You are on page 1of 1

การจัดทําโครงสรางรายวิชา

โครงสรางรายวิชา คอมพิวเตอรศึกษา กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ชื่อหนวยการเรียนรู มฐ. ตัวชี้วัดชั้นป สาระ/เรื่อง ชิ้นงานที่ตองประเมิน/งาน เวลา
นักเรียน
(ชั่วโมง)
สื่อสาร..ไร (1) ติดตอสื่อสารผาน - e-mail 1. สมัคร e-mail 3
พรมแดน เครือขายคอมพิวเตอรอยาง และใชงานในการ
มีคุณธรรมและจริยธรรม รับ-สงขอมูล
- การสือ่ สาร 2. ใช Twitter ในการ 5
ออนไลน สื่อสารออนไลน
ทองโลกกวาง.. (2)ใชคอมพิวเตอรในการ - การใช google.com - ชิ้นงานการผลงาน 3
หองสมุดออนไลน คนหาขอมูล - รวบรวม และ การนําเสนอ เรื่อง
(3) เก็บรักษาขอมูลที่เปน นําเสนอผลงาน ทองถิ่นของเรา
ประโยชนในรูปแบบตาง ๆ - การใช โดยใชซอฟแวร
(4) นําเสนอขอมูลใน http://www.slideshare.net ประยุกต
รูปแบบที่เหมาะสมโดย (PowerPoint)
เลือกใชซอฟแวรประยุกต -การเก็บ และ 2
แบงปนขอมูลงาน
จาก
http://www.slideshare.net
ฉันรักคอมพิวเตอร (5) ใชคอมพิวเตอรชวย - MS word - รายงาน 1 ชิ้น/ 5
สรางชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทําใน - การใช - การเก็บ และ
ชีวิตประจําวันอยางมี http://www.scribd.com แบงปนขอมูลงาน 2
จิตสํานึกและความ จาก
รับผิดชอบ http://www.scribd.com

รวม 20

http://krukanidta.wordpress.com
ครูขนิษฐา วทัญู ร.ร.เมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ)