PrI]cvod I prIprcma za IIsRan]c

:
AbraHamovI prI]aIcI]I
JczIcna IcRIura:
MunIb OvcIna
Dar]a GabrIc
TransIaIIon and IayouI:
FrIcnds oI AbraHam
Sveta Biblija
Evanelje
Po Ivanu
Englesko-Bosansko
Paralelno Izdanje
SASTAVLJENOJEDNOPOKRAJDRUGOGAI
PAŒLJIVOUSPOREÅENOSENGLESKIM
PRIJEVODOM
Holy Bible
Gospel
Of John
English-Bosnian
Parallel Edition
PRESENTEDSIDEBYSIDE
ANDDILIGENTLYCOMPAREDWITH
ENGLISHTRANSLATION
BOG JE IZGOVORIO SVE OVE RIJEÇI
I
Ne smijeæ imati drugih bogova uz mene.
II
Ne smijeæ sebi praviti rezbarena kipa, ni bilo
kakve slike od bilo çega æto je gore na nebu, ili
dolje na zemlji, ili u vodi pod zemljom. Ne smijeæ
im se klanjati niti im sluœti. Jer ja sam Gospodin,
tvoj Bog, ja sam ljubomoran Bog, pohaåam zlod-
jela otaca na djeci do treøega i çetvrtog koljena
onih koji me mrze, a milosråe iskazujem tis-
uøama, koji me ljube i drœe moje zapovijedi.
III
Ne smijeæ uzimati uzalud Imena Gospodina, svo-
jega Boga, jer Gospodin neøe pustiti bez kazne
onoga koji uzima njegovo Ime uzalud.
IV
Sjeti se Subotnjega dana, drœi ga svetim. Æest
dana radi i obavljaj sve svoje poslove, a sedmi
dan je Subotnji dan Gospodina, tvojega Boga. Na
taj dan ne smijeæ obavljati nikakva posla, ni ti, ni
tvoj sin, ni tvoja køi, ni tvoj sluga, ni tvoja
sluækinja, ni tvoja stoka, ni doæljak koji boravi
kod tebe unutar tvojih vrata. Jer u æest dana
Gospodin je stvorio nebesa i zemlju, more i sve æto
je u njima, a sedmi dan je otpoçinuo. Zato je Gos-
podin blagoslovio Subotnji dan i posvetio ga.
V
Poætuj svojega oca i svoju majku da dugo œiviæ u
zemlji koju ti daje Gospodin, tvoj Bog.
VI
Ne smijeæ ubiti.
VII
Ne smijeæ çiniti preljuba.
VIII
Ne smijeæ krasti.
IV
Ne smijeæ laœno svjedoçiti protiv svojega bliœn-
jega.
X
Ne smijeæ poœeljeti kuøe svojega bliœnjega; ne
smijeæ poœeljeti œene svojega bliœnjega, ni njego-
va sluge, ni njegove sluækinje, ni njegova vola, ni
njegova magarca, ni igdje iæta æto pripada tvojem
bliœnjemu!
ISUS JE IZGOVORIO OVE RIJEÇI
Ljubi Gospo-
dina, svojega
Boga, svim svo-
jim srcem, svom
svojom duom i
svom svojom
pameu. To je
prva i najvea
zapovijed.
A druga je isto
takva: Ljubi
svojega blinje-
ga kao samoga
sebe! O ovima
dvjema zapovi-
jedima visi sav
Zakon i proroci.
ZAPOVIJEDI BOŒJE
John
1
InthebeginningwastheWord,andthe
WordwaswithGod,andtheWordwas
God.
2HewasinthebeginningwithGod.
3AllthingsweremadethroughHim,andwith-
outHimnothingwasmadethatwasmade.
4InHimwaslife,andthelifewasthelightof
men.
5Andthelightshinesinthedarkness,andthe
darknessdidnotcomprehendit.
6TherewasamansentfromGod,whose
namewasJohn.
7Thismancameforawitness,tobearwit-
nessoftheLight,thatallthroughhimmight
believe.
8HewasnotthatLight,butwassenttobear
witnessofthatLight.
9ThatwasthetrueLightwhichgiveslightto
everymanwhocomesintotheworld.
10Hewasintheworld,andtheworldwas
madethroughHim,andtheworlddidnot
knowHim.
11HecametoHisown,andHisowndidnot
receiveHim.
12ButasmanyasreceivedHim,tothemHe
gavetherighttobecomechildrenofGod,
eventothosewhobelieveinHisname:
13whowereborn,notofblood,norofthewill
oftheflesh,norofthewillofman,butof
God.
14AndtheWordbecamefleshanddwelt
amongus,andwebeheldHisglory,the
gloryasoftheonlybegottenoftheFather,
fullofgraceandtruth.
15JohnborewitnessofHimandcriedout,say-
ing,“ThiswasHeofwhomIsaid,‘Hewho
comesaftermeispreferredbeforeme,for
Hewasbeforeme.’”
16AndofHisfullnesswehaveallreceived,
andgraceforgrace.
17ForthelawwasgiventhroughMoses,but
graceandtruthcamethroughJesusChrist.
18NoonehasseenGodatanytime.Theonly
begottenSon,whoisinthebosomofthe
Father,HehasdeclaredHim.
19NowthisisthetestimonyofJohn,whenthe
JewssentpriestsandLevitesfromJerusa-
lemtoaskhim,“Whoareyou?”
20Heconfessed,anddidnotdeny,butcon-
fessed,“IamnottheChrist.”
21Andtheyaskedhim,“Whatthen?Areyou
Elijah?”Hesaid,“Iamnot.”“Areyouthe
Prophet?”Andheanswered,“No.”
22Thentheysaidtohim,“Whoareyou,that
wemaygiveananswertothosewhosent
us?Whatdoyousayaboutyourself?”
23Hesaid:“Iam‘Thevoiceofonecryinginthe
wilderness:“Makestraightthewayofthe
Ivan
1
UpoçetkubijaæeRijeç,iRijeçbijaæe
sBogomiRijeçbijaæeBog.(Rijeçjest
Krist)
2OnjeupoçetkubiosBogom.
3Svejeponjemustvorenoiniætaætoje
stvorenonijebeznjegastvoreno.
4Unjemujebioœivotiœivotjebiosvjetlo
ljudima.
5ISvjetlosvijetliutami,itamaganije
obuzela.
6 Pojavio se çovjek, poslan od Boga,
kojemujebiloimeIvan.
7Istitajjedoæaokaosvjedokdasvjedoçi
zaSvjetlo,takodasviponjemumogu
vjerovati.
8OnnijebiotoSvjetlo,negodasvjedoçi
zaSvjetlo.
9Svjetloistinito,kojerasvjetljujesvakoga
çovjeka,kojidoåenaovajsvijet.
10Biojenasvijetu,isvijetjestvorenpo
njemu,asvijetganijeupoznao.
11Ksvojimajedoæao,aliganjegovine
primiæe.
12Asvimakojisugaprimilidaojevlastda
postanudjecaBoœja;çakionimakoji
vjerujuunjegovoime:
13Kojinisuroåeniniodkrvi,niodvolje
tjelesne,niodvoljeçovjeçje,negood
Boga.
14Rijeçjetijelompostalainastanilase
meåunama.Imismopromatralislavu
njegovu,kaoslavuJedinoroåenogaod
Oca,punmilostiiistine.
SvjedoçanstvoIvanaKrstitelja
15 Ivan za njega svjedoçi i viçe: “Evo
onoga za kojega rekoh: ‘Onaj koji
poslijemenedolazipredamnomje,jer
jebioprijemene!’”
16Uistinu,svimiprimismoodnjegove
punine:milostzamilost.
17Jer,ZakonjebiodanpoMojsiju,apo
IsusuKristudoåemilostiistina.
18 Boga nitko nikada nije vidio. Jedi-
noroåeniSinkojijenagrudimaOca,
Ongajeobjavio.
19AovojeIvanovosvjedoçanstvo,kadsu
muŒidoviizJeruzalemaposlalineke
sveøenikeilevitedagaupitaju:“Tkosi
ti?”
20Onjepriznao;nijezatajio,negojepri-
znao:“JanisamKrist.”
21Dakle,æto,”upitaæega:“jesiliIlija?”
“Nisam,”odgovorion.“JesiliProrok?”
“Ne,”odvration.
22Tadamurekoæe:“Patkosi,damoœemo
odgovoritionimakojisunasposlali?
Ætotikaœeæsamosebi?”
23Onreçe:“Jasam‘Glasjednogakojiviçe
2
Ivan John
Lord,”’astheprophetIsaiahsaid.”
24Nowthosewhoweresentwerefromthe
Pharisees.
25Andtheyaskedhim,saying,“Whythendo
youbaptizeifyouarenottheChrist,nor
Elijah,northeProphet?”
26Johnansweredthem,saying,“Ibaptizewith
water,buttherestandsOneamongyou
whomyoudonotknow.
27ItisHewho,comingafterme,ispreferred
beforeme,whosesandalstrapIamnot
worthytoloose.”
28ThesethingsweredoneinBethabarabe-
yondtheJordan,whereJohnwasbaptizing.
29ThenextdayJohnsawJesuscomingto-
wardhim,andsaid,“Behold!TheLambof
Godwhotakesawaythesinoftheworld!
30ThisisHeofwhomIsaid,‘Aftermecomes
aManwhoispreferredbeforeme,forHe
wasbeforeme.’
31IdidnotknowHim;butthatHeshouldbe
revealedtoIsrael,thereforeIcamebaptiz-
ingwithwater.”
32AndJohnborewitness,saying,“Isawthe
Spiritdescendingfromheavenlikeadove,
andHeremaineduponHim.
33IdidnotknowHim,butHewhosentmeto
baptizewithwatersaidtome,‘Uponwhom
youseetheSpiritdescending,andremain-
ingonHim,thisisHewhobaptizeswiththe
HolySpirit.’
34AndIhaveseenandtestifiedthatthisisthe
SonofGod.”
35Again,thenextday,Johnstoodwithtwoof
hisdisciples.
36AndlookingatJesusasHewalked,hesaid,
“BeholdtheLambofGod!”
37Thetwodisciplesheardhimspeak,andthey
followedJesus.
38ThenJesusturned,andseeingthemfollow-
ing,saidtothem,“Whatdoyouseek?”They
saidtoHim,“Rabbi”(whichistosay,when
translated,Teacher),“whereareYoustaying?”
39Hesaidtothem,“Comeandsee.”They
cameandsawwhereHewasstaying,and
remainedwithHimthatday(nowitwas
aboutthetenthhour).
40OneofthetwowhoheardJohnspeak,and
followedHim,wasAndrew,SimonPeter’s
brother.
41HefirstfoundhisownbrotherSimon,and
saidtohim,“WehavefoundtheMessiah”
(whichistranslated,theChrist).
42AndhebroughthimtoJesus.Nowwhen
Jesuslookedathim,Hesaid,“YouareSi-
monthesonofJonah.Youshallbecalled
Cephas”(whichistranslated,AStone).
43ThefollowingdayJesuswantedtogoto
Galilee,andHefoundPhilipandsaidto
him,“FollowMe.”
44NowPhilipwasfromBethsaida,thecityof
AndrewandPeter.
upustinji:“IspraviteputGospodinov!”’
kakojerekaoprorokIzaija.”
24Aonikojisubiliposlanibilisuodfar-
izeja.
25Onigaupitaæe:“Zaætoondakrstiækad
doistanisiniKrist,niIlija,niProrok?”
26 Odgovori im Ivan govoreøi ovo: “Ja
krstimvodom,ameåuvamastojinetko
kojegavinepoznajete.
27Onjeonajkojidolaziposlijemene.Ja
munisamdostojanodvezatisvezena
obuøi.”
28TosedogodilouBetaniji,sonustranu
Jordana,gdjejeIvankrætavao.
29SutradanIvanvidjeIsusagdjedolazik
njemutereçe:“Evogle,JanjeBoœje
kojeuzimagrijehsvijeta!
30Ovojeonajzakojegasamvamrekao:
‘Poslije mene dolazi çovjek koji je
predamnomjerjebioprijemene.’
31Jaganisampoznavao.Alijasamzato
doæaokrstitivodomdaOnbudeobja-
vljenIzraelu.”
32AIvanposvjedoçi,govoreøi:“Vidiosam
Duhagdjesiåesnebakaogolubiosta-
denanjemu.
33Jaganisampoznavao,alimireçeonaj
kojimejeposlaodakrstimvodom:‘Na
kogaøeævidjetidasilaziDuhSvetii
ostajenanjemu,tojeonajkojikrsti
DuhomSvetim.’
34IjasamtovidioisvjedoçimdajeovoSin
Boœji.”
35SutradanjeIvanopetstajaotusadvoji-
comsvojihuçenika;
36IkadavidjeIsusadaprolazi,reçe:“Evo
JanjeBoœje!”
37Kadsunjegoviuçeniciçuligdjetako
govori,poåuzaIsusom.
38OndaseIsusokrenu,pakadvidjeda
iduzanjim,reçeim:“Ætovitraœite?”A
onimuodgovore:“Rabbi,”(prevedeno
znaçiUçitelj):“gdjetiboraviæ?”
39Onimreçe:“Doåiteividite,”Ioniodoæe,
ividjeæegdjeonboravi,tesuostalikod
njegaonajdan(tojebilookodesetog
sata).
40Jedanoddvojicekojisu,çuvæiIvanove
rijeçi,poælizaIsusom,biojeAndrija,
bratÆimunaPetra.
41 On najprije susretne svojega brata
Æimuna pa mu reçe: “Naæli smo
Mesiju,”(prevedenoznaçi:Krist.)
42IongadovedekIsusuikadagaIsus
opazi,reçemu:“TisiÆimun,sinJonin;
tiøeæsezvatiKefa,”(prevedenoznaçi:
Kamen.)
43SutradanIsusodluçipoøiuGalileju.
Meåutim,susretneFilipapamureçe:
“Poåizamnom!”
44FilipjebioizBetsaide,izPetrovaiAn-
drijinagrada.
3
Ivan John
45PhilipfoundNathanaelandsaidtohim,“We
havefoundHimofwhomMosesinthelaw,
andalsotheprophets,wrote–Jesusof
Nazareth,thesonofJoseph.”
46AndNathanaelsaidtohim,“Cananything
goodcomeoutofNazareth?”Philipsaidto
him,“Comeandsee.”
47JesussawNathanaelcomingtowardHim,
andsaidofhim,“Behold,anIsraelitein-
deed,inwhomisnoguile!”
48NathanaelsaidtoHim,“HowdoYouknow
me?”Jesusansweredandsaidtohim,“Be-
forePhilipcalledyou,whenyouwereun-
derthefigtree,Isawyou.”
49 Nathanael answered and said to Him,
“Rabbi,YouaretheSonofGod!Youare
theKingofIsrael!”
50Jesusansweredandsaidtohim,“Because
Isaidtoyou,‘Isawyouunderthefigtree,’
doyoubelieve?Youwillseegreaterthings
thanthese.”
51AndHesaidtohim,“Mostassuredly,Isay
toyou,hereafteryoushallseeheaven
open,andtheangelsofGodascendingand
descendingupontheSonofMan.”
2
Onthethirddaytherewasaweddingin
CanaofGalilee,andthemotherofJe-
suswasthere.
2NowbothJesusandHisdiscipleswerein-
vitedtothewedding.
3Andwhentheyranoutofwine,themother
ofJesussaidtoHim,“Theyhavenowine.”
4Jesussaidtoher,“Woman,whatdoesyour
concernhavetodowithMe?Myhourhas
notyetcome.”
5Hismothersaidtotheservants,“Whatever
Hesaystoyou,doit.”
6Nowthereweresettheresixwaterpotsof
stone,accordingtothemannerofpurifica-
tionoftheJews,containingtwentyorthirty
gallonsapiece.
7Jesussaidtothem,“Fillthewaterpotswith
water.”Andtheyfilledthemuptothebrim.
8AndHesaidtothem,“Drawsomeoutnow,
andtakeittothemasterofthefeast.”And
theytookit.
9Whenthemasterofthefeasthadtastedthe
waterthatwasmadewine,anddidnot
knowwhereitcamefrom(buttheservants
whohaddrawnthewaterknew),themas-
terofthefeastcalledthebridegroom.
10Andhesaidtohim,“Everymanatthebegin-
ningsetsoutthegoodwine,andwhenthe
guestshavewelldrunk,thenthatwhichis
inferior;butyouhavekeptthegoodwine
untilnow.”
11ThisbeginningofsignsJesusdidinCanaof
Galilee,andmanifestedHisglory;andHis
disciplesbelievedinHim.
12AfterthisHewentdowntoCapernaum,He,
Hismother,Hisbrothers,andHisdisciples;
45 Filip susretne Natanaela i reçe mu:
“NaælismoonogaokojemujeMojsije
pisaouZakonuiProrociistotako!Toje
Isus,sinJosipaizNazareta.”
46Natanaelmureçe:“Moœeliætodobro
iziøiizNazareta?”Filipmureçe:“Doåii
vidi.”
47 Isus opazi Natanaela gdje mu se
pribliœavapareçezanjega:“Evopravog
Izraelca,ukojemnemalukavstva.”
48Natanaelmureçe:“Odaklemepozna-
jeæ?”Isusmuodgovori:“Prijenegoæto
teFilippozvao,vidiosamtekadsibio
podsmokvom.”
49Natanaelmuodgovori:“Uçitelju,Tisi
SinBoœji!TisiKraljIzraelov!”
50Isusmuodgovarajuøireçe:“Vjerujeæli
zatoætosamtirekao:‘Vidiosamtekad
sibiopodsmokvom?’Vidjetøeætijoæi
veøestvariodtoga.”
51Onmureçe:“Zaista,zaistatikaœem,od
sadavidjetøeteotvorenoneboianåele
BoœjegdjeuzlazeisilazenadSinom
Çovjeçjim.”
Isuspretvaravoduuvino
2
TreøegadanabilajesvadbauKani
Galilejskoj,abilajeondjeimajka
Isusova.
2NasvadbujebiopozvaniIsuszajedno
sasvojimuçenicima.
3Kadnestadevina,reçeIsusunjegova
majka:“Nemajuvina.”
4Isusjojodgovori:“¸eno,ætoimajutvoje
brige sa mnom? Moj ças joæ nije
doæao.”
5Natomajkanjegovareçeslugama:“Æto
vamgodrekne,uçinite.”
6Tamojebilopostavljenoæestkamenih
posuda namijenjenih za uobiçajeno
pranjeŒidovima,odkojihjesvakaobu-
hvataladvijedotrimjere.
7Isusreçe:“Napuniteposudevodom!”I
oniihnapunedovrha.
8Onimreçe:“Zagrabitesadaiodnesite
ravnateljustolagozbe!”Ionimuodne-
su.
9Kadajeravnateljstolagozbeokusio
vodu pretvorenu u vino, nije znao
odaklejevino,(alisuznaleslugekoje
zagrabiæevodu,)Ravnateljstolazovnu
zaruçnika,
10Pamureçe:“Svakiçovjekizpoçetkaiz-
nosidobrovino,akadsegostidobro
napiju,ondaonoslabije.Atisiçuvao
dobrovinodosada.”
11 Tim je znakovima Isus poçeo svoja
çudesa u Kani Galilejskoj te objavi
slavusvoju;auçenicinjegovipovjeruju
unjega.
12PoslijetogasiåeIsussmajkomsvojom,
braøomsvojomiuçenicimasvojimu
4
Ivan John
andtheydidnotstaytheremanydays.
13NowthePassoveroftheJewswasathand,
andJesuswentuptoJerusalem.
14AndHefoundinthetemplethosewhosold
oxen and sheep and doves, and the
moneychangersdoingbusiness.
15WhenHehadmadeawhipofcords,He
drovethemalloutofthetemple,withthe
sheepandtheoxen,andpouredoutthe
changers’moneyandoverturnedthetables.
16AndHesaidtothosewhosolddoves,“Take
thesethingsaway!DonotmakeMyFa-
ther’shouseahouseofmerchandise!”
17ThenHisdisciplesrememberedthatitwas
written,“ZealforYourhousehaseatenMe
up.”
18SotheJewsansweredandsaidtoHim,
“WhatsigndoYoushowtous,sinceYou
dothesethings?”
19Jesusansweredandsaidtothem,“Destroy
thistemple,andinthreedaysIwillraiseitup.”
20ThentheJewssaid,“Ithastakenforty-six
yearstobuildthistemple,andwillYouraise
itupinthreedays?”
21ButHewasspeakingofthetempleofHis
body.
22Therefore,whenHehadrisenfromthe
dead,HisdisciplesrememberedthatHe
hadsaidthistothem;andtheybelievedthe
ScriptureandthewordwhichJesushad
said.
23NowwhenHewasinJerusalematthePass-
over,duringthefeast,manybelievedinHis
namewhentheysawthesignswhichHedid.
24ButJesusdidnotcommitHimselftothem,
becauseHeknewallmen,
25andhadnoneedthatanyoneshouldtestify
ofman,forHeknewwhatwasinman.
3
TherewasamanofthePhariseesnamed
Nicodemus,aruleroftheJews.
2ThismancametoJesusbynightandsaidto
Him, “Rabbi, we know that You are a
teachercomefromGod;fornoonecando
thesesignsthatYoudounlessGodiswith
him.”
3Jesusansweredandsaidtohim,“Mostas-
suredly,Isaytoyou,unlessoneisborn
again,hecannotseethekingdomofGod.”
4NicodemussaidtoHim,“Howcanamanbe
bornwhenheisold?Canheenterasecond
timeintohismother’swombandbeborn?”
5Jesusanswered,“Mostassuredly,Isayto
you,unlessoneisbornofwaterandthe
Spirit,hecannotenterthekingdomofGod.
6Thatwhichisbornofthefleshisflesh,and
thatwhichisbornoftheSpiritisspirit.
7DonotmarvelthatIsaidtoyou,‘Youmust
bebornagain.’
8Thewindblowswhereitwishes,andyou
hearthesoundofit,butcannottellwhereit
comesfromandwhereitgoes.Soisevery-
Kafarnaumitunisuostalimnogodana.
13BilajeblizuœidovskaPasha,teIsus
uziåeuJeruzalem.
14 I naåe u hramu prodavaçe volova,
ovacaigolubovaimjenjaçenovcagdje
trguju.
15Onnapravibiçoduœeta,isveihistjera
izhrama,skupasovcamaivolovima.A
mjenjaçimaprosunovacistoloveis-
prevrnu.
16Aprodavaçimagolubovareçe:“Nosite
testvariodavde!Nepravitetrœnicuod
kuøemojegaOca!”
17 Njegovi se uçenici sjete da stoji
napisano:“Revnostmezakuøutvoju
izjeda.”
18AŒidovimuprigovoreireknu:“Buduøi
da sve to çiniæ, koji nam znak time
pokazujeæ?”
19Isusimodgovoriireçe:“Sruæiteovaj
hram,iJaøugautridanaopetpodiøi.”
20TadamuodgovoreŒidovi:“Çetrdeseti
æestgodinagraåenjeovajhram,ati
øeægapodiøiutridana?”
21AliOnjegovorioohramusvojegatijela.
22Kadjeuskrsnuoodmrtvih,njegovisu
seuçenicisjetilidaimjetorekao,pasu
vjerovaliPismuirijeçikojuimIsusreçe.
23 Dok je Isus boravio u Jeruzalemu o
svetkoviniPashi,poçnumnogivjero-
vatiunjega,jersuvidjeliçudesakojaje
çinio.
24AliimsesamIsusnijepovjeravao,jerih
jesvepoznavao.
25 Njemu nije trebalo da mu tko dade
svjedoçanstvooçovjeku,jerjesam
poznavaoçovjekovunutrinu.
RazgovorsNikodemom
3
BiojenekiçovjekimenomNikodem,
farizej,vladarœidovski.
2TajçovjekdoåenoøukIsusutemu
reçe:Uçitelju,miznamodasiodBoga
doæaokaouçitelj,jernitkonemoœe
çinitiçudesakojatiçiniæakoBognijes
njim.
3 Isus mu odgovori: “Zaista, zaista ti
kaœem,tkoseponovnonerodi,tajne
moœevidjetikraljevstvaBoœjega.”
4OdvratimuNikodem:“Kakosemoœe
çovjek,kadjeveøstar,roditi?Zarmoœe
podrugiputuøiuutrobumajkeiroditi
se?”
5 Isus mu odgovori: “Zaista, zaista ti
kaœem,tkosenerodiodvodeiDuha
Svetoga,tajnemoœeuøiukraljevstvo
Boœje.
6Ætojeroåenoodtijela,tijeloje;ætoje
roåenoodDuha,duhje.
7Neçudiseætosamtirekao:‘Moraæse
ponovnoroditi.’(Duhovnoroåenje)
8Vjetarpuæegdjehoøe,çujeæmuæum,ali
5
Ivan John
nemoœeæreøiodakledolazinikamo
ide.Takojeisasvakimonimkojije
roåenodDuha.”
9Nikodemmureçe:“Kakotomoœebiti?”
10Isusmuodgovori:“Tisiistaknutuçitelju
Izraelu,atonerazumijeæ?
11Zaista,zaistatikaœem:Mitigovorimo
onoætoznamo,svjedoçimozaonoæto
smo vidjeli, a vi ne primate naæega
svjedoçanstva.
12Akominevjerujetekadvamrekohze-
maljskestvari,kakoøetemivjerovati
akovamreknemnebeske?
13Nitkonijeuziæaonanebo,osimonoga
kojijesiæaosneba,atojeSinÇovjeçji
kojijenanebu.
14 Kao æto je Mojsije podigao zmiju u
pustinji,istotakomorabitipodignutSin
Çovjeçji,
15dasvatkotkovjerujeunjeganepogine
negodaimaœivotvjeçni.
16JerBogjetakoljubiosvijetdajedao
svojegajedinoroåenogSina,danije-
dannepoginekojiunjegavjerujeveø
daimaœivotvjeçni.
17JerBognijeposlaosvojegaSinanasvi-
jetdasudisvijetu;negodasesvijet
moœespasitiponjemu.
18Onajtkovjerujeunjega,tajnijeosuåen;
alionajtkonevjerujeveøjeosuåen,jer
nije vjerovao u ime jedino-roåenog
SinaBoœjega.
19Uovomejesud:Svjetlojedoælonasvi-
jet,aljudisuvoljelitamuradijenego
Svjetlo,jersuimdjelabilazla.
20Jersvatkotkoçinizlomrzisvjetlonitine
dolaziksvjetlu,danedoåunavidjelo
njegovadjela.
21Onajkojiradiætojepoætenodolazik
svjetlu,dabisevidjelodasunjegova
djelauçinjenauBogu.”
22 Poslije toga doåe Isus sa svojim
uçenicimaupokrajinuJudeju,ituse
kodnjihzadrœaoikrætavao.
23Ivanjeistotakoprebivaoikrætavaou
Enonu,blizuSalima,jerondjejebilo
mnogovode.Svijetjedolazioikrstio
se.
24JerIvanjoænijebiobaçenutamnicu.
25Takoondanastaderaspravaizmeåu
nekihIvanovihuçenikainekihŒidovao
krætenju.
26DoåukIvanutemureknu:“Rabbi,eno
onajkojijebiostobomsonustranu
Jordanaikomusitiuprilogsvjedoçio.
Onkrstiisviiduknjemu.”
27 Ivan odgovarajuøi reçe: “Çovjek ne
moœeniætaprimitiukolikomunijedano
sneba.
28Avistemisvjedocidasamrekao:‘Ja
nisamKrist,’nego,‘jasamposlanpred
njim.’
onewhoisbornoftheSpirit.”
9NicodemusansweredandsaidtoHim,“How
canthesethingsbe?”
10Jesusansweredandsaidtohim,“Areyou
theteacherofIsrael,anddonotknowthese
things?
11Mostassuredly,Isaytoyou,Wespeakwhat
WeknowandtestifywhatWehaveseen,
andyoudonotreceiveOurwitness.
12IfIhavetoldyouearthlythingsandyoudo
notbelieve,howwillyoubelieveifItellyou
heavenlythings?
13NoonehasascendedtoheavenbutHewho
camedownfromheaven,thatis,theSonof
Manwhoisinheaven.
14AndasMoseslifteduptheserpentinthe
wilderness,evensomusttheSonofMan
beliftedup,
15thatwhoeverbelievesinHimshouldnotper-
ishbuthaveeternallife.
16ForGodsolovedtheworldthatHegaveHis
onlybegottenSon,thatwhoeverbelieves
inHimshouldnotperishbuthaveeverlast-
inglife.
17ForGoddidnotsendHisSonintotheworld
tocondemntheworld,butthattheworld
throughHimmightbesaved.
18HewhobelievesinHimisnotcondemned;
buthewhodoesnotbelieveiscondemned
already,becausehehasnotbelievedinthe
nameoftheonlybegottenSonofGod.
19Andthisisthecondemnation,thatthelight
hascomeintotheworld,andmenloved
darknessratherthanlight,becausetheir
deedswereevil.
20Foreveryonepracticingevilhatesthelight
anddoesnotcometothelight,lesthis
deedsshouldbeexposed.
21Buthewhodoesthetruthcomestothelight,
thathisdeedsmaybeclearlyseen,that
theyhavebeendoneinGod.”
22AfterthesethingsJesusandHisdisciples
cameintothelandofJudea,andthereHe
remainedwiththemandbaptized.
23NowJohnalsowasbaptizinginAenonnear
Salim, because there was much water
there.Andtheycameandwerebaptized.
24ForJohnhadnotyetbeenthrownintoprison.
25Thentherearoseadisputebetweensome
ofJohn’sdisciplesandtheJewsaboutpu-
rification.
26AndtheycametoJohnandsaidtohim,
“Rabbi,HewhowaswithyoubeyondtheJor-
dan,towhomyouhavetestified–behold,
Heisbaptizing,andallarecomingtoHim!”
27Johnansweredandsaid,“Amancanre-
ceivenothingunlessithasbeengivento
himfromheaven.
28Youyourselvesbearmewitness,thatIsaid,
‘IamnottheChrist,’but,‘Ihavebeensent
beforeHim.’
29Hewhohasthebrideisthebridegroom;but
6
Ivan John
29Onajtkoimazaruçnicu,tajjezaruçnik.
Alizaruçnikovprijatelj,kojistojiisluæa
ga, od srca se veseli zaruçnikovu
glasu.Mojejeveseljesadadoseglovr-
hunaciispunilose.
30Onsemorapoveøati,ajaumanjiti.
31Tkodolaziodozgo,onjeiznadsviju;tko
jesazemlje,onjezemaljskiizemaljski
govori.Tkodolazisneba,onjeiznad
sviju!
32Onsvjedoçizaonoætojevidioiçuo,a
nitko ne prima njegova svjedoçan-
stva.
33Tkojeprimionjegovosvjedoçanstvo,
potvråujedajeBogistinit.
34JeronajkojegajeBogposlao,tajgovori
Boœjerijeçi,jerBognedajeDuhana
mjeru.
35OtacljubiSinaisvejepredaonjemuu
ruku.
36OnajtkovjerujeuSinaimaœivotvjeçni;
atkonevjerujeSinuneøevidjetiœivota,
veøgnjevBoœjiostajenanjemu.”
4
KadGospodinsaznadedasufarizeji
doçulidaIsusdobivaviæeuçenikai
viæeihkrstinegoIvan
2(premdasamIsusnijekrstio,veøuçenici
njegovi),
3ostaviOnJudejuivratiseopetuGali-
leju.
4MoraojeproøikrozSamariju.
5TakodoåeusamarijskigradzvaniSi-
har,blizuzemljiætakojedadeJakov
sinusvojemuJosipu.
6TujebiozdenacJakovljev.Isusje,umo-
ranodputa,sjediotakonazdencu.To
jebilookoæestogasata.
7UtodoåenekaœenaSamarijankadaza-
hvativode.Isusjojreçe:“Dajmipiti.”
8Uçenicinjegoviotiælisuugraddakupe
hranu.
9Samarijankamuodvrati:“Kakotodati
kao Œidov traœiæ od mene, Samari-
janke,dasenapijeæ?”Œidovise,naime,
nedruœesaSamarijancima.
10Isusjojodgovori:“Kadbitiznalazadar
Boœjiitkojeonajkojitigovori:‘Dajmi
piti,’tibiodnjegatraœilaiOnbitidao
œivevode.”
11 Odgovori mu œena: “Nemaæ çime ni
zahvatiti, Gospodine, a zdenac je
dubok!Odakletiondaœivavoda?
12ZarsiveøiodnaæegaocaJakova,koji
namdadeovajzdenac?Ionsampioje
iz njega i sinovi njegovi i stoka nje-
gova!”
13Isusjojodgovori:“Tkogodpijeodte
vode,opetøeoœednjeti.
14Atkogodpijeodvodekojuøumujadati,
neøenikadoœednjeti,negovodakoju
øumuJadatipostatøeunjemuizvor
thefriendofthebridegroom,whostands
andhearshim,rejoicesgreatlybecauseof
thebridegroom’svoice.Thereforethisjoy
ofmineisfulfilled.
30Hemustincrease,butImustdecrease.
31Hewhocomesfromaboveisaboveall;he
whoisoftheearthisearthlyandspeaksof
theearth.Hewhocomesfromheavenis
aboveall.
32AndwhatHehasseenandheard,thatHe
testifies;andnoonereceivesHistesti-
mony.
33HewhohasreceivedHistestimonyhascer-
tifiedthatGodistrue.
34ForHewhomGodhassentspeaksthe
wordsofGod,forGoddoesnotgivethe
Spiritbymeasure.
35TheFatherlovestheSon,andhasgivenall
thingsintoHishand.
36HewhobelievesintheSonhaseverlasting
life;andhewhodoesnotbelievetheSon
shallnotseelife,butthewrathofGod
abidesonhim.”
4
Therefore,whentheLordknewthatthe
PhariseeshadheardthatJesusmade
andbaptizedmoredisciplesthanJohn
2(thoughJesusHimselfdidnotbaptize,but
Hisdisciples),
3HeleftJudeaanddepartedagaintoGalilee.
4ButHeneededtogothroughSamaria.
5SoHecametoacityofSamariawhichis
calledSychar,neartheplotofgroundthat
JacobgavetohissonJoseph.
6NowJacob’swellwasthere.Jesusthere-
fore,beingweariedfromHisjourney,sat
thusbythewell.Itwasaboutthesixth
hour.
7AwomanofSamariacametodrawwater.
Jesussaidtoher,“GiveMeadrink.”
8ForHisdiscipleshadgoneawayintothe
citytobuyfood.
9ThenthewomanofSamariasaidtoHim,
“HowisitthatYou,beingaJew,askadrink
fromme,aSamaritanwoman?”ForJews
havenodealingswithSamaritans.
10Jesusansweredandsaidtoher,“Ifyou
knewthegiftofGod,andwhoitiswhosays
toyou,‘GiveMeadrink,’youwouldhave
askedHim,andHewouldhavegivenyou
livingwater.”
11ThewomansaidtoHim,“Sir,Youhave
nothingtodrawwith,andthewellisdeep.
WherethendoYougetthatlivingwater?
12AreYougreaterthanourfatherJacob,who
gaveusthewell,anddrankfromithimself,
aswellashissonsandhislivestock?”
13Jesusansweredandsaidtoher,“Whoever
drinksofthiswaterwillthirstagain,
14butwhoeverdrinksofthewaterthatIshall
givehimwillneverthirst.Butthewaterthat
Ishallgivehimwillbecomeinhimafoun-
7
Ivan John
vodekojateçeuœivotvjeçni.”
15Œenamureçe:“Gospodine,dajmite
vodedaviæeneœeåaminedolazim
ovamozahvatati.”
16Isusjojreçe:“Idi,zovnisvojegamuœa
pasevratiovamo!”
17Aœenamureçe:“Janemammuœa.”
Isus joj reçe: “Dobro si rekla: ‘Ja
nemammuœa,’
18jersiimalapetmuœeva,aonajkojega
sadaimaænijetimuœ.Tosipoistini
rekla.”
19Gospodine,vidimdasiprorok,”reçemu
œena.
20Naæisuseoçeviklanjalinaovomebrdu,
avivelitedajeJeruzalemmjestogdje
setrebaklanjati.”
21Isusjojreçe:“Vjerujmi,œeno,dolaziças
kadaseneøeteklanjatiOcuninaovoj
goriniuJeruzalemu.
22Vineznateçemuseklanjate;miznamo
çemuseklanjamo,jerspasenjedolazi
odŒidova.
23Alidolaziças,iveøjetu,kadøesepravi
iistinitiklanjaociklanjatiOcuuduhuiu
istini,jerOtactraœitakvedamusekla-
njaju.
24BogjeDuh,ikojimuseklanjaju,moraju
museklanjatiuduhuiistini.”
25 Œena mu reçe: “Znam da ima doøi
Pomazanik,(kojisezoveKrist).Kada
ondoåe,sveøenamobjaviti.”
26Isusjojreçe:“Jakojigovorimstobomje
On.”
27Utajçasstignunjegoviuçenici,ionisu
seçudiliætojegovoriosaœenom,ali
ipaknijedanganeupita:“Ætotraœiæ?”
Ili:“Zaætogovoriæsnjom?”
28Tadaœenaostavisvojvrçiodeugrad
pareçeljudima:
29Doåiteividiteçovjekakojimireçesve
onoætosamuçinila!NijelitoKrist?”
30 Tada oni iziåu iz grada i doåu k
Njemu.
31AdotlesuuçenicimoliliIsusa:“Uçitelju,
jedi.”
32AOnimreçe:“Jaimamzajelohranuza
kojuvineznate.”
33Poçnutadauçenicipitatijedandrugog:
“Zarmujenetkodoniojelo?
34Isusimreçe:“Mojajehranadavræim
voljuonogakojimejeposlaoidovræim
njegovodjelo.
35Zarvinevelite:‘Joæimaçetirimjesecai
tada øe doøi œetva?’ Evo gle, velim
vam;podignitesvojeoçitepogledajte
njivekakosuveøbijelezaœetvu!
36Aonajkojiœanjeprimaplaøuiskuplja
rodzaœivotvjeçni,dabisezajednora-
dovalionajkojisijeionajkojiœanje.
37Ovdjeseobistinjujeposlovica:‘Jedan
jesijaç,drugijeœetelac.’
tainofwaterspringingupintoeverlasting
life.”
15ThewomansaidtoHim,“Sir,givemethis
water,thatImaynotthirst,norcomehere
todraw.”
16Jesussaidtoher,“Go,callyourhusband,
andcomehere.”
17Thewomanansweredandsaid,“Ihaveno
husband.”Jesussaidtoher,“Youhavewell
said,‘Ihavenohusband,’
18foryouhavehadfivehusbands,andtheone
whomyounowhaveisnotyourhusband;
inthatyouspoketruly.”
19ThewomansaidtoHim,“Sir,Iperceivethat
Youareaprophet.
20Ourfathersworshipedonthismountain,
andyouJewssaythatinJerusalemisthe
placewhereoneoughttoworship.”
21Jesussaidtoher,“Woman,believeMe,the
houriscomingwhenyouwillneitheronthis
mountain,norinJerusalem,worshipthe
Father.
22Youworshipwhatyoudonotknow;weknow
whatweworship,forsalvationisoftheJews.
23Butthehouriscoming,andnowis,when
thetrueworshiperswillworshiptheFather
inspiritandtruth;fortheFatherisseeking
suchtoworshipHim.
24GodisSpirit,andthosewhoworshipHim
mustworshipinspiritandtruth.”
25ThewomansaidtoHim,“IknowthatMes-
siah is coming” (who is called Christ).
“WhenHecomes,Hewilltellusallthings.”
26Jesussaidtoher,“IwhospeaktoyouamHe.”
27AndatthispointHisdisciplescame,and
theymarveledthatHetalkedwithawoman;
yetnoonesaid,“WhatdoYouseek?”or,
“WhyareYoutalkingwithher?”
28Thewomanthenleftherwaterpot,wenther
wayintothecity,andsaidtothemen,
29Come,seeaManwhotoldmeallthingsthat
Ieverdid.CouldthisbetheChrist?”
30Thentheywentoutofthecityandcameto
Him.
31InthemeantimeHisdisciplesurgedHim,
saying,“Rabbi,eat.”
32ButHesaidtothem,“Ihavefoodtoeatof
whichyoudonotknow.”
33Thereforethedisciplessaidtooneanother,
“HasanyonebroughtHimanythingtoeat?”
34Jesussaidtothem,“Myfoodistodothewill
ofHimwhosentMe,andtofinishHiswork.
35Doyounotsay,‘Therearestillfourmonths
andthencomestheharvest’?Behold,Isay
toyou,liftupyoureyesandlookatthe
fields,fortheyarealreadywhiteforharvest!
36Andhewhoreapsreceiveswages,and
gathersfruitforeternallife,thatbothhewho
sowsandhewhoreapsmayrejoiceto-
gether.
37Forinthisthesayingistrue:‘Onesowsand
anotherreaps.’
8
Ivan John
38Jasamvasposlaodaœanjeteonooko
çegasenistetrudili.Drugisusetrudili,
avisteuæliuplodnjihovatruda.”
39 Mnogi Samarijanci iz onoga grada
poçnuvjerovatiunjegazbogœenina
svjedoçanstva: “On mi reçe sve æto
samuçinila.”
40 Pa kad Samarijanci doåu k njemu,
zamolegadaostanekodnjih.Onosta-
deondjedvadana.
41 Mnogo ih je viæe poçelo vjerovati u
njegazbognjegovevlastiterijeçi,
42Tadaonirekoæeœeni:“Sadavjerujemo,
neviæezbogtogaætotitakogovoriæ,
negojersmosamiçuliiznamodajeto
uistinuKrist,Spasiteljsvijeta.”
43PoslijedvadanakrenuOnodandeiode
uGalileju.
44SamjeIsusizjaviodaproroknemaçasti
usvomrodnomkraju.
45KadstiœeuGalileju,Galilejcigalijepo
prime,jersuvidjelisveætojeuçiniou
Jeruzalemuzavrijemesvetkovine.Jer
suionisamiiziælinasvetkovinu.
46TakoponovnodoåeuKanuGalilejsku
gdjejepretvoriovoduuvino.Tuse
nalazionekikraljevskiçinovnikkomuje
sinbolovaouKafarnaumu.
47KadjeçuodajeIsusdoæaoizJudejeu
Galileju,odeknjemutegazamolida
siåe i ozdravi mu sina, jer je bio na
umoru.
48Isusmutadareçe:“Akoviljudinevidite
znakoveiçudesa,vinipoætonevjeru-
jete.”
49Reçemukraljevskiçinovnik:“Gospod-
ine,siåiprijenegoætomiumredijete!”
50OdgovorimuIsus:“Idi,tvojsinœivi!”I
çovjekpovjerovarijeçikojumureçe
Isusteodesvojimputem.
51Dokjejoæsilazio,doåumuususret
njegoveslugetemujave:“Tvojejedi-
jeteœivo!
52Tadaihonupitazasatukojiseono
poçeloosjeøatibolje.Aonimuodgov-
ore:“Juçergausedmisatostavigro-
znica.”
53Tadaotacshvatidajetobilobaæuonaj
satukojimuIsusreçe:“Tvojsinœivi!”I
onpovjerovaisavnjegovdom.
54Tojeopetbilodrugoznamenjekojeje
uçinioIsuskadsevratioizJudejeu
Galileju.
5
Poslijetogabilajeœidovskasvetko-
vinateIsusuziåeuJeruzalem.
2UJeruzalemu,kodovçjihvrata,nalazi
sekupaliæte,kojesehebrejskizove
Bethesda.Imapettrijemova.
3Unjimajeleœalomnoætvobolesnika,
slijepih,hromihiuzetih;onisuçekalida
sepokrenevoda.
38Isentyoutoreapthatforwhichyouhavenot
labored;othershavelabored,andyouhave
enteredintotheirlabors.”
39AndmanyoftheSamaritansofthatcitybe-
lievedinHimbecauseofthewordofthe
womanwhotestified,“HetoldmeallthatI
everdid.”
40SowhentheSamaritanshadcometoHim,
theyurgedHimtostaywiththem;andHe
stayedtheretwodays.
41AndmanymorebelievedbecauseofHis
ownword.
42Thentheysaidtothewoman,“Nowwebe-
lieve,notbecauseofwhatyousaid,forwe
haveheardforourselvesandknowthatthis
isindeedtheChrist,theSavioroftheworld.”
43NowafterthetwodaysHedepartedfrom
thereandwenttoGalilee.
44ForJesusHimselftestifiedthataprophet
hasnohonorinhisowncountry.
45SowhenHecametoGalilee,theGalileans
receivedHim,havingseenallthethingsHe
didinJerusalematthefeast;fortheyalso
hadgonetothefeast.
46SoJesuscameagaintoCanaofGalilee
whereHehadmadethewaterwine.And
therewasacertainnoblemanwhoseson
wassickatCapernaum.
47WhenheheardthatJesushadcomeoutof
JudeaintoGalilee,hewenttoHimandim-
ploredHimtocomedownandhealhisson,
forhewasatthepointofdeath.
48ThenJesussaidtohim,“Unlessyoupeople
see signs and wonders, you will by no
meansbelieve.”
49ThenoblemansaidtoHim,“Sir,comedown
beforemychilddies!”
50Jesussaidtohim,“Goyourway;yourson
lives.”Sothemanbelievedthewordthat
Jesusspoketohim,andhewenthisway.
51Andashewasnowgoingdown,hisserv-
antsmethimandtoldhim,saying,“Your
sonlives!”
52Thenheinquiredofthemthehourwhenhe
gotbetter.Andtheysaidtohim,“Yesterday
attheseventhhourthefeverlefthim.”
53Sothefatherknewthatitwasatthesame
hourinwhichJesussaidtohim,“Yourson
lives.”Andhehimselfbelieved,andhis
wholehousehold.
54ThisagainisthesecondsignthatJesusdid
when He had come out of Judea into
Galilee.
5
AfterthistherewasafeastoftheJews,
andJesuswentuptoJerusalem.
2NowthereisinJerusalembytheSheepGate
a pool, which is called in Hebrew,
Bethesda,havingfiveporches.
3Intheselayagreatmultitudeofsickpeople,
blind,lame,paralyzed,waitingforthemov-
ingofthewater.
9
Ivan John
4AnåeobiGospodnji,naime,silaziou
odreåenovrijemeukupeljipokretao
vodu;tkobiprviuæaopoætosevoda
pokrenula,ozdraviobimakarbolovao
odbilokakvebolesti.
5Tujebionekiçovjekkojijebolestan
leœaotridesetiosamgodina.
6KadgaopaziIsusgdjeleœiikaddozna-
de da je veø dugo vremena u tom
stanju, reçe mu: “Œeljiæ li biti ozdra-
vljen?”
7Odgovorimuiznemoglibolesnik:“Gos-
podine,janemamnikogadamespusti
ukupeljkadasepokrenevoda,adokja
doåem,drugisiåuprijemene.”
8Isusmureçe:“Ustani,uzmisvojleœaji
hodaj.”
9Iodmahozdravitajçovjek,teuzesvoj
leœajipoçehodati.Atajjedanbilasub-
ota.
10ZatoŒidovireknuonomekojijeozdra-
vio:“Ovojesubota,panijedopuæteno
danosiæleœaj.”
11Aonimodgovori:“Onajkojimeozdravi
reçemi:‘Uzmisvojleœajihodaj.’”
12Ondagaoniupitaju:“Tkojetajçovjek
kojitijerekao:‘Uzmisvojleœajihodaj’?”
13Aozdravljeniknijeznaotkoje.Isusje
veøiæçeznuo,jerjebilomnogosvijeta
natomemjestu.
14PoslijetoganamjerisenanjegaIsusu
hramutemureçe:“Eto,ozdraviosi!
Viæenegrijeæi,datiseætogorenebi
dogodilo!”
15ÇovjekodeirekneŒidovimadajeIsus
onajkojigajeozdravio.
16ŒidovitadaprogoniæeIsusaigledalisu
dagaubiju,zbogtogaætojetouçiniou
subotu.
17AIsusimodgovori:“Otacmojdosada
neprestanoradi,paiJaneprestano
radim.”
18StogasuŒidovijoæviæegledalidaga
ubiju,jerjenesamokræiosubotunegoi
BoganazivaosvojimOcem,izjedna-
çujuøisebesBogom.
19Isusimtadaodgovarajuøireçe:“Zaista,
zaista,kaœemvam,Sinnemoœeniæta
samodsebeçiniti,negoonoætovidida
çiniOtac.JersveonoætoçiniOtac,isto
takoçiniiSin.
20JerOtacljubiSinaipokazujemusve
onoætoOnsamçini.AOnøemupoka-
zatijoæiveøadjelaodovih,dasevi
moœeteçuditi.
21JerkaoætoOtacuskrsavamrtveidaje
imœivot,takoistoiSindajeœivotkomu
Onhoøe.
22JerOtacnesudinikomu,veøjesavsud
daoSinu,
23takodasviljudipoætujuSinaistoonako
kao æto poætuju Oca. Onaj tko ne
4Foranangelwentdownatacertaintime
intothepoolandstirredupthewater;then
whoeversteppedinfirst,afterthestirringof
thewater,wasmadewellofwhateverdis-
easehehad.
5Nowacertainmanwastherewhohadan
infirmitythirty-eightyears.
6WhenJesussawhimlyingthere,andknew
thathealreadyhadbeeninthatconditiona
longtime,Hesaidtohim,“Doyouwantto
bemadewell?”
7ThesickmanansweredHim,“Sir,Ihaveno
mantoputmeintothepoolwhenthewater
isstirredup;butwhileIamcoming,another
stepsdownbeforeme.”
8Jesussaidtohim,“Rise,takeupyourbed
andwalk.”
9Andimmediatelythemanwasmadewell,
tookuphisbed,andwalked.Andthatday
wastheSabbath.
10TheJewsthereforesaidtohimwhowas
cured,“ItistheSabbath;itisnotlawfulfor
youtocarryyourbed.”
11Heansweredthem,“Hewhomademewell
saidtome,‘Takeupyourbedandwalk.’”
12Thentheyaskedhim,“WhoistheManwho
saidtoyou,‘Takeupyourbedandwalk’?”
13Buttheonewhowashealeddidnotknow
whoitwas,forJesushadwithdrawn,amul-
titudebeinginthatplace.
14AfterwardJesusfoundhiminthetemple,
andsaidtohim,“See,youhavebeenmade
well.Sinnomore,lestaworsethingcome
uponyou.”
15ThemandepartedandtoldtheJewsthatit
wasJesuswhohadmadehimwell.
16ForthisreasontheJewspersecutedJesus,
andsoughttokillHim,becauseHehad
donethesethingsontheSabbath.
17ButJesusansweredthem,“MyFatherhas
beenworkinguntilnow,andIhavebeen
working.”
18ThereforetheJewssoughtallthemoreto
killHim,becauseHenotonlybrokethe
Sabbath,butalsosaidthatGodwasHis
Father,makingHimselfequalwithGod.
19ThenJesusansweredandsaidtothem,
“Mostassuredly,Isaytoyou,theSoncan
donothingofHimself,butwhatHeseesthe
Fatherdo;forwhateverHedoes,theSon
alsodoesinlikemanner.
20FortheFatherlovestheSon,andshows
HimallthingsthatHeHimselfdoes;andHe
willshowHimgreaterworksthanthese,
thatyoumaymarvel.
21ForastheFatherraisesthedeadandgives
lifetothem,evensotheSongiveslifeto
whomHewill.
22FortheFatherjudgesnoone,buthascom-
mittedalljudgmenttotheSon,
23thatallshouldhonortheSonjustasthey
honortheFather.Hewhodoesnothonor
10
Ivan John
poætujeSina,nepoætujeniOcakojiga
jeposlao.
24 Zaista, zaista, kaœem vam, onaj tko
posluæamojurijeçipovjerujeuonoga
kojimejeposlao,imavjeçniœivot.On
nedolazinasud,negojeveøpreæaoiz
smrtiuœivot.
25Zaista,zaistakaœemvam,dolaziças,i
veøjetu,kadaøemrtviçutiglasSina
Boœjega,ionikojigaçujuœivjetøe.
26JerkaoætoOtacimaœivotusebi,takoje
iSinudaodaimaœivotusebi.
27 I dao mu je vlast da sudi, jer je Sin
Çovjeçji.
28Neçuditesetome!Jerdolaziçaskada
øesvikojipoçivajuugrobovimaçuti
njegovglas,
29teøeiziøiiznjih;onikojisuçinilidobro,u
uskrsnuøeœivota;aonikojisuçinilizlo,
uuskrsnuøesuda.
30Jasamodsebenemoguniætaçiniti.
Kako çujem, sudim, i moj je sud
pravedan, jer ne traœim svoju volju,
negovoljuonogakojimejeposlao.
31AkoJasvjedoçimsamzasebe,moje
svjedoçanstvonijevjerodostojno.
32ImaDrugikojisvjedoçizamene,iznam
dajeistinitosvjedoçanstvokojedajeo
meni.
33 Vi poslaste k Ivanu izaslanike, i on
posvjedoçizaistinu.
34Janeuzimamsvojegasvjedoçanstva
odçovjeka,negoovogovorimdasevi
spasite.
35Onjebiosvjetiljkakojagoriisvijetli.Avi
stesehtjelisamoçasradovatiunjezinu
svjetlu.
36 Ali Ja imam svjedoçanstvo veøe od
Ivanova; djela koja mi je Otac dao
izvræiti–baæ ova djela koja çinim–
svjedoçe za mene da me je poslao
Otac.
37Otackojimejeposlaoosobno,svjedoçi
zamene.Vinitisteikadaçulinjegova
glasa,nitistevidjeliobliknjegov.
38Nematenirijeçinjegovedaprebivau
vama,jernevjerujeteonomekojegaje
poslao.
39ViistraœujetePisma,mislitedaimateu
njima œivot vjeçni; a upravo ona
svjedoçezamene.
40Alivineøetedoøikmenidaprimiteœivot.
41Janeuzimamslaveodljudi.
42Javaspoznajem;vinemateusebilju-
baviBoœje.
43JasamdoæaouimeOcamojega,avi
meipakneprimate.Akobidrugidoæao
usvojeime,njegabisteprimili.
44Kakomoœetevjerovativikojiprimate
slavujedanoddrugoga,anetraœite
slavekojadolaziodjedinogBoga?
theSondoesnothonortheFatherwhosent
Him.
24Mostassuredly,Isaytoyou,hewhohears
MywordandbelievesinHimwhosentMe
haseverlastinglife,andshallnotcomeinto
judgment,buthaspassedfromdeathinto
life.
25Mostassuredly,Isaytoyou,thehourisco-
ming,andnowis,whenthedeadwillhear
thevoiceoftheSonofGod;andthosewho
hearwilllive.
26ForastheFatherhaslifeinHimself,soHe
hasgrantedtheSontohavelifeinHimself,
27andhasgivenHimauthoritytoexecute
judgmentalso,becauseHeistheSonof
Man.
28Donotmarvelatthis;forthehouriscoming
inwhichallwhoareinthegraveswillhear
Hisvoice
29andcomeforth–thosewhohavedone
good,totheresurrectionoflife,andthose
whohavedoneevil,totheresurrectionof
condemnation.
30IcanofMyselfdonothing.AsIhear,Ijudge;
andMyjudgmentisrighteous,becauseI
donotseekMyownwillbutthewillofthe
FatherwhosentMe.
31IfIbearwitnessofMyself,Mywitnessisnot
true.
32ThereisanotherwhobearswitnessofMe,
andIknowthatthewitnesswhichHewit-
nessesofMeistrue.
33YouhavesenttoJohn,andhehasborewit-
nesstothetruth.
34YetIdonotreceivetestimonyfromman,but
Isaythesethingsthatyoumaybesaved.
35Hewastheburningandshininglamp,and
youwerewillingforatimetorejoiceinhislight.
36ButIhaveagreaterwitnessthanJohn’s;for
theworkswhichtheFatherhasgivenMeto
finish–theveryworksthatIdo–bearwit-
nessofMe,thattheFatherhassentMe.
37AndtheFatherHimself,whosentMe,has
testifiedofMe.YouhaveneitherheardHis
voiceatanytime,norseenHisform.
38ButyoudonothaveHiswordabidinginyou,
becausewhomHesent,Himyoudonotbe-
lieve.
39YousearchtheScriptures,forinthemyou
thinkyouhaveeternallife;andtheseare
theywhichtestifyofMe.
40ButyouarenotwillingtocometoMethat
youmayhavelife.
41Idonotreceivehonorfrommen.
42ButIknowyou,thatyoudonothavethelove
ofGodinyou.
43IhavecomeinMyFather’sname,andyou
donotreceiveMe;ifanothercomesinhis
ownname,himyouwillreceive.
44Howcanyoubelieve,whoreceivehonor
fromoneanother,anddonotseekthe
honorthatcomesfromtheonlyGod?
11
Ivan John
45NemojtemislitidaøuvastuœitiOcu;
imajedankojivasoptuœuje,itoMo-
jsije,ukojegaseuzdate.
46Jer,kadbistevjerovaliMojsiju,vjer-
ovali biste i meni, jer on je o meni
pisao.
47AliakonevjerujetenjegovimPismima,
kakoøetevjerovatimojimrijeçima?”
6
PoslijetogaodeIsusnadruguobalu
Galilejskogmora,kojejeTiberijad-
skomore.
2Velikojemnoætvonarodaiælozanjim,
jersugledaliçudesakojajeçiniona
bolesnicima.
3Isusseuspnenagoruiondjesjednesa
svojimuçenicima.
4Pasha,œidovskasvetkovina,bilaje
blizu.
5TadaIsuspodiœeoçite,kakovidjeda
velikomnoætvonarodadolaziknjemu,
reçeFilipu:“Gdjedakupimokruhada
oviljudijedu?”
6Toreçedagakuæa.Samje,naime,
znaoætoøeuçiniti.
7Filipmuodgovori:“Zadvjestadenara
kruhanebibilodostazanjihdasvaki
odnjihneætomalodobije.”
8Tadamujedanodnjegovihuçenika,
Andrija,bratÆimunaPetra,reçe:
9Imaovdjejedandjeçaksapetjeçmenih
kruhovaidvijeribice.Aliætojetozato-
like?”
10TadaimreçeIsus:“Uçinitedaljudi
posjedaju.” Bilo je mnogo trave na
onommjestuteposjedaondjeokopet
tisuøaljudi.
11TadaIsusuzekruhove,ikadzahvali
Bogurazdijeliihuçenicima,auçenici
onimaætosuposjedali;istoimtakood
ribadadekolikosuhtjeli.
12Kadasusenasitili,reçesvojimuçe-
nicima:“Skupitepreostalekomadiøe
daniætanepropadne.”
13Takoonipokupeinapunedvanaest
koæara komadiøa od pet jeçmenih
kruhova,ætojepreostaloonimakojisu
jeli.
14Ondaoniljudi,kadsuvidjeliçudokoje
uçiniIsus,rekoæe:“Ovojeuistinupro-
rokkojiimadoøinasvijet.”
15AkadaIsussaznadedaøeonidoøida
gasilomuhvateiuçinekraljem,On
opetkrenu,posvesam,ugoru.
16 Kad nastade veçer, uçenici njegovi
siåunamoreteuåuulaåicu.
17AbilisunaputupremaKafarnaumu,na
drugojstranimora.Veøseismrklo,a
Isusjoænijedoæaoknjima.
18 Tada se more uzdizalo od silnog
vjetra.
45DonotthinkthatIshallaccuseyoutothe
Father;thereisonewhoaccusesyou–
Moses,inwhomyoutrust.
46ForifyoubelievedMoses,youwouldbe-
lieveMe;forhewroteaboutMe.
47Butifyoudonotbelievehiswritings,how
willyoubelieveMywords?”
6
AfterthesethingsJesuswentoverthe
Sea of Galilee, which is the Sea of
Tiberias.
2ThenagreatmultitudefollowedHim,be-
causetheysawHissignswhichHeper-
formedonthosewhowerediseased.
3AndJesuswentuponamountain,andthere
HesatwithHisdisciples.
4NowthePassover,afeastoftheJews,was
near.
5ThenJesusliftedupHiseyes,andseeing
agreatmultitudecomingtowardHim,He
saidtoPhilip,“Whereshallwebuybread,
thatthesemayeat?”
6ButthisHesaidtotesthim,forHeHimself
knewwhatHewoulddo.
7PhilipansweredHim,“Twohundreddenarii
worthofbreadisnotsufficientforthem,that
everyoneofthemmayhavealittle.”
8OneofHisdisciples,Andrew,SimonPe-
ter’sbrother,saidtoHim,
9Thereisaladherewhohasfivebarleyloaves
andtwosmallfish,butwhataretheyamong
somany?”
10ThenJesussaid,“Makethepeoplesit
down.”Nowtherewasmuchgrassinthe
place.Sothemensatdown,innumber
aboutfivethousand.
11AndJesustooktheloaves,andwhenHe
hadgiventhanksHedistributedthemtothe
disciples,andthedisciplestothosesitting
down;andlikewiseofthefish,asmuchas
theywanted.
12Sowhentheywerefilled,HesaidtoHisdis-
ciples,“Gatherupthefragmentsthatre-
main,sothatnothingislost.”
13Thereforetheygatheredthemup,andfilled
twelvebasketswiththefragmentsofthe
fivebarleyloaveswhichwereleftoverby
thosewhohadeaten.
14Thenthosemen,whentheyhadseenthe
signthatJesusdid,said,“Thisistrulythe
Prophetwhoistocomeintotheworld.”
15ThereforewhenJesusperceivedthatthey
wereabouttocomeandtakeHimbyforce
tomakeHimking,Hedepartedagaintoa
mountainbyHimselfalone.
16Andwheneveningcame,Hisdiscipleswent
downtothesea,
17gotintotheboat,andwentovertheseato-
wardCapernaum.Anditwasnowdark,and
Jesushadnotcometothem.
18Thentheseaarosebecauseagreatwind
wasblowing.
12
Ivan John
19 Kada su veslajuøi prevalili oko dva-
desetpetdotridesetstadija,ugledaju
Isusagdjehodapomoruipribliœujese
klaåici.Onisepreplaæe.
20AOnimreçe:“Jasam;nebojtese.”
21Tadagasradoæøuprimeulaåicu,a
laåicaseodmahnaåenaobalikamosu
smjeraliiøi.
22Sutradanmnoætvonarodaætojesta-
jalo na drugoj obali mora opazi da
tamonijebilodrugelaåice,negosamo
jednaukojojsubilinjegoviuçenici,ida
Isusnijeuæaounjusasvojimuçenicima,
veødasuuçenicisamiotplovili.
23 Meåutim, tamo iz Tiberijade stignu
nekelaåiceublizinumjestagdjesujeli
kruhpoætojeGospodindaozahvalu.
24Kadmnoætvonarodavidjetadadatu
nemaniIsusaninjegovihuçenika,uåu
ulaåiceidoåuuKafarnaumdatraœe
Isusa.
25Akadaganaåunadrugojstranimora,
upitaju ga: “Uçitelju, kad si ovamo
doæao?”
26Isusimodgovori:“Zaista,kaœemvam,
netraœitemevizatojerstevidjelizna-
kove,negojerstejelionekruhovei
nasitilise.
27Nastojtesebipribavitinepropadljivu
hranu,veøhranukojaimatrajnostza
œivot vjeçni i koju øe vam dati Sin
Çovjeçji, jer njega za to ovlasti Bog
Otac!”
28Tadamuonireknu:“Ætodauçinimo,da
moœemoçinitidjelakojaBoghoøe?”
29Isusimodgovori:“OvojedjeloodBoga,
takodavjerujeteuonogakojegajeon
poslao.”
30Oniganatoupitaju:“Kojiøeæ,dakle,
znakçiniti,datipovjerujemokadaga
vidimo?Kojejetvojedjelo?”
31Naæisuoçevijelimanuupustinji,kao
æto stoji napisano: ‘Dade im kruh s
nebazajelo.’”
32Isusimtadareçe:“Zaista,zaista,ka-
œemvam,Mojsijevamnijedaokruhas
neba; nego naprotiv, Otac moj vam
dajepravikruhsneba.
33JerkruhjeBoœjionajkojisilazidoljes
nebaidajeœivotsvijetu.”
34Natomureknu:“Gospodinedajnam
uvijektajkruh!”
35Isusimreçe:“Jasamkruhœivota.Tko
dolazikmeni,neøenikadogladnjeti.
Tkovjerujeume,sigurnoneøenikada
oœednjeti.
36Alirekaosamvam:Gledalisteme,ane
vjerujete.
37SvakionajkojegamidadeOtacdoøiøe
kmeni.Atkodoåekmeni,sigurnoga
neøuodbaciti.
38JerJasamsiæaosnebanedavræim
19Sowhentheyhadrowedaboutthreeorfour
miles,theysawJesuswalkingonthesea
anddrawingneartheboat;andtheywere
afraid.
20ButHesaidtothem,“ItisI;donotbeafraid.”
21ThentheywillinglyreceivedHimintothe
boat,andimmediatelytheboatwasatthe
landwheretheyweregoing.
22Onthefollowingday,whenthepeoplewho
werestandingontheothersideofthesea
sawthattherewasnootherboatthere,ex-
ceptthatonewhichHisdiscipleshaden-
tered,andthatJesushadnotenteredthe
boatwithHisdisciples,butHisdisciples
hadgoneawayalone–
23however,otherboatscamefromTiberias,
neartheplacewheretheyatebreadafter
theLordhadgiventhanks–
24whenthepeoplethereforesawthatJesus
wasnotthere,norHisdisciples,theyalso
gotintoboatsandcametoCapernaum,
seekingJesus.
25AndwhentheyfoundHimontheotherside
ofthesea,theysaidtoHim,“Rabbi,when
didYoucomehere?”
26Jesusansweredthemandsaid,“Mostas-
suredly,Isaytoyou,youseekMe,notbe-
causeyousawthesigns,butbecauseyou
ateoftheloavesandwerefilled.
27Donotlaborforthefoodwhichperishes,but
forthefoodwhichendurestoeverlastinglife,
whichtheSonofManwillgiveyou,because
GodtheFatherhassetHissealonHim.”
28ThentheysaidtoHim,“Whatshallwedo,
thatwemayworktheworksofGod?”
29Jesusansweredandsaidtothem,“Thisis
theworkofGod,thatyoubelieveinHim
whomHesent.”
30ThereforetheysaidtoHim,“Whatsignwill
Youperformthen,thatwemayseeitand
believeYou?WhatworkwillYoudo?
31Ourfathersatethemannainthedesert;as
itiswritten,‘Hegavethembreadfrom
heaventoeat.’”
32ThenJesussaidtothem,“Mostassuredly,
Isaytoyou,Mosesdidnotgiveyouthe
breadfromheaven,butMyFathergives
youthetruebreadfromheaven.
33ForthebreadofGodisHewhocomesdown
fromheavenandgiveslifetotheworld.”
34ThentheysaidtoHim,“Lord,giveusthis
breadalways.”
35AndJesussaidtothem,“Iamthebreadof
life.HewhocomestoMeshallneverhun-
ger,andhewhobelievesinMeshallnever
thirst.
36ButIsaidtoyouthatyouhaveseenMeand
yetdonotbelieve.
37AllthattheFathergivesMewillcometoMe,
andtheonewhocomestoMeIwillbyno
meanscastout.
38ForIhavecomedownfromheaven,notto
13
Ivan John
svojuvolju,negovoljuonogakojimeje
poslao.
39Aovojevoljaonogakojimejeposlao;
danikogaodonihkojemidadeneizg-
ubim,veødagauskrsnemuposljednji
dan.
40Da,itojevoljaOcamojegakojimeje
poslaodasvakikojividiSinaivjerujeu
njega dobije œivot vjeçni i da ga ja
uskrsnemuposljednjidan.”
41Œidovisumeåutimmrmljaliprotivnjega
ætojerekao:“Jasamkruhkojijesiæaos
neba.”
42Onisupitali:“zarnijeovoIsus,Josipov
sin,kojemupoznajemoocaimajku?
Kakotodaonsadamoœereøi:‘Jasam
siæaosneba’?”
43 Zato im Isus reçe: “Ne mrmljajte
meåusobno!”
44Nitkonemoœedoøikmeniakogane
privuçeOtackojimejeposlao.Ijaøu
gauskrsnutiuposljednjidan.
45UProrocimastojinapisano:‘Sviøeoni
biti uçenici Boœji.’ Svaki çovjek koji
sluæa Oca i prima njegovu nauku,
dolazikmeni.
46NedajetkovidioOca,osimonogakoji
jeodBoga;OnjevidioOca.
47Zaista,zaista,kaœemvam,onajkojivje-
rujeuMeneimavjeçniœivot.
48Jasamkruhœivota.
49Oçevivaæijelisumanuupustinjiipomrli
su.
50Ovojeonajkruhætosnebasilazida
onajtkoodnjegajedeneumre.
51Jasamœivikruhkojijesiæaosneba.
Akokojiçovjekjedeodovogakruha,taj
øeœivjetizauvijek.Ikruhkojiøumuja
datimojejetijelo,kojeøuJadatiza
œivotsvijeta.”
52Œidovisusetadaprepiralimeåusobom
igovorili:“Kakonamovajmoœedatiti-
jelosvojezajelo?”
53 Isus im tada reçe: “Zaista, zaista,
kaœemvam,akonejedetetijelaSina
Çovjeçjegainepijetekrvinjegove,vi
nemateœivotausebi.
54Tkogodjedetijelomojeipijekrvmoju,
imaœivotvjeçni.Jaøugauskrsnutiu
posljednjidan.
55Tijelojemojeuistinujeloikrvjemoja
uistinupiøe.
56Tkojedetijelomojeipijekrvmoju,osta-
jeumeniijaunjemu.
57KaoætojemeneposlaoœiviOtac,aJa
œivimzbogOca,takoøeionajkojisena
menihraniœivjetizamene.
58Ovojekruhkojijesiæaosneba.Neona-
kavkaoætosuvaæioçevijelimanui
mrtvisu.Tkojedeovajkruh,œivjetøe
zauvijek.”
59ToIsusreçeusinagogidokjepouçavao
doMyownwill,butthewillofHimwhosent
Me.
39ThisisthewilloftheFatherwhosentMe,that
ofallHehasgivenMeIshouldlosenoth-
ing,butshouldraiseitupatthelastday.
40AndthisisthewillofHimwhosentMe,that
everyonewhoseestheSonandbelieves
inHimmayhaveeverlastinglife;andIwill
raisehimupatthelastday.”
41TheJewsthenmurmuredagainstHim,be-
causeHesaid,“Iamthebreadwhichcame
downfromheaven.”
42Andtheysaid,“IsnotthisJesus,thesonof
Joseph, whose father and mother we
know?HowisitthenthatHesays,‘Ihave
comedownfromheaven’?”
43Jesusthereforeansweredandsaidtothem,
“Donotmurmuramongyourselves.
44NoonecancometoMeunlesstheFather
whosentMedrawshim;andIwillraisehim
upatthelastday.
45Itiswrittenintheprophets,‘Andtheyshall
allbetaughtbyGod.’Thereforeeveryone
whohasheardandlearnedfromtheFather
comestoMe.
46NotthatanyonehasseentheFather,ex-
ceptHewhoisfromGod;Hehasseenthe
Father.
47Mostassuredly,Isaytoyou,hewhobe-
lievesinMehaseverlastinglife.
48Iamthebreadoflife.
49Yourfathersatethemannainthewilder-
ness,andaredead.
50Thisisthebreadwhichcomesdownfrom
heaven,thatonemayeatofitandnotdie.
51Iamthelivingbreadwhichcamedownfrom
heaven.Ifanyoneeatsofthisbread,hewill
liveforever;andthebreadthatIshallgive
isMyflesh,whichIshallgiveforthelifeof
theworld.”
52TheJewsthereforequarreledamongthem-
selves,saying,“HowcanthisMangiveus
Hisfleshtoeat?”
53ThenJesussaidtothem,“Mostassuredly,
Isaytoyou,unlessyoueatthefleshofthe
SonofMananddrinkHisblood,youhave
nolifeinyou.
54WhoevereatsMyfleshanddrinksMyblood
haseternallife,andIwillraisehimupatthe
lastday.
55ForMyfleshisfoodindeed,andMybloodis
drinkindeed.
56HewhoeatsMyfleshanddrinksMyblood
abidesinMe,andIinhim.
57AsthelivingFathersentMe,andIlivebe-
causeoftheFather,sohewhofeedsonMe
willlivebecauseofMe.
58Thisisthebreadwhichcamedownfrom
heaven–not as your fathers ate the
manna,andaredead.Hewhoeatsthis
breadwillliveforever.”
59ThesethingsHesaidinthesynagogueas
14
Ivan John
uKafarnaumu.
60Zatomnogiodnjegovihuçenika,kadsu
toçuli,rekoæe:“Tvrdjeovogovor!Tko
gamoœesluæati?”
61Isussaznadesamodsebedauçenici
njegovinatomrmljajupaimreçe:“Zar
vastovrijeåa?
62AætodaviditeSinaÇovjeçjegakako
uzlazigdjejeprijebio?
63Duhjeonajkojioœivljuje,atijelonevri-
jediniæta.Rijeçikojesamvamrekao
jesuduhiœivot.
64Aliimameåuvamanekihkojinevje-
ruju.”JerjeIsusodpoçetkaznaokoji
suoniætonevjerujuitkojeonajkojiøe
gaizdati.
65Onreçe:“Zatosamvamrekao,danitko
nemoœedoøikmeniakomunebude
danoodOcamojega.”
66 Od tada su mnogi njegovi uçenici
odstupiliinisuviæeiælisnjim.
67OndaIsusupitaDvanaestoricu:“Zarivi
hoøeteotiøi?”
68OdgovorimuÆimunPetar:“Gospodine,
komuøemootiøi?Tiimaærijeçivjeçnog
œivota.
69MivjerujemoiznamodasitiKrist,Sin
œivogaBoga.”
70Isusimodgovori:“Neizabrahlisebivas
Dvanaestoricu?Ipak,jedanjeodvas
åavao.”
71GovoriojeoJudi,sinuÆimunaIskar-
iotskog,jergajeon,jedanodDvanae-
storice,imaoizdati.
7
PoslijetogaIsusjeobilazioGalileju.
Nije,naime,htioiøipoJudeji,jersu
gaŒidovihtjeliubiti.
2TadajebilablizuœidovskaSvetkovina
sjenica.
3 Zato mu rekoæe mu braøa njegova:
“OtidiodavdeiidiuJudeju,daitvoji
uçenicimoguvidjetitvojadjelaætoih
çiniæ.
4Jernitkoneçininiætautajnostidokon
samtraœibitijavnopoznat.Akoveø
çiniætakvadjela,pokaœisesvijetu!”
5Jernibraøanjegovanisuvjerovalau
njega.
6TadaimIsusreçe:“Mojevrijemejoænije
doælo,avaæevrijemejeuvijekspremno.
7Vassvijetnemoœemrziti,alimenemrzi,jer
jasvjedoçimonjemudasumudjelazla.
8 Vi uziåite na ovu svetkovinu Ja ne
uzlazim,jersejoænijeispunilomoje
vrijeme.”
9Kadimizreçeterijeçi,ostadejoæuGali-
leji.
10 Ali kad su njegova braøa izaæla na
svetkovinu,tadaodeiOn,nejavno,
veøkaopotajno.
11Œidovisugatraœilizavrijemesvetko-
HetaughtinCapernaum.
60ThereforemanyofHisdisciples,whenthey
heardthis,said,“Thisisahardsaying;who
canunderstandit?”
61WhenJesusknewinHimselfthatHisdisci-
plesmurmuredaboutthis,Hesaidtothem,
“Doesthisoffendyou?
62WhatthenifyoushouldseetheSonofMan
ascendwhereHewasbefore?
63ItistheSpiritwhogiveslife;thefleshprofits
nothing.ThewordsthatIspeaktoyouare
spirit,andtheyarelife.
64Buttherearesomeofyouwhodonotbe-
lieve.”ForJesusknewfromthebeginning
whotheywerewhodidnotbelieve,andwho
wouldbetrayHim.
65AndHesaid,“ThereforeIhavesaidtoyou
thatnoonecancometoMeunlessithas
beengrantedtohimbyMyFather.”
66FromthattimemanyofHisdiscipleswent
backandwalkedwithHimnomore.
67ThenJesussaidtothetwelve,“Doyoualso
wanttogoaway?”
68ThenSimonPeteransweredHim,“Lord,to
whomshallwego?Youhavethewordsof
eternallife.
69Alsowehavecometobelieveandknowthat
YouaretheChrist,theSonoftheliving
God.”
70Jesusansweredthem,“DidInotchoose
you,thetwelve,andoneofyouisadevil?”
71HespokeofJudasIscariot,thesonofSi-
mon,foritwashewhowouldbetrayHim,
beingoneofthetwelve.
7
AfterthesethingsJesuswalkedinGalilee;
forHedidnotwanttowalkinJudea,be-
causetheJewssoughttokillHim.
2NowtheJews’FeastofTabernacleswasat
hand.
3HisbrothersthereforesaidtoHim,“Depart
fromhereandgointoJudea,thatYourdis-
ciplesalsomayseetheworksthatYouare
doing.
4Fornoonedoesanythinginsecretwhilehe
himselfseekstobeknownopenly.IfYou
do these things, show Yourself to the
world.”
5ForevenHisbrothersdidnotbelieveinHim.
6ThenJesussaidtothem,“Mytimehasnot
yetcome,butyourtimeisalwaysready.
7Theworldcannothateyou,butithatesMe
becauseItestifyofitthatitsworksareevil.
8Yougouptothisfeast.Iamnotyetgoingup
tothisfeast,forMytimehasnotyetfully
come.”
9WhenHehadsaidthesethingstothem,He
remainedinGalilee.
10ButwhenHisbrothershadgoneup,then
Healsowentuptothefeast,notopenly,but
asitwereinsecret.
11ThentheJewssoughtHimatthefeast,and
15
Ivan John
vineipitali:“Gdjejeonaj?”
12 Tada se mnogo o njemu govorilo i
raspravljalomeåunarodom.Jednisu
govorili:“Dobarje!”Adrugisugovorili:
“Nije,negosamozavodinarod.”
13Ipak,nitkonijeonjemuslobodnogovo-
rio,zbogstrahaodŒidova.
14Kadjeveøbilapolovicasvetkovine,uåe
Isusuhramipoçnenauçavati.
15Œidovi su se çudili, govoreøi: “Kako
ovajpoznajePismakadihnijenikad
uçio?”
16 Isus im odgovori: “Moj nauk nije od
mene,negoodonogakojimejeposlao.
17Akotkohoøevræitivoljunjegovu,znat
øejelijemojnaukodBogailigovorim
samodsebe.
18Tkogovorisamodsebe,traœivlastitu
slavu;aonajtkotraœislavuonogakoji
gajeposlao,tajjeistinitiunjemunema
nepravednosti.
19NijelivamMojsijedaoZakon,anitkood
vasnedrœitajZakon?Zaætomehoøete
ubiti?”
20Narodmuodgovori:“Opsjeotezloduh
kojitehoøeubiti?”
21 Isus im odgovori: “Jedno sam djelo
uçinioisviseçudite.
22VamajeMojsijedaoobrezanje;(alito
neznaçidaonodolaziodMojsija,veø
od otaca), a vi u subotu obrezujete
çovjeka.
23Ako,dakle,çovjekprimaobrezanjeu
subotnjidandaseneprekræiZakon
Mojsijev,zaætoseljutitenameneæto
samusubotupotpunoozdravioçovje-
ka?
24Prestanitesuditipovanjætini,veøizre-
citepravedansud!”
25TadanekiizJeruzalemarekoæe:“Nijeli
ovoonajkojegahoøeubiti?
26Aevo,onposveslobodnogovoriiniæta
munegovore!DanisuçlanoviVijeøa
zbiljaupoznalidajeonKrist?
27Aliipak,mizaovogaznamoodakleje,a
Krist kada doåe, nitko neøe znati
odakleje.”
28TadaIsus,dokjeuçiouhramu,zaviknu:
“Menepoznajeteiznateodaklesam;
nisamdoæaosamodsebe,negopos-
tojiIstinitikojimejeposlao,avigaipak
nepoznajete.
29Jagapoznajem,jerJasamodnjegai
Onmejeposlao.”
30Tadasugledalidagauhvate,aliipak
nitkonestavirukenanjega,jerjoænije
doæaonjegovças.
31Mnogisuodnarodavjerovaliunjegai
govorili:“KadadoåeKrist,hoøeliOn
çinitiviæeçudesanegoætoihjeovaj
uçinio?”
32Farizejisudoçulidatonarodmrmljai
said,“WhereisHe?”
12Andtherewasmuchmurmuringamongthe
peopleconcerningHim.Somesaid,“Heis
good”;otherssaid,“No,onthecontrary,He
deceivesthepeople.”
13However,noonespokeopenlyofHimfor
fearoftheJews.
14NowaboutthemiddleofthefeastJesus
wentupintothetempleandtaught.
15AndtheJewsmarveled,saying,“Howdoes
thisManknowletters,havingneverstud-
ied?”
16Jesusansweredthemandsaid,“Mydoc-
trineisnotMine,butHiswhosentMe.
17IfanyonewantstodoHiswill,heshallknow
concerningthedoctrine,whetheritisfrom
GodorwhetherIspeakonMyownauthority.
18Hewhospeaksfromhimselfseekshisown
glory;butHewhoseeksthegloryoftheOne
whosentHimistrue,andnounrighte-
ousnessisinHim.
19DidnotMosesgiveyouthelaw,andyet
noneofyoukeepsthelaw?Whydoyou
seektokillMe?”
20Thepeopleansweredandsaid,“Youhave
ademon.WhoisseekingtokillYou?”
21Jesusansweredandsaidtothem,“Ididone
work,andyouallmarvel.
22Mosesthereforegaveyoucircumcision
(notthatitisfromMoses,butfromthefa-
thers),andyoucircumciseamanonthe
Sabbath.
23IfamanreceivescircumcisionontheSab-
bath,sothatthelawofMosesshouldnot
bebroken,areyouangrywithMebecause
ImadeamancompletelywellontheSab-
bath?
24Donotjudgeaccordingtoappearance,but
judgewithrighteousjudgment.”
25ThensomeofthemfromJerusalemsaid,
“IsthisnotHewhomtheyseektokill?
26Butlook!Hespeaksboldly,andtheysay
nothingtoHim.Dotherulersknowindeed
thatthisistrulytheChrist?
27However,weknowwherethisManisfrom;
butwhentheChristcomes,nooneknows
whereHeisfrom.”
28ThenJesuscriedout,asHetaughtinthe
temple,saying,“YoubothknowMe,and
youknowwhereIamfrom;andIhavenot
comeofMyself,butHewhosentMeistrue,
whomyoudonotknow.
29ButIknowHim,forIamfromHim,andHe
sentMe.”
30ThentheysoughttotakeHim;butnoone
laidahandonHim,becauseHishourhad
notyetcome.
31AndmanyofthepeoplebelievedinHim,
andsaid,“WhentheChristcomes,willHe
domoresignsthanthesewhichthisMan
hasdone?”
32ThePhariseesheardthecrowdmurmuring
16
Ivan John
govorionjemu.Aglavarisveøeniçkiza-
jednosfarizejimapoæaljustraœareda
gauhvate.
33TadaimIsusreçe:“Jasamjoæmalo
vremenasvama,paondaodlazimk
onomukojimejeposlao.
34Traœitøeteme,aneøetemenaøi.Gdje
budemja,vinemoœetedoøi.”
35 Nato Œidovi meåu sobom rekoæe:
“Buduøidaganeøemonaøi,kamoOn
misliiøi?ZarmislipoøikŒidovimaraza-
sutimmeåuGrcimaiuçitiGrke?
36Ætoliznaçirijeçkojureçe:‘Traœitøete
me,aneøetemenaøiigdjebudemja,vi
nemoœetedoøi’?”
37Uposljednjidan,glavnidansvetkovine,
Isusstojeøipovika:“Akojetkoœedan,
nekadoåekmeniinekapije,
38Onajtkovjerujeumene,kakogovori
Sveto pismo; iz njegove øe nutrine
poteøipotociœivevode.”
39TojegovoriozaDuha,kojegabitrebali
primitionikojivjerujuunjega;jerSveti
Duhnijejoæbiodat,jerIsusnijejoæbio
proslavljen.
40Mnogiodljudikadsutoçuli,govorilisu:
“OvajjezbiljapraviProrok.”
41 Ovo je Krist, govorili su drugi. “Zar,
naime,izGalilejedolaziKrist?”pitalisu
treøi.
42ZarnegovoriPismodaKristdolaziiz
potomstvaDavidova,izmjestaBetle-
hema,jerjeondjeœivioDavid?”
43Takonastadepodijeljenostmeåunaro-
domzbognjega.
44Nekisugahtjeliuhvatiti,alinitkone
stavirukenanjega.
45 Kad se straœari vrate k glavarima
sveøeniçkimifarizejima,oviihupitaju:
“Zaætoganistedoveli?”
46Straœariodgovore:“Nikadaçovjeknije
govoriokaoovajÇovjek!
47Zarsteivizavedeni?”Odgovoreimfar-
izeji.
48ImalitkoodçlanovaVijeøailiodfarizeja
dajevjerovaounjega?”
49AovasvjetinakojanepoznajeZakona,
onajeprokleta.
50Reçeimjedanodnjih,Nikodem,kojije
prijedoæaokIsusu:
51OsuåujelinaæZakonnekogaakose
prijenesasluæainedoznaætojeuçinio?”
52ZarsiitiizGalileje?”Odgovoremu.
“IspitajpaøeævidjetidaizGalilejene
ustajenikakavprorok!”
53Iotidusvakisvojojkuøi.
8
AIsusodenaMaslinskugoru.
2Aranoujutroopetsepojaviuhra-
mu.Savjenaroddolazioknjemu.On
sjedneipoçneihuçiti.
3Tadapismoznanciifarizejidoveduneku
thesethingsconcerningHim,andthePha-
riseesandthechiefpriestssentofficersto
takeHim.
33ThenJesussaidtothem,“Ishallbewithyou
alittlewhilelonger,andthenIgotoHim
whosentMe.
34YouwillseekMeandnotfindMe,andwhere
Iamyoucannotcome.”
35ThentheJewssaidamongthemselves,
“WheredoesHeintendtogothatweshall
notfindHim?DoesHeintendtogotothe
DispersionamongtheGreeksandteach
theGreeks?
36WhatisthisthingthatHesaid,‘Youwillseek
MeandnotfindMe,andwhereIamyou
cannotcome’?”
37Onthelastday,thatgreatdayofthefeast,
Jesusstoodandcriedout,saying,“Ifany-
onethirsts,lethimcometoMeanddrink.
38HewhobelievesinMe,astheScripturehassaid,
outofhisheartwillflowriversoflivingwater.”
39ButthisHespokeconcerningtheSpirit,
whomthosebelievinginHimwouldre-
ceive;fortheHolySpiritwasnotyetgiven,
becauseJesuswasnotyetglorified.
40Thereforemanyfromthecrowd,whenthey
heardthissaying,said,“Trulythisisthe
Prophet.”
41Otherssaid,“ThisistheChrist,”butsome
said,“WilltheChristcomeoutofGalilee?
42HasnottheScripturesaidthattheChrist
comesfromtheseedofDavidandfromthe
townofBethlehem,whereDavidwas?”
43Sotherewasadivisionamongthepeople
becauseofHim.
44NowsomeofthemwantedtotakeHim,but
noonelaidhandsonHim.
45Thentheofficerscametothechiefpriests
andPharisees,whosaidtothem,“Why
haveyounotbroughtHim?”
46Theofficersanswered,“Nomaneverspoke
likethisMan!”
47ThenthePhariseesansweredthem,“Are
youalsodeceived?
48HaveanyoftherulersorthePhariseesbe-
lievedinHim?
49Butthiscrowdthatdoesnotknowthelawis
accursed.”
50Nicodemus(hewhocametoJesusbynight,
beingoneofthem)saidtothem,
51Doesourlawjudgeamanbeforeithears
himandknowswhatheisdoing?”
52Theyansweredandsaidtohim,“Areyou
alsofromGalilee?Searchandlook,forno
prophethasarisenoutofGalilee.”
53Andeveryonewenttohisownhouse.
8
ButJesuswenttotheMountofOlives.
2ButearlyinthemorningHecameagain
intothetemple,andallthepeoplecameto
Him;andHesatdownandtaughtthem.
3ThenthescribesandPhariseesbroughtto
17
Ivan John
œenu uhvaøenu u preljubu. Kada je
postaveizmeåusviju,
4reknumu:“Uçitelju,ovajeœenauhva-
øenausamomçinupreljuba.
5MojsijenamjeuZakonunaredioda
takve œene kamenujemo. A æto ti
kaœeæ?”
6Tosurekli,snakanomdagakuæajui
pronaåuneætoçimebigamogliokriviti.
AliIsussesagneipoçnepisatiprstom
pozemlji,kaodaihneçuje.
7Akakosugaoniidaljeustrajnopitali,
Onseuspraviteimreçe:“Onajtkoje
odvasbezgrijeha,nekaprvibacika-
mennanju!”
8Zatimseopetsagneinastavipisatipo
tlu.
9Aoni,kadasutoçuli,poætoihpoçne
peøisavjest,stanuodlazitijedanpo
jedan,poçevæiodnajstarijih.Iostade
samIsussaœenomkojajestajalais-
predsviju,
10tekadseIsususpravi,inevidjenikoga
osimœene,upitaje:“¸eno,gdjesuoni
kojisuteoptuœivali?Nitkoteneosu-
di?”
11Nitko,Gospodine,”odgovoriona.“Nija
teneosuåujem,”reçeIsus.“Idiinegri-
jeæiviæe.”
Isussvjetlosvijeta
12Isusimtadaponovnoprogovori:“Ja
samsvjetlosvijeta.Tkoidezamnom
sigurnoneøeiøipotami,negoøeimati
svjetlokojevodiuœivot.”
13Tisvjedoçiæsamzase,”reknumufar-
izeji:“tvojesvjedoçanstvonijevjero-
dostojno.”
14OdgovoriimIsusireçe:“ÇakiakoJa
svjedoçim sam za se, moje je svje-
doçanstvo istinito, jer znam odakle
samdoæaoikamoidem.Avineznate
odaklesamdoæaonikamoidem.
15Visuditepotjelesnomobliku;Janesu-
dimnikome.
16Aakoipaksudim,mojjesudpravedan,
jerJanisamsam,negojesamnom
onajkojimejeposlao.
17IuvaæemZakonustojinapisanodaje
vjerodostojno svjedoçanstvo dvo-
jice.
18Jasvjedoçimzase,iOtackojimeje
poslaosvjedoçizame.”
19Tadagaoniupitaju:“GdjejetvojOtac?”
Isus odgovori: “Vi ne poznajete ni
meneniOcamojega.Kadbistemene
poznavali,poznavalibisteiOcamo-
jega.”
20OvejerijeçirekaoIsusublagajni,dok
jepouçavaouhramu.Paipak,nitkoga
neuhvati,jerjoænijedoæaonjegovças.
21Isusimreçedalje:“Jaodlazim,viøete
metraœitiiumrijetøeteusvojemugri-
Himawomancaughtinadultery.Andwhen
theyhadsetherinthemidst,
4theysaidtoHim,“Teacher,thiswomanwas
caughtinadultery,intheveryact.
5NowMoses,inthelaw,commandedusthat
suchshouldbestoned.ButwhatdoYou
say?”
6Thistheysaid,testingHim,thattheymight
havesomethingofwhichtoaccuseHim.
ButJesusstoopeddownandwroteonthe
groundwithHisfinger,asthoughHedidnot
hear.
7SowhentheycontinuedaskingHim,He
raisedHimselfupandsaidtothem,“He
whoiswithoutsinamongyou,lethimthrow
astoneatherfirst.”
8AndagainHestoopeddownandwroteon
theground.
9Thenthosewhoheardit,beingconvictedby
theirconscience,wentoutonebyone,be-
ginningwiththeoldesteventothelast.And
Jesuswasleftalone,andthewomanstand-
inginthemidst.
10WhenJesushadraisedHimselfupandsaw
noonebutthewoman,Hesaidtoher,
“Woman, where are those accusers of
yours?Hasnoonecondemnedyou?”
11Shesaid,“Noone,Lord.”AndJesussaidto
her,“NeitherdoIcondemnyou;goandsin
nomore.”
12ThenJesusspoketothemagain,saying,“I
amthelightoftheworld.Hewhofollows
Meshallnotwalkindarkness,buthavethe
lightoflife.”
13ThePhariseesthereforesaidtoHim,“You
bearwitnessofYourself;Yourwitnessis
nottrue.”
14Jesusansweredandsaidtothem,“Evenif
IbearwitnessofMyself,Mywitnessistrue,
forIknowwhereIcamefromandwhereI
amgoing;butyoudonotknowwhereI
comefromandwhereIamgoing.
15Youjudgeaccordingtotheflesh;Ijudgeno
one.
16AndyetifIdojudge,Myjudgmentistrue;for
Iamnotalone,butIamwiththeFatherwho
sentMe.
17Itisalsowritteninyourlawthatthetesti-
monyoftwomenistrue.
18IamOnewhobearswitnessofMyself,and
theFatherwhosentMebearswitnessof
Me.”
19ThentheysaidtoHim,“WhereisYourFa-
ther?”Jesusanswered,“Youknowneither
MenorMyFather.IfyouhadknownMe,
youwouldhaveknownMyFatheralso.”
20ThesewordsJesusspokeinthetreasury,
asHetaughtinthetemple;andnoonelaid
handsonHim,forHishourhadnotyet
come.
21ThenJesussaidtothemagain,“Iamgoing
away,andyouwillseekMe,andwilldiein
18
Ivan John
jehu.Kamojaidem,vinemoœetedoøi.”
22Œidovisugovorili:“Zarøeseubiti,jer
reçe: ‘Kamo ja idem, vi ne moœete
doøi?’”
23 On nastavi: “Vi ste odozdo, ja sam
odozgo. Vi ste od ovoga svijeta, ja
nisamodovogasvijeta.
24Tako,rekaosamvamdaøeteumrijetiu
grijesimasvojim.Da,akonebudete
vjerovalidaJajesamonaj,umrijetøete
usvojimgrijesima.”
25Tadagaoniupitaju:“Tkosiondati?”A
Isusimreçe:“Istionajzakojegasam
vamgovorioizpoçetka.
26Imaobihmnogotogaovamagovoritii
suditi!Alikojimejeposlao,istinitje,ija
ætosamnauçioodnjega,togovorim
svijetu.”
27OninisurazumjelidaimOngovorio
Ocu.
28TadaimIsusreçe:“KadpodigneteSina
Çovjeçjega,tadaøetesaznatidaJa
jesamidaniætaodsebeneçinim,veø
dagovorimonoætomejeOtacnauçio.
29Onajkojimejeposlaosamnomje.On
me ne ostavlja samog, jer ja uvijek
çinimætojenjemupovolji.”
30Dokjetogovorio,mnogisupovjerovali
unjega.
31NatoIsusreçeŒidovimakojisumu
vjerovali: “Ako ustrajete u mojem
nauku,uistinustemojiuçenici.
32 Upoznat øete istinu, a istina øe vas
osloboditi.”
33 Oni nu odgovore “Mi smo potomci
Abrahamovi, nikada nikome nismo
robovali.Kakotimoœeæreøi:‘Postat
øeteslobodni’?”
34Zaista,vamkaœem,tkogodçinigrijeh,
robjegrijeha,”odvratiimIsus.
35Robneostajezauvijekukuøi.Sinosta-
jezauvijek.
36Dakle,akovasSinoslobodi,zaistaøete
bitislobodni.
37ZnamdastepotomciAbrahamovi,ali
meuzasvetoœeliteubiti,jermojarijeç
neprodireuvas.
38Javamgovorimonoætosamvidiokod
mojegaOca.Takoçiniteiviætostevid-
jelikodsvojegaoca.”
39Onimuodgovore:“NaæjeotacAbra-
ham.” Isus im reçe: “Kada biste bili
djeca Abrahamova, postupali biste
premadjelimaAbrahamovim.
40Mjestotogaviœeliteubitimene,koji
samvamobjavioistinuætosamjeçuo
odBoga.ToAbrahamnijeuçinio.
41Viçinitedjelavaæegaoca.”Tadamuoni
odgovore:“Minismoroåeniizpreljuba.
MiimamosamoBogazaoca.”
42Isusimreçe:“KadbiBogbiovaæotac,
menebisteljubili,jerjasamodBoga
yoursin.WhereIgoyoucannotcome.”
22SotheJewssaid,“WillHekillHimself,be-
causeHesays,‘WhereIgoyoucannot
come’?”
23AndHesaidtothem,“Youarefrombeneath;
Iamfromabove.Youareofthisworld;Iam
notofthisworld.
24ThereforeIsaidtoyouthatyouwilldiein
yoursins;forifyoudonotbelievethatIam
He,youwilldieinyoursins.”
25ThentheysaidtoHim,“WhoareYou?”And
Jesussaidtothem,“JustwhatIhavebeen
sayingtoyoufromthebeginning.
26Ihavemanythingstosayandtojudgecon-
cerningyou,butHewhosentMeistrue;
andIspeaktotheworldthosethingswhich
IheardfromHim.”
27TheydidnotunderstandthatHespoketo
themoftheFather.
28ThenJesussaidtothem,“Whenyouliftup
theSonofMan,thenyouwillknowthatIam
He,andthatIdonothingofMyself;butas
MyFathertaughtMe,Ispeakthesethings.
29AndHewhosentMeiswithMe.TheFather
hasnotleftMealone,forIalwaysdothose
thingsthatpleaseHim.”
30AsHespokethesewords,manybelievedin
Him.
31ThenJesussaidtothoseJewswhobe-
lievedHim,“IfyouabideinMyword,you
areMydisciplesindeed.
32Andyoushallknowthetruth,andthetruth
shallmakeyoufree.”
33TheyansweredHim,“WeareAbraham’s
descendants, and have never been in
bondagetoanyone.Howcanyousay,‘You
willbemadefree’?”
34Jesusansweredthem,“Mostassuredly,I
saytoyou,whoevercommitssinisaslave
ofsin.
35Andaslavedoesnotabideinthehouse
forever,butasonabidesforever.
36ThereforeiftheSonmakesyoufree,you
shallbefreeindeed.
37IknowthatyouareAbraham’sdescen-
dants,butyouseektokillMe,becauseMy
wordhasnoplaceinyou.
38IspeakwhatIhaveseenwithMyFather,
andyoudowhatyouhaveseenwithyour
father.”
39TheyansweredandsaidtoHim,“Abraham
isourfather.”Jesussaidtothem,“Ifyou
wereAbraham’schildren,youwoulddothe
worksofAbraham.
40ButnowyouseektokillMe,aManwhohas
toldyouthetruthwhichIheardfromGod.
Abrahamdidnotdothis.
41Youdothedeedsofyourfather.”Thenthey
saidtoHim,“Wewerenotbornoffornica-
tion;wehaveoneFather–God.”
42Jesussaidtothem,“IfGodwereyourFa-
ther,youwouldloveMe,forIproceeded
19
Ivan John
iziæaoidoæao.NitisamJadoæaosam
odsebe,veømejeOnposlao.
43ZaætonerazumijetegovoraMojega?
JernistekadrisluæatiMojurijeç.
44Visteodåavlaocasvojegaiœelitevræiti
œeljuocasvojega.Onjebioubojica
ljudiodpoçetkainestojiçvrstouistini,
jerunjemunemaistine.Kadgodgovori
laœ,izsvojegagovori,jerjeonlaœaci
otaclaœi.
45Meninevjerujete,jervamobjavljujem
istinu.
46Tkoøemiodvasdokazatigrijeh?Aliako
govorimistinu,zaætominevjerujete?
47TkojeodBoga,prihvaøarijeçiBoœje.Vi
ihzatoneprihvaøatejernisteodBoga.”
48TadamuodgovoreŒidovi:“Nekaœemo
li pravo da si Samarijanac i imaæ
zloduha?”
49Isusodgovori:“Janemamzloduha,veø
poætujemsvojegaOca,avimenene
poætujete.
50AliJanetraœimslavesvoje.Imaonaj
tkojetraœiisudi.
51Zaista,zaista,kaœemvam,akotkodrœi
mojurijeç,onneøenikadavidjetismrti.”
52TadamuŒidovireknu:“Sadznamoda
si opsjednut zloduhom. Abraham je
umro,prorociistotako.Atikaœeæ:‘Ako
tkodrœimojurijeç,neøenikadaokusiti
smrti.’
53ZarsitiveøiodnaæegaocaAbrahama,
kojijeipakumro?Iprorocisupomrli.
Kimesetipraviæ?
54Isusodgovori:“AkoliJasamsebeslavio,
slavamojanijeniæta.MeneslaviOtac
moj,zakojegavivelitedajevaæBog.
55Aviganepoznajete,dokgaJapozna-
jem.Ikadbihrekao‘Jaganepozna-
jem,’biobihlaœackaoivi;aliJaga
poznajemidrœimrijeçnjegovu.
56Abraham,otacvaæ,treptiojeodradosti
uœeljidavidimojDan.Vidiogajei
obradovaose.”
57TadamureknuŒidovi:“Nijetijoæni
pedesetgodina,avidiosiAbrahama!”
58Isusimodvrati:“Zaista,zaista,kaœem
vam,prijenegoætojeAbrahambio,Ja
Jesam.”
59Tadapodignukamenjedagabacena
njega,aliIsussesakriiiziåeizhrama,
paodeiduøiizmeåunjih.
9
Prolazeøiputemopazinekogslijepca
odroåenja.
2Pagaupitajuuçenicinjegovi:“Uçitelju,
tkojesagrijeæio,onilinjegoviroditelji,
daseslijeprodio?”
3Isusimodgovori:“Nijesagrijeæionionni
roditeljinjegovi,veødabisenanjemu
objavilaBoœjadjela.
4Dokjedan,menitrebaçinitidjelaonoga
forthandcamefromGod;norhaveIcome
ofMyself,butHesentMe.
43WhydoyounotunderstandMyspeech?Be-
causeyouarenotabletolistentoMyword.
44Youareofyourfatherthedevil,andthede-
siresofyourfatheryouwanttodo.Hewas
amurdererfromthebeginning,anddoes
notstandinthetruth,becausethereisno
truthinhim.Whenhespeaksalie,he
speaksfromhisownresources,forheisa
liarandthefatherofit.
45ButbecauseItellthetruth,youdonotbe-
lieveMe.
46WhichofyouconvictsMeofsin?AndifItell
thetruth,whydoyounotbelieveMe?
47HewhoisofGodhearsGod’swords;there-
foreyoudonothear,becauseyouarenot
ofGod.”
48ThentheJewsansweredandsaidtoHim,
“DowenotsayrightlythatYouareaSa-
maritanandhaveademon?”
49Jesusanswered,“Idonothaveademon;
butIhonorMyFather,andyoudishonorMe.
50AndIdonotseekMyownglory;thereisOne
whoseeksandjudges.
51Mostassuredly,Isaytoyou,ifanyone
keepsMywordheshallneverseedeath.”
52ThentheJewssaidtoHim,“Nowweknow
that You have a demon! Abraham is
dead,andtheprophets;andYousay,‘If
anyonekeepsMywordheshallnevertaste
death.’
53AreYougreaterthanourfatherAbraham,
whoisdead?Andtheprophetsaredead.
WhomdoYoumakeYourselfouttobe?”
54Jesusanswered,“IfIhonorMyself,My
honorisnothing.ItisMyFatherwhohonors
Me,ofwhomyousaythatHeisyourGod.
55YetyouhavenotknownHim,butIknow
Him.AndifIsay,‘IdonotknowHim,’Ishall
bealiarlikeyou;butIdoknowHimand
keepHisword.
56YourfatherAbrahamrejoicedtoseeMy
day,andhesawitandwasglad.”
57ThentheJewssaidtoHim,“Youarenotyet
fiftyyearsold,andhaveYouseenAbraham?”
58Jesussaidtothem,“Mostassuredly,Isay
toyou,beforeAbrahamwas,IAM.”
59ThentheytookupstonestothrowatHim;
butJesushidHimselfandwentoutofthe
temple,goingthroughthemidstofthem,
andsopassedby.
9
NowasJesuspassedby,Hesawaman
whowasblindfrombirth.
2AndHisdisciplesaskedHim,saying,“Rabbi,
whosinned,thismanorhisparents,thathe
wasbornblind?”
3Jesusanswered,“Neitherthismannorhis
parentssinned,butthattheworksofGod
shouldberevealedinhim.
4ImustworktheworksofHimwhosentMe
20
Ivan John
koji me je poslao. Dolazi noø, kada
nitkonemoœeraditi.
5DoklesamJanasvijetu,Jasamsvjetlo
svijeta.”
6KadaOntoreçe,pljununazemljuiplju-
vaçkomnaçiniblato,ipomazablatom
slijepcuoçi,
7pamureçe:“Idi,umijseukupaliætuSi-
loam,”(prevedenoznaçiPoslan.)Slije-
pacotide,umijeseivratisegledajuøi.
8Tadasusjediionikojisugaprijeviåali,
dokjebioprosjakrekoæe:“Nijeliovo
onajætojesjedioiprosio?”
9Jeston,”odgovaralisujedni.“Samomu
jesliçan,”govorilisudrugi.“Jasam,”
tvrdiojeon.
10Natogaoniupitaju:“Kakosutiseotvo-
rileoçi?”
11Onodgovori:“ÇovjekkojisezoveIsus
napraviojeblatotemipremazaooçii
rekaomi:‘IdiukupaliæteSiloamiumij
se!’Jasamotiæao,umioseiprogle-
dao.”
12Tadagaoniupitaju:“Gdjejeon?”On
reçe:“Neznam,”
13Odvedukfarizejimatogakojijeprijebio
slijep.
14Abilajesubota,svetkovina,kadjeIsus
napravioblatoiotvoriomuoçi.
15Ondagafarizejiponovoupitajukakoje
dobiovidiprogledao.Onimodgovori:
“Staviomijeblatonaoçi,jasamse
umio,ividim.”
16Natonekifarizejireknu:“Ovajçovjekne
dolaziodBoga,jernesvetkujesubote.
Kakojedançovjekkojijegrjeænikmoœe
çinitiovakvaçuda?”Odgovoredrugi.I
takonastadepodijeljenostmeåunjima.
17 Tada ponovno upitaju slijepca: “Æto
drœiætioonomukojitijeotvoriooçi?”
Ovajodgovori:“Prorokje.”
18AliŒidovinisutomevjerovali,dajetaj
bioslijeptedajeprogledao,dokne
dozovuroditeljeonogakojijeprogledao,
19Oniihupitaju:“Jeliovovaæsinzako-
jegatvrditedasejeslijeprodio?Kako
sadmoœevidjeti?”
20 Odgovore im njegovi roditelji: “Mi
znamodajeovonaæsinidaseslijep
rodio.”
21Akakosadmoœevidjeti,toneznamo.
Ne znamo ni tko mu je otvorio oçi.
Njegapitajte!Odrastaoje,onøevamo
sebireøi.”
22Takosuodgovorilinjegoviroditeljijersu
sebojaliŒidova,buduøidasuŒidovi
veøodluçilidaseimaizopøitiizsina-
gogesvatkotkobiIsusapriznaoKris-
tom.
23Stogasunjegoviroditeljiodgovorili:
“Odrastaoje;njegapitajte.”
24Tadapodrugiputdozovubivæegslije-
whileitisday;thenightiscomingwhenno
onecanwork.
5AslongasIamintheworld,Iamthelightof
theworld.”
6WhenHehadsaidthesethings,Hespaton
thegroundandmadeclaywiththesaliva;
andHeanointedtheeyesoftheblindman
withtheclay.
7AndHesaidtohim,“Go,washinthepoolof
Siloam”(whichistranslated,Sent).Sohe
wentandwashed,andcamebackseeing.
8Thereforetheneighborsandthosewhopre-
viouslyhadseenthathewasblindsaid,“Is
notthishewhosatandbegged?”
9Somesaid,“Thisishe.”Otherssaid,“Heis
likehim.”Hesaid,“Iamhe.”
10Thereforetheysaidtohim,“Howwereyour
eyesopened?”
11Heansweredandsaid,“AMancalledJesus
madeclayandanointedmyeyesandsaid
tome,‘GotothepoolofSiloamandwash.’
SoIwentandwashed,andIreceivedsight.”
12Thentheysaidtohim,“WhereisHe?”He
said,“Idonotknow.”
13Theybroughthimwhoformerlywasblindto
thePharisees.
14NowitwasaSabbathwhenJesusmade
theclayandopenedhiseyes.
15ThenthePhariseesalsoaskedhimagain
howhehadreceivedhissight.Hesaidto
them, “He put clay on my eyes, and I
washed,andIsee.”
16ThereforesomeofthePhariseessaid,“This
ManisnotfromGod,becauseHedoesnot
keeptheSabbath.”Otherssaid,“Howcan
amanwhoisasinnerdosuchmiracles?”
Andtherewasadivisionamongthem.
17Theysaidtotheblindmanagain,“Whatdo
yousayaboutHimbecauseHeopened
youreyes?”Hesaid,“Heisaprophet.”
18ButtheJewsdidnotbelieveconcerning
him,thathehadbeenblindandreceived
hissight,untiltheycalledtheparentsofhim
whohadreceivedhissight.
19Andtheyaskedthem,saying,“Isthisyour
son,whoyousaywasbornblind?Howthen
doeshenowsee?”
20Hisparentsansweredthemandsaid,“We
knowthatthisisourson,andthathewas
bornblind;
21butbywhatmeanshenowseeswedonot
know,orwhoopenedhiseyeswedonot
know.Heisofage;askhim.Hewillspeak
forhimself.”
22Hisparentssaidthesethingsbecausethey
fearedtheJews,fortheJewshadagreed
alreadythatifanyoneconfessedthatHe
wasChrist,hewouldbeputoutofthesyna-
gogue.
23Thereforehisparentssaid,“Heisofage;
askhim.”
24Sotheyagaincalledthemanwhowasblind,
21
Ivan John
pcatemurekoæe:“DajslavuBogu!Mi
znamodajetajçovjekgrjeænik.”
25Onimodgovori:“JeliOngrjeænikiline
janeznam.Alijednoznam;dasambio
slijepidasadavidim!”
26Tadagaopetupitaju:“Ætotijeuçinio?
Kakotijeotvoriooçi?”
27Ovajodgovori:“Veøsamvamrekao,ali
menisteposluæali.Zaætoœeliteopet
çuti?Zarhoøeteivipostatinjegovim
uçenicima?”
28Tadagapoçnuvrijeåatiirekoæe:“Tisi
uçeniknjegov,amismouçeniciMojs-
ijevi.”
29MiznamodajeMojsijuBoggovorio,a
odaklejeovaj,neznamo.”
30Odgovoriçovjekireçeim:“Patoijest
çudnovato,ætovineznateodakleje
On,amenijeipakuistinuotvoriooçi!
31 A mi znamo da Bog ne usliæava
grjeænike,negodausliæavaonogakoji
poætujeBogaivræinjegovuvolju.
32Nikadasenijeçulo,odpoçetkasvijeta,
dajenetkootvoriooçionomekojije
bioslijepodroåenja.
33KadatajçovjeknebibioodBoga,nebi
mogaoniætauçiniti.”
34Onimuodgovore:“Tikojisipotpunou
grijehuodroåenja,tidanasuçiæ?”I
izbacega.
35Isusjeçuodasugaizbacilitemureçe
kadagasusretne:“VjerujeæliuSina
Boœjega?”
36Onodgovori:“Tkojeon,Gospodine,
dapovjerujemunjega?”
37ReçemuIsus.“Veøsigavidioitoje
onajkojistobomgovori.”
38Tadaonreçe“Vjerujem,Gospodine!”
Padneprednjegaipoklonimuse.
39Isusnastavi:“Jasamdoæaonaovaj
svijetdaispunimodredbu;davideoni
koji ne vide, a da oslijepe oni koji
vide!”
40Tesurijeçitadaçulinekiodfarizejakoji
subilisnjimtegaupitaju:“Zarsmoimi
slijepi?”
41Isusimodgovori:“Kadabistebilislijepi,
nebisteimaligrijeha.Alisadavivelite:
‘Vidimo.’Takovaægrijehostaje.”
10
“Zaista,zaista,kaœemvam,tkou
ovçinjakneulazinavrata,veø
seuspinjeprekonadrugomemjestu,
lopovjeirazbojnik.
2Alionajtkoulazinavrata,onjepastir
ovaca.
3Njemuvratarotvara,aovcesluæaju
njegovglas.Onovcesvojezoveim-
enomteihizvodivan.
4Kadagodizvedesvojeovce,krenepred
njima,iovceiduzanjim,jerpoznaju
andsaidtohim,“GiveGodtheglory!We
knowthatthisManisasinner.”
25Heansweredandsaid,“WhetherHeisa
sinnerornotIdonotknow.OnethingI
know:thatthoughIwasblind,nowIsee.”
26Thentheysaidtohimagain,“WhatdidHe
dotoyou?HowdidHeopenyoureyes?”
27Heansweredthem,“Itoldyoualready,and
youdidnotlisten.Whydoyouwanttohear
itagain?DoyoualsowanttobecomeHis
disciples?”
28Thentheyreviledhimandsaid,“Youare
Hisdisciple,butweareMoses’disciples.
29WeknowthatGodspoketoMoses;asfor
thisfellow,wedonotknowwhereHeis
from.”
30Themanansweredandsaidtothem,“Why,
thisisamarvelousthing,thatyoudonot
knowwhereHeisfrom,andyetHehas
openedmyeyes!
31NowweknowthatGoddoesnothearsin-
ners;butifanyoneisaworshiperofGod
anddoesHiswill,Hehearshim.
32Sincetheworldbeganithasbeenunheard
ofthatanyoneopenedtheeyesofonewho
wasbornblind.
33IfthisManwerenotfromGod,Hecoulddo
nothing.”
34Theyansweredandsaidtohim,“Youwere
completelyborninsins,andareyouteach-
ingus?”Andtheycasthimout.
35Jesusheardthattheyhadcasthimout;and
whenHehadfoundhim,Hesaidtohim,
“DoyoubelieveintheSonofGod?”
36Heansweredandsaid,“WhoisHe,Lord,
thatImaybelieveinHim?”
37AndJesussaidtohim,“Youhavebothseen
HimanditisHewhoistalkingwithyou.”
38Thenhesaid,“Lord,Ibelieve!”Andhewor-
shipedHim.
39AndJesussaid,“ForjudgmentIhavecome
intothisworld,thatthosewhodonotsee
maysee,andthatthosewhoseemaybe
madeblind.”
40ThensomeofthePhariseeswhowerewith
Himheardthesewords,andsaidtoHim,
“Areweblindalso?”
41Jesussaidtothem,“Ifyouwereblind,you
wouldhavenosin;butnowyousay,‘We
see.’Thereforeyoursinremains.”
10
“Mostassuredly,Isaytoyou,hewho
doesnotenterthesheepfoldbythe
door,butclimbsupsomeotherway,the
sameisathiefandarobber.
2Buthewhoentersbythedooristheshep-
herdofthesheep.
3Tohimthedoorkeeperopens,andthesheep
hearhisvoice;andhecallshisownsheep
bynameandleadsthemout.
4Andwhenhebringsouthisownsheep,he
goesbeforethem;andthesheepfollow
22
Ivan John
njegovglas.
5Alizatuåincemsigurnoneøepoøi,nego
øe bjeœati od njega, jer ne poznaju
tuåegaglasa.”
6Isusimreçetuprispodobu,alioninisu
razumjeliishvatiliætoznaçionoætoim
jegovorio.
7OndaimIsusponovoreçe:“Zaista,zaista,
kaœemvam,Jasamvrataovcama.
8Svikojisudoæliprijemenelopovisui
razbojnici;aliihovcenisusluæale.
9Jasamvrata.Tkogoduåekrozmene,
bitøespaæen;onøeulazitiiizlazitii
paæunalaziti.
10Lopovnedolazi,osimdaukrade,da
ubijeidauniæti.Jasamdoæaodaovce
moguimatiœivotidagamoguimatiu
izobilju.
11Jasampastirdobri.Pastirdobridaje
œivotsvojzaovce.
12Alionajkojijenajamnik,kojinijepastiri
komunepripadajuovce,kadvidivuka
gdjedolazi,ostavljaovceibjeœiteih
vukgrabiirazgoni.
13Tojezatoætojenajamnikibjeœiætomu
nijestalodoovaca.
14Jasampastirdobri,znademovcesvoje
iovcemojepoznajumene.
15JerkaoætoOtacpoznajemene,takoi
JapoznajemOca.Jadajemœivotsvoj
zaovce.
16ImamJaidrugihovaca,kojenisuiz
ovogovçinjaka;injihmoramdovesti;i
oneøeçutiglasmojteøebitijedno
stadoijedanpastir.
17ZatomeljubimojOtacætodajemœivot
svojidagaopetuzmem.
18Nitkomiganemoœeoduzeti,negoga
Jasamodsebedajem.Jaimamvlast
datigaiimamvlastopetgauzeti;takva
jezapovijedkojusamprimioodmojega
Oca.”
19Zbogtihrijeçiopetnastadepodijelje-
nostmeåuŒidovima.
20Mnogisuodnjihgovorili:“Opsjednutje
zloduhom,ludje;zaætogasluæate?”
21Drugisugovorili:“Ovonisurijeçiopsje-
dnuta zloduhom. Zar moœe zloduh
slijepimaotvoritioçi?”
22TadaseuJeruzalemuslavilasvetko-
vinaPosveøenjahrama,abilajezima.
23IsusjehodaouhramupoSalomonovu
trijemu.
24TadagaopkoliæeŒidoviirekoæemu:
“Dokleøeænasdrœatiuneizvjesnosti?
AkosizbiljatiKrist,recinamotvoreno.”
25Isusimodgovori:“Rekaosamvam,avi
ipaknevjerujete.Djelakojajaçinimu
imeOcamojegasvjedoçezamene,
26Alivinevjerujete,jernisteodmojih
ovacakakosamvamrekao.
27 Moje ovce sluæaju glas moj. Ja ih
him,fortheyknowhisvoice.
5Yettheywillbynomeansfollowastranger,
butwillfleefromhim,fortheydonotknow
thevoiceofstrangers.”
6Jesususedthisillustration,buttheydidnot
understandthethingswhichHespoketo
them.
7ThenJesussaidtothemagain,“Mostassuredly,
Isaytoyou,Iamthedoorofthesheep.
8AllwhoevercamebeforeMearethieves
androbbers,butthesheepdidnothear
them.
9Iamthedoor.IfanyoneentersbyMe,hewill
besaved,andwillgoinandoutandfind
pasture.
10Thethiefdoesnotcomeexcepttosteal,and
tokill,andtodestroy.Ihavecomethatthey
mayhavelife,andthattheymayhaveit
moreabundantly.
11Iamthegoodshepherd.Thegoodshep-
herdgivesHislifeforthesheep.
12Buthewhoisahirelingandnottheshep-
herd,onewhodoesnotownthesheep,
seesthewolfcomingandleavesthesheep
andflees;andthewolfcatchesthesheep
andscattersthem.
13Thehirelingfleesbecauseheisahireling
anddoesnotcareaboutthesheep.
14Iamthegoodshepherd;andIknowMy
sheep,andamknownbyMyown.
15AstheFatherknowsMe,evensoIknowthe
Father;andIlaydownMylifeforthesheep.
16AndothersheepIhavewhicharenotofthis
fold;themalsoImustbring,andtheywill
hearMyvoice;andtherewillbeoneflock
andoneshepherd.
17ThereforeMyFatherlovesMe,becauseI
laydownMylifethatImaytakeitagain.
18NoonetakesitfromMe,butIlayitdownof
Myself.Ihavepowertolayitdown,andI
havepowertotakeitagain.Thiscommand
IhavereceivedfromMyFather.”
19Thereforetherewasadivisionagainamong
theJewsbecauseofthesesayings.
20Andmanyofthemsaid,“Hehasademon
andismad.WhydoyoulistentoHim?”
21Otherssaid,“Thesearenotthewordsof
onewhohasademon.Canademonopen
theeyesoftheblind?”
22 Now it was the Feast of Dedication in
Jerusalem,anditwaswinter.
23AndJesuswalkedinthetemple,inSolo-
mon’sporch.
24ThentheJewssurroundedHimandsaidto
Him,“HowlongdoYoukeepusindoubt?If
YouaretheChrist,tellusplainly.”
25Jesusansweredthem,“Itoldyou,andyou
donotbelieve.TheworksthatIdoinMy
Father’sname,theybearwitnessofMe.
26Butyoudonotbelieve,becauseyouarenot
ofMysheep,asIsaidtoyou.
27MysheephearMyvoice,andIknowthem,
23
Ivan John
znadem,ioneiduzamnom.
28Jaimdajemvjeçniœivot.Ionesigurno
neøenikadapropastiinitkoihneøe
otetiizmojeruke.
29Otacmoj,kojimiihdade,veøijeodsvih,
i nitko ih ne moœe oteti iz ruke Oca
mojega.
30JaimojOtacsmojedno.”
31PonovnoŒidoviuzmukamenjedaga
kamenuju.
32 Isus im reçe: “Pokazao sam vam
mnoga dobra djela Oca mojega; za
kojemeodtihdjelakamenujete?”
33Zbogdobrogtedjelanekamenujemo,”
odgovoremuŒidovi:“negozboghule
naBogaiætosepraviæBogom,iakosi
samoçovjek.”
34Isusimodgovori:“Nestojilinapisanou
vaæemZakonu:‘Jarekoh:bogoviste’?
35Akoonenazvabogovima,kojimaje
doælarijeçBoœja(aPismosenemoœe
prekræiti),
36zarvigovoriteonome,kojegajeOtac
posvetioiposlaousvijet,‘tihuliæ,’zbog
toga æto sam rekao, ‘Ja sam Sin
Boœji’?
37Ako,dakle,neçinimdjelasvojegaOca,
idaljeminevjerujte.
38Aliakoihzbiljaçinim,makarmiinevje-
rujete,vjerujtedjelimadaupoznatei
vjerujetedajeOtacumeniijauOcu.”
39Tadasugaopethtjeliuhvatiti,aliim
izmaknuizruke.
40PonovnoodesonustranuJordana,na
mjestogdjejeIvanprijekrstio,iondje
ostade.
41Mnogidoåoæeknjemuirekoæe:“Istina,
Ivan nije uçinio çuda, ali sve æto je
rekaozaovogaçovjekabilojeistinito.”
42Iondjemnogipovjerujuunjega.
11
Biojenekibolesnik,LazarizBeta-
nije, iz sela Marije i sestre joj
Marte.
2AbilajeMarijakojajepomaæøupoma-
zalaGospodinaisvojommukosom
otrlanoge,çijijebratbiobolestan.
3SestrepoæaljukIsusuglasnikadamu
reçe: “Gospodine, bolestan je onaj
kojegaljubiæ.”
4KadjetoçuoIsusreçe:“Ovabolestnije
nasmrt,veønaslavuBoœju,dasepo
njojproslaviSinBoœji.”
5AIsusjeljubioMartu,njezinusestrui
Lazara.
6Kadjedakleçuo,dajeonbolestan,
ostadejoædvadanauistommjestuu
kojemsenalazio.
7 Nakon toga reçe svojim uçenicima:
“HajdemoopetuJudeju.”
8Anjegoviuçenicimureknu:”Uçitelju,
sadsuteŒidovihtjelikamenovati,pa
andtheyfollowMe.
28AndIgivethemeternallife,andtheyshall
neverperish;neithershallanyonesnatch
themoutofMyhand.
29MyFather,whohasgiventhemtoMe,is
greaterthanall;andnooneisabletosnatch
themoutofMyFather’shand.
30IandMyFatherareone.”
31ThentheJewstookupstonesagaintostone
Him.
32Jesusansweredthem,“ManygoodworksI
haveshownyoufromMyFather.Forwhich
ofthoseworksdoyoustoneMe?”
33TheJewsansweredHim,saying,“Fora
goodworkwedonotstoneYou,butfor
blasphemy,andbecauseYou,beinga
Man,makeYourselfGod.”
34Jesusansweredthem,“Isitnotwrittenin
yourlaw,‘Isaid,“Youaregods”’?
35IfHecalledthemgods,towhomthewordof
Godcame(andtheScripturecannotbe
broken),
36doyousayofHimwhomtheFathersanctified
andsentintotheworld,‘Youareblasphem-
ing,’becauseIsaid,‘IamtheSonofGod’?
37IfIdonotdotheworksofMyFather,donot
believeMe;
38butifIdo,thoughyoudonotbelieveMe,
believetheworks,thatyoumayknowand
believethattheFatherisinMe,andIin
Him.”
39ThereforetheysoughtagaintoseizeHim,
butHeescapedoutoftheirhand.
40AndHewentawayagainbeyondtheJor-
dantotheplacewhereJohnwasbaptizing
atfirst,andthereHestayed.
41ThenmanycametoHimandsaid,“John
performednosign,butallthethingsthat
JohnspokeaboutthisManweretrue.”
42AndmanybelievedinHimthere.
11
Nowacertainmanwassick,Lazarusof
Bethany,thetownofMaryandhersis-
terMartha.
2ItwasthatMarywhoanointedtheLordwith
fragrantoilandwipedHisfeetwithherhair,
whosebrotherLazaruswassick.
3ThereforethesisterssenttoHim,saying,
“Lord,behold,hewhomYouloveissick.”
4WhenJesusheardthat,Hesaid,“Thissick-
nessisnotuntodeath,butforthegloryof
God,thattheSonofGodmaybeglorified
throughit.”
5NowJesuslovedMarthaandhersisterand
Lazarus.
6So,whenHeheardthathewassick,He
stayedtwomoredaysintheplacewhere
Hewas.
7ThenafterthisHesaidtothedisciples,“Let
usgotoJudeaagain.”
8ThedisciplessaidtoHim,“Rabbi,latelythe
JewssoughttostoneYou,andareYougo-
24
Ivan John
daopetideæonamo?”
IsususkrsujeLazara
9Isusodgovori:“Nemalidandvanaest
sati?Akotkohodapodanu,nespotiçe
se,jervidisvjetlostovogasvijeta.
10Atkoideponoøi,spotiçese,jernemau
sebisvjetlosti.”
11Toimreçe,aposlijetoganastavi:“Naæ
prijateljLazarspava,alijaidemdaga
probudim.”
12Uçenicimureknu:“Akospava,Gospo-
dine,bitøezdrav.”
13Meåutim,Isusjegovorioonjegovoj
smrti, a oni su mislili da govori o
obiçnomspavanju.
14TadaimIsusreçejednostavno:“Lazar
jeumro.
15Ijasamradostanzbogvasætonisam
bioondje,daporasteteuvjeri.Ipak,
hajdemoknjemu!”
16OndaToma,zvaniBlizanac,reçesvo-
jimdrugovima,uçenicima:“Hajdemoi
midaumremosnjim!”
17AkadIsusdoåe,naåedaLazarveø
çetiridanaleœiugrobu.
18BetanijajebilablizuJeruzalemaotpri-
likepetnaeststadija.
19ImnogiŒidovidoælisuteseprikljuçili
œenamaokoMarteiMarije,daihtjeæe
zbogbratanjihova.
20ZatimMarta,çimjeçuladadolaziIsus,
iziåemuususret;dokMarijaostadeu
kuøisjedeøi.
21TadaMartareçeIsusu:“Gospodine,
dasiTibioovdje,nebibioumromoj
brat.
22AliisadaznamdaøetiBogdatisveæto
godzatraœiæodnjega.”
23Isusjojreçe:“Oœivjetøeopetbrattvoj,”
24Martamureçe:“Znamdaøeuskrsnuti,
ouskrsnuøu,uposljednjidan.”
25Isusjojreçe:“Jasamuskrsnuøeiœivot.
Tkovjerujeumene,akoiumre,œivjet
øe.
26Tkogodœiviivjerujeumene,sigurno
neøenikadaumrijeti.Vjerujeæliovo?”
27Onamureçe“Da,Gospodine,jatvrdo
vjerujemdasitiKrist,SinBoœji,onaj
kojidolazinasvijet.”
28Akadonatoreçe,odeizovnupotiho
svojusestruMariju,govoreøi:“Uçitelj
jedoæaoizovete.”
29Çimjeonatoçula,brzosediœeiodek
njemu.
30Isusnijejoæuæaouselo,veøjeidalje
bionaonomemjestugdjegajesus-
relaMarta.
31TadaŒidovikojisubilisMarijomukuøi
ikojisujetjeæili,kadasuvidjelidase
onatakobrzodiœeiizlazi,poåuza
njom,jersubiliuvjerenidaonaidena
grobplakati.
ingthereagain?”
9Jesusanswered,“Aretherenottwelvehours
intheday?Ifanyonewalksintheday,he
doesnotstumble,becauseheseesthe
lightofthisworld.
10Butifonewalksinthenight,hestumbles,
becausethelightisnotinhim.”
11ThesethingsHesaid,andafterthatHesaid
tothem,“OurfriendLazarussleeps,butI
gothatImaywakehimup.”
12ThenHisdisciplessaid,“Lord,ifhesleeps
hewillgetwell.”
13However,Jesusspokeofhisdeath,butthey
thoughtthatHewasspeakingabouttaking
restinsleep.
14ThenJesussaidtothemplainly,“Lazarusis
dead.
15AndIamgladforyoursakesthatIwasnot
there,thatyoumaybelieve.Nevertheless
letusgotohim.”
16ThenThomas,whoiscalledDidymus,said
tohisfellowdisciples,“Letusalsogo,that
wemaydiewithHim.”
17SowhenJesuscame,Hefoundthathehad
alreadybeeninthetombfourdays.
18NowBethanywasnearJerusalem,about
twomilesaway.
19AndmanyoftheJewshadjoinedthewomen
aroundMarthaandMary,tocomfortthem
concerningtheirbrother.
20ThenMartha,assoonassheheardthatJe-
suswascoming,wentandmetHim,but
Marywassittinginthehouse.
21ThenMarthasaidtoJesus,“Lord,ifYouhad
been here, my brother would not have
died.
22ButevennowIknowthatwhateverYouask
ofGod,GodwillgiveYou.”
23Jesussaidtoher,“Yourbrotherwillriseagain.”
24MarthasaidtoHim,“Iknowthathewillrise
againintheresurrectionatthelastday.”
25Jesussaidtoher,“Iamtheresurrectionand
thelife.HewhobelievesinMe,thoughhe
maydie,heshalllive.
26AndwhoeverlivesandbelievesinMeshall
neverdie.Doyoubelievethis?”
27ShesaidtoHim,“Yes,Lord,Ibelievethat
YouaretheChrist,theSonofGod,whois
tocomeintotheworld.”
28Andwhenshehadsaidthesethings,she
wentherwayandsecretlycalledMaryher
sister,saying,“TheTeacherhascomeand
iscallingforyou.”
29Assoonassheheardthat,shearosequickly
andcametoHim.
30NowJesushadnotyetcomeintothetown,
butwasintheplacewhereMarthametHim.
31ThentheJewswhowerewithherinthe
house,andcomfortingher,whentheysaw
thatMaryroseupquicklyandwentout,fol-
lowedher,saying,“Sheisgoingtothetomb
toweepthere.”
25
Ivan John
32AMarija,kaddoåetamogdjejebioIsus
iopaziga,padnemuprednogepamu
reçe:“Gospodine,dasibioovdje,nebi
umrobratmoj.”
33Kadjeopazigdjeplaçeigdjeplaçu
Œidovi koji su doæli s njom, Isus se
potreseuduhuiuzbudi.
34Onreçe:“Gdjestegapoloœili?”Onimu
reknu,Gospodine,doåiividi.
35Isusjeproplakao.
36NatosuŒidovigovorili:“Gledajkakoga
jeljubio!”
37Nekiodnjihondarekoæe:“Nijeliovaj
çovjek, koji je slijepcu otvorio oçi,
mogaouçinitidaLazarneumre?”
38Isusseopetpotreseusebiteseuputi
nagrob.Tojebilaæpiljanakojujebio
nalegnutkamen.
39 Isus reçe: “Maknite kamen!” Marta
pokojnikovasestrareçemu:“Gospod-
ine,veøzaudara,jerjeveøçetiridana
mrtav.
40Isusjojreçe:“NisamlitiJarekao,da
øeævidjetislavuBoœjuakobudeævjero-
vala?”
41Tadaodvalekamensmjestagdjeje
mrtvacleœao.AIsuspodiœesvojeoçii
reçe: “Oçe, zahvaljujem ti æto si me
usliæao.”
42Jasamznaodameuvijekusliæavaæ,ali
ovosamrekaozbogsvijetakojijeovdje
prisutan,daonipovjerujudasimetipo-
slao.”
43Kadtoreçe,Onviknujakimglasom:
“Lazare,iziåi!”
44Iiziåeonajætojebiomrtavobavijen
povojimaporukamainogama.Licemu
je bilo zamotano ruçnikom. Isus im
naredi:“Razveœitegaipustitegada
ide!”
45MnogiŒidovikojisudoælikMariji,kada
suvidjeliætojeIsusuçinio,povjerujuu
njega.
46Anekiodnjihodukfarizejimateim
ispripovijedeætojeIsusuçinio.
47Natoglavarisveøeniçkiifarizejiskupe
Vijeøeireknu:“Ætodaradimo?Ovaj
çovjekçinimnogaçudesa.
48Akogapustimodatakonastavi,sviøe
vjerovatiunjega,paøedoøiRimljanite
namuniætitihraminarod.”
49Jedanodnjih,poimenuKaifa,kojijete
godinebiovisokisveøenik,reçeim:“Vi
niætaneznate!
50Vinemislitedajezavasboljedajedan
çovjekumremjestonarodanegoda
savnarodpropadne.”
51Toipaknijerekaosamodsebe,nego
jeprorokovao,jerjebiovisokisveøenik
te godine, da Isus ima umrijeti za
narod,
52 a ne samo za taj narod, nego da bi
32Then,whenMarycamewhereJesuswas,
andsawHim,shefelldownatHisfeet,
sayingtoHim,“Lord,ifYouhadbeenhere,
mybrotherwouldnothavedied.”
33Therefore,whenJesussawherweeping,
andtheJewswhocamewithherweeping,
Hegroanedinthespiritandwastroubled.
34AndHesaid,“Wherehaveyoulaidhim?”
TheysaidtoHim,“Lord,comeandsee.”
35Jesuswept.
36ThentheJewssaid,“SeehowHeloved
him!”
37Andsomeofthemsaid,“CouldnotthisMan,
whoopenedtheeyesoftheblind,alsohave
keptthismanfromdying?”
38ThenJesus,againgroaninginHimself,
cametothetomb.Itwasacave,andastone
layagainstit.
39Jesussaid,“Takeawaythestone.”Martha,
thesisterofhimwhowasdead,saidtoHim,
“Lord,bythistimethereisastench,forhe
hasbeendeadfourdays.”
40Jesussaidtoher,“DidInotsaytoyouthat
ifyouwouldbelieveyouwouldseetheglory
ofGod?”
41Thentheytookawaythestonefromthe
placewherethedeadmanwaslying.And
JesusliftedupHiseyesandsaid,“Father,
IthankYouthatYouhaveheardMe.
42AndIknowthatYoualwayshearMe,but
becauseofthepeoplewhoarestandingby
Isaidthis,thattheymaybelievethatYou
sentMe.”
43NowwhenHehadsaidthesethings,He
criedwithaloudvoice,“Lazarus,come
forth!”
44Andhewhohaddiedcameoutboundhand
andfootwithgraveclothes,andhisface
waswrappedwithacloth.Jesussaidto
them,“Loosehim,andlethimgo.”
45ThenmanyoftheJewswhohadcometo
Mary,andhadseenthethingsJesusdid,
believedinHim.
46ButsomeofthemwentawaytothePhari-
seesandtoldthemthethingsJesusdid.
47ThenthechiefpriestsandthePharisees
gatheredacouncilandsaid,“Whatshallwe
do?ForthisManworksmanysigns.
48IfweletHimalonelikethis,everyonewill
believeinHim,andtheRomanswillcome
andtakeawaybothourplaceandnation.”
49Andoneofthem,Caiaphas,beinghigh
priestthatyear,saidtothem,“Youknow
nothingatall,
50nordoyouconsiderthatitisexpedientfor
usthatonemanshoulddieforthepeople,
andnotthatthewholenationshouldper-
ish.”
51Nowthishedidnotsayonhisownauthority;
butbeinghighpriestthatyearheprophe-
siedthatJesuswoulddieforthenation,
52andnotforthatnationonly,butalsothatHe
26
Ivan John
skupiodjecuBoœjukojisurazasutipo
svijetu.
53Odtogadanagledalisukakodaga
ubiju.
54ZatoseIsusnijeviæejavnokretaomeåu
Œidovima,negosepovukaoodatleu
krajblizupustinje,ugradzvanEfraim,i
tujeboraviosuçenicimasvojim.
55Kakojebilablizuœidovskasvetkovina
Pasha,izcijelezemljeuziåumnogiu
JeruzalemprijePashedaseoçiste.
56OnisutraœiliIsusaijedandrugome
govorilidoksusezadrœavaliuhramu:
“Ætovamseçini?Zarsigurnoneøedoøi
nasvetkovinu?”
57Tadasuglavarisveøeniçki,skupas
farizejima,izdalinaredbudaimjavitko
bidoznaogdjejeIsus,kakobigamogli
uhvatiti.
MarijapomazujeIsusa
12
Æestdanaprijesvetkovine,Pashe,
doåeIsusuBetanijugdjejestano-
vaoLazarkojegajeIsususkrsnuood
mrtvih.
2TumupripremeveçerunakojojjeMarta
posluœivala.Lazarjebiojedanodonih
ætosusIsusomsjedilizastolom.
3TadaMarijauzmelitrunardovedrago-
cjene i miomirisne pomasti te Isusu
pomazanogepamuihotresvojomko-
som.Kuøasenapunimirisompomasti.
4Tadareçejedanodnjegovihuçenika,
JudaIskariotski,Æimunovsin,kojigaje
imaoizdati:
5Zaætoseovapomastnijeprodalaza
tristadenaratetodalosiromasima?
6Tonereçeætobimubilostalodosiroma-
ha,veøjerjebiokradljivackojijedrœao
torbuikraoætoseunjustavljalo.
7 Tada Isus reçe: “Pusti je! Ona ju je
saçuvalazadanmojegaukopa.
8Jersiromaheøeteuvijekimatisasobom,
ameneneøeteimatiuvijek.”
9TadamnogisuŒidoviznalidajeIsus
ondjepadoåu,nesamozbogIsusaveø
davideiLazarakojegajeOnuskrsnuo
odmrtvih.
10Tadaglavarisveøeniçkiodluçeubitii
Lazara,
11jersuihmnogiŒidovizbognjegaosta-
vljaliivjerovaliuIsusa.
12Sutradanvelikomnoætvonarodakojeje
doælonasvetkovinu,çuvæidadolazi
IsusuJeruzalem,
13uzepalminegranetemuiziåeususret
viçuøi:“Hosana!‘Blagoslovljenjeonaj
koji dolazi u ime Gospodnje,’ Kralj
Izraelov!”
14 Isus kad naåe magarçe sjedne na
njega,kaoætostojinapisano:
15Nebojse,køerisionska!EvoKraljtvoj
wouldgathertogetherinonethechildrenof
Godwhowerescatteredabroad.
53Thenfromthatdayontheyplottedtoput
Himtodeath.
54ThereforeJesusnolongerwalkedopenly
amongtheJews,butwentfromthereinto
thecountrynearthewilderness,toacity
calledEphraim,andthereremainedwith
Hisdisciples.
55AndthePassoveroftheJewswasnear,and
manywentfromthecountryuptoJerusalem
beforethePassover,topurifythemselves.
56ThentheysoughtJesus,andspokeamong
themselvesastheystoodinthetemple,
“Whatdoyouthink–thatHewillnotcome
tothefeast?”
57NowboththechiefpriestsandthePhari-
seeshadgivenacommand,thatifanyone
knewwhereHewas,heshouldreportit,
thattheymightseizeHim.
12
Then,sixdaysbeforethePassover,
Jesus came to Bethany, where
Lazaruswaswhohadbeendead,whom
Hehadraisedfromthedead.
2TheretheymadeHimasupper;andMartha
served,butLazaruswasoneofthosewho
satatthetablewithHim.
3ThenMarytookapoundofverycostlyoilof
spikenard,anointedthefeetofJesus,and
wipedHisfeetwithherhair.Andthehouse
wasfilledwiththefragranceoftheoil.
4ThenoneofHisdisciples,JudasIscariot,
Simon’sson,whowouldbetrayHim,said,
5Whywasthisfragrantoilnotsoldforthree
hundreddenariiandgiventothepoor?”
6Thishesaid,notthathecaredforthepoor,
butbecausehewasathief,andhadthe
moneybox;andheusedtotakewhatwas
putinit.
7ThenJesussaid,“Letheralone;shehas
keptthisforthedayofMyburial.
8Forthepooryouhavewithyoualways,but
Meyoudonothavealways.”
9ThenagreatmanyoftheJewsknewthatHe
wasthere;andtheycame,notforJesus’sake
only,butthattheymightalsoseeLazarus,
whomHehadraisedfromthedead.
10Butthechiefprieststookcounselthatthey
mightalsoputLazarustodeath,
11becauseonaccountofhimmanyofthe
JewswentawayandbelievedinJesus.
12Thenextdayagreatmultitudethathad
cometothefeast,whentheyheardthatJe-
suswascomingtoJerusalem,
13tookbranchesofpalmtreesandwentoutto
meetHim,andcriedout:“Hosanna!‘Bles-
sedisHewhocomesinthenameofthe
Lord!’TheKingofIsrael!”
14ThenJesus,whenHehadfoundayoung
donkey,satonit;asitiswritten:
15Fearnot,daughterofZion;behold,your
27
Ivan John
dolazisjedeøinamagarçetu.”
16Touçenicinjegovinisutadarazumjeli;
alikadaseIsusproslavio,ondaseoni
sjetedajesvetobiloonjemunapisano
idasutonjemuuçinili.
17NarodkojijebiosnjimkadjeLazara
pozvaoizgrobaiuskrsnuogaodmrtvih
svjedoçiojenjemuuprilog.
18Zatomujenarodiiziæaoususretjerje
çuodajeuçiniotoçudo.
19Tadafarizejirekoæejedandrugome:
“Viditedaniætanepostiœete.Evo,çitav
svijetodezanjim!”
20Meåuhodoçasnicima,ætosudoælidase
klanjajunasvetkovinu,bilojeinekih
Grka.
21OnipristupekFilipu,kojijebioizBet-
saideuGalileji,temurekoæe:“Gospod-
ine,htjelibismovidjetiIsusa.”
22FilipodetoreøiAndriji.AndrijaiFilip
odupareknuIsusu.
23AIsusodgovarajuøiimreçe:“Doæaoje
çaskadøeseproslavitiSinÇovjeçji.
24 Zaista, zaista, kaœem vam, ukoliko
pæeniçnozrnonepadneuzemljuine
umre,ostajesamo.Aliakoumre,raåa
velikirod.
25Tkoljubisvojœivot,izgubitøega;tko
mrzi svoj œivot na ovome svijetu,
saçuvatøegazaœivotvjeçni.
26Akomitkohoøesluœiti,nekaideza
mnom!Gdjebudemja,bitøeondjei
mojsluga.Akomitkosluœi,njegaøe
poætivatiOtac.
27Sadmijeduæauznemirena.Iætoda
kaœem? Oçe, spasi me od ovoga
çasa?Alisamzbogovogaidoæaou
ovajças.
28Oçe,proslaviimesvoje!”Tadadoåe
glassneba,govoreøi:“Proslaviosami
opetøuproslaviti!”
29Kadajetoçuoprisutninarod,reçedaje
zagrmjelo.Drugigovorahu:Anåeomu
jegovorio.
30Isusimreçe:“Ovajglasnijedoæaozbog
mene,negozbogvas.
31Sadajesudovomesvijetu!Sadaøe
knezovogasvijetabitibaçenvan!
32AJa,kadbudempodignutsazemlje,
sveøuljudeprivuøiksebi.”
33Toreçedanaznaçikakvomsmrøuima
umrijeti.
34 Narod mu odgovori: “Mi smo iz
Zakona nauçili da øe Krist ostati
zauvijek.Kakotimoœeæreøida,‘Sin
Çovjeçjitrebadabudepodignut’?Tko
jetajSinÇovjeçji?
35TadaimreçeIsus:“Joæjemalovre-
menasvjetlomeåuvama.Hoditedok
imate svjetlo, da vas ne bi osvojila
tama!Jeronajtkoidepotami,nezna
kamoide.
Kingiscoming,sittingonadonkey’scolt.”
16 His disciples did not understand these
thingsatfirst;butwhenJesuswasglorified,
thentheyrememberedthatthesethings
werewrittenaboutHimandthattheyhad
donethesethingstoHim.
17Thereforethepeople,whowerewithHim
whenHecalledLazarusoutofhistomband
raisedhimfromthedead,borewitness.
18ForthisreasonthepeoplealsometHim,
becausetheyheardthatHehaddonethis
sign.
19ThePhariseesthereforesaidamongthem-
selves,“Youseethatyouareaccomplishing
nothing.Look,theworldhasgoneafterHim!”
20NowtherewerecertainGreeksamong
thosewhocameuptoworshipatthefeast.
21ThentheycametoPhilip,whowasfrom
BethsaidaofGalilee,andaskedhim,say-
ing,“Sir,wewishtoseeJesus.”
22PhilipcameandtoldAndrew,andinturn
AndrewandPhiliptoldJesus.
23ButJesusansweredthem,saying,“The
hourhascomethattheSonofManshould
beglorified.
24Mostassuredly,Isaytoyou,unlessagrain
ofwheatfallsintothegroundanddies,it
remainsalone;butifitdies,itproduces
muchgrain.
25Hewholoveshislifewillloseit,andhewho
hateshislifeinthisworldwillkeepitforeter-
nallife.
26IfanyoneservesMe,lethimfollowMe;and
whereIam,thereMyservantwillbealso.If
anyoneservesMe,himMyFatherwillhonor.
27NowMysoulistroubled,andwhatshallI
say?‘Father,saveMefromthishour’?But
forthispurposeIcametothishour.
28Father,glorifyYourname.”Thenavoice
camefromheaven,saying,“Ihaveboth
glorifieditandwillglorifyitagain.”
29Thereforethepeoplewhostoodbyand
hearditsaidthatithadthundered.Others
said,“AnangelhasspokentoHim.”
30Jesusansweredandsaid,“Thisvoicedid
notcomebecauseofMe,butforyoursake.
31Nowisthejudgmentofthisworld;nowthe
rulerofthisworldwillbecastout.
32AndI,ifIamliftedupfromtheearth,will
drawallpeoplestoMyself.”
33ThisHesaid,signifyingbywhatdeathHe
woulddie.
34ThepeopleansweredHim,“Wehaveheard
fromthelawthattheChristremainsfor-
ever;andhowcanYousay,‘TheSonof
Manmustbeliftedup’?WhoisthisSonof
Man?”
35ThenJesussaidtothem,“Alittlewhile
longerthelightiswithyou.Walkwhileyou
havethelight,lestdarknessovertakeyou;
hewhowalksindarknessdoesnotknow
whereheisgoing.
28
Ivan John
36 Dok joæ imate svjetlo, vjerujte u
svjetlo,dapostanetesinovisvjetla!”To
Isusizgovori,ondaodeisakrijeseod
njih.
37Iakojetakovelikaçudesaprednjima
çinio,nisumuvjerovali,
38dabiseispunilarijeçkojujerekaopro-
rokIzaija:“Gospodine,tkojevjerovao
naæojvijesti?Komulijebilaobjavljena
rukaGospodinova?”
39Stoganisumoglivjerovati,jerIzaijaisto
takoreçe:
40Onimjeoslijepiooçiisrceimjeuçinio
tvrdim,osimdabijednomvidjelioçima
svojim, i çuli uæima svojim, i da bi
srcemsvojimrazumjeliidabiseobra-
tili,padaihozdravim.”
41ToreçeIzaijakadjevidionjegovuslavu
ionjemugovorio.
42IpaksumnogiiodçlanovaVijeøavjero-
valiunjega.Alizbogfarizejanisuto
javnopriznavali,danebuduizbaçeniiz
sinagoge.
43Jerviæeimjebilanasrcuslavaljudska
negoslavaBoœja.
44Isuspovika:“Tkovjerujeumene,ne
vjerujeumene,negouonogakojimeje
poslao.
45Onajtkomenevidi,vidionogakojimeje
poslao.
46Jasamdoæaokaosvjetlonasvijetda
svatkotkoumenevjeruje,nebudeu
tami.
47Akotkoçujemojerijeçi,anevjeruje,Ja
ganesudim,jerJanisamdoæaodasu-
dimsvijet,negodaspasimsvijet.
48Tkomeneprezireineprimamojihrijeçi,
imatøesvogsuca.Rijeçkojusamvam
navjeæøivao,suditøemuuposljednji
dan;
49Jerjanisamgovoriosamodsebe,nego
mijeOtac,kojimejeposlao,zapo-
vjedio æto da kaœem i æto da navi-
jestim.
50Iznamdajezapovijednjegovaœivot
vjeçni.Stoga,ætojagovorim,govorim
onakokakojemeniOtacgovorio.”
13
TadauoçisvetkovinePashe,Isus
jeznaodamujedoæaoçasidaøe
morati otiøi s ovoga svijeta k Ocu,
ljubeøisvojekojisunasvijetu,iskazao
imjeljubavdokraja.
2Posvræetkuveçereveøjeåavaostavio
usrceJudeIskariotskoga,Æimunova
sina,dagaizda.
3IsusjebiosvjestandamujeOtacsve
predaouruke,dajeodBogadoæaoida
sekBoguvraøa.
4Onseustaneodveçere,skinesasebe
ogrtaç,uzmeruçnikinjimeseopaæe.
5Zatimulijevodeuposuduzapranjete
36Whileyouhavethelight,believeinthelight,
thatyoumaybecomesonsoflight.”These
thingsJesusspoke,anddeparted,andwas
hiddenfromthem.
37ButalthoughHehaddonesomanysigns
beforethem,theydidnotbelieveinHim,
38thatthewordofIsaiahtheprophetmightbe
fulfilled,whichhespoke:“Lord,whohasbe-
lievedourreport?Andtowhomhasthearm
oftheLordbeenrevealed?”
39Thereforetheycouldnotbelieve,because
Isaiahsaidagain:
40Hehasblindedtheireyesandhardened
theirheart,lesttheyshouldseewiththeir
eyesandunderstandwiththeirheart,lest
they should turn, so that I should heal
them.”
41ThesethingsIsaiahsaidwhenhesawHis
gloryandspokeofHim.
42Neverthelessevenamongtherulersmany
believedinHim,butbecauseofthePhari-
seestheydidnotconfessHim,lestthey
shouldbeputoutofthesynagogue;
43fortheylovedthepraiseofmenmorethan
thepraiseofGod.
44ThenJesuscriedoutandsaid,“Hewhobe-
lievesinMe,believesnotinMebutinHim
whosentMe.
45AndhewhoseesMeseesHimwhosent
Me.
46Ihavecomeasalightintotheworld,that
whoeverbelievesinMeshouldnotabidein
darkness.
47AndifanyonehearsMywordsanddoesnot
believe,Idonotjudgehim;forIdidnotcome
tojudgetheworldbuttosavetheworld.
48HewhorejectsMe,anddoesnotreceive
Mywords,hasthatwhichjudgeshim–the
wordthatIhavespokenwilljudgehimin
thelastday.
49ForIhavenotspokenonMyownauthority;
buttheFatherwhosentMegaveMeacom-
mand,whatIshouldsayandwhatIshould
speak.
50AndIknowthatHiscommandiseverlasting
life.Therefore,whateverIspeak,justasthe
FatherhastoldMe,soIspeak.”
13
NowbeforethefeastofthePassover,
whenJesusknewthatHishourhad
comethatHeshoulddepartfromthisworld
totheFather,havinglovedHisownwho
wereintheworld,Helovedthemtotheend.
2Andsupperbeingended,thedevilhaving
already put it into the heart of Judas
Iscariot,Simon’sson,tobetrayHim,
3Jesus,knowingthattheFatherhadgivenall
thingsintoHishands,andthatHehad
comefromGodandwasgoingtoGod,
4rosefromsupperandlaidasideHisgar-
ments,tookatowelandgirdedHimself.
5Afterthat,Hepouredwaterintoabasinand
29
Ivan John
poçneuçenicimapratinogeiotiratiih
ruçnikomkojimjebioopasan.
6TakoOndoåedoÆimunaPetra.APetar
mureçe:“Gospodine,tidamenipereæ
noge?”
7 Isus mu odgovori: “Æto ja çinim, ne
moœeæ razumjeti sada, ali øeæ ra-
zumjetiposlije.”
8Petarmureçe:“Timeninikadaneøeæ
pratinoge,”Isusmuodgovori:“Akote
ne operem, neøeæ imati dijela sa
mnom.”
9ÆimunPetarmureçe:“Gospodine,ne
samomojenoge,negoirukeiglavu!”
10Isusmureçe:“Tkojeokupan,trebamu
opratisamonoge.Onjepotpunoçist.I
visteçisti,alinesvi.”
11Znaoje,naime,tkoøegaizdati,zatojei
rekao:“Svinisteçisti.”
12Takoposlijekadimjeopraonoge,i
uzeosvojogrtaç,ponovnosjedneza
stolpaimreçe:“Razumijeteliætosam
vamuçinio?
13VimenezoveteUçiteljemiGospodi-
nom.Pravovelite,jertojesam.
14DakleakoJavaæGospodiniUçitelj,op-
rahvamanoge,iviihistomorateprati
jedandrugome.
15Daosamvamprimjerdaiviçinitekako
samjauçiniovama.
16Zaista,zaista,kaœemvam,nijesluga
veøiodsvojegagospodaranitijeposla-
nikveøiodonogakojigaæalje.
17Akovitoznate,blagovamaakotoi
çinite!
18Negovorimovamasvima.Jaznam
kojesamsebiizabrao.Negodabise
ispuniloPismo:Onajtkojedekruhsa
mnom,podiœepetusvojuprotivmene.
19Tovamkaœemsadaprijenegoætose
dogodi,davjerujetekadsedogodida
samJaOn.
20Zaista,zaista,kaœemvam,tkoprimi
onogakojegaJaæaljem,meneprima;a
tko mene primi, prima onoga koji je
meneposlao.”
21Kadtoreçe,Isussepotreseuduhute
sveçanoizjavi:“Zaista,zaista,kaœem
vam,jedanøemeodvasizdati.”
22Tadauçenicipogledajujedandrugoga,
neznajuøiokomegovori.
23Jedanodnjegovihuçenikabijaæenag-
nutIsusudogrudi,onajkojegajeIsus
ljubio.
24ÆimunPetardademurukomznakdaga
pitaokomegovori!
25TadaseonopetnagnuIsusudogrudi
pagaupita:“Gospodine,tkojetaj?”
26Isusodgovori:“Tojeonajkomuøudati
zalogajkadgaumoçim.”Ikadumoçi
zalogaj,dadegaJudiIskariotu,sinu
Æimuna.
begantowashthedisciples’feet,andto
wipethemwiththetowelwithwhichHewas
girded.
6ThenHecametoSimonPeter.AndPeter
saidtoHim,“Lord,areYouwashingmy
feet?”
7Jesusansweredandsaidtohim,“WhatIam
doingyoudonotunderstandnow,butyou
willknowafterthis.”
8PetersaidtoHim,“Youshallneverwashmy
feet!”Jesusansweredhim,“IfIdonotwash
you,youhavenopartwithMe.”
9SimonPetersaidtoHim,“Lord,notmyfeet
only,butalsomyhandsandmyhead!”
10Jesussaidtohim,“Hewhoisbathedneeds
onlytowashhisfeet,butiscompletely
clean;andyouareclean,butnotallofyou.”
11ForHeknewwhowouldbetrayHim;there-
foreHesaid,“Youarenotallclean.”
12SowhenHehadwashedtheirfeet,taken
Hisgarments,andsatdownagain,Hesaid
tothem,“DoyouknowwhatIhavedoneto
you?
13YoucallmeTeacherandLord,andyousay
well,forsoIam.
14IfIthen,yourLordandTeacher,have
washedyourfeet,youalsooughttowash
oneanother’sfeet.
15ForIhavegivenyouanexample,thatyou
shoulddoasIhavedonetoyou.
16Mostassuredly,Isaytoyou,aservantisnot
greaterthanhismaster;norishewhois
sentgreaterthanhewhosenthim.
17Ifyouknowthesethings,happyareyouif
youdothem.
18Idonotspeakconcerningallofyou.Iknow
whomIhavechosen;butthattheScripture
maybefulfilled,‘Hewhoeatsbreadwith
MehaslifteduphisheelagainstMe.’
19NowItellyoubeforeitcomes,thatwhenit
doescometopass,youmaybelievethatI
amHe.
20Mostassuredly,Isaytoyou,hewhore-
ceiveswhomeverIsendreceivesMe;and
hewhoreceivesMereceivesHimwhosent
Me.”
21WhenJesushadsaidthesethings,Hewas
troubledinspirit,andtestifiedandsaid,
“Mostassuredly,Isaytoyou,oneofyou
willbetrayMe.”
22Thenthediscipleslookedatoneanother,
perplexedaboutwhomHespoke.
23NowtherewasleaningonJesus’bosom
oneofHisdisciples,whomJesusloved.
24SimonPeterthereforemotionedtohimto
askwhoitwasofwhomHespoke.
25Then,leaningbackonJesus’breast,he
saidtoHim,“Lord,whoisit?”
26Jesusanswered,“ItishetowhomIshall
giveapieceofbreadwhenIhavedipped
it.”Andhavingdippedthebread,Hegaveit
toJudasIscariot,thesonofSimon.
30
Ivan John
27AposlijezalogajauåeunjegaSotona.
NatomureçeIsus:“Ætomisliæçiniti,çini
brzo!”
28Nitkoodprisutnihzastolomnijeshvatio
zaætomutoreçe.
29Nekisumislili,jerjeJudaimaokesu,da
mujeIsusrekao:“Kupionoætonam
trebazasvetkovinu,”ilidatrebapodati
neætosiromasima.
30 Juda, çim je primio zalogaj, odmah
iziåe.Abilajenoø.
31Pakadaoniziåe,Isusreçe:“Sadaje
proslavljenSinÇovjeçji,iBogjeprosla-
vljenunjemu.
32AkojeBogproslavljenunjemu,Bogøe
injegaproslavitiusebi;odmahøega
proslaviti.
33Djecomoja,joæsammalovremenas
vama. Traœit øete me, ali kako veø
rekohŒidovima,ivamasadakaœem:
‘Kamojaidem,vinemoœetedoøi.’
34 Novu vam zapovijed dajem: Ljubite
jedandrugoga;kaoætosamjaljubio
vas,ljubiteivijedandrugoga.
35Potomeøesviznatidastemojiuçenici,
akoimateljubavijedanzadrugoga,”
36 Reçe mu Æimun Petar: “Gospodine,
kamoideæ?”Isusmuodgovori:“Kamo
jaidem,tisadanemoœeæiøizamnom,
aliøeæposlijeiøizamnom.”
37Petarmureçe:“Gospodine,zaætoja
sadanemoguiøizatobom?Svojøu
œivotdatizatebe.“
38Isusmuodgovori:“Svojøeæœivotdati
zamene?Zaista,zaistatikaœem,pije-
taoneøezapjevatidokmetriputane
zanijeçeæ.
14
Nekaseneuznemirujevaæesrce!
VjerujteuBogaiumenevjerujte!
2 U domu Oca mojega ima mnogo
stanova;danijetako,rekaobivam:
Idempripravitimjestozavas.
3Kadodemtevampripravimmjesto,vratit
øusedavasuzmemksebidaivibu-
detetamogdjesamJa.
4TamokamoJaidemviznate,iputvi
znate.”
5ReçemuToma:“Gospodine,neznamo
kamoideæ.Kakobismomoglipoznava-
tiput?”
6Isusmureçe:“Jasamput,istinaiœivot.
NitkonemoœedoøikOcu,osimpreko
mene.
7Kadbistemenepoznavali,poznavali
biste i Oca mojega. Vi ga veø sada
poznajeteividjelistega!”
8Filipmureçe:“Gospodine,pokaœinam
Oca,idostanamje!”
9Isusmureçe:“Tolikosamvremenas
vama,atime,Filipe,joænisiupoznao?
Onajtkojevidiomene,vidiojeiOca.
27Nowafterthepieceofbread,Satanentered
him.ThenJesussaidtohim,“Whatyoudo,
doquickly.”
28Butnooneatthetableknewforwhatrea-
sonHesaidthistohim.
29Forsomethought,becauseJudashadthe
moneybox,thatJesushadsaidtohim,
“Buythosethingsweneedforthefeast,”or
thatheshouldgivesomethingtothepoor.
30Havingreceivedthepieceofbread,hethen
wentoutimmediately.Anditwasnight.
31So,whenhehadgoneout,Jesussaid,“Now
theSonofManisglorified,andGodisglo-
rifiedinHim.
32IfGodisglorifiedinHim,Godwillalsoglorify
HiminHimself,andglorifyHimimmedi-
ately.
33Littlechildren,Ishallbewithyoualittlewhile
longer.YouwillseekMe;andasIsaidto
theJews,‘WhereIamgoing,youcannot
come,’sonowIsaytoyou.
34AnewcommandmentIgivetoyou,thatyou
loveoneanother;asIhavelovedyou,that
youalsoloveoneanother.
35BythisallwillknowthatyouareMydisci-
ples,ifyouhaveloveforoneanother.”
36SimonPetersaidtoHim,“Lord,whereare
Yougoing?”Jesusansweredhim,“Where
IamgoingyoucannotfollowMenow,but
youshallfollowMeafterward.”
37PetersaidtoHim,“Lord,whycanInotfol-
lowYounow?IwilllaydownmylifeforYour
sake.”
38Jesusansweredhim,“Willyoulaydown
yourlifeforMysake?Mostassuredly,Isay
toyou,theroostershallnotcrowtillyou
havedeniedMethreetimes.
14
Letnotyourheartbetroubled;you
believeinGod,believealsoinMe.
2InMyFather’shousearemanymansions;
ifitwerenotso,Iwouldhavetoldyou.Igo
toprepareaplaceforyou.
3AndifIgoandprepareaplaceforyou,Iwill
comeagainandreceiveyoutoMyself;that
whereIam,thereyoumaybealso.
4AndwhereIgoyouknow,andthewayyou
know.”
5ThomassaidtoHim,“Lord,wedonotknow
whereYouaregoing,andhowcanweknow
theway?”
6Jesussaidtohim,“Iamtheway,thetruth,
andthelife.NoonecomestotheFather
exceptthroughMe.
7IfyouhadknownMe,youwouldhaveknown
MyFatheralso;andfromnowonyouknow
HimandhaveseenHim.”
8PhilipsaidtoHim,“Lord,showustheFa-
ther,anditissufficientforus.”
9Jesussaidtohim,“HaveIbeenwithyouso
long,andyetyouhavenotknownMe,
Philip?HewhohasseenMehasseenthe
31
Ivan John
Pa kako onda kaœeæ: ‘Pokaœi nam
Oca?’
10ZarnevjerujeædasamjauOcuidaje
Otacumeni?RijeçikojeJagovorimne
govorimsamodsebe;negoOtackoji
boraviumeniçinisvojadjela.
11Vjerujtemi:jasamuOcuiOtacjeu
meni!Akoneinaçe,vjerujtemizbog
samihdjela.
12Zaista,zaista,kaœemvam,tkovjerujeu
mene,ionøeistotakoçinitidjelakoja
Jaçinim.Çinitøeijoæveøadjelaod
ovih,jerjaidemkOcu.
13Iætogodzamoliteumojeime,uçinitøu,
takodaseproslaviOtacuSinu.
14Ibiloætozamoliliumojeime,jaøuto
uçiniti.
15Akomeljubite,vræitemojezapovijedi.
16JaøumolitiOca,iOnøevamdatidru-
gogaUtjeæitelja,takodaonostanes
vamazauvijek,
17 Duha istine, kojega svijet ne moœe
primiti,jernitigavidi,nitigapoznaje.Ali
vigapoznajete,jeronboravisvamai
bitøeuvama.
18Neøuvasostavitikaosiroçad.Vratitøu
sekvama.
19Joæmalo,isvijetmeneøeviæevidjeti,a
viøetemeponovnovidjeti,jerjaœivimi
viøeteistoœivjeti.
20Utajdanspoznatøetedasamjausvom
Ocu,viumeniiJauvama.
21Tkoimamojezapovijediidrœiih,taj
meneljubi.Atkomeneljubi,njegaøe
ljubitiOtacmoj,Jaøugaljubitiiobjaviti
musamogsebe.”
22Juda(neIskariotski)reçemu:“Gospo-
dinekakojetodaøeæseobjavitinama,
anecijelomsvijetu?”
23OdgovorimuIsus:“Akometkoljubi,
drœatøemojerijeçi.ImojøegaOtac
ljubiti,knjemuøemodoøiikodnjegase
nastaniti.
24Tkomeneneljubinedrœimojihrijeçi.
Rijeçkojusluæatenijemoja,veøodOca
kojimejeposlao.
25 Ovo vam sve rekoh, dok sam joæ s
vama.
26AUtjeæitelj,kojijeDuhSveti,kojegaøe
Otac poslati u moje ime, On øe vas
nauçitisvemuipodsjetitivasnasveæto
samvamrekao.
27 Ostavljam vam mir, moj mir Ja vam
dajem, ne onakav kakav vam svijet
daje.Nekasevaæesrceneuznemiruje
ineplaæi.
28Çulistemereøivam:‘Idemivratitøuse
opet k vama.’ Kada biste me ljubili,
radovalibisteseætosamrekao,‘Ja
idemkOcu,’jerjemojOtacveøiod
mene.
29Veøsamvamrekaosada,prijenegoæto
Father;sohowcanyousay,‘Showusthe
Father’?
10DoyounotbelievethatIamintheFather,
andtheFatherinMe?ThewordsthatI
speaktoyouIdonotspeakonMyownau-
thority;buttheFatherwhodwellsinMe
doestheworks.
11BelieveMethatIamintheFatherandthe
FatherinMe,orelsebelieveMeforthesake
oftheworksthemselves.
12Mostassuredly,Isaytoyou,hewhobe-
lievesinMe,theworksthatIdohewilldo
also;andgreaterworksthanthesehewill
do,becauseIgotoMyFather.
13AndwhateveryouaskinMyname,thatIwill
do,thattheFathermaybeglorifiedinthe
Son.
14IfyouaskanythinginMyname,Iwilldoit.
15IfyouloveMe,keepMycommandments.
16AndIwillpraytheFather,andHewillgive
youanotherComforter,thatHemayabide
withyouforever,
17eventheSpiritoftruth,whomtheworldcan-
notreceive,becauseitneitherseesHim
norknowsHim;butyouknowHim,forHe
dwellswithyouandwillbeinyou.
18Iwillnotleaveyouorphans;Iwillcometoyou.
19Alittlewhilelongerandtheworldwillsee
Menomore,butyouwillseeMe.Because
Ilive,youwilllivealso.
20AtthatdayyouwillknowthatIaminMy
Father,andyouinMe,andIinyou.
21HewhohasMycommandmentsandkeeps
them,itishewholovesMe.Andhewho
lovesMewillbelovedbyMyFather,andI
willlovehimandmanifestMyselftohim.”
22Judas(notIscariot)saidtoHim,“Lord,how
isitthatYouwillmanifestYourselftous,
andnottotheworld?”
23Jesusansweredandsaidtohim,“Ifanyone
lovesMe,hewillkeepMyword;andMyFa-
therwilllovehim,andWewillcometohim
andmakeOurhomewithhim.
24HewhodoesnotloveMedoesnotkeepMy
words;andthewordwhichyouhearisnot
MinebuttheFather’swhosentMe.
25ThesethingsIhavespokentoyouwhilebe-
ingpresentwithyou.
26ButtheHelper,theHolySpirit,whomthe
FatherwillsendinMyname,Hewillteach
youallthings,andbringtoyourremem-
branceallthingsthatIsaidtoyou.
27PeaceIleavewithyou,MypeaceIgiveto
you;notastheworldgivesdoIgivetoyou.
Letnotyourheartbetroubled,neitherletit
beafraid.
28YouhaveheardMesaytoyou,‘Iamgoing
awayandcomingbacktoyou.’Ifyouloved
Me,youwouldrejoicebecauseIsaid,‘Iam
goingtotheFather,’forMyFatherisgreater
thanI.
29AndnowIhavetoldyoubeforeitcomes,
32
Ivan John
setodogodi,takodavjerujetekadase
dogodi.
30Neøuviæemnogosvamagovoriti,jer
dolaziknezovogasvijeta.Onprotiv
menenemoœeniæta.
31AlinekasvijetupoznadaJaljubimOca
idaçinimonakokakomijezapovjedio
Otac!Ustanite!Hajdemoodavde!
15
Jasampravitrs,imojjeOtacvino-
gradar.
2Onsijeçesvakumladicunamenikojane
raåa roda, a proçiæøava svaku koja
raåarod,darodiviæeroda.
3Visteveøçistizbogrijeçikojusamvam
rekao.
4BuditeumeniiJauvama!Kaoætoloza
nemoœesamaodseberoditiroda,ako
neostanenatrsu,takonivi,akone
ostaneteumeni.
5Jasamtrs,vistemladice.Tkoostajeu
meniiJaunjemu,rodimnogoroda.Jer
bezmenenemoœeteniætauçiniti.
6Akotkoumenineostane,bacitøese
kaomladicavaniosuæitøese.Takve
sepotomskupeibaceseoganj,da
izgore.
7Akoostaneteumeniiakomojerijeçi
ostanuuvama,traœiteætogodhoøete,i
bitøevam.
8Otacmojproslavitøesetimeætoøete
roditimnogorodaipokazatisemojim
uçenicima.
9KaoætojeOtacmeneljubio,takosami
jaljubiovas;ostaniteumojojljubavi!
10Ostatøeteumojojljubaviakobudete
drœalimojezapovijedi,kaoætosamija
drœaozapovijediOcasvojegateosta-
jemunjegovojljubavi.
11Ovesamvamstvarirekao,daradost
mojaostaneuvamatedaradostvaæa
budepotpuna!
12Ovojemojazapovijed:ljubitejedandru-
gogakaoætosamJaljubiovas!
13Nitkonemaveøeljubaviodove:poloœiti
vlastitiœivotzasvojeprijatelje.
14Vistemojiprijateljiakouçiniteætovam
zapovijedam.
15Odsadavasviæenenazivamslugama,
jersluganeznaætonamjeravaçiniti
njegov gospodar. Nazvao sam vas
prijateljima,jersamvampriopøiosve
ætosamçuoodOca.
16Nistevimeneizabrali,negosamjaiza-
braovasiodrediovasdaidete,roditei
donositerodidavaærodostane,teda
vamdadeOtacsveonoætogodzamo-
liteumojeime.
17Ovovamzapovijedam;ljubitejedan
drugoga!
18Akovassvijetmrzi,znajtedajemene
mrzioprijevas!
thatwhenitdoescometopass,youmay
believe.
30Iwillnolongertalkmuchwithyou,forthe
rulerofthisworldiscoming,andhehas
nothinginMe.
31ButthattheworldmayknowthatIlovethe
Father,andastheFathergaveMecom-
mandment,soIdo.Arise,letusgofromhere.
15
Iamthetruevine,andMyFatheris
thevinedresser.
2EverybranchinMethatdoesnotbearfruit
He takes away; and every branch that
bearsfruitHeprunes,thatitmaybearmore
fruit.
3Youarealreadycleanbecauseoftheword
whichIhavespokentoyou.
4AbideinMe,andIinyou.Asthebranch
cannotbearfruitofitself,unlessitabidesin
thevine,neithercanyou,unlessyouabide
inMe.
5Iamthevine,youarethebranches.Hewho
abidesinMe,andIinhim,bearsmuchfruit;
forwithoutMeyoucandonothing.
6IfanyonedoesnotabideinMe,heiscastout
as a branch and is withered; and they
gatherthemandthrowthemintothefire,
andtheyareburned.
7IfyouabideinMe,andMywordsabidein
you,youwillaskwhatyoudesire,andit
shallbedoneforyou.
8BythisMyFatherisglorified,thatyoubear
muchfruit;soyouwillbeMydisciples.
9AstheFatherlovedMe,Ialsohaveloved
you;abideinMylove.
10IfyoukeepMycommandments,youwill
abideinMylove,justasIhavekeptMyFa-
ther’scommandmentsandabideinHis
love.
11ThesethingsIhavespokentoyou,thatMy
joymayremaininyou,andthatyourjoy
maybefull.
12ThisisMycommandment,thatyouloveone
anotherasIhavelovedyou.
13Greaterlovehasnoonethanthis,thanto
laydownone’slifeforhisfriends.
14YouareMyfriendsifyoudowhateverIcom-
mandyou.
15NolongerdoIcallyouservants,foraserv-
antdoesnotknowwhathismasterisdoing;
butIhavecalledyoufriends,forallthings
thatIheardfromMyFatherIhavemade
knowntoyou.
16YoudidnotchooseMe,butIchoseyouand
appointedyouthatyoushouldgoandbear
fruit,andthatyourfruitshouldremain,that
whateveryouasktheFatherinMyname
Hemaygiveyou.
17ThesethingsIcommandyou,thatyoulove
oneanother.
18Iftheworldhatesyou,youknowthatithated
Mebeforeithatedyou.
33
Ivan John
19Kadabistepripadalisvijetu,svijetbilju-
biosvoje.Ali,buduøidanepripadate
svijetu,javasizabrahodsvijeta,zato
vassvijetmrzi.
20Sjetiteserijeçikojusamvamrekao:
‘Nijeslugaveøiodsvojegagospoda-
ra!’Akosumeneprogonili,ivasøeisto
takoprogoniti.Akosumojurijeçdrœali,
ivaæuøedrœati.
21Aliovoøesveprotivvasçinitizbog
mojegaimena,jeroninepoznajuono-
gakojimejeposlao.
22Danisamdoæaoidaimnisamgovorio,
ne bi imali grijeha. Ali sad nemaju
isprikezasvojgrijeh.
23Tkomenemrzi,imogOcamrzi.
24Danisammeåunjimauçiniodjelakojih
nitkodruginijeuçinio,nebiimaligri-
jeha.Alisusadavidjeli,paipakzamr-
ziliimeneimogOca.
25Aliovobudezato,dabiseispunilarijeç
napisanaunjihovomZakonu:‘Mrzili
sumebezrazloga!’
26AkadadoåeUtjeæitelj,kojegaøuja
poslatikvamaodOca,joæiviæe,Duh
istine koji izlazi od Oca, On øe
svjedoçitizamene.
27Iviøeteistosvjedoçiti,jerstesamnom
odpoçetka.
16
Ovosamvamrekaodasenebiste
pokolebali.
2Izgonitøevasizsinagoga.Joæviæe!
Doøi øe ças kada øe svaki koji vas
ubijemislitidaBogusluœi.
3Atoøeoniçinitivama,jernisuupoznali
niOcanimene.
4Arekaosamvamsveovo,dasesjetite
kada doåe vrijeme, da sam vam o
njimagovorio.Ovovamnisamgovorio
odpoçetka,jersambiosvama.
5Alisadaidemkonomukojimejepo-
slao.Initkomeodvasviæenepita:
‘Kamoideæ?’
6Nego,jersamvamovorekao,vaæese
srcenapuniœaloæøu.
7Uzasvetoistinuvamkaœem:vamaje
boljedaJaodem,jerakoneodem,
Utjeæiteljneøedoøikvama.AkoJa
odem,poslatøugakvama.
8AkadaOndoåe,dokazatøesvijetu
ætojegrijeh,ætojepravednost,iætoje
sud:
9Ætojegrijeh,jernevjerujuumene;
10ætojepravednost,jerJaodlazimkOcu
temeviæeneøetevidjeti;
11ætojesud,jerjeosuåenknezovoga
svijeta.
12Imaobihvamjoæmnogotogareøi,ali
sadanemoœetenositi.
13Meåutim,kadaondoåe,DuhIstine,
uvest øe vas u svu istinu. On neøe
19Ifyouwereoftheworld,theworldwould
loveitsown.Yetbecauseyouarenotofthe
world,butIchoseyououtoftheworld,
thereforetheworldhatesyou.
20RememberthewordthatIsaidtoyou,‘A
servantisnotgreaterthanhismaster.’If
theypersecutedMe,theywillalsoperse-
cuteyou.IftheykeptMyword,theywill
keepyoursalso.
21ButallthesethingstheywilldotoyouforMy
name’ssake,becausetheydonotknow
HimwhosentMe.
22IfIhadnotcomeandspokentothem,they
wouldhavenosin,butnowtheyhaveno
excusefortheirsin.
23HewhohatesMehatesMyFatheralso.
24IfIhadnotdoneamongthemtheworks
whichnooneelsedid,theywouldhaveno
sin;butnowtheyhaveseenandalsohated
bothMeandMyFather.
25Butthishappenedthatthewordmightbe
fulfilledwhichiswrittenintheirlaw,‘They
hatedMewithoutacause.’
26ButwhentheHelpercomes,whomIshall
sendtoyoufromtheFather,theSpiritof
truthwhoproceedsfromtheFather,Hewill
testifyofMe.
27Andyoualsowillbearwitness,becauseyou
havebeenwithMefromthebeginning.
16
ThesethingsIhavespokentoyou,that
youshouldnotbemadetostumble.
2Theywillputyououtofthesynagogues;yes,
thetimeiscomingthatwhoeverkillsyou
willthinkthatheoffersGodservice.
3Andthesethingstheywilldotoyoubecause
theyhavenotknowntheFathernorMe.
4ButthesethingsIhavetoldyou,thatwhen
thetimecomes,youmayrememberthatI
toldyouofthem.AndthesethingsIdidnot
saytoyouatthebeginning,becauseIwas
withyou.
5ButnowIgoawaytoHimwhosentMe,and
noneofyouasksMe,‘WhereareYougoing?’
6ButbecauseIhavesaidthesethingstoyou,
sorrowhasfilledyourheart.
7NeverthelessItellyouthetruth.Itistoyour
advantagethatIgoaway;forifIdonotgo
away,theHelperwillnotcometoyou;butif
Idepart,IwillsendHimtoyou.
8AndwhenHehascome,Hewillconvictthe
worldofsin,andofrighteousness,andof
judgment:
9ofsin,becausetheydonotbelieveinMe;
10ofrighteousness,becauseIgotoMyFather
andyouseeMenomore;
11ofjudgment,becausetherulerofthisworld
isjudged.
12Istillhavemanythingstosaytoyou,butyou
cannotbearthemnow.
13However,whenHe,theSpiritoftruth,has
come,Hewillguideyouintoalltruth;forHe
34
Ivan John
govoritisamodsebe,veøøegovoriti
onoætoçujeiobjavitøevamonoæto
dolazi.
14Onøemeneproslaviti,jerøeprimitiod
onogaætojemojeitoobjavitivama.
15SveætogodOtacima,pripadameni.
ZatosamvamrekaodaøeOnuzetiod
onogaætojemojeidaøetoobjaviti
vama.
16Joæsamomalopameneøeteviæevid-
jeti;iopetmalo,paøetemevidjeti,jer
JaidemkOcu.
17Zatimrekoæenekiodnjegovihuçenika,
jedandrugome:“Ætoznaçiovoætonam
Ongovori:‘Joæmalopameneøetevid-
jeti;iopetjoæmalopaøetemevidjeti’,i,
‘jerJaodlazimkOcu’?”
18 Dakle, oni su govorili: “Æto je ono o
çemuOngovori:‘Joæmalo’?Neznamo
ætohoøetimereøi.”
19TadaIsusopazidabigaonihtjelineæto
pitati te im reçe: “Pitate li se meåu
sobomoonomeætosamhtioreøi,‘joæ
malopameneøetevidjeti;iopetjoæ
malopaøetemevidjeti’?
20 Zaista, zaista, kaœem vam, vi øete
plakatiijadikovati,asvijetøeserado-
vati.Viøeteseœalostiti,aliøesevaæa
œalostokrenutiuradost.
21Œenajeœalosnakadjeutrudovimajer
jojjedoæaoças,aliçimrodidijete,viæe
senesjeøamukezbogradostiætoje
rodilaçovjekanasvijet.
22Takoseivisadaœalostite,aliJaøuvas
opetvidjeti,paøeseobradovativaæe
srceivaæevamradostinitkoneøemoøi
uzeti.
23Utajdanneøetemeniætaviæepitati.Za-
ista,zaista,kaœemvam,akoætozamo-
liteodOcaumojeime,datøevam.
24Dosadanisteniætaumojeimemolili.
Moliteiprimitøete,davaæaradostbude
potpuna.
25Ovosamvamgovorioslikovitimjezi-
kom;alidolazivrijemekadavamviæe
neøugovoritislikovitimjezikom,nego
øuvamgovoritijednostavnooOcu.
26Utajdanmolitøeteumojeime,ane
kaœem vam da øu Ja moliti Oca za
vas,
27jervassamOtacljubi,buduøidastevi
meneljubiliivjerovalidasamiziæaood
Boga.
28JasamiziæaoodOcaidoæaosamna
svijet.Iopet,sadaostavljamsvijeti
idemkOcu.”
29 Njegovi uçenici rekoæe: “Eto, sada
govoriæotvorenoaneslikovitoupored-
bama.”
30Sadasmosigurnidasveznaæidane
trebaædatetkoætopita.Potomevjeru-
jemodasidoæaoodBoga.”
willnotspeakonHisownauthority,but
whateverHehearsHewillspeak;andHe
willtellyouthingstocome.
14HewillglorifyMe,forHewilltakeofwhatis
Mineanddeclareittoyou.
15AllthingsthattheFatherhasareMine.
ThereforeIsaidthatHewilltakeofMine
anddeclareittoyou.
16Alittlewhile,andyouwillnotseeMe;and
againalittlewhile,andyouwillseeMe,be-
causeIgototheFather.”
17ThensomeofHisdisciplessaidamong
themselves,“WhatisthisthatHesaysto
us,‘Alittlewhile,andyouwillnotseeMe;
andagainalittlewhile,andyouwillseeMe’;
and,‘becauseIgototheFather’?”
18Theysaidtherefore,“WhatisthisthatHe
says,‘Alittlewhile’?Wedonotknowwhat
Heissaying.”
19NowJesusknewthattheydesiredtoask
Him,andHesaidtothem,“Areyouinquir-
ingamongyourselvesaboutwhatIsaid,‘A
littlewhile,andyouwillnotseeMe;and
againalittlewhile,andyouwillseeMe’?
20Mostassuredly,Isaytoyouthatyouwill
weepandlament,buttheworldwillrejoice;
andyouwillbesorrowful,butyoursorrow
willbeturnedintojoy.
21Awoman,whensheisinlabor,hassorrow
becauseherhourhascome;butassoonas
shehasgivenbirthtothechild,shenolonger
rememberstheanguish,forjoythatahu-
manbeinghasbeenbornintotheworld.
22Thereforeyounowhavesorrow;butIwill
seeyouagainandyourheartwillrejoice,
andyourjoynoonewilltakefromyou.
23AndinthatdayyouwillaskMenothing.Most
assuredly,Isaytoyou,whateveryouask
theFatherinMynameHewillgiveyou.
24UntilnowyouhaveaskednothinginMy
name.Ask,andyouwillreceive,thatyour
joymaybefull.
25ThesethingsIhavespokentoyouinfigura-
tivelanguage;butthetimeiscomingwhen
Iwillnolongerspeaktoyouinfigurativelan-
guage,butIwilltellyouplainlyaboutthe
Father.
26InthatdayyouwillaskinMyname,andIdo
notsaytoyouthatIshallpraytheFatherforyou;
27fortheFatherHimselflovesyou,because
youhavelovedMe,andhavebelievedthat
IcameforthfromGod.
28IcameforthfromtheFatherandhavecome
intotheworld.Again,Ileavetheworldand
gototheFather.”
29HisdisciplessaidtoHim,“See,nowYou
arespeakingplainly,andusingnofigureof
speech!
30NowwearesurethatYouknowallthings,
and have no need that anyone should
questionYou.BythiswebelievethatYou
cameforthfromGod.”
35
Ivan John
31OdgovoriimIsus.“Dalisadavjeru-
jete?”
32Zaistadolaziças,da,isadjedoæao,
kadøetebitiraspræenisvakinasvoju
stranuimeneøeteostavitisamoga.Ali
opet ja nisam sam, jer je Otac sa
mnom.
33Ovosamvamsverekaodaumeni
moœeteimatimir.Usvijetuøeteimati
patnju.Ali,ohrabritese;Jasampobi-
jediosvijet.”
Isusovavisokosveøeniçkamolitva
17
KadaIsusizustiterijeçi,podiœeoçi
premanebutereçe:“Oçe,doæao
jeças!ProslaviSinasvojega,daiSin
tvojistotakoproslavitebe,
2ida,kaoætosimudaovlastnadsvim
ljudima,Ondadeœivotvjeçnisvima
kojesimutidao.
3Aovojevjeçniœivot;damoguupoznati
tebe,jedinopravogBoga,ionogako-
jegasiposlao,IsusaKrista.
4Jasamtebeproslavionazemlji,svræio
samdjelokojesimidaodauçinim.
5Asada,Oçe,proslavitimenekodsebe
samogslavomkojusamimaokodtebe
prijenegoætopostadesvijet.
6Jasamobjavioimetvojeljudimakojesi
miTidaoizsvijeta.Tvojisubili,menisi
ihdaoionisuodrœalitvojurijeç.
7Sadasuspoznalidajesveodtebeæto
godsimidao.
8JerJasamimdaorijeçikojesitidao
meni.Ionisuihprimiliisigurnosaznali
dasamJaodtebeiziæaoivjerovalida
simetiposlao.
9Jamolimzanjih.Nemolimzasvijet,
veøzaonekojesimitidao,jersuoni
tvoji.
10 Sve moje pripada tebi; i sve tvoje
pripadameni.Jasamseunjimapro-
slavio.
11IJaviæenisamusvijetu,alisuoniusvi-
jetu,dokJadolazimktebi.SvetiOçe,
saçuvajusvomimenuonekojesimi
dao,dabudujednokaoætosmoimi.
12Doksambiosnjimausvijetu,çuvao
samutvojemuimenu,onekojesimi
dao,isaçuvaoih,tenijedanodnjihne
propade,osimsinapropasti,dabise
ispuniloPismo.
13Alisadaidemktebiiovogovorimdok
samusvijetu,daonimoguimatiusebi
radost koju Ja posjedujem, u njima
samima.
14Jasamimpredaorijeçtvojuisvijetih
zamrzi,jerviæenepripadajusvijetu,
kaoætonijanepripadamsvijetu.
15Nemolimtedabiihtiuzeoizsvijeta,
veødabiihoçuvaoodzla.
16Oninepripadajusvijetu,kaoætonijane
31Jesusansweredthem,“Doyounowbe-
lieve?
32Indeedthehouriscoming,yes,hasnow
come,thatyouwillbescattered,eachtohis
own,andwillleaveMealone.AndyetIam
notalone,becausetheFatheriswithMe.
33ThesethingsIhavespokentoyou,thatin
Meyoumayhavepeace.Intheworldyou
willhavetribulation;butbeofgoodcheer,I
haveovercometheworld.”
17
Jesusspokethesewords,liftedupHis
eyestoheaven,andsaid:“Father,the
hourhascome.GlorifyYourSon,thatYour
SonalsomayglorifyYou,
2asYouhavegivenHimauthorityoverall
flesh,thatHeshouldgiveeternallifetoas
manyasYouhavegivenHim.
3Andthisiseternallife,thattheymayknow
You,theonlytrueGod,andJesusChrist
whomYouhavesent.
4IhaveglorifiedYouontheearth.Ihavefinished
theworkwhichYouhavegivenMetodo.
5Andnow,OFather,glorifyMetogetherwith
Yourself,withtheglorywhichIhadwithYou
beforetheworldwas.
6IhavemanifestedYournametothemen
whomYouhavegivenMeoutoftheworld.
TheywereYours,YougavethemtoMe,
andtheyhavekeptYourword.
7Nowtheyhaveknownthatallthingswhich
YouhavegivenMearefromYou.
8ForIhavegiventothemthewordswhich
YouhavegivenMe;andtheyhavereceived
them,andhaveknownsurelythatIcame
forthfromYou;andtheyhavebelievedthat
YousentMe.
9Iprayforthem.Idonotprayfortheworldbut
forthosewhomYouhavegivenMe,forthey
areYours.
10AndallMineareYours,andYoursareMine,
andIamglorifiedinthem.
11NowIamnolongerintheworld,butthese
areintheworld,andIcometoYou.Holy
Father,keepthroughYournamethose
whomYouhavegivenMe,thattheymay
beoneasWeare.
12WhileIwaswiththemintheworld,Ikept
theminYourname.ThosewhomYougave
MeIhavekept;andnoneofthemislost
exceptthesonofperdition,thattheScrip-
turemightbefulfilled.
13ButnowIcometoYou,andthesethingsI
speakintheworld,thattheymayhaveMy
joyfulfilledinthemselves.
14IhavegiventhemYourword;andtheworld
hashatedthembecausetheyarenotofthe
world,justasIamnotoftheworld.
15IdonotpraythatYoushouldtakethemout
oftheworld,butthatYoushouldkeepthem
fromtheevilone.
16Theyarenotoftheworld,justasIamnotof
36
Ivan John
pripadasvijetu.
17Posvetiihstvojomistinom;tvojajerijeç
istina.
18Kaoætosimeneposlaousvijet,ijanjih
æaljemusvijet.
19Jasebesamogposveøujemzanjihdai
onibuduposveøeniistinom.
20Nemolimsamozanjihnegoizaone
koji øe po njihovoj rijeçi vjerovati u
mene,
21dasvionibudujedno,kaoætositi,Oçe,
umeni,iJautebi,takonekaioniu
namabudujedno,dabisvijetvjerovao
dasimetiposlao.
22Jasamimpredaoslavukojusitimeni
dao,dabudujednokaoætosmoimi
jedno,
23Jaunjimaatiumeni,daionibudu
savræenojedno,dasvijetupoznadasi
metiposlaoidasinjihljubio,kaoætosi
meneljubio.
24Oçe,htiobihdaionikojesimidao,
buduzajednosamnomgdjesamiJa,
takodaonipromatrajuslavukojusimiti
dao,jersimeljubioprijepostankasvi-
jeta.
25Oçepravedni;svijettenijeupoznao,a
Jasamteupoznao,iovisuspoznalida
simetiposlao.
26Objaviosamimtvojeime,iubuduøe
øu ga objavljivati, da u njima trajno
budeljubavkojomsimeljubio,iJau
njima.”
18
Kadareçeterijeçi,Isusodesa
svojimuçenicimanadrugustranu
potokaKidrona,gdjejebiovrt,ukoji
uåesasvojimuçenicima.
2AJuda,izdajniknjegov,poznavaoje
ono mjesto, jer se Isus çesto ondje
sastajaosasvojimuçenicima.
3TadaJudauzeçetuistraœukojesumu
daliglavarisveøeniçkiifarizejitestiœe
onamo sa svjetiljkama, zubljama i
oruœjem.
4AIsus,kojijeznaosveætomuseima
dogoditi, stupi naprijed te ih upita:
“Kogatraœite?”
5Onimuodgovore:“IsusaNazareøani-
na.Isusimreçe:“Jasamon,”Asnjima
jestajaoinjegovizdajnikJuda.
6 Kako im Isus reçe: “Ja sam!” Oni
uzmaknuæeipadnunazemlju.
7TadaihOnponovnoupita:“Kogatraœite?”
Onireknu:“IsusaNazareø-anina,”
8RekaosamvamdasamJa,”odvratiim
Isus.“Dakle,akomenetraœite,pustite
ovedaodu!”
9Tosedogodidabiseispunilarijeçkoja
reçe:“Neizgubihnijednogaodonih
kojesimipovjerio.”
10TadaPetarizvuçemaçkojijeimaosa
theworld.
17SanctifythembyYourtruth.Yourwordis
truth.
18AsYousentMeintotheworld,Ialsohave
sentthemintotheworld.
19AndfortheirsakesIsanctifyMyself,that
theyalsomaybesanctifiedbythetruth.
20Idonotprayforthesealone,butalsoforthose
whowillbelieveinMethroughtheirword;
21thattheyallmaybeone,asYou,Father,are
inMe,andIinYou;thattheyalsomaybe
oneinUs,thattheworldmaybelievethat
YousentMe.
22AndtheglorywhichYougaveMeIhave
giventhem,thattheymaybeonejustas
Weareone:
23Iinthem,andYouinMe;thattheymaybe
madeperfectinone,andthattheworldmay
knowthatYouhavesentMe,andhave
lovedthemasYouhavelovedMe.
24Father,IdesirethattheyalsowhomYou
gaveMemaybewithMewhereIam,that
theymaybeholdMyglorywhichYouhave
givenMe;forYoulovedMebeforethefoun-
dationoftheworld.
25OrighteousFather!Theworldhasnot
knownYou,butIhaveknownYou;and
thesehaveknownthatYousentMe.
26AndIhavedeclaredtothemYourname,
andwilldeclareit,thatthelovewithwhich
YoulovedMemaybeinthem,andIin
them.”
18
WhenJesushadspokenthesewords,
HewentoutwithHisdisciplesoverthe
BrookKidron,wheretherewasagarden,
whichHeandHisdisciplesentered.
2AndJudas,whobetrayedHim,alsoknew
theplace;forJesusoftenmettherewithHis
disciples.
3ThenJudas,havingreceivedadetachment
oftroops,andofficersfromthechiefpriests
andPharisees,cametherewithlanterns,
torches,andweapons.
4Jesustherefore,knowingallthingsthat
wouldcomeuponHim,wentforwardand
saidtothem,“Whomareyouseeking?”
5TheyansweredHim,“JesusofNazareth.”
Jesussaidtothem,“IamHe.”AndJudas,
whobetrayedHim,alsostoodwiththem.
6Then–whenHesaidtothem,“IamHe,”–
theydrewbackandfelltotheground.
7ThenHeaskedthemagain,“Whomareyou
seeking?”Andtheysaid,“JesusofNaza-
reth.”
8Jesusanswered,“IhavetoldyouthatIam
He.Therefore,ifyouseekMe,letthesego
theirway,”
9thatthesayingmightbefulfilledwhichHe
spoke,“OfthosewhomYougaveMeIhave
lostnone.”
10ThenSimonPeter,havingasword,drewit
37
Ivan John
sobomteudarisluguvisokogsveøe-
nikaiodsijeçemudesnouho.Asluzije
biloimeMalko.
11NatoIsusreçePetru:“Stavimaçukori-
ce! Zar da ne pijem çaæu koju mi je
pruœioOtac?”
12 Tadaçetavojnikaizapovjedniki œi-
dovskeslugeuhvateIsusaisveœuga,
13tegaodvedunajprijekAni,jeronjebio
tastKaifi,kojijebiovisokisveøenikte
godine
14KaifajebioonajkojidadeŒidovima
savjet:Boljejedajedançovjekumre
mjestonaroda.
15ÆimunPetarsdrugimuçenikomiæaoje
zaIsusom.Tajuçenikbiojepoznatvi-
sokomsveøenikuteuåesIsusomu
palaçuvisokogasveøenika.
16APetarostanevani,predvratima.Tada
iziåeonajdrugiuçenikkojijebiopoznat
visokomsveøeniku,progovorisvratari-
comiuvedePetra.
17Utosluækinja,vratarica,reçePetru:“Zar
nisi i ti jedan od uçenika ovoga
çovjeka?”Onreçe“Nisam,”
18 A tu su stajale sluge zajedno sa
straœarima,kojisunaloœilivatrujerje
bilostudeno,tesegrijali;iPetarjetu
stajaosnjimaigrijaose.
19VisokisveøenikupitaIsusaonjegovim
uçenicimainjegovojnauci.
20Isusmuodgovori:“Jasamjavnogovo-
riosvijetu.Jasamuvijekuçiousinago-
giiuhramugdjeseskupljajusviŒidovi.
Niætanisamrekaotajno.
21Zaætomenepitaæ?Pitajonekojisuçuli
ætosamimgovorio.Gle,oniznajuæto
samjagovorio.”
22 Kada to reçe, jedan od prisutnih
straœaraudariIsusadlanompoobrazu
govoreøi: “Zar tako ti odgovaraæ vi-
sokomsveøeniku?”
23Isusmuodgovori:“Akosamzlorekao,
dokaœi da je zlo! Ako li sam dobro
rekao,zaætomeudaraæ?”
24TadagaAnaposlasvezanogvisokom
sveøenikuKaifi.
25AÆimunPetarstajaojeondjeigrijaose.
Takogatadanekiodnjihupitaju:“Zar
nisiitiodnjegovihuçenika?”Onzani-
jekato:“Janisam.”
26Jedanodsluguvisokogsveøenika,koji
je bio roåak onoga kojemu je Petar
odsjekaouho,reçemu:“Nisamlite
vidiouvrtusnjim?”
27TadaPetarponovnozanijeka,apijetao
odmahzapjeva.
28TadaIsusaodveduodKaifeusudsku
dvoranu,atojebiloranoujutro.Alioni
samineuåuusudskudvoranu,dase
nebioneçistiliidabimoglijestipa-
shalnuveçeru.
andstruckthehighpriest’sservant,andcut
offhisrightear.Theservant’snamewas
Malchus.
11ThenJesussaidtoPeter,“Putyoursword
intothesheath.ShallInotdrinkthecup
whichMyFatherhasgivenMe?”
12Thenthedetachmentoftroopsandthecap-
tainandtheofficersoftheJewsarrested
JesusandboundHim.
13AndtheyledHimawaytoAnnasfirst,forhe
wasthefather-in-lawofCaiaphaswhowas
highpriestthatyear.
14NowitwasCaiaphaswhogavecounselto
theJewsthatitwasexpedientthatoneman
shoulddieforthepeople.
15AndSimonPeterfollowedJesus,andso
didanotherdisciple.Nowthatdisciplewas
knowntothehighpriest,andwentwithJe-
susintothecourtyardofthehighpriest.
16ButPeterstoodatthedooroutside.Then
theotherdisciple,whowasknowntothe
highpriest,wentoutandspoketoherwho
keptthedoor,andbroughtPeterin.
17Thentheservantgirlwhokeptthedoorsaid
toPeter,“YouarenotalsooneofthisMan’s
disciples,areyou?”Hesaid,“Iamnot.”
18Andtheservantsandofficerswhohad
madeafireofcoalsstoodthere,foritwas
cold,andtheywarmedthemselves.And
Peterstoodwiththemandwarmedhimself.
19ThehighpriestthenaskedJesusaboutHis
disciplesandHisdoctrine.
20Jesusansweredhim,“Ispokeopenlytothe
world.Ialwaystaughtinsynagoguesand
inthetemple,wheretheJewsalwaysmeet,
andinsecretIhavesaidnothing.
21WhydoyouaskMe?Askthosewhohave
heardMewhatIsaidtothem.Indeedthey
knowwhatIsaid.”
22AndwhenHehadsaidthesethings,oneof
theofficerswhostoodbystruckJesuswith
thepalmofhishand,saying,“DoYouan-
swerthehighpriestlikethat?”
23Jesusansweredhim,“IfIhavespokenevil,
bearwitnessoftheevil;butifwell,whydo
youstrikeMe?”
24ThenAnnassentHimboundtoCaiaphas
thehighpriest.
25NowSimonPeterstoodandwarmedhim-
self.Thereforetheysaidtohim,“Youare
notalsooneofHisdisciples,areyou?”He
denieditandsaid,“Iamnot!”
26Oneoftheservantsofthehighpriest,arela-
tiveofhimwhoseearPetercutoff,said,
“DidInotseeyouinthegardenwithHim?”
27Peterthendeniedagain;andimmediatelya
roostercrowed.
28ThentheyledJesusfromCaiaphastothe
Praetorium,anditwasearlymorning.But
theythemselvesdidnotgointothePraeto-
rium,lesttheyshouldbedefiled,butthat
theymighteatthePassover.
38
Ivan John
29StogaPilatiziåeknjimateihupita:
“Kakvuoptuœbuiznositeprotivovoga
çovjeka?”
30Onimuodgovore:“Kadonnebibio
zloçinac,miganebismotebipredali.”
31Pilatimreçe:“Uzmitegavitemusudite
posvojemZakonu!”Œidovimuodgov-
ore:“NamanijedopuætenopoZakonu
nikogaubiti.”
32TosedogodidabiseispunilaIsusova
rijeçkojomjeoznaçiokakvomsmrøu
imaumrijeti.
33 Zatim Pilat uåe ponovno u sudsku
dvoranu,dozvaIsusapagaupita:“Jesi
litikraljœidovski?”
34Isusmuodgovori:“Govoriælititosam
odsebeilisutitodrugireklizamene?”
35JesamlijaŒidov?”OdvratiPilat.“Tvoj
narodiglavarisveøeniçkipredalisute
meni.Ætosiuçinio?”
36 Isus odgovori: “Moje kraljevstvo ne
pripada ovome svijetu. Kad bi moje
kraljevstvopripadaloovomusvijetu,
mojebiseslugeboriledanebudem
predanŒidovima.Alimojekraljevstvo
nijeodavde.”
37Dakle,onda,jesilitikralj”?ReçemuPi-
lat.Isusmuodgovori“Tipravokaœeæ
dasamJaKralj.Jasamsezatorodioi
zatosamdoæaonasvijetdasvjedoçim
zaistinu.Svakionajtkojeprijateljistine
sluæamojglas.”
38Ætojeistina?”UpitagaPilat.Ikadto
reçe,ponovoiziåekŒidovimateim
izjavi:“Janenalazimnanjemunikakve
krivnje.
39 A kod vas je obiçaj da vam nekoga
pustim o svetkovini Pashi. Stoga,
hoøetelidavampustimkraljaœidov-
skoga?”
40 Nato oni poviçu, govoreøi ovo: “Ne
njega,negoBarabu!”ABarabajebio
razbojnik.
19
TadaPilatuzmeIsusainaredida
gabiçuju.
2 Zatim vojnici ispletu krunu od trnja,
stavemujenaglavuiogrnugaskrle-
tnimplaætem.
3Potombimugovorili:“Zdravo,kralju
Œidovski!”Ijoægaudaralipoobrazima.
4Pilatponovnoiziåeteimreçe:“Evoga
izvodim pred vas da znate da ja na
njemunenalazimnikakvekrivnje!”
5TadaIsusizaåenoseøitrnovukrunui
skrletni plaæt. Pilat im reçe: “Evo
çovjeka!”
6 Kako ga opaze glavari sveøeniçki i
sluœbenicipoviçu:“Razapniga!Raza-
pniga!”Pilatimreçe:“Uzmitegavii
razapnite! Ja na njemu ne nalazim
krivnje.”
29Pilatethenwentouttothemandsaid,“What
accusationdoyoubringagainstthisMan?”
30Theyansweredandsaidtohim,“IfHewere
notanevildoer,wewouldnothavedeliv-
eredHimuptoyou.”
31ThenPilatesaidtothem,“YoutakeHimand
judgeHimaccordingtoyourlaw.”There-
foretheJewssaidtohim,“Itisnotlawfulfor
ustoputanyonetodeath,”
32thatthesayingofJesusmightbefulfilled
whichHespoke,signifyingbywhatdeath
Hewoulddie.
33ThenPilateenteredthePraetoriumagain,
calledJesus,andsaidtoHim,“AreYouthe
KingoftheJews?”
34Jesusansweredhim,“Areyouspeakingfor
yourselfonthis,ordidotherstellyouthis
aboutMe?”
35Pilateanswered,“AmIaJew?Yourown
nationandthechiefpriestshavedelivered
Youtome.WhathaveYoudone?”
36Jesusanswered,“Mykingdomisnotofthis
world.IfMykingdomwereofthisworld,My
servantswouldfight,sothatIshouldnotbe
deliveredtotheJews;butnowMykingdom
isnotfromhere.”
37PilatethereforesaidtoHim,“AreYouaking
then?”Jesusanswered,“Yousayrightlythat
Iamaking.ForthiscauseIwasborn,and
forthiscauseIhavecomeintotheworld,
thatIshouldbearwitnesstothetruth.Eve-
ryonewhoisofthetruthhearsMyvoice.”
38PilatesaidtoHim,“Whatistruth?”Andwhen
hehadsaidthis,hewentoutagaintothe
Jews,andsaidtothem,“Ifindnofaultin
Himatall.
39ButyouhaveacustomthatIshouldrelease
someonetoyouatthePassover.Doyou
thereforewantmetoreleasetoyouthe
KingoftheJews?”
40Thentheyallcriedagain,saying,“Notthis
Man,butBarabbas!”NowBarabbaswasa
robber.
19
SothenPilatetookJesusandscour-
gedHim.
2Andthesoldierstwistedacrownofthorns
andputitonHishead,andtheyputonHim
apurplerobe.
3Thentheysaid,“Hail,KingoftheJews!”And
theystruckHimwiththeirhands.
4Pilatethenwentoutagain,andsaidtothem,
“Behold,IambringingHimouttoyou,that
youmayknowthatIfindnofaultinHim.”
5ThenJesuscameout,wearingthecrownof
thornsandthepurplerobe.AndPilatesaid
tothem,“BeholdtheMan!”
6Therefore,whenthechiefpriestsandoffic-
erssawHim,theycriedout,saying,“Cru-
cifyHim,crucifyHim!”Pilatesaidtothem,
“YoutakeHimandcrucifyHim,forIfindno
faultinHim.”
39
Ivan John
7Œidovimuodgovore:“MiimamoZakoni
potomeZakonumoraumrijeti,jerse
pravioSinomBoœjim.”
8KadajePilatçuoturijeç,joæseviæe
uplaæio,
9teseponovnovratiusudskudvoranui
upitaIsusa:“Odaklesi?”AliIsusmu
nijedaoodgovora.
10 Tada mu Pilat reçe: “Zar meni ne
odgovaraæ?Neznaælitidajaimam
vlastoslobodititeidaimamvlastraza-
petite?”
11Isusmuodgovori:“Nebiimaonada
mnomnikakvevlasti,kadtinebibilo
danoodozgo.Zatojeonomu,kojimeje
tebipredao,veøigrijeh.”
12OtadajePilatnastojaodagaoslobodi,
aliŒidovisuvikaligovoreøi:“Akoovoga
oslobodiæ,nisiprijateljcaru!Jersvatko
tkosepravikraljemprotivisecaru.”
13APilatkadajeçuoterijeçi,izvedeIsusa
tesjednenasudaçkustolicunamjesto
ætosezoveLithostrotos,ahebrejski
Gabbatha.
14AbiojedanpripravezaPashu,oko
æestoga sata. I Pilat reçe Œidovima:
“Evovamvaæegakralja!”
15Aonisuvikali:“Smakniga!Smakniga!
Razapniga!”ReçeimPilat:“Vaæega
kraljadarazapnem?”Odgovoreglavari
sveøeniçki: “Mi nemamo drugoga
kraljaosimcara!”
16 Onda ga Pilat predade njima da se
razapne.IoniuzmuIsusaiodveduga.
17Aon,noseøisvojkriœ,odenaprijedna
mjestokojesezoveLubanja,ahebre-
jskiGolgota.
18Turazapnunjegaijoædvojicusnjim:
jednoga s jedne, drugoga s druge
strane,aIsusausredini.
19APilatjenapisaonatpisistaviogana
kriœ. Bilo je napisano: Isus Naza-
reøanin,kraljœidovski.
20TajsunatpisçitalimnogiŒidovi,jerje
mjestonakojemujeIsusbiorazapet
biloblizugrada.Bilojenapisanohebre-
jski,latinskiigrçki.
21NatoglavarisveøeniçkiŒidovareknu
Pilatu:“Nemojnapisati‘KraljŒidova’,
nego:‘Onjerekao:JasamkraljŒidova.’’
22Pilatodgovori:“Ætosamnapisao,ostaje
napisano!”
23Avojnici,kadrazapeæeIsusa,uzmu
njegovehaljineirazdijeleihnaçetiri
dijela;svakomuvojnikupojedandio,i
njegovudonjuhaljinu.Alikakonijebila
æivana,veøsvaotkanaodvrhadodna.
24Onizatoreknumeåusobno:“Nepara-
jmoje,veøbacimozanjukockukomu
øepripasti!”Tosedogodidabiseispu-
nila rijeç Pisma: ‘Razdijeliæe meåu
sebehaljinemoje;izaodjeøumoju,
7TheJewsansweredhim,“Wehavealaw,
andaccordingtoourlawHeoughttodie,
becauseHemadeHimselftheSonofGod.”
8Therefore,whenPilateheardthatsaying,
hewasthemoreafraid,
9andwentagainintothePraetorium,andsaid
toJesus,“WhereareYoufrom?”ButJesus
gavehimnoanswer.
10ThenPilatesaidtoHim,“AreYounotspeak-
ingtome?DoYounotknowthatIhave
powertocrucifyYou,andpowertorelease
You?”
11Jesusanswered,“Youcouldhavenopower
atallagainstMeunlessithadbeengiven
youfromabove.Thereforetheonewhode-
liveredMetoyouhasthegreatersin.”
12FromthenonPilatesoughttoreleaseHim,
buttheJewscriedout,saying,“Ifyoulet
thisMango,youarenotCaesar’sfriend.
Whoevermakeshimselfakingspeaks
againstCaesar.”
13WhenPilatethereforeheardthatsaying,he
broughtJesusoutandsatdowninthejudg-
mentseatinaplacethatiscalledThePave-
ment,butinHebrew,Gabbatha.
14NowitwasthePreparationDayofthePass-
over,andaboutthesixthhour.Andhesaid
totheJews,“BeholdyourKing!”
15Buttheycriedout,“AwaywithHim,away
withHim!CrucifyHim!”Pilatesaidtothem,
“ShallIcrucifyyourKing?”Thechiefpriests
answered,“WehavenokingbutCaesar!”
16SohedeliveredHimtothemtobecrucified.
SotheytookJesusandledHimaway.
17AndHe,bearingHiscross,wentouttoa
placecalledthePlaceofaSkull,whichis
calledinHebrew,Golgotha,
18wheretheycrucifiedHim,andtwoothers
withHim,oneoneitherside,andJesusin
thecenter.
19NowPilatewroteatitleandputitonthe
cross.Andthewritingwas:JesusofNaza-
reth,TheKingoftheJews.
20ThenmanyoftheJewsreadthistitle,forthe
placewhereJesuswascrucifiedwasnear
the city; and it was written in Hebrew,
Greek,andLatin.
21ThenthechiefpriestsoftheJewssaidto
Pilate,“Donotwrite,‘TheKingoftheJews,’
but,‘Hesaid,“IamtheKingoftheJews.”
22Pilateanswered,“WhatIhavewritten,I
havewritten.”
23Thenthesoldiers,whentheyhadcrucified
Jesus,tookHisgarmentsandmadefour
parts,toeachsoldierapart,andalsothe
tunic.Nowthetunicwaswithoutseam,wo-
venfromthetopinonepiece.
24Theysaidthereforeamongthemselves,
“Letusnottearit,butcastlotsforit,whose
itshallbe,”thattheScripturemightbeful-
filledwhichsays:“TheydividedMygar-
mentsamongthem,andforMyclothing
40
Ivan John
bacaæekocku.’Eto,takosupostupali
vojnici.
25KodIsusovakriœastajalesunjegova
majkaisestranjegovemajke,Marija
Kleofina,iMarijaizMagdale.
26KadIsusopazimajkuiblizunjeuçenika
kojega je osobito ljubio, reçe svojoj
majci:“¸eno,evotisina!”
27Zatimreçesvojemuuçeniku:“Evoti
majke!”Iodtogaçasatajuçenikuzeje
usvojukuøu.
28PoslijetogaIsus,svjestandajeveøsve
svræeno,reçe,dabiseispuniloPismo:
“Œedansam.”
29Atujebilaposudapunaocta;aonitada
nataknunaisopovustabljikuspuœvu
punu octa i primaknu je k Isusovim
ustima.
30NakontogakadajeIsusprimioocat,
reçe:“Svræenoje!”tenakloniglavui
predadeduh.
31NadaljekakojebiodanPripraveprije
svetkovine,adatjelesaneostanuna
kriœuusubotu(jerjebilavelikasvetko-
vinautusubotu,)zamoleŒidoviPilata
daserazapetimaprebijunogeidase
skinuiuzmu.
32Tadavojnicidoåuiprebijunogeprvome
idrugomekojisubilirazapetisIsusom.
33KadadoåoæekIsusuividjeæedajeveø
mrtav,njemunisuprebilinoge,
34 nego jedan od vojnika kopljem mu
probodebok,paodmahpoteçekrvi
voda.
35Onajkojiovovidjesvjedoçi,njegovoje
svjedoçanstvoistinitoionznadagov-
oriistinu,takodavitrajnovjerujete.
36Atosesvedogodilodabiseispunilo
Pismo:“Nijednanjegovakostneøese
prelomiti.”
37AnadrugomemjestuPismogovori:
“Gledatøenaonogakojegasupro-
boli.”
38PoslijetogadoåeJosipizArimateje,
kojijebiouçenikIsusov,alitajnozbog
straha od Œidova, i zamoli Pilata da
uzmeIsusovotijelo.IPilatmudopusti.
NatoJosipdoåeiuzenjegovotijelo.
39TadadoåeiNikodem.Tojeonajkojije
prijekIsusudoæaoponoøi.Ondonese
smjesuodokostolibrismirneialoje.
40TadauzmuIsusovotijelotega,prema
œidovskom obiçaju sahranjivanja,
zaviæeudugaçkolanenoplatnonato-
pljenomirodijama.
41Anamjestugdjejebiorazapetbiojevrt
iuvrtunovigrob,ukojijoænitkonijebio
poloœen.
42Tu,dakle,zbogœidovskesvetkovine
Priprave, a kako grob bijaæe blizu,
poloœeIsusa.
theycastlots.”Thereforethesoldiersdid
thesethings.
25NowtherestoodbythecrossofJesusHis
mother,andHismother’ssister,Marythe
wifeofClopas,andMaryMagdalene.
26WhenJesusthereforesawHismother,and
thedisciplewhomHelovedstandingby,He
saidtoHismother,“Woman,beholdyourson!”
27ThenHesaidtothedisciple,“Beholdyour
mother!”Andfromthathourthatdisciple
tookhertohisownhome.
28Afterthis,Jesus,knowingthatallthings
werenowaccomplished,thattheScripture
mightbefulfilled,said,“Ithirst!”
29Nowavesselfullofsourwinewassitting
there;andtheyfilledaspongewithsour
wine,putitonhyssop,andputittoHis
mouth.
30SowhenJesushadreceivedthesourwine,
Hesaid,“Itisfinished!”AndbowingHis
head,HegaveupHisspirit.
31Therefore,becauseitwasthePreparation
Day,thatthebodiesshouldnotremainon
thecrossontheSabbath(forthatSabbath
wasahighday),theJewsaskedPilatethat
theirlegsmightbebroken,andthatthey
mightbetakenaway.
32Thenthesoldierscameandbrokethelegs
ofthefirstandoftheotherwhowascruci-
fiedwithHim.
33ButwhentheycametoJesusandsawthat
Hewasalreadydead,theydidnotbreak
Hislegs.
34ButoneofthesoldierspiercedHissidewith
aspear,andimmediatelybloodandwater
cameout.
35Andhewhohasseenhastestified,andhis
testimonyistrue;andheknowsthatheis
tellingthetruth,sothatyoumaybelieve.
36ForthesethingsweredonethattheScrip-
tureshouldbefulfilled,“NotoneofHis
bonesshallbebroken.”
37AndagainanotherScripturesays,“They
shalllookonHimwhomtheypierced.”
38Afterthis,JosephofArimathea,beingadis-
cipleofJesus,butsecretly,forfearofthe
Jews,askedPilatethathemighttakeaway
thebodyofJesus;andPilategavehimper-
mission.Sohecameandtookthebodyof
Jesus.
39AndNicodemus,whoatfirstcametoJesus
bynight,alsocame,bringingamixtureof
myrrhandaloes,aboutahundredpounds.
40ThentheytookthebodyofJesus,and
bounditinstripsoflinenwiththespices,as
thecustomoftheJewsistobury.
41NowintheplacewhereHewascrucified
therewasagarden,andinthegardena
newtombinwhichnoonehadyetbeenlaid.
42SotheretheylaidJesus,becauseofthe
Jews’PreparationDay,forthetombwas
nearby.
41
Ivan John
20
Uprvidantjedna,vrloranoujutro
dokjejoæbilatama,doåedo
grobaMarijaizMagdaleiopazidaje
kamenodmaknutsgroba.
2TadaonaotrçaidoåekÆimunuPetrui
drugomeuçeniku,kojegajeIsusosobi-
to ljubio, pa im reçe: “Oni su uzeli
Gospodinaizgrobaineznamokamo
sugastavili.”
3NatoizaåePetarsdrugimuçenikomte
seuputenagrob.
4Takosuobojicatrçalazajedno,alije
drugiuçeniktrçaobrœeodPetrapaje
prijedoæaonagrob.
5Aonzaviriunutraiopazipovojeodlane-
nogplatnagdjeleœe,alineuåeunutra.
6ZatimstigneiÆimunPetarsljedeøigate
uåeugrobividjepovojeodlanenog
platnagdjeleœe,
7ruçnikætojebioIsusuokoglave,nije
leœao skupa s povojima od lanenog
platna,veøjebiosmotannajednom
mjestusam.
8Izatogauåeunutraidrugiuçenik,onaj
æto je prvi doæao na grob, te vidje i
povjerova.
9JerjoænisurazumjeliPisma,dajetreba-
lodaIsususkrsneodmrtvih.
10 Tada se uçenici opet vrate svojim
kuøama.
11AMarijajeostalavanipokrajgrobai
plakala;itako,dokjeplakalasagnesei
nadviriugrobnicu,
12ividjedvaanåelasjedeøiubijelimhalji-
namanamjestugdjejeleœalotijeloIs-
usovo,jedandoglave,adrugidonogu.
13 Tada joj oni rekoæe: “Œeno, zaæto
plaçeæ?onaimodgovori:“Zatoætosu
odnijeli mojega Gospodina, a ja ne
znamkamosugapoloœili.”
14Ikadaonatoizreçe,obazresenatragi
ugledaIsusagdjestoji.Alinijeznalada
jetoIsus.
15 Isus joj reçe: “Œeno, zaæto plaçeæ?
Kogatraœiæ?”Onamisleøidajetovrt-
lar,upitaga:“Gospodine,akosigati
odnio odavde, reci mi kamo si ga
poloœiodaodemiuzmemga.”
16Isusjojreçe:“Marijo!”Onseokrenui
reçe:“Rabbuni!”(Ætohebrejskiznaçi:
Uçitelju).
17Isusjojreçe:“Nemojmeduljedrœati,jer
JajoænisamuziæaokOcu,negoidik
braøimojojireciim:‘Jauzlazimsvoje-
muOcuivaæemOcu,svojemuBogui
vaæemBogu.’”
18MarijaizMagdaleodeijaviuçenicima
dajevidjelaGospodinaidajojjeOnto
sverekao.
Isussepokazujeuçenicima
19Tadauveçeristogdana,kakojebioprvi
danutjednu,doksuvratakuøegdjesu
20
OnthefirstdayoftheweekMary
Magdalenecametothetombearly,
whileitwasstilldark,andsawthatthestone
hadbeentakenawayfromthetomb.
2ThensheranandcametoSimonPeter,and
totheotherdisciple,whomJesusloved,
andsaidtothem,“Theyhavetakenaway
theLordoutofthetomb,andwedonot
knowwheretheyhavelaidHim.”
3Peterthereforewentout,andtheotherdis-
ciple,andweregoingtothetomb.
4Sotheybothrantogether,andtheother
discipleoutranPeterandcametothetomb
first.
5Andhe,stoopingdownandlookingin,saw
thelinenclothslyingthere;yethedidnotgo
in.
6ThenSimonPetercame,followinghim,and
wentintothetomb;andhesawthelinen
clothslyingthere,
7andthehandkerchiefthathadbeenaround
Hishead,notlyingwiththelinencloths,but
foldedtogetherinaplacebyitself.
8Thentheotherdisciple,whocametothe
tombfirst,wentinalso;andhesawandbe-
lieved.
9ForasyettheydidnotknowtheScripture,
thatHemustriseagainfromthedead.
10Thenthediscipleswentawayagaintotheir
ownhomes.
11ButMarystoodoutsidebythetombweep-
ing,andassheweptshestoopeddownand
lookedintothetomb.
12Andshesawtwoangelsinwhitesitting,one
attheheadandtheotheratthefeet,where
thebodyofJesushadlain.
13Thentheysaidtoher,“Woman,whyareyou
weeping?”Shesaidtothem,“Because
theyhavetakenawaymyLord,andIdonot
knowwheretheyhavelaidHim.”
14Nowwhenshehadsaidthis,sheturned
aroundandsawJesusstandingthere,and
didnotknowthatitwasJesus.
15Jesussaidtoher,“Woman,whyareyou
weeping?Whomareyouseeking?”She,
supposingHimtobethegardener,saidto
Him,“Sir,ifYouhavecarriedHimaway,tell
mewhereYouhavelaidHim,andIwilltake
Himaway.”
16Jesussaidtoher,“Mary!”Sheturnedandsaid
toHim,“Rabboni!”(whichistosay,Teacher).
17Jesussaidtoher,“DonotclingtoMe,forI
havenotyetascendedtoMyFather;butgo
toMybrethrenandsaytothem,‘Iamas-
cendingtoMyFatherandyourFather,and
toMyGodandyourGod.’”
18MaryMagdalenecameandtoldthedisci-
plesthatshehadseentheLord,andthat
Hehadspokenthesethingstoher.
19Then,thesamedayatevening,beingthe
firstdayoftheweek,whenthedoorswere
shutwherethediscipleswereassembled,
42
Ivan John
biliuçenicibilazatvorenazbogstraha
odŒidova,doåeIsus,staneizmeåu
njihteimreçe:“Mirsvama!”
20KadOntoreçe,pokazaoimjesvoje
rukeisvojbok.Iuçeniciseobraduju
kadsuvidjeliGospodina.
21Zatimimponovnoreçe:“Mirsvama!
KaoætojemeneposlaoOtac,takoija
æaljemvas.”
22Poslijetihrijeçidahneunjihireçeim:
“PrimiteDuhaSvetoga!”
23Kojimagodoprostitegrijehe,oproæteni
su im; a kojima grijehe zadrœite,
zadrœanisuim.”
24AToma,zvaniBlizanac,jedanodDva-
naestorice, nije bio s njima kad je
doæaoIsus.
25Drugimuuçenicirekoæe:“Vidjelismo
Gospodina.”ATomaimodvrati:“Dok
nevidimnarukamanjegovimznakod
çavalainestavimprstsvojumjestood
çavalainestavimrukusvojuunjegov
bok,neøuvjerovati.”
26Poslijeosamdanauçenicinjegovibi-
jahuponovnounutraiTomasnjima.
Doksuvratabilazatvorena,doåeIsus,
staneprednjihtereçe:“Mirsvama!”
27 Zatim reçe Tomi: “Pruœi prst svoj
ovamo:ividirukemoje;ipruœiruku
svojuistavijeumojboktenebudiviæe
nevjernik,negovjeruj!”
28ATomaodgovori:“GospodinmojiBog
moj!”
29Isusmureçe:“Toma,zatojermevidiæ,
vjerujeæ.Blagoonimakojiøevjerovati,
adanisuvidjeli.”
30MnogajedrugaçudesauçinioIsuspred
svojimuçenicima,kojanisuopisanau
ovojknjizi.
31Aliovasuopisana,itozatodavitrajno
vjerujetedajeIsusKrist,SinBoœji,ida
vjerujuøimoœeteimatiœivotunjegovu
imenu.
21
Poslijetogaponovnoseukazao
Isus uçenicima na obali Tiberi-
jadskogmora.Aovakosejepokazao:
2ÆimunPetar,TomazvaniBlizanac,Na-
tanaelizKaneGalilejske,Zebedejevi
sinovi i joæ druga dvojica njegovih
uçenikabilisunaokupu.
3NjimareçeÆimunPetar:“Jaidemloviti
ribu.”Onimuodvrate:“Idemoimis
tobom,” Nato odmah iziåu i uåu u
laåicu,alitenoøinisuuloviliniæta.
4Ali kad doåe jutro, stajao je Isus na
obali,aliuçenicijoænisuznalidajeto
Isus.
5TadaimIsusreçe:“Djeco,imateliætoza
jelo?”Onimuodgovore:“Nemamo,”
6AOnimreçe:“Bacitemreœunadesnu
stranulaåiceineætoøetenaøi,”Onije
forfearoftheJews,Jesuscameandstood
inthemidst,andsaidtothem,“Peacebe
withyou.”
20NowwhenHehadsaidthis,Heshowed
themHishandsandHisside.Thenthedis-
ciplesweregladwhentheysawtheLord.
21ThenJesussaidtothemagain,“Peaceto
you!AstheFatherhassentMe,Ialsosend
you.”
22AndwhenHehadsaidthis,Hebreathedon
them,andsaidtothem,“ReceivetheHoly
Spirit.
23Ifyouforgivethesinsofany,theyarefor-
giventhem;ifyouretainthesinsofany,they
areretained.”
24ButThomas,calledDidymus,oneofthetwelve,
wasnotwiththemwhenJesuscame.
25Theotherdisciplesthereforesaidtohim,
“WehaveseentheLord.”Buthesaidto
them,“UnlessIseeinHishandstheprintof
thenails,andputmyfingerintotheprintof
thenails,andputmyhandintoHisside,I
willnotbelieve.”
26AndaftereightdaysHisdiscipleswere
againinside,andThomaswiththem.Je-
suscame,thedoorsbeingshut,andstood
inthemidst,andsaid,“Peacetoyou!”
27ThenHesaidtoThomas,“Reachyourfin-
gerhere,andlookatMyhands;andreach
yourhandhere,andputitintoMyside.Do
notbeunbelieving,butbelieving.”
28AndThomasansweredandsaidtoHim,“My
LordandmyGod!”
29Jesussaidtohim,“Thomas,becauseyou
haveseenMe,youhavebelieved.Blessed
arethosewhohavenotseenandyethave
believed.”
30AndtrulyJesusdidmanyothersignsinthe
presenceofHisdisciples,whicharenot
writteninthisbook;
31butthesearewrittenthatyoumaybelieve
thatJesusistheChrist,theSonofGod,and
thatbelievingyoumayhavelifeinHisname.
21
AfterthesethingsJesusshowedHim
selfagaintothedisciplesattheSeaof
Tiberias,andinthiswayHeshowedHimself:
2 Simon Peter, Thomas called Didymus,
NathanaelofCanainGalilee,thesonsof
Zebedee,andtwoothersofHisdisciples
weretogether.
3SimonPetersaidtothem,“Iamgoingfishing.”
Theysaidtohim,“Wearegoingwithyou
also.”Theywentoutandimmediatelygotinto
theboat,andthatnighttheycaughtnothing.
4Butwhenthemorninghadnowcome,Je-
susstoodontheshore;yetthedisciplesdid
notknowthatitwasJesus.
5ThenJesussaidtothem,“Children,have
youanyfood?”TheyansweredHim,“No.”
6AndHesaidtothem,“Castthenetontheright
sideoftheboat,andyouwillfindsome.”So
43
Ivan John
ondabace,alitadaveøjenisumogliiz-
vuøizbogmnoætvariba.
7NatouçenikkojegajeIsusosobitoljubio
reçePetru:“PatojeGospodin.”Kakoje
PetarçuodajetoGospodin,zagrnese
gornjomhaljinom(jerjujebioskinuo)te
skoçiumore.
8Alidrugiuçenicitadadoåuslaåicom,jer
nisu bili daleko od kopna, otprilike
kojihdvjestolakata,vukuøimreœus
ribama.
9Tadaçimiziåunakopno,opazetamo
razgorjeluœeravuvatruinanjojribui
kruh.
10ReçeimIsus:“Donesiteodribaætoste
ihsadauhvatili.”
11UspeseulaåicuÆimunPetarteizvuçe
nakopnomreœukrcatuvelikihriba:sto
pedesetitriribe.Iakoihjebilotoliko
mnogo,mreœasenijerastrgala.
12 Reçe im Isus: “Doåite i doruçkujte!”
Nitko se od uçenika nije usuåivao
upitatiga:“Tkositi?”Jersuznalidaje
Gospodin.
13Isusseprimakne,uzmekruhpaimga
dade;ribuistotako.
14ToseveøtreøiputIsusukazaosvojim
uçenicima otkada je uskrsnuo od
mrtvih.
15Poætosudoruçkovali,IsusupitaÆimuna
Petra:“Æimune,sineJonin,ljubiælime
viæenegoovi?”Onmuodgovori:“Da,
Gospodine,tiznaædateljubim.”Reçe
muIsus.“Pasijaganjcemoje.”
16Iupitagaopetpodrugiput:“Æimune,
sineJonin,ljubiælime?”Onmureçe:
“Da,Gospodine,tiznaædateljubim”.
“Pasiovcemoje!ReçemuIsus.”
17Iupitagatreøiput:“Æimune,sineJonin,
ljubiælime?”RaœalostisetadaPetar
ætogaupitapotreøiput:“Ljubiælime?”
pamureçe:“Gospodine,tiznaæsve.Ti
znaædateljubim.”ReçemuIsus:“Pasi
ovcemoje!
18Zaista,zaistatikaœem,kadsibiomlaåi,
opasivaosisesamihodiokudsihtio.
Alikadaostariæ,raæiritøeærukesvoje,i
drugiøeteopasivatiivoditikamotine
œeliæ.”
19Tojerekaodaoznaçikakvomøesmrøu
proslavitiBoga.Kadtoizgovori,reçe
mu:“Poåizamnom.”
20Petarseobazreividjegdjezanjimaide
uçenikkojegajeIsusosobitoljubio;
onaj koji se na veçeri naslonio na
Isusovegrudiiupitao:“Gospodine,tko
jeonajkojiteimaizdati?”
21Kadagaopazi,PetarreçeIsusu:“Gos-
podine,aætoøebitistimçovjekom?”
22 Isus mu odgovori: “Ako hoøu da on
ostanedokopetnedoåem,ætojetebi
dotoga?Tiidizamnom.”
theycast,andnowtheywerenotableto
drawitinbecauseofthemultitudeoffish.
7ThereforethatdisciplewhomJesusloved
saidtoPeter,“ItistheLord!”Nowwhen
SimonPeterheardthatitwastheLord,he
putonhisoutergarment(forhehadre-
movedit),andplungedintothesea.
8Buttheotherdisciplescameinthelittleboat
(fortheywerenotfarfromland,butabouttwo
hundredcubits),draggingthenetwithfish.
9Then,assoonastheyhadcometoland,
theysawafireofcoalsthere,andfishlaid
onit,andbread.
10Jesussaidtothem,“Bringsomeofthefish
whichyouhavejustcaught.”
11SimonPeterwentupanddraggedthenetto
land,fulloflargefish,onehundredandfifty-
three;andalthoughthereweresomany,
thenetwasnotbroken.
12Jesussaidtothem,“Comeandeatbreak-
fast.”Yetnoneofthedisciplesdaredask
Him,“WhoareYou?”–knowingthatitwas
theLord.
13Jesusthencameandtookthebreadand
gaveittothem,andlikewisethefish.
14ThisisnowthethirdtimeJesusshowed
HimselftoHisdisciplesafterHewasraised
fromthedead.
15Sowhentheyhadeatenbreakfast,Jesus
saidtoSimonPeter,“Simon,sonofJonah,
doyouloveMemorethanthese?”Hesaid
toHim,“Yes,Lord;YouknowthatIlove
You.”Hesaidtohim,“FeedMylambs.”
16Hesaidtohimagainasecondtime,“Simon,
sonofJonah,doyouloveMe?”Hesaidto
Him,“Yes,Lord;YouknowthatIloveYou.”
Hesaidtohim,“TendMysheep.”
17Hesaidtohimthethirdtime,“Simon,sonof
Jonah,do
youloveMe?”Peterwasgrievedbecause
Hesaidtohimthethirdtime,“Doyoulove
Me?”AndhesaidtoHim,“Lord,Youknow
allthings;YouknowthatIloveYou.”Jesus
saidtohim,“FeedMysheep.
18Mostassuredly,Isaytoyou,whenyouwere
younger,yougirdedyourselfandwalked
whereyouwished;butwhenyouareold,
youwillstretchoutyourhands,andanother
willgirdyouandcarryyouwhereyoudonot
wish.”
19ThisHespoke,signifyingbywhatdeathhe
wouldglorifyGod.AndwhenHehadspo-
kenthis,Hesaidtohim,“FollowMe.”
20ThenPeter,turningaround,sawthedisci-
plewhomJesuslovedfollowing,whoalso
hadleanedonHisbreastatthesupper,and
said,“Lord,whoistheonewhobetrays
You?”
21Peter,seeinghim,saidtoJesus,“ButLord,
whataboutthisman?”
22Jesussaidtohim,“IfIwillthatheremaintill
Icome,whatisthattoyou?YoufollowMe.”
44
Ivan John
23Zatosepronesemeåubraøomglasda
onajuçenikneøeumrijeti.AIsusnije
rekao:Neøeumrijeti,nego:“Akohoøu
daonostanedokopetnedoåem,ætoje
tebidotoga?”
24Ovojetajuçenikætosvjedoçizaovoi
napisa ovo. I znamo da je istinito
njegovosvjedoçanstvo.
25Aimaimnogodrugogaætojeuçinio
Isus,ikadabisesvetonapisaloredom,
mislimdanebiniucijelisvijetstale
knjigekojebisenapisale.Amen.
23Thenthissayingwentoutamongthebreth-
renthatthisdisciplewouldnotdie.YetJe-
susdidnotsaytohimthathewouldnotdie,
but,“IfIwillthatheremaintillIcome,what
isthattoyou?”
24Thisisthedisciplewhotestifiesofthese
things,andwrotethesethings;andwe
knowthathistestimonyistrue.
25Andtherearealsomanyotherthingsthat
Jesusdid,whichiftheywerewrittenoneby
one,Isupposethateventheworlditself
couldnotcontainthebooksthatwouldbe
written.Amen.
45
The way of salvation
through Jesus Christ
Scriptureverses
Creation
1.InthebeginningGodcreatedtheheaven
andtheearth.(Genesis1:1)
2.Allthingsweremadebyhim;andwithout
himwasnotanythingmadethatwasmade.
(John1:3)
3.SoGodcreatedmaninhisownimage,in
theimageofGodcreatedhehim;maleand
femalecreatedhethem.(Genesis1:27)
Sin
4.Wherefore,asbyonemansinenteredinto
the world, and death by sin; and so death
passeduponallmen,forthatallhavesinned:
(Romans5:12)
5.Thereisnonerighteous,no,notone:for
thereisnodifference:Forallhavesinned,
andcomeshortofthegloryofGod;
(Romans3:10,22,23)
LoveofGodtowardMen
6.ForGodsolovedtheworld,thathegave
his only begotten Son, that whosoever
believethinhimshouldnotperish,buthave
everlastinglife.(John3:16)
7. In this was manifested the love of God
toward us, because that God sent his only
begottenSonintotheworld,thatwemightlive
throughhim.Hereinislove,notthatweloved
God,butthathelovedus,andsenthisSonto
bethepropitiationforoursins.(1John4:9,10)
CommingofChristonEarth
8.Thisisafaithfulsaying,andworthyofall
acceptation,thatChristJesuscameintothe
worldtosavesinners;ofwhomIamchief.
(Timothy1:15)
9.Who,beingintheformofGod,thoughtit
notrobberytobeequalwithGod:Butmade
himselfofnoreputation,andtookuponhim
theformofaservant,andwasmadeinthe
likenessofmen:Andbeingfoundinfashion
asaman,hehumbledhimself,andbecame
obedient unto death, even the death of the
cross.(Philippians2:6-8)
10.NowthebirthofJesusChristwasonthis
wise:WhenashismotherMarywasespoused
to Joseph, before they came together, she
wasfoundwithchildoftheHolyGhost.Now
allthiswasdone,thatitmightbefulfilledwhich
wasspokenoftheLordbytheprophet,saying,
Put spasenja
kroz Isusa Krista
CitatiizSvetogaPisma
Stvaranje
1.UpoçetkustvoriBogneboizemlju.
(Postanak.1:1)
2. Sve je po njemu stvoreno i niæta æto
postoji,nijebeznjegastvoreno.(Ivan1:3).
3. Na svoju sliku stvori Bog çovjeka, na
sliku Boœju on ga stvori, muæko i œensko
stvoriih.(Postanak.1:27)
Grijeh
4.Prematome,kaoætopojednomçovjeku
uåegrijehusvijetapogrijehusmrt,tako
smrt pri j eåe na sve l j ude j er svi
sagrijeæiæe.(Rimljanima5:12)
5. Nema pravednoga, nema niti samo
jednoga:nemarazlike,jersusvisagrijeæili
iliæenisuBoœjeslave.
(Rimljanima3:10,22,23)
Boœjaljubavpremaçovjeku
6.Da,Bogjetakoljubiosvijetdajedao
svogajedinoroåenogSinadanepogineni
jedankojiunjegavjeruje,veødaimaœivot
vjeçni.(Ivan3:16)
7.UtomenamseoçitovalaljubavBoœja
ætojeBogposlaonasvijetsvogajedino-
roåenog Sina da œivimo po njemu. U
ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili
Boga,negojeonljubionasiposlaoSina
svogakaoœrtvupomirnicuzanaæegrijehe.
(1.Ivanova4:9,10.)
DolazakKristanazemlju
8.Sigurnajerijeçizasluœujepunuvjeru:
KristIsusdoåenasvijetdaspasigreænike.
Odnjihsamprvija.(1.Timotej1:15)
9. On, Bijaæe Boœanske naravi, nije se
ljubomorno drœao svoje jednakosti s Bo-
gom,negosenjeliæiouzevæinaravslugei
postavæisliçanljudima.Kadpostadekao
çovjek,ponizisamsebepostavæiposluæan
dosmrti,itodosmrtinakriœu.
(Filipljanima2:6-8)
10.SroåenjemIsusaKristabilojeovako:
Njegova majka Marija bijaæe zaruçena s
Josipom. Ali prije nego se zajedno nas-
taniæe,pokazasedajeonazaçelapoDuhu
Svetom.Asvejetobilodaseizvræiætoje
Gospodin rekao po proroku, govoreøi:
46
Behold,avirginshallbewithchild,andshall
bringforthason,andtheyshallcallhisname
Emmanuel, which being interpreted is, God
withus.(Matthew1:18,22,23)
11.Andsheshallbringforthason,andthou
shaltcallhisnameJESUS:forheshallsave
hispeoplefromtheirsins.(Matthew1:21)
LifeofJesusChristamongus
12.HowGodanointedJesusofNazarethwith
the Holy Ghost and with power: who went
aboutdoinggood,andhealingallthatwere
oppressedofthedevil;forGodwaswithhim.
(Acts10:38)
13.AndJesuswentaboutallthecitiesand
villages, teaching in their synagogues, and
preaching the gospel of the kingdom, and
healing every sickness and every disease
amongthepeople.(Matthew9:35)
DeathofJesusChristforus
14.Saying,TheSonofmanmustbedelivered
intothehandsofsinfulmen,andbecrucified,
andthethirddayriseagain.(Luke24:7)
15.Andwhentheywerecometotheplace,
which is called Calvary, there they crucified
him, and the malefactors, one on the right
hand,andtheotherontheleft.(Luke23:33)
16. Buthewaswoundedforourtransgre-
sions, he was bruised for our iniquities: the
chastisementofourpeacewasuponhim;and
with his stripes we are healed. All we like
sheep have gone astray; we have turned
everyonetohisownway;andtheLordhath
laidonhimtheiniquityofusall.
(Isaiah53:5,6)
17.ButGodcommendethhislovetowardus,
inthat,whilewewereyetsinners,Christdied
forus.(Romans5:8)
18.Inwhomwehaveredemptionthroughhis
blood,theforgivenessofsins,accordingtothe
richesofhisgrace;(Ephesians1:7)
Jesus'sresurection
19.Andsaiduntothem,Thusitiswritten,and
thus it behoved Christ to suffer, and to rise
fromthedeadthethirdday:Andthatrepen-
tance and remission of sins should be
preachedinhisnameamongallnations,be-
ginningatJerusalem.(Luke24:47,47)
20. Him God raised up the third day, and
shewedhimopenly;(Acts10:40)
21.Towhomalsoheshewedhimselfalive
after his passion by many infallible proofs,
Evo,Djevicaøezaçetiiroditisina,idatøe
muimeEmanuel–ætoprevedenoznaçi:
Bogjesnama.(Matej1:18,22,23)
11.Ionaøeroditisina,itimunadjeniime
Isus, jer øe On izbaviti svoj narod od
grijeha. (Matej1:21)
ŒivotIsusaKristameåunama
12. Kako je Bog Isusa iz Nazareta
pomazaoDuhomSvetimisnagomtekako
jeIsusproæaoçineøidobroiozdravljajuøi
svekojeåavaobijaæetlaçio,jerBogbijaæe
snjim.(DjelaApostolska10:38)
13. Tako je Isus obilazio sve gradove i
sela. Uçio je u tamoænjim sinagogama
propovijedaoRadosnuvijestoKraljevstvu
ilijeçiosvakubolestislabost.(Matej9:35)
SmrtIsusaKristazanas
14.TrebadaSinÇovjeçjibudepredanu
ruke greænika i da bude razapet te da
uskrsnetreøidan.(Luka24:7)
15. Kada doåoæe na mjesto zvano Lu-
banja, tu razapeæe njega i zloçince:
jednogasdesne,adrugogaslijevestrane.
(Luka23:33)
16.Zanaæegrijeheprobodoæenjega,za
opaçine naæe njega satrijeæe. Na njega
padekazna–radinaæegamira,njegove
nasraneiscijeliæe.Poputovacasvismo
lutali,isvakisvojimputemjehodio.ABog
jesvalionanjegabezakonjesvijunas.
(Izaija53:5,6)
17. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema
nama time æto je Krist, dok smo joæ bili
greænici,umrozanas.(Rimljanima5:8)
18.Ukomeimamootkupljenjenjegovom
krvlju. Oproætenje grijeha prema izobilju
njegovemilosti.(Efeœanima1:7)
Isusovouskrsnuøe
19.TakostojipisanodaKristmoratrpjeti
i treøi dan uskrsnuti od mrtvih, da se na
temelju njegovog imena mora prop-
ovijedati obraøenje i oproætenje grijeha
svimnarodima,poçevæiodJeruzalema.
(Luka24:46,47)
20.Boggajeuskrsnuotreøidanidopustio
mudasepokaœe.(Djela10:40)
21. Njima je poslije svoje muke takoåer
pruœiomnogedokazedajeœiv:ukazivao
47
beingseenofthemfortydays,andspeakingof
thethingspertainingtothekingdomofGod:
Andwhenhehadspokenthesethings,while
they beheld, he was taken up; and a cloud
receivedhimoutoftheirsight.(Acts1:3,9)
Salvationplan
22.ForthereisoneGod,andonemediator
betweenGodandmen,themanChristJesus;
Whogavehimselfaransomforall,
(1Timothy2:5,6)
23.Neitheristheresalvationinanyother:for
thereisnoneothernameunderheavengiven
amongmen,wherebywemustbesaved.
(Acts4:12)
24.Jesussaithuntohim,Iamtheway,the
truth, and the life: no man cometh unto the
Father,butbyme.(John14:6)
25.Butwithoutfaithitisimpossibletoplease
him:forhethatcomethtoGodmustbelieve
thatheis,andthatheisarewarderofthem
thatdiligentlyseekhim.(Hebr.11:6)
26.Sirs,whatmustIdotobesaved?Andthey
said, Believe on the Lord Jesus Christ, and
thou shalt be saved, and thy house. (Acts
16:30,31)
27.Thatifthoushaltconfesswiththymouth
theLordJesus,andshaltbelieveinthineheart
thatGodhathraisedhimfromthedead,thou
shalt be saved. For with the heart man be-
lieveth unto righteousness; and with the
mouthconfessionismadeuntosalvation.
(Romans10:9)
28. Whosoever therefore shall confess me
beforemen,himwillIconfessalsobeforemy
Father which is in heaven. But whosoever
shalldenymebeforemen,himwillIalsodeny
beforemyFatherwhichisinheaven.
(Matthew10:32,33)
29.Forbygraceareyesavedthroughfaith;
andthatnotofyourselves:itisthegiftofGod:
(Ephesians2:8)
30.Forwhosoevershallcalluponthename
oftheLordshallbesaved.(Romans10:13)
31.AllthattheFathergivethmeshallcome
tome;andhimthatcomethtomeIwillinno
wisecastout.(John6:37)
32. And this is life eternal, that they might
knowtheetheonlytrueGod,andJesusChrist,
whomthouhastsent.(John17:3)
33.Tohimgivealltheprophetswitness,that
throughhisnamewhosoeverbelievethinhim
shallreceiveremissionofsins.(Acts10:43)
im se çetrdeset dana i govorio im o
Kraljevstvu Boœjem. Kad to reçe, bi na
njihoveoçi,uzdignutuzrak,ioblakgaoteo
oçimanjihovim.(Djela1:3,9).
Planspasenja
22. Jedan je Bog, jedan je i posrednik
izmeåuBogailjudi:çovjekIsusKristkoji
dadesamogsebekaootkup,mjestosviju
nas.
(1.Timotej2:5,6)
23.Spasenjanemanipojednomdrugom,
jerjepodnebomtojedinoimedanoljudima
pokojemnamsetrebaspasiti.
(Djela4:12)
24. Ja sam put, istina i œivot, reçe Isus.
NitkonedolazikOcuosimpomeni.(Ivan
14:6)
25.Abezvjerenemoguøemujeugoditi,
jer onaj koji œeli pristupiti Bogu mora
vjerovatidapostojiBogidanagraåujeone
kojigatraœe.(Hebrejima11:6)
26. Gospodo, æto mi treba çiniti da se
spasim?VjerujuGospodinaIsusaKrista—
odgovoriæemuoni—paøeæsespasititii
tvojdom.(Djela16:30,31)
27. Ako ustima svojim priznajeæ Isusa
Gospodinaisrcemsvojimvjerujeædaga
je Bog uskrsnuo od mrtvih, biti øeæ
spaæen, jer vjera srca postiœe prave-
dnost,apriznanjeustaspasenje.
(Rimljanima10:9,10)
28. Tko god mene prizna pred ljudima,
priznat øu i ja njega pred svojim Ocem
nebeskim.Tkosemeneodreçepredlju-
dima,ijaøusenjegaodreøipredsvojim
Ocemnebeskim.(Matej10:32,33)
29.Da,miloæøustespaæeni—povjeri.To
nedolaziodvas;tojedarBoœji.
(Efeœanima2:8)
30. Tko god zazove ime Gospodina,
spasitiøese.(Rimljanima10:13)
31. Svaki koga mi dade Otac doøi øe k
meni.Atkodoåekmeni,sigurnoganeøu
izbacitivan.(Ivan6:37)
32. A ovo je vjeçni œivot: spoznati tebe,
jedinopravogaBoga,ionogakogasipo-
slao,IsusaKrista.(Ivan17:3)
33. Za njega svjedoçe svi proroci da po
imenu njegovu prima oproætenje grijeha
svakikojiunjegavjeruje.(Djela10:43)
48
34. Son of God, who loved me, and gave
himselfforme.(Galatians2:20)
35. Verily, verily, I say unto you, He that
hearethmyword,andbelievethonhimthat
sent me, hath everlasting life, and shall not
comeintocondemnation;butispassedfrom
deathuntolife.(John5:24)
36.FortheSonofmaniscometoseekandto
savethatwhichwaslost.(Luke19:10)
37.Jesusansweredandsaiduntohim,Verily,
verily,Isayuntothee,Exceptamanbeborn
again,(John3:3)
38.Beingbornagain,notofcorruptibleseed,
butofincorruptible,bythewordofGod,which
livethandabidethforever.(1Peter1:23)
39.ForGodsolovedtheworld,thathegave
his only begotten Son, that whosoever be-
lieveth in him should not perish, but have
everlastinglife.(John3:16)
40.Butasmanyasreceivedhim,tothem
gavehepowertobecomethesonsofGod,
eventothemthatbelieveonhisname:
(John1:12)
41.Andthisistherecord,thatGodhathgiven
touseternallife,andthislifeisinhisSon.He
thathaththeSonhathlife;andhethathathnot
theSonofGodhathnotlife.Thesethingshave
Iwrittenuntoyouthatbelieveonthenameof
theSonofGod;thatyemayknowthatyehave
eternal life, and that ye may believe on the
nameoftheSonofGod.(1John5:11-13)
42.Forthewagesofsinisdeath;butthegift
ofGodiseternallifethroughJesusChristour
Lord.(Romans6:23)
43.Comeuntome,allyethatlabourandare
heavyladen,andIwillgiveyourest.
(Matthew11:28)
44.Whowasdeliveredforouroffences,and
wasraisedagainforourjustification.
(Romans4:25)
45.Forthepreachingofthecrossistothem
thatperishfoolishness;butuntouswhichare
saveditisthepowerofGod.Forafterthatin
thewisdomofGodtheworldbywisdomknew
notGod,itpleasedGodbythefoolishnessof
preachingtosavethemthatbelieve.
(1Corinthians1:18,21)
RighteousnessofGod
46.Howshallweescape,ifweneglectso
greatsalvation;whichatthefirstbegantobe
34.SinBoœjimijeiskazaoljubavisamoga
sebezamenepredao.(Galaøanima2:20)
35.Zaista,zaista,kaœemvam,tkosluæa
mojurijeçivjerujeonomukojimejeposlao,
imavjeçniœivot.Onnedolazinasud,veø
jepreæaoizsmrtiuœivot.(Ivan5:24)
36. Da, Sin Çovjeçji je doæao da traœi i
spasiætojeizgubljeno.(Luka19:10)
37. Odgovori mu Isus: Zaista, zaista,
kaœem ti, tko se ponovo ne rodi, taj ne
moœevidjetikraljevstvaBoœjega.
(Ivan3:3)
38. Jer ste ponovo roåeni, ne iz ras-
padljivog,negoizneraspadljivogsjemena;
rijeçjuœivogaivjeçnogBoga.
(1Petrova1:23)
39.Da,Bogjetakoljubiosvijetdajedao
svogjedinoroåenogSinadanepogineni
jedankojiunjegavjeruje,veødaimaœivot
vjeçni.(Ivan3:16)
40.Asvimakojigaprimiæedadevlastda
postanudjecaBoœja:paionikojivjerujuu
imenjegovo.(Ivan1:12)
41.Aovojetosvjedoçanstvo:Bognamje
daoœivotvjeçni,itajjeœivotunjegovom
Sinu.TkoimaSina,imaœivot;tkonema
Sina Boœjega, nema œivota. Ovo piæem
vamakojivjerujeteuimeSinaBoœjega,da
znate da imate vjeçni œivot, i da moœete
vjerovatiuimeSinaBoœjega.
(1Ivanova5:11-13)
42.Jerjeplaøagrijehajesmrt,amilosni
dar Boœji jest œivot vjeçni u Kristu Isusu,
Gospodinunaæemu.(Rimljanima6:23)
43. Doåite k meni svi koji ste umorni i
optereøeni,ijaøuvasokrijepiti.
(Matej11:28)
44. Gospodin Isus je bio predan zbog
naæih grijeha i uskrsnuo je radi naæeg
opravdanja.(Rimljanima4:25)
45.GovoripropovijedanjeoKristuludost
jezaonekojipropadaju,azanaskojismo
spaæenisilajeBoœja.Buduøidasvijetnije
priznaoBogauBoœjojmudrosti,odluçiBog
onekojivjeruju,spasitiludoæøupropovijed-
anja.(1Korinøanima1:18,21)
Boœjapravednost
46. Kako øemo izbjeøi kazni ako zane-
marimo takvo i toliko spasenje? Ovo je
49
spokenbytheLord,andwasconfirmedunto
usbythemthatheardhim;(Hebrews2:3)
47.HethatbelievethontheSonhathever-
lastinglife:andhethatbelievethnottheSon
shallnotseelife;butthewrathofGodabideth
onhim.(John3:36)
48.Hethatovercomethshallinheritallthings;
andIwillbehisGod,andheshallbemyson.
But the fearful, and unbelieving, and the
abominable,andmurderers,andwhoremon-
gers, and sorcerers, and idolaters, and all
liars, shall have their part in the lake which
burnethwithfireandbrimstone:whichisthe
seconddeath.(Revelation21:6-8)
WordofGod
49.ButthewordoftheLordendurethforever.
And this is the word which by the gospel is
preacheduntoyou.(1Peter1:25)
50.Andthatfromachildthouhastknownthe
holyScriptures,whichareabletomakethee
wiseuntosalvationthroughfaithwhichisin
ChristJesus.AllScriptureisgivenbyinspira-
tionofGod,andisprofitablefordoctrine,for
reproof,forcorrection,forinstructioninright-
eousness:(2Timothy3:15,16)
51.Fortheprophecycamenotinoldtimeby
thewillofman:butholymenofGodspakeas
theyweremovedbytheHolyGhost.
(2Peter1:21)
52.LetthewordofChristdwellinyourichly
inallwisdom;teachingandadmonishingone
another in psalms and hymns and spiritual
songs,singingwithgraceinyourheartstothe
Lord.(Colossians3:16)
53. These were more noble than those in
Thessalonica,inthattheyreceivedtheword
withallreadinessofmind,andsearchedthe
scripturesdaily,whetherthosethingswereso.
(Acts17:11)
54.ThywordhaveIhidinmineheart,thatI
mightnotsinagainstthee.(Psalm119:11)
Prayer
55.Ifyeabideinme,andmywordsabidein
you,yeshallaskwhatyewill,anditshallbe
doneuntoyou.(John15:7)
56.Becarefulfornothing;butineverything
byprayerandsupplicationwiththanksgiving
letyourrequestsbemadeknownuntoGod.
And the peace of God, which passeth all
understanding, shall keep your hearts and
mindsthroughChristJesus.
(Philippians4:6,7)
Gospodinpoçeopropovijedati,autvrdiliza
nasonikojisuçuli.(Hebrejima2:3)
47.TkovjerujeuSina,imaœivotvjeçni;a
tkonevjerujeuSinaneøevidjetiœivota,
veøgnjevBoœjiostajenanjemu.
(Ivan3:36)
48.Pobjednik,onajkojiustrajeøebaætiniti
sveovo:‘IJaøumubitiBog,aonøemibiti
sin’.Ætosetiçenevjernika,kukavica,ot-
padnika, odurnih stvorenja, ubojica,
bludnika, vraçara, idolopoklonika i svih
laœaca, njihova je sudbina u jezeru koje
gori ognjem i sumporom. A to je druga
smrt.(Otkrivenje21:6-8)
Boœjarijeç
49.ArijeçGospodinazauvijekostaje!A
to je ta rijeç koja vam je navijeætena kao
RadosnaVijest.(1Petrova1:25)
50. Jer od djetinjstva ti poznajeæ Sveta
Pisma koja te mogu uçiniti mudrim za
spasenjepovjeriuKristaIsusa.Cijeloje
Pismo od Boga nadahnuto i korisno za
pouku, za karanje, za popravljanje i od-
gajanjeupravednosti.
(2Timoteju3:15,16)
51.Jernikadnekoproroçanstvonijedoælo
odljudskogahtijenjanegosuljudigovorili
odBoga,potaknutiodDuhaSvetoga.
(2.Petrova1:21)
52. Neka rijeç Kristova obilno stanuje u
vama!Pouçavajteiopominjitejedandru-
gogasasvommudroæøu!Napoticajmilosti
pjevajteboguusvojimsrcimaPsalmima,
hvalospjevimainadahnutimpjesmama!
(Koloæanima3:16)
53.OvisuŒidoviuBerejibiliplemenitijiod
onihuSolunu.PrimiæerijeçBoœjusasvim
spremno,svakidanistraœujuøiPismadali
jetako.(DjelaApostolska17:11)
54.Usrcepohranihrijeçtvoju,daprotiv
tebenesagrijeæim.(Psalam119:11)
Molitava
55.Akoostaneteumeniiakomojerijeçi
ostanuuvama,traœiteætogodhoøete,ibit
øevam,(Ivan15:7)
56.Nebrinitesetjeskobnonizaæto,veøu
svemuiznesitesvojepotrebeBoguproæn-
jomimolitvom,sveuzahvalnosti.Imirøe
Boœji,kojinadilazisvakirazum,çuvatiøe
srcavaæaimislivaæeuKristuIsusu.
(Filipljanima4:6,7)
50
57.Iexhorttherefore,that,firstofall,suppli-
cations,prayers,intercessions,andgivingof
thanks,bemadeforallmen;Forkings,andfor
all that are in authority; that we may lead a
quietandpeaceablelifeinallgodlinessand
honesty.Forthisisgoodandacceptablein
thesightofGodourSaviour;Whowillhaveall
mentobesaved,andtocomeuntotheknowl-
edgeofthetruth.1Timothy2:1-4)
Witnessing
58.Andhesaithuntothem,Followme,and
Iwillmakeyoufishersofmen.(Matthew4:19)
59.Andhesaiduntothem,Goyeintoallthe
world,andpreachthegospeltoeverycrea-
ture.(Mark16:15)
60. Jesus saith unto him, Go home to thy
friends, and tell them how great things the
Lordhathdoneforthee,andhathhadcom-
passiononthee.(Mark5:19)
61. And Jesus came and spake unto them,
saying,Allpowerisgivenuntomeinheaven
andinearth.Goyetherefore,andteachall
nations, baptizing them in the name of the
Father,andoftheSon,andoftheHolyGhost:
Teachingthemtoobserveallthingswhatso-
everIhavecommandedyou:and,lo,Iamwith
you alway, even unto the end of the world.
Amen.(Matthew28:18-20)
62.Toopentheireyes,andtoturnthemfrom
darknesstolight,andfromthepowerofSatan
untoGod,thattheymayreceiveforgiveness
of sins, and inheritance among them which
aresanctifiedbyfaiththatisinme.
(Acts26:18)
Togetherness
63. Not forsaking the assembling of our-
selvestogether,asthemannerofsomeis;but
exhortingoneanother:andsomuchthemore,
asyeseethedayapproaching.
(Hebrews10:25)
64.Anduponthefirstdayoftheweek,when
the disciples came together to break bread,
Paulpreacheduntothem,readytodeparton
the morrow; and continued his speech until
midnight.(Acts20:7)
65. For where two or three are gathered
togetherinmyname,thereamIinthemidstof
them.(Matthew18:20)
Baptisam
66. Go ye therefore, and teach all nations,
baptizingtheminthenameoftheFather,and
oftheSon,andoftheHolyGhost:
(Matthew28:19)
57.Tako,prijesvega,molimdaseupravl-
jajuproænje,molitve,zazivi,zahvaljivanja
zasveljude,zakraljeveizasvekojisuna
viæempoloœaju,damognemoprovodititihi
miranœivotupunojpoboœnostiidostojan-
stvu.TojedobroiugodnopredBogom,
Spasiteljemnaæim,kojihoøedasesviljudi
spaseidoåudopotpunespoznajeistine.
(1.Timoteju2:1-4)
Svjedoçenje
58.Isusimreçe;Poåitezamnom,iuçiniti
øuvasribarimaljudi!(Matej4:19)
59.Ionimreçe,Iditeposvemu,svijetui
propovijedajte Radosnu vijest svakom
stvorenju!(Marko16:15)
60. Isus mu reçe: Idi kuøi k svojim pri-
jateljima,paimjavikakvetijevelikestvari
uçinio Gospodin u svome milosråu.
(Marko5:19)
61.TadasepribliœiIsusuçenicimateim
reçe; Dana mi je sva vlast, nebeska i
zemaljska.Zatoiditeiuçinitesvenarode
uçenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i
SinaiDuhaSvetoga!Uçiteihdavræesve
onoætosamvamzapovijedio!Iznajte,Ja
sam s vama u sve vrijeme do svræetka
svijeta.Amen.(Matej28:18-20)
62. Æaljem te da im otvoriæ oçi, da se
obrateodtameksvjetlu,iodsotoninevlasti
k Bogu, da sa vjerom u mene postignu
oproætenje grijeha i baætinu meåu onima
kojisuposveøeni.(Djela26:18)
Zajedniætvo
63.Neostavljajmo,kakonekiobiçavaju,
svogavlastitogsastanka,veøsesokolimo
meåusobno,iovotoviæeætoviæeviditeda
sepribliœujeDan!(Hebrejima10:25)
64.Uprvidansedmice,kadaseuçenici
sastadoæedalomijukruh,Pavaojegovorio
prisutnima.Kakojekaniosutradanotiøi,
produœigovorsvedoponoøi.
(DjelaApostolska20:7)
65.Jergdjesudvojicailitrojicaskupljena
radimene,tusamjameåunjima.
(Matej18:20)
Krætenje
66.Zatoiditeviiuçinitesvenarodeuçen-
icimamojim!KrstiteihuimeOcaiSinaI
DuhaSvetoga!(Matej28:19)
51
67.Thentheythatgladlyreceivedhisword
werebaptized:andthesamedaytherewere
addeduntothemaboutthreethousandsouls.
(Acts2:41)
LastSupper
68.ForIhavereceivedoftheLordthatwhich
alsoIdelivereduntoyou,ThattheLordJesus
thesamenightinwhichhewasbetrayedtook
bread: And when he had given thanks, he
brakeit,andsaid,Take,eat:thisismybody,
which is broken for you: this do in remem-
branceofme.Afterthesamemanneralsohe
took the cup, when he had supped, saying,
Thiscupisthenewtestamentinmyblood:this
doye,asoftasyedrinkit,inremembranceof
me. For as often as ye eat this bread, and
drinkthiscup,yedoshewtheLord’sdeathtill
hecome.(1Corinthians11:23-26)
WorshipthyGod
69. Then saith Jesus unto him, Get thee
hence, Satan: for it is written, Thou shalt
worshiptheLordthyGod,andhimonlyshalt
thouserve.(Matthew4:10)
70.Andwhentheysawhim,theyworshipped
him:butsomedoubted.(Matthew28:17)
71.Soshallthekinggreatlydesirethybeauty:
forheisthyLord;andworshipthouhim.
(Psalm45:11)
72.IwilblesstheLordatalltimes:hispraise
shallcontinuallybeinmymouth.(Psalm34:1)
Blessingofgiving
73. But lay up for yourselves treasures in
heaven, where neither moth nor rust doth
corrupt, and where thieves do not break
throughnorsteal:(Matthew6:20)
74.Ihaveshewedyouallthings,howthatso
labouringyeoughttosupporttheweak,andto
rememberthewordsoftheLordJesus,how
he said, It is more blessed to give than to
receive.(Acts20:35)
75.Everymanaccordingashepurposethin
hisheart,solethimgive;notgrudgingly,orof
necessity:forGodlovethacheerfulgiver.
(2Corinthians9:7)
Persecution.
76.Yea,andallthatwilllivegodlyinChrist
Jesusshallsufferpersecution.
(2Timothy3:12)
77.Blessedareye,whenmenshallrevile
you, and persecute you, and shall say all
mannerofevilagainstyoufalsely,formysake.
67.Oni,dakle,radosnoprihvatiæenjegovu
rijeç i krstiæe se. Tako se onog dana
pridruœiCrkviokotritisuøeduæa.
(Djela2:41)
Gospodinovaveçera
68.Jasam,uistinu,primioodGospodina
onoætosamvamipredao;GospodinIsus
oneistenoøiukojojbijaæeizdanuzekruh
tezahvali,razlomigaireçe:Ovojetijelo
moje, koje je prelomljeno za vas. Ovo
çinite na moju uspomenu! Na isti naçin
tako uze i çaæu, poslije veçere, te reçe:
OvajeçaæaNovisavezumojojkrvi.Ovo
çinitesvakiputkadjepijete,namojuus-
pomenu!Uistinu,svakiputkadjedeteovaj
kruh i pijete ovu çaæu navjeæøujete smrt
Gospodinadokonnedoåe.
(1Korinøanima11:23-26)
ÆtovanjeBoga
69.TadamuIsusreçe:Odstupi,sotono,
jerjenapisano:Gospodaru,‘Bogusvoje-
muklanjajseinjemujedinomsluœi!’
(Matej4:10)
70.KaduçeniciugledaæeIsusapokloniæe
muse.Anekibijahusumnjali.
(Matej28:17)
71. Smjerno se pokloni njemu, jer on je
gospodartvoj.(Psalam45:11)
72.BlagoslivljatiøuGospodinausvako
doba,njegovaøemihvalabitisvagdana
ustima!(Psalam34:)
Blagoslovdavanja
73.Negoskupljajtesebiblagonanebu,
gdje ga ni moljac ni råa ne izgriza, gdje
lopovineprokopavajuzidoveinekradu.
(Matej6:20)
74.Usvemusamvamdaoprimjerdase
tako treba truditi i pritjecati u pomoø
nemoønimatesesjeøatirijeçiGospodina
Isusakojeonsamreçe:‘Blaœenijejedavati
negoprimati!’(Djela20:35)
75. Neka svatko dade kako je srcem
odluçio,anesaœaloæøuinasilu,jerBog
ljubi vesela darivaoca. (2. Korinøanima
9:7)
Progonstvo
76.AisvikojihoøepoboœnoœivjetiuKristu
Isusubitøeprogonjeni.(2.Timoteju3:12)
77. Blago vama kad vas budu grdili i
progoniliikadvamzbogmenebudulaœno
pripisivalisvakuvrstopaçine!Radujtesei
52
Rejoice,andbeexceedingglad:forgreatis
yourrewardinheaven:forsopersecutedthey
theprophetswhichwerebeforeyou.
(Matthew5:11,12)
Affliction
78.Forourlightaffliction,whichisbutfora
moment,workethforusafarmoreexceeding
andeternalweightofglory;Whilewelooknot
atthethingswhichareseen,butatthethings
whicharenotseen:forthethingswhichare
seenaretemporal;butthethingswhichare
notseenareeternal.(2Corinthians4:17,18)
79. And he said unto me, My grace is
sufficient for thee: for my strength is made
perfectinweakness.Mostgladlythereforewill
Irathergloryinmyinfirmities,thatthepowerof
Christmayrestuponme.(2Corinthians12:9)
Chastising
80. Now no chastening for the present
seemethtobejoyous,butgrievous:neverthe-
lessafterwardityieldeththepeaceablefruitof
righteousnessuntothemwhichareexercised
thereby.(Hebrews12:11)
81.Ifweconfessoursins,heisfaithfuland
justtoforgiveusoursins,andtocleanseus
fromallunrighteousness.(1John1:9)
Comfort
82. God is our refuge and strength, a very
presenthelpintrouble.(Psalm46:1)
83.Fearthounot;forIamwiththee:benot
dismayed;forIamthyGod:Iwillstreng-then
thee;yea,Iwillhelpthee;yea,Iwilluphold
theewiththerighthandofmyrighteousness.
(Isaiah41:10)
84. Casting all your care upon him; for he
carethforyou.(1Peter5:7)
85.Andweknowthatallthingsworktogether
forgoodtothemthatloveGod,tothemwho
arethecalledaccordingtohispurpose.
(Romans8:28)
86.TheLordismyshepherd;Ishallnotwant.
Hemakethmetoliedowningreenpastures:he
leadethmebesidethestillwaters.Herestoreth
mysoul:heleadethmeinthepathsofright-
eousnessforhisname'ssake.Yea,thoughI
walkthroughthevalleyoftheshadowofdeath,
Iwillfearnoevil:forthouartwithme;thyrodand
thystafftheycomfortme.Thoupreparesta
tablebeforemeinthepresenceofmineen-
emies:thouanointestmyheadwithoil;mycup
runnethover.Surelygoodnessandmercyshall
followmeallthedaysofmylife:andIwilldwell
inthehouseoftheLordforever.(Psalm23)
kliçite od veselja jer vas çeka velika na-
gradananebesima!Ta,takosuprogonilii
proroke,kojisuœivjeliprijevas!
(Matej5:11,12)
Nevolje
78.Uistinu,naæasadaænjaalikratkotrajna
i mala nevolja donosi nam izvanredno
velikuivjeçnuslavu,namakojinesmjer-
amonaonoætojevidljivo,negonaonoæto
jenevidljivo,jerjevidljivoprolazno,anev-
idljivojevjeçno.(2.Korinøanima4:17,18)
79.Aonmijeodgovorio:Dostatijemoja
milost,jersemojasnagasavræenooçituje
uslabosti.Prematome,vrloøuserado–
radijenegodatraœimosloboåenje—hvaliti
svojimslabostimadasenameninastani
snagaKristova.(2.Korinøanima12:9)
Karanje
80. Doduæe, svako karanje za sada ne
priçinjaseneçimætodonosiradost,nego
œalost. Ali kasnije onima koji su njime
uzgajani donosi plod pun mira — prave-
dnost.(Hebrejima12:11)
81.Akopriznajemosvojegrijehe,vjeranje
on i pravedan: oprostiti øe nam grijehe i
oçistitinasodsvakenepravednosti.(1.
Ivanova1:9)
Utjeha
82.Bognamjezakloniutvrda,pomoønik
spremanunevolji.(Psalam46:1)
83. Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne
obaziriseplaho,jerjasamBogtvoj.Jate
krijepimipomaœemti,Jaøutepoduprijetis
mojompravedniçkomdesnicom.(Izaija
41:10)
84.Svusvojubrigubacitenanjega,jerse
onbrinezavas.(1.Petrova5:7)
85.ZnamodaBogçinidasvepridonosi
dobru onih koji ga ljube; onih koji su od-
lukomBoœjompozvani.
(Rimljanima8:28)
86. Bog je pastir moj: ni u çemu ja ne
oskudijevam;napoljanamazelenimonmi
dajeodmora.Napotokemetihanevodii
krijepiduæumoju.Stazamapravednimon
meupravlja,radiimenanjegovog.Padami
je i dolinom sjene smrti proøi, zla se ne
bojim,jersitisamnom.Tvojætapipalica
tvojautjehasumeni.Trpezupredamnom
prostireænaoçiduæmanimamojim.Uljem
mi glavu maœeæ, çaæa se moja prelijeva.
Dobrotaimilostpratitiøemenesvedane
œivota moga. I ja øu prebivati u domu
Gospodinazauvijek.(Psalam23)
53
87.ForIampersuaded,thatneitherdeath,
norlife,norangels,norprincipalities,norpow-
ers, nor things present, nor things to come,
norheight,nordepth,noranyothercreature,
shallbeabletoseparateusfromtheloveof
God,whichisinChristJesusourLord.
(Romans8:38,39)
HolySpirit
88.What?knowyenotthatyourbodyisthe
templeoftheHolyGhostwhichisinyou,which
yehaveofGod,andyearenotyourown?For
ye are bought with a price: therefore glorify
Godinyourbody,andinyourspirit,whichare
God’s.(1Corintians6:19,20)
89. And grieve not the holy Spirit of God,
whereby ye are sealed unto the day of re-
demption.(Ephesians4:30)
90.ForasmanyasareledbytheSpiritof
God,theyarethesonsofGod.(Rom.8:14)
91.ButthefruitoftheSpiritislove,joy,peace,
longsuffering, gentleness, goodness, faith,
meekness,temperance:againstsuchthereis
nolaw.(Galatians5:22.23)
Christ'sreturn
92.Whichalsosaid,YemenofGalilee,why
stand ye gazing up into heaven? this same
Jesus,whichistakenupfromyouintoheaven,
shallsocomeinlikemannerasyehaveseen
himgointoheaven.(Acts1:11)
93. Watch therefore: for ye know not what
houryourLorddothcome.(Matthew24:42)
94.FortheLordhimselfshalldescendfrom
heaven with a shout, with the voice of the
archangel,andwiththetrumpofGod:andthe
deadinChristshallrisefirst:Thenwewhich
are alive and remain shall be caught up to-
gether with them in the clouds, to meet the
Lordintheair:andsoshallweeverbewiththe
Lord.(1Thessalonians4:16,17)
Eternalhome
95.AndtheLordshalldelivermefromevery
evilwork,andwillpreservemeuntohisheav-
enlykingdom:towhombegloryforeverand
ever.Amen.(2Timothy4:18)
96.Butnowtheydesireabettercountry,that
is, an heavenly: wherefore God is not
ashamedtobecalledtheirGod:forhehath
preparedforthemacity.(Hebrews11:16)
97.Andthereshallbenomorecurse:butthe
throneofGodandoftheLambshallbeinit;
and his servants shall serve him. And they
shallseehisface;andhisnameshallbein
theirforeheads.Andthereshallbenonight
87.Siguransamdanasneøenismrt,ni
œivot, ni anåeli, ni poglavarstva, ni sad-
aænjost,nibuduønost,nisile,nivisina,ni
dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moøi
rastavitiodljubaviBoœje,kojajeuKristu
Isusu,Gospodarunaæemu.
(Rimljanima8:38,39)
SvetiDuh
88.Ilizarneznatedajevaæetijelohram
Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji
vam je dan od Boga? Ne znate li da ne
pripadate sami sebi, jer ste kupljeni?
Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!
(1.Korinøanima6:19,20)
89.NeœalostiteDuhaSvetogaBoœjega,
kojimstezapeçaøenizadanotkupljenja!
(Efeœanima4:30)
90.SvisuonikojevodiBoœjiDuhsinovi
Boœji.(Rimljanima8:14)
91.Naprotiv,plodsuDuha:ljubav,radost,
mir,strpljivost,blagost,dobrota,vjernost,
krotkost,izdrœljivost.Protivovihnepostoji
zakon.(Galaøanima5:22,23)
Kristovpovratak
92.Irekoæeim:Galilejci,zaætostojitei
gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je
uznesennaneboizmeåuvasopetøese
vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da
odlazinanebo.(DjelaApostolska1:11)
93. Dakle, bdijte jer ne znate u koji dan
dolazivaæGospodin!(Matej24:42)
94. Jer øe sam Gospodin sa zapovjed-
niçkim zovom, s glasom arkanåela i sa
zvukomtrubeBoœjesiøisnebainajprijeøe
uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim øemo mi
œivi, mi preostali, biti skupa s njima od-
neseni u zrak na oblacima u susret
Gospodinu. I tako øemo zauvijek biti sa
Gospodinom.(1.Solunjanima4:16,17)
Vjeçnadomovina
95. Gospodin øe me izbaviti od svakog
opakogpothvataisaçuvatøemezasvoje,
nebesko,kraljevstvo.Njemuslavauvijeke
vjekova!Amen!(2.Timoteju4:18)
96.Asad,oniteœezaboljom,tojestza
nebeskom(domovinom).ZatoihseBog
ne stidi, ne stidi se nazvati se njihovim
Bogom:jerimjepripraviograd.
(Hebrejima11:16)
97.Neøebitiviæeniætaprokleto.Prijestolje
Boœje Janjetovo bit øe u gradu. Sluge
Boœje klanjati øe se Bogu i gledati øe
njegovo lice. A njegovo øe ime biti na
njihovimçelima.Neøeviæebitinoøi;ineøe
54
there;andtheyneednocandle,neitherlightof
thesun;fortheLordGodgiveththemlight:and
theyshallreignforeverandever.
(Revelation22:3-5)
98.AndIheardagreatvoiceoutofheaven
saying,Behold,thetabernacleofGodiswith
men, and he will dwell with them, and they
shallbehispeople,andGodhimselfshallbe
withthem,andbetheirGod.AndGodshall
wipeawayalltearsfromtheireyes;andthere
shall be no more death, neither sorrow, nor
crying,neithershalltherebeanymorepain:
fortheformerthingsarepassedaway.
(Revelation.21:3,4)
Man'sJoy
99.Blessedisthemanthatwalkethnotinthe
counsel of the ungodly, nor standeth in the
wayofsinners,norsittethintheseatofthe
scornful.Buthisdelightisinthelawofthe
Lord;andinhislawdothhemeditatedayand
night.Andheshallbelikeatreeplantedbythe
riversofwater,thatbringethforthhisfruitinhis
season; his leaf also shall not wither; and
whatsoeverhedoethshallprosper.Theun-
godlyarenotso:butarelikethechaffwhich
thewinddrivethaway.Thereforetheungodly
shallnotstandinthejudgment,norsinnersin
the congregation of the righteous. For the
Lordknoweththewayoftherighteous:butthe
wayoftheungodlyshallperish.(Psalm1)
Mydecision
IwillrepentofmysinsbeforeGod!
For all have sinned, and come short of the
gloryofGod;(Romans3:23)
InfaithIturntoChrist
AllthattheFathergivethmeshallcometome;
andhimthatcomethtomeIwillinnowisecast
out.(John6:37)
IreceiveJesusChristasmypersonalSav-
ior!
Butasmanyasreceivedhim,tothemgavehe
power to become the sons of God, even to
themthatbelieveonhisname:(John1:12)
IthankyouLordJesusChristforsaving
mefrommysins!
ButGodcommendethhislovetowardus,in
that,whilewewereyetsinners,Christdiedfor
us.(Romans5:8)
trebati svjetla od svjetiljke, ni svjetla od
sunca,jerøenadnjimasvijetlitiGospodin,
Bogioniøekraljevatiuvijekevjekova.
(Otkrivenje22:3-5)
98. Tada çuh jaki glas koji dolazi od
nebeskogprijestolja,govoreøi:Gle,evo
stana Boœjeg meåu ljudima! I On øe
stanovatisnjima:ioniøebitinjegovnarod,
isamBog,bitiøesnjima,ibitiøenjihov
Bog.IBogøeotrtisvakusuzusnjihovih
oçiju,ismrtiviæeneøebiti;neøeviæebitini
tuge,nijauka,niøeviæebitiboli,jerstari
svijetproåe.(Otkrivenje21:3,4)
Çovjekovasreøa
99. Blago çovjeku koji ne slijedi savjeta
bezboœnika,nestajenaputugrjeæniçkomi
nesjedauzborpodrugljivaca,veøuœivau
ZakonuBoœjem;oZakonunjegovommisli
daninoø.Onøebitikaostablozasaåeno
pokraj voda tekuøica æto u svoje vrijeme
ploddonosi,liæøemunikadneøeuvenuti,
isveætogodradidobrimøeuroditi.Nisu
bezboœnicitakvine,nisutakvi!Onisukao
pljeva æto je vjetar raznosi. Stoga se
bezboœnici neøe odrœati na sudu, ni
greæniciuzajednicipravednih.JerBogzna
put pravednih, a put bezboœnih øe
propasti.(Psalam1)
Mojaodluka
PriznatøupredBogomsvojegrijehe!
JersusvisagrijeæiliiliæenisuBoœjeslave!
(Rimljanima3:23)
UvjeriseobraøamIsusuKristu!
OdgovoriimIsus:Isvakionajtkodoåek
meni,sigurnoganeøuizbacitivan!
(Ivan6:37)
PriznajemIsusaKristakaosvogosob-
nogSpasitelja!
A svima koji ga primiæe dade vlast da
postanudjecaBoœja.Çakionimakojivje-
rujuunjegovoime.(Ivan1:12)
Zahvaljujem Gospodinu Isusu Kristu
ætomejespasioodgrijeha!
AliBogpokazasvojuljubavpremanama
timeætojeKrist,doksmojoæbiligreænici,
umrozanas.(Rimljanima5:8)
55
I will always willingly confess the resur-
rectedChristbeforemanasmyLordand
myGod!
Thatifthoushaltconfesswiththymouththe
Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
thatGodhathraisedhimfromthedead,thou
shaltbesaved.(Romans10:9)
EverydayIwilllivemylifeworthyofmy
Lordandinalldohiswill.
ThatyemightwalkworthyoftheLorduntoall
pleasing,beingfruitfulineverygoodwork,and
increasingintheknowledgeofGod;
(Colossians1:10)
Ifyouwanttoconfirmyourdecisiontofollow
JesusChristpleaseputdownyourfirstand
lastnameonthelinesinsidethenextverse,
toserveyouasareminderwheneveryouread
thescripture,gospelofJohn.
ForGodsolovedtheworld,thathegavehis
onlybegottenSon,that
......................................................................
......................................................................
(Yourname)
who believeth in him should not perish, but
haveeverlastinglife.(John3:16)
Date.................................................
OnlytheBiblecangiveyoutheanswertothe
followingquestions.
WHEREIAMFROM?
WHYIAMHERE?
WHEREAMIGOING?
>>Forwhatshallitprofitaman,ifheshallgain
thewholeworld,andlosehisownsoul?Or
what shall a man give in exchange for his
soul?<<(Mark8:36,37)
Uvijekøubitispremanpriznatiuskrslog
Isusa svojim Gospodinom Bogom i
preddrugimljudima!
AkoustimasvojimpriznajeæIsusaGospo-
dinaisrcemsvojimvjerujeædagajeBog
uskrsnuoizmrtvih,bitiøeæspaæen.
(Rimljanima10:9)
Svakodnevno øu nastojati œivjeti dos-
tojnoGospodinaiçinitinjegovuvoljuu
svemu.
TakodaœivitedostojnoGospodina,damu
budeteugodniusvemu;dabudeteplodon-
osni svakom vrstom dobrih djela i da
napredujeteuspoznajiBoga.
(Koloæanima1:10)
AkoœelitepotvrditisvojuodlukuzaKrista,
ispiæitesvojeimeiprezimeunutarnavede-
nog stiha, da bi vam to ostalo kao
potsjetnik, kad god çitate evanåelje po
Ivanu.
Da,Bogjetakoljubiosvijetdajedaosvoga
jedinoroåenogSina,danepogine
..................................................................
..................................................................
(Imeiprezime)
kojiunjegavjeruje,veødaimaœivotvjeçni.
(Ivan3:16)
Datum.......................................................
Jedino Biblija moœe dati odgovor na
sljedeøabitnapitanja.
ODAKLESAM?
ZAÆTOSAMNASVIJETU?
KAMOØUPOSLIJESMRTI?
>>Æto, dakle, koristi çovjeku ako dobije
cijelisvijet,aizgubisvojœivot?Ætolimoœe
çovjekdatikaootkupninuzasvojœivot?<<
(Marko8:36.37)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful