You are on page 1of 30

1

คำำแนะนำ ำกำรใช้
เพื่อให้แบบฝึ กเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชุดที่ ๑
เรื่องคำาซำา้
มีประโยชน์กับนั กเรียนสูงสุด ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้
๑. แบบฝึ กเสริมทักษะฯ ชุดที่ ๑ เรื่อง คำาซำา้ มี ๘
แบบฝึ กใช้ประกอบการสอนและการสอนซ่อมเสริมโดยให้
นั กเรียนได้ทำาแบบฝึ กเสริมทักษะฯ เป็ นรายบุคคล
๒. หากพบว่านั กเรียนคนใดยังทำาแบบฝึ กเสริมทักษะไม่
เสร็จ ให้นำาไปทำาเป็ นการบ้านโดยครูและผู้ปกครองร่วมมือกัน
คอยดูแลตรวจผลงานอย่างใกล้ชิด
๓. กรณี ท่ีนักเรียนขาดเรียนในวันที่ทำาการเรียนการ
สอน หรือการฝึ ก ครูต้องให้นักเรียนทำาแบบฝึ กจนครบ และ
ในกรณี ไม่ผ่านตามที่กำาหนดไว้ให้ครูทำาการสอน
ซ่อมเสริม ซ่อมเป็ นรายบุคคลอีกครัง้
๔. เมื่อนั กเรียนทำาแบบฝึ กเสริมทักษะฯ เสร็จแล้ว ครู
ตรวจความถูกต้องและให้แก้ไขเป็ นรายบุคคลทันที เมื่อพบข้อ
บกพร่อง
๕. หากนั กเรียนทำาแบบฝึ กเสริมทักษะฯเสร็จก่อนเวลา
กำาหนด ครูควรให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในแบบฝึ กเสริม
ทักษะฯ ต่อไป
๖. นำ าแบบฝึ กเสริมทักษะฯ ที่นักเรียนทำาเสร็จแล้ว
และแก้ไขจนถูกต้องจัดเก็บไว้ท่ีมุมผลงาน เพื่อให้นักเรียนไว้
ทบทวนความรู้
๗. หลังจากนั กเรียนทำาแบบฝึ กเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครูต้องทำาการทดสอบหลังเรียนจากนั ้นจึงสรุปผลการเรียนว่า
นั กเรียนมีพัฒนาการหลักการใช้ภาษาไทย

2
เรื่องคำาซำา้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าไม่
ผ่านเกณฑ์ครูควร
ทำาการสอนซ่อมเสริมอีกครัง้ เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม

คำำชีแ
้ จง
แบบฝึ กเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย
เรื่อง คำาซำา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑
แบบฝึ กที่นักเรียนจะเรียนต่อไปนี้ เป็ นแบบฝึ กที่
นั กเรียนจะต้อง
ปฏิบัติด้วยตนเองตามกิจกรรมที่กำาหนด ดังต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนศึกษากิจกรรมการปฏิบัติให้เข้าใจ
2. ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนศึกษาแบบฝึ กเส
ริมทักษะฯ
3. เมื่อนั กเรียนมีปัญหาให้สอบถามครูผู้สอน
4. เมื่อเริ่มเรียนนั กเรียนต้องฝึ กปฏิบัติแบบฝึ กเสริม
ทักษะฯ

3
ตัง้ แต่แบบฝึ กที่ ๑ - ๘ โดยทำาแบบฝึ กเสริมทักษะฯ
ลงใน
ชุดฝึ กเสริมทักษะฯ สำาหรับนั กเรียนเอง
5. เมื่อศึกษาจบและเข้าใจเนื้ อหาดีแล้ว จึงทำาแบบ
ทดสอบหลังเรียน
6. นั กเรียนสรุปคะแนนลงในชุดฝึ กเสริมทักษะฯ
สำาหรับนั กเรียน

จุดประสงค์กำรเรียนร้้


ถ้กต้อง


๔.
หนั กเบำ
๕.
หมำยใหม่

มำทรำบจุด
ประสงค์
กำรเรียนร้้ก่อน
นะครับ

นั กเรียนบอกลักษณะควำมหมำยของคำำซำำ้ ได้
นั กเรียนอธิบำยวิธีกำรสร้ำงคำำซำำ้ ได้ถ้กต้อง
นั กเรียนบอกคำำซำำ้ บอกควำมเป็ นพห้พจน์
นั กเรียนบอกคำำซำำ้ บอกควำมหนั กเบำและไม่
นั กเรียนบอกคำำซำำ้ บอกคำำสั่งและเปลี่ยนควำม

4

ไปศึกษำ
ควำมร้้และ
ฝึ กปฏิบัติ
กันดีกว่ำนะ
เพื่อน

ก่อนศึกษำและ
ฝึ ก
ต้องทดสอบ
ก่อนเรียนเสีย
ก่อนนะเพื่อน

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึ กเสริมทักษะหลักกำรใช้ภำษำไทย ชุดที่ ๑
เรื่อง คำำซำำ้
กล่ม
ุ สำระกำรเรียนร้้ภำษำไทย ชัน
้ มัธยมศึกษำปี ท่ี ๑

คำำชีแ
้ จง จงเลือกคำำตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดมีคำาซำา้ แสดงความหมายมากกว่าจำานวนหนึ่ ง
ก. ในสมัยก่อนเด็ก ๆ จะเรียนหนั งสือจากที่ใด

5
ข. กางเกงตัวนี้สีออกเทา ๆ นะ
ค. ลุกพยายามใช้ดินสอเป็ นแท่ง ๆ ไป
ง. คำาประสมที่เป็ นคำาไทยแท้ ๆ มีท่ีใช้ในบทละคร
๒. คำาซำา้ ในข้อใดแสดงพหูพจน์
ก. สาว ๆ เข้าประกวดเทพีสงกรานต์
ข. น่ าเสียดายคนดี ๆ อย่างเขา
ค. ไม่น่าคบคนบ้า ๆ อย่างนั ้น
ง. ปากเล็ก ๆ นี้ชา่ งพูดนั ก
๓. ข้อใดเป็ นคำาซำา้ ทุกคำา
ก. ดึงดัน ลูก ๆ
ข. ต่าง ๆ นานา
ค. สวย ๆ รวย ๆ
ง. ไวไว ยำายำา

หมู่

๔.

“เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
ตัวเดียวมาพลัดคู่
รำ่ารำ่าใจรอนรอน
ดวงใจใยหนี หน้ า

นกบินเฉี ยงไปทัง้

เหมือนพี่อยู่เพียงเอกา
อกสะท้อนอ่อนใจข้า
โถแก้วตามาหมางเมิน”

6
จากบทร้อยกรองข้างบนนี้มีคำาซำา้ กี่คำา
1. ไม่มีเลย
2. ๒

คำา

3. ๓

คำา

4. ๔

คำา

๕. ข้อใดเป็ นการใช้คำาซำา้ เพื่อยำา้ ความหมาย
ก. ประดิษฐ์บอกน้ องให้เดินช้า ๆ
ข. ดี ๆ ชัว่ ๆ เขาก็แม่ลูกกัน
ค. สมรเถียงแม่เสียงฉอด ๆ
ง. พบกันบ่าย ๆ แถว ๆ หน้ าตลาด
๖. ข้อใดมีคำาซำา้ ที่ให้ความหมายเบาลง
ก. ผมหงอกหน้ าย่นมากแลจมูกออกจะแดง ๆ
กระมัง

ข. ฮะ ๆ ฮะ ๆ แกเห็นท่าทางฉั นมันไม่ได้การ
ค. พิศ ๆ ไปก็ออกจะจำาได้ นายลำา้ ใช่ไหม ?
ง. แมงกะพรุนตัวใหญ่ ๆ มองแล้วน่ ากลัว

7

๗. “นั กเรียนทุกคนควรเดินเป็ นแถว ๆ” คำาที่พิมพ์ตัว
หนาเป็ นการซำา้ ให้
ความหมายเช่นใด
ก. ความหมายแยกออกเป็ นส่วน ๆ
ข. ความหมายเพิ่มขึ้นหรือพหูพจน์
ค. ความหมายเน้ นหนั ก
ง. ความหมายเบาลง
๘. ข้อใดมีคำาซำา้ ที่มีรูปลักษณ์ต่างจากข้ออื่น
ก. บู้ ๆ บี้ ๆ อย่างนี้เธอยังเก็บไว้หรือ
ข. ดึก ๆ ดื่น ๆ ก็อย่ามา มันมีอันตราย
ค. เธออย่ารุ่ม ๆ ร่าม ๆ เช่นนั ้น
ง.

ถูก ๆ ผิด ๆ ฉั นก็ยังรัก

๙. คำาซำา้ ในข้อใดทำาหน้ าที่ในประโยคต่างจากข้ออื่น
ก. เด็กน่ ารัก ๆ เท่านั ้นที่ได้รำาอวยพร
ข. โจรกระชากสร้อยวิ่งไปลิบ ๆ แล้ว
ค. หงุดหงิดอะไรถึงกระแทกประตูโครม ๆ

8
ง.

เห็นกันหลัด ๆ ก็เพิ่งรู้ว่าสมคิดตายเสียแล้ว

๑๐. การซำา้ คำาในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากคำาเดิม
มากที่สุด
ก. คุณยายชอบไปวัดแถวๆ บ้าน
ข.
รีบๆ หน่ อย เดี๋ยวไม่ทันรถออก
ค. ครูสัญญาว่าจะบอกคะแนน แต่ไปๆ ก็ลืม
ง.

อกหักครานั ้น ยับเยินยับเยิน

7

ความรู้หลัำกซำเกณฑ์
ทางภาษาไทย
ควำมหมำยของคำ
ำ้

คำำซำำ้ หมายถึง คำาซึ่งประกอบด้วยหน่ วยคำาอิสระ
๒ หน่ วย ซึ่งเหมือนกันทุกประการหรืออีกนั ยหนึ่ ง
การพูดหรือการเขียนคำาใดคำาหนึ่ งอีกครัง้ ทำาให้เกิดคำาซำา้
เช่น เด็ก ๆ สาว ๆ หน่ ุม ๆ หลาย ๆ ดำา ๆ สวย ๆ ดี
ๆ ในการเขียนคำาซำา้ จะเขียนเครื่องหมายไม้ยมกแทนคำา
ที่ซำา้ ในภาษาไทย
คำาทุกชนิ ดซำา้ ได้ แต่ไม่ใช่ว่าคำาทุกคำาในแต่ละชนิ ดจะซำา้
ได้ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยู่กับความหมายของคำาและบริบท
ลักษณะควำมหมำยของคำำซำำ้
๑. บอกควำมหมำยเป็ นพห้พจน์ มักเป็ นคำานาม
และสรรพนาม เช่น เด็กๆ กำาลังร้องเพลง พี่ ๆ ไป
โรงเรียน หน่ ุมๆ กำาลังเล่นฟุตบอล
๒. บอกควำมหมำยเป็ นเอกพจน์ แยกจำานวนออก
เป็ นส่วนๆ มักเป็ น
คำาลักษณนาม เช่น ล้างชามให้สะอาดเป็ นใบๆ อ่าน
หนั งสือเป็ นเรื่อง ๆ
ไสกบไม้ให้เป็ นแผ่นๆ
๓. เน้ นควำมหมำยของคำำเดิม มักเป็ นคำาวิเศษณ์
เช่น
พูดดังๆ ฟั งดีๆ นั่ งนิ่ งๆ ถ้าต้องการเน้ นให้เป็ นจริง
เป็ นจังอย่างมัน
่ ใจมากขึ้น เราก็เน้ นระดับเสียง
วรรณยุกต์ท่ีคำาหน้ า เช่น
เสียงดัง้ ดัง พูดดีด๊ ี
ช่างเงีย๊ บเงียบ

๔. ลดควำมหมำยของคำำเดิม มักเป็ นคำาวิเศษณ์บอก
สี เช่น
เสื้อสีแดงๆ กางเกงสีดำาๆ บ้านสีขาวๆ
แต่ถ้าเน้ นระดับเสียงวรรณยุกต์ท่ีคำาหน้ า ก็จะ
เป็ นการเน้ นความหมาย
ของคำาเดิม เช่น เสื้อสีแด๊งแดง กางเกงสีดำา๊ ดำา บ้าน
สีค้าวขาว
๕. บอกควำมหมำยโดยประมำณทัง้ ที่เกี่ยวกับเวลำ
และสถำนที่ ดังนี้
ก. บอกเวลาโดยประมาณ เช่น สมศรีชอบเดิน
เล่นเวลาเย็นๆ
เขาตื่นเช้าๆ เสมอ นำ้ าค้างจะลงหนั กเวลาดึกๆ
ข. บอกสถานที่โดยประมาณ เช่น มีร้านขาย
หนั งสือแถวๆ สี่แยก
รถควำ่ากลางๆ สะพาน ต้นประดู่ใหญ่อยู่ใกล้ๆ
โรงเรียน
๖. บอกควำมหมำยสลับกัน เช่น เขาเดินเข้าๆ
ออกๆ อยู่ตัง้ นานแล้ว
ฉั นหลับๆ ตื่นๆ ตลอดคืน สมหมายได้แต่นั่งๆ
นอนๆ ทัง้ วัน
๗. บอกควำมหมำยเป็ นสำำนวน เช่น งูๆ ปลาๆ
ดีๆ ชัว่ ๆ ไปๆ มาๆ ถูๆ ไถๆ
๘. บอกควำมหมำยแสดงกำรเปรียบเทียบขัน
้ ปกติ
ขัน
้ กว่ำ และขัน
้ สุด เช่น
ขัน
้ ปกติ ขัน
้ กว่ำ
ขัน
้ สุด
เชยๆ เชย
เช้ยเชย
หลวมๆ
หลวม
ล้วมหลวม
เบาๆ เบา
เบ๊าเบา

8

9

ลักษณะของกำรซำำ้ คำำในภำษำไทย
๑. ซำา้ คำาเดียวกัน ๒ หน ระดับเสียงวรรณยุกต์
คงเดิม เช่น เร็วๆ หน่ ุมๆ หนั กๆ เบาๆ
๒. ซำา้ คำาเดียวกัน ๒ หน โดยเน้ นระดับเสียง
วรรณยุกต์ท่ค
ี ำาหน้ า เช่น ว้านหวาน นั กหนั ก จ๊นจน
อร้อยอร่อย
๓. ซำา้ คำาเดียวกัน ๓ หน โดยเน้ นระดับเสียง
วรรณยุกต์ท่พ
ี ยางค์หลังของคำาหน้ า จืดจืด
๊ จืด สวย
ซ้วยสวย
๔. ซำ้าคำาประสม ๒ พยางค์ ๒ หน โดยเน้ น
ระดับเสียงวรรณยุกต์ท่ีพยางค์หลังของคำาหน้ า เช่น
เจ็บใจ๊เจ็บใจ ดีใจ๊ดีใจ ยินดีย๊ ินดี
๕.
ซำา้ คำาเดียวกัน ๒ หน ระดับเสียง
วรรณยุกต์คงเดิมแต่เกิดการกร่อนเสียงขึ้นอย่างที่
บาลีเรียกว่าอัพภาส และสันสกฤตเรียกว่า อัภยภาส
เช่น ลิ่วๆ เป็ น ละลิ่ว ครืนๆ เป็ น คระครืน ซึ่งโดย
มากใช้ในคำาประพันธ์
หน้ ำที่ของคำำซำำ้ มีหน้ าที่ ดังนี้
๑. เป็ นคำานาม
เช่น พี่ๆ น้ องๆ
เด็กๆ
๒. เป็ นคำาสรรพนาม เช่น เขาๆ เราๆ คุณๆ
๓.

เป็ นคำาวิเศษณ์

๔. เป็ นคำากริยา
เดินๆ
๕. เป็ นคำาบุรพบท
เหนื อๆ
๖. เป็ นคำาสันธาน

เช่น เร็วๆ ไวๆ ช้าๆ
เช่น นั่ งๆ นอนๆ
เช่น ใกล้ๆ ไกลๆ
เช่น ทัง้ ๆ ที่ เหมือนๆ

๗.

เป็ นคำาอุทาน

เช่น โฮๆ กรีด๊ ๆ อุ๊ยๆ
10

10

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑ เติมคำำซำำ้ ให้เต็ม
คำำชีแ
้ จง จงนำ ำคำำที่เป็ นคำำซำำ้ ที่กำำหนดให้เติมลง
ตำรำงข้ำงล่ำงให้ถ้กต้อง

อ่อนแอ
จริง ๆ
ครืน
้ ครืน

เสือสำง
เจ็บใจ๊เจ็บใจ
เรำ ๆ ท่ำน ๆ

ข้อที่โอ้โฮ
บ้ำนเรือน
มำกมำย
ใหญ่โต

คับแคบ
สีแด๊งแดง
เล็กๆ น้ อยๆ หวงแหน
หม้ ๆ
อุแว้ ๆ
ดีด๊ ี

ฝนตกปรอยๆ เดือดร้อน

ชุดที่ ๑

เงอะงะ

11

๑๐

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๒ คำำซำำ้ ใดถ้กและผิด
คำำชี้แจง

กำเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่เป็ นคำำซำ้ำ

กำเครื่องหมำย 

หน้ำข้อที่ไม่ใช่คำำซำ้ำ

..............๑)

เกะกะ

..............๒)

ส้วยสวย

..............๓)

กล๊มกลม

..............๔)

เก้งก้ำง

..............๕)

ฮ้อมหอม

..............๖)

ว้ำนหวำน

..............๗)

ขำด ๆ เกิน ๆ

..............๘)

เบีย๊ ว ๆ

..............๙)

ชัว้ ชั่ว

.............๑๐)

เปรีย๊ วเปรีย้ ว

12

แบบฝึ กเสริมทักษะที่

เลือกคำำเมื่อซำำ้ แล้วควำมหมำยเปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิม
คำำชีแ
้ จง จงเลือกคำำต่อไปนี้เมื่อซำำ้ กันแล้วควำมหมำย
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
ลวก

ดี

มำก

พื้น

เด็ก

กล้วย

บำง

หม้

หิน

ห่ำง

ง้ ปลำ

ฝื ด

เลำ

จริง

พลำง

นำน

น้ อง

เร็ว

ไปมำ

ดีชั่ว

ข้อที่


ชุดที่ ๓

13


๑๐

แบบฝึ กเสริมทักษะที่

เลือกคำำซำำ้ มำเติมให้
สมบ้รณ์

คำำชีแ
้ จง จงเลือกคำำต่อไปนี้เมื่อซำำ้ กันแล้วควำมหมำย
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
(๑๕ คะแนน)

เบำ ๆ ช้ำ ๆ
นิ่ ง ๆ
เพื่อน ๆ
เย็น ๆ
พี่ ๆ
อ้วนอ้วน
กว้ำง ๆ เนิ บ ๆ
ฮ้อมหอม คำำ้ ขำำ
รีบ ๆ
แน่ น ๆ
แดง ๆ

สำย ๆ

น้ อย ๆ ค่อย ๆ
ป้ ำ ๆ
คุณ ๆ

น้ อง ๆ
ดีด๊ ี
ยำว ๆ

แผ่ว ๆ บ่ำย ๆ
เรีย้ วเรียว แน่ ๆ
เธอ ๆ ลวก ๆ
ซ้วยสวย ดำำ๊ ดำำ

14
ค้ำวขำว ดัง ๆ
ขำว ๆ

ควำม
ข้อ
พหูพจน์
ที่

หมำย
เน้น
หนัก

หน่ ุม ๆ

ควำม
หมำย
เบำลง

เด็ก ๆ

ควำม
หมำย

เน้นควำม

โดย

หมำยเดิม

ประมำณ


แบบฝึ กเสริมทักษะที่

จับค่้กับลักษณะควำมหมำยคำำซำำ้

15
คำำชีแ
้ จง จงจับค่้ประโยคกับลักษณะควำมหมำยของคำำซำำ้ ที่
พิมพ์ตวั หนำให้ถ้กต้อง
(๑๐ คะแนน)

ก ควำมหมำยคงเดิม
ข ควำมหมำยเป็ น
เอกพจน์
ค ควำมหมำยสลับ
กัน

ควำมหมำยเป็ น
พห้พจน์
จ ควำมหมำยเป็ น
สำำนวน
ฉ ควำมหมำยพอ
ประมำณ

........

๑.

น้ อง ๆ ต้องสนใจฝึ กฝนให้มำกขึ้น
นะ

........

๒.

คนอย่้ใกล้ ๆ ได้เปรียบในกำรเดิน
ทำง

........

๓.

ควำมร้้แบบง้ ๆ ปลำ ๆ จะประกอบ
อำชีพลำำบำก

........

๔.

งำนนี้ เป็ นงำนสำำหรับหน่ ุม ๆ สำว ๆ

........

๕.

เพื่อน ๆ ต้องสำมัคคีกันให้มำกกว่ำ
นี้

........

๖.

วิโรจน์ใสกบไม้ให้เป็ นแผ่น ๆ

...
...
...
...
...
...

16
........

๗.

นั กเรียนโปรดฟั งดี ๆ คร้มีข่ำวดี
จะแจ้งให้ทรำบ

........

๘.

เธอหุงข้ำวสุก ๆ ดิบ ๆ อย่ำงนี้ หรือ

........

๙.

สุมำลีอ่ำนหนั งสือเป็ นเรื่อง ๆ

...
...
...

........
...

๑๐. เขำมำด้อม ๆ มอง ๆ อย่้นำนแล้ว

15

แบบฝึ กเสริมทักษะที่

พิจำรณำประโยคส่้คำำซำำ้

คำำชีแ
้ จง จงพิจำรณำคำำในประโยคต่อไปนี้ ว่ำมีคำำใดที่
สำมำรถทำำเป็ นคำำซำำ้ ได้
ให้นักเรียนยกคำำนั ้นมำ
เขียนท้ำยแต่ละข้อพร้อมเครื่องหมำยไม้ยมก
๑. เขำทำำงำนหนั กมำก = …………………………….
……………...………………………

๒. ถึงอย่ำงไรฉั นก็จะพยำยำมทำำให้ถึงที่สุด =

……………………………...….……………
์ บับพระรำชนิ พนธ์พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศ
๓. รำมเกียรติฉ
หล้ำนภำลัย หรือ
ที่เรียกสัน
้ ว่ำรำมเกียรติร์ ัชกำลที่ ๒ =
…………………………….………………….…..
๔. กำรเรียนในสมัยก่อนจะปล่อยให้อย่้เล่นหัวพอคุ้นเสียงสอง
สำมวันหรือเจ็ดวัน
=

……………………………………………………………

…………………………….
๕. ลักษณะร้ปทรงของสมเด็จเจ้ำแตงโมเป็ นคนสันทัด ทรงส้งปำก
แหลม
= …………….
……………………………………………………………

16
………..…......
๖. เด็กเพชรระเหระหนเข้ำมำเมืองเที่ยวสำำมะเลเทเมำเข้ำหม่้ไป
ตำมเหล่ำฝ้งเด็กจนมีเพื่อน
ทัง้ เด็กบ้ำนเด็กวัด = …………….

……………………………………………….……….
๗. ผลแห่งควำมซื่อตรงในทำงค้ำขำย สิ่งใดที่ขำยเป็ นชนิ ดดี ก็ทำำ
ประณี ตดีจริง
หำได้ชุบย้อม = …………….

…………………………………….………………………
๘. ท่ำนบ้ลเซอร์จึงพ้ดเอำใจทหำรว่ำ “แข็งใจเดินเร็วเข้ำเถิดเจ้ำ
น้ องแก้ว ทัง้ หลำยของพี่เอ๋ย
= …………….
……………………………………………………………

…….…...…...
๙. เจ้ำนำยและขุนนำงมักหำเสภำมำเล่นเป็ นกำรมหรสพเมื่อมี
งำนโกนจุก งำนบวชหรือ
งำนอื่น = …………….

…………………………………………………………….

.……
๑ ตัวละครในเรื่องจะมีพฤติกรรมต่ำงกันออกไปตำมอุปนิ สัย
๐. ใจคอของแต่ละคน
= …………….

…………………………………………………………….
………...…...

16

แบบฝึ กเสริมทักษะที่

แต่งประโยคด้วยคำำซำำ้

คำำชีแ
้ จง

จงแต่งประโยคจำกคำำที่กำำหนดให้ต่อไปนี้

๑. เรื่อง ๆ
................................................................

๒. เด็กน่ ำรัก ๆ
................................................................

๓. เบำ ๆ
................................................................

17
๔. แถว ๆ
................................................................

๕. จริง ๆ
................................................................

๖. นั่ ง ๆ นอน ๆ
................................................................

๗. ลวก ๆ
................................................................

18

๘. ฟั ง ๆ
................................................................

๙. สำว ๆ
................................................................

๑๐. กลัว ๆ
................................................................

19

แบบฝึ กเสริมทักษะที่

หน้ ำที่ของคำำซำำ้

คำำชีแ
้ จง

ถ้กต้อง

ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คำำ

ๆ นอน ๆ
ธ่ ๆ
แก่

บอกหน้ ำที่ของคำำซำำ้ ต่อไปนี้ ให้

หน้ ำที่

มำก ….....................
กิน

.
….....................
.

พุทโ ….....................
แก๊

.
….....................
.

น้ อง ….....................

20

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.


ยๆ
นๆ

คุณ
โอ๊
อ่ำ
ใคร
เด็ก

.
….....................
.
….....................
.
….....................
.
….....................
.
….....................
.

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึ กเสริมทักษะหลักกำรใช้ภำษำไทย ชุดที่ ๑
เรื่อง คำำซำำ้
กล่ม
ุ สำระกำรเรียนร้้ภำษำไทย ชัน
้ มัธยมศึกษำปี ท่ี ๑

21

คำำชีแ
้ จง จงเลือกคำำตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดมีคำาซำา้ แสดงความหมายมากกว่าจำานวนหนึ่ ง
ก. ในสมัยก่อนเด็ก ๆ จะเรียนหนั งสือจากที่ใด
ข. กางเกงตัวนี้สีออกเทา ๆ นะ
ค. ลุกพยายามใช้ดินสอเป็ นแท่ง ๆ ไป
ง. คำาประสมที่เป็ นคำาไทยแท้ ๆ มีท่ีใช้ในบทละคร
๒. คำาซำา้ ในข้อใดแสดงพหูพจน์
ก. สาว ๆ เข้าประกวดเทพีสงกรานต์
ข. น่ าเสียดายคนดี ๆ อย่างเขา
ค. ไม่น่าคบคนบ้า ๆ อย่างนั ้น
ง. ปากเล็ก ๆ นี้ชา่ งพูดนั ก
๓. ข้อใดเป็ นคำาซำา้ ทุกคำา
ก. ดึงดัน ลูก ๆ
ข. ต่าง ๆ นานา
ค. สวย ๆ รวย ๆ
ง. ไวไว ยำายำา

22

หมู่

๔.

“เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง

นกบินเฉี ยงไปทัง้

ตัวเดียวมาพลัดคู่
เหมือนพี่อยู่เพียงเอกา
รำ่ารำ่าใจรอนรอน
อกสะท้อนอ่อนใจข้า
ดวงใจใยหนี หน้ า
โถแก้วตามาหมางเมิน”
จากบทร้อยกรองข้างบนนี้มีคำาซำา้ กี่คำา
5. ไม่มีเลย
6. ๒

คำา

7. ๓

คำา

8. ๔

คำา

๕. ข้อใดเป็ นการใช้คำาซำา้ เพื่อยำา้ ความหมาย
ก. ประดิษฐ์บอกน้ องให้เดินช้า ๆ
ข. ดี ๆ ชัว่ ๆ เขาก็แม่ลูกกัน
ค. สมรเถียงแม่เสียงฉอด ๆ
ง. พบกันบ่าย ๆ แถว ๆ หน้ าตลาด
๖. ข้อใดมีคำาซำา้ ที่ให้ความหมายเบาลง
ก. ผมหงอกหน้ าย่นมากแลจมูกออกจะแดง ๆ
กระมัง

ข. ฮะ ๆ ฮะ ๆ แกเห็นท่าทางฉั นมันไม่ได้การ
ค. พิศ ๆ ไปก็ออกจะจำาได้ นายลำา้ ใช่ไหม ?

23
ง. แมงกะพรุนตัวใหญ่ ๆ มองแล้วน่ ากลัว

๗. “นั กเรียนทุกคนควรเดินเป็ นแถว ๆ” คำาที่พิมพ์ตัว
หนาเป็ นการซำา้ ให้
ความหมายเช่นใด
ก. ความหมายแยกออกเป็ นส่วน ๆ
ข. ความหมายเพิ่มขึ้นหรือพหูพจน์
ค. ความหมายเน้ นหนั ก
ง. ความหมายเบาลง
๘. ข้อใดมีคำาซำา้ ที่มีรูปลักษณ์ต่างจากข้ออื่น
ก. บู้ ๆ บี้ ๆ อย่างนี้เธอยังเก็บไว้หรือ
ข. ดึก ๆ ดื่น ๆ ก็อย่ามา มันมีอันตราย
ค. เธออย่ารุ่ม ๆ ร่าม ๆ เช่นนั ้น

24
ง.

ถูก ๆ ผิด ๆ ฉั นก็ยังรัก

๙. คำาซำา้ ในข้อใดทำาหน้ าที่ในประโยคต่างจากข้ออื่น
ก. เด็กน่ ารัก ๆ เท่านั ้นที่ได้รำาอวยพร
ข. โจรกระชากสร้อยวิ่งไปลิบ ๆ แล้ว
ค. หงุดหงิดอะไรถึงกระแทกประตูโครม ๆ
ง.

เห็นกันหลัด ๆ ก็เพิ่งรู้ว่าสมคิดตายเสียแล้ว

๑๐. การซำา้ คำาในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากคำาเดิม
มากที่สุด
ก. คุณยายชอบไปวัดแถวๆ บ้าน
ข.
รีบๆ หน่ อย เดี๋ยวไม่ทันรถออก
ค. ครูสัญญาว่าจะบอกคะแนน แต่ไปๆ ก็ลืม
ง.

อกหักครานั ้น ยับเยินยับเยิน