Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la TURISM Şi SERVICII Maiştri instructori • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

Varianta 5

SUBIECTUL I

( 30 puncte)

1. Unităţile de cazare sunt construite, dotate şi decorate pentru a răspunde unei cerinţe de bază: satisfacţia clientului (10p) a. Definiţi spaţiul de cazare b. Evidenţiaţi cinci dintre principalele tipuri de spaţii de cazare întâlnite în Romania conform Ordinului Ministerului Turismului 510/2002. c. Precizaţi patru dintre funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spaţiu de cazare 2. Organizarea unei întreprinderi turistice are ca scop repartizarea activităţilor şi operaţiilor pe lucrători, asigurarea coordonării lor şi adoptarea de măsuri concrete pentru realizarea obiectivelor fixate. (10p) a. Evidenţiaţi patru dintre factorii care determină structura organizatorică a unui hotel b. Precizaţi ce se înţelege prin departament (compartiment) operaţional şi evidenţiaţi două exemple de departamente (compartimente) operaţionale c. Precizaţi ce se înţelege prin departament (compartiment) funcţional şi evidenţiaţi două exemple de departamente (compartimente) funcţionale 3. Etajulul reprezintă un compartiment important al oricărei unităţi de cazare. (10p) a. Evidenţiaţi etapele activităţii zilnice din cadrul Etajului. b. Precizaţi ordinea efectuării curăţeniei în spaţiile de cazare c. Evidenţiaţi patru dintre categoriile de personal prezente în cadrul organigramei Serviciului de etaj dintr-un hotel de 2 stele cu peste 200 de camere

SUBIECTUL II

( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu structurat cu titlul „Turismul organizat – componentă importantă a activităţii turistice ” după următoarea structură de idei: • Evidenţierea principalelor caracteristici ale turismului organizat • Precizarea principalelor segmente de turişti care apelează la turismul organizat • Evidenţierea a cinci avantaje ale turismului organizat pentru turist • Precizarea a două avantaje ale turismului organizat pentru prestatorii direcţi de servicii • Evidenţierea a trei dintre avantajele turismului organizat pentru agenţia de turism • Evidenţierea dezavantajelor turismului organizat pentru turist, prestatorii direcţi de servicii şi pentru agenţia de turism • Prezentarea definiţiei, conţinutului şi caracteristicilor voucherului

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere: - definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii didactice; - trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.
Probă scrisă la TURISM Şi SERVICII

Maiştri instructori
1

Varianta

5