KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan (Keterangan) (ta) tembunga aran = kata benda (tg) tembung ganti = kata ganti (tk) tembung kriya = kata kerja (tkr) tembung katrangan = kata keadaan (tpw) tembung panguwuh = kata seru (tpr) tembung pangarep = kata depan (tpy) tembung panyambung = kata sambung (ts) tembung sipat = kata sifat (tsd) tembung sandhangan = kata sandang (tw) tembung wilangan = kata bilangan

A
abab (ta) hawa mulut abang (ts) merah aba-aba (ta) aba-aba abar (tk) menguap (zat cair) abuh (ts) bengkak abrit ; abrit (ts) merah abyor (ts) bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit) acung (tk) menunjuk ke atas/ unjuk jari ada-ada (ta) inisiatif adang (tk) menanak nasi adas (ta) nama tanaman adi (ts) bernilai tinggi; mempunyai kelebihan adil (ts) adil adhang (tk) menunggu di tempat yang akan dilewati adhem (ts) dingin adhep (tk) hadap adhi (ta) adik adoh (tkr) jauh adol (tk) menjual adu (tk) adu adus (tk) mandi agama (ta) besar; agung agul-agul (ta) andalan; jagoan agung (ta) api agem (tk) pakai ageman (ta) pakaian ageng (ts) besar agni (ta) api aja (tpw) jangan ajag (ta) anjing hutan ajak (ts) ajak ajang (ta) wadah

ajar (tk) ajar, belajar ajeg (tkr) tetap ajeng (tsb) akan aji (ta) nilai; harga ajur (ts) hancur akas (tkr) alon akas (ts) perai, keras (untuk nasi) ala (ts) buruk alangan (ta) halangan alas (ta) hutan alem (tk) puji aleman (ts) manja alesan (ta) alasan aling-aling (tk) bersembunyi di balik alis (ta) alis alok (tk) berkata alu (ta) antan alum (ts) layu alun-alun (ta) lapangan di tengah kota alus (ts) halus aluwung (tpb) lebih baik ama (ta) hama aman (ts) aman amarga (tpy) karena amargi; amargi (tpy) karena amba (ts) lebar/luas ambah (tk) jejak/jelajah/datangi ambal (tk) ulang ambar (tk) tersebar (untuk bau harum) ambeg (ts) berwatak ambèn (ta) balai-balai ambèr (tkr) meluap (air) ambet; ambet (ta) bau amblas (tk) lenyap seketika ables (tk) melesak ambrol (tk) runtuh ambruk (tk) tumbang/roboh ambu (ta) bau ambung (tk) cium ambus (tk) endus mbyar (tk) berserakan ambyuk (tk) menjatuhkan diri ambyur (tk) mencemplungkan diri ke dalam air amèk (tk) mencari amem (ts) melempem amem (ts) sunyi amis (ts) anyir ampas (ta) ampas ampek (tkr) sulit bernafas; sesak (untuk dada) ampil; ampil (tk) pinjam

ampak-ampak (ta) kepulan debu amping-amping (tk) berlindung di balik sesuatu ampo (ta) nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu amrih (tpy) agar, supaya anak (ta) anak anda (ta) tangga andaka (ta) banteng andika (tg) anda ancang-ancang (ta) persiapan, mengambil kuda-kuda ancas (ta) tujuan ancur (ta) air raksa ancik (tk) menginjak ancer-ancer (ta) prakiraan; ancar-ancar andhap (ta) bagian bawah/rendah andhang (ta) tangga kayu berkaki empat andheng-andheng (ta) tahi lalat andhong (ta) sejenis kereta kuda andum (tk) berbagi angen-angen (ta) pemikiran/ingatan anget (ts) hangat angga (ta) tubuh anggak (ts) sombong anggara (tg) selasa anggarbini (tk, ts) hamil anggep (tk) anggap angger (tsb) asalkan angger-angger (ta) peraturan anggur (ta) anggur anggon (tk) tempat angin (ta) angin angin-angin (tk) mencari udara angkah (ta) maksud angkara (ta) angkara angker (ts) angker angler (tkr) nyenyak angluh (tkr) dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada angon (tk) mengembala angop (tk) menguap angsal (tk) dapat angslé (ta) nama minuman angslup (tk) tenggelam angur (tsb) masih lebih baik angus (ta) angus anjlok (tk) turun tiba-tiba anjok (tpr) tiba di anèh (ts, tkr) aneh anèm (ts) muda anom (ts) muda antawecana (ta) Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan

antem (tk) pukul/hantam anteng (tk,ts) tenang antop (tk) bersendawa antuk (tk) dapat anyang (tk) tawar (harga) anyang-anyangen (ts) merasa seperti ingin kencing anyar (ts) baru anyel (ts) jengkel anyep (ts) tawar anyep (ts) dingin (tubuh atau bagian tubuh) anyes (ts) dingin (benda) apa (tg) apa apal (ts)) hafal apem (ta) apam apes (tk) sial apek (ts) bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama tertutup api-api (tk) pura-pura apik (ts) baik apu (ta) kapur sirih; apura (ta) maaf apus (ta) sejenis bambu apus (tk) bohong ara-ara (ta) padang arah (ta) arah aran (ta) nama arang (tkr) jarang arang-arang (ts) jarang aren (ta) enau areng (ta) arang arep (tsb) hendak arga (ta) gunung ari (tg) adik ari-ari (ta) tali pusat aris (tkr) lugas arit (ta) sabit arsa (tkr) akan ; depan arta (ta) uang aruh-aruh (tk) menyapa arus (ts) anyir arwah (ta) arwah asal (ta) asal asat (ts) habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.) asah (tk) asah asih (ta) kasih asin (ts) asin asrep; asrep (ts) dingin asma (ta) nama asmara (ta) asmara asmarandana (tg) nama metrum macapat

asor (ts) nista asor (tkr) kalah asrep; asrep (ts) dingin asri (ts) menyenangkan untuk dipandang asta (ta) tangan asta (tk) bawa asu (ta) anjing asung (tk) menghaturkan asem (ta) asam (buah) ati (ta) hati ati-ati (tkr) hati-hati atis (ts) dingin (untuk hawa, udara) atos (ts) keras atur (tk) atur aturi (tk) beri; persilakan atus (ts) tidak lagi mengandung air awak (ta) badan, tubuh awan (ta, tk) siang awang (tk) berhitung tanpa alat bantu awang-awang (ta) langit bebas awas (ts) tajam (pengelihatan) awas (tpw) awas awèh (tk) beri awèt (ts) tidak cepat rusak awit (tpy) karena awis ; awis (tkr) mahal awis-awis; awis-awis (ts) jarang awoh (tk) berbuah awon awon (ts) jelek/buruk awor (tk, tkt) bercampur dengan awrat (tk) berat awu (ta) abu awur (tk) sebar awur (tk, tkt) asal-asalan awut (tk) membuat berantakan ayahan (ta) kewajiban ayam; ayam (ta) ayam ayem (ts) tentram (hati) ayo (tpw) ayo ayom (tk) perlindungan ayu (ts) cantik aywa (tpw) jangan

B
bab (ta) bab, hal, mengenai babad (ta) cerita sejarah babagan (tsb) tentang babak-bundhas (ts) babak-belur babal (ta) putik buah nangka babar (ts) menjadi banyak babaran (tk) bersalin babat (ta) bagian dalam usus sapi babat (tk) tebang babit (tk) mengayunkan benda dengan menahan ujungnya babon (ta) induk ayam babu (ta) perempuan pembantu babut (ta) permadani bacem (tk) peram; dimasak dengan bumbu tertentu bacin (ts) bau bangkai bacut (tk) lanjut badan (ta) diri badhé (tk) tebak badhé; badhe (tsb) akan badheg (ts) bau busuk badhèk (ta) air tapai badhug (ta) tembok rendah untuk meletakkan sesuatu bagaskara (ta) matahari bagus (ts) tampan bahu (ta) 100 m2 bahu (ta) bahu; tenaga bahureksa (ta) penguasa bajang (ts) kerdil bajing (ta) tupai bajul (ta) buaya bakal (ta) bahan pakaian bakal (tsb) akan bakar (tk) bakar

bakda (tkr) setelah bakul (ta) pedagang balang (tk) lempar balé (ta) rumah/bangunan balèn (tk) rujuk bali (tk) pulang balung (ta) tulang banaspati (ta) hantu berbentuk api bandar (ta) agen besar, cukong bandar (ta) pelabuhan bandhul (ta) bandul banger (ts) bau busuk (misalnya dari air keruh) banget (tkr) sangat bangga (tk) meronta bangir (ts) mancung bangka (tk) mati (kasar) bangké (ta) bangkai bangkèkan (ta) pinggang bangkèlan (ta) buntalan besar bangku (ta) bangku bangsa (ta) bangsa banda (tk) mengikat kedua tangan ke belakang bandayuda (tk) berperang bandan (ta) tawanan bandha (ta) harta banon (ta) batu bata bantah (ta) bantah bantal (ta) bantal bantala (ta) tanah banting (tk) banting banyak (ts) angsa banyu (ta) air bapa (tg) bapa/ayah bapang (ta) parit/ genangan air bar (tkr) selesai barang (ta) barang barang (ta) pertunjukan kesenian berkeliling barat (ta) angin barep (ts) sulung barès (ts) terus terang baris (tk) baris baruna (tg) dewa lautan barung (ts) besar; utama baskara (ta) matahari bata (ta) bata batang (tk) tebak bathang (ta) bangkai bathara (tsd) sebutan untuk dewa bathari (tsd) sebutan untuk dewi bathok (ta) tempurung

bathuk (ta) dahi bathi (ta) keuntungan batih (ta) keluarga baut (ts) pintar; trampil bawa (ta) pembukaan gending bawang (ta) bawang bawang lanang (ta) bawang berumbi tunggal bawèl (ts) nyinyir bawéra (ts) subur (untuk lahan) baya (ta) buaya bayan (ta) petugas keamanan desa bayar (tk) bayar bayem (ta) bayam bayèn (tk) melahirkan bayi (ta) bayi bayu (ta) angin bebana (ta) permintaan sebagai syarat bebandan (ta) tawanan bebasan (tsb) seperti; layaknya bebaya (ta) bahaya bebayu (ta) otot bebedhag (tk) berburu bebucal; bebucal (tk) berhajat besar bebudhen (ta) kepribadian bebuwang (tk) berhajat besar bebed (ta) kain panjang yang dipakai pria bèbèk (ta) itik bebrayan (tk) berkeluarga bebungah (ta) hadiah bebendhu (ta) hukuman bedhigasan (ts) tingkahnya tidak karuan; tidak bisa diam bengkok (ta) tanah yang hak garapnya diberikan kepada lurah sebagai bagian dari fasilitas jabatan becik (ts) baik becus (ts) mampu béda (ts) berbeda béda (tk) goda bedaya (ta) tarian sakral yang menjadi ciri khas keraton bédhah (ts) terbuka paksa bedhidhing (ta) udara dingin di musim kemarau begawan (ta) pendeta begundhal (ta) kaki-tangan beja (ts) beruntung bejat (ts) rusak béka (tk) meronta bekasakan (ta) hantu hutan beksa (ta) tari beksan (ta) tarian belang (ta, ts) belang belèk (tk) iris sepanjang garis tengah

bèlèk (ta) kotoran mata belik (ta) sumber air beling (ta) kaca bena (ta, ts) banjir bendara (ta) majikan bendha (ta) nama pohon bendhé (ta) gong kecil bendhel (ta) ikatan bendho (ta) alat pemotong (sejenis celurit) bendhol (ta) bengkak bener (tkr) benar bengawan (ta) sungai bengep (ts) sembab bengi (ta) malam benik (ta) kancing baju bening (ts) jernih benjut (ts) menjadi empuk karena tekanan/hantaman beras (ta) beras bèrèng (ta) luka di sudut bibir berèt (ts) tergores besar (ta) nama bulan dalam kalender jawa bèsèr (ts) sebentar-sebentar kencing besèt (ts) sayat besmi (tk) bakar besus (ts) pandai; trampil bethèk (ta) pintu pagar bekti (ta) bakti beta (tk) bawa betah (tkr) betah; enggan pergi betah; betah (tk) butuh beton (ta) biji nangka beya (ta) biaya binarung (tkr) seiring; diiringi bingar (ts) ceria binggel (ta) gelang kaki bingget (ta) tanda dikulit akbiat jepitan atau lilitan yang ketat biyèn (tkr) dahulu blaka (tk) berterus terang blalak-blalak (ts) membeliak; besar (untuk mata) blanak (ta) jenis ikan blatèr (ts) ramah; mudah bergaul blarak (ta) daun kelapa kering bledhèg (ta) guntur bledhèh (tk) terbuka kancingnya (untuk baju) blèdru (tkr) salah pilih/tertukar karena mirip bléncong (ta) lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit bléndrang (ta) sisa masakan bersantan yeng sudah dipanaskan berkali-kali blereng (ts) tidak nampak jelas; kabur blesek (tk) membenamkan ke dalam tumpukan

blirik (ts) berbintik kecil (mis. panci, ayam) bloloken (tkr) silau blondho (ta) endapan yang dihasilkan dalam pembuatan minyak kelapa blorok (ts) bulunya berbintik hitam putih (untuk ayam betina) bluluk (ta) buah kelapa yang masih sebesar telur bocah (ta) anak bodho (ts) bodoh bodong (ts) pusar yang menonjol keluar boga (ta) pangan bojo (ta) suami/isteri bokong (ta) pantat bokor (ta) mangkuk besar bolong (ts) berlubang bolot (ta) daki bonang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan bong (tk) bakar bong (ta) makam Cina bong (ta) tukang khitan borok (ta) luka lama boyong (tk) pindah brabak (tk) berubah merah (wajah) brahala (ta) raksasa sebesar gunung brahmana (ta) pendeta brambang (ta) bawang merah bramantya (ts, ta) marah, kemarahan brangasn (ts) mudah marah branta (ta) asmara brastha (tk) berantas bréwok (ta) bercambang brindhil (ts) habis jarena dicabuti brodhol (ts) terlepas ikatannya brudhul (tk) keluar berama-ramai/berbarengan brobos (tk) masuk melalui celah atau kolong brojol (tk) keluar sebelum waktunya; keluar dari bungkusan brongkos (tg) nama masakan brukut (ts) terbungkus rapat brutu (ta) tunggir ayam bubar (ts) bubar; selesai bubul (ta) semacam bisul di telapak kaki bubur (ta) bubur bubut (tk) mencabuti buda (tg) rabu budeg (ts) tuli budeng (tg) kera hitam bujana (ta) hidangan bujel (ts) tumpul bulak (ts) pudar warnanya bulak (ta) daerah terbuka/ padang bulan (ta) bulan bumbu (ta) bumbu; rempah-rempah

bumbung (ta) bumpet (ts) bunder (ts) bundhas (ts) bundhel (ts) bundhet (ts) bung (ta) bungah (ts) bungkem (tk) bungkik (ts) bungkil (ta) bungkus (ta) bungur (tg) buntel (tk) buntet (ts) buntil (ta) sebagai pembungkus buntu (ts) buntung (tsa) burek (ts) bureng (ts) buri (tkr) burik (ts) buru (tk) buruh (ta) busana (ta) busana (tk) buthak (ts) buthuk (ts) buwang (tk) buyut (ta) buyuten (ts) ketuaan

tempat berbentuk pipa besar atau terbuat dari bambu tersumbat bundar melecet (cedera) ujungnya membulat diberi ikatan mati pada ujungnya (mis. benang) rebung gembira diam; tidak mau mengatakan apa-apa kerdil ampas minyak kacang bungkus nama tanaman bungkus buntu; tidak berongga masakan terbuat dari kelapa muda, ikan teri dan daun keladi buntu hilang/patah bagian ujungnya legap tidak jelas terlihat belakang bopeng kejar bekerja untuk orang lain pakaian berpakaian botak membusuk (untuk ikan) buang cicit bagian tubuhnya bergerak-gerak tidak terkendali karena

C
cabar (ts) kehilangan arti cabé (ta) nama rempah untuk jamu cacat (ts) cacat cadhong (tk) menadahkan tangan cagak (ta) tongkat/penyangga cakepan (ta) lirik lagu cakot (tk) gigit cambah (ta) tauge campur (tk) campur candala (ts) jahat candhik kala (ta) semburat merah di langit pada saat senja hari candra (ta) bulan candra (ta) kiasan cantrik (tg) murid padepokan candramawa (ta) kucing hitam cangkem (ta) mulut cangking (tk) jinjing cangkir (ta) cangkir cangklong (ta) pipa cangklong (tk) menyandang di bahu (mis. tas) cakra (ta) senjata dalam pewayangan; lingkaran canthas (ts) bicaranya lantang (untuk wanita) canthèl (ta) sejenis jagung cantheng (ta) radang di jari, umumnya di ibu jari kaki akibat tertusuk kuku canthing (ta) canthol (tk) capil (ta) caping (ta) caplak (ta) caplok (tk) cara (ta) caraka (ta) alat untuk membatik cantol topi petani, bentuknya bulat berujung runcing topi petani, bentuknya bulat berujung runcing penyakit kulit memasukkan semua ke dalam mulut cara utusan

carang (ta) ranting carita (ta) cerita carup (tk) raup cathèk (tk) gigit (anjing) cathet (tk) catat catur (ts) empat caturan (tk) bercakap-cakap cawang (ta) tanda V cawet (ta) celana dalam cawé-cawé (tk) turun tangan, ikut campur cawis (tk) sedia cawik (tk) cebok cawuk (tk) mengambil dengan cara menyendokkan tangan cecak (ta) cicak cedhak (ts) dekat cédhal (ts) cadel; tidak bisa mengucapkan bunyi tertentu dengan benar cegat (tk) hadang cèkèr (ta) kaki unggas cekel (tk) pegang celempung (ta) alat musik bagian dari gamelan cekak (ts) tidak mencukupi; ukurannya tidak memadai; pendek sekali cekakakan (tk) tertawa-tawa dengan keras cekakik (ta) ampas kopi (sisa setelah diminum) celak (ts) dekat celak (ta) penegas garis tepi mata celuk (tk) panggil celak (ta) penegas garis tepi mata cemani (ts) hitam cemawis (ts) tersedia cemeng (ta) hitam cemèng (ta) anak kucing cemèt (ts) pipih karena tertimpa/tertekan beban berat cemplang (ts) tidak sedap/ kurang pas (mis. nada, rasa) cemplung (tk) masuk (dalam cairan) cendhak (ts) pendek cengkir (ta) buah kelapa yang masih sebesar kepalan, belum berdaging buah cepak (ts) tersedia, siap cepak-cepak (tk) siap-siap cepeng; cepeng ( (tk) pegang ceplus (tk) gigit (untuk cabai) cepuk (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan cerek (ta) tanda bunyi "re" pada aksara Jawa cèrèt (ta) cerek ceriwis (ts) banyak bicara cetha (tkr) jelas cethèk (tk) dangkal céthok (ta) sendok semen cethik (tk) menyalakan (api) cethil (ts) pelit

cethot (tk) cubit besar cicil (tk) angsur cicip (tk) merasai cidra (tk) tidak menepati janji cidra (tk) curi; culik cilaka (ts) celaka cilik (ts) kecil cingak (ts) terkejut karena heran cluluk (tk) tiba-tiba berkata clingus (ts) pemalu, tidak percaya diri cluluk (tk) tiba-tiba berkata cluthak (ts) suka mencuri makanan (untuk hewan, terutama kucing) clomètan (tk) berteriak tak beraturan/bersahutan climèn (tkr) kecil-kecilan cocot (ta) mulut (kasar) colong (tK) curi colok (ta) penerangan/ obor congor (ta) hidung binatang berkaki empat conthèng (ta) coret silang coplok (tkr) tanggal copot (ta) tanggal/cabut coro (ta) kecoa cotho (ts) repot karena ditinggalkan; kehilangan andalan crah (tkr) bercerai; saling bermusuhan cubles (tk) menusuk dengan benda runcing cubluk (ts) bodoh cucuk (ta) paruh cucakrawa (ta)nama burung cungkup (ta) atap makam culek (tk) mencolok mata culik (tk) mengambil sebagian nasi yang sedang dimasak culik (tk) culik cunduk (ta) tusuk cundrik (ta) keris kecil cupet (ts) terbatas cupu (ta) wadah kecil, biasanya untuk menyimpan perhiasan curek (ta) kotoran telinga cures (ts) habis/tertumpas curut (ta) tikus bermoncong runcing cuthik (ta) tongkat penunjuk/ potongan dahan cuwa (ts) kecewa cuwil (tk) mengambil sebagian kecil cuwil (tkr) terkoyak/terpotong /pecah sedikit di bagian tepi

D dadak (ta) harus, terpaksa dadakan (tkr) tanpa rencana dadakan (ta) pemicu timbulnya permasalahan dadar (ta) makanan/ telor digoreng melebar tipis dadèn-dadèn (ts) jadi-jadian dhadhal (ts) runtuh terbawa arus air dadi (ts) jadi dados; dados (ts) jadi dagang (tk) berdagang dahana (ta) api dahuru (ta) huru-hara dahwèn (ta) suka mencerca dalah (tpy) dan; bersama dengan dalan (ta) jalan dalem (ta) rumah dalu; dalu (ta, tkr) malam damar (ta) lak damar (ta) pelita damèn (ta) barang padi dami (ta) jerami nangka damu (tk) tiup dandan (tk) bersolek/ merias diri dandan-dandan (tk) memperbaiki bangunan (rumah dsb.) dandang (ta) periuk nasi dandos; dandos (tk) perbaiki danawa raksasa dara (ta) burung dara dara (ts) betina muda (untuk ayam) darbé (tk) milik, mempunyai darma (ta) darma, kewajiban dalam hidup dasa (tw) puluh dawa (ts) panjang dawet (ta) cendol

(ts) (ts) (ts) (ts)

daya (ta) daya daya-daya (tkr) bersegera dédé (tkr) bukan degan (ta) kelapa muda deling (ta) bambu demèk (tk) pegang déné (tpy) sedangkan dengkul (ta) lutut désa (ta) desa déwa (ta) dewa dhadha mengakui kesalahan dhadha (ta) dada dhadhak (ta) getah dhadhakmerak (ta) pemain dalam kesenian reog yang memakai hiasan bulu merak di kepalanya dhadhu (ta) dadu dhadhung (ta) tali dhagelan (ta) lawak dhangka (ta) tempat asal dhalang (ta) dalang dhawah; dhawah (tk) jatuh dhawuh (ta; tk) ucapan; perintah; memerintahkan dhayoh (ta) tamu dhédhé (tkr) berjemur dhèdhèl (ts) terlepas jahitannya dhèdhès (ta) bau harum yang keluar dari tubuh musang dhedhes (tk) mendesak seseorang dengan pertanyaan agar ybs mengaku/ membuka rahasia dhemen (tk) suka dhèmpèt (ts) melekat/rapat dhèndhèng (ta) daging dikeringkan dengan bumbu tertentu dhéwé (tkr) sendiri; sendirian dhidhis (tk) mencari kutu di kepala sendiril dhingklang (ts) pincang dhingkluk (tk) tunduk/menghadak ke bawah dhodhog (tk) ketuk pintu dhodhos (tk) lubangi dari bawah dhompol (tw) untaian dalam 1 tangkai (untuk buah) dhondhong (ta) nama buah dhongkol (ta) mantan pejabat dhoyong (ts) miring dhudha (ta) duda dhupak (tk) tendang menggunakan tumit dhuwit (ta) uang dhuwur (ts) tinggi dingklik (ta) bangku kecil disik (tkr) terlebih dulu dluwang (ta) kertas dolan (tk) bertandang dolanan (ta, tk) bermain, mainan, permainan

donga (ta) doa dora (tkr) tidak terus terang dosa (ta) dosa drèngès (ta) bunga sirih driji (ta) jari dubang (ta) ludah merah/ ludah orang yang makan sirih duduh (ta) kuah duduh (tk) beritahu dugang (tk) tendang dengan lutut dulur (ta) saudara dulit (tk) colek dumuk (tk) sentuh dumunung (tk) berada; bertempat dunung (ta) tempat duratmaka (ta) pencuri duren (ta) durian durung (tkr) belum dustha (tk) curi duwa (tk) tentang, lawan, tidak menyetujui dwi (tw) dua

E
éca; éca (ts) enak édan (ts) gila eden (tk) ejan édhum (ts) terlindung dari sinar matahari èdi (ts) indah éka (tw) satu elar (ta) bulu unggas èlèk (ts) éling (tk, ts) ingat, sadar élok (tkr) aneh, ajaib eluk (tk) tekuk éman (tk) sayang kalau hilang atau rusak embah (ta) nenek/kakek embuh (tpw) entah emoh (tk) tidak mau emplok (tk) memasukkan ke mulut empuk (ts) lembut émut ; émut (tk) ingat emut (tk) kulum enak (ts) enak èncèr (ts) cair éndah (ts) indah endas (ta) kepala binatang éndha (tk) berkelit éndhang (ta) gadis padepokan éndhang (tk) jenguk endi (tg) mana endog (ta) telur enek (ts) mual enem (tw) enam enep (tk) endap ener (ta) arah énggal (tkr) cepat

énggal (ts) baru énggar (tk) hibur énggok (tk) belok enggon (ta) tempat enjing; enjing (ta, tkr) pagi entas (tk) angkat, ambil enték (ts) habis entén (tk) tunggu entén-entén (ta) isi jajanan terbuat dari partan kelapa dimasak dengan gula merah énthéng (ts) ringan énthong (ta) sendok nasi éntuk (tk) dapat, boleh entup (ta) sengat entut (ta) kentut enyang tawar (harga) epang (ta) dahan erah (tk) ambil éram (tk) heran eri (ta) duri esthi (tk) latih; pelajari estu (tkr) sungguh, jadi esuk (ta, tkr) pagi éthok-éthok (tk) pura-pura éwa (ts) kecewa éwadéné (tpy) walaupun demikian éwah (tk) ubah; berubah éwuh (tk) rikuh; serba salah éyang (ta) terlindung dari sinar matahari atau hujan éyup (ts) terlindung dari sinar matahari atau hujan

