พื้นที่ผิวและปริมาตร

1. ปริมาตรของรูปทรงตางๆ
ปริซึม
ทรงกระบอก
ทรงกรวย

พีระมิด
ทรงกลม
เมื่อ

= พื้นที่ฐาน × ความสูง
= พื้นที่ฐาน × ความสูง หรือ πr2h
1
1
= × พื้นที่ฐาน × ความสูง หรือ πr2h
3
3
1
= × พื้นที่ฐาน × ความสูง
3
4
= π r3
3
r
คือ รัศมีของฐาน
h
คือ ความสูง

2 พื้นที่ผิวของรูปทรงตางๆ
= (2 × พื้นที่ฐาน) + พื้นที่ดานขาง
= (2 × พื้นที่ฐาน) + พื้นที่ดานขาง
หรือ 2πr2 + 2πrh
ทรงกรวย
= พื้นที่ฐาน + พื้นที่ดานขาง
หรือ
πr2 + πr l
พีระมิด
= พื้นที่ฐาน + พื้นที่ดานขาง
ทรงกลม
= 4πr3
เมื่อ l คือ สูงเอียงของกรวย
ปริซึม
ทรงกระบอก

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful