UZDIŽUĆE

DO

PRVO POGLAVLJE

PO ZAKONU
“Sva bića na toj planeti su počela raditi, da bi u svojoj svesti imali tu Božansku funkciju -stvarnu savest-, i zato su, kao svuda u Svemiru, učvrstili u sebe šta se zove “obavezne ljudske-želje-” kojih ima pet i to: “Prva želja : da imaju u svojoj običnoj ljudskoj egzistenciji sve zadovoljavajuće i stvarno neophodno za održavanje tela. “Druga želja : da imaju stalnu i bez malaksalosti instinktivnu potrebu za perfekcijom samog sebe. “Treće : svesnu želju da znaju, više i još više , sve o zakonima Svetske-Kreacije i Svetskog-Održavanja . “Četvrto : želja da od samog početka postojanja plate za svoje izdržavanje i idividualnost što pre, da bi kasnije bili slobodni u smanjivanju, koliko je moguće, Tuge našeg ZAJEDNIČKOG OCA. “i peto : želja da uvek pomognu u ubrzavanju perfekcije drugih bića , sličnih sebi kao i bića drugih formi, do nivoa od svetog “Martfotai” to jest , do nivoa od samoindividualnosti.” 3 Naše učenje objektivnih istina [“kerova”] zakopanih u pisanju Gurdjieff-a mora početi sa trećom željom ; zato što je to jedina želja koja može ostati objektivna od početka do kraja. Sve manifestacije u Svemiru --uključujući “ljudske mogućnosti”-spadaju pod zakone Svetske-Kreacije i Svetskog-Održavanja; zbog toga smo, mi srećni da možemo, sa samo osnovnim znanjem matematike i nauke, imati potpuno razumevanje tih stvari. 1

ENAGRAM
U kosmologiji od Gurdjieff-a , Svemir je predstavljen simbolom Enagrama. Enagram se sastoji od tri simbola.

Prvo, imamo krug u kome se SVE nalazi; i predstavlja Jedinstvo, Zajedništvo, Boga, Absolutnost.

Drugo, u krugu se nalazi trougao; i predstavlja tri nezavisne Sile koje se nalaze u svakom celom fenomenu.

Po Gurdjieff-u , Zakon od Tri je jedan od dva osnovna zakona Svemira. 2

“Novo nastajanje od nečega što je već ranije nastalo kroz “Harnelmiaznel”, proces koji se manifestuje ovako: Više se meša sa nižim da bi stvorilo srednje i time postaje više za predhodno niže ili niže za sledeće više; i kako sam već rekao, ovaj Sveti-Triamazikamno se sastoji od tri nezavisne sile...”4

Mi možemo videti tri sile...svuda, ako otvorimo oči.U Hrišćanstvu,tri sile predstavljaju Trojstvo: Oca,Sina i Svetoga Duha.U Hinduizmu, one su Brahma, Vishnu i Shiva.U Hemiji, najmanji delovi materije [atomi] tako e imaju tri sile: protone,neutrone i elektrone.U atomima,protoni i neutroni imaju svoje tri unutrašnje delove koji se zovu “quarks”.Onda imamo tri osnovne boje ; tri note u akordu; i tako dalje.

U SVIM STVARIMA I SVIM DOGA AJIMA , MOŽEMO PRONAĆI ZAKON OD TRI .
Treći simbol u Enagramu predstavlja prvi osnovni zakon Svemira.Gurdjieff ga naziva Zakon od Sedam , Zakon Vibracija , Zakon Oktava , ili Zakon Heptaparaparshinokh.

“Sile-idu-po-linijama-i-konstantno-se-odbijaju-u-saglasnosti-sazakonom-i-na-kraju-se-opet-sjedinjavaju.” “Ovaj Sveti Praiskonski Svemirski zakon ima sedam odbijanja ili kako je drugačije rečeno, ima sedam “težišnih centara” i razmak izme u bilo koja dva odbijanja(skretanja) ili “težišnih centara” se zove “Stopinder-odSvetog-Heptaparaparshinokh.” “Ovaj zakon, prolazeći kroz sve novonastalo i sve već ranije nastalo, uvek završava proces sa svojih sedam Stopindera.”5 3

U Webster-ovom rečniku, mi pronalazimo u definiciji Oktave, uključivanje i drugog DO [osma nota];koji je-u suštini-prva nota sledeće Oktave.Definicija kaže: “Osma cela nota iznad početne note, imajući “dvostruki”broj vibracija po sekundi ili osma nota ispod početne note, imajući “pola” vibracija po sekundi.”Tako e , “ interval koji se sastoji od osam diatoničkih stepenica izme u početne note i bilo koje oktave više ili niže.” Kroz ove definicije, mi možemo lako razumeti dve glavne karakteristike ovog zakona: sedmostruku strukturu ; i neophodnu potrebu za dupliranjem ili polovljenjem. Na primer, muzička oktava sadrži sedam nota DO,RE,MI,FA.SO,LA i TI.Tako e muzička oktava uvek pokazuje dupliranje ili polovljenje vibracija; to jest, Srednje C ima 256 vibracija u sekundi dok Visoko C ima 512 vibracija u sekundi.Drugi primeri Zakona od Sedam su: deljenje svetlosti kroz prizmu u sedam boja ; ili stopa raspadanja radioaktivnog materijala, koji se računa vremenskom granicom od pola-života.

Pošto je najbolja reprezentacija ovog zakona bila "ispred naših ušiju" ceo naš život , skrivajući se u muzičkoj oktavi , mi savetujemo da je izvadimo ispred nas i koristimo kao model .
Muzika počinje sa jednom vibracijom u sekundi.To se udvostručuje u dve vibracije u sekundi i time formira Oktavu.Ako to opet dupliramo u 4 vibracije u sekundi,mi stvaramo još jednu Oktavu.Ako nastavimo dupliranje--8 vibracija u sekundi, 16 vibracija u sekundi,32 vibracija u sekundi,64 vibracija u sekundi,128 vibracija u sekundi--kada do emo do 256 vibracija u sekundi mi se nalazimo kod “Srednjeg C”.Ako dupliramo opet do 512 vibracija u sekundi mi bi došli do “Visokog C”.To su osnove od kojih ćemo mi početi.Pomoću toga ćemo uspeti u detaljnom ispitivanju diatoničke strukture Oktave.Pažnja: Izme u početne vibracije i bilo duplirane ili polovljene vibracije , šest “dodatnih” diatoničkih vibracija nastaju.Ovih šest, dodatnih vibracija se nalaze u odre enim srazmerama, koje su prvi put dokumentovane u učenju Pitagore--filozofer i matematičar iz šestog veka pre nove ere--i sada se zovu PITAGORINE HARMONIJE.

4

DO - koje ćemo zvati “uzdižuće DO”, ima vrednost 1.Druge vibracije su jednostavno uvećavajuće razmere(odnos) od ove vibracije. RE - je veća vibracija od uzdižućeg DO za 1/8 (1+1/8); ili razmera: 9 prema 8 (9/8);ili faktor: 1.125. MI - je veća vibracija od uzdižućeg DO za 1/4 (1+1/4); ili razmera: 5 prema 4 (5/4);ili faktor: 1.25. FA - je veća vibracija od uzdižućeg DO za 1/3 (1+1/3); ili razmera: 4 prema 3 (4/3);ili faktor: 1.333. SO - je veća vibracija od uzdižućeg DO za 1/2 (1+1/2); ili razmera: 3 prema 2 (3/2);ili faktor: 1.5. LA - je veća vibracija od uzdižućeg DO za 2/3 (1+2/3); ili razmera: 5 prema 3 (5/3);ili faktor: 1.666. TI - je veća vibracija od uzdižućeg DO za 7/8 (1+7/8); ili razmera:15 prema 8 (15/8);ili faktor:1.875. DO - koje ćemo zvati “silazeće DO” završava Oktavu, i vibracija je dvostruka od uzdižućeg DO. Knjiga Williama Braid Whita- Štimovanje klavira potvr uje ove Pitagorine Harmonije. “Ovi odnosi (razmere) se mogu jednostavno potvrditi uzimanjem žice na monokordu odgovarajuće dužine, na primer 60 inča, uštimati je na C i onda je skraćivati po pokazanim merama.Mi nalazimo da dužina : od 53.33 inča od 48 inča od 45 inča i tako dalje. INTERVAL: IME : ODNOS FREKVENCIJE : I C 1 II D 9/8 (60 : 9/8) će zvučati D, (60 : 5/4) će zvučati E, (60 : 4/3) će zvučati F;

III E 5/4 5

IV F 4/3

V G 3/2

VI A 5/3

VII B 15/8

VIII C 2/1

Ili drugim rečima,C je u relaciji prema D isto kao 8 u odnosu prema 9. Relacija C prema E je kao 4 prema 5. Relacija C prema F je kao 3 prema 4, C prema G je kao 2 prema 3, C prema A je kao 3 prema 5, C prema B je kao 8 prema 15, I C prema svojoj Oktavi je kao 1 prema 2. OVAJ OBRNUTI ODNOS --DUŽINA ŽICE PREMA SVOJOJ FREKVENCIJI--OTKRIVA “DIATONIČKU SKALU”. DIATONIČKA SKALA DO 2. vib/sec (silazeće Do) TI 1.875 ili 1 7/8 ili LA 1.666 ili 1 2/3 ili SO 1.5 ili 1 1/2 ili FA 1.333 ili 1 1/3 ili MI 1.25 ili 1 1/4 ili RE 1.125 ili 1 1/8 ili DO 1.vib/sec (uzdižuće Do) 2 15/8 5/3 3/2 4/3 5/4 9/8 1

Pažnja- Iznad, uzdižuća oktava (1 do 2) je izračunata množenjem uzdižućeg DO-(1) puta diatonički odnos. Ispod, spuštajuća oktava (1 do 1/2) je računata množenjem spuštajućeg DO(1) puta 1/2 diatonički odnos. DO TI LA SO FA MI RE DO 1 1.(spuštajuće Do) .9375 ili 15/16 .8333 ili 5/6 .75 ili 3/4 .6666 ili 2/3 .625 ili 5/8 .5625 ili 9/16 .5(uzdižuće Do) 1/2

Da bi uspostavili zajedničko razumevanje, mi ćemo zvati BILO KOJU CELINU ili BILO KOJI DEO CELINE koji se slaže sa razmerama (odnosima)--”DIATONIČKI”. 6

Da bi izračunali glavnu(major) skalu od Srednjeg C do Visokog C, mi jednostavno primenimo diatonički odnos na vibracije od Srednje C (256); ili primenimo 1/2 od diatoničkih odnosa na silazeće vibracije od Visokog C (512).U našim kalkulacijama , mi ćemo koristiti formulu uzdižuće vibracije puta diatonički odnos. OKTAVA OD SREDNJEG C DO VISOKOG C DO TI LA SO FA MI RE DO = = = = = = = = 256 256 256 256 256 256 256 256 x x x x x x x x 2/1 = 15/8 = 5/3 = 3/2 = 4/3 = 5/4 = 9/8 = 1/1 = 512 Visoko C 480 B 426.666 A 384 G 341.333 F 320 E 288 D 256 Srednje C

Ako mi pogledamo oktave u smislu od celokupnog povećanja ili smanjenja vibracija,onda oktava od Srednjeg C do Visokog C ima povećanje od 256 vibracija; oktava od Visokog C do Srednjeg C ima smanjenje od 256 vibracija.Povećanje se samo po sebi može uzeti kao oktava,kao celina koja raste od “ničega do potpunosti”;u tom slučaju ,počinje od 0 i raste do 256. Smanjenje se tako e može uzeti kao oktava,ali ovaj put,celina se smanjuje od potpunosti do ničega (ništavnosti); 256 se smanjuje do 0. CELINA OD 256 VIBRACIJA DO TI LA SO FA MI RE DO 256 224 170.666 128 85.333 64 32 0 = = = = = = = = SVE (punost) 7/8 od celine 2/3 od celine 1/2 od celine 1/3 od celine 1/4 od celine 1/8 od celine NIŠTA

Bilo koji fenomen se može predstaviti kao oktava , kao “nešto”što ide od svoje potpunosti do svoje ništavnosti , ili obrnuto , deljenjem celine “diatonički “ odnosima : 1/8,1/4,1/3,1/2,2/3 i 7/8.

7

Progresija i srodnost vibracija oktave se mogu najbolje sagledati u Oktavi od 24 (DO-24 do DO-48),pošto je to najmanja oktava sa celim brojevima to jest, ima diatoničke note kao cele brojeve.
Prirodna Oktava ⇓ Interval ↓ RE 108 12 DO 96 DO 96 6 TI 90 10 LA 80 8 SO 72 8 FA 64 4 MI 60 6 RE 54 6 DO 48 DO 48 3 TI 45 5 LA 40 4 SO 36 4 FA 32 2 MI 30 3 RE 27 3 DO 24 Celina od fenomena ⇓ Interval ↓ RE 12 12 DO 0 DO 48 6 TI 42 10 LA 32 8 SO 24 8 FA 16 4 MI 12 6 RE 6 6 DO 0 DO 24 3 TI 21 5 LA 16 4 SO 12 4 FA 8 2 MI 6 3 RE 3 3 DO 0

Ako ispitamo Oktavu od 24 do 48 zajedno [ili bilo koji skup od dve ili više uzastopnih Oktava],mi možemo da vidimo razvoj šablona odnosno neki 8

red se pojavljuje.Izme u MI i FA, i izme u TI i DO, dolazi do usporavanja u stopi rasta vibracija.MI-FA i TI-DO intervali su manji nego susedni intervali.Posle svakog od tih intervala, se nalazi interval koji je dvostruko veći....Zašto? Šta to znači ? Doprinos Gurdjieff-ove kosmologije je studiranje ovog usporavanja (retardacije),ili isprekidanost vibracija, koje se dešava izme u MI-FA i izme u TI-DO.Suština ovog dela Gurdjieff-og učenja vodi ka tome: da kod ta dva intervala stvari jednostavno prestaju ili skreću,”u prirodi nema pravih linija”; i tako e, kako Čovek [primenjujući “svesne šokove”] može steći mogućnost da, na kraju, preskoči te intervale. Skoro svaki autor koji je razmatrao ideje od Gurdjieff-a je posvetio poglavlja u kojima se razmatraju ta dva intervala.Oni su ih koristili da objasne sve živo pomoću toga; zašto kiša prestane da pada; do; kako je Hrišćanstvo postalo Inkvizicija.Autor neće probati da proširi njihova objašnjavanja;nego, će matematički otkriti skelu(kostur) koja podržava strukturu života i pokazati verodostojnost od ta dva intervala, i time, napraviti ih razumljivijim za sve.Da bi to uradili moramo odgonetnuti diatoničku relaciju nota, i postaviti pitanje; zašto su RE, MI, FA, SO, LA i TI 1/8,1/4, 1/3,1/2,2/3 i 7/8 od celine; i zašto nisu u nekoj drugoj konfiguraciji. Ako možemo odgovoriti na ova pitanja mi ćemo biti u stanju da odgovorimo na slično pitanje, jedno koje je bilo na pameti Čoveka od davnina:

ZAŠTO JE SVE TAKO KAKO JE ?
Kao početna tačka, mi ćemo razmotriti Gurdjieff-ovu raspravu u vezi Stvaranja Sveta [kako je Bog “bio prinu en “ da napravi Svemir].
“U početku, pre nego što je išta postojalo i kada je ceo Svemir bio beskrajan prostor u kome se nalazila prva-izvorna kosmička substanca “Etherokrilno”, naše sadašnje Najveće i Naj Naj-Svetije Sunce Absolute je postojalo samo samcaot u tom celom praznom prostoru, i to je bilo na, isključivoj kosmičkoj koncetraciji, mesto života našeg JedinstvenoPostojećeg-Kreatora i Njegovih čerabima i serafima.

9

“To je bilo u tom istom periodu vremena da je naš KREATOR KOJI ODRŽAVA SVE morao da stvori naš sadašnji “Megalokosmos”, tj. naš Svet. “Iz trećeg najsvetijeg kantikla od našeg čerabima i serafima, mi smo vredni saznanja da je naš KREATOR SVEMOGUĆI primetio da to Sunce Absolute, na kom je ON živeo sa SVOJIM čerabima i serafima, iako skoro neprimetno, ali malo po malo, se smanjuje u zapremini. “Kako je ON saznao činjenice , one su MU izgledale ozbiljne, i ON je onda odlučio da odmah bez čekanja pregleda sve zakone koji su održavali, do tada još uvek jedinu kosmičku koncetraciju. “Za vreme ovog pregleda naš SVEMOGUĆI KREATOR je po prvi put jasno video uzrok, zbog čega se smanjivala zapremina Sunca Absolute i uzrok je bio Heropass, to jest, protok vremena. “Onda je naša BESKONAČNOST postao zamišljen, pošto je u NJEGOVOM Svetom razmišljanju ON postao svestan da ako taj Heropass nastavi sa smanjivanjem zapremine Sunca Absolute, onda pre ili kasnije, će na kraju doći do uništavanja tog jedinog mesta NJEGOVOG postojanja. “I tako dete moje, uzimajući u obzir sve ovo, naša BESKRAJNOST je bio prinu en da preduzme odgovarajuće mere, tako da Heropass ne može da smanji ili uništi zapreminu Naj-Naj-Svetijeg Sunca Absolute “Kasnije, kroz sveti kantikle od naših čerabima i serafima , ali ovaj put peti sveti kantikle ,mi smo vredni saznanja, da posle ovog svetog pregleda, naša BESKRAJNOST je posvetio sve SVOJE vreme u pronalaženju mogućnosti kako da spreči neizbežan kraj koji bi došao po komandi nemilosrdnog Heropassa, i onda posle NJEGOVOG dugog Božanskog razmišljanja, ON je odlučio da napravi naš sadašnji postojeći “Megalokosmos”. “Da bi ti mogao jasno razumeti kako je naša BESKRAJNOST odlučio da dobije imunitet od štetne akcije nemilosrdnog Heropass-a i naravno kako je ON na kraju sagledao sve to, ti moraš pre svega znati, da je Naj-Naj-Svetije Sunce Absolute postojao i održavan na bazi sistema zvanog “Autoegokrat”, tj. na principu po kome su unutrašnje sile koje održavaju život ove kosmičke koncetracije bile nezavisne i nisu

10

zavisile na bilo koje sile izvan sistema, i one su bile bazirane tako e na ta dva osnovna sveta kosmička zakona koji sada održavaju ceo naš Megalokosmos i na čijoj bazi sve postoji, i da opet ponovimo, na bazi ta dva osnovna praiskonska sveta kosmička zakona, koji se zovu Sveti Heptaparaparshinokh i Sveti Triamazikamno.”7

11

PRVO POGLAVLJE RADNI LIST
1. Izračunaj oktavu od 100. DO TI LA SO FA MI RE DO = = = = = = = = 200 4. Izračunaj uzdižuću i silazeću oktavu od 1200 i 3000.

100

2. Izračunaj oktavu od 72. DO TI LA SO FA MI RE DO = = = = = = = = 144

DO TI LA SO FA MI RE DO TI LA SO FA MI RE DO

= = = = = = = = = = = = = = =

1200

DO TI LA SO FA MI RE DO TI LA SO FA MI RE DO

= = = = = = = = = = = = = = =

3000

72

3. Izračunaj: 80, 96 i 360 kao celine; to jest, kao oktave od ništavnosti do celokupnosti. DO TI LA SO FA MI RE DO = = = = = = = = 80 DO TI LA SO FA MI RE DO = = = = = = = = 12 96 DO TI LA SO FA MI RE DO = = = = = = = = 360

0

0

0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful