กราฟ

1. กราฟ คือ การเขียนแสดงความสัมพันธของขอมูลสองกลุมบนแกนพิกดั ฉาก
โดยขอมูลกลุมแรกมีพิกัดตามแกน X ขอมูลกลุมที่สองมีพิกัดตามแกน Y

2. สมการเชิงเสนสองตัวแปร คือ สมการที่เขียนในรูป Ax + By + C = 0
เมื่อ x , y เปนตัวแปร A , B , C เปนคาคงที่ A และ B ไมเปนศูนยพรอมกัน

3. กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร แบงเปน 3 ลักษณะดังนี้
- A = 0 แต B ≠ 0 สามารถเขียนในรูปทั่วไปเปน By + C = 0
กราฟมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกน X กราฟหางจากแกน X เทากับ − CB
จุดตัดแกน Y มีพิกัด ⎛⎜ 0,− CB ⎞⎟

- A ≠ 0 แต B = 0 สามารถเขียนในรูปทั่วไปเปน Ax + C = 0
กราฟมีลักษณะเปนเสนตรงขนานกับแกนY กราฟหางจากแกน Y เทากับ − AC
จุดตัดแกน X มีพิกัด ⎛⎜ − AC ,0 ⎞⎟

- A ≠ 0 และ B ≠ 0 สามารถเขียนในรูปทั่วไปเปน Ax + By + C
กราฟมีลักษณะเปนเสนตรงไมขนานกับแกนใด

4. การเขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปรสองสมการบนแกนเดียวกัน
สมการเชิงเสนสองตัวแปรสามารถเขียนในรูป y = ax + b เมื่อเขียนสมการเชิงเสน
สองตัวแปรสองสมการบนแกนเดียวกันสมการทั้งสองคือ
y
= a1x + b1
y
= a2x + b2
กราฟที่เกิดขึน้ มีลักษณะดังนี้
กราฟขนานกัน
- ถา a1 = a2
- ถา a1 ≠ a2
กราฟตัดกัน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful