a.

.,jl+ -)

l!--+ ,\ , ,.' ,//\-\_l'

I ' I .,-\-'-

-(

r"- i.

e -*r ..
..1)

.e'.

':i.\,
Q ,..r

RAPSODII DE PRIMAVARA

'_, t
\, rl

a''

I
Sus,

prin cringul adormit,

,) \P.' t'\i. -/
i)'il
r)
r.

'h

taind mare, De cu noapte, risipind, $iruri de mdrgiritare Din panere de argint,

A trecut in

t".''-,1:.
i)

Stol bilai De ingeragi, Cu alai De toporagi. Primdvari, cui 1e dai ? Primdvari, cui le lagi ?

/

.l
\,

ti
i

f.: t$ '!

ff
\

II
Se-nal1i abur moale din gridind. Pe jos, pornesc furnicile la drum. Acoperiguri vegtede-n lumind lntind spre cer ogeacuri fdri fum. Pe lingi garduri s-a svintat pimintul $i ies gindacii-Domnului pe zid. \ Ferestrele amorgite se deschid SA intre-n casd soarele gi vintul.

fi

d

d -t

<.,

t

De prin balcoane

I

$i coridoare Albe tulpane
Filfiie-n
soare Ies gospodinele

\

;

)L.
t.,.
Y,S ,
.-,-

Iuli ca albinele,
Pirul le fluturd,
Toate dau zor. Unele mdtur6, Altele scutur[ Colbul din piturd $i din covor.

*.

.,t

i '

lJn zarzir mic, in mijlocul grddinii,
$i.a rdsfirat crengugele ca spinii De fricd sd nu-i cadi la picioare Din cregtet, vd1u1 subgirel de lloare,
Cd s-a nezit aga de dimineagd Cu ramuri albe - gi se poate spune Cd-i pentru-ntiia oard in viatd

Cind

i

se-ntimpld-asemenea minune.

r":

Un nor sihastru
!

.,ili'"

$i-adund.n poald Argintul tot. Cerul e.albastu Ca o petalS De miozot.

III
Soare crud

in liliac,

Zbor sublire de gindac, Glasuri mici De rindunici, Viorele gi urzici, . .
Primdvard, dir ce rai Nevisat de pdminteni,

f

Vii cu mindrul tdu alai
Peste cringuri gi poieni I

I nt 1 tr't
!
bo,

Pogoritd pe pdmint

In mitdsuri lungi de vint, Lagi in urmi, pe cimpii,
Galbeni vii

''l

''*?

i
t,

De pdpddii,
Bdlli albastre gi-nsorite De omit topit abia,

Ardturi

$i pe dealuri

mucezite de catifea.

*cn
it'$.

f&

$i pornegti departe-n sus Dupi iarna ce s-a dus, Dupi trena-i de ninsori
Alternutd pe colini. . . Drumuri nalte de cocori, Cdlduzii cei strdini, I1i indreapti an cu an Pasul tainic ai te mint

Al clmpiilor de-argint.
Iar acolo te opre$ti $i doar pasul tdu ugor In omdt srdlucitor, Lasd urme viorii De conduri impdrdtetti Peste albele stihii. . .
Primdva

Spre linutul diafan

rd, unde
9

egti

?

-);. =o

E- ::r, aa;a r'- V '*

PRIMIVARA

:,,i(
Dup-atlta frig 9i ceali

Iar s.arati soargle. De-acum nu ne mai ingheate Nasul gi picioarele !

Cu narcigi, cu ciini, cu lotu$i, Timpul cald s-apropie. Primlvara asta totuti Nu-i decit o copie.

Sub cerdac, pe liuruscd, Cum trecuri Babele, A iegit un pui de muscd

g{.gi usuce labele.

Pisdrile migratoar. Je re-ntorc Oln tloplce' Gizele depun la soare

,!'t

Oui

microscopice.
10

Toati lumea din

Cinti

ogradd fdrd pauzi.

Doi cocogi se iau la sfadi Nu gtiu din ce cauzE.

un

curcan sti sus, Pe-o birn5, Nu vrea sd se bucure, Molul rogu ii atirnd Moale ca un ciucure.

t: j

l.c

l'" jr

l
,?

!

rt,
Doar Grivei, bitrlnul, n-are Cu ce roade oasele, Cd de clnd cu postul rnare, Toate-i merg de-a-ndoasele.

Pentru cite.a tras, sdrmanul, Cui s[ ceard daune ? . . . Drept sub nasul lur'- motanul

A venit si
LZ

miaune.

Lrar aCUm l-a prms poIara $i-a.nceput si.l scuture, . resre toata narmalala I rece.n ZbOf tln nutufe.

,

f{

Pe trotoar, aldtud salte Doud fete vesele. . . Ziu c5-mi vine s6.mi las baltE

Toate interesele

!

. *t ."\-, _ €=

1
t'\

o*a.

t'*t"

,-6{",

BALADA MUNTILOR

I
S-au ivit pe rind in soare, Jos, la capEtul potecii Turma albi de mioare, Noatinele gi berbecii.

:5i

at

Sunet de tdldngi se-n91na1 Subt poiana din Fruntarii,
ZEbovegte-n deal Baciul Toma cu

ia stini

\t^,,. --

'{' tt,

-tf;

\,a;

r

l1
.':

t\

a.

3:

*

i '.rr*

t

F,

.3
'r *.' ,ft
iI

tr
v
I

.t IJ

l 7'

:4

tf,, -

*- i
,..

{

El se pleacd din c6rare $i tot leagi si dezleagd.
Cumpinegte pe samare
:

O gospoddrie-ntreag; Maldir de tirhaturi grele
Cu desagi, cEld;ri gi pdturi, Ci de-abia pot sta subt ele Doi migari voinici aldturi.
15

' ,t-i.'..

is

Gata!...

Baciul std pe gindurl Peste frunte mina-gi duce.
Se ridicd.n dou[ rinduri Si ,la-nl i<r fqre rr,,re Apoi catd lung spre creste $i spre larcurile goale . . .

A pornit

$i convoiul, fdri
incet

veste, la vale.

Cerul ;i-a schimbat vepmintuL Ploaia parcd ste sd-nceape. Printre brazi coboard vintul Ca un fognet lung de apd. Adincit in ginduri multe Baciul std qi nu-gi dd seamd C-a rdmas in loc s-asculte. .
.

16

'# -,

&.'

\'s

-.

--t=ic

i.k

Dupd el, cdlcind cu teami Merg tdcutii lui prieteni Prin sdlbatice pdpoare, Pe subt poale verzi de cetini, Pe poteci fdri soare,

Ori strdbat in. pas alene

-s
{,

Luminiguri fard flori,
Sincnr?rfi.F h^iFhF

g
3

Cu mesteceni visdtori. . . Rar trezesc in a lor cale Cite-o piatre subt copitd. Iar cind drumul se prdvale Jos, la coastd povirniti, Calcd baciul ca pe gratii $i-i stunette blind cu gura r feciorii - Citinel, pornim tatii, Ca sd n-o de.a dura ! . . .
1,7

II
Astfel, turm{ dupi turmd, Pleaci toamna de la stini, De rdmin pustii in urm5 Munlii singuri ti bitrini.

A' tecutului vii moafte

Astdzi ca gi-odinioar5, Cit s-afundd-n vreme anii, Ei vizurd cum coboarl Pe cdr6ri de plai ciobanii, Cind pe soare, clnd pe ploaie, Vreme multX, fird numir, Cu cdciula lor de oaie $i cu sarica pe um[r,

Peste care vremea cregte Culmea verde mi-i cunoagte, Stinca surd mi-i iubegte, . .

Iar in urma 1or, pe sar[,
Astdzi ca ti alte diti, Lungi linigte coboari Peste mari sineuritifi.

Toamna cu-a ei albi frunte $i cu galbenii conduri, A lisat argint pe munte $i rugin6 pe plduri.
18

t,,
-...{

,i'".

\y'

'l'\,.'

La rispintii cregte stogul De foi moarte de curlnd. Srig5-n vale Topologul 9i-a lui larmd, cind gi clnd, Ca o voce omeneasci Pini sus pe culmi tresare, Preajma mutd s-o trezeasca Din senina ei visare.

Tot rnai jos apoi se lasl Poala norilor pe munte. Vin din iarna-ntunecoasd Zile lungi cu ploi mirunte.
Neguri dese-ncep sd cadd, Se tirdsc in jos pe plai. Pe pdduri se string grAmadi Falduri albe de burhai. Brazii, stau in nemigcare, Prinre ramuri ploaia picd

Nici o creangd nu tresare, Nici un zbor de pdsdric5.
Numai ferigile ude, Putregaiul 9i burelii

-

lgi trimit miresme crude In desimea groasd-a ce1ii. Trunchiuri strimbe, rEsturnate,
Scorburile Fi buttenii Cu-a lor coturi, pe-nserate Umplu codrii de vedenii.

Sihla neagrd se-nfioard. Speriat, dintr-un hEgig, Pui sfios de cdprioard A ie$it la luminig ... . Cu blanila zgribulitd, StE gi-asculti nemigcat. . . Vremea pare-ncremenitS.

zl

Fruntea plini de ldrind. $i cum sti cu ceala-n spate Istovitd lingd tunchi, Rdddcini gi crengi uscate Ii atirnd pe genunchi, Negurile-i sug putetea. Ochii-i nemigcali gi suri Cheami noaptea gi tdcerea Din adincuri de pdduri. . .

Nici nu vede, nici n-aude, Doar i9i scuturd pe-o rnind Pdrul ei de vreascuri ude,

Brazii fruntea gi-au plecat, Spdimintagi, ca pentru rugd, Colo-n fundul curmdturii, Dormitind pe.o buturuge S-a ivit Muma-pddurii . . . Dar nu-i nimeni sd-i zdreasci Trupul hid 9i degirat, Fala galbend de iascd, Nasul - ciot de brad uscat.

a

?

':r,jl
a

III
se duc pe nesimlite Nopli pustii si zile reci. Cum s-adun5, putrezite, Frunze moarte pe poteci,

"@*

$i

i,*'.'tt q, .. "'dr-r Itlh ?*.

,i

-.""-

'

:.' *d##

Colo sus, culcat pe-o rinE, Std Negoiul mohorit Cu-a lui neguri bitrln6 Care-i line de urit, Fulgii-ncep apoi si cadi. Pl1ss.9l doarme somnul ei Amorlitd subt zdpadd . . .

Iar tirziu,:la Sflntu-Andrei, Clnd' cobori de la povarnE Prinfte plopi subliri qi rari, ln senina zi de iami I Vezi departe muntii mari Cum igi zugrdvesc ln soare
Piscuri vinete spte cer' Povirniguri sclipitoate, Brazi impodobili de ger, Atirnlnd ca nigte salbe Pe gmmajii lor de stinci, Peste plaiurile albe $i prdpistiile-adinci.

I
?
\s,r

'lt

a

c-.

ACCELERATUL

sure A cdzut amurgul rece. Inserarea muti trece

Peste fagi

cu virfuri

Furigatd prin pddure, Spre apus abia s-arati Printre crengi intunecatd,

O vipaie de rubin. . . Din frunzisurile grele De-nnoptare, tot mai vin
Glasuri mici de pdsdrele..
z4
.

r_,

,:

rt
Reci gi palide-n senin Se ivesc deasupra stele.

$i deodatd, dinfte dealuri Se desprinde larg un zvon
Depdrtat gi monoton, Ca un mutmur lung de ape Revdrsate peste maluri. . . Cregte-n luncd, mai aproape, Umple vdile vecine De t6sunet mare . . .

Vinel'..
L)

</

,r'

aFulger negru. . . trdsnet lung, Dus pe aripi de furtun5, Zguduind pdmintul tund, Zirile de.abia-i ajung. . .

-'rFe-

Parci zboard,
Parcd-nnoatd,

Scuipi foc, inghite drum, $i-nr-un valvirtej de fum Taie.n lung pddurea toatd. . .
76

4rr
qr

?
A
trecut . , . Dinspre cimpie, Vuiet greu de fieririe Se distrarnd in tEcere. .
Scade-n depdrtare,.. Piere . , .
,

Iar in urmi-i, din tufiguri, De ptin tainice-ascunziguri,
Se ivesc pe jumdtate Pisdrele ciufulite, Alarmate $i-ngrozite
r

- urne-l(.., \-e-[t..,

Le-a tost

Ciripesc cu glasuri mici Cinteze gi pitulici. Doar un pui de pigigoi, Int-un virf de fag pitic Std cu penele vulvoi $i, ficind pe supdratul: - Ce sI fie I Nu-i nimic. A trecut Acceleratul . . .
z7

RAPSODII DE TOAMNA

I
'&:.,

. tj'

t/i

{
"

"

A tlecut lnnt o

ooare

qi-" f,''"r rla rri^ -^ _- t-... r_noare rulul pa paolrtor.

Cu acorduri lungi de liri I-au rispuns
Toate florile Intorcindu-9i re!ele.

;-*

fif:.{f'
uz
-;/;-'--

b'
;

- |

t-

t.i

Un salcim privi spre munte Mindru ca o flamurd,
Solzii frunzelor mirunte S-au zburlit pe-o rarnurd.

tr
,t:

:'

Mai tirziu, o cotofani
F;'; ^.r,nqriF A adus o veste-n goand $i-a fdcut senzalie:

Cicd.n munte, la povarni, Plopii 9i risurile Spun ci vine-un vint de iarnd

R;.^^l;-,-l ^;l','il"

/

1

.#
$i-auzind din depdrtare Vocea lui tiranicd, Toli ciulinii pe cirare Fug cupringi de panicd

{

tI

I
I

Zvonul prin livezi coboard Colo jos, pe mlagtini, S-a-ntilnit un pui de cioard C-un bitlan de bagtind,

I

\

Alti

$i din treacdt ii

aruncd veste stfanie,.
!

C-au pornit.o peste lunci
Frunzele-n bejanie

S"

..,

,\ \ \ \ ,"/ ''..
n'o ,/

,/ ./

./

/ ,-

,tL.*- -.\"-

*

-.,J;-

IT

lntr-o clipd, alarmate, Ies din qanguri vrdbiile.
Papura pe lac se zbate Leginindu-qi sdbiile.

, .,f

\i'

(rr

!11

t,

t &"r'

Un listun, in frac,

Sus pe-un virf Ca sd tie.o cuvintare In aceastd chestie.

apare de trestie

I

Dar broscoii din rdstoacd { Il insultd-n pauze $i din papuri-l provoaca Cu prelungi aplauze.

^d
t
d'

!2t

I

Ligilele-ncep se strige Ca de mama focului.

Cocostlrci, pe catalige, Vin la faga locului.

it

\t\
)

* t. "4.. n

i
p
''i(
./

Un
r"ll" il

glngar, nervos

gi foarte

av"
{

Slab de constitulie, In zadar vrea sd ia parte

$i el la
,f

discugie.

!'

f\

t f, t/

Cind deodatd un erete, Poligai din nagtere, Peste baltd 9i boschete Vine-n recunoattere,

l\:,
Ii

Cu poruncd de la centru
Contra vinovatului, Ca s5-l aresteze pentru
Siguranga statului , .
.

De emotie, in surdin5, Sub un snop de bozie, O pdstaie de sulcind A fdcut exploZie.

{

-l-''.Y
q h
\\*

lW

)

\*

\ *

r&. j
-i
It -:,'

*

III
q?""
.t/-^

Floriie-n grddini s-agiti. Peste straturi, dalia, Ca o doamnd din elitd, Igi indreaptE talia.

i.

(

Trei petunii subgirele Farmec dind regretelor, Stau de vorbi intre ele: ,,Ce ne facem fetelor?. .."

€8
Floarea-soarelui, bdtind, De pe-acum se sperie C-au sd-i cadd in tirind Dinlii, de mizerie,

0
t(ltlVrd

zdreanld Std-n lumina mature, Ca un talger de balanld Aplecat pe-o laturi. . '
35

$i cu galbena ei

Intre gize, fdr6 fricd

Y.

Se re.ncep idilele. Doar o gdrgdrigd micd Blestemindu-;i zilele,

Necdjiti cere sfatul Unei molii tinere, Cd i-a dispirut bdrbatul ln costum de ginere.
,"Y

lmpreiur ii cint5-n gagd -)
Greierii din flaute, Uf, ce lume, soro dragi Unde sd-l mai caute ?
I

ry

L-au gdsit subt trei grlunte Mort de inanigie. $i-acum pleacd sd anunte Cazul la polilie.

.IV t:,*
ienilc-nonzite De-a9a vremi potrivnice, qa ,^rkirn na cnntira Sd se facl schivnice.
Br rnr

rug5ciune Doamna miselarild, Tot soborul ii propune S-o aleagd stari;5.

$i cum gtie-o

.

-'r..tI:

Numai colo sus, prin vie,
Rumenele lobode Vor de.acuma-n vdduvie Sd triiasci slobode.

mdtriguna A-nvdta! un brusture Si le spuie.n fald una Care si Ie usture L . .
Vezi

! de aceea

t'a

r,

it />

)zt

*.F-

Jos, pe-un virf de campanuld Pururea.n vibragie, $i-a oprit o libeluld

Zborul plin de

gragie.

Mic, cu solzi ca de balaur Ttupul fin se clatind,
Juvaer de smal! gi aur Cu sclipiri de platind.
38

i

I

\i'

.\v
animalia,.,

Dar, deodatd, pe coline
Scade

De mirare parci-gi line

Vlntul tespitalia.

Zboald vegti contradictorii, Se-nftetaie gtirile . . . Ce e?... Ce e?... Spre Podgorii
T^+i i^f^r^ nrivirilF

(\sb
Iat-o ! . .

.

Sus

in

deal, la strungd,

Agternind pimintului Haina ei cu ffeni lungd De culoarea vtntului,

S-a

ivit pe culme

Toamna,

Zina melopeelor.
Spaima florilor gi Doamna Cucurbitaceelor . .

Lung igi fluturd spre vale\' \1J' Ca-nt-un nimb de glorie, Peste golduri triumfale Haina iluzorie.
39

! a

..r.

1

a
1,

I
1

a' -

-r&*
,*

*-

-r,1r-\

Apoi pleacd mai departe
Pustiind cdrdrile, Cu alai de frunze moarte Sd colinde z5rile.

Gize, flori lntirziate ! Muza mea satirici V.a-nchinat de drag, la toate, Cite-o strofd liricd.

Dar cind qtiu c-o si vd-nghefe
Iarna mizerabili, Mi cuprinde o tristete Iremediabile . : .

BALADA UNUI GRBIER MIC

\
Peste dealuti zgribulite, Peste tarini zdrenluite, A venit aga, deodatd, Toamna cea intunecate.

v

Lungd slabi gi znludn,
Botezind natura udd C-un minunchi de ciumafai Cind se scuturi de ciudi, Imprejurul ei departe,
RisipeFte-n evantai

tJ

"ilr-

,

Jr
{a

Ploi mdrunte,
Frunze moarte, Stropi de tind, Guturai . . .
42

$i cum vine de la
Blestemind $i ldcrdmind,

munte,

ToJi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin vdgeuni, Iar mdceqii de pe cimpuri

O intimpinl in

cale

Cu gribite pleciciuni. . . Doar pe coasti, la urcus,, Din cisu;a lui de humd A iegit un greierug, Negru, mic, muiat in tug $i pe-aripi pudrat cu brumd:

I
I
\
I

1,1
/\

Toamnd gri, Nu credeam c-o sd mai vii lnainte de Criciun, Ci puteam gi eu s-adun O griunld cit de mici, Ca si nu cer imprumut La vecina mea furnicd, Fiindcd nu-mi dd niciodatd $i-apoi umple lumea toatd Cd m-am dus gi i-am cerut

-

Cri-cri-cri

Dar de-acug, Zise el cu glas sfirgit Ridicind un picioruFr Dar de-acuq, s-a isprdvit,

.

Cri-cri-cri Toamni gri, Tare-s mic Ai necijit

I

I
I I

.]'\

&,.
AEROPLANUL

Spre apusul de jiratic Cu livezi scdldate-n aur, Trece-un nour singuratic, Alb gi mare cit un taur.
s-abate, Gata-gata sdJ ajungd, Un 1in1ar cu coadi lungd $i cu aripi nemigcate.

Iar in urma lui

Cregte-n asfinfit pojarul. Dealurile stau s-adoarmd. Norul tace, dar ginlarul Umple linigtea de larmd .
+5

Ag
t *..f
'*

fr !
|.

$iI

{

\f''. lr.' l';t-.1:
|i

\I: It

I

1,,,

LA VINAToARE
I
Decorul Sus, pe dealuri, Toamna pune Mirigti galbene-n lumind, Ar5turi ca de cdrbune $i mohoare de rugind.

Rinduri-rinduri, spre cimpie Se perindi nori de plumb
PcqfF lc.d, <imafriF

De coline cu porumb.

fv

Iar cind soarele strdbate, Luminind peisajul vast De dreptunghiuri colorate Intr.un limpede contrastJ

Salti.n valuri juc6uge $i fognegte lung sub soare, Cu mdtas6 la pdnige, Mlmdliga viitoare. . .

II
Un iefure

.! :\ F1 'ZA

t \r
t\
^

'

Scurt, mohorul a fognit... $i spre neagra ariturd Intr-o clipd s-a ivit

Un

m6gar-miniaturd

I

,{ \

.v
lD

flti
,f.

i

rr

A

b*
Din c[pili sare pleavi, Sar gunoaie dintr-un snop. Pugca scoate fum pe leavd $i pocnegte ca un doP. . .

A cdzut... ba nu! din goand,
Mic, elastic Si urgent, Lingi-o tufd de simziani A f[cut un compliment.

Spre porumb acum s-abate,.. Un scaiete zdp[cit 11 intreabn - Ce e frate? - Slnt teribil de gribit !. . .
48

Alungat ca de furtund, Cu picioare de tacusra,
Se destinde gi s-adund Peste-o miriFte ingustd.

Ca

o minge se prdvale,

Se coboard gi se suie Prin hirtoapele din vale:

Uite-l

-

nu e, uitel

- nu e l. . .

Linigtea coboar6 iarigi
Peste

-

larinile noastre. . , L-ai scipat? zice-un tovardg. Mi-a sdrit cam de departe. . .

,l
,
a2
.fy

a

"t i..
I

t

I
\ /:' -\-

!>*

III
Masa

Din vlzduh abia s-aude
Tipdt jalnic de pdgorii. Cu ciubote mari gi ude Stau la masi vinitorii.
,
.

Toli cu
Pun

pugca lingl geanti, Gutalivi gi ordgeni,

o patd discordanti

Pe cdpiga de stujeni.

Incepind de dimineald, Cite-un strop de sicdricd,..

$i e frig, 9i togi inghea1d... $i din cind in cind nu snicd,

zice unul La un capdt de rdzor M-am oprit sd scot tutunul. , . Cind, de jos, de la picior,

- Intr.o toamnd -

Fdrd veste vid cd-mi sare Un goldan cit un vitel, $i stirnegte-n goana mafe Algi vreo gapte dupd el !
50

t

&f,

r.ta \t

l;, 'is

Trag cu ploaie in grimadi, FAre sd tintesc de loc... Cine s-agtepta sd.mi cadi Patru iepuri dintr-un foc ?. . .

Astea sint invengii pure. Mie mi s-a intimplat, La o goand-ntr-o pddure, Un mister adevirat.

.

.

tt'-

Nici nu

m.agezasem bine, Stam cu pugca subsuoari. . .

Cind deodatd lingd mine
Se opregte-o cdprioard.

Std qi-ascult6, imobild. . . Eu atunci - md gtili cum sint M-a cuprins un fel de mili : Am oftat... gi-am tras in vint.

Cind vizu cd ,,umplutura". Trece fdrd s-o ating6 Ea gi-a.ntins Ia pugci gura $i-a-nceput. . . aga s-o lingd...

I.auzi colo, ce curaj, mi Asta gi.a-ntrecut pdrechea I

-

!

preajmd Trag gi ele cu urechea.
.

.. Buruienele din

v
Un
mdceg de doud gchioape

Zice-n taini unui spin: - Dumneata etti mai apfoape, Ia-l de minecd pulin !

-'-rt:
/"7 / .-'

IV

r
i,t/'

La

tntoarcere

Viatul curge spre cimpie

,

Transparent gi uniform. Toate ierburile.nvie, Toate garinile dorm.

n
l

..i5.:-'l.

'-<

F::-'

Ici gi colo se ridicd
Cite-un nour alb de praf.

Stdjuind goseaua micd Stllpii rari de telegraf,

..1;

(Tot mai singuri, ceafd-n ceaf! Suluri vinete de fum Lungi ca gituri de girafh) Ingirali pe lingi drum,
54

-. <-\ ,r-i -* /,.'< "

Spre oragul plin de turle Stau privind c-un aer tlmp . $i deodatd-ncep sE urle Cd.i apuce noapte-n cimp.

.

r) {
t

--

d"
*rl !

4ltl
It
\\.

.,

.|t

-,"..1

UN DUEL

Eroii mei sint doi cocogi Ca ofilerii la paradi. Doi cavaleri aristocrati, Dintr-o privire ofensali,
lncep duelul fdri spada; Au martori puii speriaji. Teren - o parte din ogradd, Dar n.au motiv de sfadi, Cdci nu se ltie-a cui e vinai Misteru-nvdluie pficina

Deci: cdutagi gdina. . .
fo

Din amindoui plrgile,
Se.ncep ostilitdlile. Ei stau o clipi fagd-n fa15 Cu ciocurile la pdmint, Apoi deodatE-9i iau avint $i lupta-ncepe sdltdrea;d:

E4 -t)

;.i

i

I'

|,4 n it^ 5.".

.i4

/

,.',

i,

I

Sar deodatS, Dau cu ciocul. Cad aldturi. Schimbi locul. Bat din aripi,

I
:

/

Dau din

gheare.

Altul sare...

ljl."

Iar

s.atacd,

w'
\h

l'f

58

Dar deodati nu mai migci, ' . Fa1[-n fap, multd weme,
Stau aga ca doui gheme Neclintite $i zburlite, Pind cind, pe nesimtite'

l|, t t' {jr',
-ilr
'lt

iit

I

Unul

pXr6segte sfada,

Intorcindu-se cu coada...

I

t
f

-,.\

.#
/*--j'
,. il

't

h{Fgd

Atunci iegi de sub gopron Un filozof - clapon, Urlt $-atita de bdftin inctt A dag in mintea puilor. . . El s-a oprit tn fala lor
E o rugine, un delict Nedemn de vremi civilizate, Dar a$teptlm un viitor Cind mindri de chemarea lor, Cocogii nu se vor mai bate.,. Voi ve certati pentr-o gdind, Dar nu vedegi? E curtea plini I

-

Cotcod[cind sonor: Eu dezaprob acest conllict:

-lo.* ,ft .f,

:'s
l1

Ba receli gardul la vecini Cd gi p-acolo sint gdini... De ce vi punefi gheara-n git? Si lase unul cit de cit, S5. dea gi celilalt ceva Eu, cit de cit, socot c-o da I

a=-

'/&
-.rfl ..-/--

ry

BIVOLUL SI COTOFANA

spinarea unui bivol mare, negru, fioros, Se plimba o cogofani ; Cind in sus gi cind in jos. Un cdjel trecind pe-acolo s-a oprit mitat in loc - Ah, ce mare dobitoc ! Nu-l credeam asa de prost Sd ia.n spate pe oricine,.. Ia stai, frate, cE e rost SE md plimbe gi pe mine !
Pe

:

62

Cugetind aga, se fage inddrit se-ti facd vint, Se pitegte la pimint $r deodatd - zdup ! - ii sare

Bivolului in spinare.

.

.

Ce s.a intimplat pe urma nu e greu de-nchipuit. Apucat carn fdrd veste, bivolul a tresdrit, Dar i-a fost destul o clipi sd se scuture, gi-apoi Si-l rdstoarne, Si-l ia.n coarne $i cit colo sd-l arunce, ca pe.o zdreanld, in trifoi,

tu oare, javrd? Au, crezut.ai cd sint mort ? Cotofana treace-meargd, pe spinare o suport

-

Ce-ai gindit

Cd md apdri de mugte, de gingari gi de tduni $i de alte spurcdciuni. . . Pe clnd tu, potaie proaste, cam ce slujbE poli
faci ? Nu mi-ar fi rugine mie de vigei gi de malaci Bivol mare gi puternic, gospodar cu greutate, Si te port degeaba-n spate ?. . .

s[-mi

i.-.*-*'i".,*..nr'' : l

\r
!

Sus, pe gardul dinspre vie,

O giini

cenusie

$i.un cocog impintenat S.au suit gi stau la sfat: - Ia te uit[, md rog tie,

Cit de sus ne-am indlPt
65

$i deodati, cu glas
lncepurd amindoi

mare,

SI

-

cotcoddceasc[-n soare : Ni.meni nu mai e ca noi

I

\

Dar de sus, din corcodug, Pitullndu-se-ntre foi, Mititel $i juctrui, Le-a rispuns un piligoi :

Citi ca voil...

- Cili ca voi I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful