You are on page 1of 1
ALZIRA CL/ GANDÍA S/N-ESQUINA C/ SAN JUAN BOSCO nº 2 46600 ALZIRA Teléfono: 962413982 Fax: 962405654

ALZIRA CL/ GANDÍA S/N-ESQUINA C/ SAN JUAN BOSCO nº 2 46600 ALZIRA

Teléfono: 962413982

Fax: 962405654

Sr./Sra. TORRES, li adjuntem el nou Document d'Alta i Renovació de la Demanda (DARDE).

El DARDE incorpora un codi personal amb el qual tindrà accés a servicis personalitzats disponibles en les zones autoServef habilitades dels Centres d'Ocupació.

L'informem que si no fa ús d'aquest nou servici, haurà de presentar el DARDE en la pròxima data de renovació de la seua demanda d'ocupació.

ALZIRA, 11 de gener de 2010

www.servef.es

D./Dª LUIS TORRES CANO

CR/ GANDIA

nº 5, piso 3, pta. 5 46600 - ALZIRA VALENCIA

Sr./Sra. TORRES, le adjuntamos el

nuevo

Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE).

El DARDE incorpora un código personal con el que tendrá acceso a servicios personalizados disponibles en las zonas autoServef habilitadas en los Centros de Empleo.

Le informamos de que si no hace uso de este nuevo servicio, deberá presentar el DARDE en la próxima fecha de renovación de su demanda de empleo.

ALZIRA, 11 de enero de 2010

DARDE RENOVACIÓ SITUACIÓ DE DEMANDA: DEMANDA RENOVADA UAG: OA46017910 - ALZIRA LUIS TORRES CANO DATA I

DARDE

RENOVACIÓ

DARDE RENOVACIÓ SITUACIÓ DE DEMANDA: DEMANDA RENOVADA UAG: OA46017910 - ALZIRA LUIS TORRES CANO DATA I

SITUACIÓ DE DEMANDA: DEMANDA RENOVADA

UAG: OA46017910 - ALZIRA

LUIS TORRES CANO

DATA I HORA DE RENOVACIÓ: 11/01/2010 13:02

ACCIÓ DE RENOVACIÓ:

ACCIÓN DE RENOVACIÓN DIRECTA

NID: D-20851913K

AutoServef: 418fd

DATA D'INSCRIPCIÓ: 24/09/2009

HORA: 00:00

0212001e87e7648b11b1f41e880e2e89c5b97175b04e18c

PRÒXIMA RENOVACIÓ: 20/04/2010

# Tallar per la línia / Cortar por la línea #

INFORMACIÓ D'INTERÉS

Amb la finalitat d'evitar-li possibles problemes, l'informem que, d'acord amb la regulació indicada en la Llei 62/2003, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social al Text Refós d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, seguint la redacció del Reial Decret-Llei 5/2002, de 24 de maig), la falta de renovació de la demanda implica, llevat de causa justificada:

1. Que la persona sol·licitant i beneficiària de prestacions, podrà ser objecte d'una sanció que pot comportar la pèrdua de la prestació d'un a sis mesos o l'extinció d'aquesta, d'acord amb la gradació prevista en l'article 47.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, que aprova el Text Refós d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. 2. Que la persona no sol·licitant ni beneficiària de prestacions, podrà ser objecte d'una sanció que comporta la impossibilitat de tornar a donar-se d'alta com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Con el fin de evitarle posibles problemas, le informamos que, conforme a la regulación dada por la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social al Texto Refundido de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, según redacción dada por el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo), la falta de renovación de la demanda implica, salvo causa justificada:

  • 1. Que la persona solicitante y beneficiaria de prestaciones, podrá ser

objeto de una sanción que puede comportar la pérdida de la prestación de uno a seis meses o su extinción, según la gradación prevista en el

artículo 47.1.a) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el Texto Refundido de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

  • 2. Que la persona no solicitante ni beneficiaria de prestaciones, podrá

ser objeto de una sanción que comporta la imposibilidad de volver a darse de alta como demandante de empleo en el plazo de un mes.

Related Interests