TEORI-TEORI MODEN KESUSASTERAAN MELAYU TEORI MARXISME Seperti yang disebutkan sebelum ini bahawa teori Marxisme

muncul bukannya disebabkan fenomena-fenomena kesusasteraan, sebaliknya lebih disebabkan oleh fenomena-fenomena sosial yang berkait dengan pertentangan kelas dalam sistem ekonomi, kekuasaan dan pengaruh politik. Walau bagaimanapun, fenomen-fenomena sosial ini juga berkait rapat dengan kesusasteraan. Marxisme meletakkan kesusasteraan dalam struktur yang tinggi dalam sisitem sosial. Realiti dalam teks sebenarnya adalah cerminan daripada realiti dalam masyarakat. Ahli kritik sastera melihat, ruang sosial dan ekonomi yang dibincangkan oleh teori Marxisme membuka ruang yang luas untuk memahami fenomena tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan, setinggan, buruh, perebutan kuasa, penindasan, kezaliman dan lain-lain dalam teks kesusasteraan. Oleh kerana itu, untuk memahami fenomena ini, pengkritik lazimnya menggunakan dasardasar teori Marxisme mengkritik teks. Terdapat beberapa model kritik berasaskan teori Marxisme seperti model pencerminan, model berpusatkan bahasa, model pengetahuan negatif, model genetik dan model penerbitan. Pengkritik boleh menggunakan modelmodel ini untuk mengkritik teks kesusasteraan sesuai dengan tema dan kandungan teks tersebut. Misalnya pengkritik boileh menggunakan model Pencerminan seperti yang dikemukakan oleh George Lukaas bagi memahami perkaitan bentuk realiti di dalam novel Shit karya Shahnon Ahmad dengan realiti politik dalam negara era pertembungan Mahathir-Anwar Ibrahim. Atau menggunakan teks yang sama untuk memahami konsep `pandangan dunia` (world view) berasaskan model Genetik seperti yang dikemukakan oleh Lucien Goldman. TEORI FEMINISME Dalam kajian sastera, pendekatan Feminisme bertujuan untuk memahami peranan, kedudukan dan keterlibatan wanita dalam kesusasteraan. Pendekatan ini bersandarkan kepada idea-idea Feminisme yang berkisar kepada kedudukan wanita sebagai pengkritik, penulis dan juga sebagai watak-watak dalam teks. Terdapat banyak jenis kritikan Feminisme, antaranya kritikan Feminis Psikoanalitik, kritikan Feminis Lesbian, kritikan Feminis ideologi, kritikan ginokritik, kritikan feminis ras dan kritikan Feminis sosialisme. Cara dan kaedah memahami dan mendekati sesuatu persoalan wanita itu menjadi pendekatannya juga berbeza-beza. Kritikan Feminis Psikoanalitik timbul kerana penentangan terhadap idea Frued dan Lacan. Kritikan Feminis ras timbul akibat penentangan terhadap penindasan ras khususnya akibat perbezaan warna kulit hitam dan putih. Tokoh-tokoh wanita seperti Mary Ellman, Elaine Showalter, Cixious, Julia Kristive bangkit bagi menunjukkan bahawa wanita tidak selemah yang ditanggapi oleh golongan lelaki dan mereka berusaha menampilkan dan menolongkan kelebihan dan kehebatan

feminisme sebagai mempunyai peranan dan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Dalam banyak-banyak kritikan Feminisme, kritikan ginokritik yang dipopularkan oleh Elaine Showwalter merupakan pendekatan kritik Feminisme yang amat popular. Kritikan ini menyusuri peranan wanita sebagai pembaca (women as reader and consumer) dan wanita sebagai penulis (women as writer). Pendekatan kritikan melihat wanita sebagai pembaca berusaha untuk membolehkan wanita memahami imej atau citraan wanita dalam teks-teks yang ditulis oleh penulis lelaki. Dari situ wanita boleh mengkaji dan membetulkan imej-imej wanita yang tidak benar sebagaimana yang ditulis oleh penulis lelaki. Pendekatan kritik yang melihat wanita sebagai penulis pula disebut sebagai ginokritik. Pendekatan ini melihat wanita sebagai sumber yang menerbitkan makna teks. Penulis wanita harusnya memiliki suatu rangka kerja bersistematik untuk mengemukakan imej-imej, perwatakan dan perjuangan yang boleh mencabar dan menentang serta merobohkan apa yang sudah dikonsepsikan oleh kaum lelaki sebelum ini (Mana Sikana,2005:289). TEORI SEMIOTIK Pendekatan Semiotik merupakan salah satu kritikan yang penting dan popular dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Pendekatan ini kritik ini menggunakan prinsipprinsip teori Semiotik sebagaiamana yang yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh seperti Fredinand de Saussure, Sander Pierce, Micheal Riffaterre, Umbarto Eco, Jurij Lotman dan lain-lain. Pendekatan ini menitikberatkan soal kebahasaan dengan penumpuan kepada mencari dan memahmi makna menerusi sistem lambang (sign) dan perlambangan dalam teks. Asas kepada kritikan ini ialah kepercayaan bahawa makna bahasa ditandai dengan sistem lambang dan perlambangan. Lambang dan perlambangan ini pula mempunyai hubungan dengan psikologi manusia dalam sesebuah masyarakat. Makna dalam teks dapat difahami dengan mentafsir lambang dan perlambangan yang hadir dalam teks dan dihubungkan pula dengan penerimaan umum dalam sesebuah masyarakat. Semiotik mungkin bermula awal iaitu semenjak zaman Plato lagi. Namun, untuk beberapa tempoh waktu, ianya tidak dipentingkan terutamanya dalam era penolakan epistimologi teori ini. Walau bagaimanapun, selepas kurun ke-17, Semiotik muncul semula dengan lebih bertenaga. Beberapa cadangan supaya kajian secara mendalam tentang bahasa yang lebih sistematik perlu diwujudkan telah disuarakan oleh ramai pemikir falsafah seperti Ferdinand de Saussure dan Charles Sander Peirce. Istilah Semiotik telah digunakan oleh Charles Sander Peirce untuk merujuk kepada satu cabang autonomous sains. Peirce boleh dianggap sebagai seorang pemula Semiotik. Beliau membezakan tiga jenis lambang iaitu ikonik, indekisal dan simbolik (Terry Eagleton,1993:111). Di antara Peirce dan Saussure ada perbezaan yang jelas dalam penekanan terhadap lambang ini. Saussure merujuk lambang secara wewenang kepada penandanya.

Pengasas utama pendekatan Semiotik dalam kajian kesusasteraan ialah Jurij M. Lotman yang menulis kertas kerja dalam buku mengenai teori dan metodologi Semiotik (Mana Sikana,1990:18). Pendekatan ini tumbuh dan berkembang di Barat pada sekitar tahuntahun awal kurun ke 20. Tokoh-tokoh penting di belakang Semiotik ialah Saussure, Peirce, Lotman, Jonathan Culler, Micheal Riffaterre dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun setiap tokoh ini mempunyai pandangan yan berbeza terhadap konsep lambang dan perlambangan, meskipun asas teorinya sama iaitu memahami makna berasaskan sistem lambang dan perlambangan. Oleh kerana itu, pengkritik yang ingin menggunakan pendekatan ini harus terlebih dahulu memahami idea Semiotik tokoh-tokoh ini. TEORI FENOMENOLOGI Pendekatan Fenomenologi merupakan salah satu kaedah kritik teks berasas idea falsafah batiniah. Pendekatan ini menggunakan idea-idea teori Fenomenologi yang pernah dipopularkan oleh ahli falsafah German iaitu Edmund Husserl (Foto kanan). Edmund Husserl berusaha membina suatu kaedah falsafah bagi menjelaskan kepastian mutlak yang boleh dicapai dan dirasai dalam diri manusia. Idea ini dikemukakan setelah Edmund Husserl mendapati masyarakat Eropah sudah hilang keyakinan terhadap kehidupan akibat krisis tamadun kebendaan yang melanda masyarakat Eropah akibat daripada merebakannya modenisme. Husserl percaya bahawa keyakinan diri terhadap kehiduopan masih dapat dicapai oleh manusia dengan cara berfenomenologi. Untuk mencapai keyakinan yang murni dan hakiki itu, teori Fenomenologi mencadangkan agar dilakukan pembersihan minda manusia daripada gangguan fenomenoma-fenomena yang sedia ada. Minda manusia menstilah dikosongkan dengan cara melakukan reduksi, yakni meletakkan fenomenologi yang sedia ada dalam minda `di luar minda`, sementara waktu. Langkah seterusnya barulah menyediakan ruang transedental untuk membolehkan fenomena-fenomena yang murni masuk ke dalam minda. Dalam hubungan antara fenomena sejati dengan minda yang bersifat transendental itu, manusia dapat mengamati dan menikmati fenomena-fenoma yang sejati itu tanpa ada `gangguan` atau unsur-unsur luar kerana minda manusia sudah bersih dan kosong daripada fenomena-fenomena sedia ada. Pendekatan ini sedikit sebanyak dipengaruhi formalis Rusia. Sebagaimana Fomalistik Rusia menolak objek sebenar untuk mengetahui sesuatu, demikian juga dengan Fenomenologi ini. Ia menolak pengaruh dan peranan unsur lain di luar diri manusia sebagai faktor yang menentukan makna, sebaliknya makna itu dapat dicari dan difahami atas potensi kendiri. Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami pengalaman estetik pembaca terhadap sesebuah karya kesusasteraan. Pendekatan ini juga sesuai dilakanakan dalam bentuk eksperimen bagi memahami tanggapan dan pengalaman estetik pembaca ketika membaca teks.

Pendekatan ini tidak begitu terkenal, tetapi ada pengaruhnya yang besar dalam aliran kritikan Geneva terutama dalam era tahun 1940-an hingga 1950-an. Beberapa tokoh kritikan yang penting waktu itu ialah Georges Poulet dari Belgium, Jean Pierre Richard dari Perancis, Jean Starobinki dan Jean Rousset dari Swiss, Emil Staiger dan J.Hillis Miller dari Amerika Syarikat (Terry Eagleton,1983:65). Pendekatan Fenomenologi menjelaskan bahawa kesedaran tidak hanya dapat dicapai secara empiri tetapi juga bersifat transendental. Transendental diletakkan pada tempat yang paling tinggi, kerana di sana dikatakan sebagai sumber dan asal usul bagi segala makna. Oleh itu dalam kritikan sastera, sesebuah karya dan pengkaryanya tidak begitu dipentingkan. Yang dipentingkan ialah penbacaan teks secara rohaniah yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh unsurunsur di luar dirinya. Teks adalah satu wadah yang tulin untuk kesedaran pengkarya. Aspek gaya dan semantik dianggap sebagai sebahagian daripada organik dari satu keseluruhan yang kompleks, sementara akal budi pengkarya menjadi dasar yang melengkapinya. Kesebenaran tidak boleh dilihat kepada keadaan luaran pengkarya, tetapi sebaliknya harus dilihat sebagaimana kesedaran yang wujud di dalam teks. Oleh itu, pengkritik harus melakukan penerjunan langsung ke dalam teks untuk melakukan penginterpetasian. Menurut Husserl, bahasa sesebuah karya sastera adalah merupakan lebih daripada suatu ekpresi makan dalaman. Oleh yang demikian, bahasa tidak mendapat tempat yang tinggi dalam pendekatan ini. Fenomenologi menekankan kepada tindakan melihat sesuatu fenomena sebagai hal universal, bebas dan tidak terikat kepada bahasa. Dalam erti kata lain, bahasa hanya pemberi makna kepada makna yang dikeluarkan dari dalaman diri. TEORI SOSIOLOGI Pendekatan Sosiologi dalam kritikan sastera ialah satu kaedah kritikan yang menggunakan prinsip-prinsip teori Sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu bidang sains sosial. Walaupun Sosiologi bersumberkan bidang sains sosial, namun ia tetap mempunyai hubungkait dengan kesusasteraan. Sosiologi berkait rapat dengan aspek sejarah sebagaimana yang dibincangkan dalam pendekatan Historikal sebelum ini. Sosiologi melibatkan pelbagai perkara yang melibatkan latar sosial masyarakat baik di dalam teks mahupun di luar teks. Aspek-aspek yang menjadi teras kemanusiaan dan kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, budaya dan etika sosial akan turut dilihat sebagai unsur-unsur penting yang mempengaruhi kepengarangan dan latar tekstual karya.. Falsafah pemikiran Auguste Comte (1798-1875) yang meletakkan sosiologi sebagai ilmu yang tertinggi dan patut dipelajari, maka kritikan sastera dan penulisan teksnya juga turut dipengaruhinya. Pemikiran Auguste Comte telah mendapat sambutan yang hangat dan turut mempegaruhi pemikiran ahli falsafah Inggeris John Staurt Mill. Lanjutan daripada permikiran inilah maka berkembangnya pengaruh positivisme dan aliran realisme dalam kesusasteraan Perancis dan Barat (Abdul Halim Ali,1998:4).

Secara ringkas, pendekatan ini memberi penekanan kepada aspek aspek-aspek sosial tentang bagaimana seseorang rakyat atau individu itu seharusnya menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat umumnya. Dalam hal ini, pendekatan Sosiologi tidak dapat lari dari turut membicarakan tentang pengkarya. Aspek sosiologi pengkarya akan diteliti sama. Sebelum memasuki perbicaraan intrinsik karya, riwayat hidup pengarang termasuk tempat lahir, sosiolisasi, pendidikan, alam sekitar, status sosial, nilai-nilai kehidupan dan sebagainya hendaklah ditinjau terlebih dahulu (Mana Sikana, 1983:110). Menggunakan teori Sosiologi dalam kritikan kesusasteraan mengkehendaki pengkritik mendalam ilmu sosiologi. Pengkritik perlu mahir mengenalpasti aspek-aspek sosiologi yang berkait dengan teks dan pengkarya di samping mampu menghubungkan sosiologi itu dengan kesusasteraan. TEORI PSIKOANALISIS Pendekatan ini berasaskan idea pemikiran bawah sedar daripada teori Psikoanalisis. Pendekatan kritikan berasaskan idea Psikoanalisis bertujuan mengamati teks-teks kesusasteraan dengan cara menghubungkannya dengan aspek kejiwaan dan pemikiran bawah sedar. Beberapa orang pemikir yang memberi perhatian dalam aspek kejiwaan ini ialah Sigmun Freud, Jung, Adler, Brill dan lain lagi (Mana Sikana,1983:118). Frued misalnya sangat terkenal dengan id, ego dan super-ego. Kesemua ini menurut Frued mempunyai tugasnya yang tersendiri. id misalnya sentiasa mendorong kepada keseronokan, kejayaan dan kehendak naluri. ego pula berperanan mententeramkan id, super ego berfungsi sebagai pelindung dari sebarang perkara yang cuba meruntuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sosial moral dan sebagainya. Selain Frued, kritikan berasaskan idea Psikoanalisis juga boleh bersandarkan pada idea tipa induk oleh Curl Jung, kepengaruh oleh Harold Bloom dan struktur bahasa dalam pemikiran bawah sedar oleh Jacques Lacan. Pendekatan kritikan psikoanalisis telah melahirkan beberapa tanggapan yang berkait langsung dengan proses kepengkaryaan, seperti aliran kesedaran (conscious) dan separuh sedar (subconscious). Pengkarya dikatakan mendapat ilham secara separuh sedar, kemudian dia akan menggunakan ilham itu untuk berkarya. Sewaktu berkarya pengkarya berada dalam sedar. Sesuatu karya akan dianggap baik jika sekiranya dalam waktu subconscious pengkaarya dapat melukiskan apa-apa yang tergambar sewaktu dia mengalami subconscious itu. Pendekatan Psikoanalisis sangat sesuai diterapkan terhadap teks dan juga pengarang. Aspek kejiwaan watak-watak dalam teks dapat ditelusuri dengan baik terutama watakwatak yang mengalami tekanan jiwa. Selain watak dalam teks, pendekatan inmi juga dapat digunakan untuk menyelusuri proses kepengkaryaan pengarang dalam menghasilkan karya.

TEORI STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturanperaturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyibunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler, 1999:89). Secara umumnya, teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain, selain bahasa itu sendiri. Berdasarkan kepada pernyataan di atas, maka pendekatan Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspek-aspek struktur yang membina teks. Struktur ini adalah perkaraperkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. Struktur sesebuah teks termasuklah tema, plot, perwatakan, bahasa, latar dan sudut pandangan (Mana Sikana,1983:82-83). Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel, cerpen dan drama. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik, antaranya (1) keseluruhan,iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan, bukannya terpisah. (2) perkaitan; setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. (3) transformasi; makna terhasil daripada satu proses transformasi. tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan.(4) regulasi diri; stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks, bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspekaspek di luar teks. (5) binari oposisi; maka terhasil daripada setentanfgan duaan. TEORI FORMALISME Pendekatan Formalisme berasaskan idea `bentuk` yang peloporih pendokong teori Formalisme. Pada dasarnya, pendekatan ini hampir sama sahaja dngan pendekatan Struktural dan Kritikan Baharu. Malah pendekatan Formalisme ini juga disebut sebagai pendekatan struktural, yang berteraskan idea form dan struktur dalam kritkan teks.Teori Fromalisme percaya bahawa teks kesusasteraan mempunyai bentuknya tersendiri. Bahasa merupakan salah satu bentuk yang mengungguli teks. Teori ini juga percaya, bahasa merupakan teras tekstual yang meletakkan kesusasteraan tinggi nilainya. Menggunakan pendekatan ini bermakna, pengkritik hanya memberi tumpuan kepada

aspek tekstual teks, khusus aspek bahasa. Pengkritik haruslah memahami dasar utama Formalisme iaitu keanehan dan kejelian makna. Pengkritik akan memberi tumpuan kepada aspek teknikal dalam penggunaan bahasa. Melhat bagaimana aspek bahasa itu dianehkan sehingga menjadi teks kesusasteraan itu indah dan unik. Sekiranya mengkritik aspek bahasa, pengkritik tidak perlu memperkaitkannya dengan aspek-aspek atau struktur lain dalam teks, cukup dengan hanya memberi kepada aspek bahasa semata-mata secara terperinci dan mendalam. Sewaktu menganalisis aspek bahasa, pengkritik perlu membuat pembacaan yang mendalam dan terperinci bagi mengesan setiap kehadiran aspek bahasa di dalam teks dan bagaikmana makna berubah disebabkan oleh penganehan berlaku pada bahasa dalam teks. Pengkritik juga harus berfikir bahawa teks terdiri daripada komponen formal dan struktur yang membinanya. Struktur atau bentuk formal teks biasanya terdiri daripada tema, bahasa, plot, watak,latar dan sebagainya. Aspek linguistik (bahasa) merupakan unsur formal teks yang paling dipentingkan oleh Formalisme, berbanding saspek lain. Oleh itu, pendekatan Formalisme ini lebih sesuai diaplikasikan terhadap teks puisi berbanding prosa. Pendekatan ini membenarkan pengkritik menganalisis aspek struktur teks secara terpisah-pisah dan bergantung sepenuhnya dengan autonomi bahasa. Oleh itu, pendekatan ini juga memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap aspek teknik dan penganehan. Berbeza dengan pendekatan Struktural yang mementingkan kesepaduan dan pengintegrasian semua aspek struktur yang terdapat di dalam teks. Sebenarnya cara mengkritik menggunakan pendekatan Formalisme ini sudah dianggap sebagai ketinggalan. Kaedah mengajar mata pelajaran Melayu di sekolah pada hari ini juga menggunakan kaedah ini. guru mengajar aspek-aspek form dan struktur tekstual sebagai asas penting memahami tekstual teks. Mungkin kaedah mengajar menggunakan pendekatan inilah menjadi salah satu punca pelajar cepat boring dan tidak menarik minat mereka terhadap mata pelajaran kesusasteraan Melayu. TEORI SEJARAH Pendekatan Sejarah merupakan salah satu kaedah kritikan teks kesusasteraan yang berpenaruh dalam tahun dalam abad ke 19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini bersandarkan kepada idea Hippolyte Adolphe Taine yang percaya kepada signifikasi konteks sosial dalam karya. Kerana itu kritikan sejarah menitik beratkan aspek-aspek yang be3rkait dengan masa, peristiwa, kepentingan sejarah kepada manusia, tokoh-tokoh dan sumbangannya. Aspek sejarah menjadi latar belakang yang mendasar teks (Charles E Bressler,1999:237). Pendekatan ini berusaha mengapresiasi, menganalisis dan menilai karya kesusasteraan dalam konteks mencerakinkan aspek-aspek pensejarahan dan nilai estetikanya (Mana Sikana,1986:57). Karya-karya sastera yang berlatar belakang aspek sejarah atau yang berbentuk historiografi (bercampur aduk di antara unsur sejarah dan cereka) amat sesuai diaanalisis menggunakan pendekatan ini. Karya-karya ini akan

dinilai berdasarkan kepada zaman karya itu dituliskan dan siapa atau bangsa apakah yang menghasilkannya. Penelitian ini akan menelusuri kepada peritiwa sejarah yang berlaku itu dan melihat serta menilai sejauhmana signifikasinya kepada kehidupan manusia pada masa teks itu dituliskan.Teks seperti Sejarah Melayu, novel Anugerah karya Zaharah` Nawawi, drama Matinya seorang pahlawan, Keris Laksmana Bentan dan lain-lain amat sesuai dikritik dengan pendekatan ini. Pendekatan ini kemudiannya tersisih akibat kemunculan beberapa pendekatan baharu seperti pendekatan Fomalisme dan Kritikan Baharu (New Criticism). Selepas tahun 1960-an, pendekatan sejarah dan teks-teks yang berbau sejarah sudah mula ditinggalkan dianggap sebagai kaedah kritik yang ketinggalan szaman. Analisis dan penelitian teks telah berubah daripada situation oriented kepada textual oriented. apabila munculnya teori-teori kritikan sastera yang berasaskan idea struktur dan bentuk (form) khususnya pada awal abad ke-20 hinggalajh penghujung tahun 1960-an. Memasuki tahun 1980-an, kritikan teks mula kembali semula kepada sejarah, tetapi dalam bentuk dan perspektif yang berbeza, berikutan munculnya kaedah baharu yang diperkenalkan oleh Stephen J. Greenblatt menerusi idea pensejarahan baru atau yang disebut New Historicism TEORI MORAL Pendekatan berasaskan prinsip-prinsip teori Moral. Pendekatan ini memberi penekanan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip atau unsur-unsur moral yang universal. Tanggapan teori Moral ialah, teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni tetapi yang lebih besarnya ialah bagaimana sastera itu melalui isi dan matlamatnya boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna. Kesusasteraan daripada sudut ini dilihat sebagai unsur yang bersifat didaktivisme. Yakni, yang mempunyai idealogi ke arah menyampaikan pengajaran, didikan dan pembentukan akhlak yang baik. Pendekatan Moral mengambilkira idea Plato yang sangat menekankan aspek moral dalam karya seni sastera. Demikian juga Horace yang menitikberatkan unsur didaktif sebagai keperluan yang perlu ada dalam karya di samping untuk tujuan hiburan. Melakukan kritikan berasaskan prinsip teori Moral bermakna pengkritik berusaha mengkaji dan menganalisis isi teks serta menilai sesuatu teks kesusasteraan dengan memberi penekanan kepada nilai-nilai moral dan kesannya didaktivismenya kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya teks-teks kesusasteraan yang baik dan sarat dengan persoalan perilaku masyarakat sangat sesuai dikaji menggunakan pendekatan ini. Fokus pengkritik tentunya berusaha menimba dan menggali nilai-nilai murni, mesej dan pengajaran yang mengandungi unsur pendidikan. Pengkritik juga akan menghubung isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik. ------------------------------------------------------Semua nota ini diperoleh daripada laman blog Dr. Abdul Halim Bin Ali http://teorisastera.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful