You are on page 1of 3

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους της Αδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, πριν
προχωρήσετε στη λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Επιλέγοντας το πεδίο αποδοχή,
υποδηλώνετε ότι διαβάσατε και αποδέχεστε τους όρους και τις συνθήκες και ότι συμφωνείτε ότι
δεσμεύεστε από αυτές.

1. Ορισμοί
Σε αυτούς τους όρους και τις συνθήκες οι παρακάτω λέξεις θα έχουν τις εξής έννοιες:
"Εσείς" σημαίνει το άτομο που χρησιμοποιεί το Προϊόν. Το "Προϊόν" υποδηλώνει το
Λογισμικό που έχετε ο ίδιος εσείς κατεβάσει από το διαδίκτυο από μία ιστοσελίδα της
Vodafone ή που έχετε προμηθευτεί σε μορφή Compact Disc ή κάποιου άλλου μέσου, από
ιστοσελίδα ή απευθείας από τη συσκευή είτε μόνο του ή μαζί με συσκευή. Η λέξη
"Υπηρεσίες" αφορά την μεταβίβαση δεδομένων και άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από
την Vodafone σύμφωνα με κάποιο συμβόλαιο που βασίζεται στον χρόνο χρήσης ή έχει
καταρτιστεί με κάποιον άλλο τρόπο. Με την λέξη "Λογισμικό" εννοείται το λογισμικό το
οποίο σας έχει παρασχεθεί ή μέσω του Compact Disc ή από ιστοσελίδα ή απευθείας από
συσκευή, μαζί με την κάρτα Mobile Connect/ Broadband Card ή το οποίο εσείς έχετε
κατεβάσει χωριστά, από μια ιστοσελίδα της Vodafone. Με το "Εμείς" εννοείται η Vodafone-
Παναφον Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, στο εξής καλούμενη στη παρούσα Vodafone.

2. Αδεια Χρήσης
Σας χορηγούμε μία μη-αποκλειστική άδεια χρήσης του Προϊόντος και των Υπηρεσιών. Δεν
αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση ούτε και χορηγούμε την άδεια χρήσης του
Λογισμικού σε τρίτα δίκτυα ή με κάρτα SIM άλλης εκτός της Vodafone Δεν μπορείτε να
αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να ανακατασκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το
Προϊόν και / ή το Λογισμικό που συμπεριλαμβάνεται μέσα ή επάνω στο Προϊόν ή
οποιοδήποτε μέρος αυτού (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από τον νόμο). Δεν
μπορείτε να μεταβιβάσετε, να παραχωρήσετε, να εκχωρήσετε την άδεια ή με άλλο τρόπο
να διανείμετε ή να διευκολύνετε κάποιον τρίτο να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό ή το Προϊόν
ή το όποιο μέρος αυτού.
Μπορείτε να παράγετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού αποκλειστικά για εφεδρικούς
λόγους. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά την λήψη των σωστών και κατάλληλων
μέτρων ώστε να εξασφαλίσετε εφεδρικά δεδομένα και να προστατευτείτε από την απώλεια
δεδομένων. Το Προϊόν μαζί με την κάρτα SIM της Vodafone μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από εσάς για να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, πηγές και / ή
δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις
υπηρεσίες ή την όποια απώλεια ή καταστροφή μπορεί να επέλθει μέσω της χρήσης τέτοιων
ιστοσελίδων ή δικτύων. Με το παρόν συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Προϊόν ή
κάποιο μέρος του παραβαίνοντας τους όποιους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς.
Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι θα κρατήσετε κρυφούς και σε ασφαλές μέρος τους όποιους
κωδικούς πρόσβασης (passwords) ή άλλες συσκευές πρόσβασης που ενδέχεται να σας
παρασχεθούν, προκειμένου έτσι να αποτραπεί η μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του Προϊόντος.

3. Λήξη
Η άδεια αυτή θα είναι σε ισχύ μέχρι να τερματιστεί. Μπορείτε να την τερματίσετε
οποιαδήποτε στιγμή διαγράφοντας το Λογισμικό και τα όποια εφεδρικά αντίγραφα από όλες
σας τις συσκευές και επιστρέφοντας το Προϊόν σε εμάς στη διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3,
Χαλάνδρι, ΤΚ 152 31. Το Συμφωνητικό αυτό θα διακοπεί αυτόματα αν δεν συμμορφωθείτε
με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες ή με τους όρους και τις συνθήκες όποιου άλλου
συμβολαίου βάσει του οποίου εμείς ή οι διανομείς μας διέθεσαν το Προϊόν σε σας.
Με τη λήξη αυτού του Συμφωνητικού θα πάψετε να χρησιμοποιείτε το Προϊόν και θα
διαγράψετε το Λογισμικό συμπεριλαμβανομένων των όποιων εφεδρικών αντιγράφων από
όλες σας τις συσκευές και θα επιστρέψετε το Προϊόν σε μας στη διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3,
Χαλάνδρι, ΤΚ 152 31.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Εμείς και / ή οι εξουσιοδοτημένοι μας συνεργάτες, ανάλογα την περίπτωση, κατέχουμε όλα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), τα δικαιώματα σχεδιασμού, το
λογότυπο,το "Look and Feel", τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας που αφορούν το Προϊόν. Το γεγονός ότι σας έχουμε παράσχει το Προϊόν δεν
σημαίνει ότι σας έχουμε μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά μας που αφορούν το
Προϊόν ή τα δικαιώματα των εξουσιοδοτημένων μας συνεργατών. Απλά σας έχουμε
επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά βάσει των όρων και των συνθηκών αυτής
της άδειας.

5. Υπηρεσίες Πελατών
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια με το Προϊόν παρακαλούμε
τηλεφωνείστε στο κέντρο μας εξυπηρέτησης πελατών στο 1399 αν χρησιμοποιείτε το
δίκτυο Vodafone, ή στο +306944401399 αν καλείτε από διαφορετικό δίκτυο, ή αποτανθείτε
στην Vodafone.

6. Μοναδικό Αναγνωριστικό Ταυτότητας (UID)


Όταν θα εγκαταστήσετε αυτό το Λογισμικό, θα δημιουργηθεί κατά τυχαίο τρόπο ένα
ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας. To UID δεν επιτρέπει την αναγνώριση των
όποιων ατομικών χρηστών μέσω ονόματος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παρακολούθηση των ιστοσελίδων τις οποίες κάποιος έχει επισκεφθεί ή τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις με τις οποίες έχουν επικοινωνήσει οι χρήστες. Χρησιμοποιώντας αυτό το UID,
όταν θα συνδέεστε σε ένα δίκτυο Vodafone μπορεί να προωθούνται στην Vodafone οι
παρακάτω τύποι μη-προσωπικών πληροφοριών:
α) Έκδοση και διαμόρφωση του Λογισμικού
β) Μέθοδοι συνδεσιμότητας, όπως υπέρυθρη και Bluetooth, και χρησιμοποιούμενες
συσκευές
γ) Λεπτομέρειες σχετικά με τον πλοηγό Internet (Web browser) και την έκδοση του
λογισμικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
δ) Ταυτότητα προϊόντος του κατασκευαστή και του επεξεργαστή του υπολογιστή
ε) Πληροφορίες συνεδρίας συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της
ποιότητας/επιτυχίας της σύνδεσης στην περιοχή που η σύνδεση ξεκίνησε
στ) Όταν κάνετε χρήση της περιαγωγής (roaming), ο κωδικός της χώρας και το δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας με το οποίο έχετε συνδεθεί
ζ) είδος χρήσης, π.χ. πλοήγηση στο internet, διαβίβαση αρχείου, πρόσβαση στο intranet
η) ΙΜΕΙ (κωδικοποιημένη ταυτότητα συσκευής)

Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν σε έναν ασφαλή κεντρικό υπολογιστή για τους


ακόλουθους σκοπούς:
i) Από καιρό σε καιρό η Vodafone μπορεί να χρειαστεί να αναβαθμίσει ρυθμίσεις σχετικά με
τις υπηρεσίες – και αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς ειδοποίηση.
ii) Κάθε φορά που θα συνδέεστε μπορεί να ενημερώνεστε σχετικά με διάφορες αναβαθμίσεις
και τροποποιήσεις του λογισμικού, εβδομαδιαίως ή μηνιαίως, ανάλογα την προτίμησή σας.
Θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να τις αποδεχτείτε. Μπορείτε αν
το επιθυμείτε να κατεβάσετε μεγαλύτερους φακέλους / τροποποιήσεις όταν είστε
συνδεδεμένοι μέσω μιας ταχύτερης σύνδεσης Ίντερνετ όπως το εταιρικό σας δίκτυο LAN
(Local Area Network - Τοπικό Δίκτυο).
iii) Προκειμένου να βελτιώσει την Υπηρεσία Mobile Broadband, η Vodafone συλλέγει και
συνθέτει ανώνυμες πληροφορίες της χρήσης (όγκου) δεδομένων. Η Vodafone σε καμία
περίπτωση δεν θα αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο. Αν δεν
επιθυμείτε να χρησιμοποιείται από την Vodafone το UID τότε είναι δυνατό εσείς ή ο
Διευθυντής του τμήματος Πληροφορικής της (IT) να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν αυτή η λειτουργία απενεργοποιηθεί η Vodafone
ενδέχεται να μην μπορεί να υποστηρίξει ολοκληρωμένα τις Υπηρεσίες, καθώς δεν θα
γνωρίζουμε ποιες αναβαθμίσεις ή τροποποιήσεις λογισμικού μπορεί να χρειάζεστε.
Παρακαλούμε διαβάστε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορεί να απενεργοποιηθεί η
λειτουργία του στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Vodafone στο www.vodafone.gr.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αποστολή και λήψη των παραπάνω πληροφοριών θα


απαιτήσει την αποστολή μικρών ποσοτήτων δεδομένων μέσω της σύνδεσής σας. Για αυτή
τη λειτουργία θα χρεωθείτε βάσει της συμφωνηθείσας μοναδιαίας τιμής και οι συνήθεις
χρεώσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα υποστήριξης www.vodafone.gr. Παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για τις τυπικές χρεώσεις.

7. Παραγραφή των εγγυήσεων


Σε όλο το εύρος που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Προϊόν δίνεται σε σας
από τους εξουσιοδοτημένους μας συνεργάτες "ως έχει" χωρίς την οποιαδήποτε εγγύηση,
συνθήκες, περιγραφές ή άλλους όρους σχετικά με το Προϊόν. Ούτε εμείς ούτε οι
εξουσιοδοτημένοι μας συνεργάτες εγγυώνται ότι το Προϊόν θα καλύψει τις απαιτήσεις σας
ή ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάκοπη ή άνευ ελαττωμάτων. Στο εύρος που
επιτρέπεται από τον νόμο, εμείς και οι εξουσιοδοτημένοι μας συνεργάτες αποποιούμαστε
και αποκλείουμε όλες τις εγγυήσεις, περιγραφές, συνθήκες και άλλους όρους οποιουδήποτε
είδους, ρητούς ή έμμεσους είτε αν προκύπτουν από τη νομοθεσία, το εθιμικό δίκαιο ή
αλλιώς. Αυτή η ρήτρα δεν επηρεάζει τα θεσπισμένα δικαιώματά σας.

8. Περιορισμός Ευθύνης
Ευθυνόμαστε μόνο για την περίπτωση που η αμέλειά μας προκαλέσει θάνατο ή προσωπικό
τραυματισμό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εμείς ή οι εξουσιοδοτημένοι μας συνεργάτες
δεν θα ευθυνόμαστε σε σας για την όποια αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων ή για ζημιές
λόγω της απώλειας των παρόντων ή μελλοντικών κερδών - την απώλεια εσόδων, κύκλου
εργασιών - την απώλεια φήμης και πελατείας - την απώλεια συμβολαίων ή πελατών - την
απώλεια προσδοκώμενης αποταμίευσης - την απώλεια ή τις ζημιές σε δεδομένα ή
προγράμματα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή για έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή
συνακόλουθες ζημιές είτε αυτές προκύπτουν από σφάλμα (συμπεριλαμβανομένης της
αμέλειας) ή από το συμβόλαιο και ακόμη και αν εμείς ή οι εξουσιοδοτημένοι μας
συνεργάτες έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9. Νομοθεσία και Δικαιοδοσία


Αυτοί οι όροι και οι συνθήκες θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και τα μέρη που
αναφέρονται στο παρόν υπόκεινται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Αθήνας.