sinarharian o RABU 14 JULAI 2010

Pulau Betonq, Balik Pulau, Bayan Lepas, Gintinq, SurgaiAra, KAWASAN LIPIITAN: Gertak Sanggul, Te[uk Kumbai kawasan Nibong, Sungai Pinang, ddn s6kitamya. Sungai

BALII(PL]IAU ffi
Erah Skuad CaknarSitiMas c0194747.zm/fig4747065
' . alli.

I BALIK PLILAU - I(ewujudan pusat komunikasi (tele. center) di tempat awam di seluruh negara membantu masyarakat Intermengakses net menggunakan komputer dan teknologi digital dengan lebihmridah. Presiden Gabungan Pu. sat E- Komuniti Pulau Pi nang, ADClul)aro .nusaaln berkata,pengisianrnaldumat dan ilmu pengetahuanyang didapati mampu menghasilkan inovasidan meningkatkan komunikasi mengikut peredaran semasa. "Di PulauPinangsahaja, terdapatlebih l40'pusat telekomunikasiyangbernaungdi bawahagensi kerajaan mahupun swasta. "Setiapperananpusattelekomunikasiini adalahberbeza dan unik mengikut masadan kawasan walaupun fokus utama adalah untuk menumpukan penggunaan

Telecenter ra bantu
teknologi maklumat mengikut peredarandan kehendak katanya. semasai' Beliau beikata demikian ketikamenghadiriForum TelecenterDalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Kompleks Sukan Balik PuIau sempena Karnival I(eusahawanan Sosial (KKS) PID anjuran I(ementerian Penerangaru Komunikasidan Kebutlayaan. Penaung Pq,satInternet Desa(PID) Balik Pulau,Muhamad Farid Saad berkata, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) meniadi perighubung aniara usahawan dan pihak kerajaan, akademi, swastadan masyarakat di mana penyampaianperkhidmatan dapat ditingkatkan. "TeknologiICT juga memudahkanpenyampaian dan perkongsian ilmu kepada masyarakat dan membolehkan orang ramai membuat transaksi atas talian tanpa mengiramasa dantempat. "Ia juga rnemainkan peranan penting kepada pembangunan ekonorni negara kedan dari segi sumbangan padaKeluaranDalamNegara yang Kasar(I(DNK)j' katanya juga Alrti Dewan Undangan Negeri (ADIIN) Pulau Betong. -. Setakatini, penembusan jalur lebarisi rumahsehingga 9 Jun mencapai37 peratus berbanding31.7peratuspada penghujung 2009 dan penggunaantelefon selulardalam kalangan 100 irii rumah tu, rut meningkatdaripada106.2 peratus perahrs kepada 108.1 padasukupertama tahunini. PengurusE- Perhubungan Awam Yayasan I(emajuan SosialMalaysia (YI(SM), Elia Mastura Kamaruddin berkata, kerajaanmengambil pelbagaiinisiatif untuk

dalamilCT

I AJKyang Ekonomi Sosial Kompleks dan di menjayakan ForumTelecilnter Pembangunan Dalam PID Sukan BalikPulau sempena Karnival Keusahawanan (KKS) dfijfranKementerian Sosial Penerangan, Komunikasi Kebudayaan. dan penggunamemperkenalkan an ICT kepada masyarakat miskindanluarbandar. "ProgramTelekerja ataupun BekerjaDari Rumahberjaya membantu menangani masalahkomuniti yang sedia ada. "lamenjadiinisiatifkerajagolong an untuk memastikan an suri rumah dan ibu tunggal dapatmengimbangitugas antarasuri rumah dan pada masayangsamamenambahkan pendapatanj'katanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful