၈၈၈၈


ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               1

ျပည္
ျပ သူ ့သတင္းစဥ္

၂၀၁၀ခုႏ
ႏစ္
ွ ၊ဇူလိုင္လ၊ အတ
တြဲ (၆ )-အမွတ(္ ၁)

သရဲေကာင္းေတြ
သူ
တြ ထြန္းသည့္ေျမ

အမ်ိဳးသာားေရးေရွ ့တမ္းတ
တင္၍ဘ၀
အသက္ေပးရင္

း ကိုယက
္က်ိ်ိဳးစြန္ ့အနစ္
နာခံသားခဲ
သြာ ့ၾကေသာ အ
အာဇာနည္
ေခ
ခါင္းေဆာင္မ်ားအ
အား
အေလးျပဳပါသည

ည္၊၊

ကဗ်ာ
က
ရက္
ရ စက္တ့မ
ဲ ိုး
(စာမ်က္ႏွာ-၂)

ေတာ္

လွန္ေရးသ
သစၥာ

(စာမ်က္ႏွာ-၉)
အင္
အ တာဘတ္ဖလိးု
(စာမ်က္ႏွာ-၃)

သတင္


ျဖိဳးေ၀ေအာင္အမူ
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၄)
ရဲေတြေျပးကုန္ျပီ
ျပီ
(စာမ်က္ႏွာ-၅)

ျပည္
ျပ တြင္းျဖစ္ရပ္မွန္
(စာမ်က္ႏွာ-၆)

ဘ၀ေျပာင္

းၾက့ံဖတ္
ဖြ
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၇)
ကရင္
က ့အာဇာနည္
ည္ၾကီး
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၁၅))
ေဆာင္

းပါး
အရိ
အ ုးေတာင္ပံုမင္း
(စာမ်က္
(
ႏွာ-၁၀))
ေဆးပညာေပး

မိန္းမခ်င္းခ်စ္တ့သူ

ဲ ေတြ

(စာမ်က္
(
နွာ-၁၇))
ေလထန္

ကုန္း
ငဦ
င းသိုက္တူးေန
နသည္
(စာမ်က္
(
နွာ -၁၄
၄)

အာာဇာနည္ ျငိမ္
မးခ်မ္းေရးတ
တိုက္ပြဲမ်ား စေတာ့မည္

JULY 16

၈၈၈၈
၈ ျပည္သူ ့သတင္
ငးစဥ္ (ရန္ကုန္)

ျမန္မာႏိ
မ ုင္ငံတြင္ စစ္
စ အုပ္စုက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္
င္းလဲမ်ားလုပ္ေဆ
ဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ
ဘဲ
အာဏ
ဏာဆက္လက္ဆု
ဆတ္ကိုင္ဖို ့သ
သာာ တြန္းထိုးလုပ္
ပေ
္ နသည္ကို ျပ
ျပည္တြင္းမွ ႏိုငငံ

္ ံ
ေရး ၾကြလွုပ္၇ွားေနၾက
ၾကသည့္ ေျမေအာက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြ

ဲအစည္းမ်
မ်ားက အလြနမ

မနပ္ျဖစ္ေနၾကျပ
ျပီး အမ်ိဳးသားႏိ
ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငေရးျပဳေျပာင္
ံေ
းလဲမူမ်ား ျဖစ္ေပၚၚ
ေက်မ
လာ ေစရန္

ႏိုင္ငံေရးလွ
ရ ုပ္ရွားမူမ်ားစ
စတင္ၾကေတာ့မည္
မ ဟုသိရသည
ည္၊
ပ္သမားနဲ
စက္တင္
တ ဘာသံဃာေ
ေတာ္မ်ားဖြဲ ထ
့ထားတဲ့ တပ္ေပါင္
ေ းစုအဖြဲ ၊အလု

နဲ့
ေက်ာာင္းသားမ်ားပါ၀
၀င္တ့ဲ ေျမေအာာက္ႏိုင္ငံေရးအဖြ
ဖြဲ ့အစည္းေတြဟာ ခုလာမယ္
ယ့္
အာဏ
ဏာနည္ ဇူလိုင္
င္လ ၁၉-ရက္ေန
ေ ့မွာ ျငိမ္းခ်ိမ္
မ္းေရးခ်ီတက္ ပြဲစတင္ၾကမယ

၊ျပည္
ညသူလူထု အေန
နနွင့္ လည္း ပါ၀င္
ပ ဆင္ႏြဲၾကဘ
ဘို ့ကိုလည္းတိုက္တြန္း ထား
ပါတယ
ယ္၊ ခ်ီတက္ဆႏၵ
ဆ ျပၾကမယ္ ့ပြဲမွာပါတဲ့ဆရာာေတာ္တပါးကေ
ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး

တိက္
ုက္ပြဲေတြကို ႏိုင္ငံ
ငံတ၀န္းမွာ က်ယ
ယ္က်ယ္ျပန္ ျပန္
ျ့ ပ ့လုပ္ေဆာင္
င္သြားဖို ့ေဆာင္
င္
ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြ
ပဆ
ြဲ ိုသည္မွာ ျပည္
ျပ သူကိုစည္းရံုးျပီး အေကာင္
င္
ထည္
ည္ ေဖၚရမွာေၾကာာင့္ ျပည္သူရဲ ့ပူ
ပးေပါင္းပါ၀င္ျခင
င္း အထူးလိုအပ္ေနျပီ ဟုေျပာာ
သြားပ
ပါတယ္၊
လာမ
မယ့္ အာဏာနည
ည္ေန ့မွာ စစ္တပ္
တ က လူတိုင္းတက္ေရာက္ျပီး ပန္းေခြခ်ခြငရွ

့္ ိွ
ပါတယ
ယ္ ဆိုေပမယ္၊ သူတို ့ဖိတ္ၾၾကားတဲ
က
့နံမည္စာရင္
ာ းမွာ အက်ယ
ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတဲ
တဲ့
ေဒၚေ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ၾက မပါ၀င္ခ့လ
ဲ ို ့ သူမကိုေထာာက္ခံသူမ်ားက လက္ခံႏိုင္စရာာ
မရွိ တဲ
တ့ ဖိႏိွပ္မူျဖစ္လိ
လို ့ အဲဒိေနမွာ လ
လွုပ္ရွားမူေတြကျငိ
ကို မ္းခ်မ္းစြာလုပ
ပ္္ၾကဖို ့ျပင္ ဆင္
င္
ေနတ
တာျဖစ္ျပီး၊ မည္၍ မည္မွ်က်ယ္
ယျပန္ ့စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ လည္
လ းဆိုတာကိ
ကို
ေတာ့ာ့ႏိုင္ငံေရးလွုပ္ရားသူ
ရွာ မ်ားက
ုင္ေပမယ္
ယ့္
၊ေျပာင္းလဲ
အေသးစိတမေျပာႏိ
္မ
ဖို အခ်ိ


န္ ေရာက္ျပီ
ျပီဆိုသည္ကို ျပည္
ျပ သူလူထုတရပ္
တ လံုးသိေအာာင္ ႏိုင္ငံတ၀န္း
လုပေဆာင္
္ေ
သြားၾကမ
မွာ ျဖစ္တယ္လ
လိုိ ့ထုတ္ေဖၚေျပာာပါတယ္၊
ႏိုင္ငံတကာမွ

ာေရာက
က္ရွိေနတဲ့ အတိ
အ ုက္အခံအငအားစု
င္
ေတြကလ
လည္း အာဇာာ
နည္ေန

့အမွတ္ တယပြဲမ်ားျပဳလ
လုပ္မွာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ
ၾကသူမ်ားစုေပါင္း
ကာ ေဆြ
ေ းေႏြးပြဲးမ်ားက်င္းပသြားမည
ည္ဟုသိရသည္၊၊

  စစ္တပ္ဆတာ

ို
သူတို ့ကႏင္

ို ို တ့သ
ဲ ူမေပၚသ
သမွ် ဘယ္ေတ
တာ့မွ အေလ်ွာေပးလိ


မ့္မည္မဟ
ဟုတ္၊

ေခတ္သမိ
သ ုင္း
အဆက္ဆက္
ဆ တြင္
ရဲ ၀့စြ
ံ ာ
ေတာ္လန္
လွ ခ့ၾဲ က
သည့္သရ
ူရဲေ
ဲ ကာင္း
အေပါင္
င္းအား
ဦးညႊတ္ ဂုဏ္ျပ ု
ပါသည္။

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               2

 

၈၈၈၈ ျပည္သူ
သ ့သတင္းစဥ
ဥ္ရဲ ့ဆႏၵမြန္
တုင္းျပည္ေျပာင္
တိ
င္းလဲဘို ့ အက်ဥ္
ဥ္းသမားျဖစ္ ေန
နရေသာ
အမ်ိ
အ ဳးသားေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြ
လတ
ြ ္မည့္ရက္၊ သူ
သမ
စလုပ္မည့္ တိက္
ုကပြဲအခ်ိန္ကို သာေစာင္

့ေမ်ွာ္ေနသည္


သူရဲေကာင္းေမ
မွ်ာ္၀ါဒဟာ လက
က္ရွိျမန္မာႏိုင္ငေရးမွ
ံေ ာ
စစ္တပ္
ပကိုသက္ ၇ွည္ ေစမွာျဖစ္ျပီး
အခ်ိန္ၾကာာလာသည့္အမွ် အတိုက္အခံမ်ား

အားလံုး စစ္တပ္ျသဇာခံ
ခံအင္အားစုမ်ားး
ျဖစ္ေလေ
ေတာ့မည္၊ ယခု
ခုက့ဲသို ့ျပည္သ ူ
တို ့ေစာင္ေမွ
့ေ ွ်ာ္ေနေသာ ႏိုင္
ငငံေရးတိုက္ပမ်ား

ြဲ
ဆင္ႏြဲရေတ
တာ့မည့္ကာလတ
တြင္ လူအမ်ားစု
စက
တဦးတေယ
ယာက္ကိုမွီျပီး၊ အားကိ

ုးတၾကီးထိ
ထုင္
ေစာင့္ေနလို မရပါ၊

ျမန္မာျပ
ျပည္သူအားဘိုးေတာ္

တေထာင္ကယ္
ယမေအာင္ ထိုင္
င္၍ဆုေတာင္ေနပါက

ပါးစပ္
ပ္မွအျမဳပ္ထြကရံ

္ ုပင္ရွိမည္ ၊
အာဏာရွ
ရွင္တိုက္ပြဲဆိုျပီးလ်ွ
း င္ တခ်ိနလး

္ ံု
ေျပာေနၾက
ၾက၊ေရးေနၾက၊ေတ
တြးေနၾကရင္းန
နဲ ့၊
လက္ေတြ
ေ ့အလုပ္ မွ ပါမလာ

ေသာ
ျပ သနာျျဖစ္သည္၊ ျပည္သူမ်ားအေနနွင္
င့္
ျပသနာေပါင္းစံ
း ုကိုရင္ဆိုင္ေနရသည္

့ အခ်ိန္မ်ိ
မ ဳးမွာ
၊လူထုတိုက္
က္ပြဲဦး ေဆာင္ႏင္
ိုငတ
္ ့ဒ
ဲ ုတိယတမ္
မးက
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြေရွ ထြ
့ထက္လာၾကပါလ
လ်ွင္
သမိုင္းေၾက
ၾကာင္းေျပာင္းေစ
စမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ာား

ေပၚေပါက္
လာႏိ
ႏင္
ု သည္၊
ေဘးမွ

ေနေ၀ဖန္
န္အေၾကံေပးကာာ၊လ့ံွုေဆာ္ေနျခ
ျခင္းထက္
လူထုအားစည္
ည္းရံုးကာကိုယတိ
္တုင္စြန္ ့စားျပဖို ့အခ်ိ
အ န္
ေရာက္

ျပီျဖစ္ပါေ
ေၾကာင္း၊

 7

July(သို့)သက္
သ သက္မဲ
မဲ့မိုး

  

၈၈၈၈အေရးအခ
ခင္းမတိုင္ခင္ကာလသမိ
ကာ
ုင္း၀င္ကဗ်ာ)
က
(၈
မိုး...................
အ ုးနွင့္ရြာလာ
အညိ

အျပာေရာင္
ေကာာင္းကင္
ဖိတ္
တစင္လြင့္ေျပာက
က္
မိုးေပါက္မ်က္ရည္
လျပင္းထန္ခက
ို ္
ေလ
အ တိုက္ေျပာက
အသဲ
က္ဆံုး
နွလံ
လုးသားေႀကမြ
ေႀက
ႀကြက်ရြက္နု
အ ထူ့ပ်ိဳကြဲ
အခ်စ္
ရင္
င္ထဲစူးနစ္
ဆ မခ်စ္နိုင္
ဆက္
မ်က
က္ရည္အိုင္ေဘး

လြမ္းေတးသီဆို
လြမ္းသလိုေပါ
မိမိ
မုိးကိုေတာ့...
ဒို့......
စိတ္
တနာတယ္........။။

ဇြန္
န္လ၂၀ရက္၁၉၈
၈၈(RASU)သက
က္သက္မ့မ
ဲ ိုးစီးရးမွ
ရီ
ထိုစဥ္က တကၠသိ
သုလ္၊ေကာလိပ
ပ္္ေက်ာင္းမ်ားတြ
တြင္ ၇ ဇူလိုင္ ၀ိညာဥ္
ကိန္းေအာင္းေနက
ကေသာ္လည္း ေ
ေဗ်ာင္ တည္ ့ တည္ ့ေရးဖြဲ ့စပ္
စ ဆို ရဲ
ျခင္
င္း မရွိခဲ ့ႀကပါ
ပါ ။ မဆလ ေ
ေခတ္တြင္ မိုး = စစ္အစိုးရ အျဖစ္
သြယ္၀ိုက္

အခ်စ္
စ္
ကဗ်ာ
ပံုသန္တန္မ်ိဳးျဖင္
လ ကမ္းစာေစာာင္မ်ားတြငဖ
လက္
္ ေရ
ရာင္း ေဖါက္ စက္ျဖင္ ပ
့ပနိ
ံု ပ္ကာ
ေရ
ရးသားျဖန္
့ေ၀ခဲ
ရပါသည္ေတာ္လ
လွန္ေရး
့ႀကရ
၀ိညာဥ္
ည ကိန္းေအာာင္းေနခဲ ့မွန္း မိမိ
မကိုမိမိပင္ မသိ
သိခဲ ့ႀကပါ ။

FREE
F
B
BURMA
NOW

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               3

ႏိုင္ငံေရး ဟစ္ေဟာ့ သီခ်င္
် း .. အင္တာ-ဘတ္
တာ
ဖလိုး

သတယ္မွလား ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စားလို ့မရဘူ
သိ
ရ းေနာ္..”

ညီလာခံေတြ အလ
လွဴခံေတြ အၾကိ
ၾကိမ္ၿကိမ္လုပ္
သည္
သ ..။
ျပးေတာ့
ျပီ
မင္းတို ့အ
အခ်င္းခ်င္းခ်

လို ့ကြဲၾကျပီ၊

ႏိင္
ုငငံတကာမွာ ဇိ
ဇမ္ေတြယူကာ ေဒၚလာေတြ

ျဖံဳး
မည္ ၊ ေဟ
ဟ..ေဟ့..ေဟ
အမ်ိဳးခ်စ္တိ
တု ့ သူေဌးျဖစ္ဖို့ရ
ရုန္းၾကသည္၊
အေျခမဟန္ရင္ -ျပည္ေတ
တာ္ျပန္ကာ-ရန္သူ
သန့ေ
ဲ ပါင္းမည္ ၊

ေဟ..ေဟ..ေဟ


ေျပာင္
းလဲၾကဖို ့မ
မင္းတို ့တိုက္ဖို ့ မလုပ္ၾကျပီ-ေယာက္ဖေရ
ေ …..အခိ်န္ရေသးသည္

ွိ
-

”မေလာၾကပါနဲ

နဲ ့ ေျဖးေျဖးေပါ့
ပါ

”ကိုကိုေရ..ရွ
ရ စ္၀မ္းကြညီ

ဲ ီမကUS
ကိုလာမလ
မလို တ
့ ့.ဲ .လုပ္ေပ
ပးလိုက္
ပါကြယ္.ေနာ္
ေ ..ေနာ္၊”

မင္
မ းအမ်ိဳးေတြ ေ
ေခၚရဖို ့ ရုန္းၾကေ
ေလ..
ေနရာတကာ

ရွာာေနပါသည္ ..မ
မယားငယ္
ေလးေတြ…၊
… ေဟ..ေဟ့..ေဟ
ျပီးေတာ မယားက နဖါးၾကိ
ၾကိဳးထိုးလို ့ခိုင္းၾကသည္
ၾက

အာဏာရွင္
ငက
္ ိုေတာ္လွန္ေန
နတာ..ဘယ္သူ
သေ
ူ တြ လည္းေဟ
ဟ.
ေသာက္လိ
လက
ုိ ္စားလိုက္ ..မ
မင္းတို ့တသိက္
က
ု ္က
ေကာင္းစားေန ….
တ အဆီျပန္ကာ ကမၻာပါတ္ေတာင္
တ းေန..
အမည္ခံေတြ
ေဟ..ေဟ့..ေဟ
.
မ းတို ့ ရံုးက က
မင္
ကန္စြန္းရြက္စားလ
လို ့ဗိုက္
ေ ာက္ေန၊
ေမွ
ေယာက္ဖေရ..ေန၀င္

ခ်ိနေ
္ေရာက္.ျပီ.

သြားၾကမည
ည္…..ညေစ်းနဲ ့ ႏိုက္ကလပ္ဆ….

တံု တန္ တံု တန္..ေျပာင္...၊

”ေဟ့ေကာင္
က ေတြ ေတာ္ာ္လွန္ေရးဆိတ
ုတာ အငတ္ခံရဲ ရမတဲ့ ”.. ဟာား..ဟား..ဟားး ၊ သူ ့သားေလ
လးက
ပူလိုက္တာေဖ
ဖၾကီးရယ္ဆေတာ့
ိုေ
… အဲရားးကြန္းတတ္ေပးတယ္

”. အင္
င္တာ ဘတ္ဖလိ
လုး ေတြကြာ…။။

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               4

ကန္
က ေတာ္ၾကီးဗံ
း ုးေပါက္ကမူ
ြမ
ဲ ူ ဓါးစာခံ ကိျဖိ
ျု ဳးေ၀ေအာင္
င္အား တရားရ
ရံုးထုတ္စစ္ေဆ
ဆး july 16
ျပီးခဲ့တ့ဲ ေအျပီလ၁၅ရက္

ေန ကရန္
့က ကုန္တိုင္း ကန္ေတာ္ၾကီးပါတ္
ပ လမ္းက X2
20 ေရကစားတဲ
တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ပြ
ပားခဲ့တ့ဲ တရားးခံမေဖၚ
ႏိုင္ေသ
သးတဲ့ ဗံုးေပါက္
က္ကြဲမူျဖစ္ရပ္မွာ တရားအျဖစ္စပ္

ြ စြဲခံေနရတဲ့ ကိ
ကုျဖိဳးေ၀
ေအာင္
င္ကို ဒီကေန ့မွရန္ကုန္တိုင္းတ
တရားရံုးတခုမွာ ရံုး ထုတ္စစ္ေဆးခဲ့
ေပမယ
ယ့္၊သူရဲ ့ေရွ ့ေနေတြ

နဲ့ေတာ့ ေ
ေတြ ့ခြင့္ကို တာာ၀န္ၾကရဲမူးကခြ
ခြင့္မျပဳခဲ့
ေၾကာာင္းသိရသည္၊
ကိုျဖိဳးေ၀ေအ
အာင္ကို
ေဖါက
က္ခြဲေရး-လူသတ
တ္မူစတဲ့
ပုဒ္မၾက
ၾကီး ေတြန့တ
ဲ ရားစြ
ရာ ဲထားျပီး သူ ့ေရွ ့ေနနဲ ေလ်ွ


ာက္ထားမူကိ
ကုေတာ့
ခုခ်ိန္ထိ
ထခြင့္ မျပဳေသးပါဘူး၊ သူဟာာစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ စစ္ေဆးတံ
ဆ ုးက
မူးရစ္ေ
ေဆးတမ်ိဳးထိုးျပီး
စိတ္ေရ
ရာကိုယ္ပါညင္းပမ္
း းႏွိပ္စက္ခံခရတယ္
့ဲ

အတင္
င္း အၾကပ္၀ငခံ
င္ ခိုင္းခဲျပီး
သူရဲ ့ေျဖာင္ခ်က္
ခ ကိုလည္း ဘီဒီယို
မွတ္တ
တမ္းေတြရိုက္ခ့ဲေပးမယ္

့ ၊အဲဒါေ
ေတြအားလံုး ကိ
ကုျဖိဳးေ၀ေအာင္ ကလံုး
၀မမွတ
တ္မိခ့ဘ
ဲ ူးလို ့ဆိုပါသည္၊
ခုလိုမတရား၀န္ခံ
ခခိုင္းတဲ့အတြက္
က အမူသည္ဖက္
ကက တရားစြဲဖိ
ဖုိ ့တရားရံုးမွာတိ
တုင္းၾကားဖို ့ေရွ
ရ ့ေနဦးေက်ာ္ဟိ
ဟိုးကတဆင္း ေ
ေလ်ွာက္
ထား

ခ်က္
ကကိုလည္းအာဏ
ဏာပိုင္ေတြကပါါယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္၊ခ
ခုလိုတရားခံမေပၚတဲ

့ဗံုးးေပါက္ကြဲမူမွာ
ခခ်ိ
ခု န္ထိဘယ္အပ္
အု စုကမွ
တာ၀န္

ရွိေၾကာင္
င္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွ
မ ိေသးပါဘူး၊ယ
ယခုေတာ့ ကိုျဖိဳးေ၀ေအာင္ကိ
ကု အင္စိန္အက
က်ဥ္းေထာင္က အထူးတိက္
က
ု အ
္ မွတ္
(၁)မွ
(
ာ သီးသန္ ့တိုက္ပိတ္ထားပါတယ္၊

ကိုသန္းဴမင္
င့္ေအာင္ကိ
ကုိ ေနာက္ထပ္
ထ ေထာင္ ၁
၁၀ ႎႀစ္ခဵမႀတ္
တ RFA

2010-07-15

၂၀၀၉

ခုႎႀစ္ မတ္လအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚေ
ေပၞမႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ေပၝက္ကၾ
ကဲမႁနဲႛ ပတ္သက္
က႓ပီး ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵခံထားရတဲ


ကိ
ကုသန္းဴမင့္ေအာာင္ကို ဇူလိုင္ ၁၅
၁ ရက္ ဒီကေနႛ
ေ အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္ ဆက္သၾ
သယ
ၾ ္ေရး ဥပေဒ
ဒပုဒ္မနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႎႀစ္ ဴပ
ဴပစ္ဒဏ္
ထပ္
ထ ႓ပီး ခဵလိုက္တယ္
တ လိုႛ သတင္
င္းရရႀိပၝတယ္။ ကိ
ကုသန္းဴမင့္ေအာင္
အ ဟာ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေနႛ ညပိုင္
င္းမႀာ ကမာ႟ၾတ
တ္္႓မိႂႚနယ္
လႀ
လည္းတန္းမီးပိၾႂင္
င့္နဲႛ စမ္းေခဵာင္
င္း ႓မိႂႚနယ္ ပဒုမၳာပန္း႓ခံတိုႛမႀာ ေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္ပၾားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အခင္းဴဖစ္အ႓ပီ
အ း ၂
ရက္
ရ အဳကာမႀာ ဖမ္းဆီးတာ ခခဲ
ခံ ့ရပၝတယ္။ အဲ
အဒီေနာက္မႀာေတ
တာ့ မတရာအ
အသင္း ဆက္သ
သၾယ္မႁ ၊ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရး ဥပေဒ
စတာေတၾ

နဲႛ တရ
ရားစၾဲ ခံရ႓ပီး အခုႎႀစ္ ဇၾန္ ၁ ရက
က္ေနႛမႀာ ေထာင္
င္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္ အဴပစ္
အ ေပးတာ ခံခ
ခဲ့ဲရပၝတယ္။
အခု
အ ေတာ့ သူဟာ
ဟ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ရပ္ေပၝင္း ၁၅
၁ ႎႀစ္ ကဵခံရ
ရေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္
ပၝ
။ ရန္ကုန္
န္႓မိႂႚက ဥပေဒအ
အတိုင္ပင္ခံ ေရႀ
ရႚေန႒ကီး
ဦးေအာင္သိန္းကေတာ့
က
ဒီအမႁမႀ
မာ အာဏာပိုင္
င္ေတၾဘက္က ဘာမႀ

ခုိင္ခိုင္လံ
လုလံုနဲႛ တရားစၾ
စဲဲဆိုႎိုင္ေလာက္တဲ
တ့ အေထာက္
က္အထား
မရႀ
မ ိပဲ ေထာင္ခဵလ
လိုက္တာ ဴဖစ္တယ္
တ လိုႛ အခုလိ
လု ေဴပာဴပပၝတ
တယ္။“၁၃၁၊ ၁၇၁
၁ ကို အဓိကေ
ေဇာင္းေပး႓ပီး တည္
တ ေဆာက္ဳကတာဗဵ၊
ဳက
တည္
တ ေဆာက္႓ပီ
႓ပီးေတာ့ ထင္ရႀားေလာက္

တ့ဲ သက္
သ ေသခံ အေထာက္

အထာား ခိုင္ခိုင္လံုလ
လံံုနဲႛ သူတိုႛ တရ
ရားစၾဲတင္ႎိုင္တာလည္


မဟု
မ တ္ပဲနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ခဵလိုက္တာကိ

ု အဲဒၝဟာကလည္း ၃ႎႀစ
စ္္နဲႛ ၂ႎႀစ္၊ ၅ႎႀစ္
စ္ခဵလိုက္႓ပီး႓ပီ။ အဲဒီဳကားထဲမႀာ သူက အင္တာနက

္အီ
အးေမးလ္လုပ္တတ္
တ တယ္၊
ကုင္တတ္တယ္
ကိ
အဲဒီကေန
န႓ပီးေတာ့
စာာ႟ၾတ္စာတမ္းေ
ေတၾက
ထၾက္
က္ရႀိတယ္၊
ရရႀိတယ္၊
ဒၝနဲ
ဒၝ ႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့

အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္ ဆက
က္သၾယ္ေရး ဥပ
ပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က)
(
နဲႛ ထပ္တ
တရားစၾဲ႓ပီးေတာ့ ဴပစ္
ဴ ဒဏ္ခဵလိုက
က္္တာပဲ ၊
အခု
အ သန္းဴမင့္ေအာင္ေပၞမႀာ အီ
အလက္ထ႟ၾန္းနစ္
န ဥပေဒအရ ဴပစ္ဒဏ္ေပးတ
တယ္ ဆိုတာကလ
လည္း အီလက္ထ႟ၾန္းနစ္ ဥပ
ပေဒအရ
ခိုင္ခိုင္လံုလံုရတဲ
ႀိတဲ့ အေထာက္အထားေတၾ


တရားစၾ
ဲတဲ့တင္ႎိုင္
င္တဲ့ သေဘာမ
မရႀိပဲနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ေပးထားတယ္လိ
လုႛပဲ ကဵေနာ္ အဲလိုပဲ
ဴမင္
ဴမ ပၝတယ္။” ေရ
ရႀႚေန႒ကီး ဦးေအ
အာင္သိန္းရဲ့ မႀတ္
တခဵက္ဴဖစ္ပၝတယ
ယ္။ ဒီကေနႛ တရား႟ံ

ုးဳကားနာမႁကို ကိုသန္းဴမင္
ဴမ ့ေအာင္ မိသာားစုေတၾ
တက္
တ ေရာက္ နာားေထာင္ခၾင့္ရခဲတ
့ ယ္လိုႛ သိရပၝတယ္
ပၝ

ျမန္
မ မာႏိုင္ငံတ၀န္
တ း လူကနကူ

ု ္ းမူ တိုကဖ်က္


ေရး တိုးျျမင့္လုပ္ေဆာာင္လိုအပ္ေန
နျပီ

- july 155

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္
တ းမွာ ဆင္းရဲၾကပ္တီးမူမ်ားမ
မဆမတန္တိုးေ
ေနျပီး ျမန္မာႏိင္
ုငင
္ ံသားမ်ားအေ
ေနနဲ ့ လူကုန္ကူ
ကးတဲ့ပြဲစားမ်ားမွ
မတဆင့္
နယ္
န စပ္ေဒသသိ
သို ့ေရာင္းစားခံေနရသည္

့ကို စစ
စ္အုပ္စုအေနႏွင
င့္္ လူကုန္ကူးမူတိုက္ဖ်က္ေရးလ
လုပ္ငန္းမ်ားကိတိ

ု ုးျဖင့္ လုပ္ေဆ
ဆာင္ရန္
လို အပ္
ပ္ေၾကာင္း အာရွ
ရလူ ့အခြင့္ေရးေ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ က
့ကတိုက္တြန္းထားပါ

တယ္၊
အထူးသျဖင္
သ ့ ျမန္မာအ
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ခေလးမ်ားအား

လူပြဲစားေမွာင္ခိ
ခိုဂိုဏ္းမ်ားက နယ္စပ္
ႏိုင္ငံျဖစ္
စ္ ေသာ၊တရုပ္န
နွွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံအတြ
အ င္းသို ့ေရာင္
င္းစားေနၾကရာ သက္ဆိုင္ရာအ
အာဏာ
ပိုင္မ်ား ပင္ပါ၀င္ပါတ္
တ္သက္ေနသည္
ည ဟုသိရတယ္
ယ္၊မိန္းခေလးအမ
မ်ားစုမွာ ျပည္
ည္တဆာ
လုပ္ငနးနွ
န္ င့္ အဌားမယ
ယားလုပ္ရျခင္းျဖစ
စ္ျပီး ခေလးငယ္
ယ္ေတြကေတာ့ ေတာင္းစားတဲလ
့လုပ္ငန္း
ေတြမွာ ခိုင္းေစအသံုးခ်ေနျခင္

းခံေနရ
ရလို စ
့ စ္အုပ္စုကိ
ကို လူ ့အခြင့္ေရးအဖြ

ဲ ့ေတြက အခ်ိန္မွီ
တား ျမစ္
ျမ ေပးဖို ့ တြန
န္္းအားေပးေနၾက
ၾကေပမယ့္ နအ
အဖထုတ္ေန ့စဥ္သတင္းစာမွာသတင္


အျဖစ္သာေဖၚျပျပီ

း လက္
လ ေတြ ့ပင္
ိုငး္ မွာ ဘာတခု
ခမွလုပ္ေဆာင္ေနတာမရွိဘဲ၊ နယ္စပ္
အေျခစိ
စိက
ု ္ လူမူ ေစာင္
င့္ ေလ်ွာက္ေရးအ
အဖြဲ ့မ်ားကသာ ကူညီေဆာင္ရြ
ရက
ြ ္ ေနၾကပါတ
တယ္၊၊

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               5

စစ္
စ တပ္လက္ေအာင္

မွ ရဲတပ္
တ ဖြ၀
ဲ င္မ်ားလ
လည္းႏုတ္ထက
ြက္ကုန္ျပီ BB
BC july 16
ျမန
န္မာစစ္အုပ္ရဲ ့လက္ေအာက္
ကမွာစား၀တ္ေနေ
ေရးမေျပလည္လိ
လု ့ရဲတပ္ဖြဲ သံလ်ွင္
အမွ
အ တ္(၇)ကရဲတ
တပ္သား၅-ေယာာက္ မွာ ထိုင္
င္းႏိုင္ငံ ဘုရားသ
သံုးဆူေဒသသို ့ထြက္
ေျပ
ျပးလာၾကေၾကာာင္းသိရသည္၊သံ
သလ်ွင္ရဲတပ္ရင္းကရဲ၀န္ထမ္း၁၀၀

ရွိျပီး ခုလိ
လ ိလ

စာ
မလ
လံုေလက္လို ့ အထက္အရာာရွိေတြ ထံ စာာေရးတင္ၾကေပ
ပမယ့္ အာဏာာပိုင္ေတြ
ကအေရးယူ
က
ေျဖ၇ွ
၇င္း ျခင္း ၊အ
အေၾကာင္းျပန္ၾၾကား
က
ျခင္းမရွိခဲ
ခလ
့ဲ ို့ အလြနစတ္

္ ိ ပ်က္
ေန
နၾကေၾကာင္း၊ လစာမလံုေလာာက္ မူကိုရဲခ်ဳပ္
ပ္ခင္ရီဆီစာထံသိ
သု ့စာတင္ေသာ္
သာလည္း
မထ
ထူးျခား ခဲ့ဟဆ
ုဆိုသည္၊ သာမ
မန္ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္တဦးလစာမွာ က်ပ္ေငြ၂၀၀၀
၀၀က်ပ္
သာရျပီ

း ၊က်ပ္၁၀၀၀၀မွ

ာဘဏ္
ဏ္ဆုေငြအတြက္ ထည့္၀င္ၾက လို ့က်ဳပ္ ၁၀၀၀၀

သာရျပီ

း မိသားစု
ာ ၀င္မ်ား ရတပ္
ရဲ
တြင္းမွာ အလြန္အခက္
ကမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည္၊
ေနာက္

ထပ္ရဲ၀င္ထမ္း အေယာာက္ (၃၀)ခန္ ့ မွာလည္းႏုတထ
္ထြက္ ထြက္ရန္အသင္

့ရွိ ေနေၾက
ၾကာင္း ထြက္ လာတာ(၅)ရက
က္ခန္ ့ရွိ
ေနျပီ
ေ ျဖစ္တ့ဲ ရဲတပ္
တ သား တဦးကေျပာၾကား
က
ခဲ့ပါတယ္
ပါ

ျပီးခဲ့တက္ရက္ပင္
ို းတံုးကလဲ တ
တာင်ကတ် မို ့ ခမရ

၅၅၄ တ
တပ်ရင်းက န ထွ
ထက် ြပးလာတ
တဲ့ တပ်သား တ ယာက်က တပ်မိ

သား
သ စမှာ စားဝ
ဝတ် န ရး မ ြပလည်ဘဲ တပ်
တ မာှ ဝင် ငွ မ
မရှိြဖစ် န ကာာင်း၊ အထက်က ချ ပးတဲ့ ရက္ခ
ရိ ာကလည်း တဝက်
သာ
သ ရ ပီး ရတဲ့ တဝက်ကလည
ည်း အရည်အ သွး ည့တဲ့ အစားအစာ

တွ၊ ရက်လွန် မတ
တက် နတဲ့ အစား

အ သာက
က် တွ
သာ
သ ြဖစ် နတ
တယ်လိ ့ ဘီဘီစီ
စက
ီ ိ ြပာြပပါါတယ်။တပ်သားတ

ယာက်ရဲ
ရဲ ့ လစာကိ က
ကျပ်နှစ် သာင်းခွဲ သတ်မှတ
တ်် ထား
ပမယ့် ြဖတ် တာက်
တ မ ှု တွ ကာင့် တက
ကယ်တမ်းမှာ နှ
နစ် သာင်း စွနးစွ
း် နး် လာက်သ
သာ အိမြ် ပန် သယ်
သ နိင်တယ်လိ
လ ့ ဆိပါ
တယ်
တ ။ အိမ် ထာင်
ထ ရတ
ိှ ့ဲ တပ်သား
သ တွရဲ ့ အ ြခအ နဆိ သိ
သသသ
ိ ာသာ ပိ
ပဆိးတယ်လိ ့ ြပာြပပါ တယ
ယ်။ ခလိ ကပ်
ပ်တည်း
မ ကာင့် ထွက်
ကစ
် ာတင်တဲ့ အထဲမာှ အရာရှိ တွ ထဲက တ
တပ်ရင်းမး အဆ
ဆင့်ထိပါတယ်လ
လိ ့ အဲဒီ တပ်သား
သ က ြပာပါါတယ်။
တပ်
တ ရင်းက တပ်ဖွဲ ့ဝင် တွထဲ
ထက
ဲ တဝက် ဝန်းကျင် လာက
က်ထက
ိ ထွကစာတင်


က ပီး တချို ့ လည်း ထွက် ြပး ကတ
တယ်လိ ့
ဆိ
ဆပါတယ်။

၀န္
၀ ႀ ကီ း
ကလင္ တ န္
အာရွ လံ
လ ု ၿ ခံ ဳ ေရး
ျမန္
ျမ မ ာ့ အ ေရ
ရး ေဆြ း ေႏြ း ဖြ ယ ္ ရ ွ ိ VOA

အစည္ း အေ၀းမွ

အေမရိ

ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီ
ႀကး ဟီလာရီ ကလင္တန္ (Hillary Clin
nton) ဟာ
လာမယ္

့ တနလ
လၤာေန႔မွာ ၅ ရက္ၾကာ အာရွ
အ ခရီးထြက္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ လာမယ့္
အပတ္

ထဲ ဗီယက္
ယ နမ္ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ အာရွေဒသ လ
လံုၿခံဳေရး ႏွီးေႏ
ႏွာဖလွယ္ပြဲ
ကိ
ကုလည္း ၀န္ႀကီ
ႀကး ကလင္တန္ တက္ေရာက္
ကမွာ ျဖစ္ပါတယ္
ယ္။ ၀န္ႀကီး ကလင္
က
တန္ရဲ႕
အာရွ
အ ခရီးစဥ္အတြ
တင္း
ျမန္မာႏု
ာ ိင္ငံအေရး
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖို႔
ရွိပါသလား။
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီ
ႀ းရဲ႕ လာမယ
ယ့္ အာရွခရီးစဥ္
ဥ္န႔ဲ ပတ္သက္လ
လို႔ မေန႔က ႏိ
ႏုင
ိ ္ငံျခားေရး
ဌာနမွ

ာ သတင္းစာ

ရွင္းလင္းပြတရပ္

ျပဳလုပ္ခဲ
ခ ့ပ
ဲ ါတယ္။ အျပည
ည့္အစုံကုိ မခင္
င္ျဖဴေထြးက
တင္
တ ျပေပးထားပါ
ပါတယ္။
အေမရိ

ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီ
ႀကီး ဟီလာရီ ကလ
လင္တန္ဟာ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက
က္ေန႔ကေန
၂၃
၂ ရက္ေန႔အထိ
ထ အာရွႏုိင္ငံတခ်ဳိ
တ ႕ကို သြားေ
ေရာက္မွာ ျဖစ္
စ္ပါတယ္။ သူရဲ

႔ ႕ဲ ဒီခရီးစဥ္အတ
တြင္း ေျမာက္ကိ
ကုရီးယား လက
က္ခ်က္န႔ဲ
ေတာင္

ကိုရီးယာား စစ္သေဘၤာ ခ်ဳိနန္ နစ္
စျမဳပ္ခ့တ
ဲ ့က
ဲ ိစၥ ေဆြးေႏြးဖို႔ရသလု

ွိ
ိ ျမန္မာႏိုင
င္္ငံ ကိစၥကိုလည္
လ း ခ်န္လွပသြ
္ ားမွာ
မဟု
မ တ္ပါဘူးလို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာာနရဲ႕ အေရွ႕အာရွ
အ န႔ဲ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္

ႏုိင္ငံျခားးေရး၀န္ႀကီး ကာာ့တ္ ကမ္းဘဲလ
လ္္ (Kurt
Campbell)
C
က မေန႔က ႏုိင္ငျခားေရးဌာန
ံျခ
သတ
တင္းစာ ရွင္းလင
င္းပြဲမွာ ေျပာသြ
သားခဲ
ာ ့ပါတယ္။
“ကိ
“ ုရီးယားကၽြန္းဆြ
း ယ္
လံုၿခံ
ၿခံဳေရးကိစၥအျပင္
င္
ျမန္မာႏုင
ိင္္ငံ
လူ႔အခြင္
င့္အေရး
ကိ
ကစၥေတြကို
၀ ႀကီး
၀န္
ကလ
လင္တန္
ေဆြ
ေ းေႏြးျဖစ္ပါလ
လိမ့္မယ္။ ေဒသ
သတြင္း ႏုိင္ငံေတြ
တ အားလံုးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတ့အ
ဲ ခါမွ
ခ ာေရာ၊ ၂ ႏုိင္ငံခ်င္း ေတြ
တြ႕ဆံုတ့ဲ အခါေတြမွာပါ
ဒီကိစၥႏွစ္ရပ္စလံုးကို အဖြဲ႕၀င္
ငႏုိင္ငံေတြန႔ဲ သူ
သ ေဆြးေႏြးမွာပါ။

စိတ္မေက
ကာင္းစရာ ျဖစ္
စ္ပ်က္ခ့တ
ဲ ့ဲ ခ်ဳိနန္
န သေဘၤာ နစ္
န ျမဳပ္မႈ
ျဖစ္
ျဖ ခ့ရ
ဲ တာနဲ႔ ပတ္
ပ သက္ၿပီး စကားလံုး အတိ
အ အက် ဘ
ဘာေျပာမလဲဆတာ

ို
သူ႔မွာ ရ
ရွိၿပီးသားပါ။ ဒီလိုပဲ ျမန္္မာာႏိုင္ငံမွာ
ဒီႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္

က်င္
င္းပျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရ
ရတဲ့ ေရြးေကာာက္ပြဲကိစၥ အ
အပါအ၀င္ တျခ
ျခား အေၾကာင္းအရာ
ေတာ္

ေတာ္မ်ားမ
မ်ားမွာ အေမရိကန္
က ျပည္ေထာာင္စုရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က
က္ေတြကိုလည္း ေျပာျဖစ္ပါလိမ
မ့္္မယ္။”
ဒါေပမဲ
ဒါ
့ အာရွေဒသ

လံုၿခံဳေရ
ရး ႏွီးေႏွာဖလွ
လွယ္ပြဲ တက္ေ
ေရာက္မယ့္ ၀န္
၀ ႀကီး ကလင္
င္တန္ အေနနဲ
နဲ႔ ေျမာက္ကရီ

ို ီးယားနဲ႔
ျမန္
ျမ မာႏိုင္ငံတို႔က တက္ေရာက္လာမယ္

့ ကိုယ္စားလွ

ယ္ေတြန
န႔ဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြ
ေ းမႈေတြ လုပဖိ

္ ို႔ေတာ့ လတ္တေလာ

အေျခအ
အေနမွာ
အစီ
အ အစဥ္ မရွိဘူ
ဘးူ လို႔ မစၥတာ ကမ္
က းဘဲလ္က ေျျပာပါတယ္။

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               6

ျမန္မာစစ္ဏာပိ
ဏ ုင္တို ့၏ ရု
ရပ္ျပမီးရွုိ ့ပဲြန
နင္
ွ ့ ျပည္တြင္းမွ
မျဖစ္ရပ္မွန္

ဇူလိုင္လ -၁၄
၄ရက္

ျမန္
ျမ မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၉
၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ

ႏွစ္ေပါင္
ပါ း ၂၀
ေက
က်ာ္အတြင္း မူးယ
ယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းးလဲ ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကိ

ု အေမရိ
က ေဒၚလာ သန္
ကန္
နး ၂၀,၀၀၀ ဖိုးခန္
ခ ႔ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခ
ခဲ့ဲေၾကာင္း သိရသည္
သ ။
အဆိုပါႏွစ္မ်ားအတ
တြင္း ဖမ္းဆီးရမိ
မိခ့ေ
ဲ သာ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းညိ
း ဳ၊ ဘိန္းဆီမ်ား
်ာ အပါ
ဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိ
ကု ေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆ
ဆး၀ါးမ်ားကို နယ
ယ္စပ္ေဒ
အ၀င္ မူးယစ္ေဆ

သမ်ားတြ
င္ ၄၈ ႀကိ
ႀကမ္၊ ရန္ကုန္တင္
တြ အႀကိမ္ ၂၀ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္

း ဇြန္လ ၂၆
၂ ရက္
ေန
န႔က ေနျပည္ေတ
တာ္ရွိ ျပည္ထေရး၀န္


ႀကီးဌာန
န ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ
ခ်ဳပ္တြင္
က်င္
က းပခဲ႔ေသာ အျပည္

ျပည္ဆင္
ိုငရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး

အလြဲသးုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀
၀င္ေရာင္း၀ယ္မ
မႈႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔

အခမ္းအန
နားတြင္
တရား၀င္

ထုတ္ျပန္
ျပ ေၾကညာသည
ည္။"ႏိုင္ငံအတြင္
င္း ဘိန္းနဲ႔ ဘိန္
န္းျဖဴထုတ္ လုပ္မႈဟာ အရင္ ဆယ္
ဆ စုႏွစ္ကာလ
လေတြ နဲ႔ယွဥ္ရင္ သိသိ
သာသာ

ေလ်ာ႔နည္
န းခဲ့ပါၿပီ။ ဒါက
ကိုလည္း ကုလသမဂၢ

မူးယစ္ေ
ေဆး၀ါးနဲ႔ မႈခင္းဆိ
ဆုင္ရာ႐ုံး (UNODC) က ထုတ္
တျပန္တ့ဲ ကမၻာမ
့မူး ယစ္
ေဆး၀ါး

အစီရင္ခံစာ (World Drug Report)) မွာ ေဖာ္ျပထာ
ထားပါ တယ္။အမွ
မွန္ ေတာ့စစ္တပ္
တ အညဏာပိငေတြ

ု ္
ဟာ ႏိုင္ငံတ ကာ
ျပရု
ျပ ပ္မွာ အျမင္ေကာင္

းေစဖို ့ ၾကိ
ၾကဳးစားေနျခင္းသာျဖစ္

သည္၊
ယေန့
ယ လက္ရွိျမန္
န္မာႏိုင္ငံတြင္းရင္
ရ ဆိုင္ေနရသည
ည့္အၾကီးမားဆံးလူ
းု မွုေရးျပသနာ
နာတခုမွာ လူငယ
ယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးးစိတ္၀င္
စားလာမည္

ကအလြ

ို
န္စိုးရိမ္ ေန
နေသာစစ္တပ္သည္

၈၈ေနာက
က္ပိုင္းမွစ၍ ေက
က်ာင္းသားလူင
ငယ္ထုအၾကား မူးရစ္ေဆး ၀ါါးေရာင္း
၀ယ္
၀ သံုးစြဲ ေနျခ
ျခင္းကို အေရးမယူ ဂရုမစိုကဘဲ

္ ဲ ေဘးမယ္လ
့လတ္

ေပးထား ျခင္
ျ း ပင္ျဖစ္သည
ည္၊၊ ယခုအခ်ိန္
နထ
္ ိ ရန္ကုန္နင
ွင့္္တျခား
ျမိဳ ့ၾကီးမ်ား တြင္
င္ ေဆးေျခာက္
က္ ၊စိတ္ၾကြ ေဆ
ဆး၊ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မူးရစ္ေဆး၀ါးအ
အမ်ိဳးစံုအား လမ္းေဘးကြမ္း ယာ
ယ ဆိုင္မ်ား မာပင္
မွ

လြ
လယ္တကူျဖင့္ ၀ယ္
၀ ရႏိုင္ျပီး လူ
လငယ္အ မ်ားစုမ်ား အရက္ ထ
ထက္ျမင္းေဆးေခ
ခၚစိတ္ၾကြေဆးလ
လံုး မ်ားပိုမိုသံုး စြဲလာေနၾက ေ
ေၾကာင္း၊
အထူ
အ း သျဖင့္ေန ့ေရာညပါအ လု
လပ္ ဆင္းေနရေ
ေသာလူငယ္မ်ာားသည္တေန လ်ွ

့ င္ျမင္းေဆးအ
အလံုး (၁၀) ခန္ ့အထိပင္ သံုးစြဲ ေနၾက
သည္
သ ဟု မၾကာာေသးမွီကနယ္စပ္
စ သို ့ေရာက္ လာသည့္ ဆိပ္ကမ္းအလုပသမားလူ
္သ
ငယ္တဦ
တ းကေျပာသည
ည္၊၊ မူးရစ္ေဆးး ၀ါးမ်ိဳး
စံုအား နယ္ထမ္

ိ ္းေတြ၊ရပ္ကက္
က
ြ ္ အာဏာ ပိင္

ု ေ
္ တြကိုတိုင္ ဆ
ဆက္ေၾကးေကာာက္ျပီး တရားး၀င္ေရာင္း ခြငေပး

ထားၾကေ
ေၾကာင္း၊
ေဆးစြ

ဲ ေနၾကသ
သူ လူငယ္အမ်ာားစုက နယ္စပ္ေဒ
ေ သမ်ား သိ
သု ့လာေရာက္ခါ ျမင္းေဆးမ်ားအ
အားကယ္ရီ သယ္

ေဆာင္ေပး
ပ သည့္
အေျခသိ

ု ့ပင္ ေရာက္ေန ျပီျဖစ္
စ္သည္၊ ထို အ
့ ျပင္စာသင္ေ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္
င္လည္းေက်ာင္းးသားမ်ား အၾက
ၾကား ေဆးသံုးစြဲ တိုးမ်ား
လာရာမွ

ေက်ာင္
င္းသူမ်ားပင္ စိတ္
တၾကြေဆးသံုးစြျဲ ခင္းရွိလာျပီဟ
ဟဆိ
ု ုသည္၊၊

 
 
 
 
အဆိ
အ ုေတာ္မ်ား၊ရ
ရုပ္၇ွင္သရုပ္ေဆာင္
ဆ မ်ားပင္ မူးရစ္
ရ ေဆး၀ါးသံသရာမွ

ရံုးမထြကႏိ

္ င
ုိ ္ဘဲ အရြယ္ေကာင္
က းခ်ိန္အသက
က္ဆံုးၾကရသည္
ည္၊၊
ဆင္
ဆ းရဲသားမ်ားလ
လို ့မူးရစ္ေဆး၀
၀ါးမသံုးစြဲႏိုင္ပါဟ
ဟုထင္ကမွားမည
ည္၊ မိန္းခေလးမ်ားကကိုယ္ႏင
ွင့္္ရင္း၍ ေဆးဖိး၇ွ
းု ာေနၾကသလိ
လို အမ်ိဳး
သား

မ်ားကလ
လည္း ေၾကးစားးလူမိုက္မိုက္မ်ာား၊ေဆးေရာင္းခ််ျခင္းျဖင့္ ဌင္းဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ာားတြင္ပါ၀င္ပါတ္
တ္သက္၍၊ ေဆ
ဆးသံုးရန္
၇ာေနၾကသည္
၇ွ
၊ ထို ့သို ့ထမ္

ိ ္းမႏိုင္ေအာင္ မူရစ္ ေဆး စြဲသူမ်ားျပားလာာေနရာမွေန၊ H
HIV.AIDS ႏွင္
ငတ
့္ ျခားကူးဆက္
က္ေရာဂါ
ေဘးဆိ

ုးမ်ားသည
ည္လည္း ျမန္မာလူ
ာ ငယ္မ်ား အၾကား

ျျပန္ ့ႏွံ ့ ကူးဆက
က္လာေနျပီျဖစ္သည္
သ ၊၊ယခုနအဖ သံုးေနေသာန
နည္းမွာ
တခ်ိ
တ န္တခါက တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ာားအားဘိန္းစြဲ ေအာင္လုပ္ျပီး ခါမွ ၀င္ေရာက္

သိမ္းပိုက္ခ
ခဲ့ဲေသာနည္း ဗ်ဴဟာ

ပင္ျဖစ္
စ္သည္၊၊
ႏိုင္ငံမ်ိဳးဆက္ လူ
လငယ္မ်ားအၾက
ၾကားတြင္ မူးရစ္
စေဆးစြဲကာ ညဏ္
ည ရည္ မ်ား ထံုထိုင္း၍ ေရ
ရာဂါမ်ားထူေျပာာကာ၊ အက်င့္ သိကၡာ
ေဖါက္

ျပန္ေနေသ
သာလူတန္းစားတ
တရပ္တြင္ မည္
ညသို ့မ်ွလက္၇ွိ အမ်ိ
အ ဳးသား ႏိုင္ငံ
ငံေရး ေရးအေပၚ
ပၚ စိတ္ပါ၀င္စားးျခင္းရွိႏိုင္ မည္မ ဟုတ္
ေတာ့

ေပ ၊အခ်ိန္ၾကာေလ တိုင္
င္းျပည္နာေလျဖ
ျဖစ္မည္၊ မၾကာ ေသး မွီက ထိင္
ုငး္ အစိုးရဘက္မ
မွွ မူးရစ္ေဆး၀ါး တားဆီး ပိတ္ ပင္ေရး
တြ
တင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြ

င္ ပိုက္စိတ္တိုကရာ
္ရွ ေဖြဖမ္း ဆီးျခင္းမ်ား ဆက
က္တိုက္ လုပ္လ
လာေနသည့္အတြက္ နယ္စပ
ပ္ မူးရစ္
ေစ်းကြ

က္ မွာ ျမန္
ျမ မာျပည္တ၀န္း မွျမိဳ ့၇ႊာမ်ားးဆီသို ့ေစ်း ကြက္ေျပာင္းသြား သည့္အတြက္
က္ေဆးသံုးလူငယ္
ယမ်ားပိုမိုတိုးပြားလာျပီ


၊ဒ
ဒုစရိက
ု ္မူ ခင္းမ််ားလည္း ထိမ္းမႏိ
မ ုင္ေအာင္ျဖစ္
စပြား လာ မည္ျျဖစ္
ဖ ေၾကာင္း ေလ
လ့လာသူတို က
့ သံုးသတ္ေနၾက
ၾကပါသည္၊၊

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               7

ၾကံ
ၾက့ဖြတ္မွ ႏိုင္ငံ
ငေရးပါတီသို ့ဘ၀ေျပာင္းျပီ

BBC
C

16-july
1
၁၇ နှစတ
် ာ သက်
က်တမ်းရှခ
ိ ဲတ
့ ့ဲ ြပည
ည် ထာင်စ က့ခိင်ဖွ
ဖွ ့ဖိုး ရး အသင်
င်းကိ ဖျက်သမ
ိ း် ပီး ြပည် ထာင်စ က့ခိင်ဖွ ့ဖိုး ရးပါတီ

ကိ
အစားထိ

း တည် ထာင် တာ့မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ က့
ကခိင်ဖွ ့ဖုိ း ရးပါတ
တီကိ ၁၉၉၃ ခန
နှစ် စက်တင်ဘာာလ ၁၅ ရက်မာှ ထူ ထာင်ခ့ဲ ပါတယ်


ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး သန်း ရ နာယ
ယကလပ် ပီး လူမ ရး သက်သက်
က အသင်း ကီးပါ
ပ ဆိ ပီး ဖွဲ ့စည
ည်းခဲ့တာြဖစ်ပါတ
တယ်။ ပညာ ရး လာက၊
ဝန်
ဝ ထမ်း လာက၊ နဲ ့ စီးပွား ရးသမ
မား တွကိ အများဆးပစ်မှတ်ထားစည်းရးခဲတ
့ ာကိ တွ ့ရပါတယ်။

ဒါ
ဒ ပမယ့် ဒီအသင်းဟာ စကတည
ည်းက နိင်င ရးအ
အာဏာရယူဖိ ့ နိင်င ရးပါတီ ထာာင်ဖိ ့ ရည်ရယ
ွ ဖ
် ဲွ စည်
့စ းခဲတ
့ ာလိ ့ လ့
လလာသးသပ်သူ
သူ တွက
ဝဖန်ခဲ့ ကပါတယ
ယ်။ က့ခိင်ဖွ ့ဖိုး

ရး အသင်
င်းဟာ မိခင်နဲ ့ က လး စာင့် ရှာက် ရး အသ
သင်း အမျိုးသမီ
မီး အသင်းအမျိုး မျိုး၊
ြမန်
ြမ မာနိင်င ကက်
က် ြခနီအသင်း၊ အရမီးသတ်တပ်ဖဲွ ့၊ စွမး် အားရှ
ရင် အဖွဲ ့ တွကိ အရထား ပီး ြမန်မာအစိးရရဲ ့ ဦး ဆာင်မ အာက်
အ မှာ

အဓိ
အ ကပင်တိင် န ရာက န ရာက
က န လပ်ရာှ းခဲ့တာကိ

တွ ့ရပါတ
တယ်။အတိက်အခ တွရဲ ့ လပ်ရာှ းမ တွကိ ကန်သတ်
ချုပ်ချယ်တာ
တ တွ၊
နှာက်ယှက်
ဖျက်ဆးီ
တာ တွ
ဆာင်ရက
ွ ်တ
တယ်ဆိ ပီး
ရး
အသင်းကိ
ဝဖန်
န်မ တွရိှ
က့ခင်
ိ ဖွ ့ဖုိ း ရ
ခဲ့ပါတယ်။အတိက်
ကအခလပ်ရှားသူ
သူ တွကိ သတတ်နဲ ့ ရိက်တာ သလက်သးီ နဲ ့ ထိးတာ
တွရှိတယ်ဆိတ
တဲ့
ဝဖန်ချက် တွထက

် ပ ခဲ့ဖူးပါတယ်
ယ်။
အြပင်
အ းထန်ဆးနဲ ့ ကျယ်ကျယ်ြပန်
ြပ ့ြပန် ့အ ဝဖန်ခခဲ
ခ ့ရတာက တာ့ာ ၂၀၀၃ ခနှ
နစ် တန်းက ဒီပယ
ဒ အာင်ဆန်းစ ကည်နဲ ့
ဲ င်းမှာ
အမျိ
အ ုးသားဒီမက
ိ ရစီအဖွဲ ့ ချုပ်ရဲ
ရဲ ့ ယာဉ်တန်းကိ လမ်းက စာင်
င့် ပီး ရိက်နက
ှ သတ်


ြဖတ်မကိ က
က့ခင်
ိ ဖွ ့ဖုိ း ရးးအသင်းက ဆာင်
ဆ ရက
ွ ်
ခဲ့တယ်ဆတဲ
ိ ့ စွပ်
ပစ
် ွဲ ဝဖန်ချက်ပဲြဖစ်
ြဖ ပါတယ်။၂၀၀၅ ခနှစ် ဒီဇင်ဘ
ဘာလမှာ လပ်တဲ
တ့ဲ က့ခင်
ိ ဖွ ့ဖုိ း ရးအသင်

းရဲ ့ အစည်းအ ဝးတခမှာ တာ့
က့
ကခိင်ဖွ ့ဖိုး ရး အသင်းဟာ စစ်
စ်တပ်၊ ရဲ၊ ဝန်ထမ်
ထ းနဲ ့ အစိးရဌာာနအသီးသီးကိပါ
ပ စာင့် ကည်ရ
့ရမယ်လိ ့ ညန် ကားခ
က
ကာင်း အန်ဒီဒီ
ဒီမက
ိ ရစီနဲ ့ ဖွ ့ဖိ
ဖုိ းမကွနယ
် က်က ထတ် ဝတဲ့ ရှတြ် ဖူတပ်ဖဲွ ့ သိ ့မဟတ် စစ်အာဏာရှ

ငရ
် ဲ့ အ
အသွင်သ န်အသစ်
သ ဆိတဲ့ စာာတမ်းမှာ
ဖာ်ြပထားပါ တယ်
တ ။ အခဒီလိအစဉ်
အ အလာရှိတဲ့ က့ခင်
ိ ဖွ ့ဖုိ း ရးအ
အသင်းကိ ဖျက် ပီး သူ ့ရဲ ့ အ မွ သူ ့ရဲ ့အစဉ်အလာာ သူ ့ရဲ ့ ပိင်ဆင်
ိ မ တွကိ
ြပည်
ြပ ထာင်စ က့
ကခင်
ိ ဖွ ဖ
့ ုိ း ရးပါါတီက ဆက်ခ တာ့မယ်လိ ့ ဆိလိက်ပါ ပီ။လူမ ရးအသင်းအြဖစ
စ်စ ု ဆာင်းထားတဲ

့ ရန်ပင ွ တွ၊
အစိ
အ းရကလူမ ရးးအသင်းကိ
ထာက်ပထ
့ ားတာ

တွကိ
ပါတီတရပ်ကိ
က
လဲ ြပာာင်း
ပးအ
အပ်လက်
ိ တယ်ဆတာဟာ
ဆိ
တရားမ

တမရှိရဲ လားဆိ
့လ
တာ ကလ
လည်း မးခွနး် ထတ်
ထ စရာ တွြဖစ်
စ် နပါတယ်။

ရန္
ရ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမစ္
စ္ေခ်ာင္းမ်ားအန
နီး စက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ ေရဆိုးမ်ာားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏ
ႏိိုင္မႈစနစ္ အားန
နည္းေန၍
ျမစ္
ျမ ေခ်ာင္းမ်ား၏
၏ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏ ပိမိ

ု ုတိုးပြား
္ၿမိဳ႕ရွိ
ျမစ္၊
ေခ်ာင္းမ်ား
နံေဘးႏွင့္
အနီးရွိ
စက္
က္႐ံုမ်ားမွ
ရန္ကုနၿမိ
ျမစ္ေခ်ာင
င္းမ်ားထဲသို႔ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ ေရဆိုးမ်ားက
ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏင္

ို မႈစနစ္
အားနည္
ည္းေနေသး၍ ျျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ၏ ေရထုညစ္ညမ္
ည းမႈ ပမာဏမွာ ပိုမို
တိုးပြားလ
လ်က္ရွိၿပီး သတ္
တ္မွတ္ထားေသာာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေနေ
ေၾကာင္း
ေရထုညစ္
ည ညမ္းမႈ အေျျခအေနကို တိင္
ု းတာခဲ့သူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်
ခ်က္အရ
သိရွိရသည္
သ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီ
မ်
းႏွင့္ နံေ
ေဘးရွိ စက္႐ံုမ်ာားမွ စြန္႔ပစ္လိုက္
ကေသာ
ေရဆိုးမ်ာ
်ားမွာ ျမစ္ေခ်ာ
်ာင္းမ်ားအတြင္းသိ
း ု႔ တုိက္႐က္
က
ို
ေရာက္ရသြ

ွိ ားျခင္း
ေၾကာင့္ ေရဆိုးမ်ားအ
အတြင္းရွိ ဓာတ
တုေဗဒပစၥည္းမ်ာား ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ ျမစ္ေရ
ညစ္ညမ္
မးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစျခင္

းျဖစ္ေၾကာင္


သိရွ
ရိွရသည္။
ၿပီးခဲ
း ့သည့္
အတြင္းက ရန္ကု
ကန
ု ္ၿမိဳ႕ရွိ လိႈင္ျမစ္
စ္ ၀န္းက်င္အရပ္
ရ မွ ေရအရည္အေသြး
ဧၿပီလအ
ကိ
ကု နမူနာယူ၍ ေနာက္ဆံုးတိင္

ု ္းတာျဖစ္ခ့ရ
ဲ ာ ျမစ္ေရ၏ ေရထ
ထုညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏမွ

ာ ယခ
ခင္တိုင္းတာခဲသည္


့ အႀကိမ္မ်ားထက္
်ာ
ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္
ညဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္
င္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း၊ ပုဇြန္ေတာာင္ေခ်ာင္း စသ
သည္တို႔တြင္လည္
ညး ေရထုညစ္ညမ္းမႈ
မ်ားေနေၾကာင္

း သိရသည္။

ယခုအခါ ရန္
ရ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဓိ
အ က ျမစ္တစ္ခု
ချဖစ္ေသာ လိင္

ႈ ျမစ္ကမ္း တစ္
စ္ေလွ်ာက္တြင္ စက္႐ုံတည္ ေဆာက္

ဖြင့္လွစ္
စ္မႈ မ်ား
ျပားလာျခင္
ျပ
းေၾက
ၾကာင့္ ယင္းစက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ထတ္

ု လိုက္ေသာ ေရဆိုးမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ
မ် ျမစ္ထဲသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနေ
ေၾကာင္း
သိ
သရွိရသည္။ သိ
သု႔ေသာ္ အခ််ဳိ႕ိ စက္႐ံုမ်ားမွာမူ မိမိစက္႐ံုမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ ေရဆိုးမ်ားက
ကို ကိုယ္ပိုင္ ေရဆိုးသန္စ
႔ င္
ငမႈစနစ္
ျပဳလု
ျပ ပ္ၿပီးသာ ျမစ္
ျမ အတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္ျခင္းေၾက
ၾကာင့္ ေရထုည
ညစ္ညမ္းမႈကို သက္
သ သာေစ ေသ
သာ္လည္း ယင္
င္းစနစ္ ျပဳလုပ္ႏိ
ႏုိင္သည့္
စက္
စ ႐ံုအေရအတ
တြက္မွာ အနည္
ည္းငယ္သာရွိေၾကာင္
ၾက း သိရသည္
ည္။ဧၿပီလအတြငးက
င္
ေနာက္ဆံုး တိုင္းတာခဲ့မအရ
ႈအ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ
႕ ာရွိတ့ဲ
ျမစ္
ျမ ေခ်ာင္းေတြရဲ
ရ႕ဲ ေရထုအရည္
ည္အေသြးဟာ ေတာ္

ေတာ္ေလ
လးကို ေလ်ာ့က်ေနပါတယ္

။ ဒီလိုျဖစ္ေစတဲ့ အဓိ
အ က အေၾက
ၾကာင္းရင္း
ကလည္
က
း ျမစ္ ေခ်ာင္းေတြအနီး စက္႐ံုေတြက စြန္႔ထုတ္တဲ့ ေရဆိုးေတြကိ
ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ
မ အားနည္းေန
နေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္


တကယ္

တမ္း စြ
စန္႔ပစ္ေရဆိုးေတ
တြကို ကိုယ္ပငေရဆိ

ို ္
ုးသန္႔စင္ၿပီ
ၿပးမွ ျမစ္ထဲကို ျပန္ထတ
ု ္တ့ဲ စက
က္႐ံုအေရအတြ
တြက္ က ေတာ္ေတာ္

ကို
နည္
န းေနပါတယ္။ စက္႐ံုအကုန္
န္လံုးသာ ဒီလေရဆိ

ို
ုး သန္႔စင္စနစ္ျပဳလုပ္ၿပီးမွ
မ ျမစ္ထဲကို စြ
စန္႔ပစ္မယ္ဆိုရင္ ျမစ္ေရညစ္ညမ္
ည းမႈက
ေတာ္

ေတာ္ေလးးကို ေလ်ာ့နည္းသြားမွာပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ႏိုင္ဖ
ဖ႔ို႔ အတြက္ ကလည္
က
း ကုိယ္ပ
ပိိုင္အသိရွိဖုိ႔လိုတဲ
တ့ အျပင္ သက္
သ ဆုိင္

ရာဌာနေတြ

ရဲ႕ စီမံကြပ္ကဲႏုင
ိ ္မကလည္
ႈက
း အေရ
ရးပါေနပါ တယ္'ဟု အဆိုပါပုဂဳလ္
ၢိဳလက ေျပာျပခဲ
ခဲ့သည္။

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               8

စစ္
စ တက္က ဘု
ဘန္းၾကီးေက်ာ
်ာင္းမ်ား ျဖစ္ဆီ
ဆးရန္လုပ္ေဆ
ဆာင္ေနျပီး အထိ
အ ကရုန္းမ််ားျဖစ္ေအာင္
င္ဖန္တီးလိမ့္မည္
မ ၊
ေအ
အာင္ျမင္(မံုရြာ)ဂ
ဂ်ဴလိုင္ ၂ရက္ေန႕ညပိ

ုင္းတြင္ မံုရြာျမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္

လ တီ
လယ္

ေက်ာင္
းတိုက္ႏင္

ွ ့စိတၱသုခေက်ာ
်ာင္းကိုမိရႈိ႕ရန္ၾၾကံ
ကသူ(၅)ဦးအားးလယ္တီေက်ာင
င္းတိုက္
မွသံ
သဃာေတာ္မ်ားမွဖမ္းဆီးမိခ့သည္ဖမ္
မ္းဆီးမိစဥ္ သံဃာ
ဃ ေတာ္မ်ားက
က စစ္ေဆးေမးျမ
ျမန္းရာ လူၾကီးေတြ
ေ ရႈိ႕ခိုင္း လို႕ရႈ
ရိိ႕ရတာ
ပါဟ
ဟုေျပာေၾကာင္းးသိရသည္။သက
က္ဆိုင္ရာအာဏ
ဏာပိုင္တို ့က မီးရိႈ ့ရန္ႀကံစည္ သူမ်ား
ကို လာေရာက္ ေ
ေခၚ ေဆာင္ သားျပီ
သြာ း မႈခင္းအရ
ရအေရးယူျခင္းမရွ
မ ိေၾကာင္း သိရသည္


လယ္
လ တီေက်ာင္းတိ
တုက္သည္ သံ
သဃာေထာင္ေက
က်ာ္ စာသင္ၾကားေနေသာ
ၾက
စာသင္
တိက
ု ္ၾကီး တဦးျဖစ္
ျဖ သည္။ လယ္
ယ္တီဆရာေတာ္ၾကီးေရးသားျပဳဳစု ေတာ္မူျပီး လယ္
လ တီ
ပ ေပါင္းခ်ဳပ္ကိုပါဠိဘာသာ ႏွင့္ျမန္မာ ဘ
ဘာသာ(၂)မ်ိဳးျဖင
င့္ေရးထိုး ထာ
ထားေသာ
ဒီပနီ
လယ္
လ တီေက်ာက္စာတိုက္မွာ ထင္
ထ ရွား ေက်ာ္ၾကား
ၾက လွသည္။
လယ္
လ တီေက်ာင္းတိ
တုက္ႏွင့္ စိတသု

ၱ ခေက်ာင္းတိုက
က္ တို႕မီးရႈိ႕ရန္ၾကံစည္သူ ( ၅ )ဦးမွာ
ဇြန္လ ( ၃ ) ရက္ေန႕က
ကေလာင္ကၽြမးခဲ
း္ ့ေသာ မံုရာြာျမိဳ႕၏ အထင္
င္ကရခ်င္းတြင္းရတနာေစ်းကိမီ

ေၾကာင္း
ု ီးရႈိ႕သူမ်ားျဖစ္ေ
လယ္
လ တီရပ္ကက္
က
ြ ေန တကၠသလ္

ို ေက်ာင္းသာားတဦးမွ Freed
dom News Group
G
သို႕ေျပာ
ျပာျပသည္။လယ္
ယ္တီေက်ာင္းတိက္
က

သို႕
ဆက္
ဆ သြယ္ေမးျမ
ျမန္းေသာ္လည္း အာဏာ ပိင္
ုငတ
္ ို႕မွျခိမ္း ေျခာာက္ထားမႈတို႕ေၾကာင္

့ တိုကအု

္ ပ္ဆရာေတာ္မွ
မ ေျဖဆို ရန္ျငင္
ျင းဆန္
ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္
သ ။သမိုင္း၀င္ လယ္တီ ေက််ာင္းတိုက္ ကို မီးရိႈ ့ရန္ႀကံစည္သမ
ူ ်ား အား ရဲ က အရဲမယူသျဖင္
သ ့ မႏၱေလးၿၿမိဳ ့နယ္
အတြ
အ င္းႏွင့္စစ္ကိ
ကုင
ိ ္းရွသ
ိ ံဃာေတ
တာ္မ်ား မၿငိမသက္


ျဖစ္ေန သ
သည္ ဟု Freed
dom News Grroup မွ စံုစမ္းသိ
သရွိရ သည္။ လယ္
လ တီ
ေက်ာင္

းတိုက္ႏင္

ွ ့္ စိတၱသုခေက
က်ာင္းတိုက္ ႏွင္
င့္ အျခားေက်ာင္
င္း တိုက္မ်ား မွာ ၂၀၀၇ ခုႏစ္

ွ ္ကေက်ာ္ၾကားး လွသည့္ ေရႊ၀ါေရာင္

သံ
သဃာ့ ေတာ္လန္
လွ ေရး တြင္ ပါ၀
၀င္ခ့သ
ဲ ည္။ယေ
ေန ့မနက္ ထပ္မံ
မၾကားသိရသည
ည့္ သတင္းမ်ား အရ လယ္တီ ေက်ာင္း တိက္
ုက္ အနီး
တြ
တင္ လံုၿခံေရး တပ္
တ ဖြဲ ့ႏွင့္ ရဲကားမ်ား
က
ခ်ထား သည္ ဟု သိရ
ရသည္။ မ်ားမၾက
ၾကာမွီ သံဃာေတ
တာ္မ်ား၏ စစ္တပ္
တ အၾကား ႏိုင္ငံေရး
တင္
တ းမာ ေနမွအားဘာသာေရးတ


တိုက္ခိုက္မွုမ်ားအသြင္ျဖစ္လာ ေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း၊

ရန္
ရ ကုန္တိုင္းၾကြက္စစ္သည္ေတာ္

မ်ား၏ ဖ်က
က္ဆီးျခင္းမခံရေစရန္

ႀကိဳတင္
တ ကာကြယေရး


ေဆာင္ရက္
က
ြ ္ေနဟုဆို
ရန္ကုန္တိုင္းအ
အတြင္းသို႔ လယ္

ေျမႏွငသ
့္သီးႏွံဖ်က္ ၾကြက္အုပ္စုမ်ား ေျပာင္း
ေရႊ႕ဖ်က္ဆီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစ ေရးအတြက္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ နယ္
ယ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္
တ ကာ
ကြယ္ေရး လု
လပ္ငန္းမ်ား ေဆ
ဆာင္ရြက္လ်က္ရ
ရိွိေၾကာင္းသတင္
င္း ရရွိသည္။ၿပီးခဲ
း ့သည့္
ဒသမ်ားသို႔ အုပ္စုဖြဲ႕ၾကြက္ ႀကီ
ႀကးမ်ားေရာက္ရ
ရွွိလာၿပီး
ဇြန္လအတြင္းး၌ အဆိုပါေဒ
သီးႏွံခင္း မ်ာားကိုဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့

္ ၄
၄င္း ေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
က္ရွိေသာ
ရန္ ကုန္တိုင္
င္းအပါအဝင္ အျခားၿမိ

ဳ႕နယ္ မ်ားကိုေျပာင္းေရႊ
ေ ႕ဖ်က္ဆီးမႈမရွ
ရိေစရန္
ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ႀကိဳတင္ ကာကြ
ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ တိုင္း
လယ္ယာစိက
ုက္္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည
ည္ ေျမာင္းဝန္ႀႀကီ
ကးဌာန ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလု
လုပ္ငန္းမွ
ဦးေဆာင္ၫႊန
န္္ၾကား လ်က္ရေၾကာင္

ွိ
း သိရသ
သည္။ ၾကြက္မ်ား၏ရန္
်ာ
ကာကြ
ကြယ္ရန္
အတြက္ ေထာင္

ေျခာက္အမ်ဳိ
အ းမ်ဳိး
အသ
သံုးျပဳျခင္း (T
Trapping)၊ ၾကြက္မု
ဆိ
ဆုးမ်ားျဖင့္ဖမ္းဆီ
ဆးျခင္း (Hunting)၊ မီးခိုးမိႈင္းတိ
တုက္ျခင္း (Smo
oking Burrow)၊ ဆန္႔က်င္ေရးးျပဳလုပ္ျခင္း (S
Sa-mitation)၊ စိုက္ခ်ိန္၊
ရိတ္ခ်ိန္ ညီညာ ေအာင္ စိကပ်ဳိ
က
ု ္ းျခင္း၊ ၾကြက္
ကမ
္ လာ ႏိုင္ေသ
သာ အနံ႔ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား သံ
သုး ျခင္း၊ ၾကြက္
ကက
္ ာပစၥည္းမ်ား သံုး၍
ေထာင္

ေခ်ာက္ေထာင္

ျခင္း(Tra
ap Barrier System)
S
ႏွင့္ ၾကြက္သတ္ ေဆး အသံုးျပဳျခင္
ျပ
းမ်ားကို ျပဳလု
ျပ ပ္ရန္ လိုေ
ေၾကာင္း
သိ
သရသည္။”ၾကြက္
ကသတ္ေဆး အသံ
အ ုးျပဳ မယ္ဆိ
ဆရ
ုိ င္ အျမန္ေသ
သေစႏိုင္တ့ဲ ဇင့္ ေဖာ့
ေ စဖိုဒ္f(Acutte Poison) ေဆ
ဆးကို သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္


ဒီေဆးက လူကိ
ကုိ မေတာ္တဆ အဆိပ္သင့္ရင္
င ေဆးကုဖို႔ မ
မလြယ္ဘူး။ ဒါေ
ေၾကာင့္တစ္ႀကိမ္
မ္ သံုး ၿပီးရင္ ၄ ပတ္န႔ဲ ၆ ပ
ပတ္ၾကာ
ေလာက္

မွ ေနာ
နာက္တစ္ႀကိမအသံ
္အ ုး ျပဳရမယ္။ တျဖည္းျဖည္းးနဲ႔ေသေစႏိုငတဲ

္ ့ဲ မႏၲလာ (၁)၊(၂)တို႔ကေဆ းစားၿပီး တစ္ပတ္
တဆယ္
ရက္
ရ ၾကာမွေသတ
တယ္။ မေတာ္တဆ ျဖစ္ၿပီးလူ
လကို အဆိပ္သင့
သ ္ ရင္ေတာင္
င္ ဗီတာမင္ေက (Vitamin-K
K) ေဆးလို စားေဆး

ထိ
ထုးေဆးနဲ႔ ကုသလိ
သ ု႔ရတယ္။ ကြၽဲ၊ႏြားစတဲ့သတဝါေတြ
တၱ
အတြကလ
္လည္း အႏၲရာယ
ယ္နည္းတယ္။
ဒါေၾကာင့
ဒါ
္ ဒီ ေဆ
ဆးနဲ႔ ဆက္တက္
က
ို ကာကြယ္လ႔ရ
ို တယ္”ဟု အ
အထက္ပါဌာနမွ ကြၽမ္း က်င္သူ တစ္ဦးကေျပာာသည္။ယခင္ႏစ
ွစ္္မ်ားက
ၾကြ
ၾကက္မ်ားအုပ္စု ဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာျခင္

း မ်ဳိး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ မရွ
ရိခ
ိ ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ အမ
မ်ားအားျဖင့္ မိးု စပါးရိတ္သိမးခ်ိ
္ န္ျဖစ္သည့္ သီ
သတင္း
ကြ
ကၽတ္၊ တန္ေဆာင္
ဆ မုန္းလမ်ားတ
တြင္ တစ္ခါတ
တစ္ရံ ျဖစ္ပြားတ
တတ္ေၾကာင္း ပဲခူ
ခးတိုင္း၊ သနပ္
ပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ေတာင္ သူတစ္
တ ဦးက
ေျပာသည္

။”လယ
ယ္ထဲမွာ ေရခန္
န္းစျပဳတဲ့ အခ်ိနေတြ
န္
၊ စပါးႏွံက ေမႊးတဲ့အနံ႔ ေတ
တြေၾကာင့္ ၾကြက
က္ေတြ လာေရ
ရာက္ ဖ်က္ဆီး တတ္ပါ
တယ္
တ ။ ၾကြက္ေတြ
တကို စားတတ္
တ္တ့ဲ ေျမြန႔င
ဲ ွကေတြ


လည္း မရွိ သေလာက္ရွားသြ
း ားလို႔ထင္တ
တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္
တ္က ေျမြဆိုတ့ဲ သတၱဝါ
ကိ
ကု ခ်က္ျပဳတ္ စားတဲ့အျပင္ ေစ်းကြက္ မွာေတာင္

ေရာင္းခ်ေနတာေၾကာာင့္ ေျမြရွားတာာလည္း ျဖစ္ႏိုင္
င္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက
ဆိ
ဆုသည္။(သိန္းနွင့္ခ်ီရွိေသာ ၾကြက္တပ္ၾကီး ပဲခူးျမိဳ ့ဘုရားၾကီ
ၾကီးရပ္ကြက္သို ့ခ်ီ
ခ တက္လာသည
ည့္အတြက္ NLD
Dလူငယ္အဖြဲ ကလည္
က


လယ္
လ သမားမ်ားအ
အား ကာကြယေပးရန္
္ေ
ၾကြက္မ်ာားလိုက္ဖမ္းေနေ
ေၾကာင္း၊၊)

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               9

ႏိင
ု ္ငံေရးကဗ်ာာ

political poem

               ေတာ္
ာ္လွန္ေရးသ
သစၥာသည္သာ 
သ  
ညီငယ္တိ
တ႕ို ေရ…………
တက္လမ္းတိုးလွစ္
မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ေတာ့မဟု
ဟတ္ဘူး
ဇတ္လမ္း ခ်ိဳးပစ္ခံရ
မွတ္တမ္းခ်ိ
း ဳးညစ္ခံရတဲအခါ


ခုခံကာကြ
ကြယ္ေရးေတြအတ
တြက္

ညီ
ညငယ္တို႕ေရ…
………
“ျပည္

တြင္းစစ္ အလိ
အ ုမရွိ”
ကမၻ
က ာသိေရး အစဥ္ေတြးကာ
ေၾကြ
ေ းေၾကာ္ခ်ျပခဲ
ခဲ့ေသာ္ညား
အာဏာပါးဝေနသ

သူ
အု
အပ္စိုးသူ မဟာရူးေတြေၾကာင့္
ဆူ
ဆးေညွာင့္ေတြေက်ာ္

ျဖတ္
ငါ..လက္
ငါ
နက္ကိ
ကင
ုိ ္ေတာ္လွန္ခ့ရတယ္ေတာ္

လွန္ေရးသ
သမားေလ…….
သစၥ
သ ာေတြခိုင္ခင္

ို ္ လက္နက္ကင္

ို ္ကာ
ပန္
ပ းတိုင္ကိုမေရာ
ရာက္မခ်င္း
ခရီ
ခ းျပင္းနွင္ေနတ
တဲ့
ငါတိ
ငါ ု႕ရဲ႕စိတ္ေတြ
အေၾကြ

မလြယခဲ

္ ပ
့ဲ ါဘူး။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လတ္
လြ လပ္ေရး
မ်တေရး
မွ
တန္းတူ
တေရးတို႕အတြက္
က
ေရြ
ေ းစရာလမ္းက
တလမ္

းထဲသာ က်န္
က ေတာ့တာမိ
မို႕
ငါတိ
ငါ ု႕…
ပထမနဲ

႕ ေနာက္
က္ဆံုးထား

မ်ိဳးဆက္ေတြ
ေ အတြက္
ေျပးထြက္
က္ ေပးဆပ္ခ့တ
ဲ ာပါ
ာ အေမာင္။
မုန္တိုင္းထန္
ထ ထန္ ေလ၊ ေရဆန္

ထဲ
အမွန္သတိ
တ သံမဏိစိတ
တထားရင္


တစ္ဗိုလ္ဆင္
ဆ း တစ္ဗိုလခ
္ခင္း
မျပိဳယြင္း လမ္းစဥ္နဲ႕
ကၽြမ္းဝင္တဲ
တ့အနစ္နာခံလ
လိုိ႕
ွန္္ေရးကို ဆက္ခဲ
ငါတို႕…..သစၥာေတာ္လန
ခ့ၾဲ ကပါတယ္။
ေသြးေၾကြ
ၾကြးမယ္
ေဆြးေႏြးစရာလိ

ုသလား အေမာင္
ညီေနာင္သားခ်င္

းအလာား
သေဘာထ
ထားတတ္ခ့ရ
ဲ င္
မၾကားအ
အပ္၊ မျဖစ္အပ္စရ
ရာ
ဒီကမၻာမီးဟာ

ေလာင္လာစရာအေၾကာင္

င္းမျမင္
ဘုရင္ရူး၊ သခင္ရူး
အာဏာရူ
ရူးေတြကိုေတာ္လ
လွန္တ့လ
ဲ မ္းအမြ
မြန္
ညီေရ…...
ကၽြန္စိတ္မရွိရင္လိုက္ခပ

။။
့ဲပါေတာ့

(လကၤာဒီပ)

တရားေသာစစ္

ကုဝင္
ကိ
ဆင္
ဆ ႏြဲခ့ရ
ဲ တာပါ အေမာင္။

 

9
971   Follow     First tweeeted by burm
mazone

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               10

ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါး

အရိုးေတာင္ပု
ပံ မင္းၾကီး

(ေအာင္ခင္
င)

ျမန္
ျမ မာႏိုင္ငံက ဘု
ဘန္းမၾကီးေသာ္ာ္လည္း သက္ေတာ္

ရွည္ေနေသ
သးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ပ္မူးၾကီးဟာ ေရွ
ရ ့ယခင္က အာာဏာရွင္မင္းဆက္
ဆ ေတြ
ရဲ ့အမူအက်င့္ ၊စရိုက္ အားလ
လံုးကို သူ ့ကပံုတူခိုးခ်ထားေ
ေနတာပါ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ မိမိျပည္

သူနဲ ့အျမင္
ျမ သေဘာထားးမတူတ့ဲ
အတိ
အ ုက္အခံႏိုငငံ

္ ေရး သမားေတြကို လူမဆန္
န္ ေအာင္ႏိွပ္က
ကြြပ္ေနတဲ့ေနရာမ
မွာ ျပိဳင္ဘက္မ
မ၇ွိ စစ္တပ္ျဖစ္လိ
လု ့ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အစိုးရ
ေတြ
ေ က ၀ိုင္းပါယ
ယ္ျခင္းခံ ေနရေ
ေပမယ့္၊ စစ္တပ္ကေတာ့စိန္ေခ
ခၚႏိုင္မယ့္ အင္
င္အားစု တရပ္မ
မေပၚလာ မခ်င္
င္းေတာ့ စစ္မင္း ဆက္
ေတြ
ေ က အေလ်ွာ့ာေ
့ ပးမွာမဟုတ္ပါဘူ
ပ း၊
အတိ
အ ုက္အခံႏိုငငံ

္ ေရးသမားေတြ
တြကို အစုလက္
က
ို အ
္ ျပံဳလိုက္ကက္
က
ြ မ်က္ျပစ္မယ၊
ယ္ ျပည္သူလထ
ူထုကို အငတ္ထားျပီ
ထ း၊ ဒုကမ
ၡ ်ာားမ်ားခံေရာဂါေပါင္

းစံုန့ဲ တႏိုင္ငံလံုးမွာေန

့စဥ္ အေသ
သဆိုးျဖင့္ ေသ
သေနၾကေအာင္ အာဏာျပအုပ္
ပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ျမန္
န္မာ့သမိုင္းမွာ ရာဇ၀င္
တင္
တ ရမယ့္ အရိးေတာင္
ုး
ပံုေအာင္
င္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ
န ့ မင္းယုတ္ ပါဘဲ
ပါ ၊
အထူ
အ းသျဖင့္ အေၾကာက္

တရားးနဲ ့ ေခါင္းမာေန
နသူ အရိုးေတာင္ပံုမင္းဟာ သူေနထိ

ုင္ေနတဲ့ေနျပည္ေတာ္မွာ သူကို သစၥာ ေ
ေစာင့္သိ
တဲ
တ့ အမာ ခံတပ္
ပေတြသာ ၀ိုင္းရံ
း ထားျပီး သူတိ
တု ့လံုျခံဳေရးကို အထူးဂရုစိုက္
ကေ
္ နၾကတာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ

့ခ့ရ
ဲ တဲ့ စစ္
စ္ ဘက္
ဆိ
ဆုင္ရာ သံတမန္
န္တဦးက သူ ရဲ

့ ဲ ့ေနျပည္ေတာ္ခရီ
ခ းစဥ္မွာ အလြ
လြန္စိတ္ပ်က္လက္
ကျဖစ္ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ပံက
ုကို ရင္းနွီးသူမ်ာားအား တဆင့္ ေျပာ ျပ
ခဲ့ တယ္၊”သူ ကိ
က
့ ုေတြ ့ဘို ့စစ္ေဆးေရဂိ

တ္ (၃)
၃)ဆင့္ျဖတ္ရတာာ သံုးနာရီေလာာက္ၾကတယ္၊ လူေတြက ကိယ္
ုယ္တံုးလံုးမခ်ြတ္ရ တာတ
မယ္
မ ဘဲ ၊အထဲ
ထဲကိုဘာမွယူသားလိ
ာြ
ု ့မရဘူး ေဖါက္တိန္တို ့မိန္းမဆံပင္ညွ
ညပ
ွ ္တ့က
ဲ လစ္ေတ
တာင္ေပးမယူဘူ
ဘးူ ”ေနျပည္ေတာ္ာ္ဆိုတာ
စစ္
စ မင္းတို ့ရဲ ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္
တ ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး၊ ေရ
ရွ ့ျဖစ္လာမယ့္ ေျပာင္းလဲမူျဖစ္
ျဖ စဥ္ေတြမွာ စစ္
စ တပ္ဟာ ေန
နာက္မ်ိဳး
ဆက္
ဆ ေတြ အထိ
ထိ ေန၀င္ခိ်န္ဘ၀ကိ
၀ ု မေရာက္ရေအာင္

၊သူတို ့ရဲ ့ ၾကိဳ တင္ကာကြ
ာ ယ္ေရး လုပ္
ပ္ငန္းေတြကို တဆင္

့ျပီး တဆင္
င့္ ဆက္
လု
လပ္ေနပါတယ္၊ သစၥာခံတပ္ေတြ
တအတြင္းမွာကို စစ္ဘုရင္စနစ္
စ္ကိုဆက္သြားႏိ
ႏိုင္ဖို ့ နည္းမ်ိဳးစံ
စံုနဲ ့၀ါဒျဖန္ ့ခ်ိေနရာမွ

ာ ဗိုလသင္


တန္း
ေက်ာင္

း သားေတြကို တခ်က္လႊ
လတ္အမိန္ ့ေတာ္
တ နာခံဖို ့နဲ ့ဘ
ဘုရ
ု င့္စည္းစိမ္ကအားၾကျပီ

ို
း အန
နာဂတ္ရဲ ့ မင္းေလာင္

းေလး ေ
ေတြ ျဖစ္
ခ်င္
ခ လာ ေအာင္
င္သြပ္သြင္းေပးေ
ေနေသးတယ္၊ ျဖစ္ျခင္တိုင္းျဖစ္
စ္လို ့-လိုတရေ
ေနတဲ့ ဘုရင္ပင
ိုင္္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္
ညသူေတြသက္တမ္
တ းေတြ
တိ
တုလာျပီႏွစ္ ေပါ
ပါင္း မ်ားစြာ လူဘ၀နဲ ့တူေအာာင္မေနခဲ့ရတဲ့အ
အျပင္ အခြင့္အေရးေတြ

၊ ၊ခံစားးပိုင္ခြင့္ေတြနဲ ့ အလြန္ဘဲ အလ
လွမ္းေ၀း
ေနခဲ
ေ ့ရ တယ္၊

တခ်ိ
တ န္က စစ္တပ္
တ ကဆင္းရဲေတာ့
တ ႏိုင္ငံေရးသမ
သမားေတြအေပၚ ဒူးေထာက္ခ့ရ
ဲ တယ္
တ ၊စစ္တပ္ခ
ခ်မ္
် းသာမွႏိုင္ငံေရးသမားေတြ
ေရ
ရဲ အ
ရဲ
့ ေပၚ
မာေရာက္
မွ
ေနမွာ၊

ဒါကေတာ့ာကေတာ့ စစ္တပ္
တ အတြင္းမွာမင္
မ းတို ့ဘာနည္းနဲ
း ့ျဖစ္ျဖစ္သူေဌးျဖစ္

ေအာင္လပ္
ုပထ
္ ားၾကဖို ့ေျမာက္
ျမ
ပင့္

ေပးေနတဲ

့ ေတာာင္ပံုမင္းရဲ ့အာေ
ေဘာ္တခုပါ၊ ၊ နယ္
န စားရြာစားတ
တိုင္းမူးမ်ားကိလည္
ုလ း ဘယ္ကပ
ပင္ရရစားေသာက
က္ခြင့္ေပးထားခဲ
ခဲ့လို ့တ
ကယ္
က လည္း စစ္
စ္ အုပ္စုဟာ အခ်မ္
အ းသားဆံုးမ်ိ
မ ဳိ းႏြယ္ေတြျဖစ္ေ
ေနခဲ့ပါျပီ၊ လက္
က္ရွိတိုင္းျပည္ၾၾကီ
ကီးေခတ္မွီတိုး တက္
တ ေနပါျပီ၊စစ္
စ္တပ္က
ေအာ္
ေ သာ ေနတ
တာပါ၊ ရန္ကုနျမိ
ျ္ ဳ ့ၾကီးကိုစစ္တပ္
တ က အခ်ိနတ
္တိုအတြင္းမွာ ေခတ္

မွီေအာင္လု
လပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အထက္ရဲ ညႊ

့ ႊန္ၾကား
ခ်က္
ခ မွာကိုက လု
လပ္မ ေပးဖို ့ ညႊန္ၾကားထားခဲတယ္


လို ့သိရပါတ
တယ္၊ စစ္တပ္ကိ
ကုဆန္ ့က်င္တ
တဲ့ဲ အေရးအခင္းေတြ
ေ ဟာဆိုရင္ ျမိဳ ့ၾကီး
ေတြ
ေ ကေန အဓိက စတင္ျဖစ္ပားေနတာေၾကာ
ပြာ
ာင့္ ျမိဳ ့လူထုအတြကစ
္ စ္တပ္ရဲ ့လ်ိဳ၀ွက္ဗ်ဴဟာာတခုမွာဆိုရင္ လူထုကိုဆင္း၇ဲေအာင္
ထားရမယ္

၊ ျမိဳ ့ျပေတြမွာ ေနတဲလ
့ ူထုေတြ
တဟာ စီးပြားေ
ေရး ေျပလည္ၾကမယ္

၊ လူေန
နမူအဆင့္တန္းေတြ

ျမင့္လာမယ
ယ္ဆိုရင္
ႏိုင္ငံေရးအားျပိဳင္ပြဲေတြဖန္တီးလာ
လ မွာကို အလ
လြန္စိုးရိမ္ေနတာာေၾကာင့္ တိုင္းနွ
နင့္ျပည္နယ္ေတ
တြမွာ တိုးတက္မူ
မေႏွး ေအာင္လု
လပ္ထား
ခဲ့တာပါဘဲ၊ အထ
ထုူစိုးရိမ္ေနတာက
ကေတာ့ သူတို ့ကို အာခံမယ့္ လူ
လစြမ္းေကာင္းသတၱ
သ ိရွင္ေတြ ရွ
ရိေ
ိ နမွာ၊ ေပၚလာာမွာကို အလြနစိ

္ ိုးရိမ္ျပီး
ေတာ့

တခ်ိန္လံ
လုးံ အျပတ္ရွင္းလာခဲ
လ တ
့ ယ္၊အထူ
ထူးသျဖင့္
ျပည
ည္သူကိုေခါင္းေဆ
ဆာင္ျပီး စည္းးရံုးႏိုင္တ့ဲ သူေတြ
တဆိုရင္ေတာ့ ရန္ျငိဳး
ၾကီ
ၾကးၾကီးနဲ ့အရွငးခံ
င္ ရမယ္၊ ေထာာင္သံသရာလည
ည္ေနေအာင္ လု
လပ္ထားမွာပါဘဲ၊

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               11

အရိ
အ ုးေတာင္ပံုမင္းဟာ
သူလက္
လ ထက္မွာ
ထီးသစ္နန္းသ
သစ္ကို
ႏိုင္ငံေတာ္ေငြ

အေျမာက္အမ်ားးသံုးျပီး
ရာဇ
ဇ၀င္တြင္
ေအာင္

တည္ေဆာက္

ေနပါေစ၊လ
လူထုေတြကေတ
တာ့ ဒြန္းစ႑ား ျဖစ္ျပီး လမ္းေပၚ
ပၚမွာေန-လမ္းေပၚမွာ ေသေနၾက
ၾကတာေတာ့အမွ
မန္ပါ၊

ျပည္
ျပ သူက တေန ့လုပ္တေန ့ စားေနရမွ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ပါတ္
ါ သက္လို ့မရ ႏိုင္မွာ မို ့၊ခုလ
လို ဆင္းရဲသားေတြအလုပ္ လက္
လ မယ့္
ေတြ
ေ မ်ားေအာင္
င္ တမင္လုပ္ထားတဲ
ာ ့ႏိုင္ငံမွာ အရူ
အ း-ငမူးနဲ့သခိုးး-ျပည္တ
့ ံဆာေတ
တြသာမ်ားလာျပီ
ျပီး လူငယ္ႏိုင္ငေရးမ်ိ
ငံ
ဳး ဆက္သ
သစ္ေတြ
တက္
တ မလာေအာာင္လည္းတဖက္
က္ကေန နည္းမ်ိ
မ ဳးစံုန့ဖ
ဲ ်က္ဆီးထားမယ္

ဆိုရင္၊ စစ္တပ္ကို အ
အာခံမယ့္သတၱခဲ
ိ ေတြ ထြကမလာႏိ


ုင္
ေတာ့

မွာမဟ
ဟုတ္ပါဘူး၊
ဒီလိုနစ
့ဲ စ္တပ္မ်ိဳးနြ
ဳ ယ္တသိုကဟ
္ဟာတႏိုင္ငံလံုးမာ
မွ
အဓိကစီးပြ
း ားေရးလုပ္ငန္းၾကီးေတြကိုပင
ိုင္္ဆိုင္တ့ဲ
အရင္
အ းရွင္ ေခတ္
တ္ပ်က္သူေဌးေတ
တြျဖစ္သြားပါျပီ၊
ရန္
ရ ကုန္ကို ျမိဳ ေဟာင္
့ေ
းလိုလုပျပီ
္ းေတာ့ကာ တိ
တုက္အိုတိုက္ပ်က
က္ေတြနဲ ့သာထ
ထိုက္တန္ သလ
လိုထားတယ္၊ဒုတိ
တယကမၻာစစ္က ကား
အိ
အုကားေဟာင္းေတြ

သံုးေနရစဲ
စပါ၊ စစ္မင္း ဆက္
ဆ သက္ တန္း အတြင္း မွာျမိဳ့ျပေတြရဲ့တိုးတ
တတ္မူက၊ သူတပါးႏိုင္ငံရဲ ့အစြန္
န္အဖ်ား
ျမိဳ ့ငယ္ေလး မ်ာားကိုပင္လိုကလိ

္ ုိ ့မ မွီႏိုင္ခ့ဲ ဘူး၊း ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္
င္ငံျခား တိုင္း ျပည္တခု ေရာက္
က္သြားတဲ့ျမန္မာတ
တဦးဟာျပည္ေတာ္ျပန္
မလာခ်င္

ေတာ့တာ
တ အဆန္းေတ
တာ့ မဟုတ္ပါဘ
ဘူး၊ ဆင္းရဲတဒ
့ဲဒဏ္မခံႏိုင္ေတာ့
တာတ့အ
ဲ ဆံုး လြတ
တ္ရာေျပးၾက၊ခိးကိ
ု ုးရာရွာရင္း နယ္စပ္
ေဒသေတြ

ဆီ ထြက္းေျပးလာသူ
သူေတြမ်ားလာျပီ
ျပး ခုဆိုရင္ႏိုင္ငံတ
တ၀န္းက ရြာေတ
တြမွာ သက္ၾကီးးရြယ္အိုေတြသာ က်န္ေတာ့တယ
ယ္၊
ေဒသဆိ

ုင္ရာစီးပြားေရးဖြင့္ျဖိဳးမူေတြျဖစ္လာရင္
င လမ္းပမ္းဆက္
က္သြယ္ေရးေကာ
ကာင္းလာခဲ့ရင္၊ တ
တနယ္န့တ
ဲ နယ္
ယ္ပူးေပါင္းျပီး စစ္
စ္တပ္ကို
ေတာ္

လွန္မယ့္ႏိ
ႏုင္ငံေရးစိန္ ေခ
ခၚပြဲေတြလုပလာၾကမွ


ာကို အရိ
ရိုးေတာင္ပံုမင္းသိ
သေနလို ့ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ျဖစ္
စ္တ့ဲ ေနျပည္ေတ
တာ္ က
လြ
လဲျပီး ဘယ္ျမိဳ နယ္
့န ဘယ္ေဒသ
သကိုမွ ေခတ္မွီေအာင္
အ လုပ္ေပးမွ
မာမဟု

တ္ပါဘူး၊
အလယ္

အလတ္
တ္ပညာတတ္လူတန္
တ းစားေတြ၊သာမန္

ျပည္သူေတြႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားေနတဲ
ၾက
့ႏိုင္ငံေတြမွာ
မသမာတဲ့အပ
ုပ္္ခ်ဳပ္သူ
ေတြ
ေ ဟာ ၾကာရွ
ရည္ သက္စိုးမရွ
ရည္ၾကပါဘူး၊ျမန္
န္မာႏိုင္ငံမွာ ဘ
ဘာေၾကာင့္ စစ္တပ္
တ အာဏာပိုင္
င္ေတြနဲ ့ ျပည္သူ
သအၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရး
အားျပိ
အ ဳင္ပြဲေတြ ဆက္
ဆ တိုက္ေပၚေပါက္မလာဘဲနဲ
န ့ ခါးစဥ္ျပတ္ျျဖစ္
ဖ ေနခဲ့ပါသလည္း
၊ ဘယ္သေဘာ နဲ ့နိုင္ငံေရးတိုး တက္
က္ေျပာင္း
လဲ
လမလာေသးပါသ
သလည္း၊
ဒါဟာအရိုးမင
င္းၾကီး ရဲ ့ဘုန္းက
ကံေၾကာင့္မ ဟုတ္သလို ၊ျပည္
ည္သူက ျဖစ္သမ်ွ်လည္စင္း ၍ျငိမ္
မေနၾက
လိ
လု ့လည္း မဟုတ္
တပါဘူး၊ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္တေလ်ွ

ာက္လံုးမွာ နန္းလုပြဲ မ်ာားျဖစ္လာ သည္
ည့္အခါတိုင္း သတၱ
တၱိ၊ သမာဓိ၊ပည
ညာ ထြန္း
ေျပာင္

ၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြကိ
ကု အဓိကထာားသုတ္သင္ ခဲၾ့ၾကတယ္
က
၊ လူစမ္

ြ ္းေကာင္းရွိေနရ
ရင္တခ်ိန္မွာ ထီးနန္းလုၾကမွာစိ
စုးေသာ
အေၾကာက္

တရားေၾကာင္
ရာ
့ဘဲ ျမန္
ျမ မာ့သမိုင္း တေလ်ွ

ာက္မွာ သ
သူရဲေကာင္းေတြ
တ၊ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆ
ဆာင္ေတြဟာ ေသ
သြးေခ်ာင္း စီးဆံ
ဆုးရံွုးခဲ့ရ
တယ္
တ ၊ ဆင္ျဖဴ၊ျမ
ျမင္းျဖဴ၊စတဲ့ ထူးျခားတဲ

့သတၱ၀ါေ
ေတြကိုေတာ့ တ
တကုတက လိုက္
ကရွာေဖြျပီး ကိုးက
ကြယ္ေနေပမယ
ယ့္ ၊စစ္မင္းဆက
က္ေခတ္
တေခတ္

လံုးမွာ
ျပည္သူကဦ

ို ီးေဆာင္ႏိုင္တအမ်ိ
့ဲ
ဳးသားေခါင္
င္းေဆာင္ေတြ၊တိ
တုင္းရင္းသားေခါ
ခါင္းေဆာင္ေတြကို
သက္ဆိ
ဆုးိ မရွည္
ေအာင္

ရွင္းခဲ့ၾကတ
တယ္၊ သူရဲေကာင္
က းမ်ိဳးေသရိုးမရွိဆိုေပမယ့္ လ
လူ ့ေလာကမွာ ၾကာၾကာ မ ေန
နရတာ ေတာ့ အမွ
အ န္ပါ၊
အၾကီ
အ းမားဆံုး ဆံ
ဆုးရံွဳးခဲ့တ့ျဲ ဖစ္ရပ္ကေတာ့ ၁၉၄၇
၇ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ ဗိလ္

ု ခ်ဳပ္ေအာင္ဆ
ဆန္းနဲ ့အမ်ိဳး သာားေခါင္းေဆာင္ ေတြကို
ု ္ေန၀င္း
အဆံ
အ ုးစီရင္ခံခ့ရ
ဲ တဲ
တ့ပပ
ြဲ ါဘဲ၊ ဒီလပ္
လု ၾကံ မွုၾကီးက
ကို တိုင္းတပါး လ
လက္ခ်က္ရယ္လိ
လု ့ဘယ္လို ဘ
ဘဲမွတ္တမ္းေရး ေနၾကေစ၊ဗိလ္

ဘု
ဘရင္ျဖစ္ဖို ့ႏိုင္ငံ
ငံေရးသမားတခ်ိ
ခ်ိဳ ့ေပါင္းျပီး အမ
မ်ိဳိ းသား ေခါင္း ေ
ေဆာင္ေတြကို သတ္
သ ခ့ဲ တဲ့အျဖစ္
ျဖ ဟာ တႏိုင္ငံ လံုး ကို ဖြတ္ဖတ္

ြ ညက္
ညက္
ည ေျခသြားခဲသူ

့ ဘီလိမ္မင္းေန၀င္

းသာသိပါလ
လိမ့္မယ္ ၊ လက
က္ရွိအရိုး ပံုမင္းကေတာ့
က
ေန၀င္
ငးထက္ သာတဲ့ သူလို ့ေျပာရလိ
လိမ့္မယ္၊
သူ
သ ့လက္ထက္မွ
မွာ အမ်ိဳးသားေ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ
တရဲ ့သ မိုင္းရာဇ
ဇ၀င္ေတြကို ေတ
တာင္ေျဖာက္ဖ်က္ေနျပီ၊ ဗိုလခ်ဳပ္

နး ဇာတိ
္ ေအာင္းဆန္
ျဖစ္
ျဖ တ့အ
ဲ ညာေဒ
ဒသက အလယ္
ယ္တန္း ေက်ာင္
ငးတ ေက်ာင္းမာဆိ
မွ
ုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ခ် ကဗ်ာသင္မိတ
တဲ့ ဆရာတဦးဟာ
ဟ ေက်ာင္းထ
ထုတ္ခံရ
တဲ
တ့အ ထိျဖစ္ ခဲပါတယ္


၊ လက
က္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငေရးမွ


ာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
စၾကည္ဟာ ျပည
ည္သူေတြ ရဲ ့ေလးစားၾကည္

ညုိၾကတ ဲ့
ညိ
ေခါင္
ေ းေဆာင္ သူ
သရဲေကာင္းတဦ
ဦးမို ့ တခိ်န္လံ
လုး ေထာင္နန္းစံ
စေနရတာသာၾက
ၾကည့္ပါ၊သူမ အ
အျပင္ေလာကက
ကို ေရာက္တေန

့ဲ
့ဟာ
အရိ
အ ုးေတာင္ပံုမင္းရဲ ့ရာဇ ပုလင္

ႅ မ
္ ီးေလာင္တေန

့ဲ
့ျဖစ္မွေၾကာင္
င့္ ေဒၚစုကိုအိမအခ်ဳပ္


နဲ ့ေထာာင္ကိုေျပာင္း ၊ေ
ေထာင္ကေန အိမ္ပို ့အ
မ်ိ
မ ဳိ း မ်ိဳး လုပ္ျပီး ေလာကနဲ ့အဆက္
ဆ သြယ္ျဖတ္ထားတာကိၾု ကည
ည့္ပါ၊ လူတိုင္းဟာအာဇာနည္


မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ္
ယ့္ တိုင္းျပည္ေက
ကာင္းစား
ဖို ့အတြက္ ကိယ္

ု က
္ ်ိဳးစြန္ ့ျပီး သတၱ
သ ိေသြးေတြျပသြ
ျပ ားခဲ့တ့ဲ သူရေ
ဲေကာင္းေတြရဲ စိ

့ တ္ဓါတ္ေမြးႏိုင
င္္ပါတယ္၊
မိမိတိုင္းျပည္အတြ
တက္ အမ်ိဳးသ
သားေရးစိတ္ဓါတ္
တ္ျပင္းထန္ျပီး သတၱ
သ ိ၊ သမာဓိ
ဓိ၊ပညာ ျပည့္၀ေသာ လူစြမ္းေကာင္

းအာဇာန
နည္မ်ား
ေပၚေပါက္

မလာာသမွ် ၊စစ္မင္းဆက္
ဆ ေတြကေတ
တာ့ တဆက္ျပီးရ
ရင္းတဆက္ သက္
သ ဆိုးရွည္ေနမွ
မွာျဖစ္ပါတယ္၊၊
ေအာင္

ခင္ပါ၊၊

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               12

ေလထန္

ကုန္း

Aiir Power
ေရႊးေကာက္ပအလိ
ြအ

ုမရွိ

ပံု/GAC­TBN
N­NCUN­FTG­A
ASS­-ကုိမိုး,ကိထြ

ု န္း
ကိ
ကုေ၇ႊ မျမစိမ္း ေကာင္

းမွု၊ အဘ
ဘ ေဒၚလာ(၅၀) ၊

ေျမၾသဇာျဖစ္

မည့္သူမ်ား
ကဲခင္ဗ်ာ မဲေဆာက္ကအတိ
က
ုက္အခံနယ္ေျမမွာ ၀င္ထြ
ထက္သြားလာေနၾကတဲ့
ဟိ
ဟုလိုလိုဒီလလ
ို ို လူမ်ားဟာ ဒီရက္
ရ ပိုင္း အတြင္
င္းကျဖန္ ့လိုကတဲ

္ ့ စာတေစာင္ ေဒါက္တာလြဏ
ဏ္းေဆြဘေလာာ့မွာ တင္ လိက္
ုက္ျပီး တဲ့
ေနာက္

ပိုင္း ၊ထူ
ထးဆန္းစြာေျပာက
က္ခ်င္းဆိုးဆိုးနဲ ့ညိမ္သြားၾကပါါေရာလား၊ ေက
က်ာ္ႏွစ္လံုးက ေ
ေတာ့ မယားငယ
ယ္ေလးရွိတ့ျဲ မစ္
စ စက္ရံု
ကေနခု
က
ႏို ့ဖိုး ဒု
ဒကၡ သည္ စခ
ခန္းက မယားၾက
ၾကီးနဲ့ခေလးေတြဘက္ကို စိတျပန္
ျ္ ပ လည္သြားျပီ
ျပထင္ရဲ ့၊ အင္း.သူလိမ္စား သြ
သားတဲ
ာ ့သူ
ေတြ
ေ ကလည္း မ်ားေနျပီ

ခင္ဗ်ာ၊ဒီထဲမွာဘုန္းဘန္
ဘု းေတြရဲ ့ေငြေတ
တာင္ပါ တယ္ ၊ တေလာက ဆရာေတာ္ တပါးကျပည္

တြင္း ေငြ
ပို ့ေပးဘို ့ ျမန္မာ
မ ေငြ (၁၀)သိန္
နးက ိုေက်ာ္ ႏွစ္
စ္လံုးျပဴးက တာာ၀န္ ယူပါ တယ
ယ္ေျပာျပီး ေတာ့ာ့ကာ ရန္ကုန္ မွ
မာ မိသြားတဲ့သူ
သူေတြမွာ
သူ
သ ့လူေတြ ေရ
ရာ ေငြေတြပါသြ
သြားတယ္လို အေျပာက္


ရိုက္ပါတ
တယ္၊ ဒီလိုနဲ လိ
့လမ္ေန၀ါး လိုက
က္တာ ခုလိုမိန္းမ ေတာင္ႏွစ္ေယာက္

ယူ
ယထား ႏိုင္တာသ
သာၾကည္ေပါ့ဗ်ာ၊
ဗ် ဒီမိုကေရစီဆိ
ဆုတာ စားလို ့၀
၀ါးလို ့ေကာင္းမွန္းသိသြားျပီေလ ၊ စစ္အုပ္စု ဆန္ ့ က်င္ ေရး
ရးပိုစကာ
ကပ္
က ရင္ အဖြဲ နမယ္
့နံ
နဲ ့၊အလွဴရွ
ရင္ေတြကစာလံ
လံုးၾကီးနဲ ့ေၾကာ္ျျငာျပတာကမ်ား

ေနသ ပါ့ဗ်ာ၊ ခုလိုစားတတ္၀ါး
၀ တတ္ သြားေအာင္
ေ၇ွ
ေ ့ကဆရာၾကီးမ်ားကလည္

း သင္
သ ျပေပးသြားၾက
ၾကသကိုး၊
ႏိုင္ငံေရးအရဆႏ
ႏၵျပတယ္ဆိုတာ သူမ်ားႏိုင္ငံ
ငေတြမွာ လူစည္ကားတဲ့ အခ်က္အခ်ာၾၾကတဲ့ေနရာေတ
တြမွာ ပိုစတာာကပ္တ့ဲ
ဆန္
ဆ ့က်င္ ေရး လုပ္ေနၾကလုပ္
ပ္မွ အမ်ားျပည္
ည္သူသိေတာ့မေပါ ့ ၊ခုေတာ့ဗ်ာာ လယ္ကြင္းထဲ၊ေလကားထစ္၊ အိမ္သာထဲမွာာကပ္ျပီး
ဓါတ္
ဓါ ပံု ရိုက္ပို တဲ

့ ့ဲ စီးပြားေရးအလ
လုပ္ ေတြက လု
လပ္မေနပါနဲ ့နဲ ့ေတာ့ ဗ်ာ၊ ျမင္
ငမေကာင္းပါဘူးး၊ ေဆးကု သလ
လိုလို၊ႏြားေကြး သင္
သ းတဲ့
ဆရာ

လိုလိုနဲ အတိ


က
ု ္အခံၾကား
ၾကာ မွာေနေနတဲ
တဲ ့ ကိုဒိုင္းမြန္းလ
လည္း ထိုင္ေနၾက
ၾကလက္ဖက္ရည္ဆိုငက
္ ခဏေလ
လာက္ေျပာက္ သြားျပီး
ခုေတာ့ ပံုမွန္ျပန္
ျပ လာေနသတဲ
တ၊့ ျမ၀တီကသ
သူ ့ဆရာေတြက
ကိုိ သံေတာ္ဦးတင္
တ ျပီး ဘာေတ
တြညႊန္ၾကားလိက္
က
ု သလဲ မသိဘူ
ဘးေနာ္
၊ဆ
ဆိုင္ကယ္ေတာာင္ စီးႏိုင္သြားျပီ
ျပဆိုေတာ ့ မင္းတိ
တု ့ေလာက္ေတာ့
တ ေဘာဘဲေပါ့ဗ်ာ၊ ေလနဲ ့ လုပ္ေနၾကတဲ့ ေလ
လာ က သူတို က
့ ဘယ္
ေၾကာက္

ၾကမတံ
တံးု ၊က်ဳပ္တို ့ဆမာ

ီ ွ ရန္သူ ့ဆီ သတင္

းေပးေနသ
သူေတြ ကမ်ားသ
သား က လား ၊မ
မ်က္ႏွာလည္းရအေန

လည္း ေခ်ာင္


ေအာင္

ႏွစ္ဘက္ခြ ရပ္ေနတာၾက
ၾကာပါျပီေကာ၊ အေမႊ
အ း ေတြ ရွည္
ည လို ့ ေသခါေ
ေတာင္း နီး ေနပ
ပါျပီ ဗ်ာ၊ ခုဆပိ

ို ုလ
ိ ို ့ ေတာင္ အတင္

့ရဲ
လာသဗ်၊

ခုလလည္

ို
းသတင္းေပ
ပးတေယာက္က ေဖၚလိုက္ တဲစ
့ ာ ဘေလာ့ မွာ တင္လိုက္ေတ
တာ့ သူတို ့လုပ္
ပ္ တာ လူသိ ကု
ကန္ ပါျပီ
ဆိ
ဆုေတာ့ကာ အလြ
အ န္စိတ္ ဆိုး ေနျပီး စာေရး တဲ
တ့သူ ကို အျပ
ျပင္း အထန္ လိက္
က
ု ေနတယ္ဗ်ိဳ ၊ေနာက္
၊့
ဆံုး သတင္

းက ျမ၀တီ
တီမွာ စစ္
တိ
တုင္း မူး တဦးေရာက္

လာျပီ နယ္
န စပ္အုပ္ခ်ဳပ္
ပေရး-လံွုျခံဳ ေရးး ပိုျပီး တင္းတင္
တ း မာမာကိုင္ဖိ
ဖို ့လုပ္ေနသတဲ
တဲ၊့ ေလာေလာဆ
ဆယ္မွာ
ေတာ့

နယ္စပ္ဂတ္
ဂိ ေတြကို ဖြငလိ
့္လုက္ပိတ္လက္
က
ို လ
္ ုပ္ေနရ ့ဲ၊ ဒီၾၾကား
က ထဲမွာ ျမ၀
၀တီဖက္ကို ခိုးထုတ္ေနတဲ့ ဆီေမွာင္ ခိုစက္ ေလွတ
စီးဟာ ေသာင္းရင္းေခ်ာင္းမွာ ျမန္မာဘက္ကမ္
က းကူးဘို ့လပ
ုပေန

တံုးမီး ေလ
လာင္သြားတာ ေလွတစီးလံုးကု
ကန္ ေရာလား ၊အဓိက
လု
လပ္ေန တာက
ကလည္း စစ္တပ္
တ အာဏာပိုငေတြ


ဆိုေတာ့ဘ
ဘယ္သူ ့ကို အေရး

ယူရမွန
န္္းမသိျဖစ္ေနတ
တယ္၊ ျပည္သူၾၾကေတာ့
က
ပိတ္
တထ
္ ားျပီး စစ္တပ္ သံုးဖို ၿ့ ကေတ
တာ့ဓါတ္ဆီၤေလွေတြ
ေ န့သ
ဲ ယ္ေနတ
တာေလ ၊၊

ေအ
အာ္..ဒါထက္ အတိုက္အခံေလာကမွ

ာ ထးဆန္
ထူ
းတာေတြျျဖစ္ေနတယ္၊ေဒါ
ဒါက္တာႏိင
ု ္ေအ
အာင္္ေလ
၊ခုတေလာ

တံခါးေ
ေလး ေပါက္ကာားၾကီးကိုမစီးဘဲ တေတာင္းစာားဦးထုတ္နဲ ့ ေဆးေပါလိ

တ္ၾကီ
ၾကးကိုက္
လို ့ဗ်ိဳ ၊့ တခ်ိန္
နလ
္ ံုးေဘင္းဘီအ
အတို ၀တ္တ့ဲ သူက ပုဆိုး၀တ
တ္လို ့ခင္ဗ် ၊စ
စက္ဘီးတစီးနဲ့ ေခါက္
တံု ေခါက္

ျပန္စီးေန
နသဗ်၊ေရွ ့ကစက
က္ဘီးခ်င္းထဲမာေရခြ
ာွ
က္တလံုးလ
လည္းပါရဲ ့၊ ပါးစ
စပ္က လည္း ဘာေတြ

တေ
္ နလည္းမသိ၊ အင္းထြင္ေနျပ
ျပန္ျပီ၊ ဒါနဲ ့နညးစပ္
ည္ ရာစံုးစမ္းလိုက္ေတာ့ အိုးမိုင္ ဗုဒၶ … ေဗဒ
ဒင္ဆရာ
ရြတ္
အခါ
ခါေပးက ႏိုင္ေၾကာင္
ၾက တေယာက္
က္ အနိမ့္စံရမယ္
ယ့ အခ်ိန္ေရာက္ေ
ေနတယ္၊ႏိုင္ငံျခားက
ျခ
ေငြ၀င္ပါက
က္ ေတြ
ပိတ္
တက
္ ိန္းရွိလို ့ရၾတာေျခရမတဲ
ၾတ
့ ၊ေ
ေဗဒင္အလိုအရ ႏိုင္ေၾကာင္ ကိုယ္ တိုင္ရုပ္ဖ်က
က္ျပီး ေစ်းမွာ (ရ)ရက္
(
ေတာင္

းမွ အဆိ
ဆးကိ
ု န္း ေက်ာ္ႏင္
ိုငမတဲ့ သူေနာက
က္ေတာ္ပါးက တ
တပည့္ဖါးျပဳတ္ ေမာင္ၾကီး က ဆရာကိုယ္စားး သူေတာင္း ေပးလို ့ရ
မလားလိ

ု ့ေတာင္ ကမ္းလွမ္း ေပမယ္

့မရဘူးခင
င္ဗ်၊ သူကိုယတ
္တိိုင္ေတာင္းမွရမယ္
မ ဆိုလို ့အခက
က္ေတြ ့ေန ရာ က ေနာက္ ဆး
ဆံု ေတာ့
ေစ်းထဲ

က ေတာာင္းစားေနသူရဲ ့ ဦးထုတ္ကိုရေအာင္

ရွာလာျျပီးေဆာင္းတယ္
ယ္၊ျပီေတာ့ေရွ ့ဆ
ဆိုင္ ကယ္ ခ်င္း မွာခြက္ တလံ
လံးု ထည့္၊
မနက္

ေစာေစာေ
ေစ်းပါတ္စီးျပီး ပါးစပ္ကလည္း မပီတပီ နဲ ့ ”သနားၾက
ၾကပါ-သနားၾကပါ”လို ့ေအာ္ရငး
င္ ရၾတာ ေျခ
ျခေနတာ
ကိ
ကုး…အဟြတ္.ဟြ
ဟတ္..ဟြတ္

၈၈၈၈

ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္

   

                               13

ေက်ာ္

တိုင္းမေ
ေကာင္း၊
အင္းေျပာရမယ္ဆ
ဆိုိ
လန္ရာၾကမဗ်ာာေလထန္ကုန္းလြ
ေက
က်ာ္ဆို တဲ့နံ မည္
မ ဟာ ေရွ ့ပ
ေ၀
၀နသီ ထဲကတေပါင္

ေတာင္ရ
ရွိွ
သ ့၊
သတဲ
ေက်ာ္ာ္မေကာင္း၊ၾကာား
မေကာင္းဆိုတာသိၾကမေပါ့
ပါ့၊
ေက
က်ာ္ဆိုတ့န
ဲ ာမ
ပါသူေတြမွာ

န္ရွားတယ္
ယ္
ေကာင္းတဲ့သအလြ

ေန
နာ္၊ၾကည့္ေလဗ််ာ၊ ၃၇ မင္းနတ္
တ္
ထဲ
ထမွာတင္ ကိၾကီ
ုၾကီးေက်ာ္ဆို အခြ
ခြင့္ထူးခံနတ္VIPနတ္တပါးေလ
လ၊
နတ္
န ကနားပြေ
ဲ တြမွာ ကိုၾကီးေက
က်ာ္နတ္ ၀င္လာျပီ
ာ ဆိုရင္ ၾကက္
က္
ေပါင္
ေ နဲ ့အ ရက္
ကနဲ ့ ဒီၾကားထဲ အပ်ိဳေတာ္ ေလ
လး ေတြ ဆက္ရ
ေသးဗ်၊

စစ္
စ တပ္မွာဆို ေက်ာ္

ဆန္း၊ ေက်ာ္

သိန္၊ေက်ာ္ာ္ဘ ေက်ာ္၀င္း
အားလံ

ုး ရာထူး တက္ ဖို ့သာ အခြ
အ င့္ ေကာင္းေစာင္

့ ေနတဲ့ သ
သူ
ေတြ
ေ ၾကည့္ပါ ၊အဲ
အဲ ၈၈ေနာက္ပင္

ို ္းအတိုက္ အခံေလာ

က မွာဆို
ၾကည္
ၾက ့လိုက္ပါဦးေက်ာ္ပါတဲ့နံမည္
ညေတြ
မ်ားသားကလာ

ား
၊ဘ
ဘာေအာင္ေက်ာ္
က် တို ့ ၊ေက်ာ္ဘာတိ

ု ့ေရွ ့ပိတ္ ေက်ာ္ ၊ေနာက္
က္
ပိတ္ေက်ာ္ပါတဲသူ

့ ေတြ အာေခ်ာ
်ာင္သမားနဲ ့ကယ္
ိုယ့ အတြက္သာ
ေက်ာ္

ၾကားေအာာင္လုပ္ေနတဲသူ
့သူ
မ်ားသဗ်၊
(ခ်ြင္းခ်က္
က္
..ေက်ာ္သူ ၊ေက
က်ာ္ေဇာမပါ) အထူ
အ းသျဖင့္ ေက်ာ္

နွစ္လံုးပူး
ေတြ
ေ ဆို သတိသာ
သ ထား ေတာ့ာ ေမာင္ရင္ေရ၊ ၈၈ အစကနာာ
မည္
မ ၾကီးတဲ ့ေမာာင္ႏွစ္လံုး ေက
က်ာ္ဆိုလည္းဗ်ာ ဘန္ ေကာက္
က္
က ေန အရင္ဆံ
ဆးံု နအဖဆီကအညံ

ို
့ခံသြားခဲ့ တာသူ

ေပါ့၊ ေတာ္ာ္
လွ
လန္ေရးသမိုင္းမွာ ေလးစား ေလာက္ စရာ ေခါင္း ေဆာင္
င္
ေတြ

ထြက္မလာာဘဲ အ ဖြဲ အစည္
့အ
းကို နင္း တက္ျပီး နံမည္
တ လံုး ယူမယ္
ယ၊ျပီးရင္ ေတ
တာ္လွန္ေရးကို မိသားစု စီးပြာား
ေရးလိ

ု ့လုပ္ စားးသြားတဲ့ ေက်ာ္နံမည္ေတြ တန္
န္းစီေနေပါ့ဗ်ာ၊
တေလာက ႏြား အဖဘက္က ႏူးကလီယား
ာ လွိဳ၀ွက္ခ်က္
က္
သတင္

းကိုပိုကျပီ
ျ္ ပီး ဗိုလ္မူးက သူ
သအတြက္ ႏိုင္ငေရး

ခိုလဳံွ ခြငန
့္နဲဲ ့
အေပး

အယူ
ယလုပ္သြား

တာသိ
ၾကမွာေပါ့ါ၊
ကဲ
အခ
ခု
ရက္

ပိုင္း အတြ
တြင္းမွာ၊ စိန္စီ ေသာည

စီဒီေခြကိ
ကု အမည္ခံျဖန္
န္
ခဲ့သူ ဆယ္ျပား ေစ့ မ်က္နွာနဲ ေက်ာ္


ႏွစ္ လံုးပူးေလ၊ျပည္

တြင
င္္း
က စစ္ဗိုလ္ တေယာက္

ေတြ ့ျပီးဘာေတြၾကိ
ၾကတ္ၾကံ ေနလဲ
လဲ
မသိ
မ ဘူး ႏူးကလ
လီးယား ေနာက
က္ဆက္ တြဲအၾကြ
အ င္း အက်န္
န္
ဇတ္
ဇ လမ္း ရိုကဖိ

္ ုိ ့မ်ားလား စီစဥ္
စ ေန တယ္ထင္
ထ ရဲ ့၊ သူလည္း
သန္
သ းေရႊ သမီးမဂၤလာ ေဆာင္ကိ
ကု စိန္စီေသာည
ည ဆိုျပီး လုပ္စာား
လိ
လု ့၀ လို ့ေကာင
င္းျပီးကတဲက ေျပာက္

ေန လိက္
ုက တာ၊ ခုလည္း
ဘာ
ဘ ဇတ္လမ္းထြ
ထင္ ရိုက္ၾကအံုး မလဲ မသိဘး၊းူ ေစာင့္ၾကည့္ပ
ပါါ
လာပါလိ

မ့္မယ္ ၊
အေမရိ

ကားကေ
ေက်ာ္ပါတဲ့သူေတြ
တအေၾကာင္းလည္
လ း
ဒီစာကိုသာ ဖတ္
တ္ၾကကုန္ေလာ…
…..၊
ဘတ္
ဘ ဖလိုးသႀကၤ
ႀကၤန္ကို ဂ်ဴလိုင္ (၃
၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္
လ (၂း၀၀) မွ

ည (၈း၀၀) အထ
ထိက်င္းပခဲ့ပါတ
တယ္\ ဘတ္ဖလိုးၿမိဳ႕ ေနၿပည္သ
သူ
ေတြ
ေ စည္စည္ကားကားတက္

ေရာက္
ရာ ႀကပါတယ္။
ထူ
ထးၿခားခ်က္ကေတာ့

သႀကၤန္သခ်ပ္

ံ ထိုးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္

။ ဘတ္ဖ
လိ
လုးၿမိဳ႕မွ ဒီမို ကေရစီ
က
လႈပ္ရွားသူ
သူမ်ားပါဝင္ၿခင္းမရိ
မ ွပဲ၊ ဘတ္ဖလိုး
ညီ
ညလာခံေခါင္း စဥ္ၿဖင့္အရွကမရိ
္မ ွလာ ေရာက္လု
လပ္ေဆာင္သာြား
သူ
သမ်ားကို သေ
ေရာ္ ေလွာင္ေၿပာင္

ႀက ပါတ
တယ္။ယူတီကာမွာ
လပ္
လ စဥ္ကလည္း ယတီ ကာၿမိဳ ခံမ်ားမပါသၿဖ
ၿဖင္ ေနာက္တႏစ္
စ္

ဆက္လုပ္
ပ္ မရေတာ့ ပါ။။ စတိတ္ မန္႔သာထုတ္ၿပီး လူ
လစုထား
သည့္ ညီလာခံကို ဘာေ
ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရ ပါသနည္း။
ဦးထြန္းေအ
အာင္ေက်ာ္ ကို “ ရွာပံုေတာ္ာ္မင္းသားႀကီး” သီခ်င္း
သံစဥ္န႔ဲ “ ပရိုပိုဆယ္မင္းးသားႀကီး” လိစာသားထည္
ု႔စ
့ သံခ်ပ္ထိုး
ခဲ့တာ ကိ
ကု ပရိႆတ္မ်ား အလြနႀကိ
္ ဳက္ ခဲ့ႀကပ
ပါတယ္။
ဦးထြန္းေအ
အာင္ေက်ာ္ ရဲ႕ အီသာကာာအိမ္ဟာ အဇိ
အ ုင္လန္
(ခိုလံွဳခြင)ေထာက္
့္)
ခံစာေရးေပး
ေသာ
ေငြၿၿဖင္
ဖ ့ဝယ္ခ့ဲ
ေႀကာင္းသႀကၤ
သ န္သံခ်ပ္အရသိ

ရပါသည္။စကားအလြ

န္ေၿပာခ်င္
ၿပ

လူရာဝင္ခ်င္
ခ ေသာ လုပ္စ
စား ကိုကိုေလးး ႏွင့္ လုပ္စားး ရဲထြဋ္
တို႔ကိုလည္
ညး
ဘတ္ဖလ
လိုးၿမိဳ႕ခံမ်ားက
စိတ္ပ်က္စာသိ
ာြ
ရိွေန
ေႀကာင္းပါခင္
ပါ ဗ်ား။ကပ္စီး မ်ိဳးသန္႔တ ေယာက္

NLD
D လြတ္
ေၿမာက္ ေဒသ ဥကၠ႒ ရာထူးယူအၿပီး လမ္းမွာ ကားတိ
ကာ ုက္
မႈၿဖစ္ပါတ
တယ္။ နတ္ေဒဝါ
ဝါမ်ားက သတိ
တ ေပးၿခင္း ၿဖစ
စ္သည္။
ကပ္စီးမ်ိဳး သန္႔ အလွဴ အတန္းလုပဖိ

္ ုိ႔သင့္ၿပီ ဟု သံ
သခ်ပ္က
တိုက္တန္

ြ း္ သည္။

ကံမေက
ကာင္းတဲ့စည္းရံးုးေရးခရီး

မၾကာေသးခင္က အိႏိၵယကေန ထိုင္းကိ
း ုေရာက္လာတ
တဲ့ စက္
တင္ဘာဦ
ဦးဇင္း တပါးဟ
ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းဖို ့ညီညႊတ္ရမဟ
ဟဲ့၊ဆိုတ့ဲ
ေဆာင္ပဒ္

ု န
္ ဲ ့ အတိုကအ
္အခံအဖြဲ ့စည္းေတြၾကားမွာ ညီ
ညညႊတ္
ေရးလိက္
ုကျ္ ပီးတည္ေဆာက
က္ေနပါတယ္ခင္ဗ်၊
(ဦးဇင္းကညီ
က ညြတ္ေရးဆိ
ဆိုျပီး မိုသီးနဲ့ခ်က္
က္ကင္မွာၾက ရန္
န္ျဖစ္ေန
လို ့ဟဟဲ

ဲ )ဲ မဲေဟာင္ေဆာင္

ခရီးစဥ္မွ
မွာေတာ့ ဘုန္းဘု
ဘန္းကို
တင္ျပီး ေမာင္းလာတဲ
တဲ့ ခြန္ျမင့္ထနးရဲ

ြ ္
့ဆိုင္ကယ
ယ္လည္း
မဲေဟာင္ေဆာင္

မွာ ေမွာာက္ လို ့ ဘုနးဘု
္ န္းေရာ သူပါ
ပ ကြဲျပဲ
ကုန္ၾကတ
တယ္လို ့ၾကားပါ
ပါ၏၊ ဘုန္းဘုနးက
န္
(၅)ခ်က္ ခြန္ျမင့္
ထြန္းက
(၁၀)ခ်က္ေတာင္

ခ်ဳပ္လက္
က
ို ရ
္ သတဲ့၊

ေအးဗ်ာ

း ေနတံုးက ဘာသံမွမၾကားရဘူ
ၾကာ
း၊
သူ ့ေကာာင္မ ေလးတင္ေမာင္
သတိထား
ာ ေမာင္း ၾကပါ .ကြယ္တို ့.၊ေတ
တာ္လွန္ေရး သ
သမိုင္း မွာ
ရန္သူန့မ
ဲ တိုက္ရ ဘဲ ၊ဆိ
ဆိုင္ကယ္တိုက္ လိ
လု ့စတြန္ ့သားတဲ
ာြ
့ သူ
ေတြ မ်ားးေန ပါျပီ၊ဦးဇင္း ဘုရား..၊အဖြဲ စည္

းအားလံုး ညီ
ညညြတ္
ေရးလုပ္မယ္
မ ဆိုရင္ဦးဇင္းရွာမွာအတက္ေတြ
ေ ေပါက္လာပ
ပါလိမ့္
မယ္၊ ဒီအင္
အ အားစုေတြ ကေတာ့ ညီညႊတ္တယ္ဆိ
ဆေ
ုိ တာင္
ဘာတိက္
ုကပ
္ ြဲမွမရွိ တဲ့ ေလ
လာက ဘာမွ ျဖစ္
စ္လာ မွာမဟုတ္
တပ
္ ါ ဘူး၊
ဆရာေတ
တာ္တို ့ဘုန္းဘုန
န္္းၾကား မွာဘဲ ညီ
ညညႊတ္ဘို လပ္

့ ု ၾကည့္
ပါအံုးဘုရား၊
ရ ၾကားလိုကပါရဲ


့ ဦးအိႏိၵယ ေက်ာင္းမွာ ဆြမ္း စား
ရင္း ဘုနးၾကီ
န္ းခ်င္းစကားးမ်ားျပီး ေဒါသက
ကိုမထိမ္းႏိုင္ ဘဲ ဆြမ္း
ပြဲကို ေျခေ
ေထာက္နဲ ့ထက
ကန္သတဲ့၊ လူမညီ
ညတာ ထက္ ဘု
ဘန္းၾကီး
မညီတာ ရွင္းရခက္ပါသဗ
ဗ်ား၊

14 
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ငဦးသိုက္တူးေနသည္

=

ေလထန္ကုန္းကို တကုတက ဖတ္ျပီးအားေပးတဲ့ ပရတ္သတ္ေတြကို ေက်းဇူးပါလို ့..ခုတေလာမွာ အေၾကာင္းအရာေတြ သိတ္
မေရး ႏိုင္လို ့ ေလထန္ကုန္းတို ့မ်ား ဘာ မ်ားျဖစ္ေနပါသလည္းလို ့ ေမးလာတဲ့စာလည္းရပါ့၊ ေအာ္ ..က်ဳႏိုပ္ေလးထန္ေလးက
တိုင္းေရးျပည္ေရး ရတက္မေအးႏိုင္လို ့ လူထုဒုကၡကယ္တင္မဟ၊ ဆိုျပီး၊ ငယ္ငယ္ေလးထဲက ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းကိုအလြန္ အား
ၾကခဲ့တ သူဆိုေတာ့ကာ အဆက္အသြယ္၊ကူညီေပးမယ့္သူ ရွာရေအာင္ လို ့၊ ဂ်ပန္ျပည္ေတာ္ၾကီးကို ေရာက္ သြားခဲ့ပါေရာလား
ဗ်ာတို ့၊
စစ္သင္တန္းတက္ဖို ့လိုက္စံုစမ္းလိုက္တာ၊ ျမန္မာသံရံုးေရွ ့ေတာင္ေရာက္ခ့သ
ဲ ပ၊ ေအာ္..ဂ်ပန္မွာ တို ့လူမ်ိဳး ေတြအလြန္ တက္ၾကြ
ပါေပါ့လား၊ သ့ရံုးေရွ ့မွာ ပိုစတာေတြကိုင္ျပီး လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေအာ္ေနလိုက္တာမ်ား၊ ေဟ့ခုမွ ေတာ္လွန္ သူေတြရွိ
တဲ့ေနရာမွန္ ေရာက္ျပီက၊ြ ေလထန္ကုန္းလည္း သူတို ့နဲ ့အတူ ေရာေရာရွိ ၀င္လုပ္လိုက္တာေပါ့၊ အနားသြားရပ္ ေတာ့ ကင္မရာ
ေ၇ွ ့မွာကြယ္ ရပါ့မလားဆိုျပီး အဆဲခံရပါေပါ့လား၊ေအာ္သမိုင္းမွတ္တမ္းမွာ က်ဳပ္လည္းပါခ်င္တာေပါ့ဗ်ာလို ့ဆိုေတာ့၊
ေဟလူၾကီးတဲ့ ဒီမွာဒုကၡသည္ေလ်ွာက္ဖို ့အေထာက္အထားရေအာင္လုပ္ေနတာ ခင္ဗ်ားဘာလာေၾကာင္ေနတာလည္းတဲ့၊ အေမ
ေလး မသိလို ့ပါ…မသိလို ့ပါ ၊ ေအာ္တကယ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြရွိသလိ၊ု အက်ိဳးေမ်ွာ္ျပီးတက္ၾကြေနသူလည္းရွိရဲ ့၊
အ့ဲကလိုန့ဲ
ကုတ္ျပီးျပန္ခ့ေ
ဲ တာ့ ရထားေပၚမွာ အရက္ေဖါေဖါေနတဲ့ အသားမဲမဲ အရပ္ရပ္ ရွည္ရွည္ ဓါးျမမ်က္နွာနဲ့ ငေမာင္ဦးဆိုတ့ဲ ငတ
တေကာင္နဲ ့ မိတ္ ေဆြျဖစ္ပါေ၇ာဗ်ာ၊ အင္း သူကေတာ့ ရုပ္ကဆိုးေပမယ့္ စိတ္ထားေကာင္း ပံုရတယ္ဗ်ိဳ ့၊ နယ္စပ္မွာမိဘမယ့္
ခေလးေတြ အတြက္ ျမန္မာျပည္က အဆိုေတာ္ေတြကို ေခၚ၊ဂ်ပန္မွာပြဲသြင္းရန္ပံုေငြရွာျပီး နယ္စပ္ကို ေထာက္ပ့ံမတဲ့ အမေလး
မြန္ျမတ္လိုက္ေလျခင္း၊ နယ္စပ္ကခေလးေလးေတြ၊မိခင္ေတြဒုကၡေရာက္ေနပံုကို မ်က္ရည္စမ္းစမ္းနဲ ့ေျပာလိုက္တာ ဗ်ာ ေလထန္
ကုန္းလည္းသူကို အလြန္ေလးစားသြာ လိုကတ
္ ာေလ.. ဖက္ေတာင္နမ္းခ်င္လာတယ္၊ ”အမေလးအကိုရယ္ ခေလးေလးေတြကို
သနားလြန္းလိုေလ ညညေတြးရင္းအိပ္မရဘူး ဒါနဲ့အလုပ္ကထြက္ျပီး ခေလးေတြအတြက္ဘ၀ကိုစေတး ထားပါတယ္၊”
သာဓုပါကြယ္ ၊ေမာင္မင္းၾကီးသား ငေမာင္ဦး ေနာင္ဘ၀မွာ ခုလိုဓါးျမမ်က္ႏွာနဲ ့မဟုတ္ဘဲ ၊၀င္းဦးလို မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္လိုမ်က္နွာ
ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစဗ်ာ၊ ဒီလိုနဲ ့သူေရာင္းတဲ့နယ္စပ္ခေလးမ်ားရန္ပံုေငြပြဲ လက္မွတ္ကို ေစ်းေတာင္မဆစ္ေတာ့ဘူး ၀ယ္လိုက္သေပါ့၊
အလွဴဘဲေလ၊ အဲကလိုနဲ ့ ငဦးနဲ့လမ္းခြဲျပီး သကာလ အလကားတည္းရမယ့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကိုဘဲသြားဖို ့ေရြးလိုက္တာဗ်ာ၊
ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ အေမရိကားက ဘုန္းဘုန္းတပါးေရာက္ေနျပီး လာဖူးတဲ့သူေတြကို တေယာက္ေဒၚလာ(၁၀၀)ေ၀းေန
အခ်ိန္ပါဗ်ား၊ကံမ်ားဆိုးလိုက္ပံု နဲ ့ ကိုယ့္ အလွည့္ေရာက္မွ ေဒၚလာကုန္သြားေရာ၊”ဂ်ပန္ရန္းလည္းရပါတယ္ဘုရား”လို ့ေလ်ွာက္ထား
ေတာ့ ၀မ္းနည္းပါတယ္ တကာရယ္တ့ဲ ၊ ဘဏ္ကပ္ဘဲက်န္ေတာ့လို ့ ေနာက္မွယူတ့၊ဲ ေသေရာဗ်ာ စိတ္ပ်က္ေျခေထာက္ပ်က္
နဲ ့ဘုန္းဘုန္း ကို ကဆံုေပါက္ကေတာ့ျပီး ထြက္လာလိုက္တယ္ဗ်ိဳ ့၊ ေအာ္.စက္တင္ဘာဘုန္းဘုန္းတို ့မ်ား တကမၻာလံုးက ၀ိုင္းလွဴ
လို ့ေဒၚလာေတြသန္းခ်ီရွိေနတာ ဘာလုပ္ရမွန္မသိျဖစ္ေနတယ္ထင္သဗ်ာ၊ ကဲက.ဲ .ေလာေလာဆယ္ ၀ါးဒီးလုပ္ဖို ့ရွိေသး၏
ျမန္မာေတြသိတ္မထိုင္တ့ဆ
ဲ ိုင္ကိုေရႊးမွျဖစ္ေတာ့မယ္ ၊နယ္စပ္က ဘေလာ္ကာမယ္ေတာ္ၾကီးလည္း ေရာက္ေနတယ္ၾကားတယ္၊
သတိနဲ ့ေန ရမယ္.ေလထန္ကုန္းက သူ ့ အေၾကာင္းေရးထားလို ့ပါခင္ဗ်ာ၊ရင္ဆိုင္ေတြ ့ရင္ေတာ့ သိတ့အ
ဲ တိုင္းဘဲေနာ့ ၊ တေယာက္
ထဲေရွ ့ၾကည့္ေနာက္ၾကည့္ အေပၚ ၾကည့္ သတိနဲ ့ လမ္းေလ်ွာက္ေနတံုး၊ ”ဟဲ့ေကာင္မိျပီ” ဆိုျပီးမိန္းမတေယာက္က လက္ကို
လာဆြဲလိုက္ေတာ့ ..ေလထန္ကုန္းလည္း ”အမေလးဗ်..ေၾကက္ပါျပီ..အမရဲ ့က်ြန္ေတာ္ေရးတာမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်၊”လို ့ေယာင္ျပီး
ေတာင္းပန္လိုက္တာ.၊အဲဗ် ေနာက္မွ ရန္ကုန္ကအမတ၀မ္းကြဲျဖစ္ေနလို ့ ေတာ္ပါေသးေတာ့ကယ
ြ ္၊ သူလည္းအဆို ေတာ္ေတြနဲ့
လိုက္လာပါသတဲ့..ဂ်ပန္မွာမ်ား စတိတ္ရိွုး လာၾကည့္ရတယ္လို ့ ေအာ္..ငအမ ဒီေလာက္ခ်မ္းသာေနတာမ်ားကြယ္၊ ငါ့ကိုမ်ားေပး
သံုးရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလည္း လို ့၊ … အိုး..မိုင္ဘုရား ျမတ္မုနိကယ္ပါ ..၊ဂ်ပန္မွာစတိတ္ရိွဳးလာၾကည့္တာ က်ပ္သိန္း (၁၂၀)
ကုန္သတဲ့၊ ေဒၚလာ နဲ့ဆိုရင္….အို .ရွုပ္ပါ တယ္ တြက္မေနေတာ့ပါဘူး၊ ကိုယ္မွသခ်ၤာမႏိုင္တာကိုး၊ေကာင္မ အဆိုေတာ္ ကိုၾကိုက္ျပီး
ေနာက္ က ေန တေကာက္ေကာက္ ေလ်ွာက္လိုက္ေနတာျဖစ္မယ္၊

”ဟဲ့ေကာင္ရဲ ့ နင္က လည္မလိုနဲ ့ ေနာက္ျပန္လည္တ့ေ
ဲ ကာင္၊ အဆိုေတာ္ၾကည့္ဘို ့ဒီေလာက္ေငြအကုန္ခံရေအာင္ အရူးမဟုတ္
ဘူးဟ..ဒီလို ႏိုင္ငံေရးရန္ပံုေငြပြဲလုပ္မွ ဗမာေတြကို ဂ်ပန္သံရံုးက ဘီဇာထုတ္ေပးတာဟဲ့ သိပလား၊ ခုေတာင္ အဆိုေတာ္ကို
အလွျပင္ေပးသူဆိုျပီး
လိမ္ျပီးဘီဇာေလွ်ာက္လာတာ..မျပန္ေတာ့ဘူး..ဒီမွာတနွစ္ေလာက္လုပ္ရင္အရင္းေၾကပါတယ္၊”
ေအာ္…ေအာ္သိပါျပီ.သိပါျပီ ၊တကယ္ေတာ့ နယ္စပ္က မိဘမယ့္အေလးေတြကို အေၾကာင္းျပျပီး ဂ်ပန္ကိုလူရိုက္သယ္
ေနၾကတာပါကလား..ေအာ္ေလာကၾကီးမွာ ဒီမိုကေရစီရယ္၊ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရယ္၊ ဒုကၡသည္ေတြရယ္ ဆိုတာ ပုဇြန္ဆီျပန္အရီးေတာင္းလက္ဖက္ေတြလိုဘဲေနာ္၊စားလို ့ေကာင္း ၊၀ါးလို ့ေကာင္းတဲ့ အစားေတြမ်ားမွတ္ေနၾကလားမသိေတာ့ပါဘူး အရပ္က
တို ့ ေရ.. စဥ္းစားရင္းနဲ ့ အေကာင္ ငဦးမ်က္ႏွာကို အက္စစ္နဲ ့ ပတ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာပါေတာ့တယ္၊

မွတ္ခ်က္- ဌင္းရန္ပံုေငြလူရိုက္တင္ပြဲမွရေသာ အျမတ္ေငြမ်ား စီစဥ္သူမ်ား အေ၀မတဲ့သျဖင့္ ျပသနာတက္ၾက ေၾကာင္းသိရ သည္၊
အလွဴေငြမ်ားအာ းပိုက္ခါနယ္စပ္သို ့ဆင္းသြားသည့္ အဆိုပါဓါးျပမ်က္ ႏွာနွင့္ေမာင္ငဦးမွာ ရန္ပံုေငြ ပြမ
ဲ ွရ ေသာ ေငြမ်ား ကို နယ္စပ္မွ
မိဘမဲ့ကေလးေတြကို ကူညိေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့အဖဲြထံမေရာက္ေသးေႀကာင္း။

8888 People Power – Vol 6No 1– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

15 
၈၈၈
၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ရာဇ
ဇ၀င္ထဲကသူရေကာင္


းမ်ား

heroe
es in History

ေစာဘ
ဘဦးၾကီး
 

ည္၁၉၀၅-ခုႏွစတြ

္ င
ြ ္ ပုသိမ္၌ေမြ
မြးြ ဖြားခဲ့သည္၊ အဂၤလန္တြငတကၠ
္တ သုိလ္မ်ား တက္ၿပီးေသ
သာအခါ၁၉၂၅-ခု
ခႏွစ္တြင္
ေစာာဘဦးႀကီးသည္
ေရွ
ရ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္လာသည္

၊၁၉၃၇
၇ခုႏွစ္တြင္ဗမာအ
အစုိးရထံျပန္ၾၾကားေရး၀န္
က
ႀကီးအျဖစ္
အ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္
ည၊စစ္ၿပီးေသာအ
အခါ
ကရ
ရင္လူထုအက်ိဳးစီ
း းပြားႏွင့္ ကရ
ရင္ကုိယ္ပုိင္ႏုိငငအတြ
္ငံ
က္ ကရင္
င္အမ်ိဳးသားအစ
စည္းအရုံး (KUN
N) ကုိ၁၉၄၆-ခု
ခႏွစ္တြင္ဖဲြ႕ စည္
ည္း တည္
ေထ
ထာင္ခ့သ
ဲ ည္။ ၁၉
၉၅၀ ခုႏွစ္ ၾသဂ
ဂုတ္လ (၁၂)ရ
ရက္ေန႔သည္ ဥကၠ
ကၠဌ ေစာဘဦး ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စ
စိိုင္းေကႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔သည္ ေတာ္
လွန္
နေ
္ ရး တာ၀န္ထမ္
ထ းေဆာင္ရင္း ကရင္အမ်ိဳးသ
သားသစၥာေဖါက္ ထီးစြမ္း ရြာသာား ေမာင္အဲ၏သစၥ
သ ာေဖါက္မႈေၾကာင္
ၾက ့ နဘူးၿမိဳ႕န
နယ္ ထို
ေက
ကာ့ကိုးေက်းရြာအနီ
အ း လယ္တတတဲ


တြင္ ရန္သူ
သ၏
ူ ၀ိုင္းရံပစ္ ခ
ခတ္မႈမ်ားခံရရာ အင္အားမမွ်ေသ
သာ္လည္း သူကိ
ကုယ္ တိုင္ ခ်မွတ
တ္သည့္
မူ (၄)ခ်က္
(
အရ ရန္
ရ သူကို အရႈံးမေပး

လက္မေျျမွာက္ဘဲ ရွိသည
ည့္လက္နက္မ်ာားျဖင့္ ရဲရင့္ျပတ္
တ္ သားစြာ ျပန္လွန္ခုခံ တိက
ု ခိ
္ခုက္ရင္း
ဂုဏ္
ဏေျပာင္ေျမာက္
က္စြာ က်ဆံုးေသ
သာေန႔ျဖစ္သည္။ ထို ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔ကို ကရင့္အမ
မ်ိဳးသား အာဇာာနည္ေန႔ဟု သတ္
သ မွတ္
လွ်က္
က ဥကၠဌ ေစ
စာဘဦးႀကီးကို ရည္ ၫႊန္းသည
ည္ သက္သက္မ
မဟုတ္ဘဲ ကရ
ရင့္လက္နက္က
ကိိုင္ ေတာ္လွနေရးတြ


င္ ဂုဏေျပာင္


စြာ
အသ
သက္ေပးလွဴသြားသူမ်ားအားလ
လံုးကိုရည္ၫႊန္းခ်ီ
ခ းက်ဴးဂုဏ္ျပဳေ
ေသာေန႔ျဖစ္သည္
ည။
ကၠဌေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၇)ေန႔မွ (၁
၁၉)ရက္ေန႔အထိ
ထ ဖါပြန္ၿမိဳ႕တြင
င္္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ
လ ကို
ဥကၠ
ဦးေဆာင္

က်င္းပခဲ
ခဲ့သည္။ ထိုညလာခံ
ီလ အၿပီးတြင္ သူ၏ ေက်ာ္ၾၾကားေသာ
က
ဘဦးႀကီးမူ (၄) ခ်က
က္ကို တရား၀င္
င္ေရးသားၿပီး ၎အခ်ိ

န္
ေမာ္ာ္ခ်ီးတြင္ ရွိသည္
ည့ ေကာ္သူးေလ
လ အသံလႊင့္ဌာန
နတြင္ ေၾကျငာေ
ေလ သည္။
၎ (၄)ခ်က္မာ…….
၎၏မူ
ာွ
လက္နက္ခ်စက
ကားအလ်ဥ္းမေျပ
ျပာရ
၁။လ
၂။က
ကရင့္လက္နက္ကရင့္လက္ထတြ

ဲ င္ရွိရမည္
၃။က
ကရင့္ကံၾကမၼာကရင္
က ဖန္တီးမည္
ည္
၄။က
ကရင္ျပည္ကအသိ

ို
အမွတ္ျပဳျခင
င္းၿပီးျပည့္စံုေစရ
ရမည္

၎ေက်ာ္
ၾကားေသ
သာ မူ (၄)ခ်က
က္ကို ေၾကျငာာၿပီးသည့္ေနာက
က္ အေရးႀကီးကိ
ကစၥအတြက္ ေကာ့ကရိတ္ဘက္
ဘ ဆင္း သြားသည္


မိုးသည္
သ ထန္စြာ ရြာသြ
ာ န္း၍ ေခ်ာင္
င္းေရမ်ားလည္းႀကီ
ႀ းသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္

ကို ေလးစ
စားျခင္း၊ မိမိအမ်ိ
မ ဳးသားမ်ားကို လံုး၀ယံု
ၾကည္ျခင္းမ်ားေၾက
ၾကာင့္ တပ္စိတတစိ


တ္ႏွင့္ မိုးထဲေရထဲ ခရီးဆက
က္ခ့သ
ဲ ည္။ထိအခါ
ုအ နဘူးၿမိဳ႕နယ္
ယ္တ၀ုိက္ အထူးသျဖင္

့ ထိုေကာ
ကာ့ကိုးႏွင့္
အနီ
နီးအနားတြင္ တာ၀န္

က်ေသာ ကရင္တပ္မွ တပ္ခြဲ မွဴးတဦးးသည္ ေတာ္လွ
လန္ေရးလုပ္သည္
ညမဟုတ္ဘဲ ေတာ္လွန္ ေရးဆ
ဆန္႔က်င္
ေရ
ရး၊ လူထုဆန္႔က်င္
် ေရးမ်ားစြာ လု
လပ္ သည္။ အနီ
နီးအနားေက်းရြာမ်ားလည္

း ငံု႕ခံၾကေလသည္။ ထီးစြမ္းရြာသာား ေမာင္အဲသည္ ဥကၠဌ
ေစာာဘဦးႀကီး ထို ေကာ့ကိုးေက်းရ
ရြာသို႔ ေရာက္သြ
သားေသာ္ ေကာာင္းစြာႀကိဳဆိသေယာင္
ုသ
ႏွင့္ သတ
တင္းမ်ားကို တိက်စြာယူၿပီး နဘ
ဘူးၿမိဳ႕ရွိ
ရန္သူတပ္ကို သြားေရာက္

သတင္
င္းေပးရာ ရန္သလည္
သူ
းညအခ်ိန
န္္တြင္ မိုးထဲေရထ
ထဲ အတင္းခ်ီတက္
တ ၍ ဥကၠဌ ေစာဘ

ဦးႀကီးေနသည္


တဲကိ
ကု ၀ိုင္းထားလ
လွ်က္ နံနက္ေ၀လီ
၀ ေ၀လင္းအခ်ိ
အ န္တြင္ အတ
တင္း တိုက္ခိုက္
က္ ေလေတာ့သ
သည္။ ဥကၠဌ ေစာဘ ဦးႀကီ
ႀကးသည္
အင္
င္အားနည္းေသာ
သာ္လည္း အညံမခံ

့ ဘဲ ျပန္လွနခု
္ ခံတိုက္ခိုက္ရင
င္း ဂုဏ္ေျပာင္စြ
စာြ အသက္ ေပးလွဴရ သြားေ
ေလသည္။ သစၥ
စၥာေဖါက္
ေမာာင္အဲအေနႏွင့္ ဥကၠဌေစာဘဦ
ဦးႀကီးမရွိက ကရင္
က ့ေတာ္လွနေရး


က်ဆံုး မည္
မ ဟုတြက္သည္
ည။ သို႔ ေသာ္ာ္သူထင္ သည္
ည္အ
့ တိုင္း
မဟ
ဟုတ္ဘဲ ေတာ္ာလွန္သည့္ သူရဲေကာင္းစိတဓါတ္


ျဖစ္သည့္ တဗိုလ္က် တဗိ
တ ုလ္ တက္
က စိတ္ဓါတ္ျဖင္
င့္ တရားမွနကန္
က

ေသာ
ကရ
ရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္

ယေန႔
န႔ထိတိုင္ ရန္သ႔
သထ
ူ႔ ံအညံ့မခံ အရႈ
အ ံးမေပးဘဲ ႀကံ
ႀက့ ႀကံ့ခံကာ
ေတာ္လွန္ရပ္
ရ တည္
လွ်က္ရွိသည္။
တိုင္းရင္
ရ းသားတို ့ဖိႏပ္

ိွ ္ခံေနရသမ်ွ-က
ကရင့္ေတာ္လွနေရးရွ
္ေ ိေနမယ္

16 
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Public Health

အမ်ိ ဳ းသမီ း ခ်င္ း ခ်စ္ သ ူ ေ တြ သတိ ထ ားသင္ ့ ေ သာ ေရာဂါမ်ား
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူေတြ သတိထားသင့္ေသာ ေရာဂါမ်ား
အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံဆိုတ့စ
ဲ ကားအတိုင္း က်န္းမာေရးဟာ လာဒ္တပါးျဖစ္ပါတယ္၊
အသက္ကိုဥာဏ္ေစာင့္ဆုိသလို မိမိအေနနဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး
ေနမယ္ဆိုရင္
မလိုလားအပ္တ့ဲ
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ျပ၏နာေတြကို
ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အမ်ိဳး သမီးျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျဖစ္ေလ့
ျဖစ္ထရွိတ့ဲ ေရာဂါေတြရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးထဲမွာ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္တ့ဲ အမ်ိဳးသမီးေတြ။ လိင္တူ လိင္ကဲြခ်င္းခ်စ္တ့ဲ
အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြရွိတတ္ပါတယ္၊ အက်င့္ စရိုက္ပံုစံ ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တ့ဲ ေရာဂါ ေတြရွိ တတ္
သလို ပတ္၀န္းက်င္က အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္ သူေတြအေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထား။ ဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈ
ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ေရာဂါေတြလဲ ရွိတတ္တာေတြ႑ရ ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ခ်င္းခ်စ္သူေတြမွာ ျဖစ္တတ္တ့ဲ ေရာဂါ
ပံုစံေတြ အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္၊
ပထမဦးဆံုးေဖာ္ျပခ်င္တ့ဲ
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူေတြမွာ ျဖစ္တတ္တ့ေ
ဲ ရာဂါကေတာ့ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပါတယ္၊
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူမ်ားဟာ ကမၻာေပၚမွာရွိတ့ဲ ရင္သားကင္ဆာအျဖစ္ႏိုင္ဆံုး အုပ္စုထဲမွာ ပါ၀င္ေနတတ္ပါတယ္၊ ဒီလို
ပါ၀င္ေနတတ္ေပမဲ့ အသက္ (၄၀) ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးခ်င္း ခ်စ္သူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးအတြက္ အခ်ိန္မွန္မွန္
ေဆးစစ္တာတို႕။ ကိုယ့္ရင္သားမွာ အ}ႀကိတ္ရွိမရွိ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္စစ္ေဆးတာတို႕။ ေဆးခန္းသြားစစ္ေဆးတာတို႕
လုပ္တာ မ်ိဳးေတြနည္းတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေစာေစာမွာ ကုသလို႕ရတဲ့ ရင္သားကင္ဆာကို မကုစားႏိုင္ဘဲ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ အပ္နဲ႕
ေပါက္ရမဲ့အစား ေပါက္ဆိန္နဲ႕ထြင္းရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္တတ္တာ သတိထားေစလိုပါတယ္၊
ဒုတိယအျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါကေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕သက္ဆိုင္တ့ဲ စိတ္ဖိစီးမႈ ေရာဂါပါဘဲ၊ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူေတြဟာ
တျခားလိင္တူခ်စ္သူေတြလိုဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္ေစာ္ကားတာကို ခံရေလ့ရွိတာ အေသအခ်ာပါဘဲ။ အၾကမ္း
ဖက္တာမလုပ္ေတာင္မွ ေလွာင္ေျပာင္တာ။ အံ့ၾသလက္မခံတ့ဲ အၾကည့္န႕ဲ ၾကည့္တာကို ခံရတာေတြရွိပါတယ္၊ ကိုယ္ဟာ
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူဆိုတာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ သိသြားမွာ အၿမဲစိုးရိမ္ၿပီး ကိုယ္ရဲ႕လိင္တူခ်င္းခ်စ္စိတ္ကို ဖံုးကြယ္ထားတဲ့
သူေတြဆို စိတ္ဖိစီးမႈကို ပိုခံစားရမွာပါ၊ အျခားသူေတြက စိတ္ဖိစီးမႈခံရရင္ ကုိယ္မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းက အားေပးေဖးမမႈကို
လြယ္လြယ္ကူကူ ရႏိုင္ေပမဲ့ လိင္တူခ်င္းခ်စ္သူအမ်ိဳးသမီးေတြအဖို႕ သူတို႕ရဲ႕လိင္စိတ္ကို အျခားသူ ေတြ သိ မွာ စိုးရိမ္ၿပီး
ဖံုးကြယ္ထားေလ့ရွိတာေၾကာင့္ တျခားသူေတြရရွိႏိုင္တ့ဲ မိသားစုနဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အားေပးေဖးမမႈကို မရႏိုင္ၾကပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈဟာလဲ ဆိုး၀ါးတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္ပါတယ္၊
ကဲ ေနာက္တခါေျပာျပခ်င္တ့ဲ ေရာဂါကေတာ့ မီးယပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကင္ဆာေရာဂါေတြပါ၊
အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူေတြၾကားမွာ
မီးယပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကင္ဆာေရာဂါေတြလဲ အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အျဖစ္မ်ားတာေတြ႕ရပါတယ္၊ အေတာ္မ်ားမ်ားမသိ တဲ့
အခ်က္က တကယ္လို႕သာ ကၽြမ္းက်င္တ့ပ
ဲ ညာရွင္ေတြနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီး လိုအပ္သလို ေဆးကုသမႈ ခံယူမယ္ဆို
ရင္ မီးယပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကင္ဆာေတြ ျဖစ္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ေရာဂါမရင့္ခင္ ကုသႏိုင္တယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ပါဘဲ၊ အဲဒီေတာ့
ဆရာ၀န္နဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ႏွစ္စဥ္မွန္မွန္ စစ္ေဆးေစခ်င္ပါတယ္၊ ရွက္စရာမလိုဘူးေနာ္၊
ေနာက္ေရာဂါတခုကေတာ့ ေျပာရင္ သိပ္ၾကိဳက္ာကမွာ မထင္ဘူးေနာ္၊ ခႏၶာကိုယ္ ၀လြန္ျခင္းတဲ့၊ အိုဗာ၀ိတ္လို႕ေျပာရင္
ပိုနားလည္မယ္ထင္တယ္၊ သုေတသနေတြအရ အမ်ိဳးသမီးခ်င္းခ်စ္သူေတြဟာ အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ပို၀တတ္ တယ္
တဲ့၊ ခႏၶာကို္ယ္၀လြန္းရင္ ႏွလံုးေရာဂါေတြ။ ေသြးတိုး။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြနဲ႕ တျခားေရာဂါေတြ တိုက္ခိုက္တာ ပိုခံရ တတ္တယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္က်န္းမာတဲ့ အစားအစာေတြ။ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေတြန႕ဲ သတိထားေနထိုင္ဖို႕။ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွား
အားကစားလုပ္ဖို႕ အႀကံေပးပါရေစ၊ ၀တုတ္ႀကီးေတြ မျဖစ္ေစနဲ႕ေပါ့၊

8888 People Power – Vol 6No 1– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

17 
၈၈၈
၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ေနာက္တခုကေတာာ့ ပတ္၀န္းက််င္က ေပးတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင
င္ေ
္ အာင္
လုပ္ရင္း ရလာတဲ့အ
အက်ိဳးဆက္ေရာဂါလိ
ရာ
ု႕ ေျပာႏိုင
င္္တ့ဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံ

ုးစဲြမႈပါဘ
ဘဲ။
လိငတူ
္ ခ်င္းခ်စ္သေ
ူေတြကို မုန္းတီးတဲ့ပတ္၀န္းက်
က်င္မွာ ဒါမွမဟုတ္
တရင္ လိင္တူခ်င္းခ်စ္
ခတဲ့ အေျခအေ
ေနမ်ိဳးမွာ ကုယ္

ိ ့္စိတ္ဖိစီးမႈကို ကိယ
သူေတြကိုလက္မခံ
ု ္ႀကိဳးစား ကုစား
ယ၊ ဒါေၾကာင့္ စိတ္
တဖိစီးမႈ
ရင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႕ သားေကာာင္ေတြ ျဖစ္သာြားတတ္ပါတယ္
ကို မူ
မးယစ္ေဆး၀ါးနဲ
နဲ႕ ထြက္ေပါက္
က္မရွာဘဲ က်န္
နးမာေရးအရ စတ္
စိ ပိုင္းဆိုင္ရာ အပန္း
ေျဖတ
တာတို႕။ စိတ္ပ
ပင္ပန္းမႈ ေျဖေလ
လ်ာ့ေစတဲ့ လႈပ္
ပ္ရွားမႈ မ်ိဳးလုပတာတိ


ု႕။ စိတ္ဖိ
ဖစ
ိ ီးမႈကို
နည္းမွန္လမ္းမွန္န႕ဲ
ပေပ်ာက္ေစတာတိ

ု႕ လုပ္သင့္ပါတယ္၊ ကုိယ္လဲ၀ါသ
သနာပါ။
စိတလဲ
္ အပန္းေျဖရ
ရာေရာက္တ့ဲ သစ္
သ ပင္စိုက္တာာ။ ပန္းခ်ီဆတာ။

ဲြ ာ အိမ္ေမြး တိ
တရစၦာန္
းီ ကို ႀကိဳးစား ေ
ေျဖေဖ်ာက္ၾကည့္ ၾကရေအာင္
င္ေနာ္၊
ေတြေမြးတာတို႕နဲ႕ ကို္ယ့္စိတ္ဖိစးမႈ
က
့အရာာနဲ႕
ဆက္
ကစပ္ေနတဲ့
က းမာေရးျပႆ
ႆနာကို
ေနာက္ထပ္က်န္
ခုနကေျပာတဲ
ေျပ
ျပာရမယ္ဆိုရင္ ေဆးလိပ္စျြဲ ခင္
ငးဘဲ၊ အမ်ိဳးသမီ
မီးခ်င္းခ်စ္သူေတ
တြဟာ အျခားအ
အမ်ိဳးသမီးေတြ
တြထက္ ပိုၿပီး ေဆ
ဆးလိပ္ေသာက
က္တတ္
ၾၾကတယ္။ ေဆးလ
လိပ္စဲြတတ္ၾက တယ္လို႕ သု
သေတသနေတြ
တြက ေျပာပါတ
တယ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈ
မေၾကာင့္ ေသ
သာက္တာဘဲျဖစ
စ္ျဖစ္ ။
လူအမ်ားနဲ

႕ဆက္ဆံရင္း ေသာက္တာဘဲ ျဖစ္
စ္ျဖစ္ ေဆးလိပ္အလြန္အကၽြၽြ႕ံ ေသာက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက
က္ကေတာ့ ကင္
က ဆာ။
ႏွလံ
လုး ေရာဂါ ။ ရင္ၾကပ္ေရာဂါ ေတြ
ေ ကို ခံစားရ
ရတာပါဘဲ၊ မလိ
လိုလားအပ္တ့ေရာဂါေတြ


ကို ေ
ေဆးလိပ္ေသာာက္ျခင္းနဲ႕ မဖိတ္
တ ေခၚ
ၾၾကပါနဲ႕လား၊
ေနာာက္ထပ္ဆက္စပ္
စ ေနတဲ့ေရာဂါ
ဂါကေတာ့ အရက္

စျြဲ ခင္းပါတဲ
တဲ့၊ အမ်ိဳးသမီ
မီးခ်င္းခ်စ္သူေတြ
တက တျခာားအမ်ိဳးသမီးေတ
တြထက္
ပိၿပီ
ုၿပီးအရက္စဲြၾကပါ
ပါတယ္တ့၊ဲ သုေတသနစစ္

တမ္
တ းေတြက ေျပ
ျပာထားျပန္ပါတ
တယ္၊ တေန႕ကိ
ကို နည္းနည္းစီေသာက္

တာ က်န္
က းမာ
ေရ
ရးအတြက္ ေက
ကာင္းတယ္လို႕ဆိ
႕ ုၾကေပမဲ့ နည္
န းနည္းထက္
က္ ပိုေသာက္ျဖစ္
ျဖ ရင္ေတာ့ အသည္

းေရာဂါါေတြလို က်န္
နးမာေရး
ျပႆ
ႆနာေတြ။ အျခား

မလိုလားအပ္တ့ဲ လူမႈေရးျပႆနာေတြ

တြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္
တ ဆတ
ို ာ သတိ
သ ျပဳၾကအုန္းေနာ္
ေ ၊
အဖဲ႕တဖဲ
အဲ ေနာက္ထပ္ျပ၏နာကေတာ့
ျပ
မေျပာမျဖစ္လိ
လုိ႕ ေျပာရအုန္းမဲ့ျပႆနာပါဘဲ
ဘဲ၊ အိမ္တြင္းအ
အၾကမ္းဖက္မႈတ့၊ဲ
႕ြ
ြ႕ရဲ႕
ေျပ
ျပာၾကားခ်က္အရဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီ

းခ်င္းခ်စ္သူ
သေတြရ႕ဲ အတဲ
တဲြေတြ။ အိမ္ေထာင္
ထ ေတြရ႕ဲ ၁၁
၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ
ဟ အိမ္တြင္း အၾကမ္


ဖက္
က္မႈေတြ ရင္ဆိ
ဆင
ုိ ္ေနရၿပီး ရဲဌာနကိ
ဌာ
ုတိုင္တန္းတဲ့ အိမ္တြငးအၾကမ္

းဖက္မႈ
မႈ ကိစၥေတြရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္
နး္ ဟာ အမ်ိဳးသ
သမီးခ်င္း
ခ်စ္
စ္သူ ေတြျဖစ္တဲ
တ့ဲ အိမ္တြင္းအၾကမ္

းဖက္မ_ေ
ေတြပါတဲ့၊ ရိုကႏွ
္ က္ခံထိတ့သေတြ

ဲ ူ
က ဘယ္
ယေနရာသြားၾကမလဲ၊ ဘယ္သူ
သူကရိုက္
တာာလဲ ေမးရင္ က်မရဲ
က ႕မိန္းမအေ
ေဖာ္က ရိုက္တာပါလိ

ု႕ေျပာရင္
င္ေရာ ဘယ္သူ
သက
ူ လက္ခံမွာလဲ၊ သတိထားရမဲ
ာ ့ အျဖစ္ေတြ
တေနာ္၊

ယေန ကမၻ

ာမွာခေလးး(၁၀)ေရာက္ေမြးရင္ မိန္းခေလ
လးက(၈) ေရာာက္ႏံုး ျဖစ္ေနလ
လို ့ ေနာင္လာမယ္

့ရာစုႏစ
ွစ္္ေတြမွာ
ေယာက္က်ား
က
ေလးေတ
တြရွား သြားျပီး၊ မိန္းခေလးေတ
တြရင္ထုလို ့လင္
လ လုရမယ့္ က
ကိန္း ေရာက္မယ္
ယလို ့ပညာ ရွင္ေတြ
ကေဟာက
ကိန္းထုတ္ေနပါါတယ္၊

18 
၈၈၈၈ ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Political cartoon

we fight for truth and justice in Burma. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Created by 88 Bodaw  
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးေရးအတြက္ ျပည္သူ ့တိုက္ပြဲျမုင့္တင္ေရးတြင္
နည္းလမ္းတခုအေနႏွင့္ မိမိတို ့ အသိစိတ္ဓါတ္ ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
peoplepower2008@gmail.com 
စာဖတ္သူအေပါင္း ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ..။

8888 People Power – Vol 6No 1– July 1‐07‐ 2010                          Peoplepower2008@gmail.com |  
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful