ǻǿǹȉȇȅĭǾ

:
ȉȅ ȂȊȈȉǿȀȅ ȅȆȁȅ

ȂȊȈȉǿȀǾ īȃȍȈǾ īǿǹ ȉǾ
ǻǿǹȉȇȅĭǾ Ȁǹǿ ȉǾȃ ȊīǼǿǹ ȈǹȈ!

`  


   

Ä Vilacabambans IJȠȣ ǿıȘȝİȡȚȞȠȪ

ÄǹȝʌȤȐȗȚȠȚ IJȘȢ ȇȦıȓĮȢ
ÄțĮȚ Hunzukuts ıIJȠ ȆĮțȚıIJȐȞ

ȆȠȚȩ İȓȞĮȚ IJȠ ȝȣıIJȚțȩ IJȠȣȢ;
ÄǾ įȚĮIJȡȠijȒ IJȠȣȢ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ țĮIJȐ 70-80 IJȠȚȢ
İțĮIJȩ Įʌȩ ȣȥȘȜȑȢ ıİ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠ ȞİȡȠȪ
IJȡȠijȑȢ ȩʌȦȢ IJĮ ȦȝȐ ijȡȠȪIJĮ țĮȚ ȜĮȤĮȞȚțȐ.
ÄȉȡȫȞİ ʌȠȜȪ İȜȐȤȚıIJĮ Ȓ țĮȞȑȞĮ ȗȦȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ.
Äȅ IJȡȩʌȠȢ ȗȦȒȢ IJȠȣȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ʌȠȜȜȒ
ȐıțȘıȘ ıİ ȑȞĮ ȤȘȝȚțȐ-İȜİȪșİȡȠ, ijȣıȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȝİ țĮșĮȡȩ ĮȑȡĮ țĮȚ ijȡȑıțȠ, ȝȘ
ȝȠȜȣıȝȑȞȠ Ȟİȡȩ.

ȆȠȚȩ İȓȞĮȚ IJȠ ǹȀȇǿǺȍȈ
ǹȃȉǿĬǼȉȅ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ įȚĮIJȡȠijȒȢ;

Ǿ įȚĮIJȡȠijȒ SAD ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ ʌȡȫIJȚıIJĮ Įʌȩ
ȃǼȀȇǹ IJȡȩijȚȝĮ, įȘȜ. İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞĮ,
ȡĮijȚȞĮȡȚıȝȑȞĮ, ȝĮȖİȚȡİȝȑȞĮ. DzȤİȚ ȝĮȖİȚȡİȣIJİȓ
țȣȡȚȠȜİțIJȚțȐ ȝȑȤȡȚ ĬǹȃǹȉȅȊ. ǻİȞ ȑȤİȚ
ĮʌȠȝİȓȞİȚ țĮșȩȜȠȣ ǽȍǾ ı¶ĮȣIJȒȞ.

ȈIJȘ ǻǿǹȇȀǼǿǹ ǽȍǾȈ IJȠȣ Ƞ ȝȑıȠȢ ǹȝİȡȚțĮȞȩȢ
șĮ ijȐİȚ IJȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȠıȩIJȘIJİȢ ȃǼȀȇȍȃ
IJȡȠijȓȝȦȞ țĮȚ IJȠȟȚțȫȞ ȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ:
Ä ff.500
Ä 5.780
Ä 30.000
Ä 37.500
Ä
1f
Ä
6
Ä 3.000
Ä 3.000
Ä 30.000
Ä 30.000
Ä f0.000
Ä 7.500

ȂǾ ǹȁȀȅȅȁȅȊȋǹ Ȇȅȉǹ
Ȁǿȁǹ ǹȈȆȇǾ ȇǹĭǿȃǹȇǿȈȂǼȃǾ ǽǹȋǹȇǾ
īȁȊȀǹ
ȁȅȊȀȅȊȂǹǻǼȈ(DOUGHNUTS)
ȅȁȅȀȁǾȇǼȈ ǹīǼȁǹǻǼȈ ȉȍȃ 1.300 Ȁǿȁȍȃ
ȅȁȅȀȁǾȇǹ ȋȅǿȇǿȃǹ
ȀȅȉȅȆȅȊȁǹ
Ȍǹȇǿǹ
ȁǿȉȇǹ īǹȁǹ
ǹȈȆǿȇǿȃǼȈ & ȆǹȊȈǿȆȅȃǹ
ȈȊȃȉǹīȅīȇǹĭǾȂǼȃǹ ĭǹȇȂǹȀǹ
ȁǿȉȇǹ ȅǿȃȅȆȃǼȊȂǹȉȅȈ
  Richa Schulze, ıİȚȡȐ ȝĮșȘȝȐIJȦȞ:ȈIJĮȣȡȠijȠȡȓĮ ĭȣıȚțȒȢ șİȡĮʌİȓĮȢ, 1997)

ȅ ȝȑıȠȢ ǹȝİȡȚțĮȞȩȢ
Ä ʌȠȣ IJȡȫİȚ țȡȑĮȢ ȕȐȗİȚ 45 țȚȜȐ ǽȍǿȀȅȊ ȁǿȆȅȊȈ ıIJȚȢ ijȜȑȕİȢ
țĮȚ IJȚȢ ĮȡIJȘȡȓİȢ IJȠȣȢ ȀǹĬǼ ȋȇȅȃȅ!
Ä țȐȞİȚ ʌȠȜȪ ȜȓȖȘ ȐıțȘıȘ
Ä ȑȤİȚ 11 țȚȜȐ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ
Ä ȑȤİȚ ȣȥȘȜȒ ȤȠȜȘıIJİȡȩȜȘ
(IJȠ ȝȑıȠ İʌȓʌİįȠ İȓȞĮȚ f00)
Ä țĮȚ șĮ ȑȤİȚ ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ĮȓȝĮIJȠȢ
Ä ȈȣȞİʌȫȢ, Ș țȪȡȚĮ ĮȚIJȓĮ șĮȞȐIJȠȣ ıIJȚȢ ǾȆǹ İȓȞĮȚ ȠȚ țĮȡįȚĮțȑȢ
ʌĮșȒıİȚȢ IJȠ İȖțİijĮȜȚțȩ țĮȚ Ƞ țĮȡțȓȞȠȢ.

ȉȅ ȈȍȂǹ Ĭǹ ĬǼȇǹȆǼȊȉǼǿ ǹȆȅ ȉǾȃ
ǹȈĬǼȃǼǿǹ ȊȆȅ ȉȅȃ ȅȇȅ ȅȉǿ Ȉȉǹ
ȀȊȉȉǹȇǹ ȉȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ ȆǹȇǼȋȅȃȉǹǿ
ȅǿ ǹȀȅȁȅȊĬȅǿ ǼȄǿ ȅȇȅǿ:
Ä ǽȍȃȉǹȃǾ ȉȇȅĭǾ
Ä ȅȄȊīȅȃȅ
Ä ȃǼȇȅ ȋȍȇǿȈ ȉȅȄǿȃǼȈ
Ä ĬǼȉǿȀȅ ȆȃǼȊȂǹȉǿȀȅ/ȈȊȃǹǿȈĬǾȂǹȉǿȀȅ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
Ä ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹ īǿǹ ȃǹ ĭǼȇǼǿ ȉǿȈ ĬȇǼȆȉǿȀǼȈ ȅȊȈǴǼȈ
ȉȅȊ ǹǿȂǹȉȅȈ ȈǼ ȅȁǹ ȉǹ ȂǼȇǾ ȉȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
Ä ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǿȀǾ ǹȆȅǺȅȁǾ ǹȆȅǺȁǾȉȍȃ

ǽȍȃȉǹȃǾ ȉȇȅĭǾ īǿǹ ǽȍǾ
Ä Ȣ "ȗȦȞIJĮȞȒ IJȡȠijȒ" ȠȡȓȗİIJĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ IJȡȠijȒ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș "įȪȞĮȝȘ ȗȦȒȢ"
Ȓ IJĮ ȑȞȗȣȝĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮIJĮıIJȡĮijİȓ ÂĮʌȩ IJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ, IJȚȢ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, IJȘȞ
ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ, IJȘȞ ĮʌȠıȪȞșİıȘ, IJȠ ʌȐȖȦȝĮ, IJȠ ȡĮijȚȞȐȡȚıȝĮ, țȜʌ)
Ä ÊĮ ȑȞȗȣȝĮ İȓȞĮȚ Ș "įȪȞĮȝȘ ȗȦȒȢ" ıIJȚȢ " ȗȦȞIJĮȞȑȢ IJȡȠijȑȢ " ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ IJĮ
țȪIJIJĮȡĮ ʌİșĮȓȞȠȣȞ ıIJȠȣȢ 42 ȕĮșȝȠȪȢ, ȠIJȚįȒʌȠIJİ ȑȤİȚ ȕȡĮıIJİȓ, ȑȤİȚ ȥȘșİȓ, ȑȤİȚ
ȕȡȐıİȚ ıIJȠȞ ĮIJȝȩ Ȓ ȑȤİȚ IJȘȖĮȞȚıIJİȓ İȓȞĮȚ Ȟİțȡȩ Ǽįȫ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ țĮȚ IJĮ
ȥȘȝȑȞĮ ʌȡȠȚȩȞIJĮ, IJĮ ʌĮıIJİȡȚȦȝȑȞĮ ȖĮȜĮțIJȠțȠȝȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ,țĮȚ ȠIJȚįȒʌȠIJİ İȓȞĮȚ
ıİ țȠȣIJȓ Ȓ ȝʌȠȣțȐȜȚ -- ıȤİįȩȞ ȩȜĮ IJĮ ʌȡȠȚȩȞIJĮ ı¶ȑȞĮ IJȣʌȚțȩ ıȠȣʌİȡȝȐȡțİIJ!
Ä àĮȞȑȞĮ ȗȫȠ ıIJȘ ijȪıȘ įİȞ țĮIJĮȞĮȜȫȞİȚ "ȞİțȡȐ" IJȡȩijȚȝĮ, įȘȜĮįȒ
IJȡȩijȚȝĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȝĮȖİȚȡİȣIJİȓ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ǵȜĮ IJĮ IJȡȩijȚȝĮ IJȡȫȖȠȞIJĮȚ ȝİ IJĮ ȑȞȗȣȝĮ ȐșȚțIJĮ ǼȞȫ Ș ȝİȖȐȜȘ
ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ IJȦȞ IJȡȠijȓȝȦȞ ʌȠȣ țĮIJĮȞĮȜȫȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻȣIJȚțȩ ȐȞșȡȦʌȠ ǼȋǼǿ
ȂǹīǼǿȇǼȊÊǼǴ ȝȑȤȡȚ ĬǹȃǹÊ Ȋ!
Ä ȈȒȝİȡĮ,ȜȩȖȦ IJȘȢ įȚĮIJȡȠijȒȢ IJȠȣȢ, IJȠ 25% IJȦȞ ȞȑȦȞ ıIJȘȞ ǹȝİȡȚțȒ İȓȞĮȚ
ıIJİȓȡȠȚ

ȉȅ ǹȃȅȈȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȈȊȈȉǾȂǹ
ȉȠ ıȫȝĮ ȝĮȢ ȑȤİȚ ȝȚĮ ıIJĮșİȡȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ
İʌĮȞȠȚțȠįȩȝȘıȘȢ
Ä țȐșİ țȪIJIJĮȡȠ ıIJȠ ıȫȝĮ ıĮȢ ĮȞIJȚțĮșȓıIJĮIJĮȚ İȞIJİȜȫȢ
țȐșİ f ȑIJȘ
Ä IJȠ 98% ıİ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ 1 ȑIJȠȢ

V  
V  

V  
V 
V  

V  
V 
  
V 
  

ȉȠ ĮȞȠıȠʌȠȚȘIJȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ
IJĮ įȚȐijȠȡĮ ȩȡȖĮȞĮ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ ʌȠȣ
țĮșĮȡȓȗȠȣȞ țĮȚ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȣȞ IJȠ ıȫȝĮ
Įʌȩ IJȚȢ IJȠȟȚțȑȢ Ȓ İʌȚȕȜĮȕİȓȢ ȠȣıȓİȢ.
Ä ȉȠ ĮȓȝĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȑȞĮ ȝȚțȡȩ ıȫȝĮ ȝĮȤȘIJȫȞ IJȦȞ IJȠȟȚȞȫȞ
ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȦȞ " ȜİȝijȠțȪIJIJĮȡĮ" Ȓ ȜİȣțȐ țȪIJIJĮȡĮ ĮȓȝĮIJȠȢ.
Ä ǹȣIJȐ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȝȩȞȠ IJȠ ȑȞĮ IJȠȚȢ İțĮIJȩ ʌİȡȓʌȠȣ IJȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ
ȝȐȗĮȢ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ.
Ä ǹȣIJȐ IJĮ ȝȚțȡȐ ȜİȝijȠțȪIJIJĮȡĮ "IJȡȫȞİ"
ȠIJȚįȒʌȠIJİ IJȠ ıȫȝĮ șİȦȡİȓ ȩIJȚ İȓȞĮȚ IJȠȟȚțȩ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ țȣIJIJȐȡȦȞ IJȠȣ
țĮȡțȓȞȠȣ.

Ǿ "ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ IJȠȣ țĮȡțȓȞȠȣ"
DzȤİȚ IJȗȓȡȠ $100 ǻǿȈǼȀǹȉȅȂȂȊȇǿǹ İIJȘıȓȦȢ ıIJȚȢ ǾȆǹ ȝȩȞȠ.
ȉĮ ȖȚȖĮȞIJȚĮȓĮ, ȝȠȞȠʌȦȜȚĮțȐ țĮIJȠȤȣȡȦȝȑȞĮ ıȣȝijȑȡȠȞIJĮ IJȘȢ
"ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ țĮȡțȓȞȠȣ" ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ İʌȓıȘȢ
Ä IJȚȢ ijĮȡȝĮțȠȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢ ʌȠȣ țĮIJĮıțİȣȐȗȠȣȞ IJĮ ijȐȡȝĮțĮ
ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮȢ (İʌȚȤİȓȡȘıȘ $50 įȚıİțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ İIJȘıȓȦȢ!)
Ä IJȘȞ İIJĮȚȡİȓĮ țĮȡțȓȞȠȣ (ʌȠȣ ıȣȜȜȑȖȠȣȞ $400 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ
İIJȘıȓȦȢ)
Ä IJȠ İșȞȚțȩ ȓįȡȣȝĮ țĮȡțȓȞȠȣ
Ä IJȠȞ ǹȝİȡȚțĮȞȚțȩ ȚĮIJȡȚțȩ ıȪȜȜȠȖȠ(AMA)
Ä IJȘȞ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȉȡȠijȓȝȦȞ țĮȚ ijĮȡȝȐțȦȞ(FDA)
Ä țĮȚ IJȚȢ "ĮıijĮȜȚıIJȚțȑȢ İIJĮȚȡİȓİȢ ȣȖİȓĮȢ" ʌȠȣ
ʌȡȠȦșȠȪȞ ȥİȣįȫȢ IJȘ "ʌȐȜȘ" țĮIJȐ IJȠȣ țĮȡțȓȞȠȣ
(Charlotte Gerson, "Ș șİȡĮʌİȓĮ Gerson ± șİȡĮʌİȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ " ĮȞȓĮIJȘ "ĮıșȑȞİȚĮ")

ȅȚ İȞĮȜȜĮțIJȚțȠȓ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ȂȆȅȇȅȊȃ ȆȇǹīȂǹȉǿȀǹ ȃǹ
ĬǼȇǹȆǼȊȈȅȊȃ IJȠȞ ȀǹȇȀǿȃȅ
ǹȜȜȐ ıȣȜȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ, įȚȫțȠȞIJĮȚ ʌȠȚȞȚțȐ, ȡȓȤȞȠȞIJĮȚ ıIJȘ ijȣȜĮțȒ,
IJȚȝȦȡȠȪȞIJĮȚ ȝİ ʌȡȩıIJȚȝĮ țĮȚ ȤȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȐįİȚȐ IJȠȣȢ ȞĮ İȟĮıțȠȪȞ
IJȘȞ ȚĮIJȡȚțȒ.
ȂȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ IJĮ țĮIJİıIJȘȝȑȞĮ ıȣȝijȑȡȠȞIJĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡȐȖİȚ ĮțȩȝĮ ȝȚĮ
İijĮȡȝȩıȚȝȘ ȜȪıȘ ȖȚĮ IJȠȞ țĮȡțȓȞȠ. ȈIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ, ȑȤİȚ ĮʌȠįİȚȤșİȓ IJȫȡĮ
ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ȩIJȚ IJĮ șȪȝĮIJĮ IJȠȣ țĮȡțȓȞȠȣ ʌȠȣ įİȞ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȀǹȂǿǹ ǼȃȉǼȁȍȈ
ĬǼȇǹȆǼǿǹ ȑȤȠȣȞ ȝȚĮ ʌȚȩ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ țĮȚ ȑȞĮ ȣȥȘȜȩIJİȡȠ
ʌȠıȠıIJȩ İʌȚȕȓȦıȘȢ Įʌȩ İțİȓȞȠȣȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ ȤȘȝİȚȠșİȡĮʌİȓĮ,
ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ ȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒ İʌȑȝȕĮıȘ!

ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ, ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠIJȡȑȥİIJİ țĮȚ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓIJİ Įʌȩ
IJȠȞ țĮȡțȓȞȠ ĮʌȜȐ ȝİ IJȘȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ȝȚĮȢ įȚĮIJȡȠijȒȢ ʌȠȣ
ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ Įʌȩ ȠȡȖĮȞȚțȐ țĮȜȜȚİȡȖȘȝȑȞĮ ȦȝȐ

ijȡȠȪIJĮ țĮȚ ȜĮȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȤȣȝȠȪȢ.

ȉȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫȝĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȗȦȞIJĮȞȒ
ȝȘȤĮȞȒ ȐȞșȡĮțĮ/ȠȟȣȖȩȞȠȣ ʌȠȣ
ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȝİ țĮȪıȘ ıİ ȤĮȝȘȜȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ǹȃĬȇǹȀǹ
DzȞĮ ıȫȝĮ ʌĮȓȡȞİȚ țĮȪıȚȝĮ, IJĮ țĮȓİȚ țĮȚ ĮʌȠȕȐȜȜİȚ IJȠ ȐțĮȣIJȠ
ȝȑȡȠȢ IJȦȞ țĮȣıȓȝȦȞ ȦȢ ĮʌȩȕȜȘIJĮ.
ȉĮ țȪȡȚĮ ȩȡȖĮȞĮ IJȠȣ "ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İȟȐIJȝȚıȘȢ" IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȠȣȢ ʌȞİȪȝȠȞİȢ, IJȠ įȑȡȝĮ, IJȠ ĮȓȝĮ, IJȠ

ıȣțȫIJȚ, IJȘȞ ȤȠȜȘįȩȤȠ țȪıIJȘ, IJĮ ȞİijȡȐ, IJĮ ȑȞIJİȡĮ, IJȠ
ʌĮȤȪ ȑȞIJİȡȠ, IJȠȣȢ ȜİȝijĮįȑȞİȢ țĮȚ IJȘȞ ȠȣȡȠįȩȤȠ țȪıIJȘ.
ǼȐȞ IJȠ ıȫȝĮ İʌȚȕĮȡȪȞİIJĮȚ ĮijȩȡȘIJĮ Įʌȩ IJĮ ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ
țĮȪıȚȝĮ Ȓ "IJĮ ȝȘ ĮʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ Įʌȩ IJȘȞ İȟȐIJȝȚıȘ" ȜȩȖȦ
ȜĮȞșĮıȝȑȞȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȣıȓȝȦȞ, Ș ȝȘȤĮȞȒ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ ʌİșĮȓȞİȚ
İʌȓıȘȢ.

ȆȠȚȐ İȓȞĮȚ IJĮ ıȦıIJȐ "țĮȪıȚȝĮ"
ȖȚĮ IJȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫȝĮ;
ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ IJȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫȝĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ
ȗȦȞIJĮȞȩȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȗȦȞIJĮȞȐ
IJȡȩijȚȝĮ ȦȢ țĮȪıȚȝĮ.
ȉĮ ȗȦȞIJĮȞȐ, ȠȡȖĮȞȚțȐ țĮȪıȚȝĮ ıIJĮ
ȠʌȠȓĮ IJĮ ȗȦȞIJĮȞȐ ȑȞȗȣȝĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ĮijĮȚȡİșİȓ ȝİ IJȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ Ȓ įİȞ
ȑȤȠȣȞ ıțȠIJȦșİȓ ȝİ IJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ,
IJȘȞ ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ Ȓ IJȚȢ IJȠȟȚțȑȢ
ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ İȓȞĮȚ IJȠ ʌȡȠIJȚȝȩȝİȞȠ
ȠȚțȠįȠȝȚțȩ ȣȜȚțȩ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȝȠȡijȫȞ
ȗȦȒȢ ıIJȘ ȖȘ.

ȆȫȢ ȟȑȡİIJİ ȩIJȚ IJĮ ȗȦȞIJĮȞȐ IJȡȩijȚȝĮ
İȓȞĮȚ țĮȜȪIJİȡĮ țĮȪıȚȝĮ ȖȚĮ IJȠ ıȫȝĮ
Įʌȩ IJĮ ȞİțȡȐ IJȡȩijȚȝĮ;
ǻȠțȚȝȐıIJİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌİȓȡĮȝĮ:
VȉȠʌȠșİIJȒıIJİ ȑȞĮ ȝȚțȡȩ țȠȝȝȐIJȚ ȝĮȖİȚȡİȝȑȞȠȣ țȡȑĮIJȠȢ ıİ ȑȞĮ
ȡȘȤȩ ʌȚȐIJȠ ȝİ Ȟİȡȩ.
VǼʌȓıȘȢ IJȠʌȠșİIJȒıIJİ ȝȚĮ ijȡȑıțȚĮ, ȠȡȖĮȞȚțȒ
țȠȡȣijȒ țĮȡȩIJȠȣ ıİ ȑȞĮ ȡȘȤȩ ʌȚȐIJȠ ȝİ Ȟİȡȩ.
VǹijȒıIJİ IJĮ ıİ ȑȞĮ įȦȝȐIJȚȠ ȝİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ 37
ȕĮșȝȫȞ ȀİȜıȓȠȣ ȖȚĮ ĮȡțİIJȑȢ ȘȝȑȡİȢ.
VĬĮ ʌĮȡĮIJȘȡȒıİIJİ ȩIJȚ IJȠ țȡȑĮȢ șĮ ıĮʌȓıİȚ, șĮ ĮʌȠıȣȞIJİșİȓ țĮȚ
șĮ ȝȣȡȓıİȚ ʌȠȜȪ ȐıȤȘȝĮ. ȉȠ ȓįȚȠ ʌȡȐȖȝĮ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ıIJȠ țȡȑĮȢ
ȝȑıĮ ıIJĮ ȑȞIJİȡȐ ıĮȢ!
VǹȞIJȓșİIJĮ, Ș țȠȡȣijȒ IJȠȣ țĮȡȩIJȠȣ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ȗȦȞIJĮȞȩȢ
ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ, șĮ ȕȜĮıIJȒıİȚ țĮȚ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ȝİȖĮȜȫȞİȚ.

ȅǿ ȂȊīǼȈ ȆȇȅȀǹȁȅȊȃ ȉǹ
ȈȀȅȊȆǿǻǿǹ;
ȅ Louis Pasteur, Ƞ įȚĮʌȡİʌȒȢ ȖȐȜȜȠȢ ijĮȡȝĮțȠʌȠȚȩȢ ʌȠȣ İijȘȪȡİ
"IJȘȞ ʌĮıIJİȡȓȦıȘ", IJȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șİȡȝĮȓȞİIJĮȚ IJȠ ȖȐȜĮ țĮȚ IJĮ
IJȡȩijȚȝĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ıțȠIJȦșȠȪȞ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ, ʌȓıIJİȣİ ȩIJȚ "IJĮ
ȝȚțȡȩȕȚĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ IJȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ".
ȆȡȠıʌȐșȘıİ ȞĮ țĮȜȜȚİȡȖȒıİȚ ȕĮțIJȒȡȚĮ ıİ ijȡȑıțĮ ijȡȠȪIJĮ ȤȦȡȓȢ
İʌȚIJȣȤȓĮ. ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ, ʌȑIJȣȤİ ȞĮ țȐȞİȚ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ ȞĮ ȝİȖĮȜȫıȠȣȞ
ıİ ıȠȪʌĮ ʌȠȣ ıȐʌȚȗİ.
DzȞĮȢ ıȪȖȤȡȠȞȠȢ IJȠȣ Pasteur ȒIJĮȞ Ƞ Antoine

Beauchamps. ȅ Antoine ʌĮȡĮIJȘȡȘıİ
ȩIJȚ ȠȚ ȝȪȖİȢ įİȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ IJĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ. ȂȐȜȜȠȞ,
IJĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ ʌȡȠıİȜțȪȠȣȞ IJȚȢ ȝȪȖİȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, İȐȞ ıțȠIJȫıİIJİ IJȚȢ
ȝȪȖİȢ, ȠȚ ȝȪȖİȢ șĮ İʌȚıIJȡȑȥȠȣȞ İij' ȩıȠȞ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ IJĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ.

ȉȠ ȓįȚȠ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ȝİ IJȠ
ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫȝĮ.
ǻȪȠ ȩȡȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ȝȚĮ
ȝȩȜȣȞıȘ ıIJȠ ıȫȝĮ
1) ȉȠ ıȫȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįȣȞĮȝȦșİȓ Įʌȩ țȐIJȚ ȐȜȜȠ
ǼȀȉȅȈ ǹȆȅ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ.
ǹȣIJȩ İȓȞĮȚ ʌȡȠijĮȞȑȢ įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ
ȩʌȦȢ Ƞ ıIJȡİʌIJȩțȠțțȠȢ, Ș ijȣȝĮIJȓȦıȘ, Ș
ʌȞİȣȝȠȞȓĮ, ț.Ȝʌ., İȓȞĮȚ ʌĮȡȩȞIJĮ ȩȜĮ ȖȪȡȦ ȝĮȢ țĮȚ
ȝȑıĮ țȚ¶ȑȟȦ Įʌȩ IJȠ ıȫȝĮ ȝĮȢ, țĮȚ ȩȝȦȢ įİȞ İȓȝĮıIJİ
ʌȐȞIJĮ ȐȡȡȦıIJȠȚ.

f) ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ "IJȡȩijȚȝĮ" ȖȚĮ ȞĮ
IJȡĮijȠȪȞ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ İʌȐȞȦ ıIJȠ ıȫȝĮ.
Ä ȅ ȣȖȚȒȢ ȚıIJȩȢ țȣIJIJȐȡȦȞ, ȩʌȦȢ ıIJȠȣȢ ȞȦʌȠȪȢ țĮȡʌȠȪȢ ıIJȠ
ʌİȓȡĮȝĮ IJȠȣ Louis Pasteur, įİȞ ʌȡȠıijȑȡİȚ IJȓʌȠIJĮ ıIJĮ
ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ ȞĮ IJȡĮijȠȪȞ.
Coloured
Ä ǵȜĮ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȚıIJȑȢ.
Ä ǵʌȦȢ ȠȚ ȝȪȖİȢ, IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ IJȡȫȞİ
Ȃȅȃȅ IJȠ Ȟİțȡȩ, IJȠȟȚțȩ,
ıĮʌȓȗȠȞIJĮ Ȓ ĮʌȠıȣȞIJİșİȚȝȑȞȠ ȚıIJȩ.

scanning,
electron
micrograp
h (SEM) of
anthrax
bacteria
(Bacillus
anthracis),
the cause
of the
disease
anthrax in
humans
and
livestock.

Ä ȅȚ ȚȠȓ, IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ, ȠȚ ȝȪțȘIJİȢ, ț.Ȝʌ., İʌȚIJȓșİȞIJĮȚ ıIJȠ ıȫȝĮ
ȝȩȞȠ ĮijȠȪ IJȠ ıȫȝĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįȣȞĮȝȦȝȑȞȠ Įʌȩ IJĮ
ıȣııȦȡİȣȝȑȞĮ "ĮʌȠȡȡȓȝĮIJĮ".

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ
IJȠ țȡȪȦȝĮ țĮȚ ȠȚ ʌȣȡİIJȠȓ įİȞ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ȝȚțȡȩȕȚĮ.
ǹȣIJȐ İȓȞĮȚ ıȣȝʌIJȫȝĮIJĮ IJȘȢ ȆȇȅȈȆǹĬǼǿǹȈ IJȠȣ ȈȍȂǹȉȅȈ
ȃǹ ȀǹĬǹȇǿȈǼǿ IJȚȢ ȉȅȄǿȃǼȈ ǹȆȅ IJȠ ȈȍȂǹ.
ȉǹ ǺǹȀȉǾȇǿǻǿǹ ȉȇǼĭȅȃȉǹǿ ǹȆȅ ȈȍȂǹȉǹ ȆȅȊ Ǽǿȃǹǿ
ǾǻǾ ǹȆȅǻȊȃǹȂȍȂǼȃǹ ǹȆȅ ȉǿȈ Ȇǹȇǹ ȆȅȁȁǼȈ
ȉȅȄǿȃǼȈ Ǿ ȉǾȃ ȀǹȀǾ ǻǿǹȉȇȅĭǾ.

Ǿ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ Ș șİȡĮʌİȓĮ "IJȘȢ
ĮıșȑȞİȚĮȢ" įİȞ İȓȞĮȚ ȝȩȞȠ "ȞĮ
ıțȠIJȫıȠȣȝİ IJȚȢ ȝȪȖİȢ"
Ä ȆȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓıȠȣȝİ țĮȚ ȞĮ ȟİijȠȡIJȦșȠȪȝİ IJĮ ĮʌȠȡȡȓȝĮIJĮ
Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ȝĮȢ ȝİ IJĮ ȠʌȠȓĮ IJȡȑijȠȞIJĮȚ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ!
Ä ǵIJĮȞ IJȠ ıȫȝĮ ȑȚȞĮȚ țĮșĮȡȩ, Ș ijȣıȚțȒ ȣʌİȡȐıʌȚıȒ ȝĮȢ
İȞȐȞIJȚĮ ıIJȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ țĮȚ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ (IJȠ ĮȞȠıȠʌȠȚȘIJȚțȩ
ıȪıIJȘȝĮ) șĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ ȚıȤȣȡȒ ȞĮ ȣʌİȡĮıʌȓıİȚ IJȠ ıȫȝĮ ȝĮȢ
Įʌȩ IJȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ.
Ä
   
  
 
! " #
$"! " 
 %&

ȂȆȅȇǼǿȉǼ ȃǹ
ǼȆǹȃȅǿȀȅǻȅȂǾȈǼȉǼ ȉȅ
ǹȃȅȈȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȈǹȈ ȈȊȈȉǾȂǹ
Ä ȁȩȖȦ IJȘȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ IJȦȞ țȣIJIJȐȡȦȞ
IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ, ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ĮȞĮțIJȒıȠȣȝİ Įʌȩ IJȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ țĮȚ
ȞĮ ȕİȜIJȚȫıȠȣȝİ IJȘȞ ʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ - ȣʌȩ IJȠȞ ȩȡȠ ȩIJȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİ IJĮ ıȦıIJȐ țĮȪıȚȝĮ țĮȚ įİȞ ʌȡȠıșȑIJȠȣȝİ ʌȐȡĮ
ʌȠȜȜȑȢ IJȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ IJȦȞ ȗȦȞIJĮȞȫȞ țȣIJIJȐȡȦȞ.
Ä ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠIJȡȑȥİIJİ IJȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ Įʌȩ IJĮ ȕĮțIJȘȡȓįȚĮ țĮȚ
IJȚȢ İțijȣȜȚıIJȚțȑȢ ĮıșȑȞİȚİȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓIJİ Įʌȩ IJȘȞ
ĮıșȑȞİȚĮ ĮʌȜȐ ȝİ IJȘȞ ĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȣıȓȝȦȞ ʌȠȣ
țĮIJĮȞĮȜȫȞİIJİ.

Ǿ İʌĮȞȠȚțȠįȩȝȘıȘ IJȦȞ ȣȖȚȫȞ țȣIJIJȐȡȦȞ
ĮʌĮȚIJİȓ IJȠȣȢ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ǼȄǿ ȩȡȠȣȢ:
1. ǽȍȃȉǹȃǹ ȀǹȊȈǿȂǹ = ȅȇīǹȃǿȀǹ ȀǹȊȈǿȂǹ
Ä ȉĮ țȪIJIJĮȡĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȡĮijȠȪȞ ȝİ ȗȦȞIJĮȞȐ IJȡȩijȚȝĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȝȘ șİȡȝĮıȝȑȞĮ Ȓ İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞĮ ȑȞȗȣȝĮ.
ÄȉĮ IJȡȩijȚȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȦȡȓȢ IJȠȟȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ IJĮ
ijȣIJȠijȐȡȝĮțĮ, IJĮ ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȐ țĮȚ Ș ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ.
ÄīȚĮ ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ IJĮ țȪIJIJĮȡĮ IJȘȞ ʌȡȦIJİȧ'ȞȘ țĮȚ ȞĮ
ȤIJȓıȠȣȞ IJȠ ıȫȝĮ ıĮȢ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ țĮȚ IJĮ ff ĮȝȚȞȠȟȑĮ. ȋȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ
ȩȜİȢ IJȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ȕȚIJĮȝȓȞİȢ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ ĮȞȩȡȖĮȞĮ ȐȜĮIJĮ
(ȚȤȞȠıIJȠȚȤİȓĮ) ıIJĮ ȦȝȐ ijȡȠȪIJĮ țĮȚ ȜĮȤĮȞȚțȐ,. ȋȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ
İʌȓıȘȢ IJĮ ȠȣıȚĮıIJȚțȐ ȜȓʌȘ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȜȓʌȘ IJȦȞ
ȗȦȞIJĮȞȫȞ IJȡȠijȫȞ (ȟȘȡȠȓ țĮȡʌȠȓ, İȜȚȑȢ, ıʌȩȡȠȚ, ț.Ȝʌ.).

f. ǼȁǼȊĬǼȇȅ ǹȆȅ ȉȅȄǿȃǾ ȃǼȇȅ
ÄȉȠ ıȫȝĮ İȓȞĮȚ Ȟİȡȩ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌȩ 70%.ȈȣȝʌIJȦȝĮIJȚțȐ, IJĮ
ȦȝȐ ijȡȠȪIJĮ țĮȚ ȜĮȤĮȞȚțȐ ĮʌȠIJİȜȠȪȞIJĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ 70% Ȟİȡȩ.
ÄǵȜĮ IJĮ țȪIJIJĮȡĮ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ țĮșĮȡȩ Ȟİȡȩ. ȉȠ
Ȟİȡȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ Įʌȩ ȤȜȫȡȚȠ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ
țĮȡțȓȞȠ.

3. ȅȄȊīȅȃȅ

Ǿ ȝȓȟȘ IJȘȢ șİȡȝȩIJȘIJĮȢ ȝİ IJȠ ȠȟȣȖȩȞȠ țĮȚ IJĮ țĮȪıȚȝĮ ʌȡȠțĮȜİȓ
IJȘȞ țĮȪıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȐȖİȚ IJȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİ IJȘȞ
ȐıțȘıȘ ȖȚĮ ȞĮ ʌȐȡȠȣȝİ ȠȟȣȖȩȞȠ ıIJȠ ıȫȝĮ țĮȚ ȞĮ țȐȞȠȣȝİ IJȠ
ȠȟȣȖȩȞȠ ȞĮ țȣțȜȠijȠȡȒıİȚ ȝȑıȦ IJȠȣ ĮȓȝĮIJȠȢ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ
ȝʌȠȡȑıİȚ ȞĮ ȝİIJĮijȑȡİȚ IJȘ IJȡȠijȒ ıIJĮ țȪIJIJĮȡĮ. ǹȣIJȩ ĮʌĮȚIJİȓ
IJȡİȚȢ IJȪʌȠȣȢ ĮıțȒıİȦȞ: ĮİȡȠȕȚțȒ (ʌȠȣ ȠȟȣȖȠȞȫȞİȚ) ȐıțȘıȘ,
ĮıțȒıİȚȢ įȪȞĮȝȘȢ țĮȚ ȜİȝijĮIJȚțȒ ȣʌȠțȓȞȘıȘ.
ȀȐșİ İȞİȡȖȒ ȐıțȘıȘ ijȑȡȞİȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ıIJȠ ıȫȝĮ.

4. ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹ īǿǹ ȃǹ ĭǼȇǼǿ ȉǿȈ
ĬȇǼȆȉǿȀǼȈ ȅȊȈǿǼȈ ȉȅȊ ǹǿȂǹȉȅȈ ȈǼ
ȅȁǹ ȉǹ ȂǼȇǾ ȉȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ
ÄȉĮ ȗȦȞIJĮȞȐ țĮȪıȚȝĮ țĮȚ IJȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJȘȞ İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ
IJĮ țȪIJIJĮȡĮ.
ÄǹȣIJȒ Ș İȞȑȡȖİȚĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ ȤIJȓıȚȝȠ IJȦȞ ȞȑȦȞ
țȣIJIJȐȡȦȞ țĮȚ IJȘȞ țĮșĮȡȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȚȢ IJȠȟȓȞİȢ ȩʌȦȢ
IJĮ ȞİțȡȐ țĮȪıȚȝĮ, IJĮ ĮʌȩȕȜȘIJĮ, ȠȚ IJȠȟȚțȑȢ ȤȘȝȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȠȚ ȚȠȓ
țĮȚ Ș ĮțIJȚȞȠȕȠȜȓĮ.
ÄīȚĮ ȞĮ ijIJȐıȠȣȞ IJĮ țĮȪıȚȝĮ țĮȚ IJȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ıIJĮ țȪIJIJĮȡĮ, ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȝİIJĮijİȡșȠȪȞ ıİ ȩȜȠ IJȠ ıȫȝĮ Įʌȩ IJȠ ĮȓȝĮ.
ÄǾ ıȦȝĮIJȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ țȐȞİȚ IJȠ ĮȓȝĮ ȞĮ țȚȞȘșİȓ ıİ ȩȜȠ IJȠ
ıȫȝĮ.

5. ǹȆȅǺȅȁǾ ǹȆȅǺȁǾȉȍȃ
ÄǾ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ȞİțȡȫȞ IJȡȠijȫȞ ĮȞĮȖțȐȗİȚ IJȠ ıȫȝĮ ıĮȢ ȞĮ
įȠȣȜİȥİȚ ıțȜȘȡȐ ȖȚĮ ȞĮ ȦșȒıİȚ IJĮ ĮʌȩȕȜȘIJĮ ȑȟȦ. ǹȣIJȒ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ıĮȢ ĮijĮȚȡİȓ ȑȞĮ IJİȡȐıIJȚȠ ʌȠıȩ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮȚ ıĮȢ
ĮijȒȞİȚ ȞȦșȡȩ.
Ä ȅȚ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ İʌİȟİȡȖȐȗȠȞIJĮȚ IJĮ ȞİțȡȐ, IJȠȟȚțȐ
țĮȪıȚȝĮ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ IJȠ ȝĮȖİȚȡİȝȑȞȠ țȡȑĮȢ, ȦȢ ĮʌȩȕȜȘIJĮ.

6. ĬǼȉǿȀȅ ȆȃǼȊȂǹȉǿȀȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ

ǻǿǹǿȉǹ Ȁǹǿ ȉȇȅȆȅȈ ǽȍǾȈ ȂǼ
ǽȍȃȉǹȃǼȈ ȉȇȅĭǼȈ
Ä Ǿ įȓĮȚIJĮ ȝİ ȗȦȞIJĮȞȑȢ IJȡȠijȑȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȝȚĮ "įȓĮȚIJĮ" ȣʌȩ IJȘȞ
ʌĮȡĮįȠıȚĮțȒ ȑȞȞȠȚĮ.
Ä ǼȓȞĮȚ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ ȝȚĮ ĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ IJȡȩʌȠȣ ȗȦȒȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞĮ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮIJȡȠijȒȢ, ȐıțȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠIJȠȟȓȞȦıȘȢ.
Ä ǼțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ ȐȞșȡȦʌȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȘ įȓĮȚIJĮ
ȝİ ȗȦȞIJĮȞȑȢ IJȡȠijȑȢ.
Ä ǻİțȐįİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ ȐȞșȡȦʌȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮțȠȣijȚıIJİȓ ıȤİįȩȞ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮȞİʌȚșȪȝȘIJȘ țĮIJȐıIJĮıȘ ıIJȠ ıȦȝȐ IJȠȣȢ, ȩʌȦȢ
țĮȡțȓȞȠ, țĮȡįȚĮțȑȢ ʌĮșȒıİȚȢ, ȣȥȘȜȒ ʌȓİıȘ ĮȓȝĮIJȠȢ, įȚĮȕȒIJȘ,
ʌĮȤȣıĮȡțȓĮ, țĮȚ ĮȡșȡȓIJȚįĮ.

ǻȠțȚȝȐıIJİ IJȠ ȖȚĮ f1 ȘȝȑȡİȢ țĮȚ
įİȓIJİ țĮȚ ȝȩȞȠȚ ıĮȢ IJȘ įȚĮijȠȡȐ ʌȠȣ
IJĮ ȗȦȞIJĮȞȐ țĮȪıȚȝĮ țȐȞȠȣȞ ıIJȘ
ȝȘȤĮȞȒ ıĮȢ!
ÄȀĮIJĮȞĮȜȫıIJİ ȝȩȞȠ IJĮ ȦȝȐ, ȠȡȖĮȞȚțȐ, ȐȥȘIJĮ ijȡȠȪIJĮ țĮȚ IJĮ
ȜĮȤĮȞȚțȐ
ÄȀǹǿ IJȠȣȢ ʌȡȩıijĮIJĮ ıIJȚȝȑȞȠȣȢ ijȡȠȣIJȠȤȣȝȠȪȢ țĮȚ ijȣIJȚțȠȪȢ
ȤȣȝȠȪȢ, İȚįȚțȐ Ȥȣȝȩ țĮȡȩIJȦȞ.
ÄȀȐȞIJİ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȐıțȘıȘ,
ÄĮʌȠȜĮȪıIJİ ijȡȑıțȠ ĮȑȡĮ țĮȚ ȘȜȚȠijȐȞİȚĮ,
ÄțĮȚ ʌȓȞİIJİ ĮȡțİIJȠ Ȟİȡȩ (ȤȦȡȓȢ ȤȜȫȡȚȠ).

ǹȁȁǹ, ǼȋǼǿ ȉȅȈȅ ȍȇǹǿǹ īǼȊȈǾ...
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ȝİȡȚțȠȓ Įʌȩ ȝĮȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ țȐʌȠȚĮ
įȣıțȠȜȓĮ ȞĮ ıIJĮȝĮIJȒıȠȣȞ IJȚȢ ʌĮȜĮȚȑȢ ıȣȞȒșİȚİȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ
ȞİțȡȫȞ "ıțȠȣʌȚįȠIJȡȠijȫȞ".

ǹȣIJȑȢ ȠȚ ʌĮȜĮȚȑȢ ıȣȞȒșİȚİȢ İȓȞĮȚ ȕĮıȚıȝȑȞİȢ ıIJȘ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ
ʌȠȣ ȝĮȢ ȑȝĮșĮȞ țĮȚ ıİ ĮȣIJȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȝİ įȚįĮȤșİȓ Įʌȩ IJȩIJİ ʌȠȣ
İȓȝĮıIJĮȞ ȝȚțȡȐ ʌĮȚįȐțȚĮ.

ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ, įȚįĮȤșȒțĮȝİ Įʌȩ IJȠȣȢ ȖȠȞİȓȢ țĮȚ IJȠȣȢ
įĮıțȐȜȠȣȢ ȝĮȢ "ȞĮ IJȡȫȝİ IJȠ țȡȑĮȢ ȝĮȢ țĮȚ ȞĮ ʌȓȞȠȣȝİ IJȠ ȖȐȜĮ
ȝĮȢ țĮȚ ȑIJıȚ șĮ ȝİȖĮȜȫıȠȣȝİ țĮȚ șĮ ȖȓȞȠȣȝİ ȝİȖȐȜȠȚ țĮȚ
ȖİȡȠȓ".

ȉȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ "įȚĮIJȡȠijȚțȒȢ
" İțʌĮȓįİȣıȒȢ ȝĮȢ ȑȤİȚ ʌȡȠȑȜșİȚ Įʌȩ IJȚȢ
ʌȠȜȪ ĮțȡȚȕȑȢ įȚĮijȘȝȓıİȚȢ
ʌȠȣ ıĮȢ įȚįȐıțȠȣȞ ȞĮ șȑȜİIJİ ȞĮ ijȐIJİ IJȘȞ ĮʌĮȞșȡĮțȦȝȑȞȘ
ıȐȡțĮ ȝȚĮȢ ȞİțȡȒȢ ĮȖİȜȐįĮȢ ʌȠȣ ıȚȖȠțĮȓİȚ

ıİ ȑȞĮ ȐıʌȡȠ ȥȦȝȐțȚ ĮȜİȣȡȚȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ țȐșİ țȩțțȠ ȗȦȒȢ țĮȚ
șȡİʌIJȚțȒȢ ĮȟȓĮȢ ĮȜİıȝȑȞȠ țĮȚ ȜİȣțĮıȝȑȞȠ İțIJȩȢ IJȠȣ

țĮȚ IJȠ ȩʌȠȚȠ șĮ ĮȞĮȖțȐıİȚ IJĮ țȪIJIJĮȡȐ ıĮȢ ȞĮ ȝİIJĮȜȜĮȤșȠȪȞ ıİ
țĮȡțȚȞȫįİȚȢ ȩȖțȠȣȢ ʌȠȣ șĮ ijȐȞİ IJȠ ıȫȝĮ ıĮȢ ȗȦȞIJĮȞȩ ȑȦȢ ȩIJȠȣ
ʌİșȐȞİIJİ Įʌȩ ȕĮıĮȞȚıIJȚțȩ ʌȩȞȠ!

ȉȫȡĮ ȣʌȠIJȓșİIJĮȚ ȩIJȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȠ ıȣȞİȤȓıȠȣȝİ ĮȣIJȩ ȝİ ʌĮIJȐIJİȢ ʌȠȣ
IJȚȢ ȑȤȠȣȞ ʌĮȖȫıİȚ ȝȑȤȡȚ șĮȞȐIJȠȣ țĮȚ ȑʌİȚIJĮ ȕȡȐıİȚ ȗȦȞIJĮȞȑȢ ıİ
ȗİȝĮIJȚıIJȩ, IJĮȖȖȚıȝȑȞȠ ȜȓʌȠȢ ʌȠȣ șĮ țȐȞİȚ IJȚȢ ijȜȑȕİȢ ıĮȢ ȞĮ ijȡȐȟȠȣȞ
ȝİ ȜȐıʌȘ țĮȚ ȞĮ ıĮȢ țȐȞȠȣȞ ȞĮ ʌİșȐȞİIJİ ȝİ ȝȚĮ ĮȖȦȞȚȦįȫȢ İʌȓʌȠȞȘ
țĮȡįȚĮțȒ ʌȡȠıȕȠȜȒ!
ȉȠ IJİȜȚțȩ ıȣȝʌȜȒȡȦȝĮ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ʌȠIJȒȡȚ ĮȞșȡĮțȠȪȤȠȣ ȞİȡȠȪ ȕȡȪıȘȢ
ʌȠȣ ȖİȝȓıĮȞİ ȝİ IJȠȟȚțȩ ĮȑȡȚȠ ȤȜȦȡȓȠȣ țĮȚ ijșȠȡȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ĮȞĮȝȚȤșİȓ ȝİ 11 Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ țȠȣIJĮȜȐțȚĮ IJȠȣ ȖȜȣțȠȪ ȞİțȡȒȢ,
ȤȦȡȓȢ įȚĮIJȡȠijȚțȒ ĮȟȓĮ, ȡĮijȚȞĮȡȚıȝȑȞȘȢ ȐıʌȡȘȢ ȗȐȤĮȡȘȢ țĮȚ
IJİȤȞȘIJȒȢ ĮȡȦȝĮIJȚțȒȢ ȠȣıȓĮȢ.
ȀĮȚ ȝİIJȐ, ȝĮȢ ȜȑȞİ ȝİ ȑȞĮ ȤĮȡȠȪȝİȞȠ, ȤĮȝȠȖİȜĮıIJȩ ʌȡȩıȦʌȠ țȜȩȠȣȞ
ȩIJȚ İȝİȓȢ ȣʌȠIJȓșİIJĮȚ ȩIJȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡȒıȠȣȝİ ȩIJȚ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ ȝȚĮ
"ȚıȠȡȡȠʌȘȝȑȞȘ įȚĮIJȡȠijȒ" țĮȚ ȩIJȚ ǼȋǼǿ ȍȇǹǿǹ īǼȊȈǾ!!
(John Robbins, " ǻȚĮIJȡȠijȒ ȖȚĮ ȝȚĮ ȞȑĮ ǹȝİȡȚțȒ " Video)

ǼȓȞĮȚ țĮȚȡȩȢ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȝİ ȞĮ ʌĮȓȡȞȠȣȝİ
IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȦȞ İʌȚȜȠȖȫȞ įȚĮIJȡȠijȒȢ ȝĮȢ,
IJȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ȝĮȢ țĮȚ IJȦȞ ȗȦȫȞ ȝĮȢ!

ǵıȠ ȣȖȚȑıIJİȡȠ ȖȓȞİIJĮȚ IJȠ ıȫȝĮ ıĮȢ, IJȩıȠ
ʌİȡȚııȩIJİȡȠ șĮ ȕȡȓıțİIJİ IJȘ ȤĮȡȐ ıIJȘȞ
İȣȤȐȡȚıIJȘ ȖİȪıȘ țĮȚ IJȠ ȐȡȦȝĮ IJȦȞ
"ȗȦȞIJĮȞȫȞ IJȡȠijȫȞ ".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful