You are on page 1of 2

‫‪04.08.

2009‬‬
‫יד' באב‪ ,‬תשס"ט‬

‫תלמידים יקרים שלום‪,‬‬

‫דרישות לחיסונים למתקבלים לשנת הלימודים תש"ע‬

‫עבודה בסביבה בה נמצאים חולים )בתי‪-‬חולים‬ ‫‪.1‬‬


‫ומרפאות( מגבירה את הסכנה להדבקות במחלות‪ .‬על מנת לצמצם את הסיכונים להעברת‬
‫מחלות הוציא משרד הבריאות הנחיות לחיסונים הנדרשים והמחייבים את תלמידי מקצועות‬
‫הבריאות )להלן הנוהל( )נוהל "חיסון תלמידי מקצועות בריאות" מספר ‪ ,2-2009‬מעודכן‬
‫בתאריך ‪ .(1.11.2008‬ניתן לעיין בנוהל באתר האינטרנט של משרד הבריאות‪.‬‬

‫הפקולטה החליטה להחיל הנוהל על תלמידי‬ ‫‪.2‬‬


‫המחלקות‪ /‬בתי הספר כדלקמן‪ :‬סיעוד‪ ,‬רפואה‪ ,‬פיסיותרפיה‪ ,‬רפואת חירום‪ ,‬מדעי המעבדה‬
‫הרפואית‪ ,‬רוקחות קלינית‪ .‬כמו כן חל הנוהל על תלמידי הפקולטה לתארים מתקדמים‬
‫המקיימים מחקר בבתי‪-‬חולים ובמרפאות‪ ,‬וכן במעבדות בהם מצויים נוזלי גוף והפרשות‬
‫אדם )או על תלמידים ממחלקות‪/‬מוסדות אחרים המחייבים עבודה במחלקות בתי חולים או‬
‫במעבדות כמוזכר לעיל( ‪ .‬כן יחול הנוהל על תלמידים הלומדים בקורסים שלא לתואר‬
‫הדורשים לימודים במחלקות ביה"ח‪ ,‬במרפאות או במעבדות‪.‬‬

‫ועדת החיסונים של הפקולטה ממליצה גם לתלמידי הפקולטה שאינם חייבים בחיסונים‪,‬‬


‫לבצע אותם‪.‬‬

‫להלן רשימת החיסונים הנדרשת על פי סעיף ‪5.1‬‬ ‫‪.3‬‬


‫בנוהל‪:‬‬
‫"‪ 5.1.1‬שתי מנות לפחות של חיסון נגד שיתוק ילדים ומנת דחף‪. ... .‬‬
‫‪ 5.1.2‬שתי מנות חיסון נגד חצבת‪ ,‬חזרת ואדמת‪. MMR ,‬‬
‫‪ .5.2.3‬שלוש מנות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית ‪.B‬‬
‫‪ 5.1.4‬שתי מנות של חיסון טטנוס‪-‬דיפתריה טוקסואיד )‪ (Td‬ומנת דחף ב‪ 10 -‬שנים‬
‫אחרונות‪.‬‬
‫‪ 5.1.5‬לתלמיד שאינו זוכר שחלה באבעבועות רוח‪ ....‬שתי מנות חיסון‪. ...‬‬
‫‪ 5.1.6‬מנה אחת של חיסון נגד שפעת‪. ....‬‬
‫‪ 5.1.7‬נוסף לחיסונים הנ"ל‪] ,‬יש להציג[ תוצאות תבחין טוברקולין בשיטת מנטו ‪TWO‬‬
‫‪ STEP TEST‬בתוקף מחמש השנים האחרונות‪ .‬אם התבחין הנו חיובי עליו להציג תוצאות‬
‫תקינות של צילום חזה שבוצע בעקבות התבחין החיובי‪".‬‬
‫מידע בנושא החיסונים המומלצים ותבחין הטוברקולין ניתן לראות בנספח ‪ 4‬לנוהל)עמ' ‪10-‬‬
‫‪ (11‬באתר משרד הבריאות‬
‫"השלמת החיסונים לחייבים הינה תנאי למעבר לשנה ב'" )ראה סעיף ‪ 5.3.1‬בנוהל(‬

‫בנוסף ממליצה ועדת החיסונים של הפקולטה להתחסן נגד צהבת ‪A.‬‬


‫את החיסון נגד שפעת יוכלו הסטודנטים לבצע בביה"ח האוניברסיטאי ע"ש סורוקה‪ ,‬כאשר‬
‫זה יינתן לעובדי ביה"ח‪.‬‬

‫ד‪" .‬תלמד יחשב מחוסן" ראה סעיף ‪ 5.2‬בנוהל‪ .‬עליך להשלים את כל החיסונים הנדרשים‬
‫ולהעביר את הטופס )חלק ג' (המצורף לנוהל‪ ,‬או טופס דומה ממרפאת הסטודנטים שבסורוקה‬
‫)עם רשימת חיסוני החובה( מלא וחתום‪ ,‬למזכירות המחלקה בה הנך לומד‪ ,‬לא יאוחר מסיום‬
‫שנה א'‪ ",‬או עד מועד ההתנסות הקלינית הראשונה" )סעיף ‪ 5.3.1‬בנוהל(‬
‫לא תתאפשר כניסה למחלקות‪ ,‬למרפאות ולמעבדות מהסוג המוזכר לעיל למי שלא הביא‬
‫אישור חתום על סיום דרישות החיסונים‪.‬‬
‫הנך רשאי לבחור את מקום ביצוע החיסונים‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫ללא תלות במקום ביצוע החיסון‪ ,‬האישור על גבי הטופס אותו יש למסור למזכירות חייב‬
‫להיות חתום ע"י האחיות המורשות לכך בלשכות הבריאות הנפתיות והמחוזיות ואחיות‬
‫מרפאת היוצאים לחו"ל )להלן "מרפאות החיסונים"(" )סעיף ‪ 5.3‬בנוהל(‪ .‬קבלת חיסונים‬
‫בלשכה המחוזית בבאר שבע תתאפשר רק לאחר תאום מוקדם‪ .‬תבחיני טוברקולין ניתן‬
‫לבצע במרפאות לשחפת‪ .‬רשימה ראה נספח ‪ 1‬לנוהל )עמ' ‪.(5‬‬
‫בנוסף יוכלו תלמידי הפקולטה לקבל האישור הנדרש במרפאת סטודנטים במרכז הרפואי‬
‫האוניברסיטאי ע"ש סורוקה‪ .‬המרפאה תפתח לזמן מוגבל‪ ,‬לשם טיפול בחיסונים בלבד‪.‬‬
‫)התאריכים יתואמו ויפורסמו באתר ע"י המחלקה(‪.‬‬
‫כל סטודנט המבקש לקבל אישור על החיסונים ותבחין הטוברקולין‪ ,‬בהסתמך על חיסונים‬
‫ותבחין שנעשו בעבר או במקום אחר מתבקש להביא איתו האסמכתאות לביצועם‪ .‬בחלק‬
‫מהמקרים רשאי הסטודנט להגיש הצהרה על קבלת חיסון או על שחלה בעבר במחלה נגדה‬
‫עליו לקבל חיסון ראה נספח ‪ ) 3‬עמ' ‪ 9‬בנוהל(‪.‬‬

‫* ב"מצבים מיוחדים" )ראה סעיף ‪ 6.0‬בנוהל(אשר אינם מאפשרים השלמת החיסונים יש להעביר‬
‫בקשה מנומקת למזכירות הסטודנטים בפקולטה‪ .‬זאת תועבר להחלטת פרופ' דגן‪ ,‬יו"ר ועדת‬
‫החיסונים בפקולטה‪.‬‬