Secrets of ‘M…..

’ Manufacture by Uncle Fester
1. เลือกยาเม็ดขาวไม่เคลือบ ให้ได้ ‘เนื้ อยา’ ประมาณ 25 g. of
HCl salt. บดเม็ดยาให้ละเอียดที่สุดเท่าจะทำาได้
2. เติมนำ้ ากลัน
่ ประมาณ 300 ml. คนช้า ๆ เป็นเวลา 10 นาที
แล้วนำ าไปกรองผ่านกระดาษกรอง (สารตัง้ ต้นจะละลายอย่่ใน
นำ้ า) นำ าผงยาเทกลับคืนส่่ภาชนะแล้วเติมนำ้ าอีก 250 ml คนอีก
10 นาที แล้วกรองนำ้ าเก็บไว้ อาจเติมนำ้ าอีกเล็กน้ อยแล้วทำาซำ้า
เป็นครัง้ ที่สาม ตอนนี้ผงยาที่เหลือควรจะจืด และนำ้ าที่กรองได้
จะมีรสขมมาก
3. นำ าสารละลายที่ได้ไปตัง้ ไฟให้เดือดเบา ๆ จนปริมาตรลดลง
เหลือครึ่งหนึ่ ง หลังจากนั น
้ นำ าไปเทใส่จานแบเพื่อให้น้ำ าระเหย
อย่างช้า ๆ จนยาตกผลึก หากพบว่าหลังจากระเหยนำ้ าออกแล้วมี
ยางเหนียวสีออกเหลืองอย่่ที่ก้นจาน ยางเหล่านี้คือสารปรุงแต่ง
เม็ดยาที่เราไม่ต้องการ อาจล้างผลึกยาที่ได้ด้วย acetone (ยา
ล้างเล็บ) เย็น ๆ ปริมาณ 200-300ml ต่อยา 1,000 tab
หลังจากล้างด้วย acetone ผลึกยาจะลอยขึ้นเหนื อสารละลายสี
เหลืองใส กรองเอาเฉพาะผลึกยา จะได้ผลึกยาซึ่งเรานำ ามาใช้

เป็นสารตัง้ ต้น
วิธี reduce hydroxyl group (-OH) ในตัวยาแล้วแทนที่ด้วย H
(hydrogenation) มีหลากหลายวิธี แต่จะเลือกใช้วิธีที่หาสารตัง้
ต้นได้ง่ายที่สุด คือการ reduction ด้วย hydroiodic acid และ
red phosphorus
4. สัดส่วนที่ใช้คือผงยา 15g, Iodine crystal 15g, ฟอสฟอรัส
แดง 5g, นำ้ ากลัน
่ 30ml (E : I : RP = 3 : 3 : 1)
5. ผสมฟอสฟอรัสแดงกับนำ้ ากลัน
่ ก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เติมผลึก
ไอโอดีนลงทีละน้ อย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำาให้เกิดความร้อนและ
กรดไฮโดรไอโอดิก ซึ่งเราต้องการในการ reduce สารตัง้ ต้นให้
ได้สิ่งที่เราต้องการ

6. ฟอสฟอรัสแดงอาจสกัดได้จากข้างกล่องไม้ขีดไฟ โดยการใช้
acetone ล้างออกมาแล้วกรองแต่ฟอสฟอรัสเอาไว้ ซับกับ
กระดาษกรองจนแห้ง

7. ผลึกไอโอดีนเตรียมได้จาก tincture of iodine, hydrogen
peroxide และกรดไฮโดรคลอริก สามารถด่ vdo การทำาได้จาก
internet
8. เทผลึกยาที่ได้ในข้อ 3 ลงในสารละลายในข้อ 5 ใส่ลงใน
flask แล้วนำ า condenser มาต่อ (condenser จะช่วยให้
ของเหลวที่ระเหยไหลกลับคืนส่่ใน flask ใช้เพื่อป้องกัน
ของเหลวระเหยออกจาก flask จนหมดเมื่อต้องนำ าไปต้มเป็ น
ระยะเวลานาน ๆ ; สามารถหาภาพประกอบได้จาก internet
หากไม่เห็นภาพ) แล้วนำ าไปต้มเป็นเวลา 1 วันเพื่อให้เกิด
ปฏิกิริยาสมบ่รณ์มากที่สุด
9. ปล่อยให้ส่วนผสมเย็นแล้วแล้วเติมนำ้ าขึ้นอีกเท่าตัว แล้วก
รองเอาฟอสฟอรัสแดงออกจนหมด สารละลายที่ได้ควรมีสี
เหลืองทอง ฟอสฟอรัสแดงที่ได้สามารถนำ ากลับไปใช้ได้อีก
10. หากสารละลายที่ได้มีสีแดง อาจมีไอโอดีนลอยอย่่ใน
สารละลาย ให้เติม sodium bisulfite หรือ sodium thiosulfate
ปริมาณเล็กน้ อย

11. นำ าสารละลายที่กรองได้มาเติมโซดาไฟลงไปจนสารละลาย
มีสภาพเป็นด่าง ซึ่งจะทำาให้ยาอย่่ในร่ปที่ไม่ละลายนำ้ า
12. เติมตัวทำาละลายไม่มีขัว
้ เช่น toluene หรือ ether ลงไป
เขย่าแรง ๆ จนยาละลายในตัวทำาละลายจนหมด จึงแยกชัน

ether ที่ลอยอย่่ออกมาด้วย dropper ทิง้ สารละลายที่อย่่ก้นขวด
ไป นี่จะเป็นการแยกสารเจือปนที่ละลายนำ้ าได้ออกไป
13. ผสมนำ้ ากลัน
่ กับกรดไฮโดรคลอริกประมาณ 5-10 หยด
แล้วเทสารละลายที่ได้จากข้อ 10 ลงไป เขย่าแรง ๆ ให้เข้ากัน
ทิง้ ไว้จนสารละลายแยกชัน
้ ตัวยาที่ได้จะอย่่ในร่ปเกลือของ HCl
ซึ่งละลายนำ้ าได้อีกครัง้ สารเจือปนที่ละลายในตัวทำาละลายไม่มี
ขัว
้ จะละลายอย่่ใน ether ให้ด่ดชัน
้ ether ทิง้ ไปจะเหลือยา
ละลายอย่่ในนำ้ า
14. นำ าสารละลายที่ได้ไปทำาให้ระเหย จะเกิดผลึกยาที่ต้องการ

acetone

C3H6O

hydroiodic acid

CHI

red phosphorus

P4

Iodine crystal

I2

hydrogen
peroxide

H2O2

sodium

NaHSO3

toluene

C7H8 or

bisulfite
C6H5CH3

sodium
thiosulfate

Na2S2O3