P. 1
Gepra Newsletter May 2009

Gepra Newsletter May 2009

|Views: 10|Likes:
Published by PRSchool
pr, prschool, gepra, newsletter
pr, prschool, gepra, newsletter

More info:

Published by: PRSchool on Jul 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2010

pdf

text

original

ãïèëèúåèåäò

#11 maisi 2009 #11 maisi 2009 #11 maisi 2009 #11 maisi 2009 #11 maisi 2009
haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa
griboedovis q. #12 griboedovis q. #12 griboedovis q. #12 griboedovis q. #12 griboedovis q. #12
℡ ℡℡ ℡℡ 995452 995452 995452 995452 995452
info@gepra.ge
ãâ. 5-6
socialuri momsaxurebis socialuri momsaxurebis socialuri momsaxurebis socialuri momsaxurebis socialuri momsaxurebis
saagentos Sexvedrebi saagentos Sexvedrebi saagentos Sexvedrebi saagentos Sexvedrebi saagentos Sexvedrebi
rusTavSi, bakuriansa da rusTavSi, bakuriansa da rusTavSi, bakuriansa da rusTavSi, bakuriansa da rusTavSi, bakuriansa da
quTaisSi gaimarTa quTaisSi gaimarTa quTaisSi gaimarTa quTaisSi gaimarTa quTaisSi gaimarTa
HSBC banki banki
banki banki banki
saqarTvelom erTi wlis saqarTvelom erTi wlis
saqarTvelom erTi wlis saqarTvelom erTi wlis saqarTvelom erTi wlis
iubile aRniSna iubile aRniSna
iubile aRniSna iubile aRniSna iubile aRniSna
ãâ. 4
ãâ. 2
ãâ. 7
piar skolis piar skolis piar skolis piar skolis piar skolis
kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi
BTL.ge-s ganviTarebaze .ge-s ganviTarebaze .ge-s ganviTarebaze .ge-s ganviTarebaze .ge-s ganviTarebaze
izruneben izruneben izruneben izruneben izruneben
ãâ. 3
radio radio radio radio radio
komersantis komersantis komersantis komersantis komersantis
eTerSi eTerSi eTerSi eTerSi eTerSi
axali axali axali axali axali
gadacema gadacema gadacema gadacema gadacema
iwyeba iwyeba iwyeba iwyeba iwyeba
piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT
bankebi da finansebSi bankebi da finansebSi bankebi da finansebSi bankebi da finansebSi bankebi da finansebSi
ixilavT ixilavT ixilavT ixilavT ixilavT
qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli
universiteti universiteti universiteti universiteti universiteti
Golden Brand 2008–is 2008–is 2008–is 2008–is 2008–is
gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda
ãâ. 8
#11 #11 #11 #11 #11
maisi maisi maisi maisi maisi
2009 2009 2009 2009 2009
2
HSBC þïíêò HSBC þïíêò HSBC þïíêò HSBC þïíêò HSBC þïíêò
ìïáïîàâåäëè èïòìøò ìïáïîàâåäëè èïòìøò ìïáïîàâåäëè èïòìøò ìïáïîàâåäëè èïòìøò ìïáïîàâåäëè èïòìøò
ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò ïéíòøíï ìïáïîàâåäëøò
øåèëìâäòì åîàò ùäòì øåèëìâäòì åîàò ùäòì øåèëìâäòì åîàò ùäòì øåèëìâäòì åîàò ùäòì øåèëìâäòì åîàò ùäòì
òóþòäå. èòéåþï òóþòäå. èòéåþï òóþòäå. èòéåþï òóþòäå. èòéåþï òóþòäå. èòéåþï
ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë ãïòèïîàï þïíêòì ìïàïë
ëôòìøò îóìàïâåäòì ëôòìøò îóìàïâåäòì ëôòìøò îóìàïâåäòì ëôòìøò îóìàïâåäòì ëôòìøò îóìàïâåäòì
ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì ãïèçòîçå. ùâåóäåþïì
óûéâåþëæï þ-íò üëíò óûéâåþëæï þ-íò üëíò óûéâåþëæï þ-íò üëíò óûéâåþëæï þ-íò üëíò óûéâåþëæï þ-íò üëíò
üåîíåîò, HSBC þïíêò üåîíåîò, HSBC þïíêò üåîíåîò, HSBC þïíêò üåîíåîò, HSBC þïíêò üåîíåîò, HSBC þïíêò
ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ìïáïîàâåäëì ñëôòäò
ãåíåîïäóîò ãåíåîïäóîò ãåíåîïäóîò ãåíåîïäóîò ãåíåîïäóîò
æòîåáüëîò. æòîåáüëîò. æòîåáüëîò. æòîåáüëîò. æòîåáüëîò.
HSBC banki saqarTvelom banki saqarTvelom
banki saqarTvelom banki saqarTvelom banki saqarTvelom
erTi wlis iubile aRniSna erTi wlis iubile aRniSna
erTi wlis iubile aRniSna erTi wlis iubile aRniSna erTi wlis iubile aRniSna
#11 #11 #11 #11 #11
2009 2009 2009 2009 2009
maisi maisi maisi maisi maisi
3
radio radio
radio radio radio
komersantis komersantis
komersantis komersantis komersantis
eTerSi eTerSi
eTerSi eTerSi eTerSi
axali axali
axali axali axali
gadacema gadacema
gadacema gadacema gadacema
iwyeba iwyeba
iwyeba iwyeba iwyeba
13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò- 13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò- 13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò- 13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò- 13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-
äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâò
îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï- îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï- îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï- îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï- îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-
úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4 úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4 úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4 úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4 úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4
ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòì
åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì åàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïì
àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì- àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì- àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì- àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì- àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-
æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó- æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó- æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó- æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó- æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-
îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòï
óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè óûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè
2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì 2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì 2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì 2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì 2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì
öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí- öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí- öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí- öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí- öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-
üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá- üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá- üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá- üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá- üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-
üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòì
ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï ãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï
“þòçíåì êëíìðåáüò“. “þòçíåì êëíìðåáüò“. “þòçíåì êëíìðåáüò“. “þòçíåì êëíìðåáüò“. “þòçíåì êëíìðåáüò“.
#11 #11 #11 #11 #11
maisi maisi maisi maisi maisi
2009 2009 2009 2009 2009
4
haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa
haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa haidelbergcementma prezentacia gamarTa
18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåí- 18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåí- 18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåí- 18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåí- 18 èïòìì, áïäïá îóìàïâøò ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êëîðëîïüòóäò êäòåí-
üåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï üåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï üåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï üåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï üåþòìàâòì ðîåçåíüïúòï ãïèïîàï. ìüóèîåþò áïîàóäò úåèåíüòìï æï
îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì îóìàïâúåèåíüòì áïîõíåþòì îåêëíìüîóáúòòìï æï õïîòìõòì èïîàâòì
ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë. ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë. ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë. ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë. ìòìüåèåþì ãïåúâíåí. öåðîïè éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï óçîóíâåäñë.
#11 #11 #11 #11 #11
2009 2009 2009 2009 2009
maisi maisi maisi maisi maisi
5
socialuri momsaxurebis saagentos socialuri momsaxurebis saagentos
socialuri momsaxurebis saagentos socialuri momsaxurebis saagentos socialuri momsaxurebis saagentos
Sexvedra rusTavSi gaimarTa Sexvedra rusTavSi gaimarTa
Sexvedra rusTavSi gaimarTa Sexvedra rusTavSi gaimarTa Sexvedra rusTavSi gaimarTa
14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìï- 14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìï- 14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìï- 14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìï- 14 èïòìì, îóìàïâøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìï-
õóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï õóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï õóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï õóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï õóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï
áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâå- áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâå- áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâå- áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâå- áâåèë áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâå-
äëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîï- äëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîï- äëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîï- äëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîï- äëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîï-
çå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- çå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- çå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- çå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- çå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï-
ïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòì- ïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòì- ïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòì- ïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòì- ïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòì-
üåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî- üåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî- üåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî- üåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî- üåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëî-
èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîò- èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîò- èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîò- èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîò- èåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîò-
âò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øå- âò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øå- âò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øå- âò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øå- âò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì ÷ïîàâòì øå-
ìïûäë èåáïíòçèåþò. ìïûäë èåáïíòçèåþò. ìïûäë èåáïíòçèåþò. ìïûäë èåáïíòçèåþò. ìïûäë èåáïíòçèåþò.
#11 #11 #11 #11 #11
maisi maisi maisi maisi maisi
2009 2009 2009 2009 2009
6
socialuri socialuri
socialuri socialuri socialuri
momsaxurebis momsaxurebis
momsaxurebis momsaxurebis momsaxurebis
saagentos Sexvedra saagentos Sexvedra
saagentos Sexvedra saagentos Sexvedra saagentos Sexvedra
quTaisSi quTaisSi
quTaisSi quTaisSi quTaisSi
27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì 27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì 27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì 27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì 27 èïòìì, áóàïòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì
ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï òèåîåàòìï æï
îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- îïÿï-äå÷õóèò, áâåèë ìâïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà-
èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ-
âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìë- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìë- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìë- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìë- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï æï ìë-
úòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï úòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï úòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï úòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï úòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï
æïãåãèòäò îåôëîèåþò. æïãåãèòäò îåôëîèåþò. æïãåãèòäò îåôëîèåþò. æïãåãèòäò îåôëîèåþò. æïãåãèòäò îåôëîèåþò.
8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîå- 8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîå- 8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîå- 8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîå- 8 èïòìì, þïêóîòïíøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîå-
þòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõå- þòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõå- þòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõå- þòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõå- þòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèúõå-
öïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- öïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- öïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- öïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà- öïâïõåàòìï æï øòæï áïîàäòì èèïîàâåäëþòì æï àâòà-
èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ- èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõ-
âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï- âåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìï-
ïãåíüëì ìïáèòïíëþï. ïãåíüëì ìïáèòïíëþï. ïãåíüëì ìïáèòïíëþï. ïãåíüëì ìïáèòïíëþï. ïãåíüëì ìïáèòïíëþï.
socialuri socialuri
socialuri socialuri socialuri
momsaxurebis momsaxurebis
momsaxurebis momsaxurebis momsaxurebis
saagentos saagentos
saagentos saagentos saagentos
Sexvedra Sexvedra
Sexvedra Sexvedra Sexvedra
bakurianSi bakurianSi
bakurianSi bakurianSi bakurianSi
piar skolis piar skolis piar skolis piar skolis piar skolis
kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi kursdamTavrebulebi BTL.ge-s -s -s -s -s
ganviTarebaze izruneben ganviTarebaze izruneben ganviTarebaze izruneben ganviTarebaze izruneben ganviTarebaze izruneben
ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþó- ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþó- ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþó- ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþó- ðòïî ìêëäòì êòæåâ ëîò ùïîèïüåþóäò êóîìæïèàïâîåþó-
äåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì äåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì äåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì äåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì äåþò àïèïî þåýòüïøâòäò æï íåìüïí øïâäïûå öåðîïì
øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîå- øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîå- øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîå- øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîå- øâòäëþòäò êëèðïíòòì “þòàòåä.öòì” þòçíåìòì ãïíâòàïîå-
þòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ï- þòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ï- þòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ï- þòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ï- þòìï æï èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì ëîãïíòçåþïì ÷ï-
óæãíåí ìïàïâåøò. óæãíåí ìïàïâåøò. óæãíåí ìïàïâåøò. óæãíåí ìïàïâåøò. óæãíåí ìïàïâåøò.
Tbilisis Tbilisis Tbilisis Tbilisis Tbilisis
piar skola piar skola piar skola piar skola piar skola
zafxulis zafxulis zafxulis zafxulis zafxulis
kursebs kursebs kursebs kursebs kursebs
gTavazobT gTavazobT gTavazobT gTavazobT gTavazobT
ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêëäï
ãàïâïçëþà çïôõóäòì ãàïâïçëþà çïôõóäòì ãàïâïçëþà çïôõóäòì ãàïâïçëþà çïôõóäòì ãàïâïçëþà çïôõóäòì
þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòï- þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòï- þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòï- þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòï- þïíïêòì 12 æéòïí ìðåúòï-
äóî êóîìì – þîåíæòì äóî êóîìì – þîåíæòì äóî êóîìì – þîåíæòì äóî êóîìì – þîåíæòì äóî êóîìì – þîåíæòì
øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì øåáèíï 12 æéåøò. òèòìïàâòì
îëè àáâåíâå øåïî÷òëà îëè àáâåíâå øåïî÷òëà îëè àáâåíâå øåïî÷òëà îëè àáâåíâå øåïî÷òëà îëè àáâåíâå øåïî÷òëà
êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò, êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò, êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò, êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò, êóîìòì ÷ïüïîåþòì àïîòéò,
11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíï- 11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíï- 11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíï- 11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíï- 11 òâíòìïèæå èòòéåà èëíï-
ùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä ùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä ùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä ùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä ùòäåëþï ìïòüçå ïîìåþóä
òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí òíüåîïáüòâøò, æïãâòîåêåí
ïí èëãâùåîåà 99 54 52, ïí èëãâùåîåà 99 54 52, ïí èëãâùåîåà 99 54 52, ïí èëãâùåîåà 99 54 52, ïí èëãâùåîåà 99 54 52,
info@prschool.ge. info@prschool.ge. info@prschool.ge. info@prschool.ge. info@prschool.ge.
àïèïî þåýòüïøâòäò àïèïî þåýòüïøâòäò àïèïî þåýòüïøâòäò àïèïî þåýòüïøâòäò àïèïî þåýòüïøâòäò íåìüïí øïâäïûå íåìüïí øïâäïûå íåìüïí øïâäïûå íåìüïí øïâäïûå íåìüïí øïâäïûå
#11 #11 #11 #11 #11
maisi maisi maisi maisi maisi
2009 2009 2009 2009 2009
8
5 òâíòìòæïí ãïçåà þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì ñëâåä íëèåîøò
øåìïûäåþäëþï ãåûäåâïà òõòäëà ãïó–àþòäòìòì ðòïî ìêë-
äòì ïõïäò èòèïîàóäåþåþò æï ìòïõäååþò.
piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT piar skolis siaxleebs gazeT
bankebi da finansebSi ixilavT bankebi da finansebSi ixilavT bankebi da finansebSi ixilavT bankebi da finansebSi ixilavT bankebi da finansebSi ixilavT
1 òâíòìòæïí, ãïó–àþòäòìòì êóîìæïèàïâîåþóäò íòíë
êîòõåäò, ûâåäò àþòäòìòì ãïèãåëþòì ìïçëãïæëåþïìàïí óî-
àòåîàëþòì ìïèìïõóîòì àïíïèøîëèåäò ãïõæï.
nino krixeli gamgeobis piar nino krixeli gamgeobis piar nino krixeli gamgeobis piar nino krixeli gamgeobis piar nino krixeli gamgeobis piar
samsaxurSi dasaqmda samsaxurSi dasaqmda samsaxurSi dasaqmda samsaxurSi dasaqmda samsaxurSi dasaqmda
2009 ùäòì 6 èïòìì Global Idea æï ãïçåà Finan-
cial–òì ëîãïíòçåþòà, ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë ðï-
äïüòì æï ïèåîòêòì ìïâïÿîë ðïäïüòì èõïîæïÿå-
îòà ÷ïüïîæï îòãòà èåìïèå æïöòäæëåþï Golden
Brand 2008. ìïóêåàåìë óíòâåîìòüåüòì íëèòíï-
úòïøò, Golden Brand 2008 ãïæïåúï áïîàóä-ïèå-
îòêóä óíòâåîìòüåüì.
qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli qarTul–amerikuli
universiteti universiteti universiteti universiteti universiteti Golden
Brand 2008–is 2008–is 2008–is 2008–is 2008–is
gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda gamarjvebuli gaxda

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->