100 dni Wiceprezydenta Marcina Bugajskiego

Urz d Miasta odzi 21.05.2010

21 maja 2010

Budynki i lokale

Zdrowie

Obszary nadzorowane
Geodezja Sprawy spo eczne

Mops

Centrum wiadcze Socjalnych

Biuro Projektów i Funduszy

21.05.2010

Otwarto

na sprawy ludzkie

Ponad 150 spotka z mieszka cami.
21.05.2010

BUDYNKI I LOKALE
WYKORZYSTANIE REZERW

PRZYDZIELONYCH 350 MIESZKA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJ CYM
21.05.2010

BUDYNKI I LOKALE

POPRAWA SCI GALNO CI D UGÓW WOBEC MIASTA ODZYSKANO JU

6,5 MLN PLN

21.05.2010

GEODEZJA

NOWY DWORZEC ÓD

FABRYCZNA:

‡ ZAKO CZENIE NEGOCJACJI Z PKS ‡ PRZYSPIESZENIE PRAC PRZYGOTOWUJ CYCH TEREN PRZYSZ EJ BUDOWY

21.05.2010

GEODEZJA

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI :
‡ AKADEMII MUZYCZNEJ ‡ AUTOSTRADY

21.05.2010

ZDROWIE
‡ REMONT PRZYCHODNI NA ODRZA SKIEJ,

‡ PRZYGOTOWANIA S U BY ZDROWIA DO WYMAGA UNII EUROPEJSKIEJ OD 2012 ROKU, ‡ WNIOSEK O WSPARCIE DLA ÓDZKIEJ S U BY ZDROWIA NA 4,6 MLN PLN.

21.05.2010

MOPS

‡ NIEZAPLANOWANO 5 MLN PLN NA PRZYSTOSOWANIE PLACÓWEK MOPS DO OBOWI ZUJ CYCH OD NOWEGO ROKU STANDARDÓW, ‡ NIEZAPEWNIONO 1,5 MLN PLN NA JEDZENIE I PODSTAWOWE POTRZEBY MIESZKA CÓW PLACÓWEK POMOCY SPO ECZNEJ W TYM DOMÓW DZIECKA!!!

21.05.2010

MOPS
‡ FINALIZOWANIE BUDOWY NOWEGO DPS NA RUDZKIEJ, ‡ MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA NA KILI SKIEGO, ‡ SPRWANIE PRZEPROWADZONE ZMIANY W DPS NA NARUTOWICZA, ‡ POPRAWA WSPÓLPRACY POMIEDZY WYDZ. BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ MOPS.

21.05.2010

FUNDUSZE
Z O ONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH ACZNA KWOTA

615 MLN PLN

21.05.2010

FUNDUSZE

Z O ONE WNIOSKI O P ATNO

4,5 MLN PLN

21.05.2010

FUNDUSZE

PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

111 MLN PLN
21.05.2010

FUNDUSZE

PLANOWANE Z O ENIE WNIOSKÓW O P ATNO

53 MLN PLN

21.05.2010

Dzi kuj za uwag

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful