You are on page 1of 47

ÖSYM

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU


ÖĞRENCİ SEÇME VE
YERLEŞTİRME MERKEZİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI


LİSANS
ALAN BİLGİSİ TESTİ
(ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
EKONOMETRİ İSTATİSTİK KAMU YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER)
11 TEMMUZ 2010
A

DİKKAT!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız.

ADINIZ : ...................................................................
SOYADINIZ : ...................................................................
T.C. KİMLİK NUMARANIZ : ...................................................................
SINAV SALON NO. : ...................................................................

2. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir.
3. Alan Bilgisi Testi için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat).
4. Alan Bilgisi Testi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve
Uluslararası İlişkiler testlerinden oluşmaktadır. Her testte 40 soru vardır.
Bu testlerin başladığı sayfalar şöyledir:
Çalış. Eko. ve End. İliş. 1
Ekonometri 8
İstatistik 21
Kamu Yönetimi 30
Uluslararası İlişkiler 37
Puanının hesaplanmasını istediğiniz testi mutlaka cevaplayınız.
5. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğı-
dında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

6. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında
hiçbir fikrinizin olmadığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını
eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
2010 – KPSS / AB-PÖ
1. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sağlığı ve 3. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, analık hâliyle ilgili
güvenliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
doğrudur?
A) Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kont-
A) Çalışma şekillerinde işçilerin yaşamı için tehlikeli roller için ücretli izin verilir.
bir husus tespit edilen iş yerleri, bu tehlike gideri-
linceye kadar, iş yerlerini iş sağlığı ve güvenliği B) Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını
bakımından denetlemeye yetkili 3 müfettişten emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni
oluşan bir komisyon kararıyla kapatılır. verilir.

B) Kanun’a göre verilecek kapatma kararına karşı C) Analık sebebiyle işçiye verilen ücretsiz izin süre-
işverenin yerel iş mahkemesinde 7 iş günü içinde leri yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate
itiraz etme yetkisi vardır. alınır.

C) İş yerindeki faaliyetin durdurulmasına ilişkin ka- D) Çoğul gebelik hâlinde doğumdan sonraki yasal
rara karşı yapılan itiraz, bu kararın uygulanma- 18 haftalık izin süresinden sonra işçiye 6 aya
sını durdurur. kadar ücretsiz izin verilebilir.

D) Bir iş yerinde çalışan işçilerin cinsiyet durumları E) Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun
böyle bir iş yerinde çalışmalarına engel teşkil onayıyla kadın işçi isterse doğumdan önceki 3
ediyorsa bunlar çalışmaktan alıkonulur. haftaya kadar iş yerinde çalışabilir.

E) İşverenler iş yerlerinde meydana gelen iş kaza-


sını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç
2 iş günü içinde yazıyla, ilgili en yakın meslek
hastalıkları hastanesine bildirmek zorundadırlar.

2. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, çalışma hayatının


denetimi ve teftişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Askerî iş yerleriyle yurt güvenliği için gerekli


4. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işin düzenlenme-
maddeler üretilen iş yerlerinin denetim ve teftişi
siyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
konusu ve sonuçlarına ait işlemler, Millî Savun-
ma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- A) Haftalık yasal çalışma süresi haftanın çalışılan
kanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanmak
yürütülür. zorundadır.
B) Çalışma hayatını teftişe yetkili iş müfettişleri tara- B) Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4
fından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanamayacak aya kadar artırılabilir.
delil niteliği taşırlar.
C) Telafi çalışmaları fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
C) İş yerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili
makamlar, her ay bu hususta izin verdikleri D) İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri
işveren ve iş yerinin isim ve adresi ile yapılan işin işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.
çeşidini gösterir listeleri bir sonraki ayın 15’ine
kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü- E) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini
ne bildirirler. aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla
olamaz.
D) İşverenler iş müfettişlerince yapılan denetimler
sırasında, gerekli olan belge ve delilleri gösterip
göstermeme konusundaki emir ve istekleri gecik-
tirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

E) İş müfettişleri görevlerini yaparken resmî işlemle-


rin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması
gerekmedikçe, işverenin iş yerinin meslek sırla-
rını tamamen gizli tutmakla yükümlüdürler.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 1
2010 – KPSS / AB-PÖ
5. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, sanayie ait işlerde 8. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin Kanunu’na göre, toplu iş sözleşmesinin kapsamı
gece çalıştırılması yasaktır? ve düzeyiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22
A) Bir toplu iş sözleşmesi aynı iş kolunda bir veya
birden çok iş yerini kapsayabilir.

B) Bir tüzel kişiye ait olan ve aynı iş kolunda birden


çok iş yerine sahip bir işletmede ancak bir toplu
iş sözleşmesi yapılabilir.
6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, yıllık izin süreleriy- C) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait müessese ve iş
le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? yerleri ayrı tüzel kişiliğe sahip olsalar dahi, bu
kurum ve kuruluşlar için tek bir işletme toplu iş
A) Niteliklerinden ötürü 1 yıldan az süren mevsimlik sözleşmesi yapılır.
işlerde çalışanlara yasal yıllık ücretli izin süreleri-
nin yarısı uygulanır. D) İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak iş yerlerinin
aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında
B) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir. çıkan uyuşmazlıklar, işletme merkezinin bulun-
duğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli
C) Yasal olarak belirlenmiş yıllık izin süreleri iş söz-
mahkemede karara bağlanır.
leşmeleriyle artırılamaz.
E) Bir iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu
D) Genel tatil günleri yıllık ücretli izin hakkının hesa-
iş sözleşmesi yapılabilir.
bında çalışılmış gibi sayılmaz.

E) Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli


sürenin hesabında, işçilerin aynı işverenin iş
yerlerinde İş Kanunu kapsamına girmeksizin ge-
çirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

9.
I. Hastalık
7. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, gece süresi ve
gece çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden II. Analık
hangisi doğrudur?
III. Maluliyet
A) Çalışma hayatında gece, en geç saat 18.00’da
başlayarak en erken saat 08.00’a kadar geçen IV. İş kazaları
dönemdir.
Yukarıdakilerden hangileri sosyal güvenlik sis-
B) İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. temlerinin düzenlediği kısa vadeli sigorta türleri
arasında yer alır?
C) Gece postasından gündüz postasına verilecek
bir işçi, kesintisiz en az 24 saat dinlendirilmeden A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV
diğer postada çalıştırılamaz.
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
D) Gece çalıştırılan işçiler en geç 3 yılda bir defa
işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden
geçirilirler.

E) Gece çalıştırılan işçilerin periyodik sağlık kontrol-


lerinin masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tara-
fından karşılanır.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 2
2010 – KPSS / AB-PÖ
10. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, 13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistem-
işsizlik ödeneğinin en az ve en fazla verilebileceği lerinin giderlerinin artmasına doğrudan etki eden
süreler aşağıdakilerden hangisinde birlikte veril- bir unsur değildir?
miştir?
A) Doğuşta yaşam beklentisinin yükselmesi
En az (gün) En fazla (gün)
B) Tıbbi bakım teknolojilerindeki gelişmeler
A) 90 300
C) Sosyal yardımların artışı
B) 90 360
D) İşsizlikte yaşanan artış
C) 180 300
E) Göçmen nüfusun artışı
D) 180 360

E) 360 600

11. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-


gortası Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi- 14. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
nin genel sağlık sigortası primi Devlet tarafından gortası Kanunu’na göre, isteğe bağlı sigortalıların
karşılanmaz? genel sağlık sigortalısı olabilmeleri için ne kadar
süreyle genel sağlık sigortası primi ödemeleri
A) Aile içi geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari gerekmektedir?
ücretin 2/3’ünden az olanlar
A) 15 gün B) 1 ay C) 2 ay
B) Vatani hizmet tertibi aylığı alanlar
D) 3 ay E) 4 ay
C) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık
alanlar

D) Harp malullüğü aylığı alanlar

E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu


Kanunu hükümlerinden ücretsiz faydalananlar

15. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalı


12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal demokrat refah olma şartları arasında yer almaz?
rejiminin sosyal korumayla ilgili özelliklerinden
biridir? A) 18 yaşını doldurmuş bulunmak

A) Refahın sağlanmasında piyasanın merkezî bir B) Türkiye’de ikamet etmek


role sahip olması
C) Zorunlu sigortalı olmamak
B) Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik uygulama-
ların ön plana çıkması D) Ay içinde 30 tam gün çalışmak

C) İhtiyaç tespitine dayalı sosyal yardımların E) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış
öncelikli bir yere sahip olması olmak

D) Sistemde devletin rolünün tamamlayıcı nitelikte


olması

E) Sistemde ailenin rolünün merkezî olması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 3
2010 – KPSS / AB-PÖ
16. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, son 19.
120 günü kesintisiz olmak üzere işsiz kalmadan I. Sosyal harcamalar
önceki son 3 yıl içinde 600 gün süreyle sigortalı
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan II. Sanayinin ödeme gücü
sigortalıya, aşağıdaki hâllerden hangisinde işsiz-
lik ödeneği ödenmesi mümkün değildir? III. Çalışma süresi

A) Özelleştirme nedeniyle hizmet akdinin sona IV. Ulaşım harcamaları


ermesi
Yukarıdakilerden hangileri asgari ücretin saptan-
B) Belirli süreli hizmet akdiyle çalışmakta olup bu masında temel alınan ölçütler arasında yer alır?
sürenin bitiminde işsiz kalınması
A) Yalnız II B) I ve IV C) II ve III
C) Hizmet akdinin ihbar önellerine uygun olarak iş-
veren tarafından feshedilmesi D) I, II ve IV E) II, III ve IV

D) Hizmet akdinin İş Kanunu’nda sayılan sağlık se-


bepleri nedeniyle bizzat işçi tarafından feshedil-
mesi

E) Hizmet akdinin grev, lokavt veya kanundan do-


ğan ödevler nedeniyle askıya alınmış olması

20. Çocuklara yönelik ilk sosyal politika önlemlerinin


ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
17. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu’na göre, katılımcının bireysel A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
emeklilik hesabındaki birikimlerini başka bir
emeklilik şirketine aktarım talebinde bulunabil- D) ABD E) İtalya
mesi için şirkette en az ne kadar süre kalması
gereklidir?

A) 1 yıl B) 9 ay C) 6 ay D) 3 ay E) 1 ay

21.
I. Sendikalaşma oranının artışı
18. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sis-
temlerinin sağlaması beklenen avantajlardan biri II. İş gücü verimliliğinin artışı
değildir?
III. Sermaye yoğunluğunun artışı
A) Katılımcının gelirini düzeltici etki
Yukarıdakilerden hangileri ücretlilerin millî gelir-
B) İş gücü devir hızında azalma den aldığı payı etkileyen unsurlar arasında yer
alır?
C) Gelir dağılımını iyileştirici etki
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlama
D) I ve III E) I, II ve III
E) Kamu sosyal güvenlik harcamalarını azaltma

Diğer sayfaya geçiniz.

A 4
2010 – KPSS / AB-PÖ
22. Kadınlara yönelik uygulanan ilk sosyal politika 25. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi iş gücü
önlemlerinin konusu aşağıdakilerden hangisidir? piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A) Fırsat eşitliği A) Firma ve işçilerin piyasa hakkında tam bilgilen-


dirmeye sahip olmaları
B) Analığın korunması
B) İşçilerin beceri ve verimlilik bakımından hetero-
C) Eşit işe eşit ücret uygulamaları jen olması
D) Çalışma sürelerinin sınırlandırılması C) Hem firmalar hem işçiler için fiyatın veri kabul
edilmesi
E) İş gücüne katılımı destekleyici sistemler
D) Çok sayıda firma ve çok sayıda işçi bulunması

E) Piyasaya giriş ve çıkış serbestliğinin bulunması

23.
I. Friksiyonel işsizlik

II. Mevsimlik işsizlik 26.


I. Lojman yardımı
III. Konjonktürel işsizlik
II. Kira geliri
IV. Yapısal işsizlik
III. Kreş hizmeti
Yukarıdakilerden hangileri önlenemez türden
işsizliktir? IV. Transferler
A) I ve II B) I ve III C) II ve III Yukarıdakilerden hangileri toplu iş sözleşmelerin-
de müzakere edilebilen faktörler arasında yer
D) II ve IV E) III ve IV alır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve IV E) III ve IV

24. Aşağıdakilerden hangisi faal olmayan nüfusa dâ-


hildir?
27. Emek arzı sabitken, emeğin üretkenliğinde bir
A) İşsizler artış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
B) Ücretsiz aile işçileri
Ücret düzeyi İstihdam seviyesi
C) Öğrenciler
A) Artar Artar
D) Kendi hesabına çalışanlar
B) Artar Azalır
E) Ücretli çalışanlar
C) Azalır Azalır

D) Azalır Artar

E) Azalır Aynı kalır

Diğer sayfaya geçiniz.

A 5
2010 – KPSS / AB-PÖ
28. 31. Aşağıdakilerden hangisi friksiyonel işsizliğin bir
I. Emeğin verimliliği nedenidir?

II. Sendikalar A) Açık işler konusundaki bilgi eksikliği

III. İşin niteliği B) İşle emek arasındaki nitelik uyumsuzluğu

IV. Piyasa yapısı C) Teknolojik gelişmeler

Yukarıdakilerden hangileri ücretin doğrudan bir D) Okul eğitiminin yetersiz oluşu


belirleyicisi değildir?
E) Bölgesel gelişmişlik farklılığı
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV

29. Bireyin boş zaman ile çalışma arasındaki tercihin-


de fayda maksimizasyonu için bir denge durumu 32. Bireyin iş gücü arz eğrisinin eğimiyle ilgili aşağı-
aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir? daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Orijinden en uzak farksızlık eğrisi üzerindeki bir A) Yalnız gelir etkisi ortaya çıkarsa iş gücü arz
noktada eğrisi pozitif eğimlidir.

B) Bütçe doğrusu üzerindeki bir noktada B) Yalnız ikame etkisi ortaya çıkarsa iş gücü arz
eğrisi negatif eğimlidir.
C) Bir farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet ol-
duğu noktada C) Gelir etkisi ikame etkisine eşitse iş gücü arz
eğrisi geriye eğimlidir.
D) Orijine en yakın farksızlık eğrisi üzerindeki bir
noktada D) Gelir etkisi ikame etkisinden küçükse iş gücü arz
eğrisi geriye eğimlidir.
E) Herhangi bir farksızlık eğrisi üzerindeki bir
noktada E) Gelir etkisi ikame etkisinden büyükse iş gücü arz
eğrisi geriye eğimlidir.

30. Aşağıdakilerden hangisi ikili iş gücü piyasalarının


özellikleri arasında yer almaz?

A) Birincil ve ikincil sektörlerdeki iş gücü arasındaki 33. Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü Araş-
farkların eğitim temeline dayanması tırması sonuçlarına göre, Türkiye’de 2009 yılında
kadın iş gücüne katılma oranı yüzde kaçtır?
B) Yüksek ücretli işlerin birincil sektörde yer alması
A) 19 B) 26 C) 29 D) 32 E) 34
C) Birincil ve ikincil sektörler arası hareketliliğin
sınırlı olması

D) İşverenlerin birincil ve ikincil sektörlerdeki çalı-


şanlar arasında ayrımcılık yapmaması

E) İkincil sektördeki işlerde iş disiplininin zayıf ol-


ması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 6
2010 – KPSS / AB-PÖ
34. Aşağıdakilerden hangisi ücretin satın alma gücü- 38.
nü ifade eder? I. Diğerlerinin gereksinimlerini tatmin etme bece-
risi
A) Ücret haddi B) Ücret geliri
II. Alanında uzman olduğuna dair diğerlerinin algı-
C) Parasal ücret D) Reel ücret sı
E) Brüt ücret III. Karizmaya sahip olduğu konusunda diğerlerinin
inancı

Yukarıdakilerden hangileri liderin veya yönetici-


nin bireysel güç alanının belirleyicileri arasında
yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III


35. Bir çalışanın örgüte karşı sorumlu ve yükümlü
olduğu inancıyla işten ayrılmama durumu aşağı- D) I ve II E) I, II ve III
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Duygusal bağlılık B) Devam bağlılığı

C) Normatif bağlılık D) Hesapçı bağlılık


39. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanmanın yapı-
E) Yabancılaştırıcı bağlılık sal gerekçelerinden biri değildir?

A) Gelir dağılımında eşitsizlik

B) Üretimin ve iş gücü piyasalarının yeniden yapı-


lanması

C) Teknolojik denetimin artışı


36. İşin görev ve rol gerekliliklerine açıklık getirerek
çalışanları belirlenmiş hedeflere erişmek üzere D) Yapısal uyum politikaları
güdüleyen lider aşağıdakilerden hangisidir?
E) Küreselleşme
A) Etkileşimsel lider B) Karizmatik lider

C) Dönüştürücü lider D) Düşünsel lider

E) Otoriter lider
40. Aşağıdakilerden hangisi fabrika sisteminin doğ-
masında etkili olmamıştır?

A) Buhar gücünün keşfedilmesi

B) Aristokrasinin varlığı
37. C) Mekanik üretim teknolojisinin gelişmesi
I. İş rotasyonu
D) Sermayenin oluşması
II. İş zenginleştirme
E) Yeni ham madde kaynaklarının bulunması
III. İş genişletme

Yukarıdakilerden hangileri çalışanların yaptıkları


işi planlayabilme ve kontrol edebilmeleri bakımın-
dan sorumluluk ve inisiyatif üstlenmelerini sağla-
yan iş tasarım stratejileri arasında yer alır? ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III İLİŞKİLERİ TESTİ BİTTİ.

D) I ve II E) II ve III CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 7
EKONOMETRİ
2010 – KPSS / AB-PÖ
4. En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin Edici (Best
1. – 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Linear Unbiased Estimator) ile ilgili aşağıdaki
GÖRE CEVAPLAYINIZ. ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yt = β1 + β2 Xt2 + ... + βk Xtk + ut denkleminde Yt , βk ve A) Tek denklem tahmin edicisidir.

u ’nin tahminleri sırasıyla Y l t , β ve u t ’dir. B) Klasik (ideal) varsayımlar altında EKK bu özelliği
t k
sağlar.
(t = 1, 2, ..., n) ve ( j = 1, 2, ..., k) ’dir. E, beklenen
değeri; Var, varyansı; Cov, kovaryansı temsil C) Etkinlik (efficiency) özelliğini sağlar.
etmektedir.
D) Tutarlılık (consistency) özelliğini sağlar.
1. En Küçük Kareler (EKK, Ordinary Least Squares)
tahmin edicisi uygulanırken aşağıdakilerden E) Gauss-Markov teoremi ile gösterilir.
hangisi en küçük (minimum) yapılır?

2 2
A) Her bir ut B) Her bir u t C) ∑ u t

D) Var ( Yt ) E) ∑ u t Yt

2. En Yüksek Olabilirlik (EYO, Maximum Likelihood)


tahmin edicisi uygulanırken aşağıdakilerden
hangisi en yüksek (maksimum) yapılır?

A) Her bir Yt

B) Tüm Yt ’leri içeren olabilirlik işlevi

C) Tüm Xt ’leri içeren olabilirlik işlevi 5. Kökteki regresyon denklemi için klasik (ideal)
varsayımlar geçerli ancak açıklayıcı X değişken-
lerinin tümü istatistiksel olarak anlamsız ise Y
D) Tüm u t ’leri içeren olabilirlik işlevi değişkeninin ortalaması aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
E) ∑ X jt Yt
A) ∑ ut B) 0 C) β2 + ... + βk

D) β2 E) β1

3. EKK uygulamasına göre aşağıdaki sonuçlardan


hangisi doğrudur?

A) ∑ u t X jt = 0 B) ∑ u t X jt < 0 C) ∑ u t Yt = 0

2
D) ∑ u t / n < 0 E) ∑ u t / n = 0

Diğer sayfaya geçiniz.

A 8
2010 – KPSS / AB-PÖ

6. Yukarıda verilen regresyon denklemi için aşağı- 8. Yt = β1 + β2 X t2 + ... + βk X tk + ut denkleminde


dakilerden hangisi klasik (ideal) varsayımlardan H0 : β2 = 0 boş hipotezine karşılık H1 : β2 ≠ 0
biri değildir?
alternatif hipotezini % 1 anlamlılık (significance)
A) Var( ut )’nin değişebilir olması düzeyinde sınamak için aşağıdaki sınama ve tab-
lo olasılık (p) değerlerinden hangisi kullanılma-
lıdır?
B) E( u t ) = 0 olması
A) Çift taraflı F sınaması; F tablosundan olasılık
C) Cov(ut X jt ) = 0 olması (p) = 0,005

B) Çift taraflı Ki-kare sınaması; Ki-kare tablosundan


D) X j değerlerinin her örneklemede sabit olması olasılık (p) = 0,005

E) Cov(uhui ) = 0; h, i = 1, 2, ..., n; h ≠ i olması C) Çift taraflı t sınaması; t tablosundan olasılık


(p) = 0,005

D) Çift taraflı t sınaması; t tablosundan olasılık


(p) = 0,01

E) Tek taraflı t sınaması; t tablosundan olasılık


(p) = 0,01

9. Yt = β1 + β2 Xt2 + ... + βk Xtk + ut denkleminde β2 ’nin


7. Determinasyon katsayısı R 2 ile ilgili aşağıdaki beklenen işareti eksidir ve tahmin sonucunda işaret
ifadelerden hangisi yanlıştır? beklendiği gibi eksi bulunmuştur.

β2 ’nin anlamlı (significant) olup olmadığını


A) Düzeltilmiş R2 eksi değer alabilir.
sınamak için aşağıdaki hipotezlerden hangisi
doğrudur?
B) Her zaman R2 < 1’dir.
A) H0 : β2 < 0, H1 : β2 > 0
C) Denkleme yeni açıklayıcı değişken eklendiğinde
R2 değeri azalmaz. B) H0 : β2 < 0, H1 : β2 < 0
D) Denkleme yeni açıklayıcı değişken eklendiğinde
C) H0 : β2 > 0, H1 : β2 ≤ 0
düzeltilmiş R2 değeri azalabilir.

2 D) H0 : β2 ≥ 0, H1 : β2 < 0
E) Yt = β1 + β2 Xt + ut denkleminde R2 = ⎡⎣r(Yt Xt )⎤⎦
geçerlidir; r korelasyon kat sayısıdır. E) H0 : β2 ≤ 0, H1 : β2 ≥ 0

Diğer sayfaya geçiniz.

A 9
2010 – KPSS / AB-PÖ
11. Yukarıdaki işlevde β 2 kat sayısının anlamı ve
10. VE 11. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ. yorumu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

lnYt = β1 + β2lnK t + β3lnL t + ut Cobb-Douglas üretim A) Üretimin kısmi sermaye esnekliğini gösterir; iş
işlevidir; burada Y üretim, K sermaye ve L iş gücüdür. gücü sabitken sermayedeki 1 birim değişmenin
üretimi kaç birim değiştireceğini ifade eder.

B) Üretimin kısmi sermaye esnekliğini gösterir; iş


gücü sabitken sermayedeki % 1 değişmenin
üretimi % kaç değiştireceğini ifade eder.

C) Üretimin kısmi sermaye esnekliğini gösterir; iş


gücü 0 iken sermayedeki 1 birim değişmenin
üretimi kaç birim değiştireceğini ifade eder.

D) Üretim sürecinde sermaye ve emek arasındaki


ikame esnekliğini gösterir; iş gücü sabitken
sermayedeki 1 birim değişmenin üretimi kaç
birim değiştireceğini ifade eder.

E) Üretim sürecinde sermaye ve emek arasındaki


ikame esnekliğini gösterir; iş gücü 0 iken
sermayedeki % 1 değişmenin üretimi % kaç
değiştireceğini ifade eder.

10. Bu işlevin temsil ettiği üretim sürecinde ölçeğe 12. Yt = β1 + β2 Z t + β3lnX t + ut denkleminde X’in dış-
göre sabit getiri (constant returns to scale) olup sal (exogenous) bir değişken olup olmadığını
olmadığı aşağıdaki hipotezlerden hangisiyle araştırmak için aşağıdaki sınamalardan hangisi
araştırılabilir? kullanılabilir?

A) H0 : β1 = 1; H1 : β1 ≠ 1 A) Wu – Hausman B) Granger nedensellik

C) Breusch – Pagan D) Durbin – Watson


B) H0 : β2 + β3 = 0; H1 : β2 + β3 ≠ 0
E) Hildreth – Lu
C) H0 : β1 + β2 = 1; H1 : β1 + β2 ≠ 1

D) H0 : β2 = 1; H1 : β2 ≠ 1

E) H0 : β2 + β3 = 1; H1 : β2 + β3 ≠ 1

Diğer sayfaya geçiniz.

A 10
2010 – KPSS / AB-PÖ
14. Özel yatırımdaki mevsimlik değişmeleri de dikkate
13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
almak için kökteki denkleme K1 yanında M1 ve M4
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
mevsimlik kukla değişkenleri de eklenmiş denklem;
lt = β1 + β2 Yt + β3Rt + β4K1 + β5M1 + β6M4 + ut olarak
lt = β1 + β2 Yt + β3Rt + ut yatırım denkleminde; Y gelir,
tahmin edilmiştir.
R faizdir. Bu denklem 2001.4 - 2009.4 dönemi için
n = 33 üç aylık veri ve EKK ile tahmin edilmiştir. Bu denklem için 2009.4 döneminin sabit terimi
Ayrıca K1 :2008 öncesinde 0, 2008 ve 2009’da 1; aşağıdakilerden hangisidir?
K 2 :2008 öncesinde 1, 2008 ve 2009’da 0; M1 :
A) β1 + β2 B) β1 + β4 C) β1 + β2 + β4
Birinci mevsimde 1, diğer mevsimlerde 0; M4 :
dördüncü mevsimde 1, diğer mevsimlerde 0 D) β1 + β4 + β6 E) β1 + β2 + β4 + β6
değerlerini alan kukla (dummy) değişkenlerdir.

15. Kukla değişkenlerin ekonometrik denklemlerde


13. 2008 ve 2009 yıllarında özel yatırım davranışında bir
yer almasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
değişiklik olmuş; otonom yatırım ve marjinal yatırım
yanlıştır?
eğilimi azalmıştır. Bu durumu dikkate almak için
kökteki denkleme K1 ve K 2 kukla değişkenleri A) Bir denklemin sağ tarafında hem sabit kuklası
eklenmiştir. hem eğim kuklası olabilir.

Aşağıdaki denklemlerden hangisi yatırım davranı- B) Bir denklemin sol tarafındaki bağımlı değişken,
şındaki değişikliği doğru ve tahmin edilebilir bir kukla değişken olabilir.
olarak yansıtmaktadır?
C) Bir denklemin sol tarafında bağımlı değişken
A) lt = β1 + β2 Yt + β3Rt + β4K1 + ut olarak kukla değişken varsa sağ tarafında
açıklayıcı değişken olarak hem sabit hem eğim
kuklası yer alabilir.
B) lt = β1 + β2 Yt + β3R t + β4 (K1 ∗ Yt ) + ut
D) Bir denklemin sol tarafında kukla değişken varsa
C) lt = β1 + β2 Yt + β3Rt + β4K1 + β5 (K1 ∗ Yt ) + ut tahmin için probit yöntemi kullanılabilir.

E) Bir denklemin sol tarafında bağımlı değişken


D) lt = β1 + β2 Yt + β3Rt + β4K1 + β5K 2 + ut
olarak kukla değişken varsa sağ tarafında
yalnızca eğim kuklası yer alabilir, sabit kuklası
E) lt = β1 + β2 Yt + β3R t + β4K1 + β5K 2 + β6 (K1 ∗ Yt ) + ut yer alamaz.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 11
2010 – KPSS / AB-PÖ
16. 18. Yt = β1 + β2 X t2 + ... + βk X tk + ut denkleminde aşa-
I. Ortalama Hata Kareler Kökü (Root Mean ğıdakilerden hangisi içsel bağıntı olduğunu ifade
Square Error) eder?
II. Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error) 2
A) E(ut ) ≠ 0 B) E(Yt , X t −i ) ≠ 0
III. Theil Eşitsizliği
C) E(ut , ut −i ) ≠ 0 D) E(ut , X t −i ) ≠ 0
IV. Box-Pierce-Ljung Q İstatistiği

Yukarıdaki istatistiklerden hangileri ex-post ön- E) E(ut , Yt ) ≠ 0


görü (forecast) başarısını ölçmekte kullanılabilir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

19. Matrislerle Y = Xβ + u ile ifade edilen çok değişkenli


doğrusal ekonometrik denkleminde Y(nx1) bağımlı
17. Aşağıdakilerden hangisi zaman serileri ile tahmin değişken vektörü, X(nxk) açıklayıcı değişkenler
edilen ekonometrik denklemde içsel bağıntının
matrisi, β(kx1) kat sayı vektörü, u(nx1) hata
(autocorrelation) bir nedeni değildir?
vektörüdür. Hata terimi için E(u) = 0 ve
A) Zaman serilerinin atalet (inertia) özelliği gös- 2 2
termesi Var,Cov(u) = σ P geçerlidir. σ bir sabittir, P
matrisinin asal köşegeninde 1’ler, köşegen dışında
B) Verilerde sistematik ölçme hataları olması ise sıfırdan farklı artı veya eksi sayılar vardır.
C) Denklemden dışlanmış gerekli açıklayıcı değiş- Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
ken(ler)in olması doğrudur?
D) Denklemin işlevsel biçiminin (functional form) A) Denklemde değişen varyans (heteroskedasticity)
yanlış olması ve çoklu bağıntı (multicollinearity) sorunu vardır.
E) Denklemde birden fazla kukla değişkenin yer B) Denklemde değişen varyans ve içsel bağıntı
alması sorunu vardır.

C) Denklemde içsel bağıntı ve çoklu bağıntı sorunu


vardır.

D) Denklemde yalnızca içsel bağıntı sorunu vardır.

E) Denklemde yalnızca değişen varyans sorunu


vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 12
2010 – KPSS / AB-PÖ

20. Yt = β1 + β2 Xt2 + ... + βk Xtk + ut denkleminde hata 22. Aşağıdaki denklemlerden hangisi içsel bağıntı
terimi AR(1) süreci ile şöyle belirlenmiştir: sorununu Durbin-Watson istatistiği ile sınamak
ut = ρut −1 + ε t için uygun değildir?

A) Yt = β1 + β2lnXt + β3lnWt + β4lnZt + ut


Birinci sıra içsel bağıntının sınanması aşağıdaki
hipotezlerden hangisiyle yapılır?
B) lnYt = β1 + β2lnXt + β3lnWt + β4lnZt + ut
A) H0 : ρ = 1 ve H1 : ρ ≠ 1
C) lnYt = β2lnXt + β3lnWt + β4lnZt + ut
B) H0 : ρ = 0 ve H1 : ρ ≠ 0
D) lnYt = β1 + β2lnXt + β3lnWt + β4lnZ t + β5lnX t −1 + ut
C) H0 : ρ ≥ 0 ve H1 : ρ < 0
E) lnYt = β1 + β2 Xt + β3 Wt + β4 Z t + β5 Zt −1 + ut
D) H0 : ρ ≥ 1 ve H1 : ρ < 1

E) H0 : ρ ≤ 0 ve H1 : ρ > 0

21. Yt = β1 + β2 Xt2 + ... + βk Xtk + ut denkleminde hata


23. Yt = β1 + β2 Xt + β3 Wt + β4 Zt + ut denkleminde
2 3
terimi ut = et (1 + ρet −1 + ρ et −2 + ρ et −3 + ...), ρ < 1,
E(ut ) = 0, E(Xtut ) = 0, Var(ut ) = σu2Z2t ve σu2 sabit
E(et ) = 0, Var(et ) = σ 2e ve Cov(et et −i ) = 0 ’dır. varsayımları geçerlidir.

ut ’nin varyansı aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumda aşağıdakilerden hangisi EKK tahmin


edicisinin özelliğidir?
A) Var(ut ) = 1
A) Sapmalıdır fakat tutarlı ve etkindir.

2 B) Sapmasızdır ve etkindir fakat tutarsızdır.


B) Var(ut ) = 1 + ρσ e
C) Sapmasızdır fakat asimptotik sapmalı ve tutar-
C)
2 2 2 3 2 4 2
Var(ut ) = 1 + ρσ e + ρ σ e + ρ σ e + ρ σ e + ... sızdır.

D) Sapmasızdır, tutarlıdır fakat etkin değildir.


2
σe
D) Var(ut ) = E) Sapmalıdır, tutarsızdır ve etkin değildir.
2
1− ρ

2
σe
E) Var(ut ) =
4
1− ρ

Diğer sayfaya geçiniz.

A 13
2010 – KPSS / AB-PÖ
24. Hane halkı tüketimi ci ile geliri yi ve hanedeki kişi 25. c t = β1 + β2gt + β3c t −1 + ut denkleminde c t özel tü-
sayısı ni arasındaki ilişki ketim harcaması, gt özel gelirdir. 60 üç aylık veri ile
ci = β1 + β2 yi + β3ni + ui (i = 1, 2, ..., 77) denklemi ile aşağıdaki tahmin sonuçları alınmıştır:
araştırılmıştır. Burada E(ui ) = 0 ’dır, ancak 2
ĉ t = 0,025 + 0,714gt + 0,243c t −1; R = 0,847,
Var( ui )’nin değiştiği şüphesi vardır. Değişen varyansı
Durbin h = 0,821,
araştırmak için, örneklem verileri küçükten büyüğe yi
değerlerine göre sıralanmış, ortadaki 11 veri atılmış, 2 2 2 2
uˆ t = 0,006 + 0,190uˆ t −1 + 0,347uˆ t −2; R = 0,170
sonra veriler n1 = 33 ve n2 = 33 olmak üzere iki
gruba ayrılmış ve denklem bu iki veri grubu için EKK % 5 anlamlılık düzeyinde tablodan
ile tahmin edilmiştir. Var( ui ) tahmini birinci grup veri 2
χ 2 = 5,991, F(2,57) = 3,15 ’tir.
( )
2 2
için σˆ u1 = 6,2 ve ikinci grup veri için σˆ u2 = 18,6 ’dır.
% 5 anlamlılık düzeyinde tablodan F(30, 30) = 1,84 2
Buradaki uˆ t denklemi ile ilgili aşağıdaki ifade-
2
ve χ 2 = 5,99 değerleri bulunmuştur. lerden hangisi doğrudur?
( )
A) ARCH sorunu için LM (White) sınaması yapıla-
Buna göre “Varyans sabittir.” hipotezi sınanırsa
2
sınamanın adı ve sonucu nedir? bilir. χ = (60)(0,17) = 10,2 > 5,991 olduğuna
göre % 5 anlamlılık düzeyinde ARCH(2) sorunu
A) White sınaması, H0 hipotezi kabul edilir. vardır.

B) Goldfeld-Quandt sınaması, H0 hipotezi redde- B) İçsel bağıntı için LM sınaması yapılabilir.


F = [(0,17 / 2)] / [(1- 0,17) / 57] = 5,84 > 3,15
dilir.
olduğuna göre % 5 anlamlılık düzeyinde içsel
C) Goldfeld-Quandt sınaması, H0 hipotezi kabul bağıntı sorunu vardır.

edilir. C) GARCH sorunu için LM sınaması yapılabilir.


2
D) Breusch-Pagan sınaması, H0 hipotezi reddedilir. χ = (60)(0,006) = 0,36 < 5,991 olduğuna göre
% 5 anlamlılık düzeyinde GARCH (2) sorunu
yoktur.
E) Breusch-Pagan sınaması, H0 hipotezi kabul
edilir. D) İçsel bağıntı için LM sınaması yapılabilir.
2
χ = (60)(0,17) = 10,2 > 5,991 olduğuna göre
% 5 anlamlılık düzeyinde içsel bağıntı sorunu
vardır.

E) Değişen varyans sorunu için LM sınaması yapı-


labilir. F [(0,17 / 2)] / [(1 − 0,17) / 57] = 5,84 > 3,15
olduğuna göre % 5 anlamlılık düzeyinde değişen
varyans sorunu vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 14
2010 – KPSS / AB-PÖ
26. Konut yatırımını (H) açıklamak için, Gayrisafi Millî 27.
Hasıla (GSMH), konut kredisi faiz oranı (K), hazine I. Denklemden dışlanmış açıklayıcı değişkenler
bonosu faiz oranı (R) ve para arzını (M) açıklayıcı
değişken olarak kullanan denklemin zaman serisi II. Açıklayıcı değişkenlerin denklemdeki işlevsel
verileri ile yapılan tahmini, parantez içindeki kat sayı biçimi
standart hataları ile birlikte şöyledir:
III. Hata terimlerinin denklemdeki işlevsel biçimi
Ĥt = -2,02 + 1,01GSMHt + 1,19K t − 1, 45R t − 3,06Mt ,
IV. Kat sayıların denklemdeki işlevsel biçimi
(3,53) (0,32) (1,12) (1,19) (2,30)
2 Ekonometrik denklemde tanımlama hatası yukarı-
R = 0,914, DW1 = 1,977 dakilerden hangileri nedeniyle ortaya çıkabilir?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III
Verilen bilgilere göre, bu denklemde hangi
ekonometrik sorun hangi nedenle vardır? D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

A) Denklemdeki değişkenler durağan değildir, bu


sorun anlamsız ve ters işaretli kat sayı tahmin-
lerine neden olmuştur.

2
B) Çoklu bağıntı sorunu vardır, çünkü hem R hem
de Durbin-Watson istatistiği görece yüksek
değere sahiptir.

C) Tam çoklu bağıntı sorunu vardır, çünkü K ve M’


nin kat sayılarının işareti beklenenin tersi yönde
bulunmuştur.

D) Hem çoklu bağıntı hem içsel bağıntı sorunu


vardır, çünkü sabit terimin işareti artı olması
gerekirken eksi bulunmuştur.
28. Yt = β1 + β2 X t2 + β3 X t3 + ut denklemi EKK ile tahmin
2 edildikten ve Ŷt bulunduktan sonra
E) Çoklu bağıntı sorunu vardır, çünkü R görece
yüksektir, kat sayılar çoğunlukla anlamsızdır ve 2 3
K ve M’nin kat sayılarının işareti beklenenin tersi Yt = β1 + β2 Xt2 + β3 Xt3 + β4 Xt4 + β5 Yˆ t + β6 Yˆ t + ε t
yönde bulunmuştur. sınırlanmamış (unconstrained) denklemi de yine EKK
ile tahmin edilmiştir.

Sınırlanmamış denklem hangi sorunun sınanması


için tahmin edilmiştir ve sınamada hangi istatistik
kullanılabilir?

A) Tanımlama hatası için Ramsey Reset sınaması,


F istatistiği

B) Yapısal farklılaşma için Chow sınaması, F ista-


tistiği

C) Değişen varyans için LM sınaması, F istatistiği

D) Tanımlama hatası için Ramsey Reset sınaması,


t istatistiği

2
E) ARCH için LM sınaması, χ istatistiği

Diğer sayfaya geçiniz.

A 15
2010 – KPSS / AB-PÖ
∗ ∗
29. Yt = α + βXt + ut denkleminde Xt , X’in beklentisidir, 31. – 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
bilinmemektedir ve uyumlu (intibakçı, adaptive) bek- GÖRE CEVAPLAYINIZ.
lentiler varsayımına göre aşağıdaki gibidir:
∗ ∗ Aşağıdaki eşanlı modelde; C, özel tüketim; Y, GSYH;
Xt = (1 − λ )Xt + λXt −1 0 < λ ≤1
I, özel yatırım; G, kamu harcaması; NX, net ihracattır.
C, I ve Y içsel (endogenous) değişkenlerdir.

Bu varsayım altında, X t elendikten ve Koyck
Ct = α1 + α2 Yt + ut1
dönüştürmesi yapıldıktan sonra tahmin edilecek
Yt denklemi aşağıdakilerden hangisidir? It = β1 + β2 Yt + β3 Yt −1 + ut2

A) Yt = αλ + βλXt + αλYt −1 + ⎡⎣ut − λut −1⎤⎦ Yt = Ct + It + Gt + NXt

B) Yt = α(1 − λ ) + β(1 − λ )Xt + λYt −1 + ⎣⎡ut − λut −1⎦⎤

C) Yt = αλ + βλXt + (1 − λ )Yt −1 + ⎡⎣ut − λut −1⎤⎦

D) Yt = α(1 − λ ) + β(1 − λ )Xt + (1 − λ )Xt −1 + ⎣⎡ut + λut −1⎦⎤

E) Yt = αλ + β(1 − λ )X t + λYt −1 + ut

30.
I. Akaike bilgi kriteri (AIC)
31. Bu modelin indirgenmiş biçiminde (reduced form)
II. Schwartz bilgi kriteri (SIC) Yt −1 ’in Yt üzerindeki çarpan etkisi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
III. LR (Likelihood Ratio) sınaması

IV. Dickey ve Fuller sınaması A) β3 B) 1 − β3 C) β2 / (1 − β2 − β3 )

Gecikmeli açıklayıcı değişkenlerin yer aldığı D) 1 / (1 − β2 − β3 ) E) β3 / (1 − α 2 − β2 )


denklemlerde gecikme sayısı yukarıdakilerden
hangilerine göre belirlenir?

A) I ve III B) I ve IV C) I, II ve III

D) I, III ve IV E) II, III ve IV

Diğer sayfaya geçiniz.

A 16
2010 – KPSS / AB-PÖ

32. Yukarıdaki modelin birinci (özel tüketim) denkle- 34. Yukarıdaki modelin içsel değişkeni Yt için aşağıdaki
minin tahmini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden indirgenmiş denklem tahmin edilmiştir:
hangisi yanlıştır?
Yt = π1 + π2 Yt −1 + π3Gt + π4NX t + v t
A) EKK ile tahmin edilebilir, bu tahmin edici sapmalı
ve tutarsızdır.
Bu indirgenmiş denklemin tahminiyle ilgili aşağı-
B) Dolaylı EKK ile tahmin edilemez, denklem daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
fazladan ayırt edilmiştir (overidentified).
A) Bu tahmin, birinci ve ikinci denklemlerde birinci
C) 3 aşamalı EKK ile tahmin edilebilir, denklem sıra içsel bağıntıyı sınamak için ilk aşamayı
fazladan ayırt edilmiştir (overidentified). oluşturur.

D) 2 Aşamalı EKK ile tahmin edilemez, denklem B) Bu tahmin, ikinci denklemin 2 Aşamalı EKK ile
eksik ayırt edilmiştir (underidentified). tahmininde ilk aşamayı oluşturur.

E) Cov(ut1, ut2 ) ≠ 0 ise 2 Aşamalı EKK ve 3 Aşa- C) Bu tahmin, birinci denklemde Y’nin içsel-
liğini/dışsallığını araştıran Hausman sınaması
malı EKK farklı tahmin sonuçları verir. için ilk aşamayı oluşturur.

D) Bu tahmin, ikinci denklemde Y’nin içsel-


liğini/dışsallığını araştıran Hausman sınaması
için ilk aşamayı oluşturur.

E) Bu tahmin birinci denklemin 2 Aşamalı EKK ile


tahmininde ilk aşamayı oluşturur.

33. Yukarıdaki modelin ikinci (özel yatırım) denk-


leminin araç değişkenler (AD, instrumental
variables) kullanılarak tahmin edilmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) AD tahmin edicileri sapmasız fakat tutarsızdır.

B) AD tahmin edicileri 3 Aşamalı EKK tahmin


edicilerinden daha etkindir.

C) Araç değişkenler önceden belirlenmiş


(predetermined) değişkenlerle aynı ise AD ve 2
Aşamalı EKK tahmin edicileri aynı kat sayı
tahminlerini verir.

D) Bu denklem AD ile tahmin edilemez, çünkü


fazladan ayırt edilmiştir.

E) Bu denklem AD ile tahmin edilemez, çünkü


gecikmeli içsel değişken Yt −1 içermektedir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 17
2010 – KPSS / AB-PÖ
35. 36. Aşağıda 2 içsel değişkenli ve iki dönem gecikmeli bir
p p VAR (vector auto-regression) modeli yer almaktadır:
I. Yt = ∑ α1jYt − j + ∑ α2j Xt − j + u1t
j=1 j=1 Y1t = μ1 + α11.1Y1,t −1 + α12.1Y2,t −1

p 2
+ α11.2 Y1,t −2 + α12.2 Y2,t −2 + u1t ; Var(u1t ) = σ1
II. Xt = ∑ β1jYt − j + u2t
j=1
Y2t = μ2 + α21.1Y1,t −1 + α22.1Y2,t −1
p 2
III. Yt = ∑ λ1jYt − j + v1t + α21.2 Y1,t −2 + α22.2 Y2,t −2 + u2t ; Var(u2t ) = σ2
j=1
Bu modelle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
p yanlıştır?
IV. Xt = ∑ θ1j Xt − j + v 2t
j=1 A) Bu kapalı bir VAR modelidir, çünkü yalnızca içsel
değişkenler içermektedir.
“X, Y’nin Granger nedeni değildir.” hipotezini
sınamak için yukarıdaki denklemlerden hangileri B) Birinci denklemin hata terimi u1t , Y1 değişkenine
tahmin edilmelidir?
verilmiş bir şoku temsil eder ve bu şokun
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV büyüklüğü genellikle σ1 kadar alınır.

D) II ve III E) III ve IV C) σ1 ve σ2 büyüklüğündeki şokların Y1 ve Y2


değişkenleri üzerindeki etkisi etki-tepki (impulse-
response) incelemesi ile araştırılabilir.

D) Bu modeldeki denklemler, Y1 ve Y2 arasındaki


Granger nedenselliğini araştırmak için kullanı-
labilir.

E) Bu modeldeki denklemler birim kök (unit root)


sınaması için kullanılabilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 18
2010 – KPSS / AB-PÖ

37. Zaman serileri deterministik veya stokastik trend 38. Yt zaman serisinin bütünleşme derecesi (order of
içerebilir. integration) aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Bu iki trend değişkeniyle ilgili olarak Yt zaman A) Yt ’deki deterministik trend bir çokterimli
serisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi (polinom) ile ifade edildiğinde çokterimlinin
yanlıştır? derecesini
A) Yt ’de stokastik trend varsa Yt ’nin bu trendden B) Yt ’deki içsel bağıntının sırasını (order)
sapmaları durağandır.
C) Durağan olmayan Yt ’nin durağan hâle gelmesi
B) Yt ’de deterministik trend varsa Yt için tahmin
için kaç kez farkının alınması gerektiğini
edilen bir trend denkleminden elde edilen hata
terimi tahmini durağandır. D) Yt bir denklemde bağımlı değişken ise denk-
C) Yt ’de deterministik trend varsa Yt ’nin bu lemin sağ tarafında yer alması gereken gecikme
sayısını
trendden sapmaları durağandır.
E) Yt bir denklemde açıklayıcı değişken ise denk-
D) Yt ’de bu iki trendden biri varsa Yt durağan
lemde kaçıncı üssel ifadeyle yer aldığını
değildir.

E) Yt ’de stokastik trend varsa Yt ’nin farkları


durağandır.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 19
2010 – KPSS / AB-PÖ
39. X t , Yt ve Z t gibi değişkenler arasındaki eş- 40.
bütünleşme (co-integration) aşağıdakilerden han- I. Δy t = 2,570 + 0,003T − 0,212y t −1 + 0,054 Δy t −1
gisini ifade eder? (2,38) (2,66) − (2,33)
A) Bu değişkenler arasında kısa dönem geçici
denge ilişkisini + ... + 0,037 Δy t −8

B) Bu değişkenler arasında uzun dönem denge II. ΔΔy t = − 0,022 − 1,234 Δy t −1 + 0,069 ΔΔy t −1
ilişkisini
− (2,17) − (2,60)
C) Bu değişkenlerin farkları alınmadan durağanlığı
sağladıklarını + ... − 0, 495 ΔΔy t −7

D) Bu değişkenlerin bir denklemde gecikme


III. Δx t = 1,123 + 0,004T − 0,262x t −1
sayılarının aynı olduğunu
(3,22) (2,99) − (3,19)
E) Bu değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerinin
işaret ve büyüklük olarak benzer olduğunu IV. ΔΔx t = −1,580 Δx t −1 + 0,512ΔΔx t −1
− (6,18)

+ ... + 0,253 ΔΔx t −3

Yukarıdaki tahminler 77 veri ile yapılmıştır. y ve x, Y’


nin ve X’in logaritmik değerleri, T zaman değişkeni,
kat sayıların altındaki parantez içindeki sayılar t-
değerleridir. Anlamsız kat sayılar denklemlerde
yoktur. ADF tablosundan alınan kritik değer -3,50’dir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır?

A) y’nin de x’in de yükselen bir trend gösterdiği


anlaşılmaktadır.

B) I, II ve IV numaralı denklemlerde, içsel bağıntıyı


elemek amacıyla Δy t , ΔΔy t ve Δx t ’nin gecik-
meli değerleri yer almıştır.

C) Δx ’in ortalaması istatistiksel olarak 0’dır.

D) y’nin de x’in de bütünleşme dereceleri 1’dir.

E) Johansen sınamasına göre y ve x arasında eş-


bütünleşme olamaz, çünkü bunların bütünleşme
dereceleri farklıdır.

EKONOMETRİ TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 20
İSTATİSTİK
2010 – KPSS / AB-PÖ

1. Bir şirketin sigortalılarının % 60’ının otomobil, % 30’u- 4. Bir sağlık taramasında kişilere yüksek tansiyon testi
nun ev ve % 20’sinin hem otomobil hem de ev sahibi uygulanıyor. X, yüksek tansiyona sahip ilk birey bu-
olduğu saptanmıştır. lunduğunda tamamlanan testlerin sayısını göster-
mektedir. X’ in beklenen değeri 10 bulunmuştur.
Rastgele seçilen bir sigortalının sadece otomobil
ya da sadece ev sahibi olma olasılığı aşağıdaki- Test edilen 6. bireyin yüksek tansiyona sahip ilk
lerden hangisidir? birey olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6 A) 0,059 B) 0,064 C) 0,080

D) 0,7 E) 0,9 D) 0,316 E) 0,394

5. Bir deprem bölgesinde deprem şiddeti hafif, orta ve


2. Sekiz futbol takımı arasında bir turnuva düzenleniyor.
yüksek olmak üzere üç duruma ve sırasıyla (0,20;
Bu turnuvada her takımın başarılı olma şansı aynıdır.
0,70; 0,10) olasılıklarına sahiptir.
Bir anket düzenlenerek ankete cevap verenlerden ba-
şarılı olacak 1 takım veya 2 takımın adını yazmaları İki adım geçiş matrisi
isteniyor.
⎡0,54 0,31 0,15 ⎤
Ankete cevap verenler kaç farklı şekilde cevap ve- ⎢ ⎥
rebilirler? ⎢ 0,51 0,32 0,17 ⎥
⎢⎣0,47 0,33 0,20 ⎥⎦
A) 12 B) 18 C) 24 D) 28 E) 36
olarak verildiğine göre, iki dönem sonra hafif şid-
detli deprem olma olasılığı kaçtır?

A) 0,502 B) 0,512 C) 0,522

D) 0,532 E) 0,542

3. Üç torbanın birincisinde 2 beyaz 4 kırmızı, ikincisinde


4 beyaz 2 kırmızı ve üçüncüsünde 4 beyaz 5 kırmızı
bilye vardır. Önce rastgele bir torba seçilerek, sonra o
torbadan bir bilye rastgele çekilmiştir. Çekilen bilyenin
beyaz olduğu görülmüştür.
6. Bir havalimanına günde (24 saat) ortalama olarak 10
Bu durumda, ikinci torbanın seçilmiş olma olasılı-
uçak inmektedir.
ğı kaçtır?
Üç uçak indikten sonra 5. uçak için ortalama bek-
1 2 9
A) B) C) leme zamanı kaç saattir?
3 3 13
A) 4,8 B) 5,0 C) 5,2 D) 5,4 E) 5,8
6 26
D) E)
13 27

Diğer sayfaya geçiniz.

A 21
2010 – KPSS / AB-PÖ
7. X ve Y, ortalamaları μ X = 1 , μ Y = 3 ; varyansları 10. U ve T aynı dağılıma sahip bağımsız iki değişken ve
2 2 2
σ X = 4 ve σ Y = 9 olan bağımsız rastlantı değiş- E(U) = E(T) = μ, Var(U) = Var(T) = σ olsun.

kenleridir. 2
Buna göre, Ε(U − T) beklenen değeri aşağıdaki-
Z = X + Y ve W = XY rastlantı değişkenleri için, lerden hangisidir?
E(ZW) beklenen değeri aşağıdakilerden hangi-
sidir? 2 2 2
A) 4μ B) 2μ C) 2σ
A) 12 B) 15 C) 27 D) 33 E) 36
1 2
D) σ E) 2μσ
2

8. X1 ve X2 , N( μ, 3) dağılımdan alınan rastgele örnek-


lem olsun.

Bilinmeyen μ parametresi için iki tahmin edici


n
∑ Xi
i=1 2X1 X2 n
2
T1 = ve T2 = + ∑ (x − x)
2 3 3 i=1
11. 2
’nin dağılımı aşağıdakilerden hangi-
σ
ise, T2 tahmin edicisinin T1 ’e göre etkinliği aşa-
sidir?
ğıdakilerden hangisidir?
A) (n − 1) serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır.
A) 0,60 B) 0,80 C) 0,90 D) 1,10 E) 1,11
B) 1 ve (n − 1) serbestlik dereceli F dağılımıdır.

C) Standart normal dağılımdır.

D) (n − 1) serbestlik dereceli t dağılımıdır.

E) n serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır.

9. X1, X2 kesikli rastlantı değişkenlerinin bileşik olasılık


fonksiyonu

⎧⎪c(x1 + x 2 ), (x1, x 2 ) = (0, 1),(2,1),(2,3),(4,2)


f(x1, x 2 ) = ⎨
⎪⎩0, öteki durumlarda

olarak veriliyor.

P(X1 > X 2 ) olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,50 B) 0,60 C) 0,70 D) 0,80 E) 0,90

Diğer sayfaya geçiniz.

A 22
2010 – KPSS / AB-PÖ

12. X rastlantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 15. Quartimaks, Varimaks, Orthomaks, Oblimaks, Quarti-
min yöntemleri bilinen bazı faktör döndürme yöntem-
1 leridir.
f(x) = exp( − x − α ), − ∞ < x < ∞ ve − ∞ < α < ∞
2
Bunlardan hangileri eğik döndürme yöntemle-
olarak veriliyor. İlgili kitleden x1, x 2 ,..., xn rastgele ör- ridir?
neği alınıyor. A) Quartimaks ve Oblimaks
Buna göre, α parametresinin ençok olabilirlik B) Quartimaks ve Quartimin
tahmini nedir?
C) Varimaks ve Orthomaks
A) Q − Q (çeyrekler arası değişim genişliği)
3 1 D) Varimaks ve Oblimaks
2
B) s (örneklem varyansı) E) Oblimaks ve Quartimin
C) Μ (tepe değeri)

D) x (ortalama)

E) Q2 (ortanca)

13. Bir doğrusal programlama probleminin çözümü


sırasında, aşağıdaki durumların hangisinde dual
simpleks yöntem uygulanmalıdır?
16. Beş değişkenle ilgili korelasyon matrisi aşağıdaki gi-
A) Çözüm uygun fakat optimal değilse bidir.

B) Çözüm uygun değil fakat optimalse x1 x2 x3 x4 x5

C) Çözüm hem uygun hem de optimalse x1 ⎡1,00 0,30 0,85 0, 45 0,25 ⎤


x2 ⎢ 1,00 0,32 0,88 0,80 ⎥


D) Çözüm hem yozlaşmış (degenerete) hem de op- R = x3 ⎢ 1,00 0,30 0, 40 ⎥
timal değilse ⎢ ⎥
x4 ⎢ 1,00 0,90 ⎥
E) Çözüm yozlaşmış (degenerete) fakat optimalse x5 ⎢⎣ 1,00 ⎥⎦

Korelasyon katsayılarından faydalanıldığında de-


ğişkenlerin kümelendirilmesi nasıl olur?

A) x1, x 2 ve x3 bir küme diğerleri ikinci küme

14. Bir doğrusal programlama probleminde aşağıda- B) x1, x 2 ve x5 bir küme diğerleri ikinci küme
kilerden hangisi artık (surplus) değişkenin değe-
rini ifade eder?
C) x 2 , x 4 ve x5 bir küme diğerleri ikinci küme
A) ≤ işaretli bir kısıtın sol yan değerini
D) x1, x3 ve x5 bir küme diğerleri ikinci küme
B) ≥ işaretli bir kısıtın sol yan değerini

C) ≤ işaretli bir kısıtın sol yan değeri ile sağ yan E) x 2 , x3 ve x 4 bir küme diğerleri ikinci küme
değeri arasındaki farkı

D) ≥ işaretli bir kısıtın sol yan değeri ile sağ yan


değeri arasındaki farkı

E) Herhangi bir kısıtın sol yan değerini

Diğer sayfaya geçiniz.

A 23
2010 – KPSS / AB-PÖ
17. X ∼ N2 (μ, V) ve c bir sabit olmak üzere X’in yoğun- 19. Sıralayıcı ölçekle ölçülmüş verilerle bir yönlü var-
luk fonksiyonu yans analizi yapmak istenildiğinde aşağıdaki test-
lerden hangisini kullanmak uygundur?
⎡ x2 + 5x2 + 4x x + 12x + 8 ⎤
A) Mann-Whitney U
f (x1, x2 ) = c exp ⎢ 1 2 1 2 2 ⎥
⎣⎢ 2 ⎥⎦
B) Wilcoxon’un işaretli sıra sayıları
olarak veriliyor. C) Bir örneklem Kolmogorov-Simirnov
Buna göre, V (varyans-kovaryans) matrisi aşağı- D) Friedman
dakilerden hangisidir?
E) Kruskal-Wallis H
⎡ 1 2⎤ ⎡ 1 −2 ⎤
A) V = ⎢ ⎥ B) V = ⎢ ⎥
⎣2 5 ⎦ ⎣ −2 5 ⎦

⎡ 1 4⎤ ⎡5 2 ⎤
C) V = ⎢ ⎥ D) V = ⎢ ⎥
⎣4 5⎦ ⎣ 2 1⎦

⎡ 5 −2 ⎤ 20. Bir şirket ürettiği bir tür içeceğin şekerli (A) ve şeker-
E) V = ⎢ ⎥ siz (B) türlerinin tüketiciler tarafından tercih edilme
⎣ −2 1 ⎦
durumunu araştırmaktadır. Bunun için rastgele seçi-
len 11 tüketiciye ürünler belli bir süre tükettirilmiş, ter-
cihleri sorulmuş ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Tüketici Tercih
1 B
2 2 B
18. T test istatistiği X vektörü için,
3 A
2 l −1
Tx = n(x − μ x )′ V x (x − μ x ) 4 B
5 Tercih yok
bağıntısıyla hesaplanıyor. A, tekil olmayan matris, 6 B
B ögeleri sonlu bir vektör olmak üzere, Y = AX + B 7 B
dönüşümüyle elde edilen Y vektörü için, 8 A
9 B
2 l −y 1(y − μ )
Ty = n(y − μ y )′ V y 10 B
11 B
bağıntısıyla hesaplanıyor.

2 2 A ürününün B ürününe göre daha fazla tercih edi-


Buna göre, Tx ve Ty test istatistikleri arasındaki
lip edilmediğini belirlemek için işaret testi kulla-
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
nıldığında, işaret testi için elde edilecek test ista-
2 2 2 2 tistiğinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ty = Tx B) Ty = A′Tx A
5,5 3,5
A) − B) −
2 2 −1 2 2 −1 2 2,75 2,75
C) Ty = (A′Tx A) D) Ty = (B′Tx B)

3,5 3
2 2 2 C) − D) −
E) Ty = A′Tx A + B′Tx B 2,75 2,75

2
E) −
2,75

Diğer sayfaya geçiniz.

A 24
2010 – KPSS / AB-PÖ

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi testin gücünü be- 23. Bir kutu grafiği (boxplot) çizmek için,
lirtir?
x(1) : En küçük gözlem
A) Sıfır hipotezi doğru iken kabul edilmesi

B) Sıfır hipotezi yanlış iken kabul edilmesi x(n ) : En büyük gözlem

C) Sıfır hipotezi doğru iken reddedilmesi x : Örneklem ortalaması


D) Sıfır hipotezi yanlış iken reddedilmesi
Q1 : Birinci çeyrek değer
E) Alternatif hipotez doğru iken kabul edilmesi
Q2 : Ortanca

Q3 : Üçüncü çeyrek değer

Μ : Tepe değeri

R : Değişim genişliği

S : Standart sapma

Sx : Standart hata

istatistiklerinden hangileri kullanılır?

A) Q1, Q2 , Q3 , R ve S x

B) Q1, Μ, Q3 , R ve S

C) x(1), Q1, x, Q ve Sx
3

D) x(1), Q1, x, Q3 ve S

E) x(1), Q1, Q2 , Q3 ve x(n)

22. X değişkeninin değerleri, X değişkeninin de-


2 1
ğerlerinin 0,5 katı daha fazla ise bu iki değişken

arasındaki korelasyon katsayısı kaçtır?


24. Beş öğrencinin tam not olan 10 üzerinden aldıkları
A) −1 B) −0, 5 C) 0 D) 0,5 E) 1 notlar 3, 7, 5, 1 ve 4’tür.

İlgili kitle varyansı için 0,90 güven aralığı aşağıda-


kilerden hangisidir?
⎛ χ2 2 ⎞
⎜ 4; 0,05 ≅ 0,71; χ 4;0,95 ≅ 9,49 ⎟
⎜ 2 2 ⎟
⎜ χ5 ; 0,05 ≅ 1,15; χ5; ⎟
0,95 ≅ 11,07 ⎠

⎛ 20 20 ⎞ ⎛ 20 20 ⎞
A) ⎜ ; ⎟ B) ⎜ ; ⎟
⎝ 11,07 1,15 ⎠ ⎝ 9,49 0,71 ⎠

⎛ 16 16 ⎞ ⎛ 16 16 ⎞
C) ⎜ ; ⎟ D) ⎜ ; ⎟
⎝ 11,07 1,15 ⎠ ⎝ 9,49 0,71 ⎠

⎛ 16 16 ⎞
E) ⎜ ; ⎟
⎝ 0,71 9,49 ⎠

Diğer sayfaya geçiniz.

A 25
2010 – KPSS / AB-PÖ

25. Bir sınıfta okuyan 100 öğrencinin 40’ı kız, 60’ı erkek- 27. Periyodu 5 olan 20 gözlemli zaman serisinin, mev-
tir. Bu öğrencilerin kaldıkları yerlere göre (kendi evi, simsel indeksleri ve trend denklemi aşağıda veril-
yurt, akraba evi) dağılımı aşağıdaki gibidir. miştir.

Mevsimsel indeksler: −3 − 2 1 2 2
Kendi evi Yurt Akraba evi Toplam
Trend denklemi: Tt = 10 + 2t
Kız 24 10 6 40

Erkek 36 15 9 60 Bu serinin 22’nci zaman noktası için öngörüsü


kaçtır?
Toplam 60 25 15 100
A) 50 B) 52 C) 54 D) 56 E) 58

H0 : (Cinsiyet ile kalınan yer bağımsızdır.) hipote-

zini, H1 : (Cinsiyet ile kalınan yer bağımlıdır.) hipo-


2
tezine göre test etmek için kullanılacak χ test is-

tatistiğinin sırasıyla hesaplanan değeri ve ser-


bestlik derecesi kaçtır?

A) 0 ve 2 B) 0,7 ve 3 C) 1,2 ve 2

D) 3,5 ve 1 E) 5,4 ve 2

26. Dört bağımsız, bir bağımlı değişkenli bir regresyon


28. ε t ∼ N (0;5) ve X0 = 0 olduğuna göre X t = X t −1 + ε t
çalışmasında aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.
sürecine uyan 10 gözlemli zaman serisinin bir
n = 21
gecikmeli otokorelasyon katsayısı ρ ’in değeri
b 4 = 0,20 1

Sb = 0,10 kaçtır?
4
t 20;0,05 = 1,725 A) 0,95 B) 0,96 C) 0,97 D) 0,98 E) 0,99

t 20;0,025 = 2,086

H0 : β 4 = 0 hipotezini, H1 : β 4 < 0 hipotezine göre


α = 0,05 önem düzeyinde yoklamak için kullanı-
lacak t test istatistiğinin sırasıyla hesaplanan de-
ğeri ve önem yoklamasında kullanılacak kritik t
değeri (t’nin tablo değeri) kaçtır?

A) 2,00 ve 2,086 B) 0,50 ve 2,086

C) 2,00 ve 1,725 D) −0,50 ve 1,725

E) −2, 00 ve 1,725

Diğer sayfaya geçiniz.

A 26
2010 – KPSS / AB-PÖ

29. Varyans analizinde gruplar arası farkın önemsiz- 31. Aşağıda 4 satırlı 4 sütunlu ve A, B, C, D sembolleriyle
liği hipotezi reddedildiğinde, hangi gruplar arası gösterilen bir Latin kare düzeninin şeması verilmiştir.
farkın önemli olduğuna karar vermek için aşağı-
daki test yöntemlerinden hangisi kullanılır? A B C D

A) Scheffe B) Friedman D A B C

C) Kruskall-Wallis D) Mann-Whitney C D A B

E) Hotelling B C D A

Bu şemadaki son sütunun silinmesiyle oluşan şe-


ma hangi deney düzenini gösterir?

A) Youden Kare B) Rastgele Bloklar

C) İç İçe (Nested) Gruplar D) Greko Latin Kare

E) Bölünmüş Parseller (Split Plots)

30. Bir varyans analizi çalışmasında aşağıdaki tablo elde


edilmiştir. 32. Piyasada bir hastalığın tedavisinde kullanılan A ve B
isimli iki ilaç bulunmaktadır. Piyasaya daha sonra ay-
Varyasyon Serbestlik Kareler Kareler nı hastalığın tedavisinde kullanılan D isimli bir ilaç da-
F
kaynağı derecesi toplamı ortalaması ha çıkmıştır. D ilacını çıkaran firma D ilacının, A ve B
ilacının ortalama tedavi gücüne eşit bir tedavi gücüne
Gruplar 216
sahip olduğunu iddia etmektedir. Bunu incelemek
Hata 12 amacıyla her bir ilaç iki hastaya verilmiş, iyileşme sü-
releri (gün) ve ilgili varyans analizi sonuçları aşağıda-
Genel 15 396
ki gibi bulunmuştur.
İyileşme süreleri
F test istatistiğinin değeri ve serbestlik dereceleri
kaçtır? A B D Toplam

Değer Serbestlik dereceleri 1. hasta 2 4 5

2. hasta 4 3 6
A) 1,8 3 ve 12
Toplam 6 7 11 24
B) 2,2 3 ve 15

C) 3,2 4 ve 12 Varyans analizi sonuçları

D) 4,8 3 ve 12 Varyasyon Kareler Serbestlik Kareler


kaynağı toplamı derecesi ortalaması
E) 5,6 4 ve 15
Gruplar arası 7 2 3,5

Gruplar içi 3 3 1

Toplam 10 5 −

Problemin çözümü için kullanılacak F test istatis-


tiğinin hesaplanan değeri kaçtır?

A) 0,25 B) 1,00 C) 3,50

D) 6,75 E) 7,00

Diğer sayfaya geçiniz.

A 27
2010 – KPSS / AB-PÖ

33. 20 genişliğinde bir kitleden “4’te 1” sistematik örnek- 35. Kitle ortalamasını tahmin etmek için 1200 birimlik bir
leme kullanılarak örneklem seçilecektir. kitleden basit rastgele örnekleme yöntemiyle ve seçi-
len tekrar yerine iade edilmek koşuluyla 600 birimin
Örnekleme yöntemine uygun olan örneklem ge- seçilmesinin gerektiği hesaplanmıştır.
nişliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aynı kitle için yerine iade edilmemek koşuluyla
A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 16
yapılan seçimle bulunacak örneklem büyüklüğü
⎛ n0 ⎞
kaçtır? ⎜ n = ⎟

⎝ 1 + ( n0 N ) ⎟

A) 400 B) 450 C) 500 D) 550 E) 650

34. Bir bölgede sigara içme oranı tahmin edilmek isten-


mektedir. Daha önce yapılan çalışmalara göre bölge-
de sigara içme oranı 0,50’dir. 250 haneden oluşan 36. 500 birimlik bir kitlenin toplam değeri tahmin edilmek
bölge kırsal ve kentsel olmak üzere ikiye ayrılabil- isteniyor.
mektedir. Kırsal bölgede 100, kentsel bölgede 150
hane bulunmaktadır. Tabakalı rastgele örnekleme Toplam değerin tahminine ilişkin standart hatanın
kullanılarak 50 hane seçilmiştir. 4000’den büyük olmaması için çekilen yerine iade
edilmek koşuluyla basit rastgele örneklemeyle se-
Orantılı dağıtım yöntemine göre kırsal ve kentsel çilecek örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?
bölgeden sırasıyla kaç hane seçilmelidir? (Kitle varyansını 2 alınız.)
A) 10 ve 40 B) 20 ve 30 C) 25 ve 25 A) 100 B) 125 C) 150 D) 200 E) 225
D) 30 ve 20 E) 40 ve 10

Diğer sayfaya geçiniz.

A 28
2010 – KPSS / AB-PÖ

37. Bir basit doğrusal regresyon modeli kurmak için x ba- 39. Bir regresyon çalışmasında y, x1 , x 2 değişkenlerine
ğımsız değişkeni ve y bağımlı değişkenine ilişkin ge- ait ölçüm değerleri aşağıdaki gibidir.
rekli bilgiler aşağıdaki gibidir.
y : 10 14 6 7 20
x = 3, y = 3
x1 : 7,5 10 4 5 15
n 2 n 2
∑ (xi − x) = 4, ∑ (yi − y) = 10
i=1 i=1 x2 :3 4 1,6 2 6

Bu verilerle y = b0 + b1x1 + b2 x2 kestirim denklemin-


n
∑ (xi − x)(yi − y) = 6
i=1 deki b0 , b1, b2 katsayıları elde edilememektedir.

Bu bilgilere göre, basit regresyon modelinin eği-


Çözüm elde edilememesinin sebebi aşağıdakiler-
mi kaçtır?
den hangisidir?
3 5 3 5 2
A) − B) − C) D) − E) A) Gözlem sayısının yetersiz olması
2 2 2 3 5
B) b1 ve b2 tahminlerinin yanlı olması

C) Bağımsız değişkenler arasına çoklu bağlantı


(multicollinearity) olması

D) Verinin heterojen olması

E) Hatalar arasında otokorelasyon bulunması

38. İçerisinde üç bağımsız değişken bir bağımlı değişken 40. Regresyon kestirim denklemi
bulunan bir regresyon çalışmasında aşağıdaki değer-
ler elde ediliyor. y i = 3,50 + 0,3x1 + 0,2x2 + 0,6x3

Gözlem sayısı=21
olan bir çalışmada bir gözleme ait ölçüm sonuçları
Düzeltilmiş genel kareler toplamı=120
y = 3, x1 = 4, x 2 = 6 ve x3 = 2
Düzeltilmiş regresyon kareler toplamı=69
olarak veriliyor.
Sırasıyla çoklu belirtme katsayısı ve ayarlanmış
Bu gözleme ait artık değer kaçtır?
(adjusted) çoklu belirtme katsayısı kaçtır?

A) 0,881 ve 0,862 B) 0,725 ve 0,715 A) −4,10 B) −0, 06 C) 0,10

C) 0,667 ve 0,650 D) 0,575 ve 0,500 D) 2,90 E) 5,90

E) 0,522 ve 0,510

İSTATİSTİK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 29
KAMU YÖNETİMİ
2010 – KPSS / AB-PÖ
1. Türkiye’nin 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekono- 4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi muhafazakâr
mik Topluluğuna (AET) yaptığı ortaklık başvurusu düşüncenin özelliklerinden biri değildir?
sonrasında hazırlanan ve AET ile Türkiye arasın-
da ortaklık yaratan Ankara Anlaşması hangi yılda A) İnsan aklının yetkinliğine vurgu
imzalanmıştır?
B) Organizmacı toplum anlayışı
A) 1959 B) 1961 C) 1962
C) Geleneğin önemi
D) 1963 E) 1970
D) Otoriteye saygı

E) Pragmatizm

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi liberalizmin sa-


vunduğu ilkelerden biri değildir? 5. Siyasal iktidar kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Özgürlük B) Hoşgörü
A) Tüm ülkeyi kapsar.
C) Ortak mülkiyet D) Hukuk önünde eşitlik
B) Ülke içindeki en üstün iktidardır.
E) Bireycilik
C) Maddi kuvvet ve zor kullanma gücüne sahiptir.

D) Siyasal iktidar hiç değilse bir ölçüde yönetilenle-


rin rızasına dayanmak zorundadır.

E) Siyasal iktidar, meşru zor kullanma gücünü top-


lumdaki diğer sosyal iktidar odaklarıyla paylaşır.

6. Aşağıdakilerden hangisi belirli ilkelere referansla


3. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nda yer meşrulaştırılan yasa ihlalini ve bundan doğacak
alan kurumlardan biri değildir? cezaların gönüllü kabulünü içerir?

A) Danıştay B) Millî Güvenlik Kurulu A) Protesto B) Siyasi suç

C) Cumhuriyet Senatosu D) Anayasa Mahkemesi C) Sivil itaatsizlik D) Siyasi itaatsizlik

E) Yükseköğretim Kurulu E) Ahlaki başkaldırı

Diğer sayfaya geçiniz.

A 30
2010 – KPSS / AB-PÖ
7. 1982 Anayasası’na göre, TBMM tarafından kabul 10. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin yönetim ve
edilen kanunları aşağıdakilerden hangisi yayım- denetimi aşağıdakilerin hangisi tarafından yapı-
lar? lır?

A) Başbakan B) Genelkurmay Başkanı A) Yargıtay B) Danıştay

C) Devlet bakanı D) Cumhurbaşkanı C) Sayıştay D) Yüksek Seçim Kurulu

E) Meclis Başkanı E) Askerî Yargıtay

11. Millî egemenlik ilkesi ilk kez aşağıdaki anayasa-


lardan hangisinde kabul edilmiştir?
8. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin kapatıl-
masına ilişkin davalar aşağıdaki mahkemelerden A) 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)
hangisinde açılır?
B) 1921 Anayasası
A) Yargıtay B) Anayasa Mahkemesi
C) 1924 Anayasası
C) Ticaret mahkemesi D) Ağır ceza mahkemesi
D) 1961 Anayasası
E) Danıştay
E) 1982 Anayasası

12. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi


9. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi seçme hakkına sahiptir?
yüksek mahkeme olarak kabul edilmemektedir?
A) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
A) Sayıştay
B) 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
B) Danıştay
C) 22 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
C) Yargıtay
D) 30 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Her Türk vatandaşı
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Diğer sayfaya geçiniz.

A 31
2010 – KPSS / AB-PÖ
13. Bir ressamın bir kişinin sulu boya portresini çiz- 16. Belli bir konuda, kanun tarafından mutlaka düzen-
mesi ne tür bir edim niteliğini taşır? lenmesi gereken olumlu veya olumsuz bir hük-
mün kanunda bulunmaması ve yorum yoluyla da
A) Şahsi edim B) Maddi edim kanundan bu konuya ilişkin bir hükmün çıkarıl-
maması hâlinde, aşağıdaki durumlardan hangisi
C) Bölünebilir edim D) Olumsuz edim söz konusu olur?
E) Karmaşık edim A) Gerçek hukuk boşluğu

B) Gerçek kanun boşluğu

C) Gerçek olmayan hukuk boşluğu

D) Gerçek olmayan kanun boşluğu

E) Karşıt hüküm içeren kanun


14. Tarafların gerçekte hiçbir işlem yapmamasına
karşın, başkalarına karşı sanki bir hukuki işlem
yapmış gibi görünmeleri durumuna ne ad verilir?

A) Hile B) Hata

C) Gabin D) Nispi muvazaa

E) Mutlak muvazaa 17. Kamu yönetimi alanını 1960’lı yılların sonlarından


itibaren etkileyen ve sosyal adaleti kamu yöneti-
minin temel değerleri arasına almaya çalışan yak-
laşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

B) Kamu Politikaları Yaklaşımı

C) Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı


15. A ile B aralarında yaptıkları, ancak batıl olan ta-
şınmaz satış sözleşmesine dayanarak tapu siciline D) Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı
gitmişler ve A’ya ait olan taşınmazın B adına tescilini
gerçekleştirmişlerdir. E) Yönetişim Yaklaşımı
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) B adına yapılan tescil yolsuz bir tescildir.

B) B, taşınmaz üzerinde tescil yapıldığı anda mül-


kiyet hakkını kazanamamıştır.

C) B, iyi niyetli C’ye taşınmazı satıp onun adına tes- 18. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin fay-
cili gerçekleştirirse C taşınmaz üzerinde mülkiyet dalarından biri değildir?
hakkını kazanır.
A) Kırtasiyeciliğin azaltılması
D) B, kendisi iyi niyetli ise diğer koşullarını da ger-
çekleştirmek suretiyle olağan zaman aşımı yo- B) Kamu hizmetlerinde bir örnekliğin sağlanması
luyla taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkını
kazanabilir. C) Hizmet sunumunun yerel ihtiyaçlara uygunluğu

E) B adına mevcut yolsuz tescile güvenen üçüncü D) Yerel demokrasi anlayışının gelişmesi
kişiler, iyi niyetli olsun ya da olmasınlar B’den ge-
çerli bir şekilde sınırlı ayni hak kazanabilirler. E) Kamu hizmetleri sunumunda hız sağlanması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 32
2010 – KPSS / AB-PÖ
19. Kamu yöneticilerinin faaliyetlerinin kamuoyu tara- 22. Durumsallık Teorisine göre, aşağıdakilerden han-
fından sürekli olarak yakın bir gözetim altında tu- gisi temel örgütsel değişkenlerden biri değildir?
tulabilmesine ne ad verilir?
A) Büyüklük B) Teknoloji C) İnsan
A) Hesaplaşma ilkesi B) Teftiş yöntemi
D) Çevre E) Standart yöntem
C) Akvaryum etkisi D) Kamuoyu baskısı

E) Halkla ilişkiler

23. 1982 Anayasası’na göre, amiri tarafından kendi-


20. Yönetimde temel yaklaşımlarla ilgili aşağıdaki ifa- sine konusu suç teşkil eden bir emir verilen kamu
delerden hangisi yanlıştır? görevlisinin durumuna ilişkin aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?
A) Klasik Yönetim Yaklaşımı, yönetimde genel ge-
çer standart ilkeler ve yöntemler bulmaya odak- A) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine
lanır. getirilmez.

B) Koşulsallık Yaklaşımı, örgütün çevresi ile belirli B) Emrin konusu suç teşkil etse de ilgili kamu gö-
yönetim biçimleri arasında işlevsel ilişkilere ağır- revlisi bu emri derhâl yerine getirmelidir.
lık verir.
C) İlgili kamu görevlisi, emrin konusunun suç teşkil
C) Durumsallık Yaklaşımı, her örgütün farklı örgüt- ettiğini emri veren amire bildirir. Şayet amir em-
lenme biçimleri gerektirebileceği temel görüşüne rinde yazılı olarak ısrar ederse konusu suç teşkil
dayanmaktadır. eden emir yerine getirilir.

D) Yeni Yönetim Yaklaşımı, kuralcı ve merkeziyetçi D) Anayasa, ilgili kamu görevlisine konusu suç teş-
bir örgüt ve yönetim anlayışına dayanır. kil eden emri yerine getirip getirmeme konu-
sunda takdir yetkisi tanımıştır.
E) Neo-klasik Yönetim Yaklaşımı insan ilişkilerini ve
grup davranışını öne çıkarır. E) Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren kamu
görevlisi bu nedenle sorumlu olmaz, sorumluluk
emri veren amire aittir.

21. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin sakın-


calarından biridir?
24. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi doğrudan
A) Kamu görevlilerinin merkezî yönetim emirlerini doğruya 1982 Anayasası’nda yer almaktadır?
ön plana çıkarması
A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
B) Ulusal birliği ön plana çıkarması
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Sivil yönetimin askerî güç üzerinde üstünlüğünü
sağlaması C) Devlet Planlama Teşkilatı

D) Kamu görevlilerinin yerel etkilerden kurtarılması D) Rekabet Kurumu

E) Kamu hizmetlerinin daha bütüncül sunulması E) Çevre ve Orman Bakanlığı

Diğer sayfaya geçiniz.

A 33
2010 – KPSS / AB-PÖ
25. Bir belediye başkanının başkanlıktan düşürülme- 28. Tek bir kamu tüzel kişisinin kendi içinde bütün-
sine ilişkin karar alma yetkisi aşağıdakilerden lüğünü sağlamaya yönelik hukuksal araç aşağı-
hangisine aittir? dakilerden hangisidir?

A) İçişleri Bakanı B) Belediye meclisi A) İdari vesayet B) Yetki devri

C) Danıştay D) Bakanlar Kurulu C) İmza devri D) Hiyerarşi

E) TBMM E) Yetki paralelliği

26. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi üzerinde mer- 29. Bir yapının, imar planına ve imar yönetmeliğine
kezî idarenin vesayet denetimi söz konusu ola- göre düzenlenmiş yerbölüm üzerinde kapladığı
maz? alana ne ad verilir?

A) Belediye meclisi A) İnşaat alanı B) Parsel alanı

B) Büyükşehir belediye başkanı C) İmar alanı D) Taban alanı

C) Köy muhtarı E) Yerbölüm alanı

D) İl encümeni

E) Kaymakam

30. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın kentleşmesi-


ni bir önceki yüzyıldan ayıran önemli özellikler-
27. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin en yük- den biridir?
sek görüşme ve karar organıdır?
A) Devletlerin kentlerin gelişimine öncelik vermesi
A) İl idare kurulu
B) Gecekondulaşmanın ortaya çıkması
B) İl genel meclisi
C) Ulus devletlerin yaygınlaşması
C) İl encümeni
D) Uluslararası ticaretin artması
D) İl idare şube başkanları kurulu
E) Nüfus patlaması çağı olması
E) İl özel idaresi yüksek kurulu

Diğer sayfaya geçiniz.

A 34
2010 – KPSS / AB-PÖ
31. Sanayi Devriminin başlangıcında, kentlerin eko- 34. Sosyalist kent planlamasının temel öğeleri arasın-
nomik yapısında başlıca rol oynayan öğeler aşa- da öncelik taşıyan kriter aşağıdakilerden hangi-
ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? sidir?

A) Kentsoylular, tüccarlar ve bankacılar A) Kentlerin, geniş meydan ve bulvarlara sahip ol-


ması
B) Topraksoylular ve tüccarlar
B) Kentlerin, müzik ve sanat merkezleri olması
C) Aristokratlar, tüccarlar ve kentsoylular
C) Kitlelerin konut gereksinmelerinin karşılanması
D) Aristokratlar, tüccarlar ve bankacılar
D) Kentlerin, aynı zamanda sanayi merkezleri ol-
E) Burjuvalar ve aristokratlar ması

E) Kentlerin, eğitim ve bilim merkezleri olması

32. Toplu konut yerleşme alanı olarak belirlenen yer-


lerde, ayrıca kamu yararı kararı almaya gerek kal-
maksızın kamulaştırma hakkının doğduğunu hük- 35. Birey bir statüdeki rol farklılıklarını yerine getirir-
me bağlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir? ken diğer statüsünün rol beklentilerini çiğnedi-
ğinde meydana gelen duruma ne ad verilir?
A) İmar Kanunu
A) Rol çatışması B) Statü çatışması
B) Belediyeler Kanunu
C) Beklenti çatışması D) Kişilik çatışması
C) İmar ve İskân Kanunu
E) Yetersiz sosyalleşme
D) Kamulaştırma Kanunu

E) Toplu Konut Kanunu

36. Üç tip meşru otorite sınıflamasını yapan düşünür


33. Yerbölüm genişlikleri için öngörülen büyüklük, aşağıdakilerden hangisidir?
yalnız bir katlı dükkân yapılabilecek ticaret ve
küçük sanayi bölgelerinde bitişik düzende kaç A) Karl Marx B) Max Weber
metreden az olamaz?
C) Auguste Comte D) Emile Durkheim
A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10
E) C. Wright Mills

Diğer sayfaya geçiniz.

A 35
2010 – KPSS / AB-PÖ
37. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemi- 39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de modern mu-
yetinin kadınlara ilişkin politikaları arasında yer hafazakâr akımın temsilcilerinden biri olarak ka-
almaz? bul edilemez?

A) Çok eşliliğin kaldırılması A) Peyami Safa

B) İlköğretimin kızlar için zorunlu olması B) Zekeriya Sertel

C) Boşanma haklarının genişletilmesi C) Mustafa Şekip Tunç

D) Çalışma koşullarının düzenlenmesi D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Toplumsal hayata katılımın teşvik edilmesi E) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

38. Tarihe Johnson Mektubu olarak geçen siyasi ge- 40. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fır-
lişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- kasının ideolojik ve siyasal duruşu ile uyumlu
rudur? değildir?

A) 5 Haziran 1965 tarihinde ABD Başkanı Lyndon A) Ekonomik liberalizm savunusu


B. Johnson tarafından kaleme alınmıştır.
B) Yabancı sermayenin kabulü
B) ABD’nin Türkiye’nin Kıbrıs politikası ile ilgili kay-
gılarını dile getirir. C) Kadınların siyasal katılımına muhalefet

C) ABD’nin Türkiye’deki iç siyasi gelişmelere ilişkin D) Vicdan ve fikir özgürlüğünün sağlanması


kaygılarını dile getirir.
E) Yürütme organının denetlenmesi
D) Dönemin başbakanı Süleyman Demirel’e hitaben
yazılmıştır.

E) Mektubun ardından Amerikan yardımları kesil-


miştir.

KAMU YÖNETİMİ TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 36
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
2010 – KPSS / AB-PÖ
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İngiliz Okulu tara- 3. Uluslararası ilişkiler disiplininde açıklayıcı
fından savunulmaz? (explanatory) ve oluşturucu (constitutive) kuram-
larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devletler egemen eşitliğe dayalı bir uluslararası
toplum oluştururlar. A) Açıklayıcı kuramlar uluslararası sistemi bizim
dışımızda bir gerçeklik olarak kabul ederler.
B) Uluslararası ilişkilerin anarşik niteliği uluslararası
hukuk tarafından sınırlandırılabilir. B) Açıklayıcı kuramlar rasyonel tercih modellerine
dayanırlar.
C) Diplomasi ve güç dengesi gibi unsurlar ulus-
lararası düzenin sağlanmasında önemli bir role C) Oluşturucu kuramlar gerçekliğin oluşmasında
sahiptir. dilin önemli bir yeri olduğunu ileri sürerler.

D) Devletler bireysel özgürlükleri korudukları ve D) Açıklayıcı kuramlar devletlerin eylemlerindeki


geliştirdikleri sürece barışçıl bir uluslararası gü- kalıpları (pattern) bulmaya odaklanırlar.
venlik toplumu kurmak mümkündür.
E) Oluşturucu kuramlar pozitivist metodolojiye bağlı
E) Uluslararası alanda devletler sadece güç ve kalırlar.
refah arayışındaki rakipler değil, aynı zamanda
haklara ve yükümlülüklere sahip aktörlerdir.

2. Uluslararası Güvenlik Çalışmaları alt disiplininde 4. Aşağıdakilerden hangisi Demokratik Barış Teori-
yer alan Kopenhag Ekolü ile ilgili aşağıdaki ifade- sinin argümanlarından biri değildir?
lerden hangisi doğrudur?
A) Demokratik ülkeler demokrasiyi yaymak için
A) Güvenlikleştirme (securitization) kavramı bu ekol başka devletlere müdahale edebilirler.
tarafından ortaya atılmıştır.
B) İç politikadaki değişim dış politikayı etkiler.
B) Dünya siyasetinde İskandinav ülkelerinin ağırlı-
ğının artması gerektiğini savunmuştur. C) Aynı dili konuşan uluslar birbirleriyle savaş-
mazlar.
C) Nükleer silahların yayılmasının durdurulması
temel çıkış noktasıdır. D) Demokratik ülkelerin sayısının artması ulus-
lararası alanda barışın kurulmasını sağlar.
D) Güvenliğin dar yorumuna bağlı kalarak askerî
konular ve devletin güvenliği üzerinde durmuştur. E) Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler ve ticaretin
artması barışı sağlar.
E) Güvenliğin objektif olarak tanımlanabileceğini sa-
vunmuştur.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 37
2010 – KPSS / AB-PÖ
5. “İnsani güvenlik” kavramı aşağıdakilerden han- 8. Aşağıdakilerden hangisi ekolojiyi ve ekolojik krizi
gisini kapsamaz? temel alan uluslararası ilişkiler kuramcıları tara-
fından ileri sürülmektedir?
A) İnsan hakları ihlallerinin önlenmesiyle bireyin
fiziksel ve düşünsel güvenliğinin sağlanması A) Ekolojik krizin temelinde son iki yüzyıldır hızla
gelişen ekonomik büyüme süreci yatmaktadır.
B) Bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve güven-
liklerinin sağlanması için devletin güçlendirilmesi B) İnsanı evrenin merkezi kabul eden zihniyet
ekolojik sorunları tetiklemiştir.
C) Herkesin yaşamını idame ettirecek temel gelire
sahip olması C) Artan insan nüfusu ile bu nüfusun beslenmesi
için gerekli kaynaklar arasında ters bir orantı söz
D) Doğanın kısa ve uzun vadeli tahribatlarına karşı konusudur.
bireylerin korunması ve doğanın tahrip edilme-
sinin önlenmesi D) Doğanın sanayi artıklarını soğurma kapasitesi
aşılmıştır.
E) Herkesin asgari düzeyde de olsa, beslenmesi
için gerekli temel gıdalara ulaşabilmesi E) Ekolojik krizin aşılması ve sürdürülebilir kalkınma
politikalarının etkinliğinin sağlanması için devlet
en temel aktördür.

6. “Bilgi ve iktidar ilişkisi güçlünün meşruiyetini yaratma


işlevi görür.”
9. Bir devletin kendi siyasal kimliğini yeniden
Yukarıdaki ifade aşağıda verilen uluslararası iliş- üretmesi konusu aşağıdaki uluslararası ilişkiler
kiler disiplininin önde gelen eserlerinden hangi- kuramlarından hangisi tarafından sorgulanmaz?
sinde benimsenmemiştir?
A) Postmodernizm B) Liberalizm
A) Oryantalizm (Edward Said)
C) Feminizm D) Konstruktivizm
B) Üretim, İktidar ve Dünya Düzeni (Robert Cox)
E) Eleştirel Kuram
C) Hegemonyanın Ardından (Robert Keohane)

D) Muzlar, Plajlar ve Üsler (Cynthina Enloe)

E) Antidiplomasi (James Der Derian)

10. Aşağıdakilerden hangisi Yeni İşlevselci Kurama


uygun bir ifadedir?

7. Aşağıdakilerden hangisi Neorealizm tarafından A) Ulus-devletler barışı ve insanlığın refahını sağ-


ileri sürülmez? lamakta yeterlidir.

B) Ulusal egemenliğin devamlılığı için ulus-üstü


A) Devletler arası ilişkiler rasyonalist bir teorik örgütlenmeler yerine uluslararası örgütler tercih
çerçevede analiz edilebilir. edilmelidir.

B) Uluslararası sistemin temel aktörü devlettir. C) Uluslararası örgütler aracılığıyla devletler arası
eşitlik gerçek anlamına kavuşabilir.
C) Devletler öncelikle kendi çıkarlarını gözeterek
güvenliği tanımlarlar. D) Askerî güç devletin politikasının en temel ara-
cıdır.
D) Dış politika, devletlerin iç politikalarının uzantı-
sıdır. E) Teknik bir alanda uluslararası örgütler aracı-
lığıyla başlayan bir örgütlenme diğer alanlarda
E) Uluslararası sistem anarşiktir. örgütlenmeyi de tetikleyecektir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 38
2010 – KPSS / AB-PÖ
11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyinin ana- 14. Lizbon Antlaşması’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden
yasal konulardaki danışma organıdır? hangisi yanlıştır?

A) Venedik Komisyonu A) Antlaşmayla birlikte daha demokratik ve şeffaf bir


Avrupa amacıyla Avrupa Parlamentosunun rolü
B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güçlendirilmiştir.
C) İnsan Hakları Komitesi B) Antlaşmayla birlikte üye bir ülkeye istediği
takdirde AB’den ayrılma imkânı tanınmıştır.
D) Parlamenter Meclis
C) Antlaşmayla birlikte AB üyelerinin 6’şar aylık
E) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi süreyle dönem başkanı olması yerine, Avrupa
Konseyine 2,5 yıllığına bir başkan seçilmesi
kabul edilmiştir.

D) Antlaşmayla birlikte AB ordusunun kurulmasının


ilk adımları atılarak bu konuda bir yüksek tem-
silcilik kurulmuştur.

E) Antlaşmayla birlikte taslak AB yasalarına itiraz


yetkisi tanınan ulusal parlamentoların konumları
güçlendirilmiştir.
12. Aşağıdakilerden hangisi dış politikada iktisadi
araçların kullanılmasına örnek gösterilemez?

A) ABD tarafından 1948-1951 arasında uygulanan


Marshall Planı

B) OPEC’in 1973’ten sonra petrol fiyatlarını hızla


artırması

C) İngiltere öncülüğünde 1937-1939 arasında Al-


manya’ya uygulanan Yatıştırma Politikası

D) ABD’nin 1996’da İran’a hidrokarbür alanında 15. Uluslararası antlaşmaların yorumlanmasıyla ilgili
yatırım yapılmasını kısıtlayıcı karar alması aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
E) ABD’nin 1975-1978 arasında Türkiye’ye uygula- A) Yorumlamada iyi niyet ilkesi esastır.
dığı ambargo
B) Antlaşmaların çatışması durumunda önceki
antlaşma dar yoruma tabi tutulur.

C) Yorumlamada antlaşma terimlerinin olağan


anlamları esas alınır.

D) Yorumlamada antlaşmanın hazırlık çalışmaları


da dikkate alınabilir.

E) Antlaşmanın yapıldığı koşullar yorumu etkileyen


faktörlerden biridir.

13. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitik bir kuramla


ilişkilendirilemez?

A) Harford McKinder B) Nicholas Spykman

C) Alfred Mahan D) Karl Haushofer

E) Andrew Linklater

Diğer sayfaya geçiniz.

A 39
2010 – KPSS / AB-PÖ
16. Aşağıdakilerden hangisi sıcak takip olarak da 19. Uluslararası hukukun kaynakları arasında yer
bilinen “izleme hakkı”nın özelliklerinden biridir? alan “hukukun genel ilkeleri” ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece karasularda işlenen suçların takibi
durumunda söz konusu olması A) Uluslararası hukukun asli kaynaklarından biridir.

B) İzlenen geminin başka devlet karasularına B) Uluslararası hukukun maddi kaynaklarından


girmesi durumunda sona ermesi biridir.

C) Üçüncü devlet gemilerinin yardımıyla da yapıla- C) Uluslararası buyruk kural niteliğindedir.


bilmesi
D) İlgili bir antlaşma olmadığı durumlarda bağla-
D) İzlenen geminin başka devlet içsularına girmesi yıcıdır.
durumunda sona ermesi
E) Bağlayıcılık gücü, doktrin ve içtihatla eşdeğerdir.
E) Sadece içsularda işlenen suçların takibi duru-
munda söz konusu olması

17. Aşağıdakilerden hangisi kıta sahanlığının ayırt


edici özelliklerinden biridir?
20. 1982 Anayasası’nın “milletlerarası antlaşmaları
A) Denize kıyısı olmayan devletlerin de bu uygun bulma” başlıklı 90. maddesinin getirdiği
alanlarda kimi haklarının olması hükümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
B) Bu alanlardan yararlanmanın ilan suretiyle hak
talep etmekle mümkün olması A) Kimi uluslararası antlaşmaların TBMM tarafından
uygun bulunması zorunlu değildir.
C) Kıyı devletinin sadece doğal kaynaklar üzerinde
hak sahibi olması B) Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası antlaş-
malar yayımlanmak zorundadır.
D) Tüm devlet gemilerinin bu bölgede “zararsız
geçiş” hakkının bulunması C) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş antlaşmalar
kanun hükmündedir.
E) Karşılıklı kıyıdaş devletlerin örtüşen kıta
sahanlıklarının ortak yönetilmesi D) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla
kanunların çatışması durumunda uygulayıcının
yorumu esas alınır.

E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş antlaşmalar


hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla dava
açılamaz.
18. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Devlet yetkililerinin diplomatik dokunulmazlığını


kaldırma yetkisi vardır.

B) Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanına


giren davalara bakabilir.

C) Yargıçlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin


daimi üyeleri tarafından seçilir.

D) Verdiği danışma görüşleri sadece görüşü isteyen


kurumlar için bağlayıcıdır.

E) Sadece UAD Statüsü’ne taraf olan devletlerin


davalarına bakabilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 40
2010 – KPSS / AB-PÖ
21. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yapılageliş 23. Savaş hâlinde tarafsız devletlerin durumuyla ilgili
kurallarının özelliklerinden biridir? aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her durumda tüm devletleri bağlaması A) Hiçbir şekilde savaşa katılamazlar.

B) İlke olarak uzun süreli birörnek uygulamalarla B) Savaşan devletler arasında taraf tutamazlar.
oluşması
C) Savaşan devletlere tam bir eşitlik içinde davran-
C) Bir bütün olarak uluslararası toplumun benim- mak zorundadırlar.
sediği uygulamalarla oluşması
D) Ülkelerinden savaş malzemesi geçirilmesine izin
D) Uluslararası hukukun ikincil kaynakları arasında veremezler.
yer alması
E) Savaşan devletler ile tüm haberleşme irtibatlarını
E) Uluslararası hukukun maddi kaynakları arasında kesmek zorundadırlar.
yer alması

22. Meşru müdafaa hakkı ile ilgili aşağıdaki ifade-


lerden hangisi doğrudur? 24. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) BM Antlaşması’na göre doğal bir haktır.
A) Avrupa Temel Haklar Şartı’nda yer alan hakların
B) Olası saldırı şüphesi durumunda da başvuru- koruma ve denetim mekanizmasıdır.
labilir.
B) AİHM’ye bireysel başvuru AİHM Sekreterliğine
C) Bağlayıcılığı, BM Antlaşması’nın yürürlükte kal- şahsen yapılır.
masıyla doğrudan ilintilidir.
C) AİHM yargıç heyetinde tüm üye devletlerin en az
D) Üçüncü devletlerin bu hakkın kullanılmasına bir vatandaşı bulunmalıdır.
katkıda bulunması mümkün değildir.
D) Devletlerarası başvuru imkânı mevcuttur.
E) Orantılılık, meşru müdafaa hakkının varlığına
ilişkin bir sorundur. E) Avrupa Konseyi üyeleri otomatik olarak AİHM’nin
bireysel başvuru yetkisini de tanımış sayılır.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 41
2010 – KPSS / AB-PÖ
25. Aşağıdakilerden hangisi Nükleer Silahların Yayıl- 28. Uluslararası hukukta hukuksal işlemler ile ilgili
masının Önlenmesi Antlaşması’nın getirdiği aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
düzenlemeler arasında yer alır?
A) İlke olarak uluslararası hukuk kişileri tarafından
A) Nükleer silahların uluslararası hukuka aykırı gerçekleştirilebilirler.
olduğunun ilan edilmesi
B) Her durumda somut fiilî uygulamayı gerektirirler.
B) Nükleer silahların kullanımının yasaklanması
C) Tek taraflı olabilecekleri gibi çok taraflı da ola-
C) Tüm devletlere barışçıl nükleer enerji geliştirme bilirler.
ve kullanma hakkının tanınması
D) Geçerli olmaları için başka irade açıklamalarıyla
D) Taraf olmayan devletlere de nükleer silah desteklenmek zorunda değillerdir.
üretmeme yükümlülüğü getirilmesi
E) Üçüncü taraflar için hak ve yükümlülükler doğur-
E) Birleşmiş Milletler üyesi olan devletlere diğer maları mümkündür.
devletlerden farklı bir statü tanınması

26. Uluslararası antlaşmaların bağlayıcı güç kazan-


ması aşağıdakilerin hangisiyle mümkün değildir?

A) Katılma işlemi

B) İmza

C) Antlaşmayı oluşturan belgelerin değişimi

D) Onaylama işlemi

E) Paraf 29. Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa feodaliz-


minin temel özelliklerinden biridir?

A) Monarkların savaş sırasında topladığı ordunun


büyük kısmı doğrudan kendisine bağlı asker-
lerden oluşur.

B) Monarklara Kilisenin toprak vergisini doğrudan


Papa öder.

C) Feodal beylerin vassallarına karşı sorumlulukları


ve hakları önceden belirlenmiştir.
27. Birleşmiş Milletler sisteminin “uluslararası antlaş-
maların tescil edilmesi” konusundaki düzenlemele- D) Tüccarların güvenli seyahat edebilmeleri için
riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? feodal beyler, burg denilen tesislere koruma
sağlarlar.
A) Tescil edilmeyen antlaşmalar geçersiz sayılır.
E) Papalığın denetiminde tüm Batı Avrupa’yı kapsa-
B) Tescil işlemi, yürürlüğe girmiş antlaşmalar için yan tek para birimi finans sisteminin temelidir.
söz konusudur.

C) Tescil edilen antlaşmalar, BM Sekreterliği tara-


fından yayınlanır.

D) Tescil işlemi, taraflardan biri tarafından yapıla-


bilir.

E) Tescil edilmeyen antlaşmalar BM ve organları


önünde ileri sürülemez.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 42
2010 – KPSS / AB-PÖ
30. Aşağıdakilerden hangisi 1815 Viyana Kongresi’ 33. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminin
nin cezalandırma yerine denge sağlama ilkesini temel özelliklerinden biri değildir?
esas aldığını gösterir?
A) Blok liderlerinin blok üyeleri üzerinde denetim
A) Bir Avrupa devleti olarak Fransa’nın da Kongre’ kurması
ye katılmasının kabul edilmesi
B) İki rakip blok arasında doğrudan sıcak çatışma-
B) Fransa’da Bourbon Hanedanının yeniden ikti- nın yaşanmaması
dara getirilerek restorasyon döneminin başlatıl-
ması C) İki rakip blok arasında ticaretin yapılmaması

C) Waterloo yenilgisinin ardından Fransa’nın tazmi- D) İki rakip blok arasında çatışmanın ideolojik boyu-
nat ödemesinin kabul ettirilmesi tunun olması

D) Prusya’nın güçlendirilmesiyle Avusturya’nın Al- E) Nükleer silahlanma yarışının başlaması


man Konfederasyonunda tek güç odağı olması-
nın engellenmesi

E) Rusya’nın Orta Asya ve Kafkasya’daki kazanım-


larının Kongre gündemine alınmaması

34. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı


31. Aşağıdakilerden hangisi her iki Dünya Savaşının sonunda SSCB’nin Türkiye’den taleplerinden
ortak sonucudur? biridir?

A) Almanya’nın Afrika’daki sömürgeleri İngiltere ve A) Boğazlarda SSCB üssü kurulması


Fransa arasında paylaşılmıştır.
B) Postdam Konferansı kararlarını Türkiye’nin kabul
B) İki kutuplu dünya sisteminin ortaya çıkması yeni etmesi
bir çatışma ortamı hazırlamıştır.
C) Missouri savaş gemisinin İstanbul’u derhâl terk
C) Uluslararası rezerv para biriminin altına endeksli etmesi
olması durumu sona ermiştir.
D) Türkiye Komünist Partisinin yasa dışı hâlinin
D) Uluslararası örgütlenme ve yargının etkinliği sona erdirilmesi
artırılmaya çalışılmıştır.
E) Bulgaristan lehine sınırda düzeltmeler yapılması
E) İspanya ve Portekiz’in Latin Amerika’daki sömür-
geleri bağımsızlıklarını kazanmıştır.

35. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kurucu ant-


laşmasını TBMM’de onaylamadığı ama fiilen tam
32. Aşağıdakilerden hangisi İran Devriminin yol açtığı üyeliğini sürdürdüğü uluslararası örgütlerden
gelişmelerden biridir? biridir?

A) Körfez İşbirliği Konseyinin kurulması A) NATO

B) Afganistan’da komünist rejimin kurulması B) İslam Konferansı Örgütü

C) İsrail’in Irak’ın nükleer santralini bombalaması C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

D) ABD’nin Pakistan’da askerî üsler kurması D) Birleşmiş Milletler

E) Mısır’da Müslüman Kardeşler örgütünün kurul- E) Arap Ligi


ması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 43
2010 – KPSS / AB-PÖ
36. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kuvvet kul- 39. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda Türkiye’yi
landığı ya da kuvvet kullanımı tehdidinde bulun- İsrail ile yakınlaşmaya iten temel nedenlerden biri
duğu dış politika gelişmelerinden biri değildir? değildir?

A) 1939 Hatay Sorunu A) İsrail üzerinden ABD’ye mal ihraç ederek kota
sorununu aşmak
B) 1950 Kore Savaşı
B) ABD’deki Ermeni ve Rum lobilerini, Yahudi lobi-
C) 1967 Kıbrıs gelişmeleri siyle dengelemek

D) 1991 Ermenistan krizi C) Türk ordusunun silah modernizasyonu çalışma-


larına katkı sağlamak
E) 1998 Suriye krizi
D) Arap-İsrail anlaşmazlığında arabulucu rolü oyna-
ma olasılığını artırmak

E) Terör örgütlerini destekleyen komşu devletleri


baskı altına almak

37. Aşağıdakilerden hangisi Bağlantısızlar Hareke-


tinin üyelerinin ortak niteliklerinden biri değildir?

A) Dekolonizasyon çabalarına destek vermek

B) Barış içinde bir arada yaşamayı benimsemek

C) Askerî paktlara dâhil olmamak

D) Yabancı askerî üslere topraklarında yer ver-


memek

E) Kıtalar arası füzelere karşı savunma sistemleri


geliştirmek 40. Aşağıdaki kavramlardan hangisi NATO’nun açık-
ladığı stratejik doktrinlerden biri değildir?

A) Sınırlı Savaş

B) Stratejik Savunma Girişimi

C) FOFA

D) Esnek Karşılık
38. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda Türkiye’nin
Balkanlar’da izlediği başlıca politikalardan biri E) Kitlesel Karşılık
değildir?

A) Balkan ülkelerinin NATO’ya üye olmalarını


desteklemek

B) Bosna Hersek’te Hırvat ve Boşnaklar arasında


ittifak kurulmasını sağlamaya çalışmak

C) Arnavutluk’ta Katolikler ile Müslümanlar arasında


uzlaşma sağlamaya çalışmak ULUSLARARASI İLİŞKİLER TESTİ BİTTİ.
D) Devletin resmî adı konusunda Yunanistan’a karşı CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Makedonya’yı desteklemek

E) Balkanlar’da Türk varlığının devam etmesine


destek olmak

Diğer sayfaya geçiniz.

A 44
SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ-
olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken-
her türlü araç gereçle, silah ve benzeri teçhizatla mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya-
sınava girilmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla caktır.
sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka Salon
Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 8. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gere-
geçersiz sayılacaktır. kir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli de-
ğildir.
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 210 da-
kikadır (3,5 saat). Sınavın ilk 105 ve son 15 daki- 9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
kası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav Salon Başkanına başvurunuz.
süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru
kadar yerlerinizde kalınız. kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaya- soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün
caktır. değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor- bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla başvurunuz.
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke- Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
sinlikle yasaktır. türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır.
kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde
kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. alınacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların 10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
gösterirse kopya eylemine katılan aday/adayların ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir. sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek caktır.
şekilde tutmanız gerekmektedir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy- için kullanabilirsiniz.
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. yasaktır.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve bu oturuma ait 2010-
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
KPSS LİSANS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
LİSANS
11 TEMMUZ 2010

ALAN BİLGİSİ TESTİ


A KİTAPÇIĞI
ÇAL.EKO. ve END. EKONOMETRİ İSTATİSTİK KAMU YÖN. ULUS. İLİŞ.
1. D 1. C 1. B 1. D 1. D
2. B 2. B 2. E 2. C 2. A
3. C 3. A 3. D 3. E 3. E
4. A 4. D 4. A 4. A 4. C
5. A 5. E 5. B 5. E 5. B

6. E 6. A 6. A 6. C 6. C
7. B 7. B 7. D 7. D 7. D
8. E 8. C 8. C 8. B 8. E
9. D 9. D 9. B 9. A 9. B
10. C 10. E 10. C 10. D 10. E

11. A 11. B 11. A 11. B 11. A


12. B 12. A 12. E 12. A 12. C
13. E 13. C 13. B 13. A 13. E
14. B 14. D 14. D 14. E 14. D
15. D 15. E 15. E 15. E 15. B

16. E 16. A 16. C 16. B 16. B


17. A 17. E 17. E 17. D 17. C
18. C 18. C 18. A 18. B 18. E
19. D 19. D 19. E 19. C 19. A
20. C 20. B 20. C 20. D 20. D

21. E 21. D 21. D 21. A 21. B


22. D 22. C 22. E 22. E 22. A
23. A 23. D 23. E 23. A 23. E
24. C 24. B 24. B 24. A 24. D
25. B 25. A 25. A 25. C 25. C

26. C 26. E 26. C 26. E 26. E


27. A 27. E 27. B 27. B 27. A
28. E 28. A 28. D 28. D 28. B
29. C 29. B 29. A 29. D 29. C
30. D 30. C 30. D 30. E 30. A

31. A 31. E 31. A 31. A 31. D


32. E 32. D 32. D 32. E 32. A
33. B 33. C 33. B 33. B 33. C
34. D 34. A 34. B 34. C 34. A
35. C 35. B 35. A 35. A 35. B

36. A 36. E 36. B 36. B 36. D


37. B 37. A 37. C 37. A 37. E
38. E 38. C 38. D 38. B 38. C
39. C 39. B 39. C 39. B 39. D
40. B 40. D 40. A 40. C 40. B