 Jer kakva je slava, ako zbog prestupaka podnosite kazne? Ali ako dobro çinite i pritom strpljivo trpite, to je ugodno pred Bogom. 1Pe 3:6 Tako je sluæala Serah Abrahama i zvalagagospodarom,kojojstevikøeri,ako çinite dobro i ne gubite srçanosti ni pred kakvim zastraæivanjem. 1Pe 3:11 Neka se ukloni od zla i neka çini dobro; neka traœi mir i neka hrli za njim! 1Pe 3:16 Ali s krotkoæøu i strahom imajuøi dobru savjest, da se oni, koji kleveøu vaæe dobro œivljenje u Kristu, posrame u onome, u çemu vas kude. 3Iv 1:2 Ljubljeni, œelim, da ti u svemu bude dobro, i da budeæ zdrav, kao æto je tvojoj duæi dobro. 3Iv 1:2 Ljubljeni, œelim, da ti u svemu bude dobro, i da budeæ zdrav, kao æto je tvojoj duæi dobro. 3Iv 1:6 Oni posvjedoçiæe tvoju ljubav pred crkvom, i dobro øeæ uçiniti, ako ih dalje opremaæ, kako je dostojno Boga. DOBROÇINSTVA M.Iz 3:27 Oskudnima ne uskraøuj dobroçinstva, kad je u moøi tvojoj da ga dijeliæ! DOBROÇINSTVO M.Iz 19:17 Tko se smiluje siromahu, pozaima Gospodu, i platit øe mu za dobroçinstvo njegovo. DOBROGA Rim 5:7 Jer jedva tko umre za pravednika; za dobroga moœe biti da bi se tko usudio umrijeti. DOBROJ 1 1Ti 6:12 Bori se u dobroj borbi vjere, postigni œivot vjeçni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedoçanstvo pred mnogim svjedocima. DOBROM 5 Psl 65:4 Blagoslovljen je onaj, kojega si izabrao, da bude blizu tebe, da prebiva u dvorima tvojim! Nasitimo se dobrom kuøe tvoje, svetoga hrama tvojega. Kol 1:10 Da œivite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Boœjoj, 2So 2:17 Neka utjeæi srca vaæa i utvrdi u svakom dobrom djelu i rijeçi! 1Ti 4:6 Ako to predoçiæ braøi, bit øeæ dobar sluga Krista Isusa, othranjen rijeçima vjere i dobrom naukom, koju si primio. 1Pe 4:15 A nitko od vas neka ne trpi kao krvnik ili tat dli zloçinac ili kao onaj, koji teœi za tuåim dobrom! DOBROME 1 Psl 119:66 O, nauçi me dobrome obiçaju i znanju,jersamsepouzdaoupropisetvoje! DOBROSTIV 4 Psl 25:8 Dobrostiv je Gospod i pravedan; zato pokazuje put grjeænicima. Psl 145:9 Gospod je dobrostiv prema svakomu, pun milosti za sva djela svoja.” Luk 6:35 Nego ljubite neprijatelje svoje, çinite dobro i posuåujte, a da ne oçekujete æto natrag! Tada øe biti vaæa plaøa velika, i bit øete djeca Sveviænjega; jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima. 1Pe 2:3 Jer okusiste, kako je dobrostiv Gospodin. DOBROSTIVA 1Ko 13:4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se. DOBROSTIVE 1 M.Iz 15:26 Mrske su Gospodu osnove zlobne, a rijeçi dobrostive rado DOBROTA 9 Psl 18:35 Pomoø svoju dao si mi kao ætit, desnica je tvoja postala potpora moja, velikim me je uçinila dobrota tvoja. Psl 31:19 Kako je velika dobrota tvoja, æto je çuvaæ za one, koji te se boje, æto je iskazujeæ onima, koji se kriju kod tebe od ljudi! Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja, Boœe; u sjenu krila tvojih bjeœe djeca çovjeçja. Psl 62:12 I da je dobrota u tebe, Svemoguøi; jer ti svakome plaøaæ po djelima njegovim. Psl 90:17 Neka vlada nad nama dobrota Gospoda, Boga naæega; daj nam uspjeh djelu ruku naæih, jest, daj uspjeh djelu ruku naæih! Psl 117:2 Jer nas dobrota njegova çuva moøno, vjernost Gospodnja traje dovijeka. Aleluja! Rim 2:4 Ili prezireæ li bogatstvo njegove dobrote, i strpljivosti i dugotrpnosti? Ne znaæ li, da ta dobrota Boœja dovodi k pokajanju? Gal5:22AplodjeDuha:ljubav,radost,mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, Tit 3:4 A kad se pokaza dobrota i çovjekoljublje Boga, Spasitelja naæega,

93
DOBROTE 8 Psl 25:7 Grijeha mladosti moje, opaçina mojih ne spominji se! Po milosti svojoj spomeni se mene radi dobrote svoje, Gospode! Psl 33:5 On ljubi pravdu i pravo; dobrote je Gospodnje puna zemlja: Psl 65:11 Tako kruniæ godinu dobrote svoje; i staze tvoje teku obilnoæøu. Psl 86:17 Uçini s menom çudo dobrote, da vide, koji mrze na me, i postide se, æto si mi ti, Gospode, pomogao i utjeæio me! Psl 119:64 Zemlja je, Gospode, puna dobrote tvoje, naredbama svojim nauçi me! Rim 2:4 Ili prezireæ li bogatstvo njegove dobrote, i strpljivosti i dugotrpnosti? Ne znaæ li, da ta dobrota Boœja dovodi k pokajanju? Rim 15:14 A ja sam i sam uvjeren za vas, braøo moja, da ste i sami puni dobrote, napunjeni svakoga znanja, da moœete jedan drugoga opominjati. 2So 1:11 Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naæ uçini dostojnima zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili. DOBROTI 9 P.Zk 13:17 Niæta od prokletih stvari neka ne ostane u mojemu posjedu, da se Gospod povrati od œestine gnjeva svojega i udijeli ti milost i, kako se je zakleo ocima tvojim, umnoœi te u svojoj dobroti, Psl 31:1 U tebe, Gospode, traœim utoçiæte, ne daj da se osramotim ikada! U dobroti svojoj izbavi me! Psl 31:21 Neka je blagoslovljen Gospod: onøemeætititiçudesnoudobrotisvojojkao u utvråenom gradu! Psl 40:10 I Ne zakopah u srcu sudaçko upravljanje tvoje; slavio sam tvoju vjernost i pomoø; nijesam æutio o tvojoj dobroti i milosti pred zborom velikim. Psl 65:5 Ti nas usliæiæ u dobroti çudesnim djelima; ti Bog, spasitelj naæ; ti pouzdanje svih krajeva zemaljskih, najdaljega œala, Psl 138:2 Klanjam se prema svetome hramu tvojemu; zahvaljujem imenu tvojemu na dobroti tvojoj i vjernosti tvojoj; jer si iznad svega imena svojega uzveliçao rijeç svoju. Iza 42:6 “Ja, Gospod, dozvao sam te u dobroti. Drœao sam te za ruku i çuvao te. Uçinio sam te za narod posrednikom zavjeta, svjetlom neznaboœaca, Rim 11:22 Gledaj dakle dobrotu i strogost Boœju: strogost protiv onih koji padoæe, a prema sebi dobrotu Boœju, ako ostaneæ u dobroti; inaçe i ti øeæ biti odsjeçen. 2Ko 6:6 U çistoøi, u spoznaji, u dugotrpnosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi iskrenoj; DOBROTOM 3 Psl 86:15 Ali ti si, Svemoguøi, Bog pun milosråa i milosti, pun strpljivosti i bogat dobrotom i vjernoæøu. Psl 145:16 Otvaraæ ruku svoju i sitiæ sve, æto œivi, dobrotom. Efe 2:7 Da pokaœe u buduøim vjekovima prevelikobogatstvomilostisvojedobrotom prema nama u Kristu Isusu. DOBROTU 5 Psl 27:4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to iætem: da stanujem u kuøi Gospodnjoj sve dane œivota svojega, da iskusim dobrotu Gospodnju, da gledam hram njegov, Psl 27:13 Tvrdo vjerujem, da øu gledati dobrotu Gospodnju zemlji œivih. Rim 11:22 Gledaj dakle dobrotu i strogost Boœju: strogost protiv onih koji padoæe, a prema sebi dobrotu Boœju, ako ostaneæ u dobroti; inaçe i ti øeæ biti odsjeçen. Rim 11:22 Gledaj dakle dobrotu i strogost Boœju: strogost protiv onih koji padoæe, a prema sebi dobrotu Boœju, ako ostaneæ u dobroti; inaçe i ti øeæ biti odsjeçen. Kol 3:12 Obucite se dakle kao izabranici Boœji, sveti i ljubljeni, u srdaçno milosråe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; DOBROTVORAN 1 M.Iz 22:9 Tko je dobrotvoran, ima blagoslov; jer daje siromahu od svojega kruha. DOBROTVORI 1 Luk 22:25 On im reçe: “Kraljevi neznaboœaçkih naroda njihovi su gospodari, i njihovi vladaoci nazivaju se dobrotvori. DOBROTVORNOSTI 1 2Ko 8:2 Premda su bile kuæane teækom nevoljom, ipak je tekla iz punine njihove radosti i iz dubine njihova siromaætva obilna rijeka dobrotvornosti. DOBROVOLJNOM Psl 51:12 Daj da ponovno iskusim radost spasenja tvojega; daj me okrijepi u duhu dobrovoljnom! DOBRU9 2Sa 2:6 Pa neka Gospod iskaœe i vama ljubavivjernost!Aijaøuvamiskazatidobru uslugu, æto ste to uçinili. M.Iz18:22Tkojenaæaodobruœenu,naæao je krasan nalaz, i dobio je od Gospoda milost. Prp 4:9 Bolje je dvojici nego jednome; jer za trud svoj dobiju dobru plaøu. Iza 5:7 Jer je kuøa Izraelova vinograd GospodanadvojskamailjudisuJudinisad miline njegove. On se nadao dobru djelu, a eto zlo djelo, pravednosti, a eto zloøa! Mat 13:8 Drugo pade na zemlju dobru, i donosilo je rod stostruk, æezdesetostruk, tridesetostruk. Luk 8:15 Æto napokon pade na zemlju dobru, to su oni, koji rijeç sluæaju, u dobru je i posluænu srcu çuvaju i tako rod stalno donose. Luk 8:15 Æto napokon pade na zemlju dobru, to su oni, koji rijeç sluæaju, u dobru je i posluænu srcu çuvaju i tako rod stalno donose. Rim 13:3 Jer vladaoci nijesu strah dobru djelu, nego zlu. A hoøeæ li da se ne bojiæ vlasti: çini dobro, i imat øeæ hvalu od nje; Rim 15:2 Svaki od nas neka ugaåa bliœnjemu, da napreduje u dobru. 2Ko 8:21 Jer nastojimo o dobru ne samo pred Gospodinom, nego i pred ljudima. 2Ko 9:2 Jer poznajem vaæu dobru volju, za koju se s vama ponosim kod Makedonaca, da je i Ahaja spremna od lanjske godine, i vaæa je revnost potaknula mnoge. 2So 2:16 A sam Gospodin naæ Krist Isus i Bog Otac naæ, koji nas je ljubio i dao utjehu vjeçnu i dobru nadu u milosti, 1Ti 1:19 Imajuøi vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivæi postadoæe brodolomci u vjeri; 1Ti 3:1 Istinita je rijeç: ako tko œeli sluœbu nadgledniætva, dobru sluœbu œeli. 1Ti 6:13 Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oœivljuje, i Kristom Isusom, koji je poloœio pred Poncijem Pilatom svjedoçanstvo, dobru ispovijest, Heb 6:5 i okusili dobru rijeç Boœju, i sile buduøega svijeta, Heb 13:21 Neka vas usavræi u svakome dobru, da çinite volju njegovu, çineøi u vama, æto je ugodno pred njim, po Isusu Kristu, kojemu slava u vijeke vjekova! Amen. 1Pe 3:16 Ali s krotkoæøu i strahom imajuøi dobru savjest, da se oni, koji kleveøu vaæe dobro œivljenje u Kristu, posrame u onome, u çemu vas kude. 1Pe 3:21 Sliçno i vas sada spasava krætenje, koje nije pranje tjelesne neçistoøe, nego molitva k Bogu za dobru savjest po uskrsnuøu Isusa Krista, DODAÆE 1 L.Zk 9:9 Sinovi Aronovi dodaæe mu krv, on umoçi prst svoj u krv i namaza je na rogove œrtveniku. Ostalu krv izli na podnoœje œrtveniku. DODAJTE 1 P.Zk 4:2 Niæta ne dodajte zapovijedima, æto vam ih dajem, niti oduzmite iæta od DODATI 2 Mat 6:33 Traœite najprije kraljevstvo Boœje i pravdu njegovu, i ovo øe vam se sve dodati. Mat 27:24 Pilat vidje, da niæta ne postiœe, i da je buka postajala sve veøa. On dade sebi dodati vode i opra ruke svoje pred narodom govoreøi: “Ja sam neduœan u krvi ovoga pravednika. Vi øete vidjeti!” DODIJA Gal 6:9 A dobro çiniti, neka nam ne dodija, jer øemo u svoje vrijeme poœeti, ako ne sustanemo. DODIJAO Job 10:1 Dodijao je œivot meni; zato øu pustiti od sebe tuœbu svoju; govorit øu u gorkosti duæe svoje. DODIJAVA Luk 18:5 Ali jer mi dodijava ova udovica, pomoøi øu joj do njezina prava; inaçe doøi øe mi napokon i udarit øe me po licu.’” DODIJEVAJTE 1 Tuœ 4:15 Vikali su im: “Natrag, neçist, natrag, natrag! Ne dodijevajte ga se!” Kad bi bjeœali i skitali se, tada bi se govorilo meåu neznaboæcima: “Ne smiju dalje boraviti.” DOGAÅA Prp 8:9 Sve ovo vidjeh, kad upravih srce svoje na ono, æto se dogaåa pod suncem u vrijeme, kad çovjek vlada nad drugima na zlo njihovo. 1Pe 4:12 Ljubljeni, ne çudite se vatri, koja vas stiœe za kuæanje vaæe, kao da vam se æto neobiçno dogaåa, DOGAÅAJ 1 Mar1:45Ajedvajeonotiæao,poçneglasno pripovijedati taj dogaåaj i posvuda ga razglasivati. Zato nije mogao Isus viæe javno uøi u grad. Radije se zadrœavao u samotnim mjestima. Ali su dolazili ljudi k njemu sa svih strana. DOGAÅAJA Pst 15:1 Poslije tih dogaåaja doåe rijeç Gospodnja Abramu u jednom viåenju ovako: “Ne boj se, Abrame, ja sam ætit tvoj; plaøa tvoja bit øe vrlo velika.” Pst 22:1 Poslije ovih dogaåaja stavi Bog Abrahama na kuænju i reçe mu: “Abrahame!” On odgovori: “Evo me!” DOGAÅAJU Dje 4:30 Pruœaj ruku svoju, da se po imenu tvojega svetoga Sluge Isusa dogaåaju

94
iscijeljena, znaci i çudesa!” DOGAÅALO Dje 26:26 Jer za ovo zna kralj, kojemu i govorim otvoreno; jer ne vjerujem, da mu je æto od ovoga skriveno; jer se niæta od ovoga, nije dogaåalo u kutu. 1Ko 10:11 A ovo se sve u slici dogaåalo njima, a napisano je za opomenu nama, koji œivimo u posljednja vremena. DOGODI 9 Pst 1:7 Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Izl 12:29 U po noøi dogodi se, da Gospod pobi sve prvoroåence u zemlji egipatskoj, od prvoroåenca faraonova, koji bi ga imao naslijediti na prijestolju, pa do prvoroåenca suœnja, koji je leœao u tamnici, isto tako svako prvençe od stoke. Psl 118:23 To se dogodi od Gospoda; to je çudo pred oçima naæim. Iza 20:6 Stanovnici ovoga primorja reøi øe u onaj dan: ‘Gle, tako se dogodi onima, u koje se uzdasmo, da se spasimo od kralja asirskoga, kako da tu izmaknemo?’” Mat 26:56 Ali se sve ovo dogodi, da se ispune Pisma proroka. Tada ga ostaviæe svi uçenici njegovi i pobjegoæe. Iva 5:14 Kasnije ga zateçe Isus u hramu i reçemu:“Etosiozdravio.Negrijeæiviæe,da ti se ne dogodi æto gore!” Iva 19:36 Jer se ovo dogodi, da se ispuni Pismo: “Nijedna kost neøe mu se slomiti.” Dje 16:16 I dogodi se, kad smo iæli u bogomolju, da nas srete jedna ropkinja, koja je imala duha vraçarskoga, i vraçajuøi donosila velik dobitak svojim gospodarima. 2Pe 2:22 Jer im se dogodi istinita poslovica: “Pas se povraøa na svoju bljuvotinu” i: “svinja, koja se okupala, opet se valja u kaljuœi.” DOGODILA 7 Izl 34:10 On reçe: “Evo, ja sklapam zavjet. Pred cijelim narodom tvojim uçinit øu çudesa, kakva se nijesu dogodila na svoj zemlji i ni u kojem narodu, i narod, meåu kojimœiviæ,vidjetøedjelovanjeGospodnje, jer çudovito je, æto øu uçiniti na tebi. Eze 22:13 ‘Ali evo, pljeskam rukama svojim nad grabeœem, æto si ga poçinio, i nad krvnim djelima, æto su se dogodila usred tebe. Mat 11:23 I ti, Kafarnaume, zar øeæ se do nebesa podiøi? U podzemni svijet siøi øeæ, jer da bi se bila u Sodomi dogodila çudesa, æto su se dogodila u tebi, stajala bi joæ do danaænjega dana. Mat 11:23 I ti, Kafarnaume, zar øeæ se do nebesa podiøi? U podzemni svijet siøi øeæ, jer da bi se bila u Sodomi dogodila çudesa, æto su se dogodila u tebi, stajala bi joæ do danaænjega dana. Luk 4:23 On im reçe: “Vi øete meni bez sumnje reøi ovu poslovicu: Lijeçniçe, izlijeçi sam sebe! Uçini i ovdje u svojemu zaviçaju velika djela, æto su se, kako çujemo, dogodila Kafarnaumu!” Luk 10:13 Teæko tebi, Korozaine! Teæko tebi Betsaido! Jer kad bi se bila u Tiru i Sidonu dogodila çudesa, æto su se dogodila u vama, davno bi veø çinili pokajanje u vreøi i pepelu. Luk 10:13 Teæko tebi, Korozaine! Teæko tebi Betsaido! Jer kad bi se bila u Tiru i Sidonu dogodila çudesa, æto su se dogodila u vama, davno bi veø çinili pokajanje u vreøi i pepelu. DOGODILO0 Suc19:30Svaki,kojitovidje,povika:“Tako ætoodizlaskasinovaIzraelovihizEgiptado danas nije se joæ nikada dogodilo i nikada se nije doœivjelo. Promislite o tom, stvorite odluku i radite!” Iza 42:9 Prije unaprijed kazano, vidite, dogodilo se! Sad javljam novo i prije nego joæ proklije, dajem vam da znate.” Iza43:18“Nemislitesamonaono,ætoseje prije dogodilo! Ne pazite samo na ono, æto je proælo! Iza 46:10 Koji je od poçetka javljao svræetak, od davne davnine, æto se joæ nije dogodilo! Ja kaœem: Odluka øe se moja ispuniti, sve, æto mi je drago, ispunjam. Zah 11:11 Kada je bio dokinut u onaj dan, tada spoznaæe trgovci ovaca, æto su pazili na me, da se je to dogodilo po naputku Gospodnjem. Mat 9:33 Çim je bio istjeran åavao, mogao je nijemi govoriti. Pun uzbuåenja povika narod:“Joænikadanijesetakoætodogodilo u Izraelu l” Mat21:21Isusimodgovori:“Zaista,kaœem vam: “Ako imate vjere i ne sumnjate, onda øete ne samo uçiniti, æto se je dogodilo smokvi, nego ako reknete onoj gori tamo: “Digniseibaciseumore!,toøesedogoditi. Mat 27:54 Kad satnik i ljudi njegovi, koji su straœili kod Isusa, vidjeæe da se zemlja treseidrugoætosedogodilo,prepadoæese vrlo i rekoæe: “Ovaj je zaista bio Sin Boœji.” Luk 24:18 Jedan, po imenu Kleofa, odgovori mu: “Zar si ti jedini stranac u Jerusalemu, koji ne zna, æto se je ondje dogodilo ovih dana?” Luk 24:21 A mi, smo se bili nadali, da øe on izbaviti Izraela. I nakon svega toga ovo je danas treøi dan, kako se je to dogodilo. DOGODIT 2 Iza 27:12 I dogodit øe se u onaj dan, da Gospod ovija klasje, klasje od Eufrata do na potok egipatski, i tada øe se vas pobrati, djeco Izraelova, jednog po jednog. Iza50:11Gle,vistesviljudi,kojiraspirujete oganj, ognjene strijele stavljate u plamenove. Uåite u œar ognja svojega, u ognjene strijele, æto ste stavili u plamenove! Iz moje rule dogodit øe vam se ovo: u mukama øete leœati.” DOGODITI 3 Mat21:21Isusimodgovori:“Zaista,kaœem vam: “Ako imate vjere i ne sumnjate, onda øete ne samo uçiniti, æto se je dogodilo smokvi, nego ako reknete onoj gori tamo: “Digniseibaciseumore!,toøesedogoditi. Mat 24:3 Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiæe samo njegovi uçenici k njemu i rekoæe: “Kaœi nam, kad øe se to dogoditi, i koji je znak tvojega dolaska i svræetka svijeta?” Dje 20:22 I sada evo sili me duh, da idem u Jerusalem, ne znajuøi æto øe mi se u njemu dogoditi, DOGOVORILI 1 Iva 9:22 Ovo rekoæe roditelji njegovi, jer su se bojali Œidova, jer su se veø bili dogovorili Œidovi, da se svaki, koji bi ga priznao za Krista, izopøi iz sinagoge. DOGOVORISTE 1 Dje 5:9 Tada joj reçe Petar: “Zaæto se dogovoriste, da iskuæate Duha Gospodnjega? Gle, noge onih, koji zakopaæe muœa tvojega, pred vratima su, i iznijet øe te.” DOGOVORITE 1 1Ko 7:5 Ne uskraøujte jedan drugomu, osim ako se dogovorite za vrijeme, da se posvetite molitvi, i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuæa zbog vaæe neuzdrœljivosti! DOHODAK 1 Iza 32:17 Djelo pravednosti bit øe mir i dohodak prava pokoj i sigurnost dovijeka. DOHOTKA M.Iz 3:9 Daj çast Gospodu posjedom svojim i prvinama svega dohotka svojega! DOJI 1 Izl 2:9 Njoj reçe køi faraonova: “Uzmi ovog djeçaka i doji ga, a ja øu ti za to platiti!” Œena uze djeçaka i dojila ga. DOJIÆE 1 Luk 23:29 Jer eto, doøi øe dani, kada øe se reci: ‘Blagoslovljene su nerotkinje, œene, koje ne rodiæe i ne dojiæe!’ DOJILA Izl 2:9 Njoj reçe køi faraonova: “Uzmi ovog djeçaka i doji ga, a ja øu ti za to platiti!” Œena uze djeçaka i dojila ga. Luk 11:27 Dok je tako govorio, povika mu jedra œena iz naroda: “Blagoslovljena utroba, Koja te je nosila, i prsa, koja su te dojila!” DOJILICU Iza 40:11 Kao pastir, tako on pase stado svoje. Janjad uzima u naruçje svoje. Nosi ih na prsima svojim; polako vodi dojilicu ovcu. DOJILJA 1So 2:7 Premda smo mogli pokazati svoju vlast kao apostoli Kristovi, bili smo ipak krotki meåu vama, kao æto dojilja njeguje djecu svoju. DOJILJE 1 Iza 49:23 Tvoji su çuvari kraljevi, tvoje su dojilje kraljice, klanjaju ti se licem do zemlje i cjelivaju prah tvojih nogu. Tako øeæ spoznati, da ja, Gospod, jesam onaj, koji ne da da se posrame oni, koji se ufaju u njega.” DOJIO PNP 8:8 Ah, da bi mi ti brat bio, koji je dojio prsa matere moje! Tada bih te smjela cjelivati, kad bih te naæla vani: nitko me ne bih za to prekorio. DOKAŒE 1 Iza 41:21 “Iznesite parnicu svoju!” veli Gospod. “Iskaœite dokaœe svoje!” veli kralj Jakovljev. DOKAŒEÆ 1 Iza 43:26 Opomeni me samo! Sudimo se! Pripovijedaj, da dokaœeæ pravo svoje! DOKAZA Job 23:4 Iznio bih pred njega stvar svoju, puna dokaza bila bi mi usta. DOKAZAT 1 Iva 16:8 I kad on doåe, dokazat øe svijetu æto je grijeh, i o pravdi, i o sudu. DOKAZI 3 M.Iz 29:23 Ponizit øe çovjek oholost njegova, a ponizan dokazi do çasti. Iza 40:10 Evo, svemoguøi Gospod dolazi kao pobjeditelj i miæica njegova dade mu pobjedu. Evo, plaøa njegova dokazi s njim! Bojna nagrada njegova ide pred njim. 2Ko 12:12 Dokazi apostolstva mojega uçinjenisumeåuvamausvakojstrpljivosti, u znacima i çudesima i silama. DOKAZIVANJU 1Ko 2:4 I govor moj i propovijedanje moje nije bilo u uvjerljivim rijeçima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile,

95
DOKAZUJE 1 Job 6:25 Zaæto se rugati otvorenim rijeçima? Ali æto dokazuje, kad vi korite? DOKAZUJU Iza 45:25 U Gospodu dokazuju svoje pravo i diçe se svi potomci Izraelovi. DOKAZUJUØI 1 Dje 17:3 Pokazujuøi i dokazujuøi, da je trebalo da Krist trpi i uskrsne od mrtvih, i da ovaj Isus, kojega ja propovijedam vama, jest Krist. DOKIDA Gal 3:17 A ovo velim: “Zavjeta, koji je od Boga potvråen, ne dokida zakon, koji je postao poslije çetiri stotine i trideset godina, tako da se poruæi obeøanje. DOKINE 2 Psl 65:13 Odijevaju se livade stadima; dokine su pokrivene œitom; vesele se i pjevaju. 1Ko 15:24 Onda svræetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. DOKINUT 1 Zah 11:11 Kada je bio dokinut u onaj dan, tada spoznaæe trgovci ovaca, æto su pazili na me, da se je to dogodilo po naputku Gospodnjem. DOKINUTI 1 Iva 10:35 Ako one nazva bogovima, na koje doåe rijeç Boœja, a Pismo se ne moœe dokinuti. DOKRAJÇI 1 Psl 7:9 Neka se dokrajçi zloøa bezboœnika, a pravednika potpomozi, jer ispitujeæ srca i bubrege, pravedni Boœe! DOKUÇITI 2 Job 11:7 Moœeæ li tajne Boœje dokuçiti ili doprijeti do granice Svemoønoga? Prp 3:11 On çini sve lijepo u svoje vrijeme. I svijet je on predao njihovu istraœujuøem duhu, ali da ne moœe çovjek djelo, æto ga tvori Bog, dokuçiti od poçetka do svræetka. DOLASKA L.Zk 20:23 Ne idite po uredbama naroda, koje øu protjerati za dolaska vaæega, jer su çinili sve to, zato mi omrzoæe. Mal 3:2 “Ali tko øe podnijeti dan dolaska njegova? Tko øe se odrœati, kad se on pojavi? Jer je on kao oganj talioca, kao luœina bjeljara. Mat 24:3 Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiæe samo njegovi uçenici k njemu i rekoæe: “Kaœi nam, kad øe se to dogoditi, i koji je znak tvojega dolaska i svræetka svijeta?” Mat 24:37 Kao u dane Noine, tako øe biti kod dolaska, Sina çovjeçjega. 1So 5:23 A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaæ duh, vaæa duæa i vaæe tijelo posve bez prijekora saçuva za dolaska Gospodina naæega Isusa Krista! 1Ti6:14Dadrœiæovuzapovijedneokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina naæega Isusa Krista, Jak 5:7 Strpite se dakle, braøo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iæçekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo çeka, dok ne primi daœd, rani i kasni. 2Pe 1:16 Jer vam ne javismo sile i dolaska naæega Gospodina Isusa Krista po bajkama mudro izmiæljenim, nego smo sami vidjeli slavu njegovu. 2Pe 3:4 I govoriti: “Gdje je obeøanje dolaska njegova? Jer otkako oçevi usnuæe, sve stoji tako, kako je bilo od poçetka stvorenja” Jud 1:24 A onome, koji vas moœe saçuvati od pada i kod dolaska naæega Gospodina Isusa Krista postaviti vas neokaljane i u velikoj radosti pred slavu svoju. DOLASKOM 3 Mat 24:27 Jer kao æto se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako øe biti i s dolaskom Sina çovjeçjega. 2Ko 7:6 Ali onaj, koji tjeæi poniœenog, utjeæi nas dolaskom Titovim. 2Ti 4:1 Zaklinjem te pred Bogom i Isusom Kristom, koji øe suditi œive i mrtve, dolaskom njegovim i kraljevstvom njegovim! DOLASKU 2 1So 2:19 Jer tko je naæa nada, ili radost, ili kruna slave? Nijeste li i vi pred Gospodinom naæim Isusom Kristom o njegovu dolasku? 1Iv 2:28 I sad, djeçice, ostanite u njemu, da imamo pouzdanje, kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku. DOLAZAK 10 Psl 121:8 Gospod çuva izlazak tvoj i dolazak tvoj od sada i dovijeka. Iza 14:9 Zbog tebe buçi svijet mrtvih dolje, oçekujuøi tvoj dolazak. Zbog tebe probudi on sjene, sve knezove zemaljske, diœe s prijestolja njihovih sve kraljeve naroda. Dje 7:52 Kojega od proroka ne progoniæe oçevi vaæi? I ubiæe one, koji su naprijed javljali dolazak Pravednika, kojemu sad vi postadoste izdajnici i ubojice. 1Ko 15:23 Ali svaki u svojemu redu: prvenac Krist; potom oni, koji su Kristovi, i koji vjerovaæe u njegov dolazak. 1So 4:15 Jer vam ovo govorimo po rijeçi Gospodnjoj, da mi, koji œivimo, koji ostajemo za dolazak Gospodnji, neøemo preteøi onih, koji su usnuli. 2So 2:9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i laœnim çudesima, 2Ti 4:8 Uostalom, meni je pripravljen vijenac pravde, koji øe mi dati Gospodin u danonaj,pravednisudac;anesamomeni, nego i svima, koji su ljubili dolazak njegov, Tit 2:13 Çekajuøi blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja naæega Isusa Krista, Jak 5:8 Strpite se dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodinov pribliœi. 2Pe 3:12 Iæçekujuøi i œeleøi dolazak dana Boœjega, koji im øe se nebesa spaliti i raspasti, i poçela od ognja rastopiti, DOLAZE 24 Psl 59:6 Uveçe dolaze opet, laju kao psi, skitaju se gradom. Psl 69:1 Spasi me, Boœe, jer mi veø dolaze vode do grla. Prp 1:4 Pokoljenja idu, pokoljenja dolaze, a zemlja stoji nepomiçna. Iza 13:5 Dolaze iz daleke zemlje, s kraja neba: Gospod i oruåa srdœbe njegove, da pohara svu zemlju. Iza 49:18 Podigni oçi svoje unaokolo i vidi: svi se oni skupljaju i dolaze k tebi. “Tako bio ja œiv”, – veli Gospod –: “svima njima ti øeæ se zaodjenuti kao nakitom, opasat øeæ se njima kao nevjesta. Iza 51:11 Osloboåeni Gospodnji vraøaju se i dolaze pjevajuøi u Sion. Na glavi njihovoj sja radost vjeçna, njihov je dio radost i veselje, nestalo je brige i uzdisanja.” Iza 60:4 Podigni pogled svoj unaokolo vidi svi su se skupili i dolaze k tebi. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, køeri se tvoje nose u naruçju. Iza 60:4 Podigni pogled svoj unaokolo vidi svi su se skupili i dolaze k tebi. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, køeri se tvoje nose u naruçju. Iza60:6Mnoætvodevaprekrilitøete,mlade deve od Midjana i Efe. Svi oni dolaze od Sabe. Zlato i kad donijet øe, i radosno øe se navjeæøivati slavna djela Gospodnja. viæestvariprijaænje.Nikomuviæenedolaze na um. Jer 8:13 “Hoøu li kod njih drœati berbu”, veli Gospod, “nema grozda na lozi, ni smokve na drvetu, i liæøe je uvenulo. Zato ih predajem onima, koji dolaze na njih.” Jer 14:17 Ovako øeæ im reøi: ‘Oçi moje liju suze dan i noø i ne dolaze nikada do poçinka, jer strahovit udarac pogodi djevojku, køer, narod moj, posve neizljeçiv udarac! Jer 16:19 “Gospode, snago moja, grade moj, utoçiæte moje u dan nevolje! Narodi dolaze k tebi s krajeva zemlje i govore: ‘Oci nasi imali su za samo laœne idole, niætave, nekorisne bogove. Jer31:9Dolazeplaçuøi,jaihpratimitjeæim, vodimihkpotocima,ravnimputom,gdjese ne spotiçu; jer sam otac Izraelu. Efraim je moj prvoroåeni sin.” Eze 33:31 Tada dolaze k tebi listom, sjedaju pred tobom kao narod moj i sluæaju rijeçi tvoje, ali ih ne izvræuju, slatki su u svojim ustima, a srce njihovo ide za nepravednim dobitkom. Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. Hos 11:10 Dolaze za Gospodom. On zove kao rikom lava. Na poziv njegov pridolaze ovamo dræøuøi djeca Izraelova sa zapada, Mat 3:7 Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krætenje, reçe im: “Vi leglo zmijino! Tko vas je uputio, da biste mogli umaøi gnjevu æto dolazi? Mat 7:15 Çuvajte se od laœnih proroka! Oni dolaze k vama u odijelu ovçijem, a unutra su vuci grabljivi. Mat 15:19 Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, kraåa, laœno svjedoçanstvo, hula na Boga. Mat 21:31 Tko je od ove dvojice ispunio volju oçevu?” Odgovoriæe: “Drugi.” Tada im reçe Isus: “Zaista, kaœem vam: Carinici i bludnice dolaze joæ prije vas u kraljevstvo Boœje. Heb7:25Zatoimoœeuvijekspasitione,koji po njemu dolaze k Bogu, kad svagda œivi, da ih zagovara. Heb 8:8 Jer kudeøi ih govori: “Evo dolaze dani, govori Gospodin, i naçinit øu s kuøom Izraelovom i s kuøom Judinom nov zavjet, DOLAZI 93 1Sa 2:9 Korake svojih poboœnih çuva on dobro, a opaki izginu u mraku; jer svojom snagom ne dolazi çovjek do pobjede. Job 3:21 Oni çeznu za smrøu, a ona ne dolazi; traœe je veøma nego blago zakopano. Psl 30:5 Jer samo za trenut oka traje gnjev

96
njegov, a milost njegova do œivota; veçerom dolazi plaç, a jutrom veø vlada radost. Psl 62:5 Samo u Bogu poçiva tiho duæa moja; jer mi od njega dolazi nada Psl 94:15 Jer pravednost dolazi opet do prava svojega, da je slijede, koji su çestita srca srca. Psl 126:6 Sada ide sa suzama, koji nosi sjeme da sije; ali s pjesmom dolazi, dolazi natrag, kada nosi snopove svoje. Psl 126:6 Sada ide sa suzama, koji nosi sjeme da sije; ali s pjesmom dolazi, dolazi natrag, kada nosi snopove svoje. M.Iz 2:19 Tko se svrati k njoj, ne dolazi nikada natrag, ne stane viæe nikada na staze œivota. M.Iz 11:26 Tko ne da œita, proklinje ga narod; tko ga daje, na glavu njegovu dolazi blagoslov. M.Iz 16:18 Oholost dolazi pred pad, i oholi duh pred propast. M.Iz 16:20 Tko pazi na opomenu, taj dolazi dosreøe;blagoslovljenjeonaj,kojiseuzda u Gospoda. M.Iz 16:33 Œdrijeb se baca u krilo haljine; ali od Gospoda dolazi sav odgovor njegov. M.Iz 19:14 Kuøa i imanje baætine se od djedova, a od Gospoda dolazi razumna œena. M.Iz 21:31 Konj se oprema za dan boja; ali pobjeda dolazi od Gospoda. M.Iz 28:22 Lakomac ide pohlepno za bogatstvom i ne pomiælja, da oskudica dolazi na njega. Prp 11:4 Tko uvijek pazi na vjetar, nikada ne pristupa k sijanju, i tko uvijek gleda na oblake, ne dolazi nikada do œetve, Iza 1:23 Knezovi su tvoji buntovnici, drugovikradljivcima.Onisviljubemitoilete za novcima. Siroti ne daju pravice i parnica udovice ne dolazi pred njih. Iza10:3Ætoøeteçinitiudanpohoåenjaizla vremena, æto dolazi izdaleka? Kojemu øete pribjeøi za Pomoø? I gdje øete ostaviti bogatstvo svoje? Iza 21:3 Zato su bedra moja puna grçeva. Bolovi me obuzimaju kao bolovi porodilje. Zagluæen sam od onoga, æto çujem. Zbunjen sam od onoga, æto vidim. Iza 21:9 I eto, dolazi povorka momçadi na konju, dva reda konjanika.” On povika i reçe: “Pade, pade Babil Iza 28:29 I to dolazi od Gospoda nad vojskama; divna je osnova njegova, velika je mudrost njegova. Iza 35:4 Recite onima, koji su duhom klonuli: “Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaæ, osveta dolazi, plaøa Boœja, on øe sam doøi, da vas otkupi.” Iza 40:10 Evo, svemoguøi Gospod dolazi kao pobjeditelj i miæica njegova dade mu pobjedu. Evo, plaøa njegova dokazi s njim! Bojna nagrada njegova ide pred njim. Iza 45:23 Sobom sam se zakleo, iz usta mojih dolazi istina, rijeç neslomiva. Svako øe se koljeno pokloniti preda mnom, svaki øe se jezik zavjeriti meni. Iza 62:11 Evo, Gospod oglasuje do na kraj zemlje: “Recite køeri sionskoj: Evo, spasitelj tvoj dolazi! Evo, plaøa njegova dolazi s njim, i vraøanje njegovo ide pred njim!” Iza 62:11 Evo, Gospod oglasuje do na kraj zemlje: “Recite køeri sionskoj: Evo, spasitelj tvoj dolazi! Evo, plaøa njegova dolazi s njim, i vraøanje njegovo ide pred njim!” Iza 63:1 Tko je ono æto dolazi iz Edoma, u crvenim haljinama iz Bosre? Sjajan je u svojoj odjeøi, ponosno koraçajuøi u silnoj snazi svojoj. “Ja sam, koji govorim pravednost, koji imam moø da spasim.” Jer 4:12 Vihor silan dolazi mi na sluœbu. I ja sam onaj, koji im izriçe sud.” Jer 8:15 Uzdamo se u mir, ali ne dolazi niætadobro,uvrijemespasenja,alijesamo strah! Jer 23:5 “Doista, dolazi vrijeme”, govori Gospod, “kad øu podignuti Davidu pravi izdanak. Kralj øe on biti i vladat øe pun mudrosti. Pravo i pravednost çinit øe u zemlji. Eze 7:25 Tjeskoba dolazi. Traœi se spasenje i ne nalazi se. Joe2:1TrubiteutrubunaSionu!Trubitena uzbununasvetojgorimojoj!Dazadræøusvi stanovnici zemaljski, jer dolazi dan Gospodnji, Jest, on je blizu! –: Amo 8:2 I on me upita, æto vidiæ, Amose? Ja odgovorih: “Koæaricu sa zrelim voøem.” TadamireçeGospod:“Dolazikrajmojemu narodu Izraelu. Neøu ga viæe ætedeøi prolaziti. Hab 2:16 Nasitio si se sramote mjesto çasti. Sada pij i ti, da teturaæ! Sada dolazi k tebi çaæa u desnici Gospodnjoj, i na tvoju çast dolazi sramota. Hab 2:16 Nasitio si se sramote mjesto çasti. Sada pij i ti, da teturaæ! Sada dolazi k tebi çaæa u desnici Gospodnjoj, i na tvoju çast dolazi sramota. Zah 9:9 Raduj se glasno, køeri sionska! Kliçi, køeri jerusalemska! Evo, kralj tvoj dolazi k tebi, pravedan i kao spasitelj, pun poniznosti. Jaæe na magarcu, na magaretu, mladetu magariçinu. Mal 1:12 “A vi ga skvrnite, kad govorite: ‘Stol je Gospodnji oneçiæøen, i æto dolazi s njega, prezirno je.’ Mal 4:1 Jer evo, dolazi dan, koji gori kao peø. Tada øe svi zlikovci i svi zloçinci biti kao strnjika. Spalit øe ih dan, koji dolazi”, veli Gospod nad vojskama. “Ni korijena ni grane neøe im ostaviti. Mal 4:1 Jer evo, dolazi dan, koji gori kao peø. Tada øe svi zlikovci i svi zloçinci biti kao strnjika. Spalit øe ih dan, koji dolazi”, veli Gospod nad vojskama. “Ni korijena ni grane neøe im ostaviti. Mat 3:7 Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krætenje, reçe im: “Vi leglo zmijino! Tko vas je uputio, da biste mogli umaøi gnjevu æto dolazi? Mat 3:11 Ja vas krstim samo vodom, da se obratite. A onaj, koji dolazi za mnom, moøniji je od mene. On øe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Mat 3:16 Kad se je bio Isus pokrstio, izaåe odmah iz vode. Tada mu se otvoriæe nebesa. On vidje Duha Boœjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. Mat 4:4 On mu odgovori: “Stoji pisano: Çovjek ne œivi samo o kruhu, nego o svakoj rijeçi, æto dolazi iz usta Boœjih.” Mat 13:19 Svakome, koji sluæa rijeç o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zlobni i grabi, æto je bilo posijano u srce njegovo. Njemu je sjeme posijano na put. Mat 16:28 Zaista, kaœem vam: “Od onih, æto stoje ovdje, neøe neki okusiti smrti, dok ne vide Sina çovjeçjega, gdje dolazi u kraljevstvu svojemu.” Mat 18:7 Teæko svijetu zbog onoga æto navodi svijet na grijeh! Mora doduæe tako neæto doøi; ali teæko onomu çovjeku, po kome to dolazi! Mat 21:5 Kaœite køeri sionskoj: “kralj tvoj dolazi k tebi pun krotkosti. Sjedi na magarcu, na magaretu, mladetu magariçinu.” Mat 21:9 Mnoætvo naroda, æto je iælo pred njim i za njim, vikalo je iza glasa: “Hosana sinu Davidovu! Blagoslovljen je koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana na visini!” Mat 24:14 Ovo evanåelje o kraljevstvu navjeæøivat øe se po svemu svijetu za svjedoçanstvo svima narodima. Tada istom dolazi svræetak. Mat 24:30 Tada øe se pokazati znak Sina çovjeçjegananebu,isviøenarodinazemlji proplakati. Ugledat øe Sina çovjeçjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moø i slavom. Mat 24:42 Budite dakle budni; jer ne znate dana, u koji dolazi Gospodin vas. Mat 24:43 Ali ovo znajte: “Kad bi znao domaøin, u koji ças noøi dolazi lupeœ, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u kuøu njegovu. Mat 24:44 Zato i vi budite spremni; jer Sin çovjeçji dolazi u ças, u koji se ne nadate. Mat 25:6 I ponoøi odjeknu poziv: “Zaruçnik dolazi! Izlazite mu u susret! Mar13:26TadaøesevidjetigdjedolaziSin çovjeçji na oblacima s velikom moøi i slavom. Mar 14:62 A Isus odgovori: “Ja sam; i vidjet øete Sina çovjeçjega gdje sjedi s desne Svemoguøega i dolazi na oblacima nebeskim.” Luk 3:16 A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moøniji od mene. Ja nijesam dostojan odrijeæiti remena na obuøi njegovoj. On øe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Luk 8:12 Koji su na putu, to su oni, koji sluæaju; a onda dolazi åavao i uzima rijeç iz srcanjihova,danevjerujuidasenespase. Luk 17:1 I reçe uçenicima svojim: “Ono æto navodi ljude na grijeh ne moœe izostati. Ali teæko onome, po kome to dolazi! Luk 21:27 Tada øe ugledati, gdje Sin çovjeçji dolazi na oblaku s velikom moøi i slavom. Iva 1:29 Sutradan vidje on Isusa, gdje dolazi k njemu. Tada reçe: “Evo Janje Boœje, koje oduzima grijeh svijeta! Iva 1:47 Kad Isus vidje Natanaela gdje dolazi k njemu, reçe za njega: “Evo pravoga Izraelca, u kojem nema lukavstva!” Iva 3:8 Vjetar puæe, gdje hoøe; çujeæ æum njegov, ali ne znaæ, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je roåen od Duha.” Iva 3:20 Jer svaki, koji çini zlo, mrzi na svjetlost i ne dolazi k svijetlu, da ne doåu na vidjelo njegova djela. Iva 3:21 A tko çini istinu, dolazi k svijetlu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu uçinjena.” Iva 3:31 Tko dolazi odozgo, stoji nad svima; tko je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Tko dolazi s neba, stoji nad svima. Iva 3:31 Tko dolazi odozgo, stoji nad svima; tko je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Tko dolazi s neba, stoji nad svima. Iva 4:22 Vi ne znate, çemu se klanjate; mi

97
znamo, çemu se klanjamo jer spasenje dolazi od Œidova. Iva 4:23 Ali dolazi ças, i veø je tu, kad øe se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i u istini; jer takve klanjaoce traœi Otac. Iva 4:25 Œena mu odgovori: “Znam, da dolazi Krist – to jest Pomazanik. Kad on doåe, sve øe nam reøi.” Iva 4:35 Ne govorite li vi: ‘Joæ çetiri mjeseca, i dolazi œetva?’ Eto, velim vam, podignite oçi svoje i promatrajte njive! One su veø bijele za œetvu. Iva 5:24 Zaista, zaista, kaœem vam: Tko sluæa moju rijeç i vjeruje onome, koji je poslao mene, ima œivot vjeçni i ne dolazi na sud, nego se preæao iz smrti u œivot. Iva 5:25 Zaista, zaista, kaœem vam: Dolazi ças, i veø je tu, kad øe mrtvi çuti glas Sina Boœjega, i koji ga budu çuli, œivjet øe. Iva 6:5 I kad Isus podiœe oçi i vidje, da mnoætvo naroda dolazi k njemu, reçe Filipu: “Odakle øemo kupiti kruha, da ovi jedu?” Iva 6:35 Isus im reçe: “Ja sam kruh œivota. Tko dolazi k meni, neøe ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, neøe nikad oœednjeti. Iva 6:37 Sve, æto meni daje Otac, k meni øe doøi, i onoga, koji dolazi k meni, neøu istjerati van. Iva 6:45 U prorocima stoji pisano: “Svi øe biti nauçeni od Boga. Svaki, koji çuje od Oca i nauçi, dolazi k meni. Iva9:4Menivaljaraditidjelaonoga,kojime posla,dokjedan.Dolazinoø,kadanitkone moœe raditi. Iva 10:10 Tat ne dolazi, nego da krade, ubija i upropaæøuje. Ja doåoh, da imaju œivot i obilatije imaju. Iva 10:12 A najamnik i koji nije pastir, kojemu nijesu ovce njegove, vidi vuka gdje dolazi, i ostavlja ovce, i bjeœi, a vuk grabi ih i razgoni. Iva 12:15 “Ne boj se, køeri sionska! Evo, kralj tvoj dolazi, sjedi na mladetu magariçinu.” Iva 14:6 Isus mu reçe: “Ja sam put i istina i œivot: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni. Iva 14:30 Viæe neøu mnogo govoriti s vama; jer dolazi knez ovoga svijeta, ali na meni nema niæta. Iva16:2Izgonitøevasizsinagoga.Adolazi vrijeme, kad øe svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu çini sluœbu. Iva 16:32 Evo dolazi ças, i veø je doæao, da se razbjegnete svaki na svoje mjesto i mene sama ostavite. Ali nijesam sam, jer je Otac s menom. Dje 2:2 I ujedanput postade æum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuøu, gdje su sjedili, Rim 3:20 Jer se djelima zakona neøe opravdati ni jedan çovjek pred njim, jer po zakonu dolazi poznanje grijeha. Gal 2:21 Ne odbacujem milosti Boœje! Doista, ako opravdanje po zakonu dolazi, onda je Krist uzalud umro. Efe 5:6 Nitko neka vas ne vara praznim rijeçima, jer zbog ovih dolazi gnjev Boœji na sinove nepokornosti! Kol 3:6 Zbog kojih dolazi gnjev Boœji na sinove neposluha, 1Iv 2:21 Ne pisah vam, kao da ne znate istine, nego jer je znate, i jer nikakva laœ ne dolazi od istine. 1Iv 4:3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste çuli da dolazi, i sad je veø u svijetu. 2Iv 1:10 Ako tko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuøu i ne pozdravljajte ga! Otk 1:7 Eno, dolazi na oblacima, i gledat øe ga svako oko, i oni, koji ga probodoæe, naricat øe nad njim sva plemena zemaljska. Da, Amen. DOLAZIÆ 2 Job 38:11 I rekoh: dovle dolaziæ, ne dalje; ovdje se lomi prkos tvojim valovima! Mat 3:14 Ali Ivan, htjede da ga odvrati od toga i reçe: “Ja bih trebao da budem kræten od tebe, a ti dolaziæ k meni?” DOLAZILA Pst 2:10 Od Edena dolazila je rijeka, da natapa vrt, i ona se kod izlaza iz njega dijelila u çetiri otoke. DOLAZILE 1 Pst 24:63 Podveçer bio je Izak izaæao na poljedarazmatra;kadpodiœeoçiipogleda, a to dolazile deve. DOLAZILI 3 Eze 23:17 I sinovi babilonski dolazili su k njoj na blud i okaljali je neçistoøom svojom, i ona se je okaljala s njima. Tada ih je bila sita. Mar1:45Ajedvajeonotiæao,poçneglasno pripovijedati taj dogaåaj i posvuda ga razglasivati. Zato nije mogao Isus viæe javno uøi u grad. Radije se zadrœavao u samotnim mjestima. Ali su dolazili ljudi k njemu sa svih strana. Luk 16:21 Rado bi se bio on nasitio mrvicama, æto su padale sa stola bogataæeva. I psi su dolazili i lizali çirove njegove. DOLAZIM0 Dan 9:23 Kad si se poçeo moliti, izaåe rijeç Boœja. Dolazim, da ti to navijestim; jer si ljubimac Boœji. Zato pripazi na rijeç, tada øeæ razumjeti viåenje! Dan 10:12 Tada mi reçe: ‘Ne boj se Daniele, jer odmah prvoga dana kad si se trudio, da dobijeæ pouku, i kad si se ponizio pred Bogom svojim bile su usliæene molbe tvoje. Ja dolazim na molitvu tvoju. Hos 10:10 Tako dolazim ja i karam ih. Skupljaju se protiv njih narodi, kad ih kaznim zbog dvojake krivnje njihove. Iva 17:11 I viæe nijesam na svijetu – ali su oni na svijetu. Ja dolazim k tebi. Oçe sveti, saçuvaj ih u ime svoje, koje si mi dao, da budu jedno kao mi! Iva 17:13 A sad k tebi dolazim, i ovo govorim, dok sam joæ na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Heb 10:7 Tada rekoh: “Evo dolazim u poçetku knjige pisano je za mene, da çinim volju tvoju, o Boœe!” Otk 3:11 Evo dolazim brzo: drœi, æto imaæ, da nitko ne uzme vijenca tvojega! Otk 22:7 I evo, dolazim brzo. Blagoslovljen je onaj, koji drœi rijeçi proroçanstva ove knjige!” Otk 22:12 Evo, dolazim brzo, i plaøa moja s menom, da dadnem svakome po djelima njegovim. Otk 22:20 Govori onaj, koji svjedoçi ovo: “Da, Ja dolazim brzo.” Amen. Doåi, Gospodine Isuse! DOLAZIMO Jer 3:22 “Vratite se, sinovi odmetnici, ja øu iscijeliti rane otpada vaæega!” “Evo nas, dolazimo k tebi, jer si Gospod, Bog naæ! DOLAZIO Dan 8:5 Dok sam joæ gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snaœan rog iznad oçiju. DOLAZITE 2 Pst 42:7 I Josip kad vidje braøu svoju, poznade ih dakako, ali se uçini kao da ih ne poznaje, oætro se otrese na njih i reçe im: “Odakle dolazite?” Odgovoriæe: “Iz zemlje kanaanske, da kupimo œita.” Eze 18:2 “Kako dolazite do toga, da u zemlji Izraelovoj imate u ustima ovu rijeç podrugljivu: “Kiselo groœåe jeli su oçevi, a djeci utrnuæe zubi? DOLAZITI 1 Dje 10:28 Tada im reçe: “Kako znate, çovjeku Œidovu nije dopuæteno druœiti se ili dolaziti k tuåinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga çovjeka ne zovem okaljanim ili neçistim. DOLIKUJE 3 Psl 33:1 Radujte se Gospodu, pravednici! Çestitima dolikuje hvaliti ga. Mat 3:15 Isus mu odgovori: “Samo pripusti to! Dolikuje nam, da ispunimo sve, æto je pravo.” Tada ga pripusti. Tit 2:3 Starice isto tako da se vladaju, kako dolikuje svetima, da ne kleveøu, da se ne predaju vrlo vinu, da uçe dobro, DOLINA Iza 40:4 Svaka dolina neka se podigne, svaka gora i breœuljak neka se slegnu i Æto je krivo neka bude pravo, bregovito zemljiæte neka bude dno doline! Iza 41:18 Otvorit øu rijeke na golim bregovima, izvore usred dolina. Pustinju øu obratiti u jezero vodeno, suhu zemlju u izvore vodene. Luk3:5Svakadolinanekaseispuni,svaka goraibreœuljaknekaseslegne;ætojekrivo, neka bude pravo, æto je neravno, neka bude ravan put! DOLINAMA Psl 104:10 Izveo si izvore po dolinama, oni teku izmeåu gora. DOLINE 4 Iza 28:1 Teæko gizdavome vijencu pijanica Efraimovih i uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline pijanih od vina! Iza 28:4 I uvelome cvijetu krasnoga nakita na vrhu iznad plodne doline biva kao ranoj smokvi prije œetve: ugleda li je tko, veø je pojede, jedva je doæla u ruku njegovu. Iza 40:4 Svaka dolina neka se podigne, svaka gora i breœuljak neka se slegnu i Æto je krivo neka bude pravo, bregovito zemljiæte neka bude dno doline! Eze 37:1 Ruka Gospodnja doåe nad na me.Gospodmeizvedeuduhuipostavime usred doline, æto je bila puna mrtvaçkih kostiju. DOLINI 7 PNP2:1Jasamcvijetnapoljaniæaronskoj, ljiljan u dolini. Iza 57:6 Tvoj je dio na glatku kamenu u dolini potoçnoj. Upravo to je najdraœe mjesto tvoje, i njima, si izlijevao naljev, prinosio dar. Za øu se time zadovoljiti? Jer 7:31 Postavili su u dolini Ben-Hinomu œrtviæte Tofetovo spaljuju svoje sinove; køeri, æto nijesam nikada zapovjedio i æto mi nije nikada doælo na um. Jer 7:32 Zato øe doøi dani”, veli Gospod, “kad se viæe neøe govoriti o Tofetu i o dolini Ben-Hinomu, nego o dolini daviliætu. Tada øe se upotrijebiti Tofet za groblje, jer inaçe nema viæe mjesta. Jer 7:32 Zato øe doøi dani”, veli Gospod,

98
“kad se viæe neøe govoriti o Tofetu i o dolini Ben-Hinomu, nego o dolini daviliætu. Tada øe se upotrijebiti Tofet za groblje, jer inaçe nema viæe mjesta. Joe3:14Çetezaçetamaudoliniodluke,jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke. Joe3:14Çetezaçetamaudoliniodluke,jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke. DOLINOM 3 Psl 23:4 Moram li i putovati smrtnom dolinom: ne bojim se nesreøe, jer ti si s menom; ætap tvoj i palica tvoja, oni su, koji me tjeæe. Psl 84:6 Putujuøi dolinom pustinjskom pretvaraju je u tlo obilno izvorima, æto ga i rani daœd pokrije blagoslovom. Iza 22:1 Presuda nad dolinom gledanja. Æto ti je, te je sav narod tvoj uzaæao na krovove, DOLINU Joe 3:18 I ono øe vrijeme gole kapati slatkimvinom,humoviøeproteøimlijekom, i svima potocima Judinim teøi øe voda. U kuøi Gospodnjoj provret øe izvor, da natopi dolinu akacija. DOM 3 Psl 37:10 Samo joæ malo, Pa neøe biti zlikovca; pogledat øeæ na dom njegov, a njega viæe nema. Psl 49:11 Grob je zauvijek njihov dom, od koljena na koljeno njihov stan, makar i zemlje prozvaæe imenom svojim. Dje 15:16 ‘Potom øu Be vratiti i opet øu sagraditidomDavidov,ætojepao,injegove øu ruæevine popraviti, i podignut øu ga. DOMA Pst 12:1 Jednoga dana reçe Gospod Abramu: “Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju, koju øu ti pokazati! DOMAØE 1 Mat10:25Uçenikmorabitizadovoljan,ako mu je kao uçitelju njegovu, i sluga, ako mu je kao gospodaru njegovu. Kad su domaøina grdili kao Beelzebuba, koliko øe viæe grditi domaøe njegove! DOMAØI 2 L.Zk24:16TkoopsujeimeGospodnje,ima se kazniti smrøu; sva zajednica neka ga kamenuje. Stranac i domaøi neka se pogubi, ako opsuje ime Gospodnje. Mat10:36Takoneprijateljiçovjekupostaju njegovi vlastiti domaøi. DOMAØICA Izl 3:22 Œene øe naime izmoliti od svojih susjeda i domaøica srebrnih i zlatnih dragocjenosti i haljina. To øete metnuti na sinove svoje i na køeri svoje i tako od Egipøana plijen uzeti.” DOMAØICE 1 1Ti 5:14 Hoøu dakle, da se mlaåe udaju, djecu raåaju, da budu domaøice, a nikakve prilike da ne daju protivniku za psovanje. DOMAØIN 4 Mat 20:1 Kraljevstvo je nebesko kao domaøin, koji rano ujutro izaåe, da naima poslenike za svoj vinograd. Mat 21:33 Çujte joæ drugu prispodobu: “Jedan domaøin posadi vinograd. Ogradi ga plotom, iskopa u njemu tijesak i sagradi kulu.Tadagadadeuzakupvinogradarima i otide izvan zemlje. Mat 24:43 Ali ovo znajte: “Kad bi znao domaøin, u koji ças noøi dolazi lupeœ, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u kuøu njegovu. Rim 16:23 Pozdravlja vas Gaj, domaøin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart. DOMAØINA Mat10:25Uçenikmorabitizadovoljan,ako mu je kao uçitelju njegovu, i sluga, ako mu je kao gospodaru njegovu. Kad su domaøina grdili kao Beelzebuba, koliko øe viæe grditi domaøe njegove! DOMAØINU 2Ti 2:21 Ako dakle tko oçisti sebe od ovih, bit øe posuda za çast, posveøena i korisna domaøinu, pripravljena za svako dobro djelo. DOMETNE 1 Otk 22:18 Svjedoçim svakome, koji çuje rijeçi proroçanstva knjige ove: Ako tko æto dometne ovome, Bog øe nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. DOMOVINE 1 Jer 4:1 “Ako se vraøaæ, Izraele”, veli Gospod, “vrati se k meni! Ako mi ukloniæ s oçiju te gadove idolske, neøeæ ostati bez domovine DOMOVINU Heb 11:14 Jer koji tako govore, pokazuju, da traœe domovinu. DOMU 3 Psl 23:6 Samo sreøa i milost pratit øe me kroz sav œivot; i prebivat øu u domu Gospodnjem zauvijek. Psl 42:4 Tada pomiæljam – a srce se moje prolijeva –, kako sam nekoø hodio tamo u povorci hodoçasniçkoj, pred njima iæao k domu Boœjemu uz klicanje i hvalospjeve sveçanoga mnoætva. Mat13:57Takosusesablaœnjavalionjega Tada im Isus reçe: “Prorok ne vrijedi nigdje manje nego u svojemu zaviçaju i u domu svojemu.” DONEKLE 1 Dan 11:33 Razumni u narodu osvijestit øe mnoge, ali øe biti donekle duboko satrti maçemiplamenom,ropstvomigrabeœem. DONESE 9 Pst 14:18 I Melkizedek, kralj salemski, donese kruh i vino, on je bio sveøenik Boga sveviænjega; Izl 35:5 I Dajte od onoga æto posjedujete, prilog za Gospoda. Svaki, koga srce njegovo na to ponuka, neka donese kao prilog za Gospoda zlato, srebro i mjed; L.Zk 6:6 On øe prinesti Gospodu œrtvu za prijestup neka donese sveøeniku od sitne stoke ovna bez pogrjeæke po procjeni tvojoj. P.Zk 16:17 Svaki neka donese, æto moœe dati, kako te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj! Psl 25:14 Koji ga se boje, to su pouzdanici Gospodnji; on im dade zavjet svoj, da im donese razboritost. Jer 50:34 Ali je jak izbavitelj njihov: ‘Gospod nad vojskama’ ime je njemu. On vodi sigurno stvar svoju, da donese mir zemlji,anemirstanovnicimababilonskim.” Iva 19:39 A doåe i Nikodem, koji je prije bio doæao k Isusu po noøi, i donese pomijeæane smirne i aloja, oko sto libara Dje5:2Alisaznanjemœenesvojezadrœiza sebe od novaca jedan dio, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge. Dje 8:18 A kad vidje Simon, da se Polaganjem ruku apostola dijeli Duh Sveti, donese im novaca DONESEM 3 Iza 61:1 Duh svemoguøega Gospoda poçivalameni,jermejepomazaoGospod, poslao me, da donesem poniznima veselu vijest. On me je poslao, da iscijelim slomljenasrca,danavijestimzarobljenima slobodu, vezanima otkupljenje, Mat 10:34 Ne mislite, da sam ja doæao da donesem mir na zemlju! Nijesam doæao da donesem mir, nego maç. Mat 10:34 Ne mislite, da sam ja doæao da donesem mir na zemlju! Nijesam doæao da donesem mir, nego maç. DONESEMO Rim 7:4 Dakle, braøo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Kristovim, da budete drugoga, onoga, æto uskrsnu od mrtvih, da plod donesemo Bogu. DONESI 1 Psl 118:25 Gospode, donesi nam pomoø! Gospode, daruj nam sreøu! DONESITE 4 Izl 12:21 Mojsije sazva sve starjeæine izraelske i zapovjedi im: “Idite, donesite sebi janjad za obitelji svoje i zakoljite Pashalno janje! Amo 4:1 Çujte ovu rijeç, krave baæanske, koje ste u gori samarijskoj, koje tlaçite uboga, satirete siromahe! Govorite gospodarima svojim: “Donesite da pijemo!” Mat 17:17 Isus reçe: “O nevjerni i naopaki rode! Dokle øu joæ ostati kod vas? Dokle øu vas joæ podnositi! Donesite ga ovamo k meni!” Luk 15:22 A otac zapovjedi slugama svojim: ‘Donesite brzo najbolju haljinu i obucite mu je! Podajte mu prsten na ruku i obuøu na noge! DONESOSMO 1Ti 6:7 Jer niæta ne donesosmo na ovaj svijet; bez sumnje ne moœemo niæta ni odnijeti. DONIJELA Hos 8:7 Jer siju vjetar, buru øe œeti. Stabljika nema ploda, i ona ne donosi braæna. Ako bi ga donijela, proœdrijet øe ga tuåinci. DONIJELI 1 Izl 16:5 A kad budu æesti dan pripravili, æto su donijeli, bit øe dvaput toliko, koliko bi nakupili svaki dan.” DONIJET 2 Iza60:6Mnoætvodevaprekrilitøete,mlade deve od Midjana i Efe. Svi oni dolaze od Sabe. Zlato i kad donijet øe, i radosno øe se navjeæøivati slavna djela Gospodnja. Otk 21:24 I hodit øe narodi u svijetlu njegovu, i kraljevi zemlje donijet øe slavu i çast svoju u njega. DONIJETI 4 Prp 9:9 Sve sam to bio dobro promislio i bio sam doæao do spoznaje: pravedni i mudri u Boœjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoøe li ga ljubav ili mrœnja susresti, ne zna çovjek unaprijed. Sve mu moœe donijeti buduønost. Iza 53:11 “Za muku duæe svoje on øe se nasititi obilno. Svojim spoznanjem moj øe sluga kao pravednik donijeti mnogima pravednost, i zlodjela njihova uzima on na se. Iza 60:13 Krasna stabla Libanona tebi øe se donijeti: çempresi, brijestovi i jele, da ukrasemjestosvetiætamojegaidapoçaste podnoœje nogu mojih. Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim

99
œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, ko DONIO Iza 12:2 Gle, Bog je spasenje moje! Potpuno se uzdam i ne bojim se, jer mi je Gospod pobjeda i pjesma, Gospod! On mi je donio spasenje.” Iva 1:18 Boga nitko nije vidio nikada. Jedinoroåeni, koji je Bog, koji poçiva na srcu Oçevu, on je donio vijest, DONJE 1 Efe 4:9 A “uzaåe” æto je, nego da najprije i siåe u donje dijelove zemlje? DONJI 1 Pst 6:16 Napravi na kovçegu otvor a svjetlost i lakat mu odmjeri visine odozgor naokolo; stavi onda vrata kovçegu sa strane i naçini u njemu donji, srednji i gornji kat! DONOSE 7 M.Iz3:2Jertionedonosedugœivot,godine blagostanja i puno sreøe. M.Iz 14:23 U svakom radu ima dobitka, a puste rijeçi donose samo gubitak. Iza 52:7 Kako su krasne na gorama noge glasnika radosti, koji navjeæøuju mir, koji donose radosnu vijest dobra, koji oglaæuje spasenje, koji govori Sionu: “Bog tvoj kraljuje.” Eze 5:16 Kad pustim na te ljute strijele gladi, æto donose propast, æto øu ih pustiti da vas uniætim, i kad navalim na vas glad i slomim vam ætap kruha. Luk8:14Ætopademeåutrnje,tosuoni,koji doduæe rijeç sluæaju, ali onda zapadnu u brige,bogatstvoiuœivanjeœivotaiuguæese i tako roda ne donose. Luk 8:15 Æto napokon pade na zemlju dobru, to su oni, koji rijeç sluæaju, u dobru je i posluænu srcu çuvaju i tako rod stalno donose. Rim 10:15 A kako øe propovijedati, ako ne budu poslani? Kao æto je pisano: “Kako su krasne na noge glasnika radosti, koji navjeæøuju mir, koji donose radosnu vijest dobra!” DONOSI 18 Psl1:3Onjekaodrvousaåenonavodenim potocima, koje rod svoj donosi u pravo vrijeme, i kojemu liæøe ne vene; æto on radi, sve uspijeva. Psl 19:2 Dan na dan æapøe on tu vijest, noø na noø donosi on taj glas. Psl 33:17 Ne dovodi konj do pobjede, uza svu jakost svoju ne donosi on spasenja. M.Iz 9:7 Tko pouçava podsmjevaça, donosi sam sebi samo sramotu; tko kori bezboœnika, prima porugu. M.Iz 10:2 Nepravedno steçeno blago ne donosi koristi, a pravednost izbavlja od smrti. M.Iz 21:25 Lijençini donosi smrt pohota njegova; jer ruke njegove bjeœe od posla. M.Iz 31:14 Ona je kao laåa trgovaçka: izdaleka donosi sebi kruh svoj. Hos 8:7 Jer siju vjetar, buru øe œeti. Stabljika nema ploda, i ona ne donosi braæna. Ako bi ga donijela, proœdrijet øe ga tuåinci. Hab3:17Jersmokvanedonosiviæeploda. Nema roda na lozi vinovoj. Ljetina je masline loæa. Njiva ne daje hrane. Ovaca nema u torovima. Goveda nema u ætalama. Mal 3:14 Govorite: ‘Bogu sluœiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist, æto drœimo zapovijedi njegove? Æto u œalosti hodimo pred Gospodom nad vojskama? Rim 7:5 Jer kad smo bili u tijelu, strasti grijeæne,ætoihjeupaljivaozakon,djelovale su u udima naæim, da se donosi plod smrti. 2Ko 4:17 Jer naæa sadaænja i çasovita lagana nevolja donosi nam izobilnu vjeçnu slavu, koja sve nadvisuje, Flp 1:22 A ako mi œivot u tijelu plod donosi, to ne znam, æto øu izabrati. 1Iv5:16Akotkovidibratasvojega,gdjeçini grijeh, æto ne donosi smrti, neka moli, i dat øe mu œivot. To vrijedi za one, koji ne çine grijeha, æto donosi smrt. Ima grijeh, æto donosi smrt; za tajne govorim, da moli. 1Iv5:16Akotkovidibratasvojega,gdjeçini grijeh, æto ne donosi smrti, neka moli, i dat øe mu œivot. To vrijedi za one, koji ne çine grijeha, æto donosi smrt. Ima grijeh, æto donosi smrt; za tajne govorim, da moli. 1Iv5:16Akotkovidibratasvojega,gdjeçini grijeh, æto ne donosi smrti, neka moli, i dat øe mu œivot. To vrijedi za one, koji ne çine grijeha, æto donosi smrt. Ima grijeh, æto donosi smrt; za tajne govorim, da moli. 1Iv 5:17 Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh, æto ne donosi smrti. 2Iv 1:10 Ako tko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuøu i ne pozdravljajte ga! DONOSILA Dje 16:16 I dogodi se, kad smo iæli u bogomolju, da nas srete jedna ropkinja, koja je imala duha vraçarskoga, i vraçajuøi donosila velik dobitak svojim gospodarima. DONOSILI 1 Mat 4:24 Glas o njemu raæirio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve, koji su trpjeli od razliçitih bolesti i muka, i opsjednute, mjeseçnjake i uzete, i on ih je izlijeçio. DONOSILO Mat 13:8 Drugo pade na zemlju dobru, i donosilo je rod stostruk, æezdesetostruk, tridesetostruk. DONOSITE 2 Mal 1:8 Kad donosite slijepo œivinçe na œrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga namjesniku svojemu, hoøe li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?”, veli Gospod nad vojskama. Mal 3:10 Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okuæajte meipakutom”,veliGospodnadvojskama, neøu li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja! DOØI 71 Pst 18:14 Je li Gospodu iæta nemoguøe? Do godine u ovo doba opet øu doøi k tebi, i tada øe Sara imati sina.” Neh 6:3 Ja im stoga poslah glasnike i poruçih: “U poslu sam velikom i zato ne mogudoøi.Posaobistao,kadbihgapustio i doæao k vama.” Psl 42:2 Duæa moja œeåa Boga, Boga œivoga; kad smijem doøi, prikazati se pred Bogom. Psl 121:1 Podiœem oçi svoje gore prema gorama, odakle øe mi doøi pomoø. Iza 29:6 Od Gospoda nad vojskama doøi øe pohod na te gromom i treænjom i bukom velikom, burom i vihorom i plamenom, æto proœdire. Iza 35:4 Recite onima, koji su duhom klonuli: “Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaæ, osveta dolazi, plaøa Boœja, on øe sam doøi, da vas otkupi.” Iza 35:10 Otkupljeni od Gospoda vratit øe se po njemu i doøi øe u Sion pjevajuøi. Glavu øe njihovu obasjavati radost vjeçna, veselje i radost prate ih, briga i uzdisanje bjeœe. Iza 45:24 Samo u Gospodu, govorit øe se, spasenje je i snaga, k njemu øe doøi, puni srama, svi, koji se gnjeve na njega. Iza 59:19 Tada øe se na zapadu bojati imena Gospodnjega i na istoku slave njegove, jer øe kao plaha rijeka doøi on, kojega øe goniti dah Gospodnji. Iza 59:20 “Ali øe za Sion doøi kao otkupitelj, za one, koji su se u Jakovu obratili od otpada”, veli Gospod. Iza 66:8 Tko je çuo tako æto? Tko je vidio tako æto? Moœe li zemlja u jedan dan doøi nasvijet?Moœelisenarodroditiujedanput, a ipak øe Sion leœati u bolovima i zajedno raåati djecu. Iza 66:18 “K meni su doæla djela vaæa i miæljenja vaæa. Sve øu narode i jezike skupiti, i oni øe doøi i vidjeti slavu moju. Jer 7:32 Zato øe doøi dani”, veli Gospod, “kad se viæe neøe govoriti o Tofetu i o dolini Ben-Hinomu, nego o dolini daviliætu. Tada øe se upotrijebiti Tofet za groblje, jer inaçe nema viæe mjesta. Jer 32:7 “Evo, Hanamel, sluga tvojega strica Æaluma, doøi øe k tebi s molbom: ‘Kupi njivu moju u Anatotu; jer tebi pripada prekup po pravu otkupa.’” Eze 13:9 “Zato øe ruka moja doøi na proroke, koji gledaju praznu opsjenu i prorokuju laœ. Neøe pripadati zajednici naroda mojega i u imenik kuøe Izraelove neøe biti zapisani. U zemlju Izraelovu neøe doøi; tada øe spoznati, da sam ja svemoguøi Gospod, Eze 13:9 “Zato øe ruka moja doøi na proroke, koji gledaju praznu opsjenu i prorokuju laœ. Neøe pripadati zajednici naroda mojega i u imenik kuøe Izraelove neøe biti zapisani. U zemlju Izraelovu neøe doøi; tada øe spoznati, da sam ja svemoguøi Gospod, Eze 38:9 Ti øeæ se podignuti kao bura, doøi øeæ kao oblak, da pokrijeæ zemlju, ti i sve çete tvoje i mnogi narodi s tobom. Dan 7:24 Deset rogova znaçi deset kraljeva, koji øe nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doøi øe drugi, koji øe se razlikovati od prijaænjih, i sruæit øe tri kralja. Hos 6:3 Budimo razboriti i teœimo revno za spoznanjem Gospoda! Kao zora on øe sigurno doøi. Kao zimski daœd siøi øe nam, kao kasni daœd, koji natapa zemlju.” Hos 13:15 Rodan øe biti meåu plemenskom braøom svojom, ali øe doøi istoçni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje. Tada øe mu usahnuti vrelo, studenac øe mu presuæiti: On øe odnijeti blago njegovo i sve dragocjeno dobro njegovo. Mih 3:11 Za mito govore pravdu poglavari njihovi. Sveøenici njihovi uçe za plaøu. Proroci njihovi gataju za novce. Pritom se pozivaju na Gospoda i govore: “Nije li Gospod u sredini naæoj? Nesreøa neøe doøi na nas!” Hag 2:7 I sve øu narode pokrenuti. Tada øe doøi od svih naroda œudeni, i napunit øu ovaj hram slavom, veli Gospod nad vojskama. Mal 3:1 “Evo, ja æaljem glasnika svojega, da pripravi put preda mnom. Iznenada øe doøi k svojemu hramu vladalac, kojega

100
œelite, glasnik zavjeta, kojega traœite. Evo, on øe doøi, veli Gospod nad vojskama. Mal 3:1 “Evo, ja æaljem glasnika svojega, da pripravi put preda mnom. Iznenada øe doøi k svojemu hramu vladalac, kojega œelite, glasnik zavjeta, kojega traœite. Evo, on øe doøi, veli Gospod nad vojskama. Mat 8:11 Ali vam kaœem, mnogi øe doøi od istoka i od zapada i sjedit øe za stolom s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom. Mat 9:15 Isus im odgovori: “Mogu li svatovi tugovati, dok je s njima zaruçnik? Ali øe doøi dani, kad øe se oteti od njih zaruçnik. Onda øe postiti. Mat 10:13 Je li kuøa dostojna toga, doøi øe na nju vaæ pozdrav mira; nije li dostojna toga, vaæ pozdrav mira vratit øe se k vama. Mat 11:3 I upita ga: “Jesi li ti onaj, koji ima doøi, ili drugoga da çekamo?” Mat 11:14 A on je, ako hoøete prihvatiti, Ilija, koji ima doøi Mat 16:27 Jer øe doøi Sin çovjeçji s anåelima svojim u slavi Oca svojega i tada øe vratiti svakome po djelima njegovim. Mat 17:11 On odgovori: “Svakako øe doøi Ilija i sve øe obnoviti. Mat 18:7 Teæko svijetu zbog onoga æto navodi svijet na grijeh! Mora doduæe tako neæto doøi; ali teæko onomu çovjeku, po kome to dolazi! Mat 22:3 On posla sluge svoje, da zovnu uzvanike na svadbu. Ali oni ne htjedoæe doøi. Mat 24:5 Jer øe mnogi doøi u ime moje i reøi: “Ja sam Krist. I mnoge øe zavesti. Mat 24:6 Çut øete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte, da se ne uplaæite! To mora tako doøi; ali nije joæ tada svræetak, Mat 24:48 Ako li je sluga zao i misli u sebi: “Moj gospodar neøe joæ zadugo doøi, Mat 27:64 Zato daj, da se çuva grob do treøega dana. Inaçe bi mogli doøi uçenici njegoviukrastigaiondanarodureøi:“Onje uskrsnuo od mrtvih. Tada bi posljednja prijevara bila joæ gora od prve.” Mar 10:15 Zaista, kaœem vam: “Tko ne primi kraljevstva Boœjega kao dijete, neøe doøi u njega.” Luk 1:17 On øe doøi pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da opet obrati srca otaca k djeci, nepokorne da privede k miæljenju pravednika i tako uçini Gospodinu narod spreman.” Luk 1:35 Anåeo joj odgovori: “Duh Sveti doøi øe na tebe, i sila Sveviænjega osjenit øe te. Zato øe se i Sveto, æto øe se roditi od tebe, zvati Sin Boœji. Luk 13:29 Od istoka i zapada, od sjevera i juga doøi øe i sjest øe za stol u kraljevstvu Boœjemu. Luk 18:5 Ali jer mi dodijava ova udovica, pomoøi øu joj do njezina prava; inaçe doøi øe mi napokon i udarit øe me po licu.’” Luk 21:36 Pa zato budite uvijek budni i molite se, da uzmognete umaøi svemu tome, æto øe doøi, i da opstanete pred Sinom çovjeçjim!” Luk 23:29 Jer eto, doøi øe dani, kada øe se reci: ‘Blagoslovljene su nerotkinje, œene, koje ne rodiæe i ne dojiæe!’ Iva 1:46 Natanael mu odgovori: “Iz Nazareta moœe li doøi æto dobro?” Filip mu reçe: “Doåi i vidi!” Iva6:14Kadljudividjeæeçudo,ætogajebio uçinio Isus, rekoæe: “Ovo je zaista prorok, koji ima doøi na svijet.” Iva 6:37 Sve, æto meni daje Otac, k meni øe doøi, i onoga, koji dolazi k meni, neøu istjerati van. Iva 7:34 Traœit øete me, i neøete me naøi, i gdje sam ja, vi ne moœete doøi.” Iva 8:21 Nadalje im On reçe: “Ja idem. Traœit øete me i umrijet øete u svojemu grijehu. Kamo ja idem, vi ne moœete doøi.” Iva 14:3 I kad otidem i pripravim mjesto, opet øu doøi i uzet øu vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja. Iva 14:18 Neøu vas ostaviti sirote, doøi øu k vama. Iva 14:23 Isus mu odgovori: “Tko ljubi mene, drœat øe rijeç moju, i Otac moj ljubit øe njega, i k njemu øemo doøi i u njega øemo se nastaniti. Iva 14:28 Çuli ste, da vam ja rekoh: ‘Ja odlazim, i doøi øu k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, æto idem k Ocu, jer je Otac veøi od mene. Rim 5:14 Nego je vladala smrt od Adama sve do Moj sija i nad onima, koji ne sagrijeæiæe prijestupom sliçnim kao Adam, koji je prilika onoga, koji je imao doøi. Rim 11:26 I tako øe se spasiti sav Izrael, kao æto je pisano: “Doøi øe od Siona Spasitelj i odvratit øe bezboœnost od Jakova. 1Ko 15:35 Ali øe reøi tko: “Kako øe uskrsnuti mrtvi? i u kakvu øe tijelu doøi? 2Ko 12:1 Ako se moram hvaliti, ne koristi doduæe, doøi øu na viåenja i otkrivenja Gospodnja. 1So 5:2 Jer sami dobro znate, da øe dan Gospodnji i doøi tako kao tat u noøi. Heb 13:14 Jer ovdje nemamo grada, koji øe ostati, nego traœimo onaj, koji øe doøi. 2Pe 3:10 Ali øe doøi dan Gospodnji kao tat, u koji øe nebesa s velikom bukom proøi, a poçela øe se od ognja rastopiti, i zemlja i djela, æto su na njoj, izgorjet øe. 1Iv 2:18 Djeçice, posljednja je ura, i kao æto ste çuli, da øe doøi antikrist, veø sad mnogi antikristi ustadoæe; po tom poznajemo, da je posljednja. Otk1:4IvannasedamcrkavauAziji.Milost vam i mir od onoga, koji jest, i koji bijaæe, i kojiøedoøi,iodsedamduhova,kojisupred prijestoljem njegovim; Otk 1:8 Ja sam Alfa i Omega, Poçetak i Svræetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaæe, i koji øe doøi, Svemoøni. Otk 2:5 Pomisli, s koje si visine spao, çini pokajanje i djeluj opet kao prije! Ako li ne, doøi øu ti brzo, i dignut øu svijeønjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokajeæ. Otk 3:3 Sjeti se dakle, kako si primio i çuo; i drœi i pokaj se! Ako li ne budeæ bdio, doøi øu na tebe kao tat, i neøeæ znati, u koji øu ças doøi na tebe. Otk 3:3 Sjeti se dakle, kako si primio i çuo; i drœi i pokaj se! Ako li ne budeæ bdio, doøi øu na tebe kao tat, i neøeæ znati, u koji øu ças doøi na tebe. Otk3:10Jersiodrœaorijeçstrpljivostimoje, i ja øu tebe saçuvati od çasa kuænje, koji øe doøi na sav svijet, da iskuæa one, koji stanuju na zemlji. Otk 4:8 I svako od çetiri biøa imaæe po æest krila, i bijahu naokolo izvana i unutra puna oçiju, i pjevala su bez odmora dan i noø; “Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemoøni, koji bijaæe, i koji jest, i koji øe doøi.” Otk 15:4 Tko da te se ne boji, Gospodine, i neslaviimetvoje?Jersitijedinisvet.Sviøe narodi doøi i pokloniti se pred tobom, jer se tvoji pravedni sudovi javiæe.” Otk 17:8 Zvijer, koju si vidio, bijaæe i nije, i izaøiøeizbezdana,iotiøiøeupropast;idivit øese,kojistanujunazemlji,kojimanijeime napisano u knjigu œivota od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bijaæe, i nije viæe, i opet øe doøi. Otk 18:8 Zato øe u jedan dan doøi zla njezina: smrt, i tuga i glad, i spalit øe se ognjem, jer je jak Gospodin Bog, koji joj sudi. DOŒIVIM Jer 20:18 Zaæto sam morao izaøi iz krila materina, da doœivim muku i œalost, da potratim dane svoje u sramoti” DOŒIVIMO Jer 42:14 Nego kaœete: ‘Ne, mi øemo poøi u Egipat, da viæe ne doœivimo rata, da viæe ne çujemo glasa trube i ne moramo biti gladni kruha, i tamo øemo se naseliti’, DOŒIVIO 2Ko 11:25 Tri puta sam bio æiban, Jedanput kamenovan, tri puta san doœivio brodolom, noø i dan proveo sam u dubini morskoj. DOŒIVJELO Suc19:30Svaki,kojitovidje,povika:“Tako ætoodizlaskasinovaIzraelovihizEgiptado danas nije se joæ nikada dogodilo i nikada se nije doœivjelo. Promislite o tom, stvorite odluku i radite!” DOŒIVJETI 1 Psl 71:20 Ti nam dade doœivjeti mnogu muku i nevolju: oœivi nas opet! Izvedi nas opet iz bezdana zemaljskih! DOŒIVLJAJI 1 Pavao uzima sebi Timoteja i prenosi evanåelje iz Azije u Europu. Njegovi doœivljaji u Filipima. Lidija i tamniçar vjeruju u Gospodina. DOPADA 5 P.Zk 24:1 Kad tko uzme œenu i oœeni se njom, i ona mu se potom viæe ne dopada, jer na njoj nade neæto ruœno, neka joj napiæe pismo rastavno, dadne joj ga u ruke i otpusti je iz svoje kuøe! Psl 37:23 Gospod utvråuje korak çovjeku, ako mu se dopada put njegov. Psl 51:17 Œrtva, æto se dopada Bogu, skruæen je duh, srce skruæeno i poniœeno, Boœe, to ti ne prezireæ nikada. Iza 42:1 “Evo sluga moj, kojega ljubim, izabranik moj, koji mi se dopada! Meøem na njega duh svoj istinu øe javljati narodima. Mat 3:17 I glas s neba povika: “Ovo je Sin moj ljubljeni, koji se dopada meni.” DOPADAJU 4 Psl 5:4 Ti nijesi bog, kojemu se dopadaju zlodjela; u tebe nema mjesta bezboœnik. Prp 12:1 Spominji se Stvoritelja svojega u mladim danima, prije nego doåu dani zli i prispiju godine, za koje veliæ: “Ne dopadaju mi se!” Jer 14:10 Ovako veli Gospod o na odu ovom: “Tamo i amo lutati, to vole oni. Nikada ne ætede nogu svojih, a Gospodu se ne dopadaju, sada se on spominje krivnje njihove i kazni ih za grijehe njihove.” Mih 6:7 Dopadaju li se Gospodu tisuøe ovnova, deset tisuøa potoka ulja? Imam li dati prvoroåenca svojega za opaçinu svoju, plod tijela svojega za grijeh svoj?” DOPADALO Iza 65:12 Vas odreåujem za maç. Vi øete svipripastinaklanje,jernijesteseodazvali, kad sam zvao, jer nijeste sluæali, kad sam

101
govorio, nego ste çinili, æto je zlo u oçima mojim, i izabrali ste, æto mi se nije dopadalo.” DOPADANJEM Iza 33:15 Tko je pravedan i govori iskreno; tko mrzi na dobitak od nasilja; tko otresa ruku svoju da ne primi poklona; tko zatiskuje uæi svoje, da ne çuje za krv; tko zatvara oçi svoje, da ne vidi zla s dopadanjem: DOPADE 1 Dje 6:5 I dopade se ovaj prijedlog cijeloj skupætini. I izabraæe Stjepana, çovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prokora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, doæljake iz Antiohije. DOPADNE 2 M.Iz13:13Tkoprezireopomenu,samsebi ækodi; tko ima strahopoætovanje prema zapovijedi, toga dopadne plaøa. Mih 2:2 Dopadne li se njiva, otmu je, kuøa, oduzmu je. Çine silu çovjeku i kuøi njegovoj, posjedniku i baætini njegovoj. DOPADNEM Gal 1:10 Jer zar ja sad gledam da dobijem naklonost kod ljudi, ili mi je do toga, da se dopadnem Bogu? Ili zar nastojim da ugaåam ljudima? Kad bih joæ ljudima ugaåao, ne bih bio sluga Kristov DOPADNU M.Iz 23:26 Daj mi srce svoje, sine moj, i neka se putovi moji dopadnu oçima tvojim! DOPALE 1 Psl 19:14 O da bi ti se rijeçi usta mojih dopale, misli srca mojega, Gospode, utoçiæte moje i Spasitelju moj! DOPALO 3 Mat 14:6 Na dan roåenja Herodova igrala je køi Herodijadina meåu gostima. To se je dopalo Herodu tako, Luk 10:21 U onaj dan obradova se on u Duhu Svetome i reçe: “Slavim te, Ode, Gospodine neba i zemlje, æto si ovo skrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. Da, Oçe, tako se je dopalo tebi. Kol 1:19 Jer se je dopalo Bogu, da u njemu stanuje sva punina, DOPAO M.Iz 6:3 Onda uçini to, sine moj, da se oslobodiæ – jer si dopao u ruke bliœnjemu svojemu – ; idi, baci se na tlo, saleti bliœnjega svojega! Luk 3:22 Duh Sveti siåe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao.” DOPASTI 4 Psl 39:6 Kao sjena prolazi çovjek, ni za æto je muka njegova; skuplja, a ipak ne zna, kojemu øe dopasti. Iza 62:4 Neøeæ se viæe zvati “ostavljena”, niti øe se zemlja tvoja zvati “pustinja”, nego øeæ se zvati “milina moja” i zemlja tvoja “udata”, jer øeæ se dopasti Gospodu, i zemlju øe tvoju on uzeti za vjerenicu. Mat 19:27 Tada progovori Petar i reçe mu: “Mi smo sve ostavili i poæli smo za tobom. Æto øe nam za to dopasti?” Iva 19:24 Onda rekoæe meåu sobom: “Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu øe dopasti!” Tako se imala ispuniti rijeç Pisma: “Razdijeliæe meåu se haljine moje i za odjeøu moju baciæe kocke.” I vojnici tako uçiniæe. DOPIRALE 1 Pst 28:12 I usne san: ljestve stajale na zemlji æto s svojim vrhom dopirale sve do neba; i gle, anåeli Boœji hodili na njima gore i dolje. DOPRIJE 1 Jon 3:6 Vijest o tom doprije i do kralja u Ninivi. Tada on ustade sa svojega prijestolja,skidesasebesvojplaæt,zamota se u pokorniçku haljinu i sjede u pepeo. DOPRIJETI 1 Job 11:7 Moœeæ li tajne Boœje dokuçiti ili doprijeti do granice Svemoønoga? DOPRLE 1 Jon 2:6 Vode mi doprle veø do blizu œivota. Dubina me opkolila. I oko glave bila mi se ovila sita. DOPUÆTA 1Ko 14:34 Œene neka æute na sastancima, jer se njima ne dopuæta da govore, nego da budu pokorne, kao æto i zakon govori. DOPUÆTAÆ 1 Otk 2:20 Ali imam protiv tebe, æto dopuætaæ œeni Jezebeli, koja govori, da je proroçica, i uçi i zavodi sluge moje, da grijeæe bludno i da jedu œrtve idolske. DOPUÆTAJ 1 Izl 22:18 Ne dopuætaj da vraçarica œivi! DOPUÆTAM 2 L.Zk 17:11 Jer œivot tijela u krvi je, i samo vam je na œrtveniku dopuætam na pomirenje za duæe vaæe; krv naime pribavlja pomirenje, jer je œivot u njoj. 1Ti 2:12 A ne dopuætam œeni, da uøi, niti da vlada muœem, nego da bude u tiæini, DOPUÆTENO 3 Mat 19:3 Tada pristupiæe k njemu farizeji, da ga kuæaju. Oni zapitaæe: “Je li dopuæteno çovjeku pustiti œenu svoju iz kojeg mu drago razloga?” Mat 22:17 Kaœi nam dakle, æto misliæ ti: “Je li dopuæteno plaøati caru porez ili nije?” Dje 10:28 Tada im reçe: “Kako znate, çovjeku Œidovu nije dopuæteno druœiti se ili dolaziti k tuåinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga çovjeka ne zovem okaljanim ili neçistim. DOPUSTI 3 Rut 2:2 I jednoga dana reçe Moapka Ruta Noemi: “Rado bih izaæla u polje i ako mi se dopusti, pabirçila bih klasje.” Ona odgovori: “Idi, draga køeri! Mar 5:19 Ali mu ne dopusti, nego mu reçe: “Idi kuøi k svojima i pripovijedaj im, kako je veliku stvar uçinio Gospodin na tebi i kako se je smilovao tebi. Dje 16:7 Kad doåoæe u Miziju, pokuæali su da idu u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. DOPUSTITI 2 1Ko 9:15 A ja nijesam niæta od toga uporabio. A ovo ne napisah, da tako bude meni;jerbizamenebiloboljeumrijeti,nego dopustiti da tko slavu moju poniæti. 2Pe 1:11 Jer øe vam se tako obilno dopustiti ulaz u vjeçno kraljevstvo naæega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. DOSADNIH 1 2So 3:2 I da se izbavimo od dosadnih i zlih ljudi; jer vjera nije stvar svakoga DOSEŒU Luk16:16ZakoniprorocidoseœudoIvana. Otada se navjeæuje radosna vijest o kraljevstvuBoœjemu,isvakiprodiresilomu njega. DOSKORA Psl 90:14 Doskora nas okrijepi miloæøu svojom, da se radujemo i veselimo u sve dane svoje! Psl 143:8 O, daj da doskora iskusim milost tvoju; jer se uzdam u tebe! Pokaœi mi put, kojim da idem; jer k tebi podiœem duæu svoju! DOSTA2 2Sa 7:19 I nije ti to joæ bilo dosta, svemoguøi Gospode! Ti si dapaçe kuøi sluge svojega dao obeøanje za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim çovjekom, svemoguøi Gospode! 1Ljt 21:15 I Bog posla anåela u Jerusalem, da ga uniæti, Kad je on ubijao u njemu, pogledaGospodnanjega,isaœalimusesa zla. Zato zapovjedi anåelu, koji je ubijao: “Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!” Anåeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebu M.Iz 20:13 Ne ljubi sna, da ne osiromaæiæ; drœi oçi svoje otvorene, pa øeæ imati kruha dosta! M.Iz 30:15 Pijavica ima dvije køeri: “Daj ovamo!” “Daj ovamo!” Treøu ima, koja se ne moœe nasititi, i çetvrtu, koja ne kaœe nikada: “Dosta!: Mal 1:8 Kad donosite slijepo œivinçe na œrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga namjesniku svojemu, hoøe li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?”, veli Gospod nad vojskama. Mal 1:8 Kad donosite slijepo œivinçe na œrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga namjesniku svojemu, hoøe li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?”, veli Gospod nad vojskama. Mat 6:34 Ne budite dakle tjeskobno zabrinutizasutraænjidan;jerøesesutraænji dan brinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla. Luk 22:38 Tada viknuæe oni: “Gospodine, evo, ovdje dva maça” A on im reçe: “Dosta je.” Iva 14:8 Tada mu reçe Filip: “Gospodine, pokaœi nam Oca, i to nam je dosta.” 2Ko 12:9 I reçe mi: “Dosta ti je milost moja, jer se sila u slabosti usavræava.” Rado øu se dakle hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova. 1Pe 4:3 Jer je dosta, da ste proælo vrijeme çinili volju neznaboœaca, œiveøi u razuzdanosti, poœudama, pijanstvu, raspuætenim gozbama, pijankama i zloçinaçkom idolopoklonstvu. 3Iv 1:10 Zato, ako doåem, spomenut øu njegova djela, kako nas sumnjiçi zlim rijeçima.Inijemutodosta,negosambraøe ne prima i zabranjuje onima, koji to hoøe, i izgoni ih iz crkve. DOSTIGAO Flp 3:11 Ne bih li kako dostigao uskrsnuøe od mrtvih. DOSTIGNE 1 Psl 55:15 Neka ih dostigne smrt, neka œivi siåu u podzemni svijet, jer je kuøa njihova, srce njihovo puno zloøe. DOSTIGOSMO Flp 3:16 Ali æto dostigosmo, toga se drœimo! DOSTOJAN 17 1Ljt 16:25 Jer je velik Gospod i veoma dostojan hvale, strahovit iznad svih bogova. Psl 48:1 Vekik je Gospod i dostojan svake slave u gradu Boga naæega, na svetoj gori svojoj! Mat 8:8 Satnik odgovori: “Gospodine, nijesam dostojan, da uåeæ pod krov moj;

102
nego samo reci rijeç, i ozdravit øe sluga moj. Mat 10:10 Ni putne torbe, ni dvoje haljine, ni obuøe, ni ætapa; jer je poslenik dostojan prehrane svoje. Mat 10:11 Kad doåete u koji grad ili u koje selo, ispitajte, tko je u njemu dostojan! Ostanite ondje, dok ne poåete dalje! Mat 10:37 Tko ljubi oca ili mater viæe nego mene, nije mene dostojan! Tko ljubi sina ili køer viæe nego mene, nije mene dostojan. Mat 10:37 Tko ljubi oca ili mater viæe nego mene, nije mene dostojan! Tko ljubi sina ili køer viæe nego mene, nije mene dostojan. Mat 10:38 Tko ne uzme na se kriœ svoj i ne poåe za mnom, nije mene dostojan! Luk 3:16 A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moøniji od mene. Ja nijesam dostojan odrijeæiti remena na obuøi njegovoj. On øe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Luk 15:19 Nijesam viæe dostojan zvati se sin tvoj; primi me kao jednoga od svojih najamnika!’ 1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meåu apostolima, koji nijesam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio crkvu Boœju. 1Ti 5:18 Jer Pismo govori: “Volu, koji vræe, nezavezujusta”,i“radnikjedostojansvoje plaøe”. Heb 11:38 Kojih nije bio dostojan svijet; potucali se po pustinjama, po gorama i puçinama, i po Jamama zemaljskim. Otk 4:11 “Dostojan si, Gospodine i Boœe naæ, da primiæ slavu i çast i silu, jer si ti stvorio sve, i po volji je tvojoj bilo i stvoreno je.” Otk 5:2 I vidjeh silnoga anåela, koji povika glasom velikim: “Tko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi peçate njezine?” Otk 5:4 I ja sam plakao mnogo, æto se nitko ne naåe dostojan da otvori knjigu i da zagleda u nju. Otk 5:9 I pjevahu pjesmu novu govoreøi: “Dostojan si da uzmeæ knjigu i da otvoriæ peçate njezine, jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga plemena i jezika i puka i naroda; DOSTOJANSTVA Jud 1:6 I anåele, koji ne odrœaæe svojega dostojanstva, nego ostaviæe svoje prebivaliæte, zadrœao je vjeçnim okovima u mraku za sud velikoga dana. DOSTOJANSTVENICI 1 2Ljt 9:4 I jela na stolu njegovu, kako su dostojanstvenici njegovi tu sjedili i sluge njegove dvorile, nadalje odijelo njihovo i peharnike njegove u odijelu njihovu i œrtvu paljenicu, æto bi je on prinosio u hramu Gospodnjem, ona se tada nije viæe mogla u DOSTOJANSTVENIK 1 Dje 8:27 On ustade i poåe. I gle, çovjek Etiopljanin, dvoranin i dostojanstvenik Kandake, kraljice Etiopije, koji je bio nad svim riznicama njezinim, a bio je doæao u Jerusalem, da se Pokloni Bogu. DOSTOJANSTVENOST 1 Tit 2:7 U svemu sam sebe podaj za izgled dobrih djela: u nauci cijelost, dostojanstvenost, DOSTOJNA Psl 111:2 Velika su djela Gospodnja, dostojna da se uvaœe zbog sve krasote svoje. Mat 10:13 Je li kuøa dostojna toga, doøi øe na nju vaæ pozdrav mira; nije li dostojna toga, vaæ pozdrav mira vratit øe se k vama. Mat 10:13 Je li kuøa dostojna toga, doøi øe na nju vaæ pozdrav mira; nije li dostojna toga, vaæ pozdrav mira vratit øe se k vama. DOSTOJNE 1 1So 2:4 Nego kako nas je okuæao Bog za dostojne, da nam povjeri evanåelje, tako govorimo, ne da ljudima ugaåamo, nego Bogu, koji kuæa srca naæa. DOSTOJNI 4 Mat 22:8 Tada reçe slugama svojim: “Svadba je doduæe ugotovljena, ali uzvanici nijesu bili nje dostojni. Dje 5:41 A oni otidoæe od visokoga vijeøa radujuøi se, æto su bili smatrani dostojni, da pretrpe sramotu za ime Isusovo. 1Ti 5:17 Starjeæine, koji su dobri predstojnici, dostojni su dvostruke çasti, osobito koji se trude u rijeçi i nauci! Otk 3:4 Ali imaæ malo imena u Sardu, koja ne oskvrniæe svojih haljina, i hodit øe s menom u bijelima, jer su dostojni. DOSTOJNIM Iza 58:13 Ako nogu svoju u subotu ustaviæ, tako da na sveti dan moj ne obavljaæ svojih poslova i subotu prozoveæ milinom, a sveti dan Gospodnji poætovanja dostojnim i stim ga slaviæ, da na njemu ne çiniæ svojih putova i ne obavljaæ svojih poslova i ne gov DOSTOJNIMA 2So 1:11 Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naæ uçini dostojnima zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili. DOSTOJNO 5 Efe 4:1 Molim vas dakle ja, suœanj u Gospodinu,dasevladatedostojnozvanja, u koje ste pozvani, Flp 1:27 Samo œivite dostojno evanåelja Kristova, da ili doåem i vidim vas, ili sam nenazoçan, çujem za vas, da stojite u jednomeduhu,idasejednoduænozajedno borite za vjeru u evanåelje. Kol 1:10 Da œivite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Boœjoj, 3Iv 1:6 Oni posvjedoçiæe tvoju ljubav pred crkvom, i dobro øeæ uçiniti, ako ih dalje opremaæ, kako je dostojno Boga. Otk 5:12 Koji su govorili glasom velikim: “DostojnojeJanje,kojejezaklano,daprimi silu i bogatstvo i mudrost i jakost i çast i slavu i blagoslov.” DOSUÅENO Psl 144:15 Blagoslovljen je narod, kojemu jesvetodosuåeno!Blagoslovljenjenarod, u kojega je Bog Gospod! DOSUDI 1 Psl 43:1 Dosudi mi pravo, Boœe, i raspravi parbu moju s ljudima zlobnim; od laœaca i zlikovaca izbavi me! DOTAÇE 6 Iza 6:7 Dotaçe se njim usta mojih i reçe: “Gle, ovo se dotaçe usana tvojih: krivnja zlodjela tvojih iæçeznu, grijeh se tvoj utamani!” Iza 6:7 Dotaçe se njim usta mojih i reçe: “Gle, ovo se dotaçe usana tvojih: krivnja zlodjela tvojih iæçeznu, grijeh se tvoj utamani!” Jer 1:9 I Gospod pruœi ruku svoju i dotaçe se usta mojih, i reçe mi Gospod: “Eto meøem rijeçi svoje a u tvoja usta. Mat 8:3 On pruœi ruku svoju, dotaçe ga se i reçe: “Hoøu, oçisti se! I odmah se oçisti od gube svoje. Mat 9:20 Tada œena, koja je veø dvanaest godina bolovala od teçenja krvi, pristupi otraga i dotaçe se skuta haljine njegove. Mar 7:33 On ga uze iz naroda nasamo, stavi mu prste svoje u uæi i pljuvaçkom se dotaçe jezika njegova. DOTAKNE 4 L.Zk 15:19 Ako œenska osoba ima teçenje, i to mjeseçno teçenje krvi, onda je na njoj neçistoøa sedam dana; tko je se dotakne, neçist je do veçera. Luk 6:19 Sav je narod traœio da ga se dotakne; jer je od njega izlazila sila, i sve je ozdravljao. Heb 11:28 Vjerom je svetkovao blagdan Pashe i ækropio krvlju, da se onaj, koji je ubijao, ne dotakne njihovih prvoroåenaca. Heb 12:20 Jer nijesu mogli da podnesu zapovijedi: “Ako se i œivinçe dotakne gore, kamenovat øe se.” DOTAKNEM Mat 9:21 Jer je rekla u sebi: “Ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit øu.” DOTAKNI 2 Psl 144:5 Gospode, prigni nebo i siåi, dotakni se gola, da se zadime! Kol 2:21 “Ne dotakni se!” Ne okusi!” “Ne opipaj!”? Sve to propada s upotrebom, DOTAØI 1 Job5:19Uæestorostrukojpotrebiizbavitøe te, u sedmoj neøe te se zlo dotaøi DOTEÇE 1 Psl 49:8 Previsoka je cijena za œivot njegov; ne doteçe dovijeka! DOTICAO Dan 8:5 Dok sam joæ gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snaœan rog iznad oçiju. DOTIÇE 2 1Ko 7:1 A za ono, æto ste mi pisali: dobro je çovjeku, da se ne dotiçe œene; 1Iv 5:18 Znamo, da ni jedan, koji je roåen od Boga, ne grijeæi; nego koji je roåen od Boga, çuva se, i zli ga se ne dotiçe. DOTIÇITE 2 Iza 52:11 Proç, odlazite, izaåite odatle, ne dotiçite se niçega neçista! Izaåite iz podruçja njihova, oçistite se, koji nosite suåe Gospodnje! 2Ko 6:17 Zato iziåite izmeåu njih i odvojite se, govori Gospodin, i ne dotiçite se neçista, i ja øu vas primiti. DOTIÇNI 1 2Ko 2:7 Tako nasuprot treba da mu radije oprostite i tjeæite ga, da dotiçni kako ne padne u preveliku œalost. DOUÆNICI 1 Rim 1:29 Da budu napunjeni svake nepravde, zloøe, bludnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubojstva, svaåe, lukavstva, podmuklosti, douænici, DOVEDE 7 Pst22:13KadAbrahampogledaokosebe, vidje odzada ovna, æto se bio rogovima svojim zapleo u trnju. Abraham ode tamo, dovede ovna i prinese ga mjesto sina svojega kao œrtvu paljenicu. Psl 43:3 Poælji svjetlost svoju, koja ætiti; neka me vodi i dovede na svetu goru tvoju, k æatoru tvojemu! Dan 9:24 Sedamdeset je godiænjih sedmica odreåeno nad tvojim narodom i nad tvojim svetim gradom, da se kraj uçini bezakonju, da se oduzmu grijehi, da se okaje opaçina, da se dovede vjeçna pravda, da se ispuni viåenje i proroçanstvo

103
i da se pomaœe Sveti na Mat 12:45 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se u njoj. I potonje çovjeku onome bude gore od prvoga. Isto øe tako biti i ovome rodu zlome. Luk 10:34 Pristupi k njemu, zali uljem i vinom rane njegove i zavi ih, Tada ga podiœe na svoje œivinçe, dovede ga u gostionicu i pobrinu se za njega. Luk 11:26 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se ondje. I potonje takvu çovjeku bude gore od prvoga.” Heb 2:10 Jer je prilikovalo njemu, zbog kojega je sve, i po kojemu je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da patnjama privede k slavi poçetnika spasenja njihova. DOVEDITE 3 Mar 9:19 On im reçe: “O rode nevjerni! Kako øu joæ dugo biti s vama? Kako øu joæ dugo podnositi vas? Dovedite ga k meni!” Luk 15:23 Onda dovedite tele ugojeno i zakoljite ga! Odrœat øemo radosnu gozbu i proveselit øemo se. Luk 19:27 A one moje neprijatelje, koji ne htjedoæe, da ja kraljujem nad njima, dovedite ovamo i pogubite ih pred oçima mojim!” DOVEDOÆE 3 Dan 6:16 Tada dade kralj zapovijed. I dovedoæe Daniela i baciæe ga u jamu lavovsku. Kralj reçe joæ Danielu: “Bog tvoj, kojemu tako postojano sluœiæ, neka te izbavi!” Mat 18:24 Kad se poçne uraçunati, dovedoæemujednoga,kojimujebioduœan deset tisuøa talenata. Iva 8:3 Tada knjiœevnici i farizeji dovedoæe œenu zateçenu u preljubi, postaviæe je na sredinu DOVEDOSTE 1 Dje 19:37 Jer dovedoste ove ljude, koji niti su hram pokrali, niti hule na vaæu boœicu. DOVELE 1 Dje 26:24 Kad je on ovako govorio i obrazloœio, reçe Festo velikim glasom: “Ludujeæ,Pavle!Mnogesuteknjigedovele do ludosti.” DOVEO Psl 68:18 Uzaæao si na visinu, doveo sa sobom roblje, primio darove od ljudi; i nepokorni stanuju uz Boga, Gospoda. DOVEST 1 Psl 68:22 Svemoguøi reçe: Iz Baæana øu ih dovesti, dovest øu ih iz dubina mora, DOVESTI 6 P.Zk 28:49 Gospod se iz daleke daljine, s kraja svijeta, dovesti protiv tebe narod, koji leti kao orao, narod, kojemu jezika ne razumijeæ. Psl 68:22 Svemoguøi reçe: Iz Baæana øu ih dovesti, dovest øu ih iz dubina mora, Iza 56:7 Njih øu dovesti k svetoj gori svojoj irazveselitiihukuøisvojojmolitvenoj.Œrtve paljenice njihove i œrtve zaklanice njihove ugodne su na œrtveniku mojemu, jer øe se kuøa moja zvati kuøa molitve za sve narode.” Eze 36:24 Ja øu vas uzeti iz naroda i pokupit øu vas iz svih zemalja i dovesti vas natrag u vaæu zemlju. Iva 10:16 I druge ovce imam, koje nijesu iz ovogaovçinjaka,ionemivaljadovesti,içut øe glas moj, i bit øe jedno stado i jedan pastir. 1So 4:14 Jer ako vjerujemo, da je Isus umro i uskrsnuo, tako øe Bog i one, koji su usnuli po Isusu, dovesti s njime. DOVIJEK 1 Psl 104:5 Postavio si zemlju na stupove njezine, ona se ne pomjeæta dovijek vijeka. DOVIKNU 1Sa 17:43 Filistejin doviknu Davidu: “Zar sam pseto, da ideæ na me sa ætapom?” I prokle Filistejin Davida bogovima svojim. DOVIKUJU Luk7:32Onisukaodjeca,ætosjedenatrgu i dovikuju jedni drugima: Mi smo vam zasvirali, i vi nijeste igrali; mi smo tuœaljke zapjevali, i vi nijeste plakali. DOVLE 1 Job 38:11 I rekoh: dovle dolaziæ, ne dalje; ovdje se lomi prkos tvojim valovima! DOVODI 3 Psl 33:17 Ne dovodi konj do pobjede, uza svu jakost svoju ne donosi on spasenja. Rim 2:4 Ili prezireæ li bogatstvo njegove dobrote, i strpljivosti i dugotrpnosti? Ne znaæ li, da ta dobrota Boœja dovodi k pokajanju? Rim 4:15 Jer zakon dovodi samo gnjev: “gdje nema zakona, nema ni prijestupa, DOVODIM 3 Iza 43:5 Ne boj se, jer sam ja s tobom! Od istoka dovodim djecu tvoju, od zapada skupljam te. Iza 46:11 Pozvao sam s istoka pticu grabljivicu, iz daleke zemlje çovjeka svoje odluke. Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako uçinim. Iza 66:12 Jer ovako veli Gospod: “Gle, ja dovodim spasenje k njemu kao rijeku, sjajno bogatstvo naroda kao nabujali potok. Vi øete se na njemu napiti. Bit øete noæeni na rukama, milovani na koljenima. DOVODIO 2Sa 5:2 Veø prije, kad je joæ Saul bio kralj nas, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kuøi dovodio Izraela. Tebi je obeøao Gospod: “Ti øeæ pastiriti narod moj Izraela, i ti øeæ biti knez nad Izraelom!” DOVODIT 1 2Pe 2:1 A bilo je i laœnih proroka u narodu, kao æto øe i meåu vama biti laœnih uçitelja, koji øe unijeti pogubna krivovjerja i zatajiti Gospodina, koji ih otkupi, i dovodit øe tako sebi brzu propast. DOVODITE 1 Eze 34:4 Slabih œivotinja ne krijepite, bolesnih ne lijeçite, ranjenih ne zavijate, odagnalih ne dovodite natrag, izgubljenih ne traœite, nego ih gazite œestinom i silom. DOVODITI 1 Mat 10:21 Brat brata, otac sina svojega predavat øe na smrt. Djeca øe ustajati na roditelje svoje i dovoditi ih u smrt. DOVOLJNA 2Ko 2:6 Jer je takvome dovoljna ova kazna od veøine. DOVOLJNO 2Ko 9:8 A Bog moœe uçiniti, da je meåu vama izobilna, svaka milost, da u svemu svagda svega dovoljno imajuøi izobilujete za svako dobro djelo; DOVRATKA Izl 12:23 Kad onda izaåe Gospod, da bije Egipat, i vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proøi øe Gospod mimo vrata i neøe dati anåelu pogubitelju da uåe u kuøe vaæe, pa da ubija. DOVRATNIKE 2 P.Zk6:9Inapiæiihnadovratnikekuøesvoje i na vrata svoja! M.Iz 8:34 Blagoslovljen je onaj, koji me sluæa, koji straœi na vratima mojim svaki dan, koji çuva dovratnike moje! DOVRÆI 1 1Kr 6:14 Tako dovræi Salomon gradnju hrama. DOVRÆIO Pst 2:2 Sedmi dan bio je dovræio Bog djelo svoje, æto ga stvori. On poçinu sedmi dan od svega djela svojega, æto ga je bio stvorio. DOVRÆITI 1 Flp 1:6 Uzdam se upravo u to, da øe onaj, kojijepoçeodobrodjelouvama,dovræitiga do dana Krista Isusa. DOVRÆUJETE 1 Gal 3:3 Tako li ste nerazumni, da poçevæi Duhom, sad tijelom dovræujete? DOZIVA Psl 42:7 Bezdana doziva bezdanu æumom slapova tvojih; svi valovi tvoji i vode tvoje prelaze preko mene. Amo 5:8 On, koji je stvorio zvijezde Vlaæiøe i Ætapce, koji pretvara tamu u jutro i dan i potamni u noø. On, koji doziva vode morske i izlijeva ih na zemlju: “Gospod” je ime njegovo! DOZNADE 2 Pst 9:24 A kad se Noa rastrijezni od vina i doznade, æto mu je bio uçinio najmlaåi sin njegov, Iva 6:15 Isus doznade, da hoøe da doåu, te ga silom uçine kraljem. Zato otide opet u goru – posve sam. DOZNADOÆE 1 Dje 19:17 I ovo doznadoæe svi Œidovi i neznaboæci, koji su stanovali u Efezu, i uåe strah u sve njih, i veliçalo se je ime Gospodina Isusa. DOZNADOH 1 Prp 2:14 Mudri ima oçi u glavi, a luåak ide po mraku. A ipak doznadoh, da obadvojicu stigne ista sudbina. DOZNALO Mat 10:26 Ne bojte ih se dakle, jer nema niæta skriveno, æto se ne bi otkrilo, niæta tajno, æto se ne bi doznalo DOZNAM Gal3:2Ovojednohoøuodvasdadoznam: Jeste li primili Duha po djelima zakona ili sluæanjem propovijedanja vjere? DOZNATI 1 Iza 58:2 Pitaju me dan na dan i rado bi htjeli doznati putove moje. Kao narod, koji çini pravednost i ne odmiçe se od pravde Boga svojega, tako oni traœe od mene sudove pravedne, navaljuju na objavljenje Boœje. DOZOVE 1 Jak 5:14 Boluje li tko meåu vama? Neka dozove sveøenike crkve, i neka mole nad njim maœuøi ga uljem u ime Gospodnje! DOZOVEM Mat 9:13 Idite i nauçite se æto znaçi: “milosråe hoøu, a ne œrtvu, jer ja nijesam doæao da dozovem pravednike, nego grjeænike.” DOZOVI 2 1Sa28:8ISaulseuçininepoznatim,obuçe druge haljine i zaputi praøen od dva çovjeka. Sad u noøi doåoæe k onoj œeni, reçe: “Vraçaj mi zaklinjuøi mrtvace i daj dozovi mi onoga, koga ti kaœem!” Mat 20:8 Uveçe reçe gospodar vinograda upravitelju svojemu: “Dozovi poslenike i isplati im plaøu, od posljednjih do prvih! DOZOVU

104
Dan5:12Jervisokduh,mudrostirazumza tumaçenje snova, za otkrivanje tajna i za razjaænjivanje zagonetaka naæli su u Daniela, kojemu je kralj dao ime Belteæazar. Neka dozovu Daniela! On øe reøi æto znaçi.” DOZREO Otk 14:15 I drugi anåeo izaåe iz hrama viçuøi velikim glasom onome, æto je sjedio na oblaku: “Zamahni srpom svojim i œanji, jer doåe ças, da se œanje, dozreo je plod zemlje.” DOZVA 6 Mat 15:32 Tada Isus dozva uçenike svoje ksebiireçe:“Œaomijenaroda.Veøtridana stoje kod mene i nemaju æto jesti. Gladne neøu da ih otpustim. Inaçe bi mogli klonuti na putu.” Mat 20:25 Isus ih zato dozva k sebi i reçe: “Znate, da vladaoci ispovijedaju nad svojim narodima, i velikaæi uçine, da osjete njihovu moø. Mar 8:34 Tada dozva narod s uçenicima i reçe im: “Tko hoøe da ide za mnom, neka se odreçe samoga sebe, neka uzme kriœ svoj na sebe i neka tako ide za mnom! Luk 6:13 Kad bi dan, dozva uçenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima: Dje 10:7 I kad otide anåeo, koji mu je bio govorio, dozva dvojicu sluga svojih i jednoga bogobojazna vojnika od onih, koji su mu sluœili. Dje 20:17 A iz Mileta posla u Efez i dozva starjeæine crkve. DOZVAÆE 2 Iva 9:24 Tada dozvaæe opet çovjeka, koji je bio slijep, i rekoæe mu: “Podaj Bogu slavu! Mi znamo, da je ovaj çovjek grjeænik.” Dje 6:2 Tada dvanaestorica dozvaæe mnoætvo uçenika i rekoæe: “Nije pravo, da mi zanemarujemo rijeç Boœju i da sluœimo oko stolova. DOZVAH 1 Mat 2:15 Ondje ostade do smrti Herodove. Tako se je imalo ispuniti, æto je bio rekao Gospodin preko proroka: “Iz Egipta dozvah sina svojega.” DOZVAO Iza 42:6 “Ja, Gospod, dozvao sam te u dobroti. Drœao sam te za ruku i çuvao te. Uçinio sam te za narod posrednikom zavjeta, svjetlom neznaboœaca, Mar 3:23 Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: “Kako moœe sotona izgoniti sotonu? DOZVAT 1 Dje 24:25 A kad je raspravljao o pravdi i o çistoøi i o buduøem sudu, uplaæi se Feliks i odgovori: “Idi za sad, kad imadnem vremena, dozvat øu te.” DOZVATI 1 Dje 2:39 Jer je za vas obeøanje i za djecu vaæu i za sve daljne, koje øe god dozvati Gospodin Bog naæ.” DRAÇE 1 Mat 7:16 Po rodovima njihovim po znat øete ih. Bere li se s trnja groœåe ili s draçe smokve? DRAÇU 2 Iza 9:18 Jer je bezboœnost gorjela kao oganj, koji spali trnje i draçu i upali guætik æume, tako da uzavrije u stupove dima. Heb 6:8 a koja iznosi trnje i draçu, nepotrebna je i blizu je prokletstvu, i ona se najposlije spali. DRAG 2 2Sa 1:26 Œao mi je za tobom, brate moj, Jonatan! Kako si mi bio drag! Viæa mi je bila ljubav tvoja od ljubavi œenske. Iza 43:4 Jer si mi tako drag, tako vrijedan i tako mio, dao bih ljude za te, narode za œivot tvoj. DRAGA Rut 2:2 I jednoga dana reçe Moapka Ruta Noemi: “Rado bih izaæla u polje i ako mi se dopusti, pabirçila bih klasje.” Ona odgovori: “Idi, draga køeri! PNP 6:4 Zaruçnik: Lijepa si, draga moja, kao Tirsa krasna kao Jerusalem, strahovita kao ratna vojska. DRAGI 9 2Sa 1:23 Jest, Saul i Jonatan, mili i dragi: kao u œivotu, tako se i u smrti ne rastaviæe! Brœi su bili od orlova, jaçi od lavova. PNP 2:3 Zaruçnica: Kao jabuka meåu drveøem dragi je moj meåu momcima! U sjeni njegovoj sjedim rado; plod je njegov sladak grlu mojemu. PNP 2:17 Dok dan zahladi i sjene uteku, doåi, dragi moj, kao srna ili kao jelençe na gorama mirisnim! PNP 4:16 Zaruçnica: Sjevere, ustani sad Juœe, ovamo! Puhnite po vrtu mojemu! Neka kaplju mirisi njegovi! O, neka bi doæao dragi moj u vrt svoj, neka bi uœivao plodove svoje, prekrasne! PNP 5:4 Tada dragi moj promoli ruku svoju kroz rupu: nutrina moj ustrepta od njega. PNP 5:10 Zaruçnica: Dragi je moj bijel i rumen, meåu tisuøama moœe se poznati. PNP 5:16 Usta su mu puna sladosti. Sve je na njemu ljupko. Takav je dragi moj, takav je prijatelj moj, køeri jerusalemske! PNP 7:13 Mandragore diæu veø svojim mirisom. Vrata naæa kriju svakojakoga krasnog voøa: novoga i staroga, za tebe sam ga saçuvala, Dragi moj! Otk 21:11 U krasoti Boœjoj. I svjetlost njegova bijaæe kao dragi kamen, kao kamen jaspis, æto sja kao kristal. DRAGIM 2 Otk 17:4 I œena bijaæe obuçena u grimiz i skerlet i nakiøena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imala je çaæu zlatnu u ruci svojoj punu gada i neçistoøe bluda svojega. Otk 21:19 Temelji zida gradskoga bili su ukraæeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj bijaæe jaspis, drugi safir, treøi kalcedon, çetvrti smaragd, DRAGO 7 Suc 21:25 U ono vrijeme nije bilo joæ kralja u Izraelu. Svaki je çinio, æto mu je bilo drago. Iza 46:10 Koji je od poçetka javljao svræetak, od davne davnine, æto se joæ nije dogodilo! Ja kaœem: Odluka øe se moja ispuniti, sve, æto mi je drago, ispunjam. Eze 18:23 Bili bi mi drago bilo da pogine bezboœnik, govori svemoguøi Gospod, “a ne da se odvrati od putova svojih i da œivi?” Eze 28:13 Boravio si u Edenu, vrtu Boœjemu.Svedragokamenjebilojeodijelo tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Naçinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio. Zah 11:12 Tada sam im rekao: “Ako vam je drago, dajte mi plaøu; ako li nije, onda pustite! Oni mi platiæe trideset æekela kao plaøu. Mat 19:3 Tada pristupiæe k njemu farizeji, da ga kuæaju. Oni zapitaæe: “Je li dopuæteno çovjeku pustiti œenu svoju iz kojeg mu drago razloga?” 1Ko 3:12 Ako li tko naziåuje na ovome temelju, zlato, srebro, drago, kamenje, drva, sijeno, strnjiku. DRAGOCJEN 2 Mat13:46Kadnaåejedandragocjenbiser, otide, prodade sve imanje svoje i kupi ga. 1Pe 3:4 Nego skriveni çovjek srca u neprolaznosti tihoga i krotkoga duha, koji je pred Bogom dragocjen. DRAGOCJENA 5 Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja, Boœe; u sjenu krila tvojih bjeœe djeca çovjeçja. Psl 72:14 iz pritiska i nasilja otkupljuje œivot njihov: “u oçima je njegovim dragocjena krv njihova. Psl 116:15 Dragocjena je u oçima Gospodnjim smrt pravednika njegovih. M.Iz 15:23 Svaki se raduje zgodnim odgovorom usta svojih; rijeç u pravo vrijeme – kako je dragocjena! 2Pe 1:4 Po tom nam je dao dragocjena i najveøa obeøanja, da po njima budete dionici boœanske naravi, jer ste utekli od pogubne poœude svijeta. DRAGOCJENE 1 Iva 12:3 Tada Marija uze litru prave, dragocjene nardove pomasti, pomaza noge Isusove i otre kosom svojom noge njegove. Miris pomasti napuni svu kuøu. DRAGOCJENI 1 1Pe 2:6 Zato stoji u Pismu: “Evo stavljam na Sionu kamen ugaoni, izabrani, dragocjeni, i tko vjeruje u njega, neøe se posramiti.” DRAGOCJENIJA M.Iz 3:15 Dragocjenija je od bisera; sve dragocjenosti tvoje ne mogu se s njom izjednaçiti. 1Pe 1:7 Da se kuænja vaæe vjere, mnogo dragocjenija od zlata raspadljivoga, koje sekuæaognjem,naåenahvaluislavuiçast u dan objavljenja Isusa Krista, DRAGOCJENIJE 1 Psl 19:10 Dragocjenije su od zlata, od mnogoga çistog zlata; slaåe su od meda, æto teçe iz sata. DRAGOCJENO 3 Psl 133:2 To je kao dragocjeno ulje na glavi, æto teçe na bradu, bradu Aronovu, æto kaplje na skut haljine njegove. M.Iz 1:13 Dobit øemo koje dragocjeno dobro, napunit øemo kuøe svoje plijena. Hos 13:15 Rodan øe biti meåu plemenskom braøom svojom, ali øe doøi istoçni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje. Tada øe mu usahnuti vrelo, studenac øe mu presuæiti: On øe odnijeti blago njegovo i sve dragocjeno dobro njegovo. DRAGOCJENOGA Jak 5:7 Strpite se dakle, braøo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iæçekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo çeka, dok ne primi daœd, rani i kasni. DRAGOCJENOST 1 M.Iz 8:11 Jer je mudrost vrednija od bisera i nikakva dragocjenost nije joj jednaka. DRAGOCJENOSTI 2 Izl 3:22 Œene øe naime izmoliti od svojih susjeda i domaøica srebrnih i zlatnih dragocjenosti i haljina. To øete metnuti na sinove svoje i na køeri svoje i tako od Egipøana plijen uzeti.” M.Iz 3:15 Dragocjenija je od bisera; sve dragocjenosti tvoje ne mogu se s njom

105
izjednaçiti. DRAGOCJENU 2Pe 1:1 Simon Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima, koji su postigli s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi naæega Boga i Spasitelja Isusa Krista. DRAGOGA 4 PNP 3:1 Noøu na postelji svojoj traœila sam duæi svojoj dragoga, traœila sam ga, ali ga ne naåoh. PNP 3:2 Ustat øu, poøi øu po gradu, traœit øu na ulicama i trgovima duæi svojoj dragoga: traœila sam ga, ali ga ne naåoh. PNP 3:4 Jedva sam ih mimoiæla, naåoh duæi svojoj dragoga. Drœala sam ga çvrsto i nijesam pustila, sve dok ga ne odvedoh u kuøu matere svoje, u sobu one, koja me rodila. Iza 54:12 Gradim kruniæta tvoja rubina, vrata tvoja iz kristala i ogradu tvoju iz dragoga kamenja. DRAGOST 1 M.Iz 31:30 Dragost vara, ljepota prolazi; œena, koja se boji Gospoda zasluœuje pohvalu. DRAGOVOLJNIM mu, s dragovoljnim darovima, æto ih daruje ruka tvoja kolikogod moœe, kako te blagoslovi Gospod, Bog tvoj! DRAGOVOLJNO 6 Iza53:7Biojezlostavljen,aonsejepredao dragovoljno, nije otvorio usta svojih kao janje, æto se vodi na klanje. Kao ovca, nijemapredonima,kojijestriœu,nijeotvorio usta svojih. 2Ko 8:3 Svjedoçim za njih, da su po moguønostima i preko moguønosti dragovoljno davali. Efe 6:7 Dragovoljno sluœite kao Gospodinu, a ne ljudima, Heb 10:26 Jer kad mi grijeæimo dragovoljno, poæto smo primili poznanje istine, nema viæe œrtve za grijehe; Jak 1:18 Jer nas dragovoljno porodi rijeçju istine, da budemo kao prvenci njegovih stvorenja. 1Pe 5:2 Pasite stado Boœje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoøe, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca; DRAGOVOLJNOM 1Ljt 28:9 A ti, sine moj Salomone, drœi s Bogomocasvojegaisluœimucijelimsrcem i duæom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i œelju! Ako ga budeæ traœio, on øe dati da ga naåeæ. Ako li ga ostaviæ, odbacit øe te zauvijek. DRAHMA Luk 15:8 Ili kad koja œena ima deset drahma i od njih izgubi jednu, ne zapali li tada ona svjetiljku, ne pomete li kuøu i ne traœi li briœljivo, dok ne naåe drahmu? DRAHMU 3 Luk 15:8 Ili kad koja œena ima deset drahma i od njih izgubi jednu, ne zapali li tada ona svjetiljku, ne pomete li kuøu i ne traœi li briœljivo, dok ne naåe drahmu? Luk 15:9 Je li naæla drahmu, sazove svoje prijateljice i susjede i govori: ‘Radujte se s menom! Naåoh drahmu, koja je bila izgubljena.’ Luk 15:9 Je li naæla drahmu, sazove svoje prijateljice i susjede i govori: ‘Radujte se s menom! Naåoh drahmu, koja je bila izgubljena.’ DRAŒE 1 Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuøe gdje drugdje; na pragu u kuøi Boga mojega stajati draœe mi je, nego biti gost u æatorima bezboœnika. DRAŒI 1 M.Iz20:2Prijetnjajekraljakaorikalava;tko ga draœi na srdœbu, grijeæi œivotu svojemu. DRAŒITI 1 Pst 49:9 Mlad je lav Juda! Od plijena si se uzdignuo, sine moj; a onda se spusti i leœe kao lav, kao lavica; tko se njega usudi draœiti? DRÆØEMO Iza 64:7 Nitko nije zazivao ime tvoje, i nitko nije ustao da se drœi tebe, jer si bio skrio lice svojeodnasipustiosinasdadræøemopod pritiskom zlodjela svojih. DRÆØITE 2 Psl 4:4 Dræøite i okanite se grjeænoga djelovanja! Smislite se na postelji svojoj! Prestanite! Iza 32:11 Straæite se, bezbriœne, i dræøite, bezbriœne, svucite se, skinite haljine i ostavite samo bedra zaogrnuta! DRÆØU 4 Psl 6:2 Smiluj mi se, Gospode, jer sam iznemogao; ozdravi me, Gospode, jer dræøu kosti moje! Jer 23:9 0 prorocima: “Srce moje puca mi u tijelu, dræøu sva uda moja. Kao pijan sam, kao çovjek, kojega je osvojilo vino, zbog Gospoda, zbog svetih rijeçi njegovih. Jak 2:19 Ti vjerujeæ, da je jedan Bog; dobro çiniæ; i åavli vjeruju, i dræøu. 2Pe 2:10 A osobito one, koji idu za tjelesnim œeljama neçistoøe, i preziru veliçanstvo Gospodina, i drski su i tvrdoglavi, i ne dræøu huleøi na nosioce slave, DRÆØUØI 2 Hos 11:10 Dolaze za Gospodom. On zove kao rikom lava. Na poziv njegov pridolaze ovamo dræøuøi djeca Izraelova sa zapada, Mih 7:17 Lizat øe prah kao zmije, kao crvi na zemlji! Dræøuøi predat øe se zajedno sa svojim tvråavama, uplaæeni pribliœit øe se Gospodu, Bogu naæemu, i tebe øe se bojati!” DRHAT 1 Nah 2:10 Pustoæ, pohara, rasap, klonula srca, drhtava koljena, drhat u svim bedrima, crven od stida na svim licima. DRHTANJEM 2 Efe6:5Sluge!Sluæajtegospodaresvojepo tijelu sa strahom i drhtanjem, u iskrenosti srca svojega, kao Krista! Flp 2:12 Tako, ljubljeni moji, kao æto svagda sluæaste, ne samo kad sam kod vas,negoisadmnogoveøma,kadnijesam kod vas, radite o spasenju svojemu sa strahom i drhtanjem! DRHTANJU 1Ko 2:3 I ja sam bio meåu vama u slabosti i u strahu i u mnogom drhtanju. DRHTAT 1 P.Zk 28:66 Œivot svoj vidjet øeæ da visi o koncu. Drhtat øeæ danju i noøu i neøeæ se osjeøati nikada siguran za œivot svoj. DRHTATI 1 Jer 5:22 Mene se zar neøete bojati”, veli Gospod, “preda mnom zar neøete drhtati? Ja sam postavio moru pijesak za meåu, za vjeçitu ogradu, koju ne prekoraçuje nitko. Akoibude,nemoguniæta,akovaloviihuje, ne prelaze. DRHTAVA Nah 2:10 Pustoæ, pohara, rasap, klonula srca, drhtava koljena, drhat u svim bedrima, crven od stida na svim licima. DRIJEMA Psl 121:4 Gle, nikada ne spava, nikada ne drijema çuvar Izraelov. Iza 5:27 Nema u njem umorna ni sustala. Nitko ne drijema i nitko ne spava. Nikomu se ne raspasuje pojas oko bedara njegovih. Nikomu se ne rastrga remen na obuøi njegovoj. 2Pe 2:3 I u lakomstvu traœit øe od vas dobitak izmiæljenim rijeçima. Veø odavno stoji çvrsto za njih sud kazneni. Propast njihova ne drijema. DRIJEMATI 1 M.Iz 6:10 “Joæ malo spavati, joæ malo drijemati, joæ malo sklopiti ruke i poçivati!” DRMA Psl 99:1 Gospod je kralj: narodi strepe; zemlja se drma. Joe 2:11 I Gospod drma glasom svojim predvojskomsvojom,jerjevojskanjegova vrlo velika, mnogobrojni su izvræitelji rijeçi njegove. Jest, velik je dan Gospodnji i vrlo straæan, Tko øe ga podnijeti? DRMAJU 2 Psl 82:5 Ali oni ne gledaju na to, ne uviåaju to, tumaraju dalje po tami: drmaju se svi temelji zemlje. Joe 2:10 Pred njima se trese zemlja, drmaju se nebesa. Sunce i mjesec pomrçaæe, svjetlost se zvijezda ugasi. DRMAO Luk 9:42 Dok se je joæ pribliœavao, trgao ga jeidrmaozaoduh.Isuszaprijetineçistome duhu, iscijeli djeçaka i dade ga natrag ocu njegovu. DRŒALA PNP 3:4 Jedva sam ih mimoiæla, naåoh duæi svojoj dragoga. Drœala sam ga çvrsto i nijesam pustila, sve dok ga ne odvedoh u kuøu matere svoje, u sobu one, koja me rodila. DRŒALI 6 P.Zk11:22Jerakobudetedrœalisavzakon ovaj, æto vam ga dajem da nas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim putovima njegovim i njega se drœali, P.Zk11:22Jerakobudetedrœalisavzakon ovaj, æto vam ga dajem da nas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim putovima njegovim i njega se drœali, Iza53:4Aonjenosiopatnjenaæe,œalostije naæe uzeo na se, mi smo ga drœali udarenim,pogoåenimodBogaimuçenim, Mal 2:9 “Zato i ja vas çinim prezrenim i niskim kod svega naroda, jer se nijeste drœali mojih putova i kod primjene zakona gledate na osobu.” Luk 3:23 Kad je Isus zapoçeo, imao je oko trideset godina. Drœali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov. Iva15:20Sjetiteserijeçi,kojuvamjarekoh: ‘Nije sluga veøi od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas øe progoniti; ako su drœali rijeç moju, i vaæu øe drœati. DRŒANJE 1 1Ko 7:19 Obrezanje je niæta, i neobrezanje je niæta; nego drœanje zapovijedi Boœjih. DRŒAO3 Izl 17:11 Dokle je Mojsije drœao u vis ruke svoje, pobjeåivali su Izraelci. A kad bi spustio ruke svoje, pobjeåivali su Amaleçani. Joæ 5:13 Kad se Joæua naåe jedanput pred Jerihom, podiœe oçi i pogleda, a to stoji prema njemu çovjek, koji je drœao goli maç

106
u ruci svojoj. Joæua pristupi k njemu i upita ga: “Jesi li naæ ili naæih neprijatelja?” Psl 57:6 Namjestiæe zamku nogama mojim, ali me je on drœao daleko, iskopaæe preda mnom jamu, ali oni sami padoæe u nju. Iza 6:2 Serafi su stajali pred njim. Svaki je imao æest krila. Dvjema je zaklanjao lice svoje, dvjema noge svoje, a dvjema se lebdeøi drœao. Iza 42:6 “Ja, Gospod, dozvao sam te u dobroti. Drœao sam te za ruku i çuvao te. Uçinio sam te za narod posrednikom zavjeta, svjetlom neznaboœaca, Iza 49:2 Uçinio je usta moja da su kao oætar maç,drœaomejeuzaætitirukesvoje,uçinio me je da sam kao glatka strijela skrio me u tobolcu svojemu. Amo 7:7 Ovo mi dade da gledam: Gle, Svemoguøi je stajao pred jednim zidom. Drœao je visak u ruci svojoj. Mat 19:20 Mladiø mu odgovori: “Sve san to drœao. Æto mi joæ fali?” Iva8:51Zaista,zaista,kaœemvam:akotko bude drœao rijeç moju, neøe vidjeti smrti dovijeka.” Rim 7:6 A sad se oslobodismo od zakona, koji nas je drœao, da sluœimo u novome duhu, a ne u starini slova. Flp 2:6 Koji kad je bio u obliçju Boœjemu, nije drœao za otimaçinu, da bude jednak Bogu, 1Ti 1:12 Zahvaljujem onome, koji mi dade jakost, Kristu Isusu, Gospodinu naæemu, æto me je drœao za vjerna i postavio u sluœbu, Otk3:8Znamtvojadjela;gle,postaviosam pred tobom vrata otvorena, koja nitko ne mojezatvoriti,jerimaæmalosile;alisidrœao moju rijeç, i nijesi se odrekao imena mojega. DRŒAT 1 Iva 14:23 Isus mu odgovori: “Tko ljubi mene, drœat øe rijeç moju, i Otac moj ljubit øe njega, i k njemu øemo doøi i u njega øemo se nastaniti. DRŒATI 7 Pst 17:10 A ovo je zavjet moj izmeåu mene ivasipotomstvatvojega,ætoøetegadrœati: sve muæko kod vas ima se obrezivati. M.Iz 21:2 Sve putove svoje moœe çovjek drœati pravima; ali je Gospod, koji ispituje srca. Jer 8:13 “Hoøu li kod njih drœati berbu”, veli Gospod, “nema grozda na lozi, ni smokve na drvetu, i liæøe je uvenulo. Zato ih predajem onima, koji dolaze na njih.” Mat 5:19 Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uçi ljude, zvat øe se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drœi i uçi drœati, zvat øe se velik u kraljevstvu nebeskom. Luk 15:24 Jer ovaj moj sin bio je mrtav i œivi opet bio je izgubljen i naåe se.’ I stadoæe drœati radosnu gozbu. Iva15:20Sjetiteserijeçi,kojuvamjarekoh: ‘Nije sluga veøi od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas øe progoniti; ako su drœali rijeç moju, i vaæu øe drœati. Jak1:27Poboœnostçistaineokaljanapred Bogom i Ocem jest ova: “posjeøivati sirote i udovice u njihovoj nevolji i drœati sebe neokaljana od svijeta. DRŒAVÆI 1 Heb 11:26 Drœavæi sramotu Kristovu za veøe bogatstvo od blaga egipatskoga, jer je gledao na plaøu, DRŒE 17 Izl 20:6 A milosråe iskazuje tisuøama, koji me ljube i drœe zapovijedi moje. P.Zk7:9Itakoznaj,dajeGospod,Bogtvoj, praviBog,vjerniBog,kojidrœizavjetimilost iskazujedoutisuønokoljenoonima,kojiga ljube i drœe zapovijedi njegove. Psl 106:3 Blagoslovljeni su oni, koji su se tvrdo drœe pravde i tvore pravo svagda! Psl 119:63 Prijatelj sam svima onima, koji te se boje i drœe propise tvoje. Psl 119:136 Iz oçiju se mojih spuætaju potoci zbog onih, koji ne drœe zakona tvojega. Jer 2:13 “Jest, dvostruk je grijeh poçinio moj narod: “ostavili su mene, izvor œive vode, da kopaju sebi studence, raspucane bunareve, æto ne drœe vode. Jer 8:7 I roda u zraku zna svoje vrijeme, golub i lastavica i œdral drœe se vremena povratka svojega. A narod moj ne zna pravnoga reda Gospodnjega.” Dan 9:4 Molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao: “Gospode, Boœe veliki i straæni! Ti drœiæ zavjet milosti onima, koji te ljube i drœe zapovijedi tvoje. Mih 6:16 Drœe se uredbe Omrijeve i sva djelakuøeAhabove.Posavjetimanjihovim hodili ste, da te predam opustoæenju i stanovnike tvoje podsmijehu. Vi nosite sramotu naroda mojega. Mat 28:20 I uçeøi ih da drœe sve, æto sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svræetka svijeta.” Amen. Dje 15:5 Onda ustadoæe neki od sljedbe farizejske, koji su bili vjerovali, i rekoæe: “Valja ih obrezati i zapovjediti, da drœe zakon Mojsijev.” Rim 1:18 Jer se otkriva gnjev Boœji s neba na svaku bezboœnost i nepravdu ljudi, koji drœe istinu u nepravdi, Rim 8:36 Kao æto je pisano: “Zbog tebe nas ubijajupocijelidan;drœenaskaoovce,koje su za klanje.” Gal 6:13 Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne drœe zakona, nego hoøe, da se vi obreœete, da se hvale vaæim tijelom. Heb 13:4 Œenidbu neka drœe svi u çasti, i postelja œenidbena neka bude çista, jer bludnicima i preljuboçincima sudit øe Bog. Otk 1:3 Blagoslovljen je onaj, koji çita, i onima, koji sluæaju rijeçi proroçanstva i drœe, æto je napisano u njemu, jer je vrijeme blizu! Otk 7:1 Potom vidjeh çetiri anåela gdje stoje na çetiri ugla zemlje i drœe çetiri vjetra zemlje, da ne puæe vjetar na zemlju, ni na more, niti na ikakvo drvo. DRŒEØI 4 P.Zk 10:13 Drœeøi zapovijedi i zakone Gospodnje, æto ti ih dajem danas, da ti bude dobro, Mar 7:3 A Farizeji i uopøe Œidovi ne jedu, a da prije ne operu svoje ruke, drœeøi obiçaje starih. Efe 4:15 Nego drœeøi se istine u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome, koji je glava, Krist, Flp 2:16 Drœeøi se rijeçi œivota na moju slavu na dan Kristov, da, nije sam uzalud trçao, niti se uzalud trudio. DRŒI 51 Pst 50:11 Kad stanovnici one zemlje, Kanaanci, vidjeæe kod gumna Atad œalosnu sveçanost, rekoæe: “Tu se drœi velika œalosna sveçanost Egipøana.” Zato se prozva ono mjesto Abel-Mizraim; leœi s onu stranu Jordana. Izl 20:8 Sjeti se subotnoga dana, drœi ga svetim. P.Zk 4:40 Drœi njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobrotebiidjecitvojojnakontebeidadugo boraviæ u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek.” P.Zk 6:2 Boj se Gospoda, Boga svojega, i drœi zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unuçad tvoja, sve dane œivota svojega, da œiviæ dugo! P.Zk7:9Itakoznaj,dajeGospod,Bogtvoj, praviBog,vjerniBog,kojidrœizavjetimilost iskazujedoutisuønokoljenoonima,kojiga ljube i drœe zapovijedi njegove. Suc 5:16 Æto sjediæ meåu torovima i sluæaæ, kako bleje stada? Dugo vijeøe ratno drœi se u krajevima Rubenovim, 1Ljt 28:9 A ti, sine moj Salomone, drœi s Bogomocasvojegaisluœimucijelimsrcem i duæom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i œelju! Ako ga budeæ traœio, on øe dati da ga naåeæ. Ako li ga ostaviæ, odbacit øe te zauvijek. Psl 19:11 I sluga se je tvoj dao prosvijetliti od njih; tko ih drœi, ima veliku plaøu. Psl 36:1 Presuda Boœja nad grijehom za zlikovca duboko je saçuvana u srcu mojem; kazneni sud Boœji ne drœi on pred oçima svojim, Psl 40:4 Blagoslovljen je çovjek, koji samo u Gospoda stavlja uzdanje svoje, koji ne drœi s oholima i s laæcima nevjernim! Psl 82:1 Bog se diœe u zajednici Boœjoj, drœi sud usred bogova: Psl 119:9 Kako mladiø drœi çist œivot svoj? Ako toçno obdrœava rijeç tvoju. Psl146:6Unjemu,kojistvorineboizemlju, more i sve, æto je u njima; koji drœi vjernost dovijeka, M.Iz 3:7 Ne drœi sam sebe mudrim, boj se Gospoda i kloni se zla! M.Iz 3:18 Stablo je œivota onome, koji je prihvati i tko je drœi çvrsto, sretan je. M.Iz 4:13 Drœi çvrsto pouke, ne puætaj je, çuvaj je, jer ona je œivot tvoj. M.Iz 4:24 Drœi daleko od usta svojih laœ i usne tvoje neka budu çiste od varke! M.Iz 4:27 Ne skretaj nadesno ili nalijevo; drœi daleko nogu svoju oda zla! M.Iz 10:23 Luåaku je veselje poçiniti sramotu, a çovjek razuman drœi se mudrosti. M.Iz 11:19 Tko se drœi pravednosti, ide k œivotu; tko çini zlo, srøe u propast. M.Iz 19:16 Tko drœi zapovijedi, çuva œivot svoj; tko ne pazi na putove svoje, ide u propast. M.Iz 20:13 Ne ljubi sna, da ne osiromaæiæ; drœi oçi svoje otvorene, pa øeæ imati kruha dosta! M.Iz 29:18 Bez objave razuzdava se narod; a blagoslovljen je onaj, koji drœi zakon. Iza 28:16 Zato ovako veli svemoguøi Gospod: “Evo, ja meøem temeljni kamen u Sionu, prokuæan kamen, skupocjen ugaoni kamen, æto drœi najçvræøe. Tko vjeruje, neøe uzmaknuti. Iza 64:7 Nitko nije zazivao ime tvoje, i nitko nije ustao da se drœi tebe, jer si bio skrio lice svojeodnasipustiosinasdadræøemopod pritiskom zlodjela svojih. Jer 6:7 Kao æto bunar drœi svjeœom vodu svoju, tako on drœi svjeœom zloøu svoju, nepravda i nasilje, çuje se u njemu jad i

107
zlostavljanje, jednako su mi pred oçima. Jer 6:7 Kao æto bunar drœi svjeœom vodu svoju, tako on drœi svjeœom zloøu svoju, nepravda i nasilje, çuje se u njemu jad i zlostavljanje, jednako su mi pred oçima. Jon 3:2 “Ustani, idi u Ninivu, grad veliki, i drœi mu propovijed, koju sam ti naloœio!” Mat 5:19 Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uçi ljude, zvat øe se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drœi i uçi drœati, zvat øe se velik u kraljevstvu nebeskom. Mat 5:33 Joæ ste çuli, da je bilo reçeno: Ne kuni se krivo, i: Drœi, æto si se zakleo Gospodinu! Mat 18:4 Tko se dakle drœi malenim kao dijete ovo, taj je najveøi u kraljevstvu nebeskom. Mat 19:17 On mu odgovori: “Æto me pitaæ za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoøeæ uøi u œivot, drœi zapovijedi!” Iva 5:27 On mu dade i vlast, da drœi sud, jer je Sin çovjeçji. Iva 12:47 Tko çuje moje rijeçi, ali ih ne drœi, ja mu neøu suditi, jer ne doåoh da sudim, nego da spasim svijet. Iva 14:21 Tko ima zapovijedi moje i drœi ih, on je onaj, koji me ljubi. A tko ljubi mene, njega øe ljubiti Otac moj, i ja øu ga ljubiti i objavit øu mu sebe samoga.” Iva 14:24 Tko ne ljubi mene, ne drœi mojih rijeçi. A rijeç, koju ste çuli od mene, nije moja, nego Oca, koji me posla. Rim14:5Jerjedanrazlikujedanoddana,a drugi drœi sve dane da su jednaki: svaki neka je uvjeren za svoju misao! 2Ko 11:16 Opet velim; nitko neka me ne drœi bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumna primite me, da se i ja za malo æto pohvalim. 1Ti 1:8 A znamo, da je zakon dobar, ako ga tko drœi kako treba. 1Ti5:22Rukubrzonepolaœininakoga,niti budi dionik tuåih grijeha! Drœi sebe çista! 2Ti 1:13 Izgled zdravih rijeçi, æto si ih çuo odmene,drœiuvjeriiljubavi,kojajeuKristu Isusu! Tit 1:9 Koji se drœi pouzdane rijeçi, æto se slaœe s naukom, da bude u stanju i opominjati sa zdravom naukom i pokarati one, koji se protive. Heb 10:29 Koliko goru, mislite, da øe zasluœiti kaznu onaj, koji Sina Boœjega pogazi, i krv zavjeta, kojom je bio posveøen, za neçistu drœi, i Duha milosti obruœi? Jak 2:10 Jer kojigod vas zakon drœi, a pogrijeæi u jednome, kriv je za sve. 1Iv 2:5 A tko drœi rijeç njegovu, u njemu je zaista ljubav Boœja savræena; po tom poznajemo, da smo u njemu. 1Iv 3:24 I tko drœi zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i on u njemu; i po tom poznajemo, da ostaje u nama, po Duhu, kojega nam je dao. Otk2:1AnåelucrkveuEfezunapiæi:Ovako govori onaj, koji drœi sedam zvijezda u desnici svojoj, koji hodi posred sedam svijeønjaka zlatnih: Otk 3:3 Sjeti se dakle, kako si primio i çuo; i drœi i pokaj se! Ako li ne budeæ bdio, doøi øu na tebe kao tat, i neøeæ znati, u koji øu ças doøi na tebe. Otk 3:11 Evo dolazim brzo: drœi, æto imaæ, da nitko ne uzme vijenca tvojega! Otk 22:7 I evo, dolazim brzo. Blagoslovljen je onaj, koji drœi rijeçi proroçanstva ove knjige!” Otk22:9Ireçemi:“Nemoj,jersamijasluga kao i ti i brada tvoja proroci i oni, koji drœi rijeçi knjige ove. Bogu se klanjaj!” DRŒIÆ 10 Brj 11:11 Onda se je Mojsije potuœio Gospodu: “Zaæto tako zlostavljaæ slugu svojega, i zaæto do mene tako malo drœiæ, da si mi naprtio teret brige za taj çitav narod? Joæ 1:8 Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmiæljaj o njoj dan i noø, da briœno drœiæ sve, æto je u njoj napisano; jer tada øeæ imati sreøu i uspjeh u svim preduzeøima svojim. Psl 10:1 Gospode, æto se drœiæ daleko, krijeæ se u vremenima nevolje? Psl 41:12 A za mene, ti me drœiæ zdrava, da ti sluœim uvijek. Psl 104:2 Zaogrnuo si se svjetloæøu kao plaætem, drœiæ nebo razapeto kao æator. Dan 9:4 Molio sam se Gospodu, Bogu svojemu, i priznavao: “Gospode, Boœe veliki i straæni! Ti drœiæ zavjet milosti onima, koji te ljube i drœe zapovijedi tvoje. Mat 16:23 A on se okrenu i reçe Petru: “Idi od mene, sotono! Ti si mi na smetnju. Ne drœiæ s Bogom, nego s ljudima.” 1Ti6:14Dadrœiæovuzapovijedneokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina naæega Isusa Krista, Flm 1:17 Ako dakle drœiæ mene za druga, primi njega kao mene! Otk 2:13 Znam, gdje stanujeæ, gdje je prijestolje sotonino; i drœiæ ime moje, i nijesi seodrekaovjereumeneniuonedane,kad je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas, gdje stanuje sotona DRŒIM 3 Psl 119:34 Prosvijetli me, da çuvam zakon tvoj i da ga drœim svim srcem! Psl 119:115 Odstupite od mene, zloçinci, jerhoøudadrœimzapovijediBogasvojega. Flp 3:8 Jer sve drœim za ætetu prema prevaœnoj spoznaji Isusa Krista, Gospodina svojega, zbog kojega sve izgubih i smatram za blato, da Krista steçem, DRŒIMO 7 Mal 3:14 Govorite: ‘Bogu sluœiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist, æto drœimo zapovijedi njegove? Æto u œalosti hodimo pred Gospodom nad vojskama? Flp 3:16 Ali æto dostigosmo, toga se drœimo! Heb4:14Imajuøidakleuzviæenogavelikog sveøenika, koji je proæao nebesa, Isusa, Sina Boœjega, drœimo se odluçno vjeroispovijesti! Heb 10:23 Drœimo se tvrdo vjere u nadu jer je vjeran onaj, koji je obeøao, 1Iv 2:3 I po tom razumijemo, da ga poznajemo, ako zapovijedi njegove drœimo, 1Iv 3:22 I ætogod molimo, primamo od njega, jer zapovijedi njegove drœimo i çinimo, æto je njemu ugodno. 1Iv 5:3 Jer je ovo ljubav Boœja, da zapovijedi njegove drœimo, i zapovijedi njegove nijesu teæke. DRŒITE 20 Izl 12:17 Tako dakle svetkujte svetkovinu nekvasnih kruhova, jer upravo na taj dan izvedoh çete vaæe iz zemlje egipatske. Zato drœite taj dan kao vjeçnu ustanovu kroz sve naraætaje! Izl 31:13 “Objavi sinovima Izraelovim ovu zapovijed: Drœite subote moje, jer one su znak zavjeta izmeåu mene i vas kroz sve naraætaje, da se spozna, da sam ja, Gospod, koji vas posveøujem. L.Zk 19:30 Drœite subote moje. Poætujte Svetiæte moje. Ja sam Gospod! P.Zk 4:6 Drœite i izvræujte ih, jer to øe vas u oçima poganskih naroda uçiniti mudrima i razumnima. Kad oni çuju sve te zakone, reøi øe: Doista, taj veliki narod mudar je i razuman narod. Mat 23:3 Çinite i drœite sve, æto vam kaœu; ali se ne ravnajte po njihovim djelima, jer oni rade drukçije, negoli uçe. Mar 9:50 Dobra je so. Ali ako so postane bljutava, çim øete je onda zaçiniti? Imajte so u sebi i drœite mir meåu sobom!” Luk 11:39 Tada mu reçe Gospodin: “Vi farizeji drœite çaæu i zdjelu izvana çistu, a iznutra ste puni grabeœljivosti i nepravednosti, Iva 14:15 Ako me ljubite, drœite zapovijedi moje! Dje13:46APavaoiBarnabarekoæeposve smjelo: “Vama je najprije trebalo da se propovijeda rijeç Boœja. Ali kad je odbacujete i sebe drœite da nije ste vrijedni vjeçnoga œivota, evo se obraøamo k neznaboæcima. Rim 6:11 Tako i vi drœite sebe, da ste mrtvi grijehu, a œivi Bogu, u Kristu Isusu Gospodinu naæemu. Rim12:16Buditejednemislimeåusobom; ne mislite o visokim stvarima, nego se drœiteniskih!Nedrœitesamisebemudrima! Rim12:16Buditejednemislimeåusobom; ne mislite o visokim stvarima, nego se drœiteniskih!Nedrœitesamisebemudrima! 1Ko 11:2 A hvalim vas, braøo, æto se u svemu mene spominjete i drœite propise, kao æto vam predadoh. 1Ko 15:2 Po kojemu se i spasavate, ako drœite, kako sam vam propovijedao osim ako uzalud vjerovaste. 1Ko 16:13 Bdijte, stojte u vjeri, drœite se muœevno, budite jaki! 2So 2:15 Tako dakle, braøo, stojte i drœite predaje, koje nauçiste ili rijeçju ili poslanicom naæom. 2So 3:15 Ali ga ne drœite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata! 1Pe 3:15 Drœite samo Krista, Gospodina, sveto u srcima svojim! Budite uvijek spremni na odgovor svakome, koji od vas zatraœi raçun o nadi, koja je u vama; 2Pe 3:15 I dugotrpnost Gospodina naæega drœite za spasenje, kao æto vam je i ljubljeni naæ brat Pavao po danoj mu mudrosti pisao; Jud 1:21 Drœite sami sebe u ljubavi Boœjoj i çekajte milost Gospodina naæega Isusa Krista za œivot vjeçni! DRSKE 3 Dan 7:8 Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog meåu onima, i tri se prva roga iæçupaæe od njega. Na ovome rogu bile su oçi, æto su izgledale kao oçi çovjeçje, i usta, æto su govorila drske govore. Dan7:25Onøegovoritidrskegovoreprotiv Sveviænjega i gledat øe da utamani svece Sveviænjega i pomiæljat øe na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni øe biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena. Jud 1:15 Da uçini sud nad svima, i da kazni sve bezboœnike za sva njihova bezboœna

108
djela, koja bezboœno poçiniæe, i za sve drske rijeçi, koje bezboœni grjeænici izgovoriæe protiv njega.” DRSKI 1 2Pe 2:10 A osobito one, koji idu za tjelesnim œeljama neçistoøe, i preziru veliçanstvo Gospodina, i drski su i tvrdoglavi, i ne dræøu huleøi na nosioce slave, DRSKO 3 Psl 10:4 Drsko misli bezboœnik: “On ne vidi!” “Nema Boga”; tako je stalno miæljenje njegovo. Jer 49:16 Strah, æto ga ulijevaæ, zaludio te je, tvoje drsko miæljenje, jer stanujeæ u rasjelinama kamenim, hvataæ se vrletnih visina. I visoko gradiæ gnijezdo kao orao, ipak øu te odanle sruæiti dolje,” govori Gospod. Dan 11:36 l kralj øe çiniti æto hoøe. On øe se oholo podignuti protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko øe govoriti i nekaœnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva; jer øe se izvræiti æto je zakljuçeno. DRSKOGA Iza 33:19 Neøeæ viæe vidjeti drskoga naroda; naroda s jezikom tepavim, nerazumljivim, koji tepa nerazumnim govorom. DRSKU L.Zk 26:19 Slomit øu drsku oholost vaæu i nebo nad vama uçiniti kao gvoœde i zemlju vaæu kao mjed. DRUÆTVU PsPsl l 1:1 Blagoslovljen je çovjek, koji ne stoji u vijeøu bezboœnika i ne ide putem grjeænika i ne sjedi u druætvu opakih; DRUG 2 Prp 4:10 Jer padne li jedan, digne ga opet drug njegov; ali teæko jednome, ako padne inemadrugoga,damupomognepodiøise. 2Ko 8:23 A za Tita, on je moj drug i pomagao za vas, a za braøu naæu, oni su poslanici crkveni, slava Kristova. DRUGA Zah 14:8 U onaj øe dan proteøi iz Jerusalema voda œiva jedna polovina u istoçno, druga polovina u zapadno more. Tako øe biti ljeti i zimi. Mat 12:13 Tada reçe çovjeku: “Pruœi ruku svoju!” On je pruœi, i postade opet zdrava kao druga. Mat 18:16 Ako te ne posluæa, uzmi sobom joæ jednoga ili druga dva, da se sve ustanovi izjavom dvojice ili trojice svjedoka. Mat 24:41 Dvije øe mljeti u mlinu: “jedna øe se uzeti, druga øe se ostaviti. Prikazanje anåela i objavljenje uskrsnuøa. Susret Uskrsnuloga sa œenama. Mat Mat 28:1 Po suboti, u osvit prvoga daru u sedmici, odoæe Marija Magdalena i druga Marija da pogledaj grob. Luk 21:29 Reçe im prispodobu: “Promatrajte smokvu i sva druga drveta! Iva 20:30 I mnoga druga çudesa uçini Isus pred uçenicima svojim; koja nijesu napisana u knjizi ovoj. Rim 13:9 Jer zapovijedi: “Ne çini preljube! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne svjedoçi laœno! Ne œeli poœudno! I svaka druga zapovijed u ovojserijeçisadrœi:Ljubibliœnjegasvojega kao samoga sebe!” 1Ko 15:40 I imaju tjelesa nebeska, i tjelesa zemaljska; ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima. 1Ko 15:40 I imaju tjelesa nebeska, i tjelesa zemaljska; ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima. 1Ko 15:41 Druga je slava suncu, i druga slava mjesecu, i druga slava zvjezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi. 1Ko 15:41 Druga je slava suncu, i druga slava mjesecu, i druga slava zvjezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi. 1Ko 15:41 Druga je slava suncu, i druga slava mjesecu, i druga slava zvjezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi. Flm 1:17 Ako dakle drœiæ mene za druga, primi njega kao mene! Otk 2:11 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, neøe mu nauditi druga smrt. Otk 20:6 Blagoslovljen i svet, koji ima dio u prvom uskrsnuøu; nad njima druga smrt nema vlasti, nego øe biti sveøenici Boœji i Kristovi, i kraljevat øe s njim tisuøu godina. Otk 20:12 I vidjeh mrtvace velike i male, gdje stoje pred prijestoljem; i knjige se otvoriæe; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga œivota; i suåeni biæe mrtvaci po onome, æto, je napisano u knjigama, po djelima njihovim. Otk 20:14 I smrt i podzemlje baçeni biæe u jezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezero ognjeno. Otk 21:8 A straæljivima, i nevjernima i neçistima, i ubojicama i bludnicima, i vraçarima i idolopoklonicima i svima laæcima, njima je dio u jezeru, æto gori ognjem i sumporom. To je smrt druga. DRUGDJE 2 Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuøe gdje drugdje; na pragu u kuøi Boga mojega stajati draœe mi je, nego biti gost u æatorima bezboœnika. Luk 13:33 Ali danas, sutra i preksutra moram putovati; jer ne ide, da prorok drugdje naåe smrt negoli u Jerusalemu. DRUGE 17 Pst 31:50 Ako bi zlo postupao s køerima mojim ili bi uzeo joæ druge œene uz køeri moje, onda pomisli, makar inaçe i nije nitko uz nas, da je Bog svjedok izmeåu mene i tebe!” 1Sa28:8ISaulseuçininepoznatim,obuçe druge haljine i zaputi praøen od dva çovjeka. Sad u noøi doåoæe k onoj œeni, reçe: “Vraçaj mi zaklinjuøi mrtvace i daj dozovi mi onoga, koga ti kaœem!” M.Iz 11:15 Veoma se zlo prolazi, kad se jamçi za druge; tko mrzi biti jamac ide bezbriœno. M.Iz 22:2 Bogati i siromaæni œivu jedni uz druge; Gospod ih je sve stvorio. M.Iz 26:27 Tko jamu kopa drugima, padne sam u nju; tko valja kamen na druge, na njega se prevali. Mat20:3Okotreøeureizaåeonopet.Tada vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, Mat20:6Kadjeizaæaookojedanaesteure, naåe opet druge gdje stoje. On ih upita: “Æto stojite ovdje cijeli dan besposleni? Mat 22:4 Opet posla druge sluge s nalogom: “Kaœite uzvanicima: “Ugotovio sam gozbu svoju, junci moji i uhranjenici moji poklani su, i sve je gotovo. Doåite na svadbu! Mat 23:34 Zato evo, ja æaljem k vama proroke,mudraceiknjiœevnike.Jedneøete pobiti i razapeti, druge u sinagogama svojim biçevati i goniti od grada do grada. Luk 11:49 Zato i reçe mudrost Boœja: “Poslat øu im proroke i vjesnike; od njih øe jedne pobiti druge progoniti. Luk 23:35 Narod je tu stajao i gledao. A çlanovivisokogavijeøarugalisuse:“Druge je spasio; neka sad spasi samoga sebe, ako je Pomazanik Boœji, Izabranik.” Iva 10:16 I druge ovce imam, koje nijesu iz ovogaovçinjaka,ionemivaljadovesti,içut øe glas moj, i bit øe jedno stado i jedan pastir. Iva 19:18 Ondje ga raspeæe, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. 1Ko 14:19 Ali na sastanku crkve volim pet rijeçi umom svojim reøi, da i druge pouçim, negoli deset tisuøa rijeçi jezikom. 2Ko 13:11 Uostalom, braøo, radujte se, budite savræeni, tjeæite jedni druge, jednako mislite, œivite u miru, i Bog ljubavi i mira bit øe s vama. Tit 3:10 Çovjeka krivovjerca iza prve i druge opomene kloni se, Jud 1:23 Druge otmite ognju i spasite ih! Opet se drugima smilujte u strahu! A çuvajte se haljine, koja je okaljana od tijela! DRUGI 70 Pst 1:8 Svod nazva Bog nebo. I postade veçer, i postade jutro — drugi dan. Pst 5:4 A rodivæi mu se Set poœivje Adam osam stotina godina, te mu se rode drugi sinovi i køeri. Suc 16:7 Samson joj odgovori: “Da me se sveœe sa sedam guœava sirovih, joæ neosuæenih, postao bih slab i bio bih kao drugi çovjek.” Psl 20:7 Jedni se uzdaju u kola, drugi u konje: “a mi slavimo ime Gospoda, Boga svojega. Psl 49:10 On vidi, kako i mudri umiru, i luåak kao œivotinja gine, i kako r drugi ostavljaju svoje dobro. Psl 107:10 Drugi su sjedili u tami i u sjeni smrtnoj,leœalisuokovaniubijeduigvoœde. Psl 107:23 Drugi, koji su plovili morem na laåama, trgovali na velikim vodama, Psl 109:8 Dana njegovih neka bude malo i sluœbu njegovu neka dobije drugi! M.Iz 11:24 Jedan dijeli obilno i sve je bogatiji; drugi ækrtari previæe i sve je siromaæniji. M.Iz 27:2 Neka te hvali drugi, a ne tvoja vlastita usta; stranac, a ne tvoje vlastite usne! Prp 4:8 Jedan jedini, ni jedan drugi uz njega, ni jedan sin, ni jedan brat. Nema kraja svemu trudu njegovu; oçi njegove ne mogu da se nasite bogatstva; a ne misli za koga se muçim i oduzimam sebi svako uœivanje? I to je taætina i loæ posao! Iza 26:13 Gospode, Boœe naæ! Vladali su nadnamadrugigospodariosimtebe,alimi slavimo samo ime tvoje. Iza 45:22 Ovamo se k meni okrenite, dajte se spasiti, svi krajevi zemaljski, jer sam ja Bog, i drugi nitko. Iza 56:11 Psi su proœdrljivi, ne znaju za sitost. Pastiri su, ne pokazuju razbora. Svi idusvojimvlastitimputem,svakizasvojom koriæøu, jedan kao drugi. Iza 65:22 Neøe oni gradit i, a drugi stanovati. Neøe saditi, a drugi jesti. Dobi drveøa bit øe jednaka dob naroda mojega. Prihod svojih ruku moji øe izabranici takoåer sami potroæiti. Iza 65:22 Neøe oni gradit i, a drugi stanovati. Neøe saditi, a drugi jesti. Dobi drveøa bit øe jednaka dob naroda mojega.

109
Prihod svojih ruku moji øe izabranici takoåer sami potroæiti. Jer 18:4 Pokvario se sud, æto ga je upravo pravio, kako to bude pod rukom lonçarovom, pa je naçinio drugi sud, kako je lonçaru bio po volji. Eze1:16Toçkoviinapravanjihovaimalisu izgled krizolita. Sva çetiri imala su jedan isti oblik. Izgledali su i bili su tako izraåeni, kao da bi jedan toçak iæao kroz drugi. Dan 2:44 U vrijeme onih kraljeva Bog øe nebeskipodignutikraljevstvo,kojeseneøe raspasti dovijeka. Njegova vlast neøe prijeøi na drugi narod. Ono øe satrti i uniætiti sva ona kraljevstva, a samo øe stajati dovijeka. Dan 7:8 Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog meåu onima, i tri se prva roga iæçupaæe od njega. Na ovome rogu bile su oçi, æto su izgledale kao oçi çovjeçje, i usta, æto su govorila drske govore. Dan 7:24 Deset rogova znaçi deset kraljeva, koji øe nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doøi øe drugi, koji øe se razlikovati od prijaænjih, i sruæit øe tri kralja. Dan 12:2 Mnogi od onih, koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit øe a se, jedni na œivot vjeçni, drugi na sramotu i prijekor vjeçni. Amo 4:8 Dva, tri grada klecajuøi doæla su u drugi grad da se napiju vode, i nijesu se nasitila: ali se vi ne obratiste k meni!” govori Gospod. Zah 11:7 l tako sam ja pasao ovce, æto su bik odreåene na klanje za trgovce ovaca, i uzeo sam sebi dva pastirska ætapa. Jedan sam nazvao ‘milost’, a drugi ‘slogu’. Tako sam pasao ovce, Zah11:14Ondasamslomiodrugiætapsvoj ‘slogu’, da tako prelomim savez bratski izmeåu Jude i Izraela. Mal 2:13 Drugi put çinite ovo: Pokrivate œrtvenik Gospodnji suzama, plaçem i uzdasima, jer on viæe ne gleda milostivo œrtava i ne prima darova iz vaæe ruke. Mat 5:39 A ja vam kaœem: Ne opirite se zlu, nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi! Mat 12:39 On im reçe: “Zao i preljubotvoran rod traœi znak. Ali mu se neøe dati drugi znak osim znaka proroka Jone. Mat 16:14 Oni odgovoriæe: “Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za Jeremiju ili za kojega od proroka.” Mat 16:14 Oni odgovoriæe: “Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za Jeremiju ili za kojega od proroka.” Mat 21:8 Veoma mnogi iz naroda prostrijeæe haljine svoje po putu, drugi su rezali granje od drveøa i prostirali po putu. Mat 21:31 Tko je od ove dvojice ispunio volju oçevu?” Odgovoriæe: “Drugi.” Tada im reçe Isus: “Zaista, kaœem vam: Carinici i bludnice dolaze joæ prije vas u kraljevstvo Boœje. Mat 22:5 Ali oni nijesu marili za to, i odoæe, jedan na imanje svoje, drugi k trgovini svojoj. Mat 24:40 Tada øe biti dva na polju: “jedan øe se uzeti, drugi øe se ostaviti. Mat 26:35 Petar ga je uvjeravao: “I ako bih morao poçi u smrt s tobom, ne bih te ja zatajio.” Tako su tvrdili i svi drugi uçenici. Mat 26:67 Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga æakama. Drugi su ga udarali po obrazu Mar 12:44 Jer svi drugi ubaciæe od viæka svojega, a ona metnu od siromaætva svojega sve, æto je imala, svu hranu svoju.” Mar 14:58 “Mi smo çuli gdje on govori: “Ja øu poruæiti ovaj hram, koji je sagraåen çovjeçjom rukom i u tri dana sagradit øu drugi, koji nije naçinjen çovjeçjom rukom.” Luk6:29Udarilitetkopoobrazu,okrenimu i drugi! Uzme li ti tko kabanicu, podaj mu i haljinu! Luk 7:41 Reçe: “Jedan vjerovnik imao je dva duœnika. Jedan mu je bio duœan pet stotina denara, drugi pedeset. Luk 21:24 Jedni øe pasti od oætrice maça, drugi zarobljeni bit øe odvedeni meåu sve narode, Jerusalem øe biti gaœen od neznaboœaca, dok ne proåu vremena neznaboœaca. Luk 23:40 A drugi ga je korio i govorio: “Zar se ne bojiæ Boga, kad i sam trpiæ jednaku kaznu? Iva 4:37 Jer ovdje pristaje poslovica: ‘Jedan sije, drugi œanje.’ Iva 4:38 Ja vas poslah da œanjete, gdje se vi ne trudiste; drugi se trudiæe, a vi u posao njihov uåoste.” Iva 5:43 Ja doåoh u ime Oca svojega, ali me vi ne primate. Ako li drugi doåe u ime svoje, njega primate. Iva 9:16 Tada rekoæe neki od farizeja: “Nije ovaj çovjek od Boga, jer ne svetkuje subote.” A drugi rekoæe: “Kako moœe çovjek grjeænik çiniti takve znakove?” I bio je razdor meåu njima. Iva 20:25 I rekoæe mu drugi uçenici: “Vidjeli smo Gospodina,” A on im reçe: “Dok ne vidim na rukama njegovim znaka od çavala,inemetnemprstasvojegaumjesto od çavla, i ne metnem ruke svoje u bok njegov, neøu vjerovati.” Iva 21:18 Zaista, zaista, kaœem ti: “Kad si bio mlaåi, opasivao si se sam, i hodio si, kamo si htio; a kad ostariæ, raæirit øeæ ruke svoje, i drugi øe te opasivati i odvesti, kamo neøeæ.” Dje 1:20 U knjizi psalama stoji naime pisano:Stannjegovnekabudepust,ineka ne bude nikoga, koji bi stanovao u njemu, i sluœbu njegovu neka primi drugi! Dje5:2Alisaznanjemœenesvojezadrœiza sebe od novaca jedan dio, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge. Dje 17:18 A neki od epikurejskih i stoiçkih mudraca prepirali su se s njim; i jedni su govorili:“Ætohoøeovajbrbljavacdakaœe?” A drugi: “Çini se, da propovijeda tuåe bogove.” Jer je propovijedao Isusa i uskrsnuøe. Rim 7:23 Ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se protivi zakonu uma mojega i zarobljava me zakonom grijeha, koji je u udima mojim. Rim14:5Jerjedanrazlikujedanoddana,a drugi drœi sve dane da su jednaki: svaki neka je uvjeren za svoju misao! 1Ko 3:10 Po milosti Boœjoj, koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziåuje; ali svaki neka gleda, kako naziåuje. 1Ko 11:21 Jer svaki svoju veçeru uzme najprije da jede; i jedan gladuje, a drugi se opija. Flp 1:15 Jedni doduæe iz zavisti i svaåe, ali drugi od dobre volje propovijedaju Krista. 1Ti 5:20 A koji grijeæe, pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah! Heb 9:7 A u drugi je ulazio jednom u godini sam veliki sveøenik, ne bez krvi, koju prinosi za svoje i za narodne grijehe neznanja. Heb9:28TakoseiKristjednomprinese,da oduzme grijehe mnogih; a drugi put øe se javitibezgrijehanaspasenjeonima,kojiga iæçekuju. Heb 11:35 œene primiæe svoje mrtve uskrsnuøem a drugi su bili pobijeni ne primivæi osloboåenja, da dobiju bolje uskrsnuøe; Otk 6:3 I kad otvori drugi peçat, zaçuh drugo biøe gdje govori: “Doåi i vidi!” Otk 8:3 I drugi anåeo doåe, i stade pred œrtvenik imajuøi zlatnu kadionicu; i bijaæe mu dano mnogo tamjana, da ga prikaœe s molitvama svih svetih na œrtvenik zlatni pred prijestoljem. Otk 8:8 I drugi anåeo zatrubi, i kao velika gora ognjem zapaljena baçena bi u more; i treøina mora postade krv. Otk 12:3 I pokaza se drugi zrak na nebu: i gle, veli, crven zmaj, imajuøi sedam glava i deset rogova; i na glavama njegovim sedam kruna; Otk14:8Idrugianåeozanjimidegovoreøi: “Pade, pade Babilon veliki, koji je œestokim vinom bluda svojega napajao sve narode.” Otk 14:15 I drugi anåeo izaåe iz hrama viçuøi velikim glasom onome, æto je sjedio na oblaku: “Zamahni srpom svojim i œanji, jer doåe ças, da se œanje, dozreo je plod zemlje.” Otk 14:18 I drugi anåeo izaåe iz œrtvenika, koji je imao vlast nad Ognjem, i povika velikim glasom onome, koji je imao srp oætar, govoreøi: “Zamahni srpom svojim oætrim i beri groœåe od trsa zemlje, jer veø sazreæe jagode njegove.” Otk 15:1 I vidjeh drugi znak na nebu, veliki i divni: sedam anåela, koji su imali sedam posljednjih zala, jer se u njima izvræi gnjev Boœji. Otk 16:3 I drugi anåeo izli çaæu svoju u more;ipostadekrvkaoodmrtvaca,isvaka duæa œiva umrije u moru. Otk 21:19 Temelji zida gradskoga bili su ukraæeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj bijaæe jaspis, drugi safir, treøi kalcedon, çetvrti smaragd, DRUGIH 5 Izl 20:3 Neimaj drugih bogova uz mene! Mat 12:45 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se u njoj. I potonje çovjeku onome bude gore od prvoga. Isto øe tako biti i ovome rodu zlome. Luk 11:26 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se ondje. I potonje takvu çovjeku bude gore od prvoga.” Luk 13:2 On im reçe Mislite li, da su ti Galilejci bili veøi grjeænici od svih drugih Galilejaca, jer tako postradaæe 2Pe 2:5 I staroga svijeta nije saçuvao. Samo je Nou, propovjednika pravde, spasio sa sedam joæ drugih, kad je naveo potop na svijet bezboœnika. DRUGIM 7 Mat 21:41 Odgovoriæe mu: “Zloçince øe zlom smrti pogubiti i svoj øe vinograd dati u zakup drugim vinogradarima, koji øe mu davati dio roda u pravo vrijeme.” Iva 8:9 Kad su çuli odgovor, stadoæe izlaziti jedan za drugim poçevæi d starjeæina. I ostade Isus sam sa œenom, koja je stajala

110
na sredini. Dje 2:40 I drugim mnogim rijeçima svjedoçio je i opominjao ih; “Spasite se od ovoga pokvarenoga roda!” Gal 6:14 A ja, Boœe saçuvaj, da se çim drugim hvalim, osim kriœem Gospodina naæega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu. Efe 3:5 Koja se u drugim vremenima ne oçitova sinovima çovjeçjim, kako se je sad otkrila svetim njegovim apostolima i prorocima u Duhu, Jak 2:25 Jednako i Rahaba bludnica ne opravda li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem? 1Iv 1:7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao æto je on u svijetlu, imamo zajedniætvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, çisti nas od svakoga grijeha. DRUGIMA Job 30:25 Zaista, plakao sam, ako je drugima bilo zlo; srce me je boljelo za siromahom. Psl15:3Tkonekleveøejezikomsvojim,tko ne çini zla bliœnjemu svojemu, tko ne nanosi sramote drugima, M.Iz 26:27 Tko jamu kopa drugima, padne sam u nju; tko valja kamen na druge, na njega se prevali. Prp 8:9 Sve ovo vidjeh, kad upravih srce svoje na ono, æto se dogaåa pod suncem u vrijeme, kad çovjek vlada nad drugima na zlo njihovo. Mat 27:42 “Drugima je pomogao, sebi samomu ne moœe pomoøi. Ako je kralj Izraelov, neka siåe sad s kriœa, i vjerovat øemo u njega. Luk7:32Onisukaodjeca,ætosjedenatrgu i dovikuju jedni drugima: Mi smo vam zasvirali, i vi nijeste igrali; mi smo tuœaljke zapjevali, i vi nijeste plakali. 1Ko 9:2 Ako drugima nijesam apostol, ali vama doista jesam, jer ste vi peçat mojega apostolstva u Gospodinu, 1Ko 9:27 Nego krotim tijelo svoje i zarobljavam, da kako, poæto sam drugima propovijedao, sam ne budem zabaçen. 2Ko 2:16 Jednima dakle miris od smrti za smrt,adrugimamirisodœivotazaœivot.Iza ovo tko je sposoban? Jud 1:23 Druge otmite ognju i spasite ih! Opet se drugima smilujte u strahu! A çuvajte se haljine, koja je okaljana od tijela! DRUGO 5 Pst 6:3 Tada reçe Gospod: “Duh moj neøe viæe dugo ostati u ljudima; jer nijesu viæe niæta drugo nego meso, a trajanje œivota njihova neka bude joæ samo sto i dvadeset godina.” Eze 11:19 Dat øu im drugo srce i novi duh metnut øu u nutrinu njihovu. Izvadit øu iz tijeka njihova kameno srce i dat øu im srce od mesa, Dan 2:39 Nakon tebe nastat øe drugo kraljevstvo, manje od tvojega, zatim treøe kraljevstvo od mjedi, æto øe se prostirati po svoj zemlji. Sef 2:15 To je buçni grad, koji je stanovao u sigurnosti, koji je mislio: “Ja sam, i drugo je sve niæta.” Kako je on postao pustinjom, brlogom zvjeradi! Tko proåe pokraj njega, zviœdat øe mu i mahati rukom svojom. Mat 13:5 Drugo pade na kamenito tlo, gdje nijeimalomnogozemlje.Onobrzoizniknu, jer nije leœalo duboko u zemlji. Mat 13:7 Opet drugo pade meåu trnje. Uzraste zajedno trnje i uguæi ga. Mat 13:8 Drugo pade na zemlju dobru, i donosilo je rod stostruk, æezdesetostruk, tridesetostruk. Mat 23:23 Teæko vama, knjiœevnici i farizeji, licemjeri! Vi dajete desetinu od metvice, kopra i kima, a zanemarujete najvaœnije zahtjeve zakona: “pravednost, milosråe i vjernost, Ovo se ima çiniti, drugo ne popustiti. Mat 27:54 Kad satnik i ljudi njegovi, koji su straœili kod Isusa, vidjeæe da se zemlja treseidrugoætosedogodilo,prepadoæese vrlo i rekoæe: “Ovaj je zaista bio Sin Boœji.” Mar 4:5 Drugo pade na kamenito tlo, gdje nije bilo mnogo zemlje. Brzo izniçe, jer nije leœalo duboko u zemlji, Luk 8:6 Drugo pade na kamenito tlo. Ono doduæe izniknu, ali se osuæi, jer nije imalo vlage, Luk 9:56 Sin çovjeçji nije doæao da upropasti duæe, nego da ih spasi”. I tako otidoæe u drugo mjesto. Iva 4:54 To je bilo drugo çudo, koje uçini Isus iza svojega povratka iz Judeje u Galileju. Iscjeljenje bolesnika kod kupelji. Isus pravi Sin Boœji. Iva 21:25 A ima i drugo mnogo, æto uçini Isus. I kad bi se to pojedince popisalo, mislim, da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti knjige, koje bi se napisale. Rim 8:39 Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne moœe nas rastaviti od ljubavi Boœje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu naæemu. 1Ko 10:31 Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo æto çinite, sve na slavu Boœju çinite! 1Ko 15:39 Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo çovjeçje, a drugo je stoke, drugo ptiçje, a drugo riblje. 1Ko 15:39 Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo çovjeçje, a drugo je stoke, drugo ptiçje, a drugo riblje. 1Ko 15:39 Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo çovjeçje, a drugo je stoke, drugo ptiçje, a drugo riblje. 1Ko 15:39 Nije svako tijelo isto tijelo, nego je drugo çovjeçje, a drugo je stoke, drugo ptiçje, a drugo riblje. 2Ko 11:4 Jer ako tko doåe i drugoga Isusa propovijeda, kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite, kojeganeprimiste,ilidrugoevanåelje,koje ne prihvatiste, lijepo podnosite. Gal 1:6 Çudim se, da se tako brzo od i vraøate od onoga, koji vas pozva miloæøu Kristovom, na drugo evanåelje; 1Ti 1:10 Bludnicima, muœeloœnicima, Ijudokradicama, laœljivcima, krivokletnicima, i ako æto drugo ima protivno zdravoj nauci, Otk4:7Iprvobiøebijaæesliçnolavu,idrugo biøesliçnojuncu,itreøebiøeimaæelicekao çovjek, i çetvrto biøe bijaæe kao orao, kad leti. Otk 6:3 I kad otvori drugi peçat, zaçuh drugo biøe gdje govori: “Doåi i vidi!” DRUGOGA 74 Pst 2:25 Oboje, Adam i œena njegova, bili su goli, pa ipak se nijesu stidjeli jedan od drugoga. Pst 7:11 U godini æeststotoj œivota Noina, sedamnaesti dan drugoga mjeseca, taj dan prodrijeæe svi izvori velikog bezdana, i otvoriæe se ustave nebeske. Pst 25:23 Gospod joj odgovori: “Dva su naroda u utrobi tvojoj, dva plemena øe se odvojiti u utrobi tvojoj; jedno øe biti jaçe od drugoga, i starije sluœit øe mlaåemu.” L.Zk 25:17 Nitko neka ne zakida drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer ja sam Gospod, Bog vaæ! 1Sa 20:41 Kad je bio sluga otiæao, diœe se David u pozadini, baci se niçice na zemlju na lice i pokloni se tri puta. Potom se poljubiæe, i plakali su, privijeni jedan uz drugoga; osobito je David plakao vrlo gorko. 2Ljt 20:20 Drugoga jutra rano izaåoæe u pustinju tekoansku. Kad su izlazili, stade Joæafat meåu njih i reçe: “Çujte me, Judejci i stanovnici Jerusalema! Pouzdajte se u Gospoda, Boga svojega, pa øete biti sigurni! Pouzdajte se u proroke svoje, pa øete uspj M.Iz 25:9 Raspravi vlastitu stvar svoju s protivnikom svojim; a tajne drugoga ne otkrivaj! Prp 4:10 Jer padne li jedan, digne ga opet drug njegov; ali teæko jednome, ako padne inemadrugoga,damupomognepodiøise. Iza 13:8 Oni su smeteni, grçevi ih i bolovi napadaju, svijaju se kao œena porodilja i jedan se koçi na drugoga. Od plamenoga rumenila œare se lica njihova. Iza 34:16 Traœite samo u knjizi Gospodnjoj i çitajte, niæta od ovoga ne fali, nijedno nije bez drugoga, jer je On to zapovjedio, osnova ih je njegova skupila. Iza44:8Nebojteseineplaæitese!Nijesam li ja to davno rekao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li bog osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga. Jer 13:14 I razbit øu ih, jednoga o drugoga, oçeve zajedno sa sinovima veli Gospod. “Nikakva ætednja, nikakvo saœaljenje, nikakvo milosråe neøe me sustegnuti od uniætenja njihova.” Jer 15:19 Nato reçe Gospod ovako govoreøi: “Ako budeæ drugoga miæljenja, smijeæ mi ponovno sluœiti, ako iznosiæ samo pravo, a niæta krivo, smijeæ opet govoriti po nalogu mojemu. Oni se moraju obratiti k tebi, a ti se ne smijeæ prignuti njima. Jer 31:34 Oni se viæe neøe uçiti meåu se, uçiti jedan drugoga: ‘Spoznajte Gospoda!’ jer me svi poznaju od najmanjega do najveøega”, govori Gospod. “Jer im opraætam krivnju njihovu i grijeha se njihovih viæe ne spominjem.” Dan 8:3 Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke, i imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veøi od drugoga. Veøi je bio narastao poslije. Amo 3:3 Putuju li dvojica zajedno, a da ne poznaju jedan drugoga Zah8:17Nitkonekanemisliprotivdrugoga zlo u srcu svojemu! Ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim govori Gospod. Mal 2:10 Nije li nam svima jedan isti otac? Nije li nas stvorio jedan isti Bog? Zaæto onda radimo nevjerno jedan protiv drugoga i skvrnimo zavjet otaca svojih? Mat 6:24 Nitko ne moœe dva gospodara sluœiti. Ili øe na jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne moœete Bogu sluœiti i mamoni. Mat 6:24 Nitko ne moœe dva gospodara sluœiti. Ili øe na jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne moœete Bogu sluœiti i mamoni.

111
Mat 10:9 Ne uzimajte sobom u pojasima svojim ni zlata ni srebra ni drugoga novca, Mat 11:3 I upita ga: “Jesi li ti onaj, koji ima doøi, ili drugoga da çekamo?” Mat 24:31 On øe poslati anåele svoje s velikim glasom trublje, i oni øe skupiti izabranike njegove od çetiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga. Mar 1:27 Puni zaçuåenja pitali su svi jedan drugoga: “Æto je ovo? Jedna nova, silna nauka! I usto zapovijeda neçistim duhovima, i oni ga sluæaju!” Mar 15:27 S njim razapeæe dva razbojnika, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove, Luk 16:13 Ni jedan sluga ne moœe dva gospodara sluœiti: ili øe na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati, a drugoga zanemariti. Ne moœete sluœiti Bogu i bogatstvu.” Luk 16:13 Ni jedan sluga ne moœe dva gospodara sluœiti: ili øe na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili øe uz jednoga prianjati, a drugoga zanemariti. Ne moœete sluœiti Bogu i bogatstvu.” Luk 23:33 Kad doåoæe na mjesto, koje se zove Lubanja, raspeæe ga ondje. Isto tako zloçince, jednoga s desne njegove, drugoga s lijeve njegove. Iva 13:34 Novu zapovijed dajem vam: ljubite jedan drugoga! Kao æto sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga! Iva 13:34 Novu zapovijed dajem vam: ljubite jedan drugoga! Kao æto sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga! Iva 14:16 I ja øu moliti Oca, i dat øe vam drugoga Utjeæitelja, da ostane s vama dovijeka, Dje 4:12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo.” Rim 1:27 A tako se i muækarci, ostavivæi naravno opøenje sa œenom, raspaliæe œeljama svojim jedan na drugoga, i muækarci su s muækarcima çinili sram, i sami su na sebi primali zasluœenu plaøu za svoju zabludu. Rim 7:4 Dakle, braøo moja, i vi umrijeste zakonu tijelom Kristovim, da budete drugoga, onoga, æto uskrsnu od mrtvih, da plod donesemo Bogu. Rim 12:10 Bratskom ljubavi ljubite jedan drugoga; poætovanjem jedan drugoga pretjeçite; Rim 12:10 Bratskom ljubavi ljubite jedan drugoga; poætovanjem jedan drugoga pretjeçite; Rim 14:13 Zato ne sudimo viæe jedan drugoga; nego ovo veøma mislite, da ne postavljate bratu spoticanja ili biti uzrok povoda za zlo! Rim 15:14 A ja sam i sam uvjeren za vas, braøo moja, da ste i sami puni dobrote, napunjeni svakoga znanja, da moœete jedan drugoga opominjati. Rim 16:16 Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim! Pozdravljaju vas sve crkve Kristove. 1Ko 1:16 A krstio sam i Stefaninu kuøu; dalje ne znam, jesam li koga drugoga krstio. 1Ko 3:11 Jer temelja drugoga nitko ne moœe postaviti, osim onoga, koji je postavljen, koji je Isus Krist. 1Ko 10:29 Ali ne velim zbog savjesti tvoje, nego drugoga; jer zaæto da moju slobodu sudi savjest drugoga? 1Ko 10:29 Ali ne velim zbog savjesti tvoje, nego drugoga; jer zaæto da moju slobodu sudi savjest drugoga? 2Ko 11:4 Jer ako tko doåe i drugoga Isusa propovijeda, kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite, kojeganeprimiste,ilidrugoevanåelje,koje ne prihvatiste, lijepo podnosite. 2Ko 11:4 Jer ako tko doåe i drugoga Isusa propovijeda, kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite, kojeganeprimiste,ilidrugoevanåelje,koje ne prihvatiste, lijepo podnosite. Gal 1:7 A drugoga ipak nema; samo æto su neki, koji vas zbunjuju i hoøe da iskrive evanåelje Kristovo. Gal 1:19 A drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova, brata Gospodnjega, Gal 4:22 Jer je pisano, da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje, a drugoga od slobodne. Gal 5:15 Ali ako jedan drugoga grizete i izjedate, gledajte, da jedan drugoga ne istrijebite! Gal 5:15 Ali ako jedan drugoga grizete i izjedate, gledajte, da jedan drugoga ne istrijebite! Gal 6:2 Nosite bremena jedan drugoga, i tako øete ispuniti zakon Kristov! Efe 4:2 Sa svom poniznoæøu i krotkoæøu, sa strpljivoæøu podnoseøi jedan drugoga u ljubavi, Flp 2:3 Niæta ne çinite uz prkos ili za ispraznu slavu, nego u poniznosti neka jedan drugoga smatra veøim od sebe! Kol 3:9 Ne laœite jedan na drugoga, svucite staroga çovjeka s djelima njegovim, Kol 3:13 Podnosite jedan drugoga i opraætajte jedan drugome, ako ima tko tuœbu na koga; kao æto le i Gospodin vama oprostio, tako i vi. Kol 3:16 Rijeç Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti uçeøi i opominjuøi jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajuøi u srcima svojim Bogu. 1So 5:11 Zato tjeæite jedan drugoga i potiçite jedan drugoga na dobro, kao æto i çinite! 1So 5:11 Zato tjeæite jedan drugoga i potiçite jedan drugoga na dobro, kao æto i çinite! Tit 3:3 Jer i mi smo bili negda ludi, nepokorni, lutajuøi, sluœeøi razliçnim œeljama i slastima, u pakosti i zavisti œiveøi, mrski, jedan na drugoga mrzeøi. Heb 3:13 Nego opominjite jedan drugoga svaki dan, dok se danas govori, da koji od vas ne otvrdne prijevarom grijeha. Heb 7:13 Jer za koga se ovo govori, od drugoga je plemena, od kojega nitko nije sluœio œrtveniku. Heb 10:24 I pazimo jedan na drugoga u poticanju k ljubavi i dobrim djelima; Heb10:25Neostavljajmoskupætinesvoje, kao æto neki imaju obiçaj, nego bodrimo jedan drugoga, i toliko veøma, koliko vidite, da se pribliœuje dan. Jak 5:9 Ne uzdiæite jedan na drugoga, braøo, da ne budete suåeni! Gle, sudac stoji na vratima. Jak 5:16 Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se jedan za drugoga, da ozdravite; jer mnogo postiœe ustrajna molitva pravednika. 1Pe 1:22 Oçistite duæe svoje u posluænosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od çista srca ljubite svesrdno jedan drugoga; 1Pe 4:10 Posluœujte jedan drugoga, svaki darom, koji je primio, kao dobri upravitelji razliçne milosti Boœje. 1Iv 3:23 A ovo je zapovijed njegova, da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da ljubimo jedan drugoga, kao æto nam je dao zapovijed. 1Iv 4:7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je roåen i poznaje Boga. 1Iv 4:11 Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. 1Iv 4:12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimojedandrugoga,Bogostajeunama, i ljubav je njegova savræena u nama. Otk 2:24 A vama govorim, ostalima u Tijatiri, kojigod nemaju nauke eve, koji ne upoznaæe dubina sotoninih, kao æto govore: Ne meøem na vas drugoga bremena; Otk 10:1 I vidjeh drugoga anåela jaka gdje silazi s neba, koji bjeæe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni; Otk 14:6 I vidjeh drugoga anåela gdje leti posred neba, koji je imao da propovijeda vjeçno evanåelje onima, koji stanuju na zemlji, i svakome narodu i plemenu i jeziku i puku. DRUGOJ 1 Izl 25:32 Best grana ima izlaziti s obje strane, tri grane svijeønjaka na jednoj strani i tri grane svijeønjaka na drugoj. DRUGOM 6 Mat19:9Alivamjakaœem:“Tkopustisvoju œenu – osim zbog preljube – i oœeni se drugom, çini preljubu. I tko uzme puætenicu, çini preljubu.” Iva 10:1 “Zaista, zaista, kaœem vam: tko ne ulazi na vrata u ovçinjak nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i razbojnik. Iva 20:2 Onda otrça, i doåe k Simonu Petru i k drugom uçeniku, koga je ljubio Isus, i reçe im: “Uzeæe Gospodina iz groba, i ne znamo, gdje ga poloœiæe.” Dje 4:12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo.” Heb 5:6 Kao æto i na drugom mjestu govori: “Ti si sveøenik dovijeka po redu Melkizedekovu.” Jak 5:12 A prije svega, braøo moja, ne kunite se, ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom zakletvom, nego neka vaæ “da” bude “da”, i vaæ “ne” bude “ne”, da ne padnete pod sud. DRUGOME 23 Pst 42:21 Tada rekoæe jedan drugome: “Doista, to skrivismo na bratu svojemu; jer vidjesmo muku duæevnu njegovu, dok nas je molio za milost, a mi ga ne poçusmo. Zato doåe na nas ova nesreøa.” Izl 34:14 Jer nikojem drugome Bogu ne smijeæ se klanjati. Jer Gospod, çije je ime Ljubomoran, jest Bog ljubomoran. 1Sa 15:28 Samuel mu reçe: “Gospod je danas oduzeo od tebe kraljevstvo Izraelovo i dao ga drugome, koji je bolji od tebe. Iza 6:3 Jedan je vikao drugome: “Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove.” Jer 23:30 Zato evo, ja øu na te proroke”,

112
govori Gospod, “koji jedan drugome kradu rijeçi moje. Zah 7:9 “Ovako govori Gospod nad vojskama: Vræite sud pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosråe! Zah 7:10 Ne pritiskujte udovica i sirota, stranaca i siromaha i ne ne mislite niæta zlo jedan drugome u srcu svom!” Zah 8:16 Ovo je, æto imate çiniti: govorite jedandrugomeistinu!Suditenavratimana svojim vjerno i mirno! Mat 8:9 I ja, premda samo podloœnik, reknem jednome od vojnika, koji su poda mnom: ‘Idi!’ i on ide; drugome: ‘Doåi!’ i on doåe; i slugi svojemu: ‘Uçini to!’ i on uçini!” Mar 14:4 Na to se neki rasrdiæe i rekoæe jedan drugome: “Çemu ovo rasipanje pomasti? Luk 12:1 Uto se je bilo skupilo toliko mnoætvo naroda, da su jedan drugome stupali na noge. Tada reçe najprije uçenicima svojim: “Çuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja! Luk 24:32 I oni rekoæe jedan drugome: “Nije li gorjelo naæe srce u nama, kad je govorio s nama putem i tumaçio nam Pismo?” Iva 19:32 Doåoæe dakle vojnici, i prvome prebiæe golijeni i drugome raspetomu s njim. Rim 2:1 Zato se ne moœeæ izgovoriti, o çovjeçe, kojigod sudiæ; jer u çemu sudiæ drugome, samoga sebe osuåujeæ; jer to çiniæ, æto osuåujeæ. Gal 5:13 Jer ste vi, braøo, na slobodu pozvani; samo ne dajte, da sloboda bude nasluœbutijelu,negoljubavljusluœitejedan drugome! Gal 5:17 Jer tijelo œeli protiv duha, a duh protivtijela;aovoseprotivijednodrugome, da ne çinite ono, æto hoøete. Gal 6:4 A svaki neka ispita svoje djelo, i tada øe on samo u sebi imati slavu, a ne u drugome, Efe 4:16 Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakim vezom, da jedan drugome pomaœe silom, æto je odmjerena svakome pojedinom udu, i çini, da raste tijelo i usavræuje se u ljubavi. Efe 4:25 Zato odbacite laœ i govorite istinu svaki sa svojim bliœnjim, jer smo udovi jedan drugome! Efe 4:32 A budite jedan drugome blagi, milosrdni, opraætajuøi jedan drugome kao æto je i Bog u Kristu oprostio vama! Efe 4:32 A budite jedan drugome blagi, milosrdni, opraætajuøi jedan drugome kao æto je i Bog u Kristu oprostio vama! Kol 3:13 Podnosite jedan drugoga i opraætajte jedan drugome, ako ima tko tuœbu na koga; kao æto le i Gospodin vama oprostio, tako i vi. Jak 5:16 Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se jedan za drugoga, da ozdravite; jer mnogo postiœe ustrajna molitva pravednika. DRUGOMU 8 1Ko 7:5 Ne uskraøujte jedan drugomu, osim ako se dogovorite za vrijeme, da se posvetite molitvi, i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuæa zbog vaæe neuzdrœljivosti! 1Ko 12:9 Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar lijeçenja u jednom Duhu; 1Ko 12:9 Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar lijeçenja u jednom Duhu; 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, DRUGOVA Mat 18:28 A kad izaåe sluga naåe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio duœan æto denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreøi: “Plati, æto si duœan! Otk 6:11 I dane su svakome od njih haljine bijele, i reçeno im bi, neka se strpe joæ malo vremena, dok se navræi broj drugova njihovih i braøe njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni. DRUGOVE 3 Mat 24:49 I ako on tuçe svoje drugove i gosti se i pije s pijanicama, Dje 19:29 I sav se grad napuni pobune, i navalivæijednoduænonakazaliæteuhvatiæe Gaja i Aristarha Makedonce, drugove Pavlove. Heb 1:9 Ljubio si pravdu, i mrzio si na bezakonje; zato te pomaza, o Boœe, Bog tvoj uljem radosti veøma nego drugove tvoje.” DRUGOVI 3 Iza 1:23 Knezovi su tvoji buntovnici, drugovikradljivcima.Onisviljubemitoilete za novcima. Siroti ne daju pravice i parnica udovice ne dolazi pred njih. Luk 5:10 Isto tako i Jakova i Ivana, sinove Zebedejeve, koji su bili drugovi Simonovi. Tada reçe Isus Simonu: “Ne boj se! Od sad øeæ ljude loviti.” Heb 10:33 Sami sad postavæi prizor zbog sramota i nevolja, sad postavæi drugovi onima, koje stiœe sudbina takva. DRUGOVIMA Psl 45:7 Ljubio si pravicu i mrzio na opaçinu: zato te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti pred drugovima tvojim. DRUGU 8 Eze 37:7 Ja sam prorokovao, kako mi je bilo zapovjeåeno. Tada je nastao suæanj, kadsamprorokovao.Biojeætropot,ikostiju su se pribirale, jedna uz drugu. Mat 18:33 Nijesi li se i ti morao smilovati drugu svojemu, kako sam se ja smilovao tebi? Mat 21:33 Çujte joæ drugu prispodobu: “Jedan domaøin posadi vinograd. Ogradi ga plotom, iskopa u njemu tijesak i sagradi kulu.Tadagadadeuzakupvinogradarima i otide izvan zemlje. Mar10:11Onimobjasni:“Tkootpustiœenu svoju i uzme drugu, çini preljubu na njoj. Luk 11:17 A on je prozreo pomisli njihove i rekao im: “Svako kraljevstvo, koje je samo u sebi nesloœno, raspadne se, i kuøa se sruæi na drugu. Iva 19:18 Ondje ga raspeæe, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Rim 9:21 Ili zar lonçar nema vlasti nad glinom,daodistetvarinaçinijednuposudu za çast, a drugu za sramotu ‘S Otk 13:11 I vidjeh drugu zvijer, gdje izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u janjeta, i govorila je kao zmaj. DRUGUJTE 1 2So 3:14 A ako tko ne posluæa rijeçi naæe u ovoj poslanici, toga zabiljeœite i ne drugujte s njim, da se posrami! DRUKÇIJA 1Ti 5:25 Tako su i dobra djela oçevidna, i koja su drukçija, ne mogu se skriti. DRUKÇIJE 4 Mat 23:3 Çinite i drœite sve, æto vam kaœu; ali se ne ravnajte po njihovim djelima, jer oni rade drukçije, negoli uçe. Gal1:8Aliakoimi,ilianåeosnebanavijesti vam evanåelje drukçije, nego æto vam navijestismo, neka bude proklet! Gal 5:10 Ja se uzdam u vas u Gospodinu, da niæta drukçije neøete misliti. A tko vas buni, podnijet øe osudu, makar tko bio. Flp 3:15 Koji smo god dakle savræeni, mislimo ovo, i ako æto drukçije mislite, i ovo øe vam Bog otkriti. DRUŒE 1 Flp 4:3 Da, molim i tebe, vjerni druœe, zauzmi se za njih, koji se u evanåelju trudiæe s menom i s Klementom i s ostalim suradnicima mojim, kojih su imena u knjizi œivota! DRUŒI 1 M.Iz 22:24 Ne druœi se s çovjekom srditim; ne idi za çovjekom jedljivim, DRUŒILI 1 Iva 4:9 Œena mu Samarijanka odgovori “Kako? Ti, Œidov, moœeæ iskati od mene, œene Samarijanke, da se napijeæ?” – Œidovi naime nijesu druœili sa Samarijancima. DRUŒINA Mat 12:4 Kako je uæao u kuøu Boœju i pojeo kruhove postavljene, kojih on i druœina njegova nijesu smjeli jesti, nego samo sveøenici? DRUŒINOM 2 Mat 24:45 Tko je dakle vjerni i razumni sluga, koga je postavio gospodar nad svojomdruœinom,dajojdajehranuupravo vrijeme. Luk 12:42 Gospodin odgovori: “Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj, kojega postavlja gospodar nad svojom druœinom, da im u pravo vrijeme daje hranu? DRUŒITI 1 Dje 10:28 Tada im reçe: “Kako znate, çovjeku Œidovu nije dopuæteno druœiti se ili dolaziti k tuåinu. Ali Bog meni pokaza, da nijednoga çovjeka ne zovem okaljanim ili neçistim. DRVA Pst 22:7 Tada reçe Izak ocu svojemu Abrahamu: “Oçe!” On odgovori: Evo me, sine!” I zapita: “Evo oganj i drva, ali gdje je janje za œetvu paljenicu?” Iza30:33Jerjeodavnapodignutoognjiæte; i za kralja je pripravljeno. Duboko i æiroko naslagana su drva s ognjem mnogim. Dah Gospodnji kao potok sumporni upalit øe ga. 1Ko 3:12 Ako li tko naziåuje na ovome temelju, zlato, srebro, drago, kamenje, drva, sijeno, strnjiku.

113
DRVENE 1 Dan 5:23 Nego si se podigao protiv Gospoda nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikaæima, sa svojim œenama i inoçama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, ko DRVENIM Otk 9:20 I ostali ljudi, koji nijesu bili pobijeni ovim zlima, ne pokajaæe se za djela ruku svojih, da se viæe ne klanjaju åavolima i idolima zlatnim i srebrnim i mjedenim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni çuti, ni hoditi; DRVEØA Iza 65:22 Neøe oni gradit i, a drugi stanovati. Neøe saditi, a drugi jesti. Dobi drveøa bit øe jednaka dob naroda mojega. Prihod svojih ruku moji øe izabranici takoåer sami potroæiti. Mat 21:8 Veoma mnogi iz naroda prostrijeæe haljine svoje po putu, drugi su rezali granje od drveøa i prostirali po putu. DRVEØE 2 Pst 2:9 I dade Gospod Bog, te niçe iz zemlje svakojako drveøe, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo œivota usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Eze 47:12 Na obadvjema obalama rijeke rast øe svakojako drveøe s plodovima, æto se jedu, i kojima liæøe ne vene i plodovi im ne nestaju. Svakoga øe mjeseca raåati nove plodove; jer, æto ih napaja, pridolazi od svetiæta. Plodovi øe njihovi biti za jelo i l DRVEØEM PNP 2:3 Zaruçnica: Kao jabuka meåu drveøem dragi je moj meåu momcima! U sjeni njegovoj sjedim rado; plod je njegov sladak grlu mojemu. DRVEØU 3 1Kr 4:33 Pjevao je priçe o drveøu o cedru na Libanonu do hisopa, æto raste na zidu. Sastavio je priçe o stoci, o pticama, o œivotinjama, æto gmiœu, i o ribama. Mat 3:10 Veø je sjekira stavljena na korijen drveøu. Svako drvo, koje ne rada dobra roda, sijeçe se i u oganj se baca. Otk 7:3 Govoreøi: “Nemojte ækoditi ni zemlji, ni moru, ni drveøu, dok ne zapeçatimo sluge Bog naæega na çelima njihovim.” DRVETA Pst 2:16 A dade Gospod Bog çovjeku ovu zapovijed: “Sa svakoga drveta u vrtu smijeæ jesti; Pst 2:17 Samo s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer çim bi jeo s njega, morao bi umrijeti.” Pst 3:1 Zmija je bila lukavija od svih œivotinja zemaljskih, æto ih je bio uçinio Gospod Bog. Ona reçe œeni: “Je li doista rekao Bog: ‘Ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu’?” Pst 3:6 Sada istom vidje œena, kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poœeljan, jer daje spoznanje. I ona uze od njegova ploda i jede; i muœu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega, i on isto jede. Pst 3:6 Sada istom vidje œena, kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poœeljan, jer daje spoznanje. I ona uze od njegova ploda i jede; i muœu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega, i on isto jede. Pst 3:12 Adam odgovori: “Œena, koju si mi dao da bude uz mene, ona mi dade s drveta, i jedoh.” Pst 3:17 Adamu reçe: “Jer si popustio molbi œene svoje i jeo s drveta, za koje sam ti zapovjedio: ‘Ne smijeæ jesti s njega’, to neka je prokleta zemlja zbog tebe; s mukom øeæ se od nje hraniti sve dane œivota svojega. Pst 3:22 Tada reçe Gospod Bog: “Eto, çovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, æto je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruœi ruku svoju i takoåer ne uzme s drveta œivota i jede i vjeçno œivi!” Pst 6:14 Napravi sebi [plovni] kovçeg od drveta gofera; naçini pregratke u kovçegu i zasmoli ga iznutra i izvana smolom! Suc 9:8 Jedanput poæla drveta da pomaœu sebi kralja. Rekoæe maslini: “Budi naæ kralj! Psl 96:12 Raduje se polje i æto raste na njemu; klikøu sva drveta æumska Psl 104:16 Tada se napoje najveøa drveta, cedri libanonski, æto ih je on zasadio. Iza 44:23 Kliçite, nebesa, jer to Gospod çini. Podvikujte, dubine zemaljske! Udarite u klicanje, gore, æume i sva drveta u njima, jerøeGospodotkupitiJakovaiproslavitise na Izraelu. Eze 31:16 Tutnjavom pada njegova stresao sam narode, kad sam ga sruæio u svijet mrtvih, k onima, koji su siæli u jamu. Tada su se utjeæila u svijetu mrtvih sva drveta edenska, najizabranija i najbolja na Libanonu, sva, æto su pila vodu. Dan 4:26 Zapovijed, da se ostavi podanak drveta, znaçi: kraljevstvo øe tvoje opet zapasti tebi, çim spoznaæ, da nebo ima vlast. Luk 21:29 Reçe im prispodobu: “Promatrajte smokvu i sva druga drveta! Jud 1:12 Ovo su oni, æto oneçiæøuju vaæe gozbe ljubavi, gosteøi se bez stida, pasuøi sebe same, oblaci bez vode, koje vjetrovi okolo gone, jesenska drveta bez roda, æto su dvaput izumrla, iz korijena iæçupana; Otk 2:7 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, dat øu mu da jede od drveta œivota, koje je u raju Boga mojega. Otk 22:2 Nasred ulice njegove i s obje strane rijeke drvo œivota, koje rada dvanaest plodova, dajuøi svakoga mjeseca svoj plod; i liæøe od drveta lijek je narodima, Otk 22:19 I ako tko oduzme od rijeçi knjige proroçanstva ovoga, Bog øe oduzeti njegov dio od drveta œivota i od grada svetoga, o kojima je pisano u knjizi ovoj. DRVETOM Jer 3:9 Svojim lakoumnim, razuzdanim ponaæanjem oskvrnila je zemlju kamenom i drvetom çinila je zlo. DRVETU 5 Pst 3:24 I kad je bio prognao Adama, postavi istoçno od vrta edenskog kerubine s maçem ognjenim, iz kojega se vijao plamen, da çuvaju put k drvetu œivota. . P.Zk 21:23 Neka ne ostane truplo njegovo preko noøi na drvetu! Isti joæ dan moraæ ga pokopati, jer je proklet od Boga tko je objeæen. Ne oskvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj, daje ga baætinu! Jer 8:13 “Hoøu li kod njih drœati berbu”, veli Gospod, “nema grozda na lozi, ni smokve na drvetu, i liæøe je uvenulo. Zato ih predajem onima, koji dolaze na njih.” Gal 3:13 Krist nas je otkupio od prokletstva zakona,jerjezanaspostaoprokletstvo;jer jepisano:“Prokletsvaki,kojivisinadrvetu.” Otk 9:4 I zapovjedi im se, da ne ækode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju peçata Boœjega na çelima svojim. DRVO4 Pst 2:9 I dade Gospod Bog, te niçe iz zemlje svakojako drveøe, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo œivota usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Pst 2:9 I dade Gospod Bog, te niçe iz zemlje svakojako drveøe, ugodno za pogled i dobro za jelo, i drvo œivota usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Psl1:3Onjekaodrvousaåenonavodenim potocima, koje rod svoj donosi u pravo vrijeme, i kojemu liæøe ne vene; æto on radi, sve uspijeva. M.Iz11:30Plodjepravednikovdrvoœivota; mudri predobiva srca. Mat 3:10 Veø je sjekira stavljena na korijen drveøu. Svako drvo, koje ne rada dobra roda, sijeçe se i u oganj se baca. Mat 7:17 Tako raåa svako dobro drvo rodove dobre, a zlo drvo raåa zle rodove. Mat 7:17 Tako raåa svako dobro drvo rodove dobre, a zlo drvo raåa zle rodove. Mat 7:18 Drvo dobro ne moœe raåati zlih rodova, ni drvo zlo rodova dobrih, Mat 7:18 Drvo dobro ne moœe raåati zlih rodova, ni drvo zlo rodova dobrih, Luk 6:44 Svako se drvo poznaje po rodu svojemu. S trnja se ne beru smokve, i groœåe se ne bere s kupine, 1Pe 2:24 Koji je grijehe naæe sam na tijelu svojemu ponio na drvo, da grijehima umremoipravdidaœivimo,çijimseranama iscijeliste. Otk 7:1 Potom vidjeh çetiri anåela gdje stoje na çetiri ugla zemlje i drœe çetiri vjetra zemlje, da ne puæe vjetar na zemlju, ni na more, niti na ikakvo drvo. Otk 22:2 Nasred ulice njegove i s obje strane rijeke drvo œivota, koje rada dvanaest plodova, dajuøi svakoga mjeseca svoj plod; i liæøe od drveta lijek je narodima, Otk 22:14 Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta, da imadnu pravo na drvo œivota, i da uåu na vrata u grad! DRZOVITA 1Sa 2:3 Ne govorite toliko rijeçi oholih! U vaæim ustima neka zamre svaka rijeç drzovita,jerGospodjeBogsveznajuøi,ion mjeri sva djela ljudska. DUÆA 43 2Sa 1:9 Tada mi zapovjedi. Pristupi k meni i usmrti me; jer su me obuzele muke, a joæ je sasvim duæa u meni. Job 33:22 Duæa se njegova pribliœuje grobu, œivot njegov carstvu mrtvih. Psl 25:13 Duæa njegova u sreøi prebiva; potomstvo øe njegovo posjedovati zemlju. Psl 31:9 Smiluj mi se, Gospode, jer sam u tjeskobi, iznemoœe od jada oko moje, duæa moja, tijelo moje. Psl 33:20 Duæa naæa çeka Gospoda: “on nam je pomoønik i zaætitnik! Psl 34:2 Neka se diçi Gospodom duæa moja, neka çuju, koji stradaju, i neka se raduju! Psl 42:1 Kao æto koæuta çezne za izvorvodom, tako çezne duæa moja za tobom, Boœe! Psl 42:2 Duæa moja œeåa Boga, Boga œivoga; kad smijem doøi, prikazati se pred

114
Bogom. Psl 57:1 Smiluj se meni, Boœe, smiluj se meni, jer se u tebe uzda duæa moja; u sjenu krila tvojih ja øu se skriti, dok zlo ne umine! Psl 57:4 Duæa moja prebiva meåu ljutim lavovima, meåu ljudima, kojima su zubi koplja i strijele, kojima je jezik maç oætar. Psl 62:5 Samo u Bogu poçiva tiho duæa moja; jer mi od njega dolazi nada Psl 63:1 Boœe, ti si Bog moj: Tebe traœim; œedna je tebe duæa moja, za tobom çezne tijelo moje u zemlji okorjeloj, suhoj bezvodnoj. Psl 84:2 Duæa je moja çeznula i ginula za dvorima Gospodnjim; srce moje i tijelo moje klicali su Bogu œivomu.. Psl 88:3 Jer je duæa moja puna jada; œivot je moj blizu carstvu mrtvih. Psl 94:17 Kad mi Gospod ne bi bio pomoønik, leœala bi duæa moja odavno u tiæini. Psl 107:26 Dizali se do neba, survali se u dubinu;tadajeduæanjihovaobnemoglaod nevolje. Psl 119:20 Gine duæa moja od çeœnje za naredbama tvojim u svako doba. Psl119:25Uprahuleœiduæamoja,oœivime rijeçju svojom! Psl 119:129 Divna su veoma svjedoçanstva tvoja; zato ih dobro çuva duæa moja. Psl 124:7 Duæa se naæa izbavi kao ptica iz zamke ptiçarske: “zamka je rastrgana, i mi smo slobodni! Psl 131:2 Umirio sam i utiæao duæu svoju; kao æto dijete mirno poçiva na prsima materinim, tako duæa moja mirno poçiva kod Boga. Psl 139:14 Zahvaljujem ti divno i çudesno ja sam stvoren; veoma su çudesna djela tvoja; duæa moja to zna dobro. M.Iz 13:4 Puna je œelja, ali bez uspjeha, duæa lijençine; œelja se marljivih ljudi obilno utiæa. Iza 26:9 Duæa moja çezne za tobom u noøi i duh moj traœi te u nutarnjosti mojoj. Kada sudovi tvoji pogaåaju zemlju, tada se uçe pravednosti stanovnici svijeta. Iza55:2Zaætoizdajetenovcesvojenaono, æto ne siti? Sluæajte me, pa øete jesti æto je dobro, i duæa øe se vaæa okrijepiti pretilinom! Iza 61:10 Glasno øu se veseliti u Gospodu. Duæa se moja raduje u Bogu mojemu, jer mojeobukaouhaljinuspasenja,zaogrnuo me plaætem pravednosti kao zaruçnika, koji sebi sveçano namjeæta na glavu nakit, kao zaruçnicu, koja na sebe meøe svoj ures. Eze 18:4 Gle, sve duæe pripadaju meni; duæa oca kao duæa sina, meni pripadaju one. Duæa, koja grijeæi, ona øe poginuti. Eze 18:4 Gle, sve duæe pripadaju meni; duæa oca kao duæa sina, meni pripadaju one. Duæa, koja grijeæi, ona øe poginuti. Eze 18:4 Gle, sve duæe pripadaju meni; duæa oca kao duæa sina, meni pripadaju one. Duæa, koja grijeæi, ona øe poginuti. Eze 18:20 Duæa, koja grijehi, ona øe poginuti.Asinneøenositikrivnjeoca,iotac neøe nositi krivnje sina. Pravedniku øe biti plaøa pravednosti, bezboœniku plaøa bezboœnosti. Hab 2:4 Gle, nadut, nije iskrena njegova duæa u njemu, pravednik ipak ostaje na œivotu svojom vjerom. Mat 26:38 On im reçe: “Œalosna je duæa moja do smrti; ostanite ovdje bdijte s menom!” Luk 1:46 Tada reçe Marija: “Veliça duæa moja Gospodina. Iva 12:27 Sad je duæa moja duboko potresena. Æto da kaœem? Oçe, saçuvaj me od ovoga çasa? Ali zato doåoh u ças ovaj. Dje 4:32 A mnoætvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duæa. I ni jedan nije govorio za imanje svoje da je njegovo, nego im je sve bilo zajedniçko. Dje 27:22 A sad vas opominjem: budite dobre volje, jer nijedna duæa od vas neøe propasti osim laåe. Rim 13:1 Svaka duæa neka se pokorava viæim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a æto su, od Boga su postavljene. 1Ko 15:45 Tako je i pisano: Prvi çovjek Adampostadeduæaœiva”,posljednjiAdam duh, koji oœivljuje. 1So 5:23 A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaæ duh, vaæa duæa i vaæe tijelo posve bez prijekora saçuva za dolaska Gospodina naæega Isusa Krista! 1Pe 1:9 Kad postignete cilj svoje vjere, spasenje duæa. 1Pe2:25Jerstebilikaoizgubljeneovce,ali sad se obratiste k pastiru i Çuvaru duæa svojih. 1Pe 3:20 Koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Boœju, dok se je gradio kovçeg, u kojem se malo, to jest, osam duæa, spasilo vodom. Otk 16:3 I drugi anåeo izli çaæu svoju u more;ipostadekrvkaoodmrtvaca,isvaka duæa œiva umrije u moru. DUÆAMA Mat 11:29 Uzmite jaram moj na sebe i uçite se od mene; jer sam ja krotak i ponizan srcem naøi øete pokoj duæama svojim. Heb 13:17 Sluæajte predstojnike svoje i budite im podloœni, jer oni bdiju nad duæama vaæim kao oni, koji øe dati raçun, da to s radoæøu çine, a ne uzdiæuøi, jer vam to ne pomaœe! DUÆE 25 L.Zk 17:11 Jer œivot tijela u krvi je, i samo vam je na œrtveniku dopuætam na pomirenje za duæe vaæe; krv naime pribavlja pomirenje, jer je œivot u njoj. Job 10:1 Dodijao je œivot meni; zato øu pustiti od sebe tuœbu svoju; govorit øu u gorkosti duæe svoje. Psl 16:10 Jer ti ne predajeæ duæe moje podzemnom svijetu; ne daæ da Svetac tvoj truleœa ugleda. Psl 33:19 Da duæe njihove izbavi od smrti, da ih uzdrœi u œivotu u vrijeme gladi! Psl 34:18 Gospod je blizu onih, koji su skræena srca, i slomljene duæe spasava. Iza 38:15 U tjeskobi sam, Svemoguøi, olakæaj mi! Æto da joæ govorim? On mi je to navijestio, on je to i izveo: Mirno imam proœivjeti sve godine svoje unatoç gorkosti duæe svoje. Iza 53:11 “Za muku duæe svoje on øe se nasititi obilno. Svojim spoznanjem moj øe sluga kao pravednik donijeti mnogima pravednost, i zlodjela njihova uzima on na se. Iza 57:16 Jer se neøu dovijeka svaåati i neøu se jednako gnjeviti. Inaçe ginu preda mnom duh i duæe, æto sam ih stvorio. Eze 18:4 Gle, sve duæe pripadaju meni; duæa oca kao duæa sina, meni pripadaju one. Duæa, koja grijeæi, ona øe poginuti. Eze 37:9 On mi reçe: “Prorokuj duhu, prorokuj, sine çovjeçji! Reci duhu: ‘Ovako veli svemoguøi Gospod: Duæe, doåi od çetiri vjetra, zadahni ove usmrøene, da opet oœiviju!” Mat 10:28 Ne bojte se onih, koji doduæe mogu ubiti tijelo, ali duæe ne mogu ubiti! Negosebojteonoga,kojimoœeduæuitijelo pogubiti u paklu! Mar 9:25 Kad vidje Isus, da se narod sve viæe stjeçe, zaprijeti duhu neçistome i reçe mu: “Duæe nijemi i gluhi! Ja ti zapovijedam: “Izaåi iz njega i ne vraøaj se viæe nikada natrag u njega!” Luk 9:56 Sin çovjeçji nije doæao da upropasti duæe, nego da ih spasi”. I tako otidoæe u drugo mjesto. Dje 2:27 Jer neøeæ ostaviti duæe moje u podzemnom svijetu, niti øeæ dati, da Svetac tvoj vidi truhlosti. Dje 14:2 Ali Œidovi, koji nijesu vjerovali, podbuniæeirazdraœiæeduæeneznaboœaca na braøu. Dje 15:24 Çuli smo, da su neki, od nas iziæavæi, smeli vas svojim govorima i uznemirili duæe vaæe, a mi im ne zapovjedismo. 2Ko 12:15 A ja øu veoma rado sve œrtvovati, i sama øu sebe œrtvovati za duæe vaæe. Kad vas ljubim tako œarko, zar øete vi mene manje ljubiti ? Heb 6:19 Koju imamo kao sigurno i tvrdo sidro duæe, koje ulazi u unutraænjost iza zavjese Heb 12:3 Promotrite njega, koji je takvo protivljenje protiv sebe od grjeænika podnio,daseneumoriteidaneklonuduæe vaæe! Jak 1:8 Çovjek s dvije duæe nestalan je na svima putovima svojim. Jak 1:21 Zato odbacivæi svaku neçistoøu i ostatak zloøe, u krotkosti primite usaåenu rijeç, koja moœe spasiti duæe vaæe! Jak 4:8 Pribliœite se k Bogu, d on øe se pribliœiti k vama. Oçistite ruke, grjeænici, i çistite srca, vi ljudi s dvije duæe! 1Pe 1:22 Oçistite duæe svoje u posluænosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od çista srca ljubite svesrdno jedan drugoga; 1Pe4:19ZatoikojitrpepovoljiBoœjoj,neka preporuçuju vjernome Stvoritelju duæe svoje dobrim djelima! Otk 20:4 T vidjeh prijestolja, i sjedili su na njima, i dade im se sud; i vidjeh duæe pogubljenih zbog svjedoçanstva Isusova i zbog rijeçi Boœje; i koji se ne pokloniæe zvijeri ni slici njezinoj, i ne primiæe œiga na çelu i na ruci svojoj; i oœivjeæe i kr DUÆEVNU Pst 42:21 Tada rekoæe jedan drugome: “Doista, to skrivismo na bratu svojemu; jer vidjesmo muku duæevnu njegovu, dok nas je molio za milost, a mi ga ne poçusmo. Zato doåe na nas ova nesreøa.” DUÆI 13 Psl 13:3 Dokle øu joæ nositi brige u srcu, jad u duæi svojoj povazdan? Dokle øe se joæ neprijatelj moj podizati nada mnom? Psl 24:4 U koga su neduœne ruke i çisto srce, tko se ne oslanja u duæi svojoj na zlo i ne kune se laœno, Psl 35:12 Vraøaju mi zlo za dobro; osama je sudbina duæi mojoj. M.Iz 16:24 Prijazne su rijeçi med samotok, slatke duæi, zdrave tijelu. M.Iz 25:25 Hladna voda œednoj duæi, to je

115
dobra vijest iz daleke zemlje. PNP 3:1 Noøu na postelji svojoj traœila sam duæi svojoj dragoga, traœila sam ga, ali ga ne naåoh. PNP 3:2 Ustat øu, poøi øu po gradu, traœit øu na ulicama i trgovima duæi svojoj dragoga: traœila sam ga, ali ga ne naåoh. PNP 3:4 Jedva sam ih mimoiæla, naåoh duæi svojoj dragoga. Drœala sam ga çvrsto i nijesam pustila, sve dok ga ne odvedoh u kuøu matere svoje, u sobu one, koja me rodila. Jer 6:16 Ovako veli Gospod: “Zakoraçite na nove putove, pogledajte naokolo i pitajte za staze stare, gdje je put k spasenju! Ali, idete po njemu, naøi øete mir duæi svojoj, a oni rekoæe: ‘Neøemo da idemo po njemu!’ Luk 12:19 Onda øu reøi duæi svojoj: “Duæo moja, imaæ veliko imanje na mnogo godina. Otpoçini, jedi, pij i uœivaj! Heb 10:38 A pravednik moj œivjet øe od vjere; ako li odstupi, neøe mojoj duæi ugoditi.” 2Pe 2:8 Jer pravednik, koji je stanovao meåu njima, gledao je i sluæao bezboœna djela, i to je dan na dan zadavalo muke pravednoj duæi njegovoj. 3Iv 1:2 Ljubljeni, œelim, da ti u svemu bude dobro, i da budeæ zdrav, kao æto je tvojoj duæi dobro. DUÆO 5 Suc 5:21 Kiæon odnosi neprijatelje, Kiæon, potok bitaka. Pa obraduj se çitavom snagom, duæo moja! Psl 42:5 Zaæto si œalosna, duæo moja, æto uzdiæeæ u meni? Çekaj Boga, jer ga joæ slavim, mojega spasitelja i Boga. Psl 103:1 Duæo moja, slavi Gospoda, i sve, æto je u meni, sveto ime njegovo! Psl 104:1 Duæo moja, slavi Gospoda Velik si veoma, Gospode, Boœe moj; obukao si se u sjaj i veliçanstvo! Luk 12:19 Onda øu reøi duæi svojoj: “Duæo moja, imaæ veliko imanje na mnogo godina. Otpoçini, jedi, pij i uœivaj! DUÆOM 9 P.Zk 4:29 Odanle øeæ traœiti Gospoda, Boga svojega, pa øeæ ga i naøi, ako ga budeæ œudio svim srcem i svom duæom. P.Zk 6:5 Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem, svom duæom i svom snagom svojom! P.Zk 10:12 Dakle, Izraele! Æto iæte od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiæ Gospoda, Boga svojega, da hodiæ po svim putovima njegovim, da ga ljubiæ i sluœiæ Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i svom duæom, P.Zk11:13Zatoakobudetepaœljivosluæali zapovijedi moje, æto vam ih dajem danas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, te mu sluœili svim srcem i svom duæom, 1Ljt 28:9 A ti, sine moj Salomone, drœi s Bogomocasvojegaisluœimucijelimsrcem i duæom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i œelju! Ako ga budeæ traœio, on øe dati da ga naåeæ. Ako li ga ostaviæ, odbacit øe te zauvijek. Jer 32:41 Imat øu radost svoju na njima i ljubavimiskazivatiizasaditøuihzauvijeku ovu zemlju svim srcem i svom duæom.’ Eze 36:5 Zato ovako veli svemoguøi Gospod: ‘Zaista, u œestokom ognju govorimprotivjoæpreostalihnarodaiprotiv svega Edoma. Oni hoøe da uzmu u posjed zemlju moju srcem zloradim, duæom punom prezira, i da je oplijene. Mat 22:37 On mu odgovori: “Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim, svom duæom svojom i svom misli svojom! Mar 12:33 Njega ljubiti svim srcem, svom duæom, svom pameti kao samoga sebe: “To je vrednije od svih œrtava paljenica i zaklanica.” DUÆU 31 P.Zk 28:65 Meåu ovim narodima neøeæ uœivati mira. Tvoja noga neøe imati poçivaliæta. Tamo øe ti Gospod utisnuti u srce tjeskobu u oçi teœnju za zaviçajem i u duæu tugu. Job 11:20 A oçi grjeænicima ugasit øe se, neøe im biti utoçiæta, nada øe im biti: duæu izdahnuti. Job 33:30 Da otrgne duæu njegovu od groba, da mu svijetli svjetlost œivih, Psl 19:7 Zakon je Gospodnji siguran voåa, provodiduæu;svjedoçanstvojeGospodnje pouzdano, çini luåake mudracima. Psl 23:3 On krijepi duæu moju, vodi me pravom stazom zbog imena svojega. Psl 30:3 Gospode, iz carstva mrtvih izveo si duæu moju; opet si me œivotu darovao izmeåu onih, koji siåoæe u carstvo mrtvih. Psl 49:15 Ali duæu øe moju Bog otkupiti iz æaka svijeta mrtvih: on ne prima. Psl 103:5 Koji nasiti duæu tvoju dobrima, da se obnovi mladost tvoja kao u orla. Psl 107:9 Jer je nasitio duæu praznu, duæu gladnu napunio je okrepom. Psl 107:9 Jer je nasitio duæu praznu, duæu gladnu napunio je okrepom. Psl 131:2 Umirio sam i utiæao duæu svoju; kao æto dijete mirno poçiva na prsima materinim, tako duæa moja mirno poçiva kod Boga. Psl 142:7 Izvedi iz tamnice duæu moju, da slavim ime tvoje! Tada øe se pravednici radosno okupiti oko mene, kad mi uçiniæ dobro. Psl 143:8 O, daj da doskora iskusim milost tvoju; jer se uzdam u tebe! Pokaœi mi put, kojim da idem; jer k tebi podiœem duæu svoju! M.Iz 2:10 Jer mudrost uniåe u srce tvoje, spoznaja obraduje duæu tvoju. M.Iz 8:36 Tko mene promaæi, oæteti duæu svoju; svi koji mrze na me, ljube smrt. M.Iz 29:24 Tko dijeli s kradljivcem, taj mrzi na svoju duæu; çuje kletvu i niæta ne otkriva. Iza 58:11 Vazda øe te voditi Gospod, pa i u suæi duæu øe ti krijepiti. Kosti tvoje on jaçi, i tisikaovrtdobrozaliven,kaoizvor,kojemu voda ne presuæi nikada. Jer 31:33 “Ne, ovo øe biti zavjet, æto øu ga uçiniti s kuøom Izraelovom poslije onih dana”, govori Gospod: “Stavit øu zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u duæu njihovu. Tako øu biti Bog njihov, i oni øe biti narod moj. Eze 3:19 Ako li ti opomeneæ Bezboœnika a on se ne vrati od bezboœnosti svoje i od opakog puta svojega, to øe on poginuti zbog opaçine svoje; a ti si spasio duæu svoju. Mat 10:28 Ne bojte se onih, koji doduæe mogu ubiti tijelo, ali duæe ne mogu ubiti! Negosebojteonoga,kojimoœeduæuitijelo pogubiti u paklu! Mat 16:26 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Æto moœe dati çovjek kao otkup za duæu svoju? Mat 16:26 Jer æto koristi çovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Æto moœe dati çovjek kao otkup za duæu svoju? Mar8:36Ætokoristiçovjeku,akodobijesav svijet, a pritom izgubi duæu svoju? Luk 2:35 I takoåer øe duæu tvoju probosti maç. Tako øe se otkriti misli mnogih srdaca.” Luk 12:20 Ali Bog mu reçe: “Luåaçe, joæ ove noøi potraœit øe duæu tvoju od tebe! Kojemu øe tada pripasti, æto si nakupio. Luk 21:19 Postojanom ustrajnoæøu spasit øete duæu svoju. Iva10:24TadagaopkoliæeŒidoviiupitaæe: “Dokleøeæmuçitiduæunaæu?AkositiKrist, kaœi nam otvoreno!” Rim 2:9 Nevolja i tjeskoba na svaku duæu çovjeka, koji çini zlo, najprije na Œidova, onda i na Grka; Rim 11:3 “Gospodine, proroke tvoje pobiæe, œrtvenike tvoje poruæiæe, i ja ostadoh sam, i traœe duæu moju.” Heb 10:39 A mi, braøo, nijesmo od onih, koji odstupaju na propast, nego od onih, koji vjeruju, da spase duæu. 1Pe 2:11 Ljubljeni, opominjem vas kao doæljake i putnike, da se uzdrœite od tjelesnih œelja, koje vojuju na duæu, DUBINA 8 Psl 68:22 Svemoguøi reçe: Iz Baæana øu ih dovesti, dovest øu ih iz dubina mora, Psl86:13“Jest,milostjetvojavelikaprema meni: izbavio si œivot moj iz dubina carstva mrtvih.” M.Iz 8:24 Nije joæ bilo dubina voda, kada sam se rodila i nije joæ bilo izvora s obilatom vodom. M.Iz 25:3 Kao visina neba i dubina zemlje, tako je nedohitno srce kraljeva. Jon 2:6 Vode mi doprle veø do blizu œivota. Dubina me opkolila. I oko glave bila mi se ovila sita. Rim 8:39 Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne moœe nas rastaviti od ljubavi Boœje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu naæemu. Efe 3:18 Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je æirina i duœina, i visina i dubina; Otk 2:24 A vama govorim, ostalima u Tijatiri, kojigod nemaju nauke eve, koji ne upoznaæe dubina sotoninih, kao æto govore: Ne meøem na vas drugoga bremena; DUBINAMA Psl139:15Postanjemojenijebiloskriveno od tebe; kad postadoh u tajnosti, otkan u dubinama zemaljskim, DUBINE 5 Psl 106:9 Zaprijeti Crvenom moru, i presahnu, i provede ih preko morske dubine kao preko pustinje. Iza 44:23 Kliçite, nebesa, jer to Gospod çini. Podvikujte, dubine zemaljske! Udarite u klicanje, gore, æume i sva drveta u njima, jerøeGospodotkupitiJakovaiproslavitise na Izraelu. Zah 10:11 On øe iøi preko mora iz Egipta. Razbit øe vale u moru, sve øe dubine Nilu presahnuti. Slomit øe se ponos Asirije. Œezlo øe se Egiptu oduzeti. 1Ko 2:10 A nama je Bog objavio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Boœje. 2Ko 8:2 Premda su bile kuæane teækom nevoljom, ipak je tekla iz punine njihove radosti i iz dubine njihova siromaætva

116
obilna rijeka dobrotvornosti. DUBINI 2 Iza 7:11 “Izmoli sebi znak od Gospoda, Boga svojega, u dubini dolje, ili gore u visini! 2Ko 11:25 Tri puta sam bio æiban, Jedanput kamenovan, tri puta san doœivio brodolom, noø i dan proveo sam u dubini morskoj. DUBINO Rim 11:33 O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Boœjega! Kako su nedokuçivi njegovi sudovi i neistraœljivi njegovi putovi! DUBINU 4 Izl 15:5 Valovi ih pokriæe kao kamen propadoæe u dubinu. Psl 107:26 Dizali se do neba, survali se u dubinu;tadajeduæanjihovaobnemoglaod nevolje. Mih 7:19 On øe se nama opet smilovati, pogazit øe opaçine naæe i baciti u dubinu morsku sve grijehe naæe. Mat 18:6 Tko zavede jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da potone u dubinu morsku. DUBOK 3 Pst 2:21 Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Pst 15:17 Kad zapadne sunce i nasta dubok mrak, gle, œeravica se zadimila, i plamen je ognjeni prolazio izmeåu onih komada œrtvenih! Iva 4:11 œena mu odgovori: “Gospodine, ni zahvatiti nemaæ çim, a studenac je dubok. Odakle øeæ uzeti vodu œiva? DUBOKA M.Iz 20:5 Duboka je voda osnova u srcu çovjeka; çovjek razuman zna je iscrpsti. M.Iz 23:27 Jer je bludnica duboka jama, tuåa œena tijesan studenac. DUBOKE 1 Psl 92:5 Kako su velika djela tvoja, Gospode, kako su duboke osnove tvoje! DUBOKO0 Pst6:6PokajaseGospod,dajebionaçinio ljude na zemlji, i bio je duboko oœaloæøen. Ezr 9:4 Tada se skupiæe oko mene svi, koji susebojalizapovijediBogaIzraelovazbog opaçine onih, koji se vratiæe iz ropstva. A ja ostadoh sjedeøi duboko potresen do veçernje œrtve. Psl35:13Aja?–Kadihsruæibolest,bilaje vreøa odjeøa moja; muçio sam sebe postom i molio sam se duboko prignut. Psl 36:1 Presuda Boœja nad grijehom za zlikovca duboko je saçuvana u srcu mojem; kazneni sud Boœji ne drœi on pred oçima svojim, Iza30:33Jerjeodavnapodignutoognjiæte; i za kralja je pripravljeno. Duboko i æiroko naslagana su drva s ognjem mnogim. Dah Gospodnji kao potok sumporni upalit øe ga. Dan 11:33 Razumni u narodu osvijestit øe mnoge, ali øe biti donekle duboko satrti maçemiplamenom,ropstvomigrabeœem. Mat 13:5 Drugo pade na kamenito tlo, gdje nijeimalomnogozemlje.Onobrzoizniknu, jer nije leœalo duboko u zemlji. Mar 4:5 Drugo pade na kamenito tlo, gdje nije bilo mnogo zemlje. Brzo izniçe, jer nije leœalo duboko u zemlji, Iva 12:27 Sad je duæa moja duboko potresena. Æto da kaœem? Oçe, saçuvaj me od ovoga çasa? Ali zato doåoh u ças ovaj. Heb 11:21 Vjerom blagoslovi Jakov umiruøi svakoga sina Josipova i nagnu se duboko nad vræak palice svoje. DUBOKOM Luk 1:78 Po dubokom milosråu Boga naæega. Pohodio nas je istok s visine, DUDU Luk 17:6 Gospodin reçe: “Ako imate vjeru kao zrno goruæiçno i kaœete ovome dudu: ‘Izaåi s korijenom van i presadi se u more!’ posluæat øe vas. DUG 2 M.Iz3:2Jertionedonosedugœivot,godine blagostanja i puno sreøe. M.Iz 3:16 Dug œivot krije se u desnici njezinoj, bogatstvo i çast u ljevici njezinoj. DUGA 4 Luk 7:42 Jer nijesu mogli platiti svojega duga, otpusti ga obojici. Koji øe ga sad od njih viæe ljubiti?” Rim 4:4 Ali onome, koji radi, ne raçuna se plaøa po milosti, nego po duga. Otk 4:3 I onaj, koji je sjedio, bijaæe po viåenju kao kamen jaspis i sardis; i oko prijestolja bijaæe duga po viåenju kao s smaragd. Otk 10:1 I vidjeh drugoga anåela jaka gdje silazi s neba, koji bjeæe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni; DUGAÇKIM 2 Mar 12:38 Dalje im reçe u pouci svojoj: “Çuvajte se knjiœevnika! Oni rado idu u dugaçkim haljinama, hoøe, da ih se pozdravlja na javnim mjestima Luk 20:46 “Çuvajte se knjiœevnika! Oni rado idu u dugaçkim haljinama, hoøe da ih se pozdravlja na javnim mjestima i da zauzimaju prva mjesta u sinagogama i zaçelja na gozbama. DUGAÇKU Otk 1:13 I usred sedam zlatnih svijeønjaka kao Sina çovjeçjega, obuçena u dugaçku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim. DUGE 2 Mat 6:12 I otpusti nam duge naæe, kako i mi otpuætamo duœnicima svojim! Mat 23:14 Teæko vama, knjiœevnici i farizeji,licemjeri!Virasipatekuøeudoviçke i govorite za to duge molitve. Stoga vas çeka stroœi sud. DUGO Pst 6:3 Tada reçe Gospod: “Duh moj neøe viæe dugo ostati u ljudima; jer nijesu viæe niæta drugo nego meso, a trajanje œivota njihova neka bude joæ samo sto i dvadeset godina.” Izl 2:23 Proåe dugo vremena, pa umrije kralj egipatski. A sinovi Izraelovi uzdisali su joæ uvijek pod teækim poslom i vapili su glasno za pomoø, a vapaj njihov diœe se od ropstva k Bogu. Izl 20:12 Poætuj oca svojega i mater svoju, da dugo œiviæ u zemlji; koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! Izl 25:17 Napravi onda pomiriliæte od çistoga zlata, dva i po lakta dugo i lakat i po æiroko. P.Zk 4:40 Drœi njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobrotebiidjecitvojojnakontebeidadugo boraviæ u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek.” P.Zk5:16Poætujocasvojegaimatersvoju, kao æto ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo œiviæ i da ti dobro bude u zemlji, koju øe ti dati Gospod, Bog tvoj! P.Zk 6:2 Boj se Gospoda, Boga svojega, i drœi zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unuçad tvoja, sve dane œivota svojega, da œiviæ dugo! P.Zk 16:20 Imaj jedino i samo pravicu pred oçima, da dugo œiviæ i posjedneæ zemlju, koju ti dadne Gospod, Bog tvoj! P.Zk 25:15 Puna i prava utega neka ti je, puna i prava mjera neka ti je, i da dugo œiviæ u zemlji, koju ti da je Gospod, Bog tvoj! Suc 5:16 Æto sjediæ meåu torovima i sluæaæ, kako bleje stada? Dugo vijeøe ratno drœi se u krajevima Rubenovim, Psl 72:15 Neka bi dugo œivio i darivao ih zlatom iz Æebe! A oni neka se svagda mole za njega i neka mu uvijek prose blagoslov! Psl91:16Datøumu,dadugoœivi,ipokazat øu mu spasenje svoje.” M.Iz 28:16 Knez, koji nema razboritosti, vræi mnoge globe; a kome se gadi nepravedna dobit, œivjet øe dugo. Iza 42:14 “Æutio sam dugo, çinio sam se nijem,Kaoœenakodporoåajasadøuvikati, duhat øu i bjesnit øu strahovito. Iza 53:10 Ali je Gospodu bila volja, da ga udari na muke. Kad se sam œrtvuje kao œrtva za grijeh, vidjet øe potomke, dugo øe œivjeti, i volja øe se Gospodnja ispuniti po njemu. Mar 9:19 On im reçe: “O rode nevjerni! Kako øu joæ dugo biti s vama? Kako øu joæ dugo podnositi vas? Dovedite ga k meni!” Mar 9:19 On im reçe: “O rode nevjerni! Kako øu joæ dugo biti s vama? Kako øu joæ dugo podnositi vas? Dovedite ga k meni!” Iva 14:9 Isus mu reçe: “Tako sam veø dugo s vama, i nijesi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti veliæ: ‘Pokaœi nam Oca’? Dje 18:18 A Pavao ostade joæ podosta dugo, i oprostivæi se s braøom otplovi u Siriju, i s njime Priscila i Akvila. U Kenhreji oæiæa glavu, jer se je bio zavjetovao. 1Ko 13:4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se. DUGOTRPAN 3 M.Iz 14:29 Dugotrpan çovjek pokazuje mnogumudrost;çovjekjedljivpoçiniludost za ludoæøu. Jon4:2OvakoseonpomoliGospodu:“Ah, Gospode, to je eto ono, æto sam mislio, kad samjoæbiousvojojpostojbini!Upravozato htio sam prije pobjeøi u Taræiæ, jer znao sam, da si ti Bog milostiv i milosrdan, dugotrpanibogatmilosråemisaœaliæsezb Nah 1:3 Gospod je dugotrpan, bogat strpljivoæøu, ali ne puæta doista niæta nekaœnjeno. Put Gospodnji ide kroz buru vihor; oblaci su prah nogama njegovim, DUGOTRPNOST 3 2Ti 3:10 A ti si se ugledao na moju nauku, œivljenje, namjeru, vjeru, dugotrpnost, ljubav, strpljivost, 1Pe 3:20 Koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Boœju, dok se je gradio kovçeg, u kojem se malo, to jest, osam duæa, spasilo vodom. 2Pe 3:15 I dugotrpnost Gospodina naæega drœite za spasenje, kao æto vam je i ljubljeni naæ brat Pavao po danoj mu mudrosti pisao; DUGOTRPNOSTI 3

117
Rim 2:4 Ili prezireæ li bogatstvo njegove dobrote, i strpljivosti i dugotrpnosti? Ne znaæ li, da ta dobrota Boœja dovodi k pokajanju? Rim3:26Usvojojdugotrpnostibiojenaime Bog propustio prije poçinjene grijehe, da pokaœe pravdu svoju u sadaænje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i uçiniti pravednim onoga, koji vjeruje u Isusa Krista. 2Ko 6:6 U çistoøi, u spoznaji, u dugotrpnosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi iskrenoj; DUGOVE 1 M.Iz22:26Nepripadajkonima,kojipodaju ruku, k onima, koji jamçe za dugove! DUGU 3 Pst 9:13 Dugu svoju stavljam u oblake, koja øe biti za znak zavjeta izmeåu mene i zemlje! 1Ko11:14Neuçilivasisamapriroda,daje muœu sramota, ako nosi dugu kosu? 1Ko 11:15 A œeni je ures, ako nosi dugu kosu, jer joj je kosa dana mjesto pokrivala. DUGUJEM Psl 56:12 Boœe, dugujem ti, æto sam zavjetovao; œrtvu hvale prinijet øu ti, DUH 125 Pst 1:2 Zemlja je bila joæ pusta i bez oblika. Tamajeleœalanadbezdanom.DuhjeBoœji lebdio nad vodama. Pst 2:7 Tada naçini Gospod Bog çovjeka [Adama] od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh œivota. Tako postade çovjek œivo biøe. Pst 6:3 Tada reçe Gospod: “Duh moj neøe viæe dugo ostati u ljudima; jer nijesu viæe niæta drugo nego meso, a trajanje œivota njihova neka bude joæ samo sto i dvadeset godina.” 1Kr 18:12 Kad ja sad otidem od tebe, tko zna, kamo øe tebe meåutim odnijeti Duh Gospodnji. Doåem li ja tada k Ahabu, da mu javim, a on te ne naåe, ubit øe me. A sluga tvoj ætuje Gospoda od mladosti svoje. Job 4:15 Duh proåe ispred mene, s dlake se na tijelu mojemu nakostrijeæiæe. Job 10:12 I dao si mi œivot pun milosti, i briga je tvoja zaætitila duh moj. Job 12:10 Kojemu u rukama poçiva œivot svih biøa i duh svakoga tijela çovjeçjega? Job 33:4 Duh me je Boœji stvorio; dah me je Svemoønoga oœivio. Psl 16:9 Tomu se raduje srce moje i veseli se duh moj; i bol øe moja poçivati u sigurnosti. Psl 31:5 U ruku tvoju predajem duh svoj; ti øeæ me otkupiti, Gospode, Boœe, ti vjerni! Psl 51:10 Srce çisto stvori mi, Boœe, duh pravi obnovi u meni! Psl 51:17 Œrtva, æto se dopada Bogu, skruæen je duh, srce skruæeno i poniœeno, Boœe, to ti ne prezireæ nikada. Psl 77:6 Promiæljam noøu, mislim u svojemu srcu; tako pita duh moj: Psl 104:30 Kad poæljeæ duh svoj, stvaraju se; tako obnavljaæ lice zemlji. Psl 143:4 Duh je moju meni pun straha, srce mi trne u prsima. Psl143:7Gospode,usliæimebrzo,duhmoj veø gine; ne skrivaj lica svojega od mene, inaçe sam kao oni, koji padoæe u grob. Psl 146:4 Izaåe li iz njega duh njegov, to se on vraøa u zemlju; u isti dan rastope se osnove njegove. M.Iz 15:13 Veselo srce razvedri lice; tuga u srcu pritisne duh. M.Iz 16:18 Oholost dolazi pred pad, i oholi duh pred propast. M.Iz 17:22 Srce veselo pospjeæuje ozdravljenje, a duh potiæten suæi kosti. Prp 12:7 I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao – : Iza 11:2 Na njemu øe poçivati duh Gospodnji: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega. Iza 11:2 Na njemu øe poçivati duh Gospodnji: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega. Iza 11:2 Na njemu øe poçivati duh Gospodnji: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega. Iza 11:2 Na njemu øe poçivati duh Gospodnji: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega. Iza 19:14 Gospod je stavio u njih duh opakosti, tako da zavode Egipat u svim poslovima njegovim, kao æto posrøe pijanac u svoje bljuvanje. Iza 26:9 Duæa moja çezne za tobom u noøi i duh moj traœi te u nutarnjosti mojoj. Kada sudovi tvoji pogaåaju zemlju, tada se uçe pravednosti stanovnici svijeta. Iza 31:3 Jest, Egipøani su ljudi, a ne Bog, konji su njihovi meso, a ne duh. Mahne li Gospod rukom svojom, posrnut øe pomagaç i sruæit øe se onaj kojemu pomaœe – svi øe zajedno biti uniæteni. Iza 40:13 Tko je upravljao duh Gospodnji, tko ga je upuøivao kao savjetnik? Iza 42:1 “Evo sluga moj, kojega ljubim, izabranik moj, koji mi se dopada! Meøem na njega duh svoj istinu øe javljati narodima. Iza 42:5 Ovako govori Bog, Gospod, koji je stvorio i rasprostro nebo, koji je rasprostro zemlju s njezinim rastlinama, koji je dao dahnarodunanjoj,duhonima,ætohodepo njoj: Iza 57:15 Jer ovako govori visoki, uzviæeni, koji vjeçno stoluje i zove se Svetac: “U visini, u svetiætu stanujem, ali i kod poniznogaiskruæenoga,dananovooœivim duh skruæenome i nanovo okrijepim srce slomljenome. Iza 57:16 Jer se neøu dovijeka svaåati i neøu se jednako gnjeviti. Inaçe ginu preda mnom duh i duæe, æto sam ih stvorio. Iza 61:1 Duh svemoguøega Gospoda poçivalameni,jermejepomazaoGospod, poslao me, da donesem poniznima veselu vijest. On me je poslao, da iscijelim slomljenasrca,danavijestimzarobljenima slobodu, vezanima otkupljenje, Eze 2:2 Tada doåe duh u mene kad mi je on govorio, i postavi me na noge moje; i sluæao sam onoga, koji se je razgovarao s menom. Eze 3:12 Tada me podiœe duh gore. Çuo sam za sobom glasan, silan i æum, kada se diœe sa svojega mjesta slava Gospodnja, Eze 11:19 Dat øu im drugo srce i novi duh metnut øu u nutrinu njihovu. Izvadit øu iz tijeka njihova kameno srce i dat øu im srce od mesa, Eze 18:31 Odbacite od sebe sve grijehe, æto ste ih poçinili, i naçinite sebi novo srce i nov duh, jer zaæto biste pomrli, kuøo Izraelova? Eze 36:26 Dat øu vam novo srce i nov øu duh metnuti u nutrinu vaæu. Odstranit øu kameno srce iz grudi vaæih i dat øu vam srce od mesa. Eze 36:27 Duh svoj metnut øu u nutrinu vaæu i uçinit øu, da hodite po mojim zapovijedima i da toçno izvræujete zakone moje. Eze 37:5 Ovako govori svemoguøi Gospod ovim kostima: Gle, ja øu metnuti u vas duh, da oœivite. Dan5:12Jervisokduh,mudrostirazumza tumaçenje snova, za otkrivanje tajna i za razjaænjivanje zagonetaka naæli su u Daniela, kojemu je kralj dao ime Belteæazar. Neka dozovu Daniela! On øe reøi æto znaçi.” Hos 5:4 Djela njihova se daju da se vrate k Bogu svojemu, jer duh idolopoklonstva vlada u njima, i oni neøe da æto znaju o Gospodu. Mih 2:7 Ne kaœe li se kuøi Jakovljevoj: “Je li duh Gospodnji samo pun gnjeva? Jesu li njegova djela takva? Zah 12:10 A na kuøu Davidovu i na stanovnike jerusalemske izlit øu duh milosti i molitve. Oni øe pogledati na mene, kojega su proboli, i tugovat øe za njim, kao æto se tuguje za prvoroåencem. Mat4:1 TadaIsusaodvedeDuhupustinju, da ga kuæa åavao. Mat 12:18 “Eto, to je sluga moj, koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli srce moje. Stavit øu duh svoj na njega, i on øe navjeæøivati pravdu meåu narodima. Mat 26:41 Bdijte i molite se, da ne padnete unapast;jerjeduhvoljan,alijetijeloslabo.” Mar 1:10 Jedva je bio izaæao iz vode, vidje, kako se otvori nebo, i Duh kao golub siåe na njega. Mar 1:12 Odmah ga Duh izvede u pustinju. Mar 13:11 Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se, æto øete govoriti; nego recite, æto vam se da u onaj ças, jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Sveti. Mar 14:38 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.” Luk 1:35 Anåeo joj odgovori: “Duh Sveti doøi øe na tebe, i sila Sveviænjega osjenit øe te. Zato øe se i Sveto, æto øe se roditi od tebe, zvati Sin Boœji. Luk 1:47 I duh se moj raduje u Bogu, Spasitelju mojemu. Luk 2:25 Tada je bio u Jerusalemu çovjek po imenu Simeon. On je bio pravedan, koji se bojao Boga i çekao je utjehu Izraelovu, i Duh Sveti bio je u njemu. Luk 3:22 Duh Sveti siåe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao.” Luk 4:18 “Duh Gospodnji poçiva na meni. On me pomaza, da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me, da navjeæøujem zarobljenima osloboåenje, slijepima vid, da oslobodim potlaçene, Luk 9:42 Dok se je joæ pribliœavao, trgao ga jeidrmaozaoduh.Isuszaprijetineçistome duhu, iscijeli djeçaka i dade ga natrag ocu njegovu. Luk12:12JeruonajçasDuhSvetistavitøe vam u usta prave rijeçi.” Luk 23:46 Tada povika Isus iza glasa: “Oçe, u ruke tvoje predajem duh svoj!” Ovo reçe i izdahnu.

118
Luk 24:39 Vidite ruke moje i noge moje! Ja sam glavom. Opipajte me i vidite! Duh nema mesa i kostiju, kako to vidite na meni.” Iva 3:6 Ono æto je roåeno od tijela, tijelo je; a æto je roåeno od Duha, duh je. Iva 4:24 Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.” Iva 6:63 Duh je ono, æto oœivljava, tijelo ne koristi niæta. Rijeçi, koje vam ja rekoh, jesu duh i œivot. Iva 6:63 Duh je ono, æto oœivljava, tijelo ne koristi niæta. Rijeçi, koje vam ja rekoh, jesu duh i œivot. Iva 7:39 A ovo reçe za Duha, kojega su imali primiti oni, koji vjeruju u njega, jer Duh Sveti nije joæ bio doæao, jer se Isus nije bio joæ proslavio. Iva 14:26 A Utjeæitelj, Duh Sveti, kojega øe Otac poslati u ime moje, on øe vas nauçiti svemu i napomenut øe vam sve, æto vam rekoh. Iva 15:26 A kad doåe Utjeæitelj, koga øu vamposlatiodOca,Duhistine,kojiizlaziod Oca, on øe svjedoçiti za mene. Iva 16:13 Ali kad doåe on, Duh istine, uvest øe vas u svu istinu, jer neøe od sebe govoriti, nego øe govoriti æto çuje, i javit øe vam buduøe stvari. Iva19:30AkadjebioIsusprimioocat,reçe: “Svræeno je.” Tada nakloni glavu i predade duh. Dje1:16“Ljudibraøo,trebalojedaseispuni Pismo, koje proreçe Duh Sveti na usta Davidova za Judu, koji je bio voåa onima, æto uhvatiæe Isusa. Dje 2:4 I napuniæe se svi Duha Svetoga, i stadoæe govoriti raznim jezicima, kao æto im je Duh [Sveti] davao da govore. Dje7:59TakokamenovaæeStjepana.Aon se je molio i govorio: “ Gospodine Isuse, primi duh moj!” Dje 8:18 A kad vidje Simon, da se Polaganjem ruku apostola dijeli Duh Sveti, donese im novaca Dje 8:29 Tada reçe Duh Filipu: “Idi i pristupi tim kolima!” Dje 8:39 A kad izaåoæe iz vode, Duh Gospodnji uze Filipa, Dvoranin ga viæe ne vidje i pun radosti otide putem svojim. Dje 11:15 A kada ja poçeh govoriti, siåe Duh Sveti na njih, kao i na nas u poçetku. Dje 16:7 Kad doåoæe u Miziju, pokuæali su da idu u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. Dje 17:16 A kad ih je Pavao çekao u Ateni, uzruja se duh njegov u njemu gledajuøi grad pun idola. Dje 19:2 I reçe im: “Jeste li primili Duha Svetoga, kad ste postali vjernici?” A oni mu rekoæe: “Nijesmo ni çuli, da ima Duh Sveti.” Dje 19:6 I kad Pavao poloœi ruke na njih, doåeDuhSvetinanjih,igovorilisujezicima i proricali. Dje 20:22 I sada evo sili me duh, da idem u Jerusalem, ne znajuøi æto øe mi se u njemu dogoditi, Dje 20:23 Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoçi, da me u Jerusalemu çekaju okovi i nevolje. Dje 20:28 Pazite na sebe i na sve stado, u kojem vas Duh Sveti postavi predstojnicima, da upravljate crkvom Boœjom, koju je stekao krvlju svojom. Dje 23:9 Tada nastade velika vika. I ustadoæe neki knjiœevnici od strane farizejske, te su se prepirali govoreøi: “Niæta zlo ne nalazimo na ovome çovjeku. Æto, ako mu je govorio duh ili anåeo?” Rim 8:9 A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, akodoistaDuhBoœjistanujeuvama.Aako tko nema Duha Kristova, on nije njegov. Rim 8:10 A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh œivi zbog pravde. Rim 8:11 A ako li stanuje u vama Duh onoga, koji je uskrsnuo Isusa, onaj, koji je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih, oœivjet øe i vaæa smrtna tjelesa Duhom svojim, koji stanuje u vama. Rim8:16OvajDuhsvjedoçinaæemuduhu, da smo djeca Boœja. Rim 8:26 A tako i Duh pomaœe nam u naæoj slabosti; jer ne znamo, za æto øemo se moliti, kao æto treba, nego sun Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. Rim 8:26 A tako i Duh pomaœe nam u naæoj slabosti; jer ne znamo, za æto øemo se moliti, kao æto treba, nego sun Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. 1Ko 2:10 A nama je Bog objavio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Boœje. 1Ko 2:13 To i govorimo, ne rijeçima, æto uçi çovjeçja mudrost, nego æto uçi Duh, duhovno duhovnim tumaçeøi. 1Ko 3:16 Ne znate li, da ste hram Boœji, i Duh Boœji da stanuje u vama? 1Ko 5:5 Da se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u dan Gospodina naæega Isusa Krista. 1Ko 12:4 Milosni su darovi razliçni, ali je isti Duh. 1Ko 15:45 Tako je i pisano: Prvi çovjek Adampostadeduæaœiva”,posljednjiAdam duh, koji oœivljuje. 2Ko 3:6 Koji i uçini nas sposobne da budemo sluge Novoga Zavjeta, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oœivljuje. 2Ko 3:17 A Gospodin je Duh; a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. 2Ko 3:17 A Gospodin je Duh; a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. 2Ko 4:13 A imajuøi isti duh vjere, kao æto je pisano: “Vjerovao sam, zato govorio sam”; i mi vjerujemo, zato i govorimo; Gal 5:17 Jer tijelo œeli protiv duha, a duh protivtijela;aovoseprotivijednodrugome, da ne çinite ono, æto hoøete. Gal 6:8 Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela øe poœeti propast; a koji sije u duh, od duha øe poœeti œivot vjeçni. Efe 4:4 Jedno tijelo i jedan duh, kao æto ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega, 1So 5:23 A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaæ duh, vaæa duæa i vaæe tijelo posve bez prijekora saçuva za dolaska Gospodina naæega Isusa Krista! 1Ti 4:1 A Duh govori jasno, da øe u posljednjavremenaodstupitinekiodvjere, sluæajuøi laœne duhove i nauke zlih duhova, Heb 3:7 Zato, kao æto govori Duh Sve ti: “Danas, ako glas njegov çujete, Heb 9:8 Ovim pokazuje Duh Sveti, da se joæ nije otvorio put u Svetinju nad svetinjama, dok prednji æator stoji; Heb 10:15 A svjedoçi nam i Duh Sveti, jer izakako je rekao: “ Jak 4:5 Ili mislite, da uzalud Pismo govori: Ljubomornoljubiduh,kojiunamastanuje? 1Pe 1:11 Ispitujuøi, na koje ili na kakvo vrijeme pokazuje Duh Kristov u njima, unaprijed svjedoçeøi za Kristove muke i za slave po tome, 1Pe 4:14 Ako vas grde zbog imena Kristova, blagoslovljeni ste vi, jer çast i slava i sila Boœja i Duh njegov poçiva na vama! 1Iv 4:2 Po ovome poznajte Duha Boœjega: “Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu doæao, od Boga je; 1Iv 4:3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste çuli da dolazi, i sad je veø u svijetu. 1Iv 5:6 Ovaj je, koji doåe vodom i krvlju i Duhom, Isus Krist, ne samo u vodi, nego u vodi i krvi; i Duh je, koji svjedoçi, jer je Duh istina. 1Iv 5:6 Ovaj je, koji doåe vodom i krvlju i Duhom, Isus Krist, ne samo u vodi, nego u vodi i krvi; i Duh je, koji svjedoçi, jer je Duh istina. 1Iv 5:7 Jer su trojica, æto svjedoçe u nebu: “Otac, Rijeç i Duh Sveti; i ova su trojica jedno, 1Iv 5:8 I troje je, æto svjedoçi na zemlji: “Duh, i voda, i krv; i ovo je troje jedno. Otk 2:7 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, dat øu mu da jede od drveta œivota, koje je u raju Boga mojega. Otk 2:11 Tko ima uæi, neka çuje, æto Duh govori crkvama: Tko pobijedi, neøe mu nauditi druga smrt. Otk 2:17 Tko ima uæi, neka çuje, æto govori Duh crkvama: “Tko pobijedi, dat øu mu od maneskrivene,idatøumukamenbijel,ina kamenu novo ime napisano, koje nitko ne zna, osim onoga, koji ga prima. Otk 2:29 Tko ima uæi, neka çuje, æto govori Duh crkvama. Otk 14:13 I zaçuh glas s neba gdje mi govori: “Napiæi: “Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada veø, govori Duh, neka poçinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.” Otk 19:10 I padoh pred noge njegove, da mu se poklonim, i reçe mi: “Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i braøa tvoja, koja imaju svjedoçanstvo Isusovo. Bogu se klanjaj!” Jer je svjedoçanstvo Isusovo duh proroçanstva. Otk 22:17 I Duh i zaruçnica govore: “Doåi!” I tko çuje, neka govori: “Doåi!” A tko je œedan, neka doåe; i tko hoøe, neka uzme vodu œivota zabadava!” DUHA 88 Psl 51:11 Ne odbacuj me od lica svojega, svetoga Duha svojega ne uzimaj od mene! Psl 139:7 Kamo da otidem od duha tvojega, kamo da uteçem od lica tvojega? Iza 44:3 Jer kao æto izlijevam vodu na popucano tlo i potoçiøe na suhu zemlju, tako izlijevam na potomke tvoje Duha svojega, na potomke tvoje blagoslov svoj. Iza 65:14 Gle, sluge øe moje klicati od radosti u srcu, a vi øete jadikovati od œalosti u srcu i ridati iz duha slomljena. Hos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze dani osvete. Izraele, upamti to! “Prorok je luåak, bezuman je çovjek duha” – jer je zloøa tvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako œestoko. Joe 2:28 Poslije øu izliti Duha svojega na svako tijelo. Tada øe sinovi vaæi i køeri vase proricati, starci øe vaæi imati sne, mladiøi øe vaæi gledati viåenja. Mal 2:15 Tako ne radi nitko, koji joæ ima kakav ostatak od duha Boœjega. A æto traœi Jedan? Sjeme Boœje! Çuvajte Duha Boœjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na œeni mladosti svoje!

119
Mal 2:15 Tako ne radi nitko, koji joæ ima kakav ostatak od duha Boœjega. A æto traœi Jedan? Sjeme Boœje! Çuvajte Duha Boœjega, kojega imate! Ne radite nevjerno na œeni mladosti svoje! Mal 2:16 “Jer je otpuætanje œena meni mrsko, veli Gospod, Bog Izraelov, “i tako nasiljem pokriva odjeøu svoju”, govori Gospod nad vojskama. “Zato pripazite na duha svojega i ne radite nevjerno!” Mat 1:20 Dok se je on bavio s tom miælju, javi mu se u snu anåeo Gospodnji i reçe: “Josipe,sineDavidov,nebojseuzetiksebi Mariju, œenu svoju; jer æto se je zaçelo u njoj, od Duha je Svetoga. Mat 3:16 Kad se je bio Isus pokrstio, izaåe odmah iz vode. Tada mu se otvoriæe nebesa. On vidje Duha Boœjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. Mat 12:31 Zato vam kaœem: “Svaki grijeh i psovkaoprostitøeseljudima.Alipsovkana Duha neøe se oprostiti. Mat 28:19 Zato idite i uçinite sebi sve narode uçenicima krætavajuøi ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mar 3:29 Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi na vijeke oproætenja, nego ostaje naprøen vjeçnim grijehom.” Luk 4:14 U sili Duha vrati se Isus u Galileju. Njegov se je glas raæirio po svoj okolini. Luk 9:55 A on se okrenu i ukori ih rekavæi: “Ne znate, çijega ste duha. Luk 11:13 Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko øe viæe Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!” Iva 1:32 Dalje je svjedoçio Ivan, govoreøi“Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim. Iva 3:6 Ono æto je roåeno od tijela, tijelo je; a æto je roåeno od Duha, duh je. Iva 3:8 Vjetar puæe, gdje hoøe; çujeæ æum njegov, ali ne znaæ, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je roåen od Duha.” Iva 3:34 Jer od Boga poslani govori rijeçi Boœje, jer Bog ne daje Duha na mjeru. Iva 7:39 A ovo reçe za Duha, kojega su imali primiti oni, koji vjeruju u njega, jer Duh Sveti nije joæ bio doæao, jer se Isus nije bio joæ proslavio. Iva 14:17 Duha istine, kojega svijet ne moœe primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer ostaje kod vas i u vama je. Iva20:22Kadjebioovorekao,dahnuunjih i reçe: “Primite Duha Svetoga! Dje 1:8 Nego øete primiti jakost Duha Svetoga, kad siåe na vas i bit øete mi onda svjedoci u Jerusalemu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.” Dje 2:4 I napuniæe se svi Duha Svetoga, i stadoæe govoriti raznim jezicima, kao æto im je Duh [Sveti] davao da govore. Dje 2:17 I bit øe u posljednje dane, govori Bog: “izlit øu od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat øe sinovi vaæi i køeri vaæe, i mladiøi vaæi vidjet øe viåenja, i starci vaæi sanjat øe sve. Dje2:18Inaslugesvojeinasluækinjesvoje u one dare izlit øu od Duha svojega, i prorokovat øe. Dje 2:38 Petar im reçe: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproætenje grijeha svojih, i primit øete dar Duha Svetoga; Dje 5:9 Tada joj reçe Petar: “Zaæto se dogovoriste, da iskuæate Duha Gospodnjega? Gle, noge onih, koji zakopaæe muœa tvojega, pred vratima su, i iznijet øe te.” Dje 6:3 Naåite dalje, braøo, meåu sobom sedam poætenih ljudi, punih Duha Svetoga i mudrosti! Njih øemo postaviti nad ovim poslom. Dje 6:5 I dopade se ovaj prijedlog cijeloj skupætini. I izabraæe Stjepana, çovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prokora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, doæljake iz Antiohije. Dje 7:55 A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Boœju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu, Dje8:19Ireçe:“Dajteimenituvlast,dakad poloœim ruke na koga, primi Duha Svetoga.” Dje 9:31 A Crkva je po svoj Judeji i Galileji i Samariji bila u miru, i napredovala je, i hodila je u strahu Gospodnjem, i umnoœavala pomoøu Duha Svetoga. Dje 10:45 Vjernici iz obrezanja, æto su bili doæli s Petrom, divili su se, æto se i na neznaboæce izli dar Duha Svetoga. Dje 16:16 I dogodi se, kad smo iæli u bogomolju, da nas srete jedna ropkinja, koja je imala duha vraçarskoga, i vraçajuøi donosila velik dobitak svojim gospodarima. Dje 19:2 I reçe im: “Jeste li primili Duha Svetoga, kad ste postali vjernici?” A oni mu rekoæe: “Nijesmo ni çuli, da ima Duh Sveti.” Dje 23:8 Jer saduceji govore, da nema uskrsnuøa, ni anåela, ni duha, a farizeji priznaju oboje. Rim 8:2 Jer zakon Duha, koji daje œivot u Kristu Isusu, oslobodio me je od zakona grijeha i smrti. Rim 8:6 Jer mudrost tijela smrt je, a mudrost Duha œivot je i mir. Rim 8:9 A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, akodoistaDuhBoœjistanujeuvama.Aako tko nema Duha Kristova, on nije njegov. Rim 8:15 Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite, nego primiste Duha posinjenja, u kojem vapijemo: “Aba, Oçe!” Rim 8:15 Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite, nego primiste Duha posinjenja, u kojem vapijemo: “Aba, Oçe!” Rim 8:23 A ne samo ono, nego i mi sami, koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdiæemo çekajuøi posinjenje, otkupljenje tijela svojega Rim8:27Aonaj,kojiispitujesrcazna,ætoje œelja Duha, jer po volji Boœjoj moli se za svete. Rim 15:13 A Bog nade neka vas napuni svake radosti i mira u vjeri, da obilujete u nadi jakoæøu Duha Svetoga! 1Ko 2:4 I govor moj i propovijedanje moje nije bilo u uvjerljivim rijeçima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile, 1Ko 2:11 Jer tko od ljudi zna, æto je u çovjeku, osim duha çovjeçjega koji je u njemu? Tako i u Bogu æto je, nitko ne zna, osim Duha Boœjega. 1Ko 2:11 Jer tko od ljudi zna, æto je u çovjeku, osim duha çovjeçjega koji je u njemu? Tako i u Bogu æto je, nitko ne zna, osim Duha Boœjega. 1Ko 2:14 Tjelesni çovjek ne prima æto je od Duha Boœjega; jer mu je ludost, i ne moœe da razumije, jer treba da se duhovno prosuåuje. 1Ko 6:19 Ili ne znate, da je tijelo vaæe hram DuhaSvetoga,kojijeuvama,kojegaimate od Boga, i ni jeste svoji? 2Ko 1:22 Koji nas i zapeçati i dade zalog Duha u srca naæa. 2Ko 3:6 Koji i uçini nas sposobne da budemo sluge Novoga Zavjeta, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oœivljuje. 2Ko 3:18 A mi svi, koji otkrivenim licem i gledamo slavu Gospodnju, preobraœavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha. 2Ko 5:5 A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha. 2Ko 7:1 Imajuøi dakle ova obeøanja, ljubljeni, oçistimo se od svake ljage tijela i duha, te izvræimo posveøenje u strahu Boœjemu! 2Ko 11:4 Jer ako tko doåe i drugoga Isusa propovijeda, kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite, kojeganeprimiste,ilidrugoevanåelje,koje ne prihvatiste, lijepo podnosite. 2Ko 13:14 Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i zajedniætvo Duha Svetoga neka je sa svima vama! Amen.! Gal3:2Ovojednohoøuodvasdadoznam: Jeste li primili Duha po djelima zakona ili sluæanjem propovijedanja vjere? Gal 3:14 Da bi na neznaboæce doæao blagoslov Abrahamov u Isusu Kristu, tako da obeøanje Duha primimo po vjeri. Gal 4:6 A jer ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojega u srca vaæa, koji vapije: “Aba, Oçe!” Gal 5:17 Jer tijelo œeli protiv duha, a duh protivtijela;aovoseprotivijednodrugome, da ne çinite ono, æto hoøete. Gal5:22AplodjeDuha:ljubav,radost,mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, Gal 6:8 Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela øe poœeti propast; a koji sije u duh, od duha øe poœeti œivot vjeçni. Efe 1:17 Da Bog Gospodina naæega Isusa Krista, Otac slave, dadne vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate. Efe 4:3 Starajuøi se, da çuvate jedinstvo duha u vezi mira Efe 4:30 I ne œalostite Duha Svetoga Boœjega, kojim ste zapeçaøeni za dan otkupljenja! Efe 6:17 I kacigu spasenja uzmite, i maç Duha, koji je rijeç Boœja! Flp 2:1 Ako vrijedi dakle koja opomena u Kristu, ako koja utjeha ljubavi, ako koje zajedniætvo duha, ako æto ljubezno i milosrdno srce, 1So 1:6 I vi se ugledaste na nas i na Gospodina, primivæi rijeç u velikoj nevolji s radoæøu Duha Svetoga, 1So 5:19 Duha ne gasite! 2So 2:13 A mi smo duœni svagda zahvaljivatiBoguzavas,braøoljubljenaod Gospodina, æto vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posveøenjem Duha i vjerom istine, 2Ti 1:7 Jer nam Bog ne dade duha bojaœljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti. Tit 3:5 Ne za djela pravde, koja mi uçinismo, nego po svojemu milosråu spasi nas kupelju preporoåenja i obnovljenja Duha Svetoga, Heb 2:4 Kad i Bog posvjedoçi i znacima i çudesima i razliçnim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji. Heb 6:4 Jer nije moguøe one, koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara

120
nebeskoga, i postali dionici Duha Svetoga, Heb 10:29 Koliko goru, mislite, da øe zasluœiti kaznu onaj, koji Sina Boœjega pogazi, i krv zavjeta, kojom je bio posveøen, za neçistu drœi, i Duha milosti obruœi? Jak 2:26 Jer kao æto je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva. 1Pe 1:2 Po predznanju Boga Oca, posveøenjem Duha, na pokornost i ækropljenje krvlju Isusa Krista: Milost vam i mir u punini! 1Pe 3:4 Nego skriveni çovjek srca u neprolaznosti tihoga i krotkoga duha, koji je pred Bogom dragocjen. 2Pe 1:21 Jer nikad nije bilo proroçanstvo javljeno po volji çovjeçjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Boœji ljudi. 1Iv 4:2 Po ovome poznajte Duha Boœjega: “Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu doæao, od Boga je; 1Iv4:6MismoodBoga.TkopoznajeBoga, sluæa nas; tko nije od Boga, ne sluæa nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude. 1Iv4:6MismoodBoga.TkopoznajeBoga, sluæa nas; tko nije od Boga, ne sluæa nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude. 1Iv 4:13 Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, æto nam je dao od Duha svojega. Jud 1:19 Ovo su oni, koji çine razdore, puteni, koji Duha nemaju. Otk 16:13 I vidjeh iz usta zmajevih, i iz usta zvijerinih, i iz usta laœnoga proroka tri neçista duha kao œabe. DUHAT 1 Iza 42:14 “Æutio sam dugo, çinio sam se nijem,Kaoœenakodporoåajasadøuvikati, duhat øu i bjesnit øu strahovito. DUHNE 1 M.Iz 10:25 Kad duhne oluja, bezboœnika nestane,apravednikstojitvrdonavjeçitom temelju. DUHOM 35 Iza 35:4 Recite onima, koji su duhom klonuli: “Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaæ, osveta dolazi, plaøa Boœja, on øe sam doøi, da vas otkupi.” Iza 48:16 Pristupite k meni, çujte ovo! Od poçetka nijesam govorio tajno. Otkako sam to zapoçeo, bio sam kod toga, a sada me posla svemoguøi Gospod s duhom svojim. Zah 4:6 Tada mi odgovori: “To je rijeç Gospodnja Zerubabelu: ‘Ne vojnom moøi, nitisilom,negoduhommojim’,veliGospod nad vojskama. Mat 3:11 Ja vas krstim samo vodom, da se obratite. A onaj, koji dolazi za mnom, moøniji je od mene. On øe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Mar1:8Jasamvaskrstiovodom,onøevas krstiti Duhom Svetim. Luk 3:16 A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moøniji od mene. Ja nijesam dostojan odrijeæiti remena na obuøi njegovoj. On øe vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Dje 10:38 Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio çineøi dobro i iscjeljujuøi sve, koje je bio nadvladao åavao, jer je Bog bio s njim. Dje 11:16 Onda se sjetih rijeçi Gospodinove, kako je govorio: ‘Ivan je krstio vodom, a vi øete se krstiti Duhom Svetim.’ Dje 18:25 Ovaj je bio upuøen na put Gospodnji, i goreøi duhom govorio je i uçio je marljivo o Isusu, a znao je samo krætenje Ivanovo. Rim 1:4 A odreåen, da bude silan Sin Boœji duhom svetosti po uskrsnuøu od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu naæemu, Rim 2:29 Nego je ono Œidov, koji je to iznutra, i obrezanje je obrezanje srca, duhom, a ne slovom. Tu je priznanje, ne od ljudi, nego od Boga. Rim 5:5 A nada se ne sramoti, jer se ljubav BoœjaizliusrcanaæaDuhomSvetim,kojije dat nama. Rim 8:11 A ako li stanuje u vama Duh onoga, koji je uskrsnuo Isusa, onaj, koji je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih, oœivjet øe i vaæa smrtna tjelesa Duhom svojim, koji stanuje u vama. Rim 8:13 Jer ako œivite po tijelu, umrijet øete; ako li Duhom djela tjelesna umrtvite, œivjet øete. 1Ko 2:10 A nama je Bog objavio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Boœje. 1Ko 4:21 Æto hoøete, da doåem k vama sa æibom, ili s ljubavi i duhom blagosti? 1Ko 5:3 Jer ja, ako i nenazoçan tijelom, ali nazoçan duhom, veø sam odsudio, kao da bih bio nazoçan, onoga, koji je tako uçinio: 1Ko 12:13 Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Œidovi ili neznaboæci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo. 1Ko 12:13 Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Œidovi ili neznaboæci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo. 1Ko 14:2 Jer koji govori jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu, je nitko ne razumije, a Duhom govor tajne. 1Ko 14:15 Æto dakle? Molit øu se duhom, a molit øu se i umom; pjevat øu hvalu duhom, a pjevat øu i umom. 1Ko 14:15 Æto dakle? Molit øu se duhom, a molit øu se i umom; pjevat øu hvalu duhom, a pjevat øu i umom. 2Ko 3:3 Koji ste se pokazali, da ste poslanica Kristova od nas izraåena i napisana ne crnilom, nego Duhom Boga œivoga, ne na kamenim ploçama, nego na tjelesnim ploçama srca. Gal 3:3 Tako li ste nerazumni, da poçevæi Duhom, sad tijelom dovræujete? Gal 6:1 Braøo, ako i upadne çovjek u kakav prekræaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeæ iskuæan! Efe 1:13 U njemu se i vi, çuvæi rijeç istine, evanåelje spasenja svojega, i vjerovavæi zapeçatiste Svetim Duhom obeøanja, Efe 4:23 I da se obnovite duhom uma svojega; Efe 5:18 I ne opijajte se vinom, u kojemu je raspuætenost, nego se napunite Duhom, Flp 3:3 Jer mi smo obrezani, koji duhom Bogu sluœimo i hvalimo se u Kristu Isusu, a ne uzdamo se u tijelo, Kol 2:5 Jer ako tijelom i nijesam kod vas, ali samduhomsvama,radujuøiseivideøivaæ red i çvrstoøu vaæe vjere u Krista. 2So 2:2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plaæite, ni duhom, ni rijeçju, ni poslanicom, toboœe od nas poslanom, kao da je veø blizu dan Gospodnji. Heb 9:14 Koliko øe viæe krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, oçistiti savjest naæu od mrtvih djela, da sluœimo Bogu œivomu! Heb 12:5 I zaboraviste na opomenu, koja vam govori kao sinovima: “Sine moj, ne preziri karanja Gospodinova, i nemoj klonuti duhom, kad te on pokara! 1Pe 3:18 Jer je i Krist jedanput za grijehe naæe umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduæe tijelom, ali oœivljen Duhom. 1Iv 5:6 Ovaj je, koji doåe vodom i krvlju i Duhom, Isus Krist, ne samo u vodi, nego u vodi i krvi; i Duh je, koji svjedoçi, jer je Duh istina. DUHOVA2 Mat 12:24 A farizeji, koji su to çuli, rekoæe: “Taj izgoni åavle samo po Beelzebubu, poglavici zlih duhova. Mat 12:45 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se u njoj. I potonje çovjeku onome bude gore od prvoga. Isto øe tako biti i ovome rodu zlome. Luk 11:26 Tada otide i dovede joæ sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uåu i nastane se ondje. I potonje takvu çovjeku bude gore od prvoga.” 1Ko 10:21 Ne moœete piti çaæu Gospodnju i çaæu zlih duhova; ne moœete biti zajedniçari stola Gospodnjega i stola zlih duhova. 1Ko 10:21 Ne moœete piti çaæu Gospodnju i çaæu zlih duhova; ne moœete biti zajedniçari stola Gospodnjega i stola zlih duhova. Efe 6:12 Jer naæa borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zraçnim visinama. 1Ti 4:1 A Duh govori jasno, da øe u posljednjavremenaodstupitinekiodvjere, sluæajuøi laœne duhove i nauke zlih duhova, Heb12:9Onda:“karalisunastjelesnioçevi naæi, i ætovali smo ih; pa neøemo li se zar mnogo radije pokoravati Ocu duhova, da œivimo? Otk1:4IvannasedamcrkavauAziji.Milost vam i mir od onoga, koji jest, i koji bijaæe, i kojiøedoøi,iodsedamduhova,kojisupred prijestoljem njegovim; Otk 3:1 I anåelu crkve u Sardu napiæi: Ovakogovorionaj,kojiimasedamDuhova Boœjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela; imaæ ime, da si œiv, a mrtav si. Otk 4:5 I od prijestolja izlaœahu munje i glasoviigromovi,isedamognjenihbakalja gorahu pred prijestoljem, koje su sedam duhova Boœjih. Otk5:6Ividjehnasredprijestoljaiçetiribiøa iposredstarjeæinaJanje,kojejestajalokao zaklano, i imalo sedam rogova i sedam oçiju: “to su sedam duhova Boœjih poslanih po svemu svijetu. DUHOVAN 2 Rim 7:14 Jer znamo, da je zakon duhovan a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh. 1Ko 14:37 Ako tko misli, da je prorok ili duhovan, neka zna: Æto vam piæem, Gospodnja je zapovijed. DUHOVE 5 M.Iz 16:2 Neka se çovjeku uçine çisti svi putovi njegovi, ipak je Gospod, koji ispituje duhove.

121
Mat 10:1 On pozva k sebi svojih dvanaest uçenika i dade im vlast da izgone duhove neçiste i da lijeçe svaku bolest i svaku nemoø. 1Ko 12:10 Drugomu, da çini çudesa, drugomu proroçanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu razliçni jezici, drugomu, da tumaçe jezike, 1Ti 4:1 A Duh govori jasno, da øe u posljednjavremenaodstupitinekiodvjere, sluæajuøi laœne duhove i nauke zlih duhova, 1Iv4:1Ljubljeni,nevjerujtesvakomeduhu, nego kuæajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi laœni proroci iziåoæe na svijet. DUHOVI 3 1Ko 14:32 I duhovi proroçki pokoravaju se prorocima; Heb 1:14 Nijesu li svi sluœbeni duhovi, koji su poslani na sluœbu zbog onih, koji øe baætiniti spasenje? Otk16:14Tosunaimeduhoviåavolski,koji çine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoønoga. DUHOVIMA 5 Mar 1:27 Puni zaçuåenja pitali su svi jedan drugoga: “Æto je ovo? Jedna nova, silna nauka! I usto zapovijeda neçistim duhovima, i oni ga sluæaju!” Luk 9:1 On sazva dvanaestoricu i dade im moø i vlast nad svima zlim duhovima i da iscjeljuju od bolest;. 1Ko 10:20 Ali æto œrtvuju neznaboæci, zlim duhovima œrtvuju, a ne Bogu. A ja neøu, da vi budete zajedniçari s zlim duhovnima. Heb 12:23 I crkvi prvoroåenaca, koji su napisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savræenih pravednika, 1Pe 3:19 U njemu je siæao i propovijedao duhovima, koji su bili u tamnici, DUHOVNA Rim 12:1 Zaklinjem vas dakle, braøo, milosråem Boœjim, da prikaœete tjelesa svoja za œrtvu œivu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaæa sluœba Boœja bude duhovna. DUHOVNE 3 1Ko 10:4 I svi su pili isto duhovno piøe, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist. 1Ko 14:1 Teœite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete! 1Pe2:5Isamisekaoœivokamenjeuzidajte kaoduhovnihramzasveøeniætvosveto,da prinosite œrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. DUHOVNI 3 1Ko 2:15 A onaj duhovni sve prosuåuje, i njega nitko ne prosuåuje. Gal 6:1 Braøo, ako i upadne çovjek u kakav prekræaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeæ iskuæan! 1Pe2:5Isamisekaoœivokamenjeuzidajte kaoduhovnihramzasveøeniætvosveto,da prinosite œrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. DUHOVNIH 1 Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i svojim zemaljskim posluœiti. DUHOVNIM 4 1Ko 2:13 To i govorimo, ne rijeçima, æto uçi çovjeçja mudrost, nego æto uçi Duh, duhovno duhovnim tumaçeøi. Efe 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina naæega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu. Efe 5:19 Govoreøi meåu sobom u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama,pjevajuøiikliçuøiusrcusvojem Gospodinu Kol 3:16 Rijeç Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti uçeøi i opominjuøi jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajuøi u srcima svojim Bogu. DUHOVNIMA 1Ko 3:1 I ja, braøo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. 1Ko 10:20 Ali æto œrtvuju neznaboæci, zlim duhovima œrtvuju, a ne Bogu. A ja neøu, da vi budete zajedniçari s zlim duhovnima. DUHOVNO 9 Rim 8:5 Jer koji su po tijelu, tjelesno misle, a koji su po Duhu, duhovno misle. 1Ko 2:13 To i govorimo, ne rijeçima, æto uçi çovjeçja mudrost, nego æto uçi Duh, duhovno duhovnim tumaçeøi. 1Ko 2:14 Tjelesni çovjek ne prima æto je od Duha Boœjega; jer mu je ludost, i ne moœe da razumije, jer treba da se duhovno prosuåuje. 1Ko 10:3 I svi su isto duhovno jelo i jeli, 1Ko 10:4 I svi su pili isto duhovno piøe, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist. 1Ko 15:44 Sije se tijelo tjelesno, ustaje tijelo duhovno. Ako ima tjelesno, ima i duhovno. 1Ko 15:44 Sije se tijelo tjelesno, ustaje tijelo duhovno. Ako ima tjelesno, ima i duhovno. 1Ko 15:46 Ali nije prvo duhovno, nego tjelesno, pa onda duhovno. 1Ko 15:46 Ali nije prvo duhovno, nego tjelesno, pa onda duhovno. DUHOVNOGA 1Pe 2:2 I œelite kao novoroåena djeca duhovnoga, çistoga mlijeka, da po njemu uzrastete za spasenje, DUHOVNOJ 1 Kol 1:9 Zato i mi od onoga dana, kako çusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti. DUHU 52 Psl 51:12 Daj da ponovno iskusim radost spasenja tvojega; daj me okrijepi u duhu dobrovoljnom! Prp 3:11 On çini sve lijepo u svoje vrijeme. I svijet je on predao njihovu istraœujuøem duhu, ali da ne moœe çovjek djelo, æto ga tvori Bog, dokuçiti od poçetka do svræetka. Iza 66:2 Jer je sve to ruka moja napravila. Tako je sve to postalo”, veli Gospod. “Ali ja gledam na onoga, koji je ponizan, na onoga, koji je skruæen u duhu, na onoga, koji se brine za rijeç moju. Eze 37:1 Ruka Gospodnja doåe nad na me.Gospodmeizvedeuduhuipostavime usred doline, æto je bila puna mrtvaçkih kostiju. Eze 37:9 On mi reçe: “Prorokuj duhu, prorokuj, sine çovjeçji! Reci duhu: ‘Ovako veli svemoguøi Gospod: Duæe, doåi od çetiri vjetra, zadahni ove usmrøene, da opet oœiviju!” Eze 37:9 On mi reçe: “Prorokuj duhu, prorokuj, sine çovjeçji! Reci duhu: ‘Ovako veli svemoguøi Gospod: Duæe, doåi od çetiri vjetra, zadahni ove usmrøene, da opet oœiviju!” Mat 1:18 Roåenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova majka Marija bila zaruçena s Josipom, naåe se, da je bila zaçela po Duhu Svetom, joæ prije nego se sastaæe. Mat 5:3 “Blagoslovljeni su siromaæni u duhu! Njihovo je kraljevstvo nebesko. Mat 17:18 Isus zapovjedi zlome duhu, i on izaåe iz njega, tako da je ozdravio od toga çasa. Mar 9:25 Kad vidje Isus, da se narod sve viæe stjeçe, zaprijeti duhu neçistome i reçe mu: “Duæe nijemi i gluhi! Ja ti zapovijedam: “Izaåi iz njega i ne vraøaj se viæe nikada natrag u njega!” Luk 1:17 On øe doøi pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da opet obrati srca otaca k djeci, nepokorne da privede k miæljenju pravednika i tako uçini Gospodinu narod spreman.” Luk 1:80 Djeçak je rastao i jaçao u duhu. Œivio je u pustinji do onoga dana, kad se je pokazao pred Izraelom. Luk 9:42 Dok se je joæ pribliœavao, trgao ga jeidrmaozaoduh.Isuszaprijetineçistome duhu, iscijeli djeçaka i dade ga natrag ocu njegovu. Luk 10:21 U onaj dan obradova se on u Duhu Svetome i reçe: “Slavim te, Ode, Gospodine neba i zemlje, æto si ovo skrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. Da, Oçe, tako se je dopalo tebi. Iva 4:23 Ali dolazi ças, i veø je tu, kad øe se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i u istini; jer takve klanjaoce traœi Otac. Iva 4:24 Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.” Dje 5:3 Tada reçe Petar: “Ananija, zaæto napuni sotona srce tvoje, te si slagao Duhu Svetome i zadrœao za sebe jedan dio od novaca, æto si dobio za njivu? Dje 7:51 Tvrdovrati i neobrezanih srca i uæiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaæi oçevi, tako i vi. Rim 7:6 A sad se oslobodismo od zakona, koji nas je drœao, da sluœimo u novome duhu, a ne u starini slova. Rim 8:4 Da se pravda zakona ispuni u nama, koji ne œivimo po tijelu, nego po Duhu. Rim 8:5 Jer koji su po tijelu, tjelesno misle, a koji su po Duhu, duhovno misle. Rim 8:9 A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, akodoistaDuhBoœjistanujeuvama.Aako tko nema Duha Kristova, on nije njegov. Rim 8:14 Jer koji se god vladaju po Duhu Boœjemu, oni su sinovi Boœji. Rim8:16OvajDuhsvjedoçinaæemuduhu, da smo djeca Boœja. Rim 9:1 Istinu govorim u Kristu, ne laœem, savjest moja to mi svjedoçi u Duhu Svetom: Rim 14:17 Jer kraljevstvo Boœje nije jelo i piøe, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome. Rim 15:16 Da budem sluga Krista Isusa za narode, izvræujuøi svetu sluœbu evanåelja Boœjega, da bude prinos naroda ugodan i posveøen u Duhu Svetome. 1Ko 6:11 I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina naæega Isusa Krista i u Duhu Boga naæega.

122
1Ko 12:3 Zato vam dajem na znanje, da nitko, koji govori u Duhu Boœjem, ne kaœe: “Proklet Isus”; i nitko ne moœe reøi: “Gospodin Isus”, osim u Duhu Svetom. 1Ko 12:3 Zato vam dajem na znanje, da nitko, koji govori u Duhu Boœjem, ne kaœe: “Proklet Isus”; i nitko ne moœe reøi: “Gospodin Isus”, osim u Duhu Svetom. 1Ko 12:9 Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar lijeçenja u jednom Duhu; 1Ko 12:9 Drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar lijeçenja u jednom Duhu; 2Ko 6:6 U çistoøi, u spoznaji, u dugotrpnosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi iskrenoj; Kræøanska sloboda. Œivot u Duhu Svetom. Gal 5:16 A velim: “U duhu œivite, i œelja tjelesnih neøete izvræiti! Gal 5:25 Ako u duhu œivimo, i hodajmo u duhu! Gal 5:25 Ako u duhu œivimo, i hodajmo u duhu! Efe 2:2 U kojima ste nekad hodili po vijeku ovoga svijeta, po knezu, koji vlada u zraku, po duhu, koji sad radi u sinovima nepokornosti, Efe 2:22 Na kojemu se i vi naziåujete za stan Boœji u Duhu. Efe 3:5 Koja se u drugim vremenima ne oçitova sinovima çovjeçjim, kako se je sad otkrila svetim njegovim apostolima i prorocima u Duhu, Efe3:16Davamdadnepobogatstvuslave svoje, da se silom utvrdite po Duhu njegovu u nutarnjem çovjeku, Efe 6:18 Svakom molitvom i proænjom molite se u Duhu u svako vrijeme, i uz to bdijtesasvomustrajnostiimolitvomzasve svete, Flp 1:27 Samo œivite dostojno evanåelja Kristova, da ili doåem i vidim vas, ili sam nenazoçan, çujem za vas, da stojite u jednomeduhu,idasejednoduænozajedno borite za vjeru u evanåelje. 1So 1:5 Jer evanåelje naæe nije doælo k vama samo u rijeçi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u punini mnogoj, kao æto znate, kakvi smo bili meåu vama zbog vas. 1Ti 3:16 I kao æto je priznato, velika je tajna poboœnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anåelima, propovijedao se neznaboæcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi. 1Pe 1:12 Kojima se je objavilo, da nijesu sebi, nego vama sluœili ovim, æto vam se je sad javilo po onima, koji su vam propovijedali evanåelje u Duhu Svetome, poslanom s neba, u koje anåeli œele da zagledaju. 1Iv 3:24 I tko drœi zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i on u njemu; i po tom poznajemo, da ostaje u nama, po Duhu, kojega nam je dao. 1Iv4:1Ljubljeni,nevjerujtesvakomeduhu, nego kuæajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi laœni proroci iziåoæe na svijet. Jud 1:20 A vi, ljubljeni, naziåujte se svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome! Otk 17:3 I odvede me u pustinju u duhu; i vidjeh œenu, gdje sjedi na zvijeri crvenoj, punu imena psovaçkih, imajuøi sedam glava i deset rogova. Otk 18:2 I povika jakim glasom govoreøi: “Pade, pade Babilon veliki, i postade stan åavolima, i tamnica svakome duhu neçistome, i tamnica svakoj ptici neçistoj i mrskoj; jer œestokim vinom bludnosti svoje napoji sve narode; Otk 21:10 I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi sveti grad Jerusalem, gdje silazi s neba od Boga, DULJE 2 Izl2:3Akadganijemogladuljeskrivati,uze za njega koæaricu od papirusove trstike, zamazajedobroasfaltomismolom,metnu djeçaka u nju i stavi je u trsku kraj Nila. Dje 14:3 Oni ipak ostadoæe dulje vremena propovijedajuøiodvaœnouGospodinu,koji je svjedoçio rijeç milosti svoje i davao, da su se çinili znaci i çudesa po rukama njihovim. DULJINA Pst 6:15 Ovako øeæ ga napraviti: trista lakatanekabudeduljinakovçegu,pedeset lakata æirina njegova i trideset lakata visina njegova! P.Zk 30:20 Ljubi Gospoda, Boga svojega, sluæaj ga i budi mu vjerno odan, jer o tom ovisi œivot tvoj i duljina dana tvojih, æto ih smijeæ provesti u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da øe im je dati.” DUMAHOM Iza 21:11 Presuda nad Dumahom. Sa Seira viçe se meni: “Straœaru, kako je daleko noø, straœaru, kako je daleko noø?” DUNE 2 Psl 103:16 Dune vjetar na njega, i nestane ga, i ne zna viæe mjesta, gdje je stajao. Iza 40:7 Trava se osuæi, cvijet uvene, kad dah Gospodnji dune na njih. Jest, trava je narod. DUNUÆE 2 Mat 7:25 I udari pljusak, doåoæe vode, dunuæevjetroviinapadoæenakuøuonu;ali ona ne pade, jer je bila sagraåena na hridini. Mat 7:27 I udari pljusak, doåoæe vode, dunuæe vjetrovi i napadoæe na kuøu onu. Ona pade, i pad je njezin bio velik DUŒAN 6 Mat 18:24 Kad se poçne uraçunati, dovedoæemujednoga,kojimujebioduœan deset tisuøa talenata. Mat 18:28 A kad izaåe sluga naåe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio duœan æto denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreøi: “Plati, æto si duœan! Mat 18:28 A kad izaåe sluga naåe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio duœan æto denara. Njega uhvati i uze ga daviti govoreøi: “Plati, æto si duœan! Luk 7:41 Reçe: “Jedan vjerovnik imao je dva duœnika. Jedan mu je bio duœan pet stotina denara, drugi pedeset. Flm 1:18 Ako li ti je u çemu skrivio, ili je duœan, to meni uraçunaj! 2Pe 1:13 Ali smatram da sam duœan, dok sam god u ovom æatoru, da vas budim opominjanjem; DUŒINA Efe 3:18 Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je æirina i duœina, i visina i dubina; Otk 21:16 I grad na çetiri ugla stoji, i duœina je njegova, kolika i æirina. I izmjeri grad trskom na dvanaest tisuøa stadija. Duœina i æirina i visina jednaka je. Otk 21:16 I grad na çetiri ugla stoji, i duœina je njegova, kolika i æirina. I izmjeri grad trskom na dvanaest tisuøa stadija. Duœina i æirina i visina jednaka je. DUŒNA 2Ko 12:14 Evo, po treøi put sam spreman da vam doåem, i neøu vam biti na teret, jer ne traœim æto je vaæe, nego vas Jer djeca nijesu duœna roditeljima blago teøi, nego roditelji djeci. DUŒNI 6 Rim 13:7 Podajte dakle svima æto ste duœni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu çast, çast. Rim15:1Aduœnismomijakislabostislabih nositi, i ne sebi ugaåati. Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i svojim zemaljskim posluœiti. Efe5:28Takosuduœniimuœeviljubitisvoje œene kao svoja tjelesa. Tko ljubi svoju œenu, sebe samoga ljubi. 2So 2:13 A mi smo duœni svagda zahvaljivatiBoguzavas,braøoljubljenaod Gospodina, æto vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posveøenjem Duha i vjerom istine, 3Iv1:8Mismodakleduœniprimatitakve,da budemo suradnici istine. DUŒNICI 2 Rim 8:12 Tako dakle, braøo, nijesmo duœnici tijelu, da po tijelu œivimo. Rim15:27Oninaåoæetozadobro,iduœnici su njihovi, jer kad neznaboæci dobiæe dio njihovih duhovnih dobara, duœni su njima i svojim zemaljskim posluœiti. DUŒNICIMA Mat 6:12 I otpusti nam duge naæe, kako i mi otpuætamo duœnicima svojim! DUŒNIK 1 Rim 1:14 Duœnik sam Grcima i barbarima, mudrima i nerazumnima. DUŒNIKA Luk 7:41 Reçe: “Jedan vjerovnik imao je dva duœnika. Jedan mu je bio duœan pet stotina denara, drugi pedeset. DUŒNOST 3 Luk17:10Takoivi,kaduçinitesve,ætovam je naloœeno, kaœite: ‘Sluge smo neznatne, uçinismo samo duœnost svoju.’” 1Ko 7:3 Muœ neka çini œeni duœnost, a isto tako i œena muœu! 1Ko 9:16 Jer ako propovijedam evanåelje, nema mi hvale, jer mi je duœnost. Teæko meni, ako evanåelja ne propovijedam! DUPLO 1Sa 1:5 A Ani bi dao duplo viæe, jer je viæe ljubio Anu, iako ju je Gospod uçinio nerotkinjom DURI 1 Dan 3:1 Kralj Nebukadnezar dade naçiniti zlatan lik, kojemu je visina bila æezdeset lakata, a æirina æest lakata; i namjesti ga u ravnici Duri u pokrajini babilonskoj. DUSI 2 Luk 10:17 Puni radosti vratiæe se sedamdeset i dvojica i izvijestiæe: “Gospodine, i zli dusi pokoravaju nam se u ime tvoje.” Luk 10:20 Ali se ne radujte tomu, æto vam se dusi pokoravaju; nego se radujte, æto su vaæa imena zapisana na nebesima.” DVADESET 12 Pst 6:3 Tada reçe Gospod: “Duh moj neøe viæe dugo ostati u ljudima; jer nijesu viæe niæta drugo nego meso, a trajanje œivota njihova neka bude joæ samo sto i dvadeset godina.”

123
P.Zk 34:7 Bilo je Mojsiju sto i dvadeset godina, kada je umro. Oko njegovo nije joæ bilo slabo, i œivotna snaga njegova nije bila slomljena. Jon 4:11 A meni da ne bude œao Ninive, velikoga grada, u kojem stanuje viæe od sto i dvadeset tisuøa ljudi