Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii maghiare învăţători/institutori – clase cu predare în limba maghiară Varianta 5 • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I

(30 puncte)

Olvassa el figyelmesen a következő részletet, és oldja meg a hozzákapcsolódó feladatokat! Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm (részlet A négyszögletű kerek erdő című műből) Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja. A múltkor Mikkamakkával Fát vágni mentünk az erdőre, De olyan szerencsétlenül dőlt A fa, hogy Dömdödöm alászorult. Huhú, fiúfitty, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fityirésztek a többiek. -Ez nem vers, kikérem magamnak!- dühöngött Bruckner Szigfrid -Hallod, Mikkamakka, azt mondja, nem vers?!-méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikkamakka ráncolta a homlokát. -Hát bizony –mondta aztán-, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. -Miért, amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik? Akkor miért nem vers? Mikkamakka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta: -Csak! 1. Állapítsa meg, milyen mássalhangzó-törvények érvényesülnek a következő szavakban! elszavalja, mondja 4 pont 2. Állapítsa meg a szövegben aláhúzott szavak szófaját és mondatbeli szerepét! 6 pont

3. Bizonyítsa érvekkel “Ez tényleg nem vers!” Fejtse ki, melyek a gyermekvers főbb jellemzői! 10 pont 4. A részletből kiindulva 10-15 mondatban mutassa be Lázár Ervin írásművészetének főbb jellemzőit! 6 pont 5. Elemezze a következő mondatot! Készítse el az ágrajzot is! Valami okosat akart kisütni. 4 pont

limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii maghiare învăţători/institutori – clase cu predare în limba maghiară Varianta 5
Probă scrisă la 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL II

(30 puncte)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinţii Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecoasă şi, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure. (George Călinescu, Enigma Otiliei) 1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: mare, greu, elev, des. 2. Precizaţi valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor din text: optsprezece, o (trecea), întunecoasă. 4 puncte

6 puncte

3. Prezentaţi, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cinci trăsături fizice şi/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului Enigma Otiliei, de G. Călinescu. 10 puncte 4. Precizaţi trei trăsături care fac posibilă încadrarea operei Enigma Otiliei în specia literară roman. 6 puncte 5. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare să introduce, mai întâi, o subordonată predicativă şi apoi o subordonată circumstanţială de scop. 4 puncte

SUBIECTUL III
1. Numiţi patru valori formative ale activităţilor de compunere.

(30 puncte)
4 puncte

2. Daţi câte un exemplu pentru următoarele tipuri de exerciţii: exerciţiu de recunoaştere simplă, exerciţiu de completare, exerciţiu de modificare. 6 puncte

3. Numiţi două variante de formulare a ideilor principale.

4 puncte

4. Írjon értekezést Az epikai alkotások feldolgozásának menete I-IV. osztályban címmel! 10 pont 5. Soroljon fel három műveletesített követelményt, amelyet kitűzne, ha negyedik osztályban dolgozná fel ezt a szöveget! 6 pont

limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii maghiare învăţători/institutori – clase cu predare în limba maghiară Varianta 5
Probă scrisă la 2