Bµn vÒ m¨ng t©y (asparagus) 1. M¨ng T©y lµ g× ? T×nh h×nh cung cÇu 2.

Lîi Ých søc kháe vµ phßng bÖnh cña M¨ng T©y 3. C¸ch trång M¨ng T©y (xem tài liệu hướng dẫn) 4. C¸ch chÕ biÕn M¨ng T©y (xem đĩa VCD) 5. ThÞ tr-êng ®Ých (target market) cña M¨ng T©y 6. §èi thñ c¹nh tranh

SECOIN Applied Biology Center

1

M¨ng t©y lµ g× ? T×nh h×nh cung cÇu
M¨ng T©y: Asparagus spear (sprout) Asperge, Spargel, 芦笋 Hä: Asparagaceae (Thiªn m«n), Liliaceae Chi: Asparagus Loµi: Asparagus officinalis L.(trªn 80 loµi)

M¨ng

Chïm rÔ D-íi loµi lµ thø (variety). Thø ®-îc chän läc, nu«i d-ìng vµ g©y trång theo mét c«ng nghÖ riªng ®-îc t¹m gäi lµ gièng (cultivar)
SECOIN Applied Biology Center 2

Mét sè cultivar cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

3

Mét sè cultivar cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

4

Mét sè cultivar cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

5

SECOIN Applied Biology Center

6

So s¸nh nhu cÇu 5 lo¹i rau ¨n

SECOIN Applied Biology Center

7

Gi¸ trÞ xnk m¨ng t©y toµn cÇu

SECOIN Applied Biology Center

8

SECOIN Applied Biology Center

9

C¸c thÞ tr-êng cã nhu cÇu lín

SECOIN Applied Biology Center

10

C¸c n-íc cã n¨ng lùc xk lín

SECOIN Applied Biology Center

11

Lîi Ých cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

12

C¸c hîp chÊt hãa häc cña m¨ng t©y
Danh môc 141 hîp chÊt hãa häc cña M¨ng T©y ®-îc ph©n lo¹i theo 7 t¸c dông phßng vµ ch÷a bÖnh (xem Phô lôc 1) Antioxidant Antiaging Cancer preventing Anticancer Aphrodisiac Antihypertensive Antiarthritic Birth defect fighting Danh môc vµ d÷ liÖu cña 31 hîp chÊt hãa häc cña M¨ng T©y cã t¸c dông phßng vµ ch÷a ung th- (xem Phô lôc 2) C¸c ®-êng link vÒ t¸c dông phßng chèng dÞ tËt bÈm sinh cña M¨ng T©y (xem Phô lôc 3)
SECOIN Applied Biology Center 13

C¸ch trång & ch¨m sãc m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

14

thÞ tr-êng ®Ých cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

15

thÞ tr-êng ®Ých cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

16

thÞ tr-êng ®Ých cña m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

17

®èi thñ c¹nh tranh xk m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

18

®èi thñ c¹nh tranh xk m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

19

®èi thñ c¹nh tranh xk m¨ng t©y

SECOIN Applied Biology Center

20

Thank you

SECOIN Applied Biology Center

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful