tefan Popescu: "Amintiri despre fratele meu, Ieromonahul Ghelasie

"

Eu sunt tefan Popescu, fratele celui care a fost un adev rat sfânt, dup p rerea mea, pentru c i-a consacrat întreaga sa via binelui, a adunat lâng sufletul s u sufletele celor neputincio i, le-a îndrumat a face bine i a îndeplini poruncile Domnului. Acesta a fost p rintele Ghelasie. Ne-am n scut dintr-o familie de preo i în Comuna S l trucel, satul erb ne ti, jud. Vâlcea. Îmi amintesc cu mult pl cere de anii copil riei petrecu i în satul natal. Imediat dup ce a terminat coala primar , ciclul II 5-7 a fost urmat la coala din ora ul C lim ne ti. Fratele Ghelasie, fiind cu doar 1 an i câteva luni mai mare ca mine, a fost un adev rat sprijin pentru mine, pentru c imediat dup un an am urmat i eu celelalte 3 clase tot la C lim ne ti. Am stat împreun la internatul colii, am dormit în acela i pat, i eram împreun mereu, la medita ii, la mas i în multe alte activit i colare. Veneam deseori sâmb ta acas , în satul natal. Îmi amintesc c în fiecare duminic mergeam la biseric i ascultam sfânta slujb . Fratele meu totdeauna m aten iona când observa c nu sunt întru totul de acord cu el. în anii 1957-1958 a fost admis la liceul teoretic din Rm. Vâlcea. Cu un an mai târziu, am dat i eu examen de admitere tot la acela i liceu, mai ales c i sora mea i fratele erau deja admi i. Din nefericire, datorit legilor din timpul acela, de i ob inusem media de admitere 9.50, am fost respins ca i al i 10 candida i, fiind fiu de preot. Acum, destinul ne-a desp r it oarecum. Am putut observa adeseori în vacan e, pentru c de la aceast dat atunci st team împreun , c dorin a lui cea mai mare era de a scrie, de a merge la diferite m n stiri. Era un suflet cu mare fric de Dumnezeu. Posteam împreun cu el postul Sf. Marii din August, iar miercurea i vinerea nici nu înc pea discu ie. E adev rat c tat l nostru ne insufla acest lucru, mai ales c era preot. Multe scrieri de ale sale le citeam deseori. A scris chiar din fraged copil rie chiar de la vârsta de 15 ani, scrieri destul de valoroase, despre tot ce înseamn Dumnezeu, pentru noi oamenii, despre sfin i, i ce trebuie s facem ca s îndeplinim Voia Domnului. La terminarea liceului, fratele Ghelasie a vrut mult s se fac preot, mai ales c dorin a tat lui era foarte mare. Dar mama noastr s-a împotrivit, dat fiind faptul c am fost persecuta i mult în acele vremuri din cauza originii sociale. A vrut apoi s urmeze medicina, dar un e ec l-a f cut s urmeze doar coala tehnic sanitar din ora ul Cluj. Dup teminarea colii, a func ionat ca asistent medical în Abrud, apoi la Brezoi, foarte pu in timp ca profesor suplinitor la erb ne ti, satul natal, apoi i-a urmat orientarea lui, care cu mul i ani înainte era stabilit : i-a ales calea mântuirii ± M n stirea Fr sinei. Din 1973 fiind la aceast m n stire, am început s -l vizitez în permanen , aproape lunar. Lucrând în industria lemnului ca maistru, deseori îi aduceam lemn de esen moale (tei), dup dimensiunile pe care mi le d dea, îi f ceam rost de diferite scule, i îmi ar ta o serie de cruci sculptate de el. Mare îmi era bucuria când vedeam c i eu contribui cu ceva la aceste lucruri sfinte, f cute cu mâna lui. Apoi s-a îndeletnicit cu apicultura. De asemenea îi aduceam rame, sârm , faguri, l zi de stupi i tot ce dorea el.

Nu-mi amintesc s -i fi frânt voia cu ceva. I-am f cut chiar i 2 cabane din placaj tego, unde în mijlocul stupilor î i petrecea o parte din timpul s u. Ne-am în eles minunat. În fiecare an, veneam vara cu ma ina i mergeam împreun la p rin i în Zimnicea, pentru c ultimii ani de via ai p rin ilor no tri au fost în acest ora , unde era c s torit sora noastr . Ultima dat când fratele Ghelasie a mai venit în satul natal a fost în anul 2000, luna iunie 12, la moartea mamei noastre. De atunci am observat c el este mult schimbat. În ace ti ultimi 3 ani din via a sa, a fost foarte lucid, îmi d dea sfaturi utile pentru via a mea în continuare, spunându-mi c el în curând o s m p r seasc . Am fost mult ajutat de el, chiar i material, chiar ultimele cuvinte pe care mi le-a spus, cu doar 3 zile înainte de a muri, au fost: ÄAm s primesc ni te bani pe c r i, i am s - i dau ie. tiu c ai 4 fete i ai nevoie. Dar nu a mai apucat. Mila Domnului se va rev rsa peste mine la rug mintea fratelui meu de sus spre bunul Dumnezeu. M-a bucura nespus de mult ca într-adev r, mul i, dac nu to i cei care l-au iubit i al c ror duhovnic a fost fratele Ghelasie s vin în satul lui natal, s vad unde s-a n scut, a copil rit i a tr it aproape 30 de ani. Satul erb ne ti, Comuna S l trucel, jud. Vâlcea, la casa p rinteasc . (text ap rut în volumul "P rintele Ghelasie de la Fr sinei, Iconarul Iubirii Dumnezeie ti", ed. Platytera, Bucure ti, 2004, pp. 183-184)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.