#2 Tebervali-marti-aprili 2009

griboedovis q. #12
℡ 995452

info@gepra.ge

eqspo-jorjia indur
gamofenas maspinZlobs

dRes sareklamo bazarze
meti damkveTi gamoCnda
ãâ. 2-3

gau-Tbilisis piar skolis
media-konkursi Temaze:

piari qmnis perspeqtivas
ãâ. 4
media konkursSi
gamarjvebulebi daajildoves
ãâ.6
socialuri momsaxurebis
saagentos Sexvedrebi
TbilisSi, grigoleTsa da
siRnaRSi
ãâ. 7
28 èïîüì, åáìðë-öëîöòòì ìïãïèëôåíë úåíüîøò ãïèëôåíòì „ìïóêåàåìë òíæëåàòæïí“ ãïõìíòì ëôòúòïäóîò úåîåèëíòïäò ãïòèïîàï.
ãïèëôåíï-ãïñòæâïçå ùïîèëæãåíòäò òñë ìõâïæïìõâï ìïõòì ðîëæóáúòï æï íïêåàëþåþò. ïçòóîò íïùïîèòì àïñâïíòìèúåèäåþì åáìðëöëîöòïè 5 ïðîòäïèæå óèïìðòíûäï.

HSBC-m
-m korporatiul klientebs
axali servisi SesTavaza
12 èïîüì, HSBC-ì
êëîðëîïüòóäò
þïíêòîåþòì ãóíæèï èìõâòä æï
ìïøóïäë þòçíåìêäòåíüåþòìàâòì
þïíêòì èëèìïõóîåþòì ïõïäò
èòèïîàóäåþåþòì
ðîåçåíüïúòï
èëïùñë. öåðîïè
éëíòìûòåþòì
èåíåöèåíüò
óçîóíâåäñë.

Tibisi fondma dazaralebul
dedebs 8 marti miuloca

sabavSvo anabari da
dazRveva dazaralebuli
bavSvebisTvis
ãâ. 8
gau Tbilisis piar skolaSi
gamosaSvebi saRamo
gaimarTa
ãâ. 5
ãïèëèúåèåäò

saqarTvelo paradoqsebis qveyanaa, dRes
sareklamo bazarze meti damkveTi gamoCnda
îòì æéåì ïîìåþóäò üåíæåíúòåþò øåèæåãòï: 1) ìïîåêäïèë ìïøóïäåþåþòì èêâåàîò æòâåîìòôòêïúòï æï îïúòëíïäòçïúòï; 2) þîåíæòíãòì îëäòì çîæï êëèóíòêïúòïøò; 3) èåüò ïáüëîòì ãïèë÷åíï ïõïäò æïèêâåàåþòì ìïõòà. èëêäåæ ãïíâòõòäëà àòàëåóäò èïàãïíò.
ìïïíãïîòøë æîëæ êò ïá óêïíïìêíåäò åîàò ùäòì ïéåþï øåòûäåþï.
ðëäòüòêóîò êîòçòìèï, îëèåäòú 7 íëåèþîòæïí æïòùñë æï
ïõäï óêâå, ôòíïíìóîèï ðîëþäåèåþèï æòæò æïîüñèï èòïñåíåì
ìïîåêäïèë þòçíåì, îïæãïí ûïäçåæ øåèúòîæï ìïîåêäïèë æïíïõïîöåþò êëèåîúòóäò ìåáüëîòì èõîòæïí. ïèïí ãïíïðòîëþï
ìùëîåæ çåèëà íïõìåíåþò æòâåîìòôòêïúòï æï îïúòëíïäòçïúòï. ïáúåíüò ãïêåàæï óôîë òïô ìïîåêäïèë ìïøïäåþåþçå
(ôäïåîåþò, òíüåîíåü þïíåîåþò, ðîëôåìòóäò ðîåìï æï ìõâ.)
æï ïèïìàïí, èåüò ñóîïæéåþòà ãïæïòõåæï ñâåäï èìõâòäò ìïîåêäïèë þòóöåüò. æïèêâåàåþòìàâòì àòàëåóäò àåàîòì æïõïîöâï îåêäïèïçå, îëèåäòú èòóõåæïâïæ èòìò åôåáüóîëþòì
ìïñëâåäàïë ïéòïîåþòìï, èïòíú ôóôóíåþòì ìïãíïæ òàâäåþï,
ûïäçåæ èüêòâíåóäò ãïõæï. þåâîèï èëàïèïøåè êò ìóäïú óïîò
àáâï, èïãïäòàïæ ìïüåäåâòçòë îåêäïèïçå, èêâåàîïæ ãïòçïîæï ìïìðëíìëîë ðïêåüåþòì îåïäòçïúòï æï ãï÷íæï òìåàò ìòïõäå, îëãëîòúïï èïãïäòàïæ å.ù. åêëíëè-ðïêåüò.
ìïòíüåîåìëï þîåíæòíãòì àåèï áïîàóä ìïîåêäïèë þïçïîçå,

ÊÏÕÏ ÈÏÉÎÏÛÅ

îïæãïí åîà æéåìïú (óôîë èçòïíò æéå òáíåþëæï) ÷âåí ñâåäïè
ãïâòéâòûåà ïõïä ìïáïîàâåäëøò, ìïæïú ïîï èïîüë èìëôäòë èïìøüïþòì, ïîïèåæ óêâå ïæãòäëþîòâò æï ìïêèïëæ ûäòåîò þîåíæåþò
èëáèåæåþæíåí æï ùïîèïüåþòàïú òñòæåþëæíåí. èëæï ãï÷íæï, ãï÷-

- îïüëè ãïõæï þîåíæòíãò æï îåþîåæòíãò ìåîâòìò ïáüóïäóîò æï îï åôåáüòìêåíïï èòèïîàóäò?
- æïâòùñëà úëüï øëîòæïí. ìïîåêäïèë ìïáèòïíëþï æï æïèëóêòæåþåäò êëèðïíòåþò ìïáïîàâåäëøò ãïìóäò ìïóêóíòì 90?ïí

íæíåí èòèæåâîåþòú. æïòùñë äëãëåþòì æï ìäëãïíåþòì ìïñëâåäàïë øåèëìåâï. æïèêâåàåþèï æïòùñåì øåèæåãò ôîïçåþòà ìïîãåþäëþï: ÷åè êëíêóîåíüçå óêåàåìò ìäëãïíò èòíæï, îïèå íïòêòì
èìãïâìò äëãëì õëè âåî øåèëãâàïâïçåþæòà. àóèúï áïîàóäò

ùäåþøò ãïèë÷íæíåí. ñâåäïì ãâïõìëâì ïäþïà òèæîëòíæåäò ïíòèïúòóîò ìïîåêäïèë êäòðåþò, ïí üòüîåþòì ìïõòà ùïìóäò åîàìïïàòïíò ãïíúõïæåþåþò üåäååàåîøò. êëèåîúòóäò ëîãïíòçïúòåþò êò âòíú òè æîëì îåêäïèïì òñåíåþæíåí (?ïíò æï êëèðïíòï, þïí-

þîåíæòíãò (îåþîåíæòíãòì) ÷ïàâäòà èïòíú ìðåúòôòóîòï. ÷âåíàïí óôîë èåüïæ þîåíæòì ãïîåãïí èõïîåì æï èòì ðîëèëóøåíì óàèëþåí æï þîåíæòíãòì ìïôóûâäåþò, þîåíæòì àåëîòóäò ïõìíï æï
èòìò ìòéîèòìåóäò ïíïäòçò ûïäçåæ òøâòïàïæ ãâåõâæåþï. èõë-

êò áïîàäò, êëèðïíòï ï÷ò æï ìõâ.) ìïëúïîò ôòíïíìóîò ùïîèïüåþòà ìïîãåþäëþæíåí. àóèúï å.ù. ðòîâåäò üïäéòì þòçíåìèåíåþòì
ôòïìêëè ìïîåêäïèë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïú èíòøâíåäëâíïæ øåïôåîõï æï ìùëîïæ èïí ãïíïðòîëþï èëèõèïîåþäòì èõîòæïí òì óí-

äëæ äëãëì øåúâäï êò þîåíæòíãò íïèæâòäïæ ïî ïîòì.
ìïáïîàâåäë ðïîïæëáìóäò áâåñïíïï æï ðïîïæëáìåþò ìïîåêäïèë þïçïîçåú èîïâäïæ ãâõâæåþï. èòóõåæïâïæ þëäë åîàò
ùäòì èóæèòâò êîòçòìóäò îñåâåþòìï, ìïîåêäïèë þïçïîçå èå-

æëþäëþï ìïîåêäïèë ðîëæóáúòòì èòèïîà, îëèåäòú æéåì óêâå
ûïäçåæ ãïèöæïîòï ÷âåíøò. åì òìå, øåìïâäòì ìïõòà. îïú øååõåþï
àïíïèåæîëâå ìòïõäååþì ìïîåêäïèë ìôåîëøò, ïá øåòûäåþï òàáâïì îëè êëèðïíòåþò, îëèäåþòú áèíòïí ìïîåêäïèë ðîëæóáúòïì,

üò æïèêâåàò ãïèë÷íæï, îïú ùâîòäò èëàïèïøååþòì îåêäïèòà
æïòíüåîåìåþïè ãïíïðòîëþï. ìïîåêäïèë ìïøóïäåþåþòì æòâåîìòôòêïúòïè æï èåüò òïôò èïüïîåþäåþòì ãï÷åíïè èúòîå æï ìïøóïäë þòçíåììïú ãïó÷òíï îåêäïèòà ìïîãåþäëþòì ?èþòúòå-

æòæïæ ïî ãïíìõâïâæåþòïí çëãïæïæ áïîàóäò þòçíåìòæïí, îëèåäìïú áúåâòì ìðåúòôòóîò èïõïìòïàåþäåþò ãïï÷íòï. ïíó ïáïú
æòæ îëäì àïèïøëþì èòèþïûâåäëþï æï èëæòì ïñëäï. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè îïòèå êïîãòì ãïèåëîåþï çëãïæïæ ïæïèòïíóîò ôå-

þò. êëîðëîïüòóäò ìïòüòì æï ìïîåêäïèë ôäïåîòì ïîáëíï
áïîàâåäò þòçíåìèåíòìàâòì èòóéåþåäòï.
- ìïáïîàâåäëøò îåêäïèòì ñâåäïçå ðëðóäïîóäò ìïøóïäåþï îëèåäòï? (üåäå, þòäþëîæåþò, ãïçåàò...)

íëèåíòï, ÷âåí áâåñïíïøò ïèïì ñëâåäàâòì óôîë æòæò èïìøüïþåþò
ãïï÷íòï. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ïæâòäòï áïîàóäò ìïîåêäïèë þïçîòì ìòïõäååþòìï æï üåíæåíúòåþòì øåôïìåþïú, îïæãïí ñâåäï êëèðïíòï èåü-íïêäåþïæ ÷ïþèóäòï ïõäòì êåàåþòì ôåîõóäøò.

- ñâåäïçå ðëðóäïîóäò ìïøóïäåþåþòì òæåíüòôòêïúòï óêâå
ûíåäòï, îïæãïí ïèýïèïæ óêâå ìïîåêäïèë ðîëæóáúòï
èîïâïäò èòèïîàóäåþòà òáèíåþï. ãóøòí àó ïî òñë

ðóíáüåþïæ îëè ÷ïèëâàâïäëà, ÷âåíò áâåñíòì ìïîåêäïèë þïç-

#2 Tebervali-marti-aprili
2009

gagrZeleba gv. 3

2

dRes sareklamo bazarze meti damkveTi gamoCnda

dasawyisi gv. 2

- îåêäïèòì æïãåãèâïøò ñâåäïçå õøòîïæ îï øåúæëèåþò
ãâõâæåþï áïîàóä êëèðïíòåþì øëîòì?

ãïíâòàïîåþóäò ìïîåêäïèë èëíòüëîåþòì áìåäò, æéåì òì ñâåäãïí ãâõæåþï. ðëðóäïîëþï ïäþïà ãïíòìïçéâîåþï ãïèëñåíåþòì îï-

- èå íïêäåþïæ âòúíëþ, àó îïì ïêåàåþåí áïîàóäò ìïîåêäïèë êëèðïíòåþò ïí æïèêâåàåþò ìïîåêäïèë êïèðïíòåþòì æïãåãèâòì
æîëì, àóèúï øåúæëèåþò ïáïú òãòâåï îïú ñâåäãïí (èïà øëîòì,
ïäþà, þïíãäïæåøøòú). óïçîëæ æòæò þòóöåüò; ïîïïæåáâïüó-

ëæåíëþòì èòõåæâòà. ïèòì çóìüò ìüïüòìüòêï èå ïî ãïèï÷íòï (ïî
èãëíòï, îëè âòíèåì áëíæåì ëþòåáüóîò èï÷âåíåþäåþò), èïãîïè ïøêïîïï, îëè üåäåâòçòï æï ãïîå îåêäïèï àèëþåí ìïêóàïî ðëçòúòåþì. ïè øåèàõâåâïøò, óôîë ìïòíüåîåìë êòàõâï òáíåþëæï ïäþïà, àó îëèåäò ìïøóïäåþï ïîòì åôåáüóîò. àóèúï ûíåäò òáíåþï
åîàèíòøâíåäëâíïæ ïèïçå ðïìóõòú. åôåáüóîëþïú òçëèåþï èòçíåþìï æï èòéåþóä øåæåãåþì øëîòì êëîåäïúòòà. ïèòüëèïú åì
îåêäïèòì àòàëåóäò èëõèïîåþäòì øåìïôïìåþåäòï. çëãïæò ðïìóõò ïè êòàõâïçå øåòûäåþï ïìå ýéåîæåì æéåìæéåëþòà ìïáïîàâåäëøò îåêäïèòì ñâåäïçå ðëðóäïîóäò (ïíó åôåáüóîò) ìïøóïäåþï ïîòì üåäåâòçòï. ïî æïóöåîëà ïìåà ðïìóõì.
- èìëôäòëøò îëèåäòï îåêäïèòì ñâåäïçå åôåáüóîò ìïøóïäåþï æéåì (òíüåîíåü?åêäïèï?)
- èìëôäòë ïî ïîòì åîàãâïîëâïíò. øåìïþïèòìïæ ïè êòàõâïçåú ïî ïîìåþëþì åîàãâïîëâïíò ðïìóõò. îëè øåâïæïîëà êïíïæï æï ï.ø.ø ûïäçåæ þåâî ãïíìõâïâåþïì âòðëâíòà, èòóõåæïâïæ ïè
áâåñíåþòì ìòïõäëâòìï. êïíïæòì æï þïíãäïæåøòì øåæïîåþï êò óêâå èåüñâåäåþì àïâòì àïâçå. øåòûäåþï ïìåàò ðïìóõòì èëãëíåþïú. æéåì èìëôäòë èïìøüïþòà ñâåäïçå åôåáüóîò ìïøóïäåþï îåêäïèïøò ïîòì òì, îïìïú

îò ìïîåêäïèë üåáìüåþò æï èïàò ïîïïæåáâïüóîò ãïæïüïíï âòæåë îãëäåþìï àó þòäþëîæåþçå; ãïóãåþïîò îåêäïèï; þîåíæòì
èïõïìòïàþäåþòæïí ïèëâïîæíï; ïîïêëèðäåáìóîò èòæãëèï; üåäåîåêäïèïçå æï þòäþëîæåþçå ÷ïúòêâäï æï ìõâ. èå àáâåíò ãïçåàòì ïæãòäçå èëâïõæåíæò èëíòüëîòíãì æï åáìðåîüåþàïí åîàïæ øåâïôïìåþæò ïõïä îåêäïèåþì. èåèãëíò êïîãò òæåïï. ìïîåêäïèë êëèðïíòåþìïú èåüò èëüòâïúòï ãïó÷íæåþïà.
- ïãâòìüëì èëâäåíåþò îïèæåíïæ ïòìïõï ìïîåêäïèë þïçïîçå?
- ïîïíïòîïæ. èåèãëíò ïîïæïèïöåîåþåäò òñë ÷åèò ðïìóõò.
àóèúï êòàõâï òìåàòï, îëè ðïìóõòú ïøêïîïï. õóàæéòïíèï ëèèï
îóìåààïí, îëæåìïú ìïõåäèùòôëåþîòëþòì ãïæïî÷åíï ïîãïæïî÷åíòì ìïêòàõò òæãï áâåñïíïøò, ìïîåêäïèë æï çëãïæïæ ìïêëíìóäüïúòë þòçíåìì ìïáïîàâåäëøò êäòíòêóîò ìòêâæòäòì
îåýòèò ãïèëóùåîï. òèåæòï åì þïçïîò àåþåîâäòæïí (ìïïõïäùäë ãïèëúëúõäåþï ïî èòíæï ÷ïâàâïäë) ãïèëúëúõäæåþï, îïæ-

èëòãëíåþåí õâïä. îïú óôîë ïõïä üåáíëäëãòïì
òñåíåþì îåêäïèòì èëèõèïîåþåäò, èòà èåüòï èòìò
åôåáüòú, îïæãïí ïõïäò üåáíëäëãòåþò ìùëîåæ
ïèòìàâòì òáèíåþï. ïèýïèïæ òíüåîíåüò èïòíú äòæåîëþì çîæòì èòõåæâòà.
- îï æïæåþòàò æï óïîñëôòàò èõïîååþò ïáâì
îåêäïèòì ïèï àó òè ôëîèïì (üåäå, ìïãïçåàë æï
ï.ø.). øåíò ïçîòà, îëèåäòï óôîë åôåáüóîò àó
êëèðäåáìóîò èòæãëèï óíæï òñëì?
- êëèðäåáìóîò èòæãëèï, îï àèáï óíæï, ãïúòäåþòà åôåáüóîòï. æéåì, ñâåäï åûåþì ìòíåîãòóä
åôåáüì, îïàï íïêäåþò æïíïõïîöåþòà èåüò øåæåãò èòòéëì. ïèòüëè, ïîòì ðëðóäïîóäò æïìïâäåàøò òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþò, ìïæïú
ïîï èïîüë îåêäïèï, ïîïèåæ ðòïîòú æï ìïõâï üòðòì èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþò åîàòïíò ìüîïüåãòòà ùïîèëåþì. êëèðäåáìóîò èòæãëèï îåêäïèïøò êò æïçéâåâòì êïîãò ìïøóïäåþïï æïèêâåàòìàâòì. åîàò èòèïîàóäåþï àó âåî òèóøïâåþì, èåëîåè øåòûäåþï ãïïèïîàäëì. èåëîå àó ãïïèïîàäåþì èòìò åôåáüò ðòîâåäçå
ãïæèëâï. ïè æîëì èëèõèïîåþäòìàâòì èåüò ãïèïéòçòïíåþåäòï,
îëæåìïú àáâåí ìïîåêäïèë üåáìüì èåüîëøòú õâæåþï, ìóðåîèïîêåüøò ãïíàïâìåþóä èëíòüëîçåú, ìóðåîèïîêåüòì êïîàïí èæãïî
þòäþëîæçåú æï þòäþëîæàïí ÷ïâäòä ïâüëþóìçåú.
îïú øååõåþï æïæåþòà æï óïîñëôòà èõïîååþì, üåäåâòçòï
èïãïäòàïæ åôåáüóîòï, èïãîïè ïîïïæåáâïüóîïæ ûâòîò, ðîåìï
òíôëîèïüòóäòï èïãîïè íïêäåþòï èëèõèïîåþäïèæå àáâåíò
üåáìüòì èòüïíòì ïäþïàëþï, ôäïåîò òíôëîèïüòóäòúïï æï òïôòú, èïãîïè èòèéåþàï íïõåâïîò èïì ùïóêòàõïâïæ ñîòì íïãâòì óîíïøò æï ï.ø. àóèúï
åì ðïìóõåþò òìåæïú ñâåäïè òúòì.

3

ãïí æåêåèþåîøò ðóäìò ãïèëìùëîæï æï èæãëèïîåëþï èûòèåï,
èïãîïè ìüïþòäóîò.
- îï ðåîìðåáüòâï åäòì áïîàóä ìïîåêäïèë þïçïîì èëèïâïä ùåäì, èìëôäòë êîòçòìò æï ï.ø.
- ÷åèò ïçîòà, èëõæåþï òì îïú óíæï èëèõæïîòñë. þïçïîò ãïèìõâòäæåþï æï ãïæïî÷åþòïí éòîìåóäåþò. ïèæåíò ìïîåêäïèë êëèðïíòï ïî ïîòì ïæåáâïüóîò. ïèïìàïí, âòíú èïîêåüòíãòì ôïêóäüåüì ïèàïâîåþì, ñâåäï ìïîåêäïèë ôòîèïì ïôóûíåþì. îëèïíüòçèò æï èëèõòþâäåäëþï ïè þòçíåì ïáâì. óôîë ðîåìüòýóäòï
(ðîåìüòýò êò ÷âåí áâåñïíïøò ãïæïèùñâåüòï) àáâï îëè ìïîåêäïèë êëèðïíòòì æòîåáüëîò ïí æïèôóûíåþåäò õïî, âòæîå îëèåäòèå þïíêòì ïí ìïèøåíåþäë êëèðïíòòì ìïîåêäïèë èåíåöåîò.
àóèúï, ïè áâåñïíïì, îëãëîú ïèæåíò óèïéäåìò ãïíïàäåþòì èáëíå, ïìåâå, ïèæåíò ìïîåêäïèë êëèðïíòïú ïî ÿòîæåþï. òèåæòï èëèïâïäò ùåäò, ñâåäïôåîì àïâòì ïæãòäçå æïïñåíåþì æï þåâîò
ïõïä, áâåñíòìàâòì óôîë ìïÿòîë ìïáèòïíëþïì èëêòæåþì õåäì.
Tebervali-marti-aprili
2009

#2

ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì èåæòï êëíêóîìò

piari qmnis perspeqtivas
ÃÒËÎÃÒ
ÊÏÄÏÜËÇÒØÂÒÄÒ

ãâåîæòæïí øåâòüñâå. ïî÷åâïíò óíæï ãïèåêåàåþòíï - „öåðîï”-ì ìïêëíêóîìë èï-

ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìïáïîàâåäëøò ðòïîòì ðëðóäïîòçïúòòì èòçíòà èåæòï-êëíêóîìò ãïèëïúõïæï, îëèåäìïú ðòïîòì àåèïçå èëèçïæåþóäò
ìïóêåàåìë èåæòï ðîëæóáúòï (ìüïüòï, ìòóýåüò, íòóìò æï ìõâï) óíæï ãïèëåâäòíï.
êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì èòéåþï ìïáïîàâåäëøò èëéâïùå ñâåäï ýóîíïäòìüì øååûäë.
èåæòï êëíêóîìò æïìîóäæï æï ãïó àþòäòìòì
ðòïî ìêëäòì éòï êïîòì æéåçå ãïèïîöâåþóäòú æïìïõåäæï. ãòëîãò êïäïüëçòøâòäòì ãïçåà „îåçëíïíìøò“ ãïèëáâåñíåþóäò ìüïüòï “ðòïîò áèíòì ðåîìðåáüòâïì” ýòóîòè ìïóêåàåìëæ èòò÷íòï.
êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò ãòëîãò êïäïüëçòøâòäò ãïó-àþòäòìò ðòïî ìêëäòì ïðîòäòì „òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì“ ìïèàâòïí ìïìùïâäë êóîìåþçå óôïìëæ òìùïâäòì.

ìïäòì ãïèëáâåñíåþòìï æï ÷ïþïîåþòì ðòîëþåþò åèàõâåëæï „éòï ôëíæò - ìïáïîàâåäëì” èòåî ãïèëúõïæåþóäò èåæòïêëíêóîìòì ðòîëþåþì, îëèåäçåú ïìåâå âïðòîåþæò èëíïùòäëåëþòì èòéåþïì. àóèúï, âôòáîëþ, ìùëîò ïî÷åâïíò ãïâïêåàå, îëæåìïú „éòï ôëíæò - ìïáïîàâåäëì” èòåî æïùåìåþóä ôóäïæ
öòäæëì âïî÷òå „öåðîïìï” æï ãïó àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ðîòçò - òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì” ìïèàâòïíò êóîìòì óôïìëæ ãïâäï. ÷åèàâòì æïèïüåþòàò ãïíïàäåþòì
èòéåþï æï ðîëôåìòóäò úëæíòì ïèïéäåþï óôîë èíòøâíåäëâïíòï, âòæîå ôóäòì øåûåíï. èëõïîóäò âïî, îëè ãïâòèïîöâå,
îïæãïí èòèï÷íòï, îëè „òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì” êóîìòì ãïâäòì æîëì øåâòûåí ðòïî èåíåöåîòìàâòì
ïóúòäåþåä óíïî-÷âåâåþì, îëèäåþòú õåäì øåóùñëþåí ÷åèì
ðîëôåìòóä çîæïì. èòõïîòï, îëè „öåðîï” æï ãïó ðòïî ìêëäï
ïìåàò ìïõòà ïõæåíåí ÷âåíì ùïõïäòìåþïì æï èòéåþóäò úëæíòì
èåøâåëþòà àïâòìåþóîò êïðòüïäæïþïíæåþòì øåìïûäåþäëþåþì
áèíòïí,” - ãïíïúõïæï ãòëîãò êïäïüëçòøâòäèï.

“ìïêëíìóäüïúòë êëèðïíòï „öåðîï”-ì èòåî ãïèëúõïæåþóäò èåæòï-êëíêóîìòì øåìïõåþ èòìò âåþ-

#2 Tebervali-marti-aprili
2009

4

gau Tbilisis piar skolaSi gamosaSvebi saRamo gaimarTa
2 èïòìì, ãïòèïîàï ãïó–
àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì
ãïèëìïøâåþò ìïéïèë, ìïæïú
ìüóæåíüåþì ìåîüòôòúòîåþóäò æòðäëèåþò ãïæïìúåì,
õëäë ìïèèï ùïîèïüåþóäèï
ìüóæåíüèï æòðäëèåþàïí
åîàïæ ìðåúòïäóîò
ìïîåêëèåíæïúòë ùåîòäåþò
èòòéåì.

5

Tebervali-marti-aprili
2009

#2

media
konkursSi
gamarjvebulebi
daajildoves
6 èïîüì, ìïìüóèîë
„àëîøò“ „ìïáïîàâåäëì
üîïíìðäïíüëäëãàï
ïìëúòïúòïè“ æï êëèðïíòï
öåðîïè èåæòïêëíêóîìøò „ãïæïíåîãòäò ëîãïíë
ãïæïî÷åíòäò ìòúëúõäå“
èëíïùòäå ýóîíïäòìüåþò
æïïöòäæëâï. êëíêóîìòì
èòçïíò èëìïõäåëþòìàâòì
üîïíìðäïíüïúòòì øåìïõåþ
ìïìïîãåþäë æï
ìïòíüåîåìë òíôëîèïúòòì
èòùëæåþï òñë.

#2 Tebervali-marti-aprili
2009

6

socialuri momsaxurebis saagentos Sexvedra TbilisSi gaimarTa
3 ïðîòäì, àþòäòìøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï èúõåàï-àòïíåàòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òáíï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ìïáèòïíëþï, ìëúòïäóîò æïõèïîåþòì ìòìüåèïøò ãïíõëîúòåäåþóäò æï æïãåãèòäò îåôëîèåþò, ìòìüåèòì ìîóäñëôòì ðîëúåìøò ïæãòäëþîòâò àâòàèèïîàâåäëþåþòì æï àåèåþòì
÷ïîàâòì øåìïûäë èåáïíòçèåþò.

socialuri momsaxurebis saagentos
regionaluri Sexvedra grigoleTSi
26 èïîüì, ãîòãëäåàøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò
èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï ìïèåãîåäë-çåèë ìâïíåàòìï æï ãóîòòì îåãòëíåþòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì
ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí.

socialuri momsaxurebis saagentos regionaluri Sexvedra siRnaRSi
18 èïîüì, ìòéíïéøò ãïòèïîàï ìëúòïäóîò èëèìïõóîåþòì ìïïãåíüëì ùïîèëèïæãåíåäàï øåõâåæîï êïõåàòì îåãòëíòì èèïîàâåäëþòì æï àâòàèèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòì õåäèûéâïíåäåþàïí.

7

Tebervali-marti-aprili
2009

#2

Tibisi fondma dazaralebul dedebs 8 marti miuloca
àòþòìò ôëíæèï úíëþòä èìïõòëþ êïõò êïâìïûåìàïí åîàïæ ïãâòìüëì êëíôäòáüòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóä ïõïäãïçîæï æåæåþì áïäàï ìïåîàïøëîòìë æéå èòóäëúï.ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþòæï êïõò êïâìïûå ùòíïìùïîò ãïôîàõòäåþòì ãïîåøå,ìòóîðîòçòì ìïõòà áïäïá ãëîøò åìüóèîåí òè áïäþïüëíåþì,îëèäåþòú ôëíæòì æïõèïîåþòà ìïîãåþäëþåí æï ìðåúòïäóîò ìï÷óáîåþò æïóîòãåì èïà.

sabavSvo anabari
da dazRveva
dazaralebuli
bavSvebisTvis
àòþòìò ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþèï ëèòì
øåæåãïæ æïçïîïäåþóä þïâøâåþì äòêï êåêëøâòäìï æï ãòâòêë ùâåîïâïì ìïþïâøâë
ïíïþïîò æï öòðòïò ¸ëäæòíãòì ìïæïçéâåâë ðïêåüò ãïæïìúåì. ìïëèïîò èëáèåæåþåþòì øåæåãïæ èïà èûòèå æïçòïíåþåþò èòòéåì
æï èïàò èåóîâåëþï àòþòìò ôëíæèï òàïâï.

Tibisi fondma devnil axalSobilebs ninooba miuloca
àòþòìò ôëíæòì ùïîèëèïæãåíäåþèï íòíëëþòì æéåìïìùïóäçå æïþïæåþóä æåâíòä ïõïäøëþòäåþìï æï èïà èøëþäåþì èòóäëúåì åì þåæíòåîò æéå. èïà ãëîòì ìïèøëþòïîëøò æïþïæåþóäò æåâíòäò þïâøâåþòì ëöïõåþì ìï÷óáîåþò
ãïæïìúåì ôëíæòìï æï èòìò æëíëîåþòì ìïõåäòà.

#2 Tebervali-marti-aprili
2009

8

jepra alkoholis televiziiT reklamirebis
winaaRmdegia
öåðîïì æòîåáüëîò ìëìë ãïäóèïøâòäò ïäêë¸ëäòì üåäåâòçòòà îåêäïèòîåþòì ùòíïïéèæåã
ãïèëâòæï. èïí ìïçëãïæëåþîòâò ïîõòìàâòì èòúåèóä òíüåîâòóøò ãïïêîòüòêï êïíëí-ðîëåáüòì ïâüëîåþò æï æïìûòíï, îëè úâäòäåþåþò åùòíïïéèæåãåþï åâîëðóä êïíëíèæåþäëþïì.

jepra patarebs piradi higienis
dacvas aswavlis

öåðîïè èëòãë ìïáïîàâåäëì öïíèîàåäëþòì æï

saukeTeso saSualo da mcire
sawarmoebi dasaxelda
ìïáïîàâåäëì ìïâïÿîë ðïäïüòì èòåî ëîãïíòçåþóä ñëâåäùäòóî êëíêóîìçå ìïóêåàåìë ìïøóïäë æï èúòîå ìïùïîèëåþò æïìïõåäæï. öåðîïì æòîåáüëîò èå-4 ùåäòï ýòóîòøò
èëíïùòäåëþì.

giviko wverava skolas daubrunda Tibisi
fondis kidev erTi keTili saqme

àòþòìòì ôëíæòì ôòíïíìóîò æïõèïîåþòà ãïèëöïíèîàå-

ìëúòïäóîò æïúâòì ðîëåáüåþòì ãïíèïõëîúòåäåþåäò úåíüîòì èòåî ãïèëúõïæåþóäò üåíæåîò ùñëþò áúåâòì ðîëðïãïíæòìïàâòì
ðòîïæò ¸òãòåíòì õåäøåè- ìïáïîàâåäëøò.

piar skolis veb-saitze vakansiebi
ganTavsdeba
öåðîï, ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïìàïí æï öëþì.ãåàïí åîàëþäòâò ðîëåáüòì
ãïíõëîúòåäåþïì òùñåþì.
ðîëåáüò ðòïîòì, èïîêåüòíãòìï æï þîåíæòíãòì ìôåîëøò
ïîìåþóä âïêïíìòåþòì ðòïî
ìêëäòì âåþ-ìïòüçå ãïíàïâìåþïì òàâïäòìùòíåþì.

äåþóäò, ïãâòìüëì êëíôäòáüòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóäò,
14 ùäòì ãòâòêë ùâåîïâï ìêëäïì æïóþîóíæï æï ìùïâäï ãëîòì ò. ãëãåþïøâòäòì ìïõ. èå9 ìïöïîë ìêëäòì èå-9 êäïìøò
ãïïãîûåäï.ôëíæòì èåìâåóîåþèï êò ìðåúòïäóîïæ ïè æéòìàâòì, ðïüïîï ãòâòêëì, ùòãíåþòà æïïìï÷óáîï.

yoveldRe axali wigni
àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìïòüçå (www.prschool.ge), ðòïîòì,
èïîêåüòíãòìï æï þîåíæòíãòì
ìôåîëøò åäåáüîëíóäò ùòãíåþò ñëâåäæéòóîïæ ãïíàïâìæåþï
æï ñâåäï æïòíüåîåìåþóä ðòîì
åáíåþï èòìò ãïæèëùåîòì ìïøóïäåþï. àòàëåóäò ùòãíò ìïòüçå
èõëäëæ åîàò æéòì ãïíèïâäëþïøò ãïíàïâìæåþï.

jepra HSBC-s
-s moemsaxureba

þïíêòì èòåî ãïèëúõïæåþóä üåíæåîøò ãïèïîöâåþï òâåíàòì êîåüòóäò òæåòà èëõæï, îëèåäòú þïíêòì ìïáèòïíëþòì
ïîìòì ãïèëèõïüâåäò ìäëãïíòì “øåíò þïíêò èàåä èìëôäòëøò” èòõåæâòà øåòáèíï.

gau-Tbilisis piar skolaSi Ria
karis dRe gaimarTa

14 ïðîòäì, ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. ìüóæåíüåþì ãïïúíåì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò. ìùïâäï òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìïìùïâäë êóîìçå 21 ïðîòäì æïòùñë.

9

Tebervali-marti-aprili
2009

#2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful