ปกป้องสิง่ แวดล้อม เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีส่ ดใส

นโยบาย

ขัน้ ตอนแรก ต้องเริม่ ลดขยะ จากทีบ่ า้ นเสียก่อน! และ 3 คำ�ง่ายๆ ทีต่ อ้ งพึง จำ� เพือ่ ช่วยลดขยะ เพือ่ ปกป้องสิง่ แวดล้อม คือ
3R
- 3 Rลด ใช้ซ�ำ้ และ รีไซเคิล

◆ พฤติกรรม 8 อย่าง ทีค่ วรปฎิบตั เิ พือ่ ช่วยลดขยะ
1. ตอ้ งคัดแยกขยะ ทีจ่ �ำ เป็นต้องทิง้ กับ ขยะทีส่ ามารถ นำ�กลับมาใช้ได้ใหม่อกี ก็ ช่วยการประหยัดแล้ว ยังช่วยลดขยะได้อกี ด้วย สำ�หรับการทิง้ ขยะ ประเภทอาหาร
นัน้ ควรจะแยกน้�ำ ออกเสียก่อน
เป็นวิธที ช่ี ว่ ย อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมได้มากทีเ่ ดียว
2. เมือ่ เรา ไปช้อปปิง้ ควรจะใช้ถงุ ผ้า แทนการใช้ ถุงพลาสติก ซึง่ ถุงพลาสติก คือ 6. สง่ิ ของเครือ่ งใช้ ทีเ่ ราไม่ใช่งานแล้ว ถ้ายังคงมีสภาพทีย่ งั คงใช้งานได้ ก็ ให้ บริจาค
ให้เพือ่ นบ้าน หรือ คนอืน่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้ เช่น ของเด็กเล่น ของใช้เด็ก
สาเหตุทเ่ี พิม่ มลพิษทางสิง่ แวดล้อม
3. ผลิตภัณท์ ทีใ่ ช้เติม หรือ ทีเ่ ราเรียกว่า รีฟลิ ว์นน้ั ไม่วา่ จะเป็น บรรจุภณ
ั ท์ จาก 7. สง่ิ ของ เครือ่ งใช้เฟอนิเจอร์ ทีส่ ามารถซ่อมแล้ว นำ�กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ก็
ควรซ่อม หรือ เก็บรวบ ไปขายในตลาดทีร่ บั ซือ้ ของเก่า หรือ นำ�ไปบริจาค
แชมพู น้�ำ ยาล้างจาน รวมถึงเครือ่ งสำ�อางค์ เมือ่ ใช้หมดแล้ว ไม่ควรทิง้ ควร
นำ�ผลิตภัณท์ ชนิดนัน้ ๆ มาเติมใช้ใหม่ นอกจากจะประหยัดแล้ว ยัง ช่วยลด
8. ไม่ท�ำ ลายสภาพ แวดล้อม ด้วยการเผาขยะ หรือ ของเสีย ทีผ่ ดิ กฎหมาย ใน
ปริมาณของขยะ ได้อย่างดีทเี ดียว
พืน้ ทีว่ า่ งเปล่า หรือ ข้างถนน นอกจากจะทำ�ลายสภาพแวดล้อมแล้ว ยัง ทำ�ให้
เกิด มลภาวะเป็นพิษ ทางอากาศ ได้อกี ด้วย
4. หลีกเลีย่ ง การใช้ผลิตภัณท์ สำ�รอง เช่น แก้วกระดาษ ตะเกียบไม้ ผ้าเช็ดปาก ถึง
แม้วา่ การใช้ ผลิตภัณท์ส�ำ รอง จะสะดวก และผลิตภัณท์เหล่านี้ ได้ กลายเป็น
สาเหตุ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของการเพิม่ ขยะ
5. อาหารทีเ่ ป็นประเภทน้�ำ ให้ประกอบอาหารชนิดนัน้ แค่พอรับประทาน นอกจาก

รายงานพิเศษ

<แหล่งข้อมูลอ้างอิง> กองนโยบายพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อมทางไซเบอร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์

วิธที เ่ ี ราควรป้องกันเมือ่ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เมื่อ เร็วๆที่ผ่านมา ประเทศ ไฮติ ชิลิ และตุรกี ได้ เกิด เหตุการณ์เผ่นดินไหวขึ้น และเหตุการณ์เช่นนี้ ก็ได้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนกให้ชาวโลก
เป็นอย่างมาก สำ�หรับในประเทศเกาหลีเอง ก็ได้เกิด เหตุการณ์ แผ่นดินไหว ความแรง 3.0 ริกเตอร์ ใน พื้นที่ 3 จังหวัด ที่ เคียงกิโด -ซีฮึง ,ชุงนัม -เทอัน ,
และ เจจูโด ซึ่งก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดนั้น ได้รับการ ยืนยันว่า เป็นประเทศปลอดเขต แผ่นดินไหว
จากการรายงาน ของ กรมอุตุนิยมวิทยา สถิติของการเกิดแผ่นดินไหวในเกาหลีทั้งหมด 60 ครั้ง
และนับตั้งแต่ปี1978เป็นต้นมาซึ่งเป็นระยะเวลา31ปีที่ผ่านมาไม่มีรายงานการไหวรุนแรง
เท่ากับครั้งนี้ และเป็นที่แน่นอนว่า การเพิ่ม จำ�นวนของริกเตอร์ ทำ�ให้พวกเรา เกิดความ กลัว กังวล ว่า จะเกิดแผ่นดินไหวได้เมื่อไหร่ เมื่อในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
คิดเฉลี่ยความถี่ของแผ่นดินไหว ประมาณเป็น 41 ครั้ง เราลองมาดูวิธีการ ที่จะรับมือ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้น

* วิธปี ฏิบตั ติ นเวลาเกิดแผ่นดินไหว*
◦หากอยู่ภายใต้อาคารให้คุณรีบเข้าไปหลบใต้โต๊ะและจับโต๊ะไว้ให้แน่นเพื่อ

ป้องกันร่างกาย ของคุณ.
◦ หากใช้เครือ่ งทำ�ความร้อน,หรือเตาแก๊สอยูใ่ ห้รบี ปิด
◦อย่าตกใจกลัวและอย่าวิง่ หนีออกไปข้างนอก ถ้าเป็นไปได้ควรหลบอยูจ่ นกว่า
แผ่นดินไหว จะหยุด หากจะออกไปให้ระวังกระจกหน้าต่าง ป้ายหรือสิง่ ของอืน่
อาจตกลงมาใส่ได้
◦ ถ้าประตูเปิดไม่ออกให้รบี หาทางออกฉุกเฉิน.
◦ อย่าหลบเลีย่ งไปในทีแ่ คบหรือเป็นกำ�แพงให้หลบเลีย่ งเข้าสูท
่ ส่ี ถานทีก่ �ำ หนดไว้
2
3

◦ เมือ่ เกิดแผ่นดินไหวขึน
้ จะต้องเกิดขึน้ จากภูเขา หรือ ชายฝัง่ ทะเล ต้องหาทีพ่ กั

เป็นทีร่ าบ ปลอดภัยจาก ภูเขาสูง และชายฝัง่ ทะเล
◦ ตอ้ งทำ�การปฐมพยาบาล และ ดูแล สภาพจิตใจ แก่ เด็ก คนพิการ และ คน

แก่ เสียก่อน .
◦ ให้การติดตาม ข่าวสาร จาก สือ่ วิทยุ โทรทัศน์ และ การประกาศข่าวจากหน่วย
งานราชการ และอย่าเชือ่ ข่าวลือ
<แหล่งข้อมูลอ้างอิง> ศูนย์ปอ้ งกันภัยพิบตั ิ เขต กรุงโซล (02-812-0366)

외국인근로자를 위한 다국어 뉴스레터

กฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำ�วัน

ห้ามทิ้งขยะตามอำ�เภอใจ !

ก้นบุหรี่ หมากฝรั่ง กระดาษทิชชู ขยะ รวมถึงสิ่งของที่เป็นขยะ ถ้าต้องการจะทิ้ง ต้องทิ้งในถังขยะเท่านั้น หากใครฝ่าฝืนต้อง
ได้รับบทลงโทษตาม มาตตรา ที่ 1 วรรคที่ 16 ว่าด้วย
- ทิ้งขยะ, สัตว์ที่ตายแล้ว นำ�ไปทิ้งไม่ถูกที่ : ต้องเสียค่าปรับ 5 หมื่นวอน
-ทิ้งก้นบุหรี่, กระดาษทิชชู: ต้องเสียค่าปรับ 3หมื่นวอน
<คอลัมน์นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำ�นักงานตำ�รวจเขตกึมชอน >
คอลัมน์จากโต๊ะปรึกษา กับ อ. คิมวอนกยอง

③เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ระยะเวลาการหางาน

สำ�หรับแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามา ทำ�งานในเกาหลี ภายใต้ ระบบอนุญาติการจ้างงาน (eps) นั้น ไม่เพียงแต่ช่วงระยะเวลาการหางานเท่านั้น
ที่สำ�คัญ ยังคงมีด้วยคำ�ถามอื่นๆ ตามมา เช่น ความไม่ชัดเจนในระยะเวลาการจ้างงาน กับกรมการจัดหางาน การเปลี่ยนย้ายสถานประกอบ
การ เงินประกันต่างๆ และจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากแรงงานไม่สามารถหางานใหม่ได้ ตามที่ระยะที่กำ�หนด เนื่องจาก เหตุสุดวิสัย เช่น เกิดการตั้ง
ครรภ์, คลอดบุตร หรือ เจ็บป่วยซึ่งเราจะช่วยคลี่คลายปัญหา และ แนวทางช่วยเหลือ ในแต่ละกรณี และอื่นๆที่ใกล้เคียง
M หญิงชาวอินโด เดินทางมายังเกาหลีตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ปี 2005 ทำ�งานปลูกผักกับสามี
5 เดือนต่อมา เธอได้ตั้งท้องหลังจากนั้นเธอก็มีความกังวลมาก ที่จะทำ�ให้เกิดความลำ�บากสำ�หรับเธอในการทำ�งานขณะตั้งครรภ์ ทางสถาน
ประกอบการจะไม่ต่ออายุสัญญาจ้างงานให้กับเธอซึ่งจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม และได้บอกเธอให้ออกจากงานหลังจากจบสัญญาว่าจ้าง เธอ
จำ�เป็นต้องหางานใหม่โดยเร่งด่วนแต่ไม่มีสถานประกอบการไหนที่รับเธอเข้าทำ�งานในขณะนั้นซึ่งเธอจำ�เป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศอินโด
นิเซีย หากไม่สามารถหางานใหม่ได้ภายในเวลา 3 เดือน กรณีนี้ที่ซึ่งจะทำ�ให้เธอและสามีประสบปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับเด็กในท้อง
* ตาม กฎหมายพระราชบัญญัติ ว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติ วรรคที่ 1
มาตรา ที่ 25
อันเนื่องมาจากมาตรา ข้อ 21 การปฏิบัติต่อการเข้าเมือง ผู้ทำ�งาน
อพยพจำ�เป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศหากไม่ได้รับการยืนยันการ
จ้างแห่งใหม่ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจาก ได้ยื่นลงทะเบียนหา
งานใหม่กับศูนย์การจ้างงานแล้ว หรือไม่มีการยื่นคำ�ร้องเพื่อหางานใหม่
ภายใน 1 เดือนหลังสัญญาจ้างงานเดิมหมดอายุลง สำ�หรับแรงงานที่ไม่
ได้รับการลงทะเบียนว่าจ้างกับศูนย์ดูแลการจ้างงาน อันเนื่องจากมีเหตุ
อันเกี่ยวกับ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตั้งครรภ์ ให้กำ�เนิดบุตร หรืออื่นๆ ก็จะ
พิจารณา แต่ละกรณี โดยนับตั้งแต่วันที่ สิ้นสุดสัญญาจ้าง
1.ระยะเวลาหางานใหม่กับศูนย์การจ้างงาน
ตามที่กล่าวมาแล้ว แรงงานที่ได้ ทำ�การ แจ้งลงทะเบียนเพื่อหางานใหม่
กับศูนย์การจ้างงานนั้น จะต้องได้รับการจ้างครั้งใหม่ภายใน 2 เดือน หลัง
จากการแจ้งและลงทะเบียนเพื่อหางานใหม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แรงงาน
ที่ได้ทำ�การแจ้งลงทะเบียนเพื่อหางานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2009
เป็นต้นมา จะมีระยะเวลา 3 เดือนสำ�หรับการหางานครั้งใหม่ ซึ่งอยู่ช่วง
ระหว่างการเปลี่ยนพระราชบัญญัติ ตัวอย่างเช่น แรงงานที่สัญญาการจ้าง
งานสิ้นสุด วันที่ 1 มีนาคม 2010 แรงงานต้องแจ้งและสมัครงานกับกรม
จัดหางานภายใน 1 เดือน (หลังจากวันที่สัญญาการจ้างงานสิ้นสุด ซึ่งคือ
วันที่ 31 มีนาคม 2010 ) ทั้งนี้ หากได้ทำ�การแจ้งลงทะเบียนเพื่อหางาน
ใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 2010 กับกรมการหางานและผู้สมัครต้องรู้ทราบ
ผลภายใน 3 เดือน ซึ่งคือวันที่ 10 มิถุนายน 2010 และสำ�หรับผู้ที่ไม่ได้
แจ้งลงทะเบียน หรือ ไม่สามารถหางานใหม่ได้ในระยะเวลาที่กำ�หนด อัน
เนื่องมาจาก สาเหตุ สุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตั้งครรภ์ ให้กำ�เนิด
MigrantOK

บุตร์ หรืออื่นๆ ก็จะพิจารณา ในแต่ละกรณี โดยนับตั้งแต่วันที่ สัญญาการ
จ้างงานสิ้นสุด ลง
2. จะทำ�อย่างไรหากตั้งการยืดเวลาการหางาน
ในกรณีของตัวอย่าง M เบื้องต้น ระยะเวลาการหางานเริ่มนับจากวันที่ได้
ให้กำ�เนิดบุตร และเธอต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลเพื่อยื่นประกอบ
สำ�หรับการยืดเวลาในการหางานนั้น ซึ่งสำ�คัญที่สุด ในกรณีตั้งครรภร์
3 เดือนขึ้นไป สามารถขอยืดเวลาในการหางานใหม่ได้ และสำ�หรับกรณี
อื่นๆ ที่สุดวิสัยอื่นก็สามารถ ขอยืดระยะเวลาการหางานใหม่ได้เช่นกัน
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ช่วยเหลือในเขตพื้นที่ พร้อมทั้ง
เอกสารที่เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4. แล้ว M จะยืดเวลาการหางานได้อย่างไร
M จำ�เป็นต้องทำ�งานที่เดิมจนกระทั่งหมดสัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลง
หลังจากนั้น M ต้องได้รับเอกสารรับรองความเป็นจริงจากโรงพยาบาล
(ใบรับรองแพทย์ ) เพื่อยื่นประกอบสำ�หรับการยืดเวลาในการหางานใหม่
กับศูนย์การจ้างงาน ภายใน 1 เดือน หลังจากผ่านการตรวจสอบเสร็จ
สิ้น ศูนย์การจ้างงานก็จะอนุมัติการยืดเวลาในการหางานใหม่ภายใน 3
เดือนหลังจากวันที่คลอดบุตร
* คอลัมน์นี้ เขียนโดย อ. คิมวอนกยอง หัวหน้าทีมที่ปรึกษา
ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแรงงานต่างชาติ
☎1644-0644
2
3

การตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่

◆ สมาคม สวัสดิการฮันเซน แห่งเกาหลี (KHWA)ได้จัดการตรวจร่างกายเคลื่อนที่สำ�หรับผู้ทำ�งานอพยพ ซึ่งมีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 14 ท่าน
ที่จะให้บริการ การตรวจสุขภาพอย่างคลอบคลุม เกี่ยวกับ ผิวหนัง ระบบปัสสวะ X-Ray โลหิตจาง โรคตับอักเสบ และอื่นๆ (กำ�หนดการตรวจครั้ง
ที่ 2 จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง )
วัน เวลา

องค์กร ที่ให้บริการ

สถานที่ให้บริการตรวจ

4.4

12:00~

ชุงกุกทึงโพ ซารังชิบ

ชุงกุกทึงโพ ซารังชิบ

4.11

13:00~

ฮันกุกเวอิน คึนโรจาจิวอนเซนเตอร์

ฮันกุกเวอิน คึนโรจาจิวอนเซนเตอร์

4.18

11:00~

ราพาเอล คลินิก

ทงซองโคดึงฮักเคียว

4.25

12:00~

ชอนจูเคียวเฮ ซออุลเทเคียวกู

เวกุกอินโนทงจา ซังดัมซิล

5.2

10:00~

ซอนเจมาอึลอึยโรเฮ

พงอึนสา

5.9

12:00~16:00

ฮีหยอนซอนเคียวเฮ

คาซานโชดึงฮักเคียว

5.16

10:00~

ชุ่งฮยอนเคียวเฮ

ชุ่งฮยอนเคียวเฮ

10:00~12:00

คังดงเวกุกอินคึนโรจาเซนเตอร์

ซองเน โจงฮับซาเฮ พกจีควาน

14:00~

อองรัก เคียวเฮ

อองรัก เคียวเฮ

11:00~12:00

เพียงกังเคียวเฮ

คังพกกูโพกอน

13:00~

ซออุลควังยอม เคียวเฮ

นูวอน โคดึง ฮักเคียว

6.20

11:00~

ซนพกอึมโนวอนเคียวเฮ

ซนพกอึมโนวอนเคียวเฮ

6.27

11:00~13:00

ฮันกุกอีจูโนทงจาพกจีเฮ

ฮันกุกอีจูโนทงจาพกจีเฮ

13:30~

คัลรินรี เคียวเฮ

คัลรินรี เคียวเฮ

5.30

6.13

* ติดต่อสอบถาม : สมาคม สวัสดิการฮันเซน แห่งเกาหลี
การ์ตูน สร้างสรรค์

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์
A.1644-0644 คือ เบอร์โทรศัพท์ สายด่วน (Help Line )ซึ่ง
ทำ�การให้บริการคำ�แนะนำ� ปรึกษา รวมถึงการให้ บริการ
ล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ที่กำ�ลังเผชิญ
อยู่กับปัญหาต่างๆ
ไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหน เพียงท่าน กด 1644-0644 ท่านก็
สามารถขอรับการบริการ ช่วยเหลือในเรื่องที่ท่านต้องการ ซึ่ง
เรามี ถึง 17 ภาษา ไว้คอยบริการ

เมื่ อ เรากำ � ลั ง ใช้ เ วลาอยู่ กั บ
ต้นไม้และพืชพันธ์

ประเภทของการให้คำ�ปรึกษา

ควรยิ้ ม อย่ า งนุ่ ม นวลขณะที่
เราหันตัวหมุนรอบๆ

เงินเดือนค้างจ่าย, การต่อวีซ่า และการเข้าประเทศ ,
ระบบการอนุญาติจ้างแรงงานข้ามชาติ, เข้าเยี่ยม
สถานประกอบการ , อุบัติเหตุในสถานประกอบการ
- การแต่งงานข้ามชาติ, ปัญหาเกี่ยวกับสตรี , ประกัน
สุขภาพ , การเช่าที่อยู่อาศัย , การเสียชีวิต และจัด
งานศพ, การฉ้อโกง, การประทุษร้ายร่างกาย , และ
คดีความต่างๆ

สามารถขอรับคำ�ปรึกษาอย่างไร
กด 1644 – 0644 + ภาษา ที่ต้องการ
1. เกาหลี 2. มองโกล 3. เวียดนาม 4. จีน 5. อินโดนีเซีย
6. ไทย 7. อังกฤษ+ฟิลิปปินส์ 8. ศรีลังกา 9. อูจึเบกาถาน
+รัสเซีย 10. ปากีสถาน+อินโด
11.กัมพูชา 12.เนปาล 13.พม่า 14.บังคลาเทศ

เวลาให้บริการ
แทนคำ�พูดในเวลาที่เราอยู่ในสวนพฤษชาติ 
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อม รอบกายของเรานั้นขอเพียงให้เรามีความสุขมีจิตใจ
ที่เบิกบานกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น ก็ เป็นพอ

Founded in August 22, 2005
(Registration No. Guro La 00081)

Publisher: KIM Hae-sung

1
4

- จันทร์~ศุกร์ 09:00~18:00 / อาทิตย์ 13:00~19:00
(หยุดทุกวันเสาร์ของทุกๆ สัปดาห์)
- พักเที่ยง 12 :00 ~ 13:00

Korea Migrants' Center
(152-801)
137-1 Garibongdong Gurogu Seoul

MNTV ข่าวที่แพร่ภาพในหลาก
หลายภาษา
MNTV 다국어뉴스 방영

* ภาษาทีแ่ พร่ภาพ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ภาษาฟิลปิ ปินส์ ภาษามองโกล ภาษาเวียดนาม
ภาษาปากีสถาน ภาษาจีน ภาษาอุซเบคกีสถาน
ภาษาอินโดนีเี ชี ยี ภาษาเนปาล ภาษกัมพูชา
และภาษาศรีลงั กา
* อัพเดทข่าวใหม่ทกุ วันอังคารของสัปดาห์เวลา เทีย่ งตรง
* สอบถามข้อมูล เพิม่ เติม: (02)6900-8234, info@
mntv.net
* เวปไซด์: www.mntv.net

โรงพยาบาลผูอ้ พยพ
☎ 02-863-9966
이주민의료센터 ☎02-863-9966

โรงพยาบาลผู้อพยพ นั้นเป็นโรงพยาบาลที่ ตรวจ รักษาโรค
และผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำ�หรับแรงงานต่างชาติ
และผู้อพยพทั่วไป ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจรักษา
จากโรงพยาบาลทั่วไป ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาด้านการ
ติดต่อสื่อสาร หรือปัญหาด้านการเงิน ขอเชิญชวนท่าน
ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้
อพยพและแรงงานต่างชาติในโอกาสต่อไป

Office Tel. 02-6900-8231
newsletter@migrantok.org
www.migrantok.org / www.migrant.kr

Edited by E&G Design
Tel. 031-8007-6600

2010. 04 No.54
นโยบาย

ปรับปรุง คุณภาพชีวติ ของผูอ้ พยพ

กระทรวงสาธารณสุข และ สำ�นักพัฒนาบริหาร มาตรการ รักษาความปลอดภัยเพือ่
พลเรือน มีโครงการ ทีจ่ ะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของ ผูอ้ พยพจากการแต่งงาน และ
แรงงานต่างชาติ โครงการนีจ้ ะเริม่ ตัง้ แต่ ปีน้ี และต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ ถึงปีถดั ไป

— สำ�หรับ ผูอ
้ พยพจากการแต่งงาน
มาตรการ การปรับปรุง

แผนงาน การดำ�เนินการ และ ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ผู้อพยพจากการ แต่งงาน

ผู้อพยพจากการแต่งงาน จะได้รับการลงทะเบียนบนฐานข้อมูล ในระบบทะเบียน
บ้านของเกาหลี เพื่อแสดงความสำ�พันธ์กับคู่สมรส (2010.08)

กรมการปกครอง

ผู้อพยพจากการ
แต่งงาน ที่อย่าร้าง และต้องการ
พำ�นักอาศัย

ผู้อพยพจากการแต่งงานที่ทำ�การอย่าร้าง และมีบุตรที่ต้องรับผิดชอบ สามารถ ขอ
ขยายระยะเวลา พำ�นักได้สุด เป็นเวลา 3 ปี ในแต่ละครั้งที่ยื่นขอ (2010.06)

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม,
อำ�นวยความสะดวก เกี่ยวกับข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุ
ข,
บนบั

รประจำ

ตั

คนต่

งชาติ
จะมีมู

แสดงถึ

สถานภาพ
และความสำ

พั

ธ์
ที
บัตรประจำ�ตัว
กองสวัสดิการครอบครัว
บันทึก ลงใน ฐานข้อมูลระบบทะเบียนบ้านของเกาหลี(2010.02)
คนต่างชาติ
กรมการปรกครอง
ขยายโอกาส เพื่อใช้ อินเตอร์เน็ต
สำ�หรับชาวต่างชาติ

หมายเลข ตามบัตรประจำ�ตัวคนของต่างชาติ สามารถ ลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็น
สมาชิก ใช้งาน ในเวบไซด์ ต่างๆ ทั้ง รัฐ รวมถึงเอกชน (2010.02)

กองสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
กรมการปรกครอง

จัดโปรแกรม ส่งเสริมรายได้

ให้การสนับสนุน สร้างงาน เพื่อสร้างรายได้ แก่ผู้อพยพจากการแต่งงาน เช่น การ
ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เช่น พ่อครัว ครูสอนวัฒธนธรรม และ จะให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง( ทุกๆ 1ปี)

กระทรวงสาธารณ
สุข,กอง สวัสดิการ
ครอบครัว

สำ�หรับ แรงงานต่างชาติ
มาตรการ การปรับปรุง

แผนงาน การดำ�เนินการ และ ระยะเวลา

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ปรับปรุง ระยะ การเดินทางออก
นอกประเทศ ชั่วคราว

สำ�หรับแรงงานต่างชาติ ที่ สมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรสเกิดการเสียชีวิต
สามาถเดินทางกลับประเทศได้ชั่วคราว(2010.06)

กระทรวงแรงงาน

ขยายระยะเวลา
การ
จ้างงาน

สำ�หรับแรงงานต่างชาติ ที่ สมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรสเกิดการเสียชีวิต
สามารถเดินทางกลับประเทศได้ชั่วคราว(2010.06)

กระทรวงแรงงาน

ขั้นตอนที่ ง่ายขึ้น สำ�หรับการ
เปลี่ยนงาน

กระทรวงแรงงานและ กระทรวงยุติธรรมได้หา มารตรการ รองรับ ในการ
เปลี่ยนงาน เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็วแก่แรงงานต่างชาติ(2010.06)

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม

4
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful