vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

RksYgmhaépÞ nigRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;
elx³ 036Rbk¼éf¶TI26 ExkumÖ³ qaMñ 2003
RbkasGgÁrRksYgsþIBIkarsMrYlsmasPaBsmaCikKN³kmµkarsurieyadI
RkugPñMeBj nig extþkMBg;qañMg
- )aneXIjrdæFmµnuBaØ énRBHraCaNacRkkm<úCa
- )aneXIjRBHraCRkmelx ns¼rkt¼1189¼72 cuHéf¶TI 30 Ex vicäika qañM 1998 sþIBIkarEtgtaMgraCrdaæPi)alén
RBHraCaNacRkkm<úCa
- )aneXIjRBHraCRkwtü 02¼ns¼94 cuHéf¶TI20 Exkkáda qañM1994 EdlRbkaseGayeRbIc,ab;sþIBIkarerobcM nig karRbRBwtþeTA
rbs;KN³rdæmRnþI
- )aneXIjraCRkmelx ns¼rkm¼0196¼08 cuHéf¶TI 24 Ex mkra qañM1996 EdlRbkas[eRbIc,ab;sþIBIkarbegáItRksYgmhaépÞ
- )aneXIjRBHraCRkmelx ns¼rkm¼0699¼09 cuHéf¶TI 23Ex mifuna qañM1999 EdlRbkas[eRbIc,ab;sþIBIkarbegáIt RksYg
erobcMEdndI nKUrUbnIykmµ nigsMNg;
- )aneXIjRBHraCRkm elxns¼rkm¼0801¼14 cuHéf¶TI30 ExsIha qañM2001 EdlRbkaseGayeRbIc,ab;PUmi)al
- )aneXIjGnuRkwtüelx 47 GnRk¼bk cuHéf¶TI31 Ex]sPa qañM 2002 sþIBIkarerobcM nigRbRBwtþeTAénKN³kmµkar surieyadI
- eyagRbkasGnþrRksYgextþ 076Rbk>cuHéf¶TI 16 Ex kkáda qañM 2002 rbs;RksYgmhaépÞ nigRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ
nigsMNg;
- eyagRbkaselx 154Rbk¼bu cuHéf¶TI07 Exvic©kar qañM2002 nigelx183Rbk¼bu cuHéf¶TI20 ExFñÚ qañM 2002 rbs; RksYg
erobcM nKrUnIykmµ nigsMNg;
- tamkarcaM)ac;rbs;RksYgmhaépÞ nigRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar
sMerc
Rbkar 1 ³
RtUv)ansMrYlsmasPaBsmaCikKN³kmµkarsurieyadIRkugPñMeBj nig extþkMBg;qañMg edayEtgtaMg ³
1- elak QYn suFI
RbFanmnÞIrerobcMEdndI nKrUbnIykmµ sMNg; nigsurieyadI RkugPñMeBjCasmaCikKN³kmµkar surieyadI
RkugPñMeBjCMnYs elak suin sux EdlRtUv)anTTYlParkic©fµI
2- elak Ekv esOgesaP½NÐ RbFanmnÞIrerobcMEdndI nKrUbnIykmµ sMNg; nig surieyadI extþkMBg;qañMgCasmaCikKN³kmµkar
surieyadI extþkMBg;qañMg CMnYselak tuk huglI EdlRtUv)anTTYlParkic©fµI
Rbkar 2³
GKÁelxaFikarénGKÁelxaFikardaænRksYgmhaépÞ naykxuTÞkal½yRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nig sMNg; GPi)alraCFanI
PñMeBj nigextþkMBg;qañMg elak QYn suFI nig elak Ekv esOgesaP½NÐ RtUvGnuvtþRbkasenH cab;BIéf¶cuHhtßelxateTA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful