vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar

RksYgksikmµ
Rbkaselx 111 Rbk ksk¼éf¶TI 31 Ex tula qñMa 1989
RbkassþIBIkarEtgtMag nig skmµPaBnaykdæansurieyadI
- )aneXIjrdæFmµnuBaØ énrdækm<úCa
- )aneXIjc,ab;sþIBIGgÁkarcat;taMg nigskmµPaBrbs;RkumRbwkSardæmRnþI EdlRbkaseGayeRbItamRkwtüelx 03Rk> cuH éf¶TI10
ExkumÖ³ qañM 1982
- )aneXIjRBHraCRkwtüelx 18 GnRk cuHéf¶TI2 Extula qañM1984 sþIBItYnaTIParkic© nigrcnasm½<n§cat;taMg rbs; RksYgksikmµ
- )aneXIjGnuRkwtüelx 31 GnRk cuHéf¶TI 14 ExmIna qañM1989 sþIBIkarepÞrnaykdaænRKb;RKgeKalneya)ay esdækic©ksikmµ
eGayeTACanaykdaænsurieyadI
- )aneXIjkarcaM)ac;rbs;RksYgksikmµ
sMerc
maRta 1 ³ naykdaænsurieyadI CaGgÁPaBmYyenAkñúgbnÞúkRksYgksikmµ manTItaMgenARkugPñMeBj mantYnaTICaesnaFikar
CMnYyeGayRksYgksikmµ elIkargarRKb;RKg nigeRbIR)as;dIFøI TUTaMgRbeTs .
maRta 2 ³ naykdaænsurieyadImanRbB½n§RKb;RKgÉkPaBTUTaMgRbeTs mansiTi§dwknaM nigRtYtBinitüelIral;GgÁkarcat;taMg
surieyadIBImCÄimdl;mUldaæn .
maRta 3 ³ naykdæan surieyadImanParkic©Cak;EsþgdUcxageRkam ³
1- sikSaRsavRCavral;eKalkarN_ eKalneya)ayrbs;bkS nigrdæedIm,IksagKMeraglixitbTdaænTaMgLay EdlBak;B½n§
nwgkarRKb;RKg nigeRbIR)as;dIFøICUnfañk;elIBinitü nigsMerc RBmTaMgcat;taMg GnuvtþeGay)anl¥ nigmanRbsiTi§PaB .
2- ksagTisedAEpnkar edIm,IbMerIkargarEdlCakmµvtßú nigmuxsBaØaéntYnaTI Parkic©rbs;naykdaæn surieyadI .
3- ksagbNþaÉksarEdlBak;B½n§nwgkarRKb;RKgeRbIR)as;dIFøI . BinitünwgsMercelIral;bNþaÉksaresñIsuMkan;kab;dIFøIkñúg Rkbx½NÐ
nigsiTi§GMNacrbs;xøÜn .
4- eFIVkargarGPirkS surieyadI nigGFikarkic©enAkñúgtYnaTI Parkic© nigsmtßrbs;naykdæan surieyadI .
5- Gb;rMneya)ay stiGarmµN bMBak;bMb:n bNþúHbNþalbec©keTs dl;kmµaGPi)al buKÁlik kmµkr .
6- elIKMeragkic©shRtibtiþkarCamYybNþaRbeTselIvis½yviTüasaRsþbec©keTs .
7- shkarCamYybNþaGgÁPaBenAkñúgbnÞúkRksYgksikmµ
nigbNþaRksYgepSg²eTotEdlmanBak;B½n§kñúgParkic©RKb;RKg
nigeRbIR)as;dIFøI .
maRta 4 ³ GMBIrcnasm½n§cat;taMg rbs;naykdaæn surieyadI

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar
k-k,alma:suIndwknaM
naykdaænsurieyadI dwknaMedayRbFan 1 rUb nigbNþaGnuRbFanmYycMnYnCMnYykarKW ³
RbFannaykdaænsurieyadI TTYlbnÞúkdwknaMrYm TTYlbnÞúkpÞas;edayELkkargarmYycMnYn TTYlxusRtUvelIral;sPaBkarN_
énkargaekñúgnaykdaæn surieyadIcMeBaJmuxrdæmRnþIRksYgksikmµ. RbFannaykdaænsurieyadIGnuvtþsiTi§dwknaMtamrbbRbFan
Edl)ankMNt; elImUldaænenH RtUvBRgIgBRgIkeGay)anl¥ rbbmUlPaBdwknaMCak;EsþgRbFannaykdaænsurieyadI manPar
kic©cat;Ecgkargar neya)ay sgÁmkic© esdækic© bec©keTs cat;taMgk,alma:suInbNþaEpñk enAcMNuHkariyal½y nigecj
esckþIsMerc kñúgsiTi§GMNacCaRbFannaykdaæn surieyadI edayELkcMeBaHkargarkmµaPi)al RtUvsißtenAkñúgmUl PaBfañk;
dwknaMnaykdaænBinitü nigsMerc edaymankarcUlrYmmtiBIGgÁkarcat;taMgbkS nigGgÁkarcat;taMgGgÁkarmhaCn enAkñúg mUldaæn .
bNþaGnuRbFannaykdaæn CaCMnYykareGayRbFannaykdaæn RtUv)anRbFanEbgEckRbKl;akargarmYycMnYneGayTTYl
bnÞúkRtUvraykarN_ nigTTYlkarENnaMBIRbFanehIy nigTTYlxusRtUvcMeBaHmuxRbFan elIral;sPaBkarN_kñúgkargarEdl
)anEbgEckRbKl;eGayTTYlbnÞúk TnÞwmenH k¾rYmCamYyRbFan TTYlxusRtUvelIral;sPaBkarN_énkargar kñúgnaykdaæn
cMeBaHmuxrdæmRnþIRksYgksikmµ .
x- k,alma:suIncat;taMg ³
bNþakariyal½yesnaFikarCMnYykarpÞas;rbs;naykdaæn surieyadIman5 KW
1- kariyal½y rdæ)al nigcat;taMg
2- kariyal½y Epnkar nigKNenyü
3- kariyal½ykic©karfµI
4- kariyal½y GPirkS surieyadI
5- kariyal½y GFiakarkic©PUmi)al .
tYnaTI Parkic© nircnasm½<n§cat;taMgrbs;bNþaakariyal½yenAcMNuHnaykdaænsurieyadI RtUvsMercedayRbFannaykdaæn surieyadI
edayELkRbFan GnuRbFankariyal½yRtUvsMercEtgtaMg b¤ bBaÄb;edayrdæmRnþI RksYgksikmµ .
naykdaæn surieyadI manbNþajGgÁkarcat;taMg surieyadI eFVIskmµPaBenAtammUldaæn extþ Rkug Rsuk x½NÐ CaCMnYykar
dl;naykdaæn surieyadI KW³
- enAextþ-Rkugmankariyal½ysurieyadIextþ-Rkugmanfañk;esµIakariyal½y
enAcMNuHnaykdaænénRksYgmnÞIrCuMvijmCÄim
EdlsMerccat;taMgbegáIt b¤rMsayecaledayrdæmRnþIRksYg ksikmµ . kariyal½ysurieyadIextþ RkugdwknaMeday RbFan1 rUb
nigbNþaGnuRbFanmYycMnYnCMnYykar EdlsMercEtgtaMg b¤bBaÄb;edayrdæmRnþIRksYgksikmµ edayman karsÞabsÞg;
eyabl;BImUldaæn .
- enARsuk-x½NÐmankariyal½yPUmi)alRsuk-x½NÐmanfañk;esµIkariyal½yehIyenAcMNuHKN³kmµaFikarRbCaCnRsukx½NÐEdlsMerccat;taMg b¤rMsayecaledayrdæmRnþIRksYgksikmµ . kariyal½yPUmi)alRsuk-x½NÐdwknaM edayRbFan 1rUb
nigbNþaGnuRbFanmYycMnYnCMnYykar EdlsMercEtgtaMg b¤ bBaÄb;edayrdæmRnþIRksYgksikmµ edaymankar sÞabsÞg;
eyabl;BImUldaæn .

vayeLIgvijCaPasaExµrBIÉksarpøÚvkar
maRta 5 ³ tYnaTI Parkic© nigrcnasm½n§cat;taMg rbs;kariyal½y surieyadIextþ Rkug nigkariyal½yPUmi)alRsuk-x½NÐ
GaRs½yedayRbFannaykdaæn surieyadIBinitüsMerc edaymanmtiÉkPaBBIRksYgksikmµ .
maRta 6³ GgÁkarcat;taMg surieyadI enAmUldaæn RtUvsitßenAeRkamkardwknaMEpñkrdæ)al nigneya)ay stiGarkmµN_ rbs; mUldaæn.
maRta 7³ Rkbx½NÐrbs;GgÁkarcat;taMg surieyadI TaMgGs;CaRkbx½NÐrbs;naykdaæn surieyadI EdlRtUv)anRksYgksikmµ
sMerckMNt;EbgEckRbKl;eGayral;GgÁkarcat;taMgTaMgenaH ykeTAeRbIR)as; edayeyagtamsMeNIrrbs;RbFannayk
daænsurieyadI .
maRta 8 ³ KN³kmµaFikarRbCaCn extþ Rkug mnÞIrnaykdaæncat;taMg nigkmµaPi)alnaykdaæn surieyadIRKb;GgÁPaBkúñg
bnÞúkRksYgksikmµmanParkic©GnuvtþRbkasenH cab;BIéf¶Edl)ancuHhtßelxateTA .