G
gada (ta) gada; senjata pemukul gadhah (tk) mempunyai gabah (ta) padi yang telah terlepas dari tangkainya gagah (ts) gagah gagak (ta) burung pemakan bangkai gagang (ta) tangkai gagas (tk) pikir gagasan (ta) pemikiran gagé (tkr) cepat gajah (ta) gajah gajih (ta) lemak jenuh galak (ts) galak galar (ta) batang bambu; alas kasur galengan (ta) jalur pembatas petak sawah galih (tk) merasakan dalam hati gaman (ta) senjata gambang (ta) alat musik pukul, bagian dari gamelan gambar (ta) gambar gambas (ta) petola gambir (ta) buah pinang yang sudah diolah gambir anom (ta) nama tarian ksatria gambyong (ta) nama tarian untuk menyambut tamu gamel (tg) tukang merawat kuda gamelan (ta) alat musik Jawa gampang senang/mudah gampil (ts) gampang gamping (ta) kapur tembok ganda (ta) bau gandarwa (ta) hantu besar hitam gandheng (ts) gandeng gandhes (ts) luwes

gandhol (tkr) bergantung pada sesuatu gandhul (tkr) tergantung (untuk benda yang berat) ganep (ts) gebap gangsal (tw) lima gangsar (tkr) lancar ganjar (tk) ganjar ganjaran (ta) hadiah ganjil (ts) ganjil gantung (tk) gantung gaplek (ta) singkong yang dikeringkan gapuk (ts) rapuh dimakan usia (untuk kayu) gapyuk (tkr) tidak sengaja bertemu berhadapan garan (ta) gagang garing (ts) kering garu (ta; tk) alat penggaruk tanah; menggaruk tanah garudha (ta) garuda, nama burung dalam mitos Jawa garwa (ta) suami/istri gasik (tkr) awal gatel (ts) gatal gathot (ta) makanan dari gaplek gawan (ta) bawaan gawang-gawang (tk) terbayang gawat (ts) gawat gawé (tk) buat gayuh (tk) capai geber (tk) layar penutup panggung gebug (tk, ta) hantam badan dengan benda keras; pemukul besar gedhang (ta) pisang gedhé (ts) besar gegana (ta) angkasa gegayuhan (ta) keinginan/cita-cita geger (ta) punggung gègèr (tkr) riuh gegedhug (ta) pimpinan (untuk kelompok penjahat, pembuat onar) gela (ts) kecewa gelak (tk) percepat gelang (ta) gelang gelar (tk) bentang (tikar) gelas (ta) gelas gelem (tk) mau gelis (tkr) cepat gemak (ta) burung puyuh gemang (tk) tidak mau gembili (ta) sejenis ubi/talas gemblak (ta) anak lelaki yang dijadikan kekasih seorang lelaki gemblung (ts) tidak normal pikirannya gembok (ta) gembok gembor (ta) alat untuk menyiram tanaman gemes (tk) gemas gemlethak (ts) bergeletakan

gemlundung (tk) bergelundungan gemuk (ta) lemak; pelumas gemrégah (tk) bangkit seketika gemrubug (tkr) menderu (suara angin) gemrudug (tkr) pergi/datangnya dalam jumlah besar genah (ts) jelas gendèr (ta) nama alat musik pukul gendhakan (ta) wanita simpanan gendhèng (ts) atap seng genthèng (ts) genteng gendheng (ts) gila gendhing (ta) musik Jawa gendhuk (tg) panggilan untuk anak perempuan gendruwo (ta) hantu besar hitam gendul (ta) botol geni (ta) api gènjèr (ta) nama sayuran genjot (tk) genjot gèntèr (ta) galah genthong (ta) tempayan genuk (ta) tempayan kecil gepuk (tk) pukul geplak (ta) nama jajanan terbuat dari kelapa parut dan gula gèpèng (ts) pipih gerah (ts) sakit gerang (ts) dewasa gerèh (ta) ikan asin gering (ts) sakit germo (ta) mucikari gero-gero (tk) menangis melolong-lolong gèsèh (ts) berbeda; tidak pas geseng (ts) hitam getak (tk) hardik getap (ts) cepat bertindak/bereaksi getas (ts) retas; mudah patah gèthèk (ta) rakit gething (tk) benci gethuk (ta) singkong rebus tumbuk getih (ta) darah getir (ts) rasa antara pahit menusuk getun (ts) menyesal gila (ts) jijik gilig (ts) tidak pipih ginanjar (tk) diberi hadiah/ganjaran giris (ts) ngeri githok (ta) belakang leher glangsaran (tkr) jatuh terkapar glathik (ta) burung gelatik glenik (tk) bujuk glethak (tk) terletak

glindhing (tk) menggelinding; bergulir gludhug (ta) guruh glundhung (tk) menggelinding; terguling gobang (ta) uang logam gocèk (tk) berpegang godhag (ts) mampu berbuat godhog (ts, tk) rebus godhong (ta) daun gombak (ta) surai kuda gombal (ta) kain usang gondhal-gandhul (ts) berayun-ayun (untuk benda yang tergantung) gondhangen (ts) bengkak setelah dikhitan gondhelan (tk) berpegang gondhok (ta) bengkak pada kelenjar di leher gondhol (tk) bawa lari/gonggong gondhong (ta) bengkak pada leher gosong (ts) hangus gothot (ts) berotot gotong (tk) angkat gowang (ts) berlubang pada tepi (gigi, pisau) grabah (ta) perlengkapan rumah dari tanah liat gragal (ta) kerikil besar gragapan (tkr) dalam keadaan belum sepenuhnya terjaga dari tidur grahana (ta) gerhana grana (ta) hidung grapyak (ts) ramah grenengan (tk) berbicara dengan suara rendah grèsèk (tk) mencari di antara sisa-sisa gringgingen (ts) kesemutan gringsing (tg) jenis kain/tenunan griya (ta) rumah gruwung (ts) berlubang grudhal (ta) kotoran gigi gudig (ta) kudis gudir (ta) agar-agar gugah (tk) bangunkan gugu (tk) percaya gulu (ta) leher gulung (tk) gulung guling (ta) guling gumpil (tk) runtuh (tanah) gumuk (ta) bukit kecil gumyak (kr)) ramai; ceria gundhul (ts) tidak berambut gundhul (ta) kepala gurah (ta) nama tanaman gurah (tk) membersihkan saluran pernafasan menggunakan getah tanaman gurah gusah (tk) halau guwa (ta) gua guyon (tk) gurau

guyub (ts) gudheg (ta) gori (ta) gogor (ta) gugur (tk) grudug (tk) gya (tkr)

rukun damai masakan terbuat dari nangka muda nangka muda anak harimau mati di medan perang pergi/ datang dalam jumlah besar segera

H
hastha (tw) hara (tpw) hayo (tpw) delapan coba hayo

I
iba (tsb) betapa iberé (ta) terbang ibu (ta) ibu ical; ical (ts) hilang idep (ta) bulu mata ider (tk) berjualan berkeliling idu (ta) ludah idhep-idhep (tsb) sekalian; hitung-hitung idhi (ta) izin iga (ta) tulang belikat iguh (ta) upaya; cara ijir (tk) berhitung ijem; ijem (ts) hijau ijo (ts) hijau ijol (tk) tukar iket (ta) ikat kepala iki (tg) ini iku (tg) itu iler (ta) air liur iming-iming (ta) hadiah yang dijanjikan ila-ila (ta) kepercayaan; pantangan ilat (ta)lidah iler (ta) liur ili (ta) aliran (air, darah, dsb.) imbal (tsb) berselang-seling; saling imbu (tk) peram

imbuh (tk) tambah; bonus impèn (ta) mimpi; impian ina (ts) hina ing (tpr) di inger (tk) geser dengan sedikit mengubah arah ingklik (ta) bunga singkong ingklik (tkr) cepat-cepat berlalu; berjalan cepat ingkung (ta) ayam panggang utuh ingsun (tg) saya ingu (tk) memelihara (hewan) ingon-ingon (ta) hewan peliharaan inuman (ta) minuman iring (tk) iring iringan (tkr) samping ireng (ts) hitam isep hisap isih (tkr) masih isin (ta, ts) malu isis (ts) sejuk terkena semilir angin iwak (ta) ikan

J
jabang (ta) bayi jabel (tk) cabut kembali jabut (tk) cabut jadah (ta) nama jajanan dari ketan jaé (ta) jahe jaga (tk) jaga jagabaya (ta) petugas keamanan desa jagad (ta) dunia jagal (ta) tukang potong hewan ternak jagang (ta) penopang, standar jail (ts) jahil jajah (tk) menguasai wilayah negara lain jajah (ts) telah bepergian ke berbagai pelosok jajal (tk) coba jajan (ta) makanan ringan jaka (ts) jejaka jala (ta) jala jaladri (ta) lautan jalak (ta) nama burung jalaran (ta) penyebab jaler; jaler (ts)laki-laki jalma (ta) manusia jalu (ta) taji jaluk (tk) minta jaman (ta) jaman jamas (tk) keramas jambak (tk) tarik rambut

jamban (ta) peturasan; kamar mandi jambé (ta) pinang (tanaman) jambul (ta) jambul jamu (ta) obat tradisional jawa jan (tpw) sungguh-sungguh jangan (ta) sayur jangar (ts) rasa sakit dan panas di kepala jangga (ta) leher janggel (ta) tongkol jagung janggut (ta) dagu jangka (ta) jangka; ramalan jangkar (tk) memanggil nama, tanpa sebutan penghormatan janma (ta) manusia japa (ta) mantra jarak (tk) cari perkara jaran (ta) kuda jarang (ta) air panas jaré (tk) katanya jarem (ts) tuam jarik (ta) kain panjang jarit (ta) kain panjang jarké (tk) biarkan jarwa (tk) cerita, terjemah jatah (ta) jatah jathilan(ta) tarian kuda kepang jatukrama(ta) jodoh jawa (ta) jawa jawa (ts) bertanggung jawab; tahu kewajibannya jawah; jawah (tk,ta) hujan jawat (tk) ganggu, godha (antara pria dan wanita) jawata (ta) dewa jawi (ta) jawa jawil (tk) senggol jaya (ts) jaya jèbèng (ta) panggilan untuk bayi jegog (tk) salak (anjing) jegur (tk) terjun ke dalam air jejeg (tk) tendang jejeg (ts) tegak jejer (ta) adegan dalam pagelaran wayang yang menggambarkan ertemuan raja, para punggawa serta keluarga istana jèjèr (ts) bersanding, bersebelahan jejuluk panggilan, sebutan jelih (tk) teriak jembar (ts) luas jembrak (ts) rambut yang gondrong dan berdiri jèmbrèng (tk) buka lebar (untuk kain, kertas, dsb.) jembut (ta) rambut kemaluan jempalik (tk) terguling ke arah berlawanan jempol (ta) ibu jari

jemuwah (ta) jumat jenang (ta) bubur halus jenar (ts) merah; kuning emas jenaté (ts) Al,arhum jené (ta) kuning jeneng (ta) nama enggèlèk (tkr) bangkit secara tiba-tiba jenggong (tk) salak (anjing) jengkar (tk) pindah, meninggalkan tempat jèngkèl (ta) jengkel jengking (tk) tungging jengkol (ta) jering jenthik (ta) kelingking jepit (tk) jepit jeplak (tk) membuka dengan cepat jeram (ta) jeruk jèrèng (ts) juling jerit (tk) jerit jero (ts) dalam jerohan (ta) isi perut jeruk (ta) limau jethungan (tk) petak umpet jèwèr (tk) ditarik telinganya jimat (ta) jimat jirih (ts) penakut jiwa (ta) jiwa jiwit (tk) cubit jlèntrèh (tk) jelaskan jodho (ta) jodoh jojoh (tk) cucuk dengan benda tajam jomplang (ts) tidak setimbang jorok (tk) dorong sampai jatuh jothak (tk) seteru juju (tk) suap langsung ke dalam paruh jujug (tk) langsung menuju jujul (ta) kembalian jujur (ts) lurus jujur (ts) jujur julungpujut (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa julungwangi (tg) nama wuku dalam penanggalan jawa jumadilakir (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa jumadilawal (tg) nama bulan dalam penanggalan jawa jumantara (ta) angkasa jumawa (ts) angkuh jumbuh (ts) bertemu, cocok (untuk pendapat, pemikiran) jumpalitan (tk) berguling-guling (koprol) jungkat (ta) sisir jupuk (tk) ambil juragan (ta) majikan juwèh (ts) suka memberikan komentar tentang urusan orang lain

juragan (ta)

majikan

K
Kabeh Kacu Kacuk Kacung Kademen Kadingaren Kadipaten Kadohan Kakehan Kambil Kampleng Kampul2 Kampung Kana Kanca Kanda Kandang Kapok Kapuk Kasep Kasur Kathok Kawat Kebak Kemu Kecelek Kecik Kemaki Kemayu Kembang Kembar Kembung Kemingkel Kena Kene Kenceng Kendel Kendi Kendil Kendo Kerdus Kethak Kenthir Kenthongan Keplok Kere semua sapu tangan kemaluan laki laki pelayan kedinginan tumben kadipaten kejauhan kebanyakan kelapa pukul mengambang kampung sana teman/kawan bilang/mengatakan kandang kapok /tidak mau mengulangi kapas terlambat kasur celana kawat penuh kumur tertipu/terlambat tidak mendapatkan apa apa biji belagu ( laki-laki ) genit ( perempuan) bunga kembar kembung terbahak kena sini banter berani kendi periuk nasi dari tanah longgar/kurang kuat/rapat kardus jitak gila kentongan tepuk tangan kere/gembel

Kerek Keri Keselak Kikir Kisruh Kiwa Klambi Klapa Klebu Klebon Klilip Kluwih Kobong Kodok Kocak Kolak Konangan Kondang Koplok Kopong Kosok Balen Kosokan Kothak Krama Kramas Kramat Kucing Kudu Kudung Kulit Kulu Kumat Kumu Kuna Kura Kutha Kuwat Kuwi

kerek ketinggalan tersedak kikir kisruh kiri baju kemeja kelapa masuk kemasukan kelilipan nangka sayur terbakar katak kocak kolak ketahuan terkenal pukul tidak ada isinya, kosong sebaliknya gosokan kotak bahasa jawa halus, kawin keramas keramat kucing harus kerudung kulit tetelan kambuh kumur kuno kura-kura kota kuat itu

L
Labuh Ladrang Laku Lalen Laler berlabuh istilah dalam seni karawitan perjalanan hidup/cobaan yang harus dilalui pelupa/gampang lupa Lalat

Lali Lambaran Lambe Lamur Lanang Lancang Landep Lapangan Lara Laras Laris Latar Lawa Legi Lelakon Lelayu Lemah Lemes Lempung Lemu Lemut Lenga Lengen Lenggah Lesehan Lesus Lima Limpung Lindu Linggih Lintang Lintu Lirih Liya Liyane Lobok Loji Loma Lombok Londo Lor Loro Luber Lugu Lumantar Lumrah Lunga Lungguh Lurah Luwe

lupa dasar/alas bibir kabur (pandangan) laki-laki lancang tajam tanah lapangan/lapangan sepak bola sakit laras laris halaman kelelawar manis cerita hidup berita kematian tanah lemas tanah liat gemuk nyamuk minyak lengan duduk lesehan angin lesus lima ubi goring gempa bumi duduk bintang tukar pelan lain yang lain kebesaran/kegedean rumah besar bertingkat murah hati/dermawan cabe/lombok belanda/orang barat utara dua meluber lucu melalui sesuatu wajar pergi duduk lurah lapar

Luwih

lebih

O
obah (tk) bergerak obong (tk) bakar obor (ta) obor obok-obok (tk) aduk-aduk menggunakan tangan ( biasanya ke air ) oceh (tk) cakap ogak (ts) goyang (untuk gigi) ombak (ta) ombak ombe (tk) minum omben-omben (ta) minuman omber (ts) luas ombyok (tw) ikatan besar (untuk sayuran, buah- buahan, dsb.) omong (tk) cakap ompol (ta) air kencing yang dikeluarkan dalam tidur opak (ta) kerupuk dari umbi-umbian ora (tkr) tidak orak-arik (ta) masakan dari telur orat-arit (tk) berantakan osik (ta) gerak owah (ts) gila owah (tk, ts) berubah oyok (tk) rebut oyot (ta) akar U ubarampé (ta) perlengkapan ucek (tk) gosok-gosokkan (mata, cucian) uceng (ta) jenis ikan sungai udakara (tpy) kira-kira, kurang lebih ucul (tk, ts) terlepas udal-udal (tk) membongkar udan (ta) hujan udani (tk) telanjangi udel (ta) pusar udheng (ta) ikat kepala udi (tk) ajar; pelajari udud (ta; tk) rokok; merokok udun (ta) bisul udur (tk) berdebat uga (tkr) juga ugal-ugalan (tkr) bertindak tanpa mengindahkan aturan ugel-ugel (ta) pergelangan tangan uger-uger(ta) kusen uget-uget (ta) larva ugi (tkr) juga ugungan (ts) senang dipuji

uja (tk) penuhi segala keinginan ujar (ta) perkataan ujub (tk) laksanakan ujur (ta) membujur ukara (ta) kalimat ukir (tk) ukir ula (ta) ular ular-ular (ta) petuah ulem (tk) undang uleng-ulengan uler (ta) ulat ules (ta) warna (untuk binatang) ulet (ts) liat ulu (tk) telan ulung (tk) serah uman (tk) kebagian umbar (tk) biarkan/ lepaskan umbel (ta) ingus umbul (ta) gambar umbul (ta) mata air umbul-umbul (ta) bendera umek (ts) tidak bisa diam umik-umik (tk) komat-kamit umob (ts) didih umpak (ta) alas tiang umplung (ta) kaleng umum (tk) umum umur (ta) umur umyek (tk) sibuk sendiri undamana (tk) maki-maki undang (tk) panggil under (tkr) pusat, inti undha (tk) terbangkan (untuk layang-layang) undha-undhi (tks) sama saja, selisih usianya sedikit undhuh (tk) petik/tuai undur (tk) gerak ke belakang undur-undur (ta) nama serangga uni (ta) bunyi, suara unjuk (tk) geser naik unjuk (tk) minum unta (ta) onta untab (tk) temani saat-saat keberangkatan untal (tk) telan semuanya untel-untel (tk) unthuk (ta) busa unting (tk) ikat segepok untir (tk) pelintir untu (ta) gigi untup-untup (tk) muncul sedikit upama (tpy) umpama

upaya (ta) upaya ura-ura (tk) bernyanyi urik (ts) curang urip (tk,ts) hidup usada (ta) obat usir (tk) usir usus (ta) usus usus-usus (ta) tali kolor utang (ta) hutang uwa (tg) sebutan untuk kakak ayah/ibu uwal (tkr) terlepas dari ikatan (untuk manusia) uwan (ta) uban uwang (ta) rahang bawah uwi (ta) talas uyuh air seni uyup hirup (untuk cairan, mis. kuah sayur)

W
waca (tk) wacana (ta) wadal (ta) wadanan (ta) wadas (ta) wadat (tkr) wadhag (ta) wadhah (ta) wadhang (ts) wadhuk (ta) wadhuk (ta) wadi (ta) wadon (ts) wadul (tk) wagé (tg) wagu (ts) waja (ta) waja (ta) wajan (ta) wajik (ta) wajik (ts) walanda (tg) walandi (tg) walang (ta) walèh (tkr) wales (tk) walesan (ta) wali (ta) walik (ta) waluh (ta) waluya (ts) baca wacana, diskursus tumbal julukan cadas tidak menikah jasmani tempat masakan kemarin (untuk nasi) bendungan perut rahasia perempuan mengadu nama pasaran janggal gigi baja kuali nama jajanan terbuat dari ketan jajaran genjang belanda belalang belalang bosan balas gagang pancing wali balik labu sehat

wana (ta) hutan wanara (ta) kera wanadri (ta) hutan rimba wanci (ta) waktu wanda (ta) suku kata wanda (ta) badan wandé; wandé (ta) warung wandu (ts) banci wangi (ts) harum wangsit (ta) wahyu wangun (ta) bentuk wangwung (ta) kumbang wani (ts) berani wanita (ta) wanita wanodya (ta) wanita wanti-wanti (tk) berpesan dengan sangat wanuh (tk) tahu, kenal waos (ta) gigi waos (tk) baca wara-wara (ta) pengumuman warah (tk) tunjuk/ajar warak (ta) badak warangan (ta) racun (biasanya dipakai untuk melumuri keris) waranggana (ta) penyanyi (dengan iringan gamelan) warangka (ta) kerangka, sarung keris waras (ts) sehat wareg (ts) kenyang warèng (tg) keturunan ke 5 warga (ta) warga wargi; wargi (ta) warga warih (ta) banyu waris (ta) waris waringuten (tkr) kewalahan warna (ta) warna warok (ta) orang berilmu (daerah Madiun, Ponorogo, Tenggalek dan sekitarnya) warsa (ta) tahun warta (ta) berita warung (ta) warung wasis (ta) pandai waskitha (ts) waspada waspa (ta) air mata waspada (ts) waspada wastani (tk) kira, sangka; namakan, sebut wastra (ta) laut watak (ta) watak watara (tkr) kira-kira watek (ta) watak wates (ta) batas waton (tkr) asal-asalan; asalkan watu (ta) batu

wau (tg) tadi wawacan (ta) bacaan wawansabda (tk) bercakap-cakap wawas (tk) pikir, timbang wawasan (ta) pikiran, pertimbangan wayah (ta) masa/waktu wayah (ta) cucu wayang (ta) wayang wayu (ts) basi wayuh (tk) diduakan (oleh suami) wé (ta) air wédang (ta) minuman hangat wédang (ta) air matang wedhak (ta) bedak wedhar (tk) urai, bahas wedhi (ta) pasir wedi (ts) takut wedhon (t hantu sawah wédhok (ts) perempuan wedus (ta) kambing wegah (ts) enggan wekas (ta) pesan wekasan (ta) akhir wekdal; wekdal (ta) waktu wektu (ta) waktu welas (ta, tk) rasa kasihan; merasa kasihan welèh (tk) balasan setimpal weling (ta) ular belang weling (ta) pesan wenang (ts) berwenang, berhak wengku (tk) memangku, menikahi (pria menikahi wanita) wening (ts) bening wengi (tkr, tkr) malam wentis (ta) betis werdi (ta) arti werna (ta) warna, jenis weruh (tk) nampak, tahu wesi (ta) besi wèt (ta) hukum wetah ; wetah (ts) utuh wétan (tg) timur weteng (ta) perut weton (ta) hari kelahiran wetu (tk) keluar wewaler (ta) pantangan wéwé (ta) hantu perempuan wèwèh (tk) memberi wewengkon (ta) daerah kekuasaan, wilayah widada (ts) selamat widadara/i (ta) bidadari laki-laki/perempuan

wigati (ts) penting wiji (ta) biji; benih wijik (tk) mencuci tangan wilang (tk) hitung wilangan (ta) bilangan wilujeng (tkr) selamat winarah (tk) terjadi wingènané (tg) dua hari yang lalu wingi (tg) kemarin wingit (ts) angker wingking; wingking (tkr) belakang winengku (tk) disunting; diperistri winisuda (tk) diwisuda winih (ta) benih wirama (ta) irama wirang (ts) malu wirid (ta) kata atau kalimat pujian kepada Allah yang dibaca berulang-ulang wiridan (ta) pembacaan wirid wiring galih (ta) hitam (ayam jago) wiron (ta) bagian dari kain panjang yang dilipat memanjang bersusun yang akan diletakkan di bagian terluar di depan pada saat kain panjang dikenakan wiru (tk) melipat bagian tepi kain panjang menjadi lipatan-lipatan kecil memanjang bersusun wis (tkr) sudah wisa (ta) bisa, racun wisik (ta) bisikan, wahyu wisma (ta) rumah wisuh (tk) basuh tangan/kaki wisuda (tk) wisuda wit (ta) pohon witikna (tpy) salah sendiri; mengapa pula wiwit (tk) mulai wondéné (tpy) sedangkan wong (ta) orang wos (ta) arti wos; wos (ta) beras wot (ta) jembatan wrangka (ta) sarung keris wré (ta) kera wréda (ta) yua wucal; wucal ajar wuda (tkr) telanjang wudhar (tk) terurai wudun (ta) bisul wukir (ta) gunung wulang ajar wulu (ta) bulu wulung (ta) elang wulung (ts) ungu tua

wungkuk (ts) bongkok wungu (ts) ungu wungu: wungu (tk) bangun wuninga (ts) tahu wuri (tkr) belakang wuruk (tk) tunjuk/ajar wurung (tkr) batal wus (tkr) sudah wusana akhir, kejadian wuta (ts) buta wutah (tk) tumpah wutuh (ts) utuh wuwung (ta) bubungan atap wuwuh (tk) tambah wuwus (ta) bicara, kata-kata wuyung (ts) kasmaran

Y yasa (tk) membuat yamadipati (tg) dewa kematian yayah (ta) ayah yuyu (ta) kepiting sungai yayi (tg) adik yèn (tpy) bila, jika yuta (tw) juta yuswa (ta) umur yekti (ts) sungguh; benar yuwana (ts) selamat yaksa (ta) raksasa yatra (ta) uang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful