საზოგადოება

ქარ­თუ­ლი
ბლო­გინ­გის დღე­ე­ბი 2010

ლო­გინ­გის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­
ფი­სა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­
ტ­როს მხარ­და­ჭე­რით, 24-26 ივ­ნისს აჭა­რა­ში გა­
ი­მარ­თა კონ­ფე­რენ­ცია „ქართული ბლო­გინ­გის
დღე­ე­ბი”. სამ­დღი­ან ღო­ნის­ძი­ე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და მის
ფარ­გ­ლებს გა­რეთ მოღ­ვა­წე ორ­მო­ცამ­დე ბლო­გე­რი ეს­წ­რე­
ბო­და. ღო­ნის­ძი­ე­ბის მთა­ვა­რი თე­მა ეხე­ბო­და სო­ცი­ა­ლუ­რი
მე­დი­ის როლ­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას.
„ჩვენ ვცდი­ლობთ, გა­ვა­გე­ბი­ნოთ ხალხს IT-ს მნიშ­ვ­ნე­ლო­
ბა,” - გა­ნაცხა­და კონ­ფე­რენ­ცი­ის და­საწყის­ში ირაკ­ლი ქა­
ში­ბა­ძემ, ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტ­როს კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის,
ინო­ვა­ცი­ე­ბი­სა და IT დე­პარ­ტა­მენ­ტის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა.

შე­ეძ­ლე­ბა, თუმ­ცა, ვი­კი­პე­დი­ას­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, სა­დაც
კონ­ტენ­ტის ჩას­წო­რე­ბა ყვე­ლას შე­უძ­ლი­ა, მე­დი­ა­ბან­კი
მსგავ­სი შე­მო­ტე­ვე­ბის­გან და­ცუ­ლი­ა. აქ გან­თავ­სე­ბუ­ლი
მა­სა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა ნე­ბის­მი­ერ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირს
შე­ეძ­ლე­ბა სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვით. აქ­ვე კეთ­დე­
ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ქვე­გან­ყო­ფი­ლე­ბა აჭა­რის შე­სა­ხებ, რაც
სა­მო­მავ­ლოდ ამ რე­გი­ო­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას და მის ტუ­
რის­ტულ მხა­რედ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას შე­უწყობს ხელს.

Government 2.0
ეს არის პრო­ექ­ტი, რომ­ლის გან­ხილ­ვა­საც კონ­ფე­რენ­
ცი­ა­ზე დი­დი ყუ­რადღე­ბა და­ეთ­მო. ამ პრო­ექ­ტის ანა­ლო­გი
უკ­ვე არ­სე­ბობს დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში და სულ მა­ლე ის შე­იძ­
ლე­ბა ქარ­თულ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­საც მო­ერ­გოს. ბრი­ტა­ნეთ­ში ის
mysociety.org-ის სა­ხე­ლი­თაა ცნო­ბი­ლი, რო­მელ­საც მარ­
ტი­ვი მი­ზა­ნი აქვს - გა­ზარ­დოს ხალ­ხის ჩარ­თუ­ლო­ბა ხე­
ლი­სუფ­ლე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. მა­გა­ლი­თად, მი­სი ერ­თ­-ერ­თი
ქვეპ­რო­ექ­ტი Fix My Street („შეაკეთე ჩე­მი ქუ­ჩა”) სა­ი­ტის
სა­შუ­ა­ლე­ბით ბრი­ტა­ნე­ლებს შე­უძ­ლი­ათ ხმა მი­აწ­ვ­დი­ნონ
სა­ჭი­რო სა­ხე­ლი­სუფ­ლო ორ­გა­ნოს და შე­ატყო­ბი­ნონ არ­სე­
ბუ­ლი კო­მუ­ნა­ლუ­რი პრობ­ლე­მის შე­სა­ხებ, პა­ტა­რა ორ­მო
იქ­ნე­ბა ქუ­ჩა­ზე თუ და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი წყალ­სა­დე­ნი. ამ პრო­
ექ­ტ­ზე მუ­შა­ო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს, მაგ­რამ
ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბი­ა, რო­დის ექ­ნე­ბა ქარ­თ­ველ ამომ­რ­
ჩე­ველს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში თა­ვის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან ონ­
ლა­ინ დე­ბა­ტე­ბის გა­მარ­თ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა.

ტუ­რიზ­მი და მე­დი­ა­ბან­კი
ომის შემ­დ­გომ პე­რი­ოდ­ში ინ­ტერ­ნეტ­ში მკვეთ­რად იმა­
ტა უარ­ყო­ფით­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ზე, რომ­ლის
მთა­ვარ გა­მავ­რ­ცე­ლებ­ლად კვლავ რუ­სე­თი რჩე­ბა. ამის სა­
პი­რის­პი­როდ შე­იქ­მ­ნა სა­ი­ტი Mediabank.ge. აი, რას ამ­ბობს
მი­სი ერ­თ­-ერ­თი შემ­ქ­მ­ნე­ლი სა­ბა ლეკ­ვე­იშ­ვი­ლი: „ჩვენი მი­
ზა­ნია ინ­ტერ­ნეტ­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი ნე­გა­ტი­უ­რი მა­სა­ლა,
ფო­ტო­ე­ბი, ვი­დე­ო­ე­ბი და ტექ­ს­ტე­ბი ჩა­ვა­ნაც­ვ­ლოთ პო­ზი­
ტი­უ­რი კონ­ტენ­ტით. ჯერ­ჯე­რო­ბით გვაქვს 150 ათა­სამ­დე
ფო­ტო, რომ­ლე­ბიც თე­მა­ტუ­რად უკავ­შირ­დე­ბა სა­ქარ­თ­
ვე­ლოს. ვა­პი­რებთ, რომ სექ­ტემ­ბ­რამ­დე მა­თი რიცხ­ვი მი­
ლი­ო­ნამ­დე გავ­ზარ­დოთ.” მე­დი­ა­ბან­კი ივ­ნი­სის და­საწყის­ში
გა­იხ­ს­ნა. მას­ზე ფო­ტო და ვი­დე­ო­მა­სა­ლის და­დე­ბა ყვე­ლას

2010 | 5 - 11 ივლისი

სა­ინ­ფორ­მა­ციო ომი...
...რომელიც რამ­დე­ნი­მე წე­ლია მიმ­დი­ნა­რე­ობს, გან­
სა­კუთ­რე­ბით გამ­წ­ვავ­და 2008 წლის შემ­დეგ. ამ ომ­
ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რო­ლი შე­ას­რუ­ლეს ქარ­თ­ველ­მა
ბლო­გე­რებ­მა. ისი­ნი რუ­სუ­ლად წერ­დ­ნენ ბლო­გებს და
სა­უბ­რობ­დ­ნენ იმ ფაქ­ტებ­ზე, რო­მელ­საც რუ­სუ­ლი ოფი­
ცი­ა­ლუ­რი არ­ხე­ბი დი­დი მონ­დო­მე­ბით ბლო­კავ­დ­ნენ და
დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ით ცვლიდ­ნენ. თა­ვის დრო­ზე, ბლო­გერ
Сухуми-ს გავ­რ­ცე­ლე­ბულ­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ და მას­ზე
მი­ღე­ბულ­მა გა­მოხ­მა­უ­რე­ბამ ისე­თი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა გა­
მო­იწ­ვია რუ­სეთ­ში, რომ რუს­მა ჰა­კე­რებ­მა რამ­დე­ნი­მე
დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ა­ფერ­ხეს ბლო­გის პლატ­ფორ­მა
Livejournal-სა და Twitter-ში, რა თქმა უნ­და, ინ­ფორ­მა­ცი­
ის დაბ­ლოკ­ვის მიზ­ნით.
სო­ცი­ა­ლურ მე­დი­ას რომ დი­დი რო­ლი აქვს ქარ­თუ­ლი
სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის, ამას ხა­ზი გა­უს­ვა მომ­ხ­სე­ნე­ბელ­მა
ოლეგ პან­ფი­ლოვ­მაც: „საქართველო ერ­თა­დერ­თია ყო­
ფილ საბ­ჭო­თა ქვეყ­ნებ­ში, სა­დაც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ჯერ არ
შე­ხე­ბია ინ­ტერ­ნეტს კონ­ტ­რო­ლის მხრივ. იმე­დი­ა, არც
არა­სო­დეს შე­ე­ხე­ბა”. პან­ფი­ლოვ­მა აქ­ვე და­ა­მა­ტა, რომ
და­გეგ­მი­ლი აქვს ქარ­თ­ვე­ლი ბლო­გე­რე­ბის პუბ­ლი­კა­ცი­
ე­ბის მი­ხედ­ვით გა­მოს­ცეს წიგ­ნი რუ­სეთ­-­სა­ქარ­თ­ვე­ლოს
სა­ინ­ფორ­მა­ციო ომის შე­სა­ხებ.

39