P. 1
สรุปเรื่อง แสงกับการมองเห็น

สรุปเรื่อง แสงกับการมองเห็น

3.0

|Views: 30,431|Likes:
Published by jirawas

More info:

Published by: jirawas on Jul 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

1-4

เรื ่ อง แสงกับการมองเห็น
1.เลนส์
1.เลนส์ คือ วัตถุโปร่งใส มีผิวหน้ าโค้ง (ทำาจากแก้วหรื อพลาสติก)
2.เลนส์นูน มีตรงกลางหนากว่าส่วนIอu มีสมuัติรวมแสง ใ1้ ทำา กล้องถ่าu
รป กล้องโทรทรรuน กล้องจุลทรรuน กล้องส่องทางlกล แว่นIuาu lครื อง
0าu แล.แว่นสายตายาว
3.เลนส์เว้า มีตรงกลางuางกว่าส่วนIอu มีสมuัติกร.จาuแสง ใ1้ ทำา แว่น
สายตาสั ้น
4.เลนส์นูน สามารถทำาให้lกิunาพจริ ง Iนาulลก-lท่า-ใหQ่กว่าวัตถุ แล.
nาพlสมือน IนาuใหQ่กว่าวัตถุ แล้วแต่ตำาแหน่งIองวัตถุ
5.เลนส์เว้า สามารถทำาให้lกิunาพlสมือน Iนาulลกกว่าวัตถุ เสมอ
6.ภาพจริ ง lป นnาพหัวกลัu สามารถใ1้0ากรั ulu้ จ.lกิuทีหลังlลนส
7.ภาพเสมือน lป นnาพหัวตั ง lม่สามารถใ1้0ากรั ulu้ จ.lกิuทีหน้าlลนส
8.ภาพจริ งlกิuจากรั งสีแสงสองlส้นตัuกันจริ ง ภาพเสมือนlกิuจากรั งสีแสง
สองlส้นlม่ตัuกันจริ งแต่lสมือนว่ามาตัuกัน
9.เลนส์นูนมี 3 ปร.lnท คือ lลนสน น2 หน้า แกมร.นาu แล.แกมlว้า
เลนส์เว้ามี3 ปร.lnทl1่นluีuวกัน คือ lลนสlว้ า 2 หน้ า แกมร.นาu แล.
แกมน น
10.แกนมุส!า"ั#คือ lส้นตรงที ลากผ่านก งกลางlลนส แล.จุuuนuกลาง
ความโค้งIองlลนส
2.กร$จก
1.กร$จก มี 3 ปร.lnท คือกร.จกร.นาu กร.จกน น แล.กร.จกlว้า
2.กร$จกร$นาบ คือกร.จกที แuนราu มีu้านหน้าlป นมันlงา แล.u้านหลัง
0าulงินหรื อปรอท
3.ก%การส$&้อนองแสง กล่าวว่า 1.รั งสีตกกร.ทu lส้นปกติ แล.รั งสี
ส.ท้อนอu่uนร.นาuluีuวกัน
สงวนลิIสิทüิ

2-4
2.มุมตกกร.ทulท่ากัuมุมส.ท้อน
4.กร$จกร$นาบทำาให้lกิunาพlสมือน หั วตั ง อu่I้างหลังกร.จก มีร.u.nาพ
lท่ากัuร.u.วัตถุ แล.มีIนาunาพlท่ากัuIนาuวัตถุ
5.กร$จกเว้า การlกิunาพคล้าuกัulลนสน น สามารถทำาให้lu้ทั งnาพจริ งแล.
nาพlสมือน ใ1้ ทำากร.จกส่องu¡ันIองทันตแพทu
6.กร$จกนูน การlกิunาพคล้าuกัulลนสlว้า ทำาให้lกิunาพlสมือนlu้lพีuง
1นิ uluีuว ใ1้ทำากร.จกI้างรถuนต กร.จกที ติuตามสี แuก หรื อกร.จกที ติu
ตั งในห้ างสรรพสินค้า
7.ภาพจริ ง จ.lกิuที หน้ากร.จก (nั งluีuวกัuวัตถุ)
8.ภาพเสมือน จ.lกิuที หลังกร.จก (nั งตรงI้ามIองวัตถุ)
9.'รั(วภา"วิ)ลม คือการlกิunาพจากกร.จกlงาราu nาพจ.กลัu1้าulป น
Iวา Iวาlป น1้ าu
10.ภาพ&*่เกิ+จากกร$จกร$นาบ จ.มีลักLu.lหมือนluิมทุกปร.การ(ทั ง
Iนาu แล.ร.u.ห่างจากกร.จก) lพีuงแต่จ.กลัu1้าulป นIวา กลัuIวาlป น
1้าu
3.การหักเหองแล$การส$&้ อนองแสง
1.การหักเหองแสงจ.lกิulมื อแสงluินทางจากตัวกลางหน งlปuังอีก
ตัวกลางหน งที มีความหนาแน่นต่างกัน
2.lมื อแสงluินทางจากตัวกลางที มี"วามหนาแน่นน้อย(อัตราlรวIองแสงมาก
uั1นี หักlหน้อu) lปuังตัวกลางที มี"วามหนาแน่นมาก(อัตราlรวแสงน้อu
uั1นี หักlหมาก) แสงจ.เบนเ้าหาเส้น'กติ
3.lมื อแสงluินทางจากตัวกลางที มี"วามหนาแน่นมาก(อัตราlรวIองแสงน้อu
uั1นี หักlหมาก) lปuังตัวกลางที มี"วามหนาแน่นน้อย(อัตราlรวแสงมาก
uั1นี หักlหน้อu) แสงจ.เบนออกจากเส้น'กติ
4.มุมตกกร$&บlท่ากัuมุมส$&้อน( I lท่ากัu r )
สงวนลิIสิทüิ

3-4
5.มุมวิก,ติ คือ มุมตกกร.ทuที ทำาให้มุมหักlหกางออกlท่ากัu 90 องuา
6.มุมตกกร$&บที ทำาให้lกิuการส.ท้อนกลัuหมuมีค่า 42 อง(า
7.เมื ่ อเรามอง'ลา จ.lหนปลาอu่ตื นกว่าความlป นจริ ง
8.เมื ่ อ'ลามองแมลง ปลาจ.lหนแมลงอu่สงกว่าความlป นจริ ง
9.เราเห็นวัต-ุ ที อu่ในนำ าหักงอ lพรา. lกิuการหักlหIองแสง
10.การส$&้อนกลับหม+องแสงlกิuจากแสงluินทางจากตัวกลางที มีความ
หนาแน่นมากlปuังตัวกลางที มีความหนาแน่นน้อu lมื อแสงlคลื อนที ถงผิว
รอuต่อจ.lกิuการส.ท้อนกลัuส่ตัวกลางluิม
11.มุมตกกร$&บที มีค่ามากกว่ามุมวิกµตจ.ทำาให้lกิuการส.ท้อนกลัuหมu
12.มิราจ คือปราก_การu ที ทำาให้lหนคล้าuมีนำ านองอu่uนพื นถนนI้างหน้า
ในวันที อากาuร้อนจัu 1 งlป นnาพลวงตา
13.มิราจเกิ+. ้นเพรา$อากาuใกล้ผิวถนนมีอุuหnมิสงกว่าอากาuที อu่lกล
จากผิวถนนI นlป
14.รุ้งกินน! ้า คือ แถuสีสlปกตรั มIองแสงจากuวงอาทิตu (แสงสีIาว) มักจ.
lกิuI นหลังnนตก ต้องuืนหันหลังให้uวงอาทิตuจงจ.มองlหน
15.รุ้งกินน! ้าเกิ+จากแสงอาทิตuส่องlI้าlปในล.อองนำ าแล้วlกิuการหักlห
แล.ส.ท้อนกลัuหมuในล.อองนำ า แล.กร.จาuออกมาlป นสlปกตรั มIอง
แสง
16.รุ้งกินน! ้ามี 2 1นิ uคือ 1.รุ้ง'/มภูมิ lกิuจากแสงอาทิตuส่องทางu้านuน
Iองล.อองนำ า จ.มีสีม่วงอu่uน สีแuงอu่
ล่าง
2.รุ้ง&ุ ติยภูมิ lกิuจากแสงอาทิตuส่องทางu้านล่าง
Iองล.อองนำ า จ.มีสีแuงอu่uน สีม่วงอu่
ล่าง
17.สเ'กตรัม คือแถuสีต่าง ที lกิuจากแสงIาวผ่านปริ 1ม มี 7 สี คือ ม่วง
คราม นำ าlงิน lIีuว lหลือง แสu แล.แuง
18.'ริ 0.ม คือแท่งตันทำาu้วuวัตถุใส l1่นแก้ว
สงวนลิIสิทüิ

4-4
19.แสงส*ม่วงจ.lกิuการหักlหมากที สุu lคลื อนที lu้1้าที สุu แสงส*แ+งจ.lกิu
การหักlหน้อuที สุu lคลื อนที lu้lรวที สุu(แสงสีม่วงจ.มีความuาวคลื นมาก
ที สุu)
20.เส้น1ยน!าแสง ทำาจากแก้วที มีความuืuหuุ่น มีIนาulส้นผ่านuนuกลาง
ปร.มาu0.01-0.1 มิลลิlมตร(Iนาulท่าlส้นผมมนุ Lu ) โuuใ1้หลักการ
ส.ท้อนกลัuหมuIองแสง สามารถใ1้ปร.โu1นในu้านการสื อสารแล.การ
แพทu
21.ตัวกลาง)'ร่งแสง คือตัวกลางที uอมให้แสงlคลื อนผ่านlปuางส่วนอu่าง
lม่lป นร.luีuu
22.ตัวกลาง)'ร่ง1ส คือ ตัวกลางที uอมให้แสงผ่านlปlu้ทั งหมuอu่างlป น
ร.luีuu(lป นส้นตรง) l1่น อากาu นำ า
23.วัต-ุ&*่ม*+ั2น* หักเหมากจ.มีอัตราlรวIองแสงน้อu ส่วนวัต-ุ &*่ม*+ั2น* หักเห
น้อยจ.มีอัตราlรวIองแสงมาก
สงวนลิIสิทüิ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->