P. 1
स्वस्थ आरोग्यासाठी हस्त मुद्रा -

स्वस्थ आरोग्यासाठी हस्त मुद्रा -

5.0

|Views: 9,154|Likes:
Published by Vishwas Bhide
हातांची पांच बोटे पंच महाभूतांच्या पांच तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतात. बोटांच्या अग्रांच्या जुळलेल्या वा ती अग्रे बोटांच्या मुळाशी लावलेल्या स्थितीला 'मुद्रा' म्हणतात. दैनिक व्यवहारात स्वस्थ आरोग्यासाठी या मुद्रांचा बराच लाभ होतो.
हातांची पांच बोटे पंच महाभूतांच्या पांच तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतात. बोटांच्या अग्रांच्या जुळलेल्या वा ती अग्रे बोटांच्या मुळाशी लावलेल्या स्थितीला 'मुद्रा' म्हणतात. दैनिक व्यवहारात स्वस्थ आरोग्यासाठी या मुद्रांचा बराच लाभ होतो.

More info:

Published by: Vishwas Bhide on Jun 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

-¯|-°| ¹|¯|¹¯||-||õ| ¯-¯| ¹|¯

|
¹|¯|¯| 7|¯|¯ ¹l¹¯|, ¯||¯|, ¹|¬¯|7|, ¯|°¯|| ¯| ¯|¯|
¯|¯¯|«¯| ¯|¯|¹|¯|+|¸¯||¯|| ¯|¯|¯|¯| ¹|¯. ¯| ¯|¯¯| ¹|7|¯|
-|¸+|¯|¯¯| ¹|¯¯| ¹|l'| ¯|¯||¬¯¯'||¯|¯|¯ ¯¯||¯| -°|¸¯|
¯|¯|¹|¯|+|¸¯||¹|°¯| ¹¯||¯|¯ ¯|¯|. -|¸+¹| ¯|¯¯||¯||-|¸¯| ¯|¯|¯|¯|
-|¸+¹| 7|¯|¯ (¯||¯||¯| l¯|… 7|¯|¯¯| ¹¯'|¯||¯|) ¯| -°|¸¯|
¹|¯|+|¸¯||¯||-|¸¯| ¯|¯|¯|¯| ¯| ¹|¯|¯| -°|¸¯| 7|¯|¯.
¹¹|œ|¯||-|¸¯| ¬¯¯¹|7|¯|¯|¯| -|¯| ¯||¯ ¹¯|+¯¹| (¬¯¬¯|
¯|¯¯||¯| ¯|l¯|l¯|°||¯¯| ¬¯¯¯||¯|. ¹¹|õ| - ¹l¹¯|¯|¯¯|, ¯|¯|¯||
- ¯||¯|¯|¯¯|, ¹|°|¯| ¯||¯ - ¹|¬¯|7|¯|¯¯|, ¹¯||l¹|¬¯| - ¯|°¯|| ¯|¯¯| ¯| ¬¯¯¹|7| -
¯|¯| ¯|¯¯|. s°| ¯| ¹l¹¯|¯|¯¯| ¹¯¯¯| ¹|¯ ¯| ¯¯|l¯¯| ¯¯|¯|¯|¯|¯| ¯¯|| ¹l¹¯|7||
¹|¯|¯|| -|¯|°| ¯|¯|| ¯| ¯|¯¯. ¯|¯|¹|¯|+|¸¯||¯||¯| ¹l¹¯| ¹¯'|¯| ¯¯|| 7|lñ¯. ¯||
¯2|¯| ¯||¯¯|| ¹l¹¯| ¯|¯¯| ¯ ¯|¹|¹| ¯|¯¯| ¹|¯. ¯|-|¯| -|¯| ¯||¯|¹|°¯| ¹¹|õ|
l¬¯¯|| ¹|¯¯¯||¯|| ¹|¯ ¯ ¯|¹|7 -||¹|'¯||¯|| ¹|¯|7¯|¬¯¯|| ¯||¯|. ¹¹|œ|l7|¯||¯|
¯||¯ ¹¯'|¯| ¯|¯||l¯|¯|| ¯|¯||; ¹|l'| ¹¯'|¸¯| ¹¹|õ| ¹l¹¯|¯| ¯|l¯|l¯|°||¯¯| ¬¯¯¯|| ¯
¯||¹¯|¯| ¹|¯. ¬¯|'|¯¯||¯| ¯-¯|¹|¯¹|°¯| ¹¹|œ|¯| -|¯|¯¯| ¹l¯|¯||¯| ¹|¯.
¯|¯|¯|¯| ¬¯|7| -|7||°|¯||¹¯|| ¹-| l¯|¯¬¯¯| l¯|¯||¯| ¬¯l ¹¹|œ|¯| ¯|¬¯ ¯¯||
¯||¯|¯¯|| ¹¹||¯|| ¯||¯|¯| ¹-|¯|| ¯| ¯||¯ ¯¯|| ¯|¯¯||¯| ¯|l¯|l¯|°||¯¯| ¬¯¯¯| ¯| ¯|¯¯|
¯||7¯| ¯| ¯|¯| ¯||¯ ¹¹|œ|¯¯|| ¹|7|7|| ¯||¯|¯| ¬¯l ¯¯|| ¯||¯|¯| ¯|¯¯| ¬¯¹|| ¯|¯|.
l¯|l7|2 ¯|7¯||¯| ¯|¯| ¯|| ¯||-¯| ¯||¯|¯|| ¹¹| (¬¯¹|¬¯|7|| ¯|7l¯|¯|| ¯||¯||¯| ¯||
¯||¯|¯¯|| ¹|7|7|| õ¯|¯|| ¯||¯||¯| ¯|¯¯| ¯||¯|¯¯|| ¯¯|| l-°|¯||¯|| ¹|¯| ¹¯'|¯||¯|.
¯l¯|¬¯ ¯¯|¯|¯|¯|¯| -¯|-°¯| ¹|¯|¹¯| ¯||¯¯||-||õ| ¬| ¹|¯|¯|| ¯|¯|¯| ¯¯|¯||¹| ¯|¯||.
¹|¯| ¬¯¯'¯||-||õ| ¯|¯||¯| ¯|°|¯| ¯||¯|. ¬¯|'|¯¯||¯| ¯|¯||¯||¯| ¯|¹¯| ¯| l-¯|¯|| ¹|¯|
¬¯« 7|¬¯¯||¯|. ¯|-|¯| l¯¯|-||¯||¯| ¬¯|'|¯¯||¯| ¯|7| ¯|| ¬¯|'|¯¯||¯| ¹¯|-°|¯|
¹-|¯||¯|| ( ¯|-|¯| ¹-|¯||¯||, ¯||¯|¯||¯||, ¯||¯|¯||¯||, s||¯|¯||¯|| ) ¬¯¯¯|| ¯|¯||¯|. +¯ñ¯
¹|¯| ¬¯¯|¯| ¹-|¯||¯|| ¬¯|'|¯¯||¯| ¯||¯|¯|| ¹|*|¹| ¯||'| l¯¯|| ¯||¯| ¯||¯| ¯|| s¬¯¯
1
¯|+| õ¯|'| ¹|¯|7¯|¬¯ ¹|¯. °||¯4¯||¯| ¯||'| ¹¯||¯|7¯|¬¯, ¹|¯| -|¯¯|¯|'| s||¯¯||
¯||l¯¯|¯|. ¬¯|'|¯||¯| ¹|¯| l¬¯¯||¯| ¯|7 ¬¯¯|| ¯|¯| ¯||¯|¯|. -|¯|¹| ×' l¹|l¯|¯
¯|¹|¯¯||-| ¯¯|¹|, ¹¯'|¯| -||°||¯'| ª ¹|l¯¯¯||¯| ¹|¯¯| ¯|l¯'||¹| ¯||'|¯||¯|¯||
¯||¹|¯||¯|. ¯|'| ¯|7¹+||¯|| "¤ ¯| "' l¹|l¯|¯ ¹-| ×-' ¯|7| ¬¯¯| ¯|¯| ¯||¯|¯|.
¹|¯| ¬¯¯|¯| ¹-|¯||¯|| ¬¯|'|¯|¯| ¯|°¯| ¯||7|¯| ¯||¹|¯| ¯||¯|. s¯|¯ ¹|¯|°| ¯|| ¯¯|¯||¯
¯||¯|¸ ¹-|¯||¯|| ¯¹||¯| ¹|¯| ¬¯« 7|¬¯¯||. ¬|¯| ¬¯|'|¯|¯| -||$¯ s+¯4¯-|
¯||¯|¯|.

7||¯| ¹|¯| - ¬|¯||¯| °¯||¯| ¹|¯| ¹-|¯| ¹¯'|¯||¯|. ¯|¯|¯||
(¹¹|œ|7|¯||¯|¯| ¯||¯) ¯| ¹¹|œ|¯|| ¯|¬¯ ¯|7l¯|'| ¹|l'|
s¯|¯ ¯||¯| ¯||¯ -|¯7 õ¯|'| ¹¯'|¯| 7||¯| ¹|¯|. s¯|¯ ¯||¯
-|¯7 õ¯|'¯||¬¯l¯¯|| ¯||'| ¯¯ ¯|¯|. ¯| ¹|¯| ¬¯¯¯|¯| ¯|
¬¯|'|¯¯||¯| ¹¯|-°|¯| ¬¯¯¯|| ¯|¯|. ¯|| ¹|¯¹|7 ¹|¯| 7||¯| ¯|¯|.
°¯||¯||¯| ¯| ¹|¯| °¯||¯| ¯||¹||¯|¯|| -|¯|¯|¬¯ ¯|¯|. ¬| ¹|¯¹|7
¯|l7 ¯| -¹|¯'|7|lñ¯ ¯||7¯|, ¯¯¹||¯¯||¯| ¯| l¯|l+|¯¯|¯|'||,
l¯|¯l¯|¯¯|'||, ¹|¯||¯|| ¯|¯|¯|¯|'||, +|¯|, +¯|°|, ¹|7-| ¬| ¯|¯||¯|¯ l¯|¯|¯|
l¹|7l¯|¯|| ¯|¯||. ¯| ¹|¯| ¯¯¯|¯| -|¯|¹| ×' l¹|l¯|¯ ¬¯¯¯||-| ¯|¯|¯| -|¯| l¯|¬¯|¯|¯|
¯||¯| ¹|l¯¯¯||¯| +¯¯¬¯ l¯-|¯||. -|¯|¯| ¬¯¯'| ¯| ¯|¹|¯¯||-| "¤ ¯| "' l¹|l¯|¯ ¹-|
×-' ¯|7| ¬¯¯¯|| ¯|¯|. s||¯|¯||¯|| 7||¯|¹|¯| ¬¯¯|| ¯|¯ s||¯| ¯||¹||¯|¯|| ¹|¯¯| ¯|¯|.

¯||¯| ¹|¯| - ¯|¯|¯||¯| (¹¹|œ|7|¯||¯|¯| ¯||¯) ¯|¬¯
¹¹|œ|¯¯|| ¹|7|7|| ¯||¯||¯|¯|, ¹¹|õ| ¯|¯|¯||¯|¯ õ¯||¯|¯|| ¯|
s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯| -|¯7 õ¯||¯|¯|| ¹¯'|¯| ¯||¯| ¹|¯| ¯|¯|. ¯|
¹|¯| ¬¯¯¯||¯| ¯||¯|¯|¯¯| ¬¯¹|| s||¯¯||¯| ¯||¯|¹|7 ¯|'||¯
-¯||¯|¯||¯|l¯-|, ¬¯¯|¯¯¹||, ¹|¯¯|¯¹||, -||¯|l¯¬¯| ¯|| -||¯¹¯||
l¯|¬¯|¯|¯|¯ +¯|¯|¯| ¯|¯||. ¹|¯¯|¯¯|| ¯¹|'¯||-||õ| ¯| ¹|¯|
¯||-¯| l¯¯|-| ¬¯¯|¯|| ¯||¹|¯|. ¯||-| ¬¯¹|| s||¯|| ¬¯l ¹|¯| ¬¯¯'|
°||¯||¯|. ¯|¹¯||¹||¯|| s||¯|¯¯||-| ¹¹| ¯|¯ ¯|¯|. ¯|¯|| s||¯|¯||¯|| ¯||¯|¹|¯| ¬¯«¯|
2
s||¯|¯¯||-| -|¬¯|7| ¹¹| ¯|¯ ¯|¯| ¯||¯|. ¯||¯||¯| ¹||7| ¹|¯|| ¯|¯ ¯||¯|¹|¯|
¬¯¯¯||-| ¯||-| ¬¯¹|| ¯|¯||. 7|¯|¯|¯||¯| -¯||¯|¹|°¯|, l7|¯|¯|, 7||¯|¯|¯|¹|°¯| l7|¯¯|¯||
¯||¯| ¯|¯¯|| l¯|¹||'| ¬¯¯¯||, ¯¯|| ¯|¯¯|| ¯||¯|¹|¯¯| ¬¯¹|| ¯|¯||¯|.

¹|¬¯|7| ¹|¯| - ¹¹|õ| ¯| ¹|°|¯| ¯||¯ ¯||¯|| ¯|¬¯ ¯|7l¯|'| ¯| s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯|
-|¯7 õ¯|'| ¹¯'|¯| ¹|¬¯|7| ¹|¯| ¯|¯|. ¹|¯|7¯|¬¯¯|¯|-||¯ "' ¯| ×' l¹|l¯|¯
¬¯¯|¯||. ¹|¬¯|7|¹|¯| ¬¯¯¯||¯| ¯|¯ ¹|¯|¯|¸¯| ¯¯|¯|¯|| ¹|¯¯| ¯|¯|. ¯¯¯||¯¯||
¯¯||°||¯|| ¯||¯|| +¯|¯|¯| ¯|¯|| ¹¯'|¯||¯|. ¬¯|¯||¯| l¯|¬¯|¯ ¬¯¹|| ¯|¯||¯|.

7|¸¯¯| ¹|¯| - ¹|°|¯¯|| ¯||¯|¯| ¯|¬¯ ¹¹|œ|¯¯|| ¹|7|7||
¯||¯|¸¯| ¹¹|õ| ¯¯|| ¯||¯|¯|¯ õ¯||¯|¯|| ¹¯'|¯| 7|¸¯¯| ¹|¯| ¯|¯|.
¯| ¯¹||¯| ¬¯|¯||¯¯|| l¯|¬¯|¯|¯| ¹¯¯|¯| ¯¯|¯||¹|| ¹|¯.
¯|l¯¯¯|'||-||õ| ¯|¯| '¤-¤¤ l¹|l¯|¯ ¬¯¯¯||-| l¯|l%|¯| +¯|¯|¯|
¯|¯||.

¯|°¯|| ¹|¯| - ¹¯||l¹|¬¯|
(¬¯¯¹|7|¯|¯|7¯| ¯||¯) ¯| ¹¹|õ| ¯||¯||
¹¹| ¯|7¯|¸¯| s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯| -|¯7 õ¯|'| ¹¯'|¯| ¯|°¯||
¹|¯| ¯|¯|. ¬| ¹|¯¯| ¯|°¯|| ¯|¯¯| ¯||7¯|. ¯¯||¹|7 7||l¯¯|¬¯
¯¯|¯|¯|| ¬¯¹|| ¯|¯|. ¯|¯ ¯¯|ñ¯|¯|| ¬¯¯¯||-| ¯|¯|¯| ¯||7¯|.
7|¯|¯|¯|| ¯|7¬¯¯| ¹|¯¯||¹|7 ¯|¯| ¯||7¯|. ¯|¹| ¯|l¯|¬¯|¯¬¯
7|lñ¯ ¯||7¯|. 7||¯||-| ¯||$ ¯||¹|¯¯||-| ¯| ¯||¯|¯¯||¯| ¯||'|
7|4¯| ¯|-|¯¯||-| ¯| ¹|¯| ¬¯¯¯||¯| +¯|¯|¯| ¯|¯||.

-|¸¯| ¹|¯| - ¹¯||l¹|¬¯¯| ¯|¬¯ ¹¹|œ|¯¯|| ¹|7|7||
¯||¯||¯|¯| ¯| ¹¹|õ| ¹¯||l¹|¬¯¯|¯ õ¯||¯|¯|| ¹¯'|¯|
-|¸¯|¹|¯| ¯|¯|. ¯| ¹|¯| ¬¯¯¯||¯| 7|¯|¯|¯||¯| ¯|¯¯|| ¬¯¹||
¯¯|¯|¯|| ¹|¯¯| ¯|¯|. ¯¯||¹|7 ¯||¯|, ¯|¯|¯| ¬¯¹||
¯¯|¯|¯|| ¹|¯¯| ¯|¯|. ¹||¯|l-|¬¯ ¯||'| ¹-|¯¯||-| ¬¯¹||
3
¯|¯||.

¯|¹'| ¹|¯| - ¬¯¯¹|7| ¯| ¹¹|õ| ¯||¯|| ¯|¬¯ ¯|7¯|¸¯|
s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯| -|¯7 õ¯||¯|¯|| ¹¯'|¯| ¯|¹'| ¹|¯|
¯|¯|. ¯| ¹|¯|7¯|¬¯¯|¯|-||¯ l¬¯¯||¯| ¯|7 ¬¯¯|| ¯|¯|
¯||¯|¯|. ¬|¯| 7|¯|¯|¯||¯| ¯|¯|¯|¯¯| ¯||7¯| ¯| ¯¯|¯|¯||
¹+|¯|'|| ¬¯¹|| ¯|¯||. ¹|-¯| -||¯¹¯|| ¯|¹||¯| ¯| ¹|¯|
¯¯|¯|ñ¯. l¯|¯| ¬¯¹|| ¯|'¯||-| ¯¯|¯||¹|| ¯|-|¯| ¯|7||¯|| ¬¯|¯¯ ¬¯¹|| ¯|¯|.

¹+| ¹|¯| - ¬¯¯¹|7|¯| ¯|¬¯ ¹¹|œ|¯¯|| ¹|7|7|| ¯||¯||¯|¯| ¯| ¹¹|õ| ¬¯¯¹|7|¯|¯
õ¯||¯|¯||. s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯| -|¯7 õ¯||¯|¯|| ¹¯'|¯| ¹+| ¹|¯| ¯|¯|. ¬| ¹|¯¯|
7|¯|¯|¯||¯| ¯|¯|¯|¯¯| ¬¯¹|| ¯|¯| ¹-|¯¯||¯| ¹|¯|7¯|¬¯ ¯|¯|7| ¯|7¯| ¯| ¹|¯|
¬¯¯|¯||. ¯||-¯| ¯|7 ¬¯« ¯|¯|. ¯|¯||¯¯, 7|¯||¯| ¯|'||¯ ¯||'|| ¬|-||¯¹¯|| ¯||-||¯|¯
¯|l¯'||¹|¬¯|¯¬¯. ¯|¯|¯||¯|| ¯||$ ¯||¹|¯¯||-| ¬| ¹|¯|¯| ¬¯|¯| ¯|7 ¹|¯|¯¯|| ¯|¯|. ¯||¹|
¯||-¯| ¯|'||¯¯||¯|| ¯| ¹|¯| +¯|¯|¯7||¯ ¹|¯.

¹¯||¯| ¹|¯| - ¹|°|¯| ¯||¯ ¯| ¹¯||l¹|¬¯| ¬|¯|| ¯||¯ ¹¹|œ|¯¯||
¯|¬¯|¯|| ¯|7l¯|'| ¯| s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯| -|¯7 õ¯|'| ¹¯'|¯|
¹¯||¯| ¹|¯| ¯|¯|. ¯| ¹|¯| l¬¯¯||¯| ¯|7 ¬¯¯|| ¯|¯| ¯||¯|¯|. ¬|
¹|¯¯| 7|¯|¯ l¯|¹|7 ¯|¯|. l¯|¯||¯||¯| ¯¯¯| ¯| ¹|7 7|¯|¯| ¯||¯¯
¯|¬¯¯|| ¯||¯||. 7|¯|¯7|7|¯|¯|¯|¯ ¹|¯||¯|| 7|7| ¯|¯|. ¯|¯|¯||
¹¯'¯||¯¯|| l¯|¬¯|¯|¯|¯ ¯| ¹|¯| ¯¯|¯||¹|| ¹|¯. ¹|-|-|,
]-||¯|¯|, ¯||¯¯¹||, ¹|¯||¯|¯|°| ¯| ¹|°|¹|¯|¯| ¯| ¹|¯| ¹¯¯|¯|
+¯|¯|¯7||¯ ¹|¯. ¯||¹| ¯| ¹|¯¯||¯| ¯||-| ¯|¯| ¹-|¯|| ¯||¹| ¯|¯¯| +¯|¯|¯| ¯|¯||.
7|¯||¯|, ¯|7||¯| ¬¯+¯ ¹¯¬¯¯|| ¹-|¯|| ¬| ¹|¯¹|7 ¬¯+¯ ¹||¯|| ¯||¯| ¹7||
¯||'||¯| ¯|¯¯| ¯|¯ ¯||¯¯|.4

¯||'| ¹|¯| - ¬¯¯¹|7| ¯| ¹¯||l¹|¬¯| ¯||¯|| ¯|¬¯ ¹¹|œ|¯¯||
¯|¬¯|¯|| ¯||¯'| ¯| s¯|¯ ¯||¯ -|¯¯| -|¯7 õ¯|'| ¹¯'|¯|
¯||'| ¹|¯| ¯|¯|. ¯| ¹|¯| l¬¯¯||¯| ¯|7 ¬¯¯|| ¯|¯| ¯||¯|¯|.
¹l¯|7|¯| ¹|¯¯¯||¯|| ¹|¯| ¹-|¸¯| ¹|¯||¯¯|'||¯| l¯|7|¯|
¯||+|¯|¯|¬¯ ¯|¯|. ¬| ¹|¯¯| ¯||'|7|lñ¯¯| ¯|°|¯| ¯|¯|.
¯||'|7|lñ¯ ¯||7¯¯||¯| ¯|¹| ¯|l¯|¬¯|¯¬¯ 7|lñ¯ ¯||7¯|. ¹|¯|¯¯|
¯¯-||¯| ¯|¯|¯||. ¯|¯¯| ¹¯|¯ ¯||¯||¯|¯| ¹-|¯| ¯|| ¯|7
¯|7|¯|¯|| ¹-|¯| ¯|¯¯| ¯| ¹|¯| ¬¯¯¯||-| ¯¹|7|¬¯ ¯|¯| ¯||¯|. ¯2| -|°||¯¯| ¯|
¯|¯|¯ ¬¯¹|| ¯|¯||. ¯|¯|'| s||¯¯||¯|¯ ¬¯¯¯||-| ¹¯||¯| ¯|¯|¯| ¯¯|¯|l-°|¯| ¯|¯|.

7|¹| ¹|¯| - ¯¯|¯¯|| ¹|õ|¯| ¯|¯¯|| ¯|¯||¯|| ¹¹|õ| ¯|¯
¬¯«¯| ¯|¯¯|| ¯|¯||¯|| ¯|¯|¯|| ¯| ¯¯|¯¯|| ¯|¯||¯|| ¹¹|õ| ¯||¯||
¯|¬¯ ¯|7l¯|'| ¯| ¯|¯¯|| ¯|¯||¯|| ¯||¬¯l ¯||¯ ¯¯|¯¯|| ¯|¯||¯¯||
¹|õ|¯|¯ õ¯|'| ¹¯'|¯| 7|¹| ¹|¯| ¯|¯|. ¯| ¹|¯| ¯|¯| ¯|¯¯|¸¯|
¬¯¯¯|| ¯|¯| ¯| l¬¯¯||¯| ¯|7 ¬¯¯|| ¯|¯| ¯||¯|¯|. ¬| ¹|¯¯|
¹|¯||¯||¯||¯| ¯|¯| ¬¯¹|| ¯|¯||¯|. ¯|¯||7|| -|¯|l°|¯| ¹-|'||¯¯||
¯||Ž|¯|¯ -¯||-°¯|¯|°|¬¯ ¯|l¯'||¹| ¯|¯||. ¯|¯|¯|7|ñ¯| -|°||¯¯|.
+|¸¬¯ ¯||7¯|.

l¯|… ¹|¯| - ¯|¯¯| ¯|¯||¯|| ¯||¯ (¬¯¹|¬¯|¯| ¹¯¬¯¯|¸¯|
(¬¯ ¹¹|õ| (¯¯|¯|| l¬¯¯|| ¯|¯||) -|¯7 ¯||õ õ¯|'|
¹¯'|¯| l¯|… ¹|¯| ¯|¯|. ¯| ¹|¯| ¬¯¯¯||¯| 7|¯|¯|¯|
¯¯'|¯|| l¯|¹||'| ¯|¯¯| °|¯| ¬¯¹|| ¯|¯|. ¬¯+¯ ¬¯¹||
¯|¯||. ¯|¯|| -|¯| ¬¯¹|| ¯|¯|. °|¯|¯|| ¯||-|
¹-|'||¯¯||¯|| ¯| ¹|¯| +¯|¯¯| ¯¯|¯||¹|| ¹|¯.

----------------------------------------------------------------------------------
For copy of this please visit - www.geocities.com/santsahitya
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->