БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

КАТАЛОГ
МОНЕТИ

BULGARIAN NATIONAL BANK
CATALOGUE
COINS

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
КАТАЛОГ
МОНЕТИ
Четвърто, преработено и допълнено издание
Българска
Преводач Питър Скип
Формат 8/64x90
Обем 23 п.к.
Тираж 1500
Графичен дизайн, фотографии и предпечатна
подготовка
отдел „Печатни издания” на БНБ
Печат и подвързия „ЛитоБАЛКАН“ АД
*****
BULGARIAN NATIONAL BANK
CATALOGUE
COINS
Fourth Revised Edition
Bulgarian
Translated by Peter Skipp
Size 205/288
Pages 184
Print run 1500
Design, photography and computer typesetting
by the Publications Division of the BNB
Printed and bounded by “LitoBALKAN” AD

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Българска народна банка
Bulgarian National Bank

МОНЕТИ
COINS
1879–2009

Посвещава се
на 130-годишнината
от основаването
на Българската народна банка
*****
Dedicated
to the 130th anniversary
of Bulgarian National Bank
foundation

София
Sofia
2009

Каталогът е изготвен от работна група служители
в дирекции „Касова“ и „Административна“ на БНБ.
В него са използвани монети от резервния фонд
и Музейната сбирка на БНБ, както и фотографии
на отделни монети от лични колекции, за което
съставителите изказват искрената си благодарност на
Богдан Касабов и Любен Ангеловски.
Списък на продаваните монети и техните цени
можете да намерите в интернет страницата на БНБ
на адрес: www.bnb.bg
*****
The Catalogue was prepared by a working group comprising BNB staff members of the Cash Operations and Administrative Directorates.
Coins from the reserve fund and the BNB Museum have
been used as well as photographs of some coins by private
collectors Bogdan Kassabov Lyuben Angelovski to whom compilers express their sincere gratitude.
A list of the coins for sale and their prices could be found
on the BNB website (in Bulgarian only) at: www.bnb.bg
© Българска народна банка, 2009 г.
ISBN 978-954-8579-21-6

По българските земи монети са сечени от
най-дълбока древност. По-късно, при Втората
българска държава са познати монети от началото на ХІІІ век – при царуването на Иван
Асен II, до средата на ХІV век – Иван Срацимир. С падането на страната под властта
на османските турци българското монетосечене прекъсва за повече от пет века. Освобождението заварва паричното обращение в
България в хаос, с истинска мозайка от чуждестранни платежни средства, обслужващи
местните пазари. Младата българска държава още не разполага със собствена монетна
система. Държавните сметки се водят във
френски франкове, а поради голямото ажио
на златото спрямо среброто паричните плащания в страната се извършват предимно с
различни чуждестранни сребърни монети.
През 1879 г. е създадена Българската народна банка, а на следващата година Второто
обикновено народно събрание приема „Закон
за правото на резание монети в Княжеството“, с който на държавата се дава изключителното право да сече и пуска в обращение
монети и се създава националната парична
единица „лев“, разделен на сто „стотинки“.
Паричната система на страната се основава
на принципите на Латинския монетен съюз,
като е прието в България да се използват
три вида монети: медни, сребърни и златни.
Още през следващата година в Англия са отсечени първите български монети – медните
от 2, 5 и 10 стотинки. През 1882 г. в Русия
са отсечени сребърните 1 и 2 лева, а през
1894 г. – и първите златни монети от 10, 20
и 100 лева. С обнародвания през 1897 г. „Закон
за монетите в Княжеството“ за парична единица в България е обявен златният лев. През
1928 г. е приет „Закон за стабилизирането
на лева и за монетната циркулация“, с който
се въвежда златно-девизният стандарт. През
различните периоди в зависимост от това,
в чии правомощия попада емитирането на
националните парични знаци, БНБ като самостоятелна институция или като подразделение на Министерството на финансите
поръчва изработката на българските монети
в най-добрите монетни дворове на Европа – в Русия, Великобритания, Австро-Унгария,
Франция, Белгия, Германия, Югославия.
Със създаването обаче на българския Монетен двор през 1952 г. започва сеченето в страната първоначално на разменни, а от 1965 г. и
на възпоменателни монети. За изработката
им се използват разнообразни метали и сплави – злато, сребро, платина, алуминий, медникел, желязо, мед, нойзилбер и др.
Българските монети са своеобразни памет-

Coins have been minted in the Bulgarian lands
since deepest antiquity. Later, during the Second
Bulgarian Empire, coins by Ivan Asen II (the beginning of 13th century) to Ivan Sracimir (in mid-14th
century) are known. The Ottoman conquest put an
end to Bulgarian minting for more than five centuries. Liberation found a chaotic exchange picture
in Bulgaria, with a mosaic of foreign currencies
circulating in local markets. The revived Bulgarian
state had yet to devise a monetary system. Official
accounts were kept in French francs, and due to
the great gold to silver agio, remittances were in a
variety of foreign silver coinage.
The Bulgarian National Bank was established in
1879 and in the next year the Second Ordinary
National Assembly voted the Minting Rights Act,
granting the state exclusive rights to put into circulation coins. The Act also established the lev as the
national currency, dividing it into a hundred stotinkas. Inspiration came from the Latin Monetary
Union, with three types of coins being adopted:
copper, silver, and gold. The very next year the
first Bulgarian coins were minted in England: two,
five and ten stotinkas in copper. Silver one and
two levs coins were minted in Russia in 1882, and
the first gold coins (10, 20, and 100 levs) came in
1894. The Coinage of the Principality Act of 1897
declared the golden lev as the unit of currency. The
Lev and Money Supply Stabilisation Act of 1928
introduced the gold exchange standard. In various
historical periods dependent on the issuing institution, the BNB as an independent institution or as
a part of the Ministry of Finance placed Bulgarian
coin issues with renowned European mints: those
of Russia, Great Britain, Austria-Hungary, France,
Belgium, Germany and Yugoslavia.
The foundation of the Bulgarian Mint in 1952
re-launched indigenous minting: first of exchange
coinage; and later, since 1965, of commemorative
issues. The BNB uses a variety of metals and alloys for coins: gold, silver, platinum, aluminium,
copper/nickel, iron, etc.
In their own way Bulgarian coins celebrate
the times when they were minted and used as a
means of payment. A mirror of national economic
and historical development, they retain a trace of
the nation’s culture and heritage.
This is the fourth revised edition of the Catalogue of Coins issued by the Bulgarian National Bank. Since 1990, when the first edition of the Catalogue saw light of day, its
format has undergone significant changes.
This is not only because each successive edition had ever better illustrations and carried
details of newly issued coinage, but also because its very concept developed and improved
as document study progressed. The authors
acknowledge the significant contribution of the

ници на епохата, в която са сечени и използвани като платежно средство, огледало на
стопанското и историческото развитие на
страната, съхраняващи частица от културната и историческата памет на нацията.
По-долу ви представяме поредното, четвърто преработено и допълнено издание
на каталога на монетите, емитирани от
Българската народна банка. Започвайки от
1990 г., когато БНБ публикува първото му
издание, той претърпя значителни промени,
не само защото всяко следващо представя
по-качествени изображения и допълва новите
емисии монети, но и защото в процеса на
работа успоредно с проучването на документите, върху които той почива, се доразвива
и обогатява неговата концепция. Съществен
принос за това имат и многобройните писма
от колекционери-нумизмати и читатели, изпратени до управление „Емисионно“ на БНБ,
въз основа на чиито въпроси и препоръки са
оформени структурата и обхватът на този
каталог.
В него в мащаб 1:1 са представени предимно образци (без т.нар. куриози) на монетите, емитирани от централната банка на
България през целия период на нейното съществуване. Причините да издирим и публикуваме тук образците са няколко. Първо, досега
освен служители на централната банка и Монетния двор, както и някои колекционери,
малко хора са имали възможност да ги видят,
а стремежът към прозрачност е в основата
на комуникационната политика на БНБ като
член на Европейската система на централните банки. Втората причина се корени в
новата подзаконова нормативна база, приета
във връзка с хармонизацията на българските
правни актове с тези на Европейския съюз, с
която БНБ въпреки особения си статут на
независим емитент на българските парични
знаци първа се съобразява.
Монетите са структурирани по раздели
според периодите в развитието на третата
българска държава. В рамките на всеки раздел
те са подредени хронологично и са упоменати
сериите, към които се отнасят.
От издателя

many letters which collectors and members of
the public sent to the BNB Issue Department.
This Catalogue attempts to answer their questions and rise to their recommendations through
the manner of its structuring and in its attempt
at completeness.
The edition has the ambition to present predominantly actual-sized specimens of coins issued
by Bulgaria’s central bank during its entire existence (so-called curios are excluded). There are
several reasons why we publish (with a few exceptions) specimens. First, many have not been seen
to this day other than by Bank and Mint officers
and a handful of collectors; the general public has
not had the opportunity of acquainting itself with
them, and striving for transparency is at the heart
of BNB communications policy as a member of
the European System of Central Banks. Second,
statutes were adopted as part of Bulgarian legal
convergence with the European Union. Despite
the BNB’s special status as issuer, these provisions
relate to the Bank as much as to anyone else.
Coinage is structured into parts reflecting Bulgarian historical periods. Within each part, coins
are ranked chronologically being presented by series they are related to.
The Publisher

КНЯЖЕСТВО
БЪЛГАРИЯ
PRINCIPALITY
OF BULGARIA
1878–1908

Емисия 1881 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – гладък
Тираж – 4 996 345
Отсечена в Бирмингам, Великобритания
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1881
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 2 g
Diameter – 20 mm
Edge – flat
Mintage – 4,996,345
Minted in Birmingham, Great Britain
Artistic design – unknown
*****
Емисия 1881 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 25 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000 000
Отсечена в Бирмингам, Великобритания
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1881
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 5 g
Diameter – 25 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000,000
Minted in Birmingham, Great Britain
Artistic design – unknown
*****
Емисия 1881 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 10 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 15 000 000
Отсечена в Бирмингам, Великобритания
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1881
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 10 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 15,000,000
Minted in Birmingham, Great Britain
Artistic design – unknown

9

Емисия 1882 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България“
Тираж – 4 500 015
Отсечена в Санкт Петербург, Русия
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1882
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 4,500,015
Minted in St. Petersburg, Russia
Artistic design – Nikolaj Formás

*****
Емисия 1882 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 2 000 000
Отсечена в Санкт Петербург, Русия
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1882
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 2,000,000
Minted in St. Petersburg, Russia
Artistic design – Nikolaj Formás

*****
Емисия 1883 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 3 000 000
Отсечена в Санкт Петербург, Русия
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1883
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 3,000,000
Minted in St. Petersburg, Russia
Artistic design – Nikolaj Formás

10

Емисия 1884 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Тегло – 25 г
Диаметър – 37 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 512 473
Отсечена в Санкт Петербург, Русия
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1884
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Weight – 25 g
Diameter – 37 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 512,473
Minted in St. Petersburg, Russia
Artistic design – Nikolaj Formás

*****
Емисия 1885 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Тегло – 25 г
Диаметър – 37 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 426 000
Отсечена в Санкт Петербург, Русия
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1885
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Weight – 25 g
Diameter – 37 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,426,000
Minted in St. Petersburg, Russia
Artistic design – Nikolaj Formás

*****
Емисия 1888 г.
Номинална стойност – 2 1/2 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – гладък
Тираж – 11 646 666
Отсечена в Брюксел, Белгия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1888
Nominal value – 2 1/2 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 2 g
Diameter – 15 mm
Edge – flat
Mintage – 11,646,666
Minted in Brussels, Belgium
Artistic design – unknown

11

Емисия 1888 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – гладък
Тираж – 14 000 000
Отсечена в Брюксел, Белгия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1888
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 17 mm
Edge – flat
Mintage – 14,000,000
Minted in Brussels, Belgium
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1888 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000 000
Отсечена в Брюксел, Белгия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1888
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 19 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000,000
Minted in Brussels, Belgium
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1888 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5 000 000
Отсечена в Брюксел, Белгия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1888
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5 g
Diameter – 21 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000,000
Minted in Brussels, Belgium
Artistic design – unknown

12

Емисия 1891 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1891
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

*****
Емисия 1891 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 4 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1891
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 4,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

*****
Емисия 1891 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 500 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1891
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,500,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Anton Sharf

13

Емисия 1892 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Тегло – 25 г
Диаметър – 37 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 001 375
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1892
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Weight – 25 g
Diameter – 37 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,001,375
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

*****
Емисия 1894 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 000 013
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1894
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,000,013
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

*****
Емисия 1894 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1894
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

14

Емисия 1894 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Тегло – 25 г
Диаметър – 37 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 800 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1894
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Weight – 25 g
Diameter – 37 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,800,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

*****
Емисия 1894 г.
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Аu 900/1000
Тегло – 3.23 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 75 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1894
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Аu 900/1000
Weight – 3.23 g
Diameter – 19 mm
Edge – serrated
Mintage – 75,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

*****
Емисия 1894 г.
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Тегло – 6.45 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България“
Тираж – 100 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1894
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 900/1000
Weight – 6.45 g
Diameter – 21 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 100,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf

15

Емисия 1894 г.
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Тегло – 32.26 г
Диаметър – 35 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 2500
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Антон Шарф
Year of issue 1894
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Au 900/1000
Weight – 32.26 g
Diameter – 35 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 2,500
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Аnton Sharf
*****
Емисия 1901 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000 000
Отсечена в Париж, Франция
Художествен проект – Алфред Борел
Year of issue 1901
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000,000
Minted in Paris, France
Artistic design – Alfred Borrel
*****
Емисия 1901 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – гладък
Тираж – 40 000 000
Отсечена в Париж, Франция
Художествен проект – Алфред Борел
Year of issue 1901
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 2 g
Diameter – 20 mm
Edge – flat
Mintage – 40,000,000
Minted in Paris, France
Artistic design – Alfred Borrel

16

Емисия 1906 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – гладък
Тираж – 14 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1906
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 17 mm
Edge – flat
Mintage – 14,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Nikolaj Formás

*****
Емисия 1906 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – гладък
Тираж – 13 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1906
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 19 mm
Edge – flat
Mintage – 13,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Nikolaj Formás

*****
Емисия 1906 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Николай Формаш
Year of issue 1906
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5 g
Diameter – 21 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Nikolaj Formás

17

ЦАРСТВО
БЪЛГАРИЯ
KINGDOM
OF BULGARIA
1908–1946

Емисия 1910 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 400 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Стефан Шварц
Year of issue 1910
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 400,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Stefan Schwartz

*****
Емисия 1910 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 3 000 000
Отсечена в Кремниц и Виена, Австро-Унгария
Художествен проект – Стефан Шварц
Year of issue 1910
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 3,000,000
Minted in Kremnitz and Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – Stefan Schwartz

*****
Емисия 1910 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 400 000
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Художествен проект – Стефан Шварц
Year of issue 1910
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 400,000
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – Stefan Schwartz

21

Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1912
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – Cu-Sn-Zn-сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – гладък
Тираж – 40 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1912
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – CuSnZn alloy
Weight – 2 g
Diameter – 20 mm
Edge – flat
Mintage – 40,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – гладък
Тираж – 14 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1912
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 17 mm
Edge – flat
Mintage – 14,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

22

Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – гладък
Тираж – 13 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1912
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 19 mm
Edge – flat
Mintage – 13,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1912
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5 g
Diameter – 21 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1912
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

23

Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 2 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1912
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 2,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1912
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Аu 900/1000
Тегло – 6.45 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 75 000
Отсечена във Виена и Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1912
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Аu 900/1000
Weight – 6.45 g
Diameter – 21 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 75,000
Minted in Vienna and Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

24

Емисия 1912 г.
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Аu 900/1000
Тегло – 32.26 г
Диаметър – 35 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 5000
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1912
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Аu 900/1000
Weight – 32.26 g
Diameter – 35 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 5,000
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1913 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000 000
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1913
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 17 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000,000
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1913 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000 000
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1913
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 19 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000,000
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

25

Емисия 1913 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5 000 000
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1913
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5 g
Diameter – 21 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000,000
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1913 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 3 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1913
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 3,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1913 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 3 500 000
Отсечена във Виена и Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1913
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 3,500,000
Minted in Vienna and Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

26

Емисия 1913 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 500 000
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1913
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 500,000
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1916 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
(с дребен зрънчест кръг на лицето)
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 4 562 051
Отсечена във Виена, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1916
Nominal value – 50 stotinkas
(with small knurled rim on the obverse)
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 4,562,051
Minted in Vienna, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1916 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
(с едър зрънчест кръг на лицето)
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1916
Nominal value – 50 stotinkas
(with large knurled rim on the obverse)
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

27

Емисия 1916 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 4 568 696
Отсечена във Виена и Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1916
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 4,568,696
Minted in Vienna and Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1916 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 835/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 2 286 008
Отсечена във Виена и Кремниц, Австро-Унгария
Художествен проект – Рудолф Маршал
Year of issue 1916
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 835/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 2,286,008
Minted in Vienna and Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – Rudolf Marshall

*****
Емисия 1917 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Zn
Тегло – 2 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – гладък
Тираж – 53 200 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1917
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – Zn
Weight – 2 g
Diameter – 17 mm
Edge – flat
Mintage – 53,200,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

28

Емисия 1917 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Zn
Тегло – 3 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – гладък
Тираж – 59 100 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1917
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – Zn
Weight – 3 g
Diameter – 19 mm
Edge – flat
Mintage – 59,100,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1917 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Zn
Тегло – 4 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – гладък
Тираж – 40 000 000
Отсечена в Кремниц, Австро-Унгария
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1917
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – Zn
Weight – 4 g
Diameter – 21 mm
Edge – flat
Mintage – 40,000,000
Minted in Kremnitz, Austria-Hungary
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1923 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Al-Zn-Cu-сплав
Тегло – 1.5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 40 000 000
Отсечена във Виена, Австрия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1923
Nominal value – 1 lev
Type of metal – AlZnCu alloy
Weight – 1.5 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 40,000,000
Minted in Vienna, Austria
Artistic design – unknown

29

Емисия 1923 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Al-Zn-Cu-сплав
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20 000 000
Отсечена във Виена, Австрия, и Бирмингам,
Великобритания/Поаси, Франция
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1923
Nominal value – 2 levs
Type of metal – AlZnCu alloy
Weight – 2.5 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 20,000,000
Minted in Vienna, Austria and Birmingham,
Great Britain/Poissy, France
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1925 г.
Номинална стойност – 1 лев
(с чертичка под годината на емисията)
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 34 982 289
Отсечена в Поаси, Франция
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1925
Nominal value – 1 lev
(with a thunderbolt mint mark)
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 20 mm
Edge – serrated
Mintage – 34,982,289
Minted in Poissy, France
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1925 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 35 000 000
Отсечена в Брюксел, Белгия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1925
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 20 mm
Edge – serrated
Mintage – 35,000,000
Minted in Brussels, Belgium
Artistic design – unknown

30

Емисия 1925 г.
Номинална стойност – 2 лева
(с чертичка под годината на емисията)
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20 000 124
Отсечена в Поаси, Франция
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1925
Nominal value – 2 levs
(with a thunderbolt mint mark)
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 20,000,124
Minted in Poissy, France
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1925 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20 000 000
Отсечена в Брюксел, Белгия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1925
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 20,000,000
Minted in Brussels, Belgium
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1930 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 8 г
Диаметър – 26 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20 001 000
Отсечена в Щутгарт, Германия
Художествен проект – Иван Лазаров
Year of issue 1930
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 8 g
Diameter – 26 mm
Edge – serrated
Mintage – 20,001,000
Minted in Stuttgart, Germany
Artistic design – Ivan Lazarov

31

Емисия 1930 г.
Номинална стойност – 10 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 15 001 000
Отсечена в Щутгарт, Германия
Художествен проект – Иван Лазаров
Year of issue 1930
Nominal value – 10 levs
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 15,001,000
Minted in Stuttgart, Germany
Artistic design – Ivan Lazarov

*****
Емисия 1930 г.
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Тегло – 4 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 10 015 982
Отсечена в Будапеща, Унгария
Художествен проект – Лайош Беран
Year of issue 1930
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Weight – 4 g
Diameter – 21 mm
Edge – embossed text „God Save Bulgaria”
Mintage – 10,015,982
Minted in Budapest, Hungary
Artistic design – Lajos Berán

*****
Емисия 1930 г.
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 9 028 000
Отсечена в Будапеща, Унгария
Художествен проект – Лайош Беран
Year of issue 1930
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 9,028,000
Minted in Budapest, Hungary
Artistic design – Lajos Berán

32

Емисия 1930 г.
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Тегло – 20 г
Диаметър – 34 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 1 556 223
Отсечена в Будапеща, Унгария
Художествен проект – Лайош Беран
Year of issue 1930
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Weight – 20 g
Diameter – 34 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 1,556,223
Minted in Budapest, Hungary
Artistic design – Lajos Berán

*****
Емисия 1934 г.
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 3 000 958
Отсечена в Лондон, Великобритания,
и Белград, Югославия
Художествен проект – Пърсивал Меткалф
Year of issue 1934
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 3,000,958
Minted in London, Great Britain,
and Belgrade, Yugoslavia
Artistic design – Percival Metcalf

33

Емисия 1934 г.
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Тегло – 20 г
Диаметър – 34 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 2 505 777
Отсечена в Лондон, Великобритания,
и Белград, Югославия
Художествен проект – Пърсивал Меткалф
Year of issue 1934
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Weight – 20 g
Diameter – 34 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 2,505,777
Minted in London, Great Britain,
and Belgrade, Yugoslavia
Artistic design – Percival Metcalf

