**¸ÉÒ

**
+lÉ ¸ÉÒ´ªÉÆEò]äõ¶ÉºiÉÉäjɨÉÂ
(ªÉÉ ºiÉÉäjÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö nù®ú®úÉVä É Eò®úiÉÉiÉ. ¶ÉCªÉiÉÉä {ÉÉ`ö SÉɱÉÚ +ºÉiÉÉxÉÉ JÉÆb÷
{ÉbÚ÷ näù>ð xɪÉä. ±ÉÉMÉÉä{ÉÉ`ö iÉÒxÉ ®úÉjÉÒ ºxÉÉxÉ Eò°üxÉ nù®ú ®úÉjÉÒ BEò´ÉÒºÉ ´Éä³ýÉ
{ÉÉ`ö Eäò±ÉÉ +ºÉiÉÉ Ê´É¶Éä¹É ¡ò±ÉnùɪÉÒ +ºÉiÉÉä.
¸ÉÒMÉhÉä¶ÉÉªÉ xɨÉ&*
¸ÉÒ´ªÉÆEò]äõ¶ÉÉªÉ xɨÉ&*
$ xɨÉÉä VÉÒ ½äþ®úÆ ¤ÉÉ* ºÉEòɳýÉÊnù iÉÚÆ |ÉÉ®Æú¦ÉÉ*
+É`ö´ÉÚÊxÉ iÉÖZÉÒ º´É°ü{ɶÉÉä¦ÉÉ* ´ÉÆnùxÉ ¦ÉÉ´Éä Eò®úÒiɺÉä**1**
xɨÉxÉ ¨ÉÉZÉä ½ÆþºÉ´ÉÉʽþxÉÒ* ´ÉÉM´É®únùä ʴɱÉÉʺÉxÉÒ*
OÉÆlÉ ´ÉnùɴɪÉÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉÒ* ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇJÉÉhÉÒ VɪÉɨÉÉVÉÒ**2**
xɨÉxÉ ¨ÉÉZÉä MÉÖ¯û´ÉªÉÉÇ* |ÉEòɶɰü{ÉÉ iÉÚÆ º´ÉÉʨɪÉÉ*
º¡ÚòÌiÉ tÉ´ÉÒ OÉÆlÉ ´ÉnùɴɪÉÉ* VÉähÉä ¸ÉÉäiɪÉÉ ºÉÖJÉ ´ÉÉ]äõ**3**
xɨÉxÉ ¨ÉÉZÉä ºÉÆiɺÉVVÉxÉÉÆ* +ÉÊhÉ ªÉÉäÊMɪÉÉÆ ¨ÉÖÊxÉVÉxÉÉÆ*
ºÉEò³ý ¸ÉÉäiɪÉÉÆ ºÉVVÉxÉÉÆ* xɨÉxÉ ¨ÉÉZÉä ºÉɹ]õÉMÆ ÉÓ**4**
OÉÆlÉ BäEòÉ |ÉÉlÉÇxÉɶÉiÉEò* ¨É½þÉnùɹä ÉɺÉÒ nùɽþEò*
iÉÉä¹ÉÚÊxɪÉÉÆ ´ÉèEÖòÆ `öxÉɪÉEò* ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úÒ±É**5**
VɪÉVɪÉÉVÉÒ ´ªÉÆEò]õ®ú¨ÉhÉÉ* nùªÉɺÉÉMÉ®úÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÉÇ*
{É®ÆúVªÉÉäÊiÉ |ÉEòɶÉMɽþxÉÉ* EòÊ®úiÉÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ ¸É´ÉhÉ EòÒVÉå**6**
VÉxÉxÉÒ{É®úÒ i´ÉÉ {ÉÉʳý±Éå* Ê{ÉiɪÉÉ{É®úÒ i´ÉÉÆ ºÉÉƦÉÉʳý±Éå*
ºÉEò³ý ºÉÆEò]õÉ{ÉɺÉÚÊxÉ ®úÊIɱÉå* {ÉÚhÉÇ ÊnùvɱÉå |Éä¨ÉºÉÖJÉ**7**
½äþ +±ÉÉäʱÉEò VÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÉ´Éå* iÉ®úÒ VÉMÉ ½äþ ºÉÞÊVɱÉå +ÉPÉ´Éå*
VÉxÉEòVÉxÉxÉÒ{ÉhÉ º´É¦ÉÉ´Éå* ºÉ½þVÉ +ɱÉä +ÆMÉɺÉÒ**8**
nùÒxÉÉxÉÉlÉÉ |Éä¨ÉɺÉÉ`öÒ* ¦ÉHò ®úÊIɱÉä ºÉÆEò]õÒ*
|Éä¨É ÊnùvɱÉå +{ÉÚ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ* ¦ÉVÉxÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉHòÉÆSªÉÉ**9**
+ÉiÉÉ {ÉÊ®úºÉÉ´ÉÒ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ* EÞò{ÉɳÖý´ÉÉ ±ÉI¨ÉÒ®ú¨ÉhÉÉ*
¨ÉVÉ PÉɱÉÉäÊxÉ MɦÉÉÇvÉÉxÉÉ* +±ÉÉèÊEòEò ®úSÉxÉÉ nùÉJÉʴɱÉÒ**10**
iÉÖVÉ xÉ VÉÉhÉiÉÉÆ ZÉɱÉÉå Eò¹]õÒ* +ÉiÉÉ oùfø iÉÖZÉä {ÉɪÉÓ PÉÉiɱÉÓ Ê¨É`öÒ*
EÞò{ÉɳÖý´ÉÉ VÉMÉVÉä`öÒ* +{É®úÉvÉ {ÉÉä]õÓ PÉɱÉÓ ¨ÉÉZÉä**11**

¨ÉÉÊZɪÉÉ +{É®úÉvÉÉÆSªÉÉ ®úɶÉÒ* ¦ÉänùÉÊä xÉ MÉ䱪ÉÉ MÉMÉxÉɺÉÒ*
nùªÉÉ´ÉÆiÉÉ ¾þ¹ÉÒEäò¶ÉÒ* +É{ÉÖ±ªÉÉ ¥ÉÒnùɺÉÒ ºÉiªÉ Eò®úÒ**12**
{ÉÖjÉÉSÉä ºÉ½þºjÉ +{É®úÉvÉ* ¨ÉÉiÉÉ EòÉªÉ ¨ÉÉxÉÒ iɪÉÉSÉÉ JÉänù*
iÉä´ÉÓ iÉÚ EÞò{ÉɳÚý MÉÉäË´Énù* ¨ÉɪɤÉÉ{É ¨ÉVɱÉÉMÉÒ**13**
=b÷ÉnùÉ¨Æ ÉÉVÉÒ EòɳäýMÉÉä®úå * EòÉªÉ ÊxÉ´Éb÷É´Éå ÊxÉ´Éb÷hÉÉ®äú*
EÖòSÉʱɪÉÉ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ¡ò³äý* ¨ÉvÉÖ®ú EòÉä`öÉÊä xÉ +ºÉiÉÒ±É**14**
+®úÉ]õÒ±ÉÉMÉÓ ¨ÉÞnùÖiÉÉ* EòÉä`öÉÊä xÉ +ºÉä±É EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉÉ*
{ÉɹÉÉhÉɺÉÒ MÉÖ±¨É±ÉiÉÉ* EèòʺɪÉÉ{É®úÒ ¡Öò]õiÉÒ±É**15**
+É{ÉÉnù¨ÉºiÉEòÉ´ÉÒ +xªÉɪÉÒ* {É®úÒ iÉÖZÉä {Énù®úÓ {ÉÊb÷±ÉÉä {ÉɽþÓ*
+ÉiÉÉ ®úIÉhÉ xÉÉxÉÉ ={ÉɪÉÓ* Eò®úhÉä iÉÖVÉ =ÊSÉiÉ**16**
ºÉ¨ÉlÉÉÇÊSɪÉä PÉ®úÓSÉä ·ÉÉxÉ* iªÉɺÉÒ ºÉ´ÉǽþÒ näùiÉÒ ¨ÉÉxÉ*
iÉèºÉÉ iÉÖZÉÉ ¨½þhÉÊ´ÉiÉÉå nùÒxÉ* ½þÉ +{ɨÉÉxÉ Eò´ÉhÉÉSÉÉ**17**
±ÉI¨ÉÒ iÉÖZÉä {ÉɪÉÉÆiɳýÒ* +ɨ½þÓ Ê¦ÉIÉäºÉÒ PÉɱÉÉäÊxÉ ZÉÉä³ýÒ*
ªÉähÉä iÉÖZÉÒ ¥ÉÒnùɴɳýÒ* EèòºÉÒ ®úɽþÒ±É MÉÉäË´ÉnùÉ**18**
EÖò¤Éä®ú iÉÖZÉÉ ¦ÉÉÆb÷É®úÒ* +ɨ½þÉ Ê¡ò®úʴɺÉÒ nùÉ®úÉnä ùÉ®úÓ*
ªÉÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ¨ÉÖ®úÉ®úÒ* EòÉªÉ iÉÖVɱÉÉ {Éé +ɱÉÉ**19**
pùÉ{è ÉnùÒºÉÒ ´ÉºjÉä +xÉÆiÉÉ* näùiÉ ½þÉiä ÉɺÉÒ ¦ÉÉMªÉ´ÉÆiÉÉ*
+ɨ½þÉ±Æ ÉÉMÉÒ EÞò{ÉhÉiÉÉ* EòÉä`öÉÊä xÉ +ÉÊhɱÉÒ MÉÉäË´ÉnùÉ**20**
¨ÉÉ´ÉäSÉÒ Eò°üxÉÒ pùÉ{è ÉnùÒ ºÉiÉÒ* +zÉä {ÉÖ®úÊ´É豃 ¨ÉvªÉ®úÉjÉÓ*
@ñ¹ÉÒ·É®úÉSÆ ªÉÉ ¤ÉèºÉ±ªÉÉ {ÉÆHòÒ* iÉÞ{iÉ Eäò±ªÉÉ IÉhɨÉÉjÉä**21**
+zÉɺÉÉ`öÒ nùɽþÒ Ênù¶ÉÉ* +ɨ½þÉ Ê¡ò®úʴɺÉÒ VÉMÉÊnù¶ÉÉ*
EÞò{ÉɳÖý´ÉÉ {É®ú¨É{ÉÖ¯û¹ÉÉ* Eò¯ûhÉÉ EèòºÉÒ iÉÖVÉ xÉ ªÉä**22**
+ÆMÉÒEòÉ®úÒ ªÉÉ Ê¶É®úɨä ÉhÉÒ* iÉÖVÉ |ÉÉÌlÉiÉÉä ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉSÉxÉÓ*
+ÆMÉÒEòÉ®ú EäòʱɪÉÉ ZÉhÉÓ* ¨ÉVÉ ½þÉiÉÒSÉä xÉ ºÉÉäb÷É´Éå**23**
ºÉ¨ÉÖpùä +ÆMÉÒEòÉÊ®ú±ÉÉ ´Éb÷´ÉÉxɳý* iÉähÉä +ÆiÉ®úÒ ½þÉiä ɺÉä Ê´É´½þ³ý*
BäºÉå +ºÉÉäÊxÉ ºÉ´ÉÇEòɳý* +iÉ®úÒ ºÉÉÆ`öʴɱÉÉ iɪÉÉxÉä**24**
EÚò¨Éæ {ÉÞl´ÉÒSÉÉ PÉäiɱÉÉ ¦ÉÉ®ú* iÉähÉä ºÉÉäÊb÷±ÉÉ xÉɽþÒ ¤ÉÊb÷´ÉÉ®ú*
B´ÉføÉ ¥ÉÀÉÆb÷MÉÉä³ý lÉÉä®ú* iªÉÉSÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú {Éè Eäò±ÉÉ**25**
¶ÉÆEò®äú vÉÊ®ú±Éå ½þɳýɽþ³ýÉ* iÉähÉä xÉÒ³ý´ÉhÉÇ ZÉɱÉÉ MɳýÉ*
{É®úÒ iªÉÉÊMɱÉä xÉɽþÒ MÉÉä{ÉɳýÉ* ¦ÉHò´ÉiºÉ±ÉÉ MÉÉäË´ÉnùÉ**26**

¨ÉÉZªÉÉ +{É®úÉvÉÉÆSªÉÉ {É®úÒ* ´ÉÌhÉiÉÉÆ Ê¶ÉhɱÉÒ ´ÉèJÉ®úÒ*
nÖù¹]õ {ÉÊiÉiÉ nÖù®úÉSÉÉ®úÒ* +vɨÉɽÚþÊxÉ +vɨÉ**27**
ʴɹɪÉɺÉHò ¨ÉÆnù¨ÉÊiÉ +ɳý¶ÉÒ* EÞò{ÉhÉ EÖò´ªÉºÉxÉÒ ¨ÉʱÉxÉ ¨ÉÉxɺÉÓ*
ºÉnùÉ ºÉ´ÉÇEòɳý ºÉVVÉxÉÉƺÉÒ* pùɽä þ Eò®úÒ ºÉ´ÉÇnùÉ**28**
´ÉSÉxÉÉäÊHò xÉɽþÓ ¨ÉvÉÖ®ú* +iªÉÆiÉ VÉxÉɺÉÒ Êxɹ`Öö®ú*
ºÉEò³ý {ÉɨɮúÉ¨Æ ÉÉVÉÓ {Éɨɮú* ´ªÉlÉÇ ¤ÉÊb÷´ÉÉ®ú VÉMÉÒ ´ÉÉVÉä**29**
EòÉ¨É GòÉävÉ ¨Énù ¨ÉiºÉ®ú* ½åþ ¶É®úÒ®ú iªÉÉÆSÉä ʤÉføÉ®ú*
EòɨÉEò±{ÉxÉäºÉÒ lÉÉ®ú* oùfø ªÉälÉä Eäò±ÉÉ +ºÉä**30**
+`ö®úÉ ¦ÉÉ®ú ´Éxɺ{ÉiÉÓSÉÒ ±ÉäJÉhÉÒ* ºÉ¨ÉÖpù ¦É®ú±ÉÉ ¨É¹ÉÒEò°üxÉÒ*
¨ÉÉZÉä +´ÉMÉÖhÉ Ê±ÉʽþiÉÉÆ vÉ®úhÉÒ* iÉ®úÒ Ê±Éʽþ±Éä xÉ VÉÉiÉÒ **31**
BäºÉÉ {ÉÊiÉiÉ ¨ÉÒ JÉ®úÉ* {É®úÒ iÉÚÆ {ÉÊiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ ¶ÉÉ®úRó MÉvÉ®úÉ*
iÉÖ´ÉÉÆ +ÆMÉÒEòÉ®ú EäòʱɪÉÉ MÉnùÉvÉ®úÉ* EòÉähÉ MÉÖhÉnùÉä¹É MÉhÉÒ±É**32**
xÉÒSÉÉ ®úiɱÉÒ ®úɪÉɺÉÓ* ÊiɺÉÒ EòÉähÉ ¨½þhÉä nùɺÉÒ*
±ÉÉä½þ ±ÉÉMÉiÉÉÆ {ÉÊ®úºÉɺÉÒ* {ÉÚ´ÉÇκlÉiÉÒ ¨ÉMÉ EéòSÉÒ**33**
MÉÉÆ´ÉÒSÉä ½þÉiä Éä ±Éåb÷´ÉÉä½þ³ý* MÉÆMÉäºÉÒ Ê¨É³ýiÉÉÆ MÉÆMÉÉVɳý*
EòÉEòʴɹ`äöSÉä ZÉɱÉä Ë{É{ɳý* iɪÉÉƺÉÒ ÊxÉt EòÉähÉ ¨½þhÉä**34**
iÉèºÉÉ EÖòVÉÉÊiÉ ¨ÉÒ +¨ÉÆMɳý* {É®úÒ iÉÖZÉÉ ¨½þhÉÊ´ÉiÉÉä Eäò´É³ý*
EòxªÉÉ näù>ðÊxɪÉÉÆ EÖò³ý* ¨ÉMÉ EòÉªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ´Éä**35**
VÉÉhÉiÉ +ºÉiÉÉ +{É®úÉvÉÒ xÉ®ú* iÉ®úÒ EòÉÆ Eäò±ÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®ú*
+ÆMÉÒEòÉ®úÉ´É®úÒ +´½äþ®ú* ºÉ¨ÉlÉç Eäò±ÉÉ xÉ {ÉÉʽþVÉä**36**
vÉÉÆ´É {ÉÉ´É ®äú MÉÉäË´ÉnùÉ* ½þÉiÉÓ PÉä´ÉÉäÊxɪÉÉÆ MÉnùÉ*
Eò®úÒ ¨ÉÉZªÉÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ SÉånùÉ* ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnùÉ ¸ÉÒ½þ®úÒ**37**
iÉÖÊZɪÉÉ xÉɨÉÉSÉÒ +{ÉÊ®úʨÉiÉ ¶ÉHòÒ* iÉälÉå ¨ÉÉZÉÒ {ÉÉ{Éå ÊEòiÉÒ*
EÞò{ÉɳÖý´ÉÉ ±ÉI¨ÉÒ{ÉiÉÒ* ¤É®ú´Éå ÊSÉkÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÓ**38**
iÉÖZÉä xÉÉ¨É {ÉÊiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ* iÉÖZÉä xÉÉ¨É EòʱɨɱÉnù½þxÉ*
iÉÖZÉå xÉÉ¨É ¦É´ÉiÉÉ®úhÉ* ºÉÆEò]õxÉɶÉxÉ xÉÉ¨É iÉÖZÉå**39**
+ÉiÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BäEòÉ Eò¨É³ýÉ{ÉiÉÒ* iÉÖZÉä xÉɨÉÒ ®úɽþÉä ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉiÉÒ*
½åþÊSÉ ¨ÉÉMÉiÉÉå {ÉÖføiÉ{ÉÖføiÉÓ* {É®ÆúVªÉÉäiÉÒ ´ªÉEò]äõ¶ÉÉ**40**
iÉÚÆ +xÉÆiÉ iÉÖZÉÓ +xÉÆiÉ xÉɨÉä* iɪÉÉƨÉÉVÉÒ +ÊiÉ ºÉÖMɨÉä*
iÉÓ ¨ÉÒ +±{ɨÉiÉÒ ºÉ|Éä¨Éå* º¨É°üÊxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úÒiɺÉå**41**

¸ÉÒ´ªÉÆEò]äõ¶ÉÉ ´ÉɺÉÖnù´ä ÉÉ* |ÉtÖx¨ÉÉ +xÉÆiÉÉ Eäò¶É´ÉÉ*
ºÉÆEò¹ÉÇhÉÉ ¸ÉÒvÉ®úÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÉ* xÉÉ®úɪÉhÉÉ +ÉÊnù¨ÉÚiÉÔ**42**
{ÉsxÉɦÉÉ nùɨÉÉänù®úÉ* |ÉEòɶÉMɽþxÉÉ {É®úÉi{É®úÉ*
+ÉÊnù +xÉÉÊnù Ê´É·ÉƦɮúÉ* VÉMÉnÖùrùÉ®úÉ VÉMÉnùÒ¶ÉÉ**43**
EÞò¹hÉÉ Ê´É¹hÉÉä ¾þ¹ÉÒEäò¶ÉÉ* +ÊxɯûrùÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨÉÉ {É®äú¶ÉÉ*
xÉÞ˺ɽþ ´ÉɨÉxÉ ¦ÉÉMÉÇ´Éä¶ÉÉ* ¤ÉÉèrù Eò±ÉÆEòÒ ÊxÉVɨÉÚÌiÉ**44**
+xÉÉlÉ®úIÉEòÉ +ÉnùÒ{ÉÖ¯û¹ÉÉ* {ÉÚhÉÇ¥ÉÀ ºÉxÉÉiÉxÉ ÊxÉnùɹæ ÉÉ*
ºÉEò³ý¨ÉÆMɳý ¨ÉÆMɳýÉÊvɶÉÉ* ºÉVVÉxÉVÉÒ´ÉxÉÉ ºÉÖJɨÉÚiÉÔ**45**
MÉÖhÉÉiÉÒiÉÉ MÉÖhÉÉYÉÉ* ÊxÉVɤÉÉävÉ°ü{ÉÉ ÊxɨÉMxÉÉ*
¶ÉÖrù ºÉÉÎk´ÉEòÉ ºÉÚYÉÉ* MÉÖhÉ|ÉÉYÉÉ {É®ú¨Éä·É®úÉ**46**
¸ÉÒÊxÉÊvÉ ¸ÉÒ´ÉiºÉ±ÉÉÆSUôxÉvÉ®úÉ* ¦ÉªÉEÞònÂù¦ÉªÉxÉɶÉxÉÉ ÊMÉÊ®úvÉ®úÉ*
nÖù¹]õnèùiªÉºÉƽþÉ®úEò®úÉ* ´ÉÒ®úÉ ºÉÖJÉEò®úÉ iÉÚÆ BEò**47**
ÊxÉÊJÉ±É ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úÉ* Ê´É´ÉäEòJÉÉhÉÒ´Éè®úÉMÉ´É®úÉ*
¨ÉvÉÖ¨ÉÖ®únèùiªÉ ºÉƽþÉ®úEò®úÉ* +ºÉÖ®ú¨ÉnÇùxÉÉ =OɨÉÚiÉÔ**48**
¶ÉÆJÉSÉGòMÉnùÉvÉ®úÉ* Mɯûb÷´ÉɽþxÉÉ ¦ÉHòÊ|ɪÉEò®úÉ*
MÉÉä{ÉÒ¨ÉxÉ®ÆúVÉxÉÉ ºÉÖJÉEò®úÉ* +JÉÆÊb÷iÉ º´É¦ÉÉ´Éå**49**
xÉÉxÉÉxÉÉ]õEòºÉÚjÉvÉÉÊ®úªÉÉ* VÉMÉnÂù´ªÉÉ{ÉEòÉ VÉMÉnÂù´ÉªÉÉÇ*
EÞò{ÉɺɨÉÖpùÉ Eò¯ûhÉɱɪÉÉ* ¨ÉÖÊxÉVÉxÉvªÉäªÉÉ ¨ÉÚ³ý¨ÉÚiÉÔ**50**
¶Éä¹É¶ÉªÉxÉÉ ºÉÉ´ÉǦÉÉè¨ÉÉ* ´ÉèEÖòÆ `ö´ÉÉʺɪÉÉ Êxɯû{ɨÉÉ*
¦ÉHòEèò´ÉÉÊ®úªÉÉ MÉÖhÉvÉɨÉÉ* {ÉÉ´É +ɨ½þÉ ªÉä ºÉ¨ÉªÉÓ**51**
BäºÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò°üÊxÉ näù´ÉÒnùɺÉ* +ÆiÉ®úÒ +É`öʴɱÉÉ ¸ÉÒ´ªÉÆEò]äõ¶É*
º¨É®úiÉÉÆ ¾þnùªÉÒ |ÉEò]õ±ÉÉ <ǶÉ* iªÉÉ ºÉÖJÉɺÉÒ {ÉÉ®ú xÉɽþÒ**52**
¾þnùªÉÒ +ÉʴɦÉǴɱÉÒ ¨ÉÚiÉÔ* iªÉÉ ºÉÖJÉÉSÉÒ +±ÉÉäʱÉEò κlÉiÉÒ*
+É{ÉÖ±Éä +É{ÉhÉ ¸ÉÒ{ÉiÉÒ* ´ÉÉSÉä ½þÉiÉÒ ¤ÉÉä±É´ÉÒiɺÉä**53**
iÉå º´É°ü{É +iªÉÆiÉ ºÉÖnÆ ù®ú* ¸ÉÉäiÉÓ ¸É´ÉhÉ EòÒVÉä ºÉÉnù®ú*
ºÉɴɳýÒ iÉxÉÖ ºÉÖEòÖ ¨ÉÉ®ú* EÖòÆ EÖò¨ÉÉEòÉ®ú {ÉÉnù{ÉsÆ*ä *54**
ºÉÖ®úä JÉ ºÉ®ú³ý +ÆMÉÉäʳýEòÉ* xÉJÉä VÉèºÉÓ SÉÆpù®úä JÉÉ*
PÉÉä]õÓ´É ºÉÖxÉÒ³ý +{ÉÚ´ÉÇ näùJÉÉ* <ÆpùxÉÒ³ýÉÊSɪÉä {É®úÒ**55**
SÉ®úhÉÓ ´Éɳäý PÉÉMÉÊ®úªÉÉ* ´ÉÉÆEòÒ ´É®úiªÉÉ MÉÖVÉÊ®úªÉÉ*
ºÉ®ú³ý ºÉÖnÆ ù®ú {ÉÉä]õÊ®úªÉÉ* EònÇù³ýÒºiÉƦÉÉÊSɪÉä{É®úÒ**56**

MÉÖb÷PÉä ¨ÉÉÆÊb÷ªÉÉ VÉÉxÉÖºlɳý* EòÊ]õiÉ]õÓ ËEòÊEòhÉÒ Ê´É¶Éɳý*
JÉɱÉiÉä Ê´É·É=i{ÉÊkɺlɳý* ´É®úÒ ZɳýɳýÒ ºÉÉäxɺɳýÉ**57**
Eò]õÒ´É®úiÉäÆ xÉÉʦɺlÉÉxÉ* VÉälÉÉäÊxÉ ¥ÉÀÉ ZÉɱÉÉ =i{ÉzÉ*
=nù®úÒ ÊjɴɳýÒ ¶ÉÉä¦Éä MɽþxÉ* jÉè±ÉÉäCªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VɪÉɨÉÉVÉÒ**58**
´ÉIÉ&ºlɳýÒ ¶ÉÉä¦Éä {ÉnùEò* {ÉɽþÉÊä xÉ SÉÆpù¨ÉÉ +vÉÉä¨ÉÖJÉ*
´ÉèVɪÉÆiÉÒ Eò®úÒ ±ÉJɱÉJÉ* Ê´ÉtÖ±±ÉiÉäÊSɪÉä{É®úÒ**59**
¾þnùªÉÒ ¸ÉÒ´ÉiºÉ±ÉÉÆSUôxÉ* ¦ÉÚ¹ÉhÉ Ê¨É®ú´ÉÒ ¸ÉÒ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ*
iɪÉÉ´É®úiÉä EÆò`öºlÉÉxÉ* VɪÉɺÉÒ ¨ÉÖÊxÉMÉhÉ +´É±ÉÉäÊEòiÉÒ**60**
=¦ÉªÉ ¤ÉɽÖþnÆùb÷ ºÉ®ú³ý* xÉJÉä SÉÆpùÉ{É®úÒºÉ iÉäVÉɳý*
¶ÉÉä¦ÉiÉÒ nùÉxä ½þÒ Eò®úEò¨É³ý* ®úÉiÉÉäi{ɱÉÉÊSɪÉä{É®úÒ**61**
¨ÉxÉMÉ]õÒ Ê´É®úÉVÉiÉÒ EÆòEòhÉä* ¤ÉɽÖþ´É]õÓ ¤ÉɽÖþ¦ÉÚ¹ÉhÉä*
EÆò`öÒ ±Éä<±ÉÒ +ɦɮúhÉä* ºÉÚªÉÇÊEò®úhÉä =MɴɱÉÒ**62**
EÆò`öɴɯûiÉä ¨ÉÖJÉEò¨É³ý* ½þxÉÖ´É]õÒ +iªÉÆiÉ ºÉÖxÉÒ³ý*
¨ÉÖJÉSÉÆpù¨ÉÉ +ÊiÉ ÊxɨÉdzý* ¦ÉHòºxÉä½þɳý MÉÉäË´ÉnùÉ**63**
nùÉxä ½þÒ +vÉ®úÉ¨Æ ÉÉVÉÒ nÆùiÉ{ÉÆHòÒ* ÊVÉ´½þÉ VÉèºÉÒ ±ÉÉ´ÉhªÉVªÉÉäiÉÒ*
+vÉ®úɨÉÞiÉ|ÉÉ{iÉÒSÉÒ MÉiÉÒ* VÉÉhÉä ±ÉI¨ÉÒ iÉä ºÉÖJÉ**64**
ºÉ®ú³ý ºÉÖnÆ ù®ú xÉÉʺÉEò* VÉälÉä {É´ÉxÉɺÉÒ ZÉɱÉä ºÉÖJÉ*
MÉÆb÷ºlɳýÓSÉä iÉäVÉ +ÊvÉEò* ±ÉJɱÉÊJÉiÉ nùɽä þÓ ¦ÉÉMÉÒ**65**
ÊjɦÉÖ´ÉxÉÓSÉä iÉäVÉ BEò´É]õ±Éä* ¤É®ú´Éä{ÉhÉ ÊºÉMÉäºÉÒ +ɱÉä*
nùɽä þÓ {ÉÉiɪÉÉÆxÉÒ vÉÊ®ú±Éä* iÉäSÉ xÉäjÉ ¸ÉÒ½þ®úÒSÉä**66**
´ªÉÆEò]õÉ ¦ÉÞEòÖ Ê]õªÉÉÆ ºÉÖÊxɳýÉ* EòhÉÇuùªÉÉÆSÉÒ +ʦÉxÉ´É ±ÉÒ³ýÉ*
EÖòÆ b÷±ÉÉÆSªÉÉ ¡òÉÆEòiÉÒ Eò³ýÉ* iÉÉä ºÉÖJɺÉÉä½þ³ýÉ +±ÉÉäʱÉEò**67**
¦Éɳý ʴɶÉɳý ºÉÖ®úä JÉ* ´É®úiÉÒ ¶ÉÉä¦Éä EòºiÉÖ®úÒÊ]õ³ýEò*
EäòºÉ EÖò®ú³ýä +±ÉÉäʱÉEò* ¨ÉºiÉEòÉ´É®úÒ ¶ÉÉä¦ÉiÉÒ**68**
¨ÉºiÉEòÒ ¨ÉÖMÉÖ]õ +ÉÊhÉ ÊEò®úÒ]õÒ* ºÉ¦ÉÉä´ÉiÉÒ ÊZɳýʨɲªÉÉÆSÉÒ nùÉ]õÒ*
iªÉÉ´É®úÒ ¨ÉªÉÚ®úÊ{ÉSUôÉSÆ ÉÒ ´Éä`öÒ* BäºÉÉ VÉMÉVÉä`öÒ näùÊJɱÉÉ**69**
BäºÉÉ iÉÚ näù´ÉÉÊvÉnäù´É* MÉÖhÉÉiÉÒiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É*
¨ÉÉÊZɪÉÉ ¦ÉHòÒºiÉ´É* ºÉMÉÖhÉ°ü{É ZÉɱÉɺÉÒ**70**
+ÉiÉÉ Eò°ü iÉÖZÉÒ {ÉÚVÉÉ* VÉMÉVVÉÒ´ÉxÉÉ +vÉÉäIÉVÉÉ*
+ɹÉÇ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ ½þÉ ¨ÉÉZÉÉ* iÉÖVÉ +{ÉÇhÉ Eäò±ÉÉ +ºÉä**71**

Eò°üÊxÉ {ÉÆSÉɨÉÞiɺxÉÉxÉ* ¶ÉÖrùɨÉÞiÉ ´É®úÒ PÉɱÉÚxÉ*
iÉÖVÉ Eò°ü ¨ÉÆMɱɺxÉÉxÉ* {ÉÖ¯û¹ÉºÉÚHòä Eò°üÊxɪÉÉ**72**
´ÉºjÉå +ÉÊhÉ ªÉYÉÉä{ÉÊ´ÉiÉ* iÉÖVɱÉÉMÉÒ Eò°ü Ê|ÉiªÉlÉÇ*
MÉÆvÉÉIÉiÉÉ {ÉÖ¹{Éä ¤É½ÖþiÉ* iÉÖVɱÉÉMÉÒ ºÉ¨É{ÉÚ*Ç *73**
vÉÚ{É nùÒ{É xÉè´Éät* ¡ò±É iÉÉƤÉÚ±É nùÊIÉhÉÉ ¶ÉÖrù*
´ÉºjÉä ¦ÉÚ¹ÉhÉä MÉÉä¨Éänù* {És®úÉMÉÉÊnù Eò°üÊxÉ**74**
¦ÉHò´ÉiºÉ±ÉÉ MÉÉäË´ÉnùÉ* ½þÒ {ÉÚVÉÉ +ÆMÉÒEòÉ®úÉ´ÉÒ {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉ*
xɨɺEòÉ®úÉÊä xÉ {ÉÉnùÉ®úË´ÉnùÉ* ¨ÉMÉ |ÉnùÊIÉhÉÉ +É®ÆúʦɱÉÒ**75**
BäºÉÉ ¹ÉÉäb÷¶ÉÉä{ÉSÉÉ®äú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ* ªÉlÉÉÊ´ÉvÉÒ {ÉÚÊVɱÉÉ ¾þnùªÉÉÆiÉ*
¨ÉMÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ +É®ÆúʦɱÉÒ ¤É½ÖþiÉ* ´É® ú|ɺÉÉnù ¨ÉÉMÉɴɪÉÉ**76**
VɪÉVɪÉÉVÉÒ ¸ÉÖÊiɶÉɺjÉ+ÉMɨÉÉ* VɪÉVɪÉÉVÉÒ MÉÖhÉÉiÉÒiÉ {É®ú¥ÉÀÉ*
VɪÉVɪÉÉVÉÒ ¾þnùªÉ´ÉÉʺɪÉÉ ®úɨÉÉ* VÉMÉnÖùrùÉ®úÉ VÉMÉnÂùMÉÖ¯û**77**
VɪÉVɪÉÉVÉÒ {ÉÆEòVÉÉIÉÉ* VɪÉVɪÉÉVÉÒ Eò¨É³ýÉÊvɶÉÉ*
VɪÉVɪÉÉVÉÒ {ÉÚhÉÇ{É®äú¶ÉÉ* +´ªÉHò´ªÉHòÉ ºÉÖJɨÉÚiÉÔ**78**
VɪÉVɪÉÉVÉÒ ¦ÉHò®úIÉEòÉ* VɪÉVɪÉÉVÉÒ ´ÉèEòÖÆ `öxÉɪÉEòÉ*
VɪÉVɪÉÉVÉÒ VÉMÉ{ÉɱÉEòÉ* ¦ÉHòÉƺÉÒ ºÉJÉÉ iÉÚ BEò**79**
VɪÉVɪÉÉVÉÒ ÊxÉ®ÆúVÉxÉÉ* VɪÉVɪÉÉVÉÒ {É®úÉi{É®úMɽþxÉÉ*
VɪÉVɪÉÉVÉÒ ¶ÉÚxªÉÉÊiÉiÉÊxÉMÉÖhÇ ÉÉ* {ÉÊ®úºÉÉ´ÉÒ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉÉ BEò ¨ÉÉZÉÒ**80**
¨ÉVɱÉÉMÉÒ näù<Ç BäºÉÉ ´É®ú* VÉähÉä PÉbä÷±É {É®úÉ{ä ÉEòÉ®ú*
½äþÊSÉ ¨ÉÉMÉhÉä ºÉÉSÉÉ®ú* ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú |ÉÉÌlÉiɺÉä**81**
½þÉ OÉÆlÉ VÉÉä {É`öhÉ Eò®úÒ* iªÉɺÉÒ nÖù&JÉ xɺÉÉ´Éä ºÉƺÉÉ®úÒ*
{É`öhɨÉÉjÉä SÉ®úÉSÉ®úÒ*Æ Ê´ÉVɪÉÒ Eò®úÒ VÉMÉÉiÉä**82**
±ÉMxÉÉÌlɪÉÉSÉä ´½þÉ´Éä ±ÉMxÉ* vÉxÉÉÌlɪÉɺÉÒ ´½þÉ´Éä vÉxÉ*
{ÉÖjÉÉÌlɪÉÉSÉä ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÚhÉÇ* {ÉÖjÉ näù>ðÊxÉ Eò®úÉ´Éä**83**
{ÉÖjÉ Ê´ÉVɪÉÒ +ÉÊhÉ {ÉÆÊb÷iÉ* ¶ÉiÉɪÉÖ¹ÉÒ ¦ÉÉMªÉ´ÉÆiÉ*
Ê{ÉiÉÞºÉä´ÉäºÉÒ +iªÉÆiÉ ®úiÉ* VɪÉÉSÉä ÊSÉkÉ ºÉ´ÉÇEòɳý**84**
=nùÉ®ú +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇYÉ* {ÉÖjÉ näù<Ç ¦ÉHòɱÉÉMÉÚxÉ*
´ªÉÉÊvɹ`öÉSÉÒ {ÉÒb÷É ½þ®úhÉ* iÉiEòɳý EòÒVÉä MÉÉäË´ÉnùÉ**85**
IÉªÉ +{ɺ¨ÉÉ®ú EÖò¹`öÉÊnù ®úÉMä É* OÉÆlÉ{É`öhÉä ºÉ®úÉ´ÉÉ ¦ÉÉäMÉ*
ªÉÉäMÉɦªÉÉʺɪÉÉƺÉÒ ªÉÉäMÉ* {É`öhɨÉÉjÉä ºÉÉvÉÉ´ÉÉ**86**

nùÊ®úpùÒ ´½þÉ´ÉÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÆiÉ* ¶ÉjÉÚSÉÉ ´½þÉ´ÉÉ ÊxÉ&{ÉÉiÉ*
ºÉ¦ÉÉ ´½þÉ´ÉÒ ´É¶É ºÉ¨ÉºiÉ* OÉÆlÉ{É`öhÉä Eò°üÊxɪÉÉ**87**
Ê´ÉtÉÌlɪÉÉƺÉÒ Ê´ÉtÉ ´½þÉ´ÉÒ* ªÉÖrùÓ ¶ÉºjÉäÆ xÉ ±ÉÉMÉÉ´ÉÒ*
{É`öhÉä VÉMÉÉiÉ EòÒiÉÔ ´½þÉ´ÉÒ* ºÉÉvÉÖ ºÉÉvÉÖ ¨½þhÉÉäÊxɪÉÉ**88**
+ÆiÉÒ ´½þÉ´Éä ¨ÉÉäIɺÉÉvÉxÉ* BäºÉä |ÉÉlÉÇxÉäºÉÒ nùÒVÉä ¨ÉxÉ*
B´Éfäø ¨ÉÉMÉiÉÉä ´É®únùÉxÉ* EÞò{ÉÉÊxÉvÉä MÉÉäË´ÉnùÉ**89**
|ɺÉzÉ ZÉɱÉÉ ´ªÉÆEò]õ®ú¨ÉhÉ* näù´ÉÒnùɺÉɺÉÒ ÊnùvɱÉä ´É®únùÉxÉ*
OÉÆlÉÉIÉ®úÒ ¨ÉÉZÉä ´ÉSÉxÉ* ªÉlÉÉlÉÇ VÉÉhÉ ÊxɶSɪÉäºÉÒ**90**
OÉÆlÉÒ vÉ®úÉÊä xÉ Ê´É·ÉɺÉ* {É`öhÉ Eò®úÒ±É ®úÉjÉÆÊnù´ÉºÉ*
iªÉɱÉÉMÉÒ ¨ÉÒ VÉMÉnùÒ¶É* IÉhÉ BEò xÉ Ê´ÉºÉƤÉä***91**
<SUôÉ vÉ®úÉÊä xÉ Eò®úÒ±É {É`öhÉ* iªÉÉSÉä ºÉÉÆMÉiÉÉä ¨ÉÒ |ɨÉÉhÉ*
ºÉ´ÉÇ EòɨÉxÉäºÉÒ ºÉÉvÉxÉ* {É`öhÉ BEò ¨ÉÆb÷³ý**92**
(BEò ¨ÉÆb÷³ý ¨½þhÉVÉä 42 Ênù´ÉºÉ)
{ÉÖjÉÉÌlɪÉÉxÉä iÉÒxÉ ¨ÉɺÉ* vÉxÉÉÌlɪÉÉxÉä BEò´ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉ*
EòxªÉÉÌlɪÉÉxÉä ¹Éh¨ÉɺÉ* OÉÆlÉ +Énù®úä ´ÉÉSÉÉ´ÉÉ**93**
IÉªÉ +{ɺ¨ÉÉ®ú EÖò¹`öÉÊnù ®úÉMä É* <iªÉÉnùÒ ºÉÉvÉxÉä |ɪÉÉäMÉ*
iªÉɺÉÒ BEò ¨ÉÆb÷³ý ºÉÉÆMÉ* {É`öhÉä Eò°üÊxÉ EòɪÉÇʺÉrùÒ**94**
½äþ ´ÉÉCªÉ ¨ÉÉZÉä xÉä¨ÉºiÉ* BäºÉä ¤ÉÉäʱɱÉÉ ¸ÉÒ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ*
ºÉÉSÉ xÉ ¨ÉÉxÉÒ VɪÉÉSÉä ÊSÉkÉ* iªÉɺÉÒ +vÉ&{ÉÉiÉ ºÉiªÉ ½þɪä É**95**
Ê´É·ÉÉºÉ vÉ®úÒ±É OÉÆlÉ{É`öhÉÒ* iªÉɺÉÒ EÞò{ÉÉ Eò®úÒ±É SÉGò{ÉÉhÉÒ*
´É®ú ÊnùvɱÉÉ EÞò{ÉÉ Eò°üÊxÉ* +xÉ֦ɴÉä Eò³ýÉä ªÉä<±Ç É**96**
MÉVÉåpùÉÊSɪÉÉ +ÉEòÉÆiÉɺÉÒ* EèòºÉÉ {ÉɴɱÉÉ ¾þ¹ÉÒEäò¶ÉÒ*
|ɱ½þÉnùÉÊSɪÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÉǺÉÒ* ºiÉƦÉÉiÉÚÊxÉ |ÉMÉ]õ±ÉÉ**97**
´ÉXÉɺÉÉ`öÒ MÉÉäË´ÉnùÉ* MÉÉä´ÉvÉÇxÉ {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉ*
=SɱÉÉäÊxɪÉÉ º´ÉÉxÉÆnùEòÆ nùÉ* ºÉÖJÉÒ Eäò±Éä iɪÉä ´Éä³ýÒ**98**
´ÉiºÉÉSÉä {ÉÊ®ú ¦ÉHòɺÉÒ* ¨ÉÉä½þä {ÉÉx½þÉ´Éä vÉäxÉÚ VÉèºÉÒ*
¨ÉÉiÉäSªÉÉ ºxÉä½þ iÉÖ±ÉxÉäºÉÒ* iªÉÉSÉ{É®úÒ PÉb÷±ÉäºÉä**99**
BäºÉÉ iÉÚ ¨ÉÉZÉÉ nùÉiÉÉ®ú* ¦ÉHòɺÉÒ PÉÉʱɺÉÒ EÞò{ÉäSÉÒ {ÉÉJÉ®ú*
½þÉ iɪÉÉSÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú* +xÉÉlÉxÉÉlÉ xÉÉ¨É iÉÖZÉä**100**

¸ÉÒSÉèiÉxªÉEÞò{ÉÉ +±ÉÉäʱÉEò* iÉÉä¹ÉÉäÊxɪÉÉ ´ÉèEòÖÆ `öxÉɪÉEò*
´É®ú ÊnùvɱÉÉ +±ÉÉäÊEòEò* VÉähÉä ºÉÖJÉ ºÉEò³ýÉºÆ ÉÒ**101**
½þÉ OÉÆlÉ Ê±ÉʽþiÉÉ MÉÉäË´Énù* ªÉÉ ´ÉSÉxÉÒ xÉ vÉ®úÉ´ÉÉ ¦Éänù*
¾þnùªÉÒ ´ÉºÉä {É®ú¨ÉÉxÉÆnù* +xÉ֦ɴÉʺÉrùÒ ºÉEò³ýÉºÆ ÉÒ**102**
ªÉÉ OÉÆlÉÒSÉÉ <ÊiɽþɺÉ* ¦ÉÉ´Éä ¤ÉÉäʱɱÉÉ Ê´É¹hÉÖnùɺÉ*
+ÉÊhÉEò xÉ ±ÉÉMÉiÉÒ ºÉɪÉɺÉ* {É`öhɨÉÉjÉä EòɪÉÇʺÉrùÒ**103**
{ÉÉ´ÉÇiÉÒºÉ ={Énäù¶ÉÒ Eèò±ÉɺÉxÉɪÉEò* {ÉÚhÉÉÇxÉÆnù |Éä¨ÉºÉÖJÉ*
iªÉÉSÉÉ {ÉÉ®ú xÉ VÉÉhÉiÉÒ ¥ÉÀÉÊnùEò* ¨ÉÖÊxÉ ºÉÖ®ú´É®ú Ê´Éκ¨ÉiÉ**104**
|ÉiªÉIÉ |ÉMÉ]äõ±É ´ÉxɨÉɳýÒ* jÉè±ÉÉäCªÉ ¦ÉVÉiÉ ÊjÉEòɳýÒ*
vªÉÉiÉÒ ªÉÉäMÉÒ +ÉÊhÉ SÉÆpù¨ÉÉè³ýÒ* ¶Éä¹ÉÉpùÒ{É´ÉÇiÉÒ =¦ÉÉ +ºÉä**105**
näù´ÉÒnùÉºÉ Ê´ÉxÉ´ÉÒ ¸ÉÉäiɪÉÉÆ SÉiÉÖ®úÉ*Æ |ÉÉlÉÇxÉɶÉiÉEò {É`öhÉ Eò®úÉ*
VÉɴɪÉÉ ¨ÉÉäIÉÉÊSɪÉÉ ¨ÉÆÊnù®úÉ* EòɽþÒ xÉ ±ÉÉMÉiÉÒ ºÉɪÉɺÉ**106**
BEòÉOÉÊSÉkÉä BEòÉÆiÉÒ* +xÉÖ¹`öÉxÉ EòÒVÉä ¨ÉvªÉ®úÉjÉÒ*
¤ÉèºÉÉäÊxɪÉÉ º´ÉºlÉÊSÉkÉÒ* |ÉiªÉIÉ ¨ÉÚÌiÉ |ÉMÉ]äõ±É**107**
iÉäVÉä näù½þ¦ÉÉ´ÉɺÉÒ xÉÖ®úä `öÉ´É* +´ÉPÉÉ SÉiÉÖ¦ÉÚVÇ É näù´É*
iªÉÉSÉä SÉ®úhÉÒ `äö´ÉÉäÊxɪÉÉ ¦ÉÉ´É* ´É®ú|ɺÉÉnù ¨ÉÉMÉÉ´ÉÉ**108**
** <ÊiÉ ¸ÉÒnä´ÉÒnùɺÉÊ´É®úÊSÉiÉÆ ¸ÉÒ´ªÉÆEò]äõ¶ÉºiÉÉäjÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉǨÉÂ**ù