You are on page 1of 87

„Věda versus iracionalita“

Klub skeptiků SISYFOS a AVČR

Jsou BIOPOTRAVINY
opravdu zdravější ?

Zdeněk Opatrný
katedra fyziologie rostlin
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova Praha
Taková reklama ještě
vypadá „vědecky“
Při bližším prozkoumání již méně…
a tady už jsme přímo v „iracionalitě“
Vraťme se k
přístupu věděckému:

JSOU
BIOPOTRAVINY
opravdu zdravější ?
LEGITIMNÍ námitka
„zdravější než
CO ?“

Zpřesnění :
zdravější než
„ne-bio potraviny“
Sémantický/etymologický
problém:

„ne-bio potravinami“
se mohou živit rostliny
nebo trolové
Přesto akceptujme
reálnou existenci pojmů:

*organic farming
*biobreeding
*bioseeds
*BIOGEN
*biopivo
EJHLE: BIOPOTRAVINA
„ORGANIC FARMING“ vzniklo jako
alternativa, doplněk nebo náhrada
INTENZIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
s jeho základními neduhy:

- Příliš mnoho: „průmyslových“ hnojiv, pesticidů,


těžké orby , krav na jednom místě ..

- Příliš málo: odrůdové variability,selektivní péče

-„Odlidštění“ produkce
komplex sociologicko – psychologických faktorů

- Poškození ekosystémů včetně lidského zdraví

Nezahrnuje tedy jen aspekty biologické, ale


též psychologické
Právě ona „vícepolohovost“ velmi stěžuje polemiku o
přínosech a limitech ORGANIC FARMING

pro BIOLOGA je zavádějící již sám název:

„ORGANIC“ jen naprosté minimum klíčových


živin přijímá rostlina v „organické podobě“,
kupř. N majoritně cykluje přes anorganickou fázi

„EKOLOGICKÉ“-klasici „ekologie“ (prof.Jeník)


jsou nepotěšeni devalvací pojmu
POVINNÉ PODMÍNKY
„CERTIFIKACE BIOPRODUKTU“:

- žádná „neorganická“ hnojiva


- žádné pesticidy (vyjma „biopesticidů“,
ani při ošetření osiva !!!! )
- žádné GMO

Mají tyto požadavky svoje biologické,


nejen psychologické zdůvodnění?
Jsou takové „biopotraviny“
opravdu zdravější ?
Požadavek:
žádná „neorganická“ hnojiva :
Realita:
rostliny téměř nepřijímají
„organickou potravu“

*PRECISNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
*„LOW-INPUT“ odrůdy
ekonomika x ekologie
trvale udržitelného rozvoje
*PRECISNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
*„LOW-INPUT“ odrůdy

zatím rozvoj spíše v zemích, jež nejsou


„obilnicí světa“ (Skandinavie)
trochu „kvadratura kruhu“
viz COST 872
Cooperation in Science and Technology Food and Agriculture
LOW INPUT

*nízký „vstup“
*velké náklady
ekologická šetrnost ?

Může nebo musí být


taková produkce opravdu
„sustainable“ ?
Postačí Evropě?
Postačí světu ?
Požadavek:
žádné pesticidy:
herbicidy,fungicidy,insekticidy
(virostatika, baktericidní látky jsou v praxi
minimálně využívané)

Realita:
hrozba světového hladu
aktuální realita zdravotního ohrožení
KONTAMINOVANÝMI
biokrmivy i biopotravinami
Obecný problém BIOFAREM:
vysoká závislost kvantity i kvality (včetně
fytosanitární) produkce na konkrétních
klimatických podmínkách daného roku

viz kupř. srovnávací pokusy


s různými odrůdami bramboru
BIOBRAMBORY nejsou chuťově lepší
někdy i naopak !!!
Zdravotní ohrožení
KONTAMINOVANÝMI
biokrmivy i biopotravinami

*aflatoxinové „biosiláže“ pro stájové


„biochovy“

*fumonisinové popkorny,
celozrnné pohankové potraviny
houbou kontaminované povrchy obilek
(co neodhalí oko, najde plynová chromatografie)
AFLATOXINY:
-obecná toxicita (poruchy jater a p.)
-kancerogenní účinky
-alergie
-mutagenicita ..vývojové poruchy plodu
programovaná buněčná smrt
(fuzariové toxiny, kupř. zearalenon v našich
biotestech)

...proti aflatoxinům se chovají


pesticidy jako vitaminy …
Řešení:

* šetrná,ale účinná aplikace pesticidů,


včetně skladového ošetření

*babské recepty nestačí

*„biofarmy“ mohou představovat


trvalý zdroj infekce

* šlechtění na resistenci (všemi


dostupnými technikami)
Řešení:
* šlechtění na resistenci (všemi dostupnými
technikami)
POZOR:
klasické „šlechtění na rezistenci“
je nezřídka vyhánění čerta ďáblem:
sekundární metabolity toxické pro patogena
či přenašeče jsou často nebezpečné i člověku !!

alkaloidy,glykosidy,repelenty
PR –proteiny silně alergenní

Testy nejsou obecně součástí odrůdových zkoušek


Řešení:
nutno hubit přirozené přenašeče
aplikace insekticidů

Alternativa:
* biologické prostředky ochrany
(roztoči, vosičky)
* biopesticidy (slušovický „Baturin“)
Takovej hezkej motýlek
A tak jej farmáři nemají rádi
Zavíječ kukuřičný
již i na českých lánech:

-primární snížení výnosu

-druhotná kontaminace
zrna i siláží houbovými
chorobami

OBRANA:
(bio) pesticidy ? Vosičky?
GMO/ Bt –kukuřice ?
Spletité cesty poznání a využití
Bacillus thuringiensis – Bacilu duryňského
- hmyzí patogen,přísně druhově specifický účinek
„delta endotoxinu“ – ničí střevní epitel larev,
poruchy metamorfozy až smrt, neúčinný na jiné
bezobratlé ani obratlovce, preferenčně hubí
motýly a brouky – od zavíječů po mandelinky ..

- nově zjištěni jako producenti i jiné


mikroorganizmy, také háďátka, možnosti nových
genových konstruktů

- Bt lze pěstovat ve „fermentorech“, usmrcenou


bakteriální biomasu použít jako BIOPESTICID
Spletité cesty poznání a využití
Bacillus thuringiensis – Bacilu duryňského

- ve světě i v ČSR/ČSSR/ČR používány již


desítky let různé přípravky typu
slušovickéhocké BATURINu

- povolený pro EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

- aplikace postřikem či práškováním

- problém dávky, trvalosti (déšť, vítr),


předpovědi stadia vývoje a množení škůdce
Spletité cesty poznání a využití
Bacillus thuringiensis – Bacilu duryňského

- transgenní Bt- plodiny (nejprve rajčata,bavlník)


tvoří ve svých pletivech týž Bt protoxin, není
nutná aplikace,nepůsobí kontaktně – jen při
požeru, déšť jej nesmyje ….trvalá ochrana během
celé vegetační doby

- princip totožný s „EKOBATURINEM“, ještě více


přátelský k přírodě, ale coby GMO

nepřijatelný pro EKOFARMÁŘE


POVINNÉ PODMÍNKY „CERTIFIKACE“

- žádná „neorganická“ hnojiva


- žádné pesticidy vyjma „biopesticidů“,
ani při ošetření osiva

- žádné GMO

Důvody ??? Skutečné obavy, nevědomost, nebo


chytrý obchodní tah ???
Byl až tak chytrý ???
Jsou OPRAVDU „ekoflejky“ zdravější ?

Pokud ANO, PROČ ?


Může za to zamezení kontaktu zrna s GMO ?
„Tradičně vyrobeno
bez geneticky modifikovaných přísad ..“ !!!!

No, řekněte – nekupte to …JA !!


„EKO-BIO“
a GMO plodiny jsou
presentováni
jako nesmiřitelní
protivníci

Kdo nejde s námi


jde proti nám …

Chápou však bojovníci


podstatu sporu ?
Ví vůbec „řadový
ekozemědělec“ či
konzument
co je to GMO ?
NEJČASTĚJŠÍ NÁMITKY PROTI GMO
aniž, jako teď, ještě víme,
CO TO JE
• konvenční plodiny jsou přirozené,GM nepřirozené, chcete si
„hrát na Boha“
• GM plodiny jsou „mutanty“
• v potravinách z transgenních plodin „jíme geny“
• „nepřirozená potrava“ vyvolává alergie
• riskujete „únik genů“ do přírody a tím její zamoření,vznik
superplevelů
• GM superplodiny likvidují tradiční odrůdy a genovou
rozmanitost
• GM technologie jen dočasně likviduje škůdce, selektuje však
superškůdce a ničí užitečnou faunu/floru, snižuje genovou
diverzitu přírody
• GM technologie není 100% bezpečná (princip předběžné
opatrnosti)
• nástup velkých firem, likvidace ekozemědělců,útok na třetí
svět
*„Tradiční plodiny“ stvořili Bohové – bůh –
příroda – přirozený výběr..

*příroda věděla, proč vynalezla nekřižitelnost

* spouštíte nekontrolovatelný přenos genů,


vypouštíte gina z lahve
Otázky obecné :

Jak dlouho – a jak – se člověk plete do


řemesla Pánubohu či přírodě svým vytvářením
nových odrůd či dokonce plodin (nejnověji –
tritikale) ?

Co vůbec ví laik o cíleném a tedy


„nepřirozeném“ šlechtění rostlin ?

Co vlastně je/není„přirozené“
v nakládání s kulturními rostlinami či
domestifikovanými zvířaty ??
10 tisíc let zemědělství
od Mezopotamie
po GMO
Asyrské božstvo
přenáší pyl z váčku
na samičí květenství
datlové palmy

Symbolika plodnosti
ALE i zřejmě první
cílené křížení
kulturních rostlin

…JE TO
„SVATOKRÁDEŽ“ ??
Konvenční šlechtění je nikdy nekončící proces :
-stále nové požadavky konzumentů
-stále nové populace škůdců, herbivorů,
patogenů

Konvenční šlechtění je časově velmi náročné:


a to i v případě jednoletých bylin !!
Nová odrůda bramboru se šlechtí 10-15 let
Klíčový problém konvenčního šlechtění:
absence vhodných genových zdrojů

Důvody:
- alternativní zdroje a priori neexistují
- alternativní zdroje jsou vyčerpány
- alternativní zdroje jsou sexuálně
nekřižitelné
Alternativní zdroje jsou sexuálně
nekřižitelné

možná řešení:

- somatická hybridizace
- přenosy genoforů (jádra, plastidy,
mitochondrie)
APLIKAČNÍ ZKLAMÁNÍ:
rozsáhlé rostlinné genomy nelze libovolně spojovat,
somatický hybrid postupně „vypuzuje“ jednotlivé
chromosomy i genové komplexy. Nakonec zůstane
v genomu „silnějšího partnera“ jen několik
nahodilých genů
----------------------------------------

ALTERNATIVA:
vnášet pouze jednotlivé přesně definované geny
- zajistit jejich „trvalé vlepení“ do DNA příjemce
- zajistit jejich dostatečnou expresi
NEJPRVE si ujasněme POJMY:
co to JSOU GMO ??

Geneticky Modifikovaný Organizmus


obsahuje jeden či více „cizorodých“genů,
vložených do původního genomu
nestandardní cestou:
pomocí „biologického vektoru“ (virus, bakterie)
či „bezvektorově“(mikrooinjekčně, mikronáboji,
elektroporací, máčením
aj.)

PŘÍJEMCE: buňka nepohlavní či pohlavní


Prof. Bohumil Němec
30-tá léta,
účinky fytohormonů produkovaných agrobakterii
Transformace pomocí
agrobaktéria
Vnášení „cizích genů do rostliny“ prostřednictvím
bakteriálních plasmidů tedy

není žádným nepřirozeným procesem !!


Bakterie běžně využívá aparát rostlinné buňky k přepisu
vlastních genů, kodujících syntézu fytohormonů – auxinů
a cytokininů – a dalších metabolitů – opinů.

Fytohormony způsobují zmnožení rostlinných buněk,


tvorbu tumorů či teratom, ve kterých se bakterie množí
Opiny: „aminocukry“ pro výživu bakterií
Regenerace nových rostlin bramboru
in vitro
4 týdny 8 týdnů
Transgenní klony bramboru
ve skleníkové kultuře
A pak se hodnotí sklizeň: mutanti nebo skutečně
transgenní jedinci ? Lepší nebo horší než původní
keřkovská odrůda KARIN ? 1995
JAK POZNÁME, ŽE SE „GEN
FUNKČNĚ UCHYTIL“ ???

SYSTÉMY
selekčních genů: kupř. resistence vůči
antibiotiku -“netransgenní“ buňka/rostlina
pěstovaná v přítomnosti antibiotika hyne

reporterových genů…“svítí/nesvítí“
luciferáza, Green Fluorescent Protein
z mořských organizmů (medúzy,koráli)
Proteiny vydávající nejen zelenou, ale i modrou,
červenou, nebo žlutou fluorescenci. (alternativní
značení buněčných struktur)
Rostliny bramboru transformované
genem pro GFP
Uvolněné svěrací buňky průduchů
transformované rostliny netransformované

– zelená fluorescence
Gene Gun

projektily s DNA
Pojďme zpátky ke KOMERCI:

KTERÉ plodiny odolné vůči


hmyzím škůdcům
potkáme již volně v ČR ??

příklad BT – kukuřice MONA


loni oseto 270 ha

jinde ve světě bavlník, rajčata, maniok,


brambor…
Zavíječ Bt-kukuřici opravdu nemiluje …

Informační bulletin firmy Monsanto


obdobné testy v Česku VÚRV Ruzyně, Entomologický ústav AV
Bt kukuřice je minimálně napadána sekundárními houbovými
chorobami
Hrozba alergií a nechtěných kontaminací
má v případě rostlinných GMO i svoje
paradoxy…

transgenní rostliny vytvářejí


LIDSKÉ bílkoviny,protilátky či hormony
bezpečněji než samo lidské tělo …
bez rizika mykoplasem,HIV, BSE …
Jenže naopak:živočišné
proteiny tvořené GMO
rostlinou
jsou bez rizika nejen
nemoci šílených krav !!
Jaké jsou hlavní praktické cíle
současné přípravy
rostlinných GMO ???

-plodiny se zvýšenou „odolností“ vůči biotickým a


abiotickým stresům – zasolení,
patogenům,herbivorům, plevelům ….rozšíření
produkčních ploch, snižování ztrát
-plodiny se „zlepšeným“ obsahem metabolitů …od
vitaminů po rostlinné „jedlé“ vakciny
-rostliny změněné architektury …
„Biotechnologické potraviny“

nejen bez rizika přítomnosti cizorodých


XENOBIOTIK
ale nadto
„BIOFORTIFIKOVANÉ“

kvantitativní i kvalitativní změny v


přirozených hladinách vitaminů,bioaktivních
polyfenolů,flavonoidů,nenasycených
kyselin,…
Jelenia Gora /Manilla
aneb
příběh
ZLATÉ RÝŽE
o lidském umu, nadšení
i hlouposti a intrikách
Biotechnologie SZEGED 1980
Ingo Potrykus
se loučí s naukou
1999
první sdělení o „zlaté
a železné rýži“
PŘÍBĚH ZLATÉ RÝŽE:
IDA (iron deficiency anemia):
postiženy 2-3 mld.lidí v Africe a Asii
- snížení imunity,
- ohrožen tělesný i duševní vývoj,
- zvýšená úmrtnost plodů i rodiček (20%),

VDA (vitamin A –deficiency):


- až 230 mil.dětí ročně ohroženo VAD úmrtností,
- až 500 tis.ročně oslepne

Řešení: „biofortifikované“ základní


potraviny, zejména loupaná rýže var.indica
Potrykus, Bukhart, Beyer…Zurich/Freiburg…
1992 –1999: „provitamin A project“
postupný přenos 4 genů metabolické dráhy syntézy
karotenu (z Narcissus,Erwinia),
ukládá se v endospermu rýže,barví jej žlutě /“zlatě“

Potrykus, Lucca, Hurrel 1995 - 2000


přenos genů proteinů chelatujících „hemové“ železo
(ferritin z fazolu,metallothionein z plané rýže).
Gen pro fytázu z Aspergillu rozkládá fytáty během
trávení
PŘÍBĚH ZLATÉ RÝŽE
podrobně popsán mj. na
WWW.goldenrice.org

nejen VĚDA ale též POLITIKA:

anti – GMO lobby v časopisu NATURE odmítla publikaci

po referátu na světovém botanickém kongresu v USA


vyžádal si SCIENCE
Nestačí objevit, nestačí vytvořit
nutno také VYUŽÍT

licence na ZLATOU RÝŽI uvolněna


vytvořen GOLDEN RICE HUMANITARIAN BOARD
až po pěti letech, v roce 2004 prvá sklizeň
na polích Lousiana State University
až 4x vyšší produkce beta-karotenu
než ve skleníku !!
Reakce Greenpeace: Golden Rice je
trojským koněm nadnárodních
monopolů !!
NEBUĎME SOBEČTÍ !!!!

politika OPEN PATENT POOL


„Biotechnologické potraviny“

nejen bez rizika přítomnosti cizorodých


XENOBIOTIK
ale nadto
„BIOFORTIFIKOVANÉ“

Evropské programy „biofortifikace“


BERRIES, révy vinné, citrusů
vůně,flavonoidy coby vychytávače ošklivých
radikálů …
TRANSGENÓZE
ovocných plodin a zelenin
jako nástroj zvyšování plodnosti

PARTHENOKARPIE
jako alternativa opylování
či hormonálních postřiků
Holandská
rajčata

na

Turecké
Riviéře
Žádné syntetické HORMONY (jako 2,4-D)

Pouze bambusové
Obsahy antioxidantů v různých ovocných plodech:
budeme přenášet příslušné geny z brusinek
do jablek ??

Mezzeti et al. 2005


Není nad kvalitní „BERRIES“

Zvýšená tvorba
přirozeného
AUXINU
(IAA)
v semenících
transgenních
jahod:

Plody četné,velké,
voňavé
a „biofortifikované“
ochrannými
antioxidanty

dokumentuje Bruno
MEZZETI ….

2004
Každá mince má dvě strany
sekundární metabolity toxické pro patogena
či přenašeče
jsou často nebezpečné i člověku , ALE

„trochajedu“ může i prospívat


….kladná úloha ošklivých glukosinolátů-
podpora detoxikačních funkcí organizmu

opět klasika x GMO strategie


Nejprve
GENOMIKOVAT
až poté
BIOFORTIFIKOVAT

aneb
další z
„kostových“
projektů
Spektrum aplikací transgenních rostlin
zahrnuje již desítky příkladů.

Obecně:
- FOOD: kvantita, kvalita
- NONFOOD: materiály, bioindustry,
léčiva, biofarming

Molekulární farmářství - nástroj


studia genomu rostlin i jeho cílených
modifikací,
ale to už je jiná pohádka
ČAS TRHNUL OPONOU
a také ČR vydává vyhlášky o tom, jak
daleko mají být vzdálena pole, aby se
omezilo „riziko genetické kontaminace“ a
řeší tak kvadraturu kruhu a anti – GMO
lobby hledá další alternativy „boje“.

NENÍ SPÍŠ NA ČASE posílit „ekologičnost“


zemědělství pomocí GMO ??
Věř ….ale komu věřit, měř …
aneb jak se zásadní odborné námitky postupně mění
na filosofickou debatu …
Jak vyřešit
KVADRATURU
KRUHU ??

Pravidla
Koexistence
*konvenčního
*ekologického
*biotechnologického
zemědělství

„neb všechno, všechno má


své meze
a kdo mi na ty moje vleze
lez by tam pro jistou záhubu
a moh´by dostat…pokutu..“
ZÁVĚR ??

Poznání je
nutně provázeno
nejen úspěchy a prohrami,
ale také trvalými střety
„vědecké pravdy“
s IDEOLOGIÍ

ZKUSME NEOPAKOVAT
dřívější
tristní příběhy
GENY si putují světem
i nezávisle na naší vůli

včetně svých
nositelů

Colorado Beatle
hrdlička
bolševník
šarka švestky
….
BSE
ptačí chřipka

ale také
Russian Aphid
v Colorado 1995
Ani dnes na mandelinky nestačí
babské recepty
(ani turecké extrakty z chmele)
ALE
některé
BT toxiny
ANO

Bavme se iracionalitou
Věřme vědě – nikoliv slepě !
ZÁVĚR

Chceme-li mít opravdu zdravější


„BIOPOTRAVINY“

přejme

Sňatkům z rozumu

(skutečná EKOLOGIE x moderní


BIOTECHNOLOGIE)

Vědě proti iracionalitě


KONEC PRESENTACE

Rate