423. O societate-mamă achiziţionează de la o filială din cadrul grupului 50.000 de acţiuni cu preţul de l leu/acţiune.

Se achită prin bancă suma de 30.000 lei, iar restul se va achita ulterior prin aceeaşi modalitate. Comisionul achitat societăţii de valori mobiliare care a instrumentat tranzacţia este de 1%. în anul următor se încasează cu ordin de plată dividende în sumă de 15.000 lei. Ulterior se vând 1.000 de acţiuni cu preţul de 2 lei/acţiune, încasarea făcându-se ulterior în numerar. Titlurile vândute se scot din evidenţă la preţul de cumpărare. Se cer înregistrările contabile privind: a) achiziţia titlurilor şi achitarea comisionului; b) plata ulterioară a vărsămintelor şi încasarea dividendelor; c) vânzarea şi încasarea titlurilor. (a) • achiziţia titlurilor 50.000lei 261 = 5121 Acţiuni deţinute la Conturi curente la bănci entităţile afiliate 2691 Vărsăminte de efectuat la entităţile afiliate • achitarea comisionului 500 lei 622 = 5121 Cheltuieli cu comisioanele Conturi curente la bănci şi onorariile (b) • vărsămintele efectuate pentru emitent 20.000 2691 = 5121 lei Vărsăminte de efectuat la Conturi curente la bănci entităţile afiliate • încasarea dividendelor 15.000 5121 = 7611 lei Conturi curente la bănci Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate (c ) • reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor la preţul de cesiune 2.000 lei 461 = 7641 Debitori diverşi Venituri din imobilizări financiare cedate • încasarea titlurilor cedate 2.000 lei 5311 Casa în lei = 461 Debitori diverşi

30.000lei 20.000lei

500 lei

20.000 lei

15.000 lei

2.000 lei

2.000 lei

• scăderea din evidenţă a titlurilor la valoarea de intrare 1.000 lei 6641 = 261 Cheltuieli privind Acţiuni deţinute la entităţile 1

1.000 lei

imobilizările financiare cedate

afiliate

424. Entitatea ALFA SA participă la capitalul social al entităţii nou-înfiin-ţate BETA SA cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un expert evaluator a fost stabilită la 340.000 lei. A-ceastă participaţie îi asigură un procent de control de 30%. Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de înregistrare contabilă 360.000 lei; durata de utilizare economică a echipamentului 6 ani; amortizarea anului N 60.000 lei. Ulterior, entitatea cedează jumătate din titlurile obţinute în urma participării la capitalul social, la o valoare negociată de 320.000 lei.

Se cer: a) înregistrările contabile legate de participarea societăţii ALFA la constituirea capitalului social al societăţii BETA; b) înregistrările contabile legate de vânzarea titlurilor.
(a) înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a utilajului: 60.000 lei 2813 = 2131 360.000 lei Amortizarea instalaţiilor Echipamente mijloacelor de transport, tehnologice animalelor şi plantaţiilor 300.000 lei 263 Interese de participare • înregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale (340.000 – 300.000): 40.000 lei 263 = 1068 40.000 lei Interese de participare Alte rezerve / analitic distinct (b) • vânzarea titllurilor: 320.000lei 461 = 7641 320.000lei Debitori diverşi Venituri din imobilizări financiare cedate • descărcarea gestiunii: 170.000lei 6641 = 263 170.000lei Cheltuieli privind Interese de participare imobilizările financiare cedate • virarea rezervei la venituri: 20.000lei 1068 = 7641 20.000 lei Alte rezerve / analitic Venituri din imobilizări distinct financiare cedate •

425. O entitate acordă la 01.01.N două împrumuturi pe termen de 5 ani, unul în valoare de 50.000 lei unei filiale şi altul în valoare de 100.000 lei unei alte societăţi. Dobânda
2

anuală se calculează la o rată de 15%, iar rambursarea se va face la sfârşitul celor 5 ani. Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind:
a) acordarea împrumuturilor pe termen lung; b) dobânda anuală si încasarea ei; c) încasarea împrumuturilor la scadenţă. • Acordarea împrumuturilor pe termen lung 50.000 lei 2671 = 5121 150.000 lei Sume datorate de entităţile Conturi curente la afiliate bănci 100.000 lei 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung • Dobânda anuală de încasat aferentă împrumuturilor pe termen lung acordate Dobânda anuală datorată de filială = 15% * 50.000 = 7.500 lei Dobânda anuală datorată de entitatea din afara grupului = 15 % * 100.000 lei = 15.000 lei 15.000 lei 2676 = 763 22.500 lei Dobânda aferentă Venituri din creanţe împrumuturilor acordate pe imobilizate termen lung 7.500 lei 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate • Încasarea dobânzii anuale 22.500lei 5121 = 2676 15.000 lei Conturi curente la Dobânda aferentă bănci împrumuturilor acordate pe termen lung 2672 7.500 lei Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate • Încasarea împrumuturilor acordate la sfârşitul celor 5 ani 150.000 lei 5121 = 2671 50.000 lei Conturi curente la bănci Sume datorate de entităţile afiliate 2675 100.000 lei Împrumuturi acordate pe termen lung

3

426.Entitatea ALFA SA acordă entităţii BETA SA un împrumut de 50.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dobândă anuală de 10% care trebuie achitată la sfârşitul fiecărui an. Dobânda din primul an se încasează cu întârziere, adică în cursul celui de-al doilea an.

Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind: a) acordarea împrumutului şi înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an; b) încasarea dobânzii restante în cursul celui de-al doilea an; c) înregistrarea dobânzii cuvenite în anul al doilea; d) rambursarea împrumutului.
• Acordarea împrumutului 50.000lei 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung = 50.000lei

5121 Conturi curente la bănci

• Înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an la 31.12.an I (50.000 * 10% = 5.000 lei) 5.000lei 2676 = 5.000lei 763 Dobânzi aferente Venituri din creanţe împrumuturilor acordate pe imobilizate termen lung • Încasarea dobânzii restante în cursul anului II 5.000lei 5121 = 2676 Conturi curente la bănci Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung • Înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an la 31.12.an II 5.000lei 5121 = 763 Conturi curente la bănci Venituri din creanţe imobilizate • Rambursarea împrumutului 50.000lei 5121 Conturi curente la bănci =

5.000lei

5.000lei

2675 Împrumuturi acordate pe termen lung

50.000lei

427. O societate-mamă acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 50.000 lei pe o durată de 2 ani, cu o dobândă preferenţială de 10% pe an. împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an, când se încasează şi dobânzile anuale. Ulterior, filiala a intrat în stare de faliment, motiv pentru care nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă, care se includ în contul de profit şi pierdere. Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind: a) acordarea împrumutului şi încasarea dobânzii pentru primul an; 4

b) rambursarea primei rate şi dobânda cuvenită pentru anul al doilea; c) recunoaşterea pierderii generate de starea de faliment a debitorului. • Acordarea împrumutului prin bancă 50.000lei 2671 =

5121

50.000lei 5.000lei

• Încasarea dobânzii în primul an 50.000*10%=5.000 lei 5.000lei 5121 = 763 • Rambursarea primei rate a împrumutului 50.000:2=25.000 lei 25.000lei 5121 = 2671 • Dobânda cuvenită în anul al doilea 25.000*10%=2.500 lei 2.500 lei 2672 = 763 • Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate 2.500 lei 663 =

25.000lei

2.500 lei

2672

2.500 lei

428. La începutul anului N, entitatea ALFA SA achiziţionează 100 de acţiuni ale societăţii BETA SA la un curs bursier de 200 lei/acţiune şi le clasifică în categoria imobilizărilor financiare (scadenţa mai mare de 12 luni de la data bilanţului). Pe data de 31.12.N cursul bursier a scăzut la 180 lei/acţiune. Pe data de 30. l O.N+1 acţiunile sunt vândute la cursul de 215 lei/acţiune.

Arătaţi cum se înregistrează conform OMFP nr. 3.055/2009: a) achiziţia titlurilor; b) evaluarea la bilanţ a titlurilor; c) vânzarea titlurilor.
• 01.01.N Recunoaşterea iniţială a datoriei 20.000lei 265 = 5121 20.000lei

• 31.12.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului 2.000lei 6863 = 2963 • 30.10.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului 21.500lei 461 = 20.000lei 2.000lei 6641 2963

2.000 lei

7641 265 7863

21.500 lei 20.000 lei 2.000 lei

5

Dacă se preferă tratamentul recunoaşterii diferenţei de valoare până la valoarea justă în conturile de capitaluri înregistrările sunt următoarele: • 31.12.N Recunoaşterea valorii juste a investiţiei la data bilanţului 2.000lei 1171 = 265 2.000 lei • 30.10.N+1 Vânzarea investiţiei la data bilanţului 21.500lei 461 = 18.000 6641

7641 265

21.500 lei 18.000 lei

429. Pe data de 01.09.N entitatea ALFA SA a achiziţionat 2.000 de obligaţiuni pe termen lung, la un cost de 160 lei/titlu, valoarea nominală fiind de 150 lei/titlu. Dobânda calculată cu o rată de 10% se plăteşte la fiecare 6 luni, iar scadenţa este la 5 ani. Arătaţi care sunt înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.0557 2009, privind: a) achiziţia obligaţiunilor la O l .09.N; b) recunoaşterea dobânzii la data bilanţului. • 01.09.N Recunoaşterea cuponului 320.000lei 265 •

=

462

320.000lei

31.12.N Evaluarea venitului financiar adus de investiţie în anul N venit financiar = 300.000 * 4/12 * 10% = 10.000 lei • 31.12.N Recunoaşterea dobânzii la data bilanţului 10.000lei 2679 = 766

10.000lei

430. Dispuneţi de următoarele date: stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei 3.000 lei; achiziţia de stocuri de materii prime 10.000 lei; stocuri finale de materii prime 9.000 lei; stocuri iniţiale de produse finite la cost de producţie 12.000 lei; produse obţinute în cost de producţie 15.000 lei; produse vândute la preţ de vânzare facturate 20.000 lei; reducere comercială înscrisă în factura iniţială 10%; stoc final de produse nevândute 3.000 lei; amortizarea clădirilor 700 lei; salarii datorate 6.000 lei şi plătite 6.500 lei; subvenţii de exploatare 2.000 lei; subvenţii pentru investiţii virate la venituri 3.000 lei.

Se cere:
a) să se prezinte, pe baza informaţiilor de mai sus, înregistrările contabile

6

conform OMFP nr. 3.055/2009; b) să se calculeze producţia exerciţiului şi excedentul brut din exploatare.
(1)Stocuri iniţiale de materii prime la începutul perioadei: soldul iniţial al contului 301 este 3.000 lei: D Si 3.000 10.000 (achiziţie) 301 Sf 9.000 lei C

(2)Achiziţie stocuri de materii prime: 10.000 lei 301 = 401 10.000 lei (3)Stocuri finale: 9.000.000 lei: soldul final al contului 301 = 9.000 lei. Din contul 301 rezultă un consum egal cu 3.000 lei + 10.000 lei– 9.000 lei = 4.000 lei: 4.000 lei 601 = 301 4.000 lei (4)Stocuri iniţiale de produse finite la cost producţie: soldul iniţial al contului 345 este 12.000 lei: D 345 C Si 12.000 15.000 (produse obţinute) Sf 3.000 lei (5)Produse obţinute în cost producţie: 15.000 lei 345 = 711 15.000 lei (6)Produse vândute în preţ de vânzare facturate: Preţ de vânzare 20.000 lei  Reducere comercială 10 % x 20.000 2.000 lei = Net comercial 18.000 lei 18.000 lei 4111 = 701 18.000 lei (7)Stoc final de produse nevândute 3.000 lei: soldul final al contului 345 este 3.000 lei. Din contul 345 rezultă produse vândute în cost producţie (descărcarea gestiunii ) = 12.000 lei + 15.000 lei– 3.000 lei = 24.000 lei: 24.000 lei 711 = 345 24.000 lei (8)Amortizarea clădirilor: 700 lei 6811 = 2812 700 lei (9)Salarii datorate: 6.000 lei 641 = 421 6.000 lei (10)Salarii plătite: 6.500 lei 421 = 5121 6.500 lei (11).Subvenţii de exploatare: 2.000 lei 445 = 741 2.000 lei (12)Subvenţii pentru investiţii virate la venituri: 3.000 lei 131 = 7584 3.000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune:

7

- leiVenituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume Cheltuieli 0 607 Sume Indicatori 0 Marja comercială Producţia exerciţiului 4.000 Valoarea adăugată 6.000 EBE Sume 0 9.000 5.000 1.000

18.000. -9.000.(1) 0 601 9.000 5.000 641 2.000 (1) Contul 711 se prezintă astfel: D 711 C 24.000 (descărcarea gestiunii) 15.000 (produse obţinute) Sfd 9.000

sau Productia exercitiului=Pdt. Vanduta + Producţia stocată + Productia imobilizata Productia exercitiului=18.000+(-9.000)=9.000 lei EBE=Valoarea adaugata+Subventii de exploatare-Impozite, taxe si varsaminte asimilateCh. Cu personalul Valoarea adaugata=Marja comerciala+productia exercitiului-Ch.materiale-Ch.serviciile prestate de terti Valoarea adaugata=0+9.000-4.000-0=5.000lei EBE=5.000+2.000-0-6.000=1.000lei 431. Dispuneţi de următoarele informaţii în cursul exerciţiului N: o societate obţine produse finite la cost de producţie de 10.000 lei; vinde 30% din ele la preţul de 15.000 lei; reducere comercială acordată pe o factură ulterioară 10%. între cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materii prime consumate l .000 lei; salarii datorate 1.500 lei şi plătite 1.800 lei; contribuţii cu caracter social 900 lei; dobânzi datorate 400 lei; amenzi datorate autorităţilor române 600 lei. Se cere: a) să se prezinte, pe baza informaţiilor de mai sus, înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009; b) să se calculeze marja comercială şi excedentul brut din exploatare. (1)Obţinere produse finite la cost producţie: 10.000 lei 345 = 711 (2)Vânzarea produselor finite la preţ vânzare: Preţ de vânzare  Reducere comercială 10 % x 15.000 lei = Net comercial 13.500 lei 4111 = 701 10.000 lei 15.000 lei 1.500 lei 13.500 lei 13.500 lei

8

(3)Descărcarea gestiunii de produse finite pentru 30 % din produsele vândute, adică 30 % x 10.000 lei =- 3.000 lei: 3.000 lei 711 = 345 3.000 lei (4)Materii prime consumate: 1.000 lei 601 = 301 1.000 lei (5)Salarii datorate: 1.500 lei 641 = 421 1.500 lei (6)Salarii plătite: 1.800 lei 421 = 5121 1.800 lei (7)Contribuţia unităţii la asigurări sociale: 700 lei 6451 = 4311 700 lei (8)Contribuţia unităţii la fond şomaj: 200 lei 6452 = 4371 200 lei (9)Dobânzi datorate: 400 lei 666 = 1682 400 lei (10)Amenzi datorate autorităţilor române: 600 lei 6581 = 462 600 lei (11)Închiderea conturilor de cheltuieli: 4.400 lei 121 = 601 1.000 lei 641 1.500 lei 6451 700 lei 6452 200 lei 666 400 lei 6581 600 lei (12)Închiderea conturilor de venituri: 13.500 lei 701 = 121 20.500 lei 7.000 lei 711 Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 20.500 lei – 4.400 lei = 16.100 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 16.100 lei + 600 lei (amenzi datorate autorităţilor române) = 16.700 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume Cheltuieli 0 607 Sume Indicatori 0 Marja comercială Producţia exerciţiului 1.000 Valoarea adăugată 1.500 EBE 700 200 - leiSume 0 20.500 19.500 17.100

13.500 7.000 0 601 20.500 19.500 641 0 6451 6452

9

432.Se dau următoarele informaţii: capitaluri proprii aferente exerciţiului N: 1.000 lei; capitaluri proprii aferente exerciţiului N-l: 600 lei. în cursul exerciţiului N au avut loc următoarele operaţii: creşteri de capital prin aporturi noi în natură 50 lei; conversia datoriilor în capital 20 lei; încorporarea primelor de emisiune în capital 40 lei; rambursări de capital în numerar către asociaţi 10 lei.

Care este rezultatul net aferent exerciţiului N?
Rezultatul exerciţiului = Capital propriu N – Capital propriu N-1 – Majorari + Reduceri Rezultatul exerciţiului = 1.000 lei – 600 lei – 50 lei – 20 lei -40 lei + 10 lei = 300 lei 433.La începutul anului N o întreprindere deţinea 10.000 euro. Cursul leu/euro la 01.01.N era de 4,3 lei/€. Pe parcursul exerciţiului N au fost înregistrate următoarele fluxuri monetare: încasări de 30.000 euro la cursul zilei de 4,4 lei/€ şi de 10.000 euro la cursul zilei de 4,1 lei/€, şi plăţi de 20.000 euro la cursul zilei de 4,5 lei/€ si de 15.000 euro la cursul zilei de 4,2 lei/€. La 31.12.N cursul era de 4,6 lei/€.

Care sunt, conform regulilor stipulate în OMFP nr. 3.055/2009, valorile aferente trezoreriei nete a societăţii si diferenţa de curs nerealizată?
Situaţia în contul 5124: D 5124 C Sold iniţial 10.000 Euro x 23.000 lei/ Plăţi 20.000 Euro x 24.300 lei/€ = € = 230.000.000 lei 486.000.000 lei Încasări: 30.000 Euro x 24.000 lei/€ = Plăţi 15.000 Euro x 23.500 lei/€ = 720.000.000 lei 352.500.000 lei Încasări 10.000 Euro x 23.500 lei/€ = 235.000.000 lei Total încasări 955.000.000 lei Total încasări + sold iniţial Total plăţi 838.500.000 lei 1.185.000.000 lei Sfd 15.000 Euro reprezentând 346.500.000 lei La data de 31.12.N soldul final de 15.000 Euro reprezintă 15.000 Euro x 24.100 lei/€. = 361.500.000 lei Diferenţa de curs nerealizată 361.500.000 lei – 346.500.000 lei = 15.000.000 lei reprezintă un venit din diferenţe de curs valutar: Înregistrarea contabilă: 15.000.000 lei 5124 = 765 15.000.000 lei Trezoreria netă = Total încasări – Total plăţi + Diferenţa de curs nerealizată = 955.000.000 lei – 838.500.000 lei + 15.000.000 lei = 131.500.000 lei

10

434. Dispuneţi de următoarele informaţii: toate acţiunile filialei au fost achiziţionate cu 4.600 lei. Valorile juste ale activelor achiziţionate şi ale obligaţiilor preluate sunt următoarele: stocuri 1.500 lei; creanţe 200 lei; numerar 2.000 lei; terenuri şi clădiri 4.000 lei; furnizori 1.600 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1.500 lei. Au fost efectuate plăţi în valoare de 4.200 lei pentru achiziţia clădirilor.

Determinaţi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiţii conform OMFP nr. 3.055/2009.
+ = Plăţi privind achiziţia filialei (1) Numerar afferent activelor preluate Plăţi privind achiziţia clădirilor Flux de numerar provenit din activitatea de investiţii -4.600 lei +2.000 lei -4.200 lei -6.800 lei

435. O societate care ţine evidenţa produselor finite la cost standard efectuează următoarele operaţii în cursul lunii august: - consum de materii prime: 25.000 u.m.; - consum de materiale consumabile: 5.000 u.m.; - salarii: 10.000 u.m.; - se obţin produse finite la costul de producţie efectiv de 40.000 u.m.; costul standard este de 44.000 u.m.; - se vând produse finite la preţul de 60.000 u.m., TVA 19%, cost standard al produselor finite vândute 22.000 u.m.; - sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de 11.000 u.m., TVA 19%; - sunt utilizate produse finite pentru acţiuni de protocol la cost standard de 11.000 u.m. Soldul iniţial al contului 345 „Produse finite" este 5.000 u.m., iar soldul iniţial al contului 348 este 1.000 u.m. (diferenţă nefavorabilă în negru). La sfârşitul anului valoarea realizabilă netă a produselor finite este de 4.000 u.m.

Cerinţe: a) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. 3.055/2009. b) Calculaţi valoarea la care sunt prezentate în bilanţ produsele finite. Calculaţi cifra de afaceri şi rezultatul din exploatare
D SI 345 Produse finite 5.000 22.000 44.000 11.000 11.000 SF 5.000 C

D SI

348 Diferenţe de preţ la produse finite 1.000 4.000 2.684 0

C

11

SFC

316 25.000

a) consum materii prime 25.000 601 = 301

b) consum materiale consumabile 5.000 602 = 302 5.000 c) înregistrare salarii 10.000 641 = 421 d) obţinere produse finite 44.000 345 = % 711 348 e) vânzare produse finite 71.400 411 = % 701 4427 10.000

40.000 4.000 71.400 60.000 11.400

f) descărcare gestiune 22.000 711 = 345 22.000 -1.346 711 = 348 -1.346 K=(1000-4000)/(5000+44000)=-0.0612 g) produse finite acordate gratuit salariaţilor 13.090 6582 = 345 11.000 = 4427 2090 = h) produse finite utilizate pentru acţiuni de protocol 11.000 623 = 345 11.000 K=
1.000 − 4.000 − 3.000 = = −0,061 5.000 + 44 .000 49 .000

Diferenţe de preţ aferente produselor ieşite= -0,061*Rulajul creditor 345=-0,061*22.000 =-2.684 (diferenţă favorabilă) -1346 i) înregistrare diferenţe de preţ aferente ieşirilor 711 = 348 -1346 Costul produselor finite = 5.000-316 = 4.684 Valoarea neta a stocurilor de produse finite la data bilantului=Sf345-Sf348=4693 Valoarea realizabila neta la data bilantului 4693

12

Valoarea ajustarii pentru produsele finite=4693-4000=693 Inregistrarea deprecierii 693lei 6814 = 3945 693lei

b)Calculul CA si a rezultatului din exploatare CA= 60.000 Venituri din exploatare=60.000+20.693=80.693lei Cheltuieli de exploatare=25.000+5.000+10.000+13.090+11.000=64.090lei Rezultatul din exploatare=16.603

436. Societatea ALFA achiziţionează la 31.12.N-1 o clădire la un preţ de 40.000 lei, TVA 19%. ALFA estimează o durată de utilitate de 20 ani. La sfârşitul exerciţiului N, valoarea de inventar este estimată la 38.000 lei. La 01.07.N+1 managementul întocmeşte un plan de vânzare a clădirii şi întreprinde acţiuni pentru a găsi un cumpărător. Vânzarea este estimată să aibă loc peste 6 luni. La sfârşitul exerciţiului N+l valoarea de inventar a clădirii este estimată la 34.000 lei.

Să se prezinte înregistrările contabile, conform OMFP nr. 3.055/2009, privind: a) b) c) d) achiziţia clădirii; amortizarea clădirii; reclasificarea clădirii în categoria stocurilor; evaluarea în bilanţ a clădirii.

achizitia cladirii % = 404 47600 212 40000 4426 7600 amortizarea in N 6811 = 2812 2000 valoare la sfarsitul ex N = 40000-2000 = 38000 in ex N+1, amortizarea pana la 01.07 6811 = 2812 1000 de la 01.07, activul nu se mai amortizeaza, intra in categoria stocurilor destinate vanzarii (IFRS 5) valoarea cladirii la 01.07.N+1 = 37000

13

la sfarsitul N+1, valoarea estimata = 34000 se recunoaste o depreciere de 3000 lei 6812 = 2912 3000 valoarea in bilant 34000 437. Societatea ALFA prezintă următoarea situaţie a capitalurilor proprii la 01.01.N: - capital social: 20.000 u.m.; - rezerve: 2.000 u.m.; - rezerve din reevaluare: 3.000 u.m.; - rezultat reportat: 1.800 u.m. în cursul exerciţiului N s-au realizat următoarele operaţii: - s-a majorat capitalul social prin aport în numerar, fiind emise 2.000 de acţiuni, preţ de emisiune 1,2 u.m., valoare nominală l u.m.; - s-au distribuit dividende în valoare de 800 u.m.; - s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000 u.m., fiind distribuite gratuit 3.000 de acţiuni; - s-au reevaluat imobilizări corporale cu următoarele caracteristici: cost de achiziţie 6.000 u.m., amortizare cumulată 2.000 u.m., va loare justă 8.000 u.m.; - au fost răscumpărate 2.000 de acţiuni la preţul de 1,5 u.m. pe acţiune, care au fost ulterior anulate. Rezultatul contabil net al exerciţiului N a fost un profit de 2.500 u.m. a) Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru operaţiile de mai sus conform OMFP nr. 3.055/2009. b) Calculaţi total capitaluri proprii la sfârşitul exerciţiului N+l. a) majorare capital social 2.400 (2.000 acţ *1,2) 456 u.m. = % 1011 1041 încasare aport 2.400 u.m. 512 = 456 transferare capital social nevărsat la capital social vărsat 2.000 u.m. 1011 = 1012 b) distribuire dividende 800 u.m. 117 c) încorporare rezerve 2.000 u.m. 106 d) reevaluare imobilizări anulare amortizare cumulată = = 457 1012 2.000 u.m. 400 u.m. 2.400 u.m. 2.000 u.m. 800 u.m. 2.000 u.m.

14

2.000 u.m. 281 = 213 Valoare netă contabilă = 6.000 -2.000 = 4.000 Valoare justă = 8.000 8.000 - 4.000 = 4.000 diferenţă pozitivă din reevaluare înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare, 4.000 u.m. 213 = 105 e) răscumpărare acţiuni 3.000 u.m. 109 = 512 anulare acţiuni 2.000 u.m. 1.000

2.000 u.m.

4.000 u.m. 3.000 u.m. (2.000 acţ*1,5) 2.000 u.m. 1000

1012 149

= =

109 1012

D 1012 C 2.000 u.m.(e) SI 20.000 u.m. 2.000 u.m.(a) 3.000 u.m. (c) SF 23.000 u.m.

D 106 3.000 u.m.(c) SI

C 5.000 u.m.

SF 2.000 u.m. D 105 C SI 3.000 u.m. 4.000 u.m.(d) SF 7.000 u.m. 117 SI C 1.800 u.m.

D

SF 1.800 u.m. NOTĂ S-a presupus un sold iniţial al rezervelor de 5.000 u.m., întrucât se încorporau mai mult decât existau. 21.000 • Capital social + Rezerve 0 + Rezerve din reevaluare 7.000 Pierderi din rascumparare act 1.000 + Rezultat reportat 1.000 + Rezultat curent 2.500 = Capitaluri proprii 30.500 438. La 01.07.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 50.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie, al cărei cost este de 90.000 u.m. şi care va fi amortizată conform metodei degresive pe o durată de 8 ani. 15

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exerciţiului N conform OMFP nr. 3.055/2009.
a) achiziţie instalaţie 90.000 u.m. b) primire subvenţie 50.000 u.m. c) încasare subvenţie 50.000 u.m. 213 445 512 = = = 404 475 445 90.000 u.m. 50.000 u.m. 50.000 u.m.

100 6 *2* = 11.250 u.m. d) înregistrare amortizare 90.000* 8ani 12 100 = 12,5% rata amortizării lineare = 8ani

11.250 u.m. 681 e) transfer subvenţie la venituri 6.250 u.m. 475
6 = 6.250 u.m. 50.000 * 12,5%*2* 12

= =

281 7584

11.250 u.m. 6.250 u.m.

439. Societatea deţine echipamente achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 60.000 u.m. Echipamentele se amortizează linear, începând cu l ianuarie N-1, pe o durată de 6 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea echipamentelor. Valoarea justă a acestora este estimată la 30.000 u.m. La 31 decembrie N+l, ţinând cont de schimbările intervenite pe piaţă, echipamentele sunt, din nou, reevaluate. Valoarea justă este estimată la 50.000 u.m.

Să se contabilizeze diferenţele constatate la 31.12.N şi la 31.12.N+1 ştiind că societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate şi reevaluarea valorii nete, conform OMFP nr. 3.055/2009.

D Cost VR sf N

60.000 u.m. 40.000 u.m.

213 C 20.000 u.m. (anulare) 10.000 u.m. 7.500 (anulare)

Vjustă sf N 30.000 u.m. VR sf N+1 22.500 u.m. Dif poz 27.500 u.m. Vjustă sf N+1 50.000 u.m.

• -

Cost Amortiz cumulată (N-1,N)

60.000 u.m.
60 .000 * 2 = 20 .000 u.m. 6ani

16

=

Valoare rămasă

40.000 u.m.

a) anulare amortizare 20.000 u.m. 2813 = 213 20.000 u.m. b) diferenţă negativă din reevaluare 30.000 u.m. – 40.000 u.m.= -10.000 u.m. 10.000 u.m. 6813 = 2913 10.000 u.m. c) Amortizare N+1=
30 .000 = 7.500 u.m. 4ani

înregistrare amortizare 7.500 u.m. 6813

=

2813

7.500 u.m.

anulare amortizare 7.500 u.m. 2813 = d)diferenţă pozitivă din reevaluare 10.000 u.m. 2913 = 17.500 213 =

213 7.500 u.m. 50.000 u.m. – 22.500 u.m. = 27.500 u.m. 7813 10.000 u.m. 105 17.500 u.m.

440. Un teren cumpărat în exerciţiul N-2 la un cost de 300.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciţiul N-1, la 350.000 u.m. între timp (din N-1 până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea de inventar a terenului este de 250.000 u.m. Ce înregistrări contabile sunt ocazionate de evaluarea în bilanţ a terenului, conform OMFP nr. 3.055/2009? D 2111 Cost 300.000 u.m. Dif poz 50.000 u.m. Vjustă sf N-1 350.000 u.m. C

a) sfârşit N-1 reevaluare teren 50.000 u.m. 2111 = 105 50.000 u.m. b) sfârşit N valoare recuperabilă (250.000 u.m.) < valoare justă (350.000 u.m.) pierdere din depreciere 100.000 u.m. 50.000 105 = 2111 50.000 u.m. 50.000 6813 = 2911 50.000

441. Se cunosc următoarele informaţii (în lei): 1012 -Sold final 1621 - Sold final 1.000

850

17

1041 - Rulaj debitor 1621 - Sold iniţial 1041 - Sold iniţial 1012 - Sold iniţial 1041 - Sold final Dobânzi plătite 1621 - Rulaj debitor Informaţii suplimentare: -

130 600 80 750 150 70 100

prima de 130 lei a fost încorporată în capitalul social (alte creşteri de capital prin operaţii interne nu au avut loc); întregul capital social subscris a fost vărsat; nu au avut loc creşteri de capital prin aport în natură. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare conform OMFP nr. 3.055/2009. D 1012 SI C 750 130 (1) X = 1.000 – 750-130 =120

SF 1.000 D 100 (4) X = 850+100 600=350 SF 850 D 130 (1) SF 150 1) încorporare rezerve 130 lei 1041 = 1012 2) încasare capital social 120 lei 5121 = 456 3) transferare capital subscris nevărsat la capital subscris vărsat 18 130 lei 120 lei 1041 SI C 80 1621 SI C 600

120 lei 1011 = 4) rambursare credit pe termen lung 100 lei 1621 =

1012 5121

120 lei 100 lei

Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finanţare : 120 lei • Încasări din majorarea capitalului social Dobânzi plătite 70 lei Rambursare credit pe termen lung 100 lei + Contractare credit pe termen lung 350 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare 300 lei 442. Se cunosc următoarele informaţii aferente exerciţiului N (valori exprimate în milioane u.m.): Si 301 = 20, RC 707 = 450, Si 411 = 17, RD 601 = 620, Sf 301 = 45, Si 371 = 38, RD 607 = 40, Si 401 = 20, RC 704 = 575, RD 691 = 25, Sf 411 = 23, Sf 371 = 26, Sf 401 = 140, Si 4423 = 8, Si 441 = 2, Sf 441 = 5, Si 421 = 20, Sf 4423 = 5, Sf 421 = 40, RD 641 = 700. Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 19%). Materiile prime si mărfurile intrate au fost achiziţionate.

Calculaţi fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare conform OMFP nr. 3.055/2009.
D SI 301 20 620 Achiziţie=620+45 -20=645 SF D Plăţi = 20 +767,55 + 33,32140=680,87 SF 140 D SI 411 17 535,5 (1) 684,25 (6) SF D SI 371 38 40 (4) 19 23 C C 45 401 C SI 20 767,55 (3) 33,32 (5) (2) C

Încasări = 17 + 535,5 + 684,25 – 23 = 1213,75

Achiziţie=26+40 – 38 = 28 SF D 122,55 (3) 5,32 (5) RD 127,87 D 194,75 (9) 4426 127,87 (9) 26 C

4427 C 85,5 (1) 109,25 (6) RC 194,75 C

D

4423 SI 8 Plăţi = 8 + 66,88 66,88 (9) – 5 = 69,88 SF 5 D 441 SI 2 Plăţi = 2 + 25 – 5 25 (7) = 22 SF 5 D

C

421 C SI 20 Plăţi = 20 + 700 – 700 (8) 40 = 680 SF 40 1) vânzare mărfuri 535,5 lei 411 2) consum materii prime 620 lei 601 3) achiziţie materii prime % 645 lei 301 = % 707 4427 301 = 401 535,5 lei 450 lei 85,5 lei 620 lei 767,55 lei

=

20

122,55 lei 4426 4) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute 40 lei 607 = 371 40 lei 5) achiziţie mărfuri % = 401 33,32 lei 28 lei 371 5,32 lei 4426 6) prestare servicii către terţi 684,25 lei 411 = % 684,25 lei 704 575 lei 4427 109,25 lei 7) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 25 lei 691 = 441 25 lei 8) înregistrare salarii 700 lei 641 = 421 700 lei 9) regularizare TVA 194,75 lei 4427 = % 194,75 lei 4426 127,87 lei 4423 66,88 lei Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : 1213,75 lei • Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori 680,87 lei Plăţi către salariaţi 680 lei Plăţi privind TVA 69,88 lei Plăţi privind impozitul pe profit 22 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare -239 lei 443. Se cunosc următoarele informaţii (în lei):

4111 -Sold iniţial Salarii plătite 607 - Rulaj debitor 401 - Sold iniţial Impozit pe profit plătit 4111 -Sold final 371 -Sold final încasări de avansuri de la clienţi 707 - Rulaj creditor 371 -Sold iniţial 6911 704 - Rulaj creditor

100 2.200 2.500 4.500 202 700 3.000 750 2.000 4.250 600 500

21

401 - Sold final 641 605 - Rulaj debitor

2.800 4.000 450

Toate achiziţiile şi vânzările sunt impozabile TVA (cota 19%). Mărfurile intrate au fost integral achiziţionate. Avansurile încasate au fost reţinute la încasarea creanţei. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare prin metoda directă conform OMFP nr. 3.055/2009.
D SI 411 100 2380 (4) 595 (6) SF D Plăţi SF D SI 371 4250 2500 (2) Achiziţie=3000+ 2500 – 4250 =1250 SF D Plăţi = 4500+ 535,5 + 1487,52800=3723 SF 140 D Plăţi SF 202 441 SI 600 (5) C 3000 401 C SI 4500 535,5 (8) 1487,5 (9) C 2200 700 C 421 SI 4000 (7) C

Încasări = 100+2380+ 595- 700 = 2375

22

D Plăţi SF

4423 SI 0 152 (11) 152 (10) 0

C

1) plată salarii 2.200 lei 421 = 5121 2) descărcare din gestiune a mărfurilor vândute 2.500 lei 607 = 371 3) încasare avans 892,5 lei 5121 = % 419 4427 4)vânzare mărfuri 2.380 lei 411 = % 707 4427 5) înregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit 600 lei 6911 = 441 6) prestare servicii către terţi 595 lei 411 = % 704 4427 7) înregistrare salarii 4000 lei 641 = 421 8) înregistrare cheltuieli cu energia electrică % = 450 lei 605 85,5 lei 4426 9) achiziţie mărfuri 1250 lei 237,5 lei % 371 4426 = = 401 401

2.200 lei 2.500 lei 892,5 lei 750 lei 142,5 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 600 lei 595 lei 500 lei 95 lei 4000 lei 535,5 lei

1487,5 lei

10) regularizare TVA 475 lei 4427 11) plată TVA 152 lei

% 4426 4423 5121 411

475 lei 323 lei 152 lei 152 lei 2375 lei

4423

=

12) încasare creanţă şi reglare avans 2375 lei % =

23

1482,5 lei 5121 750 lei 419 142,5 lei 4427 Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de exploatare : 2375 lei • Încasări de la clienţi Plăţi către furnizori 3723 lei Plăţi către salariaţi 2200 lei Plăţi privind TVA 152 lei Plăţi privind impozitul pe profit 202 lei = Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare -4139,5 lei 444. SC ALFA SA contractează la data de l ianuarie N un împrumut din emisiunea de obligaţiuni în următoarele condiţii: număr de obligaţiuni emise 6.000, valoarea nominală a unei obligaţiuni l leu, preţ de emisiune 0,95 lei, preţ de rambursare 1,1 lei, durata împrumutului 20 ani, rata anuală a dobânzii 10%. împrumutul este rambursat în rate anuale constante plătibile la sfârşitul anului. Dobânda se achită odată cu rata anuală.

Ce înregistrări se efectuează, conform OMFP nr. 3.055/2009, în anul N pentru acest împrumut obligatar?
a) emitere obligaţiuni 6.600 lei % = 161 6.600 lei (6.000 oblig*1,1)

5.700 lei.(6.000 461 oblig*0,95) 900 lei 169 b)încasare împrumut 5.700 lei 5121 = 461 c) dobândă N 6.000 oblig*1 leu*10% = 600 u.m. 600 lei 666 = 1681 d)plată dobândă 600 lei 1681 = 5121
6.600 e)rambursare rata 1, =330 u.m. 20 ani

5.700 lei 600 lei 600 lei 330 lei 45 lei

330 lei 45 lei

161 6868

= =

5121 169

900 f)amortizare prime, = 45 lei 20 ani

445. O societate comercială deţine o instalaţie achiziţionată pe data de 30.12.N la valoarea de 5.000 lei, amortizată linear în 5 ani. La sfârşitul anului N+3 se decide reevaluarea sa, valoarea justă stabilită fiind de 2.500 lei. Rezerva din reevaluare este realizată pe măsura amortizării instalaţiei.

în condiţiile aplicării OMFP nr. 3.055/2009, ce înregistrări se efectuează în N+3 si N+4?
24

D 213 C Cost 5.000 u.m. 3.000 u.m. (anulare) VR sf N+3 2.000 u.m. Dif poz 500 u.m. Vjustă sf N+3 2.500 u.m. • = Cost Amortiz cumulată (N+1, N+2, N+3) Valoare rămasă la sf N+3 5.000 u.m.
5.000 * 3 = 3.000 u.m. 5ani

2.000 u.m.

a) anulare amortizare 3.000 u.m. 281 = 213 3.000 u.m. b) diferenţă pozitivă din reevaluare 2.500 u.m. – 2.000 u.m.= 500 u.m. 500 u.m. 213 = 105 500 u.m. c) înregistrare amortizare 2.500 1.250 u.m. 681 = 281 =1.250
2ani

u.m. d) transfer 105 la 117 250 u.m. 105 = 117
500 =250 u.m. 2ani

446. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) se închiriază o clădire cu o valoare contabilă de 60.000 u.m. pe o durată de 2 ani; b) se primeşte factura pentru chiria lunară de 800 u.m. + TVA 19%; c) se plăteşte factura; d) chiriaşul execută lucrări de modernizare, efectuând următoarele cheltuieli: - consum de materiale în sumă de 2.000 u.m.; - cheltuieli cu energia în sumă de 1.000 u.m. + TVA 19%; e) la sfârşitul contractului de închiriere clădirea este predată proprietarului împreună cu investiţia realizată de chiriaş. a) primire clădire 60.000 u.m. 205 şi debit 8038 60.000 u.m. înregistrare amortizare 30.000 u.m. 6811 b) chirie lunară 952 u.m. 800 u.m. = = 167 2805 60.000 u.m.
60 .000 =30.000 2ani

u.m. % 167 = 404 952 u.m.

25

152 u.m. 4426 c) plată furnizor 952 u.m. 404 d) modernizări 3.570 u.m. % 3.000 u.m. 212 570 u.m. 4426 e) amortizarea modernizării 1.500 u.m. 6811 f) transmitere 60.000 u.m. 2805 3.000 u.m. 2812 credit 8038 60.000 u.m.

= =

5121 404

952 u.m. 3.570 u.m.

= = =

2812 205 212

3.000 =1.500 u.m. 2ani

60.000 u.m. 3.000 u.m.

447. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente:

lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 u.m., amortizat 20%; imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 u.m., TVA 19%; reţinerea din salariu a sumei; donarea de către un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilă de 4.000 u.m., amortizat 80%; e) se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în sumă de 4.000 u.m.; f) societatea încheie un contract cu o firmă de profil pentru executarea unor lucrări de desecare a unui teren. Lucrările de amenajare sunt facturate la 4.000 u.m., TVA 19%.
a) b) c) d) a) lipsă echipament la inventar 2.000 u.m. % 400 u.m. 281 1.600 u.m. 6583 b) imputare 2.618 u.m. 4282 = 213 2.000 u.m.

=

% 7581 4427

2.618 u.m. 2.200 u.m. 418 u.m.

c) reţinere din salarii 2.618 u.m. 421 = 4282 2.618 u.m. d) donare utilaj 4.000 u.m. % = 213 4.000 u.m. 3.200 u.m. 2813 800 u.m. 6582 Dacă s-a depăşit cota admisă de donaţii se înregistrează TVA 635=4427 e) primire împrumut nerambursabil 4.000 u.m. 5121 = 167 4.000 u.m.

26

f) lucrări desecare executate de o firmă 4.760 u.m. % = 4.000 u.m. 211 760 u.m. 4426

404

4.760 u.m.

448. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) acordarea unui avans unui antreprenor pentru realizarea unei construcţii în sumă de 8.000 u.m., TVA 19%; b) lucrarea este realizată de către antreprenor în 2 ani. în primul an costul lucrărilor facturate este de 5.000 u.m., TVA 19%. Costul total al construcţiei este de 17.000 u.m.; c) plata datoriei către antreprenor după reţinerea avansului acordat. a) avans acordat antreprenorului 9.520 u.m.. % = 404 8.000 u.m. 232 1.520 u.m. 4426 b) lucrări facturate pt prima perioadă 5.950 u.m.. % = 404 5.000 u.m. 231 950 u.m. 4426 c) lucrări facturate pt a doua perioadă (17.000 – 5.000 =12.000) 14.280 u.m.. % = 404 12.000 u.m. 231 2.280 u.m. 4426 d) recepţie la cost 17.000 u.m. 212 = 231 e) plată furnizor cu reţinere avans datoria totală = 5.950 + 14.280 = 20.230 20.230 u.m. 404 = % 232 4426 5121 9.520 u.m.

5.950 u.m.

14.280 u.m.

17.000 u.m. 20.230 u.m. 8.000 u.m. 1.520 u.m. 10.710 u.m.

449. Situaţia stocurilor unei societăţi comerciale se prezintă astfel: la sfârşitul anului N valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 - 1.900 lei, 391 - 700 lei, 345 - 4.000 lei. La sfârşitul anului N+l valorile contabile sunt: materii prime - 2.000 lei şi produse finite - 4.500 lei, iar valorile realizabile nete sunt: pentru materii prime - 2.000 lei şi pentru produse finite - 4.000 lei.

Care sunt înregistrările la sfârşitul anului N+l conform OMFP nr. 3.055/2009?
a) Materii prime

27

Val realizabilă netă (2.000) =Val contabilă (2.000), se anulează ajustarea pt depreciere existentă: 700 u.m. 391 = 7814 700 u.m. b) Produse finite Val realizabilă netă (4.000) <Val contabilă (4.500), se constituie o ajustare pentru depreciere = 500 500 u.m. 6814 = 394 500 u.m. 450Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) sunt donate produse finite la cost standard de 9.000 u.m., cost efectiv 10.000 u.m.; b) sunt folosite pentru acţiuni de protocol produse finite în sumă de 900 u.m.; c) sunt constatate la inventariere plusuri de semifabricate în valoare de 600 u.m.; d) sunt distruse în urma unui incendiu produse reziduale de 400 u.m. a)Donaţie produse finite: 10.000 lei 6582

=

345 348 345 711 346

9.000 lei 1.000 lei 900 lei 600 lei 400 lei

b)Produse finite folosite ca acţiuni de protocol: 900 lei 623 = c)Plus de semifabricate la inventariere: 600 lei 341 = d)Produse reziduale distruse de incendiu 400 lei 671 =

451. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) vânzarea de mărfuri la preţul de 2.000 lei, TVA 19%, împreună cu ambalaje de 200 lei care circulă pe principiul restituirii. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 1.600 lei; b) societăţii vânzătoare îi sunt restituite ambalaje de 100 lei. Restul ambalajelor sunt reţinute de client, care plăteşte contravaloarea acestora. Se încasează creanţa clienţi. a) vânzare mărfuri şi ambalaje 2.580 lei 4111 = % 707 4427 419 371 4111 28 2.580 lei 2.000 lei 380 lei 200 lei 1.600 lei 100 lei

Descărcare gestiune 1.600 lei 607 b) restituire ambalaje 100 lei 419

= =

c) restul de 100 este reţinută de client 1) preţ de facturare ambalaje 100 lei 419 = 2)TVA aferent ambalaje reţinute 19 lei 4111 = 3) încasare creanţă 119 lei 5121 = 4) descărcare gestiune 100 lei 608 =

708 4427 4111 381

100 lei 19 lei 119 lei 100 lei

452.. Societatea X achiziţionează ambalaje astfel: 50 bucăţi x 100 lei/bucată. Deoarece 20 bucăţi sunt deteriorate, acestea sunt scoase din evidenţă. 10 bucăţi sunt vândute la preţul de vânzare de 120 lei/bucată, TVA 19%.

Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009.
a) achiziţie amnbalaje 5.950 lei % 5.000 lei 381 950 lei 4426 b) descărcare gestiune 2.000 lei 608 c) vânzare ambalaje 1.428 lei 4111 şi 1.000 lei = 401 5.950 lei

= =

381 % 708 4427 381

2.000 lei 1.428 lei 1.200 lei 228 lei 1.000 lei

608

=

453. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii: a) se încasează un avans de 1.000 lei, TVA 19%, pentru livrarea unor semifabricate; b) sunt livrate semifabricate pe bază de factură la preţul de vânzare de 5.000 lei, TVA 19%. Costul semifabricatelor este de 3.000 lei; c) se încasează creanţa clienţi, reţinându-se avansul; d) este acordat un avans de 2.000 lei pentru achiziţia unui utilaj, TVA 19%; e) se achiziţionează utilajul la costul de 3.000 lei, TVA 19%; f) se plăteşte datoria către furnizorul de imobilizări, reţinându-se avansul. a) încasare avans 1.190 lei 5121 b) livrări semifabricate = % 419 4427 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

29

5.950 lei

4111

=

% 702 4427 341 4111

5.950 lei 5.000 lei 950 lei 3.000 lei 5.950 lei

şi descăcarea gestiunii 3.000 lei 711 = c) încasare creanţă cu reţinere avans 5.950 lei % = 1.000 lei 419 190 lei 4427 4.760 lei 5121 d) acordare avans pentru achiziţia utilajului 2.380 lei % = 2.000 lei 232 380 lei 4426 plată avans 2.380 lei 404 = e) achiziţie utilaj 3.570 lei % = 3.000 lei 2131 570 lei 4426 f) plată furnizor cu reţinere avans 3.570 lei 404 =

404

2.380 lei

5121 404

2.380 lei 3.570 lei

% 232 4426 5121

3.570 lei 2.000 lei 380 lei 1.190 lei

454. O societate comercială depune ca aport în natură la capitalul social al unei alte entităţi un echipament cu valoarea contabilă de 5.000 u.m., amortizarea cumulată 2.000 u.m. Valoarea de aport a fost stabilită la 3.500 u.m. Societatea este remunerată cu interese de participare pentru care încasează dividende în sumă de 400 u.m. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform OMFP nr. 3.055/2009. a) valoarea contabilă a imobilizărilor acordate 5.000 lei % = 2131 2.000 lei 2813 3.000 lei 261 b) diferenţa 3.500 – 3.000 = 500 500 lei 261 = 1068 c) încasare dividende 400 lei 5121 = 761 5.000 lei

500 lei 400 lei

455. Se dau următoarele informaţii în conturi la sfârşitul anului N: cheltuieli cu materii prime 8.000 lei; cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei; cheltuieli de exploatare privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei; cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi 3.600 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 1.000 lei; pierderi din creanţe şi

30

debitori diverşi 16.000 lei; pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate 2.400 lei; venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. Conform OMFP nr. 3.055/2009 care este suma care se va înscrie la total cheltuieli de exploatare şi valoarea ajustării activelor circulante?
• + + + = • = Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi Ajustarea valorii activelor circulante Total cheltuieli de exploatare Cheltuieli (ct 654 +ct 6814) Venituri (ct 754 + ct7814) Ajustarea valorii activelor circulante (cheltuieli – venituri) 8.000 lei 14.000 lei 3.600 lei 16.400 lei 42.000 lei 16.000 + 2.000 =18.000 lei 1.600 lei 16.400 lei

456. Societatea ALFA efectuează următoarele operaţii în cursul exerciţiului N: - societatea primeşte în concesiune un teren pe o perioadă de 20 de ani, preţul concesionării fiind de 80.000 lei. Redevenţa anuală se achită prin ordin de plată; - societatea achiziţionează un brevet de invenţie la preţul de 60.000 lei + TVA, care se achită cu ordin de plată. Brevetul este protejat pe o perioadă de 5 ani; - se achiziţionează un program informatic la preţul de 10.000 lei + TVA. Amortizarea programului se realizează în 3 ani; - se achiziţionează un utilaj la preţul de cumpărare de 10.000 lei + TVA 19%. Cheltuielile de transport facturate de un cărăuş au fost de 2.000 lei + TVA 19%. Amortizarea utilajului se efectuează linear în 10 ani; - societatea hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii, în acest scop efectuează următoarele cheltuieli în exerciţiul N: • consum de materiale auxiliare 4.000 lei; • salarii 4.550 lei. La sfârşitul exerciţiului clădirea nu este finalizată. - societatea încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La sfârşitul anului constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6.000 lei + TVA 19%; - se obţin din procesul de producţie semifabricate la costul de producţie efectiv de 800 lei. Ulterior se eliberează spre prelucrare în alte secţii semifabricate în valoare de 700 lei; - se obţin din procesul de producţie produse finite la costul de 4.000 lei; - se acordă salariaţilor produse finite ca plată în natură în sumă de 50 lei; - sunt transferate la magazinul propriu produse finite în valoare de 300 lei; - la inventariere se constată un minus de produse finite de 80 lei care se impută gestionarului la valoarea de 100 lei plus TVA. Suma se încasează ulterior în numerar.

31

Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009.
a) 1) primire în concesiune teren 80.000 lei 205 debit 8038 80.000 lei 2)înregistrare amortizare 4.000 lei 6811

= =

167 2805

80.000 lei
80 .000 20 ani

4.000 lei ( )

3) redevenţă anuală 4.000 lei 167 = b) achiziţie brevet invenţie 71.400 lei % = 60.000 lei 205 11.400 lei 4426 c) 1)achiziţie program informatic 11.900 lei % = 10.000 lei 208 1.900 lei 4426 2)înregistrare amortizare 3.333 lei 6811 = d) 1) achiziţie utilaj 11.900 lei % = 10.000 lei 2131 1.900 lei 4426 2)cheltuieli de transport facturate de cărăuş 2.380 lei % = 2.000 lei 624 380 lei 4426 3) înregistrare amortizare 1.000 lei 6811 = e) 1) cheltuieli cu materiale auxiliare 4.000 lei 6021 = 2) cheltuieli cu salarii 4.550 lei 641 = 3) clădire nefinalizată 8.550 lei 231 = f) recepţie lucrări executate 7.140 lei % = 6.000 lei 212 1.140 lei 4426

5121 404

4.000 lei 71.400 lei

404

11.900 lei

2808

3.333 lei ( )

10 .000 3ani

404

11.900 lei

401

2.380 lei

2813

1.000 lei ( )

10 .000 10 ani

3021 421 722 404

4.000 lei 4.550 lei 8.550 lei 7.140 lei

32

g) 1) obţinere semifabricate 800 lei 341 = 711 2) eliberare spre prelucrare 700 lei 711 = 341 h) obţinere produse finite 4.000 lei 345 = 711 i) 1) acordare produse finite salariaţilor ca plată în natură: 50 lei 421 = 701/7588 2) descărcare gestiune 50 lei 711 = 345 3) înregistrare TVA 9,5 lei 635 = 4427 j) transfer produse finite la magazinul propriu 300 lei 371 = 345 k) 1) minus la inventar produse finite 80 lei 711 = 345 2) imputare gestionar 119 lei 4282 = % 7581 4427 3) încasare numerar 119 lei 5311 = 4282

800 lei 700 lei 4.000 lei 50 lei 50 lei 9,5 lei 300 lei 80 lei 119 lei 100 lei 19 lei 119 lei

457. Pe data de 01.01.N o societate X a semnat un contract de vânzare urmat de preluarea în leasing operaţional pentru o clădire. Clădirea avea o valoare contabilă de 12.000 u.m. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost de 6.000 u.m. Preţul de vânzare este de 40.000 u.m. Chiria anuală plătită este de 8.000 u.m.

Să se contabilizeze operaţia de lease-back la societatea X la data semnării contractului, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. Vanzarea cladirii 40.000 461 = 7583 40.000
Scoaterea din gestiune a cladirii 12.000 % 6.000 2812 6.000 6853 Incasarea chiriei 8.000 4111 = 212 12.000

=

706

8.000

458. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii: a) achiziţionarea a l .000 de acţiuni proprii la costul de 4 lei/acţiune. Valoarea nominală este de 2 lei/acţiune; b) vânzarea a 500 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei/acţiune; c) anularea a 300 de acţiuni proprii; 33

d) vânzarea a 200 de acţiuni la preţul de 3 lei/acţiune.
a) achiziţie acţiuni proprii 4.000 lei 1091 b) vânzare acţiuni prorpii 2.500 lei 461 (500 acţ*5) c) anulare acţiuni proprii 1.200 lei % 600 lei (300 1012 acţ *2) 600 lei 149 d) vânzare acţiuni proprii 800 lei % 600 lei (300 461 acţ *2) 200 lei 149 = = 5121 % 1091 141 = 1091 4.000 lei (1.000 acţ*4) 2.500 lei 2.000 lei (500acţ *4) 500 lei 1.200 lei (300acţ * 4)

=

1091

800 lei (200acţ * 4)

459. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii: a) se emit l .000 de acţiuni la preţul de emisiune de 4 lei pe acţiune, valoarea nominală 3 lei pe acţiune. Se încasează contravaloarea acţiunilor; b) se emit l .000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 7 lei pe obligaţiune. Rata anuală a dobânzii este de 10%. Durata împrumutului este de 6 ani. împrumutul şi dobânzile aferente se plătesc peste 6 ani; c) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei pe acţiune, care sunt anulate; d) sunt răscumpărate 100 de acţiuni proprii la preţul de 2 lei pe acţiune, care sunt anulate. a) 1) emitere acţiuni 4.000 lei 456 = % 1011 1041 4.000 lei 3.000 lei 1.000 lei 4.000 lei 3.000 lei 7.000 lei 500 lei (100 acţ *5)

2) încasare împrumut 4.000 lei 5121 = 456 şi transferare capital nevărsat în capital vărsat 3.000 lei 1011 = 1012 b) emitere împrumut din emisiunea de obligaţiuni 7.000 lei 461 = 161 c) 1) răscumpărare acţiuni 500 lei 1091 = 462

34

2) anulare acţiuni 500 lei % = 300 lei (100 1012 acţ *3) 200 lei 149 d) 1) răscumpărare 100 acţ*2=200 200 lei 1091 = 2) anulare acţiuni proprii 300 lei 1012 =

1091

500 lei

462 % 1091 141

200 lei 300 lei 200 lei 100 lei

460.. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele operaţii: a) produse finite acordate sub formă de donaţie. Evidenţa produselor finite se ţine la cost efectiv. Costul efectiv al produselor finite este de 50.000 u.m., TVA 19%; b) lipsa la inventar a unui echipament cu valoarea de 9.000 u.m., amortizat 70%, care este imputat unui salariat la preţul de 3.000 u.m., TVA 19%. Imputaţia se reţine din salariu; c) donarea de către un terţ a unui utilaj în valoare de 20.000 u.m., amortizat 80%. a) produse finite acordate sub formă de donaţie 50.000 lei 6582 = 345 Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA 9.500 lei 635 = 4427 b) 1) lipsă echipament la inventar 9.000 lei % = 2131 6.300 lei 2813 (70%*9.000) 2.700 lei 6583 2) imputare salariat 3.570 lei 4282 = % 7581 4427 şi reţinere imputaţie din salariu 3.570 lei 421 = 4282 c) donaţie utilaj 20.000 lei % = 2131 16.000 lei 2813 (80%*20.000 ) 4.000 lei 6582 Dacă cheltuiala este nedeductibilă se colectează si TVA 760 lei 635 = 4427 50.000 lei 9.500 lei 9.000 lei

3.570 lei 3.000 lei 570 lei 3.570 lei 20.000 lei

760 lei

35

461. La începutul lunii iunie, întreprinderea X deţine în stoc sortimentul de marfă A în cantitate de 200 bucăţi la costul de 40 lei/buc, în cursul lunii au loc următoarele operaţii: a) achiziţia de marfă A, 300 bucăţi la costul de 45 lei/buc., rabat 10%, TVA 19% (factura); b) vânzarea de marfă A, 250 bucăţi la preţul de 75 lei/buc., TVA 19% (factura); c) achiziţia de marfă A, 400 bucăţi la costul de 50 lei/buc., TVA 19% (factura). Plata se face pe loc şi se beneficiază de un scont de decontare de 5%; d) vânzarea de mărfuri A, 350 bucăţi la preţul de 80 lei/buc., remiză 4%, TVA 19%. încasarea se face pe loc şi se acordă un scont de decontare de 5%.

Să se contabilizeze operaţiile de mai sus conform OMFP nr. 3.055/2009 şi să se calculeze soldul final al contului „Mărfuri" ştiind că ieşirile din stoc se evaluează prin procedeul FIFO.
D SI Rest Sold 371 200 buc*40 = 8.000 lei 300 buc*40,5 = 12.150 lei 250 buc*40,5 = 10.125 lei 400 buc*50 = 20.000 lei 300 buc*50 = 15.000 lei C 200 buc*40 = 8.000 lei 50 buc*40,5 = 2.025 lei 250 buc*40,5 = 10.125 lei 100 buc*50 = 5.000 lei

a) factura Preţ de cumpărare - Rabat 10%*13.500 =Cost de achiziţie +TVA 19%*12.150 =Total

300 buc*45=13.500 1.350 12.150 2.308,5 14.458,5
12 .150 = 40 ,5 300 buc

Cost de achiziţie unitar = a) achiziţie mărfuri 14.458,5 lei % 12.150 lei 371 2.308,5 lei 4426 b) vânzare mărfuri 22.312,5 lei 4111

=

401

14.458,5 lei

=

% 707

4427 descărcare gestiune FIFO: 200 buc*40+50buc*40,5 = 10.025 lei 10.025 lei 607 = 371 c) achiziţie mărfuri Preţ de cumpărare 400 buc*50=20.000 - Scont 5%*20.000 1.000 =Valoare netă financiară 19.000 +TVA 19%*19.000 3.610 36

22.312,5 lei 18.750 lei.(250 buc*75) 3.562,5 lei 10.025 lei

=Total

22.610 23.610 lei

23.610 lei % = 401 20.000 lei 371 3.610 lei 4426 contabilizare scont 1.000 lei 401 = 767 plata furnizorului 22.610 lei 401 = 5121 d) vânzare mărfuri Preţ de vânzare 350 buc*80=28.000 lei -Remiză 4%*28.000 -1.120 lei =Val netă comercială 26.880 lei - Scont 5%*26.880 -1.344 lei =Valoare netă financiară 25.536 lei +TVA 19%*25.536 lei 4.851,8 lei =Total 30.387,8 lei 31.731,8 lei 4111 = % 707 4427

1.000 lei 22.610 lei

31.731,8 lei 26.880 lei 4.851,8 lei

contabilizarea scontului 1.344 lei 667 = 4111 1.344 lei descărcare gestiune FIFO: 250 buc*40,5+100buc*50 = 15.125 lei 15.125 lei 607 = 371 15.125 lei încasare creanţă 30.387,8 lei 5121 = 4111 30.387,8 lei

462. Contabilizaţi conform OMFP nr. 3.055/2009 următoarele tranzacţii/ evenimente: a) se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare contabilă este de 16.000 u.m.; b) dezmembrarea este realizată de o firmă specializată care emite o factură de 800 u.m., TVA 19%; c) se plăteşte datoria faţă de firma specializată cu un efect de comerţ; d) ca urmare a dezmembrării se recuperează materiale auxiliare de 5.000 u.m. şi piese de schimb de 2.000 u.m.; e) piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea altui mijloc de transport.
Rezolvare: a) casare mijloc de transport complet amortizat 16.000 lei 281 = 2133 b) dezmembrare 952 lei % = 401 800 lei 628 37 16.000 lei 952 lei

152 lei 4426 c) plată cu efect comercial 952 lei 401 = 403 d) recuperare materiale auxiliare şi piese de schimb 7.000 lei % = 7588 5.000 lei 3021 2.000 lei 3024 e) utilizare piese de schimb 2.000 lei 6024 = 3024

952 lei 7.000 lei

2.000 lei

463. Pe 01.07.N, o societate a semnat un contract de lease-back pentru un utilaj, în următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere 4 ani, chiria trimestrială 3.500 u.m. La sfârşitul perioadei de locaţie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vânzării, utilajul avea o valoare contabilă netă de 34.000 u.m. Rata implicită a dobânzii este 3,55%. Să se contabilizeze operaţia de lease-back la această societate, la data semnării contractului, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. întocmiţi tabloul de rambursare a datoriei. Rezolvare: 42.171 lei 5121 = 167 42.171 lei

Trim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Flux trimestrial 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Dobanzi 1,497 1,426 1,352 1,276 1,197 1,115 1,031 943 852 758 661 560 456 348 236 120

Rambursari 2,003 2,074 2,148 2,224 2,303 2,385 2,469 2,557 2,648 2,742 2,839 2,940 3,044 3,152 3,264 3,380

Capital 42,171 40,168 38,094 35,946 33,722 31,420 29,035 26,566 24,009 21,361 18,619 15,780 12,841 9,797 6,644 3,380 0

38

464. Efectuaţi înregistrările contabile conform OMFP nr. 3.055/2009 pentru următoarele tranzacţii/evenimente: a) sunt emise l .000 de obligaţiuni la preţul de emisiune de 9 u.m. pe obligaţiune, valoarea nominală 10 u.m. pe obligaţiune, durata împrumutului 5 ani, rata dobânzii anuală 10%. Dobânda se plăteşte la sfârşitul fiecărui an; b) după 2 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 11 u.m. pe obligaţiune, care se anulează; c) după 3 ani sunt răscumpărate 250 de obligaţiuni la preţul de 8 u.m. pe obligaţiune, care se anulează; d) la scadenţă se rambursează restul obligaţiunilor. Rezolvare: a) emitere obligaţiuni 10.000 lei % 9.000 lei 461 1.000 lei 169 a) răscumpărare obligaţiuni 2.750 lei 506 b) anulare obligaţiuni 2.750 lei % 2.500 lei (250 161 oblig*10) 250 lei 6642 c) răscumpărare obligaţiuni 2.000 lei 506 d) anulare obligaţiuni 2.500 lei 161 (250 oblig*10) e) rambursare rest 5.000 lei 161

=

161

10.000 lei

= =

5121 506

2.750 lei (250 oblig*11) 2.750 lei

= =

5121 % 506 7642

2.000 lei (250 oblig*8) 2.500 lei 2.000 lei 500 lei 5.000 lei (500 oblig*10)

=

5121

465. Se dau următoarele informaţii (în lei): Rulaj debitor clienţi (inclusiv TVA) 99.960; cheltuieli cu amortizarea 13.510; materii prime (sold iniţial) 4.100; ieşiri de produse finite la cost de producţie 75.800; subvenţii din exploatare aferente cifrei de afaceri 4.700; venituri din sconturi primite 5.300; cheltuieli cu impozitul pe profit 2.710; achiziţii de materii prime 23.850 (exclusiv TVA); obţinerea de produse finite la cost de producţie 81.400; cheltuieli cu ajustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament 1.800; materii prime

39

(sold final) 5.320; datorii salariale (sold iniţial) 6.100; salarii plătite 19.800; cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 2.370; datorii salariale (sold final) 5.000. Calculaţi cifra de afaceri netă şi rezultatul din exploatare conform OMFP nr. 3.055/2009. Rezolvare: 99.960 lei 411 = % 99.960 lei 70X 84.000 lei 4427 15.960 lei înregistrare amortizare 13.510 lei 6811 = 281 13.510 lei D SI 301 4.100 23.850 C

X= 4.100+ 23.850- 5.320 = 22.630 SF 5.320 consum materii prime 22.630 lei 601 = descărcare gestiune produse finite vândute 75.800 lei 711 = subvenţii aferente exploataării 4.700 lei 5121 = sconturi primite 5.300 lei 401 = impozit pe profit 2.710 lei 691 = achiziţie materii prime 2.8381,5 lei % = 23.850 lei 301 4531,5 lei 4426 obţinere produse finite 81.400 lei 345 = înregistrare depreciere titluri de plasament 1.800 lei 6864 = înregistrare servicii prestate de terţi 2.370 lei 628 = plată salarii 19.800 lei 421 = D Plăţi = 19.800 SF 5.000 421 SI C 6.100

301 345 7411 767 441 401

22.630 lei 75.800 lei 4.700 lei 5.300 lei 2.710 lei 2.8381,5 lei

711 591 401 5121

81.400 lei 1.800 lei 2.370 lei 19.800 lei

40

Salarii datorate = 5.000 + 19.800 – 6.1000 = 18.700 lei 18.700 lei 641 = 421 D 75.800 SFC 5.600 • + + = • + + + = 711 81.400 84.000 lei 5.600 lei 4.700 lei 94.300 lei 13.510 lei 22.630 lei 2.370 lei 18.700 lei 57.210 lei C

18.700 lei

Grupa 70 Variaţia stocurilor (SFC ) Venituri din subvenţii aferente cifrei de exploatare (ct 7411) Total venituri de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu serviciile executate de terţi Cheltuieli cu salariile Total cheltuieli de exploatare

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare = 94.300 lei – 57.210 lei = 37.090 lei Cifra de afaceri netă = grupa 70 (84.000 lei) + ct 7411 (4.700 lei) = 88.700 lei 466. Se dau următoarele informaţii (în lei): Venituri din subvenţii de exploatare 15.500 (din care 9.500 pentru cifra de afaceri, iar restul pentru cheltuielile cu dobânda); cheltuieli cu amortizarea 11.200; venituri din exploatare privind provizioanele 5.200; produse finite (sold iniţial) 5.500; mărfuri (sold iniţial) 2.700; cheltuieli cu sconturile acordate 8.100; achiziţii de mărfuri 41.500; cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.800; venituri din vânzarea produselor finite la preţ de vânzare de 105.000; cheltuieli cu dobânzile 6.600; produse finite (sold final) 3.700; venituri din prestări de servicii 14.700; mărfuri (sold final) 4.100; valoarea contabilă brută a activelor cedate 45.000; venituri din cedarea activelor 21.500; amortizarea cumulată a imobilizărilor cedate 17.000, venituri din vânzarea mărfurilor 60.000.

Care este valoarea cifrei de afaceri nete şi a rezultatului din exploatare conform OMFP nr. 3.055/2009?
Rezolvare: a) subvenţii de exploatare 15.500 lei 5121 b) înregistrare amortizare 41

=

% 7411 7418

15.500 lei 9.500 lei 6.000 lei

11.200 lei 6811 = 281 c) reluare provizioane 5.200 lei 151 = 7812 d) acordare sconturi 8.100 lei 667 = 4111 e) achiziţie mărfuri 41.500 lei 371 = 401 f) înregistrare cheltuieli cu telecomunicaţiile 7.800 lei 626 = 401 f) vânzare produse finite 105.000 lei 411 = 701 g) descărcare gestiune produse finite 106.800 lei 711 = 345 h) înregistrare dobânzi 6.600 lei 666 = 1682 j) D 345 C SI 5.500 106.800 SF 3.700 SI + Obţinere – Descărcare gest = SF 5.500 + Obţinere – 106.800 = 3.700 Obţinere = 105.000 105.000 lei 345 = 711 k) prestări servicii terţilor 14.700 lei 4111 = 704 l) descărcare gestiune mărfuri vândute D 371 C SI 2.700 41.500 SF 4.100 SI + Achiziţie – Descărcare gest = SF + 41.500 – Descărcare gest = 4.100 Descăcare gest = 40.100 40.100 lei 607 = m) venituri din cedarea activelor 21.500 lei 461 = n) descărcare gestiune active vândute 45.000 lei % = 17.000 lei 281 28.000 lei 6583 • + Venituri din prestări servicii Venituri din vânzări de produse finite Variaţia stocurilor (SFD )

11.200 lei 5.200 lei 8.100 lei 41.500 lei 7.800 lei 105.000 lei 106.800 lei 6.600 lei

105.000 lei 14.700 lei

371 7583 2XX

40.100 lei 21.500 lei 45.000 lei

14.700 lei 105.000 lei 1.800 lei

42

+ + = • + + + =

Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri Alte venituri din exploatare (7583) Total venituri de exploatare Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu telecomunicaţiile Cheltuieli cu mărfurile Cheltuieli cu cedarea activelor Ajustări privind provizioanele (Venituri din reluarea provizioanelor) Total cheltuieli de exploatare

9.500 lei 21.500 lei 148.900 lei 11.200 lei 7.800 lei 40.100 lei 28.000 lei 5.200 lei 67.000 lei

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare = 152.500 lei – 81.900 lei = 70.600 lei Cifra de afaceri netă = ct 704 (14.700 lei) + ct 701 (105.000 lei)+ ct 7411 (9.500 lei) = 129.200 lei

467. O societate prezintă în contul de rezultate după natură următoarele informaţii: venituri din vânzări 60.000 u.m., venituri din producţia stocată 10.000 u.m., cheltuieli cu materii prime 20.000 u.m., cheltuieli cu salarii 15.000 u.m., cheltuieli cu amortizarea 10.000 u.m., cheltuieli cu combustibil şi energie 5.000 u.m. Firma are un manager care are salariul de 2.000 u.m. şi 13 salariaţi cu salarii egale: 9 salariaţi pentru activitatea de producţie, 2 salariaţi pentru activitatea de distribuţie si 2 salariaţi pentru serviciile administrative, în ceea ce priveşte amortizarea, 70% este pentru producţie, 20% este pentru distribuţie şi 10% este pentru administraţie. Din cheltuielile cu combustibil şi energie, 4.000 u.m. sunt pentru producţie, 500 u.m. sunt pentru administraţie şi 500 u.m. sunt pentru distribuţie. întocmiţi contul de rezultate cu clasificarea pe funcţii.
Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CPP după destinaţie Elemente Cifra de afaceri netă Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activităţii de bază (20.000 mat prime+9.000 sal +7.000 amortiz + 4.000 combustibil) Cheltuielile secţiilor auxiliare Cheltuielile indirecte de producţie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere (2.000 sal +2.000 amortiz + 500 combustibil 43 Sume 60.000 40.000 40.000 20.000 4.500

8. 9. 10.

Cheltuielile generale de administraţie (2.000 sal +1.000 amortiz + 500 distribuţie) Alte venituri din exploatare (venituri din producţia stocată) Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

3.500 10.000 22.000

468. Se cunosc următoarele informaţii despre costurile si stocurile societăţii ALFA pentru exerciţiul N: - cheltuieli salariale directe 60.000 u.m.; - cheltuieli salariale indirecte 25.000 u.m.; - salariile managerilor 20.000 u.m.; - achiziţii de materii prime 125.000 u.m.; - cheltuieli de întreţinere a echipamentelor 5.000 u.m.; - cheltuieli cu publicitatea 30.000 u.m.; - chirii şi asigurări pentru fabrică 10.000 u.m.; - cheltuieli materiale indirecte 10.000 u.m.; - cheltuieli cu amortizarea instalaţiilor 15.000 u.m.; - stoc iniţial de materii prime 5.000 u.m.; sold final 15.000 u.m.; - stoc iniţial al producţiei în curs 25.000 u.m.; sold final 20.000 u.m.; - stoc iniţial de produse finite 30.000 u.m.; sold final 40.000 u.m.
1. întocmiţi foaia de calcul al costului de producţie pentru produsele finite obţinute în cursul perioadei. 2. Ştiind că veniturile din vânzarea produselor finite sunt de 400.000 u.m., întocmiţi contul de profit şi pierdere după funcţii pentru exerciţiul N. rezolvare D 301 Materii prime C SI 5.000 125.000 SF 15.000 Achiziţii materii prime: Consum materii prime: 301=401 601=301 125.000 5.000+125.000-15.000=115.000

D 345 Produse finite C SI 30.000 235.000 (obţinere) SF 40.000 Obţinere produse finite: Descărcare gestiune 345=711 711=345 235.000 30.000+235.000-40.000=225.000

44

D 331 Producţie în curs SI 25.000

C

SF 20.000 Anulare producţie în curs 711=331 Constatare stoc final 331=711 D 711 Variaţia stocurilor C 25.000 235.000 (obţinere produse) 225.000 20.000 (descărcare (constatare stoc gestiune) final SFC 5.000 • Consum materii prime

25.000 20.000

115.000 60.000 175.000 35.000 20.000 25.000 20.000 235.000 Sume 400.000 230.000 175.000 115.000 60.000 55.000 35.000 20.000 170.000 30.000 30.000

+ Salarii directe = Total cheltuieli directe + Costuri indirecte variabile (25.000 salarii+10.000 materiale directe) + Costuri indirecte fixe (5.000 întreţinere echip +15.000 amortiz) + Producţie neterminată la începutul perioadei - Producţie neterminată la sfârşitul perioadei = Cost producţie Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Elemente

Cifra de afaceri netă Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activităţii de bază - materii prime - salarii directe Cheltuielile secţiilor auxiliare Cheltuielile indirecte de producţie - variabile - fixe Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere - publicitate 45

8. 9. 10.

Cheltuielile generale de administraţie - sal managerilor - chirii şi asigurări fabrică Alte venituri din exploatare (venituri din producţia stocată) Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

30.000 20.000 10.000 5.000 115.000

469. Contabilul societăţii A BC a dem isionat, iar contul de profit şiurm ător a pierdere fost întocm it de noul contabil, care are m ai puţină expeD ispuneţi de urm ătoarele rienţă. inform aţii referitoare la această so cietate: In fo r m a ţii V ânzări Salarii de producţie indirecte U tilităţi Salarii de producţie directe A m ortizări echipam ente de producţie M aterii prim e achiziţionate A m ortizarea echipam entului de vânzare A sigurare Chiria pentru fabrică Salarii pentru distribuţie şi adm inistraţie C osturi de publicitate Pierdere V a lo r i 450.000 12.000 15.000 90.000 21.000 159.000 18.000 4.000 50.000 32.000 75.000 26.000

Până în prezent, firm a a avut profit în fiecare perioadă, m otiv pentrucere să care se verificaţi m odul de întocm ire a contului de profit şi (după funcţii şi după pierdere natură). Inform aţii suplim entare: a) 60% dintre utilităţi şi 75 % din asigurare sunt pentru fabrică, restul sunt pentru activităţi adm inistrative şi de distribuţie; b) stocurile se prezintă astfel: In fo r m a ţii 01.01 31.12 Stoc de m aterii prim e 8.000 27.000 Stoc de producţie în curs de execuţie 16.000 21.000 Stoc de produse finite 40.000 60.000

46

c) o parte de 80% din chirie corespunde producţiei. Explicaţi erorile identificate în CPP prezentat.
rezolvare a) D C Si 8.000 159.000 301

Sf 27.000 Achiziţie materii prime în valoare de 159.000 (preluat din contul de profit şi pierdere): 159.000 lei 301 = 401 159.000 lei Din contul 301 rezultă un consum de: 8.000 + 159.000 – 27.000 = 140.000 lei, înregistrat: 140.000 lei 601 = 301 140.000 lei Eroare 1: În contul de profit şi pierdere nu figurează achiziţii materii prime ci Cheltuieli cu materii prime 140.000 lei b) Anulare sold iniţial producţie în curs: 16.000 lei 711 = Constatare sold final producţie în curs 21.000 lei 331 = c) D 345 C Si 40.000 303.000

331 711

16.000 lei 21.000 lei

Sf 60.000 Calculul costului de producţie al produselor finite obţinute: Consum materii prime 140.000 • + Salarii directe 90.000 + Amortizare echipament producţie 21.000 + Alte cheltuieli legate de producţie 52.000 (60 % x 15.000 + 75 % x 4.000 + 80 % x 50.000) = Cost de producţie al produselor finite obţinute 303.000 Înregistrarea costului de producţie: 303.000 lei 345 = 711 303.000 lei Din contul 345 rezultă costul bunurilor vândute (descărcarea gestiunii) = 40.000 + 303.000 – 60.000 = 283.000 lei, înregistrate: 47

285.000 lei D C 16.000 283.000

711

= 711 21.000 303.000 Sfc 25.000

345

285.000 lei

Situaţia în contul 711:

Eroare 2: În contul de profit şi pierdere trebuia să figureze Variaţia stocurilor, sold creditor 25.000 lei 470. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Se estimează o valoare justă de 76.000 u.m., costurile estimate de vânzare sunt de 2.000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m. b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu cedarea;valoarea de utilitate) = max (74.000, 73.000) = 74.000 u.m. valoarea recuperabilă (74.000 u.m.) < valoarea rămasă (75.000 u.m.) Pierdere din depreciere= 1.000 u.m. 1.000 u.m. 6813 = 213 1.000 u.m. D 213 C Cost 105.000 30.000 SF 75.000 (val rămasă) 471. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. si un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 110.000 u.m.

48

Să se contabilizeze reevaluarea prin procedeul reevaluării valorii nete si să se calculeze amortizarea pentru exerciţiul N+2, conform I AS 16 „Imobilizări corporale".
Rezolvare: Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 =

213

30.000 u.m.

b) diferenţă pozitivă din reevaluare = 110.000 - 75.000 = 35.000 35.000 u.m. 213 = 105 35.000 u.m. c) AmortizareN+2=
110 .000 =36.666 u.m. 3ani

D 213 C Cost 105.000 30.000 Val rămasă 75.000 Dif poz 30.000 SF 110.000 (val justă) 472. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevaluează activul la valoarea justă de 72.000 u.m. Comentaţi efectele reevaluării conform IAS 16 „Imobilizări corporale". Rezolvari: Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 b) diferenţă negativă din reevaluare = 72.000 - 75.000 = -3.000 3.000 u.m. 6813 = 213 49

30.000 u.m. 3.000 u.m.

D 213 C Cost 105.000 30.000 SF 75.000 (val rămasă) 473. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000 u.m. şi un mod de amortizare linear, în exerciţiul N+l se estimează o durată de utilizare mai mare cu un an şi o valoare reziduală de 500 u.m. La începutul exerciţiului N+2 se efectuează modernizări în sumă de 2.000 u.m. care conduc la reducerea consumului de energie cu 10%.

Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări corporale".
Rezolvare: Cost 01.01.N = 16.000 u.m. Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m. Amortizare anuală =
15 .000 = 3.000 u.m. 5ani

AmortizareN= 3.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 3.000 u.m. 281 =

213

3.000 u.m.

b) N+1 Valoare amortizabilă = 13.000 – 500 = 12.500 u.m. Amortizare anuală =
12 .500 = 2.500 u.m. (4 ani rămaşi plus un an) 5ani

c) anulare amortizare 2.500 u.m. 281 D Cost 16.000 VR sf N 13.000 VR sf N+1 10.500 2.000 213

= C 3.000 (anulare) 2.500 (anulare)

213

2.500 u.m.

SF 12.500 (val rămasă) d) în N+2 înregistrare modernizare: 2.500 u.m. 213 = 404 Valoare amortizare : 12.500 - 500 = 12.000 u.m. Amortizare anuală =
12 .000 = 3.000 u.m. 4ani

2.500 u.m.

50

474. O societate achiziţionează la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru care se estimează o durată de utilizare de 5 ani, o valoare reziduală de 1.000 u.m. si un mod de amortizare linear. La sfârşitul exerciţiului N+l acesta se reevaluează la valoarea justă de 12.000 u.m. în exerciţiul N+2 se reestimează valoarea reziduală la 1.500 u.m., iar în N+3 se prelungeşte durata de amortizare cu un an.
Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţă a activului conform IAS 16 „Imobilizări corporale". Rezolvare: D 213 C Cost 16.000 6.000 (anulare) VR sf N+1 10.000 Dif pozitivă 2.000 Vjustă sf N+1 12.000 3.500 (anulare) SF 8.500 (val rămasă)

Valoare amortizabilă = 16.000 – 1.000 = 15.000 u.m. Amortizare anuală =
15 .000 = 3.000 u.m. 5ani

AmortizareN= 3.000 u.m. AmortizareN+1= 3.000 u.m. Amortizare cumulată = 6.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 6.000 u.m. 281 =

213

6.000 u.m.

b) înregistrare diferenţă pozitivă din reevaluare 12.000 – 10.000 = 2.000 u.m. 2.000 u.m. 213 = 105 2.000 u.m. c) În N+2 Valoare amortizabilă = 12.000 -1.500 = 10.500 u.m. AmortizareN+2=
10 .500 = 3.500 u.m. 3ani

anulare amortizare cumulată 3.500 u.m. 281

=

213

3.500 u.m.

d) În N+3 Valoare amortizabilă = 8.500 – 1.500 = 7.000 u.m. Ani rămaşi 2+majorare cu un an = 3 ani. Amortizare =
7.000 = 2.333 u.m. 3ani

51

475. O societate a achiziţionat la 01.07 .N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimează o durată de amortizare de 5 ani, o valoare reziduală de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 există indicii că activul este depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Se estimează o valoare justă de 77.000 u.m., costurile de vânzare estimate sunt de l .000 u.m., iar valoarea de utilitate estimată este de 73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor". Rezolvare: Cost = 90.000+15.000 = 105.000 u.m. Valoare amortizabilă = 105.000 – 5.000 = 100.000 u.m.
100 .000 = 20.000 u.m. 5ani 6 =10.000 u.m. AmortizareN= 20.000* 12

Amortizare anuală =

AmortizareN+1= 20.000 u.m. Amortizare cumulată = 30.000 u.m. a) anulare amortizare cumulată 30.000 u.m. 281 = 213 30.000 u.m. b) valoare recuperabilă = max (Valoarea justă minus cheltuielile cu cedarea;valoarea de utilitate) = max (76.000, 73.000) = 76.000 u.m. valoarea recuperabilă (76.000 u.m.) > valoarea rămasă (75.000 u.m.), deci utilajul nu este depreciat. 476. Societatea M deţine 80% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor două societăţi: Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M 50.000 40.000 5.000 Societatea A 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N. Rezolvare: 1.Partajul capitalurilor proprii ale societăţii A: Elemente M A Capital social 50.000 20.000 Rezerve 40.000 10.000 Rezultat 5.000 1.000 Capitaluri proprii Interese minoritare 95.000 31.000
Conturi consolidate

50.000 48.000 5.800 103.800 2.200 106.000

52

2.Bilanţul consolidat al grupului prin metoda integrării globale: Capital social M = 50.000 + Rezerve (40.000 M + 8.000) = 48.000 +Rezultat (5.000 M + 800) = 5.800 = Total capitaluri proprii = 103.800 477. Societatea M deţine 20% din acţiunile societăţii A achiziţionate la data constituirii societăţii. La 31.12.N se cunosc următoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor două societăţi:

Elemente Capital social Rezerve Rezultat

Societatea M 50.000 40.000 5.000

Societatea A 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.
Rezolvare Capital social M = 50.000 +Rezerve (40.000 + 10.000 x 20 % ) = 42.000 +Rezultat (5.000 + 1.000 x 20 %) = 5.200 = Total capital propriu = 97.200 478. Societatea M deţine 60% din acţiunile societăţii BETA. M prezintă în bilanţ stocuri de mărfuri de 30.000 u.m., iar BETA are stocuri de mărfuri de 15.000 u.m. M utilizează pentru evaluare metoda FIFO, iar BETA, metoda LIFO. Dacă ar fi utilizat metoda FIFO, valoarea stocului ar fi fost de 14.000 u.m. O parte din stocul de la BETA provine de la societatea M, care a realizat prin vânzare un profit de 500 u.m. Care este valoarea stocurilor care apare în bilanţul consolidat? Rezolvare: Retratarea valorii stocurilor: 1000 1000 121 607 = = = = 371 121 371 % 607 121 1000 1000 500 X+500 X 500

Eliminarea profitului din stocuri 500 121 X+500 707

53

Retratare 240 240

4412 121

= =

121 792

240 240

479. Societatea M deţine 70% din acţiunile ALFA şi 40% din acţiunile BETA. Acţiunile au fost achiziţionate la constituirea societăţilor. La 31.12.N capitalurile proprii cuprind:
Elemente Capital social Rezerve Rezultat Societatea M 60.000 40.000 10.000 Societatea ALFA 30.000 20.000 5.000 Societatea BETA 20.000 10.000 1.000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.
Rezolvare:
Elemente Capital social Rezerve Rezultat Alfa 30,000 20,000 5,000 55,000 Partea ce revine grupului M (70%) 21,000 14,000 3,500 38,500 Partea ce revine minoritarilor (30%) 9,000 6,000 1,500 16,500

Elemente Capital social Rezerve Rezultat

Beta 20,000 10,000 1,000 31,000

Partea ce revine grupului M (40%) 8,000 4,000 400 12,400 Alfa Beta Total Ajustari 21,000 8,000 12,400 12,400 60,000 23,000 1,500 16,500 87,000 13,900 16,500 177,400 Conturi consolidate

Elemente Titluri Alfa Titluri Beta Titluri puse in echivalenta Capital social Rezerve Rezultat Interese minoritare

M 21,000 8,000

60,000 40,000 10,000

30,000 20,000 5,000

8,000 4,000 400

98,000 64,000 15,400

38,000

110,000 Capital social 60000=98000-8000-30000

55,000

12,400

177,400

39,500

39,500

Rezerve consolidate M=40.000 (rezerve M) + [30.000(capital social Alfa) + 20.000(rezerve de la Alfa)] * 70% 21.000(valoarea titlurilor Alfa la M) + [20.000(capital social de la Beta) + 10.000(rezerve de la Beta) * 40% = 40.000+35.000+12.000+87.000

54

Rezultat consolidat M=10.000(rezultat M) + 5.000 (rezultat Alfa) * 70% + 1.000 (rezultat Beta) *40% = 3.500 + 400 = 13.900 Interesele minoritarilor = (30.000 + 20.000) * 30% + 5.000 * 30% = 16.500 Titluri ale societatilor puse in echivalenta = (20.000 + 10.000 + 1.000) * 40% = 12.400

480. în exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al întreprinderii. Costul reparaţiei este de 7.000 lei şi este format din:

- cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei; - cheltuieli cu salariile 3.000 lei; - cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei; - cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 500 lei. Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani. Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare conform IAS 16 „Imobilizări corporale".
a) înregistrare cheltuieli 2.000 lei 602 = 302 2.000 lei 3.000 lei 641 = 421 3.000 lei 1.500 lei 681 = 281 1.500 lei 500 lei 628 = 401 500 lei b) costul reparaţiei este recunoscut ca activ pentru că duce la creşterea duratei de utilitate 7.000 lei 213 = 722 7.000 lei 481. . Societatea X obţine din producţie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost: - cheltuieli directe 6.000 lei; - cheltuieli indirecte 8.000 lei, din care variabile 6.000 lei şi fixe 2.000 lei; - cheltuieli administrative 1.000 lei. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie este de 90%. Costul producţiei neterminate la sfârşitul perioadei de gestiune este de 1.000 lei. Costul producţiei neterminate la începutul perioadei de gestiune este de 2.000 lei. Calculaţi costul echipamentului. • Cheltuieli directe 6.000 lei 6.000 lei 2.000 *90%=1.800 lei 2.000 1.000 14.800

+ Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe*gr de activ + Producţie în curs la începutul perioadei - Producţie în curs la sfârşitul perioadei = Cost de producţie

55

482. La data de 01.01 .N întreprinderea achiziţionează un utilaj la costul de 22.000 lei. Managerii estimează o durată de utilitate de 4 ani şi o valoare reziduală de 2.000 lei. Metoda de amortizare este cea lineară. La sfârşitul exerciţiului N+2 managerii estimează că durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor condiţii de exploatare ale activului este de 8 ani. în acelaşi timp, valoarea reziduală este reestimată la 2.500 lei. Se decide trecerea la metoda degresivă, iar coeficientul de degresie este 2. La sfârşitul duratei de utilitate activul este vândut la preţul de 5.000 lei, TVA 19%.

Să se efectueze calculele şi înregistrările aferente utilizării şi vânzării activului dacă întreprinderea aplică IAS 16 „Imobilizări corporale".
Cost de achizitie: 22.000 lei Valoare reziduala: 2.000 lei Valoare amortizabila: 20.000 lei Amortizare anuala: 5.000 lei Amortizare cumulata: 15.000 lei Valoare ramasa de amortizat: 5.000 lei Valoare amortizabila la 01.01.N+3 = 4.500 lei (22.000-2.500-15.000)
Anul N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 Valoare de amortizat 4,500 2,700 1,620 972 486 Cota de amortizare 40% 40% 40% Amortizare anuala degresiva 1,800 1,080 648 486 486 Valoare ramasa de amortizat 2,700 1,620 972 486 0

Vanzare utilaj 5.950

461

=

% 7583 4427

5.950 5.000 950

Scoatere din gestiune 22.000 19.500 2.500 % 2813 6583 = 2131 22.000

483. Societatea A achiziţionează de la societatea B un utilaj al cărui preţ de achiziţie este de 520.000 lei. Pentru societatea B utilajul este produs finit. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a plăţii integrale la livrare a sumei de 520.000 lei, fie a unei plăţi la livrare de 30.000 lei urmată de o plată ulterioară, peste l an, de 510.000 lei. 56

Precizaţi înregistrările contabile la cele două societăţi în cazul celei de-a doua variante conform IAS 16 „Imobilizări corporale", respectiv IAS 18 „Venituri". Societatea A Plăţi ulterioare = 30.000 + 510.000 = 540.000 lei Cost = 520.000 lei Chelt cu dobânzile = 540.000 – 520.000 = 20.000 lei i) achiziţie utilaj 540.000 lei % = 404 520.000 lei 213 20.000 lei 471 b) plată imediată furnizor 30.000 lei 404 = 512 c) recunoaştere chelt cu dobânzile 1.666 lei 666 = 471 d) plata finală furnizor 510.000 lei 404 Societatea B a) vânzare produse finite 540.000 lei 4111

540.000 lei

30.000 lei 1.666 lei (
20 .000 ) 12 luni

=

512

510.000 lei

=

% 701 472 4111 766

540.000 lei 520.000 lei 20.000 lei 30.000 lei 1.666 lei (
20 .000 ) 12 luni

b) încasare imediată creanţă 30.000 lei 5121 = c) recunoaştere venituri din dobânzi 1.666 lei 472 = d)încasare finală clienţi 510.000 lei 5121

=

4111

510.000 lei

484. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: vinde unui client pe data de 01.01.N mărfuri în valoare de 100.000 lei, condiţiile de plată fiind: 20% din preţ se plăteşte în momentul vânzării, 30% din preţ se va plăti după un an de la vânzare, iar 50%, după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 10%. în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri": - Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare exerciţiului N. - Calculaţi valoarea cifrei de afaceri şi a creanţei clienţi la sfârşitul anului N. Valoarea justă = 20.000 +
30.000 50.000 + = 88.595 1 (1 + 10 %) (1 + 10%) 2

57

a) 01.01.N vânzare mărfuri 100.000 lei 4111

=

% 707 472

100.000 lei 88.595 lei 11.405 lei 20.000 lei 30.000 lei 6.859,5 lei

b) 01.01.N încasare creanţă 20.000 lei 5121 = 4111 c) 31.12.N încasare creanţă 30.000 lei 5121 = 4111 d) 31.12.N recunoaştere venituri din dobânzi (88.595 – 20.000)* 10%= 6.859,5 6.859,5 lei 472 = 766 Valoarea creanţei la 31.12.N este 50.000 lei Valoarea cifrei de afaceri 88.595 lei

485. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (1) Vinde unui client pe data de 01.01.N mărfuri în valoare de 200.000 lei, condiţiile de plată fiind: 30% din preţ se plăteşte în momentul vânzării, 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare, iar 20%, după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o rată a dobânzii de 20%. (2) Cumpără pe data de 30.06.N un număr de 1.000 de obligaţiuni; valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 10 lei, iar preţul de achiziţie este de 12 lei; dobânda anuală este de 20%, încasată la 31 decembrie N.

în condiţiile aplicării IAS 18 „Venituri": - Efectuaţi înregistrările contabile corespunzătoare pentru exerciţiul N. - Calculaţi suma veniturilor din dobânzi la 31 decembrie N.
Valoarea justă = 60.000 +
100 .000 40.000 + = 171 .111lei 1 (1 + 20 %) (1 + 20%) 2

a) 01.01.N vânzare mărfuri 200.000 lei 4111

=

% 707 472

200.000 lei 171.111 lei 28.889 lei 60.000 lei 100.000 lei 22.222 lei 12.000 lei 2.000 lei

b) 01.01.N încasare creanţă 60.000 lei 5121 = 4111 c) 31.12.N încasare creanţă 100.000 lei 5121 = 4111 d) 31.12.N recunoaştere venituri din dobânzi (171.111 – 60.000)* 20%= 22.222 lei 22.222 lei 472 = 766 e) achiziţie obligaţiuni 12.000 lei 506 = 5121 f) încasare dobândă anuală 2.000 lei 5121 = % (1.000 58

oblig*10*20%) 766 506 Venituri din dobânzi = 22.222 + 1.000 = 23.222 lei 1.000 lei (2.000*6/12) 1.000 lei (2.000*6/12)

486.

Calculaţi procentajul de control, procentajul de interes si precizaţi metoda de consolidare aplicată pentru societăţile care fac parte din grupul M, care are următoarea organigramă:

Societatea A B C D E

Relaţia SM în A SM în B SM în C SM în D SM în A în E SM în E Total SM în B în F SM în C în F Total

Procentaj control 55 % 80 % 35 % 15 % 45 % 20 % 65 % 70 % 0% 70 %

Metodă consolidare Integrare globală Integrare globală Integrare proporţională Integrare globală Integrare globală

Procentaj interes 55 % 80 % 35 % 15 % 55 % x 45 % = 24,75 % 20 % 44,75 % 80 % x 70 % = 56 % 35 % x 30 % = 10,5 % 66,5 %

F

487. Efectuaţi retratările de omogenizare (inclusiv efectul asupra impozitului amânat) cunoscând următoarele informaţii: 59

Societatea F deţine construcţii achiziţionate la un cost de 60.000 u.m. şi amortizate pentru suma de 20.000 u.m. Politica grupului din care face parte F este de a evalua clădirile la o valoare reevaluată. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi la 31.12.N este de 55.000 u.m.

Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda de amortizare lineară, în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri degresiv. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01 .N, la un cost de achiziţie de 40.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de utilitate de 4 ani (normă de amortizare lineară = 25%, normă de amortizare degresivă = 37,5%). Societatea F deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 60.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul achiziţiei la 10.000 de ore de funcţionare, în cursul exerciţiului N, utilajul a funcţionat 2.000 de ore. Politica grupului din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 „Deprecierea activelor". La sfârşitul exerciţiului N există indicii că utilajul s-a depreciat. Managerii estimează o valoare de utilitate de 40.000 u.m. Valoarea justă este estimată la 44.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieşire, la 2.000 u.m. Societatea F deţine un teren cumpărat în exerciţiul N-4 la un cost de 37.000 u.m. Terenul a fost reevaluat, în exerciţiul N-2, la 44.000 u.m. între timp (din N-2 până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare. Politica grupului din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 „Deprecierea activelor". La sfârşitul exerciţiului N există indicii că terenul s-a depreciat. Valoarea reală a terenului, considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 32.000 u.m. Societatea F îşi evaluează stocurile la ieşire prin metoda LIFO. Politica grupului din care face parte F este de a utiliza metoda FIFO. La sfârşitul exerciţiului N în situaţiile financiare individuale ale societăţii F stocul de mărfuri este evaluat la 45.000 u.m. Dacă s-ar fi utilizat metoda FIFO, acelaşi stoc ar fi avut o valoare de 34.000 u.m. Cota de impozitare este de 16%.
1.În bilanţul individual prezentat de F la 31.12 clădirile au o valoare netă de 40.000. Rezultă o diferenţă pozitivă din reevaluare = 55.000 – 40.000 = 15.000 Reevaluarea: 15.000 lei 212 = 105 15.000 lei Şi 2.400 lei 6912 = 4412 2.400 lei

60

2.În anul N amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 40.000 x 25 % = 10.000 Conform politicii grupului amortizarea în anul N trebuie să fie de 40.000 x 37,5 % = 15.000 În vederea consolidării se aduce amortizarea la nivelul cerut de grup: 5.000 lei 681 = 281 5.000 lei Valoare contabilă amortizare (din situaţiile financiare consolidate) = 15.000 Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 10.000 Creanţă de impozit amânat = 5.000 x 16 % = 800 800 lei Impozit = Venituri din 800 lei amânat impozit amânat 3.În N în contabilitatea individuală F a contabilizat o amortizare de 60.000 x 2.000: 10.000 = 12.000 Pentru situaţiile financiare consolidate se face testul de depreciere: Valoarea contabilă: 60.000 – 12.000 = 48.000 Valoarea recuperabilă = max (44.000 – 2.000 şi 40.000) = 42.000 Pierdere de valoare = 48.000 – 42.000 = 6.000, înregistrată: 6.000 lei 6813 = 2913 6.000 lei Valoare contabilă utilaj (din situaţiile financiare consolidate) = 42.000 Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 48.000 Creanţă de impozit amânat = 6.000 x 16 % = 960 960 lei Impozit = Venituri din 960 lei amânat impozit amânat 4.În situaţiile financiare individuale întocmite de F în N terenul are o valoare de 44.000 Pentru situaţiile financiare consolidate se recunoaşte o pierdere de valoare de 44.000 – 32.000 = 12.000 contabilizată astfel: 7.000 pe seama rezervei din reevaluare şi restul de 5.000 pe seama cheltuielilor: 7.000 lei 105 = 211 7.000 lei Şi 5.000 lei 6813 = 2911 5.000 lei Valoare contabilă teren (din situaţiile financiare consolidate) = 32.000 Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 44.000 Creanţă de impozit amânat = 12.000 x 16 % = 1.920 1.920 lei Impozit = 105 1.120 lei (7.000 amânat x 16 %) Venituri din 800 lei (5.000 x impozit 16 %) amânat 5.În vederea consolidării se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului: (45.000 – 34.000 = 11.000)

61

11.000 lei 607 = 371 11.000 lei Valoare contabilă stoc (din situaţiile financiare consolidate) = 34.000 Baza fiscală (din situaţiile financiare individuale F) = 45.000 Creanţă de impozit amânat = 11.000 x 16 % = 1.760 1.760 lei Impozit = Venituri din 1.760 lei amânat impozit amânat 488. O societate comercială importă pe data de 31 decembrie anul N o instalaţie pentru extracţia gazelor naturale, cheltuielile legate de achiziţie fiind: preţul de cumpărare 55.000 lei; taxa vamală 4.950 lei; cheltuieli cu montajul 2.000 lei; cheltuieli de desfacere 2.000 lei; pierderi iniţiale din exploatare înregistrate înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi 800 lei. Societatea estimează că valoarea actualizată a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfârşitul duratei de viaţă este de 14.000 lei. Instalaţia este amortizată prin metoda lineară în 5 ani. La sfârşitul anului N+3 este vândută, preţul încasat fiind de 32.000 lei, TVA 19%. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfârşitul exerciţiului N+3 este de 16.000 lei. a) Calculaţi costul de achiziţie conform IAS 16 „Imobilizări corporale". b) Efectuaţi înregistrările contabile pentru anul N+3. • Preţ de cumpărare Taxa vamală Cheltuieli de montaj Cheltuieli de desfacere Cheltuieli demontare şi mutare activ = Cost achiziţie instalaţie 77.950 lei 213 + + + + 55.000 lei 4.950 lei 2.000 lei 2.000 lei 14.000 lei 77.950 lei = % 446 1513 404 77.950 lei 4.950 lei 14.000 lei 59.000 lei

Amortizare anuală =

77 .950 = 15 .590 lei 5ani

AmortizareN+1 = 15.590 lei AmortizareN+2 = 15.590 lei AmortizareN+3 = 15.590 lei 47.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.080 461

= =

2813 % 7583 4427

47.770 lei 38.080 32.000 6.080

Iesire din gestiune 62

77.950 30.180 47.770

% 6583 2813

=

2131

77.950

anulare provizion pentru dezafectare 14.000 lei 1513 = 489. Se dau următoarele informaţii (în mii lei):

7812

14.000 lei

-

-

rezultatul contabil înaintea impozitării: 200; venituri din provizioane: 20; vânzarea şi încasarea unui utilaj la un preţ de vânzare de 190, TVA 19%, valoarea contabilă brută fiind de 140, iar amortizarea cumulată, de 90; pierdere din cesiunea titlurilor de participare: 5; cheltuieli privind dobânzile: 55 (soldul iniţial si cel final al conturilor de dobânzi de plată sunt 0); cheltuieli cu amortizarea: 40; venituri din dividende încasate: 35; scăderea creanţelor clienţi: 23; creşterea stocurilor: 14; scăderea datoriilor faţă de furnizori: 12; câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate: 8 (valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt cedate este de 60, iar acestea se încasează la vânzare); cheltuieli privind impozitul pe profit: 17 (contul 441 are sold iniţial 2 şi sold final 7); achiziţie de clădiri: 120, TVA 19%; încasări din cesiunea titlurilor de participare: 30; furnizori de imobilizări - sold iniţial: 210; furnizori de imobilizări - sold final: 70; emisiunea şi încasarea unui împrumut obligatar în valoare de 120; contractarea unui împrumut pe termen lung în valoare de 100; majorarea capitalului social prin aport în natură în valoare de 80; credite bancare pe termen lung - sold iniţial: 90; credite bancare pe termen lung - sold final: 100.

Investiţiile financiare pe termen scurt nu sunt echivalente de lichidităţi. Dividendele şi dobânzile nu aparţin activităţii de exploatare. Calculaţi fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare, investiţii şi finanţare.
• + + Rezultat înaintea impozitării Venituri din provizioane Rezultatul din cesiunea imobilizărilor Pierdere din cesiunea titlurilor de participare Cheltuieli cu dobânzile 63 200 lei 20 lei 140 lei 5 lei 55 lei

+ = + + =

Cheltuieli cu amortizarea Venituri din dividende Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare Scăderea creanţelor clienţi Creşterea stocurilor Scăderea furnizorilor Impozit pe profit plătit Incasări din vânzarea titlurilor pe termen scurt Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 68 lei 5121 = % 503 7642

40 lei 35 lei 105 lei 23 lei 14 lei 12 lei 12 lei (2+17-7) 68 lei 158 lei 68 lei 60 lei 8 lei 30 lei 282,8 lei 35 lei 226,1 lei 8,3 lei

+ + + =

Încasări din cesiunea titlurilor Plăţi către furnizorii de imobilizări Dividende încasate Încasări din vânzarea utilajelor Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiţii D Plăţi = 210 +142,8-70=282,8 SF 70 404 C SI 210 142,8

+ + =

Încasări din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Contractare credite pe termen lung Rambursare credite pe termen lung Dobânzi plătite Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanţare D X=90+100100= 90 SF 100 162 SI 100 C 90

120 lei 100 lei 90 lei 55 lei 75 lei

490. Se cunosc următoarele informaţii (în u.m.): Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01. 01. N Datorii din exploatare la 31.12.N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile 64 120.000 400.000 800.000 40.000 100.000

Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31.12.N Creanţe din exploatare la 01. 01. N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Câştiguri din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Datorii din exploatare la 01 .01 .N Stocuri la 3 1.12.N Venituri în avans la 01. 01. N Creanţe din exploatare la 3 1 .12.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Pierderi din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt

1.900.000 300.000 (din care 200.000 subvenţii pentru investiţii) 200.000 150.000 175.000 580.000 450.000 600.000 (din care 180.000 subvenţii pentru investiţii) 600.000 500.000 100.000

Informaţii suplimentare: 1. în cursul exerciţiului N s-au vândut imobilizări al căror cost de achiziţie a fost de 200.000 u.m., iar amortizarea cumulată, de 100.000 u.m.; 2. datoria privind impozitul pe profit a fost la începutul anului de 350.000 u.m., iar la sfârşitul anului, de 250.000 u.m.; 3. dobânzile plătite sunt considerate flux aferent activităţii de finanţare. Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă.
• + + = + = Rezultat înaintea impozitării Cheltuieli cu amortizarea Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultatul din cesiunea imobilizărilor Rezultat din exploatare înaintea deducerii variaţiei necesarului de fond de rulment din exploatare Creşterea stocurilor Creşterea datoriilor din exploatare Impozit pe profit plătit Creşterea creanţelor din exploatare Scăderea veniturilor ân avans Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare 1.900.000 lei 120.000 lei 40.000 lei 100.000 lei 50.000 lei 2.030.000 lei 50.000 lei 220.000 lei 600.000 lei (350,000 +500.000-250.000) 400.000 lei 320.000 lei 880.000 lei

491. Societatea M deţine 76% din acţiunile societăţii F (19.000 din 25.000 acţiuni) achiziţionate la costul de 190.000 u.m. Titlurile au fost achiziţionate în momentul constituirii societăţii F.

Bilanţurile celor două societăţi se prezintă astfel:
Bilanţul M (în u.m.)

65

Activ Titluri F Active diverse

Suma

Datorii + Capitaluri proprii

Suma 200.000 30.000 50.000 300.000 580.000

Total

190.000 Capital social 390.000 Rezerve Rezultat Datorii 580.000 Total Bilanţul F (în u.m.) Datorii + Capitaluri proprii

Activ Active diverse

Total

Suma 660.000 Capital social Rezerve Datorii 660.000 Total

Suma 250.000 210.000 200.000 660.000

Efectuaţi înregistrările privind partajul capitalurilor proprii F şi eliminarea titlurilor. întocmiţi bilanţul consolidat.
1.Partajul capitalurilor proprii ale lui F şi eliminarea titlurilor deţinute de M la F: Capitaluri proprii Total M (76 %) Interes minoritar F (24 %) Capital social 250.000 190.000 60.000 Rezerve 210.000 159.600 50.400 Total 460.000 349.600 110.400 250.000 lei 210.000 lei Capital social F Rezerve F = Titluri de participare Rezervă F ce revine lui M Interese minoritare 1.050.000 1.050.000 200.000 189.600 50.000 439.600 110.400 500.000 1.050.000 190.000 lei 159.600 lei 110.400 lei

2.Bilanţ grup: Active diverse (390.000 + 660.000) Total active Capital social M Rezerve (30.000 + 159.600) Rezultat Total capital propriu Interese minoritare Datorii (300.000 + 200.000) Total capital propriu şi datorii

66

492. Fie următoarea structură de grup:

Determinaţi procentajul de control şi procentajul de interes deţinute de societatea SM în fiecare dintre societăţi. Societatea F1 F2 F3 F4 Relaţia SM în F1 SM în F2 SM în F3 SM în F3 în F4 SM în F4 Total SM în F1 în F5 SM în F5 Total SM în F1 în F6 SM în F2 în F6 SM în F3 în F6 Total Procentaj control 75 % 90 % 45 % 0% 25 % 25 % 55 % 30 % 85 % 10 % 60 % 0% 70 % Procentaj interes 75 % 90 % 45 % 45 % x 35 % = 15,75 % 25 % 40,75 % 75 % x 55 % = 41,25 % 30 % 71,25 % 75 % x 10 % = 7,5 % 90 % x 60 % = 54 % 45 % x 30 % = 13,5 % 75 %

F5

F6

493. Societatea M a achiziţionat la 31 decembrie N 80% din acţiunile societăţii F. La data achiziţiei bilanţurile celor două societăţi se prezentau astfel: Activ Active necurente Active curente Total Bilanţul F (în u.m.) Datorii + Capitaluri Suma proprii 170.000 Capital social 80.000 Rezerve Datorii 250.000 Total 67 Suma 70.000 30.000 150.000 250.000

Bilanţul M (în u.m.) Activ Active necurente Titluri FI Active curente Total Datorii + Capitaluri Suma proprii 600.000 Capital social 80.000 Rezerve Datorii 300.000 980.000 Total Suma 400.000 180.000 400.000 980.000

La data achiziţiei valoarea justă a activelor si datoriilor societăţii F este egală cu valoarea lor contabilă. întocmiţi bilanţul consolidat la această dată. 1.Partaj capitaluri proprii societate F: Capitaluri proprii Total M (80 %) F Capital social 70.000 56.000 Rezerve 30.000 24.000 Total 100.000 80.000

Interes minoritar (20 %) 14.000 6.000 20.000

2.Capitalurile proprii ale lui F sunt împărţite în 2 componente: a)Partea ce revine societăţii mamă compusă din: a1)capitaluri proprii achiziţionate ce au în contrapartidă titlurile achiziţionate înscrise în bilanţ – 80.000 lei a2)capitaluri proprii acumulate (rezerve) din momentul intrării lui F în perimetrul de consolidare – 24.000 lei Capitalurile proprii acumulate ce revin societăţii mamă îmbracă forma de rezervă consolidată şi rezultat consolidat. Relaţiile de calcul sunt: 1.Parte din capitalurile filialei ce participă la rezerva consolidată = Procentaj interes x (capital social filială + rezervă filială) – Cost istoric titluri = 80 % x (70.000 + 30.000) – 80.000 = 0 2.Parte din rezultat filială ce participă la rezultatul consolidat = Procentaj interes x Rezultat filială = 80 % x 0 = 0 b)Partea ce revine acţionarilor minoritari = Procentaj interese minoritare x Total capitaluri proprii filială = 20 % x 100.000 = 20.000 lei 70.000 lei 30.000 lei Capital F Rezervă F = Titluri de participare Interese minoritare 770.000 68 80.000 lei 20.000 lei

3.Bilanţ consolidat: Active necurente (170.000 + 600.000)

Active curente (80.000 + 300.000) Total active Capital social M Rezerve consolidate (180.000 + 0) Interes minoritar Datorii (150.000 + 400.000) Total capitaluri proprii şi datorii

380.000 1.150.000 400.000 180.000 20.000 550.000 1.150.000

494. Filiala F a achiziţionat la 01.01.N un utilaj la costul de 100.000 u.m. în situaţiile financiare ale filialei utilajul este amortizat linear în 10 ani. La nivel consolidat utilajul se amortizează în 5 ani şi se estimează o valoare reziduală de 5.000 u.m. La 01.01.N+2 utilajul este vândut la preţul de 150.000 u.m. Filiala F a fost achiziţionată la 01.01.N-4. Efectuaţi retratările de omogenizare în exerciţiile N, N+l şi N+2 dacă pentru consolidare se utilizează metoda bazată pe fluxuri. Cota de impozitare este de 16%. În anul N amortizarea în conturile individuale ale lui F este de 100.000 lei: 10 ani = 10.000 lei Conform politicii grupului, amortizarea ar trebui să fie (100.000 lei – 5.000 lei): 5 ani = 19.000 lei Inregistrare amortizare la filiala : 10.000 6811 = 2813 10.000 Inregistrare amortizare la grup : 19.000 lei 681 = 281 281 19.000 lei 9.000 lei

Inregistrare amortizare suplimentara 9.000 lei 681 =

Valoare contabilă (din situaţiile financiare consolidate) = 19.000 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale F) = 10.000 lei Creanţă de impozit amânat = 9.000 lei x 16 % = 1.440 lei 1.440 lei Impozit = Venituri din 1.440 lei amânat impozit amânat În anul N+1, conform metodei pe fluxuri se înregistrează: 9.000 lei 681 = 281 Şi 1.440 lei Impozit = Venituri din amânat impozit amânat Retratari aferente N+2 Inregistrarea scoaterii din evidenta a amortizarii cumulate: 69 9.000 lei 1.440 lei

18.000 lei

2813

=

6583

18.000 lei 2.880

Inregistrare datorie impozit pe profit amanat=18.000*16%=2.880 2.880 lei 6912 = 4412

495. Filiala F a capitalizat la 01.01 .N cheltuieli de constituire de 50.000 u.m. care sunt amortizate în 5 ani. Potrivit politicii grupului cheltuielile de constituire afectează contul de profit şi pierdere în exerciţiul în care se efectuează (se aplică prevederile IAS 38 „Imobilizări necorporale").

Efectuaţi retratările de omogenizare în exerciţiile N şi N+l dacă pentru consolidare se utilizează metoda bazată pe fluxuri.
I.În anul N în bilanţ: a)Se elimină cheltuielile de constituire capitalizate la începutul anului: 50.000 lei 121 = 201 50.000 lei b)Se elimină amortizarea cumulată înregistrată 50.000 lei : 5 ani = 10.000 lei 10.000 lei 2801 = 121 10.000 lei II.În anul N în contul de profit şi pierdere: 50.000 lei 6xx = 121 50.000 lei 10.000 lei 121 = 6811 10.000 lei Consecinţe asupra impozitului amânat: Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate ) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 – 10.000 amortizarea) = 40.000 lei Activ de impozit amânat = 40.000 lei x 16 % = 6.400 lei În bilanţ: 6.400 lei Impozit = 121 6.400 lei amânat În contul de profit şi pierdere: 6.400 lei 121 = Venituri din 6.400 lei impozitul amânat II.În anul N+1 Se elimină amortizarea: 10.000 lei 121 = 6811 10.000 lei Valoare contabilă cheltuieli de constituire (din situaţii financiare consolidate) = 0 lei Bază fiscală (din situaţii financiare individuale) (50.000 – 20.000 amortizarea) = 30.000 lei Activ de impozit amânat = 30.000 lei x 16 % = 4.800 lei În bilanţ: 4.800 lei Impozit = 121 4.800 lei amânat 70

În contul de profit şi pierdere: 4.800 lei 121

=

Venituri din impozitul amânat

4.800 lei

496. Societatea M a achiziţionat 40% din acţiunile societăţii SA la data constituirii societăţii (01.01.N) la costul de 40.000 u.m. La 31.12.N, capitalurile proprii ale societăţii SA se prezintă astfel:

Elemente Capital social Rezultat Efectuaţi punerea în echivalenţă a titlurilor SA.
Capitaluri proprii SA Capital social Rezultat Total Total 100.000 30.000 130.000 =

Valori 100.000 30.000

M (40 %) 40.000 12.000 52.000 Titluri de participare Cota parte în rezultatul societăţilor puse în echivalenţă 40.000 lei 12.000 lei

La nivelul bilantului 52.000 lei Titluri puse în echivalenţă

La nivelul contului de profit si pierdere 12.000 lei 121 = 7xx 12.000 lei

497. Datele de evidenţă şi calcul se prezintă astfel: costuri totale ale procesului de producţie cuplat 700.000 lei; costurile pentru pregătirea şi desfacerea produselor după închiderea procesului de producţie cuplat 20.000 lei produsul secundar şi 70.000 lei produsul principal; valoarea la preţ de vânzare a produsului secundar 150.000 lei; veniturile din vânzarea produsului principal 750.000 lei. Determinaţi costul şi marja produsului principal. Kpp = CT – (Valoarea produsului secundar – Costuri suplimentare aferente prod. Sec. Livrate)

71

Kpp = 700.000 – (150.000-20.000) = 570.000 lei Marja produsului principal = Venit din vanzarea prrod. Principal – (Costul produsului principal + Costuri suplimentare aferente prod. Principale livrate) Marja produsului principal = 750.000 – (570.000 + 70.000) = 110.000 lei 498. O întreprindere fabrică si vinde un produs în următoarele condiţii: cantitate / cost variabil unitar / factor de acoperire: 8.000 buc. / 2,8 lei/buc. / 30%; costurile fixe totale sunt de 27.000 lei. Determinaţi care este cifra de afaceri la nivelul pragului de rentabilitate şi preţul de vânzare unitar.
Fa =  =
CF 27 .000 .000 − lei = = 30 %, deci Pe = 90.000.000 lei Pe Pe

Specificare Cifra de afaceri Cheltuieli variabile

Total % din Cifra de afaceri 8.000 buc × pvu 100 % 8.000 buc × 2.800 70 % lei/buc = 22.400.000 lei Marja asupra costurilor 8.000 buc × pvu – 30 % variabile 22.400.000 lei (8.000 buc × pvu – 22.400.000 lei) / 8.000 buc × pvu = 30 % 1 – 22.400.000 lei / 8.000 buc × pvu = 0,3 8.000 buc × pvu – 22.400.000 lei = 2.400 buc × pvu 5.600 buc × pvu = 22.400.000 lei pvu = 4.000 lei/buc

499. O întreprindere fabrică si vinde un produs în următoarele condiţii: cantitate / cost variabil unitar / preţ unitar: 80.000 buc. / 8 lei/buc. /10 lei/buc.; costurile fixe totale sunt de 46.000 lei. Determinaţi cu cât pot scădea vânzările în mod relativ pentru ca întreprinderea să atingă pragul de rentabilitate. Specificare Total % din Cifra de afaceri Cifra de afaceri 80.000 buc × 100 % 10.000 lei/buc = 800.000.000 Cheltuieli variabile 80.000 buc × 80 % 8.000 lei/buc = 640.000.000 lei Marja asupra costurilor 160.000.000 lei 20 % variabile Costuri fixe totale 46.000.000 lei Punctul de echilibru (Pe) = MCV (%) =
CF 46.000.000 lei = 230.000.000 lei 20 %

 =

72

Coeficientul de siguranţă dinamic = 71,25 %

CA - Pe 800.000.00 - 230.000.00 0 lei 0 lei = CA 800.000.00 0 lei

=

500. O societate comercială fabrică şi vinde 5 produse în următoarele condiţii: preţ de vânzare unitar / cheltuieli variabile unitare: A = 9 lei/buc. / 7 lei/buc; B = 15 lei/buc. / 10 lei/buc.; C = 15 lei/buc. /12 lei/buc.; D = 7 lei/buc. / 5 lei/buc.; E = 20 lei/buc. / 15 lei/buc. Dacă restricţia de vânzare este limitată la 3 dintre cele 5 produse, iar volumul maxim de fabricaţie pentru fiecare produs este de 1.000 bucăţi, precizaţi şi argumentaţi care sunt cele două produse la fabricarea cărora se va renunţa pentru a se asigura marja brută de profit maximă. MVC (A) = 900 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (B) = 1.500 lei/buc – 1.000 lei/buc = 500 lei/buc MCV (C ) = 1.500 lei/buc – 1.200 lei/buc = 300 lei/buc MCV (D) = 700 lei/buc – 500 lei/buc = 200 lei/buc MCV (E ) = 2.000 lei/buc – 1.500 lei/buc = 500 lei/buc Produsele cele mai puţin rentabile sunt cele care vor avea factorul de acoperire cel mai mic, respectiv MCV cea mai mică. Se va renunţa la produsele A şi D 501. O societate comercială fabrică şi vinde 5 produse în următoarele condiţii: preţ de vânzare unitar / cheltuieli variabile unitare: A = 6 lei/buc. / 4,5 lei/buc.; B = 8 lei/buc. / 7 lei/buc.; C = 4,5 lei/buc. / 2,5 lei/buc.; D = 5 lei/buc. / 4,5 lei/buc.; E = 10 lei/buc. / 8 lei/buc. Dacă producţia maximă pe fiecare produs este de 100 bucăţi, iar cheltuielile fixe identificabile pe produs sunt de 50 lei, precizaţi şi argumentaţi care dintre cele 5 produse este cel mai puţin rentabil. MVC (A) = 600 lei/buc – 450 lei/buc = 150 lei / buc MCV (B) = 800 lei/buc – 700 lei/buc = 200 lei/buc MCV (C ) = 450 lei/buc – 250 lei/buc = 200 lei/buc MCV (D) = 500 lei/buc – 450 lei/buc = 50 lei/buc MCV (E ) = 1.000 lei/buc – 800 lei/buc = 200 lei/buc Produsul cel mai puţin rentabil este cel care va avea factorul de acoperire cel mai mic, respectiv MCV cea mai mică, deci produsul (D). 502. MARTINA SA utilizează pentru scopuri interne metoda costurilor variabile. Produsul X prezintă următoarele costuri unitare: materii prime 4,40 lei, manoperă directă 1,60 lei, costuri indirecte de producţie variabile 2,30 lei, costuri indirecte de producţie fixe 1,90 lei, costuri de vânzare variabile 3,10 lei şi costuri de vânzare fixe 1,10 lei.

73

Dacă stocul final de produse finite conţine 1.240 kg din produsul X, iar cel iniţial, O kg, determinaţi care va fi marja totală a contribuţiei la rezultat (marja din vânzări) dacă au fost vândute 10.200 kg la preţul unitar de 25 lei/kg. Costuri variabile totale = 4,40 lei + 1,60 lei + 2,30 lei + 3,10 lei= 11,4 lei Marja din vânzări = 10.200 Kg x 25 lei/Kg preţ de vânzare – 10.200 Kg x 11,4 lei / Kg cost variabil = 138.720 lei .

74