UJIAN SELARAS 2 - JULAI 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE

PELAJARAN JAWI TAHUN 2
Masa : Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan: Jawab semua soalan.

_____________________________________Z@@@@@âbã@
_____________________________________Z@æìçbm@
@

NÝØËìm@
@Šy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìm@@Z
ÝØËìm@‫@ﻭﻑ‬Šy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìm
@Šy@a…@æõbmb׊Ó@îÛìm@@Z@@@
@@Z@@@1@@@@åÛaì
@@@ @@@@åÛaì@

ÕîäîãN1@
@ @ÑšÌîçN2
Íîjà×N3@
ÍjßìmN4@
îiì×N5@

NÞìni@Íí@åÏ
@åÛaõ
Þìni@Íí@åÏaìu@åË…@@Îìì×@oÔ·@ïŽía
aìu@åË…@@Îìì×@oÔ·@ïŽía@Z
…@@Îìì×@oÔ·@ïŽía@Z@
@Z@2@åÛa
@åÛaõì@
ì@
@
Ííb

@
åØía

@
oî×b
1

@
åÓbÓ

@
Î@Šm

Npëõü…@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@ÕØÌm@@@@åíýã@@@N1N@

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@åÛìi@@@@@bß@@@ìnÓë@@N2@
Öbi@ìjía@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@éÜÓ†äç@@@oî×@@N3@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@éß뉅@@@@ÝØÌîm@@@@ðb@@@N4@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@ßa@@@@ï×b×@@@@N5@
åØã…bÓ@@@@@Z
åØã…bÓ@@@@@Z@@@@åça‰a
@@@@@Z@@@@åça‰a@@@@@@Z
@@@@åça‰a@@@@@@Z@@
@@@@@@Z@@@
@@@3@@åÛaì@
åÛaì@
@@

ÕØÌîmN1@ 
ßb×N2@

@
@

1. gunting
2. piring

ÍíÓN3@

3 .gambar

Íînãì×N4@

4. tingkap

´ÜîÛN5@

5. cicak

åmìçN6@

6. lilin

å×ìN7@

7. hutan

oîiìßN8@

8. sukan

oîÛìãN9@

9. monyet

ÕîvîuN10@

10.kulat@
@

@

2

@@@@@@@@@@@@@@@@@N
@@@@@@@@@@@@@@@@@NÞìni@Íí@pb×@ì×ì@åË…@æõbmb׊Ó@åØÔØÌÛ
Þìni@Íí@pb×@ì×ì@åË…@æõbmb׊Ó@åØÔØÌÛZ4@åÛaì
@åÛaì@
@åÛaì@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
1.SONGKET@
2.GUNTING @

@
@

@
K@

@

K@
@

@
N2

@

K@

æ‰@@@@@@N3

@

K@

́@@@@N4

Öì×@@@@@@@@@@

K@

@
N5

oî@@@@@@@@@@

K@

@
N6

Íîm@@@@@@@@@@@

3.RANTING@
4.CANGKUL@
5.SONGKOK@
6.BUNCIT@

@

Îì@@@N1

@@
@

Zpbía@ð…bväß@bíbÏ
@åÛaì@
pbía@ð…bväß@bíbÏì@pìØíŠi@æõbmb׊Ï
ì@pìØíŠi@æõbmb׊Ï@üì@æìì@@@Z
@üì@æìì@@@Z@
@@@Z@5@åÛaì
@åÛaì@
@
@@å×bß…@@@JJ@@@æëc…@@@JJ@@@oía@@JJJ@@@oÛëa@
_________________________________@
Îìm@@@@@JJJ@@@@@@@éÐ@@@@@JJJ@@@@@@a†×@@@JJ@@@Îaìi@@@@@JJ@@@éÐ@
_________________________________________@
@åèî×@@@@JJJ@@@oî×@@@JJJ@@@@éÛb™bu@@@JJJ@@@éÛì؍@
___________________________________________@
oía@@@@@@JJJ@@@@@@êß@@@@@JJJ@@@@@Ðî×@@JJJ@bã‰ëŠi@
________________________________________@@@
3

@ @üì@îÛìm@@Z@6@åÛaì
@ @

@ @
@ @i@@@@@@@K@@@@@ë†äàÏ@N1

@ @

@ @
@ @ŠŽi@@@@@@@@K@@@@ë‰ì™N2

@ @

@ @
@ @éu‰…@@@@@@K@@@@@@ÕîÜîi@N3

@ @

@ @
@ @´ßŠ@@@@K@@@@@@@ÕØÌîmN4

@ @

@ @

@ @bjßìi@@@@K@@@@@@@@@ïÜçaN5

@ @

@ @
@ @ð…bÏ@@@@K@@@@@@@@@êëbN6

@ @

@ @
@ @ìн@@@@K@@@@@Þìnäîß@N7

@ @
@ @
@ @

@ @

@ @p‰ì@@@@K@@@@ÞìÐN8
@ @

@ @üìi@@@@@K@@@@@@Î…bÓN9
@ @

@ @bvîà×@@@@K@@@@@@@ìubiN10
@ @
@ @
@ @

4

@ @pìØíŠi@éàîÜ×@@åØäî×aŠu@@@@Z7@@@åÛaì

@ @
@ @@@@@@______@@@_____@@@_____@@@@____@@@Z@@@@@Õ×b×@@@N1
@ @______@@_____@@@_____@@@@@______@@@____@@@Z@@@@@@bn튁@@N2
@ @______@@____@@____@@____@@@____@@Z@@@@@Íí‰ì™@@N3
@ @_____@______@____@@_____@@____@@Z@@@@@@@ÕîÛbi@@N4
@ @@@@@@_____@@@____@@@____@@@____@@____@@Z@@@@@oîçbu@@N5
@ @

@ @oßbm@@@@@åÛaõì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @ðbuŠi@@@@āìNNNNNNNNNNNNNNlaìväß@@@@oßý@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @
@ @@@@@ZéîÛëa@åØ荅@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZéîÛëa@Õà@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZéîÛëa@@å×b톍…
@ @@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@
@ @H†îȍ@oäi@êŠç‹@æaìÓI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H†»a@åí†Ûa@‫ﺷﺮﻳﻒ‬I@@@@@@@@@@@@@@HÒë‰a…@õïu@ïmaëbë‰I@@@@@@@@@@@
@ @

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful