You are on page 1of 1

Elaborádos Metálicos EMESA

Comité de Empresa
m comiteemesa@empresagalega.eu

Acta de reunión do pleno do Comité de Empresa de Elaborádos Metálicos EMESA SL do 12 de


xullo de 2010 as 12:30h nos locais sindicais de EMESA.

Orde do dia

1- Asemblea Xeral de traballadores do martes 13 as 11:00h.

2- Varios.

Asisten a mesma

Pola Confederación Intersindical Galega


Andrés Rodriguez Rodriguez

Carlos Alberte Muíño Naveira

Francisco Lousa Andrade

José Antonio Platas Espiñeira

Xabier Rodríguez Curra

Por Comisiones Obreras


Luís Esteban Botana Lado

Por Unión General de Trabajadores


Fernando Corral Naveira
Mauricio S. López Fernandez

Asisten a reunión polas Sección s Sindicais

Antonio Varela Guzmán (CCOO)

Francisco Diaz Vara (UGT)

Acordase por unanimidade que os temas a tratar son os seguintes.

1 - Comentar que ate dia de hoxe 12 de xullo de 2010 a empresa ainda manten o ERE temporal

que presentou.

2 - Explicación dos pasos que · seguirá o ERE despois da negativa da Asemblea a aceptar as

condicións últimas que plantexou a empresa, así como da xuntanza co Delegado de Traballo da

Xunta de Galicia que tivo lugar hoxe luns.

Sen mais que tratar remata a reunión sendo as 13:30h.

En Coirós a 1¿ de xullo de 2010.

"'"""'
Comité de Empresa de Elaborádos Metálicos EMESA SL
Poligono Empresarial de ·Coirós - Parcela 9 - Coirós - A Coruña - CP 15316 Páxina 1