You are on page 1of 16

MOHD ANWAR BIN AHMAD

PENGENALAN
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang telah diturunkan kepada seluruh manusia

hampir seribu lima ratus tahun yang lalu. Bermula dari zaman Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hirak hingga wahyu terakhir diturunkan. Al-Quran kemudiannya dipelihara dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala demi menjamin keaslian Al-quran hingga hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Surah al-Hijr yang berbunyi:

         
kamilah yang memeliharanya” Di dalam pembacaan al-Quran, umat Islam diajarkan dengan seni bacaan al-Quran. Didalamnya terkandung ilmu suara bacaan al-Quran, ilmu yang membincangkan makhraj huruf dan tempat keluar huruf dan sebilangan ilmu yang berkaitan dengan al-Quran. Junjungan besar Rasulullah S.A.W telah menyebut dalam sabdanya:





Maksudnya: “ Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya

‫زينوا القرءان بأصواتكم‬
Yang bermaksud: “ Hiasilah al-Quran dengan suaramu” (Hassan Mahmud :1986 ) Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah s.w.t dan Allah telah memuliakan anak-anak Adam a.s . Justeru itu, Allah s.w.t telah mengutuskan para nabi dan Rasul untuk menunjukkan pada manusia jalan kehidupan yang baik dan bersesuaian dengan fitrah kejadian mereka. Allah s.w.t ,mengutus RasulNya dengan membawa bimbingan dan agama yang benar,untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kesesatan . Begitu juga Rasullah s.a.w telah dihantar dengan membawa ajaran al-Quran yang mulia .Di dalamnya terkandung segala tatacara hidup,sekiranya ia diikuti maka manusia itu akan memperolehi kedudukan yang tertinggi dan mulia di sisi Allah s.w.t .

MOHD ANWAR BIN AHMAD

Sesungguhnya Al-Quran telah menyatakan bahawa Rasulullah merupakan seorang pendidik kepada seluruh manusia.Terdapat dalil dari Al-Quran bahawa Rasulullah adalah seorang pendidik ialah:









        

    

        

Maksudnya: Dia lah Yang telah mengutuskan Dalam kalangan orang-orang (Arab) Yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad Yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan Yang mendalam mengenai hukum-hukum Syarak). dan Sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah Dalam kesesatan Yang nyata.

SEJARAH AL-QURAN 1. Tulisan Arab Nabi Muhammad s.a.w. telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf (tidak boleh membaca dan menulis), tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh

MOHD ANWAR BIN AHMAD

mengenal sesuatu bentuk tulisan. Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abu Sufyan bin Harb, Mu'awiyah bin Abi Sufian, Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami. Semuanya dari kalangan penduduk Mekah al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk Madinah pula ialah Amru bin Said, Ubai bin Ka' ab, Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.Setelah Rasululah s.a.w. berhijrah ke Madinah, Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah. Melalui usaha ini, Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam. Akhimya Rasulullah s.a.w. mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakannya penulis wahyu) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda. 2. Tulisan dan Penulisan AI-Quran Menurut Bahasa Arab, perkataan khat ( ‫ ) خط‬bererti garis memanjang pada sesuatu perkara dan juga cara yang paling mudah untuk menulis, dengan menggunakan peralatan seperti pen, qalam dan sebagainya. Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan rasm. Khat adalah berhubung dengan pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah. Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan mengajarkannya kepada orang-orang Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. Apabila khat ini diperkenalkan ke Hijaz, ia dinamakan dengan khat al-Hijazi. Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para penulis surat, syair dan lain-lainnya. Sehinggalah kedatangan Islam, bentuk khat tersebut telah digunakan dalam penulisan wahyu hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar al-Siddiq dan digunakan juga pada penulisan Mushaf Uthmaniah. Apabila Islam telah tersebar di serata pelusuk dunia, maka terdapat sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah mengelak dan mencantikkan lagi khat al- Hijazi. Setelah berlaku proses tersebut, khat al-Hijazi itu dinamakan dengan khat al-Kufi.

MOHD ANWAR BIN AHMAD

3. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada Zaman Rasulullah s.a.w, Menurut Ahli Sejarah, penulisan al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. di mana sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. menerima wahyu, Baginda mengarahkan penulispenulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang diterimanya. Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s.a.w. ialah Khulafa' al-Rasyidin yang empat iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq, Saiyidina Umar bin al-Khattab, Saiyidina Uthman bin Affan dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r.a. serta sahabat Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin Thabit, Ubai bin Ka'ab, Thabit bin Qais r.a. dan lain-lain. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas, maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain bahan tulisan. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. 4. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. Selepas Rasulullah s.a.w. wafat, para sahabat telah melantik Saiyidina Abu Bakar alSiddiq r.a. menjadi khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut." Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. supaya diadakan usaha pengumpulan al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus dengan sebab ramai Qurra' yang gugur syahid.Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r.a. menyalin al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah s.a.w. dengan dibantu oleh beberapa orang

MOHD ANWAR BIN AHMAD

sahabat yang lain. Melalui usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. wafat, suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. dan apabila Saiyidina Umar bin alKhattab r.a. wafat, lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar al-Khattab r.a.

5. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina Uthman bin Affan r.a, Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan r.a. Islam telah berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia, Arzabeijan dan Khurasan. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.w. melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: i. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al- Khattab r.a. ii. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Saiyidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a. iii. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Saiyidina Umar bin al-Khattab, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Saiyidina Uthman bin Affan, Saiyidina Ali bin Abi Talib dan Abu Musa al-Asha' ari r.a. iv. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, Saiyidina Ali bin Abi Talib, Saiyidina Uthman bin Affan, Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a. Pada tahun 25 Hijrah, satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al- Quran. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bemama Huzaifah bin al- Yaman kepada Khalifah Saiyidina Uthman bin Affan. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.a. mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Khalifah Uthman bin Affan r.a. telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al- Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair, Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar r.a. untuk dijadikan mushaf. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini

MOHD ANWAR BIN AHMAD

menjalankan tugas, Saiyidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al-Quran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al- Quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Menurut pendapat yang muktamad, Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak enam mushaf al-Quran. Sebuah mushaf untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan r.a. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah berkenaan, bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam (qari) yang adil dan mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Mereka terdiri daripada: i. Abdullah bin al-Saaib r.a. ke Mekah. ii. AI-Mughirah bin Abi Syahab r.a. ke Syam. iii. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a. ke Kufah. iv. Amru bin Qais r.a. ke Basrah. v. Zaid bin Thabit r.a. di Madinah. Selepas itu, Saiyidina Uthman bin Affan r.a. memerintahkan supaya semua lembaran alQuran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Walau bagaimanapun,perbezaan bacaan ( ‫ ) وججققه القققراءات‬yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a. kerana bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s.a.w. secara mutawatir. Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: i. Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. ii. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. iii. Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan. iv. Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf. v. Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang ini.

MOHD ANWAR BIN AHMAD

6. Kelebihan Rasm Uthmani AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan, antaranya: i. Mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. ii. Mengikut tulisan al-Quran yang asal. iii. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar. iv. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenis-jenis bacaan). v. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. yi. Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat. vii. Salah satu dari mukjizat al-Quran. viii.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir. ix. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim. x. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas. xi. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat). xii. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan menggugurkan huruf. 7. Tahap Penulisan AI-Quran Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap berikut: i. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda. ii. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطة العراب‬yang dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali (meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman Khalifah Marwan bin al-Hakam). iii.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫ ) نقطة العجام‬yang dipelopori oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi, iv. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tanda-tanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. v. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf dan lain-lain tanda lagi.

MOHD ANWAR BIN AHMAD

Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg, Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negaranegara Islam yang lain sehingga ke hari ini. 8. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada masa kini iaitu: i. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim adalah paling banyak diamalkan di negaranegara Islam. ii. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Afrika. iii. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi' adalah banyak diamalkan di negara Asia Tengah. iv. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di Sudan. 9. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm) Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf.Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah s.a.w. yang diikuti secara ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad s.a.w.( Md Abdu Bin Sahak.2008 )

MOHD ANWAR BIN AHMAD

PENDAHULUAN QIRAAT Qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ‘Ulum al-Qur’an, namun tidak banyak orang yang tertarik kepadanya, kecuali orang-orang tertentu saja, biasanya kalangan akademik. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, di antaranya adalah, ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan dan muamalah manusia sehari-hari; tidak seperti ilmu fiqh, hadis, dan tafsir misalnya,yang dapat dikatakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Hal ini kerana ilmu qiraat tidak mempelajari masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dengan halal-haram atau hukum-hukum tertentu dalam kehidupan manusia. Selain itu, ilmu ini juga cukup rumit untuk dipelajari, banyak hal yang harus diketahui oleh peminat ilmu qiraat ini, yang terpenting adalah pengenalan al-Qur’an secara mendalam dalam banyak seginya, bahkan hafalan sebahagian besar dari ayat-ayat al-Qur’an merupakan salah satu kunci memasuki gerbang ilmu ini; pengetahuan bahasa Arab yang mendalam dan luas dalam pelbagai seginya, juga merupakan alat pokok dalam menggeluti ilmu ini, pengenalan pelbagai macam qiraat dan para perawinya adalah hal yang mutlak bagi pengkaji ilmu ini. Hal-hal inilah barangkali –yang menjadikan ilmu ini tidak begitu popular. Meskipun demikian keadaannya, ilmu ini telah sangat berjasa dalam menggali, menjaga dan mengajarkan pelbagai “cara membaca” al-Qur’an yang benar sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Para ahli qiraat telah mencurahkan segala kemampuannya demi mengembangkan ilmu ini. Ketelitian dan sifat berhati-hati mereka telah menjadikan al-Qur’an terjaga dari adanya kemungkinan penyelewengan dan masuknya unsur-unsur asing yang dapat merosak kemurnian al-Qur’an.

MOHD ANWAR BIN AHMAD

SEJARAH PERKEMBANGAN QIRAAT Pembahasan tentang sejarah dan perkembangan ilmu qiraat ini dimulai dengan adanya perbezaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat tentang hal ini. Pertama, qiraat mulai diturunkan di Makkah bersamaan dengan turunnya al-Quran. Alasannya adalah kerana sebahagian besar surah-surah al-Quran adalah Makkiyah di mana terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surah-surah Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah mulai diturunkan sejak di Makkah. Kedua, qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa Hijrah, dimana orang-orang yang masuk Islam semakin ramai dan saling berbeza ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, demikian juga Ibn Jarir al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis yang panjang tersebut menunjukkan tentang waktu dibolehkannya membaca al-Quran dengan tujuh huruf adalah sesudah Hijrah, sebab sumber air Bani Gaffar &nash yang disebutkan dalam hadis tersebut,terletak dekat kota Madinah.Kuatnya pendapat yang kedua ini tidak bererti menolak membaca surah-surath yang diturunkan di Makkah dalam tujuh huruf, kerana ada hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan dalam bacaan surah al-Furqan yang termasuk dalam surah Makkiyah, jadi jelas bahwa dalam surah-surah Makkiyah juga dalam tujuh huruf.

Pengertian Qiraat dan Perbezaanya dengan Riwayat dan Tariqah Menurut bahasa, qiraat (‫ )قراءات‬adalah bentuk jamak dari qiraah (‫ )قراءة‬yang merupakan isim masdar dari qaraa (‫ ,)قرأ‬yang ertinya : bacaan Pengertian qiraat menurut istilah cukup pelbagai. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini akan diberikan dua pengertian qiraat menurut istilah. Qiraat menurut al-Zarkasyi merupakan perbezaan lafaz-lafaz al-Qur'an, baik menyangkut huruf-hurufnya mahupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, sepeti takhfif, tasydid dan lain-lain.

MOHD ANWAR BIN AHMAD

Dari pengertian di atas, nampaknya al-Zarkasyi hanya terbatas pada lafaz-lafaz al-Qur'an yang memiliki perbezaan qiraat saja. Ia tidak menjelaskan bagaimana perbezaan qiraat itu dapat jadi dan bagaimana pula cara mendapatkan qiraat itu. Ada pengertian lain tentang qiraat yang lebih luas daripada pengertian dari al-Zarkasyi di atas, iaitu pengertian qiraat menurut pendapat al-Zarqani. Al-Zarqani memberikan pengertian qiraat sebagai : “Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurra’ yang berbeza dengan yang lainnya dalam pengucapan al-Qur’an al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan thuruq darinya. Baik itu perbezaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya.” Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus diketahui. Kata kunci tersebut adalah qiraat, riwayat dan tariqah. Berikut ini akan dipaparkan pengetian dan perbezaan antara qira’at dengan riwayat dan tariqah: Qira’at adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas; seperti qiraat Nafi’, qiraat Ibn Kasir, qiraat Ya’qub dan sebagainya. Sedangkan Riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Nafi’ mempunyai dua orang perawi, iaitu Qalun dan Warsy, maka disebut dengan riwayat Qalun ‘anNafi’ atau riwayat Warsy ‘an Nafi’. Adapun yang dimaksud dengan tariqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qurra’ yang tujuh, sepuluh atau empat belas. Misalnya, Warsy mempunyai dua murid iaitu al-Azraq dan al-Asbahani, maka disebut tariq al-Azraq ‘an Warsy, atau riwayat Warsy min thariq al-Azraq. Boleh juga disebut dengan qiraat Nafi’ min riwayati Warsy min tariq al-Azraq.( AF., Hasanuddin. 1995. )

MOHD ANWAR BIN AHMAD

Latar belakang institusi…cari sendiri ok….

TOKOH-TOKOH QIRAAT DAN KARYA ILMIAH

Perkembangan ilmu qiraat demikian pesatnya, sehingga memunculkan banyak tokoh-tokoh ahli qiraat yang mengabadikan ilmunya dalam bentuk karya tulisan. Berikut dipaparkan beberapa tokoh ahli qiraat dengan karya-karyanya: (1) Makki bin Abu Thalib al-Qaisi, wafat pada tahun 437 HBeliau menyusun kitab : al-Ibanah &lsqan Maquani al-Qiraat dan al-Kasyfu &lsquan Wujuuhi al-Qiraati alSab’i wa lsq Ilaaliha (2) Abdurrahman bin Ismail, yang lebih dikenal dengan nama Abu Syaamah, wafat pada tahun 665 H. Beliau mengarang kitab :Ibraazu Maquani min Harzi al-Amani dan Syarah Kitab al-Syatibiyah (3) Ahmad bin Muhammad al-Dimyati. Wafat pada tahun 117 H. Beliau menyusun kitab : Itafu Fudalai al-Basyari fi alqiraat al-Arbai Asyar (4) Imam Muhammad al-Jazari, wafat pada tahun 832 H.Beliau menyusun kitab :Tahbir alTaisir fi al-Qiraat alAsyar min Tariiqi al-Syatibiyah wa al-Durrah (5) Imam Ibn al-Jazari yang menyusun kitab : Taqrib al-Nasyar fi al-Qiraat alAsyar dan AlNasyar fi al-Qiraat alAsyar (6) Husain bin Ahmad bin Khalawaih, wafat pada tahun 370 H.Beliau menyusun kitab : alHujjatufi Qiraat al-Sab’i dan Mukhtashar Syawaadzi al-Quran (7) Imam Ahmad bin Musa bin Mujahid, wafat pada tahun 324 H.Beliau menyusun kitab : Kitab al-Sab’ah (8) Imam Syatibi, wafat pada tahun 548 H. Beliau menyusun kitab : Harzu al-Amani wa Wajhu al-Nahani &nash;Nazamfi Qiraat al-Sab’i

MOHD ANWAR BIN AHMAD

(9) Syaikh Ali al-Nawawi al-Shafaqisi yang menyusun kitab : Ghaitsu al-Nafi’ fi al-Qiraati al-Sab’i (10) Imam Abu Amr al-Dani, wafat pada tahun 444 H.Beliau menyusun kitab : al-Taysir fi al-Qiraat al-Sab’i.
TOKOH IMAM IBN AL-JAZARI Latar Belakang: Nama sebenar beliau ialah Mohamed Ibn Mohamed Ibn Ali Ibn Yusuf al-Umri al-Dimasyqi namun terkenal sebagai Ibn a-Jazari. Dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan 751 Hijrah. Ayahnya seorang peniaga yang baik di Damsyik. Ibn a-Jazari telah memulakan pengajian ilmu daripada ayahnya dalam bidang tajwid, hadis, fekah dan sebagainya(Khairul Anuar:2007) Semasa hayat beliau, kota Damsyik telah menjadi sebuah pusat keagamaan yang mementingkan ilmu dan penulisan. Oleh itu, Ibn a-Jazari telah berada sebaris dengan ulamaulama seperti Ibn Kathir, Ibn Hajar, Ibn Qayyum dan lain-lain lagi. Sebahagian daripada mereka adalah guru-guru Ibn a-Jazari sendiri. Ibn a-Jazari telah menghafaz al-Quran seawal usia 13 tahun. Diantara guru yang memberi tunjuk ajar dalam bidang tujuh Qiraat ialah Syeikh Abi Muhamed Abdul Wahab dan Syeikh Ahmed Ibn Ibrahim Al-Tham. Ketika berusia 17 tahun, Ibn a-Jazari telah menunaikan haji di Mekah. Beliau telah bertemu dengan imam dan khatib Masjid Nabawi iaitu Abi Abdillah Mohamad Ibn Salih al-Khatib melalui Kitab al-Taisir dan al-Kafi. Pada tahun 769 hijrah, Ibn a-Jazari telah bermusafir ke Mekah dan berguru dengan Syeikh Abi Bakar Abdullah al-Jundi. Setelah selesai belajar, beliau telah kembali ke tanah airnya sendiri. Kerana ketekunan beliau dalam menuntut ilmu, bermusafir dari satu negeri ke satu negeri, berguru dengan tokoh-tokoh terkenal, Ibn al-Jazari begitu mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat semasa hidupnya dan selepas kematiannya. Keunggulan tokoh ini dibuktikan dengan beberapa ijazah fatwa daripada Abu Fida Ismail Ibn Kathir, Diya al-Din al-Qazuwaini, Syeikh al-Islam al-Bulaqimi.

SUMBANGAN

MOHD ANWAR BIN AHMAD Ibn al-Jazari semasa hidupnya telah membawa sumbangan yang besar kepada dunia Islam seluruhnya.Beliau membahagikan qiraat kepada beberapa bahagian iaitu: (a) Mutawatir : iaitu qiraat yang diriwayatkan oleh golongan yang ramai,dan dari golongan yang ramai ini tidak ada kemungkinan untuk bersepakat berbohong sebagaiman qiraat yang diriwayatkan oleh imam tujuh yang terkenal. (b) Masyur : iaitu qiraat yang sahih ,diriwayatkan oleh seorang yang adil dan kuat hafalannya serta dapat dipercayai sesuai dengan mushaf Uthmani dan sesuai pula dengan kaedah-kaedah bahasa arab. (c) Syadz : iaitu suatu qiraat yang tidak sahih sanadnya . (d) Maudhu’ : iaitu suatu qiraat yang dibangsakan kepada orang yang mengucapnya tanpa dasar ,seperti qiraat yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Jaafar al Khazai’e yang dibangsakan kepada Abu Hanifah. (e) Mudraj : iaitu suatu bacaan yang ditambahkan dengan bentuk tafsir. Selain itu,sumbangan beliau juga ialah di mana beliau pernah mengajar al-Quran di Janu’ Bani Umayyah, bertugas sebagai pakar rujuk di Dar al-Hadith al-Asyrafiyyah, Adiliyyah dan Turbah Umi al-Salih. Sebagai seorang penulis yang terkenal, tokoh ini telah berjaya menulis beberapa buah buku yang terkenal iaitu Al-Nasyr Fi Al-Qiraat Al-Asyr, Taqrib Al-Nasyr Fi AlQiraat Al-Asyr, Ghayah al-Nihayah Fi Tabaqat Al-Qurra,Tayyibah Al-Nasyr Fi Qiraat Al-Asyr dan tulisan-tulisan yang lain. Dalam membincangkan tentang ilmu Qiraat, Ibn al-Jazari telah memilih tiga orang qurra tambahan selain 7 Qiraat yang muktabar. Nama-nama qurra terlibat ialah Abu Jaafar alMadani, Yaakub al-Hadrami dan Khalaf Ibn Hisyam. Ibn al. Akhirnya seorang tokoh ternama ini telah wafat pada tahun 229 H(Khairul Anuar:2007 )

IMAM-IMAM QIRAAT

MOHD ANWAR BIN AHMAD

MOHD ANWAR BIN AHMAD