You are on page 1of 1

NORMATIVA PER A LA PRESENTACIO DE TREBALLS

1. La presentació de treballs, exercicis o redaccions s'ha de fer sempre en fulls blancs,


mai en paper quadriculat.

2.- Quan el treball consti de dos o més fulls, cal presentar-los grapats.

3.- Cal fer constar, a la primera plana, el títol del treball i el nom de l'alumne.

4.- Tots els alumnes, llevat dels de 3r d'ESO, han de presentar els treballs i les
redaccions mecanografiats, a doble espai i per una sola cara.

5.- Cal deixar els marges adequats al voltant del full per tal d'aconseguir una bona
presentació i facilitar les anotacions del professor.

6.- Un cop escrit a màquina, cal rellegir el treball per tal de corregir-ne les errades de
picatge, la qual cosa es farà amb bolígraf negre, si no es pot repetir el treball. No es
permetrà la presentació de treballs corregits amb Tipp-Ex.

7.- En el cas que l'alumne hagi utilitzat llibres de consulta, caldrà citar-los degudament
en un darrer full destinat a "bibliografia".

Exemples:

a) Gran Enciclopedia Catalana, volum 3, pàg. 458.

TORRENT, Ferran, Penja els guants, Butxana, Ed. Quaderns Crema, Barcelona,
1985.

b) TORRENT, Ferran, Penja el guants, Butxana, Barcelona: Ed. Quaderns Crema,


1985.

8.- Qualsevol treball s'ha de presentar puntualment el dia convingut amb el professor. Si
algun alumne té un impediment justificat per fer-ho, disposa de tres dies de temps.

Rate