*****
Емисия 1937 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Al-сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – гладък
Тираж – 60 200 000
Отсечена в Кремница, Чехословакия
Художествен проект – Рудолф Прибиш
и Васил Захариев
Year of issue 1937
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuAl alloy
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – flat
Mintage – 60,200,000
Minted in Kremnica, Czechoslovakia
Artistic design – Rudolf Pribisch and Vasil Zahariev

34

Емисия 1937 г.
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Тегло – 20 г
Диаметър – 34 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 2 207 417
Отсечена в Кремница, Чехословакия
Художествен проект – Пърсивал Меткалф
Year of issue 1937
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Weight – 20 g
Diameter – 34 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 2,207,417
Minted in Kremnica,
Czechoslovakia
Artistic design – Percival Metcalf

*****
Емисия 1940 г.
Номинална стойност – 20 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 6 650 000
Отсечена в Берлин, Германия
Художествен проект – Лайош Беран
Year of issue 1940
Nominal value – 20 levs
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 21 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 6,650,000
Minted in Berlin, Germany
Artistic design – Lajos Berán

*****
Емисия 1940 г.
Номинална стойност – 50 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 12 340 000
Отсечена в Берлин, Германия
Художествен проект – Лайош Беран
Year of issue 1940
Nominal value – 50 levs
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 12,340,000
Minted in Berlin, Germany
Artistic design – Lajos Berán

35

Емисия 1941 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Fe
Тегло – 3 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 10 000 000
Отсечена в Берлин, Германия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1941
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Fe
Weight – 3 g
Diameter – 20 mm
Edge – serrated
Mintage – 10,000,000
Minted in Berlin, Germany
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1941 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Fe
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 15 000 000
Отсечена в Берлин, Германия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1941
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Fe
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 15,000,000
Minted in Berlin, Germany
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1941 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Fe
Тегло – 9 г
Диаметър – 26 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 15 000 000
Отсечена във Виена, Австрия
Художествен проект – Иван Лазаров
Year of issue 1941
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Fe
Weight – 9 g
Diameter – 26 mm
Edge – serrated
Mintage – 15,000,000
Minted in Vienna, Austria
Artistic design – Ivan Lazarov

36

Емисия 1941 г.
Номинална стойност – 10 лева
Метал – Fe
Тегло – 12 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2 200 000
Отсечена във Виена, Австрия
Художествен проект – Иван Лазаров
Year of issue 1941
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Fe
Weight – 12 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,200,000
Minted in Vienna, Austria
Artistic design – Ivan Lazarov

*****
Емисия 1943 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Fe
Тегло – 5 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 35 000 000
Отсечена в Берлин, Германия
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1943
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Fe
Weight – 5 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 35,000,000
Minted in Berlin, Germany
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1943 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Fe, c Cu-Ni-покритие
Тегло – 9 г
Диаметър – 26 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 36 000 000
Отсечена във Виена, Австрия
Художествен проект – Иван Лазаров
Year of issue 1943
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Fe, CuNi-plated
Weight – 9 g
Diameter – 26 mm
Edge – serrated
Mintage – 36,000,000
Minted in Vienna, Austria
Artistic design – Ivan Lazarov

37

Емисия 1943 г.
Номинална стойност – 10 лева
Метал – Fe, c Cu-Ni-покритие
Тегло – 12 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 25 000 000
Отсечена във Виена, Австрия
Художествен проект – Иван Лазаров
Year of issue 1943
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Fe, CuNi-plated
Weight – 12 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 25,000,000
Minted in Vienna, Austria
Artistic design – Ivan Lazarov

*****
Емисия 1943 г.
Номинална стойност – 50 лева
Метал – Fe, c Cu-Ni-покритие
Тегло – 10 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Боже пази България”
Тираж – 15 000 000
Отсечена в Берлин, Германия
Художествен проект – Лайош Беран
Year of issue 1943
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Fe, CuNi-plated
Weight – 10 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “God Save Bulgaria”
Mintage – 15,000,000
Minted in Berlin, Germany
Artistic design – Lajos Berán

38

НАРОДНА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
PEOPLE’S
REPUBLIC
OF BULGARIA
1946–1991

Емисия 1951 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в Ленинград, СССР, и София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1951
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Leningrad, USSR, and Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1951 г.
Номинална стойност – 3 стотинки
Метал – бронзова сплав
Тегло – 2.4 г
Диаметър – 19 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в Ленинград, СССР, и София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1951
Nominal value – 3 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Weight – 2.4 g
Diameter – 19 mm
Edge – serrated
Minted in Leningrad, USSR, and Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1951 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Тегло – 3.1 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в Ленинград, СССР, и София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1951
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Weight – 3.1 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Leningrad, USSR, and Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

41

Емисия 1951 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 1.8 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в Ленинград, СССР, и София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1951
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 1.8 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Leningrad, USSR, and Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1951 г.
Номинална стойност – 25 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3.5 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в Ленинград, СССР
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1951
Nominal value – 25 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3.5 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Leningrad, USSR
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1952 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1952
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

42

Емисия 1954 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1954
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1959 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3.8 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1959
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3.8 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1960 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 5.2 г
Диаметър – 25 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1960
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 5.2 g
Diameter – 25 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

43

Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

44

Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

45

Емисия 1962 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1962
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1965 г.
„1100 години славянска писменост”
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.89 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
Year of issue 1965
“1100 Years Slavonic Letters”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.89 g
Diameter – 24 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov

*****
Емисия 1965 г.
„1100 години славянска писменост”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.67 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
Year of issue 1965
“1100 Years Slavonic Letters”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 16.67 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov

46

Емисия 1965 г.
„1100 години славянска писменост”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.44 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – гладък
Тираж – 7000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
Year of issue 1965
“1100 Years Slavonic Letters”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.44 g
Diameter – 22 mm
Edge – flat
Mintage – 7,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov

*****
Емисия 1965 г.
„1100 години славянска писменост”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.89 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – гладък
Тираж – 3000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
Year of issue 1965
“1100 Years Slavonic Letters”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 16.89 g
Diameter – 27 mm
Edge – flat
Mintage – 3,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov

47

Емисия 1965 г.
„Георги Димитров”
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.89 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
и Иван Мандов
Year of issue 1965
“Georgi Dimitrov”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.89 g
Diameter – 24 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov
and Ivan Mandov

*****
Емисия 1965 г.
„Георги Димитров”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.67 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
и Иван Мандов
Year of issue 1965
“Georgi Dimitrov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 16.67 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov
and Ivan Mandov

48

Емисия 1965 г.
„Георги Димитров”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.44 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
и Иван Мандов
Year of issue 1965
“Georgi Dimitrov”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.44 g
Diameter – 22 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov
and Ivan Mandov

*****
Емисия 1965 г.
„Георги Димитров”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.89 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
и Иван Мандов
Year of issue 1965
“Georgi Dimitrov”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 16.89 g
Diameter – 27 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov
and Ivan Mandov

49

Емисия 1968 г.
„1050 години от смъртта на Климент Охридски”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 506 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Валентин Старчев
и Крум Дамянов
Year of issue 1968
“1050 Years Since the Death of Kliment Ochridski”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 506,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Valentin Starchev
and Krum Damyanov

*****
Емисия 1969 г.
,,25 години от социалистическата революция
в България“
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 8 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 3 700 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Валентин Старчев
и Крум Дамянов
Year of issue 1969
“25 Years Since the Socialist Revolution in Bulgaria”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 8 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 3,700,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Valentin Starchev
and Krum Damyanov

50

Емисия 1969 г.
,,25 години от социалистическата революция
в България”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 1 500 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Валентин Старчев
и Крум Дамянов
Year of issue 1969
“25 Years Since the Socialist Revolution in Bulgaria”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 1,500,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Valentin Starchev
and Krum Damyanov

*****
Емисия 1969 г.
„90 години от Oсвобождението на България
от османско иго”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 8 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2 150 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Валентин Старчев
и Крум Дамянов
Year of issue 1969
“90 Years Since the Liberation of Bulgaria
from Ottoman Rule”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 8 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,150,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Valentin Starchev
and Krum Damyanov

51

Емисия 1969 г.
„90 години от Oсвобождението на България
от османско иго”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 1 900 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Валентин Старчев
и Крум Дамянов
Year of issue 1969
“90 Years Since the Liberation of Bulgaria
from Ottoman Rule”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 1,900,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Valentin Starchev
and Krum Damyanov

*****
Емисия 1970 г.
,,120 години от рождението на Иван Вазов”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнати петолъчни звезди
Тираж – 370 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Крум Дамянов
Year of issue 1970
“120 Years Since the Birth of Ivan Vazov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – BU
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – blind-blocked five-pointed stars
Mintage – 370,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Krum Damyanov

52

Емисия 1970 г.
,,120 години от рождението на Иван Вазов”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнати петолъчни звезди
Тираж – 110 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Крум Дамянов
Year of issue 1970
“120 Years Since the Birth of Ivan Vazov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – blind-blocked five-pointed stars
Mintage – 110,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Krum Damyanov

*****
Емисия 1970 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1970
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1971 г.
„150 години от рождението на Георги С. Раковски”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнати петолъчни звезди
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Димитър Боновски
Year of issue 1971
“150 Years Since the Birth of Georgi S. Rakovski”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – blind-blocked five-pointed stars
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Dimitar Bonovski

53

Емисия 1972 г.
„250 години от рождението на Паисий Хилендарски”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнати петолъчни звезди
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Димитър Боновски
Year of issue 1972
“250 Years Since the Birth of Paisii Chilendarski”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – blind-blocked five-pointed stars
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Dimitar Bonovski

*****
Емисия 1972 г.
„150 години от рождението на Добри Чинтулов”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Димитър Боновски
Year of issue 1972
“150 Years Since the Birth of Dobri Chintulov”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Dimitar Bonovski

54

Емисия 1973 г.
„100 години от обесването на Васил Левски”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Свята и чиста република”
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Гeорги Балджиев
Year of issue 1973
“100 Years Since the Death of Vasil Levski”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – embossed text “A Sacred and Pure Republic”
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Baldzhiev

*****
Емисия 1973 г.
„50 години от Септемврийското антифашистко
въстание 1923 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнати петолъчни звезди
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Куцаров и Гeорги Балджиев
Year of issue 1973
“50 Years Since the September 1923 Antifascist Uprising”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – blind-blocked five-pointed stars
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Kutsarov and Georgi Baldzhiev

*****
Емисия 1974 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1974
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

55

Емисия 1974 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1974
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1974 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1974
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1974 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1974
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

56

Емисия 1974 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1974
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1974 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1974
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1974 г.
„30 години от Деветосептемврийското
антифашистко народно въстание 1944 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнати петолъчни звезди
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Александър Поплилов
Year of issue 1974
“30 Years Since the September 1944
Antifascist People’s Uprising”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – blind-blocked five-pointed stars
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Poplilov

57

Емисия 1974 г.
„50 години от смъртта на Александър Стамболийски”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Гeорги Балджиев и Яни Ставрев
Year of issue 1974
“50 Years Since the Death of Alexander Stamboliiski”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Baldzhiev and Yani Stavrev

*****
Емисия 1975 г.
„Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 1973 г.”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 30 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – вдлъбнат текст
„Спортът за един мирен свят”
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 1975
“10th Olympic Congress, Varna (Bulgaria), 1973”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 30 g
Diameter – 40 mm
Edge – embossed text “Sport for a Peaceful World”
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

58

Емисия 1975 г.
„Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 1973 г.”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 30 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – вдлъбнат текст “Citius, Altius, Fortius”
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 1975
“10th Olympic Congress, Varna (Bulgaria), 1973”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 30 g
Diameter – 40 mm
Edge – embossed text “Citius, Altius, Fortius”
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

*****
Емисия 1976 г.
„100 години от Априлското въстание, 1876 г.”
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Cu 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Бунт . бунт . на оръжие”
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
и Стефан Ненов
Year of issue 1976
“100 Years Since the April 1876 Uprising”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Cu 900/1000
Quality – proof
Weight – 8 g
Diameter – 27 mm
Edge – embossed text “Rebel Ye . and Take Up Arms”
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Nenov

59

Емисия 1976 г.
„100 години от Априлското въстание, 1876 г.:
Боримечката”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
и Стефан Ненов
Year of issue 1976
“100 Years Since the April 1876 Uprising”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Nenov

*****
Емисия 1976 г.
„100 години от Априлското въстание, 1876 г.:
Райна Княгиня”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Да живей,
да живей България”
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1976
“100 Years Since the April 1876 Uprising”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – embossed text “Long Live Bulgaria”
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

60

Емисия 1976 г.
„100 години от смъртта на Христо Ботев”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Тоз, който падне
в бой за свобода, той не умира”
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Лиляна Маринова
и Сава Цоновски
Year of issue 1976
“100 Years Since the Death of Christo Botev”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – embossed text “He Who Shalt in Battle
for Freedom Fall, Shalt E’er Live on”
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lilyana Marinova and Sava Tzonovski

*****
Емисия 1977 г.
„Универсиада, София (България), 1977 г.”
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2 000 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1977
“University Games, Sofia (Bulgaria), 1977”
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

61

Емисия 1977 г.
„150 години от рождението на Петко Р. Славейков”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Милислав Еленков
Year of issue 1977
“150 Years Since the Birth of Petko R. Slaveikov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Milislav Elenkov

*****
Емисия 1978 г.
„100 години от рождението на Пейо К. Яворов”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1978
“100 Years Since the Birth of Peyo K. Yavorov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

62

Емисия 1978 г.
„100 години от Oсвобождението на България
от османско иго, 1878 г.”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 30 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Вечна слава
на братята освободители”
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
и Стефан Ненов
Year of issue 1978
“100 Years Since the Liberation
of Bulgaria from Ottoman Rule, 1878”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 30 g
Diameter – 40 mm
Edge – embossed text “Eternal Glory
to the Brother Liberators”
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Nenov

*****
Емисия 1978 г.
„100 години Народна библиотека
„Кирил и Методий”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Милислав Еленков
Year of issue 1978
“100 Years the Kiril and Metodii National Library”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Milislav Elenkov

63

Емисия 1979 г.
„Сто години български съобщения”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 35 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Кънчев
Year of issue 1979
“100 Years Bulgarian Telecommunications”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – BU
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 35,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Kunchev

*****
Емисия 1979 г.
„Сто години български съобщения”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Кънчев
Year of issue 1979
“100 Years Bulgarian Telecommunications”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Kunchev

64

Емисия 1979 г.
„София – сто години столица на България”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – гланц
Тегло – 21.8 г
Диаметър – 37 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Расте, но не старее”
Тираж – 35 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1979
“Sofia – 100 Years the Capital of Bulgaria”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – BU
Weight – 21.8 g
Diameter – 37 mm
Edge – embossed text “Sofia: Ever Growing, Never Old”
Mintage – 35,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1979 г.
„София – сто години столица на България”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 32 г
Диаметър – 42 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Расте, но не старее”
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1979
“Sofia – 100 Years the Capital of Bulgaria”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 32 g
Diameter – 42 mm
Edge – embossed text “Sofia: Ever Growing, Never Old”
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

65

Емисия 1979 г.
„Първи съвместен полет в космоса СССР – НРБ”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – гланц
Тегло – 14 г
Диаметър – 32 мм
Гурт – вдлъбнат текст „СССР – НРБ Интеркосмос ‘79”
Тираж – 35 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Гeорги Балджиев
Year of issue 1979
“First Soviet-Bulgarian Space Flight”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – BU
Weight – 14 g
Diameter – 32 mm
Edge – embossed text “USSR – PRB Intercosmos’79”
Mintage – 35,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Baldzhiev

*****
Емисия 1979 г.
„Първи съвместен полет в космоса СССР – НРБ”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 24 г
Диаметър – 38 мм
Гурт – вдлъбнат текст „СССР – НРБ Интеркосмос ‘79”
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Гeорги Балджиев
Year of issue 1979
“First Soviet-Bulgarian Space Flight”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 24 g
Diameter – 38 mm
Edge – embossed text “USSR – PRB Intercosmos’79”
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Baldzhiev

66

Емисия 1979 г.
„Международна година на детето”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 25 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1979
“International Year of the Child”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 25,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1979 г.
„Международна година на детето”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 46.66 г (пиефорт)
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 2500
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1979
“International Year of the Child”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 46.66 g (Piefort)
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 2,500
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

67

Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

68

Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

69

Емисия 1979 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1979
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1980 г.
„Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 7 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 220 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов и Петър Георгиев
Year of issue 1980
“World Football Championship, Spain, 1982”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 7 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 220,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Petar Georgiev

*****
Емисия 1980 г.
„Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 7 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов и Петър Георгиев
Year of issue 1980
“World Football Championship, Spain, 1982”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 7 g
Diameter – 27 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Petar Georgiev

70

Емисия 1980 г.
„Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 220 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов и Петър Георгиев
Year of issue 1980
“World Football Championship, Spain, 1982”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 220,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Petar Georgiev

*****
Емисия 1980 г.
„Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов и Петър Георгиев
Year of issue 1980
“World Football Championship, Spain, 1982”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Petar Georgiev

71

Емисия 1980 г.
„Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 220 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов и Петър Георгиев
Year of issue 1980
“World Football Championship, Spain, 1982”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 220,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Petar Georgiev

*****
Емисия 1980 г.
„Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов и Петър Георгиев
Year of issue 1980
“World Football Championship, Spain, 1982”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Petar Georgiev

72

Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1980
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1980
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1980
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

73

Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1980
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1980
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен

74

Year of issue 1980
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

Емисия 1980 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1980
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1980 г.
„100 години от рождението на Йордан Йовков”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Гeорги Балджиев
Year of issue 1980
“100 Years Since the Birth of Yordan Yovkov”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Baldzhiev

75

Емисия 1981 г.
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),
ЕКСПО ‘81”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 8 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 250 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1981
“World Hunting Exposition, Plovdiv (Bulgaria), EXPO’81”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 8 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 250,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

*****
Емисия 1981 г.
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),
ЕКСПО ‘81”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 8 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1981
“World Hunting Exposition, Plovdiv (Bulgaria), EXPO’81”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 8 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

76

Емисия 1981 г.
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),
ЕКСПО ‘81”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 250 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1981
“World Hunting Exposition, Plovdiv (Bulgaria), EXPO’81”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 250,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

*****
Емисия 1981 г.
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),
ЕКСПО ‘81”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1981
“World Hunting Exposition, Plovdiv (Bulgaria), EXPO’81”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

77

Емисия 1981 г.
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),
ЕКСПО ‘81”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 250 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1981
“World Hunting Exposition, Plovdiv (Bulgaria), EXPO’81”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 250,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

*****
Емисия 1981 г.
„Световно ловно изложение, Пловдив (България),
ЕКСПО ‘81”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1981
“World Hunting Exposition, Plovdiv (Bulgaria), EXPO’81”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

78

Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

79

Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 20
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен

80

Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

81

Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен

82

Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Хиляда и триста години България”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„Народна република България”
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 137
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“People’s Republic of Bulgaria”
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Mintage – 137
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

83

Емисия 1981 г.
„Народна република България”
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1981
“People’s Republic of Bulgaria”
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – proof
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Mintage – 20
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: 681. Мадарският конник”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: 681. The Madara Equestrian Figure”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

84

Емисия 1981 г.
„1300 години България: 681. Мадарският конник”
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: 681. The Madara Equestrian Figure”
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – serrated
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Славянска писменост”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов и Стефан Кънчев
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Slavonic Letters”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Kunchev

85

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Осемстотин години
от въстанието на Асен и Петър”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Асен Старейшински
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria. 800 Years Since the Uprising
of Assen and Petar”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Asen Stareishinski
and Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Иван Асен II”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Ivan Assen II”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

86

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Иван Асен II”
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Ivan Assen II”
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Боянската църква”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
и Стефан Ненов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: The Boyana Church”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Nenov

87

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Рилският манастир”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Кънчев
и Богомил Николов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: The Rila Monastery”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Kunchev and Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Хайдушко движение”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Haidouks”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

88

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Оборище”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Кънчев
и Богомил Николов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Oborishte”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Kunchev and Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Освобождението”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: The Liberation”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

89

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Съединението”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Асен Старейшински
и Богомил Николов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: The Union of Eastern Rumelia
with the Bulgarian Principality”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Asen Stareishinski
and Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Бузлуджа, 1891 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Bouzloudja, 1891”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

90

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Републиката”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: The Republic”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Републиката”
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: The Republic”
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

91

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Майка с дете”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Mother and Child”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Майка с дете”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 14 г
Диаметър – 32 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Mother and Child”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 14 g
Diameter – 32 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

92

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Майка с дете”
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20.5 г
Диаметър – 36 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Mother and Child”
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 900/1000
Quality – proof
Weight – 20.5 g
Diameter – 36 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Майка с дете”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.89 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
и Георги Чапкънов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Mother and Child”
Nominal value – 1000 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 16.89 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov and Georgi Chapkunov

93

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Дружба навеки НРБ – СССР”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 13 г
Диаметър – 31 мм
Гурт – гладък
Тираж – 250 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Eternal Friendship between Bulgaria
and the USSR”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 13 g
Diameter – 31 mm
Edge – flat
Mintage – 250,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Дружба навеки НРБ – СССР”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 13 г
Диаметър – 31 мм
Гурт – гладък
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Eternal Friendship between Bulgaria
and the USSR”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 13 g
Diameter – 31 mm
Edge – flat
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

94

Емисия 1981 г.
„1300 години България: Христо Ботев
и Шандор Петьофи“
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 12 г
Диаметър – 32 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов,
Кънчо Аврамов и Дьoрд Богнар
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Christo Botev and Sándor Petöfi”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 12 g
Diameter – 32 mm
Edge – serrated
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov,
Kancho Avramov and Gyürgy Bognár

*****
Емисия 1981 г.
„1300 години България: Христо Ботев
и Шандор Петьофи”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 12 г
Диаметър – 32 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов,
Кънчо Аврамов и Дьорд Богнар
Year of issue 1981
“1300 Years Bulgaria: Christo Botev and Sándor Petöfi”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 12 g
Diameter – 32 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov,
Kancho Avramov and Gyürgy Bognár

95

Емисия 1982 г.
„XII световно първенство по футбол,
Испания, 1982 г. Футболисти“
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 640/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 18.75 г
Диаметър – 37.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1982
“12th World Football Championship,
Spain, 1982 Footballers”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 640/1000
Quality – proof
Weight – 18.75 g
Diameter – 37.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

*****
Емисия 1982 г.
„XII световно първенство по футбол,
Испания, 1982 г. Сомбреро“
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 640/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 18.75 г
Диаметър – 37.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1982
“12th World Football Championship,
Spain, 1982: Sombrero”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 640/1000
Quality – proof
Weight – 18.75 g
Diameter – 37.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

96

Емисия 1982 г.
„100 години от рождението
на Владимир Димитров-Майстора”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
Year of issue 1982
“100 Years Since the Birth
of Vladimir Dimitrov, the Master”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1982 г.
„100 години от рождението на Георги Димитров”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 14 г
Диаметър – 32 мм
Гурт – гладък
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1982
“100 Years Since the Birth of Georgi Dimitrov”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 14 g
Diameter – 32 mm
Edge – flat
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

97

Емисия 1982 г.
„Втора международна детска асамблея „Знаме на мира”,
София (България), 1982 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1982
“Second International Children’s Assembly,
Sofia (Bulgaria), 1982”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1982 г.
„40 години от рождението на Людмила Живкова”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
и Стефан Ненов
Year of issue 1982
“40 Years Since the Birth of Lyudmila Zhivkova”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Nenov

98

Емисия 1982 г.
„40 години от рождението на Людмила Живкова”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
и Стефан Ненов
Year of issue 1982
“40 Years Since the Birth of Lyudmila Zhivkova”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov and Stefan Nenov

*****
Емисия 1984 г.
„40 години социалистическа България“
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 14 г
Диаметър – 32 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
и Петър Брайков
Year of issue 1984
“40 Years of Socialist Bulgaria”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 14 g
Diameter – 32 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov and Petar Braikov

99

Емисия 1984 г.
„XIV зимни олимпийски игри, Сараево (СФРЮ)”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Citius, Altius, Fortius”
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1984
“14th Winter Olympic Games, Sarajevo (SFRY)”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – embossed text “Citius, Altius, Fortius”
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1984 г.
„Десетилетие на ООН за жените”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Прогрес за жените –
прогрес за света”
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1984
“UN Women’s Decade”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – embossed text “Progress for Women –
Progress for the World”
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

100

Емисия 1984 г.
„Десетилетие на ООН за жените”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.44 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Прогрес за жените –
прогрес за света”
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1984
“UN Women’s Decade”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.44 g
Diameter – 24 mm
Edge – embossed text “Progress for Women –
Progress for the World”
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1985 г.
„Интеркосмос”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 640/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 18.75 г
Диаметър – 37.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1985
“Intercosmos”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 640/1000
Quality – proof
Weight – 18.75 g
Diameter – 37.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

101

Емисия 1985 г.
„XXIII генерална конференция на ЮНЕСКО,
София (България)”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – вдлъбнат текст „ЮНЕСКО 1945–1985 *
UNESCO 1945–1985”
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Георгиев
Year of issue 1985
“23rd UNESCO General Conference, Sofia (Bulgaria)”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – embossed text “UNESCO 1945–1985”
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Georgiev

*****
Емисия 1985 г.
„Световно изложение на изобретателите,
Пловдив (България), ЕКСПО ‘85”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Емил Иванов
Year of issue 1985
“World Inventors Exposition,
Plovdiv (Bulgaria), EXPO’85”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Emil Ivanov

102

Емисия 1985 г.
„Трета международна детска асамблея
„Знаме на мира”, София (България), 1985 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1985
“Third International Children’s Assembly,
Sofia (Bulgaria), 1985”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1985 г.
„90 години организиран туризъм в България:
Алеко Константинов”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 1985
“90 Years Organized Tourism in Bulgaria:
Aleko Konstantinov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

103

Емисия 1986 г.
„Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Марко Марков
Year of issue 1986
“World Football Championship, Mexico, 1986”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Marko Markov

*****
Емисия 1986 г.
„Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г.:
Грифон”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 13 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Марко Марков
Year of issue 1986
“World Football Championship, Mexico, 1986:
Grifon”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 13,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Marko Markov

104

Емисия 1986 г.
„Световно първенство по футбол, Мексико, 1986 г.
Футболист”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 13 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Марко Марков
и Венцислав Петров
Year of issue 1986
“World Football Championship, Mexico, 1986:
Footballer”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 13,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Marko Markov and Ventsislav Petrov

*****
Емисия 1987 г.
„150 години от рождението на Васил Левски”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Ако спечеля,
печеля за цял народ...”
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
и Тодор Варджиев
Year of issue 1987
“150 Years Since the Birth of Vasil Levski”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – embossed text “If I Win, I Win for
the Whole Nation...”
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov and Todor Vardzhiev

105

Емисия 1987 г.
„XIII световно първенство
по художествена гимнастика,
Варна (България)”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 1987
“13th World Eurhythmics Championship,
Varna (Bulgaria)”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

*****
Емисия 1987 г.
„XV зимни олимпийски игри,
Калгари (Канада), 1988 г.”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 7 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Чавдар Алексиев
Year of issue 1987
“15th Winter Olympic Games,
Calgary (Canada), 1988”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 7 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Chavdar Alexiev

106

Емисия 1987 г.
„XV зимни олимпийски игри,
Калгари (Канада), 1988 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Марко Марков
и Венцислав Петров
Year of issue 1987
“15th Winter Olympic Games,
Calgary (Canada), 1988”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Marko Markov and Ventsislav Petrov

*****
Емисия 1987 г.
„XV зимни олимпийски игри,
Калгари (Канада), 1988 г.”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 640/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 18.75 г
Диаметър – 37.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Чавдар Алексиев
Year of issue 1987
“15th Winter Olympic Games,
Calgary (Canada), 1988”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 640/1000
Quality – proof
Weight – 18.75 g
Diameter – 37.2 mm
Edge – flat
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Chavdar Alexiev

107

Емисия 1987 г.
„XV зимни олимпийски игри,
Калгари (Канада), 1988 г.”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Марко Марков
и Венцислав Петров
Year of issue 1987
“15th Winter Olympic Games,
Calgary (Canada), 1988”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Marko Markov and Ventsislav Petrov

*****
Емисия 1988 г.
„Четвърта международна детска асамблея
„Знаме на мира”,
София (България), 1988 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1988
“Fourth International Children’s Assembly,
Sofia (Bulgaria), 1988”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

108

Емисия 1988 г.
„120 години от гибелта на Хаджи Димитър
и Стефан Караджа”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 1988
“120 Years Since the Death of Hadji Dimitar
and Stefan Karadja”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

*****
Емисия 1988 г.
„300 години Чипровско въстание”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък*
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Венцислав Петров
* Има монети и с назъбен гурт.

Year of issue 1988
“300 Years Since the Chiprovtzi Uprising”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat*
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ventsislav Petrov
* Coins of serrated edge also available.

109

Емисия 1988 г.
„25 години кремиковски метал”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 200 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Чавдар Алексиев
Year of issue 1988
“25 Years Kremikovtzi Metal”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 200,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Chavdar Alexiev

*****
Емисия 1988 г.
„100 години Софийски университет
„Климент Охридски”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 1988
“100 Years Kliment Ochridski
University of Sofia”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

110

Емисия 1988 г.
„100 години Софийски университет
„Климент Охридски”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – вдлъбнат текст „Напред, науката е слънце”
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 1988
“100 Years Kliment Ochridski University of Sofia”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – embossed text „Forward, for Learning is Our Sun”
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

*****
Емисия 1988 г.
„100 години Български държавни железници”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Чавдар Алексиев
Year of issue 1988
“100 Years Bulgarian State Railways”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Chavdar Alexiev

111

Емисия 1988 г.
„110 години от Oсвобождението
на България от османско иго”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1988
“110 Years Since the Liberation
of Bulgaria from Ottoman Rule”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1988 г.
„XXIV летни олимпийски игри,
Сеул (Република Корея), 1988 г.”
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 7 г
Диаметър – 27 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Чавдар Алексиев
Year of issue 1988
“24th Summer Olympic Games,
Seoul (Republic of Korea), 1988”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 7 g
Diameter – 27 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Chavdar Alexiev

112

Емисия 1988 г.
„XXIV летни олимпийски игри,
Сеул (Република Корея), 1988 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Венцислав Петров
Year of issue 1988
“24th Summer Olympic Games,
Seoul (Republic of Korea), 1988”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ventsislav Petrov

*****
Емисия 1988 г.
„XXIV летни олимпийски игри,
Сеул (Република Корея), 1988 г.”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 640/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 18.75 г
Диаметър – 37.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Чавдар Алексиев
Year of issue 1988
“24th Summer Olympic Games,
Seoul (Republic of Korea), 1988”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 640/1000
Quality – proof
Weight – 18.75 g
Diameter – 37.2 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Chavdar Alexiev

113

Емисия 1988 г.
„XXIV летни олимпийски игри,
Сеул (Република Корея), 1988 г.”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
ХудожестВен проект – Венцислав Петров
Year of issue 1988
“24th Summer Olympic Games,
Seoul (Republic of Korea), 1988”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ventsislav Petrov

*****
Емисия 1988 г.
„Втори съвместен космически полет СССР – НРБ”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 1988
“Second Soviet-Bulgarian Space Flight”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

114

Емисия 1988 г.
„Втори съвместен космически полет СССР – НРБ”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 1988
“Second Soviet-Bulgarian Space Flight”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

*****
Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

115

Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

116

Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1988 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1988
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1989 г.
„XXII световно първенство по кану-каяк,
Пловдив (България), 1989 г.”
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1989
“22nd Canoe-Kayak World Championship,
Plovdiv (Bulgaria), 1989”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

117

Емисия 1989 г.
„250 години от рождението на Софроний Врачански”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1989
“250 Years Since the Birth of
Sofronii Vrachanski”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

*****
Емисия 1989 г.
„200 години от рождението на Васил Априлов”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 1989
“200 Years Since the Birth of Vasil Aprilov”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

118

Емисия 1989 г.
„120 години Българска академия на науките”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 11.2 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 1989
“120 Years Bulgarian Academy of Sciences”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Quality – proof
Weight – 11.2 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

*****
Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

119

Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

120

Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1989
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 20 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Димитър Тошев
Year of issue 1989
Nominal value – 20 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Dimitar Toshev

121

Емисия 1989 г.
Номинална стойност – 50 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 16.45 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 300 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Димитър Тошев
Year of issue 1989
Nominal value – 50 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 16.45 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – serrated
Mintage – 300,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Dimitar Toshev

*****
Емисия 1989 г.
„Застрашени диви животни:
Мечка с мечета”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
Year of issue 1989
“Endangered Wild Animals:
Mother Bear with Cutes”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov

122

Емисия 1989 г.
„XVI зимни олимпийски игри,
Албервил (Франция), 1992 г. Фигурно пързаляне”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 80 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Росана Александрова
Year of issue 1989
“16th Winter Olympic Games,
Albertville (France), 1992: Figure Skating”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 80,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Rosana Alexandrova

*****
Емисия 1989 г.
„XXV летни олимпийски игри,
Барселона (Испания), 1992 г. Кану”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 80 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1989
“25th Summer Olympic Games,
Barcelona (Spain), 1992: Canoe”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 80,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

123

Емисия 1989 г.
„Четиринадесето световно първенство
по футбол, Италия, 1990 г. Футболисти”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1989
“14th World Football
Championship, Italy, 1990: Footballers”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

*****
Емисия 1990 г.
„XIV световно първенство
по футбол, Италия, 1990 г. Футболна обувка”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1990
“14th World Football
Championship, Italy, 1990: Football shoe”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

124

Емисия 1990 г.
„XIV световно първенство
по футбол, Италия, 1990 г. Футболна топка”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1990
“14th World Football
Championship, Italy, 1990: Football”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

*****
Емисия 1990 г.
„XVI зимни олимпийски игри,
Албервил (Франция), 1992 г. Ски-бягане”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 80 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1990
“16th Winter Olympic Games,
Albertville (France), 1992: Ski-running”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 80,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

125

Емисия 1990 г.
„XXV летни олимпийски игри,
Барселона (Испания), 1992 г. Маратон”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 80 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Росана Александрова
Year of issue 1990
“25th Summer Olympic Games,
Barcelona (Spain), 1992: Marathon”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 80,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Rosana Alexandrova

*****
Емисия 1990 г.
„Застрашени диви животни. Рис”
Номинална стойност – 25 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
Year of issue 1990
“Endangered Wild Animals: Lynx”
Nominal value – 25 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 1 г
Диаметър – 15 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 1 g
Diameter – 15 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

126

Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 2 g
Diameter – 18 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – бронзова сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 22 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – bronze alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 22 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 1.6 g
Diameter – 17 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

127

Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 21 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 23 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

*****
Емисия 1990 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4.8 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Автор на художествения проект – неизвестен
Year of issue 1990
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuNi alloy
Quality – BU
Weight – 4.8 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – unknown

128

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC
OF BULGARIA
СЛЕД
AFTER 1991

Емисия 1992 г.
„XVII зимни олимпийски игри,
Лилехамер (Норвегия), 1994 г. Ски-слалом”
Номинална стойност – 50 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 10 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 100 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1992
“17th Winter Olympic Games,
Lillehammer (Norway), 1994: Ski-slalom”
Nominal value – 50 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 10 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 100,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 1992 г.
„Застрашени диви животни. Скален орел”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
Year of issue 1992
“Endangered Wild Animals: Imperial Eagle”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov

131

Емисия 1992 г.
„Корабът „Радецки”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
ХудожествВен проект – Любомир Прахов
Year of issue 1992
“The Radetzki Steam Liner”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov

*****
Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.6 г
Диаметър – 17.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – BU
Weight – 1.6 g
Diameter – 17.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 2 г
Диаметър – 19.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – BU
Weight – 2 g
Diameter – 19.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

132

Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 21.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 21.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 23.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 1 lev
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 23.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 2 лева
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 5 г
Диаметър – 25.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 2 levs
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – BU
Weight – 5 g
Diameter – 25.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

133

Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 6 г
Диаметър – 27.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – BU
Weight – 6 g
Diameter – 27.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1992 г.
Номинална стойност – 10 лева
Метал – Ag-Ni-сплав (нойзилбер)
Качество – гланц
Тегло – 9 г
Диаметър – 30.2 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1992
Nominal value – 10 levs
Type of metal – nickel silver
Quality – BU
Weight – 9 g
Diameter – 30.2 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

134

Емисия 1993 г.
„XVII зимни олимпийски игри,
Лилехамер (Норвегия), 1994 г. Бобслей”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 60 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1993
“17th Winter Olympic Games,
Lillehammer (Norway), 1994: Bobsleigh”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 60,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 1993 г.
„XV световно първенство по футбол,
САЩ, 1994 г. Футболист”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1993
“15th World Football Championship,
USA, 1994: Footballer”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

135

Емисия 1993 г.
„Асоцииране на Република България
към Европейската общност: Теодор Стратилат”
Номинална стойност – 500 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 33.63 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 55 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1993
“Republic of Bulgaria’s Association
with the European Community: Theodor Stratilat”
Nominal value – 500 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 33.63 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 55,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 1993 г.
„Асоцииране на Република България
към Европейската общност: Азбука”
Номинална стойност – 5000 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.64 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1993
“Republic of Bulgaria’s Association
with the European Community: Alphabet”
Nominal value – 5,000 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.64 g
Diameter – 24 mm
Edge – serrated
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

136

Емисия 1993 г.
„Асоцииране на Република България
към Европейската общност: Десислава”
Номинална стойност – 10 000 лева
Метал, проба – Pt 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 15.57 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1993
“Republic of Bulgaria’s Association
with the European Community: Desislava”
Nominal value – 10,000 levs
Type of metal – Pt 999/1000
Quality – proof
Weight – 15.57 g
Diameter – 30 mm
Edge – serrated
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 1993 г.
„Народното събрание”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1993
“The Parliament”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

137

Емисия 1993 г.
„Застрашени диви животни. Дива коза”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Чапкънов
Year of issue 1993
“Endangered Wild Animals: Wild Goat”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Chapkunov

*****
Емисия 1994 г.
„Храм-паметник „Св. Александър Невски”
Номинална стойност – 10 000 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.64 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1994
“St. Alexander Nevski Cathedral”
Nominal value – 10,000 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 8.64 g
Diameter – 24 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

138

Емисия 1994 г.
„XV световно първенство по футбол,
САЩ, 1994 г. Футболна мрежа”
Номинална стойност – 500 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1994
“15th World Football Championship,
USA, 1994: Football Net”
Nominal value – 500 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 1994 г.
„100 години гимнастика в България”
Номинална стойност – 50 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
и Емил Аврамов
Year of issue 1994
“100 Years Gymnastics in Bulgaria”
Nominal value – 50 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov and Emil Avramov

139

Емисия 1995 г.
„Астрономическа обсерватория – връх Рожен”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 33.63 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Алeксандър Хайтов,
Развигор Колев, Борислав Кьосев
и Благовест Апостолов
Year of issue 1995
“Astronomical Observatory – Rozhen Peak”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 33.63 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Haytov,
Razvigor Kolev, Borislav Kyossev and Blagovest Apostolov

*****
Емисия 1995 г.
„100 години oлимпийски игри, 1996 г.”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 60 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Алeксандър Хайтов,
Развигор Колев, Борислав Кьосев
и Благовест Апостолов
Year of issue 1995
“100 Years Olympic Games, 1996”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 60,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Haytov, Razvigor Kolev,
Borislav Kyossev and Blagovest Apostolov

140

Емисия 1995 г.
„50 години ФАО”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1995
“50 Years FAO”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 1995 г.
„110 години от Съединението на България”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1995
“110 Years of the Union of Eastern Rumelia
with the Bulgarian Principality”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

141

Емисия 1996 г.
„100 години Национална художествена академия”
Номинална стойност – 500 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 10 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Пламен Вълчев
Year of issue 1996
“100 Years National Academy of Arts”
Nominal value – 500 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 10 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Plamen Vulchev

*****
Емисия 1996 г.
„Ветроход „Калиакра”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 1996
“Kaliakra” boat”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

142

Емисия 1996 г.
„Cв. Иван Рилски”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 33.63 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 1996
“St. Ivan Rilski”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 33.63 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1996 г.
„XVIII зимни олимпийски игри,
Нагано (Япония), 1998 г. Кънки-бягане”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 60 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1996
“18th Winter Olympic Games,
Nagano (Japan), 1998: Speed Skating”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925//1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 60,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

143

Емисия 1996 г.
„XVI световно първенство по футбол,
Франция, 1998 г. Двама футболисти”
Номинална стойност – 500 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 10 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 60 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1996
“16th World Football Championship,
France, 1998: Two Footballers”
Nominal value – 500 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 10 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 60,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 1997 г.
„XVI световно първенство по футбол,
Франция, 1998 г. Футболист в атака”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1997
“16th World Football Championship,
France, 1998: Footballer in Attack”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

144

Емисия 1997 г.
„Пеещо българче”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 25 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1997
“Singing Bulgarian Child”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 25,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 1997 г.
„За aтлантическа солидарност”
Номинална стойност – 500 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Тодор Варджиев
Year of issue 1997
“For Atlantic Solidarity”
Nominal value – 500 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Todor Vardzhiev

145

Емисия 1997 г.
Номинална стойност – 10 лева
Метал – Cu-Zn-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.5 г
Диаметър – 15.5 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1997
Nominal value – 10 levs
Type of metal – CuZn alloy
Quality – BU
Weight – 1.5 g
Diameter – 15.5 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1997 г.
Номинална стойност – 20 лева
Метал – Cu-Zn-сплав
Качество – гланц
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 17.5 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1997
Nominal value – 20 levs
Type of metal – CuZn alloy
Quality – BU
Weight – 2.5 g
Diameter – 17.5 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1997 г.
Номинална стойност – 50 лева
Метал – Cu-Zn-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3.5 г
Диаметър – 19.5 мм
Гурт – назъбен
Отсечена в София, България
Художествен проект – Любомир Прахов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 1997
Nominal value – 50 levs
Type of metal – CuZn alloy
Quality – BU
Weight – 3.5 g
Diameter – 19.5 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Lyubomir Prahov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

146

Емисия 1998 г.
„Асоцииране на България към Европейската
общност: „Света София”
Номинална стойност – 5000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 10 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Eлена Димитрова
и Богомил Николов
Year of issue 1998
“Bulgaria’s Association with the European
Community: “St. Sofia Church”
Nominal value – 5,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 10 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Dimitrova
and Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1998 г.
„Асоцииране на България към Европейската
общност: Ритон”
Номинална стойност – 10 000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 1998
“Bulgaria’s Association with the European
Community: Rhyton”
Nominal value – 10,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

147

Емисия 1998 г.
„120 години от Oсвобождението на България
от османско робство”
Номинална стойност – 10 000 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
и Стефан Ненов
Year of issue 1998
“120 Years of Bulgaria’s Liberation from Ottoman Rule”
Nominal value – 10,000 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov and Stefan Nenov

*****
Емисия 1998 г.
„100 години Българска телеграфна агенция”
Номинална стойност – 1000 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 11 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1998
“100 Years Bulgarian Telegraph Agency”
Nominal value – 1,000 levs
Type of metal – CuNi alloy
Quality – proof
Weight – 11 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

148

Емисия 1998 г.
„Четвероевангелие на цар Иван Александър”
Номинална стойност – 20 000 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Eлена Димитрова
и Богомил Николов
Year of issue 1998
“Tetraevangelia of Tzar Ivan Alexander”
Nominal value – 20,000 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Dimitrova and Bogomil Nikolov

*****
Емисия 1999 г.
„120 години Българска народна банка”
Номинална стойност – 20 000 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 30 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 1999
“120 Years Bulgarian National Bank”
Nominal value – 20,000 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 30,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

149

Емисия 1999 г.
„Богородица с Mладенеца”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Алeксандър Хайтов
Year of issue 1999
“The Virgin Mary with Infant Christ”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Alexander Haytov

*****
Емисия 1999 г.
,,120 години Министерски съвет: EURO”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 1999
“120 Years Council of Ministers: EURO”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 16 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

150

Емисия 1999 г.
„120 години Министерски съвет: EURO”
Номинална стойност – 100 лева
Метал, проба – Au 900/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16 г
Диаметър – 30 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 1999
“120 Years Council of Ministers: EURO”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Au 900/1000
Quality – proof
Weight – 16 g
Diameter – 30 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

*****
Емисия 1999 г.
„Пловдивска къща: EURO”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Eлена Димитрова
и Богомил Николов
Year of issue 1999
“A Plovdiv House: EURO”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Dimitrova and Bogomil Nikolov

151

Емисия 1999 г.
„Тюлен-монах”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 15 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
и Емил Аврамов
Year of issue 1999
“Monk Seal”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 15,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov and Emil Avramov

*****
Емисия 1999 г.
„XXVII летни олимпийски игри,
Сидни (Австралия), 2000 г. Висок скок”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 34 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 1999
“27th Summer Olympic Games,
Sydney (Australia), 2000: High Jump”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 34 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

152

Емисия 1999 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – Cu-Al-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 1.8 г
Диаметър – 16 мм
Гурт – гладък
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 1999
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – CuAlNi alloy
Quality – BU
Weight – 1.8 g
Diameter – 16 mm
Edge – flat
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1999 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – Cu-Al-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – гладък
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 1999
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – CuAlNi alloy
Quality – BU
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – flat
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1999 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – Cu-Al-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 3.5 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – гладък
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 1999
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – CuAlNi alloy
Quality – BU
Weight – 3.5 g
Diameter – 20 mm
Edge – flat
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

153

Емисия 1999 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Ag-Ni-сплав (нойзилбер)
Качество – гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 18.5 мм
Гурт – рифелован
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 1999
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – nickel silver
Quality – BU
Weight – 3 g
Diameter – 18.5 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1999 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Ag-Ni-сплав (нойзилбер)
Качество – гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 20.5 мм
Гурт – рифелован
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 1999
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – nickel silver
Quality – BU
Weight – 4 g
Diameter – 20.5 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 1999 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Ag-Ni-сплав (нойзилбер)
Качество – гланц
Тегло – 5 г
Диаметър – 22.5 мм
Гурт – рифелован
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 1999
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – nickel silver
Quality – BU
Weight – 5 g
Diameter – 22.5 mm
Edge – serrated
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

154

Емисия 2000 г.
„Асоцииране на България към Европейския съюз.
Тодор Светослав Тертер”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Кънчо Аврамов
Year of issue 2000
“Bulgaria’s Association with the European Union:
Tzar Todor Svetoslav Terter”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Kancho Avramov

*****
Емисия 2000 г.
„Асоцииране на България към Европейския съюз.
Църквата Пантократор”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2000
“Bulgaria’s Association with the European Union:
The Church of Pantokrator in Nessebar”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

155

Емисия 2000 г.
„Начало на новото хилядолетие”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 10 г
Диаметър – 34 мм
Гурт – гладък
Тираж – 6000
Отсечена в София, България
Художествен проект – колектив
от „Монетен двор” ЕООД
Year of issue 2000
“The Beginning of the New Millennium”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 10 g
Diameter – 34 mm
Edge – flat
Mintage – 6,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Mint EOOD team

*****
Емисия 2000 г.
„XXVII летни олимпийски игри,
Сидни (Австралия), 2000 г. Вдигане на тежести”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2000
“The 27th Summer Olympic Games,
Sidney (Australia), 2000: Weightlifting”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

156

Емисия 2000 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – стоманена сърцевина
с електролитно покритие
Качество – гланц
Тегло – 1.8 г
Диаметър – 16 мм
Гурт – гладък
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2000
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – a steel core in a galvanic layer
Quality – BU
Weight – 1.8 g
Diameter – 16 mm
Edge – flat
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 2000 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – стоманена сърцевина
с електролитно покритие
Качество – гланц
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – гладък
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2000
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – a steel core in a galvanic layer
Quality – BU
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – flat
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 2000 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – стоманена сърцевина
с електролитно покритие
Качество – гланц
Тегло – 3.5 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – гладък
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2000
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – a steel core in a galvanic layer
Quality – BU
Weight – 3.5 g
Diameter – 20 mm
Edge – flat
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

157

Емисия 2001 г.
„XIX зимни олимпийски игри,
Солт-лейк сити (САЩ), 2002 г. Ски-скок”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – поредният номер на всяка монета
Тираж – 25 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 2001
“The 19th Winter Olympic Games,
Salt Lake City (USA), 2002: Ski Jump”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – the serial number of each coin
Mintage – 25,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 2001 г.
„Асоцииране на България към Европейския съюз.
Българско висше образование”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Георги Липовански
Year of issue 2001
“Bulgaria’s Association with the European Union:
Bulgarian Higher Education”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Georgi Lipovanski

158

Емисия 2002 г.
„Златен български лев”
Номинална стойност – 1 лев
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 15.55 г
Външен диаметър – 24.5 мм
Гурт – гладък
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 2002
“Golden Bulgarian Lev”
Nominal value – 1 lev
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 15.55 g
Outer diameter – 24.5 mm
Edge – flat
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

*****
Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри
Атина (Гърция), 2004 г. Фехтовка”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Fencing”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

159

Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Вдигане на тежести”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Weightlifting”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Бягане”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Running”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

160

Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Борба”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Wrestling”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Плуване”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Swimming”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

161

Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Стрелба с лък”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Archery”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Колоездене”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Cycling”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

162

Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Тенис на корт”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Tennis”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Гимнастика – кон с гривни”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Gymnastics – Pommel Horse”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

163

Емисия 2002 г.
„XXVIII летни олимпийски игри,
Атина (Гърция), 2004 г. Пиер дьо Кубертен”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.24 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 17 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2002
“The 28th Summer Olympic Games,
Athens (Greece), 2004: Pierre de Coubertain”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.24 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 17,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

*****
Емисия 2002 г.
„Сурвакари”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
c нанесено оцветяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 15 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 2002
“Sourvakari”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Сoloured
Quality – proof
Weight – 15 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

164

Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 1 стотинка
Метал – стоманена сърцевина
с електролитно покритие
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.8 г
Диаметър – 16 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2002
Nominal value – 1 stotinka
Type of metal – a steel core in a galvanic layer
Quality – proof
Weight – 1.8 g
Diameter – 16 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 2 стотинки
Метал – стоманена сърцевина
с електролитно покритие
Качество – мат-гланц
Тегло – 2.5 г
Диаметър – 18 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2002
Nominal value – 2 stotinkas
Type of metal – a steel core in a galvanic layer
Quality – proof
Weight – 2.5 g
Diameter – 18 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 5 стотинки
Метал – стоманена сърцевина
с електролитно покритие
Качество – мат-гланц
Тегло – 3.5 г
Диаметър – 20 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2002
Nominal value – 5 stotinkas
Type of metal – a steel core in a galvanic layer
Quality – proof
Weight – 3.5 g
Diameter – 20 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

165

Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 10 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 3 г
Диаметър – 18.5 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2002
Nominal value – 10 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – proof
Weight – 3 g
Diameter – 18.5 mm
Edge – serrated
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov
*****
Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 20 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 4 г
Диаметър – 20.5 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2002
Nominal value – 20 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – proof
Weight – 4 g
Diameter – 20.5 mm
Edge – serrated
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov
*****
Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 5 г
Диаметър – 22.5 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
и Владимир Йосифов
Year of issue 2002
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – proof
Weight – 5 g
Diameter – 22.5 mm
Edge – serrated
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

166

Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – външен пръстен от жълта сплав
и вътрешен кръг от бяла сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 7 г
Външен диаметър – 24.5 мм
Гурт – назъбен на сектори
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 2002
Nominal value – 1 lev
Type of metal – an outer circle of a yellowish alloy
and an inner circle of a white alloy
Quality – proof
Weight – 7 g
Outer diameter – 24.5 mm
Edge – interrupted milled
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

*****
Емисия 2002 г.
Номинална стойност – 1 лев
Метал – външен пръстен от жълта сплав
и вътрешен кръг от бяла сплав
Качество – гланц
Тегло – 7 г
Външен диаметър – 24.5 мм
Гурт – назъбен на сектори
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 2002
Nominal value – 1 lev
Type of metal – an outer circle of a yellowish alloy
and an inner circle of a white alloy
Quality – BU
Weight – 7 g
Outer diameter – 24.5 mm
Edge – interrupted milled
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

167

Емисия 2003 г.
„60 години от спасявaнето
на българските евреи“
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 2000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 2003
“The 60th Anniversary of the Rescue
of Jewish People in Bulgaria”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 2,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

*****
Емисия 2003 г.
„Световно първенство no футбол, Германия, 2006 г.”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 28.28 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 50 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2003
“The World Football Cup, Germany, 2006”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 28.28 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 50,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

168

Емисия 2003 г.
„Мое детство”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
c нанесено оцветяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 15 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Стефан Ненов
Year of issue 2003
“My Childhood”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Coloured
Quality – proof
Weight – 15 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Stefan Nenov

*****
Емисия 2003 г.
„Богородица”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 20 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
и Иван Тодоров
Year of issue 2003
“The Virgin Mary”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 20,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

169

Емисия 2004 г.
„Цветница”
Номинална стойност – 5 лева
Метал – Cu-Ni-сплав
c нанесено оцветяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 15 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
и Eлена Димитрова
Year of issue 2004
“Palm Sunday”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – CuNi alloy
Coloured
Quality – proof
Weight – 15 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov and Elena Dimitrova

*****
Емисия 2004 г.
„България в НАТО“
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – мат-гланц
Тегло – 5 г
Диаметър – 22.5 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 1 000 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Тодор Варджиев
Year of issue 2004
“Bulgaria’s admittance to NATO”
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – CuZnNi alloy
Quality – proof
Weight – 5 g
Diameter – 22.5 mm
Edge – serrated
Mintage – 1,000,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Todor Vardzhiev

170

Емисия 2004 г.
„100 години Народен театър „Иван Вазов“
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
u Eлена Димитрова
Year of issue 2004
“100 Years Ivan Vazov National Theatre”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov and Elena Dimitrova

*****
Емисия 2004 г.
„100 години Народен театър „Иван Вазов”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 46.66 г (пиефорт)
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
и Eлена Димитрова
Year of issue 2004
“100 Years Ivan Vazov National Theatre”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
Quality – proof
Weight – 46.66 g (Piefort)
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov and Elena Dimitrova

171

Емисия 2004 г.
„125 години Българска народна банка”
Номинална стойност – 125 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 7.78 г
Диаметър – 21 мм
Гурт – гладък
Тираж – 3000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
u Eлена Димитрова
Year of issue 2004
“125 years Bulgarian National Bank”
Nominal value – 125 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 7.78 g
Diameter – 21 mm
Edge – flat
Mintage – 3,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov and Elena Dimitrova

*****
Емисия 2004 г.
„Св. Николай Мирликийски Чудотворец”
Номинална стойност – 10 лева.
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 8000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Евгени Евтимов
Year of issue 2004
“St. Nikolai Mirlikiyski Chudotvorets”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 8,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Evgeni Evtimov

172

Емисия 2005 г.
„Баба Марта”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Cu-Ni-сплав
c нанесено оцветяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 15 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Ваня Димитрова
Year of issue 2005
“Baba Marta”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Cu-Ni alloy
Coloured
Quality – proof
Weight – 15 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Vanya Dimitrova

*****
Емисия 2005 г.
„ХХ зимни олимпийски игри,
Торино, Италия, 2006 г. Шорттреk”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 4000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Пламен Чернев
Year of issue 2005
“The XX Winter Olympic Games,
Turino, Italy, 2006: Shorttrack”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 4,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Plamen Chernev

173

Емисия 2005 г.
„България – Eвропейски съюз“
Номинална стойност – 1.95583 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 14 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
Year of issue 2005
“Bulgaria – European Union”
Nominal value – 1.95583 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 14,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov

*****
Емисия 2005 г.
„България – Eвропейски съюз“
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Cu-Ni-Zn-сплав
Качество – гланц
Тегло – 5 г
Диаметър – 22.5 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 500 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов,
Петър Стойков и Владимир Йосифов
Year of issue 2005
“Bulgaria – European Union”
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Cu-Ni-Zn alloy
Quality – BU
Weight – 5 g
Diameter – 22.5 mm
Edge – serrated
Mintage – 500,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

174

Емисия 2005 г.
„Съкровищата на България. Златната маска“
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Ваня Димитрова
Year of issue 2005
“Treasures of Bulgaria: The Gold Mask”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Vanya Dimitrova

*****
Емисия 2006 г.
„Българските занаяти.
Лозарство и винопроизводство“
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
c нанесено оцветяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
u Пламен Джерманов
Year of issue 2006
“Bulgarian Crafts:
Vine-growing and Wine Production”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Coloured
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov
and Plamen Dzhermanov

175

Емисия 2006 г.
„Национални паркове и резервати.
Българското Черноморие”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 7000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Евгения Цанкова
u Пламен Чернев
Year of issue 2006
“National Parks and Reserves:
The Black Sea Coast”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 7,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Evgenia Tsankova
and Plamen Chernev

*****
Емисия 2006 г.
„Съкровищата на България. Летница”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Евгени Евтимов
Year of issue 2006
“Treаsures of Bulgaria: Letnitsa”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Еvgeni Evtimov

176

Емисия 2006 г.
„Българска иконография. Св. Йоан Кръстител”
Номинална стойност – 20 лeвa
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 12 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Рада Димитрова
Year of issue 2006
“Bulgarian Iconography: St. John the Baptist”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 12,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Rada Dimitrova

*****
Емисия 2007 г.
„България в Европейския съюз“
Номинална стойност – 1.95583 лeвa
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 14 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов
u Eлена Димитрова
Year of issue 2007
“Bulgaria in the European Union”
Nominal value – 1.95583 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 14,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov and Elena Dimitrova

177

Емисия 2007 г.
„България в Европейския съюз”
Номинална стойност – 50 стотинки
Метал, проба – Cu-Zn-Ni-сплав
Качество – гланц
Тегло – 5 г
Диаметър – 22.5 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 500 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Богомил Николов,
Петър Стойков u Владимир Йосифов
Year of issue 2007
“Bulgaria in the European Union”
Nominal value – 50 stotinkas
Type of metal – Cu-Zn-Ni alloy
Quality – BU
Weight – 5 g
Diameter – 22.5 mm
Edge – serrated
Mintage – 500,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Bogomil Nikolov,
Petar Stoikov and Vladimir Yossifov

*****
Емисия 2007 г.
„Именити български гласове. Борис Христов”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 999/1000
c двустранно оксидиран външен пръстен
и позлатен вътрешен кръг
на обратната страна на монетата
Качество – мат-гланц
Тегло – 31.10 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
u Тодор Тодоров
Year of issue 2007
“The Great Bulgarian Voices: Boris Hristov”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
Outer ring double-oxidized and
inner circle gold-plated
on the reverse
Quality – proof
Weight – 31.10 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Todor Todorov

178

Емисия 2007 г.
„Българска иконография.
Св. Георги Победоносец”
Номинална стойност – 100 лeвa
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 8.64 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – гладък
Тираж – 1500
Отсечена в София, България
Художествен проект – Пламен Чернев
Year of issue 2007
“Bulgarian Iconography:
St. George the Victorious”
Nominal value – 100 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 8.64 g
Diameter – 24 mm
Edge – flat
Mintage – 1,500
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Plamen Chernev

*****
Емисия 2007 г.
„Българска иконография.
Св. Георги Победоносец”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 8000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Пламен Чернев
Year of issue 2007
“Bulgarian Iconography:
St. George the Victorious”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 8,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Plamen Chernev

179

Емисия 2007 г.
„Национални паркове и резервати.
Българската планина – Пирин”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – назъбен
Тираж – 6000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Ваня Димитрова
Year of issue 2007
“National Parks and Reserves:
The Bulgarian Mountains – Pirin”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – serrated
Mintage – 6,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Vanya Dimitrova

*****
Емисия 2007 г.
„Българските занаяти.
Килимарство”
Номинална стойност – 5 лева
Метал, проба – Ag 500/1000
c нанесено оцветяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 7000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
u Пламен Джерманов
Year of issue 2007
“Bulgarian Crafts:
Carpet Making”
Nominal value – 5 levs
Type of metal – Ag 500/1000
Coloured
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 7,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov
and Plamen Dzhermanov

180

Емисия 2007 г.
„Съкровищата на България. Пегас от Вазово”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Развигор Колев,
Борислав Кьосев u Красимир Ангелов
Year of issue 2007
“Treasures of Bulgaria: Pegasus from Vazovo”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Razvigor Kolev,
Borislav Kyossev and Krassimir Angelov

*****
Емисия 2008 г.
„130 години от Освобождението на България”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 10 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
u Иван Тодоров
Year of issue 2008
“130th Anniversary of Bulgaria’s Liberation”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 10,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Ivan Todorov

181

Емисия 2008 г.
„Спортна стрелба”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Tодор Тодоров
u Яна Василева
Year of issue 2008
“Shooting sports”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Todor Todorov and Yana Vassileva

*****
Емисия 2008 г.
„Съкровищата на България. Севт III”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
c частично позлатяване
Качество – мат-гланц
Тегло – 20 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 8000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
u Тодор Тодоров
Year of issue 2008
“Treasures of Bulgaria: Sevt III”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
partially gold-plated
Quality – proof
Weight – 20 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 8,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Todor Todorov

182

Емисия 2008 г.
„100 години независимост на България”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 925/1000
Качество – мат-гланц, висше
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 5000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Иван Тодоров
Year of issue 2008
“100 Years of Bulgaria’s Independence”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 925/1000
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 5,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Ivan Todorov

*****
Емисия 2008 г.
„Именити български гласове. Николай Гяуров”
Номинална стойност – 10 лeвa
Метал, проба – Ag 999/1000
c двустранно оксидиран външен пръстен
и позлатен вътрешен кръг
на обратната страна на монетата
Качество – мат-гланц
Тегло – 31.10 г
Диаметър – 40 мм
Гурт – гладък
Тираж – 6 000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Елена Тодорова
u Тодор Тодоров
Year of issue 2008
“The Great Bulgarian Voices: Nikolay Gyaurov”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
Outer ring double-oxidized and
inner circle gold-plated
on the reverse
Quality – proof
Weight – 31.10 g
Diameter – 40 mm
Edge – flat
Mintage – 6,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Elena Todorova and Todor Todorov

183

Емисия 2008 г.
„Св. Цар Борис I Покръстител”
Номинална стойност – 20 лева
Метал, проба – Au 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 1.55 г
Диаметър – 13.92 мм
Гурт – гладък
Тираж – 8000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Красимир Ангелов,
Борислав Кьосев и Развигор Колев
Year of issue 2008
“The Holy Tsar Boris I the Baptist”
Nominal value – 20 levs
Type of metal – Au 999/1000
Quality – proof
Weight – 1.55 g
Diameter – 13.92 mm
Edge – flat
Mintage – 8,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Krassimir Angelov,
Borislav Kyossev and Razvigor Kolev

*****
Емисия 2009 г.
„110 години от рождението на Дечко Узунов”
Номинална стойност – 2 лева
Метал, проба – Cu 999/1000
Качество – мат-гланц
Тегло – 16.4 г
Диаметър – 34.2 мм
Гурт – гладък
Тираж – 8000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Петър Стойков
Year of issue 2009
“110 Years since the Birth of Dechko Uzunov”
Nominal value – 2 levs
Type of metal – Cu 999/1000
Quality – proof
Weight – 16.4 g
Diameter – 34.2 mm
Edge – flat
Mintage – 8,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Petar Stoikov

184

Емисия 2009 г.
„130 години Българска народна банка”
Номинална стойност – 10 лева
Метал, проба – Ag 999/1000
c нанесен силикатен емайл
Качество – мат
Тегло – 23.33 г
Диаметър – 38.61 мм
Гурт – гладък
Тираж – 4000
Отсечена в София, България
Художествен проект – Развигор Колев
и Борислав Кьосев
Year of issue 2009
“130 Years Bulgarian National Bank”
Nominal value – 10 levs
Type of metal – Ag 999/1000
a silica-enamelled fragment on the reverse
Quality – proof
Weight – 23.33 g
Diameter – 38.61 mm
Edge – flat
Mintage – 4,000
Minted in Sofia, Bulgaria
Artistic design – Razvigor Kolev and Borislav Kyossev

185

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful