Statut FUNDACJI ARI ARI Rozdział 1 1§ Na podstawie aktu notarialnego z dnia 09.09.2008 r.

powołuje się fundację o nazwie „Ari Ari“zwaną dalej "fundacją". 2§ Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą fundacji jest Bydgoszcz. Fundatorami fundacji są: 1.Longin Graczyk 2.Zbigniew Kordys Rozdział 2 Cel i formy dzialania Celem Fundacji jest: 5§ 3§ 4§

1) prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kultury i społeczności Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona dóbr kultury i tradycji mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce oraz polskich mniejszości na Wschodzie, szczególnie kultury i dziedzictwa Ormian i Armenii oraz mniejszości ormiańskiej w Polsce, 2) wspieranie działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych, dotyczącej problematyki Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, szczególnie Armenii, Ormian i ormiańskiej diaspory, 3) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację. 4) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom i dyskryminacjom społecznym. §6 Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami fundacji,

1

2. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz prowadzenia działalności wspierającej i popularyzującej kultury Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, szczególnie poprzez zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Armenii i Ormian. 3. Tworzenie i wspieranie istniejących placówek oświatowych, naukowych i kulturalnych w zakresie problematyki Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, szczególnie Armenii, Ormian i ormiańskiej diaspory, poprzez środki masowego przekazu, środki przekazu teleinformatycznego, wydawnictwa, poligrafię, szkoły i kursy. 4. Organizację, koordynację oraz wsparcie dla badań, debat, seminariów i laboratoriów zajmujących się zagadnieniami związanymi z celami fundacji, organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych podobnych przedsięwzięć. 5. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin. 6. Rzecznictwo interesów Ormian w Polsce, Polonii na Wschodzie oraz innych grup etnicznych i narodowych. 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej. 8. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych. 9. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej, placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom prowadzącym badania naukowe w zakresie objętym celami Fundacji. 10. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych. 11. Organizację i wsparcie publikacji, wystaw oraz innych inicjatyw popularyzujących aktywność w zakresie celów Fundacji. 12. Wykonywanie prac konserwatorskich, archiwizacyjnych i dokumentacyjnych. 13. Organizowanie akcji promocyjnych, imprez masowych, w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców. 14. Organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów. 15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami naukowymi, kulturowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. §7 1. Rada Fundacji, jako statutowy kolegialny organ kontroli i nadzoru, jest odrębna od organu w stosunku do Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie Rady: a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,

2

poz. 391 i Nr 60, poz. 535); 2. W ramach działalności Fundacji zakazuje się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”, b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fudacji, d) zakupu przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. §8 Fundacja działa na zasadzie angażowania wolontariuszy, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych. §9 Fundacja zapewnia odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie dla wolontariuszy i innych osób o których mowa w poprzednim paragrafie §10 Fundacja ponosi odpowiedzialność za działania wolontariuszy i innych osób zatrudnionych w fundacji Rozdział 3 Organy Fundacji Organami fundacji są: a) Rada Fundacji b) Zarząd §9

§10 1. Radę fundacji i jej przewodniczącego powołuje i odwołuje Fundator Longin Graczyk 2. Regulamin Rady Fundacji ustanawiają Fundatorzy na wniosek Rady Fundacji 3. W skład Rady Fundacji wchodzą: a) Monika Maciejewska b) Małgorzata Ratkowska § 11 Do kompetencji Rady Fundacji należy: a) Powoływanie i odwoływanie członków zarządu, w tym prezesa zarządu b) zatrudnianie i ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu

3

c) Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Fundacji d) Wytyczanie kierunków działania fundacji e) Uchwalanie planu finansowego fundacji f) Sprawowanie kontroli nad działalnością fundacji § 12 W celu wykonywania swoich zadań Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty, może żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego członek rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym. § 13 Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz do roku. Rada Fundacji zwoływana jest przez: a) Prezesa Zarządu Fundacji b) Przewodniczącego Rady Fundacji c) Fundatorów § 14

§ 15 Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub więcej osób, w tym prezesa zarządu i członków zarządu fundacji. § 16 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Każdy z członków Zarządu ma prawo prowadzić sprawy Fundacji jednoosobowo w sprawach nie przekraczających bieżącego zarządu Fundacją. 3. W sprawach przekraczających zwykły zarząd konieczna jest uchwała Zarządu, podjęta zwykłą większością głosów. W przypadku gdy ilość głosów jest równa, głos Prezesa Zarządu ma znaczenie decydujące. 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo. § 17 1. Do kompetencji Zarządu, poza innymi działaniami wskazanymi w Statucie należy w szczególności: a) prowadzenie spraw Fundacji, b) reprezentowanie Fundacji, c) Kierowanie działalnością fundacji i jej gospodarką finansową, d) Obsługa techniczna Rady i przechowywanie jej dokumentów. 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi: Longin Graczyk - Prezes Małgorzata Tadzik - Zastępcą Prezesa § 18 Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

4

§ 19 Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane. § 20 1. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. 2. Na wniosek jednego członka organu Fundacji oraz w sprawach personalnych przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne. 3. Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia. Rozdział 4 MAJĄTEK FUNDACJI § 21 Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację. § 22 Dochody Fundacji pochodzą z: 1. Darowizn, spadków i zapisów. 2. Subwencji, dotacji, dofinansowań, zbiórek i imprez publicznych. 3. Dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych. 4. Odsetek bankowych. Rozdział 5 ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI § 23 1. Zmiany w statucie dokonywane są przez Fundatora Longina Graczyka. 2. Na zmianę celu fundacji musi wyrazić zgodę Rada Fundacji. § 24 1. Decyzja o likwidacji Fundacji, poza przypadkami wskazanymi w ustawie, może być podjęta jednomyślną uchwałą Fundatorów. 2. W uchwale o likwidacji Fundacji Fundatorzy wskażą osobę likwidatora. 3. Majątek fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany przez likwidatora na realizację celów zgodnych z celami Fundacji.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful