..:: KATEGORI ::..

Kategoripemohon Pilihan Program TempatKediaman PilihanKolej Yang Pertama PilihanKolej Yang Kedua PilihanKolej Yang Ketiga E PERMOHONAN DARI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN(SMK) PERAKAUNAN (M003) LUAR BANDAR KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR KOLEJ MATRIKULASI PERAK KOLEJ MATRIKULASI NEGERI SEMBILAN

..:: MAKLUMAT DIRI ::.. Nama AngkaGiliran SPM NomborKadPengenalan TarikhLahir KeturunanCalon KewarganegaraanCalon KeturunanBapa KewarganegaraanBapa KeturunanIbu KewarganegaraanIbu JantinaCalon Agama Calon KecacatanCalon JikaCacat PendapatanKeluargaSebulan JumlahTanggunganBapa/Ibu RM2001 - RM4000 06 ORANG (Termasukisteridananak yang tidakbekerja) NORHAZIRAH BINTI MOHD NASIR BC053A077 931213105742 13 DISEMBER 1993 MELAYU WARGANEGARA MELAYU WARGANEGARA MELAYU WARGANEGARA PEREMPUAN ISLAM TIDAK CACAT

..:: MAKLUMAT KOKURIKULUM ::..

Persatuan& Unit Beruniform Jawatan Perwakilan Sukan/ Permainan Permainan 1 Peringkat Permainan 2 Peringkat Permainan 3 Peringkat LAIN -LAIN RUMAH SUKAN -

..:: ALAMAT TETAP ::.. Alamat 1 Alamat 2 Bandar Poskod Negeri NomborTelefon Email NO51 PERSIARAN SAUJANA 6 SAUJANA UTAMA 3 SUNGAI BULOH 47000 SELANGOR 0360382568 haz_sweetpurple@yahoo.com

..:: PENGAKUAN ::.. i. Sayamengakubahawamaklumat yang diberikandalamboranginiadalahbenardansayabersetujujikamaklumatinipals KementerianPelajaran Malaysia berhakmenolakpermohonanini, menarikkembaliataumenamatkanpengajiansaya d KolejMatrikulasipadabila-bilamasa. ii. iii. iv. v. Sayafahambahawasayabolehdimintagantirugisekiranyamenarikdiridaripadapengajianini. SayafahambahawaKementerianberhakmenempatkansaya di mana-manakolejpengajian. Sayamengakubahawasaya : Bumiputera Sayabersediaditempatkandalammana-mana Program Matrikulasi yang layakbagisaya (PST/PDT).

DibangunkanuntukBahagianMatrikulasi (BMKPM) olehBahagianPengurusanMaklumat (BPM) KementerianPelajaran Malaysia 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful